Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
založen 1232 sv. Anežkou Českou
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
BAROKNÍ VODNÍ ŠPEKTÁKL
POD KARLOVÝM MOSTEM
K POCTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
založen 1232 sv. Anežkou Českou
svatojánské navalis 2010
BAROKNÍ VODNÍ ŠPEKTÁKL
POD KARLOVÝM MOSTEM
K POCTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO
ISBN 978-80-87463-00-0
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
založen 1232 sv. Anežkou Českou
svatojánské navalis 2010
BAROKNÍ VODNÍ ŠPEKTÁKL
POD KARLOVÝM MOSTEM
K POCTĚ SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
založen 1232 sv. Anežkou Českou
svatojánské navalis 2010
OBSAH
I.
NAVALIS DNES . ........................................................................... 7
Jan Nepomucký a vodní špektákl ...................................................... 7
Svatojánské slavnosti dříve ................................................................ 7
Gondoly a vodní slavnosti . ............................................................... 7
Spouštění gondol (skleněná gondola) ............................................. 11
Soutěž v Malostranských novinách ................................................. 17
Malostranský ples a předání cen primátora . ................................... 19
Internetové stránky www.navalis.cz ................................................ 21
Zpěv gondoliérů na Čertovce . ........................................................ 23
Regata historických lodí ................................................................. 27
Plavby Pražanů v gondolách ........................................................... 33
Svatojánské trhy . ............................................................................ 39
Přednáška v muzeu ......................................................................... 43
Mše v katedrále ............................................................................... 45
Procesí ............................................................................................ 49
II. Barokní špektákl Navalis ............................................ 57
Koncert ........................................................................................... 57
Ohňostroj . ...................................................................................... 63
III. architektonickÝ PROJEKT ........................................... 65
IV. MEDIÁLNÍ MONITORING ....................................................
Tištěná média .................................................................................
Televize ...........................................................................................
Internet ...........................................................................................
V.
67
73
83
85
MEDailony vzácných hostů ..................................... 99
VI. SVATOJÁNSKÝ PŘÍBĚH .......................................................... 121
MUZEUM KARLOVA MOSTU
6
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
I. NAVALIS DNES
Jan Nepomucký a vodní špektákl
Vodní svatojánské slavnosti byly v minulosti velice oblíbeným a hojně
navštěvovaným podnikem. Do Prahy se ze širokého okolí sjížděly velké počty
návštěvníků, kteří hlavní město království na několik málo květnových dnů naplnili
veselím a bezstarostnou atmosférou. Uctívala se památka jednoho z nejznámějších
českých světců – sv. Jana Nepomuckého, patrona mostů, loďařů, převozníků
a plavců. Světce, který svou životní pouť nedobrovolně zakončil na Karlově mostě,
aby o několik desítek let později znovu ožil jakožto stmelující prvek české barokní
společnosti.
Svatojánské slavnosti dříve
První svatojánská vodní slavnost pod Karlovým mostem se konala 15. května
roku 1715, čtrnáct let před Janovým svatořečením. Od tohoto roku bylo také
možno navštěvovat vodní slavnosti s hudbou na řece Vltavě pravidelně. S výjimkou
několika málo válečných let se oslavy konaly každý rok v polovině měsíce května
až do josefínských reforem na konci osmnáctého století. V devatenáctém století
byly znovu obnoveny, a tak mohla Praha roku 1829 zhlédnout jednu z vůbec
nejvelkolepějších vodních slavností ve své historii, pořádanou k výročí sta let
od svatořečení Jana Nepomuckého.
Gondoly a vodní slavnosti
Nedílnou součást oslav vedle hudby tvořily také alegoricky vyzdobené lodě, které
neodmyslitelně patřily ke každé barokní slavnosti na vodě. Městem, které vždy platilo
za příklad nádherně vypravených vodních oslav, byly italské Benátky. Gondoly, které
brázdí mořskou hladinu tohoto „města vody a světla“, se ve výtvarném umění staly
snad vůbec nejznázorňovanějším vodním plavidlem a benátský způsob veslování se
rozšířil po celé Evropě. Gondola je také jedním z mála plavidel, jejichž konstrukce
se za poslední stovky let téměř nezměnila. Budeme-li proto hledat ikonu barokních
vodních oslav, nenalezneme lepší než právě tento štíhlý magický člun. Zda ladná
silueta gondoly kdy zdobila vltavskou hladinu v Praze, nelze přesně říci. Od roku
2009, kdy byla tradice vodních svatojánských slavností v Praze obnovena, ale tvoří
neodmyslitelnou kulisu koncertu barokní hudby s ohňostrojem. Toto propojení není
ovšem náhodné či samoúčelné. Jan Nepomucký je patronem Benátek a především
služebníků vodních – gondoliérů. Je ale také patronem Bavorska, a proto ročník
7
MUZEUM KARLOVA MOSTU
8
Nezapomenutelnou atmosféru Svatojánských Navalis dokreslovaly
osvětlené gondoly a kulisa benátského „Rialta“
Jízdy gondoliérů Pražskými Benátkami pro Pražany
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
2010 navštívili také gondoliéři od jezera Tegernsee. V neposlední řadě byl tento
světec uctíván i v okruhu císařské rodiny ve Vídni, a proto i z tohoto města přijeli
uctít světcovu památku gondoliéři. Po dlouhé době tak mohl Jan Nepomucký opět
shlížet z tak příznačného místa – Karlova mostu – na své chráněnce z rozličných
koutů Evropy. Pevně věříme, že do budoucna se počty návštěvníků (jak na vodě, tak
na souši) ještě rozrostou.
Giuseppe „Bepi“ Barugolo při
strojení unikátní „skleněné gondoly“
Pino Signoretto s pomocníkem Lorisem Zanonem
na ještě nedostrojené gondole s vlajkou hlavního města Prahy
Sklářští mistři zleva: Jiří Pačinek, Pino Signoretto a Petr Novotný, kteří se setkali v New Yorku,
Paříži, ale na skleněné gondole až v Praze
9
MUZEUM KARLOVA MOSTU
10
Spouštění 18 gondol proběhlo na náplavce pod Hergetovou cihelnou
Spouštění gondol byla věnována velká pozornost
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Spouštění gondol (skleněná gondola)
V předvečer oslav proběhlo na náplavce u Hergetovy cihelny slavnostní
spouštění gondol na Vltavu. Primátor hl. města Prahy Pavel Bém přivítal v Praze
gondoliéry a pronesl k nim řeč, ve které jim poděkoval za vstřícnost, se kterou již
podruhé, společně se svými plavidly, navštívili hlavní město České republiky. K pití
se podávalo tradiční benátské víno a hlad mohl zahnat guláš od Karlova mostu.
Věhlasný benátský sklář Pino Signoretto představil v Praze světový unikát: gondolu
se skleněnými doplňky a ozdobami. Toto výjimečné plavidlo pak druhý den brázdilo
Vltavu s významnými hosty na palubě (arcibiskup Dominik Duka, primátor Pavel
Bém, galeristka Meda Mládková).
11
Skleněné doplňky na benátské gondole – křišťál s šupinkami 24 karátového zlata
Pino Signoretto osobně dostrojoval skleněnou gondolu před plavbou s primátorem hl. města Prahy
MUZEUM KARLOVA MOSTU
12
Primátor Pavel Bém pomáhal gondoliérům se spuštěním skleněné gondoly
Pino Signoretto představuje svoji práci
Bepi Penzo při emotivním projevu
Zleva: Primátor MUDr. Pavel Bém,
Dr. Cezare Francorzi a Ulrico Bovo
Převozník pražský děkuje panu primátorovi
za pomoc a podporu
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Místo spouštění gondol: historická náplavka u Hergetovy cihelny
13
Tradiční „fero“ netradičně ze skla – symbol Benátek.
Sedm skleněných různobarevných trnů na přídi gongol představuje sedm benátských čtvrtí.
MUZEUM KARLOVA MOSTU
14
Primátor Pavel Bém a sklářský mistr Pino Signoretto vyplouvají na hladinu
Vltavy ve světové premiéře plavby skleněné gondoly
Kamiony dopravily i benátské maskarety
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Převozník Zdeněk Bergman při rozhovoru se vzácným hostem – starostou německého Tegernsee
Peterem Janssenem
Maskareta spuštěná na hladinu Vltavy
15
MUZEUM KARLOVA MOSTU
Kopie barokní mřížky v místě, kde byl dle legendy svatý Jan Nepomucký svržen do vln Vltavy
16
Sochu svatého Jana Nepomuckého přivezli do procesí poutníci přímo z města Nepomuk
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Soutěž v Malostranských novinách
Měsíc před oslavami probíhala v Malostranských novinách soutěž, ve které
čtenáři odhalovali důležité události ze života a legendy sv. Jana Nepomuckého. Ti,
kteří správně odpověděli na všechny otázky, získali plavbu Pražskými Benátkami
a návštěvu Muzea Karlova mostu zdarma.
17
Quatordesona – benátská lodice pro 14 gondoliérů – veslařů; nesla jejich patrona – svatého Jana Nepomuckého
Této části Pražských Benátek začali gondoliéři spontánně říkat „Bachino Orseolo“
MUZEUM KARLOVA MOSTU
18
Místo, kde byl Jan Nepomucký podle legendy vyloven z vltavských vod křižovníky s červenou hvězdou
Ples Malostranských novin
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Malostranský ples a předání cen primátora
V den příjezdu gondoliérů z Itálie, Rakouska a Německa se konal výroční ples
Malostranských novin v Baráčnické rychtě, na který byli pozváni organizátoři
a účinkující svatojánských oslav. Mecenáš dr. Cesare Francorzi zde se zástupci
italských gondoliérů předal hlavní cenu tomboly: víkendový pobyt pro rodinu
v italských Benátkách zdarma.
Nejstarší Malostraňák pan Houška
a harmonikářka paní Puldová
Převozník pražský Zdeněk Bergman, starosta
MČ Praha 1 Filip Dvořák a Cezare Francorzi
Dr. Cezare Francorzi předává hlavní cenu do tomboly, pobyt ve svém benátském hotelu VENEZIA 2000, Monika
Höppner, převozník pražský Zdeněk Bergman, manažer malostranského hotelu ROMA Ondřej Malý
19
MUZEUM KARLOVA MOSTU
Benátští gondoliéři španělského původu
20
Plavba z Čertovky
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Internetové stránky www.navalis.cz
Ku příležitosti druhého ročníku svatojánských Navalis byly spuštěny internetové
stránky www.navalis.cz. Přeloženy byly do sedmi jazyků a staly se tak místem,
kde se mohli návštěvníci z téměř celé Evropy dozvědět o chystaných oslavách.
Na stránkách jsou umístěny také vzpomínky na první ročník oslav ve formě
videozáznamu a fotografií. Druhý květnový týden se zde mohli návštěvníci zúčastnit
soutěže, která vyzkoušela jejich znalost reálií o sv. Janu Nepomuckém. Těšit se mohli
na výhru vyhlídkové plavby Pražskými Benátkami s komentářem.
Stránky budou také do budoucna sloužit k informování široké veřejnosti
o přípravách a průběhu Svatojánských Navalis a zároveň tu bude možno nalézt
fotografie a videozáznamy z již uplynulých ročníků.
21
MUZEUM KARLOVA MOSTU
22
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Zpěv gondoliérů na Čertovce
Již podruhé, odpoledne před hlavním programem, zazněly na Čertovce
a na vltavské hladině hlasy benátských gondoliérů. Zpívali tradiční benátské písně
a k občerstvení se podávala benátská krmě – smažené sardelky zapékané v cibuli
a k pití italské víno.
23
Zpěv gondoliérů v Pražských Benátkách pod Karlovým mostem na Malé Straně
Spontánní radost gondoliérů
MUZEUM KARLOVA MOSTU
„Canaletto“
24
Vítání v Pražských Benátkách
Zpívání navštívila i nejslavnější pražská galeristka
a mecenáška umění Meda Mládková
Pražské Benátky
Gondoliéři přivezli Pražanům tradiční
benátské víno a smažené sardelky zapékané v cibuli
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Gondoliéři rozdávají smažené sardelky a víno
Sklářský mistr Pino Signoretto vyzvedl osobně Medu Mládkovou v Sovových mlýnech
a přivezl ji na zpívání gondoliérů do Pražských Benátek
25
MUZEUM KARLOVA MOSTU
26
A.HO.I. – Ad honorem Iesu
V čele rozjížďky česko-italská posádka
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Regata historických lodí
Výstřely z děl zahájily část odpoledního programu oslav, regatu historických lodí.
Závodu se zúčastnilo osm plavidel s mezinárodními posádkami. Maskarety – rychlé
benátské válečné čluny – soutěžily na okruhu dlouhém 300 metrů o cenu primátora
hl. města Prahy, starosty italských Benátek a velmistra Rytířského řádu Křižovníků
s červenou hvězdou. Poháry a ceny předal výhercům místostarosta Benátek Sandro
Simionato.
27
Komentovaná regata
V popředí loď z Vídně, v pozadí Benátčané
MUZEUM KARLOVA MOSTU
Benátčané v tradičních španělských krojích
28
Radost z umístění
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
29
Taneční kreace na gondole
MUZEUM KARLOVA MOSTU
30
Místostarosta Benátek Sandro Simionato doprovázel „své“ gondoliéry během celých slavností
V popředí gondoliér na maskaretě z Vídně
Gondoliér španělského původu
Ulrico Bovo s vítěznou posádkou
Česká posádka
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Pavel Schwarz z Českého Yacht Klubu v cíli regaty pod kulisou legendárního benátského mostu
Ponte di Rialto Závod probíhal v unikátní evropské časoprostorové díře, kdy závodníci vzdálenost mezi
Karlovým mostem v Praze a benátským Rialtem ujeli symbolicky za několik minut
Stupně vítězů – bronzoví Vídeňáci, zlatí Češi
Šťastní vítězové: Michal Jaroš a Pepi Penzo
Účastníky regaty přijel pozdravit generální ředitel
Státní plavební správy ČR Ing. Luděk Cidlina
Převozník pražský Zdeněk Bergman
s posádkou švédského původu
31
MUZEUM KARLOVA MOSTU
32
Gondoly na hladině Vltavy
Ladné linie gondoly
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Plavby Pražanů v gondolách
Na několik hodin se odpoledne před hlavním programem stala vltavská hladina
benátskou lagunou. Vedle Karlova mostu vyrostla zdařilá maketa benátského mostu
Ponte di Rialto, pod kterou gondoliéři vozili návštěvníky oslav na gondolách.
Rodiny s dětmi mohly v Praze zažít atmosféru, za kterou by jinak musely cestovat
stovky kilometrů.
33
Vstupenka na plavby Pražanů gondolou
Pražský hrad s vlajkou Benátčanů
MUZEUM KARLOVA MOSTU
Neobvyklé panoráma není fotomontáž
34
Zátiší s Karlovým mostem
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Pohled od kláštera křižovníků přes osvětlenou gondolu na Pražský hrad
35
Caorlina u mlýnského kola Velkopřevorského mlýna
MUZEUM KARLOVA MOSTU
36
Prezident Benátčanů žijících v Čechách Ulrico Bovo s ženou Lenkou
Vltava se chystá na večerní slavnost
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Skleněná gondola vplouvá do Čertovky
Plavbu gondolou podnikla i naše přední cimbálová muzika HRADIŠŤAN
37
MUZEUM KARLOVA MOSTU
38
Pražské přístaviště gondol
Pražské přístaviště gondol
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
svatojánské trhy
39
Na Křižovnickém náměstí probíhaly po celý den tradiční trhy
MUZEUM KARLOVA MOSTU
40
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
41
Pino Signoretto přivezl dar: skleněnou sochu sv. Jana Nepomuckého
MUZEUM KARLOVA MOSTU
42
Prof. Jan Royt, křižovník P. Dr. Marek Pučalík
a místostarosta Benátek na přednášce
Rukopis diplomové práce
Jana Nepomuckého z Padovy
Přednáška byla tlumočena z italštiny
tlumočníkem Petrem Kautským
Chiara a Paolo Borgonovi
Benátská spojka a organizátor výzkumu svatého Jana Nepomuckého v Padově Dr. Sandro Rebeschegg
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Přednáška v muzeu
V Muzeu Karlova mostu se dopoledne 15. května konaly dvě přednášky, které
stopovaly kroky Jana Nepomuckého v Itálii. První přednáška sledovala kroky,
které Johánek Welflinův zanechal za svých studií na univerzitě v Padově. Druhá
se pak obracela k životu legendickému, Janovu kultu světce v osmnáctém století
v Benátkách.
Přednášku věnovanou Janu Nepomuckému v Padově vedla italská badatelka
Chiara Borgonovi. Zaměřila se především na dochovaný archivní fond patriarchální
kurie v Padově, pod kterou spadají také univerzitní registry ze 14. století. Jejich
pečlivý průzkum přinesl ovoce a na světlo poznání se tak dostaly dokumenty, které
ačkoli tušeny, nebyly nikdy publikovány či představeny širšímu publiku. Světec
se zde objevuje jako rektor cizích studentů v celé řadě dokumentů z roku 1386,
nalezeny byly také zápisy o jeho dvou konečných zkouškách, datované do roku 1387.
Představen byl dokument obsahující Janovy doktorské teze z přípravy obhajoby
doktorského gradu na této univerzitě. Jedná se o unikátní doklad o průběhu
studia na padovské univerzitě, o jednotlivých zkouškách, diskutovaných otázkách,
přísedících u zkoušek apod. Odborná přednáška, kterou vyslechlo několik předních
českých historiků a historiků umění, znovu probudila k životu nepomucenskou
tematiku a diskuse probíhající po skončení obou přednášek byla toho nejlepším
důkazem. Zkrácený text přednášky je publikován na internetových stránkách
www.navalis.cz a www.muzeumkarlovamostu.cz.
Druhá přednáška byla zaměřena více topograficky a primárně sledovala stopy
kultu již svatořečeného (1729) Jana Nepomuckého v italských Benátkách. Přednášku
vedl Paolo Borgonovi a na příkladě dochovaných uměleckých památek precizně
zdokumentoval šíření úcty k českému světci ve městě na laguně, od prvních příkladů,
objevujících se již na začátku osmnáctého století v okruhu středoevropských kupců,
až k uměleckým artefaktům z dílen věhlasných benátských umělců (Gianbattista
a Giandomenico Tiepolo). Úcta k ochránci služebníků vodních se v Benátkách
rychle rozšířila, až byl Jan Nepomucký nakonec 26. dubna 1794 přijat senátem
a z výnosu knížete za jednoho z ochránců města.
43
MUZEUM KARLOVA MOSTU
Relikviář s ostatkem svatého Jana Nepomuckého
44
Arcibiskup při homilii
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Mše v katedrále
Večerní program otevřela mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha
na Pražském hradě. Bohoslužbu k uctění památky sv. Jana Nepomuckého celebroval
nový pražský arcibiskup Jeho Excelence Dominik Duka. Přítomen byl také papežský
nuncius Jeho Eminence arcibiskup Diego Causero a další významní zástupci
pražského kléru, politického a společenského života.
Kněží při proměňování
Duchovní u oltáře
45
MUZEUM KARLOVA MOSTU
46
Benátský gondoliér při čestné stráži v pražské katedrále
Gondoliérky při mši svaté s palmovými ratolestmi
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Příprava na čtení evangelia jáhnem Štěpánem Faberem – okuřování lekcionáře kadidelnicí
Historické praporce podtrhly dějinnou kontinuitu
47
MUZEUM KARLOVA MOSTU
48
Svatojánské procesí při průchodu Malostranským náměstím
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Procesí
Po skončení mše vyrazilo procesí poutníků od katedrály po královské
cestě na Karlův most, kde arcibiskup pražský pronesl modlitby a četl z listiny
svatořečení sv. Jana Nepomuckého u světcovy sochy. Dále se procesí vydalo směrem
na Křižovnické náměstí do kostela sv. Františka z Assisi, u jehož vchodu poutníky
přivítal primátor hl. města Prahy Pavel Bém. Do kostela doneslo čtyřicet námořníků
z Pražských Benátek atributy sv. Jana Nepomuckého a generální vikář svatovítské
kapituly Mons. Michael Slavík nejvýznamnější duchovní památku na sv. Jana,
monstranci s jazykem. Zde bylo procesí krátkým obřadem ukončeno.
49
Procesí vyráží z katedrály alejí palmových ratolestí, které symbolizují mučednickou smrt Jana Nepomuckého
Procesí s gondoliéry a italskou státní vlajkou vychází
z Matyášovy brány na Pražském hradě
Procesí s atributy světce – biretem, paladiem země
české, andílkem s rybou a prstem na ústech a Karlovým
mostem – sestupuje po královské cestě do podhradí
Nerudovou ulicí
MUZEUM KARLOVA MOSTU
50
J. E. arcibiskup pražský Dominik Duka, O. P.
Gondoliéři procházejí kolem italské ambasády
v Nerudově ulici
Pedelové v čele procesí
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Prezident asociace benátských gondoliérů Bepi Penzo
51
J. E. Dominik Duka
na Karlově mostě
Delegace Maltézských rytířů,
vpravo MUDr. Jaroslav Eliáš
Představitelé řádu sv. Lazara v procesí
MUZEUM KARLOVA MOSTU
52
Pořadatelé Svatojánských NAVALIS – Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou v čele
se 47. velmistrem – J. E. Jiřím Kopejskem, O. Cr.
Procesí na mostě
Procesí na mostě
J. E. Dominik Duka
Michal L. Karas u barokní mřížky
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Modlitba u sochy světce, s relikviářem generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík
Příchod do křižovnického kostela sv. Františka Serafínského
53
MUZEUM KARLOVA MOSTU
54
Závěrečná bohoslužba a žehnání procesí
Historická socha z Nepomuku
Karel a Jan. Setkali se?
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Poutníci zaplnili Křižovnické náměstí
55
Krátký odpočinek v klauzurní zahradě křižovnického kláštera
J. E. s primátorem hl. m. Prahy
Papežský nuncius J. E. arcibiskup Diego Causero
v družném rozhovoru
MUZEUM KARLOVA MOSTU
56
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
II. barokní špektákl navalis
Koncert
Koncert barokní hudby z repertoáru Johanna Ludwiga Bacha, Jana Dismase
Zelenky, Francesca Landiniho, Adama Václava Michny, Antonia Lottiho, Antonia
Vivaldiho, Pietra Locatelliho, Gabriela Pulitiho a především posledního žijícího
„barokního“ skladatele Františka Xavera Thuriho. Český národní symfonický
orchestr pod taktovkou mistra Thuriho nabídl divákům na vodě i březích velkolepý
zážitek, to nejlepší z vodní barokní hudby. Mezi jednotlivými skladbami zazněly
hlasy Lucie Výborné a převora břevnovského kláštera Prokopa Siostrzonka, které
divákům přiblížily život a legendu sv. Jana Nepomuckého. Koncert mohli diváci
sledovat buď z vltavských břehů a Karlova mostu, či přímo z vodní hladiny z pramic,
gondol či paluby historického pražského parníku Vltava.
57
Osvětlená Qatordesona
MUZEUM KARLOVA MOSTU
58
Plovoucí jeviště Svatojánských Navalis
Pražský primátor, arcibiskup a nuncius kráčí kostelem sv. Františka Serafínského na závěr svatojánského procesí
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Unikátní skleněná gondola odvezla vážené cestující na pódium
Qatordesona se sochou svatého Jana Nepomuckého proplouvá pod mostem Ponte di Rialto a okolo jeviště
59
MUZEUM KARLOVA MOSTU
60
Kouzelná atmosféra barokního špektáklu
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Unikátní hlediště na vltavské hladině vytvořili Pražané ze stovek pramic
61
Bepi Penzo předává J. E. publikaci z cesty jeho
předchůdce do Benátek
Místostarosta Benátek předává pražskému
primátorovi oficiální dar – Benátského lva
Místostarosta Benátek předává pražskému
primátorovi oficiální dar – Benátského lva
Setkání mistra Václava Hudečka s J. E.
a primátorem hl. m. Prahy
MUZEUM KARLOVA MOSTU
62
Závěrečný ohňostroj
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Ohňostroj
Ohňostroje byly v době barokní oblíbenou kratochvílí aristokratických vrstev.
V době slavností a oslav je s úžasem sledovali také běžní lidé, kteří se za touto atrakcí
sjížděli ze širokého okolí. Ohňová show letošního ročníku Navalis byla připravována
s co možná největším důrazem na historickou autenticitu výsledných efektů. Diváky
tak mohl uchvátit pětiminutový barokní ohňostroj završující večerní program.
Překvapení večera a konečnou tečku za oslavami přichystali italští gondoliéři, kteří
do Prahy přivezli svůj vlastní ohňostroj, odpálený z náplavky u Hergetovy cihelny.
63
Jako překvapení připravili Benátčané hlavnímu organizátoru akce velkolepý ohňostroj,
který celé slavnosti zakončil
MUZEUM KARLOVA MOSTU
64
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
III. ARCHITEKtonický projekt
65
Situační plán scény NAVALIS 2010 s trasou plavby gondol
Potisk makety benátského mostu Ponte di Rialto navrhl ing. arch. Ondřej Ševců
MUZEUM KARLOVA MOSTU
66
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
IV. MEDIÁLNÍ MONITORING
67
MUZEUM KARLOVA MOSTU
68
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
69
MUZEUM KARLOVA MOSTU
70
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
71
MUZEUM KARLOVA MOSTU
72
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
tištěná média
73
MUZEUM KARLOVA MOSTU
74
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
75
MUZEUM KARLOVA MOSTU
Půlstoletí vlastivědy
Malování hudbou
K. H. M. 2010
Hold Starému městu
Proti klíš�atům
Indiánskou stezkou
Vaclav Levý
Orientální tanec
nevšední objevování staré Prahy
lze snížit počet klíš�at ve vaší zahradě?
76
v rozhovoru s Tomášem Vískem
dětský závod Modřanskou roklí
Zablokování výstavby nové budovy pro Národní knihovu vrátilo tuto instituci takřka do
bodu nula. Historicky nesmírně cenný objekt Klementina již dávno přestal kapacitně
stačit potřebám instituce s celostátní působností, jejíž fondy se ze zákona každoročně
zvětšují o 100 000 knižních jednotek ročně. Nevyhovující je i technické zázemí i mnohé
z prostor pro uživatele a zaměstnance. I některé další obdobné knihovny ve světě sídlí
v historických objektech. Není za každou cenu nutno stavět na zelené louce, avšak
v tomto konkrétním případě, kdy areál Klementina je jedním z nejunikátnějších historických celků v republice, je jeho přizpůsobení současným a zejména budoucím potřebám Národní knihovny více než složité.
První fáze, která se týká úprav prostor vyJE NUTNO KONAT
klizených Státní technickou knihovnou, již
Neúnosnost současného stavu a situace,
započala. Odstraňují se novodobé příčky,
kdy o řadě technických řešení a stavebních
rekonstruují inženýrské sítě, zateplují střeúprav Klementina není z hlediska památkochy a rekonstruují fasády. V části objektu
vé ochrany jasno, rozhodlo se vedení Klevznikne klimatizovaný depozitář. Prostory
mentina revitalizaci rozdělit do etap a zahájit
pak poslouží jako dočasné provozy těch
jejich postupné uskutečňování. Začne se
složek NK, jejichž budovy budou procházet
objekty, kterých se stavební úpravy výrazně
rekonstrukcí později. Zajímavostí je systém
nedotknou, a kde je vše vyjasněno i z hlediklimatizace depozitářů vodou z Vltavy, který
ska památkářů.
sníží energetickou náročnost. Nebude díky
Národní památkový ústav ústy jeho geneněmu nutno v Klementinu zřizovat vzdurální ředitelky Ing. arch. Naděždy Goryczkochem chlazené klimatizační jednotky.
vé prohlašuje, že konečná podoba projektu
Ozdravnou kůrou procházejí i unikátní Zrrevitalizce Klementina a zejména přístavba
cadlová kaple i Barokní sál. Budou kompletjeho nové vstupní haly z hlavního nádvoří je
ně ošetřeny restaurátory a v kapli bude
stále ještě ve fázi diskusí. Může však konstanově řešeno vytápění. S úpravami se již zatovat, že záměry vedení Národní knihovny
čalo, nádvoří Klementina „zdobí“ lešení a
jsou v souladu s představou NPÚ. RevitaliZrcadlová kaple je uzavřena návštěvníkům.
zaci sleduje také ministerstvo kultury, proI. etapa by měla být ukončena v roce 2011.
tože NK patří do tzv. Národního kulturního
Do II. etapy jsou zahrnuty objekty kolem
pokladu. Vládní program péče o obnovu a
Studentského nádvoří. Zde vznikne nové
rozvoj několika českých státních kulturních
datové centrum v hodnotě 300 mil. Kč. Jako
institucí, respektive jejich sídel, počítá s deve II., tak i ve III. etapě týkající se objektů ve
seti miliardami korun. Kromě NK jde ještě
střední části areálu, budou odstraňovány
o Národní muzeum, Uměleckoprůmyslové
novodobé prvky, které nepřísluší historickémuseum, Národní technické muzeum a Národní filmový archiv, kulturní památky uchovávající movité kulturní dědictví ČR, které
zpřístupňují lidem. Dva roky byla jejich obnova financována ze zrušeného Fondu národního majetku (FNM), od loňského roku
přispívá i státní rozpočet. Z toho náklady na
rekonstrukci a revitalizaci Klementina mají
činit cca 1 884 mil. Kč
CO SE ZMĚNÍ V KLEMENTINU
Poslední významné úpravy Klementina
proběhly mezi lety 1924–31 podle plánů architekta Machoně. Další, poválečné již byly
bez jakékoli koncepce. Dnešní stav rozvodů
je na pokraji životnosti, depozitáře nevyhovují technicky a pracoviště nesplňují hygienické podmínky. To vše musí řešit současná rekonstrukce a revitalizace, rozčleněná
do pěti etap.
200 let od narození básníka ...
romantický a neznámý český sochař
čtyři večery originálního festivalu
Návrh hlavního vstupu do knihovny přes nově upravenou Halu služeb.
mu vzhledu – například některé vikýře. Objekty se tak očistí od řady zásahů po II. světové válce. Vzniknou také nové inženýrské
sítě. IV. Etapa by měla být realizována v letech 1012–13 a zahrnuje rekonstrukci povrchu nádvoří, kde vznikne parková úprava a
asfalt nahradí dlažba. Prostor se tak stane
přívětivým místem jak pro návštěvníky NK,
tak pro turisty i procházející Pražany. Poslední, V. etapa zahrnuje mj. výstavbu podzemních garáží a definitivní dokončení rekonstrukce prostor po Státní technické knihovně pro jejich konečné určení. Projekt nezahrnuje oba kostely a Vlašskou kapli, které
spravují jiné subjekty.
Kromě rekonstrukcí a úprav však vzniknou
v Klementinu i zcela nové prvky – zejména
hlavní vstup do NK přes tzv. Halu služeb, zatím v návrzích. Počítá se i s vybudováním
Nová budova depozitáře NK bude přistavěna k již existujícímu depozitáři z devadesátých let
minulého století, se kterým posléze vytvoří jeden provozní komplex.
Již druhý ročník vodních slavností na Vltavě v blízkosti Karlova mostu (13.–15. května)
se opět stane velkolepou podívanou s gondolami, zpěvem i ohňostroji. Účastnit se mohou i vodáci, vodní motoristé a jachtaři.
čtvrtek 13. 5. 2010
Oslavy konané v předvečer svátku sv.
20:00 Spouštění gondol na hladinu
Jana Nepomuckého byly vždy velmi oblíbeVltavy – náplavka u Hergertovy cihelny
né. Barokní vodní slavnosti Navalis se na Vlpátek 14. 5. 2010
tavě pořádaly již od roku 1715, ještě před
11:00–18:00 Prezentace gondol na Vltavě
Janovým svatořečením, jejich počátky však
17:00–19:00 Zpívání gondoliérů
spadají do první poloviny 17. století. Slavv Pražských Benátkách – Čertovka pod Karností Navalis se v roce 1743 zúčastnila
lovým mostem
dokonce císařovna Marie Terezie. Kromě
sobota 15. 5. 2010
možnosti uctít památku sv. Jana Nepomuc12:00–15:00 Regata historických lodí pod
kého to byly četné atrakce, především barokní hudba, provozovaná na lodích desítKarlovým mostem na hladině Vltavy
kami až sty hudebníků, keré přilákaly pout18:00 Mše v Katedrále Sv. Víta ke cti
níky ze širokého okolí Prahy. Atmosféru dosv. Jana Nepomuckého
kreslovaly ohňostroje i salvy z děl.
19:00 Svatojánské procesí na Karlův most
Přijd te i vy oslavit památku sv. Jana Ne21:00 Barokní vodní špektákl
pomuckého a prožít znovu onu neobvyklou
22:00 Ohňostroj
a krásnou atmosféru, dýchající k nám doPo celý sobotní den, od 10:00 hodin, budou
bou barokní. Hosté s vlastními plavidly mají
na Křižovnickém náměstí probíhat historicmimořádnou příležitost spoluvytvářet atmoké trhy.
sféru slavnostního večera. Rozsvi�te si vlastneděle 16. 5. 2010
ní lampión na palubě vaší lodi! Více informa12:00 Barokní koncert v Muzeu Karlova
cí najdete na www.navalis.cz.
mostu – skupina Ritornello
–PR–
skvěle provedená nová kniha
dalšího, podzemního depozitáře, přičemž
ověřovací archeologický průzkum již v 90.
letech potvrdil tuto možnost.
V HOSTIVAŘI VZNIKNOU MODERNÍ
DEPOZITÁŘE
Zatímco v historických prostorách NK
v Klementinu zůstane cca 2,5 milionu vysokoobrátkových svazků, zbytek obrovského
fondu najde své místo v nových depozitářích v Hostivaři, vybavených nejmodernějšími technologiemi. Přesune se sem útvar novodobých fondů, ty vysokoobrátkové však
dle potřeby budou „protékat“ i Klementinem. V Hostivaři vznikne nové digitalizační a
restaurátorské pracoviště. Výstavba je z důvodu maximálního urchylení plánována ve
dvou stavbách, z nichž první by měla být
dokončena již napřesrok. Tím vznikne
možnost vystěhování části knihovních fondů z Klementina a jejich uvolnění pro stavební práce. Celková kapacita po dokončení obou budov v Hostivaři v roce 2014 bude
cca 8 mil. svazků.
Situace, kdy je nutné se zároveň podřídit
ochraně historického skvostu a a poskytnout uživatelům NK služby na úrovni evropského standardu s výhledem příštího rozvoje informačních technologií a knihovnických
služeb, není ideální.
S ohledem na kritický stav státních financí
a stejně kritický stav v NK a neodkladnost
její modernizace, je však možné alespoň
zde vidět dobrou vůli všech zúčastněných
stran. To je vedení NK, památkářů, města
Prahy i ministerstva kultury, k co možná nejrychlejší shodě a řešení.
Martina Fialková
Mnoho bylo v posledních dnech napsáno o vulkánu Eyjafjallajökul, který před
nedávnem znalo jen pár zasvěcených,
popřípadě notně zcestovalých, jedinců.
Fejeton má však reflektovat aktuální dění,
tedy se úvaze nad poletujícím prachem a
náhle se vynořivší sopkou nelze vyhnout.
Probuzení vulkánu kdesi na Islandu pocítili lidé po celém světě, jeho chrlení
změnilo plány politikům, obchodníkům,
hvězdám showbusinessu, turistům i pěstitelům zeleniny na druhém konci naší
planety. Je až neuvěřitelné, jak může
mikroskopická částečka letící ve větru
tak hluboce zasáhnout lidskou civilizaci
v 21. století. Jde však o celkem jasný důkaz toho, že globální propojení není pouze výhodou, ale i může býti též slabinou.
A nebojím se říci, že je to dobře, když se
občas Příroda ozve a vstoupí do našeho
technicistního, tak trochu „umělého“ světa. Obzvláš�, když si v tomto případě nevybrala, naštěstí, žádnou obě� – tedy o ní
alespoň nevím.
Jistě nebudu prvním, koho v této souvislosti napadlo známé latinské „Pulvis
es et in pulverem reverteris“, česky
„Prach jsi a v prach se obrátíš.“ Sice je
toto úsloví patřičnější třeba k Popeleční
středě, ale na přetřes přišlo nyní. Nedá se
prostě vše naplánovat. I když se o to lidstvo – soudě alespoň podle dosavadního
vývoje – usilovně snaží. Možná chtěla Příroda poletujícím prachem přispět do
dnešní debaty o změnách klimatu a našeho vlivu naň. Anebo jen tak připomenout, že pokrok a zjednodušování života
je príma, ale měli bychom si civilizačních
výdobytků více vážit, nesázet na ně jako
na samospasitelné a nebrat vše jako samozřejmé.
V každém případě není na škodu si v této souvislosti připomenout, že dnes nejvíce postižený výdobytek naší civilizace –
letecká doprava, ještě před sto lety vůbec neexistovala. Zní to skoro neuvěřitelně, ale podle historických pramenů se
poprvé využilo letadla ke „komerční“ veřejné přepravě v roce 1912. Bylo to v USA
mezi státy Florida a Tampa. Ostatně české aerolinky, by� jedny z nejstarších na
světě, odkazují svůj vznik do roku 1923.
Tedy je jim „pouhých“ 87 let.
Co to je proti Vesmíru?!
Ondřej Sedláček
16. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu, který se koná ve
jímavých pořadů, soutěže, setkání s autory
dnech 13.–16. května 2010 v Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha – Holešovice,
knížek pro děti a s oblíbenými ilustrátory, výpředstaví jako svého čestného hosta Polsko; význačné spisovatele, umělce a osobtvarné dílny, filmová představení. Mladí čtenosti polského kulturního života.
náři zde najdou dětskou knihovnu s knižMezi hosty přivítáme paní Wisławu Szymními novinkami, které pro ně věnovali čeští
borskou – nositelku Nobelovy ceny za literai zahraniční nakladatelé. Své pořady připraturu, Dorotu Masłovskou – „zázračnou“ litevila i mnohá nakladatelství knih pro děti a
rární hvězdu polské knižní scény, Olgu Tomládež, ve výstavní části veletrhu si návkarczuk. Přijedou autoři, jejichž knihy čtou
štěvníci připomenou například 60 let naklazaníceně i mladí čtenáři – Andrzej Sapkowdatelství Albatros či zhlédnou knihy z celého
ski a Andrzej Pilipiuk. Program polských kosvěta oceněné prestižními cenami Bolognalegů s názvem „Máme Polsko přečtené?“
Ragazzi Award a Cenou Astrid Lindgrenové.
zahrnuje kromě setkání se spisovateli také
Po úspěšné loňské premiéře programu,
výtvarné dílny, výstavy, diskuze, pořady pro
v rámci kterého se prezentují knihy o vaření,
děti, divadlo i hudbu. Stín, který na přípravu
kuchařky i příručky zdravého životního styúčasti našich polských kolegů vrhlo nedávlu, se na veletrhu Svět knihy bude opět koné letecké neštěstí a mnoho ztracených
nat gasto show Vaříme s knihou. Spousta
životů, bude snad částečně rozptýlen zájzajímavých a netradičních pochoutek bude
mem, kterému se tradičně polská literatura
připravována ve speciálním prostoru přímo
a kultura u nás těší.
před návštěvníky, kteří budou moci i hotová
Svět knihy Praha 2010 se koná v roce, ktejídla ochutnat.
rý UNESCO vyhlásilo „Mezinárodním rokem
Svět knihy Praha 2010 je skutečnou mezisbližování kultur“. V rámci doprovodného
národní akcí, nebo� představí autory, naklaprogramu jedné z největších literárních udádatele a knihy z Asie, Evropy i Ameriky. Polostí České republiky jsou připraveny pořadrobný program naleznete na www.svetkniRosteme s knihou patří mezi témata, jež
dy a programy věnované významné úloze lihy.cz.
pravidelně doprovázejí literární program veteratury pro vzájemné poznávání kultur, etTěšíme se na Vaši návštěvu.
letrhu. V letošním roce bude součástí tohoto
nik, ale i vyznání, různorodých názorů,
doprovodného programu Pavilon Svět kniživotních zkušeností a postojů. V souvislosti
Dana Kalinová (foto J. Sládeček)
hy dětem, v němž se bude konat mnoho zas programovým tématem se na veletrhu
představí národnostní menšiny žijící v České republice, uskuteční se setkání s českými a zahraničními literárními osobnostmi věnované otázkám kulturní a jazykové identi1. 5. 1875 v Praze začala působit Městská spořitelna – 135 let
ty, úloze překladů literárních děl, jež jsou
1. 5. 1890 v Praze a v Čechách se poprvé konaly oslavy Svátku práce – 120 let
jedním z významných prostředků přenosu
3. 5. 1875 se v Praze začala stavět tra� koňské tramvajové dráhy –135 let
„informace“ o kultuře, historii a současném
5. 5. 1945 vypuklo v Praze povstání proti nacistickým okupantům – 65 let
životě určité společnosti a její charakteristi9. 5. 1945 vyšlo první číslo deníku Mladá fronta – 65 let
ce. Literární a programový prostor bude vě12. 5. 1905 poslední jízda pražské koňky přes Karlův most – 105 let
nován rovněž mezinárodní romské literatuře
13. 5. 1945 v Praze obnovilo svou činnost Židovské muzeum – 65 let
ve spolupráci s Mezinárodní asociací rom15. 5. 1895 začala v Praze Národopisná výstava československá, která pozvedla zájem
ských autorů se sídlem ve Finsku, Muzeem
o historii, památky a národopis, navštívilo ji přes dva miliony lidí –115 let
romské kultury a Katedrou romistiky FF UK.
PŘIPOMEŇME SI V KVĚTNU
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
77
MUZEUM KARLOVA MOSTU
78
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
79
MUZEUM KARLOVA MOSTU
80
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
81
MUZEUM KARLOVA MOSTU
82
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
TELEVIZE
83
Tomáš Hanák jako benátský gondoliér ve spotu na Oslavy Prahy
MUZEUM KARLOVA MOSTU
84
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
INTERNET
85
MUZEUM KARLOVA MOSTU
86
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
87
MUZEUM KARLOVA MOSTU
88
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
89
MUZEUM KARLOVA MOSTU
90
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
91
MUZEUM KARLOVA MOSTU
92
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
93
MUZEUM KARLOVA MOSTU
94
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
95
MUZEUM KARLOVA MOSTU
96
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
97
MUZEUM KARLOVA MOSTU
98
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
V. Medailony
v ýznamných hostů
PAVEL BÉM
Primátor hl. města Prahy Pavel Bém (1963) vystudoval medicínu na Fakultě
všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1987 nastoupil
postgraduální studium v oboru psychiatrie a až do roku 1996 sbíral zkušenosti
při dalších postgraduálních studiích u nás i v zahraničí, většinou orientovaných
na drogovou problematiku. Od roku 1998 působil jako starosta Městské části
Praha 6 a od roku 2003 působí na postu primátora hl. města Prahy. Pavel Bém
je významným činitelem politického života v České republice. V roce 2010 byl
zvolen poslancem parlamentu české republiky. Stál u zrodu myšlenky na obnovení
Svatojánských Navalis v Praze a svým srdcem a intelektem pomohl k obnovení
nadčasové vize.
99
MUZEUM KARLOVA MOSTU
100
DIEGO CAUSERO
Monsignore Diego Causero (1940) je katolický duchovní a od roku 1973
je diplomatem Svatého stolce a titulární arcibiskup gradský. Pracoval postupně
na nunciaturách v Nigérii (1973–1976), Španělsku (1976–1980), Sýrii (1980–1984)
a Austrálii (1984–1987), poté byl vyslancem Svatého stolce u OSN v Ženevě (1988
–1991). Od roku 2004 je apoštolským nunciem v České republice. Před tímto rokem
působil jako nuncius v Čadu (1992–1999), Středoafrické republice (1993–1999),
Republice Kongu (1993–1995) a Sýrii (1999–2004).
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
DOMINIK DUKA
Pražský arcibiskup Dominik Duka (1943) studoval od roku 1965 teologii
v Litoměřicích. V lednu roku 1968 byl přijat do tajného noviciátu řádu dominikánů
a 22. června 1970 byl kardinálem Štěpánem Trochtou vysvěcen na kněze.
Do sametové revoluce v 1989 působil jako duchovní, novicmistr řádu kleriků,
později magistr kleriků a vikář provinciála. V roce 1981 byl z vůle komunistického
režimu odsouzen k pobytu ve vězení. Roku 1986 byl ustanoven provinciálem
Českomoravské dominikánské provincie. Po roce 1990 nastoupil pedagogickou
dráhu na vysoké škole a vyučoval na Cyrilometodějské teologické fakultě
v Olomouci. Byl iniciátorem českého překladu Jeruzalémské bible, tvořeného
od roku 1980, a spolu s Františkem X. Halasem i hlavním překladatelem. 6. června
1998 byl jmenován biskupem Královéhradecké diecéze a 26. září téhož roku přijal
biskupské svěcení. V sobotu 13. února 2010 byl jmenován nástupcem kardinála Vlka
ve funkci pražského arcibiskupa, úřadu se ujal 10. dubna.
101
MUZEUM KARLOVA MOSTU
102
JIŘÍ KOPEJSKO
Jiří Kopejsko (1939) je 47. velmistrem Rytířského řádu Křižovníků s červenou
hvězdou. Na kněze byl vysvěcen roku 1973. Do noviciátu Křižovníků s červenou
hvězdou vstoupil v roce 1990 a krátce nato se stal prvním konsultorem řádu.
Zastával post probošta v Chlumu Svaté Máří. Od roku 2001 stojí v čele řádu jakožto
velmistr. Řád Křižovníků s červenou hvězdou je neopomenutelným podporovatelem
myšlenky a úsilí obnovy Svatojánských Navalis. Jeho členové se osobně účastní mše
svaté, průvodu poutníků i oslav. Právě Rytířskému řádu Křižovníků s červenou
hvězdou v čele s velmistrem Jiřím Kopejskem patří nejupřímnější dík za dva již
proběhlé povedené ročníky.
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Cesare Francorsi
V roce 2002 vystudoval politologii na univerzitě La Sapienza v Římě. Od roku
2002 působí v Praze jako general manager rodinného hotelového řetězce „Your
Prague Hotels“ a Beach Resortu Nová Živohošť. Dr. Francorsi patří mezi významné
mecenáše obou ročníků Svatojánských NAVALIS.
103
MUZEUM KARLOVA MOSTU
SANDRO SIMIONATO
104
Místostarosta Benátek vystudoval filosofii a je členem Demokratické Strany
(PD). Od roku 2010 zastává v Benátkách post místostarosty a radního pro městské
investice, personalistiku, daňovou politiku a vede hospodářské oddělení. Od 2008
do 2010 byl radním pro sociální politiku a sport a v letech 2005–2008 radním pro
veřejné zakázky a dopravu.
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Ulrico Bovo
Překladatel, studoval slovanské jazyky na Univerzitě v Ca’ Foscari v Benátkách.
Od sametové revoluce tráví většinu svého života v Praze, na Žižkově (sám říká, že
se stal „benátskýmm Žižkovákem“). Je vždy aktivní v rámci kulturních vztahů mezi
rodným městem – Benátkami a adoptivním městem – Prahou. Od roku 2008 je
předsedou občanského sdružení Ven.i.Ce. (Benátčané v Čechách).
105
MUZEUM KARLOVA MOSTU
106
FILIP DVOŘÁK
Starosta Městské části Praha 1. Od roku 1994 zasedal v Radě hlavního města
Prahy, kde zodpovídal za hospodářskou politiku. Od roku 2006 do roku 2009
působil jako neuvolněný radní Městské části Praha 1, kde měl na starosti oblast
územního rozvoje a vnějších vztahů. V listopadu roku 2009 byl zvolen starostou
Městské části Praha 1.
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
BEPI PENZO
Giuseppe Penzo, zvaný Bepi, se narodil v Benátkách v roce 1948. Od roku 1993
je předsedou Sportovního sdružení Voga Veneta Mestre. Je známý mezi benátskými
veslařskými kluby pro svůj svérázný postoj k vodnímu sportu, který podle něj
nemá být klubovou záležitostí, ale příležitostí k setkávání generací a národů. Je
motorem udržování benátských tradic veslování ve veslařském areálu San Giuliano.
V Benátkách je známý mezi příznivci i odpůrci tím, že dokáže vytěžit nejvíc
z „tvůrčího chaosu“, a právě proto se ve vltavských vodách cítil jako ve svém živlu.
107
MUZEUM KARLOVA MOSTU
108
PINO SIGNORETTO
Je přední benátský sklářský mistr z ostrova Murano, který je centrem sklářské
výroby od konce 13. století. Pino Signoretto se narodil ve městě Favaro Veneto
v roce 1944. Ve svých deseti letech začal pomáhat s pracemi ve sklářské huti.
Ve 14 letech již pracoval pod velkými sklářskými mistry zvučných jmen, jako jsou
Alfredobarbini, Livioseguso, Ermannonason a Angeloseguso. Sám se stal sklářským
mistrem v roce 1960 a dalších 7 let neopustil huť, kde zdokonaloval svoji techniku.
Rok poté založil na ostrově Murano svůj ateliér. V letech 1978–84 spolupracoval
s těmito známými umělci: Dalì, Vedova, Licata, Kruft, Dal Pezzo, Vitali, Pomodoro,
Willson. V roce 1985 začal cestovat do Japonska, kde svoje umění předváděl
i císařské rodině a otevřel svoji první stálou expozici. Od konce osmdesátých let
přednáší na uměleckých institucích a vystavuje v předních galeriích Evropy, Asie
a Ameriky. Skleněná dekorace na palubě barokní benátské gondoly a skleněná socha
sv. Jan Nepomuckého jsou jeho nejnovějšími realizacemi. Pro představení gondoly
zvolil právě hladinu Vltavy v Praze během letošních Svatojánských NAVALIS.
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Meda Mládková
Meda Mládková je sběratelka a mecenáška umění, manželka ekonoma Jana
Viktora Mládka. V roce 1946 odešla do Švýcarska, kde vystudovala ekonomii
v Ženevě a spolu s dalšími československými exulanty vydávala časopis Současnost.
Poté se v Paříži věnovala studiu dějin umění na pařížské Sorbonně a v l´École
du Louvre. Meda Mládková založila první československé exilové nakladatelství
– Edition Sokolova, kde vydala první knihu o Toyen, napsanou André Bretonem,
básně Ivana Blatného a Peroutkova díla. Během společného života se svým mužem
J. V. Mládkem neustále podporovali československé umělce a vybudovali rozsáhlou
uměleckou sbírku, na jejímž počátku stál malý obrázek Františka Kupky. J. V. Mládek
zemřel těsně před revolucí v roce 1989, a tak se již sama Meda Mládková, v souladu
s přáním svého muže, rozhodla věnovat celou sbírku městu Praze a rekonstruovat
pro ni budovu Sovových mlýnů. Nyní se tak konečně jejich sen plní v podobě Musea
Kampa.
109
MUZEUM KARLOVA MOSTU
FRANTIŠEK XAVER THURI
110
František Xaver Thuri (1939) je jedním z čelných představitelů pražského
hudebního života. Absolvoval pražskou konzervatoř a Janáčkovu Akademii
múzických umění jako hobojista. Byl členem Pražského komorního orchestru, kde
hrál na hoboj a cembalo. Od roku 1980 je profesorem hobojové hry na pražské
konzervatoři. Osobitým stylem odhaluje pro dnešní dobu bohatství a sílu barokních
mistrů. Označován bývá za posledního žijícího barokního skladatele.
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
111
VÁCLAV HUDEČEK
Václav Hudeček (1952) je věhlasný český houslový virtuos. Absolvoval
studium na pražské AMU pod vedením prof. Václava Snítila. V letech 1970–74
byl také pod pedagogickým vedením legendárního Davida Oistracha. Vystupoval
na nejprestižnějších pódiích světa (Carnegie Hall, Royal Festival Hall, Suntory
Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera) s nejproslulejšími orchestry (Berlínská
filharmonie, Cleveland Symphony Orchestra, NHK Philharmonic Orchestra,
Gewandhaus Leipzig, Moskevská státní filharmonie). V roce 2007 u příležitosti
státního svátku 28. října udělil prezident republiky Václav Klaus Václavu Hudečkovi
vysoké státní vyznamenání „Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění“.
MUZEUM KARLOVA MOSTU
112
Alessandro Reberschegg
Alessandro Reberschegg (1960) se narodil v Benátkách a v současnosti pracuje
pro Italskou poštu (Ente Poste Italiane). V roce 1997 vystudoval historii na fakultě
Ca’ Foscari v Benátkách. Napsal diplomovou práci na téma Mimořádný porotní
soud v Benátkách v letech 1945–1947. V současnosti spolupracuje s benátským
institutem Historie odboje a současné společnosti. Publikoval řadu odborných
článků o historii a participoval na vydání několika monografií.
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Paolo a chiara Borgonovi
Paolo Borgonovi se dlouhou dobu zabýval tvorbou dokumentárních filmů
a natočil řadu dokumentů o výtvarném umění: o Tizianovi, Giorgionem,
O benátském veslování: Cesty vodě (Andar per acqua) – o Benátkách: Velká sezona
vesla (Venezia, la grande stagione del remo) – Gondoly v Evropě (Gondole per
l’Europa), o náboženství: Antonín – člověk, svatý (Antonio, un uomo, il santo)
– Papež v Padově (Il papa a Padova), a hlavně historické dokumentární filmy:
Hrabě z Carmagnoly (Il conte di Carmagnola) – GETO, příběh benátského gheta
(Lo storico ghetto di Venezia) – dále série šesti filmů „Pohled do minulostí“ pro
Benátský kraj. Na fakultě volného času (Università del Tempo Libero) přednáší
regionální historii. Zabývá se historickými průzkumy v Benátkách a ve vnitrozemí
Itálie. Pracuje jako badatel Střediska pro historická studia v Mestre (Centro Studi
Storici di Mestre). Ve středisku publikoval následující knihy: Po stopách ztraceného
města Altino (Alla ricerca dell’Altino perduta), Zkoušky letecké války v Benátkách
v roce 1849 (Prove di Guerra aerea su Venezia nel 1849), Marcantonio Michael
v zámku Carpeneda (Marcantonio Michiel in Villa a Carpenedo), Alessandro
Poerio, hrdina výpadu (Alessandro Poerio, l’eroe della sortita), Carpenedo
– z trevižské vesnice do rakouské obce (Carpenedo: da pieve trevigiana a comune
austriaco), Zámek Barchet: dějiny a tajemství (Villa Berchet: storia e segreti).
113
MUZEUM KARLOVA MOSTU
Chiara Borgonovi se narodila v Benátkách v roce 1966. Vystudovala fakultu Ca’
Foscari, v Benátkách, kde napsala diplomovou práci na téma paleografie daňových
spisů v Benátkách v 16. století. Spolupracovala také se státním archivem v Benátkách
v oboru Paleografie archivů a diplomacie.
Po práci ve fakultní knihovně a na rektorátu v Ca´Foscari, na odboru
zahraničních vztahů, učí nyní na druhém stupni základní školy humanitní
předměty.
Jejím koníčkem je divadlo a v současnosti vede divadelní kurzy pro mládež
a dospělé.
114
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
LUCIE VÝBORNÁ
Lucie Výborná (1969) je úspěšná česká televizní a rozhlasová moderátorka.
V letech 1994–2000 uváděla pořad Snídaně s Novou, na rádiu Frekvence 1 uváděla
talkshow Kočkovaná, Osobnosti a Snídaně u Lucie. Pro Českou televizi i TV
Nova realizovala řadu VIP interview ((Pink Floyd, Sylvester Stallone, Arnold
Schwarzenegger, Sting, David Haselhoff, Mandy Patinkin, John Lord, Max von
Sydow, Mike Rutherford, Mike Stipe + REM, Aerosmith, Ian Andersson, Keith
Richards, John Mc Enroe, Ivan Lendl, Martina Navrátilová, Gabriela Sabatini)
Od roku 2008 působí jako moderátorka dopoledního vysílání Českého rozhlasu
1 Radiožurnálu. V současné době je také zahraniční zpravodajkou Českého rozhlasu
v Moskvě. S projektem obnovení Svatojánských Navalis spolupracuje od samého
počátku a již druhým rokem je vedle Prokopa Siostrzonka hlavním moderátorem
večera.
115
MUZEUM KARLOVA MOSTU
PROKOP SIOSTRZONEK
116
Prokop Siostrzonek je římskokatolický duchovní, benediktinský mnich a převor
kláštera na Břevnově. V letech 1976–83 studoval teologii na Cyrilometodějské
bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Po ukončení studií působil jako kněz
ve farnostech olomouckého arcibiskupství. Po odmítnutí nabídky spolupráce
s StB ztratil státní souhlas s vykonáváním funkce kněze a pracoval v Tesle Rožnov.
V roce 1990 byl jmenován převorem Benediktinského arciopatství v Praze
– Břevnově. Vedle Lucie Výborné je Prokop Siostrzonek moderátorskou tváří obou
uplynulých ročníků Svatojánských Navalis.
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Pavel Schwarz
Vystudoval dopravní průmyslovku a pracuje pro Dopravní podnik hl. m. Prahy.
Patnáct let působí jako vedoucí družstva mládeže Optimist v Českém Yacht Klubu,
kde trénuje závodníky yachtingu. Na vodě tráví víc času než souši. Na NAVALIS
2010 zastával funkci ředitele mezinárodní regaty historických lodí.
117
MUZEUM KARLOVA MOSTU
118
Zdeněk Bergman
Studoval vodní hospodářství na stavební průmyslovce v pražské Dušní ulici
a vodohospodářský směr na ČVUT v Praze. Založil První Všeobecnou Člunovací
Společnost, je ředitelem Muzea Karlova mostu a převozníkem pražským. Podle
vlastních návrhů postavil a provozuje flotilu vltavských člunů, staropražských
převozních lodí VODOUCH, které plují Pražskými Benátkami, a na Vltavě
také nejstarší osobní loď v Praze – salonní rychloloď Nepomuk. Od roku 2005 se
podílel na obnovení pěti pražských přívozů a pro hlavní město Prahu postavil loď
pro bezdomovce Hermes. U příležitosti 650. výročí založení Karlova mostu otevřel
stejnojmenné muzeum a připravil velkolepou oslavu „Noc pražských legend“.
Veškeré náklady na provoz muzea i nákup exponátů financuje ze zisku své flotily.
Je renesančním člověkem, milovníkem staré Prahy a historie a vizionářem
s nezvykle širokým záběrem aktivit. Je radikálním zastáncem myšlenkového proudu
zachování staré Prahy jako historického unikátu bez moderních architektonických
a designových prvků. Je propagátorem myšlenky obnovování starých historických
tradic a propagace původních kulturních, duchovních a historických hodnot, které
vytvořily zejména v barokní době půdorys naší dnešní společnosti. V roce 2009
obnovil Svatojánské oslavy NAVALIS a je jejich hlavním propagátorem.
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
Voga Riviera del Brenta
Sportovní Skupina Voga Riviera del Brenta vznikla v roce 1980 díky skupince
veslařů, kteří se z Benátek přestěhovali na pevninu. Pokračovali tam v trénincích
a účastnili se všech benátských veslařských soutěží. Do skupiny se přihlásili také
místní obyvatelé a společně vytvořili novou akci, tzv. Rivieru Fioritu, která se koná
na řece Brentě a připomíná setkání mezi benátským dóžetem a Caterinou Corsaro.
Letošního, v pořadí již 33. ročníku se účastnila také benátská historická plavidla.
Dnes jsou členy této skupiny dvě nejsilnější posádky, které se každoročně účastní
historické regaty. Další posádky veslují na jiných benátských slavnostech. Součástí
bývá také unikátní Peata, osmdesátitunová dopravní loď, používaná v Benátkách
ještě v minulém století.
Voga Veneta Vienna
Voga Veneta Vienna má 22 aktivních členů. Předsedou je Dominik Loss,
náměstkem Helmut Steininger, tajemníkem Oliver Loss a pokladníkem Karl
Hofman, který se účastnil letošních Svatojánských Navalis.
Sdružení vlastní 7 lodí: 1 gondolu, 2 divadelní gondoly, 1 sandolo, 1 maskaretu,
1 Sciopon a jedno malé sandolo.
VOGA VENETA MESTRE
Benátské sportovní sdružení, které má více než 500 členů. Jejich lodě pojmou
až 120 veslařů zároveň. G. S. Voga Veneta Mestre organizuje v Benátkách různá
sportovní utkání a kulturní akce, jako je „První Veslování roku”, které se koná
druhou lednovou neděli.
O Vánocích Voga Veneta Mestre staví na řece Marzenego v Mestre plovoucí
Betlém.
Kromě participaci na všech akcích v Benátkách vyjíždí do Francie, Německa,
Rakouska a k nám do České republiky. GSVVM měla tu čest doprovázet na svých
lodích řadu předních osobností společenského života.
119
MUZEUM KARLOVA MOSTU
Jejich lodě pluly po italských jezerech i po historických městech bývalých
„námořních republik”. Lodě GSVVM jsou tradiční dopravní lodě pro dopravu zboží
a lidí v benátské laguně a jsou odkazem obyvatel, kteří museli žít mezi ostrovy.
Jejich nejreprezentativnější loď, jediná na světě, tzv. „velká gondola”, je dlouhá
více než 23 metrů. Je určena pro 14 veslařů, je označována jako „Quatordesona”.
120
SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010
VI. SVATOJÁNSKÝ PŘÍBĚH
Zvláštní příběh o svém narození vypráví Jan Pikna, ředitel festivalu Smetanova
Litomyšl: „Mým rodičům se postupně narodilo pět dcer a tatínek samozřejmě toužil
po synovi, pokračovateli staletého rodu. Při návštěvě Prahy se modlil v katedrále sv. Víta
u hrobu Jana Nepomuckého. Sám byl, stejně jako jeho předkové v několika generacích, Jan
Křtitel. V modlitbě ale slíbil, že pokud se mu narodí syn, bude jeho patronem Jan Nepomucký.
Věřte nebo nevěřte, narodil jsem se 16. května, přesně na svátek sv. Jana Nepomuckého.“
Jan Pikna právě letos v den Svatojánských NAVALIS oslavil 50. narozeniny.
121
Poděkování
Primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém
Rytířský Řád Křižovníků s červenou hvězdou
Velmistr P. Mgr. Jiří Kopejsko, O. Cr.
Dr. Cesare Francorzi
Gruppo Sportivo Voga Venete Mestre
Gruppo Sportivo Riviera del Brenta
Voga Veneta Vienna
Ruderverein am Tegernsee
Asociace skautů a skautek Evropy z Litoměřic a Prahy
Svatojánská Matice
město Nepomuk
Pavel Jiran
Námět
převozník pražský Zdeněk Bergman
Scénář
Radan Dolejš
Prokop Siostrzonek
Lucie Výborná
Spolupráce na scénáři
Jan Rokůsek
Hudební producent
Radek Křižanovský
Účinkovali
Lucie Výborná
Prokop Siostrzonek
Český národní symfonický orchestr
dirigent František Xaver Thuri
Kvinterna
Pražský komorní sbor
Sólisté
Zdena Koubová
Veronika Hajnová
Roman Vocel
Václav Hudeček
Jan Mráček
a
Barocco sempre giovane
Produkce akce
převozník pražský Zdeněk Bergman
Ludmila Havrdová
Štěpán Rusňák
Petr Žaba
Lukáš Kollert
Šimon Rossler
David Kuřil
sazba, výběr fotografií
Daniel Petřina
FOTOGRAFIE
Martin Malý
Jan Kruml
Petr Matička
Pomocná režie
Jan Fronc
Pódiová režie
Radan Dolejš
Světla a ozvučení
Koncertservis
Light Design
Jakub Haštaba
Scéna
První Všeobecná Člunovací Společnost, s.r.o.
P. Marek Pučalík O. Cr.
Tomáš Svozil
Jiří Švícer
Ondřej Vanke
Jiří Sissak
OSTRAHA
Jiří Maršálek
Hosté
Primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém
Arcibiskup pražský a primas český, J. E. mons. Dominik Duka
Jiří Strach
TV produkce
Eva Baráková
Michaela Kuchynková
kameramani
Petr Vejslík
Jiří Lívanec
Tomáš Kresta
Jan Baset Střítezský
Lukáš Neužil
obrazová postprodukce
UPP, a.s.
barevné korekce
Ondřej Štibingr
zvuk
Adam Bezděk
zvuková postprodukce
Jan Čeněk
střih
Vladimír Barák L.C.C.
Andrew Wills P.C.C.
hlavní kameraman
Tomáš Sysel
režie
Vladimír Barák L.C.C.
© 2010
První Všeobecná Člunovací Společnost, s.r.o.
Vydalo
MUZEUM KARLOVA MOSTU, červen 2010
Spolupořadatel a generální partner
Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou
založen 1232 sv. Anežkou Českou
hlavní partneři
partneři
sponzor
sponzor
sponzor
sponzor
mediální partneři
sponzor
Your Prague Hotels je skupina čtyř prvotřídních hotelů nacházejících se v samém srdci Prahy. Všechny hotely byly nedávno zrenovovány a vybaveny veškerým moderním zařízením, aby všem hostům zajistily ty nejdůležitější ingredience, které si dnes pohostinnost žádá.
Školený personál společnosti YOUR PRAGUE HOTELS je na vaši návštěvu tajemné a fascinující Prahy připraven a zaručuje vám ten nejpříjemnější pobyt.
V samém historickém centru Prahy na Malé Straně se nachází Hotel ROMA. Hotel prošel
náročnou rekonstrukcí a je připraven vyhovět veškerým nárokům na pohodlí a neopakovatelnou atmosféru při Vašich návštěvách Prahy. Hotel se nachází přímo pod jednou z dominant
Prahy – pod známou petřínskou rozhlednou. Rovněž romantická zákoutí Malé Strany, Karlova
mostu a parku Kampa v bezprostřední blízkosti tvoří neopakovatelné prostředí pro návštěvníky
Prahy.
HOTEL ROMA
Újezd 24, Praha 1
CAP 11800
Tel +420 222.500.120 +420222.500.120 Fax +420 257.219.106
E-mail: [email protected]
www.hotelromaprague.com
Vítejte v pražském Caesar Palace, čtyřhvězdičkovém hotelu v kompletně zrekonstruované
budově ve stylu „Art Nouveau“, který se nachází přímo v historickém centru Prahy. Pár kroků
odtud můžete obdivovat Národní divadlo, Karlův most, Václavské náměstí nebo poznat atmosféru klasické historické pivnice „U Fleků“. Pražský hotel Caesar Palace Vám nabízí své služby
v příjemném a elegantním prostředí.
HOTEL CAESAR PALACE
Myslíkova 15, Praha 1
CAP 11000
Tel +420 222.500.126 +420 222.500.126 Fax +420 222.522.584
E-mail: [email protected]
www.hotelcaesarprague.com
HOTEL PRAGA 1 se nachází v atraktivní lokalitě poblíž historického centra a pouze
pět minut chůze od Václavského náměstí. Přibližně 100 m je vzdálena stanice tramvaje a metra
„Karlovo náměstí.“
HOTEL PRAGA 1
Žitná 5, Praha 1
CAP 11000
Tel: +420 222.500.133 +420 222.500.133 Fax: +420 222.231.985
E-mail: [email protected]
www.hotelpraga1prague.com
Hotel Galileo je umístěn v centru Prahy, v historické rezidenční zóně Vinohrady. Hotel byl
nedávno pečlivě zrekonstruován s cílem poskytnout našim hostům příjemný a pohodlný pobyt
v kouzelné atmosféře zlatého města. V blízkosti hotelu jsou zastávky hromadné dopravy (metra
a tramvaje). Známé Václavské náměstí je vzdálené pouhých 10 min. chůze.
HOTEL GALILEO
Bruselská 3, Praha 2
CAP 12000
Tel: +420 222.500.129 +420 222.500.129 Fax: +420 222.520.193
E-mail: [email protected]
www.hotelgalileoprague.com
Klidné a čisté prostředí rekreačního areálu s dlážděnými chodníčky a vzrostlými stromy
tvoří příjemnou atmosféru parku, která umožní báječnou relaxaci a odpočinek. Vhodné pro
rodiny s dětmi, přátele, houbaře, rybáře, milovníky turistiky, cykloturistiky a sportovních
zážitků. Součástí areálu je restaurace a venkovní bar „Terasa“s možností večerního grilování
a širokou nabídkou hotových a minutkových jídel, nápojů a cocktailů. Večer můžete posedět
u otevřeného ohně s kytarou, špekáčky a dobrou náladou.
HOTEL RESORT BEACH
Nová Živohošť
257 56 Křečovice
Tel: +420 222 500 222 +420 222 500 222 Mob: +420 724 129 765 +420 724 129 765 Fax: +420 222 500 333
www.resort-beach-novazivohost.com
Benátský hotel Venezia 2000 nabízí řadu možností ve dvou- a třílůžkových pokojích a jedno- a dvoupokojových apartmánech pro dva až pět hostů. Hotelová terasa poskytuje vyjimečný
pohled ze zátoky San Marco na otevřené moře.
Historické centrum Benátek je vzdálené jen několik minut plavby lodí. Hotel nabízí restauraci, privátní pláže, solárium a kola k zapůjčení. To vše udělá Váš pobyt ještě zábavnějším.
Hotel Residence Venezia 2000: Benátky a moře, co by kamenem dohodil…
Hotel Venezia 2000
Lungomare G.D‘Annunzio, 2
30126 LIDO DI VENEZIA
Tel.: +39.0415268568 +39.0415268568 Fax: +39.0415269252
E-mail: [email protected]
www. hotelvenezia2000.com
KONTAKT
Zdeněk Bergman
prostý převozník pražský
[email protected]
+420 603 819 947
www.prazskebenatky.cz
www.navalis.cz
www.muzeumkarlovamostu.cz
CD
Zvukový záznam skladeb
Hudba 1 - F. X. Thuri: Musica per Gondolieri
Český národní symfonický orchestr
František Xaver Thuri – dirigent
Johann Ludwig Bach: Ouverture in G Český národní symfonický orchestr
František Xaver Thuri - dirigent
Jan Dismas Zelenka: Siciliano
Český národní symfonický orchestr
František Xaver Thuri - dirigent
Francesco Landini: Ecco la primavera Kvinterna
Giuseppe Puliti – Amante disprezzato sopra
l´Avioz di Ruggiero
Kvinterna
Adam Václav Michna: Májové kvítky Kvinterna
Antonio Lotti: Regina Coeli
Český národní symfonický orchestr
František Xaver Thuri – dirigent
Pražský komorní sbor
Antonio Vivaldi: Dixit Dominus Český národní symfonický orchestr
František Xaver Thuri – dirigent
Pražský komorní sbor
Antonio Vivaldi: Tecum principum Český národní symfonický orchestr
František Xaver Thuri – dirigent
Zdena Kloubová – soprán
Veronika Hajnová – mezzosoprán
Roman Vocel – bas
1:30
4:10
2:25
2:05
2:48
1:31
1:16
2:53
2:48
František Xaver Thuri
5 Hvězd Svatojánských (5 Stelli Nepomuceni)
- Zbožnost
- Ctnost
- Utrpení
- Svatost
- Apotheosa
Český národní symfonický orchestr
František Xaver Thuri – dirigent
Zdena Kloubová – soprán
Pražský komorní sbor
Svatojánská píseň: Poutnická
Český národní symfonický orchestr
František Xaver Thuri – dirigent
Pražský komorní sbor
Svatojánská píseň: Hvězdo přepodivné krásy
Český národní symfonický orchestr
František Xaver Thuri – dirigent
Pražský komorní sbor
Pietro Locatelli – Concerto in Re maggiore
1. věta
2. věta
3. věta
4. věta
Václav Hudeček - housle
Jan Mráček - housle
Barocco sempre giovane
F. X. Thuri: Pyrotechnematicon ad honorem
Divi Ioannis
Český národní symfonický orchestr
František Xaver Thuri - dirigent
10:26
3:00
2:28
8:32
2:04
1:53
2:09
2:26
6:19
Účinkující:
Český národní symfonický orchestr
Pražský komorní sbor
František Xaver Thuri - dirigent
Václav Hudeček - housle
Jan Mráček - housle
Barocco sempre giovane
Kvinterna
Zdena Kloubová – soprán
Veronika Hajnová – mezzosoprán
Roman Vocel – bas
DVD
Dokument odvysílaný ČT
Tato kopie nebudiž kryta autorskými právy, a je proto navýsost trestné ji nekopírovat, nedistribuovat, nešířit
a nesdělovat veřejnosti. Pro reprodukci nebo použití textové či multimediální informace (obrázky, audiovizuální
záznamy a zvukové záznamy) opravdu není vyžadován předchozí souhlas provozovatele, kterým je První
Všeobecná Člunovací Společnost s r. o. Je tedy dovoleno bez výslovného souhlasu PVČS tuto kopii
jakkoliv dále kopírovat, zpracovávat, dle libosti sdílet atp.
Tato kopie je zároveň volně ke zhlédnutí a stažení na
www.prazskebenatky.cz
www.navalis.cz
www.muzeumkarlovamostu.cz
Download

SVATOJÁNSKÉ NAVALIS 2010