PATRES Školící program
využití obnovitelných zdrojů energie v budovách
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV
V LEGISLATIVĚ ČR
Petr Sopoliga
ENVIROS, s.r.o.
PATRES Školící program
0
Obsah
Směrnice 2002/91/EC o ENB
Zákon o hospodaření energií 406/2000 Sb.
Energetický audit, Ekodesign, Nové a rekonstruované budovy
Vyhláška o energetické náročnosti budov - 148/2007 Sb.
Výpočtová metodika, Požadavky, Posouzení alternativních systémů
Nová směrnice o ENB 2010/31/EU
Připravovaná novelizace české legislativy
Zákon, vyhláška
PATRES Školící program
1
Směrnice 2002/91/EC
Hlavní články:
•
Obecný rámec výpočtu celkové energetické náročnosti a stanovení
požadavků - článek 3 & 4
•
Uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost nových
budov - článek 5
•
Uplatnění minimálních požadavků na energetickou náročnost
stávajících budov při zásadní renovaci - článek 6
•
•
Průkazy energetické náročnosti budov - článek 7
Pravidelné kontroly kotlů a klimatizačních systémů - články 8 & 9
PATRES Školící program
2
Zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií - zpracovává příslušné
předpisy Evropských společenství a stanovuje:
a) některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti
fyzických a právnických osob při nakládání s energií,
b) pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce
a Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích
obnovitelných a druhotných zdrojů,
c) požadavky na ekodesing energetických spotřebičů.
Změny zákony: 359/2003 Sb., 694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006
Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 61/2008 Sb.,
223/2009 Sb.
PATRES Školící program
3
Energetický audit - Zákon č. 406/2000 Sb., § 9
(3) Povinnost podrobit energetické hospodářství a budovu, k nimž má
vlastnické nebo jiné užívací právo, energetickému auditu se vztahuje na:
a) každou fyzickou nebo právnickou osobu, která žádá o státní dotaci v rámci
Programu, pokud instalovaný výkon energetického zdroje přesahuje 200 kW,
b) organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí, hlavního města Prahy a
příspěvkové organizace s celkovou roční spotřebou energie vyšší, než je prováděcím
právním předpisem stanovená hodnota,
c) fyzické nebo právnické osoby, s výjimkou příspěvkových organizací, s celkovou roční
spotřebou energie vyšší, než je prováděcím právním předpisem stanovená hodnota.
(4) Organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí
a příspěvkové organizace jsou povinny splnit opatření a lhůty
stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce.
PATRES Školící program
4
Energetický audit - Zákon č. 406/2000 Sb., § 9
(5) Energetický audit se neprovádí, jestliže stávající technologická
zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a
distribuci elektřiny a na rozvod tepelné energie odpovídají
požadavkům na účinnost užití energie stanoveným zvláštním právním
předpisem.
(6) Energetický audit se neprovádí u stávajících budov, jejichž měrná
spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným podle
prováděcího právního předpisu, a u budov obsahujících vnitřní
technologické zdroje tepla v rozsahu stanoveném prováděcím právním
předpisem.
PATRES Školící program
5
Energetický audit
Podrobnosti náležitosti energetického auditu jsou staveny ve vyhlášce
č. 213/2001 Sb. V červnu roku 2004 změněna vyhláškou č. 425/2004 Sb.
Povinnost vyhotovení EA vzniká:
(1) Hodnota, od níž vzniká pro organizační složky státu, organizační složky krajů a
obcí a příspěvkové organizace povinnost podrobit své budovy či zařízení
energetickému auditu, se stanoví ve výši 1 500 GJ celkové roční spotřeby energie.
(2) Hodnota, od níž vzniká pro fyzické a právnické osoby s výjimkou uvedených
v § 10 odst. 1 povinnost podrobit své budovy či zařízení energetickému auditu, se
stanoví ve výši 35 000 GJ celkové roční spotřeby energie.
(3) Jsou-li splněny hodnoty podle odstavce 1 nebo 2, pak hodnota, od níž vzniká
podle odstavce 1 nebo 2 povinnost zajistit zpracování energetického auditu, se
u budov a areálů samostatně zásobovaných energií stanoví ve výši 700 GJ
celkové roční spotřeby energie.
PATRES Školící program
6
Ekodesign - Zákon č. 406/2000 Sb. §8a
Zákon č. 406/2000 Sb. §8a
(1) Výrobce, nebo jeho zplnomocněný zástupce, nebo dovozce
energetických
spotřebičů
stanovených
prováděcím právním
předpisem je povinen před uvedením na trh nebo do provozu opatřit
tyto energetické spotřebiče označením CE a vydat prohlášení o shodě
s požadavky na ekodesign, které deklaruje splnění požadavků na
ekodesign stanovených prováděcím právním předpisem.
(2) Výrobcem podle odstavce 1 se rozumí fyzická nebo právnická osoba
vyrábějící energetický spotřebič a uvádějící jej na trh nebo do
provozu, a to pod vlastním jménem nebo obchodním označením. Za
výrobce se považuje i fyzická nebo právnická osoba, která uvádí na trh
nebo do provozu energetické spotřebiče, neexistuje-li výrobce podle
předchozí věty nebo dovozce.
PATRES Školící program
7
Ekodesign - Zákon č. 406/2000 Sb. §8a
(8) Prováděcí právní předpisy mohou stanovit
•
požadavky na ekodesign,
•
údaje o materiálovém složení a spotřebě energetických spotřebičů, materiálech
nebo zdrojích,
•
požadavky na instalaci energetického spotřebiče,
•
technické normy nebo postupy, které se mají použít,
•
údaje o posouzení shody,
•
další informace, které mají poskytnout výrobci, zejména informace o prvcích
technické dokumentace, které jsou třeba pro usnadnění kontrol shody
energetického spotřebiče, dále nezbytné informace o tom, jak mohou
spotřebitelé přispět k udržitelnému užívání výrobku, informace o ekologickém
profilu výrobku a výhodách ekodesignu, informace o materiálovém složení a
spotřebě energie, materiálů nebo zdrojů konstrukčních částí a podsestav
PATRES Školící program
8
ENB - Zákon 406/2000 Sb. - definice
§2 Pro účely tohoto zákona se rozumí
energetickou náročností budovy
• u existujících staveb množství energie skutečně spotřebované
• u projektů nových staveb nebo projektů změn staveb, na něž je
vydáno stavební povolení, vypočtené množství energie
• v obou případech pro splnění požadavků na standardizované
užívání budovy, zejména na vytápění, přípravu teplé vody,
chlazení, úpravu vzduchu větráním a úpravu parametrů vnitřního
prostředí klimatizačním systémem a osvětlení
PATRES Školící program
9
ENB - Zákon 406/2000 Sb. - definice
§2 Pro účely tohoto zákona se rozumí
celkovou podlahovou plochou budovy
• podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená mezi vnějšími
stěnami, bez neobyvatelných sklepů a oddělených nevytápěných
prostor
větší změnou dokončené budovy
• taková změna dokončené budovy, která probíhá na více než 25%
celkové plochy obvodového pláště budovy, nebo taková změna
technických zařízení budovy s energetickými účinky, kde výchozí
součet ovlivněných spotřeb energií je vyšší než 25 % celkové
spotřeby energie
PATRES Školící program
10
ENB - Zákon 406/2000 Sb. §6a odst. 2
Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků
průkazem energetické náročnosti budovy dokládá splnění
požadavků na energetickou náročnost budovy podle odstavce 1.
Průkaz je součástí dokumentace:
při výstavbě nových budov
při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou
plochou nad 1 000 m2 , které ovlivňují jejich energetickou náročnost
při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí pokud je zpracován
z předchozích dvou důvodů
Průkaz nesmí být starší 10 let.
PATRES Školící program
11
ENB - Zákon 406/2000 Sb. §6a odst. 8
Požadavky na ENB podle odst. 1 nemusí být splněny pro budovy:
stávající, pokud EA prokáže, že to není technicky a funkčně možné nebo
ekonomicky vhodné
dočasné s plánovanou dobou užívaní do 2 let a experimentální budovy
s občasným používáním (náboženské) a obytné s užíváním do 4 měsíců/rok
samostatně stojící do celkové podlahové plochy menší než 50 m2
s vnitřními zdroji tepla
výrobní v průmyslových areálech
provozoven a neobytných zemědělských budov s nízkou roční spotřebou
energie na vytápění
PATRES Školící program
12
ENB - Zákon 406/2000 Sb.
Další ustanovení spojená s průkazem §6a odst. 4 a 6
pro nové budovy s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2 musí
být součástí průkazu technické, ekologické a ekonomické posouzení
proveditelnosti alternativních systémů:
decentralizované systémy dodávky energie z OZE
KVET
dodávka energie z CZT nebo z CZ chladem
tepelná čerpadla
pro „veřejné“ budovy s celkovou podlahovou plochou nad 1 000 m2 je
povinnost umístit PENB na veřejně přístupném místě do 1. 1. 2009.
školství, zdravotnictví, kultura, obchod, sport, ubytovací,
stravovací, veřejná správa, zákaznická střediska
PATRES Školící program
13
PATRES Školící program
14
Podrobnosti výpočtové metodiky
Elektřina
Uhlí
převáženě
pro vytápění
Větrání
Teplá voda
Chlazení
Vytápění
Způsoby hodnocení ENB
(EN 15203)
PATRES Školící program
15
Bilanční hodnocení
vytápění
a vaření
Osvětlení
(měření)
Zemní plyn
Ostatní
Operativní hodnocení
pro jakékoli
užití vč.
Ostatního
Podrobnosti výpočtové metodiky
Princip energetických toků
PATRES Školící program
16
Podrobnosti výpočtové metodiky
dodaná energie na vytápění Qfuel;H + pomocná energie na
vytápění QAux;H
dodaná energie na chlazení Qfuel;C + pomocná energie na
chlazení QAux;C
dodaná energie na mechanické větrání QAux;Fans + dodaná
energie na zvlhčování Qfuel;Hum
PATRES Školící program
17
Podrobnosti výpočtové metodiky
dodaná energie na přípravu teplé vody Qfuel;DHW + pomocná
energie systému přípravy teplé vody QAux;DHW
dodaná energie na osvětlení Qfuel;Light
součet jednotlivých dílčích potřeb dodané energie ve
všech hodnocených zónách budovy Qfuel
PATRES Školící program
18
Energie dodaná
do budovy
zóna 1
zóna ...
zóna 2
vytápění
teplá voda
Výpočet roční
dodané energie
osvětlení
...
...
Potřeba teplé vody
Pomocná energie
Účinnost přípravy
teplé vody
Izolace rozvodů
PATRES Školící program
19
Vstupní
data
Podrobnosti výpočtové metodiky
ENB se hodnotí při jejím standardizovaném užívání –
bilanční hodnocení
Celková dodaná energie (Qfuel) na systémové hranici
budovy (včetně započtení energie vyrobené v budově
z OZE a užívané budovou)
Intervalový výpočet podle zón (jednozónový, vícezónový)
Součet dodané energie pro pokrytí dílčích potřeb na:
• vytápění
příprava teplé vody
• chlazení
mechanické větrání
osvětlení
Referenční budova - požadovaná energetická náročnost
PATRES Školící program
20
Zařazení hodnocené budovy do třídy ENB
Hodnocená
budova
EP
>
=
<
Referenční
budova
Rrq
Referenční budova - výpočtově vytvořená budova téhož druhu, stejného tvaru, velikosti
a vnitřního uspořádání a se stejným typem provozu a užívání jako hodnocená budova.
PATRES Školící program
21
Zařazení hodnocené budovy do třídy ENB
Druh budovy
(kWh/m2)
A
B
C
D
E
F
G
Rodinný dům
< 51
51 - 97
98 - 142
143 - 191
192 - 240
241 - 286
> 286
Bytový dům
< 43
43 - 82
83 - 120
121 - 162
163 - 205
206 - 245
> 245
Hotel a restaurace
< 102
102 - 200
201 - 294
295 - 389
390 - 488
489 - 590
> 590
Administrativní budova
< 62
62 - 123
124 - 179
180 - 236
237 - 293
294 - 345
> 345
Nemocnice
< 109
109 - 210
211 - 310
311 - 415
416 - 520
521 - 625
> 625
Budova pro vzdělávání
< 47
47 - 89
90 - 130
131 - 174
175 - 220
221 - 265
> 265
Sportovní zařízení
< 53
53 - 102
103 - 145
146 - 194
195 - 245
246 - 297
> 297
Budova pro velkoobchod
a maloobchod
< 67
67 - 121
122 - 183
184 - 241
242 - 300
301 - 362
> 362
PATRES Školící program
22
Zařazení hodnocené budovy do třídy ENB
A
MIMOŘÁDNĚ ÚSPORNÁ
B
ÚSPORNÁ
C
VYHOVUJÍCÍ
D
NEVYHOVUJÍCÍ
E
NEHOSPODÁRNÁ
F
VELMI NEHOSPODÁRNÁ
G
MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ
PATRES Školící program
23
Posouzení proveditelnosti alternativních systémů
Technická proveditelnost se posuzuje zejména z těchto hledisek:
•
dostupnost centrálního zásobování teplem (dále jen „CZT“) či blokové výtopny a
vzdálenost od sítí/zdroje CZT či blokové výtopny
•
možnost instalace a využití kombinované výroby elektřiny a tepla (zda je v budově
či v okolí zajištěn odpovídající odběr elektřiny a tepla)
•
možnost dodávek z již existujícího zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla,
který by odpovídal potřebám hodnocené budovy co do potřebných dodávek tepla a
elektřiny
•
zabezpečení dodávek biomasy či výroby bioplynu pro výrobu tepla (a elektřiny) po
dobu životnosti instalovaných spalovacích zařízení, vhodnost jejich využití v dané
lokalitě a budově
•
dostupnost zdrojů geotermální energie, možnosti pro instalaci plášťových či
střešních solárních kolektorů a fotovoltaických článků
•
možnosti akumulace tepla, dostupnost zdroje energie (voda, zem) pro tepelná
čerpadla
PATRES Školící program
24
Posouzení opatření
Doporučená opatření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení ENB
Přínosy doporučených technicky a ekonomicky efektivních
energeticky úsporných opatření jsou podkladem pro stanovení třídy
energetické
náročnosti
hodnocené
budovy
po
provedení
doporučených opatření.
Doporučená technicky a ekonomicky efektivní opatření jsou součástí
protokolu k průkazu energetické náročnosti budovy při hodnocení
budov podle § 6a odst. 2) písm. b) a c) zákona.
PATRES Školící program
25
Obsah a forma průkazu ENB
Průkaz energetické náročnosti budovy - PROTOKOL
typ budovy podle seznamu
identifikační údaje
technické údaje budovy
• stavební konstrukce
• energetické systémy
• celková a dílčí energetická náročnost budovy
posouzení proveditelnosti alternativních systémů dodávek
energie pro nové budovy nad 1 000 m2
doporučená opatření ke snížení energetické náročnosti budovy
další údaje
PATRES Školící program
26
Obsah a forma průkazu ENB
Průkaz energetické náročnosti budovy GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ
typ budovy, místní označení a adresa budovy
klasifikační třída budovy podle bilančního hodnocení
klasifikační třída po provedení doporučených opatření na snížení ENB
celková vypočtená roční dodaná energie v GJ
měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m2
dodaná energie pro pokrytí dílčích potřeb spotřeby energie budovy v %
platnost průkazu ENB
jméno zpracovatele průkazu s identifikačním číslem
PATRES Školící program
27
PRŮKAZ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI BUDOVY
Typ budovy, místní označení
Adresa budovy
Celková podlahová plocha:
Hodnocení budovy
stávající
stav
po realizaci
doporučení
A
B
B
C
C
D
E
F
G
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m2rok
XY
XY
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ
XY
XY
Podíl dodané energie připadající na:
Vytápění
Chlazení
Větrání
Teplá voda
Osvětlení
XY%
XY%
XY%
XY%
XY%
Platnost průkazu
DD.MM.RRRR
Jméno a příjmení
Průkaz vypracoval
Osvědčení č. XY
EA, EŠOB, PENB
EA - Energetický audit: soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o
způsobech a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém
hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrh
opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor.
PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy: požadavky na
energetickou náročnost budovy při dodržení obecných technických
požadavků na výstavbu. Energetická náročnost se stanovuje výpočtem
celkové dodané energie v GJ potřebné na vytápění, chlazení, klimatizaci,
přípravu TV a osvětlení při standardizovaném užívání bilančním
hodnocením.
EŠOB - Energetický štítek obálky budovy: Energetický štítek obálky budovy
a protokol k energetickému štítu jsou přehledné dokumenty, kterými je
možné doložit splnění požadavku na prostup tepla obálkou budovy.
PATRES Školící program
29
Zahraniční příklady
Štítky s kontinuální škálou energetické náročnosti
Německo
Itálie
PATRES Školící program
30
Zahraniční příklady
Irsko
Štítky se stupňovitou škálou energetické náročnosti
Dánsko
Švédsko
PATRES Školící program
31
Zahraniční příklady
Rakousko
PATRES Školící program
32
EN ER G IEA U SW EIS
ENERG IEAU SW EIS
für W ohngebäude
2
Berechneter Energiebedarf des G ebäudes
G em essener Energieverbrauch des Gebäudes
3
Energieverbrauchskennw ert
Energiebedarf
P rimärenergiebedarf
Dieses Gebäude:
„G esam tenergieeffizienz“
kW h/(m ²·a)
kW h/(m ²·a)
0
für W ohngebäude
gem äß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (E nE V)
gem äß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)
50
100
150
200
250
300
350
400
0
>400
50
100
150
200
250
300
350
400
>400
kW h/(m ²·a)
kg/(m ²·a)
Nachw eis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 der EnEV (Vergleichsw erte)
Verbrauchserfassung – Heizung und W arm w asser
E nergetische Qualität der Gebäu dehülle
P rim ärenergiebedarf
Abrechnungszeitraum
G eb äu de Ist-W ert
kW h/(m ²a)
G eb äu de Ist-W ert H T’
W /(m ²K )
E nE V-Anforderun gs-W ert
kW h/(m ²a)
E nE V-Anforderun gs-W ert H T ’
W /(m ²K )
Endenergiebedarf
E nergieträ ger
von
bis
Brennstoffm enge
(kW h)
Energie verbrauchskennw ert in kW h/(m ²⋅a)
(zeitlich bereinigt, klim abereinigt)
Anteil
W arm wasser
(kW h)
Klim afaktor
Heizung
Heizun g
einschl.
K orrekturzuschlag
W arm wasser
K ennwert
„Norm verbrauch“
Jährlicher E ndenergiebedarf in kW h/(m 2a) für
E nergieträger
Heizun g
W arm wasser
G esam t in kW h/(m 2a)
Hilfsgeräte
Durchschnitt
Erneuerbare Energien
Einsetzbarkeit alternativer
Energie-versorgungssystem e nach § 5 EnEV vor
Baubeginn b erücksichtigt
Vergleichsw erte Endenergiebedarf
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Vergleichsw erte Endenergiebedarf
>400
0
50
100
150
200
250
300
350
400
>400
E rneuerbare E nergieträger werd en ge nutzt für:
Heizung
W arm wasser
Lüftun g
K ühlun g
Lüftungskonzept
Die Lüftun g erfolgt durch:
Fensterlüftung
Lüftun gsanla ge oh ne W ärm erückgewinnung
Lüftun gsanla ge m it W ärm erückgewinn un g
S chachtlüftung
**
*
Die m odellhaft erm ittelten Vergleichswerte beziehen sich
auf G eb äu de, in denen die W ärm e für Heizung und
W arm wasser durch Heizkessel im Gebäude bereitgestellt wird.
Soll ein E nergieverbrauchskennwert verglichen werden,
der keinen W arm wasseranteil enthält, ist zu beachten,
dass auf die W arm wasserbereitung je nach G ebäudegröße 2 0 – 4 0 kW h/m ²? a entfallen können.
Soll ein Energieverbrauchskennwert eines m it Fern- oder
Nahwärm e beheizte n G ebäudes verglichen werden, ist
zu beachte n, dass hier norm alerweise ein um 15 – 30 %
geringerer En ergieverbrauch als bei vergleichbare n
G eb äu den m it Kesselheizung zu erwarte n ist.
Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
Erläuterungen zum Verfahren
Das verwen dete Berech nungsverfahren ist durch die EnEV vorgeg eben. Insbeso nd ere wegen standardisierter Randbedin-gungen erlauben
die angegebenen W erte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische
W erte nach der EnEV pro Quadratm eter Gebäu de nutzfläche (A N ).
Das Verfahren zur E rm ittlung vo n Energieverbrauchskennwerten ist durch die Energieeinsparverord nu ng vorgegeben. Insbesondere wegen
standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen W erte keine Rückschlüsse auf de n tatsächlichen Energieverbrauch. Die W erte
sind spezifische W erte pro Q uadratm eter G ebä ud en utzfläche (A N ) nach der EnEV .
* freiwillige Angabe ** E FH – Einfam ilienhäuser, M FH – Mehrfam ilienhäuser
* E FH – Einfam ilienhäuser, MFH – Mehrfam ilienhäuser
PATRES Školící program
33
Německo
enthalten
nicht enthalten
W arm wasserverbrauch:
C O 2 -Em issionen *
Endenergiebedarf
Důvody novelizace směrnice
Podíl budov na celkové spotřebě energie v zemích EU činí 40 %
Podíl na emisích CO2 dosahuje 35-36 %
Snaha o snižování energetické závislosti EU a emisí skleníkových plynů
Závazek EU do roku 2020:
snížit celkové emise skleníkových plynů alespoň o 20 % oproti roku 1990
snížit spotřebu energie v zemích EU o 20 %
dosáhnout u celkové spotřeby energie 20% podílu z obnovitelných zdrojů
cíle „20-20-20“ v oblasti ochrany klimatu, ochrany ŽP a spotřeby energie
PATRES Školící program
34
Časový rámec nové Směrnice
2010
Vstoupila v platnost
2012
Nutná transpozice do české legislativy - prakticky 2011
2015
Úpravy v předkládání PENB (prodloužený termín)
Průběžné cíle pro zlepšení EN nových budov
2018
Novostavby veřejné správy jako nulové
2020
Veškeré novostavby jako nulové
PATRES Školící program
35
Nová směrnice o ENB
Článek 1 - Předmět
Upřesnění formulací; rozlišení požadavků pro stávající budovy, prvky obvodového
pláště, technické systémy; plány na zvýšení počtu budov s téměř nulovou spotřebou
Článek 2 - Definice
Doplněny - např. budova s téměř nulovou spotřebou, nákladově optimální úroveň EN
Článek 3 - Přijetí metody výpočtu energetické náročnosti budov
V podstatě bez změny.
Členské státy použijí metodu výpočtu energetické náročnosti budov podle
společného obecného rámce stanoveného v příloze I.
Tato metoda se přijme na celostátní nebo regionální úrovni.
PATRES Školící program
36
Nová směrnice o ENB
Článek 2 - Definice
Budova s téměř nulovou spotřebou energie
budova, jejíž energetická náročnost určená podle přílohy I je velmi nízká.
Téměř nulová či nízká spotřeba požadované energie by měla být ve
značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, včetně energie z
obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v jeho okolí
PATRES Školící program
37
Nová směrnice o ENB
Článek 2 - Definice: Nákladově optimální úroveň EN
úroveň energetické náročnosti, která vede k nejnižším nákladům v průběhu
odhadovaného ekonomického životního cyklu, přičemž:
a) nejnižší náklady se určují s ohledem na investiční náklady v oblasti energií, náklady na
údržbu a provoz (včetně nákladů na energie, úspor, kategorie dotčené budovy a
případně příjmů z vyrobené energie) a případně náklady na likvidaci a
b) odhadovaný ekonomický životní cyklus určují jednotlivé členské státy. Označuje
zbývající odhadovaný ekonomický životní cyklus budov, kdy jsou požadavky na
energetickou náročnost stanoveny pro budovu jako celek, nebo odhadovaný životní
cyklus prvku budovy, kdy jsou požadavky na energetickou náročnost stanoveny pro
prvky budovy.
Nákladově optimální úroveň se pohybuje v rozmezí úrovní náročnosti,
v nichž je analýza nákladů a přínosů vypočítaná pro odhadovaný ekonomický
životní cyklus pozitivní.
PATRES Školící program
38
Nová směrnice o ENB
Článek 4 - Stanovení minimálních požadavků na energetickou náročnost
1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby minimální požadavky
na energetickou náročnost budov nebo ucelených částí budov byly stanoveny za
účelem dosažení nákladově optimálních úrovní. Nákladově optimální úrovně se
vypočtou v souladu se srovnávacím metodickým rámcem uvedeným v článku 5,
jakmile bude tento rámec zaveden.
Minimální požadavky na energetickou náročnost se pravidelně přezkoumávají
nejméně jednou za pět let a v případě potřeby se aktualizují, aby odrážely
technický pokrok v sektoru budov.
2. Členské státy se mohou rozhodnout, že nestanoví nebo nebudou uplatňovat
požadavky uvedené v odstavci 1 u těchto kategorií budov:
Zůstaly bez změny.
PATRES Školící program
39
Nová směrnice o ENB
Článek 5 - Výpočet nákladově optimálních úrovní minimálních požadavků
na energetickou náročnost - nový článek
1. Do 30. června 2011 Komise stanoví … srovnávací metodický rámec pro výpočet …
a rozlišuje mezi novými a stávajícími budovami a mezi různými kategoriemi budov.
2. Členské státy vypočítají nákladově optimální úrovně … za použití srovnávacího
metodického rámce vypracovaného v souladu s odstavcem 1 a příslušnými
parametry, jako jsou klimatické podmínky a praktická dostupnost energetické
infrastruktury, a srovnají výsledky tohoto výpočtu s platnými minimálními
požadavky na energetickou náročnost.
Členské státy oznámí Komisi veškeré vstupní údaje a předpoklady použité k těmto
výpočtům a rovněž výsledky těchto výpočtů. … Členské státy předkládají tyto
zprávy Komisi v pravidelných intervalech, jejichž trvání nebude delší než pět let.
První zpráva se předloží do 30. června 2012.
PATRES Školící program
40
Nová směrnice o ENB
Článek 6 - Nové budovy
1. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby nové budovy splňovaly
minimální požadavky na EN stanovené v souladu s článkem 4.
U nových budov členské státy zajistí, aby před zahájením výstavby byla posouzena
a vzata v úvahu technická, environmentální a ekonomická proveditelnost vysoce
účinných alternativních systémů. Zrušena hranice 1 000 m2, všechny nové budovy
2. Členské státy zajistí, aby analýza alternativních systémů podle odstavce 1 byla
doložena a aby byla k dispozici pro účely ověřování.
3. Tuto analýzu alternativních systémů lze provádět pro jednotlivé budovy nebo
skupiny podobných budov nebo pro společné typy budov v téže oblasti. Pokud jde o
systémy dálkového vytápění nebo chlazení, analýzu lze provést pro všechny budovy
připojené k danému systému v téže oblasti.
PATRES Školící program
41
Nová směrnice o ENB
Článek 7 - Stávající budovy - Zrušena hranice 1 000 m2, všechny renovované budovy
Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby se u budov, u kterých
probíhá větší renovace, snížila energetická náročnost budovy nebo jejích
renovovaných částí s cílem splnit minimální požadavky na energetickou náročnost
stanovené podle článku 4, pokud je to technicky, funkčně a ekonomicky
proveditelné.
Tyto požadavky se použijí pro renovovanou budovu nebo ucelenou část budovy
jako celek. Navíc či alternativně lze požadavky použít na renovované prvky budov.
…
Členské státy v souvislosti s budovami, které jsou předmětem větší renovace,
prosazují, aby vysoce účinné alternativní systémy uvedené v čl. 6 odst. 1 byly vzaty
v úvahu a zohledněny, pokud je to technicky, funkčně a ekonomicky proveditelné.
PATRES Školící program
42
Nová směrnice o ENB
Článek 8 - Technické systémy budovy - Nový článek
1. Pro účely optimalizace využívání energie z technického systému budovy stanoví
členské státy systémové požadavky na celkovou energetickou náročnost, řádnou
instalaci a odpovídající dimenzování, úpravu a kontrolu s ohledem na technické
systémy, které jsou instalovány ve stávajících budovách. Členské státy mohou tyto
systémové požadavky rovněž uplatnit na nové budovy.
Stanoví se systémové požadavky na nové technické systémy budovy, jejich výměnu
a modernizaci a použijí se, pokud je to technicky, ekonomicky a funkčně
proveditelné.
2. Členské státy podpoří zavádění inteligentních měřicích systémů při výstavbě nebo
větší renovaci budov ... Členské státy mohou dále případně podpořit instalaci
aktivních kontrolních systémů, jako jsou automatické, kontrolní a monitorovací
systémy zaměřené na úsporu energie.
PATRES Školící program
43
Nová směrnice o ENB
Článek 9 - Budovy s téměř nulovou spotřebou energie - Nový článek
1. Členské státy zajistí, aby:
a) do 31. prosince 2020 všechny nové budovy byly budovami s téměř nulovou spotřebou
energie a
b) po dni 31. prosince 2018 nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci byly
budovami s téměř nulovou spotřebou energie.
Členské státy vypracují vnitrostátní plány na zvýšení počtu budov s téměř nulovou
spotřebou energie. Tyto vnitrostátní plány mohou obsahovat cíle rozlišené v
závislosti na kategorii budovy.
3.b) Vnitrostátní plány zahrnují mimo jiné průběžné cíle pro zlepšení energetické
náročnosti nových budov do roku 2015 s cílem připravit provádění odstavce 1;
PATRES Školící program
44
Nová směrnice o ENB
Článek 10 - Finanční pobídky a překážky trhu - Nový článek
1. S ohledem na význam poskytování odpovídajících finančních a jiných nástrojů s
cílem podnítit energetickou náročnost budov a přechod k budovám s téměř nulovou
spotřebou energie přijmou členské státy odpovídající opatření k posouzení
nejvhodnějších nástrojů s ohledem na vnitrostátním okolnostem.
Členské státy přeloží komisi seznam stávajících a případně navrhovaných opatření
a nástrojů aktualizovaný každé 3 roky.
Komise posoudí účinnost stávajících a navrhovaných opatření a může poskytnout
poradenství nebo doporučení ve věci konkrétních vnitrostátních režimů a koordinace
s finančními institucemi Unie i mezinárodními finančními institucemi
PATRES Školící program
45
Nová směrnice o ENB
Článek 11 - Certifikáty energetické náročnosti
1. Členské státy stanoví nezbytná opatření za účelem zavedení systému certifikace
energetické náročnosti budov. Certifikát energetické náročnosti musí obsahovat
energetickou náročnost budovy a referenční hodnoty, jako jsou minimální
požadavky na energetickou náročnost, a umožňovat tak vlastníkům nebo nájemcům
budovy nebo ucelené části budovy porovnání a posouzení její energetické
náročnosti. Certifikát energetické náročnosti může obsahovat další informace, jako
je roční spotřeba energie u neobytných budov a procentuální podíl energie z
obnovitelných zdrojů vzhledem k celkové spotřebě energie.
7. Certifikace rodinných domů může být založena na posouzení jiné srovnatelné
budovy podobné konstrukce a velikosti a s podobnými vlastnostmi skutečné
energetické náročnosti, pokud tuto srovnatelnost může zaručit odborník, který
certifikát energetické náročnosti vydal.
PATRES Školící program
46
Nová směrnice o ENB
Článek 12 - Vydávání certifikátů energetické náročnosti
1. Členské státy zajistí, aby byl certifikát energetické náročnosti vydán pro:
a) budovy nebo ucelené části budov při výstavbě, prodeji nebo pronájmu novému nájemci a
b) budovy, kde celkovou užitkovou podlahovou plochu větší než 500 m2 užívá orgán veřejné
moci a kde je tato plocha často navštěvována veřejností. Dne 9. července 2015 se tato
hraniční hodnota 500 m2 sníží na 250 m2 .
4. Členské státy vyžadují, aby v případě prodeje nebo pronájmu budov, jež mají
certifikát energetické náročnosti, nebo jejich částí byl na reklamách v komerčních
médiích uveden ukazatel energetické náročnosti obsažený v certifikátu energetické
náročnosti dané budovy nebo ucelené části budovy.
PATRES Školící program
47
Nová směrnice o ENB
Článek 13 - Vystavení certifikátů energetické náročnosti
1. Členské státy přijmou opatření k tomu, aby tam, kde celkovou užitnou podlahovou
plochu budovy, pro kterou byl vydán certifikát energetické náročnosti podle čl. 12
odst. 1, větší než 500 m2 užívají orgány veřejné moci a často ji navštěvuje
veřejnost, byl certifikát energetické náročnosti vystaven na nápadném místě dobře
viditelném veřejnosti.
Dne 9. července 2015 se tato hraniční hodnota 500 m2 sníží na 250 m2.
3. Ustanovení tohoto článku s sebou nenesou povinnost vystavit doporučení
obsažená v daném certifikátu energetické náročnosti.
PATRES Školící program
48
Nová směrnice o ENB
Článek 18 - Nezávislý kontrolní systém - Nový článek
1. Členské státy zajistí, aby byly v souladu s přílohou II zavedeny nezávislé kontrolní
systémy certifikátů energetické náročnosti a zpráv o inspekci otopných soustav a
klimatizačních systémů. Členské státy mohou zavést oddělené systémy pro kontrolu
certifikátů energetické náročnosti a pro kontrolu zpráv o inspekcích otopných
soustav a klimatizačních systémů.
2. Členské státy mohou přenést odpovědnost za provádění nezávislých kontrolních
systémů. Pokud se tak členské státy rozhodnou, zajistí, aby nezávislé kontrolní
systémy byly prováděny v souladu s přílohou II.
3. Členské státy vyžadují, aby certifikáty energetické náročnosti a inspekční zprávy
uvedené v odstavci 1 byly na požádání zpřístupněny příslušným orgánům nebo
subjektům.
PATRES Školící program
49
PATRES Školící program
50
Připravovaná novela zákona 406/2000 Sb.
Energetická vztažná plocha
vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím
ve všech podlažích budovy, vymezená systémovou hranicí budovy tvořené
vnějšími povrchy konstrukcí teplosměnné obálky budovy
Budovy pro veřejnost
budovy často navštěvované veřejností užívané pro účely veřejné zprávy,
školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích
služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky,
dopravy a telekomunikací.
Budovy s téměř nulovou spotřebou energie
není uvedena definice; termíny uvedené ve směrnici (2018 a 2020) se týkají
dokončení nové budovy, tzn. včasné zapracování do projektu
PATRES Školící program
51
Připravovaná nová vyhláška o ENB - §3
(1) Energetická náročnost budovy je dána hlavními a dalšími ukazateli
energetické náročnosti budov.
(2) Hlavní ukazatele energetické náročnosti budovy jsou
a) celková roční dodaná energie,
b) celková roční primární energie,
c) průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy,
d) součinitel prostupu tepla konstrukcí na systémové hranici.
(3) Další ukazatele energetické náročnosti budovy jsou
a) dílčí roční dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání,
úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody, osvětlení a pomocné energie pro tyto
technické systémy budovy,
b) účinnost technických systémů,
c) celkové roční množství emisí CO2.
PATRES Školící program
52
Připravovaná nová vyhláška o ENB - §4 a 5
Požadavky na energetickou náročnost budovy
Požadavky na energetickou náročnost nové budovy a při větší změně
dokončené budovy jsou splněny pokud ukazatele energetické náročnosti
hodnocené budovy nejsou vyšší než ukazatele energetické náročnosti
referenční budovy při dodržení obecných požadavků na výstavbu.
Požadavky na energetickou náročnost při jiné než větší změně dokončené
budovy jsou splněny, pokud ukazatele energetické náročnosti hodnocené
budovy měněných prvků nejsou vyšší než odpovídající ukazatelé
energetické náročnosti stejných prvků referenční budovy uvedených v příloze
č. 1 vyhlášky.
V §5 je definována referenční budova - zatím nejsou jasné vstupní hodnoty
výpočtu v příloze č. 1
Za budovu s téměř nulovou spotřebou energie se považuje taková budova, jejíž
ukazatele energetické náročnosti budovy splňují požadovanou úroveň podle
§4 odst. 1 a referenční vlastnosti uplatňované na budovy po tomto termínu
PATRES Školící program
53
Připravovaná nová vyhláška o ENB - §6
Metody stanovení ukazatelů energetické náročnosti budovy
(1) Ukazatele energetické náročnosti referenční budovy se stanovují pouze
výpočtem a referenčními hodnotami uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
(2) Ukazatele energetické náročnosti pro novou hodnocenou budovu a pro větší
změnu dokončené hodnocené budovy se stanovuje pouze výpočtem.
(3) Ukazatele energetické náročnosti pro pronájem nebo prodej budovy, pro jinou
než větší změnu dokončené budovy a pro budovu často navštěvovanou
veřejností a užívanou orgány veřejné správy s celkovou energetickou
vztažnou plochou větší než hodnota uvedená v § 14 se stanoví výpočtem
nebo měřením. V případě existence ukazatelů energetické náročnosti
stanovených výpočtem i měřením se pro hodnocení energetické náročnosti
hodnocené budovy použije vždy výpočet.
V příloze 2 popsány Hodnoty typického užívání budov (podle NKN)
PATRES Školící program
54
Připravovaná nová vyhláška o ENB - §7 a 8
Výpočet celkové roční dodané energie a dílčích ročních dodaných
energiích pro technické systémy - nemění se
Měřená celková roční dodaná energie a dílčí roční dodané energie pro
technické systémy
(1) Měřená celková roční dodaná energie se stanoví jako průměr upravených
spotřeb energie stanovených samostatně pro každý rok sledovaného období
na systémové hranici budovy.
(2) Upravená roční spotřeba energie se pro každý rok sledovaného období
stanoví jako součet dílčích upravených ročních spotřeb energie stanovených
ze skutečných dílčích spotřeb energie úpravami …
(3) Sledované období je dlouhé nejméně 3 po sobě jdoucí roky, ve kterých
nedošlo ke změnám budovy, způsobu zásobování energií, způsobu výroby
energie v budově, technických soustav a jejich parametrů a způsobu užívání
budovy.
PATRES Školící program
55
Připravovaná nová vyhláška o ENB - §9, 10, 11 a 12
Výpočet celkové roční primární energie a celkového ročního množství emisí CO2
zavedeny faktory primární energie a součinitele emisí oxidu uhličitého
Posouzení alternativních systémů dodávek energie
upřesnění technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
Doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně
dokončené budovy
technické vyhodnocení minimálně na základě celkových úspor energie
ekonomické vyhodnocení minimálně na základě prosté doby návratnosti
Obsah průkazu
zpřesněn obsah protokolu a změněno grafické znázornění
PATRES Školící program
56
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
Typ budovy
Adresa budovy
Foto budovy
Celková podlahová plocha:
Nová budova
Ano
Ne
Větší změna dokončené budovy Ano
Ne
Prodej nebo pronájem
Ano
Ne
Celková dodaná energie a dílčí dodaná energie:
Celková dodaná energie:
KWh/(m2.rok)
Hodnocená budova
Chyba!
0
50
100
150
200
250
300
350
400
>400
KWh/(m2.rok)
Referenční budova
Dílčí dodané energie
2
kWh/(m .rok)
Ref
.
250
200
200
Ref.
150
150
150
100
100
100
100
50
50
Ref.
0
0
0
Vytápění
Chlazení
50
50
Větrání
Ref.
0
50
50
Ref.
0
Ref
.
0
Úprava vlhkosti Teplá voda Osvětlení
Dílčí dodané energie:
Vytápění
Chlazení
Větrání
Úprava
vlhkosti
vzduchu
Teplá voda
Osvětlení
% z celkové
dodané energie
KWh/m
2
Celkové hodnocení:
Celková
energie
dodaná
Celková
energie
primární
2
kWh/(m .rok)
2
kWh/(m .rok)
Průměrný součinitel
prostupu
tepla
obálkou budovy
W/(m .K)
Množství emise CO2
kg/(m .rok)
2
2
Celkové hodnocení budovy – splnění požadavků na ENB:
Splňuje
√
Nesplňuje
Datum vyhotovení průkazu:
Platnost průkazu do:
Průkaz vypracoval
Jméno a příjmení
Osvědčení č.
X
Děkujeme Vám za pozornost!
Petr Sopoliga
ENVIROS, s.r.o.
Na Rovnosti 1
130 00 Prague 3
tel.:
+420 284 007 498
fax:
+420 284 861 245
e-mail: [email protected]
Webové stránky projektu: http://www.patres.net
Výhradní odpovědnost za obsah této prezentací nesou jeho autoři. Jeho znění nemusí odrážet
stanovisko Evropské unie. Evropská komise nenese zodpovědnost za rozhodnutí učiněná na
základě obsažených informací.
PATRES Školící program
58
Download

Energetická náročnost budov v ČR