Klíčové faktory
Průkazu energetické náročnosti
budov
1
Vzor a obsah PENB
Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění
průkazu
• Protokol tvoří:
a) účel zpracování průkazu
b) základní informace o hodnocené budově
c) stavební a technické systémy budovy
d) energetická náročnost hodnocené budovy
e) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti
alternativních systémů dodávek energie
f) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při
větší změně dokončené budovy
2
Grafické znázornění průkazu
• Je stejné jako pro novou budovu, budovu s téměř nulovou
spotřebou energie, větší změnu dokončené budovy, jinou
než větší změnu dokončené budovy, a pro případy prodeje
a pronájmu budovy nebo její ucelené části. Pouze v případě
neuvedení doporučených opatření se příslušné části
grafického znázornění nevyplňují a nezobrazují se šipky s
hodnotou ukazatelů energetické náročnosti odpovídajícím
těmto doporučením.
3
PENB – grafické znázornění (návrh)
4
PENB – grafické znázornění
(skutečnost)
5
§3 - Ukazatele energetické náročnosti budovy a jejich
stanovení
a)
b)
c)
d)
celková primární energie za rok
neobnovitelná primární energie za rok
celková dodaná energie za rok
dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění,
chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé
vody a osvětlení za rok
e) průměrný součinitel prostupu tepla
f) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na
systémové hranici
g) účinnost technických systémů
6
Požadavky na energetickou
náročnost nové budovy
• (1) Požadavky na energetickou náročnost nové budovy a
budovy s téměř nulovou spotřebou energie jsou splněny,
pokud ukazatele energetické náročnosti uvedené v §3 odst. 2
písm. b), c) a e) nejsou vyšší než požadované hodnoty
ukazatelů energetické náročnosti referenční budovy
b) neobnovitelná primární energie za rok
c) celková dodaná energie za rok
e) průměrný součinitel prostupu tepla
7
Vnitřní tepelná kapacita
Průměrný součinitel prostupu
tepla
jednotky
Přirážka na vliv tepelných
vazeb
označení
Vlastnost
ΔUem
W/(m2.K)
parametr
Součinitel prostupu
tepla
kWh
g
Nová budova
Budova s téměř
nulovou spotřebou
energie
0,02
165
W/(m2.K)
Uem
Qfuel,C
Činitel clonění aktivními
stínícími prvky pro režim
chlazení
Změna dokončené
budovy
kJ/(m2.K)
C
Dodaná energie na chlazení
Celková propustnost
slunečního záření
Referenční hodnota
Požadovaná hodnota
podle ČSN 73 05402:2011 bez uplatnění
horního omezení
0,8 x
Požadovaná
hodnota podle ČSN
73 0540-2:2011 s
horním omezením
podle ČSN 73 05402 (2011)
0,6 x
Požadovaná
hodnota podle
ČSN 73 05402:2011 s horním
omezením podle
ČSN 73 0540-2
(2011)
a) Rodinné domy a bytové domy : 0
b) Ostatní budovy : hodnota podle referenčních parametrů systémů
chlazení
-
0,5
-
0,2
Fsh
označení
U
jednotka
W/(m2.K)
Referenční hodnota
Doporučená hodnota dle ČSN 73
0540-2:11
8
Parametry referenční budovy
(1) Parametry a hodnoty referenční budovy jsou stanoveny
tak, aby zajistily nákladově optimální úroveň energetické
náročnosti budov a prvků budov
(2) Parametry a jejich hodnoty uvedené v tabulkách 1, 4 a 5
této přílohy charakterizují referenční budovu pro
prokazování požadavku hodnocením celé budovy. U
parametrů ovlivňující výpočet energetické náročnosti
budov, pro které nejsou stanoveny referenční hodnoty, se
použijí hodnoty shodné s navrhovanou budovou.
9
Referenční hodnota průměrného
součinitele prostupu tepla
• Pro jednozónovou budovu se stanoví podle
vztahu:
[
]
U em, N , 20 = f R . ∑ (U N , 20, j . A j .b j ) / ∑ A j + ∆U m , R
• fR požadované základní hodnoty průměrného součinitele
prostupu tepla podle tab. 1 přílohy
• fR - změna dokončené budovy …………………………. 1,0
•
- nová budova ……………………............................ 0,8
•
- budova s téměř nulovou spotřebou energie .. 0,6
10
Parametry referenční budovy
• Pokud součet průsvitných ploch tvoří více než
50% teplosměnné části vnějších stěn budovy,
započte se pouze pro těchto 50% odpovídající
požadovaná normová hodnota součinitele
prostupu tepla UN,20 pro výplně otvorů a pro
ostatní průsvitné plochy se uvažuje
požadovaná normová hodnota součinitele
prostupu tepla UN,20 pro vnější stěny
11
Parametry referenční budovy
• Pro budovu s lehkým obvodovým pláštěm se
při stanovení hodnoty Uem,N,20 použije pro
neprůsvitné výplně požadovaná normová
hodnota UN,20 pro vnější stěny a pro průsvitné
výplně požadovaná normová hodnota UN,20
pro výplně otvorů ve vnější stěně.
12
Přístavby a nástavby
• Přístavba navyšující původní energeticky
vztažnou plochu o více než 25% se považuje
při stanovení referenčních hodnot ukazatelů
energetické náročnosti budovy za novou
budovu.
13
POSTUP VÝPOČTU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Určení hranic hodnocené zóny (zón)
Stanovení součinitelů prostupu tepla konstrukcí tvořících
obálku hodnocené zóny „U“
Výpočet měrné tepelné ztráty „HT“
Stanovení energeticky vztažné plochy
Výpočet potřeby tepla na vytápění, klimatizaci, chlazení,
přípravu TV a osvětlení
Výpočet měrné potřeby energie
Stanovení primární energie
Porovnání výsledků hodnocení s hodnocením referenční
budovy
14
PENB – nová budova
• Hodnocen přízemní nepodsklepený rodinný dům, bez
vytápěného podkroví.
• Zastavěná plocha budovou je 54 m2, obestavěný prostor
156,6 m3.
• Vnější výpočtové teploty podle TNI 73 0329.
• Vnitřní výpočtová teplota 20 °C.
• Dům má 1 byt a obývají ho 2 osoby.
• Násobnost výměny vzduchu 0,5 h-1.
• Vnitřní tepelná kapacita 165 kJ/(K.m2).
15
Přízemí rodinného domu
16
Řez rodinným domem
17
Výsledky hodnocení referenční
budova
Vstupní hodnoty hodnocení referenční budovy:
-
Doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla všech konstrukcí
Součinitel solární propustnosti g = 0,5
Faktor obnovitelné a neobnovitelné energie:
. vytápění 1,1
. příprava teplé vody 1,1
. osvětlení 3,0
. Průměrný vliv lineárních tepelných vazeb 0,02 W/m2K
Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
•
•
•
Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami HT: 53,2 W/K
Plocha obalových konstrukcí budovy:
195,0 m2
Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:
0,38 W/m2K
• Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em: 0,27 W/m2K
18
Referenční budova
•
•
Energetická náročnost vytápění za rok EP,H:
20,375 GJ
5,660 MWh
105 kWh/m2,a
•
•
•
Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W:
13,862 GJ
3,851 MWh
71 kWh/m2,a
Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L:
7,042 GJ
1,956 MWh
36 kWh/m2,a
•
•
•
•
•
•
•
Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:
•
41,279 GJ
11,466 MWh
212 kWh/m2,a
19
Navržená budova
Vstupní hodnoty hodnocení navržené budovy:
- Hodnoty součinitelů prostupu tepla konstrukcí
. stěny, strop pod půdou U = 0,15 W/m2K
. podlaha na terénu U = 0,30 W/m2K
. výplně otvorů U = 0,85 W/m2K
- Součinitel solární propustnosti g = 0,5
- Větrání nucené s rekuperací tepla účinnost 80%
- Faktor obnovitelné a neobnovitelné energie:
. vytápění - tepelné čerpadlo
. příprava teplé vody – tepelné čerpadlo + elektr. proud
. osvětlení elektrický proud
. průměrný vliv lineárních tepelných vazeb 0,02 W/m2K
20
Hodnocení navržené budovy
• Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
• Součet měrných tepelných toků prostupem
jednotlivými zónami
HT:
29,0 W/K
• Plocha obalových konstrukcí budovy: 195,0 m2
Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí...
Uem,lim:
0,38 W/m2K
• Průměrný součinitel prostupu tepla obálky
budovy U,em:
0,15 W/m2K
21
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Energetická náročnost vytápění za rok EP,H:
2,938 GJ
0,816 MWh 15 kWh/m2
Spotřeba energie na ventilátory Q,aux,F:
Energ. náročnost mech. větrání za rok EP,F:
0,552 GJ
0,552 GJ
0,153 MWh 3 kWh/m2
0,153 MWh 3 kWh/m2
Spotřeba energie na přípravu TV Q,fuel,W:
Spotřeba pom. energie na rozvod TV Q,aux,W:
Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W:
13,862 GJ
--13,862 GJ
3,851 MWh 71 kWh/m2
----3,851 MWh 71 kWh/m2
Spotřeba energie na osvětlení a spotř. Q,fuel,L:
Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L:
7,042 GJ
7,042 GJ
1,956 MWh 36 kWh/m2
1,956 MWh 36 kWh/m2
Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:
24,395 GJ
6,776 MWh 125 kWh/m2
22
Porovnání výsledků hodnocení
Hodnocené kriterium
Průměrný součinitel
prostupu tepla
Energetická náročnost
- vytápění
- mechan. větrání
- příprava TV
- osvětlení
Celková roční dodaná
energie
Navržená
budova
Referenční
budova
hodnocení
0,15
0,27x 0,8 = 0,21
< 0,50
0,15/0,21 = 0,71 = B
15 kWh/m2K
3 kWh/m2K
71 kWh/m2K
36 kWh/m2K
105 kWh/m2K
71 kWh/m2K
36 kWh/m2K
125 kWh/m2K
212 – 3 = 209
kWh/m2K
125/209 = 0,6 = B
23
Hodnoty faktoru primární energie
pro referenční budovu
Typ spotřeby
Faktor primární energie
Faktor neobnovitelné
primární energie
vytápění
1,1
1,1
chlazení
3,0
3,0
příprava teplé vody
1,1
1,1
úprava vlhkosti vzduchu
3,0
3,0
Mechanické větrání
3,0
3,0
osvětlení
3,0
3,0
Pomocné energie
(čerpadla, regulace apod.)
3,0
3,0
24
Stanovení primární energie
Spotřeba
energie na:
vytápění
Referenční
budova
105 x 1,1 = 115,5
kWh/m2K
větrání
-
přípravu TV
71 x 1,1 = 78,1
kWh/m2K
osvětlení
36 x 3 = 108
kWh/m2K
Celkem
301,6
kWh/m2K
Hodnocení
Navržená
budova
Neobnovitelná
primární
energie
Navržená
opatření
15 x 3,0 x 0,33 =
15,0 kWh/m2K
15,0 kWh/m2K
Vytápění pomocí
tepelného čerpadla
3,0 x 3 = 9
kWh/m2K
9 kWh/m2K
Mechanické větrání
s rekuperací tepla
35,5 x 3 = 106,5
35,3 x 3 x 0,33 = 35
kWh/m2K
TČ + elektr. ohřev
141,5 kWh/m2K
½ spotřeby pomocí
TČ
½ elektr. ohřev
36 x 3 = 108
kWh/m2K
108 kWh/m2K
273,5
kWh/m2K
273,5
C - úsporná
Hodnocení podle vyhl. 148/2007 Sb. ….. 125 kWh/m2K → C úsporná
25
Rozbor výsledků hodnocení
• Energetická náročnost vytápění není vždy
rozhodující v konečném hodnocení
• Rozhodující je spotřeba energie na přípravu TV
osvětlení a provoz spotřebičů
• Spotřebu energie na přípravu TV lze snížit
využitím solárních kolektorů či tepelného
čerpadla
• Spotřebu energie na osvětlení lze snížit pouze
využitím nových typů žárovek
26
Spotřeba energie na osvětlení
Druh osvětlení
Spotřeba energie pro hodnocený objekt
Klasické žárovky, obecná svítidla
36 kWh/m2K
Zářivky kompaktní
16 kWh/m2K
Zářivky lineární
15 kWh/m2K
Obvyklé vstupní údaje dle ČSN EN ISO
13790 - tab. G.12 – roční spotřeba
elektrické energie na přípravu TV
10 kWh/m2K
Obvyklé vstupní údaje dle ČSN EN ISO
13790 - tab. G.12 – roční spotřeba
elektrické energie
20 kWh/m2K
27
Rekonstrukce budov
• Zákon č. 318/2012 Sb.
• s) větší změnou dokončené budovy změna dokončené
budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy“.
28
PENB – rekonstrukce budovy
• §6 – odst. (2):
Požadavky na energetickou náročnost při větší změně a při
jiné než větší změně dokončené budovy jsou splněny,
pokud buď:
a) hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené
budovy uvedených v §3 odst. 1, písm. b) a e) nebo v §3
odst. 1, písm. c) a e) nejsou vyšší než hodnoty těchto
ukazatelů energetické náročnosti pro referenční budovu
29
Varianty hodnocení změn budov
• 1. varianta:
b) neobnovitelná primární energie
e) průměrný součinitel prostupu tepla
• 2. varianta:
c) celková dodaná energie za rok
e) průměrný součinitel prostupu tepla
• 3. varianta:
f) součinitele prostupu tepla konstrukcí na systémové
hranici
30
nebo:
• hodnota ukazatele energetické náročnosti hodnocené
budovy pro všechny měněné technické systémy uvedeného
v §3 odst. 2 písm. g) není nižší než požadovaná hodnota
ukazatele uvedená v tabulce č. 3. přílohy č. 1
• Tab. č. 3 – Parametry a hodnoty pro jednotlivé technické systémy
parametr
Účinnost výroby energie
zdrojem tepla
Chladící faktor zdroje
chladu
Účinnost zdroje tepla pro
přípravu teplé vody
označení
jednotka
Referenční hodnota
ηH,gen
(%)
80
EERC,gen
(W/W)
2,7
ηW,gen
(%)
85
31
32
Vstupní hodnoty
• Hodnocen 8 podlažní bytový dům stavební
soustavy T 08B
• Vnější výpočtové teploty podle TNI 73 0330.
• Vnitřní výpočtová teplota 20 °C.
• Násobnost výměny vzduchu 0,5 h-1.
• Vnitřní tepelná kapacita 165 kJ/(K.m2).
33
Větší změna dokončené budovy
• Navržené vlastnosti:
- DTI stěnových konstrukcí ………..
U = 0,25 W/m2K
- DTI střešní konstrukce……………… U = 0,16 W/m2K
- podlaha nad tech. podlažím…….. U = 0,40 W/m2K
- výměna oken za okna s IZ trojskly U = 0,85 W/m2K
- větrání přirozené
- Vytápění CZT s menším než 50% podílem obnovitelných
zdrojů
34
Navržená budova - rekonstrukce
Hodnota
Navržená budova
Referenční budova Hodnocení
Poměr N/R
Součinitel Uem
obálky budovy
0,38 < 0,5 W/m2K
0,46 < 0,5 W/m2K
0,82 → C
Měrná potřeba
energie na
vytápění
36 kWh/m2,a
42 kWh/m2,a
0,86 → C
Potřeba energie na
vytápění
43 kWh/m2,a
50 kWh/m2,a
0,86 → C
Přípravu TV
23 kWh/m2,a
23 kWh/m2,a
-
osvětlení
10 kWh/m2,a
10 kWh/m2,a
-
Celková spotřeba
energie
76 kWh/m2,a
83 kWh/m2,a
0,91 → C
35
Stanovení primární energie
Spotřeba
energie na:
vytápění
větrání
přípravu TV
osvětlení
Celkem
Referenční
budova
Navržená
budova
Neobnovitelná
primární
energie
Energonositel
120,4 kWh/m2K
CZT kotelna na
hnědé uhlí
105 x 1,1 = 115,5
kWh/m2K
86,0 x 1,4 = 120,4
kWh/m2K
-
-
71 x 1,1 = 78,1
kWh/m2K
71 x 1,4 = 99,4 kWh/m2K
99,4 kWh/m2K
CZT kotelna na
hnědé uhlí
36 x 3 = 108
kWh/m2K
36 x 3 = 108
kWh/m2K
108 kWh/m2K
Elektrický proud
301,6
kWh/m2K
328
kWh/m2K
328 kWh/m2K
328/301,6 → D
Hodnocení 328/301,6 = 1,09
-
D - nehospodárná
Přirozené větrání
Nevyhovuje
36
Varianty hodnocení změn budov
• 1. varianta:
b) neobnovitelná primární energie – D nevyhovuje
e) průměrný součinitel prostupu tepla – C vyhovuje
• 2. varianta:
c) celková dodaná energie za rok – C vyhovuje
e) průměrný součinitel prostupu tepla – C vyhovuje
• 3. varianta:
f) součinitele prostupu tepla konstrukcí na systémové
hranici – Doporučené hodnoty U a lepší - vyhovuje
37
Stavební soustava T 08B
• Opatření pro splnění požadavků:
Současný stav – obvodové stěny …. U = 0,91 W/m2K → R = 0,93 m2K/W
Požadovaný stav …………………………. U = 0,12 W/m2K → R = 8,16 m2K/W
ΔR = 7,23 x 0,04 = 29 cm dodatečné tepelně izolační vrstvy
Současný stav plochá střecha ……… U = 0,79 W/m2K → R = 1,09 m2K/W
Požadovaný stav …………………………. U = 0,10 W/m2K → R = 9,83 m2K/W
ΔR = 8,74 x 0,04 = 35 cm dodatečné tepelně izolační vrstvy
Výplně otvorů – IZ trojskla
Meziokenní vložky ?
38
Rozbor výsledků hodnocení
• Energetická náročnost vytápění není vždy rozhodující v
konečném hodnocení,
• problémem bude technické provedení (kotvení) větších
tlouštěk dodatečných tepelných izolací např. na sendvičové
stěnové konstrukce či lehké betony,
• rozhodující bude snížení spotřeby energie na přípravu TV,
osvětlení a provoz domácích spotřebičů,
• spotřebu energie na přípravu TV lze teoreticky snížit
využitím solárních systémů či tepelného čerpadla, ale
problém bude jejich umístění u panelových domů,
• spotřebu energie na osvětlení lze snížit pouze využitím
nových typů žárovek.
39
VÝSLEDKY ENERGETICKÉHO
HODNOCENÍ
Metoda
hodnocení
Měrná
energie na
vytápění
Příprava
TV
Osvětlení
Celkem
kWh/m2a
kWh/m2a
kWh/m2a
kWh/m2a
Třída
energetické
náročnosti
Vyhláška
148/2007 Sb.
30
28
16
74 ˃ 51
B
TNI 730329
17
19
24
60 ˃ 51
B
MCH Desinger
12
(19)
(24)
55 ˃ 51
B (A)
Energetické hodnocení podle Multi Comfort Haus Desinger CZ
převzato z publikace „Pasivní domy“.
Energetické hodnocení podle vyhl. 148/2007 Sb. a TNI
provedeno podle ENERGIE 2010
(Doc. Ing. Svoboda,PhD)
Potřeby energie podle ČSN 13790:
- příprava TV …… 10 kWh/m2,a
- osvětlení ……… 20 kWh/m2,a
40
Rekonstrukce rodinného domu
• Hodnocen přízemní nepodsklepený rodinný dům,
bez vytápěného podkroví.
• Zastavěná plocha budovou je 54 m2, obestavěný
prostor 156,6 m3.
• Vnější výpočtové teploty podle TNI 73 0329.
• Vnitřní výpočtová teplota 20 °C.
• Dům má 1 byt a obývají ho 2 osoby.
• Násobnost výměny vzduchu 0,5 h-1.
• Vnitřní tepelná kapacita 165 kJ/(K.m2).
41
Větší změna dokončené budovy
• Bude provedeno:
- DTI stěnových konstrukcí ………..
U = 0,25 W/m2K
- DTI stropu pod půdou …………….. U = 0,20 W/m2K
- podlaha na terénu ………………….. U = 0,30 W/m2K
- výměna oken za okna s IZ trojskly U = 0,85 W/m2K
- Větrání přirozené
- Vytápění pomocí elektrických přímotopů
42
Navržená budova - rekonstrukce
Energetická náročnost vytápění za rok EP,H:
16,690 GJ
4,636 MWh
86 kWh/m2,a
Energ. náročnost přípravy TV za rok EP,W:
13,862 GJ 3,851 MWh
71 kWh/m2,a
Energ. náročnost osvětlení za rok EP,L:
7,042 GJ
1,956 MWh
36 kWh/m2,a
• Celková roční dodaná energie Q,fuel=EP:
•
37,594 GJ 10,443 MWh
193 kWh/m2,a
43
Stanovení primární energie
Spotřeba
energie na:
vytápění
větrání
přípravu TV
osvětlení
Celkem
Referenční
budova
105 x 1,1 = 115,5
kWh/m2K
71 x 1,1 = 78,1
kWh/m2K
36 x 3 = 108
kWh/m2K
301,6
kWh/m2K
Hodnocení 579/301,6 = 1,92
Navržená
budova
Neobnovitelná Navržená
primární
opatření
energie
= 86,0 kWh/m2K
258 kWh/m2K
Elektrické vytápění
-
-
Přirozené větrání
71 x 3,0 = 213 kWh/m2K
213 kWh/m2K
Ohřev bojlerem
36 x 3 = 108
kWh/m2K
108 kWh/m2K
Elektrický proud
273,5
kWh/m2K
579 kWh/m2K
E - nehospodárná
44
Výsledky hodnocení – 1. varianta:
• Průměrný součinitel prostupu tepla budovy
• Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami
HT:
45,3 W/K
• Plocha obalových konstrukcí budovy: .......
195,0 m2
• Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:
0,38 W/m2K
• Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem: 0,23 W/m2K
• Vyhovuje ……………………. 0,23 < 0,27 W/m2K
• Neobnovitelná primární energie ..
579 W/m2K - nevyhovuje 579/301,6 = 1,92 - E
45
Výsledky hodnocení 2. varianta
• Celková dodaná energie …86 < 105 kWh/m2,a
vyhovuje
Součet měrných tepelných toků prostupem jednotlivými zónami
…………………………………………..
HT … 45,3 W/K
Plocha obalových konstrukcí budovy: ....... 195,0 m2
Limit odvozený z U,req dílčích konstrukcí... Uem,lim:
0,38 W/m2K
• Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U,em: 0,23 W/m2K
Vyhovuje ……………………. 0,23 < 0,27 W/m2K = 0,85 → C úsporná
• Hodnocení … 86/105 = 0,81 → C úsporná
46
Vyhodnocení 3. varianta
- DTI stěnových konstrukcí ……….. U = 0,25 = 0,25 W/m2K
- DTI stropu pod půdou …………….. U = 0,20 = 0,20 W/m2K
- podlaha na terénu ………………….. U = 0,30 = 0,30 W/m2K
- výměna oken za okna s IZ trojskly U = 0,85 < 1,20 W/m2K
Navržené úpravy konstrukcí splňují doporučené hodnoty
součinitelů prostupu tepla
47
Stavební soustava T 08B
48
Stavební soustava T 08B
kWh/m2,a
Hodnocená
varianta
Současný stav
Topení
+ větrání
Teplá
voda
osvětlení
celkem
Třída
PENB
138
57
36
231
E
Požadované U
podle ČSN
72
57
36
165
D
Doporučené U
podle ČSN
52
57
36
145
D
Hodnoty U pro
NED a PD
35
57
36
129
D
Hodnoty
požadované
TV a osv. Podle
SV
72
20
-
92
B
49
Hodnocení
• Referenční budova
• Vytápění …… 52 kWh/m2K
• Příprava TV .. 57 kWh/m2K
• Osvětlení …… 36 kWh/m2K
• Primární energie … 227,9
kWh/m2K
• Navržená budova – U
hodnoty pro PD
• Vytápění …… 35 kWh/m2K
• Příprava TV .. 57 kWh/m2K
• Osvětlení …… 36 kWh/m2K
• Primární energie .. 236,8
kWh/m2K
• 236,8/227,9 → 1,04 ≈
C nebo D
50
Stavební soustava T 08B
• Opatření pro splnění požadavků:
Současný stav – obvodové stěny …. U = 0,91 W/m2K → R = 0,93 m2K/W
Požadovaný stav …………………………. U = 0,12 W/m2K → R = 8,16 m2K/W
ΔR = 7,23 x 0,04 = 29 cm dodatečné tepelně izolační vrstvy
Současný stav plochá střecha ……… U = 0,79 W/m2K → R = 1,09 m2K/W
Požadovaný stav …………………………. U = 0,10 W/m2K → R = 9,83 m2K/W
ΔR = 8,74 x 0,04 = 35 cm dodatečné tepelně izolační vrstvy
Výplně otvorů – IZ trojskla
Zdroj informací v prezentaci : Ing. Jaroslav Šafránek, CSc
51
Download

Parametry referenční budovy