fórum
pro
veřejný
prostor
ve
vědě
a
kultuře
Předsednictvo GA ČR
K rukám prof. Matějů
Sekretariát GA ČR
Evropská 2589/33b
160 00, Praha 6
V Praze, 12. 2. 2014
Č.j.: 2014/1202
Vážené předsednictvo Grantové agentury ČR,
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, žádám jménem o. s. Fórum Věda žije! o poskytnutí následujících
informací:
1. Seznamu typů údajů o projektech a řešitelích, které jsou ukládané v systému GRIS
(např. jméno a příjmení hlavního řešitele, jeho afiliace,a věk, název projektu).
2. Seznamu všech případů z let 2008-2013 (včetně), kdy předsednictvo GAČRu v
grantových soutěžích nerespektovalo pořadí grantů předložené panely a toto pořadí
změnilo. Žádám o seznam projektů, které díky těmto zásahům byly financované (i když
na základě doporučení panelů být financované neměly), i těch které z důvodu tohoto
zásahu financovány nebyly.
Za občanské sdružení Fórum Věda žije!,
Ir. Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Předseda o.s. Fórum Věda žije!
http://www.vedazije.cz/
k o n t a k t : Fórum Věda Žije!, o. s. , Vídeňská 1083, CZ – 142 20 Praha 4 e-mail: [email protected] url: www.vedazije.cz
Fórum Věda žije! je občanským sdružením, jehož posláním je podpořit komunikaci mezi vědeckou obcí,
vládními a nevládními organizacemi a veřejností, podněcovat otevřenou diskuzi o vědní politice a reformě vědy
a výzkumu v ČR a popularizovat výsledky vědecké a výzkumné práce.
Download

Předsednictvo GA ČR K rukám prof. Matějů Sekretariát