M
HIsTroRIA
[email protected]
OccIDED$,T[S
CZASOPISMO
HI
STORYCZNE
ČeSOPIS HISTORICXÝ
*i§ŮDa6zařeh
Raoe Neurowe/VĚprcn{ naoe
Petr Vorel ( Pardubice )
- przewodnicz4
cy,/předsed a, Ktty sztof
Mikulski
(Toruá) - wiceprzewo dnícz4cy / místopředseda, Christoph Augustrynowicz
(Wien), Antoni Barciak (Katowice), Darius von Gůttner-Sporzyúski
(Melbourne), Eduard Mueh}e (Můnster), Jaroslav Pánek (Praha),
Stanislaw Piiai (Kraków), Leonid Zaszkilniak (Lviv)
Zrsrór nroercgNy/RroerčNí neoe
(Poznaá)
Dobosz
- redaktor naczelny/šéfredaktor, Roman Baron
Józef
(Praha)
(
-
z-ca redaktora/zástupce šéfredaktora, Rastislav Kožiak
Banská Bystrica ) - z-ca redakto
r a
/ zásť.lpce
šéfredaktora,Martin Čap ský
(Opava), Damian Szymczak (Poznaú)
Srrnrrenzr/TelruNícr
Maciej Majewski (Toruú), Marzena Matla (Poznaá), Lenka Németh
Vítová (Poznaú)
Rroercla rrcHNtczNe/TrcHNIcIo{
Rafal Mikulski
REDAKCE
konrrra/konrrrune
Mariena Marchewka
Lenka Németh Vítová
,,Historia Slavorum Occidentis" ukazuje siE iako pólrocznik historyczny
,,Historia Slavorum Occidentis" vychází dvakrát do roka
@ Copy,right by Wydawnictwo Adam Marszalek
Toruri 2013
ISSN 2084-1213
ISBN 978-83-77 80-892-4
Publikacja dofinansowana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyžszego
Wydawnictwo prowadzi sprzedaž wysylkow4:
tel./fax 56 648 50 70, e-mail: [email protected]
WvnewNrcrwo Aoeu MaRszalrr, ul, Lubicka 44, 87-700 Toruh
rel. 56 660 81 ó0, e-mail: [email protected],
www,marszalek.com.pl
Drukarnia nr 2, uL Warszawska 52, 87-748 Lysomice, tel. 56 678 34 78
Úvod (JózefDobosz)
[email protected]
A. Sfudie
Witold Wojtowicz
luj.ytkv1ním
apsaným:
tn. ,,Cdrmen Mauri'' (12.-16,
hoblémy dfiín epického texťu a
jeho
,rrrpr,
století),
.,,,..,,..,.,
13
B. Reminiscence po siezdech polských a českých
historiků
Robert Kolodziej
z
nejnovfiších báddní šlechtíckďto parlamentarismu
v pokku v
1ó,-17. století
43
Michal Zwierzykowski
Snan a krajské sněmy v Polsku 18, století v hktoríografii
Jaroslav Pánek
C-eskd historíografie
a svět
Resumé; Jaroslav Pánek, Czeska historiografiaa
76
íwiat (Damian Szymczak)
91
petr vorel
Čukáhktoriografie ve světle sjezdůhktorikův letuh
1993-2011 ,.,,,,..,..,,,,,
Resumé; petr vorel, czukahktoriografiaw šwietle
obrad
w latach 199 3-2011 (Damian Szymaak)
4udów historyków
123
Bohumil /iroušek
Cukáhistoriografie na počátku 21, století - mezí přfuěhem,
strukturou a teorií,,...,,,.....,.,,.,..
126
w
Resumé; Bohumil Jirouš ek, czeska historiografia
na poczqtku
wíeku
- plmadzy opowiad,aniem, strukturq i teorif (Damian
Szymczak).,,
737
oBsAH
lenka Řezníková, Miloš Řeznft
Hranice a identita v čukémhktori(ografi) ckém kontextu
140
Resumé:Lenka Řezníková, Miloš Řezník, Graniceitožsamošíw czeskimkonteKcie
history czny m (histor i o gr aficzny m) (Marzena M atla ),,,,,.,,.
155
&lT@,l73
Piotr Cugowski, MyšIpolítycznaJgdrzeja Giertycha, Wydawnictwo My Book, Szczecin2072
(Anna Piesiak-Robak),.....,,.,,,
Andor Mészáros, A cseh elem a magyar polgdrosodásban,Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bólcsészettudományi Kar, Szent Isťván Társulat, Budapest - Piliscsaba - Esztergom 2011
(Szabolcs Németh)..,....,
1,65
WW
Mezinárodní vědecká konference Wielkopolska, Galicja í Królesťwo Polskie, Jedna cry
trry historie? fVelkopolsko, Halič a Po]ské království, Jedny nebo troje děiiny?]
(Damian
172
Mezinárodní vědecká konference Vzdjemný obru souseda v polshých a českých školních
učebnicích, Ostrava, 24,-25. května 2013 (Danuta Konieczka-Šliwiúska)
179
Szymczak)
,......,.,...
zkratek...,,..,...,
i:_tcnracje dla autorów....
]::;=ace pro autory.,.,,,
Semam
182
i83
18ó
Download

HIsTroRIA