Fakulta strojní VŠB-TUO
Fakulta strojní VŠB-TUO
Přednáška č.2
Popisové pole, řezy a
průřezy
Fakulta strojní VŠB-TUO
POPISOVÉ POLE
Fakulta strojní VŠB-TUO
POPISOVÉ POLE
Povinné identifikační údaje v popisovém poli:
- držitel práv k dokumentu (logo společnosti, podniku), není
specifikován počet znaků
- číslo dokumentu (kombinace čísel a písmen), doporučený
počet znaků - 16
- datum-tj. datum oficiálního prvního vydání dokumentu,
počet znaků - 10
- segment nebo list, počet znaků - 4
Doporučené identifikační údaje v popisovém poli:
- počet segmentů (listů) – u prvního listu by měl být povinný,
u dalších být nemusí, počet znaků - 4
- změna- index změny(může se umístit jako rubrika v pop. poli
nebo nad ním),počet znaků-4
- jazyk – kód (CS – je kód českého jazyka), počet znaků - 4
Fakulta strojní VŠB-TUO
POPISOVÉ POLE
Povinné popisné (administrativní) údaje:
- název dokumentu - počet znaků - 25
- kreslil
- počet znaků - 20
- přezkoušel
- počet znaků - 20
- druh dokumentu - počet znaků – 30 (uvádí se zde účel
dokumentu s ohledem na jeho obsah a provedení, př. - výkres
sestavy, podsestavy, výrobní)
- status dokumentu - počet znaků – 20 (udává umístění
dokumentu v jeho životním cyklu, př. - návrh, ke schválení,
vydáno, uvolněno, zrušeno)
- oddělení
- počet znaků - 10
- technický referent - počet znaků - 20
- formát výkresu
- počet znaků – 4 (např. - A4, A2)
Fakulta strojní VŠB-TUO
POPISOVÉ POLE
U výrobního výkresu v popisovém poli se dále uvádí údaje
potřebné pro výrobu:
- údaj o použité metodě promítání- grafická značka
- normu ISO 16016- upozorňující na zákaz zneužití dokumentu
- normu ISO 2768 mK, ISO 8015
- společný předpis pro zkosení hran, které nejsou označeny
individuálně ISO 13715
- předpis požadované struktury povrchu (drsnost)
- údaje o polotovaru (rozměr, normu), př. -TYČ KR 50-145 ČSN
425510.12
- údaje o materiálu (výchozí, konečný), př.-výchozí mat.14220.4,
konečný mat.14220.9
- hrubou a čistou hmotnost (v kilogramech, psanou na čtyři
platné cifry), př. - 12,55
- měřítko zobrazení, př. - 1:2
Fakulta strojní VŠB-TUO
Příklad výkresu
podsestavy
se seznamem
položek přímo
na výkrese
Fakulta strojní VŠB-TUO
Označení podle ISO
Označení podle ČSN
Označení podle ČSN
Příklad seznamu
položek
Fakulta strojní VŠB-TUO
VOLBA A POČET OBRAZŮ
Předmět kreslíme jen v tolika obrazech kolik je nezbytně nutných
k jednoznačnému určení tvaru a úplnému okótování. Pro umístění
obrazů platí pravidla pravoúhlého promítání. Jako základní obraz
volíme ten, který co nejlépe vystihuje tvar předmětu (může to být
pohled nebo i řež). Předmět má být zobrazen v jeho funkční poloze
(hranaté předměty a montážní skupiny) nebo ve výrobní poloze
(rotační součásti).
Viditelné hrany a obrysy se kreslí souvislou tlustou čarou.
Neviditelné (zakryté) hrany se kreslí čárkovanou tenkou čarou, ale
jen tehdy, ji-li to nezbytně nutné (většinou se nekreslí).
Součásti, které můžeme zobrazit pouze jedním obrazem:
- jednoduché součásti mající tvar základních geometrických těles
nebo jsou z nich složené, u součástí rotačních kreslíme osu rotace,
u součástí souměrných kreslíme osu souměrnosti, na všech
plochách čtyřbokých hranolů a jehlanů kreslených v průčelné i
nárožní poloze můžeme nakreslit úhlopříčky plnými tenkými
čarami,
- součásti anuloidového tvaru,
- ploché součásti z plechu.
Ostatní součásti pak musíme zobrazit dvěma i více pohledy.
Fakulta strojní VŠB-TUO
Součásti, které
lze zobrazit
pouze jedním
obrazem
Fakulta strojní VŠB-TUO
ŘEZY
Řez - takové zobrazení předmětu rozříznutého řezovou plochou,
v němž jsou zobrazeny i části ležící za touto řezovou plochou ve
směru promítání u části v rovině řezu.
Řezová plocha - myšlená plocha procházející předmětem, v níž je
předmět zobrazen v řezu.
Řezová čára – stopa řezové plochy v průmětně.
Poloviční řež - takové zobrazení souměrných předmětů, v němž je
část předmětu ke stopě roviny souměrnosti (ose) kreslena
v pohledu a druhá část v řezu.
Místní řez- zobrazení některé části předmětu v řezu. V obraze se
ohraničí tenkou nepravidelnou čarou od ruky a vyšrafuje se.
Lomený řez - vznikne , když řezovou plochu tvoří dvě různoběžné
roviny svírající úhel větší než 90°.
Podélný řez – rovina řezu prochází podélnou osou předmětu.
V podélném řezu se nikdy nekreslí:
a) plné součásti vyrobené z tyčí (šrouby, nýty, čepy, kolíky, klíny,
b) plné součásti vyrobené z plechů nebo pásů
c) dlouhé plné součásti se shodným tvarem průřezu (hřídele)
d) žebra, ramen kol, výztuhy
Příčný řez – rovina řezu prochází kolmo na podélnou osu součásti
Fakulta strojní VŠB-TUO
PRŮŘEZY
Průřez je takové zobrazení předmětu rozříznutého řezovou
plochou, v němž jsou zobrazeny pouze obrysy ležící v řezové
rovině.
Průřez nemůžeme použít pokud by se obraz průřezu rozpadl
na více částí po zobrazení.
Umístění průřezů:
- přímo v obraze, kdy průřez je otočený o 90°, obraz se pak
kreslí tenkou souvislou čarou a šrafuje,
- vysunutý vně obrazu součásti na prodloužené ose otáčení
průřezu, která zároveň označuje polohu roviny řezu,
- jako sdružené obrazy podle metody promítání 1, musíme
označit roviny řezu i obrazy průřezů.
Fakulta strojní VŠB-TUO
Rozdíl mezi řezem a průřezem
PRŮŘEZ
ŘEZ
Fakulta strojní VŠB-TUO
OZNAČOVÁNÍ ŘEZŮ A PRŮŘEZŮ
Každý řez musí být zřetelně označen dvojicí písmen velké
abecedy a to jednou u šipek vyznačujících směr pohledu na
řezovou rovinu, vždy na koncích čar vyznačujících řezovou
plochu. Poloha písmen musí být čitelná od spodního okraje
výkresu. Poloha řezové plochy musí být označená v obraze
tenkou čerchovanou čarou a na koncích, první a poslední dvě
čárky s tečkami jsou kresleny tlustě. Obraz řezu se označí
v jeho blízkosti a stejnými písmeny spojenými spojovníkem,
př: A-A. Velikost písma musí být alespoň o stupeň větší než u
kót (vhodná je 7mm).
Fakulta strojní VŠB-TUO
GRAFICKÉ OZNAČOVÁNÍ MATERIÁLU V
ŘEZECH A PRŮŘEZECH
Materiál se vyznačí v rovině řezu šrafováním a to tenkými
souvislými čarami navzájem rovnoběžnými a skloněnými o
45° vzhledem k ose nebo obrysovým čarám. Hustota se volí
podle velikosti šrafované plochy. Plochy velkých rozměrů
se mohou šrafovat jen po obvodu a tenké plochy do 2 mm
vyčerníme (plechy, válcované profily I, U, L). Mezi
vyčerněnými obrazy sousedních ploch musí být mezera
alespoň 0,7mm. Vzájemně se dotýkající součásti v řezu
rozlišíme šrafováním pod různým sklonem nebo jinou
hustotou šrafů.
Podle druhu materiálu se liší plochy v řezu.
Fakulta strojní VŠB-TUO
Příklady označování materiálů v
řezech a průřezech
Fakulta strojní VŠB-TUO
Příklady kreslení řezů a průřezů
Řez provedený dvěma rovnoběžnými rovinami řezu
Řez provedený třemi navazujícími rovinami řezu
Fakulta strojní VŠB-TUO
Postupné řezy
Fakulta strojní VŠB-TUO
Vkreslený a otočený průřez vykreslujeme tenkou souvislou
čarou
Fakulta strojní VŠB-TUO
Písmena označující řezy a průřezyvelikost h minimálně 2 krát větší než běžný popis na výkrese !!!
Používáme kolmé písmo typu B.
Fakulta strojní VŠB-TUO
Kreslení neurčitých průniků
- tenkou souvislou čarou
Download

přednáška2-pop.pole, řezy