Tlumočník:
VZOR VYÚČTOVÁNÍ TLUMOČNÉHO KST ČR
Pracovní jazyk/y:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
Zapsáno v tlumočnickém deníku pod poř. č.:
VYÚČTOVÁNÍ TLUMOČNÉHO
Za provedení úkonů podle dožádání k sp. zn.:
ze dne:
ve (trestní/právní) věci:
Pol.
Datum
Počet
h./stran
Stručný popis prováděných úkonů (v rozpisu možno pokračovat v příloze)
Sazba v Kč
CELKEM
Zvýšení o 20 % dle § 22/1a vyhl. 37/67 Sb. za zvlášť náročné, přesné nebo odborné tlumočení
Zvýšení o 10 % dle § 22/1b vyhl. 37/67 Sb. za africký nebo asijský jazyk
Zvýšení o 50% dle § 22/1c a 2a vyhl. 37/67 Sb. za jinou náročnost: spěšnost, práce v den pracovního volna (klidu),
v noci,
Zvýšení o 30 % dle § 22/2b vyhl. 37/67 Sb. za písemný překlad ze zvukového záznamu
Zvýšení o 20 % dle § 22/2c vyhl. 37/67 Sb. za písemný překlad těžko čitelného textu
Zvýšení o 10 % dle § 22/3 vyhl. 37/67 Sb. za tlumočení duševně postiženému neslyšícímu nebo neovládá-li dobře
způsob dorozumívání
Součet
Hotové výlohy dle § 28 vyhl. 37/67 Sb.*):
CELKEM
V
dne
Přílohy:
........................................................................
podpis účtujícího
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Příjmení a jméno:
Ič.:_
Občanský průkaz č.:
Zapsán/a v seznamu soudních tlumočníků
na základě rozhodnutí Krajského soudu v:
Bydliště:_
Stav:_
Série:_
Vydán:_
ze dne:_
č.j.:_
Zaměstnavatel / OSVČ:_
Při výkonu bylo použito vlastní osob. vozidlo značky
Odměnu za tlumočnické úkony poukažte
Datum narození:_
RZ:_
na účet č.:_
Obsah:_
cm3**)
variabilní symbol:_
*) skutečné výdaje nutno prokázat dokladem (odst. 4, § 28 vyhl. č. 37/67 Sb.)
**) možno účtovat jen v odůvodněných a předem povolených případech odpovědným orgánem
Tisk
Download

KST - Vyúčtování tlumočného