Katedra
filosofie
NF VŠE
JAZYK A ŘEČ
Ondřej Bečev
Lékařská fakulta, Masarykova Universita, Brno
Fakulta informatiky a statistiky, VŠE Praha
[email protected]
5FI444 – Současná témata kognitivní vědy
8. 11. 2013
Struktura přednášky
Co je jazyk?
Faculty of Language
- FLN a FLB
Generativní gramatika
- Generativní a obecná gramatika
Kritika Chomského
- Některá kritika UG.
Řeč a neurověda řeči
- Afázie
3
Proč máme jazyk?
Komunikace?

Myšlení – LoT, reprezentace

Komunikace - dnes
Myšlení?
4
Zkoumání jazyka
A variety of theoretical approaches and
methodologies.
Témata zahrnují
 grammatical rules, animal language,
development, and computer speech
recognition.
5
Způsoby zkoumání

Lingvistika
 gramatika, syntax, fonetika..

Psychologie
 Psycholingvistika, vývojovka

Etologie
 FHS

Neurověda
 MPI Lepzig, Trento (Rovereto)

Filosofie
 teoretické aspekty

Biologie
 evoluce jazyka
6
Vlastnosti jazyka
 Communicative - Production, transmission, and
comprehension of information.
 Arbitrary - Use of symbols. No direct link.
 Structured - A grammar specifies rules of symbol
combination.
 Generative - Large number of possible meanings.
 Dynamic - Changes over time.
 Významový (sémantický) aspekt, jaký není např. u
kašlání
7
Arbitrárnost
Lingvistický znak nesdružuje věc a pojmenování,
ale vztahuje k sobě koncept a zvukový obraz.
Nejde tedy o pouhé ozvučení, ale o
psychologický otisk zvuku“
8
Syntax a sémantika

Chomského příklad syntakticky správné nesmyslné věty
9
Grammatical Rules
Language is governed by a number of rules.
Collectively, these rules are called its grammar:
1. Phonology. Rules governing sounds.
2. Morphology. Rules governing word structure.
3. Syntax. Rules for arranging words in
sentences.
4. Semantics. Rules for understanding meaning.
10
Lidská vs. zvířecí komunikace

Very many features of human language are found, in some
form, in animal communication. But never all together.

Alarm calls. (Kočkodani). Neintencionální, automatické.

Dále rozebereme ve výkladu FLB a FLN.
11
Lidská vs. zvířecí komunikace

Jazyk – průsečík mnoha předpokladů.

Evoluce
12
FACULTY OF
LANGUAGE
paper
15
Struktura paperu
1. Úvod
-
collaborative effort among linguists, biologists, psychologists, and
anthropologists
-
Lingvistika, evoluční biologie, evoluční psychologie a etologie.
2. Vymezení dvou smyslů FL
-
FLB, FLN
3. Obhajoba komparativního přístupu k vývoji jazyka
-
Evoluční psychologie, biologie
4. Hypotézy o konkrétní podobě evoluce FL
-
Představuje 3 hypotézy
5. Komparativní důkazy pro FL
-
Snaha nalézt důkazy opravňující jejich vymezení FLB a FLN.
16
Noam Chomsky
(*1928)
-
Lingvista, MIT
-
Jeden z nejcitovanějších vědců 20. století
-
Levicový intelektuál a aktivista, anarchismus.
-
Generativní gramatika
-
Univerzální gramatika
-
Kognitivní revoluce - Zásadně přispěl ke vzniku kognitivní vědy (vyvrácení
Skinnerovy teorie verbálního chování) – behavioristického paradigmatu
ve vysvětlování lidského chování a řečových projevů.
-
Chomského hierarchie formálních gramatik generujících formální jazyky.
Noam Chomsky
17
Faculty of Language
-
„jazyková schopnost“
-
Definují 2 různě široká pojetí: FLB a FLN.
18
FLB
Faculty of Language – broad sense

Sdílíme i s jinými zvířaty

2 hlavní složky:
•
Sensory-motor
•
Conceptual-intentional
•
and other possible systems
19
FLN
Faculty of Language – narrow sense

FLN is the abstract linguistic computational
system alone.

core grammatical computations.

FLN is a component of FLB

Capacity of recursion (schopnost rekurze).

Není jako taková ovlivněna externími omezeními
(obsah plic, pracovní paměť)

Výlučně lidská (teze)
Key component of FLN is a computational system
(narrow syntax) that generates internal
representations and maps them into the sensorymotor interface by the phonological system, and into
the conceptual-intentional interface by the (formal)
semantic system.
20
FLB
 animal communication (calls etc..)
 (human) language, nonverbální k.
FLN
 (human) language
24
Hypotézy evoluce FoL
 Původ FLN – 3 možné hypotézy
 Hypothesis 1: FLB is strictly homologous to animal
communication.
 Hypothesis 2: FLB is a derived, uniquely human
adaptation for language.
 Hypothesis 3: Only FLN is uniquely human.
25
Která z hypotéz?
•
Each of these hypotheses is plausible to some degree.
•
they can be distinguished only by empirical data, much of
which is currently unavailable.
•
Important is, whether a series of gradual modifications
could lead eventually to the capacity of language for infinite
generativity. (to je na H1)
•
Zdá se že ne. Postupná změna nedává vzniknout
fundamentálně nové kvalitě - diskrétně nekonečné rekurzi.
31
adaptace nebo by-product?

Noam Chomský
-
Jazyková schopnost je by-product jiných adaptací.
X

Steven Pinker
-
language is an "instinct" or biological adaptation shaped by
natural selection.
-
Evolučně výhodný

Podobné dilema i v jiných oblastech (kognitivní religionistika)
32
Steven Pinker

Souhlasí s Chomským, že: „language is an
innate faculty of mind“.

human cognition works, in part, by
combinatorial symbol-manipulation, not just
associations among sensory features
(behaviorisumus, konekcionismus).

Criticism of connectionist models of language.

Theory of language acquisition (osvojení
jazyka)

Ale odlišuje se adaptacionismem:
This faculty evolved by natural selection as a
Darwinian adaptation for communication.
33
by-product, ale adaptivní!

Aspects of faculty of language are “spandrels”: by-products of
preexisting constraints rather than end products of a history of natural
selection.

„usmíření“ s Pinkerem:
-
our firm support of the adaptationist program
-
By allowing us to communicate an endless variety of thoughts, recursion
is clearly an adaptive computation.
„The question is whether particular components of the
functioning of FLN are adaptations for language, specifically
acted upon by natural selection—or, even more broadly,
whether FLN evolved for reasons other than communication.“
35
DEBATA O
POVAZE JAZYKA
Generativní gramatika

Powerty of Stimulus argument

Nativismus, innatismus jazyka

Universální gramatika – lidé mají vrozenou schopnost jazyka.
Jazykovou šablonu. Dítě při osvojování jazyka pouze
nastavuje „parametry“.

Důsledkem by byla možnost univerzálního překladu
45
Důsledky
Vznik kognitivní vědy
-
Konec vlády behaviorismu v lingvistice (Skinner)
-
Kognitivismus se stává nejpřijímanější teorií lidské kognice.
-
Kognitivní revoluce
Filosofie mysli

Computational theory of mind - H. Putnam, Fodor, Dennett

Mentalese (Language of Though) - Jerry Fodor

umožnění Funkcionalismu – H. Putnam
Lingvistika

Proti Saphir-Whorfově hypotéze
46
Pirahã
-
Jazyk amazonského kmene Pirahã.
-
v současnosti zřejmě vůbec nejpodivnějším symbolickým
systémem.
Daniel Everett u kmene Pirahã
48
Jazyk Pirahã
význačné vlastnosti:





obsahuje jen osm souhlásek a tři samohlásky
nezná časování sloves,
neobsahuje pojmy označující barvy ani číslovky
nepoužívá vložené vedlejší věty
Podle některých vůbec nezahrnuje rekurzi - což je možnost
vytvářet nové výrazy opakovaným použitím téhož
jazykového pravidla, kterou Chomského příznivci považují
za klíčovou vlastnost všech jazyků.
49
Kritika

Daniel Everett
-
Pirahã
-
Snaha o návrat k Sapir-Whorfově hypotéze lingvistické relativity.
-
Tercumseh Fitch jel přímo do vesnice pokusit se vyvrátit nepřítomnost rekurze.

Lera Boroditsky
-
zpochybňuje univerzálnost rekurze a zdůrazňuje kulturní variabilitu jazykových
systémů

Michael Tomasello

Rejecting the idea of an innate universal grammar and instead proposing a
usage-based theory (social-pragmatic approach to language acquisition)

in which children learn linguistic structures through intention-reading and
pattern-finding in their discourse interactions with others.
50
ŘEČ
A zpracování jazyka v mozku
59
Language Deprivation
 Is experience necessary to develop language?
 Humans and other animals have a critical
period, a time in development during which
language or some other cognitive skill is
normally acquired.
 If linguistic experience is missing in the
critical period, language ability is impaired.
 Case studies: „vlčí děti“
60
Jazykový orgán v mozku?
 Brocovo a Wernickeho centrum v mozku
 Dominantní hemisféra
 Nedominantní také hraje roli
 Funkce objeveny prostřednictvím lézí - afázie
61
Afázie
 Language deficits are known as aphasias.
 In Broca’s aphasia patients have problems
producing speech. They have damage to
Broca’s area on the lower left frontal lobe.
 In Wernicke’s aphasia patients have
problems comprehending speech. They have
damage to Wernicke’s area on the posterior
portion of the left hemisphere.
62
Brocova afázie
Korbinius Brodmann

Problém s produkcí řeči, nízká plynulost řeči

Dobře rozumí – často také zasaženo

Spojeno s parézou (poškození hybnosti) p.r.

Monsieur Leborgne – Mr. „Tan“

Brocova oblasti (BA 44) v zadní části gyrus frontalis inferior levé
hemisféry.
63
Wernickeova afázie

Problém s
porozuměním

Řeč plynulá

Parafázie (záměna nůž
- lžíce)

Slovní salát,
nadbytečné mluvení,
logorrhoea
Použití četných novotvarů (neologismů) dělá dojem, že postižený mluví cizí řečí
(žargonafázie). V řeči chybí významonosná slovesa, postižený produkuje dlouhé
věty, často se složitými větnými vazbami, ale řeč je bezobsažná, je tvořena
slovní „vatou“: „Já tedy vím, že ano, a že tohle tedy nebude, i když se dá říct, že
vlastně ano…“.
65
Afázie - rekapitulace
67
Funkce pravé hemisféry
 Prosody: intonation and timing
 Comprehension of the story line: extracting the
main theme and moral of the story
 More diffuse and remote semantic asociations than
the left side
 Metaphorical and nonliteral language
68
Mentální slovník
Naming - kategorie
VWFA – vizuální
podoba slova
69
Neurální reprezentace
bilingvalismu
Rodný jazyk a pozdeji naučené, vs. bilingvalismus
71
DĚKUJI ZA
"Give orange me give eat orange me eat
POZORNOST
orange give
me eat orange give me you."
Herbert Terrace a Nim Chimpsky, 70. léta 20. století
Susan Savage-Rumbaugh:
The real-life culture of bonobos
http://www.ted.com/talks/susan_savage_rumbaugh_on_apes_t
hat_write.html
75
Poděkování
László Négyessy, Ph.D - Hungarian Academy of Sciences
Vassilis Cutsuridis
Centre for Memory and the Brain, Boston University, USA
MUDr. Robert Rusina, Ph.D
Neurologická klinika Fakultní Thomayerovy nemocnice
A další…
76
DĚKUJI ZA
POZORNOST
Download

JAZYK A ŘEČ - Ondřej Bečev