ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PRO DĚTI
Přihlašuji se závazně na letní tábor 1. Střediska ZÁLESÁK České Budějovice,
který se koná v termínu od 11. 8. 2013 do 17. 8. 2013 Základna Nesměň.
Jméno a příjmení: …………………..................................rodné číslo: ……………………..…dat. nar: ………………………………………….
Zdrav. Poj. …………………………Bydliště: …………………………………………. město: ………………………………….. PSČ: …………………….
Telefonní spojení domů: ……………………………………………… Telefonní spojení do zaměstnání: …………………………………........
Aktuální emailová adresa: …………………………………………. Mobilní telefon: ………………………………………
Tábor bude uhrazen :
fakturou
v hotovosti
nehodící se škrtněte
Fakturu prosím vystavit na :
(uveďte prosím adresu, IČO firmy, která bude fakturu proplácet – částku, v případě že tábor platíte sami – nevyplňujte )
DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K PŘIHLÁŠCE :
Tyto údaje jsou nutné vzhledem k náplni tábora a mají vliv na zařazení pro jednotlivé činnosti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Účastník je :
plavec
špatný plavec
neplavec
Trpí závratěmi :
ano
ne
Trpí nachlazením :
ano
ne
Bojí se sám v lese:
ano
ne
Souhlasíte se spaním pod širákem :
ano
ne
Je schopen jednat samostatně :
zcela
částečně
nikdy
Fyzická odolnost :
dobrá
průměrná
slabá
Zdravotní omezení ( vypsat ) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Alergie ( vypsat ) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Jiná sdělení vedení tábora :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Souhlasím s uveřejněním fotografií pořízené na letním táboře na www.1strediskozalesak.cz
Ano
Ne
Bude se dítě účastnit logopedického programu.
Ano
Ne
Účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucích a táborovým řádem. Nedodržení těchto podmínek může
být příčinou vyloučení z účasti na táboře. Vyúčtování tábora se provádí dle ,,Směrnic pro hospodaření ČTU“.
V případě nepřítomnosti na táboře (např. pozdní příjezd, přerušení, předčasný odjezd, zdravotní, rodinné aj.
důvody ) nelze z důvodu předzásobení vrátit žádnou část poskytnutých finančních příspěvků. V případě
odhlášení dítěte z tábora do 30.4.2013 bude navrácena částka 2 000,- Kč.
Svým podpisem stvrzuji správnost výše uvedených údajů a souhlasím s účastí mého dítěte na tábor. Souhlasím
též s uvedením rodného čísla ( v souladu se zákonem a ochraně osobních údajů ), které bude použity pro
účely pojištění a vyúčtování tábora. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mi vlivem nepravdivého
nebo nepřesného prohlášení mohly vzniknout.
Velikost trika dítěte : ………………………..
v …………………………………………………………….dne …………………………
----------------------------------------------podpis zákonných zástupců dítěte
Download

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PRO DĚTI