26 ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA
Zemědělec 51/2014
inzerce
Třetí seminář o zdraví ovcí a koz
Letos 3. prosince se již potřetí konal ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství (VÚVeL) odborný seminář pro chovatelskou a veterinární veřejnost.
Zaměřil se na parazitózy a klíšťovou encefalitidu malých přežvýkavců.
MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.,
moderující celý seminář, po přivítání přítomných představila
přednášející, kterými byli doc.
Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D.,
z České zemědělské univerzity
v Praze, prof. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc., z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
a doc. RNDr. Daniel Růžek,
Ph.D., z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., Brno. Dalšími cennými přednášejícími byli přímo i chovatelé ovcí,
respektive koz, Vladislav Biskup
a MVDr. Jan Sedlák.
Nejdříve představení
parazitů
Doc. Vadlejch i prof. Svobodová ve svých přednáškách začali
představením jednotlivých druhů parazitů trávicího a dýchacího traktu, doc. Vadlejch se věnoval přednostně jejich výskytu, vývojovému cyklu a biologickým vlastnostem, prof. Svobodová popsala zejména jejich
aktuální výskyt v České republice, klinické projevy jimi způsobovaných onemocnění, oba se
zmínili o možnostech prevence.
Podrobněji se zabývali motolicemi, tasemnicemi, gastrointestinálními helminty a plicnivkami. Prof. Svobodová navíc
připomněla problém kokcidiózy, toxoplazmózy a echinokokózy.
Způsoby potlačování
parazitů
účinkem, jejich užití ať v podobě sena, senáží či přímo extraktů se testuje.
Doc. Vadlejch představil tři
přirozené možnosti potlačování
výskytu parazitů. První možností je minimalizace vystavení
hostitele infekčním stadiím na
pastvě. To lze zajistit spásáním
vyššího porostu a snížením zatížení pastviny. Dalším doporučením bylo provádět společnou
pastvu zvířat, přičemž některá
nebudou definitivními hostiteli.
Platí, že kozy kontaminují pastvinu více než ovce, takže společná pastva ovcí a koz je nejvíce riziková, zatímco pastva ovcí
a skotu, lépe ovcí a koní, je
vhodnější. Poslední možností je
rotace pastvin, v podmínkách
ČR musí být dodržen alespoň
dvouměsíční interval.
Druhou možností, jak potlačovat výskyt parazitů, je zvýšení
obranyschopnosti a odolnosti
zvířat. Princip spočívá v plnohodnotném dotování zvířat živinami, zejména proteinem, které
jsou potřebné pro podporu
a správné fungování imunitního
systému, zejména v zátěžových
situacích.
Třetí možností pro potlačení
výskytu parazitů je odstranění
parazita z hostitele pomocí přírodních anthelmintik. Existují
látky rostlinného původů (například v čekance) s uvedeným
Nové směry ochrany proti
parazitům
Prof. Svobodová představila
nové směry ochrany proti parazitům, které se snaží naplnit
krédo: „Léčit co nejméně, vyléčit co nejvíce“. Předpokladem
Typickými klinickými příznaky parazitóz trávicího traktu
jsou anémie, hubnutí, průjem.
Ve stádu proto u zvířat s těmito příznaky je nutné provést
koprologické vyšetření a na jeho základě rozhodnout o léčbě. Další možností posouzení
zdravotního stavu je využití
FAMACHA stupnice, což je
stupnice anémie.
O klíšťové encefalitidě
Doc. RNDr. Daniel Růžek, Ph.D. (VÚVeL Brno) seznamuje účastníky
Foto David Bouma
s problematikou klíšťové encefalitidy
je, že zvířata jsou schopna určité množství parazitů tolerovat.
Terapie antiparazitiky by proto
měla být cílená, tedy pouze na
zvířata, která mají klinické příznaky onemocnění, a selektivní, tedy pouze na zvířata, pro
které bude terapie přínosem.
Prof. Svobodová dále specifikovala důvody vzniku rezistence
vůči antiparazitikům. Patří mezi
ně opakované a dlouhodobé vystavení parazita stejnému léčivu,
vysoká frekvence aplikace, aplikace nižší dávky či koncentrace
přípravku, přemísťování zvířat,
inzerce
Pravidla pro prodej na trzích
(sf) – Nad farmářskými trhy dozoruje krajská veterinární správa. Trhy se
musí konat na místě schváleném a povoleném obcí. Příslušná krajská
veterinární správa pak schvaluje provozovateli tržní řád v případě, že nebyl
vydán formou nařízení obce. Při prodeji živočišných produktů a masa se
vztahuje desatero, které vydala Státní veterinární správa ČR.
Eva Seifertová
Chovatelé mohou
prodávat produkty zvířat z
vlastního chovu, které nebyly
získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném výrobním podniku za
podmínek:
maso z drůbeže a
králíků (musí být vykucháno, u
králíků nesmí být oddělená hlava) maximálně z deseti kusů
týdně, maso musí být uloženo
při teplotě maximálně 4 °C.
Maso musí být čitelně označeno nápisem: „Maso není veterinární vyšetřeno – určeno po tepelné úpravě ke spotřebě v domácnosti spotřebitele“;
syrové mléko a smetanu pomocí prodejního automatu (automat musí být registrován u krajské veterinární
správy – KVS);
čerstvá, označená vejce s uvedením jména a adresy
chovatele a datem minimální trvanlivosti, v maximálním množství 60 kusů jednomu konečnému spotřebiteli, u chovů do 50
kusů nosnic nemusí být vejce
označená na skořápce;
včelí produkty od
včelstev ze stanovišť ve stejném
kraji jako trh, označené jménem, příjmením a adresou cho-
vatele, a u medu druhem a
množstvím;
živé ryby (usmrcování a další opracování ryb musí
být nahlášeno příslušné KVS
sedm dní předem).
Je nepřípustné prodávat maso z domácí porážky provedené v hospodářství (mimo
drůbeže a králíků) a výrobky z
tohoto masa.
Ostatní prodejci potravin a surovin živočišného původu musí zajistit, aby jimi prodávané potraviny a suroviny byly získány ve schváleném a registrovaném, popřípadě jen registrovaném podniku. Jejich
povinností je udržovat je při stanovených teplotách. Prodejce
je povinen tuto teplotu kontrolovat. Teplota je stanovena na:
7 °C pro maso vepřové, hovězí, skopové a velké zvěře;
4 °C pro maso drůbeže, králíků a drobné zvěře;
3 °C pro vnitřnosti;
5–18 °C pro vejce
(nekolísavá teplota);
4–8 °C pro mléčné
výrobky jiné než UHT, sterilované a sušené;
0 °C pro čerstvé chlazené ryby (teplota tajícího ledu);
používání preparátů s prošlou exspirační lhůtou, genetické a biologické faktory zvířete a další.
Správná aplikace antiparazitika
předpokládá správnou volbu
preparátu podle nalezeného
spektra parazitů, dodržení doporučeného dávkování a délky aplikace, dávku určovat podle nejtěžšího kusu ve stádu, po aplikaci nevystavovat zvířata stresu,
střídání preparátů z různých
chemických skupin, aplikaci anthelmintika asi 10 až 14 dní před
přemístěním zvířat, kontrolní parazitologické vyšetření, provádění karantén a parazitologického
vyšetření nových zvířat a další.
ostatní výrobky musí
být uloženy při teplotách stanovených výrobcem.
Pro potraviny podle
třetího bodu musí být k dispozici viditelná informace o jejím
názvu, množství a datu použitelnosti nebo datu minimální trvanlivosti. Prodávající musí být
vždy schopen na místě doložit
původ produktů.
Označení „domácí“ v
názvu potraviny je nepřípustné.
Prodávat potraviny s
prošlou dobou použitelnosti je
nepřípustné
Potraviny musí být
po celou dobu uvádění do oběhu chráněny před jakoukoli
kontaminací a před přímým vlivem klimatických podmínek.
Všechny předměty a
zařízení, které přicházejí přímo
do styku s potravinami, musí
být čisté a nesmí představovat
nebezpečí kontaminace, dopravní prostředky a nádoby používané pro přepravu potravin
musí být udržovány v čistotě a
v dobrém stavu.
Osoby manipulující s
potravinami musí být držiteli
zdravotního průkazu, dodržovat požadavky na osobní hygienu a musí nosit čistý oděv, při
prodeji nebalených potravin,
zejména masa, musí být k dis-
Doc. Růžek poté hovořil o klíšťové encefalitidě, což je virové
onemocnění člověka, jehož výskyt je v České republice největší v Evropě (450–750 případů
ročně).
Člověk se nakazí nejčastěji přímo od infikovaného klíštěte, ale
může se nakazit i pozřením viru
(1 % případů), pitím nepasterizovaného mléka či konzumací
mléčných výrobků z mléka zvířat, u nichž probíhá viremická
fáze onemocnění. Virus je v mléku a potravinách z něj stabilní
i více než dva týdny. Jedinou
spolehlivou ochranu představuje očkování lidí nebo hospodářských zvířat. Výzkumný ústav
veterinárního lékařství, v. v. i.,
Brno (VÚVeL) ve spolupráci se
společností Bioveta, a. s., vyvinul a připravuje k výrobě veterinární vakcínu pro hospodářská
zvířata i psy.
Diskuse a pozvání na další
seminář
Po vystoupení řečníků i chovatelů, kteří zmínili aktuální
zdravotní problémy svých stád
a svoje postupy odčervování, se
rozběhla bohatá diskuse, která
se vracela k otázkám koprologického vyšetřování, k terapeutickým možnostem odčervování zejména koz, preventivním
opatřením proti jednotlivým parazitům i k riziku přenosu klíšťové encefalitidy. Seminář, který
byl i přes nepřízeň počasí (náledí) bohatě navštíven, se odvíjel
v přátelské pracovní atmosféře
a účastníci si odnesli řadu zásadních informací.
Všichni zájemci o aktuální přenos informací z vědecké sféry
do praxe jsou zváni do VÚVeL
v Brně i v novém roce. Příští
rok zde bude VÚVeL Fest zahájen 7. ledna seminářem s názvem Komplex respiračního
onemocnění prasat a pokračovat bude 21. ledna seminářem
věnovaným problematice zdraví telat.
MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.
Download

Třetí seminář o zdraví ovcí a koz