VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO PORTÁLU E-PUJCOVNY.eu
1.
OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1
Petr Votava, IČ 725 76 758, se sídlem:Krušnohorská 1664 Jirkov 431 11(dále jen „Provozovatel“) je provozovatelem
internetového portálu E-pujcovny.eu (dále jen „E-půjčovny.eu“), dostupného na adrese www.e-pujcovny.eu, umožňujícího zprostředkování
služeb v oblasti prezentace a inzerce fyzickým a právnickým osobám v oblasti půjčování a pronájmu zboží a souvisejících služeb.
1.2
Registrovat se v systému E-půjčovny.eu na portálu www.e-pujcovny.eu je oprávněna fyzická osoba starší 18 let způsobilá k
právním úkonům nebo právnická osoba jednající prostřednictvím svého statutárního orgánu, které vyjádřily souhlas s těmito Obchodními
podmínkami (dále jen „Objednatel“).
1.3
Provozovatel je v pozici zprostředkovatele mezi objednatelem a zákazníkem pro zprostředkování služeb E-půjčovny.eu.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za kvalitu, funkčnost, dodání nebo odběr zapůjčených předmětů a věcí.
1.4
Obchodní vztah za účelem zprostředkování služeb E-půjčovny.eu vzniká jen mezi objednatelem a zákazníkem dle smluvních
podmínek obchodního partnera, případně jinou formou na základě jejich vzájemné dohody. Všechna obchodní jednání, výměna informací,
uskutečnění platby, vyzvednutí předmětu a další podmínky týkající se půjčení předmětu nebo věci, jsou výhradně mezi uživateli portálu mezi
objednatelem a zákazníky.
1.5
Obchodní vztah za účelem reklamy a propagace služeb E-půjčovny.eu vzniká výhradně mezi provozovatelem a objednatelem na
základě registrace na portálu www.e-pujcovny.eu a dodržování Všeobecných obchodních podmínek. Smlouva se řídí ustanoveními
Obchodního zákoníku, ostatními zákony České republiky a Evropské unie. Smluvní strany neposkytnou údaje a informace, získané v rámci
jejich spolupráce, žádné třetí osobě.
1.6
Objednatel souhlasí, že provozovatel nebude právně ani jinak odpovědný za jakoukoliv škodu, vzniklou v důsledku používání
portálu. Vyjma důvodných uplatněných stížností spojených s poškozením objednatele provozovatelem.
2.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2.1
Objednatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem. Nakládání s osobními údaji
uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu
osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat.
2.2
Objednatel registrací do portálu www.E-pujcovny.eu dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil sdělené osobní údaje
např. k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení.
3.
PROVOZOVATEL
3.1
Provozovatel poskytuje své služby objednateli dle aktuálního ceníku a zaručuje se splnit všechny stupně reklamy, které si
objednatel předplatí.
3.2
Provozovatel požaduje včasnou úhradu za vybrané služby dle aktuálního ceníku na účet provozovatele č.2100714931/2010
vedený u FIO Banky.
3.3
Provozovatel má právo kdykoliv upravit, aktualizovat nebo změnit vzhled a funkce portálu bez souhlasu nebo informování
objednatele. Zároveň si vyhrazuje právo změnit kategorie registrovaných dat v případě, že jejich obsah neodpovídá aktuální kategorii.
3.3
Provozovatel neručí za nepřetržitý provoz portálu a nenese odpovědnost za případné škody nebo ušlý zisk uživatele z důvodu
technických, hardwarových nebo softwarových poruch.
3.4
Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění okamžitě zrušit Váš účet na portálu v následujících případech:




nedodržení nebo porušení Všeobecných obchodních podmínek,
požadavek objednatele na zrušení účtu (Vámi zadaný požadavek na vymazání účtu),
požadavky na zrušení účtu od orgánů činných v trestním řízení nebo od jiných státních výkonných orgánů,
nezaplacení poplatku za poskytnutou službu na portálu,
objednatel souhlasí, že všechna zrušení účtu z výše uvedených příčin provede provozovatel podle svého vlastního uvážení, čímž
provozovatel nebude nést právní odpovědnost vůči uživateli, ani žádné třetí straně. V takovém případě nemá objednatel nárok na vrácení
peněz za poskytnuté služby na portálu www.E-pujcovna.eu, ani nárok na žádné odškodnění či náhradu.
3.5
Podmínkou pro využívání inzertního portálu www.E-pujcovny.eu je platná registrace a otevření účtu Objednavatelem. Účet je
otevřen zdarma na dobu 30 dnů, do uplynutí sjednané doby zdarma musí Objednatel vybrat a zaplatit zvolenou variantu tarifu služby. Po
zaplacení je účet aktivní po dobu uhrazenou Objednavatelem. A poté může publikovat informace své půjčovny a zboží veřejně na portálu
www.E-pujcovny.eu
3.6
Provozovatel zajistí aktivaci účtu Objednavatele na internetových stránkách www.E-pujcovna.eu v nejkratším možném termínu,
po připsání odpovídající částky na bankovní účet Provozovatele Nejpozději však do 10 dnů. Pokud nedojde ve 14- ti denní lhůtě k zaplacení
účtu. Bude účet zablokován, nebude aktivní a k dispozici budou jen platební údaje. V případě, že nedojde ke zrušení účtu Objednatelem
dříve, bude účet aktivní po zvolenou a zaplacenou dobu.
3.7
Provozovatel provádí pravidelnou údržbu systému a za tímto účelem je oprávněn omezit svůj provoz popř. na určitou dobu zcela
vyřadit z provozu (dále jen „výluka portálu“). Provozovatel je povinen termín výluky a přibližnou délku výluky oznámit na svých
internetových stránkách alespoň 2 dny předem
4.
OBJEDNATEL
4.1
Objednatel je plně odpovědný za pravdivost, legálnost, obsah, dodržování právních předpisů a legislativy ČR, dodržování
autorských práv a aktuálnost registrovaných dat, která zaregistroval a přidal na portál www.E-pujcovny.eu
4.2
Objednatel je oprávněn zadávat pouze vlastní služby a zboží. Pokud Provozovatel zjistí, nebo má důvodné podezření, že
Objednatel zadává služby a zboží jiných subjektů, je Provozovatel oprávněn objednatele upozornit na jeho účet bez náhrady odstranit.
4.3
Objednateli je zakázáno vkládat údaje /služby


ohrožující život, zdraví a morálku lidí, jako jsou např. omamné nebo psychotropní látky, zbraně atd.
porušující práva duševního vlastnictví, majetková práva, autorská práva nebo jiná práva třetích osob.
4.4
Objednatel obdrží ke svému účtu v administračním systému heslo .Tyto údaje není oprávněn zpřístupnit třetím osobám, či se
pokoušet o neoprávněný přístup a neoprávněnou manipulaci s daty na portálu.
4.5
Objednatel souhlasí s tím, že údaje uvedené v jeho inzerátu budou veřejně přístupny všem uživatelům celosvětové počítačové
sítě Internet.
4.6
Objednatel je povinen uvádět ve svém zboží konečnou cenu zápůjčky . Objednavatel je dále povinen prezentovat odpovídající
fotografie, které souvisí s prezentovaným zbožím. V popisu zboží nelze uvádět odkaz na další internetové stránky či nabídku formou URL či
hypertextových odkazů apod. Inzerát musí být správně zařazen v odpovídající kategorii podle stavu a/nebo druhu zboží.
4.7
Veškerá data zadává Objednavatel do Administračního systému Provozovatele na vlastní náklady a vlastními silami. Ostatní služby
jsou zpoplatněny dle platného ceníku.
5. CENÍK SLUŽEB
5.1
Ceny se řídí platným ceníkem v sekci: ceník. Platba se poukazuje na daný účet provozovatele. Po obdržení daného obnosu zasílá
provozovatel e-mailem daňový doklad (fakturu).
5.2
Námitky vůči vystaveným daňovým dokladům, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči
Objednavateli, je povinen Objednavatel uplatnit u Provozovatele písemně a do 14 dnů po doručení daňového dokladu.
6.
REKLAMACE
6.1
V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou
náhradu nebo slevu z ceny. Objednatel je povinen reklamaci učinit písemně e-mailem nebo doporučeně dopisem.
6.2
Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost jeho Služby, která se týká potvrzené objednávky Objednavatele, po
dobu delší než 48 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního měsíce.
7.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1
Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky a Ceník služeb. Provozovatel je povinen oznámit
skutečnost, že byly Obchodní podmínky nebo Ceník služeb změněny a zveřejnit jejich nové znění. Objednatel potvrzuje souhlas se zněním
aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když po využije služeb E-pujcovny.eu Neakceptuje-li Objednatel změny Obchodních
podmínek nebo Ceníku služeb, má provozovatel právo zrušit účet objednatele.
7.2
Změny v Obchodních podmínkách a v Ceníku služeb vstoupí v platnost nejdříve tentýž den od jejich zveřejnění na portálu Epujcovna.eu
7.3
V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné,
nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek.
Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnosti dne: 31.1 2015
Provozovatel si vyhrazuje (v době inzerátu zdarma) právo v rámci Služby, tj. i do náhledu konkrétní karty zboží, nebo půjčovny,
umístit reklamu třetího subjektu, či jakoukoli jinou propagaci, a to včetně selfproma Provozovatele, tato však bude vhodným způsobem
oddělena od vlastního inzerátu Objednavatele.
Provozovatel si vyhrazuje právo smazat karty zboží, obsahující nepravdivé informace (zejména obsahující spekulativní cenu
apod.), a to bez náhrady již uhrazené ceny za tyto služby. Pokud bude objednavatel opakovaně uvádět nepravdivé údaje, je provozovatel
oprávněn ke smazání celé databáze aktivovaného účtu Objednavatele a to bez jakékoli náhrady.
Download

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY - E