Zápis z jednání Komise dopravní při Radě městské části Praha 6
ZÁPIS č. 04/2013
Konaného dne
Přítomni
:
:
23.05.2013 (15:30 – 16:55)
Ing. Jiří Lála, plk. Mgr. Prommer Karel,
Ondřej Matěj Hrubeš, JUDr. Ivan Hrůza,
Ing. Jarmila Vohradská, Jan Watzl,
kpt. Ing. David Rovenský, Ing. arch. Alexander Holub,
Bc. Jan Záruba, JUDr. Jan Vorel
Omluven
Host
Nepřítomen
:
:
:
JUDr. Evžen Swider
Ing. Dana Charvátová, David Ptáček, Ing.arch. Vladan Hodek
Martin Skalský
PROGRAM:
1) Schválení programu
2) Administrativní záležitosti
2.1. Kontrola zápisu z předešlého jednání komise
3) Podněty z oblasti dopravy
3.1. Studie rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí – prezentace OS Šárecké údolí
4) Různé
1. Schválení programu
Předseda komise Ing. Lála přivítal přítomné členy a hosty komise a zároveň poděkoval za
účast na zasedání. Následně zahájil hlasování o programu zasedání.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Program v předložené podobě byl přítomnými členy schválen.
2. Administrativní záležitosti
2.1. Kontrola zápisu z předešlého jednání komise
Členové komise se vyjádřili k zápisu, JUDr. Hrůza požádal o jeho zpřesnění v bodě 3.3., kdy
text v závorce by měl být rozšířen o větu „žádal vyhovět navrhovatelce Koňaříkové“.
Následně komise hlasovala o přijetí zápisu z předešlého jednání, v této pozměněné podobě.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 0
Zápis ze 3 zasedání dopravní komise v roce 2013 byl v pozměněné podobě schválen.
Strana 1 (celkem 2)
Zápis z jednání Komise dopravní při Radě městské části Praha 6
3. Podněty z oblasti dopravy
3.1. Studie rekonstrukce komunikace V Šáreckém údolí – prezentace OS Šárecké údolí
Ing. Lála – znovu přivítal přítomné hosty a následně předal slovo zástupcům občanského
sdružení pro ochranu a rozvoj přírodního parku Šárka – Lysolaje.
Následně byla komise, ústy Ing. arch Hodka a p. Ptáčka, informována o dopravně
inženýrské studii sledující zvýšení bezpečnosti provozu v ulici V Šáreckém údolí.
(V průběhu prezentace na zasedání dorazil Bc. Záruba)
Bc. Záruba – s dovolením pana předsedy bych si dovolil formulovat závěr, o kterém bychom
hlasovali: Komise dopravy doporučuje tento projekt podporovat jako celek, zároveň
doporučuje poskytnout finanční podporu na vznik této studie. Komise dále ukládá Bc.
Zárubovi, aby realizaci úprav nastíněných v studii projednal na odboru městského investora,
resp. na hlavním městě, aby došlo k zapracování studie do zamýšlené rekonstrukce ulice
V Šáreckém údolí.
Hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 0
Komise přijala následující stanovisko: Komise dopravy doporučuje tento projekt podporovat
jako celek, zároveň doporučuje poskytnout finanční podporu na vznik této studie. Komise
dále ukládá Bc. Zárubovi, aby realizaci úprav nastíněných v studii projednal na odboru
městského investora, resp. na hlavním městě, aby došlo k zapracování studie do zamýšlené
rekonstrukce ulice V Šáreckém údolí.
4. Různé
JUDr. Hrůza – přetrvávají problémy s parkováním vozidel na chodnících. V Břevnově jsou
místa, kde se musí chodit po vozovkách, protože na některých chodnících parkují nedovoleně
auta. Zúžení chodníku na 20cm přeci není možné.
Ing. Charvátová – samozřejmě, takovéto chování řidičů je postižitelné. Pravdou je, že
v některých ulicích je v Břevnově povoleno stání na chodníku, tato povolení vycházela
z požadavků místních občanů. V současnosti máme dvě možnosti, můžeme tento způsob
parkování zrušit, otázkou je, kde pak budou lidé parkovat, nebo se můžeme pokusit oddělit
pojížděnou část chodníku od části určené pro chodce za pomoci vodorovného značení, ale
z našich zkušeností plyne, že jeho respektovanost není vysoká. Jinak řečeno, pokud zjistím
nějaký takovýto přestupek, nezbývá než volat Policii ČR, nebo městskou policii, aby došlo ke
zjednání nápravy.
JUDr. Hrůza – jde o to, domoci se právního stavu, tzn. stavu kdy chodci budou moci opět
chodit po chodnících.
Watzl – chtěl jsem jen nahlásit, že v ul. Libocká, u kostela, směrem dolů, zmizela značka
omezující rychlost na 30 km/h a v ul. Vokovická u č.p. 7 je výtluk ve vozovce.
Sestavil: Jiří Hardt, zapisovatel KD
Ověřil: Ing. Jiří Lála
Jednání komise bylo ukončeno 23.05. 2013 v 16:55 hodin.
Strana 2 (celkem 2)
Download

PROGRAM jednání dne 28 - Šárecké údolí, občanské sdružení