1
I
I
Záois z iednání AS HGF vŠn_TU Ostrava' !.l0.20l4. J235
P ítomni: vi Z prezenčnílistina.
Program:
1.
Zahájení.
P edséda AS HGF doc. Černotazahájill. jednání AS HGF VŠB-TUO, p ivítal
hosty aoználmi|,že AS HGF je usnášeníschopn .
2.
Schválení programu jednání.
P edseda Ás Hcr do". Č"*ota p ednesl plánovaq program
HGF, ktery byl schválen jednomyslně abezpípomínek.
3.
1.
jednaní AS
Schválení návrhu na jmenování a odvolání členrl vR HGF'
P edseda AS HGF doc. Čemota požáďa| o slovo pana děkana HGF prof'
Dirnera v souvislosti se změnami složeníělenri VR HGF vŠg-ruo a poté na
základě Zákona ě. I1IlI9g8 Sb., $27 odst. 1(f) p edložil AS HGF návrhy na
jmenování novych členri VR HGF prof. Voženílkaa doc. Skupiena a doc'
Horráka. RovněŽ p edložil návrh na odvolání doc. Rapantové. Jako skrutátorky
všech tajn;ch voleb byly jednomyslně AS HGF schváleny senátorky doc.
Kušnerová za zartéstnaneckou komoru a Ing. Ester Konečná za studentskou
komoru. Podle Jednacího ádu AS HGF, č1. 9, odst. (8) následně proběhlo tajné
hlasování o návrhu noqch člen VR HGF vŠs-ruo, a to s těmito vysledky:
bylo rozdáno 16 hlasovacích lístkri, hlasování 15: 0: 1. Následně proběhlo
tájne hlasování o odvolrání doc. Rapantové zVR HGF VŠB-TUO,a to s těmito
qisledky: bylo rozdano 16 hlasovacích lístkri, hlasování l'5 : 0 : L.
Do.. ČabHk se poté omluvil zjednánt AS HGF a dalšíhojednání se
nezričastnil, nicméně usnášeníschopnost AS HGF ztstaIa zachována.
4. Schválení návrhu zaháleníkontroly studia v akad. roce201412015.
P edseda AS HGF doc. Černota požádaI o slovo pana proděkana pro studium
prof. Diviše ohledně změny zahájení kontroly studia v akad. roce 20I4l20I5,
u to u souvislosti s platn; m Harmonogramem VŠB-TUO pro akademick r-9!
2OI4I20I5 a se zq šenímefektivity ptáce na studijním oddělení HGF. AS HGF
schválil posun zahájení kontroly studia kdatu I5.7.2015' a to jednomyslně
a bez p ipomínek.
5.
Rrizné.
slovo se p ihlásil pan děkan prof. Dirner. P edloŽil návrh na složení
disciplinární komise: prof. Ing. ZďenékDiviš, CSc.; doc. Ing. Pavel Černota,
Ph.D.; JUDr. Alexandér Király, Ph.D.; Bc. Zdeněk Polansk ; Ing. Kate ina
Polínková; Ing. Ester Konečná. S navržen;mi kandidáty AS HGF souhlasil a
svuj souhlas stvrdil následnym tajn;m hlasováním s těmito qfsledky: bylo
rozdáno 15 hlasovacích lístk , hlasování 14 : 0 : 1.
o
P edseda AS HGF doc. Cernota p edložil návrh na složeníekonomické
komise: Ing. Miroslava BendoYá, Ph.D.; doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.;
prof. Ing. Vlastimil Hudeček, CSc. S nav enymi kandidáty AS HGF souhlasil
a svůj souhias stwdil následným tajným hlasováním s těmito výsledky: bylo
rozdáno 15 hlasovacích lístků,hlasování 14 : 0: 1.
doc. Černota předloŽil návrh na sloŽení legislativní komise:
JUDr. Alexander Király, Ph.D'; Ing. Miroslav Konečný; doc. Dr. Ing. Radmila
Předseda
As HGF
Kučerová. S navrženými kandidáty AS HGF souhlasil a sluj souhlas stwdil
následným tajnýrn hlasováním s těmito výsledky: bylo rozdáno 15 hlasovacích
lístků.hlasování 14 : 0 : 1.
Předseda AS HGF doc. Čemota předloŽil návrh na zástupce AS HGF
v komisích As vŠB_TUo: ekonomická komise prof. Ing. Vlastimil Hudeček,
CSc.; legislativní kornise: JUDr. Alexander Kirély, Ph'D. S nawženými
kandidaty es HGF souhlasil a svůj souhlas stvrdil nasledným tajným
h1asovi{ním s těmito výsledky: bylo rozdáno 15 hlasovacích lístků,hlasování
14:0:I.
Če'rnota předloŽil návrh na zástupce AS HGF do
Rolčíkovou,Ph.D. S navrŽenou kandidátkou AS
Markétu
Rady VŠ,a 16 Ing.
HGF souhlasil a ivůj souhlas stvrdil následným tajným hlasováním s těmito
výsledky: bylo rozdano 15 hlasovacích lístků.hlasování 14 : 0 : 1'
AS HGF doc.
Předseda
AS HGF
(8).
odst.
čl.
9,
i{GF,
řádu
AS
doc. Kušnerové, a to poelle Jednacího
nasledným
stvrdil
S navrŽenou kandidátkou AS HGF souhlasil a svůj souhlas
tajným hlasovánírn stěmito výsledky: bylo rozdáno 15 hlasovacích lístků'
hlasováni 15 : 0: 0.
Předseda
6.
AS HGF
doc. ČernotapoŽádal o tajnou volbu tajemnice
Závěr,
AS I{GF doc. Černotapožáda|o závěrečné slovo z 1. zasedaní AS
HGF pana děkana prof. Dirnera, který informovai, že 2. jerJnání s! Jg_F
proběhne v návaznoiti na projednrání dlouhodobého záměru HGF VSB-TLIO,
kteď bude na programu VRHGF dne27.11.2014.
Předseda
P edseda AS HGF dŮc. Cernota poclěkoval všern za tlčast.
P edseda AS HGF doc" Cernota
Zapsala tajernni.ce AS I_IGF ďoc. Kušneror'á
V ostravě
dne 2. 10. 2014'
Download

1.10.2014