CV, Bárta Ondřej, Mgr.
CURRICULUM VITAE
ŽIVOTOPIS
Mgr. Ondřej Bárta
narozen 23. 7. 1974 v Praze
tel. 739 073 178
[email protected]
www.ondrejbarta.eu
Vzdělání:______________________________________
1993 – 1997:
český jazyk výchovy s
1992 – 1993:
humanitních
1988 – 1992:
angličtina,
Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, obor: učitelství
výtvarná výchova, státní zkouška z českého jazyka, výtvarné
didaktikou, pedagogiky a psychologie
Univerzita Karlova, dvousemestrální denní studium Základy
věd
Gymnázium Nad Alejí, Praha 6, maturitní zkouška: český jazyk,
dějepis, biologie
Další vzdělání:
2007 - 2011:
2013 - 2014:
2011 - 2012:
2004 - 2006:
2003 - 2004:
2003 - 2004:
o.s.,
2003 - 2004:
škol,
2002 -2006:
2002:
2002:
2001 - 2002:
2001:
hlubinný psychodynamický sebezkušenostní výcvik SUR (komunita
SUR-KOV lV. M.Vyhnálka), lektoři J.Drahota, M.Pečená, 570 hod, Akredit.
ČPS
Řemeslo skupinové psychoterapie,, 54 hod Jiří Drahota, Gestalt - stream
Arteterapeutické techniky a psychologie, 60 hodin, Z.Rusnoková
kurz lektorských dovedností založený na typologii osobnosti
MBTI,150 hodin (RWCT: Miková, Stang). akreditováno MŠMT
Výchova k prosociálnímu chování, Etické fórum ČR, o.s., 360 hodin
Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), Kritické myšlení,
80 hodin (lektoři Košťálová - Hausenblas), akreditace MŠMT
Management a řízení organizace Dokážu to, kurz pro management
o.s. AISIS,akred MŠMT, (300 hodin)
certifikované ICT moduly PC gramotnosti: Z, P0,P1, P2 ,DBS
Kurz zážitkové pedagogiky, Egredior, 20 hodin, akredtiace MŠMT
Metodika hry a výchovy prožitkem, Egredior, 50 hodin, akredtiace MŠMT
vzdělávací kurz Primární prevence drogových závislostí a sociálně
patologických jevů, 80 hodin, o.s. Prev-Centrum
Metodika výchovy prožitkem pro školní metodiky prevence, týdenní
outdoor výcvik,
Zdravá „6“ pod ÚMČ, Prahy 6
Zaměstnání:__________________________________________
-
odborný garant a manažer projektu SES TEACHER, zaměřeného na vzdělvání
pedagogů, financování z ESF
-
odborný manažer projektu Podpora procesu edukace: řízení sociálně vzdělávacího
projektu ve středočeském kraji, Farní charita Starý Knín, 2012- 2013, 30 zaměstnanců
1
CV, Bárta Ondřej, Mgr.
-
odborný konzultant, lektor: státní správa a samospráva: střední a vyšší management
(poradenství, semináře a workshopy: řízení změny, asertivní komunikace, řešení
konfliktních situací, procesy změny, zvládání krizových situací, teambuilding a interní
komunikace, ve spolupráci s BNV Consulting, s.r.o., 2011-2013, více než 250 účastníků
(pracovníci Ministerstva dopravy ČR, ŘSD, ŘLP, SŽDC, Siemens AG, Baader Computer,
NewTravel, ProPager, NAEP, KÚ Pardubického kraje, MMO, MÚ Třebíč, MÚ Zruč n.S.
aj.
-
řízení komunikačních projektů Generálního ředitelství Evropské komise (práva
cestujících, Migrants EU, klient Evropský parlament- IK, Zastoupení Evropské komise ČR).
-
metodický konzultant odborného vzdělávání: problematika ústavní výchovy: vzdělávání
dospělých, projekt Rozvoj (Rozmarýna o.p.s.), ESF, Středočeský a Plzeňský kraj
-
poradce v oblasti sociální služeb:odborný konzultant a psychoterapeut, azylový dům:
poradenství klientům a zaměstnancům azylového domu pro rodiny s dětmi, Farní charita
Starý Knín
-
poradce v oblasti sociální služeb: poradenství klientům sociálních služeb ve
Středočeském kraji, podporované zaměstnávání, o.p.s. Brdy-Vltava, Dobříš
-
vzdělávání ředitelů ZŠ, školních metodiků prevence a dalších pracovníků škol, ÚMČ
Prahy 6,
-
předseda sdružení SES, SEbe-Spolu (SES),
-
koordinátor projektu SES POP: podpora pěstounské a hostitelské péče v Plzeňském
kraji, 8 zaměstnanců
-
odborný lektor: softskills, komunikační dovednosti, práce pod nátlakem, řízení lidí:
management firmy Siemens a.s. (Mohelnice, Frenštát, Trutnov)
-
vzdělávání pedagogů (2002 -2013)
Praxe:______________________________________________
2012 - 2002
-
odborné vzdělávání dospělých, týmové vzdělávání týmů organizací a firem
-
koučink týmů zaměstnanců, vedoucích pracovníků a ředitelů
-
národní koordinátor, řízení komunikačních projektů Generálního ředitelství Evropské
komise (Spravedlnost, Doprava), programy a aktivity evropské instituce a jejich
zastoupení v ČR (Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační
kancelář v ČR, DG EC Move, DG EC JLS: projekty: Evropská akce o drogách, Acces
2
CV, Bárta Ondřej, Mgr.
city Award, Nakresli právo, Evropa proti chudobě, Generation EU, Právo dětí na ochranu
aj.
-
program Grundtvig (LLP EC): organizace a pořádání workshopu v ČR (USEFUL FUN
ART, 11/2012), účast na workshopu ve Francii (What we do is what we get, 7/2013)
-
Centrum podpory Inkluzívního vzdělávání, projektový manažer, odborné poradenství
školám,
- moderátor, lektor a spoluorganizátor projektů a workshopů na občanská a evropská
témata pro Respekt institut o.p.s. ( Euroduel, Evropská regionální fóra, Proti
korupci, Vybírámsi.eu, Hraj o Zemi)
-
ředitel NNO SES -SEBE -SPOLU (outsourcing - vzdělávání a soc. oblast- řízení
organizace a jejích aktivit, 2007 -2012: )
- lektor/moderátor programů o.p.s. Respekt Institut: (Vybírámsi.eu, Proti korupci, Euroduel,
odborný lektor pro pedagogy - projekt Hraj o zemi)
- externí hodnotitel projektů ESF / OPPA (2009 -2011)
-
individuální psychoterapie (Dobříš, Praha)
- projektový manažer projektu Druhá šance- podpora podmíněně odsouzeným: sociální
integrace v Plzeňském kraji (2007 -2008) www.druhasance.eu /SES, ESF – SROP
-
ředitel NNO Klubu mladých Evropanů o.s. (KME) - řízení evropských projektů a kampaní
pro Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář EP v ČR
- projektový manažer projektů ESF- SROP: Teenage Job pro absolventy středních školseberealizace na trhu práce, sociální integrace v Ústeckém a Zlínském kraji.
- protidrogový koordinátor ZŠ Hanspaulka Praha 6, školní metodik prevence, od r. 2003
výchovný poradce, od r. 1998 pedagog, ZŠ Hanspaulka Praha 6, český jazyk, výtvarná
výchova, anglický jazyk, dramatická výchova, osobnostní výchova
Reference:____________________________________________
Representation of the European Commission, Prague, Andrea Matušáková, Brigitte Lugin
BNV Consulting, s.r.o.. Helena Mitwallyová, senior consultant
ProPager (Brusel / Paris / Varšava) Zuzanna Podoszek, Renata Bojzuk
NewsTravel (Brusel) (Aurelian Avignon)
Informační kancelář Evropského parlamentu ČR: Michaela Waagnerová
ECConsulting, a.s., Jan Podhráský, předseda správní rady
Respekt Institut, o.p.s., Šárka Hastrmanová, ředitelka
NNO Rozmarýna o.p.s., Jarka Jones, ředitelka
Baader Computer, Michaela Srnková
Azylový dům Mokrovraty, Farní charita Starý Knín, Noemi Trojanová, ředitelka
RWCT: Hana Košťálová, ředitelka o.s.,Kritické myšlení
Dům dětí a mládeže Praha, Blanka Spieglerová, zástupkyně ředitele
Tilia o.s., Petr Mezera, ředitel
ÚMČ Prahy 6, Zdravá šestka, projekty a vzdělávání, Martina Kryšpínová
3
CV, Bárta Ondřej, Mgr.
ZŠ Hanspaulka, Praha 6, Marie Pojerová, ředitelka
Fleishmann and Hillard, Roman Pavlík
Geosense,s.r.o., Vávlav Macek
Zkus, o.s., Vít Adámek
autorská a publikační činnost: autorské texty a projekty
Průvodce evropským trhem práce. MPSV ČR, Praha 2008 (spoluautoři: Kolmerová, Salavcová ad.)
Příručka kariérového poradenství,CD, KME o.s. 2007
3-D: Devatero Dobrých Doporučení. Volnočasové aktivity žáků – Čím může přispět škola? SOÚ AV,v.v.i.
Praha 2010 (spoluautoři: Šafr, Vojtíšková)
O.K.K.O. (O.K. nebo K.O.). Praha: ZŠ Hanspaulka 2001.Preventivní program základní školy včetně
koncepce rozvoje prevence a komunitní spolupráce.
Kurzy zážitkové pedagogiky. Praha: VUPP 2005. Popis a dobrá praxe realizace zážitkových kurzů na
školách pro Výzkumný ústav pedagogický Praha
EXPEDICE TRANZIT. Praha: ZŠ Hanspaulka 2004. Celoroční koncepční projekt pro nadané žáky 2.
stupně ZŠ.
Tykání před tabulí. Praha: Lidové noviny 2006. Článek o změnách v klimatu školy v souvislosti se změnami
vzdělávací koncepce (rozvoj klíčových kompetencí).
Druhá šance. Plzeň: SES, Plzeňský kraj 2007. Komplexní sociálně- vzdělávací projekt pro znevýhodněné
mladé osoby na trhu práce.
SES TEN 4U, Rádce pro mladé lidi v obtížných životních situacích. SES, Praha 2007.
Štěnata na dálnici.Praha: Lidové noviny 2009. Článek o teenagerech opouštějících dětské domovy.
Osobnostní výchova. Praha: ZŠ Hanspaulka, VUPP 2005. Osnovy samostatného výukového předmětu pro
ZŠ v rámci průřezového tématu OSV RVP ZV.
SES POP: projekt na podporu pěstounské a hostitelské péče, 2011
CPIV, Rozvoj spolupráce v místní vzdělávací síti, spoluautor, 2012
FCHSK, Komunikace a výchovná práce se znevýhodněnými dětmi, 2013, metodický manuál pro
pedagogy a pracovníky s dětmi s SVP
(publikace na www.ondrejbarta.eu)
Ostatní:
komunikativní, empatický, orientace na lidi, schopnost motivovat, vést, zaměřit se na procesy a výsledek.
Aj: Upper intermediate, Nj: pre-intermediate, Fj: pre-intermediate
ŘP A,B
4
Download

Curriculum vitæ - Ondrejbarta.eu