MV informuje
Projekt digitalizace knih slouží ku prospěchu
a mravnímu vzdělání národu včelařského
knihovny uchovávají, rozhodla se PSNV-CZ ze svých prostředků i za pomoci sponzorů zpřístupnit vybrané knihy
pro všechny, kdo se zajímají o historii
včelařství. Například o významu Josefa Antonína Janiše se můžeme leckde
dočíst, ale získat jeho knihu k prostudování bylo až dosud takřka nemožné. První vydání Včelařovy čítanky
Františka Vohnouta se v její tištěné
formě vyvažuje zlatem, nyní lze elektronickou kopii knihy stáhnout volně.
PSNV-CZ si považuje za čest, že
poskytla veřejnosti k dispozici následující knihy:
PSNV-CZ využila možnosti digitalizace knih na objednávku a poskytuje včelařům historické publikace z oboru.
Síť evropských knihoven nabízí
čtenářům službu EOD – Electronic
Books on Demand, tedy elektronické knihy na vyžádání. Jakoukoliv
publikaci z knihovního fondu, která
není chráněná autorskými právy, si
lze za mírný peníz nechat digitalizovat a potom je volně vystavena na
webu knihovny. Z našich knihoven je
do projektu zapojena Národní technická knihovna, Moravská zemská
knihovna v Brně, Vědecká knihovna
v Olomouci a Knihovna Akademie
věd ČR, na Slovensku Univerzitná
knižnica v Bratislave a Ústredná
knižnica Slovenskej akadémie vied.
Digitalizace dokumentů probíhá na
profesionálních technických zařízeních, která předlohu nepoškodí,
proto je možné takto získat tisky, ke
kterým by byl normálně přístup velmi obtížný. Součástí digitalizace je
pro knihy psané latinkou i rozpoznání znaků, díky kterému lze text přenést do editoru a zároveň umožňuje
vyhledávání slov.
Uvědomivši si jedinečnou příležitost,
kterou může včelařům poskytnout, a zjistivši, jaké skvosty
154
Janša, Antonín, Trutnovský, Jan
Adam; Podstatná Včenj, a Zpráwa O Chowánj Wčel. Z němčini
w Cžestinu vwedená k obecnému Vžitku wzlásst w Králowstwj
Cžeském od K.J.A. Truttnowskyho.
S sedmi Kupersstichama
1777
Digitalizovala Moravská
zemská knihovna, přístupné
na kramerius.mzk.cz
Janiš, Josef Antonín; Faráře
w Hostiwaři aučenlivé sprawowánj Wčel pro obecného Kragana
w Králowstwj Cžeském s dwěma
mědodckami, a potřebnými wyobrazenj, tež Kalendářem wčelným
na každý měsýc celého roku a poznamenánjm wssech z vetssj částky
u včelařů obyčegných slow smyslných, neb příflow.
Praha: T. Frant. Jeřábek, 1789
Digitalizovala Vědecká knihovna Olomouc, k vyhledání na eod.vkol.cz/
Kniha je tištěna švabachem a automatické rozpoznání textu bohužel
nefunguje dobře.
Lubieniecki, Julian, Kodym, Filip Stanislav; Včelaření v úlech
Dzierzonských : s dodavkem:
kterak z včel jak nejvíce medu získati / Julian Lubieniecki; podal F. S.
Kodym
Praha: Jeřábková, 1858
Digitalizuje Moravská zemská knihovna, k vyhledání na kramerius.mzk.cz
Moderní včelař podzim 5/2012
Ideální materiál ku srovnávacím
studiím s knihou Včela a úl L. L.
Langstrotha.
Vojáček, Kašpar; Wčelařský katechysmus aneb uwedeni o chowání wčel wypracowán pro sskolní mládež na wenkowských sskolách Od
Kašp. Vojáčka, učitele na Wsetíně.
Tisk u M. F. Lenka w Znojmě, 1860
Digitalizovala Vědecká knihovna
Olomouc i MZK Brno, k vyhledání
na eod.vkol.cz/
Kniha je tištěna švabachem a automatické rozpoznání textu bohužel
nefunguje dobře.
Scholz, Libor; Včelařství a jeho
důležitost co do národního hospodářství a mravného vzdělání lidu
Nákladem kněhkupectví Mikuláš
a Knapp, 1868
Digitalizovala Národní technická
knihovna, k vyhledání na k4.techlib.cz
Vohnout, František; Včelařova
čítanka: soubor vědomostí týkajících se chovu včely medonosné /
uspořádal A.F. Wohnout
Praha: Zemský ústřední Včelařský
Spolek, 1909
Digitalizovala Moravská zemská
knihovna, k vyhledání na kramerius.mzk.cz
Na vyhledávačích jednotlivých knihoven lze nalézt i další již digitalizované včelařské publikace, např. Fr. X.
Živanského Krátký návod průmyslného včelařství pro údy moravského spolku včelařského..., nebo
Krátké ponaučenj o wčelarstwj Josefa Šterna, 1840, obě v MZK Brno.
Do vyhledávacího pole se osvědčuje
zadávat termín včel* nebo wčel*
Více informací o EOD naleznete
na books2ebooks.eu Projekt má
skončit v dubnu 2013, pokud tedy
naleznete ve fondech knihoven cokoliv svému srdci libého, neotálejte
s objednáním.
Ivan Černý
Download

Projekt digitalizace knih slouží ku prospěchu i - PSNV