CZ
NÁVOD K POUŽITÍ OPTICKÉHO KOUŘOVÉHO ALARMU TYPU JB-S01
Úvod:
Tento alarm je vybavený kouřovým senzorem pracujícím na optickém principu. To znamená, že alarm je schopen zjistit
přítomnost kouře ve vzduchu, který by mohl pocházet z případného požáru. Není schopen vnímat ani teplo, ani přímý oheň. Jeli kouřový alarm náležitě nainstalován a udržován, pak bude včas signalizovat. V případě požáru můžete tak získat sekundy,
během kterých budete moci dům včas opustit a zavolat hasiče. Alarm je navržen k detekci kouře. Není schopen ohni zabránit.
Pozorně si přečtěte návod k použití!
Umístění baterie:
Kouřový alarm je napájen z jedné 9V baterie. Když se napětí v baterii sníží, pak tento stav kouřový alarm signalizuje zvukem.
Tento zvukový signál „beep” se ozývá v 30-40 sekundových intervalech max. 7 dní, pokud se baterie nevybije úplně, nebo
dokud nebude vyměněná. Když se tento signál ozve, vyměňte baterii. Používejte kvalitní alkalickou baterii DC 9V typu 6LR61.
(Je k dostání ve většině prodejen s elektrospotřebiči anebo v obchodních domech.) Výměna baterie je velice jednoduchá.
Odstraňte zadní kryt kouřového alarmu a baterii umístěte na místo, dbejte při tom na správnou polaritu.
Instalace:
Kde se oplatí kouřový alarm instalovat?
Do každého pokoje alespoň jeden
Na každém poschodí aspoň jeden
V hale a na schodišti
Před každou ložnicí
V každé ložnici (když máte ve zvyku spát při zavřených dveřích)
V obývacím pokoji
V komoře a každé místnosti kde se nacházejí elektrická zařízení
Alarm umístěte vždy ve vzdálenosti minimálně 61 cm od rohu stropu.
Není vhodné kouřový alarm instalovat, tam:
kde může teplota poklesnout pod +4°C, anebo kde může přesáhnout 40°C
na vlhké místo
do přímé blízkosti dveří, okna, ventilátoru nebo radiátoru
Nedávejte alarm na místo, které je Vám těžko přístupné! V takovém případě byste nemohli používat testovací tlačítko, měnit
baterie a vykonávat údržbu. Alarm lze snadno instalovat. Pomocí přiložených šroubů upevněte zadní část na zvolené místo.
Podle možnosti jej nainstalujte do středu stropu pokoje. Na nainstalovanou zadní část opatrně připevněte alarm. Pokud jste
baterii nevložili, pak nebude možné alarm nasunout na zadní část. Dbejte pokynů přiložených textů a obrázků.
(1) správné umístnění
(2) špatné umístnění
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
ložnice
schodiště
obývací pokoj
kuchyň
vchod
pracovna
WC
garáž
(11)
(12)
(13)
(14)
koupelna
sklep
kouřové
alarmy na
nejnutnějších
místech
kouřové
alarmy pro
maximální
ochranu
Uvedení do provozu:
Kouřový alarm disponuje testovacím tlačítkem. Stlačte ho déle, pokud se alarm neozve. Zvuk přestane signalizovat když
tlačítko pustíte. Zařízení otestujte minimálně jednou týdně a samozřejmě po výměně baterií jakožto i po čistění např.
vysavačem. Pravidelně jej vysajte, abyste z něj odstranili prach a tím lépe mohl alarm plnit svou ochranní funkci. Během čištění
přístroj neotevírejte. Když kouřový alarm nefunguje správně, pak se obraťte na distributora.
Důležité:
Kouřový alarm je jedním z prostředků protipožární ochrany stejně tak jako požární řebřík nebo lano, anebo jako je volba
náležitého stavebního materiálu v případě renovace. Vždy se přesvědčte zdali máte k dispozici únikový plán pro případ požáru.
Seznamte s ním i své děti! Ujistěte se, zda-li lze opustit každou místnost i bez otevření dveří (např. oknem).
Pokud není jasný důvod signalizace kouřového alarmu, pak i v takovém případě - v zájmu bezpečnosti - je nezbytné
předpokládat, že k signalizaci došlo z důvodu vzniku požáru a je nutné obytné prostory opustit.
Pozor!
kouřový alarm se nesmí namalovat!
Vybiti baterie a znečistění kouřového alarmu se nepovažuje za chybu na kterou se vztahuje záruka
Distributor a výrobce neberou odpovědnost za škody vzniklé z důvodu nedodržení pokynů návodu k použití a ani za
škody vzniklé požárem v případě nefunkčního zařízení.
ZEMĚ PŮVODU: ČÍNA
DISTRIBUTOR:
GLOBAL EXPORT-IMPORT LTD.
H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11.
TEL: +36 1 267 6470, FAX: +36 1 2676474
E-MAIL: [email protected]
www.global-export-import.eu
"CE" PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Náš podnik:
GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT…………………………………………………………………...................................
Importér (první dovozce) název
H-1151 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11………………………………………01-09-664413…………………...............
Importér ( první dovozce ) adresa a registrační číslo
S plným vědomím výhradní odpovědnosti prohlašujeme, že výrobek:
Detektor kouře DC9V
........................................................................................ ………………………………………………………................
Identifikace zboží, číslo výrobku: .............………JB-S01……………………………………………………….................
GLOBAL EXPORT - IMPORT KFT H-1151 BUDAPEST SZÉKELY E. U. 11
.............................................(původ výrobku, název a adresa výrobce)......................................................................
na který se vztahuje toto potvrzení, odpovídá níže uvedeným normativám a dokladům:
CPD:
BSI 0086 – CPD- 550646.(2010. 04. 26.....................................................................................................................
EMC EN 14604:2005………………….........................................................................................................................
EMC standard: EN61000-4-2:1995 / EN 50130-4:1995, .EN61000-4-3:1996 / EN 50130-4:1995
………………...............................................................................................................................................................
Příloha č.…… 0086-CPD-550646 (2010 04 26), 244/4939204 …………………Na podkladě zápisu
Výrobek je opatřen označením o shodě CE.
Budapešt, 28.05.2011.
Místo a datum prohlášení
Sólyom Péter jednatel
Jméno a zařazení pověřené osoby
www.global-export-import.eu
SK
NÁVOD NA POUŽITIE OPTICKÉHO DYMOVÉHO ALARMU TYPU JB-S01
Úvod:
Tento alarm je vybavený dymovým senzorom pracujúcim na optickom princípe. To znamená, že alarm je schopný zistiť
prítomnosť dymu vo vzduchu, ktorý by mohol pochádzať z prípadného požiaru. Nie je schopný vnímať ani teplo, ani priamy
oheň. Ak je dymový alarm náležite nainštalovaný a udržiavaný, potom bude včas signalizovať. V prípade požiaru tým môžete
získať sekundy, v priebehu ktorých budete schopní dom včas opustiť a zavolať hasičov. Alarm bol navrhnutý na detekciu dymu.
Nie je schopný ohňu zabrániť. Pozorne si prečítajte návod na použitie!
miestnenie batérie:
Dymový alarm je napájaný z jednej 9V batérie. Ak sa napätie v batérii zníži, potom takýto stav dymový alarm signalizuje
zvukom . Tento zvukový signál „beep” sa ozýva v 30-40 sekundových intervaloch max. 7 dní, kým sa batéria nevybije úplne,
alebo kým nebude vymenená. Ak sa tento signál ozve, vymeňte batériu. Používajte kvalitnú alkalickú batériu DC 9V typu
6LR61. (Možno ju dostať vo väčšine elektropredajní alebo v obchodných domoch.) Výmena batérie je veľmi jednoduchá.
Odstráňte zadný kryt dymového alarmu a batériu umiestnite na miesto, dbajte pri tom na správnu polaritu.
Inštalácia:
Kde sa oplatí dymový alarm inštalovať?
Do každej izby aspoň jeden
Na každom poschodí aspoň jeden
V hale a na schodišti
Pred každou spálňou
V každej spálni (ak zvyknete spať pri zavretých dverách)
V obývačke
V komore a každej miestnosti kde sa nachádza elektrické zariadenie
V každom prípade minimálne vo vzdialenosti 61 cm od rohu plafónu.
Neoplatí sa dymový alarm inštalovať, tam:
kde teplota môže klesnúť pod +4°C alebo kde môže presiahnuť 40°C
na vlhké miesto
do priamej blízkosti dverí, okna, ventilátora alebo radiátora
Neumiestňujte alarm na miesto, ktoré je Vám ťažko prístupné! V takomto prípade by
ste nemohli používať testovacie tlačítko, meniť batérie a vykonávať údržbu.
Alarm možno ľahko inštalovať. Pomocou priložených skrutiek pripevnite
zadnú časť na zvolené miesto. Podľa možnosti ho nainštalujte do stredu stropu
miestnosti. Na nainštalovanú zadnú časť opatrne pripevnite alarm. Ak ste batériu
nevložili, potom nebude možné alarm nasunúť na zadnú časť. Dodržiavajte
pokyny priložených textov a obrázkov.
(1) správne umiestnenie
(2) nesprávne umiestnenie
spálň
schodište
5.
obývačka
6.
kuchyňa
7.
vchodmiest
nosť hobby
9. WC
10. garáž
3.
4.
8. kúpeľňa
9. pivnica
10. dymové alarmy na najnutnejších
miestach
11. dymové alarmy pre maximálnu
ochranu
Uvedenie do prevádzky:
Dymový alarm disponuje testovacím tlačítkom. Stlačte ho dlhšie, kým sa alarm neozve. Zvuk prestane signalizovať keď tlačítko
pustíte. Zariadenie otestujte minimálne raz do týždňa a samozrejme po výmene batérií ako aj po čistení napr. vysávačom.
Pravidelne ho vysajte, aby ste z neho odstránili prach a tým lepšie mohol alarm plniť svoju ochrannú funkciu. Počas čistenia
prístroj neotvárajte. Ak dymový alarm nefunguje správne, potom sa obráťte na distribútora.
Dôležité:
Dymový alarm je jedným z prostriedkov protipožiarnej ochrany tak isto ako požiarny rebrík alebo lano, alebo ako je voľba
náležitého stavebného materiálu v prípade renovácie. Vždy sa presvedčte o tom, či máte k dispozícii únikový plán pre prípad
požiaru. Zoznámte s ním aj svoje deti! Presvedčte sa, či je možné opustiť každú miestnosť aj bez otvorenia dverí (napr. cez
okno).
Ak nie je jasný dôvod signalizácie dymového alarmu, potom aj tak, v záujme bezpečnosti je nutné predpokladať že k signalizácii
došlo z dôvodu vzniku požiaru a je treba obytné priestory opustiť.
Pozor!
Dymový alarm sa nesmie namaľovať!
Vybitie batérie a znečistenie dymového alarmu sa nepovažuje za chybu na ktorú sa vzťahuje záruka
Distribútor a výrobca nepreberajú zodpovednosť za škody vzniknuté z dôvodu nedodržania pokynov návodu na
použitie a ani za škody vzniknuté požiarom v prípade pokazeného zariadenia.
KRAJINA PÔVODU: ČÍNA
DISTRIBUTOR:
GLOBAL EXPORT-IMPORT LTD. H-1149 BUDAPEST SZEKELY E. U. 11.
TEL: +36 1 267 6470, FAX: +36 1 2676474
E-MAIL: [email protected]
Download

NÁVOD K POUŽITÍ OPTICKÉHO KOUŘOVÉHO ALARMU TYPU JB