BPS – tzv. SUCHÁ FERMENTACE
„Bioplynová stanice na zpracování biologicky rozložitelných
odpadů Žďár nad Sázavou“
ODAS ODPADY s.r.o.
•
Název stavby:
•
Dodavatel stavby:
•
Doba výstavby:
•
Celkové náklady na výstavbu:
•
Dotace v celkové výši:
FERMENTAČNÍ
KOMORY
PROSTOR PRO
STABILIZACI
VÝSTUPU
HOŘÁK
ZBYTKOVÉHO
PLYNU
TECHNOLOGICKÁ
CHODBA
KOTELNA
BIOFILTR
HYGIENIZACE
STROJOVNA PLYNU
VELÍN
SKLADOVACÍ NÁDRŽ
PERKOLÁTU S
PLYNOJEMEM
KOGENERACE
SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ
 7ks plynotěsných komor ústících v hale pro stabilizaci výstupů, ze kterých
vyhníváním odpadů je získáván bioplyn (fermentace).
 Stěny a stropy jsou postaveny z prefabrikovaných dílu, dotěsněny speciálními
zámky a trvale stálými tmely „SIKA“.
 V podlahách komor je instalováno podlahové vytápění, které udržuje stálou teplotu
ve fermentorech 39 -40 ◦C.
 Komory jsou vybaveny rozvody perkolátu, který je sprchami rozprašován na vsázku,
a zároveň jsou vybaveny odváděcími rozvody v podlahách pro jeho odvod
 Komory chrání proti stoupnutí přetlaku mimo povolený rozsah kapalinové pojistky,
a proti vzniknutí podtlaku přisávací potrubí.





Rozměry fermentoru:
Objem fermentoru:
Vsázka do fermentoru:
Výron bioplynu za hodinu:
Vstupní vrata:
 Pracovní přetlak:
 Provozní tlak:
šířka 7m, délka 30m, výška 5m
1050 m3
max. 800m3
30-50m3/hod
dvoukřídlé celonerezové vrata 5x4m těsněné
pružným těsněním
do 3mbar
0,1mbar-1,5mbar
Podestýlka – separační vrstva ze slámy
Vsázka, vývoz pomocí kolového nakladače
Rozvod perkolátu – sprchování vsázky
Vnitřní vrata – zadržení tlaku masy
 Jedná se o uzavřenou pachotěsnou halu, postavenou z prefabrikovaných dílů.
 Vjezd a výjezd opatřen sekčními vraty, ovladanými obsluhou BPS.
 Prostor slouží pro homogenizaci (promíchání) vsázky, vyvezené z fermentační
komory (50%) a hmoty nové (50%), zbývající hmota vyvezená (50%) slouží dále jako
hnojivo.
 Vznikající zápach při tomto procesu je odsáván a odváděn samostatným potrubím
do biofiltru, sloužícího k absorbci zápachu, umístěného v zadní části areálu BPS.
 Středem haly veden sběrný kanálek pro odvod perkolátu z hmoty na ploše.
 K hale přiléhá místnost hygienizace, opatřené samostatnými sekčními vraty.
Pachotěsná hala s odsáváním zápachu do biofiltru
 Co 28 dní provedeno vyvezení vsázky fermentoru, její rozdělení na ½,
 provedeno promíchání vyvezené ½ s novým odpadem a navezení zpět do komory,
 zbývající vyvezená ½ odvezena jako hnojivo.
 Prostor nad fermentačními komorami sloužící pro:
- BIOPLYN - jímání bioplynu z jednotl. komor do hlavního sběrného potrubí,
osazeny kapalinové pojistky, přisávací potrubí, ventilátor pro vysávání
komor (300Pa), analyzátor složení bioplynu z jednotl. komor.
- TOPENÍ – hlavní rozvody topení, jednotlivé rozváděcí skříně podlahových
vytápění jednotl. fermentoru
- PERKOLÁT – hlavní potr. vedení perkolátu z jímek a z hygienizace pro
sprchování hmoty v komoře
- vzduchové rozvaděče pro ovládání armatur, průtokoměry na
jednotl .jímacích potrubích, tlakové, teplotní čidla . . . . . . . .
rozvody perkolátu - sprchy
jímání a rozvody bioplynu
přisávací potrubí
rozvody topení
kapalinové pojistky
Ventilátor pro vysávání
bioplynu z komor.
Skladovací nádrž slouží jako mezisklad perkolátu pro sprchování v komorách
a zároveň plní funkci mokrého fermentoru pro vyhnívání (fermentaci) a
výrobu bioplynu.
- osazeno míchadlo pro promíchání perkolátu, aby nedocházelo k tvoření
krusty na hladině.
- je zde vstupní (přiváděcí) a výstupní (odváděcí) plynovod bioplynu,
středem je spojen středovým otvorem ve stropu perkolátní nádrže, DN400
- Rozměry:
- Objem:
průměr 5,9 m, výška 6,5m
590 m3
Plynojem vyrovnává nerovnoměrnost v tvorbě bioplynu. Množství bioplynu nám
určuje výška nafouknutí plynového vaku.
- Rozměry:
- Objem vaku:
- Střecha
průměr – 5,9 m, výška 7,3m.
460m3.
– je tvořena pevnou konstrukcí ZN a krycí plachtou.
Plynojem – tvoří plynový vak spojen pevně se středovým otvorem,
ukotvena po vnitřním obvodu pláště, Tlak bioplynu je dán vlastní vahou
vaku a na něm uloženým závažím cca 30 Kg.
PLYNOJEM
Skladovací nádrž perkolátu
STAVOZNAK
pojistka
míchadlo
Revizní vstup
PEVNÁ STŘECHA
Plyn. vak chycen pružnými lany po obvodu.
 Slouží pro rozdělení na jednotlivé trasy – plynovody a to:
- Plynovod strojovna – fléra (hořák zbytk. plynu), kotel v kotelně
- Plynovod strojovna – KGJ (kogenerace)
 Slouží k odvodnění plynu v prostoru kde nehrozí zamrznutí.
 Hlavním úkolem je zvýšení přetlaku pomocí plyn. ventilátorů na požadovanou
hodnotu, jak pro fléru, kotel, tak pro KGJ.
ODVOĎŇOVAČ
ANALYZÁTOR
Plyn. ventilátor 16KPa
Kontejnerové
provedení
Plyn. ventilátor
6KPa
Vlastní linka je tvořena:
- násypkou pro příjem suroviny, která je umístěna v zemní jímce, surovina z násypky je
vyhrnována šnekovým dopravníkem do příčného šikmého šnekového dopravníku, který
surovinu dopravuje na pásový dopravník s detektorem kovu. Surovina po průchodu
detektorem kovu padá do hrubého zubového drtiče a z něho do míchací homogenizační jímky
hygienizované suroviny.
-
Po naplnění jímky je obsluhou ručně nastaven režim čerpadla na míchání a čerpadlo po dobu
min. 30 min míchá obsah homogenizační jímky. V jímce dojde k dokonalému promíchání,
dodrcení větších částic a po té je čerpadlo ručně přestaveno do režimu dávkování do
hygienizačního tanku spuštěním automatu na panelu ŘS. Při dopravě potrubím do
hygienizačního tanku surovina prochází jemným potrubním drtičem, který zajišťuje max.
velikost nadrcení suroviny na 12mm.
Po napuštění hygienizačního tanku je surovina promíchávána míchadlem a ohřívána
na teplotu 70oC, na této teplotě musí být udržena po dobu min. jedné hodiny.
Vypouštění suroviny je provedeno automatickým pneumatickým nožovým
šoupátkem, které je ovládáno pře ŘS. V případě, že by nebyla dodržena podmínka
dodržení teploty procesu (70oC) po dobu min. jedné hodiny není možné šoupátko
otevřít, je blokováno do té doby, dokud nejsou podmínky hygienizace splněny.
Po otevření šoupátka je surovina pomocí dopravního čerpadla dopravována do
fermentačních komor, popř. perkolátní nádrže.
Suroviny – odpady jsou do hygienizace sváženy v nádobách s víky, po jejich vyklopení
se provádí jejich mytí a dezinfekce horkou párou v mycí lince, která je součástí
místnosti hygienizace.
denní doba provozu
max. zpracované množství
doba jednoho cyklu
denní počet cyklů
teplota procesu
doba zdržení v tanku
max. sušina do tanku
doba plnění
doba vyprázdnění
doba ohřevu
8 hod
5t
4 hod
2
min 70oC
min. 60 min
12%
do 10-ti min
do 10-ti min
140 min
Detektor kovů
drtič
Mycí linka
Příjmový žlab
Homogenizační jímka
Vstup do hygienizace
- Bezpečnostní hořák zajišťuje likvidaci plynů při nestandardních stavech,
kdy není jiná provozní možnost než nahromaděný plyn spálit
(např. nadbytek bioplynu, nucená odstávka KGJ, atd…).
- Dle množství je zvolen stupeň hoření 0-5st.
- Hořák v provedení celo nerezovém, umístěn na střešním plášťi
Umístěn na střešním plášti nad fermentory
- Prostor pro stabilizaci výstupu z fermentorů je odsáván do biofiltru s výkonem
jedné odsávací větve 15.000,0m3/h. Odsávání bude provedeno nad vraty každé
fermentační komory. Dále před vyvážením komory bude provedeno tzv.
zavzdušnění komory, kdy její plynný obsah bude odsáván do biofiltru.
- Odsávání z haly je provedeno vzduchotechnickým rozvodným potrubím, z komor
fermentoru nerezovým potrubím. Každá odsávací větev má samostatný ventilátor.
Odsávací potrubí z haly
Odsávací potrubí z komor
Pro spalování bioplynu vyrobeného na BPS slouží kogenerační jednotka,
v kontejnerovém provedení. Jednotka je umístěna v areálu společnosti ŽĎAS a.s. a
je propojena s BPS dálkovým středotlakým plynovodem. Slouží pro výrobu
elektřiny a tepla.
KGJ - QuantoD580 SP BIO CON – 600KW
Strojovna je ve zděné části provozní budovy.
Strojovna je vybavena plynovým kotlem na
spalování bioplynu a propanu, teplovodními
rozvody – hydraulickým vyrovnávačem,
sběračem a rozdělovačem tepla, čerpadly,
ventily a expanzní nádobou. Ve strojovně je
umístěn i zdroj tlakového vzduchu pro
pneumatické armatury. Teplo ze strojovny je
vedeno k ohřevu komor fermentoru, dále
pak k ohřevu perkolátních jímek a perkolátní
nádrže, hygienizace a k vytápění provozní
budovy.
 ulehčí ovládání a automatizaci celého procesu
 garantuje rychlost, spolehlivost, dohledatelnost
SERVIS – záznamy o prováděných kontrolách, servisech zařízení
TRENDY
– sledování průběhu procesů např. výronu plynu, výkon KGJ atd….
ALARMY – záznamy o poruchách, alarmech
UDÁLOSTI
– záznamy všech události a činnosti spojených s procesem BPS
Těšíme se na spolupráci s Vámi,
děkuji za pozornost.
[email protected]
Tel: +420739303501
www.odas.cz
Download

Představení bioplynové stanice ve Ždáru nad