školní vzdělávací program
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad Zdobnicí
RVP ZV Základní vzdělávání
Kompletní ŠVP
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
PLACE HERE
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Identifikační údaje
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
1 Identifikační údaje
Název ŠVP
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad Zdobnicí
Datum
1. 9. 2013
Název RVP
RVP ZV Základní vzdělávání
Verze
1.0
vzdělávací program
RVP ZV Základní vzdělávání
Platnost
od 01.09.2013
Dosažené vzdělání
Základní vzdělání
Délka studia v letech:
9
Název školy
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
Adresa
517 56 Slatina nad Zdobnicí 45
IČ
70980730
REDIZO
650043448
Telefon
778 472 225
Email
[email protected]
www
skolaslatina.cz
Zřizovatel
Obec Slatina nad Zdobnicí
Adresa
517 56 Slatina nad Zdobnicí 198
Telefon
494 594 266
Email
[email protected]
www
http://www.slatinanz.cz
datum, podpis, razítko
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
2
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
2 Charakteristika ŠVP
Název školy
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
Adresa
517 56 Slatina nad Zdobnicí 45
Název ŠVP
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad Zdobnicí
Platnost
od 01.09.2013
Název RVP
RVP ZV Základní vzdělávání
Dosažené vzdělání
Základní vzdělání
Délka studia v letech:
9
Charakteristika ŠVP
(netýká se jen výuky, ale i všech činností školy)
Lidé dovedou sobě i druhým zdraví poškozovat svým neodpovědným chováním a naopak odpovědným chováním je mohou
posilovat a podporovat. Cílem tohoto ŠVP je, aby žáci byli schopni chovat se odpovědně ke svému zdraví a zdraví druhých.
Zdravé prostředí
- prostředí školy je bezpečné
- příjemné prostředí tříd, školy a okolí přispívá k formování pozitivního vztahu žáků ke vzdělávání
- žáci mají možnost trávit polední přestávky v případě příznivého počasí na upravené zahradě
Zdravé učení
- očekávané výstupy oborů směřují k získávání základů všeobecného vzdělání
- zařazujeme do vyučování netradiční způsoby výuky – skupinové vyučování, problémové úlohy, projekty…
- žáky vedeme k odpovědnosti za svoji práci
Zdravé životní postoje
- upevňujeme u žáků osvojování zásad a norem lidského jednání
- schránka důvěry slouží k rozšiřování komunikace související s chodem školy i se soukromými problémy dětí,
k monitorování sociálně patologických projevů u žáků
- program prevence proti vlivu nežádoucích jevů podporuje u žáků pozitivní sociální cítění
- upevňujeme postoje a jednání žáků ve vztahu k návykovým látkám
- VP zpracovává sociometrii třídy, testy so-ra-d, B-4
- třídnické hodiny dle uvážení třídního učitele
- žáci prezentují výsledky zájmové činnosti – den otevřených dveří, akademie, vystoupení pro veřejnost
Zdravý životní styl
- zdravá životospráva žáků i učitelů zajištěna skladbou jídelníčku ŠJ
- prosazujeme zdravý životní styl, „zdraví“ v žebříčku hodnot
- mimoškolní činnost založena především na sportovních aktivitách
Výchovné a vzdělávací strategie
Jsme si vědomi toho, že utváříme žákův základ vztahu k celoživotnímu učení a jeho orientace v praktickém životě.
Zaměřujeme se na kompetence, které by mu měly pomáhat v získávání základu všeobecného vzdělání.
Kompetence k učení
- zadáváme úkoly, při kterých žáci kombinují informace z různých zdrojů
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
3
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
- pracujeme s chybou žáka jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení
- využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků
Kompetence k řešení problémů
- při řešení problémů pomocí algoritmu zařazujeme do výuky modelové příklady
- umožňujme žákům vlastní volbu pořadí vypracování úkolů
Kompetence komunikativní
- zajímáme se o názory, náměty a zkušenosti žáků
- vytváříme příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků k danému úkolu
- využíváme metody obsahující prvek prezentace výsledků před žáky
Kompetence sociální a personální
- zadáváme úkoly, při kterých žáci spolupracují
- umožňujeme diferencované výkony podle individuálních schopností žáků
- sledujeme úspěšnost jednotlivých žáků a oceňujeme jejich pokrok
Kompetence občanské
- vyžadujeme dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech
- důsledně vyžadujeme dodržování pravidel
- vůči každému žákovi projevujeme očekávání úspěchu
- reflektujeme ve výuce společenské a přírodní dění
Kompetence pracovní
- vyžadujeme dokončování práce v dohodnuté kvalitě a termínech
- vedeme žáky ke správným způsobům užití materiálů, nástrojů, techniky, vybavení
- pestrou nabídkou zájmových útvarů podněcujeme u žáků zájmovou činnost a smysluplné využití volného času
Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Práce s nadanými žáky a s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Škola je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním, sociálním znevýhodněním i žákům
talentovaným a žákům s mimořádným nadáním. Výchovná poradkyně ve spolupráci s poradenským zařízením, třídní učitel a
pedagog se speciálním vzděláním zajišťují vzdělávací potřeby těchto žáků. Na základě diagnostiky jsou konzultovány,
plánovány a využívány vhodné metody a organizační postupy výuky a vhodné kompenzační pomůcky.
Žáci se zdravotním postižením i žáci mimořádně nadaní jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na základě odborného
posudku poradenského pracoviště třídní učitel a další pedagogičtí pracovníci ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka
vytvářejí a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). Struktura IVP vychází z platné právní úpravy.
Péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování
K žákům se specifickými poruchami přistupujeme s ohledem na jejich individuální schopnosti a potřeby. Na prvním i druhém
stupni fungují reedukační skupiny. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště, z koncepce a podmínek školy.
Odborně vzdělaný pedagog podporuje rozvoj žáka, poskytuje poradenství rodičům a metodickou podporu učitelům. Pro
integrované děti lze kromě hodnocení známkami vydat na žádost rodičů i slovní hodnocení, jež o prospěchu a pokrocích žáka
vypovídá konkrétněji.
Školní metodička prevence ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou a rodiči průběžně řeší problémy žáků
v oblasti chování. Nedílnou součástí naší práce je rizikovému chování žáků předcházet.
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
4
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
Péče o žáky se zdravotním znevýhodněním
Jedná se o žáky zdravotně oslabené, žáky po dlouhodobé absenci, s lehčími zdravotními poruchami, epileptiky, diabetiky,
žáky s celiakií….. Při práci s těmito žáky uplatňujeme osobní kontakt s rodiči, předávání úkolů a informací k probíranému
učivu. Po ukončení dlouhodobé absence žáka zajišťujeme doučování a poskytujeme čas na aklimatizaci. Zohledňujeme
speciální zdravotní potřeby (jídlo, pití, inzulín a přijímání léků). V případě nutnosti kopírujeme zápisy a nabízíme alternativní
výuku.
Péče o žáky se zdravotním postižením
Jedná se o žáky s tělesným, zrakovým, sluchovým či mentálním postižením.Ve spolupráci s rodiči a odborníky zajišťujeme
žákovi vhodné podmínky pro jeho vzdělávání. Proškolujeme pedagogy a v případě potřeby do výuky zařazujeme program na
posílení sociálních vztahů ve třídě. Podle možnosti umisťujeme žáka do méně početné třídy a upravujeme rozvrh v souladu
s potřebami žáka. Pracujeme s učebními materiály a pomůckami odpovídajícími schopnostem žáka.
Péče o žáky se sociálním znevýhodněním
Jedná se o žáky z neúplných rodin, ze sociálně, kulturně, jazykově odlišného prostředí. Podporujeme nadání výše uvedených
žáků. Pomáháme v jejich začleňování do kolektivu třídy, školy. Individuálně přistupujeme k žákovi i jeho rodičům, rodině.
Organizujeme mimoškolní aktivity a povzbuzujeme žáky k účasti na nich. Podporujeme častější setkávání, jednání s rodiči
a žákem.
V případě potřeby jsme připraveni nabídnout zvýšený počet hodin češtiny, umožníme navštěvovat výuku českého jazyka
v nižším ročníku, poskytneme přístup k výukovým programům, zprostředkujeme pracovní sešity či listy z nižších ročníků.
Nabídneme možnost účasti na výuce – nejen českého jazyka - i rodičům dětí. Umožníme prezentaci, porovnání kulturních
rozdílů k vzájemnému obohacení žáků.
Péče o žáky mimořádně nadané
Svými znalostmi a dovednostmi výrazně vynikají nad svými vrstevníky (v jedné nebo více oblastech). V hodinách zařazujeme
práci podle individuálních schopností žáka. Domácí úkoly zadáváme podle volby žáka (žák vybírá z různých alternativ).
Umožňujeme zapojení do různých sportovních, výtvarných a znalostních soutěží i do řídící činnosti ve třídě. Nadaným
umožňujeme úpravou rozvrhu výuku a vyžití v oblastech jejich zájmu a talentu, případně účast ve výuce předmětu ve vyšším
ročníku.
2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy
2.2 Začlenění průřezových témat
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Integrace do výuky
Jazyk a jazyková komunikace
1. ročník
Čtení a literární výchova
2. ročník
Jazyková výchova
3. ročník
Jazyková výchova
4. ročník
Komunikační a slohová výchova
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova
7. ročník
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
5
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
8. ročník
9. ročník
2.2 Začlenění průřezových témat
Komunikační a slohová výchova
demokracie
Literární výchova
Československo – boj o záchranu demokracie a
samostatnosti státu
Druhá světová válka
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova
Svět po první světové válce
Cizí jazyk
3. ročník
Světová hospodářská krize
učivo
Výchova k občanství
Matematika
6. ročník
Život ve škole
1. ročník
Geometrie
3. ročník
Číselný obor 0 - 1000
4. ročník
Číselný obor 0 - 1 000 000
7. ročník
Člověk a kultura
6. ročník
Geometrické útvary v rovině
8. ročník
Psychické procesy a stavy
7. ročník
Procenta
Z historie
Osobnost
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
8. ročník
Válec
Zeměpis
6. ročník
Kruh, kružnice
9. ročník
Rodinný život
Mapa
Finanční matematika
8. ročník
Funkce
9. ročník
Vytváření a publikování prezentací
3. ročník
Doprava
Člověk a jeho zdraví
Služby
Místo, kde žijeme
Hudební výchova
Lidé kolem nás
1. ročník
Instrumentální činnosti
Člověk a jeho zdraví
2. ročník
Instrumentální činnosti
Lidé a čas
3. ročník
Instrumentální činnosti
Rozmanitost přírody
4. ročník
Instrumentální činnosti
Lidé kolem nás
5. ročník
Instrumentální činnosti
Lidé a čas
6. ročník
Hudebně pohybová činnost
Člověk a jeho zdraví
7. ročník
Hudebně pohybová činnost
Lidé kolem nás
8. ročník
Hudebně pohybová činnost
9. ročník
Poslechová činnost
Přírodověda
4. ročník
5. ročník
Lidé kolem nás
Výchova ke zdraví
Člověk a jeho zdraví
6. ročník
Lidé kolem nás
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Vlastivěda
7. ročník
Lidé a čas
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
8. ročník
Antika
Jak vznikl člověk
Člověk a svět práce
Husitství
2. ročník
Práce s drobným materiálem
Zrod středověké Evropy
7. ročník
Domácnost a příprava pokrmů
Velkomoravská říše
8. ročník
Volba povolání
Příčiny a průběh první světové války
Cvičení z českého jazyka
První světová válka a naše země
7. ročník
Cvičení z českého jazyka
Svět ve druhé polovině 19. století
8. ročník
Cvičení z českého jazyka
Naše politika – snaha o česko– německé
vyrovnání
Svět v první polovině 19. století
9. ročník
Cvičení z českého jazyka
Nástup průmyslové revoluce
Pokryto předmětem
České země po třicetileté válce
Jazyk a jazyková komunikace
Velká francouzská revoluce
Třicetiletá válka
Svět ve 2. polovině 17. a v 18. stol.
Habsburkové na českém trůně
9. ročník
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Osobnostní a sociální rozvoj
Řím
8. ročník
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Hodnota a podpora zdraví
Dějepis
7. ročník
Hodnota a podpora zdraví
Změny v životě člověka a jejich reflexe
Člověk a jeho zdraví
6. ročník
Význam a využití geografie
Cestovní ruch
Prvouka
2. ročník
Cestovní ruch
Obyvatelstvo a osídlení
Informační a komunikační technologie
1. ročník
Geografie světadílů a oceánů
Studená válka
Rozpory mezi velmocemi (1945 – 1949)
Cizí jazyk
Prvouka
Dějepis
Výchova k občanství
Československo po osvobození – omezená
Zeměpis
Výchova ke zdraví
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
6
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
2.2 Začlenění průřezových témat
8. ročník
Člověk a svět práce
Osobnostní a sociální rozvoj
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Pokrytí v projektu
Změny v životě člověka a jejich reflexe
Den s hasiči
Člověk a svět práce
První pomoc
Tvořivá dílna Vánoce/Velikonoce
7. ročník
Psaní deseti
8. ročník
Volba povolání
Cvičení z českého jazyka
Dopravní výchova
9. ročník
Den Země
Cvičení z českého jazyka
Pokryto předmětem
Dopoledne s hasiči
Jazyk a jazyková komunikace
Prvouka
Sebepoznání a sebepojetí
Výchova k občanství
Integrace do výuky
Jazyk a jazyková komunikace
Zeměpis
5. ročník
Komunikační a slohová výchova
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
7. ročník
Komunikační a slohová výchova
Člověk a svět práce
Lidé kolem nás
Pokrytí v projektu
Člověk a jeho zdraví
První pomoc
Výchova ke zdraví
Prvouka
1. ročník
Místo, kde žijeme
2. ročník
Rozmanitost přírody
Dopravní výchova
Člověk a jeho zdraví
Den Země
Lidé kolem nás
Lidé a čas
3. ročník
Seberegulace a sebeorganizace
Člověk a jeho zdraví
Integrace do výuky
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Jazyk a jazyková komunikace
7. ročník
Přírodověda
4. ročník
5. ročník
Člověk a jeho zdraví
Prvouka
Lidé kolem nás
1. ročník
Člověk a jeho zdraví
Místo, kde žijeme
2. ročník
Vlastivěda
Lidé a čas
Výchova k občanství
Lidé kolem nás
Rodinný život
3. ročník
Život ve škole
Život mezi lidmi
8. ročník
Psychické procesy a stavy
Lidé kolem nás
Přírodověda
Osobnost
4. ročník
Hudební výchova
5. ročník
Výtvarná výchova
Člověk
Vlastivěda
Lidé a čas
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Osobnostní a sociální rozvoj
6. ročník
Hodnota a podpora zdraví
8. ročník
Psychické procesy a stavy
Osobnost
Změny v životě člověka a jejich reflexe
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Život ve škole
Rodinný život
Zdravý způsob života a péče o zdraví
7. ročník
Člověk a jeho zdraví
Lidé kolem nás
Stopy člověka
6. ročník
Člověk a jeho zdraví
Lidé kolem nás
Hudebně pohybová činnost
9. ročník
Člověk a jeho zdraví
Lidé a čas
7. ročník
Člověk-lidské tělo
Člověk a jeho zdraví
Rozmanitost přírody
Lidé a čas
7. ročník
Člověk a jeho zdraví
Lidé kolem nás
Lidé kolem nás
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
Hudební výchova
Hudebně pohybová činnost
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
7
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
2.2 Začlenění průřezových témat
Lidé kolem nás
Výchova ke zdraví
6. ročník
Osobnostní a sociální rozvoj
5. ročník
Zdravý způsob života a péče o zdraví
7. ročník
8. ročník
Člověk a jeho zdraví
Lidé kolem nás
Hodnota a podpora zdraví
Vlastivěda
Osobnostní a sociální rozvoj
Lidé a čas
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Výchova k občanství
Zdravý způsob života a péče o zdraví
6. ročník
Život ve škole
Osobnostní a sociální rozvoj
7. ročník
Člověk a kultura
Hodnota a podpora zdraví
8. ročník
Psychické procesy a stavy
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Změny v životě člověka a jejich reflexe
Člověk a svět práce
7. ročník
Psaní deseti
8. ročník
Volba povolání
9. ročník
Svět práce
Osobnost
Výchova ke zdraví
6. ročník
Hodnota a podpora zdraví
7. ročník
Osobnostní a sociální rozvoj
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
8. ročník
Osobnostní a sociální rozvoj
Hodnota a podpora zdraví
Cvičení z českého jazyka
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
7. ročník
Cvičení z českého jazyka
Zdravý způsob života a péče o zdraví
8. ročník
Cvičení z českého jazyka
Změny v životě člověka a jejich reflexe
Člověk a svět práce
Pokryto předmětem
7. ročník
Psaní deseti
Prvouka
Cvičení z českého jazyka
Výchova k občanství
8. ročník
Cvičení z českého jazyka
9. ročník
Cvičení z českého jazyka
Zeměpis
Pokryto předmětem
Výchova ke zdraví
Prvouka
Člověk a svět práce
Výchova k občanství
Pokrytí v projektu
Zeměpis
Den s hasiči
Výchova ke zdraví
První pomoc
Člověk a svět práce
Den Země
Pokrytí v projektu
Dopoledne s hasiči
První pomoc
Psychohygiena
Tvořivá dílna Vánoce/Velikonoce
Integrace do výuky
Den Země
Jazyk a jazyková komunikace
1. ročník
Psaní
7. ročník
Komunikační a slohová výchova
Integrace do výuky
Matematika
2. ročník
Číselný obor 0 - 100
Prvouka
1. ročník
Člověk a jeho zdraví
Lidé kolem nás
Místo, kde žijeme
2. ročník
Člověk a jeho zdraví
Rozmanitost přírody
Lidé a čas
Lidé kolem nás
3. ročník
Kreativita
Jazyk a jazyková komunikace
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
7. ročník
Komunikační a slohová výchova
8. ročník
Komunikační a slohová výchova
Matematika
1. ročník
Geometrie
2. ročník
Geometrie
3. ročník
Geometrie
6. ročník
Desetinná čísla, dělitelnost přirozených čísel
8. ročník
Obsah čtverce a obdélníku, povrch a objem
krychle a kvádru
Kruh, kružnice
Člověk a jeho zdraví
Lidé a čas
Lidé kolem nás
4. ročník
Válec
9. ročník
Přírodověda
Funkce
Člověk a jeho zdraví
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
8
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
2.2 Začlenění průřezových témat
Finanční matematika
7. ročník
Informační a komunikační technologie
Cvičení z českého jazyka
Vytváření a publikování prezentací
Cvičení z českého jazyka
Zpracování a využití informací
8. ročník
Cvičení z českého jazyka
Počítačová grafika
9. ročník
Cvičení z českého jazyka
Lidé kolem nás
Pokryto předmětem
Člověk a jeho zdraví
Jazyk a jazyková komunikace
Prvouka
1. ročník
Místo, kde žijeme
2. ročník
Prvouka
Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví
Výchova k občanství
Lidé kolem nás
Zeměpis
Lidé a čas
3. ročník
Domácnost a příprava pokrmů
Člověk a jeho zdraví
Výchova ke zdraví
Lidé kolem nás
Člověk a svět práce
Lidé a čas
Přírodověda
4. ročník
Pokrytí v projektu
Člověk a jeho zdraví
První pomoc
Lidé kolem nás
5. ročník
Člověk a jeho zdraví
Tvořivá dílna Vánoce/Velikonoce
Lidé kolem nás
Den Země
Vlastivěda
Lidé a čas
Poznávání lidí
Výchova k občanství
Integrace do výuky
6. ročník
Život ve škole
7. ročník
Člověk a kultura
Jazyk a jazyková komunikace
8. ročník
Osobnost
2. ročník
Slohová výchova
Psychické procesy a stavy
4. ročník
Komunikační a slohová výchova
Komunikační a slohová výchova
Literární výchova
Hudební výchova
6. ročník
2. ročník
Instrumentální činnosti
7. ročník
3. ročník
Instrumentální činnosti
4. ročník
Instrumentální činnosti
8. ročník
Komunikační a slohová výchova
5. ročník
Instrumentální činnosti
9. ročník
Komunikační a slohová výchova
6. ročník
Hudebně pohybová činnost
Cizí jazyk
8. ročník
Hudebně pohybová činnost
4. ročník
učivo
9. ročník
Poslechová činnost
5. ročník
učivo
Komunikační a slohová výchova
Výtvarná výchova
Prvouka
1. ročník
Bezpečnost a organizace práce
1. ročník
2. ročník
Výtvarné umění a životní prostředí
Člověk a jeho zdraví
Lidé kolem nás
Výtvarné vyjádření skutečnosti
Místo, kde žijeme
Práce dekorativní a prostorové
2. ročník
Člověk a jeho zdraví
3. ročník
Práce dekorativní a prostorové
Rozmanitost přírody
4. ročník
Práce dekorativní a prostorové
Lidé a čas
5. ročník
Výtvarné vyjádření skutečnosti
7. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnosti
8. ročník
Výtvarné vyjadřování a zobrazování skutečnosti
Lidé kolem nás
3. ročník
Lidé a čas
Lidé kolem nás
Výchova ke zdraví
7. ročník
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Přírodověda
8. ročník
Osobnostní a sociální rozvoj
4. ročník
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Člověk a svět práce
Práce s drobným materiálem
2. ročník
Práce s drobným materiálem
4. ročník
Práce montážní a demontážní
Člověk a jeho zdraví
Lidé kolem nás
5. ročník
1. ročník
5. ročník
Člověk a jeho zdraví
Člověk a jeho zdraví
Lidé kolem nás
Vlastivěda
Lidé a čas
Práce s drobným materiálem
Výchova k občanství
Práce montážní a demontážní
6. ročník
Život ve škole
Práce s drobným materiálem
6. ročník
Práce s technickými materiály
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
9
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
2.2 Začlenění průřezových témat
Rodinný život
7. ročník
7. ročník
Život mezi lidmi
8. ročník
Člověk v sociálních vztazích
9. ročník
Psychické procesy a stavy
Cizí jazyk
Osobnost
6. ročník
Literární výchova
Zeměpis
1. ročník
Cestovní ruch
2. ročník
Člověk a jeho zdraví
Služby
Lidé kolem nás
Lidé a čas
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
3. ročník
Změny v životě člověka a jejich reflexe
Lidé a čas
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Přírodověda
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
4. ročník
Osobnostní a sociální rozvoj
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Člověk a jeho zdraví
Lidé kolem nás
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
Člověk a jeho zdraví
Lidé kolem nás
5. ročník
Člověk a jeho zdraví
Lidé kolem nás
Člověk a svět práce
Volba povolání
9. ročník
Rozmanitost přírody
Integrace zemí
Výchova ke zdraví
8. ročník
Lidé kolem nás
Místo, kde žijeme
Kulturní rozmanitost lidstva
7. ročník
učivo
Člověk a jeho zdraví
Mezinárodní migrace
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
Prvouka
Cestovní ruch
9. ročník
Komunikační a slohová výchova
Vlastivěda
Svět práce
Lidé a čas
Cvičení z českého jazyka
Výchova k občanství
8. ročník
Cvičení z českého jazyka
6. ročník
9. ročník
Cvičení z českého jazyka
Rodinný život
Život ve škole
7. ročník
Pokryto předmětem
Život mezi lidmi
Člověk a kultura
Jazyk a jazyková komunikace
8. ročník
Člověk v sociálních vztazích
Osobnost
Cizí jazyk
Psychické procesy a stavy
Další cizí jazyk
Zeměpis
9. ročník
Prvouka
Cestovní ruch
Kulturní rozmanitost lidstva
Výchova k občanství
Mezinárodní migrace
Integrace zemí
Zeměpis
Výtvarná výchova
Výchova ke zdraví
7. ročník
Člověk a svět práce
Výchova ke zdraví
6. ročník
Čím děti žijí
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Pokrytí v projektu
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
Den s hasiči
Změny v životě člověka a jejich reflexe
První pomoc
7. ročník
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
Den Země
Změny v životě člověka a jejich reflexe
8. ročník
Dopoledne s hasiči
Osobnostní a sociální rozvoj
Změny v životě člověka a jejich reflexe
Mezilidské vztahy
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
Integrace do výuky
Člověk a svět práce
Jazyk a jazyková komunikace
1. ročník
Čtení a literární výchova
2. ročník
Slohová výchova
3. ročník
Čtení a literární výchova
Slohová výchova
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
1. ročník
Příprava pokrmů
2. ročník
Příprava pokrmů
8. ročník
Volba povolání
9. ročník
Svět práce
Cvičení z českého jazyka
8. ročník
Cvičení z českého jazyka
Pokryto předmětem
Jazyk a jazyková komunikace
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
10
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
2.2 Začlenění průřezových témat
Výchova k občanství
Cizí jazyk
6. ročník
Další cizí jazyk
Rodinný život
Život ve škole
Prvouka
7. ročník
Výchova k občanství
8. ročník
Život mezi lidmi
Člověk a kultura
Člověk v sociálních vztazích
Osobnost
Zeměpis
Psychické procesy a stavy
Výchova ke zdraví
Zeměpis
Cestovní ruch
Člověk a svět práce
9. ročník
Cestovní ruch
Pokrytí v projektu
Výchova ke zdraví
Den s hasiči
6. ročník
První pomoc
7. ročník
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
Změny v životě člověka a jejich reflexe
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Den Země
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
Dopoledne s hasiči
8. ročník
Osobnostní a sociální rozvoj
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
Komunikace
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Člověk a svět práce
Integrace do výuky
Jazyk a jazyková komunikace
1. ročník
Čtení a literární výchova
2. ročník
Slohová výchova
3. ročník
Čtení a literární výchova
Slohová výchova
2. ročník
Příprava pokrmů
4. ročník
Příprava pokrmů
7. ročník
Domácnost a příprava pokrmů
8. ročník
Volba povolání
9. ročník
Svět práce
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
Cvičení z českého jazyka
7. ročník
Komunikační a slohová výchova
8. ročník
Cvičení z českého jazyka
9. ročník
Komunikační a slohová výchova
9. ročník
Cvičení z českého jazyka
Cizí jazyk
4. ročník
učivo
5. ročník
učivo
Pokryto předmětem
Jazyk a jazyková komunikace
Matematika
Cizí jazyk
3. ročník
Číselný obor 0 - 1000
4. ročník
Číselný obor 0 - 1 000 000
Informační a komunikační technologie
9. ročník
Vytváření a publikování prezentací
Zpracování a využití informací
Lidé kolem nás
Člověk a jeho zdraví
Místo, kde žijeme
2. ročník
Prvouka
Výchova k občanství
Zeměpis
Prvouka
1. ročník
Další cizí jazyk
Výchova ke zdraví
Člověk a svět práce
Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví
Pokrytí v projektu
Lidé kolem nás
Den s hasiči
Lidé a čas
3. ročník
Člověk a jeho zdraví
První pomoc
Lidé kolem nás
Dopravní výchova
Lidé a čas
Den Země
Přírodověda
4. ročník
Člověk a jeho zdraví
Dopoledne s hasiči
Lidé kolem nás
5. ročník
Člověk a jeho zdraví
Lidé kolem nás
Vlastivěda
Lidé a čas
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
11
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
2.2 Začlenění průřezových témat
Zeměpis
Kooperace a kompetice
Výchova ke zdraví
Integrace do výuky
Jazyk a jazyková komunikace
Člověk a svět práce
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
7. ročník
Komunikační a slohová výchova
Cizí jazyk
Pokrytí v projektu
Den s hasiči
učivo
9. ročník
První pomoc
učivo
Matematika
Tvořivá dílna Vánoce/Velikonoce
3. ročník
Číselný obor 0 - 1000
4. ročník
Číselný obor 0 - 1 000 000
Den Země
Prvouka
1. ročník
Člověk a jeho zdraví
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
2. ročník
Integrace do výuky
Člověk a jeho zdraví
Jazyk a jazyková komunikace
Lidé a čas
Rozmanitost přírody
Lidé kolem nás
3. ročník
Lidé a čas
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
7. ročník
Komunikační a slohová výchova
9. ročník
Komunikační a slohová výchova
Člověk a jeho zdraví
Matematika
Lidé kolem nás
4. ročník
Číselný obor 0 - 1 000 000
6. ročník
Obsah čtverce a obdélníku, povrch a objem
krychle a kvádru
Geometrické útvary v rovině
Přírodověda
4. ročník
Dopravní výchova
Lidé kolem nás
Člověk a jeho zdraví
5. ročník
Desetinná čísla, dělitelnost přirozených čísel
Lidé kolem nás
7. ročník
Člověk a jeho zdraví
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
9. ročník
Vlastivěda
Goniometrické funkce
Finanční matematika
Lidé a čas
Podobnost
Výchova k občanství
Funkce
6. ročník
Život ve škole
7. ročník
Život mezi lidmi
Prvouka
8. ročník
Psychické procesy a stavy
1. ročník
Lidé kolem nás
Člověk a jeho zdraví
Člověk v sociálních vztazích
Místo, kde žijeme
Osobnost
9. ročník
Procenta
2. ročník
V pracovním poměru
Rozmanitost přírody
Výchova ke zdraví
Člověk a jeho zdraví
6. ročník
Lidé kolem nás
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Lidé a čas
Zdravý způsob života a péče o zdraví
3. ročník
Člověk a jeho zdraví
7. ročník
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
8. ročník
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Lidé kolem nás
Osobnostní a sociální rozvoj
Lidé a čas
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
Přírodověda
Změny v životě člověka a jejich reflexe
4. ročník
Lidé kolem nás
Člověk a svět práce
2. ročník
Práce montážní a demontážní
7. ročník
Domácnost a příprava pokrmů
5. ročník
Člověk a jeho zdraví
Lidé kolem nás
Vlastivěda
Cvičení z českého jazyka
Lidé a čas
Cvičení z českého jazyka
9. ročník
Člověk a jeho zdraví
Cvičení z českého jazyka
Výchova k občanství
6. ročník
Život ve škole
Pokryto předmětem
7. ročník
Život mezi lidmi
Jazyk a jazyková komunikace
8. ročník
Člověk v sociálních vztazích
Osobnost
Cizí jazyk
Psychické procesy a stavy
Prvouka
Výchova k občanství
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
12
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
9. ročník
2.2 Začlenění průřezových témat
V pracovním poměru
Hodnoty, postoje, praktická etika
Fyzika
Integrace do výuky
6. ročník
Tělesa a látky
7. ročník
Pohyb a síla
Jazyk a jazyková komunikace
8. ročník
Energie II
1. ročník
Čtení a literární výchova
9. ročník
Elektrický proud v polovodičích
2. ročník
Čtení a literární výchova
Ochrana před úrazy elektrickým proudem
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
Střídavý proud
7. ročník
Komunikační a slohová výchova
Elektrický proud v kapalinách a plynech
8. ročník
Komunikační a slohová výchova
Elektromagnetické jevy
9. ročník
Literární výchova
8. ročník
Cestovní ruch
Matematika
9. ročník
Rozmanitost živé přírody
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
Zeměpis
Význam a využití geografie
Cestovní ruch
Globální změny klimatu
Doprava
8. ročník
Válec
Kruh, kružnice
9. ročník
Výchova ke zdraví
6. ročník
7. ročník
Obsah čtverce a obdélníku, povrch a objem
krychle a kvádru
Procenta
Změny v životě člověka a jejich reflexe
Vytváření a publikování prezentací
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
7. ročník
Zpracování a využití informací
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Počítačová grafika
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
8. ročník
Hodnota a podpora zdraví
Prvouka
Osobnostní a sociální rozvoj
1. ročník
Místo, kde žijeme
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
2. ročník
6. ročník
Práce s technickými materiály
7. ročník
Domácnost a příprava pokrmů
8. ročník
Matematicko-fyzikální praktika
Volba povolání
9. ročník
Lidé kolem nás
Lidé a čas
3. ročník
Lidé a čas
7. ročník
Cvičení z českého jazyka
8. ročník
Cvičení z českého jazyka
Cvičení z matematiky
Přírodověda
4. ročník
Cvičení z matematiky
8. ročník
Cvičení z matematiky
9. ročník
Cvičení z matematiky
Člověk a jeho zdraví
Lidé kolem nás
Vlastivěda
Lidé a čas
Výchova k občanství
6. ročník
Z historie
Rodinný život
Prvouka
Zeměpis
Člověk a jeho zdraví
Lidé kolem nás
5. ročník
7. ročník
Výchova k občanství
Člověk a jeho zdraví
Lidé kolem nás
Cvičení z českého jazyka
Jazyk a jazyková komunikace
Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví
Svět práce
Pokryto předmětem
Lidé kolem nás
Člověk a jeho zdraví
Změny v životě člověka a jejich reflexe
Člověk a svět práce
Podobnost
Informační a komunikační technologie
Život ve škole
7. ročník
Člověk a kultura
Život mezi lidmi
8. ročník
Psychické procesy a stavy
Člověk v sociálních vztazích
Výchova ke zdraví
Osobnost
Člověk a svět práce
9. ročník
Pokrytí v projektu
6. ročník
V pracovním poměru
Fyzika
Den s hasiči
První pomoc
Zeměpis
9. ročník
Rozmanitost živé přírody
Služby
Globální změny klimatu
Dopravní výchova
Den Země
Tělesa a látky
Hudební výchova
5. ročník
Instrumentální činnosti
Dopoledne s hasiči
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
13
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
2.2 Začlenění průřezových témat
6. ročník
Poslechová činnost
Vlastivěda
9. ročník
Poslechová činnost
4. ročník
Lidé kolem nás
5. ročník
Lidé a čas
Výchova ke zdraví
6. ročník
7. ročník
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
Místo, kde žijeme
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Výchova k občanství
Zdravý způsob života a péče o zdraví
6. ročník
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
8. ročník
Miniúvod do lidských práv
Osobnostní a sociální rozvoj
Domov je tam,kde
Změny v životě člověka a jejich reflexe
7. ročník
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Řízení společnosti
Lidská práva
Člověk a svět práce
Volba povolání
9. ročník
Má vlast
8. ročník
Právní minimum
9. ročník
Občan a právo
Svět práce
Právní ochrana
Občan
Cvičení z českého jazyka
7. ročník
Cvičení z českého jazyka
Zeměpis
8. ročník
Cvičení z českého jazyka
8. ročník
Obyvatelstvo a osídlení
9. ročník
Cvičení z českého jazyka
9. ročník
Integrace zemí
Výchova ke zdraví
Pokryto předmětem
6. ročník
Jazyk a jazyková komunikace
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
8. ročník
Prvouka
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Výchova k občanství
Pokryto předmětem
Zeměpis
Prvouka
Výchova ke zdraví
Výchova k občanství
Člověk a svět práce
Zeměpis
Pokrytí v projektu
Výchova ke zdraví
Den s hasiči
Pokrytí v projektu
První pomoc
První pomoc
Den Země
Tvořivá dílna Vánoce/Velikonoce
Dopoledne s hasiči
Dopravní výchova
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občanská společnost a škola
Integrace do výuky
Prvouka
1. ročník
Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
2. ročník
Lidé a čas
3. ročník
Lidé a čas
Člověk a jeho zdraví
Lidé kolem nás
Občan, občanská společnost a stát
Integrace do výuky
Cizí jazyk
6. ročník
učivo
7. ročník
učivo
Prvouka
1. ročník
Lidé kolem nás
2. ročník
Lidé a čas
Místo, kde žijeme
3. ročník
Člověk a jeho zdraví
Lidé a čas
Přírodověda
Lidé kolem nás
4. ročník
Člověk a jeho zdraví
5. ročník
Lidé kolem nás
Přírodověda
4. ročník
Člověk a jeho zdraví
5. ročník
Lidé kolem nás
Vlastivěda
4. ročník
Lidé kolem nás
5. ročník
Lidé a čas
Místo, kde žijeme
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
14
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
2.2 Začlenění průřezových témat
Místo, kde žijeme
Dějepis
9. ročník
Vývoj Československa od roku 1945 do roku
1989, vznik České republiky
Studená válka
6. ročník
Československo po osvobození – omezená
demokracie
Ztráta samostatnosti
8. ročník
Dějepis
Řecko
Československo – boj o záchranu demokracie a
samostatnosti státu
Československo – nový stát v Evropě
Výchova k občanství
6. ročník
Naše politika – snaha o česko– německé
vyrovnání
Nástup průmyslové revoluce
Velká francouzská revoluce
Výchova k občanství
6. ročník
Miniúvod do lidských práv
Miniúvod do lidských práv
Má vlast
Má vlast
Domov je tam,kde
Domov je tam,kde
7. ročník
Řím
7. ročník
Lidská práva
Lidská práva
Řízení společnosti
Řízení společnosti
8. ročník
Právní minimum
8. ročník
Právní minimum
9. ročník
Právní ochrana
9. ročník
Právní ochrana
Občan a právo
Občan a právo
Občan
Občan
Zeměpis
Zeměpis
8. ročník
Obyvatelstvo a osídlení
Osídlení
Pokryto předmětem
Integrace zemí
Výchova ke zdraví
Dějepis
6. ročník
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
7. ročník
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Výchova k občanství
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
8. ročník
Zeměpis
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Vztahy mezi lidmi a formy soužití
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu
Pokryto předmětem
rozhodování
Cizí jazyk
Integrace do výuky
Další cizí jazyk
Cizí jazyk
9. ročník
Prvouka
učivo
Prvouka
Dějepis
Výchova k občanství
1. ročník
Lidé kolem nás
2. ročník
Lidé a čas
3. ročník
Lidé a čas
Člověk a jeho zdraví
Zeměpis
Lidé kolem nás
Pokrytí v projektu
Přírodověda
Dopravní výchova
4. ročník
Člověk a jeho zdraví
5. ročník
Lidé kolem nás
Formy participace občanů v politickém životě
Integrace do výuky
Prvouka
1. ročník
Vlastivěda
4. ročník
Lidé kolem nás
5. ročník
Lidé a čas
Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
2. ročník
Lidé a čas
3. ročník
Člověk a jeho zdraví
Výchova k občanství
6. ročník
Domov je tam,kde
Lidé kolem nás
7. ročník
Přírodověda
4. ročník
Člověk a jeho zdraví
5. ročník
Lidé kolem nás
Má vlast
Miniúvod do lidských práv
Lidé a čas
Řízení společnosti
Lidská práva
8. ročník
Právní minimum
9. ročník
Občan a právo
Vlastivěda
Právní ochrana
4. ročník
Lidé kolem nás
5. ročník
Lidé a čas
Občan
Zeměpis
7. ročník
Amerika
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
15
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
8. ročník
9. ročník
2.2 Začlenění průřezových témat
Obyvatelstvo a osídlení
Hudební výchova
Evropa
2. ročník
Integrace zemí
Poslechové činnosti
Vokální činnosti
Kulturní rozmanitost lidstva
3. ročník
Rozdíly ve vyspělosti zemí
Poslechové činnosti
Vokální činnosti
4. ročník
Pokryto předmětem
Poslechové činnosti
Vokální činnosti
Cizí jazyk
5. ročník
Poslechové činnosti
Vokální činnosti
Výchova k občanství
6. ročník
Hudebně pohybová činnost
7. ročník
Hudebně pohybová činnost
8. ročník
Poslechová činnost
Pokrytí v projektu
9. ročník
Poslechová činnost
Den s hasiči
Základy německého jazyka
Zeměpis
Základy německého jazyka
Dopoledne s hasiči
Pokryto předmětem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
Jazyk a jazyková komunikace
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Cizí jazyk
Další cizí jazyk
Evropa a svět nás zajímá
Prvouka
Integrace do výuky
Jazyk a jazyková komunikace
Výchova k občanství
5. ročník
Čtení a literární výchova
9. ročník
Literární výchova
Chemie
Cizí jazyk
Zeměpis
3. ročník
učivo
4. ročník
učivo
5. ročník
učivo
6. ročník
učivo
7. ročník
učivo
Jazyk a jazyková komunikace
8. ročník
učivo
5. ročník
1. ročník
Rozmanitost přírody
4. ročník
3. ročník
Místo, kde žijeme
Objevujeme Evropu a svět
Integrace do výuky
Prvouka
Čtení a literární výchova
Cizí jazyk
učivo
Matematika
8. ročník
Výchova k občanství
Slovní úlohy
7. ročník
Svět kolem nás
Prvouka
8. ročník
Právní minimum
1. ročník
Rozmanitost přírody
9. ročník
Globální svět
3. ročník
Místo, kde žijeme
Hospodaření
Výchova k občanství
Chemie
Chemie a společnost
Zeměpis
8. ročník
Evropa
9. ročník
Význam a využití geografie
Svět kolem nás
8. ročník
Právní minimum
9. ročník
Globální svět
Chemie
Průmysl
Kulturní rozmanitost lidstva
Integrace zemí
Rozdíly ve vyspělosti zemí
Globalizace
7. ročník
Chemie a společnost
Zeměpis
6. ročník
Afrika a Austrálie
7. ročník
Amerika
8. ročník
Evropa
9. ročník
Průmysl
Význam a využití geografie
Integrace zemí
Kulturní rozmanitost lidstva
Globalizace
Rozdíly ve vyspělosti zemí
Hudební výchova
3. ročník
Poslechové činnosti
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
16
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
4. ročník
Poslechové činnosti
5. ročník
Vokální činnosti
2.2 Začlenění průřezových témat
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Poslechové činnosti
7. ročník
Hudebně pohybová činnost
8. ročník
Poslechová činnost
9. ročník
Poslechová činnost
Kulturní diference
Integrace do výuky
Jazyk a jazyková komunikace
Základy německého jazyka
Základy německého jazyka
Pokryto předmětem
Cizí jazyk
4. ročník
Čtení a literární výchova
5. ročník
Čtení a literární výchova
6. ročník
Literární výchova
8. ročník
Literární výchova
9. ročník
Literární výchova
Cizí jazyk
Další cizí jazyk
3. ročník
učivo
Prvouka
5. ročník
učivo
Výchova k občanství
6. ročník
učivo
7. ročník
učivo
Chemie
Prvouka
1. ročník
Zeměpis
Člověk a jeho zdraví
Lidé kolem nás
Jsme Evropané
2. ročník
Místo, kde žijeme
3. ročník
Rozmanitost přírody
Integrace do výuky
Lidé a čas
Místo, kde žijeme
Jazyk a jazyková komunikace
5. ročník
Čtení a literární výchova
Přírodověda
5. ročník
Cizí jazyk
Člověk a jeho zdraví
4. ročník
učivo
Vlastivěda
9. ročník
učivo
4. ročník
Lidé a čas
5. ročník
Místo, kde žijeme
Matematika
8. ročník
Shromažďování,třídění a vyhodnocování
statistických údajů
Prvouka
1. ročník
Rozmanitost přírody
3. ročník
Místo, kde žijeme
Svět kolem nás
8. ročník
Právní minimum
9. ročník
Globální svět
6. ročník
První státy
7. ročník
Objevné plavby
8. ročník
Svět v 16. století
Výchova k občanství
Výchova k občanství
7. ročník
Dějepis
6. ročník
Má vlast
7. ročník
Přírodní a kulturní bohatství
9. ročník
Globální svět
Zeměpis
Chemie
7. ročník
Chemie a společnost
Amerika
Zeměpis
8. ročník
8. ročník
Evropa
9. ročník
Integrace zemí
Asie
Regiony Česka
Obyvatelstvo a osídlení
Evropa
Globalizace
9. ročník
Cestovní ruch
Hudební výchova
Mezinárodní migrace
8. ročník
Poslechová činnost
Kulturní rozmanitost lidstva
9. ročník
Poslechová činnost
Integrace zemí
Rozdíly ve vyspělosti zemí
Základy německého jazyka
Základy německého jazyka
Hudební výchova
1. ročník
Pokryto předmětem
Poslechové činnosti
Hudebně-pohybové činnosti
Cizí jazyk
Další cizí jazyk
Prvouka
Výchova k občanství
Chemie
Zeměpis
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
17
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
2. ročník
2.2 Začlenění průřezových témat
Instrumentální činnosti
Vlastivěda
Poslechové činnosti
4. ročník
Hudebně-pohybové činnosti
Instrumentální činnosti
3. ročník
Poslechové činnosti
Hudebně-pohybové činnosti
Instrumentální činnosti
Vokální činnosti
4. ročník
6. ročník
Má vlast
9. ročník
Globální svět
Zeměpis
7. ročník
8. ročník
Obyvatelstvo a osídlení
Hudebně-pohybové činnosti
Instrumentální činnosti
6. ročník
Vokální a instrumentální činnost
7. ročník
Vokální a instrumentální činnost
8. ročník
Hudebně pohybová činnost
Evropa
9. ročník
Mezinárodní migrace
Rozdíly ve vyspělosti zemí
Integrace zemí
Hudebně pohybová činnost
4. ročník
Výtvarné umění a životní prostředí
8. ročník
Výtvarné umění
Cvičení z českého jazyka
7. ročník
Cvičení z českého jazyka
8. ročník
Cvičení z českého jazyka
9. ročník
Cvičení z českého jazyka
Cestovní ruch
Kulturní rozmanitost lidstva
Vokální a instrumentální činnost
Výtvarná výchova
Regiony Česka
Cestovní ruch
Instrumentální činnosti
9. ročník
Asie
Amerika
Poslechové činnosti
Hudebně-pohybové činnosti
5. ročník
Lidé a čas
Výchova k občanství
Služby
Hudební výchova
1. ročník
Instrumentální činnosti
2. ročník
Instrumentální činnosti
9. ročník
Hudebně pohybová činnost
Výtvarná výchova
4. ročník
Výtvarné umění a životní prostředí
Cvičení z českého jazyka
Pokryto předmětem
Jazyk a jazyková komunikace
7. ročník
Cvičení z českého jazyka
8. ročník
Cvičení z českého jazyka
9. ročník
Cvičení z českého jazyka
Cizí jazyk
Pokryto předmětem
Prvouka
Cizí jazyk
Dějepis
Další cizí jazyk
Výchova k občanství
Prvouka
Zeměpis
Výchova k občanství
Pokrytí v projektu
Zeměpis
Tvořivá dílna Vánoce/Velikonoce
Pokrytí v projektu
Lidské vztahy
Den s hasiči
Integrace do výuky
První pomoc
Jazyk a jazyková komunikace
4. ročník
Čtení a literární výchova
Komunikační a slohová výchova
5. ročník
Čtení a literární výchova
Dopoledne s hasiči
Etnický původ
Integrace do výuky
Cizí jazyk
4. ročník
učivo
Jazyk a jazyková komunikace
5. ročník
učivo
4. ročník
Čtení a literární výchova
7. ročník
učivo
5. ročník
Čtení a literární výchova
Prvouka
Cizí jazyk
1. ročník
Lidé kolem nás
8. ročník
2. ročník
Lidé kolem nás
Prvouka
3. ročník
Rozmanitost přírody
1. ročník
Místo, kde žijeme
Lidé a čas
Člověk a jeho zdraví
Lidé kolem nás
3. ročník
Přírodověda
5. ročník
učivo
Lidé a čas
Rozmanitost přírody
Člověk a jeho zdraví
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
18
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
2.2 Začlenění průřezových témat
Místo, kde žijeme
Místo, kde žijeme
Přírodověda
5. ročník
Přírodověda
Člověk a jeho zdraví
5. ročník
Lidé a čas
6. ročník
Má vlast
9. ročník
Globální svět
Vlastivěda
4. ročník
Výchova k občanství
Výchova k občanství
6. ročník
Má vlast
Zeměpis
9. ročník
Globální svět
7. ročník
Amerika
8. ročník
Evropa
Regiony Česka
9. ročník
Evropa
Mezinárodní migrace
Kulturní rozmanitost lidstva
Obyvatelstvo a osídlení
9. ročník
Regiony Česka
Obyvatelstvo a osídlení
Asie
8. ročník
Asie
Amerika
Zeměpis
7. ročník
Člověk a jeho zdraví
Kulturní rozmanitost lidstva
Hudební výchova
Mezinárodní migrace
1. ročník
Instrumentální činnosti
Integrace zemí
2. ročník
Hudebně-pohybové činnosti
Instrumentální činnosti
Hudební výchova
1. ročník
Instrumentální činnosti
3. ročník
Poslechové činnosti
2. ročník
Instrumentální činnosti
4. ročník
Poslechové činnosti
3. ročník
Poslechové činnosti
Instrumentální činnosti
4. ročník
Poslechové činnosti
5. ročník
5. ročník
Instrumentální činnosti
6. ročník
Vokální a instrumentální činnost
6. ročník
Vokální a instrumentální činnost
7. ročník
Vokální a instrumentální činnost
7. ročník
Vokální a instrumentální činnost
8. ročník
Hudebně pohybová činnost
8. ročník
Hudebně pohybová činnost
9. ročník
Instrumentální činnosti
Vokální a instrumentální činnost
Vokální a instrumentální činnost
9. ročník
Hudebně pohybová činnost
Výtvarná výchova
Hudebně pohybová činnost
Výtvarná výchova
3. ročník
Výtvarné umění a životní prostředí
4. ročník
4. ročník
Výtvarné umění a životní prostředí
5. ročník
Výtvarné umění a životní prostředí
7. ročník
Krajina a postava ve výtvarném umění
9. ročník
Výtvarné umění
Výtvarné umění a životní prostředí
Cvičení z českého jazyka
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Cvičení z českého jazyka
Cvičení z českého jazyka
Cvičení z českého jazyka
Cvičení z českého jazyka
7. ročník
Cvičení z českého jazyka
Pokryto předmětem
8. ročník
Cvičení z českého jazyka
Cizí jazyk
9. ročník
Cvičení z českého jazyka
Další cizí jazyk
Pokryto předmětem
Prvouka
Jazyk a jazyková komunikace
Výchova k občanství
Cizí jazyk
Zeměpis
Další cizí jazyk
Prvouka
Multikulturalita
Výchova k občanství
Integrace do výuky
Zeměpis
Jazyk a jazyková komunikace
4. ročník
Čtení a literární výchova
7. ročník
Literární výchova
Tvořivá dílna Vánoce/Velikonoce
Cizí jazyk
3. ročník
Pokrytí v projektu
učivo
Prvouka
Princip sociálního smíru a solidarity
Integrace do výuky
1. ročník
Lidé kolem nás
3. ročník
Rozmanitost přírody
Jazyk a jazyková komunikace
Lidé a čas
4. ročník
Čtení a literární výchova
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
19
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
6. ročník
2.2 Začlenění průřezových témat
Literární výchova
Přírodověda
4. ročník
Prvouka
1. ročník
Lidé kolem nás
3. ročník
Lidé a čas
Rozmanitost přírody
5. ročník
Rozmanitost přírody
Rozmanitost přírody
Výchova k občanství
Místo, kde žijeme
7. ročník
Přírodní a kulturní bohatství
9. ročník
Globální svět
Přírodověda
5. ročník
Místo, kde žijeme
Člověk a jeho zdraví
Přírodopis
6. ročník
Výchova k občanství
Organismy mnohobuněčné
6. ročník
Má vlast
Živočichové mnohobuněční
9. ročník
Globální svět
Země a život
Organismy jednobuněčné
Zeměpis
7. ročník
Metody zkoumání přírody
Asie
7. ročník
Amerika
8. ročník
8. ročník
Regiony Česka
9. ročník
Základy sexuální výchovy
Evropa
Návykové látky a zdraví
Mezinárodní migrace
Výchova ke zdraví
Rozdíly ve vyspělosti zemí
Výživa a zdraví
Kulturní rozmanitost lidstva
Původ a vývoj člověka
Člověk a zdraví
Hudební výchova
1. ročník
Instrumentální činnosti
2. ročník
Instrumentální činnosti
9. ročník
Hudebně pohybová činnost
9. ročník
Základy ekologie a životního prostředí
Utváření zemského povrchu
Dějiny Země
Zeměpis
Výtvarná výchova
4. ročník
Vyšší rostliny
Vyšší živočichové
Obyvatelstvo a osídlení
Výtvarné umění a životní prostředí
6. ročník
Geografie světadílů a oceánů
Arktida a Antarktida
Cvičení z českého jazyka
7. ročník
Cvičení z českého jazyka
8. ročník
Cvičení z českého jazyka
9. ročník
Cvičení z českého jazyka
Přírodní složky a oblasti Země
7. ročník
Amerika
Asie
8. ročník
Regiony Česka
Hospodářství
Pokryto předmětem
Česká republika
Jazyk a jazyková komunikace
9. ročník
Rozmanitost živé přírody
Globální změny klimatu
Prvouka
Výtvarná výchova
Výchova k občanství
Zeměpis
4. ročník
Výtvarné vyjádření skutečnosti
6. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnosti
Člověk a svět práce
Pokrytí v projektu
9. ročník
Práce s laboratorní technikou
První pomoc
Pokryto předmětem
Den Země
Prvouka
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Chemie
Přírodopis
Ekosystémy
Integrace do výuky
Zeměpis
Výchova ke zdraví
Prvouka
1. ročník
Rozmanitost přírody
3. ročník
Rozmanitost přírody
Základní podmínky života
Integrace do výuky
Prvouka
1. ročník
Rozmanitost přírody
3. ročník
Rozmanitost přírody
Přírodověda
4. ročník
Rozmanitost přírody
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
20
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
2.2 Začlenění průřezových témat
Místo, kde žijeme
5. ročník
Změny v životě člověka a jejich reflexe
Rozmanitost přírody
Člověk a svět práce
Dějepis
1. ročník
Práce pěstitelské
6. ročník
Lidská společnost v pravěku
2. ročník
Práce pěstitelské
7. ročník
Český stát za Lucemburků
3. ročník
Práce pěstitelské
Český stát v 11. – 13. století
4. ročník
Práce pěstitelské
Vztahy k sousedním zemím:
5. ročník
Příprava pokrmů
Vznik českého státu
Práce pěstitelské
Sámova říše
6. ročník
Pěstitelské práce
Výchova k občanství
8. ročník
Matematicko-fyzikální praktika
6. ročník
Člověk v rytmu času
9. ročník
Práce s laboratorní technikou
7. ročník
Přírodní a kulturní bohatství
9. ročník
Globální svět
Pokryto předmětem
Dějepis
Fyzika
6. ročník
Tělesa a látky
7. ročník
Mechanické vlastnosti tekutin
Chemie
Přírodopis
Chemie
8. ročník
Dvouprvkové sloučeniny
Zeměpis
Částicové složení látek
9. ročník
Uhlovodíky
Pokrytí v projektu
Přírodopis
6. ročník
První pomoc
Živočichové mnohobuněční
Organismy mnohobuněčné
Organismy jednobuněčné
Integrace do výuky
Země a život
7. ročník
8. ročník
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Metody zkoumání přírody
Jazyk a jazyková komunikace
Vyšší živočichové
4. ročník
Komunikační a slohová výchova
Vyšší rostliny
5. ročník
Čtení a literární výchova
Návykové látky a zdraví
Matematika
Základy sexuální výchovy
7. ročník
Procenta
Výživa a zdraví
8. ročník
Shromažďování,třídění a vyhodnocování
statistických údajů
Slovní úlohy
Výchova ke zdraví
Člověk a zdraví
9. ročník
Původ a vývoj člověka
Prvouka
Základy ekologie a životního prostředí
1. ročník
Utváření zemského povrchu
3. ročník
Arktida a Antarktida
4. ročník
Místo, kde žijeme
Rozmanitost přírody
Afrika a Austrálie
7. ročník
Rozmanitost přírody
Přírodověda
Zeměpis
6. ročník
Rozmanitost přírody
Lidé a čas
Dějiny Země
Geografie světadílů a oceánů
5. ročník
Přírodní složky a oblasti Země
Výchova k občanství
Mapa
7. ročník
Přírodní a kulturní bohatství
Planeta Země
9. ročník
Globální svět
Asie
Chemie
Amerika
8. ročník
8. ročník
Česká republika
9. ročník
Rozmanitost živé přírody
Rozmanitost přírody
Dvouprvkové sloučeniny
Kyselé a zásadité
Globální změny klimatu
Látky
9. ročník
Kulturní rozmanitost lidstva
Chemie a společnost
Uhlovodíky
Plasty a syntetická vlákna
Výtvarná výchova
3. ročník
Výtvarné vyjádření skutečnosti
Přírodopis
4. ročník
Výtvarné vyjádření skutečnosti
6. ročník
5. ročník
Výtvarné vyjádření skutečnosti
Živočichové mnohobuněční
6. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnosti
Země a život
Organismy mnohobuněčné
Výchova ke zdraví
Organismy jednobuněčné
7. ročník
Změny v životě člověka a jejich reflexe
Metody zkoumání přírody
8. ročník
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
21
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
7. ročník
2.2 Začlenění průřezových témat
Vyšší rostliny
Vztah člověka k prostředí
Vyšší živočichové
8. ročník
Základy sexuální výchovy
Jazyk a jazyková komunikace
Výchova ke zdraví
4. ročník
Komunikační a slohová výchova
Výživa a zdraví
5. ročník
Čtení a literární výchova
Původ a vývoj člověka
Člověk a zdraví
9. ročník
Základy ekologie a životního prostředí
Utváření zemského povrchu
Dějiny Země
Zeměpis
6. ročník
Geografie světadílů a oceánů
Arktida a Antarktida
Přírodní složky a oblasti Země
7. ročník
Amerika
Asie
8. ročník
9. ročník
Integrace do výuky
Návykové látky a zdraví
Cizí jazyk
9. ročník
učivo
Matematika
1. ročník
Čísla 0 - 20
2. ročník
Číselný obor 0 - 100
3. ročník
Číselný obor 0 - 1000
4. ročník
Číselný obor 0 - 1 000 000
5. ročník
Přirozená čísla do a přes 1 000 000
7. ročník
Procenta
8. ročník
Shromažďování,třídění a vyhodnocování
statistických údajů
Slovní úlohy
Česká republika
Regiony Česka
Prvouka
Evropa
1. ročník
Rozmanitost přírody
Hospodářství
3. ročník
Rozmanitost přírody
Rozmanitost živé přírody
Přírodověda
Průmysl
4. ročník
Globální změny klimatu
Kulturní rozmanitost lidstva
Osídlení
Rozmanitost přírody
Místo, kde žijeme
5. ročník
Rozmanitost přírody
Výchova k občanství
Zemědělství
Doprava
Výtvarná výchova
2. ročník
Výtvarné umění a životní prostředí
5. ročník
Výtvarné vyjádření skutečnosti
6. ročník
Člověk v rytmu času
7. ročník
Přírodní a kulturní bohatství
9. ročník
Globální svět
Fyzika
7. ročník
Mechanické vlastnosti tekutin
Výchova ke zdraví
8. ročník
Energie I
8. ročník
9. ročník
Zvukové děje
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Člověk a svět práce
Chemie
Matematicko-fyzikální praktika
9. ročník
8. ročník
Práce s laboratorní technikou
Kyselé a zásadité
Částicové složení látek
Cvičení z matematiky
Dvouprvkové sloučeniny
7. ročník
Cvičení z matematiky
8. ročník
Cvičení z matematiky
9. ročník
Uhlovodíky
Plasty a syntetická vlákna
Energie a chemické reakce
Pokryto předmětem
Cizí jazyk
Přírodopis
6. ročník
Organismy jednobuněčné
Prvouka
Organismy mnohobuněčné
Výchova k občanství
Chemie
Metody zkoumání přírody
Země a život
7. ročník
Vyšší živočichové
Vyšší rostliny
Přírodopis
Zeměpis
Živočichové mnohobuněční
8. ročník
Návykové látky a zdraví
Výživa a zdraví
Základy sexuální výchovy
Pokrytí v projektu
Člověk a zdraví
Dopravní výchova
Výchova ke zdraví
Původ a vývoj člověka
Den Země
9. ročník
Dějiny Země
Základy ekologie a životního prostředí
Utváření zemského povrchu
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
22
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
2.2 Začlenění průřezových témat
Zpracování a využití informací
Zeměpis
6. ročník
Geografie světadílů a oceánů
6. ročník
7. ročník
7. ročník
Amerika
8. ročník
Česká republika
Počítačová grafika
Vytváření a publikování prezentací
Evropa
9. ročník
Práce s textem
Základy práce s počítačem
Asie
8. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Základy práce s počítačem
Arktida a Antarktida
Zpracování a využití informací
Globální změny klimatu
Rozmanitost živé přírody
9. ročník
Vytváření a publikování prezentací
Zpracování a využití informací
Osídlení
Počítačová grafika
Průmysl
Doprava
Prvouka
Zemědělství
2. ročník
Lidé a čas
Výtvarná výchova
3. ročník
Člověk a jeho zdraví
1. ročník
Výtvarné vyjádření skutečnosti
Přírodověda
2. ročník
Výtvarné umění a životní prostředí
4. ročník
Rozmanitost přírody
6. ročník
Výtvarné vyjádření a zobrazení skutečnosti
5. ročník
Lidé kolem nás
Člověk a jeho zdraví
Člověk a svět práce
4. ročník
Práce s technickými materiály
8. ročník
Matematicko-fyzikální praktika
9. ročník
Práce s laboratorní technikou
Vlastivěda
Místo, kde žijeme
Výchova k občanství
7. ročník
Pokryto předmětem
Život mezi lidmi
Zeměpis
Výchova k občanství
6. ročník
Afrika a Austrálie
Chemie
8. ročník
Zahraniční vztahy
Hospodářství
Přírodopis
Regiony Česka
Evropa
Zeměpis
9. ročník
Výchova ke zdraví
Globální změny klimatu
Rozmanitost živé přírody
Integrace zemí
Pokrytí v projektu
Výchova ke zdraví
Den s hasiči
7. ročník
Zdravý způsob života a péče o zdraví
8. ročník
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Dopravní výchova
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Den Země
Člověk a svět práce
7. ročník
Dopoledne s hasiči
Pokryto předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Jazyk a jazyková komunikace
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Integrace do výuky
Další cizí jazyk
Informační a komunikační technologie
Jazyk a jazyková komunikace
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
7. ročník
Komunikační a slohová výchova
8. ročník
Komunikační a slohová výchova
9. ročník
Komunikační a slohová výchova
Informační a komunikační technologie
5. ročník
Psaní deseti
Vyhledávání informací a komunikace
Základy práce s počítačem
Prvouka
Zeměpis
Výchova ke zdraví
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Integrace do výuky
Jazyk a jazyková komunikace
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
7. ročník
Komunikační a slohová výchova
8. ročník
Komunikační a slohová výchova
9. ročník
Komunikační a slohová výchova
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
23
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
2.2 Začlenění průřezových témat
Cizí jazyk
4. ročník
Stavba mediálních sdělení
učivo
Informační a komunikační technologie
5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
Integrace do výuky
Vyhledávání informací a komunikace
Jazyk a jazyková komunikace
Zpracování a využití informací
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
Základy práce s počítačem
7. ročník
Literární výchova
Komunikační a slohová výchova
Vyhledávání informací a komunikace
Základy práce s počítačem
8. ročník
Komunikační a slohová výchova
Práce s textem
9. ročník
Komunikační a slohová výchova
Základy práce s počítačem
Informační a komunikační technologie
Vytváření a publikování prezentací
5. ročník
Počítačová grafika
Zpracování a využití informací
Zpracování a využití informací
9. ročník
Vytváření a publikování prezentací
Základy práce s počítačem
6. ročník
Počítačová grafika
7. ročník
Lidé a čas
8. ročník
Práce s textem
Základy práce s počítačem
Vytváření a publikování prezentací
Počítačová grafika
Lidé kolem nás
Zpracování a využití informací
Místo, kde žijeme
3. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Základy práce s počítačem
Zpracování a využití informací
Prvouka
2. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
9. ročník
Člověk a jeho zdraví
Vytváření a publikování prezentací
Počítačová grafika
Přírodověda
Zpracování a využití informací
4. ročník
Rozmanitost přírody
5. ročník
Člověk a jeho zdraví
Výchova ke zdraví
Lidé kolem nás
8. ročník
Vlastivěda
Pokryto předmětem
Místo, kde žijeme
Jazyk a jazyková komunikace
Výchova k občanství
7. ročník
Život mezi lidmi
Další cizí jazyk
Zeměpis
8. ročník
Informační a komunikační technologie
Zahraniční vztahy
Evropa
9. ročník
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Prvouka
Globální změny klimatu
Výchova ke zdraví
Cestovní ruch
Integrace zemí
Vnímání autora mediálních sdělení
Globalizace
Služby
Integrace do výuky
Výchova ke zdraví
6. ročník
Zdravý způsob života a péče o zdraví
7. ročník
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
8. ročník
Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Změny v životě člověka a jejich reflexe
Jazyk a jazyková komunikace
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
7. ročník
Komunikační a slohová výchova
8. ročník
Komunikační a slohová výchova
9. ročník
Komunikační a slohová výchova
Informační a komunikační technologie
5. ročník
Pokryto předmětem
Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací
Jazyk a jazyková komunikace
Základy práce s počítačem
6. ročník
Cizí jazyk
Vyhledávání informací a komunikace
Základy práce s počítačem
Informační a komunikační technologie
7. ročník
Práce s textem
Základy práce s počítačem
Prvouka
8. ročník
Výchova k občanství
Vytváření a publikování prezentací
Počítačová grafika
Zpracování a využití informací
Zeměpis
9. ročník
Výchova ke zdraví
Vytváření a publikování prezentací
Počítačová grafika
Zpracování a využití informací
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
24
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
2.2 Začlenění průřezových témat
Výchova k občanství
7. ročník
Tvorba mediálního sdělení
Život mezi lidmi
Integrace do výuky
Zeměpis
8. ročník
Jazyk a jazyková komunikace
Cestovní ruch
Výchova ke zdraví
5. ročník
Komunikační a slohová výchova
7. ročník
Zdravý způsob života a péče o zdraví
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
8. ročník
Zdravý způsob života a péče o zdraví
7. ročník
Komunikační a slohová výchova
8. ročník
Komunikační a slohová výchova
9. ročník
Komunikační a slohová výchova
Pokryto předmětem
Cizí jazyk
Jazyk a jazyková komunikace
6. ročník
učivo
Informační a komunikační technologie
7. ročník
učivo
Prvouka
Informační a komunikační technologie
5. ročník
Výchova k občanství
Zpracování a využití informací
Základy práce s počítačem
Zeměpis
6. ročník
Výchova ke zdraví
Fungování a vliv médií ve společnosti
Zpracování a využití informací
4. ročník
Komunikační a slohová výchova
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
7. ročník
Komunikační a slohová výchova
8. ročník
Komunikační a slohová výchova
9. ročník
Komunikační a slohová výchova
Informační a komunikační technologie
Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací
Základy práce s počítačem
Vyhledávání informací a komunikace
Vytváření a publikování prezentací
Počítačová grafika
Zpracování a využití informací
Výtvarná výchova
5. ročník
Práce dekorativní a prostorové
8. ročník
Čím děti žijí
9. ročník
Planeta Země, vesmír
Výchova ke zdraví
8. ročník
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Člověk a svět práce
Práce s textem
7. ročník
Vytváření a publikování prezentací
Psaní deseti
Pokryto předmětem
Jazyk a jazyková komunikace
Počítačová grafika
Zpracování a využití informací
9. ročník
9. ročník
Základy práce s počítačem
Základy práce s počítačem
8. ročník
Vytváření a publikování prezentací
Počítačová grafika
Jazyk a jazyková komunikace
7. ročník
Práce s textem
Základy práce s počítačem
8. ročník
Integrace do výuky
6. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Základy práce s počítačem
7. ročník
5. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Vytváření a publikování prezentací
Cizí jazyk
Další cizí jazyk
Počítačová grafika
Zpracování a využití informací
Informační a komunikační technologie
Zeměpis
Prvouka
6. ročník
Afrika a Austrálie
8. ročník
Obyvatelstvo a osídlení
Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Den s hasiči
Pokryto předmětem
Dopoledne s hasiči
Jazyk a jazyková komunikace
Informační a komunikační technologie
Prvouka
Výchova k občanství
Zeměpis
Pokrytí v projektu
Práce v realizačním týmu
Integrace do výuky
Jazyk a jazyková komunikace
5. ročník
Komunikační a slohová výchova
6. ročník
Komunikační a slohová výchova
7. ročník
Komunikační a slohová výchova
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
25
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika ŠVP
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
2.2 Začlenění průřezových témat
8. ročník
Komunikační a slohová výchova
9. ročník
Komunikační a slohová výchova
Informační a komunikační technologie
5. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Zpracování a využití informací
Základy práce s počítačem
6. ročník
Vyhledávání informací a komunikace
Základy práce s počítačem
7. ročník
Práce s textem
Základy práce s počítačem
8. ročník
Vytváření a publikování prezentací
Počítačová grafika
Zpracování a využití informací
9. ročník
Vytváření a publikování prezentací
Počítačová grafika
Zpracování a využití informací
Výchova ke zdraví
8. ročník
Zdravý způsob života a péče o zdraví
Pokryto předmětem
Jazyk a jazyková komunikace
Další cizí jazyk
Informační a komunikační technologie
Prvouka
Výchova k občanství
Pokrytí v projektu
Tvořivá dílna Vánoce/Velikonoce
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
26
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika školy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
3 Charakteristika školy
Název školy
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
Adresa
517 56 Slatina nad Zdobnicí 45
Název ŠVP
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad Zdobnicí
Platnost
od 01.09.2013
Název RVP
RVP ZV Základní vzdělávání
Dosažené vzdělání
Základní vzdělání
Délka studia v letech:
9
CHARAKTERISTIKA ŠKOLY (aktualizováno 2009)
2.1.Přehled historie školy
r. 1789 zřízení řádné jednotřídní školy se 119 žáky
r. 1860 otevření druhé třídy, škola měla 211 žáků
r. 1883 rozšíření školy na tři třídy
r. 1884 škola se rozrostla na čtyři třídy z důvodu celkového počtu 229 žáků
r. 1935 zrušena čtvrtá třída
r. 1938 zřízení měšťanské školy, vyučovalo se na několika místech v obci
r. 1948 obecná škola se stala školou národní a měšťanská školou střední
r. 1951 sloučením národní a střední školy vznikla devítiletá střední škola
r. 1953 zkrácením školní docházky na osm let docházelo se slučování ročníků podle počtu žáků
r. 1961 vznik základní devítileté školy se třemi třídami na nižším stupni a čtyřmi třídami na vyšším stupni
r. 1961 zřízena školní družina
r. 1980 osmitřídní škola z důvodu změny vzdělávací soustavy
r. 1995 základní škola s povinnou devítiletou školní docházkou
1.1.2003 škola se stala samostatným právním subjektem – příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Slatina nad
Zdobnicí
Stavební úpravy budovy školy:
r. 1883 dokončena adaptace staré školy
r. 1956 přístavba dvou učeben a stavební úpravy původní budovy
r. 1960 přístavba dalších dvou učeben
r. 1967 dokončena výstavba polytechnické dílny
r. 1984 přístavba dalšího křídla školy (1 učebna, 2 kabinety, šatny žáků, nářaďovna)
r. 1991 dokončena nová tělocvična
r. 2002 úprava části půdního prostoru na počítačovou učebnu
r. 2006 zásadní rekonstrukce školní kuchyně a jejího zázemí (sklady, prostory pro zpracování potravin, sociální zařízení pro
kuchařky)
r. 2007 rekonstrukce šatny pracovnic provozu, úklidové komory a zbudování sociálního zařízení pro zaměstnance,
rekonstrukce sociálního zařízení pro žáky, vybudování 2 učeben v podkroví, výtahu
r. 2010 přestavba šaten pro žáky 2. stupně, výměna oken v tělocvičně
r. 2011 od 1.1.2011 spojena základní škola s mateřskou školou v jeden právní subjekt, přestavba šaten pro žáky 1. stupně
r. 2012 výměna oken v budově základní školy
r. 2013 výměna oken v budově mateřské školy
2.2 Velikost školy
Základní škola Slatina nad Zdobnicí, okres Rychnov nad Kněžnou je malá úplná venkovská škola. Poskytuje základní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
27
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika školy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
vzdělání žákům v 1. – 9.ročníku. Spádovými oblastmi jsou obce:
Slatina nad Zdobnicí, Kameničná, Pěčín, Rybná nad Zdobnicí – Dvorek. Pokud má škola volnou kapacitu, vyhoví zájmu
rodičů o umístění dítěte i odjinud.
Škola má 5 součástí:
Základní školu – kapacita 180 žáků
Školní družinu – kapacita 25 žáků
Školní klub – kapacita 25 žáků
Školní jídelnu – kapacita 220 jídel
Školní jídelnu – výdejnu s kapacitou 30 strávníků
2.2 Umístění školy
Škola se nachází v centru obce u hlavní komunikace. Pro dopravu žáků jsou praktické autobusové zastávky v bezprostřední
blízkosti školy, lze využít i vlak z nedaleké železniční stanice.
2.3 Prostorové, materiální, technické a jiné podmínky:
2.3.1 Vyučuje se v 7 kmenových třídách, 1. ročník je spojen se 3. ročníkem, 2. ročník se 4. ročníkem. Kromě kmenových tříd
žáci využívají odborné učebny: jazykovou a počítačovou učebnu, cvičnou kuchyň, školní dílnu. V budově je prostorná
tělocvična, školní knihovna. Kromě výuky ve škole funguje řada zájmových kroužků, které vedou především pedagogové.
2.3.2 Činnost jednoho oddělení školní družiny je zajištěna v pracovně a herně na odloučeném pracovišti v bezprostřední
blízkosti školy – v přízemí místní mateřské školy. Jedno oddělení školního klubu využívají dojíždějící žáci do odjezdu
dopravních spojů po vyučování. K tomuto účelu je vyhrazena jedna kmenová učebna vybavená pro rekreační činnost.
2.3.3 Předností školy je možnost stravování přímo v budově. Školní jídelna připravuje stravu pro děti mateřské školy, žáky
základní školy. Slouží i jako závodní stravování pro zaměstnance a cizí strávníky. Zajišťuje pro žáky pitný režim – čaj,
mléčné a ovocné nápoje. Nadstandartní je možnost zakoupení dopoledních přesnídávek, které využívá většina žáků základní
školy.
2.3.4 Pro relaxační pobyt žáků venku vyhovuje zahrada školy. K výuce tělesné výchovy slouží areál místního fotbalového
hřiště TJ Sokol, který vyhovuje sportování veřejnosti i výuce lehkoatletických disciplin a míčových her v rámci tělesné
výchovy základní školy.
2.3.5 Od roku 2002 probíhá systematická rekonstrukce školní budovy rozdělená do několika etap. Jejich realizace závisí na
přidělení státních dotací a finančních možnostech zřizovatele. Dokončena je první etapa – školní kuchyň (2006), 2 etapa rekonstrukce nevyhovujícího sociálního zařízení pro žáky i zaměstnance, vybudování dvou učeben v půdních prostorách,
venkovní výtah pro imobilní žáky byla dokončena v roce 2007.
Třetí, poslední etapu jsme zahájili v r. 2012 výměnou oken, čeká nás zateplení pláště budovy a nová omítka. Z hlediska
náročnosti vytápění budovy elektrickou energií je tato část opravy neodkladná.
2.3.6 Oblast materiálně technického zajištění výuky tvoří jednak starší vybavení – hudební věže, přehrávače mg kazet jsou
postupně nahrazovány CD přehrávači, k dispozici je 5 televizorů, videorekordéry, DVD přehrávače a novější – výpočetní
a kopírovací technika. V síti s přístupem na internet je 13 žákovských stanic. Kromě toho jsou 2 počítače s výukovými
programy a hrami ve školní družině. Učitelé využívají k výuce i přípravě na ni notebooky, škola je pokryta wifi
signálem. Ředitelka, zástupkyně a vedoucí stravování používají každá svůj počítač. Kmenové učebny jsou vybaveny
dataprojektory. Škola je vybavena několika inkoustovými a laserovými tiskárnami.
Z prostředků kraje se podle finančních možností pravidelně obnovuje fond učebnic se zřetelem na rámcový vzdělávací
program, rozšiřuje a modernizuje vybavení učebními pomůckami.
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
28
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika školy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
2.4 Charakteristika žáků a pedagogického sboru
2.4.1 Celkový počet žáků na škole se v posledních letech pobybuje mírně pod 120. Jsou mezi nimi žáci se zdravotním
i sociálním znevýhodněním. Zhruba 5% z nich má diagnózu nějaké formy specifické poruchy učení. Postupně narůstá skupina
žáků s výchovnými problémy a závislostí na návykových látkách (především kouření cigaret), přestože je na škole funkční
systém prevence návykových látek. Individuální problémy s vadami řeči lze řešit ve spolupráci s mateřskou školou, která
spolupracuje s logopedkou.
2.4.2 Pedagogický sbor tvoří 13 kmenových pedagogických pracovníků. Všichni mají dostačující vzdělání, většina splňuje
i hlavní podmínku potřebného vzdělání pro výkon své práce.
Podle aktuální potřeby jsou zaměstnáváni na dobu určitou i další pedagogové (z důvodu počtu žáků na dělení do skupin,
zastupování, provoz školního klubu).
2.4.2.1 Specializační studium a kurzy absolvovaly:
a) výchovná poradkyně
b) metodička prevence
c) asistentky reedukační péče
d) koordinátorky tvorby školního vzdělávacího programu
2.4.2.2 V rámci celoživotního vzdělávání pedagogové využívají:
a) akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
b) ambulantní dyslektická péče o žáky s poruchou učení
c) studium a akce spojené s výkonem funkce
d) studium a kurzy přípravy Aj
e) learningové studium (volba povolání)
f) školení s omezenou dobou platnosti (BOZP, lyžařský instruktor, Vyhláška 50/78 o způsobilosti v elektrotechnice, …)
2.5 Projekty
Škola se zapojuje do spolupráce s venkovskými školami v oblasti sportu (pravidelné sportovní dny s mezinárodní účastí –
polská škola)
V rámci vlastních projektů se zaměřuje na oblasti:
a) člověk za mimořádných událostí
b) poskytování první pomoci
c) zdravý životní styl
d) výtvarné dílny
e) ekologie
2.6. Spolupráce se školskou radou, rodiči, místními partnery a jinými institucemi:
2.6.1 Školská rada byla zřízena dne 25.11.2005. Její činnost se řídí školským zákonem.
2.6.2 Třídní učitelé a vedení školy mohou v případě potřeby spolupracovat se zvolenými zástupci rodičů jednotlivých tříd.
Pravidelné jsou schůzky k seznámení se školním řádem, informace o prospěchu a chování žáků ústně nebo prostřednictvím
žákovské knížky, individuální konzultace na podnět rodičů či školy k řešení výchovných problémů, k volbě povolání,
dotazníky k ŠVP, testům Scio, dílčí dotazníky a další potřebné zpětné vazby.
2.6.3 Tradici má spolupráce s místními zájmovými organizacemi – Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení SlatinaRybná, tělovýchovnou organizací Sokol, Českým svazem žen. Škola ve Dnech otevřených dveří či při jiných příležitostech
umožňuje ve svých prostorách prezentaci jejich činnosti formou výstav. V odpoledních a večerních hodinách šest dnů v týdnu
využívá školní tělocvičnu veřejnost.
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
29
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika školy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
2.6.4 Úzká spolupráce je s mateřskou školou. Společné kulturní akce, vzájemné návštěvy při různých příležitostech.
2.6.5 Partnerskými institucemi školy jsou Úřad práce, pedagogicko-psychologická poradna, sociálně právní odbor městského
úřadu, DDM.
2.6.6 Informační systém školy má několik podob:
a) vlastní webové stránky
b) místní kabelové televizní vysílání
c) veřejné informační místo před obecním úřadem
d) Slatinský měsíčník
e) Orlický týdeník
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
30
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Charakteristika školy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
31
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební plán
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
4 Učební plán
Škola
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí, 517 56 Slatina nad Zdobnicí 45
Název ŠVP
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad Zdobnicí
Platnost
od 01.09.2013
Délka studia v letech:
9
Název RVP
RVP ZV Základní vzdělávání
Forma vzdělávání
-
Učební plán ročníkový
1. stupeň
Povinné předměty
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Jazyk a jazyková komunikace
9
9
8
8
8
42
Cizí jazyk
-
-
3
3
3
9
Matematika
4
5
5
5
5
24
Informační a komunikační technologie
-
-
-
-
1
1
Prvouka
2
2
3
-
-
7
Přírodověda
-
-
-
2
2
4
Vlastivěda
-
-
-
2
2
4
Hudební výchova
1
1
1
1
1
5
Výtvarná výchova
1
2
1
2
1
7
Tělesná výchova
2
2
2
2
2
10
Člověk a svět práce
1
1
1
1
1
5
Etická výchova
0
0
0
0
0
0
Celkem základní dotace
19
20
22
22
21
104
Celkem disponibilní dotace
1
2
2
4
5
14
Celkem v ročníku
20
22
24
26
26
118
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
32
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební plán
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
2. stupeň
Povinné předměty
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Jazyk a jazyková komunikace
5
4
4
5
18
Cizí jazyk
3
3
3
3
12
Další cizí jazyk
-
2
3
-
5
Matematika
4
5
5
5
19
Informační a komunikační technologie
1
1
1
1
4
Dějepis
2
2
2
2
8
Výchova k občanství
1
1
1
1
4
Fyzika
2
2
1
2
7
Chemie
-
-
2
2
4
Přírodopis
2
2
1
2
7
Zeměpis
2
1
2
2
7
Hudební výchova
1
1
1
1
4
Výtvarná výchova
2
2
1
1
6
Výchova ke zdraví
1
1
1
-
3
Tělesná výchova
2
2
2
2
8
Člověk a svět práce
1
1
1
1
4
Etická výchova
0
0
0
0
0
Volitelný předmět 9
-
-
-
2
2
Celkem základní dotace
25
23
25
25
98
Celkem disponibilní dotace
4
7
6
7
24
Celkem v ročníku
29
30
31
32
122
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
33
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební plán
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
Celkový učební plán
RVP
ŠVP
Jazyk a jazyková komunikace
30
81
Cizí jazyk
Cizí jazyk
9
12
21
Český jazyk a literatura
Jazyk a jazyková komunikace
42
18
60
24
19
43
24
19
43
Informační a komunikační technologie
1
4
5
Informační a komunikační
technologie
1
4
5
15
0
15
Matematika a její aplikace
Matematika
Matematika
Informační a komunikační technologie
Člověk a jeho svět
Člověk a jeho svět
Prvouka
7
0
7
Člověk a jeho svět
Přírodověda
4
0
4
Člověk a jeho svět
Vlastivěda
4
0
4
0
12
12
Člověk a společnost
Dějepis
Dějepis
0
8
8
Výchova k občanství
Výchova k občanství
0
4
4
0
25
25
Člověk a příroda
Chemie
Chemie
0
4
4
Fyzika
Fyzika
0
7
7
Přírodopis
Přírodopis
0
7
7
Zeměpis
Zeměpis
0
7
7
12
10
22
Umění a kultura
Hudební výchova
Hudební výchova
5
4
9
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova
7
6
13
10
11
21
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Tělesná výchova
10
8
18
Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví
0
3
3
5
4
9
5
4
9
0
2
2
0
2
2
Celková dotace
104
98
202
Disponibilní dotace
14
19
33
Člověk a svět práce
Člověk a svět práce
Člověk a svět práce
Volitelné předměty
Volitelný předmět 9
9. ročník
Volitelný předmět 9
Základy německého jazyka
2
Cvičení z českého jazyka
1
Cvičení z matematiky
1
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
34
51
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební plán
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
Přehled využití týdnů
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
40
40
40
40
40
40
40
40
Výuka dle rozpisu učiva
null
Celkem:
Výuka dle rozpisu učiva
null
Celkem:
Poznámky k učebnímu plánu
První stupeň (celkem 14 hodin)
Disponibilní hodiny jsme použili na posílení výuky českého jazyka ve všech ročnících (po jedné hodině týdně v 1. až 3.
ročníku, po dvou hodinách týdně ve 4. a 5. ročníku), na navýšení hodin matematiky ve 2. až 5. ročníku (po jedné vyučovací
hodině týdně). Tři zbývající disponibilní hodiny jsme rozdělili na výuku přírodovědy v 5. ročníku (jedna hodina) a vlastivědy
ve 4. a 5.ročníku (dvě hodiny).
Druhý stupeň (celkem 24 hodin)
z pohledu ročníků:
6. ročník (4 hodiny) – V šestém ročníku jsme přidali dvě hodiny českého jazyka, jednu hodinu výchovy ke zdraví a jednu
hodinu praktických činností.
7. ročník (7 hodin) – V sedmém ročníku jsme posílili o dvě hodiny výuku matematiky. Po jedné hodině jsme přidali na výuku
informatiky, fyziky a přírodopisu a dvě hodiny na další cizí jazyk.
8. ročník (6 hodin) – Disponibilní hodinu jsme použili na navýšení počtu hodin matematiky, informatiky a zeměpisu, tři
hodiny jsme věnovali dalšímu cizímu jazyku.
9. ročník (7 hodin) – V devátém ročníku jsme zařadili disponibilní hodiny na výuku českého jazyka, matematiky, informatiky,
dějepisu a přírodopisu. Dvě disponibilní hodiny si žáci vyberou ve formě volitelných předmětů.
Jako volitelné předměty v 9. ročníku základy německého jazyka, cvičení z českého jazyka a cvičení z matematiky.
z pohledu vzdělávacích oborů:
volitelné předměty - 2 hodiny (9. ročník)
jazyk a jazyková komunikace - 8 hodin (po 2 hodinách v 6 a 7. ročníku, 3 hodiny v 8. ročníku a 1 hodinu v 9. ročníku)
matematika a její aplikace - 4 hodiny (2 hodiny v 7. ročníku, po 1 hodině v 8. a 9. ročníku)
informatika - 3 hodiny (7. až 9. ročník po jedné hodině týdně)
přírodopis - 2 hodiny (v 7. a 9. ročníku po jedné hodině)
dějepis - 1 hodina (v 9.ročníku)
fyzika - 1 hodina (v 7. ročníku)
zeměpis - 1 hodina (v 8. ročníku)
výchova ke zdraví - 1 hodina (v 6. ročníku)
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
35
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební plán
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
praktické činnosti - 1 hodina (v 6. ročníku)
V učebním plánu 2. stupně preferujeme jazyk a jazykovou komunikaci, matematiku a informatiku (celkem 15 hodin).
Zbývajících 9 hodin jsme zařadili do vzdělávacích oblastí Člověk a příroda (kromě chemie), Člověk a společnost, Člověk
a zdraví a Člověk a svět práce.
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
36
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5 Učební osnovy
Název školy
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
Adresa
517 56 Slatina nad Zdobnicí 45
Název ŠVP
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad Zdobnicí
Platnost
od 01.09.2013
Název RVP
RVP ZV Základní vzdělávání
Dosažené vzdělání
Základní vzdělání
Délka studia v letech:
9
5.1 Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové
vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání.
Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a
dovednostmi, které mu umožní správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně
uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání.
Obsah vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace se realizuje v oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí
jazyk. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí.
Dovednosti získané ve výuce Českého jazyka a literatury jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale jsou důležité
i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Osvojení a užívání českého jazyka jako jazyka mateřského
v jeho mluvené i písemné podobě otevírá cestu k poznání a pochopení přírodních i společenských skutečností a duchovního
bohatství minulosti i dneška. Vytváří se tak předpoklady k úspěšnému dorozumívání s lidmi tím, že učí interpretovat jejich
vyjádření a reagovat na ně, učí však také porozumět sám sobě, své roli v různých komunikačních situacích, nalézt vlastní
místo mezi vrstevníky i ve společnosti. Vede k formování hodnotové orientace a k citlivému a esteticky účinnému vnímání
okolního světa i sebe sama.
V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním,
kultivovaně psát a mluvit a rozhodovat se na základě přečteného i vnímaného textu. Žáci se učí výstižně formulovat a
sdělovat své myšlenky, prožitky a pocity, rozumět různým typům textů, jež se vztahují k nejrůznějším situacím ve škole i
mimo ni, analyzovat je a kriticky posuzovat jejich obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat a hodnotit také formální
stránku textů a jejich výstavbu.
V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka a k
poznávání a rozlišování jeho dalších forem. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je
základním předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvíjení potřebných znalostí a dovedností
se uplatňují a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy a jejich shody a
odlišnosti, třídit je podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen
nástrojem získávání většiny informací, ale i předmětem poznávání.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky,
postihovat umělecké záměry autora i formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od
skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce
literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní
hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.
Verbální i neverbální komunikace se může vhodně rozvíjet i prostřednictvím Dramatické výchovy, zařazené jako doplňující
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
37
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
obor vzdělávací oblasti Umění a kultura.
Cizí jazyk a Další cizí jazyk přispívají k chápání a objevování skutečností, které přesahují oblast zkušeností
zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový základ a předpoklady pro komunikaci žáků v rámci
integrované Evropy a světa.
Osvojování cizích jazyků pomáhá snižovat jazykové bariéry a přispívá tak ke zvýšení mobility jednotlivců jak v jejich
osobním životě, tak v dalším studiu a v budoucím pracovním uplatnění. Umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu života lidí
jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí závažnosti vzájemného mezinárodního porozumění a
tolerance a vytváří podmínky pro spolupráci škol na mezinárodních projektech.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa a sjednocujícího činitele národního společenství
- pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání
- rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství
- rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti
- vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb i
prožitků a ke sdělování názorů
- zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci
interkulturní komunikace
- samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty
různého zaměření
- získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama
- individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k
literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání
Společný evropský referenční rámec pro jazyky vymezuje kompetence komunikativní (lingvistické, sociolingvistické,
pragmatické) a všeobecné (předpokládající znalost sociokulturního prostředí a reálií zemí, ve kterých se studovaným jazykem
hovoří) jako cílové kompetence jazykové výuky.
Úroveň A2: Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (napě.
základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáže komunikovat prostřednictvím
jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech.
Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích
nejnaléhavějších potřeb.
Úroveň A1: Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním
potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací
osobního rázu, napě. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat.
Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
8+1
8+1
7+1
6+2
6+2
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
38
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
3+2
4
4
4+1
Charakteristika předmětu
Název vyučovacího předmětu: Český jazyk – Čj
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení Českého jazyka:
Předmět Český jazyk zcela pokrývá vzdělávací obor Český jazyk a literatura.
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Český jazyk a literatura jsou potřebné nejen pro kvalitní jazykové vzdělání, ale
jsou důležité i pro úspěšné osvojování poznatků v dalších oblastech vzdělávání. Užívání češtiny jako mateřského jazyka
v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje žákům poznat a pochopit společensko-kulturní vývoj lidské společnosti. Při
realizaci daného vzdělávacího oboru se vytvářejí předpoklady k efektivní mezilidské komunikaci tím, že se žáci učí
interpretovat své reakce a pocity tak, aby dovedli pochopit svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměli
orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do tří
složek: Komunikační a slohové výchovy, Jazykové výchovy a Literární výchovy. Ve výuce se však vzdělávací obsah
jednotlivých složek vzájemně prolíná.
V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát,
mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím,
analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve vyšších ročnících se učí posuzovat také jazykové prostředky textové
výstavby a kompozici textu.
V Jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Učí se
poznávat a rozlišovat jeho další formy. Jazyková výchova vede žáky k přesnému a logickému myšlení, které je základním
předpokladem jasného, přehledného a srozumitelného vyjadřování. Při rozvoji potřebných znalostí a dovedností se uplatňují
a prohlubují i jejich obecné intelektové dovednosti, např. dovednosti porovnávat různé jevy, jejich shody a odlišnosti, třídit je
podle určitých hledisek a dospívat k zobecnění. Český jazyk se tak od počátku vzdělávání stává nejen nástrojem získávání
většiny informací, ale i předmětem poznávání.
V Literární výchově žáci poznávají prostřednictvím četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky,
postihovat umělecké záměry autora a formulovat vlastní názory o přečteném díle. Učí se také rozlišovat literární fikci od
skutečnosti. Postupně získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky i schopnosti tvořivé recepce, interpretace a produkce
literárního textu. Žáci dospívají k takovým poznatkům a prožitkům, které mohou pozitivně ovlivnit jejich postoje, životní
hodnotové orientace a obohatit jejich duchovní život.
1.ročník - 9 hodin /týden
2.ročník – 9 hodin /týden
3. – 5. ročník – 8 hodin /týden
6. ročník – 5 hodin/týden
7.ročník- 4 hodiny/týden
8.ročník - 5 hodiny/týden - škol. rok 2013/14 - 4 hodin/ týden
9. ročník - 5 hodin /týden
Cíle Čj:
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
1. pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a významného sjednocujícího činitele
národního společenství
2. pochopení jazyka jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
39
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
3. rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství
4. rozvíjení pozitivního vztahu k mnohojazyčnosti a respektování kulturní rozmanitosti
5. vnímání a postupnému osvojování jazyka jako prostředku k získávání a předávání informací, k vyjádření jeho potřeb
i prožitků a ke sdělování názorů
6. zvládnutí pravidel mezilidské komunikace daného kulturního prostředí a rozvíjení pozitivního vztahu k jazyku v rámci
interkulturní komunikace
7. samostatnému získávání informací z různých zdrojů a k zvládnutí práce s jazykovými a literárními prameny i s texty
různého zaměření
8. získávání sebedůvěry při vystupování na veřejnosti a ke kultivovanému projevu jako prostředku prosazení sebe sama
9. individuálnímu prožívání slovesného uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu
k literatuře i k dalším druhům umění založených na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního a estetického vnímání
Výchovně vzdělávací strategie Čj:
Kompetence k učení
- vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání – připravujeme je na celoživotní učení
- ve výuce zřetelně rozlišujeme základní učivo a učivo rozšiřující
- učíme žáky vyhledávat , zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře i na internetu
Kompetence k řešení problémů
- na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů
- ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů zvládají
Kompetence komunikativní
- podporujeme různé formy komunikace
- klademe důraz na kulturní úroveň komunikace
- vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty
- učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (časopis, regionální tisk)
- připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích
Kompetence sociální a personální
- vedeme žáky k práci v týmech, aby mohli vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce
- rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role
- vedeme žáky ke kritickému hodnocení práce týmu, svojí práce a práce ostatních členů týmu
- podporujeme integraci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů
Kompetence občanské
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů
- na modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci, kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme
- při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí, vedeme žáky k adaptaci na nové pracovní podmínky
Očekávané výstupy na konci každého období
1. stupeň
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy - 1. období
žák
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
40
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti
respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích
na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev
zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh
Očekávané výstupy - 2. období
žák
čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává
posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta
vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku
rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru
rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace
píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry
sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy - 1. období
žák
rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá
v textu slova příbuzná
porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc, okolnost, vlastnost
rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves
spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy
rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech;
dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen
osob, zvířat a místních pojmenování
Očekávané výstupy - 2. období
žák
porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová
rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku
určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty
odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
41
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje
píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy - 1. období
žák
čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku
vyjadřuje své pocity z přečteného textu
rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění
pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností
Očekávané výstupy - 2. období
žák
vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma
rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární literární pojmy
2. stupeň
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
žák
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním
s dostupnými informačními zdroji
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr partnera v hovoru
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu
záměru
v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků
řeči
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a pravidel dialogu
využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné
poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o text přednese referát
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k
vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
žák
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov,
rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech
samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových projevů podle komunikační situace
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
42
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí
v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití
LITERÁRNÍ VÝCHOVA
Očekávané výstupy
žák
uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl
díla
rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké dílo
tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie
rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty
rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele
uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním, dramatickém i filmovém zpracování
vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kulturní diference
Princip sociálního smíru a solidarity
Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
43
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
Komunikace
Kooperace a kompetice
Kreativita
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
1. ročník
8+1 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
44
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
1. ročník
1. Čtení a literární výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Čtení a literární výchova 1
- žák skládá a rozkládá slova podle sluchu
- pozná jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím
hláskám,rozlišuje písmo tiskací a psací
- skládá a čte všechny druhy slabik
- skládá a čte všechny druhy slov
- respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
- pečlivě vyslovuje a opravuje výslovnost
- plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem
- správně řadí slova ve větě, slabiky ve slově a hlásky ve slabice
- používá znaménka ve slovech i větách
- čte správně dlouhé a krátké samohlásky
- správně odpovídá na kontrolní otázky
- rozpoznává členění textů
- naslouchá pohádkám, příběhům, vypráví podle obrázkové
osnovy, dramatizuje
- recituje básničky, zná říkadla, rozpočítadla
- rozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti
- rozvoj fonetického sluchu, sluchová syntéza a analýza
-písmena malá, velká, tiskací, psací
- slabiky otevřené, zavřené, trojpísmenné
- slova – čtení otevřených slabik ve slovech, čtení zavřených slabik
na konci slov, slova se skupinou dvou souhlásek, čtení slov se
slabikotvornými souhláskami, slova s písmenem ě, se skupinami di,
ti, ni a dy, ty, ny a se shluky souhlásek
- hlasité čtení jednoduchých vět se správnou intonací
- uspořádání slov ve větě
- interpunkční znaménka
- délka samohlásek
- porozumění přečteným větám
- nadpis, článek, řádek, odstavec
- poslech, vyprávění, dramatizace
- recitace
- prosba, poděkování, omluva, blahopřání, pozdrav, oslovení
• plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti
• porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti
• respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
• pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost
• v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči
• na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev
• seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh
• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na
hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
• čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární
texty přiměřené věku
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
1. ročník
1. ročník
Hodnoty, postoje, praktická etika
Komunikace
Základy asertivního chování
Tvořivost a základy spolupráce
Mezilidské vztahy
Tvořivost a základy spolupráce
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Rozvoj schopností poznávání
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Základní komunikační dovednosti
Základní komunikační dovednosti
Základy asertivního chování
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
45
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
1. ročník
2. Psaní
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Psaní 1
- uvolňuje si ruku, nacvičuje správné držení těla, držení psacího
náčiní
- píše čáry, oblouky, zátrhy, vlnovky
- rozlišuje písmo psací a tiskací
- píše správné tvary písmen, spojuje písmena a slabiky, píše
znaménka
- dodržuje správné tvary písmen, píše podle diktátu slova a
jednoduché věty
- píše velká písmena u vlasních jmen osob a na počátku věty
- dodržuje úhlednost písma a zachovává hygienické a pracovní
návyky
- příprava na psaní
- psaní prvků písmen a číslic
- písmo psací a tiskací
- psaní – písmeno, slabika, slovo
-diktát slov, jednoduch. vět
• zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
• píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i
slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
1. ročník
1. ročník
Psychohygiena
Základy asertivního chování
Tvořivost a základy spolupráce
Tvořivost a základy spolupráce
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Základní komunikační dovednosti
Základní komunikační dovednosti
Základy asertivního chování
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. ročník
8+1 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
46
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
2. ročník
1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Jazyková výchova 2
- žák se vyjadřuje ústně i písemně,tvoří krátké souvislé projevy,
píše jednoduché věty
- rozlišuje věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací
- řadí věty podle děje
- určí nadřazenost a podřazenost slov
- řadí slova ve větě tak, aby věta dávala smysl
- rozlišuje hlásky, výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek,
psaní i-y po měkkých a tvrdých souhláskách
- vyjmenuje řadu písmen jdoucích po sobě, řadí slova podle
abecedy
- zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky na konci
slov: b-p, d-t, ď-ť, z-s, ž-š, v-f, h-ch
- dělí slova na konci řádku podle stavby slova
- aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se skupinami dě, tě, ně,
bě, pě, vě, mě
- vyjmenuje slovní druhy, pozná podstatná jména, slovesa a
předložky v textu
- rozlišuje obecná vlastní jména, dodržuje pravidla psaní vlastních
jmen osob a zvířat
- věta jednoduchá, souvětí
- druhy vět
- pořadí vět v textu
- věta, slovo – slovo souřadné, nadřazené, podřazené
- pořádek slov ve větě
- slovo, slabika, hláska, písmeno, rozdělení hlásek
- znělé a neznělé souhlásky na konci slov
- význam slabiky pro dělení slov
- písmeno ě ve slovech
- slovní druhy: postatná jména, slovesa, předložky
- vlastní jména osob a zvířat
• plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti
• porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti
• pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost
• respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
• rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na
hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
• porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a
slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v
textu slova příbuzná
• užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných
jmen, přídavných jmen a sloves
• spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými
spojovacími výrazy
• rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich
vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
2. ročník
2. ročník
Rozvoj schopností poznávání
Základy asertivního chování
Základy asertivního chování
Tvořivost a základy spolupráce
Tvořivost a základy spolupráce
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Základní komunikační dovednosti
Základní komunikační dovednosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
47
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
2. ročník
2. Čtení a literární výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Čtení a literární výchova 2
- žák plynule( bez slabikování) přečte jednoduchý text
- užívá správný slovní přízvuk
- čte s porozuměním nahlas i potichu
- soustředěně naslouchá čtenému textu
- spojuje obsah textu s ilustrací
- vypráví, dramatizuje a domýšlí příběhy
- recituje básně
- čte pohádky, knihy o přírodě ,věcech, příběhy s dětským
hrdinou, vypráví o nich
• plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti
• pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost
• respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
Čtení a literární výchova:
- plynulé čtení jednoduchých textů
- slovní přízvuk
- čtení hlasité a tiché
- soustředěný poslech čtených textů, poezie a prózy
- text a ilustrace
- vyprávění, dramatizace pohádek a povídek
- báseň, verš, rým
- individuální četba
• v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči
• čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární
texty přiměřené věku
• vyjadřuje své pocity z přečteného textu
• rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
2. ročník
2. ročník
Hodnoty, postoje, praktická etika
Základy asertivního chování
Základy asertivního chování
Tvořivost a základy spolupráce
Tvořivost a základy spolupráce
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Základní komunikační dovednosti
Základní komunikační dovednosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Psaní
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Psaní 2
- píše písmena a číslice podle normy psaní
- správně spojuje písmena a slabiky
- používá znaménka ve slovech i větách
- opisuje a přepisuje jednoduché texty, užívá velká písmena ve
slovech i ve větě
• zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním
- tvary písmen abecedy
- spojování písmen, slabik
- umísťování diakritických znamének
- opis, přepis
• píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i
slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
48
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
2. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. Slohová výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Slohová výchova 2
- žák užívá slušné oslovení, prosbu, poděkování
- pojmenuje předměty a popíše jejich vlastnosti
- píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení, dodržuje
posloupnost děje
• respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
Sloh:
- základní formy společenského styku
- jednoduchý popis
- děj- základ vypravování
• v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči
• volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných
školních i mimoškolních situacích
• na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev
• seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
2. ročník
2. ročník
Komunikace
Mezilidské vztahy
Základy asertivního chování
Základy asertivního chování
Poznávání lidí
Tvořivost a základy spolupráce
Tvořivost a základy spolupráce
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Základní komunikační dovednosti
Základní komunikační dovednosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. ročník
7+1 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
49
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
3. ročník
1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Jazyková výchova 3
•
•
•
•
- žák rozliší věty a souvětí
- spojuje věty, doplňuje souvětí
- určí počet vět v souvětí
- vyhledá ve větách základní skladební dvojice
- třídí slova podle významu, vyhledává slova souznačná a
protikladná
- rozlišuje slabiky, hlásky, určuje počet slabik
- vyslovuje slova se správným přízvukem
- vyjmenuje vyjmenovaná slova, používá jejich znalost v
praktických cvičeních
- určí ve větě podstatná jména, přídavná jména, zájmena,
číslovky, slovesa, předložky
- skloňuje podstatná jména, rozlišuje číslo jednotné a množné, rod
mužský, ženský a střední
- při psaní jmen měst, vesnic, hor, řek dodržuje pravidla pravopisu
- určí osobu, číslo a čas, časuje slovesa v čase přítomném,
minulém a budoucím
- zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky na konci a
uvnitř slov: b-p, d-t, ď-ť, z-s, ž-š, v-f, h-ch
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti
volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných
školních i mimoškolních situacích
píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
- věta jednoduchá a souvětí
- věta jednoduchá a její stavba
- zakladní skladební dvojice
- nauka o slově – slovo a skutečnost, synonyma, opozita, slova
příbuzná
- hláskosloví
- stavba slova
- vyjmenovaná slova po b, l, m, p, s, v z
- slovní druhy- ohebné, neohebné
- podstatná jména
- vlasní jména měst, vesnic, hor a řek
- slovesa – pojmenování děje, tvary sloves, časování
- znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov
• porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a
slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v
textu slova příbuzná
• porovnává a třídí slova podle zobecněného významu - děj, věc,
okolnost, vlastnost
• rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
• užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných
jmen, přídavných jmen a sloves
• spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými
spojovacími výrazy
• rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich
vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky
• odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách
i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě,
ně, ú/ě, bě, pě, vě, mě - mimo morfologický šev; velká písmena na
začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a
místních pojmenování
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
3. ročník
3. ročník
Rozvoj schopností poznávání
Základy asertivního chování
Základy asertivního chování
Tvořivost a základy spolupráce
Tvořivost a základy spolupráce
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Základní komunikační dovednosti
Základní komunikační dovednosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
50
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
3. ročník
2. Slohová výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Slohová výchova 3
•
•
•
•
- dodržuje slovosled ve větách
- sestaví nadpis a člení projev
- pojmenovává předměty a děje
- tvoří otázky
- vypravuje podle obrázků
- popisuje ústně í písemně jednoduché předměty a činnosti
- vytvoří a použije jednoduchou osnovu
- požádá o informaci, podá stručné informace ( i telefonicky), uvítá
návštěvu a rozloučí se, sděluje přání,pozdravy,píše pohlednice,
dopis
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost
respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
- stylizace a kompozice
- členění jazykového projevu
- souvislé jazykové projevy
- otázky a odpovědi
- vypravování
- popis
- osnova
- společenský styk a jeho formy
• v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči
• volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných
školních i mimoškolních situacích
• na základě vlastních zážitků vytvoří krátký mluvený projev
• píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
• seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich
jednoduchý příběh
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
3. ročník
3. ročník
Komunikace
Mezilidské vztahy
Základy asertivního chování
Základy asertivního chování
Tvořivost a základy spolupráce
Tvořivost a základy spolupráce
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Základní komunikační dovednosti
Základní komunikační dovednosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
51
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
3. ročník
3. Čtení a literární výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Čtení a literární výchova 3
•
•
•
•
- žák čte plynule věty a souvětí, člení text
- čte rychle, s porozuměním, předčítá, využívá čtenářské
dovednosti
- používá četbu jako zdroj informací
- vypráví pohádky, povídky, dramatizuje, domýšlí příběhy,
vyjadřuje své postoje k přečtenému
- orientuje se v textu dětských knih, charakterizuje literární
postavy, vyjadřuje své postoje ke knize
plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a
náročnosti
porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené
složitosti
pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou
výslovnost
respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
- stylizace a kompozice
- členění jazykového projevu
- souvislé jazykové projevy
- otázky a odpovědi
- vypravování
- popis
- osnova
- společenský styk a jeho formy
• v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné
tempo řeči
• píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
• čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární
texty přiměřené věku
• vyjadřuje své pocity z přečteného textu
• rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od
ostatních vyprávění
• pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle
svých schopností
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
3. ročník
3. ročník
Komunikace
Mezilidské vztahy
Základy asertivního chování
Základy asertivního chování
Tvořivost a základy spolupráce
Tvořivost a základy spolupráce
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Základní komunikační dovednosti
Základní komunikační dovednosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. Psaní
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Psaní 3
- pracuje s chybou, v chybně napsaném textu opraví chyby ( tvary
písmen, pravopis, interpunkční znaménka)
- píše čitelně, úhledně, přiměřeně rychle
- provádí průběžnou i závěrečnou kontrolu vlastního písemného
projevu
- napíše krátký dopis, adresu
- vyplní lístek, telegram
• píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení
- tvary písmen
- úprava zápisu
- kontrola vlastního projevu
- dopis, adresa
- vyplňování formulářů
• píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i
slabiky; kontroluje vlastní písemný projev
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
52
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
3. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. ročník
6+2 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
53
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
4. ročník
1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Jazyková výchova 4
-Vyhledává, tvoří a aktivně používá slova jednoznačná a
mnohoznačná, protikladná (antonyma), souznačná (synonyma),
souzvučná (homonyma), nadřazená a podřazená a souřadná.
-Rozlišuje zvukovou a psanou podobu slov
-Rozlišuje slova spisovná a nespisovná, pozná a rozliší spisovné a
nespisovné tvary slov.
-V psaném projevu používá spisovné tvary slov a slova spisovná.
-Vyhledá v textu slova nespisovná a nespisovné tvary slov a
nahradí je tvary spisovními.
-Rozlišuje u slov citové zabarvení, odliší slova hanlivá a lichotivá.
-Rozpozná části slova – kořen, předponu a příponovou část,
pomocí předpon a příponových částí tvoří slova odvozená od
daného kořene
-Odlišuje předpony a předložky – nad-, pod-, od-, před-, roz-, bez-,
vz-; správně píše slova s předponami a předložkami.
-Docvičuje a opakuje pravopis vyjmenovaných slov.
-Zdůvodňuje a píše i/y, í/ý nejen ve vyjmenovaných slovech, v
jejich tvarech, ale i ve slovech příbuzných.
-Upevňuje pravopis i,y ve dvojicích slov souzvučných (homonym).
-V psaném projevu píše správně i/y, í/ý ve slovech po obojetných
souhláskách a koncovkách ohebných slov (podstatných jmen,
sloves – kromě shody přísudku s podmětem).
-V textu bezpečně najde a určuje podstatná jména, přídavná
jména, slovesa a předložky.
-Seznamuje se s neohebnými slovními druhy – příslovce,
předložky, spojky, částice a citoslovce, vyhledává jejich příklady v
textu.
-Ohebné slovní druhy - zájmena a číslovky rozpoznává v textu
(neurčuje druhy a neskloňuje je v návaznosti na pravopis).
-V textu přiměřené obtížnosti určuje všechny slovní druhy.
-U podstatných jmen samostatně určuje mluvnické kategorie –
pád, číslo, rod.
-Seznamuje se se vzory podstatných jmen, přiřazuje slova ke
vzorům, určuje životnost podstatných jmen rodu mužského podle
algoritmu.
-Rozlišuje spisovné a nespisovné tvary slov, skloňuje podstatná
jména s pomocí přehledu skloňování jednotlivých vzorů.
-Odůvodňuje psaní koncovek podstatných jmen, správně píše i/y,
í/ý v koncovkách podstatných jmen, slova podle vzoru předseda a
soudce pouze zařazuje ke vzorům.
-U sloves procvičuje a zlepšuje určování mluvnických kategorií
osoba a číslo, seznamuje se s kategorií čas a samostatně určuje.
-K infinitivu (neurčitku) utvoří sloveso určité a naopak.
-V textu vyhledá slovesné tvary a rozliší tvary jednoduché (tvořené
jedním slovesem a zvratná slovesa) a tvary složené (vyjádřeny
více slovy).
-Časuje slovesa v čase přítomném.
-Učí se časovat a časuje slovesa v čase budoucím a minulém,
tvoří a píše správné tvary sloves (bez návaznosti na pravopis u
sloves v čase minulém).
-Seznamuje se s kategorií způsob – oznamovací, rozkazovací,
tvoří gramaticky správné tvary sloves v rozkazovacím způsobu.
-Samostatně určuje mluvnické kategorie sloves – osoba, číslo,
čas, způsob (bez způsobu podmiňovacího).
-Rozlišuje a správně určuje slovesa a podstatná jména slovesná.
-Upevňuje si dovednost rozlišování věty jednoduché a souvětí
podle počtu sloves v určitém tvaru.
-U souvětí vyhledává slovesa určitá, spojovací výrazy a určuje
podle toho počet vět v souvětí.
-Naznačí stavbu souvětí pomocí větného vzorce (V = věta, číslice
= pořadí věty v souvětí, všechna znaménka ve větách).
-Samostatně vytváří souvětí podle jednoduchého vzorce (Když V1,
V2.).
-Užívá vhodné spojovací výrazy, podle potřeby projevu je
obměňuje.
-Seznamuje se s nejčastějšími spojkami (když, ale, že, protože +
zájmeno který) a získává dovednost psaní čárky před těmito
spojovacími výrazy.
-Ve větě vyhledává základní skladební dvojici a rozliší podmět a
přísudek.
-Seznamuje se s neúplnou základní skladební dvojicí (pojem
nevyjádřený podmět), dohledá a určí podmět podle
předcházejících vět nebo ze situace.
Nauka o slově
Význam slov.
Spisovná a nespisovná slova.
Citové zabarvení.
Stavba slova.
O některých předponách a předložkách.
Pravopis
Psaní i/y a í/ý po písmenech označujících obojetné souhlásky uvnitř
slov.
Tvarosloví
Slovní druhy.
Podstatná jména – skloňování podstatných jmen.
Slovesa – časování.
Slovesný způsob.
Skladba
Stavba věty.
Souvětí a jeho stavba.
Podmět a přísudek.
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
54
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
4. ročník
1. Jazyková výchova
• porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného
významu a slova vícevýznamová
• rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a
koncovku
• určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v
gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
• rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
• vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní
skladební dvojici označuje základ věty
• odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí
• píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
• zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Etická výchova
Etická výchova
4. ročník
4. ročník
Základy asertivního chování
Základy asertivního chování
Tvořivost a základy spolupráce
Tvořivost a základy spolupráce
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Základní komunikační dovednosti
Základní komunikační dovednosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Čtení a literární výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Čtení a literární výchova 4
Zaměření na autory dětské literatury - spisovatel ilustrátor, čtenář.
Pohádka, hádanka, říkanka, báseň.
-Docvičuje plynulost a techniku čtení.
-Volně reprodukuje text podle svých schopností.
-Přednáší vhodné literární texty zpaměti.
-Snaží se vyjádřit a zaznamenat své dojmy z četby anebo
poslechu literárního díla.
-Samostatně nebo v kolektivu spolužáků se pokouší o dramatizaci
textu.
-Seznamuje se se základními pojmy literární teorie: pohádka,
hádanka, říkanka, báseň; spisovatel, kniha, ilustrátor, čtenář;
divadlo, film, herec, režisér;
- verš, rým, přirovnání
• vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
• volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní
literární text na dané téma
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
4. ročník
4. ročník
Princip sociálního smíru a solidarity
Multikulturalita
Základy asertivního chování
Základy asertivního chování
Etnický původ
Tvořivost a základy spolupráce
Tvořivost a základy spolupráce
Lidské vztahy
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Kulturní diference
Základní komunikační dovednosti
Základní komunikační dovednosti
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
55
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
4. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Komunikační a slohová výchova 4
-Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas.
-Zlepšuje dovednost tichého čtení s porozuměním, odpovídá na
otázky k textu buď samostatně, nebo s výběrem z možností, učí se
z textu vybírat hlavní body a důležitá slova.
Procvičuje praktické naslouchání při komunikaci s další osobou.
-Zdokonaluje se ve věcném naslouchání (soustředěné a aktivní),
reaguje otázkami.
-Aktivně používá komunikační žánry – pozdraví, osloví kamarády i
dospělého, správně formuluje omluvu, prosbu, vzkaz, snaží se
vést dialog.
-Dovede samostatně vést telefonický rozhovor.
-Učí se používat při mluveném projevu přiměřená gesta a mimiku.
-Aktivně používá základní hygienické návyky psaní a techniku
psaní.
-Přiměřeně věku upravuje text a funkčně používá barev při zápisu
textu.
-Píše správně po stránce obsahové a formální jednoduché žánry
písemného projevu: adresa, blahopřání, pozdrav; oznámení,
pozvánka; popis, pracovní postup činnosti; jednoduché tiskopisy –
podací lístek
-Snaží se aktivně používat známý pravopis, vhodně volí slova,
slovní spojení, využívá své slovní zásoby, rozlišuje spisovná a
hovorová slova a správně je používá.
• čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
Čtení a naslouchání
Tiché čtení.
Naslouchání.
Mluvený projev
Pozdrav, omluva, prosba, vzkaz. Rozhovor.
Telefonování.
Písemný projev
Adresa, blahopřání, pozdrav.
Oznámení, pozvánka.
Popis činnosti a popis pracovního postupu.
Vyplňování tiskopisů.
Projekt Normální je nekouřit.
• rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro
daný věk, podstatné informace zaznamenává
• posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
• reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z
něj podstatná fakta
• vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku
• volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru
• rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá
podle komunikační situace
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
4. ročník
4. ročník
Fungování a vliv médií ve společnosti
Základy asertivního chování
Základy asertivního chování
Vztah člověka k prostředí
Tvořivost a základy spolupráce
Tvořivost a základy spolupráce
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Základní komunikační dovednosti
Základní komunikační dovednosti
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Poznávání lidí
Rozvoj schopností poznávání
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
56
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
4. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. ročník
6+2 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
57
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
5. ročník
1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Jazyková výchova 5
•
•
•
•
-Bezpečně určí základní části slova, pozná slovo odvozené.
-Odliší kořen, předponovou část, část příponovou a koncovku.
-Tvoří slova se samohláskovými a souhláskovými změnami.
-Rozlišuje předponu a předložku.
-Píše správně předpony nad-, pod-, před-, od-; roz-, bez-.
-Správně použije ě a je, mě a mně v kořeni slov.
-Ovládá psaní koncovek podstatných jmen, přídavných jmen
tvrdých a měkkých i osobní koncovky sloves v přítomném čase.
-Ovládá pravopis slov vyjmenovaných a příbuzných.
-V textu přiměřené náročnosti určuje všechna slova ohebná i
neohebná.
-Podstatná jména skloňuje podle vzorů (nově předseda a soudce),
odůvodňuje psaní i/y v koncovkách.
-U podstatných jmen v textu přiřazuje rod i životnost, číslo, pád a
vzor.
-Samostatně určí přídavná jména, určí jejich druh, skloňuje
přídavná jména podle vzoru mladý a jarní, odůvodní pravopis
koncovek.
- Pozná zájmena a určuje druh (neskloňuje).
-Pozná číslovky a určuje druh (neskloňuje).
-U sloves určuje nebo tvoří osobu, číslo, čas a způsob (i
podmiňovací).
-Slovesa časuje v čase přítomném, budoucím i minulém.
-Tvoří a v textu vyhledá větu jednoduchou a souvětí.
-V jednoduché větě rozliší podmět vyjádřený ( i několikanásobný)
a podmět nevyjádřený, který dohledá.
-Rozezná přísudek holý, rozvitý, slovesný nebo jmenný.
-V souvětí určí počet vět, spojovací výrazy a odůvodní psaní
znamének v textu.
-Píše větné vzorce nebo podle vzorců tvoří souvětí.
-Zvládá základy syntaktického pravopisu.
-V textu vyhledává přímou řeč a různé druhy uvozovacích vět,
upraví přímou řeč na nepřímou a naopak, seznamuje se s
grafickým zápisem přímé řeči.
porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného
významu a slova vícevýznamová
rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a
koncovku
určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v
gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary
Stavba slova
Skupiny hlásek při odvozování, zdvojené souhlásky, skupiny bě/bje,
pě, vě/vje, mě/mně.
Pravopis
Psaní slov s i/y po obojetných souhláskách v kořenu, předponě
a příponě.
Tvarosloví
Slovní druhy.
Podstatná jména – mluvnické kategorie.
Přídavná jména – druhy, skloňování.
Zájmena – druhy.
Číslovky – druhy.
Slovesa – mluvnické kategorie, slovesné způsoby.
Skladba
Věta jednoduchá a souvětí.
Skladební dvojice, podmět a přísudek.
Řeč přímá a nepřímá.
• vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní
skladební dvojici označuje základ věty
• odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu
jednoduchou v souvětí
• užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je
obměňuje
• píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
• zvládá základní příklady syntaktického pravopisu
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Etická výchova
Etická výchova
5. ročník
5. ročník
Základy asertivního chování
Základy asertivního chování
Tvořivost a základy spolupráce
Tvořivost a základy spolupráce
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Základní komunikační dovednosti
Základní komunikační dovednosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
58
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
5. ročník
2. Čtení a literární výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Čtení a literární výchova 5
-Vyjádří své dojmy z četby, zaznamená je a seznamuje s nimi
ostatní žáky pomocí referátu o knize.
-Rozlišuje různé typy uměleckých i neuměleckých textů.
-Rozpozná vybrané umělecké žánry – pohádka, pověst, bajka,
dobrodružný příběh, comics.
-S pomocí používá jednoduché literární pojmy při rozboru
literárního díla.
-Recituje básně přiměřené věku.
• vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je
Výrazné hlasité čtení uměleckých i naučných textů.
Výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu.
Předčítání textu.
Volná reprodukce přečteného textu.
Pohádka, pověst, bajka, dobrodružný příběh, comics.
Recitace básně. Verš, rým.
• volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní
literární text na dané téma
• rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů
• při jednoduchém rozboru literárních textů používá elementární
literární pojmy
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
5. ročník
5. ročník
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Základy asertivního chování
Základy asertivního chování
Tvořivost a základy spolupráce
Tvořivost a základy spolupráce
Etnický původ
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Lidské vztahy
Základní komunikační dovednosti
Základní komunikační dovednosti
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
59
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
5. ročník
3. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Komunikační a slohová výchova 5
-Při hlasitém čtení vhodně využívá modulace souvislé řeči –
tempo, intonace, přízvuk, snaží se používat různá zabarvení hlasu
podle textu.
-Samostatně reprodukuje text po tichém čtení. Zachová
posloupnost děje a hlavní linii příběhu.
-Při tichém čtení odliší podstatné a okrajové informace, vybere
hlavní body a slova, podstatné informace zaznamená.
-Posoudí úplnost či neúplnost sdělení písemného i ústního.
-Zapamatuje si podstatná fakta z přiměřeného ústního sdělení a
reprodukuje jeho obsah.
-Vede správně dialog, střídá roli mluvčího a posluchače, zdvořile
vystupuje.
-Zanechá vzkaz na záznamníku.
-Rozpozná manipulativní komunikaci – zejména v reklamě.
-Rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji
používá.\
-Používá při řeči přiměřená gesta a mimiku.
-Zdokonaluje techniku psaní, snaží se o úhledný, čitelný a
přehledný písemný projev.
-Rozvrhne text na ploše.
-Napíše správně po stránce obsahové a formální další žánry
písemného projevu - omluvenka, vzkaz, inzerát; dopis, zpráva;
výpisek (z vlastivědy, přírodovědy); jednoduché tiskopisy
(přihláška, dotazník)
-Sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří písemný
projev a text rozdělí na odstavce.
-Aktivně používá své znalosti z pravopisu lexikálního i
syntaktického.
• čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas
Výchova ke čtenářství- výběr společné četby.
Hlasité čtení.
Reprodukce přečteného textu.
Tiché čtení..
Rozhovory.
Reklama.
Dorozumíváme se beze slov.
Zápis textu z učebnice, poznámky
Dopis, zpráva, referát, inzerát, adresa, blahopřání, vyplnění
tiskopisu.
Výpisky do sešitů.
Osnova.
• rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro
daný věk, podstatné informace zaznamenává
• posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení
• reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z
něj podstatná fakta
• vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na
záznamníku
• rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě
• volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého
komunikačního záměru
• rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá
podle komunikační situace
• píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché
komunikační žánry
• sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytvoří krátký
mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
5. ročník
5. ročník
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Sebepoznání a sebepojetí
Základy asertivního chování
Základy asertivního chování
Tvořivost a základy spolupráce
Tvořivost a základy spolupráce
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Základní komunikační dovednosti
Základní komunikační dovednosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
60
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
5. ročník
6. ročník
3+2 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
61
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
6. ročník
1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Jazyková výchova 6
- vyjmenuje slovní druhy,rozdělí na ohebné a neohebné, uvede
znaky, podle kterých jednotlivé sl.druhy rozpozná, správně určí
slovní druh podle významu v dané větě
- vyhledává v textu podstatná jména,určuje u nich pád, číslo, rod
a vzor, vysvětlí, co jsou PJ konkrétní a abstraktní, vyhledává PJ
hromadná, pomnožná a látková a vysvětluje jejich zvláštnosti,
rozlišuje a správně píše PJ obecná a vlastní (názvy osob, zvířat,
měst, řek, zemí, hor, světadílů, svátků…)
-píše pravopisně správně koncovky PJ, bezpečně odůvodňuje
pomocí vzorů, dvojí možnost koncovek dokáže vyhledat v
Pravidlech,správně používá tvary podstatných jmen- části těla
-správně skloňuje PJ místní a pravopisně správně píše jejich
koncovky.
v Pravidlech čes. pravopisu se orientuje podle obsahu, dokáže
vyhledat zadaná slova, rozumí informacím uvedeným u
jednotlivých hesel,využívá příručku ke správnému pravopisu a
výslovnosti, dokáže najít poučení o zadaných pravop. jevech.
- v textu vyhledává Př.J, určí u nich pád, číslo a rod, rozpoznává
Př.J tvrdá, měkká a přivlastňovací, orientuje se v textu a správně
píše velké, nebo malé písmeno, vyhledává jmenné tvary Př.J a
píše je pravopisně správně.
-rozpozná Př.J tvrdá a měkká, koncovky odůvodňuje správným
tvarem vzoru a píše je pravopisně správně, převádí Př.J z jedn č.
do č.množného, i když dochází ke změně souhlásky.
-vyhledává v textu Př.J přivl. a skloňuje je podle příslušných
vzorů,doplní tvary Př.J do text, rozliší Př.J od PJ ( dědečkovi psipůjdu k dědečkovi).
-vysvětlí pojem stupňování, uvede přípony a koncovky jednotlivých
stupňů a předvede, jak se 2. a 3. stupeň tvoří, vyvozuje a
odůvodňuje vzniklé skupiny souhlásek, tvary 2. a 3. stupně dokáže
vyhledat v Pravidlech,
- uvádí příklady zesilování a zeslabování pomocí různých
příslovcí,odvozuje jmenné tvary přídavných jmen a ovládá jejich
pravopis
-vyjmenuje druhy zájmen, pro každou skupinu uvede
charakteristické znaky, vyhledává v textu zájmena a zařadí je ke
správnému druhu, správně skloňuje a píše tvary zájmena já, ten,
náš, můj, tvůj, svůj.
-rozliší druhy číslovek, vyhledá je v textu, rozpozná určité a
neurčité, pro každou skupinu uvede charakterist. rysy, číslovky
skloňuje, čte letopočty různým způsobem, skloňuje číslovky dva,
oba, tři, čtyři, vytvoří správný tvar jmen počítaných předmětů, i
složitější číslovky napíše slovy, bližší poučení o číslovkách
vyhledá v Pravidlech, uvede vzory, podle kterých se některé
číslovky skloňují
-uvede charakterist. znaky sloves, vyjmenuje kategorie (osoba,
číslo, čas a způsob),dokáže v textu vyhledat slovesa a tyto
kategorie určit, zvládne tvořit infinitivy a naopak určité tvary podle
zadaných kategorií, Převádí slovesné tvary z jedn. č. do mn. č., z
oznam. způsobu do podmiň. zp. atd.
-ve Slovníku spis. češtiny se také orientuje podle obsahu, využívá
seznam zkratek, zjišťuje významy slov, dokáže vysvětlit údaje u
jednotlivých hesel, rozšiřuje si vlastní slovní zásobu
-ve větě vyhledá podmět a přísudek, uvádí charakterist. znaky
základních vět. členů, rozlišuje přísudek slovesný, jmenný se
sponou a jmenný beze spony, vyjmenuje sponová slovesa a
uvědomuje si je v textu, nahradí přísudek slovesný jmenným se
sponou a naopak, rozpozná větu s nevyjádřeným podmětem, u
vyjádřeného podmětu uvádí, jakým slovním druhem je vyjádřen,
vyhledává věty s několikanásobným podmětem
-doplní koncovky v příčestí minulém, pravopis zdůvodní
-vymezí charakteristické znaky, uvede, s čím tvoří skladební
dvojici a čím bývá nejčastěji vyjádřen, rozliší přívl. shodný a
neshodný, dokáže vyjádřit přívl. shodný neshodným a naopak
-vymezí charakteristické znaky, s čím tvoří skladební dvojici a čím
bývá nejčastěji vyjádřen, vyvodí, jak se na předmět ptáme,
vyhledá v textu předměty
-vyjmenuje druhy příslovečných určení, rozpozná je v textu,
dokáže se na ně zeptat
-rozčlení v. jednoduchou na část podmětovou a přísudkovou,
vyhledá základní skladební dvojici, graficky v.jednoduchou
znázorní
-jmenuje rozdíl mezi v.jednoduchou a souvětím, najde v souvětí
slovesa v určitém tvaru, určí počet vět v souvětí
Opakování slovních druhů
Podstatná jména
-mluvnické kategorie
-konkrétní a abstraktní
-pomnožná,hromadná,látková
-obecná a vlastní
-procvičování podle vzorů
-odchylky od pravidelného skloňování
-používání jazykových příruček
-skloňování pomnožných jmen místních /region/
Pravidla českého pravopisu
Přídavná jména
-druhy
Průběžně: opakování pravopisných jevů
-přivlastňovací příd.jm.
-pravopis koncovek
-tvoření tvarů
-stupňování
-skloňování
-jmenné tvary
Zájmena
-druhy zájmen
-skloňování podle vzorů ten a náš
-skloňování zájmena jenž, já
-skloňování zájmen podle vzorů přídavných jmen
Číslovky
-druhy číslovek
-skloňování číslovek
Slovesa
-mluvnické kategorie
-podmiňovací způsob
-užívání slovesných časů
Slovník spisovné češtiny
Skladba
Větné členy
-základní skladební dvojice
-shoda přísudku s podmětem
-přívlastek
-předmět
-příslovečné učení
Věta jednoduchá
Souvětí
-určování vět hlavních a vedlejších
-grafické znázornění souvětí
-interpunkce v souvětí
-spojovací výrazy
Zvuková stránka jazyka
-hlásky
-spisovná a nespisovná výslovnost
-zvuková stránka slova a věty
Rozvrstvení národního jazyka
-řeč a jazyk
Jazykověda a její složky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
62
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
6. ročník
1. Jazyková výchova
•
•
•
•
•
-graficky souvětí znázorní, v. hlavní, v. vedlejší (orientačně)\n-určí
sl.druh spojovacího výrazu- nejobvyklejší příklady
-rozpozná znělé a neznělé souhlásky, dovede vysvětlit spodobu
znělosti, dokáže uvést příklady se souhl. párovými lišícími se
znělostí,
-u slov dokáže označit hlavní a vedlejší přízvuk,
-znázorní větnou melodii u vět ozn.,rozk. a tázacích, rozpozná věty
tázací zjišťovací a doplňovací
-dokáže vymezit pojem jazyk, vysvětlí vznik jazyka a jeho vývoj,
rozpozná jazyk spisovný a nespisovný, dá příklady, kde a kdy se
užívá spisovný jazyk
-definuje, co je nářečí a obecná čeština, uvede, čím se liší od
spisovného jazyka, orientuje se v mapce nářečí
-vysvětlí pojmy: jazykověda, nauka o slovní zásobě, mluvnice,
hláskosloví, tvarosloví, skladba a nauka o tvoření slov, rozumí
pojmu dialektologie, uvede, co je věta a z čeho se skládá, co je
slovní zásoba, co je mluvnice a jak se dělí
Průběžně: opakování pravopisných jevů
samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem
spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci
rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v
souvětí
rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní
jejich užití
spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
• rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov,
rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazérech
• v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný,
morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
• využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
63
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
6. ročník
2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Komunikační a slohová výchova 6
•
•
•
•
•
•
•
•
-vysvětlí rozdíly mezi mluveným a psaným projevem
-vyplní jednoduchý tiskopis, vysvětlí, kdo je adresát a kdo
odesílatel
-jasně, stručně a srozumitelně se vyjádří pro potřeby telegramu
nebo SMS zprávy
-vhodně komunikuje s dospělými i se spolužáky
-vysvětlí rozdíly mezi zprávou a oznámením, napíše krátký vzkaz,
vyjmenuje druhy inzerátů, objasní náležitosti objednávky
-uvede rozdíly mezi soukromým (osobním) a úředním dopisem,
vyjmenuje části, které dopis obsahuje, napíše osobní dopis
-z ukázek vyvodí charakteristické rysy popisu, vyjmenuje různé
postupy při popisu, pracuje s textem, vymýšlí synonyma,
obohacuje svoji slovní zásobu
-nakreslí plánek bytu a podle něj byt popíše, práci rozčlení do
odstavců, dbá na návaznost, výběr pojmenování a rozmanitost
sloves, rozlišuje nespisovné a hovorové výrazy a dokáže je
nahradit plně spisovnými,
-shromáždí množství pojmenování znaků a vlastností a obohatí je
rozvitými větnými členy, popíše obličej, postupuje od
nejvýraznějších znaků k méně výrazným, vyjadřuje se i v
souvětích, dbá na pestrost použitých sloves, používá přirovnání a
rčení,výstižně popíše některého svého spolužáka, podle obrázku
popíše nějakou osobnost (pouze vnější popis)
-z ukázek vyvodí charakteristické rysy, rozšiřuje si slovní zásobu,
shromáždí výstižná slovesa, popíše (ústně či písemně) krajinu
podle obrázku
- textu vyvodí charakteristické rysy, sestaví osnovu popisu, popíše
např. jednoduché kouzlo nebo pokus z fyziky,vybírá výstižná,
popř. i odborná slova, obohacuje si slovní zásobu, rozvíjí myšlení
-uvede rozdíl mezi výpisky a výtahem, z vlastní zkušenosti dá
příklad, kdy si pořizuje výtah, shromáždí odborné výrazy, jejich
význam vyhledá v některé encyklopedii nebo slovníku, zpracuje
výtah kratšího výkladu nebo textu z naučné knihy,uvede pramen, z
něhož je výtah pořízen
-řekne důvod, proč se výpisky pořizují, uvede příklady, jak se
mohou výpisky zaznamenávat, orientuje se v textu, vyhledává
důležité údaje, udělá výpisky z uceleného výkladu z učebnice
(dějepisu, zeměpisu nebo fyziky)
-vymezí pojem vypravování, v ukázkách vyhledá charakteristické
rysy a prostředky k oživení děje, dokáže stupňovat napětí a
používá přímou řeč, reprodukuje přečtený příběh, orientuje se v
daném textu, nahrazuje slova výstižnějšími, rozvíjí a obohacuje
svoji slovní zásobu, odstraňuje opakování slov
- zpracuje osnovu zadaného textu ( ve větách i v heslech).\n-podle
své fantazie dokončí načaté vypravování, samostatně napíše
vypravování, text člení do odstavců
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří
koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje
hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky
nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá
verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné
jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky
vhodnými pro danou komunikační situaci
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní
kritický postoj
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr
partnera v hovoru
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a
hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s
dostupnými informačními zdroji
Úvod k výuce slohu
-projev mluvený a psaný, komunikace, stylistika
Vyplňování jednoduchých tiskopisů
-poštovní poukázky
-podací lístek
-telegram, SMS
Jednoduché komunikační žánry
-vzkaz
-inzerát
-objednávka
-zpráva a oznámení
-SMS
Dopis
Průběžně:
-rozvíjí souvislý ústní i písemný projev, spolupracuje s ostatními při
řešení úkolů
Popis a jeho funkce
-popis budovy
-popis místnosti
-popis osoby
-popis krajiny
-popis pracovního postupu
Výtah a výpisky
-výtah
-výpisky
Vypravování
-dějová posloupnost
-jazykové prostředky ve vypravování
-osnova vypravování
-vyprávění podle obrázků
-dokončení příběhu
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
64
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
6. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
65
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
6. ročník
3. Literární výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Literární výchova 6
•
•
•
•
-čte plynule a s porozumění,.při hlasitém čtení dodržuje přiměřené
tempo, reprodukuje přečtený text,pracuje s textem, vytyčí hl.
myšlenku, vyhledá metafory, přirovnání a personifikaci, vyhledá a
uvede zajímavosti o některých autorech
-jmenuje charakteristické znaky lidové slovesnosti, najde spojitosti
mezi lidovou poezií a lid. písněmi
-charakterizuje poezii, prózu, drama, uvede konkrétní příklady ze
své četby, popř. návštěvy divadla
- vysvětlí, proč vznikají mýty a báje, přečte několik ukázek., čte s
porozuměním, dokáže reprodukovat text a najít hlavní myšlenku,
uvede příklady mýtů a bájí, které se vyprávěly mezi indiány, ve
starověkém Egyptě či v Řecku nebo Římě
-vyjmenuje charakteristické znaky pohádky, přinese pohádkové
knihy, uvede jména spisovatelů a sběratelů pohádek, čte s
porozuměním, dokáže reprodukovat text, orientuje se v textu a
dokáže vyhledávat odpovědi na otázky
-vyvodí z textu charakter. znaky pověsti, porovná pověst s
pohádkou, najde pravdivé jádro, čte s porozuměním, zapamatuje
si a stručně vypráví přečtenou pověst
-přečte s porozuměním ukázky z oblasti dobrodružné literatury od
pravěku až po současnost, sestaví osnovu dobrodružného
příběhu, charakterizuje hlavní postavy, zhodnotí jejich jednání a
popíše vztahy mezi nimi, v ukázkách vyhledá konkrétní zeměpisné
názvy a historické údaje
-reprodukuje přečtený text,určí, ve kterém období se děj odehrává,
určí historické souvislosti, charakterizuje hrdinu příběhu
-uvede autory, kteří psali (píší) fantastickou literaturu,
charakterizuje druh této literatury, v textu vyhledá fantastické
prvky, samostatně rozvíjí myšlenky, jak mohou různé vynálezy
ovlivnit životy lidí
uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a
jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy
divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké
dílo
porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním,
dramatickém i filmovém zpracování
rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
Průřezová témata
jazykové prostředky literatury
lidová slovesnost
poezie, próza, drama
mýty,báje
pohádky
pověsti
dobrodružná literatura
literatura s dětským hrdinou
fantastická literatura
Průběžně:
dokáže získat z různých zdrojů další informace k probíranému učivu,
připravuje si referáty o přečtených knihách, čtením nahlas
zdokonaluje výrazné čtení, navštěvuje školní knihovnu, orientuje se
v knihovnickém systému, čtením si obohacuje slovní zásobu,
rozšiřuje vědomosti a rozvíjí myšlení
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Princip sociálního smíru a solidarity
Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
66
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
7. ročník
7. ročník
4 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
67
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
7. ročník
1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Jazyková výchova 7
-definuje, co je slovo, vysvětlí význam věcný a mluvnický, uvede
příklad
-vysvětlí pojem sousloví, vyhledává je v textu, rozpozná význam
obrazný, vysvětlí význam některých rčení
-objasní pojem synonymum a uvede příklady, k domácím slovům
vyhledá slova přejatá a naopak, uvede, jak se synonyma od sebe
liší, vyjmenuje slova se slohovým zabarvením
(hovorová,knižní,básnická…), ke spisovným slovům uvede slova v
obec. češtině
-vysvětlí pojem, uvede příklady
-vyhledá odborné názvy v textu, vysvětlí pojem terminologie,
uvede příklady terminologických sousloví z fyziky, dějepisu…,
rozliší je na domácí a přejaté
-vysvětlí, jak se vyvíjí slov. zásoba,
-vyjmenuje způsoby obohacování slovní zásoby, uvede příklady
-vysvětlí pojem odvozování, vytvoří názvy osob od sloves a
příd.jmen, pojmenuje obyvatele různých měst a zemí, vytvoří
názvy prostředků a nástrojů od sloves a příd.jmen., názvy dějů od
sloves, z podstatného jména dokáže vytvořit přídavné jméno,
vysvětlí rozdíl (balicí papír-žena, balící…)
-odvodí slovesa od jiných sloves, rozpozná předponu, nahradí ji
jinou, vysvětlí význam
-vysvětlí pojem složenina, tvoří složeniny
-vysvětlí zkratky v textu, vyvodí, jak vznikly, správně je napíše a
správně je i přečte, na příkladu Čedok vyvodí zkratkové slovo,
uvede příklady zkratek i jiného druhu (např.,atd. a dalších),
vysvětlí jejich význam a správně je píše
-dokáže vytvořit správné tvary zájmena jenž a použít je v
textu,odůvodní odlišnost tvaru po předložce, dokáže použít ve
správných tvarech i ostatní vztažná zájmena, píše správně
interpunkci
-vyčasuje slovesa v přít. čase, možnost dvojích koncovek si ověří
v Pravidlech, vytvoří přítomné tvary i od sloves typu prosit, trpět,
sázet, podle rozk. způsobu vyvodí a tvoří tvary mn.č.
-dokáže od sloves vytvořit správné tvary rozk.zp.,
-vyvodí podstatu rodu činného a trpného, uvede druhy vyjádření
trpného rodu, rozliší použití zájmena se v trpném rodě a ve
zvratném slovese v činném rodě, tvoří tvary příčestí trpného,
nahradí opisný tvar trpný zvratnou podobou slovesa a naopak,
převádí věty se slovesy v čin. rodě do trpného rodu
-rozliší přísl. místa,času,způsobu,míry a příčiny, správně se na ně
ptá,
-vyvodí, z čeho se příslovce tvoří, objeví, z čeho vznikly přísl.
spřežky, píše je pravopisně správně, vysvětlí rozdíl (nahoru-na
horu), dokáže příslovce stupňovat.
-dokáže určit pády, s kterými se předložky pojí, prohloubí si
pravidlo psaní předl. s a z, správně používá slabičné nebo
neslabičné podoby předložek, dokáže nahradit slova
předložkovým spojením\n-z příkladů vyvodí, co všechno může
spojka spojovat, spojky v souvětích nahrazuje jinými spojkami,
spojuje věty v souvětí, na základě získaných vědomostí zvládá
interpunkci
-rozpozná, kdy je dané slovo částicí a kdy jiným slov. druhem,
vytvoří věty s částicemi.
-nahradí citoslovce slovesem a naopak, napíše věty, v nichž užije
citoslovce \n\n-z textu vyvodí podstatu vět jednočl. a dvojčl.,
vyhledá v textu věty jedočl. a dvojčl., rozliší věty dvojčl. s
nevyjádřeným podmětem, nahradí věty jednočl. větami
dvojčlennými a naopak
-vysvětlí, co jsou větné ekvivalenty, a uvede příklady, rozpozná,
který slov. druh je základem vět. ekvivalentů v textu
-uvede, čím může být podmět vyjádřen, vyhledá ve větách
podměty a určí, zda jsou holé, rozvité nebo několikanásobné,
-vysvětlí podstatu podmětu všeobecného, rozliší věty s podmětem
všeobecným a nevyjádřeným.
-uvede, čím může být přísudek vyjádřen, vyhledá ve větách
přísudky slovesné a jmenné se sponou, vyjmenuje sponová
slovesa, správně určí přísudek slovesný složený
-vyhledá v textu předměty, dá příklady sloves předmětových a
bezpředmětových
-vyjmenuje druhy příslovečných určení, rozpozná je v textu,
dokáže se na ně zeptat
-rozliší přívl. shodný a neshodný, dokáže vyjádřit přívl. shodný
neshodným a naopak,
Opakování ze 6.ročníku
Nauka o významu slov
-význam slova
-slova jednoznačná a mnohoznačná
-slovo a sousloví
-synonyma a homonyma
-slova citově zabarvená
-odborné názvy
Slovní zásoba a její obohacování
-slovotvorba
-odvozování
-odvozování podstatných jmen
-odvozování přídavných jmen
-odvozování sloves
-skládání
-zkracování
Tvarosloví
-opakování
-skloňování zájmena jenž
-slovesa
-slovesný rod
-příslovce, příslovečné spřežky
-stupňování příslovcí
-předložky
-spojky
-částice
-citoslovce
Skladba
-druhy vět podle postoje mluvčího
-věty dvojčlenné, jednočlenné,
-větné ekvivalenty
-podmět
-přísudek
-předmět
-příslovečné určení
-přívlastek
-doplněk
/-přístavek/
Druhy vedlejších vět
-v.v.podmětná
-v.v.předmětná
-v.v.příslovečné
-v.v.přívlastková
-v.v.doplňková
-v.v.přísudková
Procvičování pravopisu
-vyjmenovaná slova
-koncovky podstatných jmen
-koncovky přídavných jmen
-shoda přísudku s podmětem
-psaní vlastních jmen
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
68
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
7. ročník
1. Jazyková výchova
rozvíjejícím. Rozpozná je a píše správně interpunkci.
-vymezí charakteristické znaky, uvede, s čím tvoří skl. dvojice a
čím bývá nejčastěji vyjádřen, vyhledá v textu doplňky, rozliší
doplněk od přísudku jmenného se sponou, píše pravopisně
správně koncovky doplňků i přísudků
-uvede, podle kterých znaků pozná v.v.podmětnou, vyhledá v textu
spojovací výrazy, nahradí podmětovou část věty větou vedlejší
-uvede, podle kterých znaků pozná v.v.předmětnou, vyhledá je v
textu rozpozná ji od v.v.podmětné, dokáže se správně zeptat,
nahradí předměty větou vedlejší.
-vyjmenuje druhy v.v.příslovečných, uvede, podle kterých znaků je
pozná, vyhledá věty v textu a určí je, přísl. určení nahradí
vedlejšími větami, vyhledá nejčastější spojovací výrazy
-uvede, podle kterých znaků pozná v.v.doplňkovou, vyhledá je v
textu shromáždí nejčastější spojovací výrazy, vytvoří souvětí s
v.v.doplňkovou
-uvede, podle kterých znaků pozná v.v.přísudkovou, nahradí
jmennou část přísudku vedl. větou
-aplikuje znalost pravopisných pravidel v písemném projevu,
odůvodňuje pravopisné jevy
• spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
• rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov,
rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazérech
• samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem
spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
• správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci
• využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
• rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v
souvětí
• v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný,
morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní
jejich užití
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
69
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
7. ročník
2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Komunikační a slohová výchova 7
•
•
•
•
•
•
•
-v textu (popis obrazu) vyhledá ústřední motiv, všimne si postupu
při popisu, promyslí jeho stavbu a vypracuje osnovu, vyhledá
slovesa, pracuje s textem, nahradí opakované nebo nevhodné
výrazy výstižnějšími, vypracuje popis uměl. díla
-upevní si vědomosti z 6.roč., pracuje s textem, osnovou a
odstavci, vypíše všechny potřebné předměty a prostředky, vyhledá
všechny fáze postupu, nahradí slovesa vhodnějšími, spojí je se
jménem v náležitém pádu, nahradí opakující se příslovce a spojky,
vyhledá v textu odborné názvy a vysvětlí jejich význam, napíše
popis pracovního postupu
-rozliší, co patří do ch. vnější a vnitřní, pracuje s textem, vyhledá
pojmenování různých vlastností, nahradí je synonymy, obohacuje
si slovní zásobu, vysvětlí pojem nepřímé charakteristiky a uvede
příklady, je schopen využít rčení a přirovnání, vysvětlí různá
přísloví a pořekadla, dokáže stručně charakterizovat osoby ze
svého okolí
-vysvětlí pojem líčení, pracuje s textem, sestaví osnovu, text
rozčlení do odstavců, vyhledá výrazy líčící krásu místa a vztah k
němu, využívá synonyma, uvede příklady vizuálních, sluchových,
hmatových i čichových vjemů, vypráví dojmy z některého
uplynulého dne nebo ze zimní či jarní přírody
-upevní si vědomosti z 6.roč., porovná výtah a výpisky, pracuje s
textem, podle osnovy dokáže shrnout obsah úryvku, připraví výtah
z textu, který si sám vybere
-vyhledá v textu podstatné části, najde zdůvodnění, uvede, proč se
žádost píše, formuluje žádost ústně i písemně
-z textu vyvodí všechny důležité části, vyjmenuje je, pracuje s
textem, odstraní neobratná vyjádření nebo opakující se slova,
shromáždí patřičné údaje a napíše vlastní životopis n. životopis
jednoho z rodičů
-upevní si vědomosti z 6.roč., dokáže využít prostředky k oživení
děje a stupňování napětí, správně píše interpunkci v přímé řeči,
používá přirovnání a personifikaci, vyhledá a uplatní ve
vypravování dějová slovesa, text rozčlení na odstavce, pracuje s
osnovou – citátová, v bodech, ve větách, rozliší slova neutrální,
kladně nebo záporně citově zabarvená, nespisovné výrazy
nahradí spisovnými, pracuje s textem, odstraňuje slohové
nedostatky, napíše vypravování
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří
koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje
hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky
nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá
verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné
jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky
vhodnými pro danou komunikační situaci
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní
kritický postoj
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a
hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s
dostupnými informačními zdroji
Popis
-uměleckého díla
-výrobku
-pracovního postupu
Charakteristika
Líčení
-krajiny
Výtah
Žádost
Životopis
Vypravování
Projekt třídní časopis /nejméně 1 číslo za školní rok/
Průběžně:
-rozvíjí ústní i písemný projev, obohacuje si slovní zásobu, účinně
spolupracuje ve skupině, využívá získané znalosti a zkušenosti
v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, vytváří si
komplexnější pohled na různé jevy
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
70
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
7. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
71
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
7. ročník
3. Literární výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Literární výchova 7
-čte plynule a s porozuměním, při hlasitém čtení dodržuje
přiměřené tempo, dokáže reprodukovat přečtený text, pracuje s
textem: objeví hl. myšlenku, vyhledá metafory, přirovnání a
personifikaci, vyhledá a uvede zajímavosti o některých autorech
-vysvětlí pojem bajka, uvede autory bajek, z textu vyhledá
charakteristické rysy
-z textu vyvodí typické znaky povídky, charakterizuje hl. hrdinu na
základě vyhledaných údajů, uvede příklady dalších povídek, které
četl, popř. přinese knížku na ukázku
-rozliší lyriku a epiku, objasní pojmy – sloka, verš a rým, vyjmenuje
druhy rýmu, schematicky znázorní a dokáže na příkladech určit,
vyhledá metafory, personifikaci, přirovnání a zvukomalbu, pokusí
se najít smysl básně
-z literárních ukázek vyvodí rozdíly mezi baladou a romancí, uvede
autory balad a romancí
-naučí se libovolnou báseň zpaměti
-porovná poezii s prózou, uvede odlišné, ale i společné znaky
-vyjmenuje základní charakterist. rysy divadelní hry na základě
návštěvy divadelního představení nebo videoukázky, uvede
základní rozdíly mezi poezií, prózou a dramatem, seznámí se s
ukázkou filmového a divadelního scénáře, porovná je
-upevní si učivo z 6.roč. a vyjmenuje charakterist. znaky. uvede
knihy pověstí, které četl, některou z nich přinese na ukázku,
nějakou pověst si přečte, popř. zhlédne na videu
-upevní si učivo z 6.roč., vyjmenuje charakterist. znaky, porovná
pohádku s pověstí na základě konkrétních přečtených příběhů
-uvede knihy s touto tematikou na základě vlastní četby, přinese
knížky na ukázku, shromáždí základní údaje o autorech, vypráví
zajímavý příběh z vlastní četby, sestaví osnovu, vyhledá
dobrodružné prvky a vyhledá prostředky, kterými autor dosáhl
napětí
-uvede knihy s touto tematikou na základě vlastní četby, přinese
knížky na ukázku, shromáždí jména autorů, dá příklady
humorných prvků (situací)
-uvede autory, kteří psali (píší) sci-fi, v textu vyhledá prvky sci-fi,
rozvíjí myšlenky, jak mohou různé vynálezy ovlivnit životy lidí
• uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a
jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
• rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
bajka
povídka
poezie
balada
romance
drama, film – scénář
pověsti
pohádky
dobrodružná literatura
humorná literatura
science fiction
Průběžně:
Připravuje si referáty o přečtených knihách a shromažďuje informace
o autorech. Formuluje vlastní názory na četbu. Čtením nahlas
zdokonaluje výrazné čtení. Pracuje s literárním textem.
Navštěvuje školní knihovnu, dokáže získat informace z internetu,
vytisknout je a zkopírovat.
• formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy
divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké
dílo
• rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci,
uvede jejich výrazné představitele
• porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním,
dramatickém i filmovém zpracování
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Stavba mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
72
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
7. ročník
8. ročník
4 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
73
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
8. ročník
1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Jazyková výchova 8
-vysvětlí, jak se do češtiny dostávají nová slova, ve slovníku
vyhledá významy různých slov, tvoří nová slova pomocí předpon a
přípon\n-vyhledá v textu cizí slova, vysvětlí jejich význam, ve
Slovníku spi. češtiny zjistí, z kterých jazyků byla do češtiny přejata
uvedená slova, pojmenuje různé profese přejatými slovy, slova
přejatá nahradí domácími, vysvětlí pojem slovo mezinárodní a dá
příklad, uvede názvy vědních oborů a sportovních disciplín,
použije výrazy domácí i přejaté, vyhledá v textu přejatá slova a
rozpozná, jak se liší ve výslovnosti a v pravopise od slov domácích
-upevní si a procvičí učivo z předchozích ročníků,v textu
-vyhledá obecná jména přejatá a vyvodí, jak se budou skloňovat,
vytvoří náležité tvary a ověří je v Pravidlech, vyskloňuje podst.j.
idea a rozpozná, podle kterých vzorů se řídí jeho koncovky, podle
slova idea dokáže tvořit tvary podobných slov, uvede příklady slov,
která se neskloňují\
-vyhledá v textu cizí vl. jména a shromáždí o nich informace,
vyvodí, podle jakých vzorů se budou skloňovat, rozpozná jména
slovanská a neslovanská, uvede příklady jmen, která se neskloňují
-vysvětlí pojem slovesný vid, rozliší slovesa dokonavá a
nedokonavá, vytvoří vidové dvojice, vytvoří sloves. tvary v
rozkazovacím způsobu a převede je do záporné podoby
-tvoří různé tvary sloves, ověří jejich správnost v Pravidlech,
vytvoří tvary příčestí trpného, nahradí infinitiv podstatným jménem
slovesným, vyjmenuje slovesa nepravidelná, tvoří od nich různé
tvary
-aplikuje pravidla psaní i/y v koncovkách podstatných a přídavných
jmen, ve slovech vyjmenovaných a příbuzných, ve shodě přísudku
s podmětem, volbu i/y odůvodní, rozliší významy slov lišících se i-y
(sípe-sype)
-správně používá předpony s-/se-podle vyjádření směrů, z-/zepodle výsledku děje, změny stavu,, vz-/vze- pro směr vzhůru
-určí pád jména, se kterým se předložka pojí a správně předložku
přiřadí
-odůvodní pravopis v těchto skupinách, píše pravopisně
správně,včetně zájmena já, vyjmenuje slova, která musíme
pamatovat
-graficky znázorní stavbu věty jednoduché, rozliší větu
jednoduchou od souvětí
-vytvoří věty s přísudkem slovesným, jmenným se sponou i
jmenným beze spony, vytvoří věty, kde bude podmět vyjádřen
např. číslovkou, infinitivem slovesa nebo neohebným slovním
druhem,rozpozná členy holé, rozvité a několikanásobné a určí,
jakým slovním druhem jsou vyjádřeny, rozpozná a určí rozvíjející
větné členy, vedlejší věty, určí jejich druh
-z textu vyvodí poměr příčinný, souvětí s výz. poměrem
důsledkovým změní na souvětí s výz. poměrem příčinným a
naopak, vyjmenuje nejčastější spojovací výrazy, rozebere složitá
souvětí, rozliší věty hlavní a vedlejší, určí druhy vedlejších vět,
mezi souřad. spojenými větami určí významový poměr a souvětí
graficky znázorní
-do textu doplní správně čárky a odůvodní je, souvětí znázorní
graficky
-vymezí pojem několikanásobný větný člen, vyjmenuje významové
poměry mezi jednotlivými členy, uvede nejčastější spojovací
výrazy, dá příklady k jednotlivým typům, vyhledá v textu
několikanás. větné členy a určí mezi nimi významový poměr,
správně doplní interpunkci.
-vysvětlí, kdy jsou vedlejší věty souřadně spojené, znázorní je
graficky, v běžných typech souvětí píše správně interpunkci,
vyhledá souřadně spojené v.vedlejší a určí u nich významový
poměr, rozpozná, kdy nejsou v.věty souřadně spojené
-vysvětlí pojem souvětí podřadné, rozpozná větu hlavní a vedlejší,
vysvětlí interpunkci,vyhledá v textu souvětí souřadná, vyjmenuje
významové poměry mezi větami hlavními
-rozliší slovan. jazyky na západní, východní a jižní, vyjmenuje
slovan. jazyky západní, přečte si ukázky textů v polštině,
slovenštině, chorvatštině a lužic. srbštině, pokusí se je přeložit,
vyhledá podobné a rozlišné znaky
-rozpozná spisovný a nespisovný český jazyk, vyjmenuje útvary
• spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
Obohacování slovní zásoby
-nauka o tvoření slov
-slova přejatá
Tvarosloví
-skloňování jmen přejatých a cizích vlastních jmen
-užití vlastních jmen v textu
Slovesný vid
Pravopis
-psaní i/y v koncovkách
-psaní předpon s-, z-, vz-psaní předložek s/se, z/ze
-psaní skupin bě/bje, vě/vje, pě, mě/mně
Skladba
opakování
-věta jednoduchá a souvětí
-druhy vedlejších vět
Významové poměry mezi souřadně spojenými hlavními větami,
souvětí souřadně, hlavní věty
-poměr slučovací
-poměr odporovací
-poměr stupňovací
-poměr vylučovací
-poměr příčinný
-poměr důsledkový
Spojovací výrazy v souvětí, interpunkce v souvětí
Významové poměry mezi větnými členy a vedlejšími větami
Souvětí souřadné a podřadné
Jazykové rozbory, složitější souvětí
Obecné výklady o českém jazyce
-slovanské jazyky
-útvary českého jazyka a jazyková kultura
• rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov,
rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazérech
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
74
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
8. ročník
1. Jazyková výchova
• samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem
spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
• správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci
• využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
• rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v
souvětí
• v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný,
morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní
jejich užití
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
75
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
8. ročník
2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Komunikační a slohová výchova 8
•
•
•
•
•
•
-vyjmenuje základní styly podle funkce (prostě sdělovací, odborný,
publicist. a umělecký) a uvede příklady, rozpozná základní styly
podle formy (projevy mluvené a psané)
-zopakuje si vědomosti z předchozích ročníků, pracuje s textem,
vypíše důležitá fakta, slova, kterým nerozumí, vyhledá ve Slovníku
spisovné češtiny nebo ve Slovníku cizích slov, zpracuje výtah z
určeného textu, využije i citáty, uvede jméno autora, název díla,
nakladatelství, místo a rok vydání, stránku, ze které citát je
-zopakuje si vědomosti, pracuje s textem, vyhledá jazykové
prostředky charakteristiky vnější i vnitřní, rozliší ch. přímou a
nepřímou, uvede vlastnosti, kterými se lidé od sebe liší, doplní
přirovnání a rčení do určitého textu, odstraní kompoziční
nedostatky, vybere z krásné literatury ukázku charakteristiky
postavy a vypíše zajímavá a výstižná jazyková vyjádření, vybere si
libovolnou literární nebo filmovou postavu a vypracuje její
charakteristiku
-vysvětlí, co je výklad, a uvede, kde se používá, v textu vyhledá
odborné názvy domácího i cizího původu, rozčlení je na
jednoslovné a na sousloví, upraví nepřesné formulace, kde by
mohlo dojít k omylům, odstraní opakování vztažných vět,
nevhodná předložková spojení a upraví pořádek slov, pracuje se
Slovníkem cizích slov. -vyhledá slova, kterým v textu nerozumí,
slova přejatá nahradí českými ekvivalenty, vypracuje výklad,
uvede knihy nebo časopisy, z kterých čerpal informace
-upevní si vědomosti, pracuje s textem, vyhledá básnické obrazy,
najde příklady subj. zabarveného popisu, porovná ukázky různých
autorů.,vypracuje subj. zabarvený popis, použije personifikaci,
přirovnání a metafory, pracuje podle předem připravené osnovy
-z textu vyvodí znaky typické pro úvahu, porovná úvahu s
výkladem, shromáždí hodnotící prostředky a obrazná vyjádření,
vytvoří otázky k danému problému, pracuje s textem, upraví
nevhodná vyjádření, nahradí výrazy vhodnějšími, odstraní
opakování sloves, uvede příklady, jak začít úvahu, ústně diskutuje
na vybrané téma, napíše úvahu na libovolné téma
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří
koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje
hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky
nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá
verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky
vhodnými pro danou komunikační situaci
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní
kritický postoj
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a
hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s
dostupnými informačními zdroji
Jazykové styly
Výtah
Charakteristika literární postavy
Výklad
Líčení
Úvaha
Průběžně:
-rozvíjí písemný i ústní projev, obohacuje si slovní zásobu, využívá
získané vědomosti a zkušenosti v zájmu vlastního rozvoje i své
přípravy na budoucnost, vytváří si komplexnější pohled na různé jevy
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
76
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Poznávání lidí
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
77
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
8. ročník
3. Literární výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Literární výchova 8
-zopakuje si a upevní vědomosti z předchozích ročníků, vypráví
libovolný biblický příběh, vyjmenuje nejznámější biblické postavy a
uvede k nim nejznámější informace, uvede o bibli, jak vznikla, kdo
ji napsal, jakým jazykem a jak je rozdělena
-přečte si ukázky ze starší české lyriky (Dřěvo sě listem odievá…)
a vyhledá jazykové odlišnosti, poslechne si nahrávky písní
Hospodine, pomiluj ny a Svatý Václave, uvede základní údaje o
Kosmově a Dalimilově kronice
-charakterizuje dobu husitskou, uvede některá díla J.Husa,
vysvětlí jeho myšlenky, seznámí se s některým cestopisem /např.
Václava Šaška z Bířkova/
-rozumí pojmům humanismus, renesance, zařadí tato období
historicky, jmenuje autory světové literatury tohoto období, pracuje
s textem, jmenuje nejméně českého humanismu
-charakterizuje dobu pobělohorskou, zařadí J.A.Komenského,
uvede jeho nejznámější díla, vysvětlí jeho myšlenky, pracuje s
textem
-časově zařadí, charakterizuje období, vyjmenuje nejznámější
představitele, jejich myšlenky a díla
-seznámí se s ukázkami z děl obrozeneckých autorů, formuluje
myšlenky národního obrození (Erben, Čelakovský, Kopecký,
Thám, Tyl, Němcová, Borovský)
-charakterizuje romantismus, časově ho vymezí, uvede našeho
nejvýznamnějšího představitele, přečte si ukázky z Máje, vyhledá
jazykové prostředky, naučí se úryvek zpaměti
-přečte si ukázky z děl svět. autorů (např. Balzac, Dickens,
Čechov, Twain…), na základě přečteného textu vyvodí
charakteristické znaky realistické literatury, uvede alespoň jednoho
českého realistického autora,jeho díla
-orientuje se v poezii tohoto období, jmenuje nejvýznamnější
představitele básnických uskupení, pracuje s básnickými texty
zejména po jazykové stránce
• uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a
jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla
• rozpoznává základní rysy výrazného individuálního stylu autora
starší literatura
-Bible
-starší česká literatura
husitská literatura
humanismus a renesance
pobělohorské období
klasicismus, osvícenství
národní obrození
romantismus
realismus
literatura 2.pol.19. stol.
Průběžně:
Pracuje s literárním textem, vlastními slovy interpretuje smysl díla,
diskutuje o četbě a divadelních představeních, které shlédl, formuluje
své dojmy, navštěvuje školní knihovnu, zapojuje se do tvůrčí činnosti
(časopis, soutěže).
• formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, návštěvy
divadelního nebo filmového představení a názory na umělecké
dílo
• tvoří vlastní literární text podle svých schopností a na základě
osvojených znalostí základě literární teorie
• rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží
argumenty
• rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovná je i jejich funkci,
uvede jejich výrazné představitele
• uvádí základní literární směry a jejich významné představitele v
české a světové literatuře
• porovnává různá ztvárnění téhož námětu v literárním,
dramatickém i filmovém zpracování
• vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v
dalších informačních zdrojích
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
78
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
8. ročník
9. ročník
4+1 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
79
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
9. ročník
1. Jazyková výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Jazyková výchova 9
-vysvětlí pojmy:slovo nadřazené, podřazené a slova souřadná,
uvede příklady, rozpozná slova jednoznačná a mnohoznačná, v
textu vyhledá synonyma, antonyma a homonyma a vysvětlí rozdíly
mezi nimi, uvede příklad sousloví, rozliší metaforu a metonymii,
vyhledá v textu odborné názvy, rozliší, zda jsou domácí, nebo cizí,
zda jednoslovné, nebo víceslovné
-upevní si vědomosti z předchozích ročníků, bezpečně rozpozná
kořen slova, předponu, příponu a koncovku, vysvětlí pojmy
slovotvorný základ a základové slovo, vytvoří slova příbuzná,
odliší zkratková slova a zkratky, vytvoří slova složená, vytvoří
slova přechylováním, vyhledá ve Slovníku spisovné češtiny
nejznámější zkratky věd. titulů a vysvětlí je
-zopakuje si a upevní vědomosti z předchozích ročníků
-u PJ určí správně pád, číslo, rod a vzor, rozliší PJ konkrétní a
abstraktní, hromadná, pomnožná a látková,
-vyhledá Př.J tvrdá, měkká a přivlastňovací, určí u nich pád, číslo,
rod a vzor, správně je stupňuje
-vyjmenuje druhy zájmen, vyhledá zájmena v textu a určí jejich
druh, určí pád, a kde je to možné i číslo a rod,
-rozliší druhy číslovek a uvede, zda jsou určité, nebo neurčité, kde
je to možné, určí pád, číslo a rod, správně skloňuje číslovky dvě,
obě, tři, čtyři…, zapíše slovy i složitější číslovky
-vyjmenuje vzory každé slovesné třídy, popíše postup, podle
kterého zařadí sloveso ke správnému vzoru
-upevňuje si vědomosti o sloves. třídách a jejich vzorech, vyhledá
v textu slovesa a určí jejich vzory, bezpečně pozná, kdy je sloveso
v činném a kdy v trpném rodě, rozpozná opisný tvar trpný a
vyjádření zvratnou podobou slovesa, dá příklad, kdy se jedná o
činný rod vyjádřený zvratným slovesem, převede slovesné tvary z
rodu činného do trpného a naopak, bezpečně určí vid, tvoří vidové
dvojice, u sloves určí osobu, číslo, čas, způsob, rod, třídu, vzor a
vid, slovesné tvary převede do minulého času a správně napíše
koncovky
-rozpozná v textu přechodníky, rozliší přechodník přítomný a
minulý, vyhledá koncovky, kterými je tvořen\n-vyjmenuje druhy
příslovcí, bezpečně stupňuje
-rozliší předložky vlastní a nevlastní, rozpozná spojky podřadicí a
souřadicí, uvede příklady
-charakterizuje souvětí, rozliší větu jednoduchou a souvětí, určí
počet vět
-rozpozná druhy vět podle postoje mluvčího, správně je používá
-upevní si učivo o větách jednočlenných a dvojčlenných a vět.
ekvivalentech, dokáže je navzájem nahradit
-charakterizuje větu jednoduchou, objasní pojmy shoda, řízenost,
přimykání a uvede příklady, vyjmenuje slovesa sponová, fázová a
modální, rozliší druhy přísudku, přísudek jmenný se sponou
nahradí slovesným a naopak, vyjmenuje druhy podmětu a vyhledá
je v textu, u podmětu určí slovní druh, kterým je vyjádřen,
zopakuje si a upevní učivo o rozvíjejících vět. členech, každý větný
člen charakterizuje, vyhledá v textu a blíže ho určí,vyjmenuje
výrazy, které nejsou větnými členy, a uvede příklady,graficky
zobrazí stavbu věty, rozpozná větné členy holé, rozvité a
několikanásobné, objasní pravidlo shody přísudku s
několikanásobným podmětem, doplní správné koncovky,
-vyhledá ve větě přístavek, objasní jeho podstatu a napíše
správně interpunkci, dokáže do věty přístavek doplnit
-vyhledá v souvětí větu vedlejší a určí její druh
-určí významový poměr mezi jednotlivými členy
několikanásobného větného členu, souřadně spojenými větami
vedlejšími a větami hlavními
-graficky znázorní stavbu souvětí, doplní interpunkce, určí druhy
vedlejších vět a významové poměry
-odliší od sebe samostatný větný člen a osamostat. vět. člen,
uvede příklady, pozná ve větě elipsu (výpustku) a vsuvku.
-vyjmenuje tři činitele, kteří ovlivňují pořádek slov v české větě
(významový, mluvnický a zvukový), rozliší východisko a jádro
výpovědi, opraví pořádek slov v zadaných větách, vysvětlí pojem
příklonky, uvede příklady a vyhledá je v textu
-zopakuje si a upevní vědomosti z předchozích ročníků, píše
správně velké a malé písmeno, orientuje se v základních
pravidlech
-rozpozná samohlásky a souhlásky znělé a neznělé, vysvětlí
spodobu znělosti, uvede příklady, ve slovech dovede podtrhnout
hlavní a vedlejší přízvuk, znázorní větnou melodii u vět oznam.,
Slovní zásoba a význam slova
-slovo, sousloví, věcné významy slov
-rozvoj slovní zásoby
-synonyma, antonyma, homonyma
-odborné názvy, slova domácí a cizí
Nauka o tvoření slov
-stavba slova
-odvozování, skládání, zkracování
Tvarosloví
-slovní druhy
-podstatná jména
-přídavná jména
-zájmena
-číslovky
-slovesa, být, přechodníky, slovesné třídy
-příslovce
-předložky a spojky
Skladba
-stavba věty a souvětí
-věty podle postoje mluvčího
-věty dvojčlenné a jednočlenné
-větné ekvivalenty
-věta jednoduchá a souvětí
-větné členy, přístavek
-druhy vedlejších vět
-významové poměry
-složité souvětí
-nepravidelnosti větné stavby
-slovosled
Pravopis
-lexikální, tvaroslovný, skladební
-vlastní jména
Zvuková stránka jazyka
-hlásky a hláskové skupiny
-větný přízvuk a melodie
Obecné výklady o jazyce
-projev mluvený a psaný, řeč, jazyk
-jazyky slovanské, vývoj a útvary Čj
-jazykověda a její disciplíny
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
80
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
9. ročník
1. Jazyková výchova
rozkaz. a tázacích, vysvětlí, proč dbáme v mluveném projevu na
vhodné tempo
-jmenuje specifika řeč a písemného projevu, vyjmenuje nejméně 3
prvky neverbální komunikace, uvede příklady
-shrne dosavadní vědomosti, rozliší jazyk spisovný a nespisovný,
pozná podle znaků obecnou češtinu a některá nářečí
-popíše, kdy a jak vznikl český jazyk a jak se vyvíjel
-vyjmenuje slovanské jazyky východní, západní a jižní a uvede u
nich, které používají azbuku a které latinku, vyhledá shodné a
odlišné prvky, vyjmenuje i některé jazyky neslovanské (románské
a germánské)
-seznámí se s dílčími obory jazykovědy, uvede, čím se zabývají
• spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova
• rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby
obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov,
rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazérech
• samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem
spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami
• správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich
používá ve vhodné komunikační situaci
• využívá znalostí o jazykové normě při tvorbě vhodných jazykových
projevů podle komunikační situace
• rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v
souvětí
• v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný,
morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
• rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní
jejich užití
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
81
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
9. ročník
2. Komunikační a slohová výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Komunikační a slohová výchova 9
•
•
•
•
•
•
•
•
-shrne a upevní si vědomosti, vyhledá části výkladové a popisné,
sleduje výstavbu textu, zpracuje výklad nějakého odborného textu
-zopakuje si vědomosti z předchozích ročníků, rozliší popis
statický a dynamický, porovná popis prostý, odborný a
subj.zabarvený,
-uvede, jak členíme charakteristiku
-Shrne a upevní si znalosti.
-shrne a upevní si znalosti, podle ukázky popíše pracovní postup,
dbá na slovesa a výstižná pojmenování
-sleduje postup popisu obrazu nebo jiného uměleckého díla,
odstraní neobratnosti vyjádření
-popíše pohled z okna, všímá si mluvnické osoby, sloves,
subj.zabarvených výrazů, stručně popíše prohlídkovou trasu
nějakého historického objektu, stručně popíše nějaký vánoční
nebo velikonoční zvyk.
-shrne a upevní si znalosti, pracuje s textem vyhledá použité
postupy a prostředky, charakterizuje nějakou dvojici známých
osobností, sebe, spolužáky, rodinu
-zopakuje si všechny vlastnosti
-vypravování a prostředky k oživení děje, vyhledá je v zadaném
textu, s jistotou používá přímou řeč, pracuje s textem, odstraní
opakující se slova a nevhodná vyjádření, odstraní formulační
neobratnosti, dbá na návaznost a soudržnost textu, ústně vypráví
příběh (např. z dětství), napíše vypravování na libovolné téma
-přinese povídku nebo román a přednese některou epizodu z ní
-shrne a upevní si vědomosti z 8.roč., vyhledá důležité myšlenky,
hodnotící prostředky, subj. postoje autora a vyjádří se k nim podle
svých zkušeností, nahlas uvažuje nad různými problémy, do
kterých se člověk může dostat, napíše úvahu na libovolné téma
-vymezí charakteristické znaky proslovu a uvede, při jakých
příležitostech se pronáší, vyhledá obraty a výrazy, s nimiž se v
jiných útvarech nesetkáváme, uvede, z jakých částí se proslov
skládá, připraví si krátký proslov, dbá na zřetelnou výslovnost,
přízvuky, tempo a melodii, též na vystupování
-vyjmenuje charakteristické znaky diskuse, vytvoří rozmanitá
zahájení diskuse, nahradí nevhodně užité výrazy, vybere si téma
ke společné diskusi a diskusi provede.
-shrne a upevní si vědomosti, vyjmenuje publicistické útvary,
charakterizuje zprávu, oznámení, inzerát a interview
- přinese noviny a vyhledá v nich úvodník a komentář, vede
charakteristické znaky úvodníku a komentáře
-charakterizuje pojmy reportáž a fejeton, přečte si ukázku
reportáže a fejetonu, pokusí se o vlastní tvorbu
-uvede, na čem závisí volba jazykových prostředků (činitelé
objektivní a subjektivní), rozliší prostředky slohově zabarvené a
neutrální, vyjmenuje různé stylové vrstvy (prostěsdělovací,
odbornou, publicistickou a uměleckou) a uvede jejich
charakteristické znaky
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k
vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních
zájmů
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří
koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje
hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky
nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a
pravidel dialogu
v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá
verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky
vhodnými pro danou komunikační situaci
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní
kritický postoj
odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a
hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s
dostupnými informačními zdroji
Výklad
Popis
-popis pracovního postupu
-popis uměleckého díla
-subjektivně zabarvený popis
-charakteristika
Vypravování
Úvaha
Proslov
Diskuse
Publicistické styly
Fejeton, reportáž
Funkční styly
Slohové útvary dle výběru žáků
Závěr:
-odliší spisovný a nespisovný projev, vhodně používá spisovné
jazykové prostředky, dorozumívá se kultivovaně, výstižně a vhodně
pro danou komunikační situaci, reprodukuje text, vyhledává klíčová
slova a shrnuje hlavní myšlenky, rozliší subjektivní a objektivní
sdělení, odlišuje v textu fakta od názorů a hodnocení, dokáže se
zapojit do diskuse, řídit ji, respektuje pravidla dialogu, využívá
základy studijního čtení (formuluje hlavní myšlenky, vytvoří výpisky
nebo výtah, připraví referát)
-využívá poznatků o jazyce a stylu, píše věcně a gramaticky
správně, na základě svých dispozic a osobních zájmů využívá
poznatky k tvořivé práci s textem nebo k vlastnímu tvořivému psaní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
82
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
83
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.1 Jazyk a jazyková komunikace
9. ročník
3. Literární výchova
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Literární výchova 9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-zopakuje si a upevní vědomosti z 8.roč.
-vysvětlí pojmy impresionismus, symbolismus, anarchismus,
vyhledá si informace o jednotlivých významných představitelích
literárních skupin, uvede charakter jejich tvorby, pracuje s textem
-přečte si ukázky z knih, které se vztahují k 1.sv. válce (Hašek,
Šrámek, John…), vyjádří hlavní myšlenky a popíše vážnost
situace, pracuje s textem, vysvětlí pojmy satira, situační a slovní
humor
-uvede nejznámější představitele (Šrámka, Wolkera, Seiferta,
Nezvala, Halase …), přečte si ukázky z jejich básní, pracuje s
textem, vyhledá bás. prostředky, vyvodí témata básní
-uvede nejznámější představitele (Vančura, Čapek…)., přečte si
ukázky z jejich tvorby a pracuje s textem, charakterizuje postavy,
dobu a prostředí, vztahy mezi lidmi
-shrne vědomosti o Osvobozeném divadle, a dalších dramatických
scénách
- doplní informace o dramatech K.Čapka, objasní jejich hlavní
myšlenky, charakterizuje postavy
-přečte ukázky z knih, které se vztahují k 2.sv.válce (Drda, Pavel,
Hrabal, Lustig, Franková…)
-do časové přímky zařadí autory (Seiferta, Nezvala, Hrubína,
Hrabala…), přečte si ukázky z děl a pracuje s textem, uvede
témata, vysvětlí hlavní myšlenky, charakterizuje postav
-uvede některé autory, kteří odešli po roce 1968 do exilu a
publikovali v zahraničí, (Škvorecký, Kundera, Lustig, Vaculík …),
přečte si ukázky z jejich děl a pracuje s textem, opírá se o
historické události
-vysvětlí pojem samizdat, uvede důvody, proč tato literatura
vznikla, vyjmenuje některá díla a jejich autory
-vysvětlí pojem absurdní drama, uvede autory
-vyjmenuje některé současné autory ( Viewegha, Škvoreckého,
Žáčka, Jirouse…)
-uvede, kteří čeští spisovatelé dosáhli mezinárodního věhlasu a
kdo je nositelem Nobelovy ceny
-shromáždí informace z regionální literatury, přečte si ukázky z
některých děl, charakterizuje hlavní postavy, prostředí, vysvětlí
hlavní myšlenky
-formuluje vlastní názory na četbu.
-zopakuje si a upevní vědomosti z předchozích ročníků, uvede
nejznámější světové autory, vyjmenuje jejich díla a zařadí je do
literárního směru, přečte si ukázky z některých děl a pracuje s
textem (postavy, prostředí, hl.myšlenky, obrazná pojmenování…),
formuluje vlastní názory na četbu
rozlišuje subjektivní a objektivní sdělení a komunikační záměr
partnera v hovoru
rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní
kritický postoj
dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky
vhodnými pro danou komunikační situaci
odlišuje spisovný a nespisovný projev a vhodně užívá spisovné
jazykové prostředky vzhledem ke svému komunikačnímu záměru
v mluveném projevu připraveném i improvizovaném vhodně užívá
verbálních, nonverbálních i paralingválních prostředků řeči
zapojuje se do diskuse, řídí ji a využívá zásad komunikace a
pravidel dialogu
využívá základy studijního čtení - vyhledá klíčová slova, formuluje
hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky
nebo výtah z přečteného textu; samostatně připraví a s oporou o
text přednese referát
uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří
koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně
správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k
vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních
zájmů
česká moderna
1.sv.válka v literatuře
Avantgardy
próza mezi válkami
divadlo mezi válkami
2.sv.válka v literatuře
literatura po roce 1945
současná literatura
světová literatura
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
84
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
5.1.2 Cizí jazyk
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
3
3
3
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
3
3
3
3
Charakteristika předmětu
Název vyučovacího předmětu: Anglický jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu
Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování skutečností. Poskytuje jazykový základ pro komunikaci
žáků v Evropě i ve světě.
Vzdělávací obsah předmětu
- získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu
- osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce
- získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce
- porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí
- poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci
s nimi
- pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu
a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů.
Formy realizace:
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
85
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
Vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná ústní), samostatná
práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv,
výukové programy na PC, krátkodobé projekty
Časová dotace 3 hodiny týdně, od 3. do 9. ročníku.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.
Kompetence k učení
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
- žáci propojují získané poznatky do širších celků
- žáci poznávají smysl a cíl učení
Postup: - vedení žáků k ověřování výsledků
- zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
Kompetence k řešení problémů
- žáci jsou schopni pochopit problém
- žáci umí vyhledat vhodné informace
Postup: - kladení vhodných otázek
- umožnění volného přístupu k informačním zdrojům
Kompetence komunikativní
- žáci komunikují na odpovídající úrovni
- žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
Postup: - vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu
- vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky
- vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,…
Kompetence sociální a personální
- žáci spolupracují ve skupině
- žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- žáci jsou schopni sebekontroly
Postup: - hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
- podněcování žáků k argumentaci
Kompetence občanské
- žáci respektují názory ostatních
- žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace
Postup: - vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů
- vedení žáků k diskusi
- vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si
Kompetence pracovní
- žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Postup: - napomáhání při cestě ke správnému řešení
- zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
86
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Cizí jazyk
1. stupeň
Receptivní, produktivní a interaktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy - 1. období
žák
• vyslovuje a čte foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
• rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje
• rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
• pochopí obsah a smysl jednoduché, pomalé a pečlivě vyslovované konverzace dvou osob s dostatkem času pro porozumění
• používá abecední slovník učebnice
Receptivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy - 2. období
žák
• rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům
• rozumí obsahu a smyslu jednoduchých autentických materiálů (časopisy, obrazové a poslechové materiály) a využívá je při
své práci
• čte nahlas plynule a foneticky správně jednoduché texty obsahující známou slovní zásobu
• vyhledá v jednoduchém textu potřebnou informaci a vytvoří odpověď na otázku
• používá dvojjazyčný slovník
Produktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy - 2. období
žák
• sestaví gramaticky a formálně správně jednoduché písemné sdělení, krátký text a odpověď na sdělení; vyplní své základní
údaje do formulářů
• reprodukuje ústně i písemně obsah přiměřeně obtížného textu a jednoduché konverzace
• obměňuje krátké texty se zachováním smyslu textu
Interaktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy - 2. období
žák
• aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou
informaci
Učivo
• pravidla komunikace v běžných každodenních situacích - pozdrav, poděkování, představování
• jednoduchá sdělení - adresa, blahopřání, pozdrav a dopis z prázdnin, omluva, žádost
• tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas a zájmová činnost, oblékání, nákupy, příroda a počasí, tradice a zvyky,
svátky, důležité zeměpisné údaje
• slovní zásoba a tvoření slov - synonyma, antonyma, význam slov v kontextu
• základní gramatické struktury a typy vět, základy lexikálního principu pravopisu slov - věta jednoduchá, tvorba otázky
a záporu, pořádek slov ve větě
2. stupeň
Receptivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy
žák
• čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného rozsahu
• rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech
vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
87
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
• rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci
• odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu
• používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku
Produktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy
žák
• sestaví jednoduché (ústní i písemné) sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými
tematickými kruhy
• písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
• stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace
• vyžádá jednoduchou informaci
Interaktivní řečové dovednosti
Očekávané výstupy
žák
• jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích
Učivo
• jednoduchá sdělení - oslovení, reakce na oslovení, pozdrav, přivítání, rozloučení, představování, omluva, reakce na omluvu,
poděkování a reakce na poděkování, prosba, žádost, přání, blahopřání, žádost o pomoc, službu, informaci, souhlas/nesouhlas,
setkání, společenský program
• základní vztahy - existenciální (Kdo?…), prostorové (Kde? Kam?…), časové (Kdy?…), kvalitativní (Jaký? Který? Jak?…),
kvantitativní (Kolik?…)
• tematické okruhy - domov, rodina, bydlení, škola, volný čas a zájmová činnost, osobní dopis, formulář, dotazník, sport, péče
o zdraví, stravování, město, oblékání, nákupy, příroda, počasí, člověk a společnost, cestování, sociokulturní prostředí
příslušných jazykových oblastí a České republiky
• slovní zásoba a tvoření slov
• gramatické struktury a typy vět, lexikální princip pravopisu slov
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Lidské vztahy
Multikulturalita
Kulturní diference
Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
88
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy
Občan, občanská společnost a stát
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Poznávání lidí
Komunikace
Rozvoj schopností poznávání
Mezilidské vztahy
Kooperace a kompetice
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Tvorba mediálního sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
3. ročník
3 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
89
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
3. ročník
1. učivo
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Výstupy k učivu 3
Pozdraví, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a
nesouhlas.
Pojmenuje školní potřeby, udá jejich barvu a počet.
Pojmenuje hračky, vyjádří jejich polohu předložkami v, na, vedle,
pod.
Pojmenuje některá zvířata.
Představí členy rodiny, pojmenuje běžné vybavení místnosti, užívá
slovesný tvar mám.
Počítá do dvanácti, určí celé hodiny, udá svůj věk.
Pojmenuje části lidského těla.
Vyjmenuje anglickou abecedu, zná svoji národnost, hláskuje své
jméno.
Pojmenuje běžné potraviny, nápoje a vyjádří pocit hladu a žízně,
libosti a nelibosti. Ovoce a zelenina.
Označí běžné části oblečení, slovesné tvary oblékni, svlékni.
Přeříká anglickou abecedu, rozpočítadla.
Greeting and introduction. (Pozdravy a představení se)
In the classroom. On the desk. (Škola)
My toys. (Hračky)
Shopping. (Nákupy)
Animals. (Zvířata)
My family. (Rodina)
Numbers. Time. (Čísla. Hodiny)
Body. (Tělo)
My family. (Domov, bydliště)
Meals. (Jídlo)
Clothes. (Oblékání, nákupy)
Alphabet. (Abeceda)
• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na ně
verbálně i neverbálně
• zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu
výuky setkal
• rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k
dispozici vizuální oporu
• rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného textu, který je
pronášen pomalu, zřetelně a s pečlivou výslovností, pokud má k
dispozici vizuální oporu
• přiřadí mluvenou a psanou podobu téhož slova či slovního spojení
• píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy
Komentář
Metody: Opakování slyšeného slova, říkanky, básničky, písničky, audio nahrávky, řízené/doplňování dle vzoru/ i neřízené dialogy, obrazový
materiál, kartičky.
Začínáme ústním kurzem s vyloučením psaní, psaná podoba jazyka se přidá asi po 4 měsících.
Projekty:
Christmas (Vánoce)
Žáci si osvojí základní slovní zásobu, zpívají vánoční písně, seznámí se s vánočními tradicemi v angl.
mluvících zemích.
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Multikulturalita
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
90
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
4. ročník
4. ročník
3 týdně, P
1. učivo
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Výstupy k učivu 4
Určitý a neurčitý člen (a, an, the).
Žák získá základní slovní zásobu.
Udrží pozornost nutnou pro porozumění obsahu sdělení.
Prezentuje jednoduché básničky a písničky.
Řeší jednoduché situace související se seznamováním, se
zahájením, vedením a ukončením rozhovoru a se získáváním a
poskytováním základních místních, časových a jiných informací.
Uvědomí si rozdíly mezi fonetickou a psanou formou jazyka.
Používá abecední slovník učebnice.
Formuluje otázky a odpovídá na ně.
Písemně obměňuje krátké probrané texty.
• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
• rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
• rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
• se zapojí do jednoduchých rozhovorů
• sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
• odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
• vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům
• rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu
• napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života
• vyplní osobní údaje do formuláře
Předložky „on“, „in“, „under“.
Číslovky do 20, do 100.
Přivlastňovací zájmena.
Množné číslo podstatných jmen.
Sloveso „to be“ a „to have got“.
„Some“, „any“.
Přivlastňovací pád.
Vazba „Let´s…“.
Stavba jednoduché věty oznamovací, tázací, rozkazovací.
Zápor ve větě.
Zvuková a grafická podoba jazyka, fonetické znaky (pasivně),
základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou a grafickou
podobou slov.
Komentář
Pomůcky: kartičky, hry, obrazový materiál, názorné pomůcky, magnetické tabule, audio technika, počítače, mapy, kopírovaný materiál.
Metody: Opakování slyšeného slova, říkanky, básničky, písničky, audio nahrávky, řízené i neřízené dialogy.
Projekty:
Christmas (Vánoce)
Žáci si mírně rozšíří slovní zásobu, zpívají vánoční písně, seznámí se s vánočními tradicemi angl. mluvících zemí.
Easter (Velikonoce)
Žáci si osvojí jednoduchou lovní zásobu, seznámí se velikonočními tradicemi angl. mluvících zemí.
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
91
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
4. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Poznávání lidí
literatura
materiály, pomůcky
5. ročník
3 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
92
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
5. ročník
1. učivo
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Výstupy k učivu 5
Opakování a procvičování probraného učiva.
Říká říkanky, básničky, písničky a jiné texty.
Používá základní slovní zásobu, např. na téma rodina, zvířata,
škola, věci kolem nás,…
Pozdraví při setkání a loučení, osloví, představí se a představí
druhé.
Poděkuje a odpoví na poděkování.
Vyjádří souhlas a nesouhlas, radost.
Čte nahlas, plynule a foneticky správně jednoduché audio-orálně
připravené texty.
Čte potichu krátké texty obsahující převážně známé jazykové
prostředky.
Orientuje se v obsahu jednoduchého textu.
Naváže kontakt s konkrétní osobou.
Vyžádá si jednoduchou informaci.
Píše slova a krátké věty na základě textové a vizuální předlohy.
Rozumí jednoduché konverzaci dvou osob a chápe její obsah a
smysl.
Používá abecední slovník učebnice.
• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
sdělovány pomalu a s pečlivou výslovností
• rozumí slovům a jednoduchým větám, pokud jsou pronášeny
pomalu a zřetelně, a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
• rozumí jednoduchému poslechovému textu, pokud je pronášen
pomalu a zřetelně a má k dispozici vizuální oporu
• se zapojí do jednoduchých rozhovorů
• sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných
témat
• odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného,
rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat a
podobné otázky pokládá
• vyhledá potřebnou informaci v jednoduchém textu, který se
vztahuje k osvojovaným tématům
• rozumí jednoduchým krátkým textům z běžného života, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu
• napíše krátký text s použitím jednoduchých vět a slovních spojení
o sobě, rodině, činnostech a událostech z oblasti svých zájmů a
každodenního života
• vyplní osobní údaje do formuláře
Přítomný čas průběhový.
Tvoření otázek a odpovědí, tvoření záporů.
Určitý člen v množném čísle.
Slovesa "to be ", "have got".
Modální slovesa (can, must).
Číslovky 1-100.
Roční období, měsíce, dny v týdnu, datum.
Příslovce vyjadřující stav počasí. (Počasí)
Blízká budoucnost vyjádřená přít. časem průběhovým.
Vazba „there is“, „there are“, otázka, zápor.
Přítomný čas prostý.
Tvoření otázek a záporu pomocí slovesa „do“.
Srovnání přítomného času průběhovému a prostého.
Slovní zásoba – žáci si osvojí a umí používat základní slovní zásobu
v komunikačních situacích probíraných tematických okruhů a umí ji
používat v komunikačních situacích, práce se slovníkem.
Mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány
elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení a porozumění).
Komentář
Pomůcky: Audio video technika, počítače, mapy, kartičky, hry, obrazový a kopírovaný materiál, názorné pomůcky.
Projekty:
Halloween (svátek 31.10.)
Žáci si připomenou slavení tohoto svátku v angl. mluvících zemích.
Christmas (Vánoce)
Žáci si rozšíří slovní zásobu, zpívají vánoční písně, seznámí se s vánočními tradicemi v angl. mluvících zemích.
Easter (Velikonoce)
Žáci si rozšíří slovní zásobu, seznámí se s velikonočními tradicemi angl. mluvících zemí.
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Komunikace
Poznávání lidí
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
93
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
5. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
6. ročník
3 týdně, P
1. učivo
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Výstupy k učivu 6
- dokáže postihnout hlavní smysl jednoduchého sdělení
- rozumí přiměřeným projevům (přímým i reprodukovaným)
- rozumí pokynům učitele a dokáže na ně reagovat při práci ve
třídě
- recituje zpaměti několik říkanek
- formuluje otázky a odpovědi na ně
- sděluje základní informace o sobě, o své rodině a bydlišti
- vyjadřuje děj v budoucnu, budoucí povinnost
- písemně formuluje otázky
- vyjadřuje množství
- vyjadřuje míru, stupeň vlastností osob i věcí
- porovnává věci, osoby
• rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
• rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
• se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích
• mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
• vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
• rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace
• vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- základní společ. obraty a fráze, přivlast. pád, osobní zájmena,
tázací zájmena
- předložky místa, předložky času, značení časových úseků
(between, behind, in near, next to) (at, in, on)
- předmětný tvar osobních zájmen, určování hodin a času, vyjádření
přání a potřeb (want, need)
- minulý čas slovesa „to be“ + pravidelná slovesa
- správná výslovnost slovní zásoby, nácvik výslovnosti textů
a cvičení, využití říkanek, písní k zapamatování hovorových obratů
v anglickém jazyce
- přítomný čas prostý a průběhový
- rozkazovací způsob – rozkaz přímý a nepřímý (Let´s ...)
- rozhovory – popis dějů, místa
- vazba I´m going to, (I must)
- počitatelná a nepočitatelná podst. jména – some, any
- stupňování přídavných jmen – krátká a dlouhá příd. jm., stupňování
příslovcí
- nepravidelné tvary přídavných jmen
- tematické okruhy – domov, rodina, péče o zdraví, pocity a nálady,
stravovací návyky, reálie zemí příslušných jazykových oblastí
• napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
• reaguje na jednoduché písemné sdělení
Komentář
Pomůcky: Audio a video technika, programy na počítačích, kopírovaný materiál, nástěnné mapy a obrazy, slovníky, hry - písničky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
94
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
6. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Mezilidské vztahy
literatura
materiály, pomůcky
7. ročník
3 týdně, P
1. učivo
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Výstupy k učivu 7
•
•
•
•
•
•
•
•
- dokáže se orientovat v monologu či dialogu s malým počtem
neznámých výrazů, jejichž význam dokáže odhadnout
- dokáže postihnout hlavní smysl sdělení
- vyhledává základní informace v textu a hlavní myšlenky
- písemně gramaticky správně tvoří a obměňuje věty a jednoduché
krátké texty
- má základní poznatky o anglicky mluvících zemích
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- žádání a poskytování osobních informací
- zápisy krátkých zpráv a informací
- vyhledávání ve slovníku
- přítomný a minulý čas, nepravidelná slovesa, užití slovníku
- question tags, příslovce v anglické větě
- SVOMPT, uspořádání slov v angl. oznamovací větě, užití příslovcí,
modální slovesa (can/can´t)
- frekvenční příslovce času, příslovce způsobu a místa- Will –
budoucí čas prostý ve větách, vazba there will be
- práce se slovníkem
- ukazovací zájmena (this-these, that (those), podmínkové věty
v ang. jazyce
- užití správného mluvnického času ve větě – rozlišení časových
výrazů, sloveso can (could, be able to …), nepřímá otázka
- the symbols of the United Kingdom, A trip to New York –
konverzační chvilky
- tematické okruhy – bydlení, volný čas, kultura, počasí, příroda
a město, moderní technologie a média, cestování
• napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
• reaguje na jednoduché písemné sdělení
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
95
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
7. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tvorba mediálního sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Lidské vztahy
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
literatura
materiály, pomůcky
8. ročník
3 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
96
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
8. ročník
1. učivo
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Výstupy k učivu 8
•
•
•
•
•
•
•
•
- postihuje hlavní smysl sdělení včetně důležitých detailů
- orientuje se v monologu či dialogu s malým počtem neznámých
výrazů, jejich význam dokáže z textu odhadnout
- čte širší okruh tištěných materiálů, orientuje se v úryvcích
autentických textů
- domluví si setkání, užívá jednoduché obraty, vyjádří prosbu,
svolení, souhlas či odmítnutí návrhu
- napíše osobní dopis, umí vyjádřit své zážitky
- domluví se při řešení denních povinností – nakupování, návštěva
lékaře, nákup vstupenek
- žák má základní informace o nejdůležitějších oblastech života a
kultury v USA a GB
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně
srozumitelné výslovnosti a schopnosti rozlišovat sluchem prvky
fonologického systému jazyka, slovní a větný přízvuk, intonace,
ovládání pravopisu slov osvojené slovní zásoby
- rozvíjení dostatečující slovní zásoby k ústní i písemné komunikaci
vztahující se k probíraným tematickým okruhům a komunikačním
situacím
- práce se slovníkem
- přítomný, minulý a budoucí čas – prostý i průběhový – schopnost
rozlišit užití vhodného tvaru
- modální slovesa ve slovním projevu (I can see, I can hear, …,
I see)
- předpřítomný čas prostý a průběhový
- should + sloveso
- infinitivní vazby – přídavné jm. + sloveso s „to“ – sloveso + předmět
+ infinitiv s „to“
- předložkové vazby sloves
- zájmena zvratná a zdůrazňovací
- vztažná zájmena „who that, which“
- vztažné věty
- nepravidelná slovesa – užití správných tvarů v rozhovorech
- podmiňovací způsob (It would suit you), vazba have a …
- účelové věty, časové věty, podmínkové věty (spojka If …)
- tázací dovětky v minulém čase – to have to …
- porovnávání – so, such a
- tradice, znalost zvyků
- využití geograf. znalostí v angl. jazyce
- tematické okruhy – sport, moderní technologie a média
• napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
• reaguje na jednoduché písemné sdělení
Komentář
Pomůcky: Audio a video technika, programy na počítačích, kopírovaný materiál, nástěnné mapy a obrazy, slovníky, hry - písničky
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
97
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.2 Cizí jazyk
9. ročník
9. ročník
3 týdně, P
1. učivo
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Výstupy k učivu 9
•
•
•
•
•
•
•
•
- rozumí souvislým projevům učitele – monologům či dialogům
rodilých mluvčích pronášeným v přiměřeném tempu
- formuluje otázky a odpovídá na ně
- přirozeně a jazykově správně reaguje v dialogických situacích
každodenního života
- vede jednoduché dialogy
- vyjádří vlastní názor
- orientuje se v zeměpisných, kulturních a historických reáliích
angl. mluvících zemích USA, GB
rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li
pronášeny pomalu a zřetelně
rozumí obsahu jednoduché a zřetelně vyslovované promluvy či
konverzace, který se týká osvojovaných témat
se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných
formálních i neformálních situacích
mluví o své rodině, kamarádech, škole, volném čase a dalších
osvojovaných tématech
vypráví jednoduchý příběh či událost; popíše osoby, místa a věci
ze svého každodenního života
vyhledá požadované informace v jednoduchých každodenních
autentických materiálech
rozumí krátkým a jednoduchým textům, vyhledá v nich
požadované informace
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
- minulý, přítomný čas, budoucí prostý čas a průběhový
- předpřítomný čas v praxi
- vzájemnostní zájm. „each other“
- modální slovesa (should can, night, shall, would)
- práce se slovníkem
- udávání směru, určení místa (času)
- věty časové
- přací věty
- užití trpného rodu (minulý, přítomný i budoucí)
- mluvnice – rozvíjení používání gramatických jevů k realizaci
komunikačního záměru žáka (jsou tolerovány elementární chyby,
které narušují smysl sdělení a porozumění)
- příkazy, žádosti
- části těla
- slovník – určování neznámých pojmů
- počítačové programy pro angl. jazyk
- zvuková a grafická podoba jazyka – rozvíjení dostatečně
srozumitelné výslovnosti a schopnosti
- texty z angl. časopisů
- významné osobnosti vědy a historie, současné události
- čte časopisy – vyhledává ve slovníku
- tematické okruhy – škola, volný čas, kultura, společnost a její
problémy, volba povolání, moderní technologie a média, reálie zemí
příslušných jazykových oblastí
• napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
• reaguje na jednoduché písemné sdělení
Komentář
Pomůcky: Audio a video technika, programy na počítačích, kopírovaný materiál, nástěnné mapy a obrazy, slovníky, hry - písničky
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
98
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.3 Další cizí jazyk
9. ročník
5.1.3 Další cizí jazyk
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
0+2
0+3
5. ročník
Charakteristika předmětu
Název vyučovacího předmětu: Německý jazyk
Charakteristika vyučovacího předmětu – Další cizí jazyk
Německý jazyk poskytuje jazykový základ pro komunikaci žáků v dalším cizím jazyce, rozšiřuje jazykové dovednosti pro
dorozumívání v několika zemích Evropy.
Vzdělávací obsah předmětu
- získávání zájmu o studium dalšího cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu
- osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce
- získání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v daném cizím jazyce
- porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí
- poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti, vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci
s nimi
- pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život, formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu
a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů.
Formy realizace:
Vyučovací hodina - skupinové vyučování, dialogy, výklad, poslech, četba, reprodukce textu (písemná a ústní), samostatná
práce (vyhledávání informací, práce se slovníkem a s autentickými materiály), hry, soutěže, recitace, dramatizace, zpěv,
výukové programy na PC, krátkodobé projekty
Časová dotace:
pro školní rok 2013/2014
7. ročník
2 hodiny týdně
8. ročník
3 hodiny týdně
pro školní rok 2014/2015
7. ročník
2 hodiny týdně
8. ročník
2 hodiny týdně
9. ročník
3 hodiny týdně
od školního roku 2015/2016
7. ročník
2 hodiny týdně
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
99
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.3 Další cizí jazyk
8. ročník
2 hodiny týdně
9. ročník
2 hodiny týdně
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Vyučující využije všech forem a metod práce k tomu, aby žák dosáhl požadovaných kompetencí.
Kompetence k učení
- žáci vybírají a využívají vhodné způsoby a metody pro efektivní učení
- žáci propojují získané poznatky do širších celků
- žáci poznávají smysl a cíl učení
Postup:
- vedení žáků k ověřování výsledků
- zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace
Kompetence k řešení problémů
- žáci jsou schopni pochopit problém
- žáci umí vyhledat vhodné informace
Postup:
- kladení vhodných otázek
- umožnění volného přístupu k informačním zdrojům
Kompetence komunikativní
- žáci komunikují na odpovídající úrovni
- žáci umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat
Postup:
- vedení žáků k výstižnému a souvislému projevu
- vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky
- vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích,…
Kompetence sociální a personální
- žáci spolupracují ve skupině
- žáci se podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu
- žáci jsou schopni sebekontroly
Postup:
- hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok
- vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti
- podněcování žáků k argumentaci
Kompetence občanské
- žáci respektují názory ostatních
- žáci se umí zodpovědně rozhodnout podle dané situace
Postup:
- vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů
- vedení žáků k diskusi
- vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si
Kompetence pracovní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
100
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.3 Další cizí jazyk
- žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci
Postup:
- napomáhání při cestě ke správnému řešení
- zohledňování rozdílů ve znalostech a pracovním tempu žáků
Učivo
• zvuková a grafická podoba jazyka – fonetické znaky (pasivně), základní výslovnostní návyky, vztah mezi zvukovou
a grafickou podobou slov
• slovní zásoba – žáci si osvojí slovní zásobu a umí ji používat v komunikačních situacích probíraných tematických
okruhů, práce se slovníkem
• tematické okruhy - domov, rodina, škola, volný čas, povolání, lidské tělo, zdraví, jídlo, oblékání, nákupy, obec, dopravní
prostředky, kalendářní rok (svátky, roční období, měsíce, dny v týdnu, hodiny), zvířata, příroda, počasí, reálie zemí
příslušných jazykových oblastí
• mluvnice – základní gramatické struktury a typy vět (jsou tolerovány elementární chyby, které nenarušují smysl sdělení
a porozumění)
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk
POSLECH S POROZUMĚNÍM
žák
• rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
• rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména
pokud má k dispozici vizuální oporu
• rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech týkajících se každodenních témat
MLUVENÍ
žák
• se zapojí do jednoduchých rozhovorů
• sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších
osvojovaných témat
• odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a podobné otázky pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
žák
• rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním pokynům
• rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným tématům
• rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou
informaci
PSANÍ
žák
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
101
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.3 Další cizí jazyk
• vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
• napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
• stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
102
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.1.3 Další cizí jazyk
7. ročník
7. ročník
0+2 týdně, P
1. učivo
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Výstupy k učivu 7
POSLECH S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
MLUVENÍ
se zapojí do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného a rodiny a dalších osvojovaných témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného a
rodiny podobné otázky pokládá
v textu vyhledá potřebnou informaci a odpověď na otázku
používá slovník cizích slov
podle učebnice Pingpong Neu 1
Das sind wir (To jsme my)
Konverzace :
- pozdravy, představování
- dopis, blahopřání
- adresa
- rodina, domov, moje obec
- přátelé
- zvířata
Gramatika :
- časování sloves v j.č.
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu
- slovosled
- abeceda
- člen určitý a neurčitý
- číslovky 1-20, 21 - 1 000
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k
dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
PSANÍ
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
103
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2 Matematika a její aplikace
8. ročník
8. ročník
0+3 týdně, P
1. učivo
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Výstupy k učivu 8
POSLECH S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou
pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně
rozumí slovům a jednoduchým větám, které jsou pronášeny
pomalu a zřetelně a týkají se osvojovaných témat, zejména pokud
má k dispozici vizuální oporu
rozumí základním informacím v krátkých poslechových textech
týkajících se každodenních témat
MLUVENÍ
se zapojí do jednoduchých rozhovorů
sdělí jednoduchým způsobem základní informace týkající se jeho
samotného a školy a dalších osvojovaných témat
odpovídá na jednoduché otázky týkající se jeho samotného a
školy a podobné otázky pokládá
ČTENÍ S POROZUMĚNÍM
rozumí jednoduchým informačním nápisům a orientačním
pokynům
rozumí slovům a jednoduchým větám, které se vztahují k běžným
tématům
rozumí krátkému jednoduchému textu zejména, pokud má k
dispozici vizuální oporu, a vyhledá v něm požadovanou informaci
podle učebnice Pingpong Neu 1
Das sind wir (To jsme my)
Konverzace :
- pozdravy, představování
- dopis, blahopřání
- adresa
- rodina, domov
- přátelé
- zvířata
Alltag und Schule (Všední den a škola)
Konverzace :
- prosba, omluva, žádost, poděkování
- škola, rozvrh hodin, vyučování, vysvědčení
Gramatika :
- časování sloves v j.č. i mn.č.
- věta jednoduchá, tvorba otázky a záporu
- slovosled
- abeceda
- člen určitý a neurčitý
- číslovky (základní, řadové)
- vykání
- nominativ a akusativ podstatných jmen, zájmen
- slovesa se změnou samohlásky
- podmiňovací tvar slovesa (chtěl bych ...)
PSANÍ
vyplní základní údaje o sobě ve formuláři
napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy,
volného času a dalších osvojovaných témat
stručně reaguje na jednoduché písemné sdělení
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
5.2 Matematika a její aplikace
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které
jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a
dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Pro tuto svoji nezastupitelnou
roli prolíná celým základním vzděláváním od 1. do 9. očníku a vytváří předpoklady pro další úspěšné studium.
Vzdělávání klade důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich
vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.
Vzdělávací obsah oboru Matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tematické okruhy. V tematickém okruhu Čísla a
početní operace na prvním stupni, na který navazuje a dále ho prohlubuje na druhém stupni tematický okruh Číslo a
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
104
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
proměnná, si žáci osvojují aritmetické operace v jejich třech složkách: dovednost provádět operaci, algoritmické porozumění
(proč je operace prováděna předloženým postupem) a významové porozumění (umět operaci propojit na reálné situace). Učí
se získávat číselné údaje měřením, odhadováním, výpočtem a zaokrouhlováním. Seznamují se s pojmem proměnná a s její
rolí při matematizaci reálných situací.
V dalším tematickém okruhu Geometrie v rovině a v prostoru žáci určují a znázorňují geometrické útvary a geometricky
modelují reálné situace, hledají podobnosti a odlišnosti útvarů, které se vyskytují všude kolem nás, uvědomují si vzájemné
polohy objektů v rovině (resp. v prostoru), učí se porovnávat, odhadovat, měřit délku, velikost úhlu, obvod a obsah (resp.
povrch a objem), zdokonalovat svůj grafický projev. Zkoumání tvaru a prostoru vede žáky k řešení polohových a metrických
úloh a problémů, které vycházejí z běžných životních situací.
V tematickém okruhu Závislosti, vztahy a práce s daty žáci rozpoznávají určité typy změn a závislostí, které jsou projevem
běžných jevů reálného světa, a seznamují se s jejich reprezentacemi. Uvědomují si změny a závislosti známých jevů,
docházejí k pochopení, že změnou může být růst i pokles a že změna může mít také nulovou hodnotu. Tyto změny a závislosti
žáci analyzují z tabulek, diagramů a grafů, v jednoduchých případech je konstruují a vyjadřují matematickým předpisem nebo
je podle možností modelují s využitím vhodného počítačového softwaru nebo grafických kalkulátorů. Zkoumání těchto
závislostí směřuje k pochopení pojmu funkce.
Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy, jejichž řešení může být do
značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. Žáci
se učí řešit problémové situace a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět
situační náčrty, řešit optimalizační úlohy. Řešení logických úloh posiluje vědomí žáka ve vlastní schopnosti logického
uvažování a může podchytit i ty žáky, kteří jsou v matematice méně úspěšní.
Žáci se učí využívat prostředky výpočetní techniky (především kalkulátory, vhodný počítačový software, určité typy
výukových programů) a používat některé další pomůcky, což umožňuje přístup k matematice i žákům, kteří mají nedostatky v
numerickém počítání a v rýsovacích technikách. Zdokonalují se rovněž v samostatné a kritické práci se zdroji informací.
5.2.1 Matematika
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
4
4+1
4+1
4+1
4+1
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
4
3+2
4+1
4+1
Charakteristika předmětu
Charakteristika vzdělávací oblasti předmětu matematika
Vzdělávací oblast klade důraz na porozumění základním myšlenkám, pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci
si osvojují matematické pojmy, algoritmy, symboliku. Učí se využívat získané vědomosti a dovednosti v praktickém životě.
Žáci využívají při práci výpočetní techniku, především kalkulátory a výukové programy.
Matematické vzdělání vede žáky k přesnému vyjadřování, rozvíjí logické uvažování, důslednost, vytrvalost, pečlivost,
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
105
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
schopnost sebekontroly, tvořivost, sebedůvěru.
Matematika má ve vzdělání nezastupitelnou roli, prolíná celým vzdělávacím procesem na základní škole, tvoří osu
vzdělávacího působení, vytváří předpoklady pro další studium a pro úspěšné uplatnění ve většině oborů profesionální
přípravy.
Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je rozdělena do čtyř tematických okruhů:
• číslo a proměnná – žáci si osvojují početní operace v oboru přirozených, celých a racionálních čísel, učí se získávat údaje
měřením, odhadováním, porovnáváním, zaokrouhlováním a výpočtem, seznamují se s pojmem proměnná, učí se
matematizovat reálné situace
• závislosti, vztahy a práce s daty – žáci poznávají a uvědomují si změny a závislosti známých jevů z běžného života, učí se
analyzovat změny a závislosti z tabulek, diagramů a grafů, jednoduché případy sami vyjadřují matematickým předpisem,
tabulkou, grafem
• geometrie v rovině a v prostoru – žáci určují a znázorňují geometrické útvary, učí se porovnávat, odhadovat, určovat
velikost úhlu, obvody, obsahy, povrchy a objemy, řeší úlohy z praxe, zdokonalují svůj grafický projev
• nestandardní aplikační úlohy a problémy – žáci se učí řešit úlohy z běžného života, problémové úlohy, které je nutí
uplatňovat logické myšlení, třídit údaje, provádět náčrtky
Průřezová témata
Osobnostní a sociální výchova
Prostřednictvím vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace lze rozvíjet pozornost, soustředění, tvořivost, cvičení paměti,
sebekontroly, sebeovládání, řešit praktické problémy, posilovat mezilidské vztahy, zlepšit komunikaci, pěstovat odpovědnost,
spolehlivost, vzájemné respektování a vést žáky k sebehodnocení.
Multikulturní výchova
Posilovat principy slušného chování, tolerance, empatie a komunikace s příslušníky odlišných sociokulturních skupin.
Enviromentální výchova
Ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace lze pomocí projektů, řešení slovních úloh, vytváření grafů, přehledů
a diagramů realizovat témata, která se zabývají energií, přírodními zdroji, dopravou, ochranou životních prostředí. Při
realizaci má matematika úzkou vazbu s předměty fyzika, chemie, zeměpis, přírodopis.
Klíčové kompetence ve vzdělávacím oboru matematika
Na úrovni základního vzdělání žák:
• využívá matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech
• rozvíjí své kombinatorické a logické myšlení, kriticky usuzuje a srozumitelně a věcně argumentuje prostřednictvím řešení
matematických problémů
• rozvíjí své abstraktní a exaktní myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů
• vytváří zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a efektivně využívá osvojený
matematický aparát
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
106
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
• vnímá složitosti reálného světa a porozumí mu, využívá matematické modely,umí je vyhodnotit a posoudit jejich hranice
použití
• provádí rozbor problému a tvoří plán jeho řešení, odhaduje výsledky, volí správný postup k vyřešení problému
a vyhodnocuje správnost výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému
• zvládá přesné a stručné vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně matematické symboliky, provádí rozbory
a zápisy při řešení úloh a zdokonaluje grafický projev
• rozvíjí spolupráci při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života a následně využívá
získané řešení v praxi
• poznává možnosti matematiky a chápe skutečnost, že k výsledku lze dospět různými způsoby
• rozvíjí důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, je veden k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu
řešení, rozvije systematičnost, vytrvalost a přesnost
• vytváří dovednost vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a umí své hypotézy ověřit nebo vyvrátit pomocí
protipříkladu
Očekávané výstupy - 1. stupeň - 1. období
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
žák
- používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem
prvků
- čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
- užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
- provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
žák
- orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
- popisuje jednoduché závislosti z praktického života
- doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
žák
- rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
- porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
- rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
Očekávané výstupy - 1. stupeň - 2. období
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
žák
- využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
- provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
- zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
- řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel
- modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
- porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným jmenovatelem v oboru kladných čísel
- přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty
- porozumí významu znaku "-"pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
107
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
žák
- vyhledává, sbírá a třídí data
- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
žák
- narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
- sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
- sestrojí rovnoběžky a kolmice
- určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
- rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
žák
- řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech
a algoritmech školské matematiky
Očekávané výstupy - 2. stupeň
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
žák
- provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
- zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor
- modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
- užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným
číslem, procentem)
- řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
- řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek)
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí
rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním
- formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
- analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých
a racionálních čísel
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
žák
- vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
- porovnává soubory dat
- určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
- vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
- matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
žák
- zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých
praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
- charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
- určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
- odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
- využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových
konstrukčních úloh
- načrtne a sestrojí rovinné útvary
- užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
108
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
- načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar
- určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
- odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
- načrtne a sestrojí sítě základních těles
- načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
- analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
žák
- užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo
zkoumaných situací
- řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích
oblastí
1. ročník
4 týdně, P
1. Čísla 0 - 20
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Čísla 0-20
- žák zapíše čísla 0-20, rozliší číslice tiskací a psací
- doplní chybějící čísla v řadě
- podle obrázku rozhodne o vztahu více, méně
- spočítá prvky daného souboru do 20 ( včetně)
- vytvoří skupinu s daným počtem prvků
- sčítá a odčítá v oboru 0-10, 10-20
- sčítá a odčítá v oboru 0-20 s přechodem přes desítku
- řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel
- řeší slovní úlohy se sčítáním a odčítáním v oboru 0-20 bez
přechodu desítky i s přechodem přes desítku
- řeší slovní úlohy vedoucí ke vztahu: o x – více (méně) v oboru do
20
- porovnává přirozená čísla (><=)
- zobrazí číslo na číselné ose\n\n
• používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem
prvků
• užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
Čísla 0-20:
- orientace na číselné ose
- čtení a psaní číselné
- porovnávání čísel, vztahy větší, menší, rovno
- znaménka > < = + - součet čísel bez přechodu desítky
- rozdíl čísel bez přechodu desítky
- počítání předmětů v daném souboru
- vytvoření souboru s daným počtem prvků
- řešení a tvoření slovních úloh na porovnávání čísel, sčítání
a odčítání v oboru 0-20 bez přechodu přes desítku i s přechodem
přes desítku
- sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes desítku i s
přechodem přes desítku
- komunitativnost sčítání
- řešení a tvoření slovních úloh s využitím vztahů o n – více, o n méně
• provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
• řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní
operace
• popisuje jednoduché závislosti z praktického života
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
109
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
1. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Geometrie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Geometrie
- orientuje se v prostoru, rozlišuje pojmy před, za, vpravo, vlevo,
nahoře, dole
- porovnává předměty podle velikosti, používá pojmy menší, větší,
stejný, nižší, vyšší
- rozezná geometrické tvary: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
-rozezná krychli, kvádr, válec, kouli; pomocí stavebnice sestrojí
jejich modely; uvede příklady těchto tvarů ve svém okolí
• rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary
a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
Průřezová témata
Geometrie:
- geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před, hned před, hned
za, nahoře, dole
- menší, větší, stejný, nižší, vyšší, široký, úzký
- rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh
- tělesa: krychle, kvádr, válec, koule
- skládání obrazců z geometrických tvarů
- stavění staveb ze stavebnice
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
2. ročník
4+1 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
110
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
2. ročník
1. Číselný obor 0 - 100
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Číselný obor 0 - 100
- žák sčítá a odčítá s přechodem přes desítku (8+6, 15-9...)
- spočítá prvky souboru do 100 (včetně)
- vytvoří konkrétní soubory (na počítadle, penězi, ve čtvercové
síti), s daným počtem prvků do 100
- porovnává čísla do 100, používá symboly ><=
- zaokrouhlí dané číslo na desítky
- orientuje se na číselné ose
- sčítá a odčítá dvojciferné a jednociferné číslo v oboru do 100 s
přechodem přes desítku
- užívá sčítání a odčítání při řešení praktických úloh
- řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel do 100
- řeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání v oboru do 100
- řeší slovní úlohy s využitím vztahů: o x – více, o x- méně,v oboru
do 100
- užívá spoje 2, 3, 4, 5
- dělí v oboru násobilek 2, 3, 4, 5
- řeší slovní úlohy na násobení a dělení
- řeší slovní úlohy se dvěma početními výkony (např. násobení,
sčítání)
- řeší jednoduché slovní úlohy se vztahy x – krát více, x – krát
méně
- rozezná časové jednotky hodina, minuta, sekunda
- čte časové údaje na různých typech hodin ( i digitálních), sleduje
např. délku vyučovácí hodiny, přestávky, dobu snídaně, oběda,
večeře, délku spánku apod.
• používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem
prvků
• užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
Číselný obor 0-100:
- čísla 0-100, orientace na číselné ose, čtení a zápis čísel, počítání
po jedné, po desítkách do 100
- řešení a vytváření slovních úloh na porovnávání čísel
- zaokrouhování čísel na desítky
- součet a rozdíl čísel
- počítání s použitím závorek
- sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru do 100
- sčítání a odčítání násobků deseti
- řešení a tvoření slovních úloh na sčítání a odčítání
- počítá s penězi, seznámení s bankovkami a mincemi do stokoruny
- názorné zavedení násobení a dělení na souborech různých
předmětů
- násobení jako opakované sčítání
- násobek, činitel, záměna činitelů
- násobilky 2, 3, 4 a 5, automatizace násobilek, řady násobků
daného čísla, dělení v oboru těchto násobilek
- vztahy mezi násobením a dělením, automatizace dělení v oboru
probíraných násobilek
- řešení a vytváření slovních úloh na násobení a dělení v oboru
násobilek
- řešení a vytváření slovních úloh s využitím vztahů x- krát více, xkrát méně
- orientace v čase, den-24 hodin, 1 hodina-60 minut, 1 minuta-60
sekund
• provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
• řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní
operace
• orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
• popisuje jednoduché závislosti z praktického života
• doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Psychohygiena
literatura
materiály, pomůcky
2. Geometrie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Geometrie
- žák kreslí křivé a rovné čáry
- změří délku úsečky (m, dm, cm)
- rozezná geometrická tělesa v praxi
- sestrojí model krychle, kvádru, koule, válce
• rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary
a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
• porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
Geometrie:
- práce s pravítkem
- úsečka, lomená čára, křivá čára, kreslení rovných a křivých čar
- rýsování úseček
- jednotky centimetr, decimetr, metr
- délka úsečky, měření délky úsečky
- označení bodů a úseček
- modelování těles, s využitím stavebnic ke stavbám s tělesy
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
111
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
2. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
literatura
materiály, pomůcky
3. ročník
4+1 týdně, P
1. Číselný obor 0 - 1000
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Číselný obor 0 - 1000
- žák čte a píše trojciferná čísla
- vytvoří soubor s daným počtem prvků do 1000, vyznačí čísla na
řádovém počítadle
- zakreslí obraz daného čísla na číselné ose
- porovnává čísla do 1000 (porovnávání typu 734 a 738, 753 a
783, 734 a 854)
- používá sčítání a odčítání v oboru do 1000 při řešení praktických
úloh
- písemně sčítá a odčítá dvě trojciferná čísla, provádí kontrolu
svého výpočtu
- řeší slovní úlohy na porovnávání dvou trojciferných čísel, sčítání
a odčítání dvou trojciferných čísel, na vztahy o x – více, o x- méně,
užívá jednoduché rovnice
- užívá spoje všech násobilek malé násobilky
- násobí zpaměti dvojciferné číslo jednociferným v jednoduchých
případech ( 14 x 3, 2 x 18)
- dělí dvojciferné číslo jednociferným mimo obor násobilek, určí
neúplný podíl a zbytek ( 17 : 4, 52 : 6, 40 : 9 ….)
- řeší slovní úlohy vedoucí k násobení dvojciferného čísla
jednociferným a dělení dvojciferného čísla jednociferným
- odhadne výsledek, řeší slovní úlohy vedoucí k užití vztahů x- krát
více, x- krát méně
• používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá
předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem
prvků
• čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a
zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
• užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
• provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
• řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní
operace
• orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
Číselný obor 0-1000:
- číselná řada, zápis čísel, číselná osa, počítání po stovkách,
desítkách, jednotkách
- znázornění trojciferných čísel na číselné ose, čtení a zápisy
trojciferných číselná
- porovnávání čísel, porovnávání čísel pomocí číselné osy
- řešení úloh na porovnávání trojciferných čísel
- zaokrouhlování čísel na stovky a a desítky
- rozklad čísla v desítkové soustavě
- součet a rozdíl čísel
- sestavení jednoduchých rovnic
- sčítání a odčítání násobků sta
- písemné algoritmy sčítání a odčítání
- sčítání a odčítání bez přechodu násobků sta
- sčítání a odčítání čísel s přechodem násobků stavbám
- písemné sčítání dvou sčítanců, kontrola výsledkou záměnou
sčítanců
- písemné odčítání, kontrola výsledku sčítáním
- řešení a tvoření slovních úloh na sčítání a odčítání, užití
jednoduchých rovnic
- odhad a kontrola výsledku
- násobilky 6, 7, 8, 9, dělení v oboru těchto násobilek, automatizace
všech spojů násobení a dělení v oboru násobilek
- násobení 10
- násobení a dělení dvojciferných čísel jednociferným
- dělení se zbytkem
- součin, podíl, zbytek
- pamětné násobení dvojciferného čísla jednociferným mimo obor
násobilek
- násobení a dělení součtu nebo rozdílu dvou čísel
- užití závorek
- řešení a vytváření slovních úloh se dvěma různými početními
výkony
- rozlišování sudých a lichých čísel
• popisuje jednoduché závislosti z praktického života
• doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
112
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
3. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kooperace a kompetice
Komunikace
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
2. Geometrie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Geometrie
- označí bod, krajní body úsečky, průsečík dvou přímek
- změří délku úsečky s přesností na milimetry
- sestrojí úsečku dané délky s užitím jednotky milimetrech
- provede odhad délky vzdálenosti
- určí obvod jednoduchého obrazce (trojúhelník, čtverec, obdélník)
sečtením délek jeho stran
- převede jednotky délky: km na m, m na dm, cm, mm, dm na
cm, mm, cm na mm
- pomocí stavebnice(dostupných materiálů) sestrojí modely staveb
tvaru kvádru, krychle apod.
• rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary
a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
• porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
Geometrie:
- přímka, polopřímka, vzájemná poloha dvou přímek, různoběžky,
rovnoběžky
- rovinné obrazce: trojúhelník, čtyřúhelník, čtverec, obdelník
- strana rovinného obrazce, obvod
- rýsování přímek, označování průsečíku různoběžek
- vyznačování polopřímek
- kreslení a rýsování rovinných obrazců ve čtvercové síti
- jednotky délky: milimetr, kilometr
- měření úseček s přesností na milimetry, odhad délky úsečky
- rýsování úsečky dané délky, např. v centimetrech a milimetrech
- měření délek stran rovinných obrazců, převody jednotek délky
- výpočet obvodu rovinného obrazce sečtením délek jeho stran
- provádění odhadů délek různých úseček a vzdáleností
- modelování staveb tvaru kvádru,krychle apod.(užití stvebnice,
krabiček)
• rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Kreativita
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
113
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
4. ročník
4. ročník
4+1 týdně, P
1. Číselný obor 0 - 1 000 000
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Číselný obor 1 - 1 000 000
Procvičování učiva ze 3. ročníku.
Písemně dělí jednociferným dělitelem.
Počítá do 1 000 000 po statisících, desetitisících a tisících.
Čte, píše a umí zobrazit čísla na číselné ose.
Dokáže porovnávat čísla do 1 000 000 a řeší příslušné nerovnice.
Zaokrouhluje čísla na statisíce, desetitisíce, tisíce, sta a desítky.
Rozkládá čísla v desítkové soustavě.
Pamětně sčítá a odčítá čísla, která mají nejvýše dvě číslice různé
od nuly.
Pamětně sčítá a odčítá - sčítá alespoň tři čísla, odčítá od jednoho
čísla dvě čísla, od součtu dvou čísel jedno číslo.
Pamětně násobí a dělí čísla do 1 000 000 nejvýše se dvěma
různými číslicemi jednociferným číslem.
Písemně násobí jednociferným a dvojciferným činitelem.
Provádí odhad a kontrolu svého výpočtu.
Řeší slovní úlohy vedoucí k porovnávání čísel, provádění
početních výkonů s čísly v daném oboru a na vztahy o n-více
(méně), n-krát více (méně).
Provádí stručný zápis slovní úlohy.
Řeší početní úlohy na dva až tři početní výkony.
Názorně vyznačí polovinu a čtvrtinu celku.
Umí pojmenovat jednotlivé části zlomku.
Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku.
Porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru
kladných čísel.
Řeší jednoduché slovní úlohy na určení poloviny, třetiny, čtvrtiny,
pětiny a desetiny daného počtu.
Sčítá zlomky se stejným jmenovatelem, kdy jmenovatel je 2 až 10.
• využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a
asociativnost sčítání a násobení
• provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
Opakování učiva ze 3. ročníku
Dělení čísla dvojciferného jednociferným.
Dělení se zbytkem.
Přirozená čísla do
1 000 000.
Porovnávání čísel.
Zaokrouhlování.
Rozvinutý zápis čísla.
Sčítání a odčítání zpaměti do 1 000 000.
Písemné sčítání a odčítání do 1 000 000. Pořadí výpočtů.
Násobení a dělení do 1 000 000 zpaměti. Písemné násobení jednoa dvojciferným činitelem.
Písemné dělení jednociferným dělitelem. Odhady. Počítačka.
Počítání se závorkami.
Zlomky – celek, část, zlomek. Čitatel, jmenovatel.
• zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky
početních operací v oboru přirozených čísel
• řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v
celém oboru přirozených čísel
• modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
114
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
4. ročník
2. Geometrie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Geometrie
GEOMERTIE
Vymodeluje síť kvádru a krychle.
Vymodeluje kvádr a krychli z dané sítě.
Určí vzájemnou polohu dvou přímek.
Sestrojí rovnoběžku s danou přímkou.
Rýsuje čtverec a obdélník.
Sestrojí kolmici k dané přímce pomocí trojúhelníku s ryskou.
Pozná a sestrojí trojúhelník pravoúhlý.
Narýsuje kružnici s daným středem a daným poloměrem.
Pozná souměrný útvar.
Určí osu souměrnosti modelováním, překládáním apod.
Nakreslí souměrný tvar.
Určuje obsah rovinných obrazců pomocí čtvercové sítě.
Řeší jednoduché slovní úlohy na výpočty obsahu obdélníku a
čtverce.
• narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
• sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
• sestrojí rovnoběžky a kolmice
Krychle. Spotřeba krychlí.
Kvádr.
Rovnoběžky, kolmice.
Konstrukce čtverce a obdélníka. Úhlopříčky, střed čtverce.Obvod
čtverce a obdélníka.
Pravoúhlý trojúhelník.
Osa úsečky.
Jednotkový čtverec.
Obsah čtverce a obdélníka.
• určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu
• řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení
je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech
školské matematiky
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
5. ročník
4+1 týdně, P
1. Jednotky objemu
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Jednotky objemu
Jednotky objemu a jejich převádění.
Procvičování učiva ze 4. ročníku.
Litr, decilitr, mililitr, hektolitr, převádí jednotky.
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
115
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
5. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Přirozená čísla do a přes 1 000 000
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Přirozená čísla do a přes 1 000 000
Přirozená čísla do a přes 1 000 000
Čte a zapisuje čísla větší než milión.
Zaokrouhluje přirozená čísla s požadovanou přesností.
Porovnává přirozená čísla a zobrazuje je na číselné ose.
Zapisuje přirozená čísla v požadovaném tvaru v desítkové
soustavě.
Sčítá a odčítá přirozená čísla zpaměti ( čísla mají nejvýše dvě
číslice různé od nuly).
Písemně sčítá tři až čtyři přirozená čísla. Písemně odčítá dvě
přirozená čísla.
Pamětně násobí a dělí přirozená čísla v jednoduchých případech.
Používá zákony distributivní., asociativní., komutativní – zná
přednost v pořadí výpočtů.
Písemně násobí až trojciferným činitelem.
Písemně dělí jedno a dvojciferným dělitelem (včetně dělení se
zbytkem).
Samostatně provádí kontroly výpočtů.
Řeší jednoduché a složené slovní úlohy vedoucí k jednomu nebo
dvěma výpočtům s přirozenými čísly.
Seznámí se s aritmetickým průměrem na slovních úlohách.
Zná římské číslice I, X, L, C, D, M a přečte číslo kapitoly a
letopočet.
• využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a
asociativnost sčítání a násobení
• provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
Přirozená čísla větší než 1 000 000
- zaokrouhlování
- porovnávání
- zápis
Sčítání a odčítání zpaměti.
Zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa,
teploměr, model)
Vlastnosti početních operací s čísly.
Písemné algoritmy početních operací.
• zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky
početních operací v oboru přirozených čísel
• řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v
celém oboru přirozených čísel
• vyhledává, sbírá a třídí data
• čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
• řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení
je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech
školské matematiky
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
116
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
5. ročník
3. Desetinná čísla
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Desetinná čísla
Přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné
číslo dané hodnoty.
Porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a
toto číslo vyznačí na číselné ose.
Desetinná čísla
Zapíše a přečte dané desetinné číslo řádu desetin a setin.
Zobrazí dané desetinné číslo řádu desetin na číselné ose.
Zaokrouhlí dané desetinné číslo řádu desetin na celky.
Sčítá a odčítá desetinná čísla řádu desetin a setin.
Násobí a dělí desetinné číslo deseti, stem a přirozeným číslem
menším než 10.
Užívá desetinné číslo v praktických situacích.
Řeší jednoduché slovní úlohy na užití desetinných čísel.
• modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku
Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla a zlomky.
Desetinné zlomky.
Rovnost desetinných čísel, porovnávání.
Zaokrouhlování desetinných čísel.
Sčítání a odčítání desetinných čísel.
Násobení a dělení desetinných čísel 10, 100 a přirozenými čísly
menšími než 10.
Slovní úlohy.
Číselné a obrázkové řady.
• porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru
kladných čísel
• přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné
číslo dané hodnoty
• porozumí významu znaku „-„ pro zápis celého záporného čísla a
toto číslo vyznačí na číselné ose
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
117
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
5. ročník
4. Rovinné obrazce a tělesa
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rovinné obrazce a tělesa
Narýsuje obdélník, čtverec a pravoúhlý trojúhelník a kružnici.
Užívá jednoduché konstrukce.
Sčítá a odčítá graficky úsečky. Určí délku lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran.
Sestrojí rovnoběžky a kolmice.
Vypočítá obsah obdélníku a čtverce .
Určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě.
Rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově
souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním
papíru.
Sestrojí pravidelný šestiúhelník a vypočítá jeho obvod (včetně
obvodů dalších mnohoúhelníků)
Rozezná a sestrojí různé druhy trojúhelníků (rovnostranný,
rovnoramenný, pravoúhlý)
Seznámí se s kosočtvercem a kosodélníkem (sestrojí je)
Užívá a umí převádět jednotky obsahu cm2, mm2, m2, ha.
Řeší slovní úlohy na výpočty obsahů obdélníku a čtverce.
Seznámí se se sítí hranolu, krychle, válce
Vypočítá povrch kvádru a krychle sečtením obsahů jejich podstav
a stěn.
Řeší úlohy z praxe na výpočty obsahů obdélníku a čtverce,
povrchu kvádru a krychle.
Magické čtverce.
Prostorová představivost.
Základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka,
čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník,
mnohoúhelník.
Vzájemná poloha dvou přímek v rovině.
Rovnoramenný trojúhelník.
Konstrukce pravidelného šestiúhelníku.
Výpočet jeho obvodu.
Obvod mnohoúhelníku.
Osově souměrné útvary.
Základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel,
válec.
Povrch krychle a kvádru.
Sítě těles.
Diagramy a grafy.
Závislosti a jejich vlastnosti.
Diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády.
Vyhledává, sbírá a třídí data.
Doplňuje řady čísel a tabulky.
Čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy.
• narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník,
trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
• sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod
mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
• sestrojí rovnoběžky a kolmice
• určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní
jednotky obsahu
• rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově
souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním
papíru
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
118
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
6. ročník
6. ročník
4 týdně, P
1. Rozšířené opakování
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rozšířené opakování
-čte , zapisuje a porovnává přirozená čísla
-provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně
-provádí odhady a kontrolu výpočtů
-zaokrouhluje
- umí zobrazit přirozené číslo na čísel. ose
Průřezová témata
Rozšířené opakování.
- přirozená čísla
- čtení a zápis čísla v desítkové soustavě
- zobrazení na číselné ose
- početní operace
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
2. Základní pravidla rýsování
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Základní pravidla rýsování
Základní pravidla rýsování.
- druhy čar, technické písmo
-rozlišuje druhy čar
-používá technické písmo k popisu geom. útvarů
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
119
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
6. ročník
3. Geometrické útvary v rovině
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Geometrické útvary v rovině
Geometrické útvary v rovině.
- rovina, bod, úsečka, přímka, polopřímka,
kružnice, kruh
- převody jednotek
- obvody čtverce, obdélníku, trojúhelníku
-užívá a rozlišuje pojmy přímka, polopřímka, úsečka
-rýsuje lineární útvary
-převádí jednotky délky, hmotnosti, času
-umí vypočítat obvod čtverce, obdélníku, trojúhelníku
• zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
• charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
• načrtne a sestrojí rovinné útvary
• řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích
oblastí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
4. Desetinná čísla, dělitelnost přirozených čísel
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Desetinná čísla, dělitelnost přirozených čísel
-čte a zapisuje desetinná čísla
-umí zobrazit des. číslo na číselné ose
-porovnává a zaokrouhluje des. čísla
-provádí početní operace s des. čísly
-umí vypočítat aritmetický průměr
-převádí jednotky
-zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností
-zná pojem násobek, dělitel
-umí použít znaky dělitelnosti
-rozumí pojmu prvočíslo, číslo složené
-rozloží číslo na součin prvočísel
-určuje a užívá násobky a dělitele včetně nejmenšího společného
násobku a největšího společného dělitele
-modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v N
• zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
• modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených
čísel
• užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část
(přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem,
procentem)
Průřezová témata
Desetinná čísla.
- čtení a zápis v desítkové soustavě
- zobrazení na číselné ose
- porovnávání
- zaokrouhlování
- početní operace
- aritmetický průměr
- převody jednotek
Dělitelnost přirozených čísel.
- násobek, dělitel, znaky dělitelnosti
- prvočíslo, číslo složené
- společný násobek, společný dělitel
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kreativita
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
120
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
6. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. Úhel a jeho velikost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Úhel a jeho velikost
-rozumí pojmu
-narýsuje a změří daný úhel
-umí graficky přenést úhel a sestrojit jeho osu
-rozlišuje a pojmenuje druhy úhlů
-provádí početní operace s velikostmi úhlů ( ve stupních i
minutách)
-pozná dvojice vedlejších úhlů a vrcholových úhlů, umí využít jejich
vlastností
-rozumí pojmu mnohoúhelník,
-umí sestrojit pravidelný šestiúhelník a pravidelný osmiúhelník
• určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
Průřezová témata
Úhel a jeho velikost.
- pojem, rýsování a přenášení úhlu
- osa úhlu
- jednotky velikosti úhlu a měření velikosti úhlu
- ostrý, tupý, pravý a přímý úhel
- početní operace s velikostmi úhlů
- vrcholové a vedlejší úhly
- mnohoúhelníky – pojem, pravidelný šestiúhelník, pravidelný
osmiúhelník (konstrukce, obvod)
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
6. Osová souměrnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Osová souměrnost
-načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru v osové souměrnosti
-pozná útvary osově souměrné a shodné útvary
• načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové
souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar
• řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích
oblastí
Průřezová témata
Osová souměrnost.
- osová souměrnost
- shodné útvary
- osově souměrné útvary
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
121
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
6. ročník
7. Obsah čtverce a obdélníku, povrch a objem krychle a kvádru
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Obsah čtverce a obdélníku, povrch a objem krychle a kvádru
-zná jednotky obsahu, umí je převádět
-využívá znalostí ( obsah čtverce, obdélníku)
- při výpočtech obsahů složitějších obrazců charakterizuje
jednotlivá tělesa ( kvádr, krychle)
-umí načrtnout a narýsovat síť a z ní těleso vymodelovat
-načrtne a sestrojí obraz krychle a kvádru ve volném
rovnoběžném promítání
-užívá jednotky objemu a vzájemně je převádí
-odhaduje a vypočítá objem krychle, kvádru
• odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
Obsah čtverce a obdélníku.
Povrch a objem krychle a kvádru
.
- jednotky obsahu
- obsah čtverce a obdélníku
- obsah složitějších obrazců (s využitím znalostí
obsahu čtverce a obdélníku)
- kvádr, krychle, sítě těles
- zobrazování těles
- povrch krychle, kvádru
- jednotky objemu
- objem krychle, kvádru
• určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa),
analyzuje jejich vlastnosti
• odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
• načrtne a sestrojí sítě základních těles
• načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
• užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kreativita
literatura
materiály, pomůcky
8. Trojúhelník
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Trojúhelník
-určí a znázorní různé druhy trojúhelníků a zná jejich vlastností
-pojmenuje , znázorní a správně užívá základní pojmy ( strana,
výška,vnitřní a vnější úhly, …)
-umí sestrojit těžnice, střední příčky, výšky trojúhelníku
-umí sestrojit trojúhelníku kružnici opsanou a vepsanou
• zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
• načrtne a sestrojí rovinné útvary
Trojúhelník.
- pojem, druhy
- vnitřní a vnější úhly trojúhelníku
- těžnice, střední příčky, výšky
- kružnice opsaná, vepsaná
• řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích
oblastí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
122
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
6. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
7. ročník
3+2 týdně, P
1. Racionální čísla
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Racionální čísla
-modeluje a zapisuje zlomkem část celku
-převádí zlomky na des. čísla a naopak
-porovnává zlomky
• zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
• užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část
(přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem,
procentem)
• analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace,
v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel
Průřezová témata
Racionální čísla.
- čtení a zápis zlomku
- vztah mezi zlomky a des, čísly
- zobrazení na číselné ose
- převrácený zlomek
- smíšené číslo
- početní operace
- složený zlomek
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
2. Celá čísla
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Celá čísla
-rozlišuje kladná a záporná čísla
-umí zobrazit kladná a záporná čísla na vodorovné i svislé číselné
ose
-chápe pojem opačné číslo
-určí absolutní hodnotu daného čísla a chápe její geometrický
význam provádí početní operace s celými čísly
• zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
• analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace,
v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel
Celá čísla
- čtení a zápis čísla
- zobrazení na číselné ose
- opačné číslo
- absolutní hodnota
- početní operace
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
123
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
7. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
3. Trojúhelník
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Trojúhelník
-pozná shodné útvary
-užívá věty o shodnosti trojúhelníků v početních a konstrukčních
úlohách
-umí sestrojit trojúhelník z daných prvků
-dbá na kvalitu a přesnost rýsování
• zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
• charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
Trojúhelník.
- shodnost trojúhelníků
- trojúhelníková nerovnost
- konstrukce trojúhelníků
• načrtne a sestrojí rovinné útvary
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
4. Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost.
- pojem
- zvětšení a zmenšení v daném poměru
- rozdělení dané hodnoty v daném poměru
- měřítko
- úměra
- přímá a nepřímá úměrnost
- trojčlenka
-umí vyjádřit poměr mezi danými hodnotami
-zvětšuje a zmenšuje veličiny v daném poměru
-dělí celek na části v daném poměru
-rozumí a využívá pojmu úměra
-využívá trojčlenku při řešení slovních úloh
• užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část
(přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem,
procentem)
• řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem;
pracuje s měřítky map a plánů
• určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
• užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
124
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
7. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
5. Procenta
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Procenta
Procenta.
- pojem
- základ, procentová část, počet procent
- promile
- slovní úlohy
-chápe pojem 1%
-užívá základní pojmy procentového počtu
-vyjádří část celku pomocí procent
-řeší slovní úlohy
-chápe pojem promile
-zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností
• zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
• užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část
(přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem,
procentem)
• řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část
je větší než celek)
• analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace,
v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel
• užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
125
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
7. ročník
6. Rovnoběžníky
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rovnoběžníky
Rovnoběžníky.
- pojem
- vlastnosti
- rozdělení
- konstrukce
- obvod a obsah
- obsah trojúhelníku
-umí charakterizovat pojem rovnoběžníku
-rozlišuje různé typy rovnoběžníků
-umí sestrojit rovnoběžník
• zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
• charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
• odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
• načrtne a sestrojí rovinné útvary
• analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického aparátu
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
7. Lichoběžník
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lichoběžník
Lichoběžník
- pojem
- konstrukce
-rozpozná a pojmenuje lichoběžník
• zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
• charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
• odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
• načrtne a sestrojí rovinné útvary
• analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického aparátu
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
126
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
7. ročník
8. Povrch a objem hranolů
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Povrch a objem hranolů
-
Povrch a objem hranolů
- pojem hranol
- povrch a objem hranolu
rozezná a pojmenuje hranol
• určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa),
analyzuje jejich vlastnosti
• odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
• načrtne a sestrojí sítě základních těles
• načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
• analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického aparátu
• řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích
oblastí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
9. Středová souměrnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Středová souměrnost
Středová souměrnost
- sestrojení obrazu obrazce ve středové souměrnosti
• načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové
souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
127
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
8. ročník
8. ročník
4+1 týdně, P
1. Výrazy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Výrazy
-rozumí pojmu výraz
-zapíše pomocí výrazu s proměnnou slovní text
-umí dosadit do výrazu s proměnnou
-provádí početní operace s výrazy
• provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá
ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
• matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných;
určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad
mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním
Průřezová témata
Výrazy.+
- číselné výrazy
- proměnná
- výrazy s proměnnou
- úpravy výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
2. Druhá mocnina a odmocnina
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Druhá mocnina a odmocnina
-určí druhou mocninu a odmocninu výpočtem, pomocí tabulek,
pomocí kalkulačky
-chápe pojem reálné číslo
• provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá
ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
• zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
• analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace,
v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel
Průřezová témata
Druhá mocnina a odmocnina.
- pojem
- čtení a zápis druhých mocnin a odmocnin
- určení druhých mocnin a odmocnin
- pojem reálného čísla
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
128
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
8. ročník
3. Pythagorova věta
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pythagorova věta
-rozliší odvěsny a přepony
-rozumí odvození vzorce Pythagorovy věty
-využívá poznatků při výpočtu délek stran pravoúhlého trojúhelníku
-umí využít poznatky ve slovních úlohách
-zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností
Pythagorova věta.
- pojem
- výpočet délek stran v pravoúhlém trojúhelníku
- užití Pythagorovy věty
• zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních
rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických
problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
• charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
• načrtne a sestrojí rovinné útvary
• řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích
oblastí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
4. Mocniny s přirozeným mocnitelem
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Mocniny s přirozeným mocnitelem
-zapíše číslo ve tvaru a . 10 na n pro 1 < a < 10, n je celé číslo
-provádí početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem
• provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá
ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
• užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací
Průřezová témata
Mocniny s přirozeným mocnitelem.
- čtení a zápis mocnin s přirozeným mocnitelem
- zápis čísla pomocí mocnin deseti
- početní operace s mocninami s přirozeným mocnitelem
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
129
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
8. ročník
5. Lineární rovnice
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lineární rovnice
-užívá a zapisuje vztah rovnosti
-řeší lineární rovnice pomocí ekvivalentních úprav
-provádí zkoušku řešení
• analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace,
v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel
• užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací
Průřezová témata
Lineární rovnice.
- rovnost
- lineární rovnice
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
6. Slovní úlohy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Slovní úlohy
Slovní úlohy.
- slovní úlohy
-matematizuje jednoduché reálné situace
-vyřeší daný problém aplikací získaných matematických poznatků
a dovedností
-řeší slovní úlohy (pomocí lineárních rovnic, úvahou,...)
-zdůvodní zvolený postup řešení
-ověří výsledek řešení
• zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
• analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace,
v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel
• užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
Vztah člověka k prostředí
8. ročník
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Matematicko-fyzikální praktika
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Objevujeme Evropu a svět
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
130
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
8. ročník
7. Kruh, kružnice
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Kruh, kružnice
-určí vzájemnou polohu přímky a kružnice
-určí vzájemnou polohu dvou kružnic
-vypočítává obvod a obsah kruhu
• odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
Kruh, kružnice.
- vzájemná poloha přímky a kružnice
- vzájemná poloha dvou kružnic
- délka kružnice
- obsah kruhu
• načrtne a sestrojí rovinné útvary
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
8. Válec
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Válec
Válec.
- pojem
- povrch válce
- objem válce
• určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa),
analyzuje jejich vlastnosti
• odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
• načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
• analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického aparátu
• řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích
oblastí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
131
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
8. ročník
9. Konstrukční úlohy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Konstrukční úlohy
-umí sestrojit jednoduché konstrukce
-využívá poznatků ( výška, těžnice, Thaletova kružnice,...) v
konstrukčních úlohách
• využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k
charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových
konstrukčních úloh
• analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického aparátu
• řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích
oblastí
Průřezová témata
Konstrukční úlohy.
- jednoduché konstrukce
- množiny všech bodů dané vlastnosti
- Thaletova kružnice
- konstrukční úlohy
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
10. Shromažďování,třídění a vyhodnocování statistických údajů
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických údajů
- čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
- zaznamená výsledky jednoduchých statistických šetření do
tabulek
- pracuje s grafy a tabulkami
• vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických údajů.
- základní statistické pojmy
- základní charakteristiky statistického souboru
• porovnává soubory dat
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
132
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
9. ročník
9. ročník
4+1 týdně, P
1. Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rovnice s neznámou ve jmenovateli
Rovnice s neznámou ve jmenovateli.
-řeší rovnice s neznámou ve jmenovateli s využitím znalostí o
lomených výrazech
• formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
2. Soustavy rovnic
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Soustavy rovnic
Soustavy rovnic.
- soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
- slovní úlohy řešené pomocí soustav lineárních rovnic
-řeší soustavu dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
(metoda sčítací a dosazovací)
• formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
• analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace,
v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
133
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
9. ročník
3. Funkce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Funkce
Funkce
- pravoúhlá soustava souřadnic
- pojem funkce
- lineární funkce ( přímá úměrnost)
- nepřímá úměrnost
- kvadratická funkce
-zakreslí bod v PSS
-chápe pojem funkce
-rozlišuje lineární a kvadratickou funkci
-sestaví tabulku a zakreslí graf dané funkce
-užívá funkční vztahy při řešení úloh
• vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
• matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních
vztahů
Komentář
Rozšiřující učivo.
- goniometrické funkce
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
4. Finanční matematika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Finanční matematika
Finanční matematika.
- základní pojmy finanční matematiky
-řeší úlohy z praxe na jednoduché úrokování
• zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá
kalkulátor
• analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace,
v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních
čísel
• užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a
problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných
situací
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
134
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.2.1 Matematika
9. ročník
5. Podobnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Podobnost
Podobnost.
- podobnost
- věty o podobnosti trojúhelníků
-rozliší shodné a podobné útvary
• užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti
trojúhelníků
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
literatura
materiály, pomůcky
6. Tělesa
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Tělesa
Tělesa.
- kužel
- jehlan
- koule
- povrch a objem těles
• určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa),
analyzuje jejich vlastnosti
• odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
• načrtne a sestrojí sítě základních těles
• načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
• analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím
osvojeného matematického aparátu
• řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje
poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích
oblastí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
7. Lomené výrazy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lomené výrazy
-provádí početní operace s lomenými výrazy
Průřezová témata
Lomené výrazy - rozšiřující učivo.
- pojem lomený výraz, podmínky řešitelnosti
- početní operace s lomenými výrazy
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
135
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3 Informační a komunikační technologie
9. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
8. Goniometrické funkce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Goniometrické funkce
- chápe vztahy mezi stranami a úhly v pravoúhlém trojúhelníku
- využívá poznatků při výpočtu délek stran a velikosti úhlů
• vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
Goniometrické funkce - rozšiřující učivo.
- sinx, cosx, tgx, cotgx
- grafy, vztahy
• matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních
vztahů
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
literatura
materiály, pomůcky
5.3 Informační a komunikační technologie
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační
gramotnosti - získat elementární dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních technologií, orientovat
se ve světě informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším vzdělávání i v praktickém životě. Vzhledem k
narůstající potřebě osvojení si základních dovedností práce s výpočetní technikou byla vzdělávací oblast Informační a
komunikační technologie zařazena jako povinná součást základního vzdělávání na 1. a 2. stupni. Získané dovednosti jsou v
informační společnosti nezbytným předpokladem uplatnění na trhu práce i podmínkou k efektivnímu rozvíjení profesní i
zájmové činnosti.
Zvládnutí výpočetní techniky, zejména rychlého vyhledávání a zpracování potřebných informací pomocí internetu a jiných
digitálních médií, umožňuje realizovat metodu „učení kdekoliv a kdykoliv“, vede k žádoucímu odlehčení paměti při současné
možnosti využít mnohonásobně většího počtu dat a informací než dosud, urychluje aktualizaci poznatků a vhodně doplňuje
standardní učební texty a pomůcky.
Dovednosti získané ve vzdělávacím oboru Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní
techniku s bohatou škálou vzdělávacího software a informačních zdrojů ve všech vzdělávacích oblastech celého základního
vzdělávání. Tato aplikační rovina přesahuje rámec vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační
technologie a stává se součástí všech vzdělávacích oblastí základního vzdělávání.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
136
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- poznání úlohy informací a informačních činností a k využívání moderních informačních a komunikačních technologií
- porozumění toku informací, počínaje jejich vznikem, uložením na médium, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a
praktickým využitím
- schopnosti formulovat svůj požadavek a využívat při interakci s počítačem algoritmické myšlení
- porovnávání informací a poznatků z většího množství alternativních informačních zdrojů, a tím k dosahování větší
věrohodnosti vyhledaných informací
- využívání výpočetní techniky, aplikačního i výukového software ke zvýšení efektivnosti učení a racionálnější organizaci
práce
- tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
- pochopení funkce výpočetní techniky jako prostředku simulace a modelování přírodních i sociálních jevů a procesů
- respektování práv k duševnímu vlastnictví při využívání software
- zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujícím se na internetu či jiných médiích
- šetrné práci s výpočetní technikou
5.3.1 Informační a komunikační technologie
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
1
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
1
0+1
0+1
0+1
Charakteristika předmětu
Název vyučovacího předmětu: Informatika - Inf
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení informační a komunikační technologie:
Vzdělávací oblast je realizována v 5. až 9. ročníku po jedné hodině týdně prostřednictvím vyučovacího předmětu informatika.
Cíle vzdělávací oblasti:
poznání úlohy informací
porozumění práci s informací – vznik, uložení, přenos, zpracování, vyhledání, využití
využívání moderních informačních a komunikačních technologií
schopnost ověřit věrohodnost získané informace využitím více zdrojů
poznat možnosti využití a zacházení s počítačem uživatelským způsobem
pracovat s hotovými didaktickými programy, osvojit si základy práce s grafikou a databázemi
žáci se učí třídit informace, kriticky je posuzovat a aplikovat v praktickém životě v souladu se zákony o duševním vlastnictví
osvojují si základy elektronické komunikace a její zásady
žáci dokáží prezentovat výsledky své práce s využitím vhodného softwaru
šetrně pracují s výpočetní technikou
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
137
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
Výchovné a vzdělávací strategie chemie
Kompetence k učení
vedeme žáky k poznání úlohy informací a informačních činností, přenosem, zpracováním, vyhledáváním a praktickým
využitím
učíme žáky porovnávat informace a poznatky z většího množství alternativních informačních zdrojů ( za účelem dosahování
větší věrohodnosti vyhledaných informací )
Kompetence k řešení problémů
učíme žáky nebát se problémů; prakticky je vedeme k používání techniky
vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit
podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení
podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů
Kompetence komunikativní
vedeme k tvořivému využívání softwarových a hardwarových prostředků při prezentaci výsledků své práce
v komunikaci pomocí informačních a komunikačních technologií se prioritně zaměřujeme na správné užívání českého (cizího
jazyka) s ohledem na gramatiku a syntaxi
učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, web, prezentace a podobně)
klademe důraz na „kulturní úroveň“ komunikace
Kompetence sociální a personální
vedeme žáky k zaujetí odpovědného, etického přístupu k nevhodným obsahům vyskytujících se na internetu a v jiných
médiích
podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují
učíme žáky kriticky hodnotit svoji práci
důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, tak aby se vzájemně žáci nevyrušovali při tvořivé
práci
Kompetence občanské
netolerujeme záliby žáků v informacích, které mohou vést k sociálně patologickým jevům
nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům
neustále monitorujeme chování žáků (především při práci s internetem), včas přijímáme účinná opatření
rozumně a zodpovědně využíváme informačních zdrojů – s ohledem na jejich účinnost a vliv na osobnost jedince
Kompetence pracovní
vedeme žáky využíváním výpočetní techniky, aplikačního i výukového softwaru, ke zvýšení efektivnosti jejich učební
činnosti a k racionálnější organizaci jejich práce
vedeme žáky k dodržování zásad bezpečnosti při práci s technikou napojenou na elektrickou síť
učíme žáky provádět základní údržbu hardwarového zařízení, vedeme je k šetrné práci s výpočetní technikou
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
138
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Informační a komunikační technologie
1. stupeň
1. ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM
Očekávané výstupy (OVO) - 1. a 2. období
žák
1.1 využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
1.2 respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady
1.3 chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
Učivo (U)
1.1 základní pojmy informační činnosti - informace, informační zdroje, informační instituce
1.2 struktura, funkce a popis počítače a přídavných zařízení
1.3 operační systémy a jejich základní funkce
1.4 seznámení s formáty souborů (doc, gif)
1.5 multimediální využití počítače
1.6 jednoduchá údržba počítače, postupy při běžných problémech s hardware a software
1.7 zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním výpočetní techniky
2. VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy (OVO) - 1. a 2. období
žák
2.1 při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty
2.2 vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
2.3 komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení
Učivo (U)
2.1 vývojové trendy informačních technologií
2.2 společenský tok informací (vznik, přenos, transformace, zpracování, distribuce informací)
2.3 základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování)
2.4 metody a nástroje vyhledávání informací
2.5 formulace požadavku při vyhledávání na internetu, vyhledávací atributy
3. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy (OVO) – 1. a 2. období
žák
3.1 pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
Učivo (U)
3.1 základní funkce textového a grafického editoru
2. stupeň
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
139
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
4. VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
Očekávané výstupy (OVO)
žák
4.1 ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost
Učivo (U)
4.1 hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování
4.2 internet
5. ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1 ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací
5.2 uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem
5.3 pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
5.4 používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji
5.5 zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
Učivo (U)
5.1 počítačová grafika, rastrové a vektorové programy
5.2 tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché vzorce
5.3 prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia)
5.4 ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
140
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
5. ročník
1 týdně, P
1. Základy práce s počítačem
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Základy práce s počítačem
Žák:
- vysvětlí pojmy informatika, informace
- uvede příklady informací a zdrojů (klasických a digitálních), z
nichž se informace získává
- uvede základní pravidla bezpečnosti práce s počítačem, aktivně
je dodržuje
- uvede, jak postupovat, či na koho se obrátit v případě závady
počítače
- popíše počítač, vysvětlí jeho funkce
- zapne a správně vypne počítač
- pojmenuje přídavná vstupní a výstupní zařízení a uvede, k čemu
se využívají
- předvede práci s myší
- zadá vstupní informace pomocí klávesnice, popíše funkci
některých kláves (enter, esc, del, shift…)
- orientuje se v základním uživatelském prostředí operačního
systému Windows, pozná a označí základní prvky operačního
systému
- provede základní operace s ikonou (označení, přesun, zrušení,
založení, kopie, přejmenování, otevření ikony do okna, zavření)
- předvede práci s okny (zavření, minimalizace, maximalizace)
- prakticky předvede základní operace s hlavní nabídkou
(označení a otevření hlavní nabídky, pohyb po hlavní nabídce,
otevření programu z hlavní nabídky, opuštění hlavní nabídky)
• respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a
postupuje poučeně v případě jejich závady
• chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
Základy práce s počítačem
- informatika – základní pojmy
- bezpečnost práce a rizika, prevence rizik
- péče o počítač, závady, poruchy
- struktura, funkce a popis počítače
- přídavná zařízení – vstupní, výstupní
- zapnutí počítače a jeho vypnutí, restart
- klávesnice, funkce kláves, práce s klávesnicí
- myš, práce s myší
- operační systém a jeho funkce
- základní pojmy a prvky (ikony, okna, složky, soubory, hlavní
nabídka, plocha, hlavní panel)
- základní principy ovládání operačního systému (operace s ikonami,
s okny, s hlavní nabídkou)
• využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější
periferie
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
141
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
5. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
literatura
materiály, pomůcky
2. Zpracování a využití informací
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Zpracování a využití informací
Zpracování a využití informací
Výukové programy, práce s výukovými programy
Žák:
- vysvětlí rozdíly mezi typy grafických editorů (bitmapové a
vektorové grafické editory)
- v grafickém programu vytvoří obrázek; obrázek upraví, uloží a
vytiskne
- napíše požadovaný text, opraví v textu chyby
- v nastavení stránky upraví vzhled dokumentu
- označí různé bloky textu myší a některé (řádek, slovo, celý
dokument) klávesnicí
- zformátuje text a odstavce
- využije schránku při práci s textem (při kopírování, přesouvání)
- za pomoci tabulátoru napíše text ve formě tabulky
- vloží do dokumentu obrázek, upraví obrázek podle potřeby
- použije ozdobné písmo a různé grafické prvky ke grafické úpravě
dokumentu\n- vytvoří jednoduchou tabulku
- vytiskne zpracovaný dokument
• vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích
Grafický editor
- malování - jednoduché nástroje, uložení souboru do složky
Textový editor
- základní typografická pravidla (mezera za tečkou,...)
- základy psaní a editace textu
- označování bloků
- formátování textu
• pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
142
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
5. ročník
3. Vyhledávání informací a komunikace
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vyhledávání informací a komunikace
Žák:
- vysvětlí pojem: internet, uvede význam internetu
- uvede příklad, jak informace vzniká, jak ji lze přenášet, zpracovat
a dále využít
- uvede na příkladech, jak se informace (a její společenský tok) v
průběhu historie mění
- předvede práci s internetovým prohlížečem
- otevře stránky pomocí hypertextu
- napíše do adresového řádku internetového prohlížeče danou
adresu a stránku otevře
- s pomocí učitele založí svoji e-mailovou adresu - předvede
komunikaci pomocí chatu, e-mailu, telefonu (mobilního telefonu –
volání, SMS, apod.)
• při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a
vhodné cesty
• komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních
zařízení
Průřezová témata
Vyhledávání informací a komunikace
- internet jako zdroj informací
- etika na internetu, ochrana soukromí
- společenský tok informací (vznik, přenos, transformace,
zpracování, distribuce informací)
- vývojové trendy informačních technologií (historie a budoucnost)
- základy práce s internetovým prohlížečem
- vyhledávání informací na internetu pomocí adresy a pomocí
klíčového slova
- základní způsoby komunikace (e-mail, chat, telefonování…)
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
literatura
materiály, pomůcky
6. ročník
1 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
143
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
6. ročník
1. Základy práce s počítačem
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Základy práce s počítačem
Žák:
- uvede základní pravidla bezpečnosti práce s PC - ukáže a
správně pojmenuje základní části počítače, přídavná a výstupní
zařízení počítače; popíše jejich funkci
- vysvětlí pojmy: mateřská deska (motherboard), pevný disk
(harddisk, disk C), paměť RAM; vysvětlí funkci těchto částí
počítače
- vysvětlí pojmy: hardware, software
- uvede jednotky používané k měření objemu dat nebo místa na
disku (kB, MB, GB)
- určí formáty souborů podle přípony
- předvede orientaci v základním uživatelském prostředí; vysvětlí
pojmy: data, program (aplikace), soubor (zazipovaný soubor),
složka, dokument, konfigurace počítače, pracovní plocha, okno,
dialogové okno, nabídka, ikona, kurzor, formátování disku,
instalace (programu), záloha; ukáže na příkladech
- předvede základní operace se složkami a dokumenty: označení,
přesun, zrušení, založení, kopie, přejmenování, uložení na pevný
disk (disketu, flash disk)
- vyhledá a uloží soubor v adresáři, předvede práci se schránkou:
kopie, vyjmutí, vložení (textu, obrázku, apod.)
- na příkladech ukáže možnosti využití počítače v různých oborech
lidské činnosti
• ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a
odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky
Průřezová témata
Základy práce s počítačem
- bezpečnost a hygiena práce,
prevence zdravotních rizik
- struktura, funkce a popis počítače (jeho částí) a přídavných
zařízení: počítač (skříň počítače), monitor (displej, LCD displej),
klávesnice, myš, skener, tiskárna, modem, flash disk, vypínač
počítače, tlačítko Reset, disketová jednotka, jednotka CR-ROM nebo
DVD, USB port, zásuvka napájení, zásuvka pro monitor, karta
(zvuková karta, videokarta)
- pojem: hardware, software
- jednotky používané k měření objemu dat nebo místa na disku (kB,
MB, GB)
- operační systémy, jejich základní funkce
- formáty souborů (doc, gif, jpg, xls, ppt, pdf, rtf
- základy práce se soubory, složkami
- malování
- schránka, práce se schránkou
- multimediální využití počítače
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
literatura
materiály, pomůcky
2. Zpracování a využití informací
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Zpracování a využití informací
- vytvoří jednoduchý obrázek, upraví a uloží
- zapíše jednoduchý text, umí text zkopírovat
- dokáže vyhledat soubor na disku
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
Zpracování a využití informací
- malování
- práce s objekty, kopírování, překrývání,
nástroj lupa
- práce s textem, kopírování textu
- práce se schránkou
- vkládání obrázků
- tisk a úpravy před tiskem
- ukládání souborů
- funkce vyhledávání, Průzkumník
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
144
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
6. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
3. Vyhledávání informací a komunikace
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vyhledávání informací a komunikace
- vysvětlí pojmy: informace a informatika
- uvede, kde se dají informace získat, odliší spolehlivé a
nespolehlivé zdroje, zhodnotí informace z hlediska závažnosti
- vysvětlí, co je internet a objasní způsob přenosu informací v
celosvětové síti, vyhledá informační zdroj podle adresy - aktivně
využívá vlastností hypertextu
- formuluje a zapíše požadavek na vyhledání dané informace v
internetovém prohlížeči
- informaci uloží, vytiskne
- vysvětlí, co je počítačový virus, co může virus způsobit a jak se
lze proti němu účinně bránit
- vyjmenuje alespoň dva antivirové programy
- spustí antivirový program a ověří, zda není počítač nakažen
virem
- uvede příklad významné, méně významné a bezvýznamné
informace k zadanému tématu
- k aktuální společenské nebo politické otázce najde více
informačních zdrojů a posoudí jejich relaci
- uvede příklady nevěrohodných informačních zdrojů
Průřezová témata
Vyhledávání informací a komunikace
- informatika jako vědní obor
- věrohodnost informací, závažnost a vzájemné návaznosti informací
- internet – celosvětová počítačová síť
- práce s internetovým prohlížečem
- metody vyhledávání na internetu
- formulace požadavku a vyhledávací atributy
- uložení informace pro další zpracování, tisk informace
- viry a antiviry
- hodnota informací
- věrohodnost informací a informačních zdrojů
- metody a nástroje ověřování informací (řízený rozhovor,
porovnávání a analýza informací)
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
145
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
7. ročník
7. ročník
0+1 týdně, P
1. Základy práce s počítačem
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Základy práce s počítačem
- vytvoří jednoduchý obrázek a text pomocí programů z
Příslušenství OS
- přenáší údaje z jednoho programu Příslušenství do druhého
- s užitím textového editoru napíše a upraví jednoduchý text
• propojuje vzájemně jednotlivá digitální zařízení
Základy práce s počítačem
- pravidla práce v počítačové učebně, bezpečnost a hygiena práce
- historie, vznik a vývoj počítačů
- orientace v současné počítačové technice - skenery, digitální
fotoaparáty, čipy,...
- základní deska a její součásti. Paměť RAM, HD, disketa, flash,
CD,DVD
- práce se soubory a složkami
• pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi –
cestování, obchod, vzdělávání, zábava
• ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a
odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
146
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
7. ročník
2. Práce s textem
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Práce s textem
- zpracovává informace získané z různých zdrojů v textovém
editoru
- upravuje vlastnosti textu, stránky, dokumentu
- zařazuje vhodně do textu další objekty – obrázky, tabulky, grafy
apod.
- vytvoří různé typy dokumentů – formuláře, životopis, přihlášky,
dopisy
- orientuje se v základních pojmech a editaci v Excelu
• uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
Práce s textem
Malování - úprava, kopírování obrázku, míchání barev, nastavení
textu
Uložení obrázku do textového dokumentu. Tisk obrázku.
Poznámkový blok
Textový editor (MS Word)
- písmo, pohyb po textu, přesun, kopírování textu, zápis a mazání
znaků, objekty v textu, Wordart, automatické tvary, obrázek
- stránka - zobrazení, vlastnosti, záhlaví a zápatí, odstavec a jeho
vlastnosti, struktura dokumentu (styly odstavců, sloupce), pravidla
pro estetickou úpravu textu
- tabulka v textu, automatický formát, nastavení a úpravy tabulek
Tabulkový editor (MS Excel)
- základní pojmy
- editace dat v buňce, formát buňky, oblasti
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
literatura
materiály, pomůcky
3. Vyhledávání informací a komunikace
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vyhledávání informací a komunikace
- umí dobře komunikovat prostřednictvím elektronické pošty,
vložení přílohy
- vysvětlí výhody, ale i různá nebezpečí při nakupování přes
internet
- vysvětlí pojem softwarového pirátství, nelegální kopírování apod.
Průřezová témata
Vyhledávání informací a komunikace
- Internet a jeho využití, vyhledávače
- Internetový obchod
- autorská práva, licence, legislativa
Elektronická pošta
- pravidla korespondence
- odeslání přílohy v e-mailu
- další možnosti elektronické komunikace
- obchodní korespondence - formuláře, životopis, přihláška
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
147
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
7. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
8. ročník
0+1 týdně, P
1. Zpracování a využití informací
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Zpracování a využití informací
•
•
•
•
- vysvětlí, k čemu se užívá tabulkový editor, jaké informace
zpracovává a uvede příklad tabulkového editoru
- vysvětlí základní pojmy: buňka, list, typy dat - předvede základní
operace s buňkami (vyplňování, editace)
- vytvoří jednoduchý vzorec a s jeho pomocí zpracuje číselná data
- vytvoří tabulku
- danou tabulku prezentuje v podobě grafu
ovládá práci s textovými a grafickými editory i s tabulkovými
editory a využívá vhodných aplikací
uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s
textem a obrazem
používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje
jednoduché vztahy mezi údaji
pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi –
cestování, obchod, vzdělávání, zábava
Průřezová témata
Zpracování a využití informací
Tabulkový editor (MS Excel)
- základní pojmy (buňka, list, typy dat)
- vytvoření tabulky
- vkládání a editace dat
- jednoduché výpočty
- jednoduché vzorce (suma, průměr)
- prezentace výsledků v podobě grafu
přesahy do učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
Práce v realizačním týmu
8. ročník
Tvorba mediálního sdělení
Volba povolání
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
148
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
8. ročník
2. Počítačová grafika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Počítačová grafika
- vysvětlí rozdíly mezi typy grafických editorů (bitmapové a
vektorové grafické editory)
- v grafickém programu vytvoří obrázek; obrázek upraví, uloží a
vytiskne
• zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové,
grafické a multimediální formě
• pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi –
cestování, obchod, vzdělávání, zábava
Průřezová témata
Počítačová grafika
Editor bitmapové a vektorové grafiky
- Malování a Zoner Callisto
- vytvoření a úprava obrázků
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
literatura
materiály, pomůcky
3. Vytváření a publikování prezentací
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vytváření a publikování prezentací
- prezentuje svou osobu, třídu, školu, město v programu pro tvorbu
prezentací (např.: PowerPoint)
Průřezová témata
Vytváření a publikování prezentací
Power Point
- zásady pro zpracování počítačové prezentace
- šablony
- základy práce se snímky, vkládání objektů (text, grafika, diagramy)
- vlastní animace, efekty, přechody snímků
- formáty ppt, pps
- tvroba vlastní prezentace
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
149
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
8. ročník
9. ročník
0+1 týdně, P
1. Zpracování a využití informací
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Zpracování a využití informací
- sestaví jednoduchou tabulku (lyžařské závody, sběr papíru,
výška žáků..)
- sestaví jednoduchou tabulku pro data naměřená při fyzikálním
nebo chemickém měření
- vypočítá v tabulce jednoduché součty, rozdíly
- sestrojí z dané tabulky diagram nebo graf
- vyhledá v tabulce důležité věty, najde věty pomocí jednoduchého
filtru
• pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví
Zpracování a využití informací
- Tabulkový editor (MS Excel)
- Formát buněk (číslo, text, datum, posloupnost).
- Vzorce, matematické funkce, grafy a diagramy.
- Jednoduché třídění dat pomocí filtrů.
- Makro.
Využití počítače v jiných předmětech
• pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi –
cestování, obchod, vzdělávání, zábava
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
Hodnoty, postoje, praktická etika
9. ročník
Komunikace
Svět práce
Kreativita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
150
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.3.1 Informační a komunikační technologie
9. ročník
2. Počítačová grafika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Počítačová grafika
- dokáže rozložit pohyb na jednotlivé obrázky a vytvoří jejich sled
- nastaví optimálně prohlížení animace
- předvede animovaný obrázek
- zná základní funkce fotoaparátu
- dokáže soubory fotografií přehrát do počítače
- jednoduchým způsobem upraví fotografii
Průřezová témata
Počítačová grafika
- vytvoření série obrázků (formát bmp)
- vytvoření animace (Zoner Callisto Animator)
- provedení optimálního nastavení přehrávání
Digitální fotografie
- fotoaparáty, paměťové karty
- fotografování, typy fotografií (dokument, portrét, panorama,
makro,…)
- úpravy digitálních fotografií, výběr, oříznutí, efekty, tisk
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Kreativita
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
literatura
materiály, pomůcky
3. Vytváření a publikování prezentací
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vytváření a publikování prezentací
- vytvoří jednoduchou prezentaci
- předvede prezentaci před třídou
- vytvoří jednoduchou webovou stránku
- při tvorbě dodržuje zásady etiky
• ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje
jejich závažnost a vzájemnou návaznost
Vytváření a publikování prezentací
- způsoby prezentace informací – webové stránky, prezentační
programy, multimédia
Vytvoření vlastní prezentace (MS PowerPoint)
- ochrana práv k duševnímu vlastnictví, informační etika
- estetická a typografická pravidla
Tvorba webových stránek (MS FrontPage)
- jednoduchá webová stránka, obsah, pozadí, úprava textu, vkládání
obrázku, zarovnání, hypertextové odkazy
- způsob umístění webových stránek na server
- pravidla estetiky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
151
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4 Člověk a jeho svět
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Komunikace
Kreativita
Rozvoj schopností poznávání
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Práce v realizačním týmu
Tvorba mediálního sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Stavba mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
literatura
materiály, pomůcky
5.4 Člověk a jeho svět
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň
základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti,
přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k
dovednostem pro praktický život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváří povinné základní
vzdělávání na 1. stupni. Vzdělávání v oblasti člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků
získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich
vzájemné vztahy a souvislosti; utváří se tak jejich prvotní ucelený obraz světa.
Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími
ději. Učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů,
soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich a chránit je. Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem
sebe se žáci učí vnímat základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i problémům
(včetně situací ohrožení), učí se chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti. Při osvojování
poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy,
reagovat na myšlenky, názory a podněty jiných.
Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející z konkrétních nebo modelových situací
při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů.
Propojení této vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou pomocí i ve zvládání
nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování
pracovních i režimových návyků.
Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích oblastech člověk a společnost, člověk a
příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru člověk a jeho svět je členěn do pěti
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
152
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4 Člověk a jeho svět
tematických okruhů.
Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty vyučovacích předmětů a jejich vzdělávacího
obsahu.
V tematickém okruhu Místo, kde žijeme se žáci učí na základě poznávání nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat
organizaci života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou
a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat. Důraz je kladen na praktické poznávání
místních a regionálních skutečností a na utváření přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly
by měly přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně rozvíjet jejich národní cítění a
vztah k naší zemi.
V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy vhodného chování a jednání mezi lidmi,
uvědomují si význam a podstatu, pomoci a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a
žen. Poznávají, jak se lidé sdružují,
baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které
provázejí soužití lidí, celou společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním
poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.
Je možné tradičně vytvářet jeden předmět v 1. - 3. ročníku (tj. přiřazovat očekávaným výstupům pro 1. období vhodné učivo
vybrané z jednotlivých tematických okruhů) a dva předměty ve 4. a 5. ročníku (tj. tematické okruhy 1, 2 a 3 využít jako
základ pro Vlastivědu a okruhy 4 a 5 pro Přírodovědu), je však možné vytvářet jen jeden předmět i ve 4. a 5. ročníku nebo
jeden souvislý předmět od 1. do 5. ročníku. Není nutno se vždy striktně držet tematických okruhů, podle potřeby je lze různě
strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho k očekávaným výstupům.
V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, jak a proč se čas měří, jak události
postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase.
V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu a postupuje se k nejdůležitějším
okamžikům v historii naší země.
Podstatou tematického okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto je důležité,
aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny
i od lidí v nejbližším okolí, aby mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, veřejnou
knihovnu atd.
V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život.
Poznávají velkou rozmanitost i proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili, že Země
a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve vzájemném souladu a rovnováze, kterou může
člověk snadno narušit a velmi obtížně obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se
žáci učí hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, sledovat vliv lidské
činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale
udržitelnému rozvoji.
V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na základě poznávání člověka jako živé bytosti,
která má své biologické a fyziologické funkce a potřeby. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života.
Žáci se seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka vhodné a nevhodné z
hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o
zdravotní prevenci a poskytování i první pomoci. Osvojují si bezpečné chování v různých životních situacích, včetně
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
153
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4 Člověk a jeho svět
mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci si postupně uvědomují, jakou
odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je
důležitá hodnota v životě člověka.
Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné
pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- utváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti
- orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu
- orientaci ve světě informací a k časovému a místním propojování historických, zeměpisných a kulturních informací
- rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech, k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve
vlastních projevech, názorech a výtvorech
- poznávání a chápání rozdílů mezi lidmi, ke kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání na základě respektu společně
vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů
- samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní a bezkonfliktní komunikaci i v méně běžných situacích,
k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)
- utváření ohleduplného vztahu k přírodě i kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich ochraně
- přirozenému vyjadřování pozitivních citů ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
- objevování a poznávání všeho, co jej zajímá, co se mu líbí a v čem by v budoucnu mohl uspět
- poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení
- poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích, ohrožní vlastního
zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech
Očekávané výstupy Člověk a jeho svět
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Očekávané výstupy – 1. období
žák
- vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším
okolí
- začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci
(městě)
- rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
Očekávané výstupy – 2. období
žák
- určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu
- určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v
přírodě
- rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí
na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
- vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního a vlastnického
- zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v
jiných zemích
- rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam
LIDÉ KOLEM NÁS
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
154
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4 Člověk a jeho svět
Očekávané výstupy – 1. období
žák
- rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k
přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i nedostatkům
- odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
Očekávané výstupy – 2. období
žák
- vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi
chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)
- rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu
a řešení
- rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy
- orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a
vrácené peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak
vracet dluhy
- poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení
životního prostředí obce (města)
LIDÉ A ČAS
Očekávané výstupy – 1. období
žák
- využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
- pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje
spjaté s místem, v němž žije
- uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na
příkladech porovnává minulost a současnost
Očekávané výstupy – 2. období
žák
- pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
- využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní
význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých kulturních památek
- rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních
specifik
- srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s
využitím regionálních specifik
- objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a významných dnů
ROZMANITOST PŘÍRODY
Očekávané výstupy – 1. období
žák
- pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích
- roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
- provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny
pomocí jednoduchých nástrojů a přístrojů
Očekávané výstupy – 2. období
žák
- objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
155
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
vzhledem přírody a činností člověka
- vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních
období
- zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a
nachází shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
- porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do
známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
- zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat
nebo poškozovat
- stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci
prokáže schopnost se účinně chránit
- založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí a vysvětlí výsledky pokusu
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
Očekávané výstupy – 1. období
žák
- uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském
těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
- rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
- chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá
o pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s operátory tísňových linek
- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech
Očekávané výstupy – 2. období
žák
- využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního
zdravého způsobu života
- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
- účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných
osob
- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné
události; vnímá dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry pro své chování jako chodec a cyklista
- předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových látek
- uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní ochranou
- rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc
- uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a
děvčaty v daném věku
5.4.1 Prvouka
1. ročník
2. ročník
3. ročník
2
2
3
4. ročník
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
156
SMILE verze 2.6.1
5. ročník
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
6. ročník
5.4.1 Prvouka
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Charakteristika předmětu
Prvouka
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
• vyučuje se v prvním, druhém a třetím ročníku dvě hodiny týdně
• pozorování a pojmenovávaní věcí, jevů a dějů, jejich vzájemných vztahů a souvislostí
• utváří se prvotní ucelený obraz světa
• poznávání sebe i nejbližšího okolí
• seznámení s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy
• vnímání lidí a vztahů mezi nimi
• všímání si podstatných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, přemýšlí o jejich ochraně
• porozumění světu kolem sebe a vnímání základních vztahů ve společnosti
• porozumění soudobého způsobu života, jeho přednostem i problémům, vč. situací ohrožení
• chápání současnosti jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti
Místo, kde žijeme - důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření přímých
zkušeností žáků, např. v dopravní výchově
Lidé kolem nás - upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, seznámení se se základními právy
a povinnostmi, se světem financí
Lidé a čas - orientace v dějích a čase
Rozmanitost přírody - poznávání Země jako planety sluneční soustavy,poznávání proměnlivosti a rozmanitosti živé i neživé
přírody
Člověk a jeho zdraví - základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci i první pomoci a o bezpečném chování v
různých životních situacích. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se seznamují s tím, jak se
člověk vyvíjí od narození do dospělosti. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě člověka.
Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět získávají žáci především tím, že pozorují názorné
pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají určené role, řeší modelové situace atd.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků:
Kompetence k učení
Žáci jsou vedeni k objevování a poznávání všeho, co je zajímá a v čem by v budoucnu mohli uspět.
- poznávání podstaty zdraví i příčin jeho ohrožení, vzniku nemocí a úrazů a jejich předcházení
- poznávání a upevňování preventivního chování, účelného rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního
zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, včetně chování při mimořádných událostech.
- orientace ve světě informací
- orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního rozpočtu
Časové a místní propojování historických, zeměpisných a kulturních informací.
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
157
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
- učitel pomáhá řešit a třídit informace podle zvolených nebo zadaných kritérií
- učitel motivuje žáky pro celoživotní učení
Kompetence k řešení problémů
- žáci si upevňují účelné rozhodování a jednání v různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví
a bezpečnosti druhých
- poznávají a ovlivňují svou jedinečnost
- učitel pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům
- učitel učí žáky pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi apod., využívají různých informačních zdrojů
Kompetence komunikativní
Žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tématech.
- jsou vedeni k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní
komunikaci, k bezpečné komunikaci prostřednictvím elektronických médií
- pojmenovávají pozorované skutečnosti a zachycují je ve vlastních projevech, názorech a výtvorech
- přirozeně vyjadřují pozitivní city ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí
- učitel podporuje u žáků prezentaci svých myšlenek a názorů, kladení otázek k věci, vzájemnému se naslouchání
a zdůvodňování svých závěrů, vzájemně si radí a pomáhají si
Kompetence sociální a personální
Žáci pracují ve skupině i při frontální výuce.
- efektivně spolupracují na řešení problémů
- učí se respektovat názory druhých
- přispívají k diskusi
- učitel učí věcně argumentovat
- učitel vede děti k oceňování svých názorů a přínosů
Kompetence občanské
- učitel utváří ohleduplný vztah k přírodě i kulturním výtvorům
- učitel motivuje žáky hledat možnosti aktivního uplatnění ochrany přírody
- učitel vede žáky k respektování pravidel
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kulturní diference
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
158
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Stavba mediálních sdělení
Vnímání autora mediálních sdělení
Fungování a vliv médií ve společnosti
Tvorba mediálního sdělení
Práce v realizačním týmu
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
159
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
Tématické okruhy
Ekosystémy
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
1. ročník
2 týdně, P
1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Místo, kde žijeme
Domov
Škola
Osobní bezpečí
Riziková místa a situace
- popíše cestu do školy a zpět
- uvede název školy
- zná jméno třídní učitelky a ředitele školy
- chová se ukázněně ve škole a mimo školu
- pojmenuje město, obec, kde žije
- dokáže rozlišit nežádoucí formy chování
- připraví si pomůcky do školy
- udržuje pořádek ve svých věcech, ve školní aktovce
- uspořádá si pracovní místo
- pozná bezpečná místa pro hry
- uplatňuje základní pravidla účastníků silničního provozu (ovládá
chůzi po chodníku, umí používat světelných signálů pro chodce,
zná zásady bezpečného chování v opravních prostředcích,
používá přilby na kolo)
- v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné lidi
• vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu
na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
• rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými
způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Etická výchova
Etická výchova
1. ročník
1. ročník
Občanská společnost a škola
Základy asertivního chování
Tvořivost a základy spolupráce
Hodnoty, postoje, praktická etika
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Základní komunikační dovednosti
Základní komunikační dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Základy asertivního chování
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
160
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
1. ročník
2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé kolem nás
- vyjmenuje nejbližší rodinné příslušníky, seřadí členy dle věku
- vypráví o práci rodičů
- hovoří o chování v rodině
- projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných
lidí, jejich přednostem i nedostatkům
- aplikuje zásady správného chování ve škole i mimo ni
- rozliší nesprávné chování jiných i u sebe
• rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
• odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
Rodina
Soužití lidí - principy demokracie
Chování lidí - ohleduplnost, etické zásady, zvládání vlastní
emocionality
• uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech
člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na
příkladech porovnává minulost a současnost
• chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o
pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
• reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
1. ročník
1. ročník
Princip sociálního smíru a solidarity
Multikulturalita
Základy asertivního chování
Tvořivost a základy spolupráce
Etnický původ
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Lidské vztahy
Základní komunikační dovednosti
Základní komunikační dovednosti
Základy asertivního chování
Kulturní diference
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém životě
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
161
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
1. ročník
3. Lidé a čas
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé a čas
- orientuje se v čase – rok, měsíc, týden, den, hodina ( pracuje s
hodinami )
- vyjmenuje dny v týdnu
- vyjmenuje čtvero ročních období a umí je charakterizovat
- vyjmenuje měsíce jednotlivých ročních období
- popíše změny v přírodě podle ročních období
- vyjmenuje měsíce v kalendářním roce
- vyjmenuje měsíce ve školním roce
- časově zařadí Vánoce a Velikonoce
- popíše některé vánoční a velikonoční zvyky a tradice
• využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě,
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
• pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v
jednotlivých ročních obdobích
Průřezová témata
Orientace v čase a časový řád -– určování času,kalendář, denní
režim, roční období
Současnost a minulost v našem životě
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
literatura
materiály, pomůcky
4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rozmanitost přírody
- pojmenuje věci kolem nás, pokusí se určit materiál
- určí základní podmínky pro život rostlin, popíše základní části
rostlin
- pozná dané rostliny
- dokáže hovořit o lesním společenství
- vyjmenuje základní části těla u určených savců a ptáků
- porovná chování živočichů v závislosti na ročním období
- vymezí živočichy domácí a volně žijící
- dodržuje pravidla správného chování v přírodě a podílí se na
něm
• rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými
způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
• roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků,
uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
Průřezová témata
Látky a jejich vlastnosti
Rostliny
Živočichové
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Základní podmínky života
Ekosystémy
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
162
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
1. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Člověk a jeho zdraví
- uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském
těle
- projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
- rozpozná základní části lidského těla
- dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví jiných
- projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
- dokáže se chovat bezpečně v nouzové situaci, umí vyhledat
dospělého a požádat o pomoc (nevolnost, úraz atd.)
- vyjmenuje čísla tísňových volání a nacvičuje jejich používání
- rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa
pro hru a trávení volného času
Péče o zdraví
Zdravá výživa
Lidské tělo -– stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby
člověka
Osobní bezpečí
Projekt Normální je nekouřit
• rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
• odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
• uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech
člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na
příkladech porovnává minulost a současnost
• uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském
těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
• rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa
pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
• chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o
pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
• reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
163
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
1. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
1. ročník
1. ročník
Etnický původ
Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Základy asertivního chování
Tvořivost a základy spolupráce
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Základní komunikační dovednosti
Základní komunikační dovednosti
Základy asertivního chování
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. ročník
2 týdně, P
1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Místo, kde žijeme
•
•
•
•
- žák se orientuje v okolí školy a svého bydliště
- připravuje se na vyučování podle rozvrhu
- předvídá, co může být v jeho okolí nebezpečné, nebezpečí se
snaží vyhýbat
- pamatuje si adresu svého bydliště
- pojmenuje důležité dopravní značky
- respektuje pravidla silničního provozu
- pojmenuje a ukáže specifické orientační body v okolí bydliště
- seznámení se s významnými rodáky obce, pozná významné
památky regionu
vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu
na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného
centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci
(městě)
rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými
způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa
pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
Domov
Škola
Obec
Riziková místa a situace
Okolní krajina
Doprava
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
164
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
2. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Prvouka
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
2. ročník
2. ročník
Základy asertivního chování
Člověk a jeho zdraví
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Kulturní diference
Základní komunikační dovednosti
Lidé kolem nás
Etická výchova
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Základy asertivního chování
Občan, občanská společnost a stát
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Základní komunikační dovednosti
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé kolem nás
- vyjmenuje další rodinné příslušníky nad rámec vlastní rodiny,
uvědomuje si věkové rozdíly a posloupnost
- vysvětlí povolání rodičů a objasní další jemu známá povolání
- seznamuje se se školním řádem a respektuje ho, samostatně
rozlišuje zásady správného chování
- posoudí nesprávné chování a vysvětlí správný postup nápravy
- konkretizuje svá práva a povinnosti
Rodina
Soužití lidí
Chování lidí – rizikové situace, rizikové chování, předcházení
konfliktům
Právo a spravedlnost
• rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
• odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
• uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech
člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na
příkladech porovnává minulost a současnost
• rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa
pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
• reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
165
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
2. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Prvouka
Prvouka
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
2. ročník
2. ročník
Člověk a jeho zdraví
Lidé a čas
Lidské vztahy
Člověk a jeho zdraví
Etická výchova
Místo, kde žijeme
Základy asertivního chování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Hodnoty, postoje, praktická etika
Základní komunikační dovednosti
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Lidé a čas
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé a čas
•
•
•
•
- vyjmenuje měsíce, rozlišuje pojmy minuta, hodina, den, týden,
měsíc, rok
- posoudí posloupnost včera, dnes a zítra
- rozpozná na hodinách celou, půl, čtvrt
- vyznačí čas na digitálním displeji
- rozlišuje minulost, přítomnost, budoucnost (báje, mýty, pověsti)
- denní režim dětí, práce a odpočinek
využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě,
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech
člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na
příkladech porovnává minulost a současnost
pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v
jednotlivých ročních obdobích
pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky,
významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje
spjaté s místem, v němž žije
Orientace v čase – určování času, čas jako fyzikální veličina, dějiny
jako časový sled událostí, kalendáře, generace, denní režim, roční
období
Současnost a minulost v našem životě
Báje, mýty, pověsti
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
166
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
2. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
přesahy z učebních bloků:
Prvouka
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
2. ročník
Lidé kolem nás
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém životě
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rozmanitost přírody
- vyjmenuje a roztřídí některé přírodniny podle nápadných
určujících znaků
- pozoruje, popíše a porovná proměny přírody v jednotlivých
ročních období
- rozlišuje a vyjmenuje charakteristické znaky: les, park, louka,
zahrada, pole, potok, řeka
- má povědomí o významu životního prostředí pro člověka
- opakuje a upevňuje si poznatky o určených savcích a ptácích,
popíše jednotlivé části těla
- vyjmenuje vybrané běžně pěstované pokojové rostliny
- chápe potřebu pravidelné péče o pokojové rostliny
- rozlišuje stromy jehličnaté, listnaté
- pojmenuje běžně se vyskytující stromy, keře, byliny a
zemědělské plodiny
- pojmenuje domácí čtyřnohá zvířata
- vyjmenuje živočichy chované pro radost a chápe potřebu
pravidelné péče o ně
- pojmenuje vybraná volně žijící zvířata a ptáky
- dbá na dodržování pravidel správného chování v přírodě
• rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými
způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
• roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků,
uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
Rostliny
Živočichové
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
Životní podmínky
Voda, vzduch
Rovnováha v přírodě
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
167
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
2. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
přesahy z učebních bloků:
Prvouka
Hodnoty, postoje, praktická etika
2. ročník
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Člověk a jeho zdraví
Etická výchova
Kooperace a kompetice
Komunikace
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Člověk a jeho zdraví
- dodržuje základní hygienické návyky
- rozpozná dobu práce a povinností od doby odpočinku
- zhodnotí správnost chování a činnosti ve vztahu ke zdraví
- pojmenuje základní části lidského těla
- upevňuje si základní postupy při preventivní péči o své zdraví a
tělo
- dokáže přivolat pomoc pro sebe i pro jiné lidi
- uplatňuje základní pravidla bezpečného chování bezpečného
účastníka silničního provozu , jedná tak, aby neohrožoval zdraví
své a zdraví jiných
- dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval
zdraví své a zdraví jiných
- rozlišuje nemoc a úraz
• rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
• odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
Péče o zdraví
Lidské tělo
Osobní bezpečí
Návykové látky a zdraví
Situace hromadného ohrožení
Projekt Normální je nekouřit
• uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech
člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na
příkladech porovnává minulost a současnost
• uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském
těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
• rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa
pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
• chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o
pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
• reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
168
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
2. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Prvouka
Prvouka
Hodnoty, postoje, praktická etika
2. ročník
2. ročník
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Rozmanitost přírody
Kooperace a kompetice
Lidé kolem nás
Komunikace
Místo, kde žijeme
Lidé kolem nás
Etická výchova
Základy asertivního chování
Základní komunikační dovednosti
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. ročník
3 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
169
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
3. ročník
1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Místo, kde žijeme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy a
cestu na určené místo
- začlení obec do příslušného kraje
- zná základní údaje z historie a současnosti obce
- zná některé lidové a místní zvyky a tradice
- pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí
- rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině
- pojmenuje světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se
podle nich
- používá buzolu
- řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu
na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí
začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného
centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci
(městě)
rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině a vyjádří různými
způsoby její estetické hodnoty a rozmanitost
využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě,
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky,
významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje
spjaté s místem, v němž žije
provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich
společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů
uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském
těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa
pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech
Domov
Obec
Riziková místa a situace
Okolní krajina (místní oblast, region)
Mapy obecně zeměpisné a tematické
Regionální památky
Současnost a minulost obce
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Prvouka
Princip sociálního smíru a solidarity
3. ročník
3. ročník
Multikulturalita
Základy asertivního chování
Etnický původ
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Lidské vztahy
Základní komunikační dovednosti
Lidé kolem nás
Etická výchova
Základy asertivního chování
Tvořivost a základy spolupráce
Kulturní diference
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Základní komunikační dovednosti
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
170
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
3. ročník
2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé kolem nás
- vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi
lidmi
- vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, rodině, v obci
- rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi
- v místě bydliště nabídne možnosti kulturního vyžití
- snaží se rozpoznat ve svém okolí jednání a chování, která nelze
tolerovat a která porušují základní lidská práva
- orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v
běžných situacích
• rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině, role rodinných
příslušníků a vztahy mezi nimi, projevuje toleranci k přirozeným
odlišnostem spolužáků i jiných lidí, jejich přednostem i
nedostatkům
• odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
Rodina
Soužití lidí
Chování lidí
Právo a spravedlnost
Kultura
• uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech
člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na
příkladech porovnává minulost a současnost
• rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa
pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
• chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o
pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Prvouka
Etická výchova
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém životě
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
3. ročník
3. ročník
Člověk a jeho zdraví
Základy asertivního chování
Lidé a čas
Tvořivost a základy spolupráce
Místo, kde žijeme
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Základní komunikační dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
171
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
3. ročník
3. Lidé a čas
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé a čas
•
•
•
•
- určí čas jako fyzikální veličinu
- přesně určí jakýkoli čas
- orientuje se bezpečně v kalendářním a školním roce
- vyhledává a shromažďuje poznatky o památkách svého regionu
a využívá jich
- seznámí se s pověstmi daného regionu
- seznámí se s nejstaršími pověstmi českého národa
využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě,
rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky,
významné události regionu, interpretuje některé pověsti nebo báje
spjaté s místem, v němž žije
uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech
člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na
příkladech porovnává minulost a současnost
pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v
jednotlivých ročních obdobích
Průřezová témata
Orientace v čase a časový řád
Současnost a minulost v našem životě
Regionální památka
Báje, mýty a pověsti
přesahy do učebních bloků:
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
přesahy z učebních bloků:
Prvouka
Princip sociálního smíru a solidarity
3. ročník
Multikulturalita
Lidé kolem nás
Etnický původ
Lidské vztahy
Kulturní diference
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém životě
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
172
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
3. ročník
4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rozmanitost přírody
- rozlišuje prvky živé a neživé přírody
- podrobně zkoumá vlastnosti vody, vzduchu a půdy
- pozoruje, rozlišuje některé vlastnosti a změny látek – barva, chuť,
rozpustnost, hořlavost apod.
- užívá vhodné pomůcky a umí změřit délku, čas, hmotnost,
objem, teplotu
- vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti
vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
- vyjmenuje základní poznatky o vesmíru
- pojmenuje základní rozdělení živočichů – savci, ptáci,
obojživelníci, ryby, plazi, hmyz
- pojmenuje části těla živočichů
- rozmnožování živočichů, rozlišuje domácí a hospodářská zvířata
- pojmenuje přírodní společenstva (pole, louka, les, rybník apod.)
- pojmenuje části rostlin
- pojmenuje vybrané druhy plodů a semen
- pojmenuje vybrané kvetoucí a nekvetoucí rostliny a dřeviny
- pozná běžně se vyskytující jedlé a jedovaté houby a umí je
pojmenovat
• pozoruje, popíše a porovná viditelné proměny v přírodě v
jednotlivých ročních obdobích
• roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků,
uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě
• provádí jednoduché pokusy u skupiny známých látek, určuje jejich
společné a rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí
jednoduchých nástrojů a přístrojů
Průřezová témata
Živá a neživá příroda
Vlastnosti a změny látek
Nerosty a horniny
Voda, vzduch, půda
Vesmír a Země
Životní podmínky
Přírodní společenstva
Živočichové
Rostliny
Houby
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Základní podmínky života
Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Princip sociálního smíru a solidarity
Multikulturalita
Etnický původ
Lidské vztahy
Kulturní diference
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
173
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.1 Prvouka
3. ročník
5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Člověk a jeho zdraví
- uplatňuje základní hygienické návyky
- využívá znalostí lidského těla k vysvětlení základních funkcí
jednotlivých orgánových soustav
- rozlišuje jednotlivé etapy lidského života
- orientuje se ve vývoji dítěte před a po jeho narození
- chová se ohleduplně k druhému pohlaví a objasní a respektuje
rozdíly mezi chlapci a děvčaty v daném věku
- dokáže přivolat lékařskou pomoc
- dokáže ošetřit drobná poranění
- osvojuje si na modelových situacích odmítání návykových látek
- ovládá přiměřeně svému věku pravidla silničního provozu pro
chodce
- seznamuje se s krizovými situacemi (šikana, týrání, sexuální
zneužívání) a učí se dbát na vlastní bezpečí
- chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná, v případě potřeby požádá o
pomoc pro sebe i jiné, ovládá způsoby komunikace s operátory
tísňových linek
- reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech
Péče o zdraví
Lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby
člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské
reprodukce, vývoj jedince
Zdravá výživa
Partnerství
Etapy lidského života
Návykové látky a zdraví
Osobní bezpečí
Projekt Normální je nekouřit
• uplatňuje elementární poznatky o sobě, o rodině a činnostech
člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí; na
příkladech porovnává minulost a současnost
• uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně
preventivní návyky s využitím elementárních znalostí o lidském
těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke zdraví
• rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa
pro hru a trávení volného času; uplatňuje základní pravidla
bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná tak, aby
neohrožoval zdraví své a zdraví jiných
• chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne
komunikaci, která je mu nepříjemná; v případě potřeby požádá o
pomoc pro sebe i pro jiné; ovládá způsoby komunikace s
operátory tísňových linek
• reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných
událostech
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Prvouka
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém životě
3. ročník
3. ročník
Základy asertivního chování
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Lidé kolem nás
Etická výchova
Základní komunikační dovednosti
Tvořivost a základy spolupráce
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Občan, občanská společnost a stát
Základní komunikační dovednosti
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
174
Základy asertivního chování
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.2 Přírodověda
3. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5.4.2 Přírodověda
1. ročník
6. ročník
2. ročník
7. ročník
3. ročník
8. ročník
4. ročník
5. ročník
2
1+1
9. ročník
Charakteristika předmětu
Přírodověda
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
- vyučuje se ve čtvrtém a pátém ročníku vždy dvě hodiny týdně
- přírodověda je součástí vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, který je členěn do pěti tematických okruhů:
Místo, kde žijeme – okolní krajina (místní oblast, region) – zemský povrch, rozšíření půd, rostlinstva a živočichů, působení
lidí na krajinu a životní prostředí
Lidé kolem nás – základy vhodného chování a jednání mezi lidmi, principy demokracie, základní globální problémy,
problémy konzumní společnosti, globální problémy přírodního prostředí
Lidé a čas – orientace v čase – kalendáře, letopočet, režim dne, současnost a minulost v našem životě
Rozmanitost přírody – Země jako planeta sluneční soustavy, živá a neživá příroda, rostliny, houby, živočichové, životní
potřeby a podmínky, rovnováha v přírodě, vliv lidské činnosti na přírodu, ochrana přírody a životního prostředí, likvidace
odpadů, živelné pohromy, ekologické katastrofy
Člověk a jeho zdraví – lidské tělo, biologické a fyziologické funkce a potřeby člověka, vývoj jedince, základy lidské
reprodukce, partnerství, rodičovství, základy sexuální výchovy, péče o zdraví, první pomoc, odpovědnost člověka za své
zdraví, situace hromadného ničení
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
175
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.2 Přírodověda
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků
Kompetence k učení
- učitel umožňuje používat vhodné učební pomůcky, encyklopedie a odbornou literaturu
- žáci získávají informace o přírodě, učí se pozorovat přírodu, zaznamenávat a hodnotit výsledky svého pozorování
- učitel zařazuje metody, při kterých docházejí k objevům, řešením a závěrům žáci sami
- žáci se učí řešit zadané úkoly, učí se vyhledávat informace vhodné k řešení problémů
Kompetence komunikativní
- učitel vede žáky k používání správné terminologie
- žáci si rozšiřují slovní zásobu v osvojovaných tematech, k pojmenování pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve
vlastních projevech, názorech a výtvorech
- žáci se učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy
Kompetence sociální a personální
- učitel zadává úkoly, při kterých mohou žáci pracovat společně
- učitel používá frontální i skupinovou výuku
- žáci se učí spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektují názory a zkušenosti druhých
- učitel se zajímá o náměty, názory a zkušenosti žáků
Kompetence občanské
- učitel buduje u žáků ohleduplný vztah k přírodě
- učitel vyžaduje dodržování pravidel slušného chování
- žáci se učí poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi, učí se tolerantnímu chování a jednání, bezproblémové a bezkonfliktní
komunikaci, chování v situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti druhých
- učitel vede žáky k dodržování obecných pravidel bezpečnosti
- učitel vede žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí
4. ročník
2 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
176
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.2 Přírodověda
4. ročník
1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Místo, kde žijeme
•
•
•
•
•
•
Okolní krajina
Přírodní podmínky regionu
- vyjmenuje zemědělské a hospodářské podmínky ve svém
regionu
- popíše okolní krajinu, přírodní zajímavosti v okolí domu
určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke
krajině a státu
určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich
a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává
jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního
a vlastnického
zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z
vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v
jiných zemích
poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na
změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního
prostředí obce (města)
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Základní podmínky života
Ekosystémy
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
177
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.2 Přírodověda
4. ročník
2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé kolem nás
- zná základy slušného chování
- učí se správně rozlišovat vhodné a nevhodné chování
- orientuje se v základních formách vlastnictví, používá peníze v
běžných situacích
- odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené peníze, na
příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných výdajů,
vysvětlí proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
Člověk ve společnosti
Vlastnictví –soukromé,, veřejné, osobní, společné, hmotný
a nehmotný majetek – rozpočet, příjmy a výdaje domácnosti,
hotovostní a bezhotovostní forma peněz, způsoby placení, banka
jako správce peněz, úspory, půjčky
• rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce,
symboly našeho státu a jejich význam
• vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi,
vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, v obci (městě)
• rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory,
připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení
• rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat
nemohou a která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy
• orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v
běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
4. ročník
4. ročník
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Základy asertivního chování
Základy asertivního chování
Kooperace a kompetice
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Komunikace
Základní komunikační dovednosti
Základní komunikační dovednosti
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Lidé a čas
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé a čas
Kalendář
Roční období
- orientuje se v čase – kalendáře, režim dne
- orientace v kalendářním roce
- vysvětlí střídání dne a noci, zná počet dnů v roce, v měsíci
• pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení
vztahů mezi ději a mezi jevy
• rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
• vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti
vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
178
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.2 Přírodověda
4. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rozmanitost přírody
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- charakterizuje některá společenstva – les, louka, voda, u lidských
obydlí
- popíše stavbu těla živočichů
- popíše části rostlin
- pojmenuje běžně se vyskytující živočichy, rostliny a houby v
jednotlivých společenstvech
- hovoří o přírodě v jednotlivých ročních obdobích
- sleduje přírodu v ročních obdobích
- vyjmenuje běžné druhy ovoce a zeleniny, zná běžné zemědělské
plodiny, jejich význam a použití
- vysvětlí, co jsou rostlinná patra
- ví, jak se máme chovat v lese
- seznámí se se základními pravidly ochrany před povodněmi
- seznámení se živelnými pohromami
- likvidace odpadů
- ochrana životního prostředí
- stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající
rizika vzniku mimořádných událostí, v modelové situaci prokáže
schopnost se účinně chránit
vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního
a vlastnického
poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na
změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního
prostředí obce (města)
objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip
rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem
přírody a činností člověka
vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti
vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů,
zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází
shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
porovnává na základě pozorování základní projevy života na
konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých
skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje
aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající
rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže
schopnost se účinně chránit
založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí
a vysvětlí výsledky pokusu
uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a
v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá
dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry
pro své chování jako chodec a cyklista
Rostliny, houby, živočichové (průběh a způsob života, výživa, stavba
těla)
Příroda po celý rok – roční období a proměna přírody v jejich
průběhu
Životní podmínky
Ohleduplné chování v přírodě a ochrana přírody (živelné pohromy
a ekologické katastrofy)
Rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními
činnostmi, mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana
před nimi
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
179
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.2 Přírodověda
4. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Základní podmínky života
Ekosystémy
literatura
materiály, pomůcky
5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Člověk a jeho zdraví
- zná tísňová telefonní čísla
- zná a řídí se zásadami péče o zdraví, zná význam sportování,
správné výživy
rozpozná život ohrožující zranění, ošetří drobná poranění a zajistí
lékařskou pomoc
- uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví
a v modelových situacích simulujících mimořádné události, vnímá
dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry
pro své chování jako chodec a cyklista
- ví, co je evakuace obyvatel a evakuační zavazadlo
- ví, co je terorismus a anonymní oznámení
- používá běžně užívané elektrické spotřebiče
- popíše zásady manipulace s el. spotřebiči
- popíše zásady poskytnutí první pomoci při zasažení el. proudem
Péče o zdraví,
První pomoc
Situace hromadného ohrožení
Osobní bezpečí – manipulace s el. spotřebiči)
• využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí
jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého
způsobu života
• účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek
podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných
osob
• uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a
v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá
dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry
pro své chování jako chodec a cyklista
• předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby
odmítání návykových látek
• uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou
zdraví a jeho preventivní ochranou
• rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí
lékařskou pomoc
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
180
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.2 Přírodověda
4. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Etická výchova
Etická výchova
4. ročník
4. ročník
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém životě
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
Základy asertivního chování
Základy asertivního chování
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Základní komunikační dovednosti
Základní komunikační dovednosti
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. ročník
1+1 týdně, P
1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Místo, kde žijeme
Okolní krajina
- popíše důležité přírodní oblasti ze svého okolí
- vyjmenuje důležité zemědělské oblasti v okolí
• určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke
krajině a státu
• určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich
a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
• vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního
a vlastnického
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
181
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.2 Přírodověda
5. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé kolem nás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- dokáže zjistit tel.číslo linky důvěry, krizového centra
- chápe pravidla telefonování na tyto instituce
- chápe význam pojmů terorismus, rasismus
- ví, že na Zemi žijí různé národy a etniky
- chápe zásady bezpečného chování v různém prostředí – škola,
domov, styk s cizími osobami, silniční provoz a řídí se jimi
- pojmenuje jednoduché stroje a jejich praktické použití – kladka,
páka, kolo, nakloněná rovina
- popíše princip parního stroje a spalovacího motoru
- má základní poznatky o využití el. energie
- dodržuje pravidla bezpečné práce při manipulaci s běžnými el.
přístroji
zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z
vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v
jiných zemích
rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce,
symboly našeho státu a jejich význam
vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi,
vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, v obci (městě)
rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory,
připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení
rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat
nemohou a která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy
orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v
běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje
aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající
rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže
schopnost se účinně chránit
založí jednoduchý pokus, naplánuje a zdůvodní postup, vyhodnotí
a vysvětlí výsledky pokusu
uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a
v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá
dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry
pro své chování jako chodec a cyklista
předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby
odmítání návykových látek
uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v
bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a
děvčaty v daném věku
Člověk ve společnosti
Základní globální problémy
Situace hromadného ohrožení
Právo a spravedlnost (právní ochrana občanů a majetku, základní
lidská práva a práva dítěte) - protiprávní jednání a korupce, právní
ochrana občanů a majetku včetně nároku na reklamaci,soukromého
vlastnictví, duševních hodnot
Člověk a technika – jednoduché stroje, elektrická energie, parní stroj,
spalovací motor
Osobní bezpečí
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
182
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.2 Přírodověda
5. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
5. ročník
5. ročník
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Základy asertivního chování
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Základní komunikační dovednosti
Základní komunikační dovednosti
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém životě
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Lidé a čas
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé a čas
Technický vývoj
- ví, jak probíhá technický vývoj v průběhu staletí
• pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení
vztahů mezi ději a mezi jevy
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
183
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.2 Přírodověda
5. ročník
4. Rozmanitost přírody
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rozmanitost přírody
•
•
•
•
•
•
•
•
- popíše důležité nerosty a horniny
- vysvětlí proces zvětrávání hornin
- popíše využití některých nerostů
- chápe rozdíl mezi obnovitelnými a neobnovitelnými přírodními
jevy
- popíše vznik půdy, zná význam půdy, její využití a princip
ochrany
- vysvětlí pojmy: vesmír, planeta, hvězda, družice, zemská
přitažlivost
- uvedeplanety sluneční soustavy, umí je vyjmenovat, popsat
- dokáže pozorovat živočichy a rostliny, zformulovat a zapsat
výsledek pozorování
- určí a zařadí některé živočichy a rostliny do biologického
systému
- vysvětlí pojem potravní řetězec a pyramida a uvede příklad
- ví, co znamená rovnováha v přírodě a uvede důsledky jejího
porušení
- ovládá význam zdravého životního prostředí
- vysvětlí pojem recyklace
- vysvětlí pravidla chování v CHKO a v přírodě
- uvědomuje si prospěšnost a škodlivost zásahů člověka do
přírody a krajiny a umí uvést příklad
poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na
změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního
prostředí obce (města)
využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní
význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých
kulturních památek
objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip
rovnováhy přírody a nachází souvislosti mezi konečným vzhledem
přírody a činností člověka
vysvětlí na základě elementárních poznatků o Zemi jako součásti
vesmíru souvislost s rozdělením času a střídáním ročních období
zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů,
zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy a nachází
shody a rozdíly v přizpůsobení organismů prostředí
porovnává na základě pozorování základní projevy života na
konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých
skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy
zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje
aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající
rizika vzniku mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže
schopnost se účinně chránit
Průřezová témata
Nerosty a horniny
Člověk a neživá příroda
Vesmír a Země
Rovnováha v přírodě
Životní podmínky
Ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
přesahy z učebních bloků:
Etická výchova
Vztah člověka k prostředí
5. ročník
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
Základní podmínky života
Ekosystémy
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
184
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.2 Přírodověda
5. ročník
5. Člověk a jeho zdraví
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Člověk a jeho zdraví
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- vysvětlí původ člověka jako druhu
- vysvětlí způsob rozmnožování a umí charakterizovat hlavní etapy
vývoje člověka
- pojmenuje části lidského těla, důležité orgány a jejich funkci,
smyslová ústrojí
- jedná podle zásad první pomoci
- uvědomuje si škodlivost kouření, užívání drog a alkoholu,
gamblerství
- vysvětlí svoje základní práva a povinnosti –týrání, zneužívání,
šikana
vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi,
vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, v obci (městě)
rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory,
připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení
rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat
nemohou a která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy
využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí
jednotlivých orgánových soustav a podpoře vlastního zdravého
způsobu života
rozlišuje jednotlivé etapy lidského života a orientuje se ve vývoji
dítěte před a po jeho narození
účelně plánuje svůj čas pro učení, práci, zábavu a odpočinek
podle vlastních potřeb s ohledem na oprávněné nároky jiných
osob
uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a
v modelových situacích simulujících mimořádné události; vnímá
dopravní situaci, správně ji vyhodnotí a vyvodí odpovídající závěry
pro své chování jako chodec a cyklista
předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby
odmítání návykových látek
uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou
zdraví a jeho preventivní ochranou
rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí
lékařskou pomoc
uplatňuje ohleduplné chování k druhému pohlaví a orientuje se v
bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a
děvčaty v daném věku
Lidské tělo – stavba těla, základní funkce a projevy, životní potřeby
člověka, pohlavní rozdíly mezi mužem a ženou, základy lidské
reprodukce, vývoj jedince
Péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná výživa,
výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný
režim, , nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi
přenosnými krví ( hepatitida, HIV / AIDS), drobné úrazy a poranění,
prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných poraněních,
osobní, intimní a duševní hygiena
Partnerství, manželství, rodičovství, základy sexuální výchovy –
rodina, vztahy v rodině, partnerské vztahy, etická stránka vztahů,
etická stránka sexuality
Návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací automaty a počítače,
závislost, odmítání návykových látek, nebezpečí komunikace
prostřednictvím elektronických médií
Osobní bezpečí – krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro
hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování
nebezpečných látek, bezpečné chování v silničním provozu,
dopravní značky, předcházení rizikovým situacím v dopravě
a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky), šikana, týrání,
sexuální a jiné zneužívání, brutalita a jiné formy násilí v médiích
Přivolání pomoci v případě ohrožení fyzického a duševního zdraví –
služby odborné pomoci, čísla tísňového volání, správný způsob
volání na tísňovou linku
Mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup
v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén),
požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při
požáru), integrovaný záchranný systém
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
185
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.3 Vlastivěda
5. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
5. ročník
5. ročník
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Základy asertivního chování
Základní komunikační dovednosti
Pozitivní hodnocení sebe i druhých
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Základní komunikační dovednosti
Princip sociálního smíru a solidarity
Multikulturalita
Etnický původ
Lidské vztahy
Kulturní diference
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5.4.3 Vlastivěda
1. ročník
6. ročník
2. ročník
7. ročník
3. ročník
8. ročník
4. ročník
5. ročník
1+1
1+1
9. ročník
Charakteristika předmětu
Vlastivěda
Charakteristika vyučovacího předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení
- je realizována ve čtvrtém a pátém ročníku, vždy dvě hodiny týdně
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
186
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.3 Vlastivěda
- navazuje na učivo prvouky a prohlubuje učivo získané v tomto předmětu
- vlastivěda se realizuje ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět
- vzdělávací obsah je rozdělen na pět tematických okruhů, ve vlastivědě se realizují tři okruhy
Místo, kde žijeme – chápání organizace života v obci, ve společnosti, praktické poznávání místních, regionálních skutečností,
důraz na dopravní výchovu, postupné rozvíjení vztahu k zemi, národní cítění, znalost České republiky, její uspořádání,
hospodářství země
Lidé kolem nás – upevnění základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomování si významu a podstaty tolerance,
pomoci, solidarity, úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen, seznamování se se základními právy a povinnostmi
i problémy ve společnosti i ve světě, směřování k výchově budoucího občana demokratického státu
Lidé a čas – orientace v dějích času, postup událostí a utváření historie věcí a dějů, snaha o vyvolání zájmů u žáků samostatně
vyhledávat, získávat a zkoumat informace z historie a současnosti
Organizace – žáci pracují při frontální výuce i ve skupinách, pracují na referátech, využívají různé formy práce a dostupné
vyučovací pomůcky.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí
Kompetence k učení
- učí se vyznačit v jednoduchém plánu obce místo bydliště, školy, cestu na určené místo
- učí se začlenit obec do příslušného kraje
- učitel vede žáky k užívání správné terminologie a symboliky
- učitel žákům srozumitelně vysvětluje, co se mají naučit
Kompetence k řešení problémů
- učí se rozlišit přírodní a umělé prvky v okolní krajině
- učitel umožňuje, aby žáci v hodině pracovali s odbornou literaturou, encyklopediemi apod.
- učitel umožňuje každému žákovi zažít úspěch
Kompetence komunikativní
- umí se vyjádřit různými způsoby estetické hodnoty a rozmanitost krajiny
- využívá časové údaje při řešení různých situací, rozlišuje děj v minulosti, přítomnosti a budoucnosti
- učitel vede žáky k ověřování výsledků
- učitel podněcuje žáky k argumentaci
Kompetence sociální a personální
- rozlišuje vztahy mezi lidmi, národy
- odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
- učitel vytváří příležitosti k interpretaci či prezentaci různých textů, obrazových materiálů a jiných forem záznamů
- učitel vytváří heterogenní pracovní skupiny
Kompetence občanská
- pojmenuje některé rodáky, kulturní či historické památky, významné události v oblastech ČR
- projevuje toleranci přirozeným odlišnostem lidské společnosti
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
187
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.3 Vlastivěda
- učitel umožňuje žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků
- učitel vede žáky k hodnocení vlastních výsledků
4. ročník
1+1 týdně, P
1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Místo, kde žijeme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
- popíše stručně dějiny své obce
- začlenění obce do regionu
- vysvětlí pojem nadmořská výška
- najde na mapě a pojmenovat velké řeky, jezera a rybníky v ČR a
v blízkosti svého bydliště a školy
- zná název kraje a krajského města
- charakterizuje podnebí ČR
- vysvětlí rozdíl mezi podnebím a počasím
- vyhledá ČR na mapě Evropy
- vysvětlí pojmy povodí, rozvodí, úmoří, zná rozdíl mezi jezerem a
rybníkem
- ukáže na mapě Čechy, Moravu a Slezsko
- ví, že je Praha hlavní město ČR
- popíše pověst o založení Prahy
- ukáže a najde na mapě oblast ČR
- vyhledá na mapě významná města a řeky
- seznámí se s průmyslem a zemědělstvím v ČR
- pojmenuje a ukáže na mapě sousední státy
- vysvětlí význam globu a mapy
- zná význam měřítka mapy
- ukáže na mapě a pojmenuje pohraniční pohoří
- ukáže na mapě a pojmenuje vnitřní pohoří ČR
- najde a vysvětlí rozdíl mezi pohořím, vrchovinou a nížinou
určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke
krajině a státu
určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich
a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává
jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního
a vlastnického
zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z
vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v
jiných zemích
rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce,
symboly našeho státu a jejich význam
vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi,
vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, v obci (městě)
pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení
vztahů mezi ději a mezi jevy
využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní
význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých
kulturních památek
Obec – místní krajina, části obce, poloha v krajině, minulost
a současnost
Okolní krajina – zemský povrch
ČR – regiony ČR, Praha
Nerostné bohatství ČR
Vodstvo ČR
Pohoří ČR
Města ČR
Naše vlast – domov, národ, státní zřízení a politický systém, státní
správa, samospráva, státní symboly, armáda ČR
Mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, vysvětlivky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
188
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.3 Vlastivěda
4. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
2. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé kolem nás
•
•
•
•
•
•
•
- zná jméno prezidenta ČR a premiéra ČR
- seznámí se se státním uspořádáním ČR, státními symboly a
demokracií v ČR
rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce,
symboly našeho státu a jejich význam
rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory,
připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení
rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat
nemohou a která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy
orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v
běžných situacích, odhadne a zkontroluje cenu nákupu a vrácené
peníze, na příkladu ukáže nemožnost realizace všech chtěných
výdajů, vysvětlí, proč spořit, kdy si půjčovat a jak vracet dluhy
poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na
změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního
prostředí obce (města)
využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní
význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých
kulturních památek
zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje
aktivity, které mohou prostředí i zdraví člověka podporovat nebo
poškozovat
Průřezová témata
Soužití lidí – život v demokratickém státě
Uspořádání ČR
Vlastnictví – soukromé, veřejné, osobní, společné
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém životě
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
189
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.3 Vlastivěda
4. ročník
3. Lidé a čas
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé a čas
- popíše některé regionální pověsti
- zná některé postavy ze Starých pověstí českých
- popíše některé významné osobnosti a památná místa českých
dějin
- zorientuje se na časové ose od pravěku po dobu vlády Marie
Terezie
Regionální pověsti
Staré pověsti české
Staré dějiny českých zemí
• využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní
význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých
kulturních památek
• rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
• srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce
předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím
regionálních specifik
• objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a
významných dnů
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Etnický původ
Lidské vztahy
Kulturní diference
literatura
materiály, pomůcky
5. ročník
1+1 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
190
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.3 Vlastivěda
5. ročník
1. Místo, kde žijeme
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Místo, kde žijeme
•
•
•
•
•
•
•
•
- popíše stručně dějiny své obce, regionální zajímavosti
- popíše kraj své obce
- popíše historii okresního města
- popíše letopočet vzniku ČR
- popíše hospodářství ČR
- najde na mapě jednotlivé oblasti ČR, popíše jejich polohu v ČR,
umí najít významná města, řeky apod. v oblastech, popíše
významné průmyslové podniky v oblastech, popíše významné
zemědělské plodiny, hustotu osídlení, zalesnění oblastí
- orientuje se na mapě
- ukáže na mapě státy Evropy
- popíše na mapě polohu státu k ČR, najde hlavní město
- dokáže podrobněji mluvit o státech střední Evropy
- ukáže na mapě státy EU, vysvětlí pojem EU
určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke
krajině a státu
určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich
a řídí se podle zásad bezpečného pohybu a pobytu v přírodě
rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává
jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na
mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení,
hospodářství a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich
význam z hlediska přírodního, historického, politického, správního
a vlastnického
zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z
vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v
jiných zemích
rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce,
symboly našeho státu a jejich význam
poukáže v nejbližším společenském a přírodním prostředí na
změny a některé problémy a navrhne možnosti zlepšení životního
prostředí obce (města)
využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní
význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých
kulturních památek
Průřezová témata
Náš region
Naše vlast – domov, krajina, národ, základy státního zřízení
Regiony ČR – střední, západní, severní, jižní, východní Čechy, jižní
a severní Morava
Evropa a svět – kontinent, evropské státy, EU, cestování
Mapy obecně zeměpisné a tematické – obsah, grafika, vysvětlivky
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém životě
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
191
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.4.3 Vlastivěda
5. ročník
2. Lidé a čas
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé a čas
•
•
•
•
•
- vysvětlí a časově zařadí pojmy Velká Morava, Přemyslovci,
Jaggelonci
- vyjmenuje významné osobnosti naší historie a umí je zařadit do
příslušného období – Karel IV., Jan Hus, T.G. Masaryk, Václav
Havel apod.
-popíše charakteristické rysy způsobu života v pravěku,
středověku a dnes
pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení
vztahů mezi ději a mezi jevy
využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako
informačních zdrojů pro pochopení minulosti; zdůvodní základní
význam chráněných částí přírody, nemovitých i movitých
kulturních památek
rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích
minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce
předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím
regionálních specifik
objasní historické důvody pro zařazení státních svátků a
významných dnů
Průřezová témata
Minulost a současnost v našem životě
Novodobé dějiny českých zemí (dějiny od vlády Marie Terezie po
současnost)
Historie ČR
Dějiny jako časový sled událostí, letopočet, generace
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém životě
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
192
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5 Člověk a společnost
5. ročník
3. Lidé kolem nás
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidé kolem nás
- popíše charakteristické rysy způsobů života v pravěku,
středověku a dnes
• zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a zajímavosti z
vlastních cest a porovná způsob života a přírodu v naší vlasti i v
jiných zemích
• vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi,
vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a
dívkami, v rodině, v obci (městě)
• rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat
nemohou a která porušují základní lidská práva nebo
demokratické principy
Průřezová témata
Soužití lidí na světě, v Evropě, v ČR
Kultura – podoby a projevy kultury, kulturní instituce, masová kultura
a subkultura
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
5.5 Člověk a společnost
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho
aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně
historické aspekty života lidí v jejich
rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech. Seznamuje žáky s vývojem společnosti a s důležitými
společenskými jevy a procesy, které se promítají do každodenního života a mají vliv na utváření společenského klimatu.
Zaměřuje se na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomí přináležitosti k evropskému civilizačnímu a
kulturnímu okruhu a podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována, včetně kolektivní obrany.
Důležitou součástí vzdělávání v dané vzdělávací oblasti je prevence rasistických, xenofobních a extrémistických postojů,
výchova k toleranci a respektování lidských práv, k rovnosti mužů a žen a výchova k úctě k přírodnímu a kulturnímu
prostředí i k ochraně uměleckých a kulturních hodnot. Tato vzdělávací oblast přispívá také k rozvoji finanční gramotnosti a k
osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných událostech.
Ve vzdělávací oblasti člověk a společnost se u žáků formují dovednosti a postoje důležité pro aktivní využívání poznatků o
společnosti a mezilidských vztazích v občanském životě. Žáci se učí rozpoznávat a formulovat společenské problémy v
minulosti i současnosti, zjišťovat a zpracovávat informace nutné pro jejich řešení, nacházet řešení a vyvozovat závěry,
reflektovat je a aplikovat v reálných životních situacích.
Vzdělávací oblast člověk a společnost zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství. Ve svém vzdělávacím
obsahu navazuje přímo na vzdělávací oblast člověk a jeho svět.
Přesahy dané vzdělávací oblasti se promítají i do jiných vzdělávacích oblastí a do celého života školy a mají přímou vazbu
zejména na společenskovědní část vzdělávacího oboru Zeměpis, který je v zájmu zachování jeho celistvosti umístěn ve
vzdělávací oblasti člověk a příroda.
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace
historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti.
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
193
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5 Člověk a společnost
Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do
obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných
společenských jevů.
Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové časové a prostorové
představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci jsou vedeni k poznání,
že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost
prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou
konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních.
Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s
jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání
osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního
jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších
společenstvích, s hospodářským životem a rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům úkoly důležitých
politických institucí a orgánů včetně činností armády, a ukazuje možné způsoby zapojení jednotlivců do občanského života.
Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory,
chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i
občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že
vede žáka k:
- rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření a upevňování vědomí
přináležitosti k evropské kultuře
- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v reálném a
historickém čase
- hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v
evropském a celosvětovém měřítku
- utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
- rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke snaze o
objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti
- vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského a
společenskovědního charakteru
- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů
tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a
širších souvislostech včetně
souvislostí mezinárodních a globálních
- úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem
(zvláštnostem) lidí, skupin i různých společenství
- uplatňování aktivního přístupu k ochraně zdraví, života, majetku při běžných, rizikových i mimořádných událostech i
poznávání otázek obrany státu
- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti
- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení, k
akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí
- orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního (rodinného) rozpočtu s ohledem na měnící se
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
194
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
životní situaci
- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního nahlížení na
postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti
- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického
soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci
- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání a
obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv
5.5.1 Dějepis
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
2
2
2
1+1
5. ročník
Charakteristika předmětu
Název vyučovacího předmětu: Dějepis
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení Dějepisu:
Předmět Dějepis zcela pokrývá vzdělávací obor Dějepis.
Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace
historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti.
Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do
obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných
společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Podstatné je rozvíjet takové
časové a prostorové představy i empatie, které umožňují žákům lépe proniknout k pochopení historických jevů a dějů. Žáci
jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením
otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné
historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionu i dějin místních.
1.-9. ročník – 2 hodiny/týden
Cíle D:
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, k utváření a upevňování vědomí
přináležitosti k evropské kultuře
odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, k promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v reálném
a historickém čase
hledání paralel mezi minulými a současnými událostmi a k jejich porovnávání s obdobnými či odlišnými jevy a procesy
v evropském a celosvětovém měřítku
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
195
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
utváření pozitivního hodnotového systému opřeného o historickou zkušenost
rozlišování mýtů a skutečnosti, k rozpoznávání projevů a příčin subjektivního výběru a hodnocení faktů i ke snaze
o objektivní posouzení společenských jevů současnosti i minulosti
vytváření schopnosti využívat jako zdroj informací různorodé verbální i neverbální texty společenského
a společenskovědního charakteru
rozvíjení orientace v mnohotvárnosti historických, sociokulturních, etických, politických, právních a ekonomických faktů
tvořících rámec každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách
a širších souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních
úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem (zvláštnostem)
lidí, skupin i různých společenství
získávání orientace v aktuálním dění v ČR, EU a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti
utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznávání a sebehodnocení,
k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí
utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního nahlížení na
postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti
rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporujících základním principům demokratického
soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci
uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů, názorů a postojů, k zaujímání
a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv
Výchovně vzdělávací strategie předmětu Dějepis:
Kompetence k učení
- vedeme žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, motivujeme je pro celoživotní učení
- podporujeme rozvíjení aktivního zájmu žáků o poznávání historie svého regionu, vlasti, Evropy, světa
- učíme žáky zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení
- učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu
Kompetence k řešení problémů
- na modelových příkladech naučíme žáky algoritmu řešení problémů
- učíme žáky přecházet od smyslového poznání k poznávání založeném na pojmech, prvcích teorií a modelech a chápat
vzájemné souvislosti či zákonitosti historických faktů
- podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení
Kompetence komunikativní
- vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci
- klademe důraz na kulturní úroveň mluveného i písemného projevu
- vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty
Kompetence sociální a personální
- učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce
- rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role
- učíme žáky kriticky hodnotit práci týmu, jeho členů i práci vlastní
- učíme žáky respektovat práci druhých
Kompetence občanské
- vedeme žáky k poznávání možností praktického využití znalostí z historie pro život v současném světě
- rozvíjíme zájem o veřejné záležitosti, vedeme žáky k aktivnímu zapojení se do života společnosti, učíme je poznávat
a chránit svá práva a respektovat práva ostatních
- vedeme žáky k aktivní ochraně duchovních, kulturních a materiálních výtvorů minulosti
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy žáků
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
196
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
Kompetence pracovní
- vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci
- při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí
- vedeme žáky k dodržování a plnění jejich povinností a závazků
Očekávané výstupy na konci každého období
2. stupeň
ČLOVĚK V DĚJINÁCH
Očekávané výstupy
žák
uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků
uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány
orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu
POČÁTKY LIDSKÉ SPOLEČNOSTI
Očekávané výstupy
žák
charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a duchovní kulturu
objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost
uvede příklady archeologických kultur na našem území
NEJSTARŠÍ CIVILIZACE. KOŘENY EVROPSKÉ KULTURY
Očekávané výstupy
žák
rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací
uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví
demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci,
zrod křesťanství a souvislost s judaismem
porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie
KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA
Očekávané výstupy
žák
popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států
porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti
objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a postavení těchto státních útvarů v evropských
souvislostech
vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka, konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke
kacířství a jiným věroukám
ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti, uvede příklady románské a gotické kultury
OBJEVY A DOBÝVÁNÍ. POČÁTKY NOVÉ DOBY
Očekávané výstupy
žák
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
197
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto
požadavky
vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život
popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky
objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené do řady mocenských a náboženských center a jeho
postavení uvnitř habsburské monarchie
objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její důsledky
na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus, konstituční monarchii, parlamentarismus
rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede jejich představitele a příklady významných kulturních
památek
MODERNIZACE SPOLEČNOSTI
Očekávané výstupy
žák
vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují
modernizaci společnosti
objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých
společenských struktur v Evropě na straně druhé
porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v souvislosti s národními hnutími vybraných evropských
národů
charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin; uvede požadavky formulované ve vybraných evropských
revolucích
na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy
vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně
důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií
MODERNÍ DOBA
Očekávané výstupy
žák
na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky
rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekonomických a politických souvislostech
a důsledky jejich existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu
na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a její vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí
ROZDĚLENÝ A INTEGRUJÍCÍ SE SVĚT
Očekávané výstupy
žák
vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede příklady střetávání obou bloků
vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce
posoudí postavení rozvojových zemí
prokáže základní orientaci v problémech současného světa
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
198
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kulturní diference
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy
Formy participace občanů v politickém životě
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Základní podmínky života
6. ročník
2 týdně, P
1. Úvodem
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Úvodem
Úvodem
Vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad
potřebnosti, výhodnosti dějepisných znalostí, ale i příklad toho, jak
se lidstvo často z dějin poučit nedokáže.
Dá příklad historických pramenů, podle možnosti přinese některý
konkrétní (staré mince, listiny apod.).
Vyjmenuje alespoň tři pomocné historické vědy.
Orientuje se na časové ose: rozliší pojmy rok, století, tisíciletí,
počítání před naším letopočtem a našeho letopočtu, doplní údaje
do prázdné časové přímky, z vypracované přímky vyčte základní
údaje.
• uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných
poznatků
• uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce,
kde jsou tyto zdroje shromažďovány
• orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní
historické epochy v chronologickém sledu
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
199
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
6. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Jak vznikl člověk
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Jak vznikl člověk
Jak vznikl člověk
Objasní dvě varianty vzniku člověka – stvoření podle bible a
Darwinovu vývojovou teorii.
Vyjmenuje ve správném pořadí vývojové stupně člověka (člověk
zručný, vzpřímený, rozumný, dnešního typu), uvede hlavní přínos
jednotlivých typů, na časové přímce znázorní (dle údajů, ne
zpaměti) dobu jejich existence, uvede příklad naleziště na našem
území.
• charakterizuje život pravěkých sběračů a lovců, jejich materiální a
duchovní kulturu
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
3. Lidská společnost v pravěku
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidská společnost v pravěku
Lidská společnost v pravěku (starší doba kamenná, mladší a pozdní
doba kamenná, doba bronzová a železná)
Z časové přímky pro celý ročník vyčte, uvede: a) základní časové
mezníky jednotlivých období, b) závěr o nerovnoměrnosti vývoje v
různých částech světa (časové mezníky nejsou určeny pro
memorování).
Popíše život člověka v paleolitu (způsob obživy, výroba nástrojů,
život v tlupě, myšlení, umění).
U dalších období uvádí, v čem se podoba a kvalita života měnila
ve srovnání s předchozími obdobími.
Popíše především pravěké zemědělství a způsoby zpracování a
využití prvních kovů, popíše i další technologie – textilní výrobu,
výrobu keramiky, změny ve zpracování kamene, stavitelství.
Vysvětlí změny ve společnosti provázející vývoj.\nUvede příklady
archeologických kultur na našem území, blíže popíše především
keltského osídlení.
• objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro
lidskou společnost
• uvede příklady archeologických kultur na našem území
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
200
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
6. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. První státy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• První státy
První státy oblasti Mezopotámie, Egypta, Indie a Číny
Pomocí časové přímky: zjistí základní časové údaje, zasadí
období prvních států do kontextu světového vývoje, porovná vývoj
těchto oblastí s vývojem u nás. Do prázdné časové přímky
zaznamená základní časové údaje z tabulky.
Vysvětlí rychlejší vývoj těchto oblastí na základě popisu přírodních
podmínek.
Ukáže oblasti prvních států na mapě a uvede základní zeměpisné
údaje, tj. světadíl, názvy velkých řek, dnešní státy v těchto
lokalitách.
Vysvětlí pojem stát a jeho funkci, a to tak, že: a) uvede konkrétní
panovníkovy pravomoci, b) vyjmenuje strukturu obyvatel na
příkladu jednoho státu (např. Egypta).
Dá příklady památek nebo objevů a základů věd pocházejících z
jednotlivých oblastí prvních států, naopak dokáže roztřídit tyto
přínosy civilizaci podle jednotlivých států. Ocení především
vynález písma.
• rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem
prvních velkých zemědělských civilizací
• uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí
světového kulturního dědictví
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
literatura
materiály, pomůcky
5. Antika
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Antika
Antika
Pomocí časové přímky: zjistí základní časové údaje, porovná vývoj
antické oblasti s vývojem u nás.
Na základě časové přímky o dějinách Řecka a Říma dokáže, že
dějiny obou států probíhaly dosti souběžně.
• demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a
uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod
křesťanství a souvislost s judaismem
• porovná formy vlády a postavení společenských skupin v
jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
201
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
6. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
6. Řecko
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Řecko
Řecko
Na mapě prokáže základní orientaci (Balkánský poloostrov –
Řecko – Peloponés, Mykény, Atény, Kréta, Egejské moře, Malá
Asie apod.).
Popíše přírodní podmínky.
Vypráví o jednotlivých etapách řeckých dějin, především (i
podrobněji) oTrójské válce a Odysseových dobrodružstvích, Životě
v Aténách a Spartě (+ porovná jejich státní zřízení, srovná i s
despociemi prvních států, uvede názor na přednosti či
nedostatky), Řecko – perských válkách, Peloponéské válce,
Alexandru Makedonském.
Uvede příklady, v čem byl v oblasti kultury přínos Řecka pro
civilizaci. V příkladech dokáže uvádět i konkrétní jména.
• uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí
světového kulturního dědictví
• porovná formy vlády a postavení společenských skupin v
jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Formy participace občanů v politickém životě
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
202
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
6. ročník
7. Řím
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Řím
Řím
Na mapě prokáže základní orientaci (Apeninský poloostrov - Řím,
Tiber, Pád – nížina, Sicílie, Korsika, Středomoří apod.).
Popíše přírodní podmínky Itálie.
Vyjmenuje a na mapě ukáže osídlení Itálie kromě Italiků na poč. 1.
tisíciletí př. n. l. (Etruskové, později Řekové).\nVypráví pověst o
založení Říma.
Vypráví o jednotlivých etapách římských dějin, především (i
podrobněji) o začátku republiky (+ popíše systém republiky),
válkách s Kartágem, Spartakově povstání, Caesarovi a konci
republiky, vzniku císařství (+ uvede příklady činů některých
císařů), krizi císařství, pokusech o řešení, zániku říše
Západořímské.
Vysvětí vznik křesťanství, souvislost s judaismem a vývoj od
pronásledování křesťanů po uznání za státní náboženství.
Uvede příklady přínosu římské kultury pro civilizaci, dokáže uvést i
konkrétní jména. Ocení Řím jako dovršitele antické kultury.
• uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí
světového kulturního dědictví
• demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a
uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod
křesťanství a souvislost s judaismem
• porovná formy vlády a postavení společenských skupin v
jednotlivých státech a vysvětlí podstatu antické demokracie
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Formy participace občanů v politickém životě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
8. Průběžně
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Průběžně
Průběžně:
Dokáže získat z různých zdrojů další informace k probíranému
učivu, zpracovat je a prezentovat ostatním („referáty“, aktuality).
Zpočátku stačí kvalitní přečtení i jen vybraného textu, časem
přechod k interpretaci alespoň zčásti vlastními slovy podle
poznámek.
Do sešitu si podle vedení dokáže zapisovat i vlastní poznámky,
dále vpisovat či vlepovat informace k učivu získané jinde.
Pod vedením si vypracovává svůj systém učení se dějepisu jako
novému předmětu.
Přispívá k práci menší skupiny, spolupracuje s ostatními při řešení
úkolů.
Rozvíjí souvislý ústní projev.
Průřezová témata
Průběžně:
Dokáže získat z různých zdrojů další informace k probíranému učivu,
zpracovat je a prezentovat ostatním („referáty“, aktuality). Zpočátku
stačí kvalitní přečtení i jen vybraného textu, časem přechod
k interpretaci alespoň zčásti vlastními slovy podle poznámek.
Do sešitu si podle vedení dokáže zapisovat i vlastní poznámky, dále
vpisovat či vlepovat informace k učivu získané jinde.
Pod vedením si vypracovává svůj systém učení se dějepisu jako
novému předmětu.
Přispívá k práci menší skupiny, spolupracuje s ostatními při řešení
úkolů.
Rozvíjí souvislý ústní projev.
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
203
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
6. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
7. ročník
2 týdně, P
1. Zrod středověké Evropy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Zrod středověké Evropy :
Zrod středověké Evropy :
Objasní úlohu Hunů, na mapě ukáže pravlast Slovanů, vysvětlí
jejich rozdělení na západní, východní a jižní, u každé skupiny
uvede příklad dnešních národů, ví, že Češi patří k západním
Slovanům.
Dokáže vysvětlit, že jde o pokračování antické kulturní tradice
(návaznost na východořímskou říši), uvede příklady byzantského
kulturního slohu.
Zhodnotí, že byla nejvýznamnější z barbarských germánských říší.
Objasní podstatu lenního systému, z názvu feudum odvodí jedno z
označení epochy – feudalismus. Dokáže vysvětlit úlohu
křesťanství ve sjednocovacím procesu, uvede příklady jeho
kulturního přínosu. Podá důkazy o významu osobnosti Karla
Velikého, rozdělení říše dá do geografické souvislosti s dnešní
Francií a Německem.
Popíše okolnosti vzniku islámu, jednoho z největších světových
náboženství, objasní jeho základní termíny. Uvede příklady
vyspělé arabské kultury.
Popíše životní styl Normanů, výborných mořeplavců, jejich výboje
dá do souvislosti se vznikem sjednocené Francie a Anglie (zná
jméno Vilém Dobyvatel a jeho úlohu v Anglii).
Prokáže orientaci na mapě, dokáže např. sestavit jednoduchou
schematickou „mapu“ na magnetické tabuli nebo jednoduchý
náčrtek respektující základní zeměpisnou orientaci. Toto využije i
později, až budou přibývat další státy (vč. našeho území).
• orientuje se na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní
historické epochy v chronologickém sledu
• uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce,
kde jsou tyto zdroje shromažďovány
• popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v
důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států
Průřezová témata
Stěhování národů
Byzantská říše
Franská říše
Arabská říše
Normané
Celkově
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
204
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
7. ročník
2. Sámova říše
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Sámova říše
Sámova říše
Popíše život Slovanů v době jejich příchodu k nám, podá důkazy,
že nepřišli do země „nedotčené rádlem“ (viz dřívější osídlení),
shromáždí základní údaje o Sámovi, o úloze kmenového svazu v
obranných bojích.
• porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a
islámské kulturní oblasti
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
literatura
materiály, pomůcky
3. Velkomoravská říše
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Velkomoravská říše
Velkomoravská říše
Dokáže zhodnotit význam říše a) politický (první raná podoba státu
na našem území, odolávání vnějším tlakům východofranské říše),
b) kulturní (křesťanská mise Konstantina a Metoděje).
Vyjmenuje v chronologickém pořadí hlavní představitele (Mojmír,
Rostislav, Svatopluk), vysvětlí příčiny zániku říše.
• objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a
postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech
• vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka,
konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke
kacířství a jiným věroukám
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
205
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
7. ročník
4. Vznik českého státu
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vznik českého státu
Vznik českého státu
Rozliší počátky státu podle pověstí a historicky prokázané
skutečnosti. Srovnáním dá do souvislosti události na Velké Moravě
a v Čechách. Vyjmenuje hlavní osobnosti konce 9. a celého 10.
století, u každé uvede její přínos či událost spojenou s jejím
jménem. Zamyslí se nad vyvražděním Slavníkovců – kladný či
záporný čin (obdobný problém se zavražděním knížete Václava).
Zná pojem románská kultura a dokáže podat její příklady, hlavně
ve stavitelství. Umí ale i popsat kulturu „všedního dne“, konkr.
dvojpolní zemědělský systém, život a povinnosti poddaných v
porovnání se strukturou vlastníků půdy.
• objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a
postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
literatura
materiály, pomůcky
5. Vztahy k sousedním zemím:
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vztahy k sousedním zemím:
Svatá říše římská, Polsko, Kyjevská Rus, Uhry
Dokončení raně středověké mapy z tematického celku Zrod
středověké Evropy, srovnáním časových údajů zjistí přibližnou
souběžnost s počátky Českého státu. Dokáže vysvětlit zvláštní
podobu říše římské, popsat její přibližný rozsah. Slovensko jako
součást bývalé V. Moravy zařadí do nově vzniklých Uher.
• porovná základní rysy západoevropské, byzantsko-slovanské a
islámské kulturní oblasti
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
206
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
7. ročník
6. Český stát v 11. – 13. století
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Český stát v 11. – 13. století
Český stát v 11. – 13. století
Dokáže vyjmenovat v chronologickém pořadí vybrané osobnosti
přemyslovských knížat a králů, ke každé uvést hlavní události
spojené s jejich vládou. Hlavní pozornost soustředí na tzv.
„poslední Přemyslovce“. Dá příklady proměnlivého vztahu k
římské říši – jak příklady posilování suverenity, tak jejího
oslabování.
Objasní pokrok v zemědělství – kolonizace, trojpolní systém – a dá
ho do souvislosti s rozvojem obchodu a vznikem měst. Vysvětlí
pojmy spojené s městy – m. královská, poddanská, věnná, horní,
privilegia, cechy atd.
• objasní situaci Velkomoravské říše a vnitřní vývoj českého státu a
postavení těchto státních útvarů v evropských souvislostech
• ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti,
uvede příklady románské a gotické kultury
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
literatura
materiály, pomůcky
7. Pohled do světa
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pohled do světa
Vysvětlí vztah pojmů křesťanství, katolická a pravoslavná církev,
rozliší vztahy mezi světskou mocí a papežem (mocenské spory) v
katolické církvi a světskou mocí a patriarchou (podřízenost císaři)
v pravoslavné církvi.
Příležitost k některým otázkám: Co bylo vlastně příčinou, motivem
těchto vojenských výprav (zhodnotí, zda materiální či „ideové“
pohnutky), slučovaly se s hlásanou křesťanskou morálkou,
přinesly pro Evropu něco pozitivního?
Zjistí, co je hlavním obsahem Magny charty z r. 1215 (král slibuje
radit se se šlechtou a zástupci měst), ocení „demokratičnost“
dokumentu, vyvodí pravděpodobnost příkladu i pro jiné země.
• vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka,
konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke
kacířství a jiným věroukám
Průřezová témata
Rozdělení církve
Křížové výpravy
Velká listina svobod v Anglii
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
207
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
7. ročník
8. Český stát za Lucemburků
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Český stát za Lucemburků
Vyjmenuje v chronologické pořadí všechny Lucemburky na
českém trůnu, zhodnotí na základě konkrétních údajů jejich vládu.
Vyzvedne osobnost Karla IV., konkrétně uvede jeho zásluhy o
celkový rozvoj státu.
Sestaví přehlednou strukturu feudální společnosti, vysvětlí rozpory
mezi jednotlivými skupinami a doloží, proč se nespokojenost
všech obrací proti církvi.
Popíše typickou gotickou stavbu, uvede její hlavní znaky, jmenuje
příklad gotické stavby v nejbližším regionu, popíše strukturu
univerzity, uvede příklad česky psané literatury, jméno některého z
umělců.
Dá příklad zahraniční činnosti Jana Lucemburského jeho účastí ve
stoleté válce Anglie x Francie (Kresčak), seznámí se s osobou
Jany z Arku.
• ilustruje postavení jednotlivých vrstev středověké společnosti,
uvede příklady románské a gotické kultury
• vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky
žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky
Průřezová témata
Český stát za Lucemburků
Gotická kultura
Pohled do světa
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
literatura
materiály, pomůcky
9. Husitství
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Husitství
Husitství
Objasní nepořádky v církvi, v návaznosti na to vysvětlí Husovy
reformní myšlenky, popíše události spojené s Husem a kostnickým
koncilem, ocení Husovu názorovou pevnost.
V návaznosti na strukturu feudální společnosti vymezí, kdo vše
patřil mezi husity, z toho vyvodí, že mezi nimi byly názorové
rozdíly, což doloží na rozdělení husitů (radikální, umírnění…).
Vyjmenuje body jejich společného programu.
Shromáždí poznatky o válkách s křižáky, o husitském vojenství a
pokusí se odpovědět na otázku „Proč husité vyhrávali ?“
Pochopení vývoje a výsledku husitského hnutí prokáže odpovědí
na otázku „Husité u Lipan vyhráli, či prohráli ?“
Uvede základní myšlenky P. Chelčického, porovná je s husitským
programem. Vysvětlí souvislost se vznikem jednoty bratrské.
• vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka,
konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke
kacířství a jiným věroukám
• vysvětlí znovuobjevení antického ideálu člověka, nové myšlenky
žádající reformu církve včetně reakce církve na tyto požadavky
• vymezí význam husitské tradice pro český politický a kulturní život
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
208
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
7. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
10. Český stát za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Český stát za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců
Český stát za Jiřího z Poděbrad a Jagellonců
Zhodnotí osobnost Jiřího z Poděbrad, a to především tak, že
vysvětlí pojem „král dvojího lidu“, popíše jeho spory s papežem a
úmysl vytvořit mírový svazek evropských panovníků.
Vysvětlí pojem „stavovská monarchie“, popíše vnitřní spory mezi
šlechtou a městy za vlády Jagellonců, uvede oba jagellonské
panovníky.
Uvede příklad stavby pozdní (vladislavské) gotiky.
• vymezí úlohu křesťanství a víry v životě středověkého člověka,
konflikty mezi světskou a církevní mocí, vztah křesťanství ke
kacířství a jiným věroukám
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
11. Objevné plavby
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Objevné plavby
Objevné plavby
Plavby těchto mořeplavců: Kolumbus, Vasco da Gama,
Magalhaes.
Uvede příčiny a důsledky těchto objevů.
Objasní vztah kolonie a jejího vlastníka, posoudí tento vztah z
morálního hlediska.
• popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a
důsledky
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
209
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
7. ročník
12. Reformace
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Reformace
Reformace
Orientuje se v nově vzniklé náboženské situaci v Evropě, což
prokáže schopností vysvětlit pojmy reformace, protireformace,
katolíci, evangelíci (protestanti), křesťanství.
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
13. Průběžně
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Průběžně
U referátů, aktualit se více odpoutává od napsaného textu, zvyšuje
se rozdíl mezi napsanou a mluvenou podobou.
Ve vyprávěcích a popisných pasážích je schopen souvislejšího
ústního projevu.
Sešit se stává běžnou pracovní pomůckou.
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
8. ročník
2 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
210
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
8. ročník
1. Renesance, humanismus
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Renesance a humanismus
Renesance, humanismus
Objasní souvislost s antikou, popíše typickou renesanční stavbu,
uvede hlavní osobnosti, vysvětlí podstatu humanismu.
• rozpozná základní znaky jednotlivých kulturních stylů a uvede
jejich představitele a příklady významných kulturních památek
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
2. Svět v 16. století
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Svět v 16. století
Svět v 16. století
Vysvětlí, jak obchod s Amerikou změnil obchodní centrum v
Evropě (úloha západní Evropy – rozvoj obchodu a výroby,
manufaktury).
Popíše poměry ve Španělsku, „říši, nad kterou slunce nezapadá“,
rozpory Španělska a Nizozemí. Doloží mocnou pozici Habsburků v
Evropě (rakouská a španělská větev).
Objasní vliv tureckého nebezpečí na evropské dění, zejména na
střední Evropu (viz dále habsburská monarchie).
• na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus,
konstituční monarchie, parlamentarismus
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
211
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
8. ročník
3. Habsburkové na českém trůně
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Habsburkové na českém trůně, vznik habsburské monarchie
Habsburkové na českém trůně, vznik habsburské monarchie
Popíše okolnosti nástupu Habsburků na český trůn.
Vysvětlí podstatu jejich sporu s českými stavy (snaha H. o
absolutní monarchii a náboženské důvody).
Popíše průběh tohoto sporu vrcholící stavovským povstáním 1618.
Na příkladu Obnoveného zřízení zemského zhodnotí výsledek
stoletého sporu.
• na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus,
konstituční monarchie, parlamentarismus
• objasní postavení českého státu v podmínkách Evropy rozdělené
do řady mocenských a náboženských center a jeho postavení
uvnitř habsburské monarchie
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
4. Třicetiletá válka
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Třicetiletá válka
Třicetiletá válka
Vysvětlí příčiny tohoto mocenského sporu.
Vyjmenuje hlavní válčící země na obou stranách a jejich motivaci k
účasti ve válce.
Popíše vojenství této doby (složení vojsk, zbraně, taktika).
Zhodnotí výsledek války (vestfálský mír), především ve vztahu k
českým zemím a střední Evropě.
• objasní příčiny a důsledky vzniku třicetileté války a posoudí její
důsledky
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
212
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
8. ročník
5. Svět ve 2. polovině 17. a v 18. stol.
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Svět ve 2. polovině 17. a v 18. stol. – nástup kapitalistických
vztahů
Vysvětlí pojem vědecká revoluce 17. stol., pokrokové myšlenky a
objevy vyjmenuje podle významných osobností .
Dokáže dát do souvislosti s rozvojem racionality pojem osvícenství
a uvede jeho hlavní pokrokové znaky.\nPo porovnání feudálního a
kapitalistického systému dokáže uvést přednosti kapitalistické
společnosti.
Na základě porovnání obou systémů bude zkoumat vývoj ve
vybraných zemích, bude o něm vyprávět či popisovat základní
události a učiní zásadní závěry asi v tomto duchu : a) pokrok,
parlamentarismus: Anglie – konstituční monarchie jako výsledek
anglické revoluce Vznik USA - republika s ústavou jako vzor k
následování; b) absolutismus, obhajoba feudalismu, avšak přesto
s modernizujícími prvky: Francie – absolutismus Ludvíka XIV. (x
merkantilismus), Prusko – militarismus, Fridrich I. a II.\, Rusko –
reformy Petra Velikého, Kateřina II.
Průřezová témata
Svět ve 2. polovině 17. a v 18. stol. – nástup kapitalistických vztahů
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
6. České země po třicetileté válce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• České země po třicetileté válce a období osvícenského
absolutismu
Vyjmenuje hlavní důsledky porážky českých stavů, blíže popíše
některou nevolnickou bouři (např. Chodové, sedláci u
Chlumce).\nPopíše typickou barokní stavbu, uvede představitele
tohoto kulturního směru.
Vypráví o životě a díle J. Á. Komenského.
Vysvětlí problém nástupu M. Terezie na trůn (pragmatická
sankce).
Uvádí příklady reforem M. Terezie a hodnotí jejich přínos.
Uvede a vysvětlí dvě základní reformy Josefa II. – Toleranční
patent a patent o zrušení nevolnictví.
Průřezová témata
České země po třicetileté válce a období osvícenského absolutismu
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
213
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
8. ročník
7. Velká francouzská revoluce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Velká francouzská revoluce
Velká francouzská revoluce
Popíše francouzskou společnost před revolucí, označí problémy,
tj. uvede příčiny nespokojenosti - revoluce.
Sestaví základní osnovu průběhu revolučních událostí a podle ní
vypráví.
Zhodnotí myšlenky Deklarace lidských a občanských práv
vzhledem k době vzniku (dnes samozřejmé …).
Zhodnotí výsledek revoluce – vítězství, porážka? Mezinárodní
ohlas.
Vypráví o Napoleonovi a jeho taženích.
• na příkladech evropských dějin konkretizuje absolutismus,
konstituční monarchie, parlamentarismus
• objasní souvislost mezi událostmi francouzské revoluce a
napoleonských válek na jedné straně a rozbitím starých
společenských struktur v Evropě na straně druhé
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Formy participace občanů v politickém životě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
8. Svět v první polovině 19. století
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Svět v první polovině 19. století
Svět v první polovině 19. století
Na konkrétních příkladech dokáže, že průmyslová revoluce
znamenala komplexní změnu společnosti. Zhodnotí klady i zápory
těchto změn.
Vysvětlí pojem kapitalismus volné soutěže, liberalismus, podá
důkazy negativních stránek společnosti této doby a v souvislosti s
tím vyvodí obecný význam termínu socialismus a rozliší jeho
základní směry.
Uvede stručný přehled úspěchů národně osvobozeneckého hnutí.
Na příkladu vybraných států popíše příčiny a výsledky revoluce
1848.
• vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny
ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci
společnosti
• charakterizuje emancipační úsilí významných sociálních skupin;
uvede požadavky formulované ve vybraných evropských
revolucích
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
214
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
8. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
9. Nástup průmyslové revoluce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Nástup průmyslové revoluce
Zjistí průmyslová centra v Čechách, uvede hlavní osobnosti a
jejich vynálezy.
Vysvětlí pojem národní obrození, uvede souvislost s evropským
vývojem a zvláštnosti českého procesu. Uvádí jména národních
buditelů a jejich konkrétní přínos.
Porovná příčiny a výsledky revoluce 1848, vypráví o průběhu
revolučních událostí (především v Praze).
Uvede hlavní znaky bachovského absolutismu a příčinu jeho pádu.
Vysvětlí, co se změnilo vznikem Rakousko–Uherska, porovná
výsledek s příčinami revoluce 1848 – co vyřešeno, který problém
trvá dál (národnostní otázka).
Nástup průmyslové revoluce, národní obrození a revoluční rok 1848
v našich zemích, bachovský absolutismus, rakousko-uherské
vyrovnání
• vysvětlí podstatné ekonomické, sociální, politické a kulturní změny
ve vybraných zemích a u nás, které charakterizují modernizaci
společnosti
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Formy participace občanů v politickém životě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
10. Svět ve druhé polovině 19. století
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Svět ve druhé polovině 19. století
Svět ve druhé polovině 19. století
Popíše pokrok, který přinesla technickovědecká revoluce, uvede
konkrétní příklady vynálezů z oblasti nových energetických zdrojů
– elektřiny a spalovacího motoru, zná jména významných
vynálezců.
Objasní pojem monopolní období kapitalismu.
Podá základní charakteristiku nejvýznamnějších států a oblasti
Balkánu.
• na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy
• vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně
důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje
soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
215
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
8. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
11. Naše politika – snaha o česko– německé vyrovnání
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Naše politika – snaha o česko– německé vyrovnání
Naše politika – snaha o česko– německé vyrovnání
Popíše neúspěšný průběh snah o česko–německé vyrovnání (od
fundamentálních článků).
Podá důkazy o vyspělosti české společnosti v oblasti kulturní,
technicko-průmyslové (mj. výstava 1891) i politické (diferenciace
politického života – politické strany), což kontrastuje s
neúspěšností v oblasti státoprávních požadavků (ne ovšem
požadavku samostatného státu!).
• porovná jednotlivé fáze utváření novodobého českého národa v
souvislosti s národními hnutími vybraných evropských národů
• na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Formy participace občanů v politickém životě
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
12. Průběžně v 8. a 9. ročníku
Očekávané výstupy
Učivo
Průběžně v 8. a 9. ročníku:
Získávání a využití informací z různých zdrojů uplatní v náležité
prezentaci formou referátů, aktualit.
Dokáže si samostatně připravit poznámky, ať z textu nebo z ústního
výkladu, využije je pro náležitý souvislý výklad, popis či vyprávění.
Na základě faktografického základu napíše krátkou úvahu na
historické téma.
Prokazuje orientaci v základních událostech národních dějin.
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
216
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
8. ročník
13. Příčiny a průběh první světové války
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Příčiny a průběh první světové války
Příčiny a průběh první světové války
Rozliší skutečné příčiny války od záminky – sarajevského atentátu.
Na základě popisu vojenské taktiky a vyjmenování nových zbraní
vysvětlí vojenský charakter války – vleklá, poziční.
Popíše události v Rusku vrcholící říjnovou revolucí.
• vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení
nerovnoměrnosti vývoje jednotlivých částí Evropy a světa včetně
důsledků, ke kterým tato nerovnoměrnost vedla; charakterizuje
soupeření mezi velmocemi a vymezí význam kolonií
• na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách
a jeho důsledky
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
14. První světová válka a naše země
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• První světová válka a naše země
První světová válka a naše země
Dokáže zdůvodnit, v čem spočívala zásluha TGM o vznik
Československa. Uvede další představitele odboje, vypráví o
legiích a zhodnotí jejich význam pro vznik státu.
Zná jistě datum 28. 10. 1918.
• na vybraných příkladech demonstruje základní politické proudy
• na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách
a jeho důsledky
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
217
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
9. ročník
9. ročník
1+1 týdně, P
1. Svět po první světové válce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Svět po první světové válce
Svět po první světové válce
Objasní charakter versailleského systému a problémy jeho
fungování.
Vyvodí odlišnost demokracie a totality, uvede shody a rozdíly dvou
podob totality – komunismu (na příkladu Ruska – SSSR) a fašismu
(na příkladu Itálie).
• rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
• charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v
širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich
existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
• na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich
nepřijatelnost z hlediska lidských práv
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
2. Československo – nový stát v Evropě
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Československo – nový stát v Evropě
Československo– nový stát v Evropě
Vyjmenuje, popíše symboly nového státu.
Na příkladu politického systému první republiky dokáže popsat a
vysvětlit fungování pluralitní demokracie.
Vysvětlí, které problémy musel nový stát řešit a jak se to podařilo:
vytváření hranic, řešení národnostní otázky, hospodářství.
• zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a
její vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
218
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
9. ročník
3. Světová hospodářská krize
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Světová hospodářská krize
Světová hospodářská krize
Uvede příčiny a důsledky hospodářské krize. Najde souvislost
mezi hospodářským vývojem a nástupem extrémních politických
sil.
Vysvětlí pojem nacismus a uvede jeho znaky.
Popíše politiku usmiřování, uvede konkrétní příklady a zhodnotí
výsledek appeasementu.
• rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
4. Československo – boj o záchranu demokracie a samostatnosti státu
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Československo – boj o záchranu demokracie a samostatnosti
státu
Z popisu 30. let vyvodí zásadní závěry :
a) Krize a vývoj v Německu vedou k nárůstu extrémních sil.
b) Vnitrostranický vývoj dokáže udržet demokratický systém.
c) Demokracie a samostatnost se hroutí, až když se ČSR stává
předmětem mezinárodních zájmů – Mnichov 1938.
Vymezí období druhé republiky a uvede změny jejího politického
systému.
• zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a
její vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí
Průřezová témata
Československo – boj o záchranu demokracie a samostatnosti státu
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
219
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
9. ročník
5. Druhá světová válka
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Druhá světová válka
Druhá světová válka
Přehledně popíše vývoj válečných operací, uvede základní časové
mezníky a místa nejvýznamnějších válečných operací.
Vyjmenuje představitele tzv. silné trojky, vysvětlí pojem
protihitlerovská koalice, její hlavní zásady a cíle.
Uvede podstatné body diplomatických jednání na hlavních
konferencích – Teherán, Jalta, Postupim.
• na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách
a jeho důsledky
• charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v
širších ekonomických a politických souvislostech a důsledky jejich
existence pro svět; rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a
vypjatého nacionalismu
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
6. Ztráta samostatnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Ztráta samostatnosti
Ztráta samostatnosti
Vysvětlí pojem Protektorát Čechy a Morava a vztah Čechů k
novému útvaru.
Orientuje se v domácím a zahraničním odboji: popisuje jeho
činnost a uvádí stručně konkrétní přínos vybraných osobností
odboje v souvislosti s konkrétními místy, akcemi.
Na základě staletého historického vývoje objasní rozdíl ve vztahu
Slováků k jejich státu, sleduje vývoj změny tohoto vztahu až po
vznik odboje a povstání.
• zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a
její vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
220
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
9. ročník
7. Rozpory mezi velmocemi (1945 – 1949)
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rozpory mezi velmocemi (1945 – 1949)
Rozpory mezi velmocemi (1945 – 1949)
Vysvětlí, proč dochází po roce 1945 k rozporu mezi bývalými
spojenci.
Na konkrétních příkladech dokumentuje tyto rozpory.
• vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede
příklady střetávání obou bloků
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
8. Československo po osvobození – omezená demokracie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Československo po osvobození – omezená demokracie
Československo po osvobození – omezená demokracie
Vyjmenuje změny, které nastaly v obnoveném Československu v
důsledku války i světového vývoje.
Popisuje průběh vnitropolitického zápasu, který končí únorovými
událostmi v roce 1948.
• zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a
její vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí
• vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede
příklady střetávání obou bloků
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
221
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.1 Dějepis
9. ročník
9. Studená válka
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Studená válka
Studená válka
Shromáždí znaky charakterizující pojem studená válka.
Dokáže porozumění pojmům „ochlazování a oteplování“ uváděním
konkrétních příkladů událostí, o kterých shromáždí informace a
dokáže je prezentovat.
Uvede příklady rozpadu koloniálního systému a vyvodí vliv tohoto
fenoménu na světové dění.
Zhodnotí význam Gorbačovovy politiky pro konec studené války.
• vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa; uvede
příklady střetávání obou bloků
• vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody
euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce
• posoudí postavení rozvojových zemí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
10. Vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989, vznik České republiky
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989, vznik České
republiky
Shromáždí konkrétní důkazy pro označení vlády KSČ jako totalitní
– především v souvislosti s událostmi těsně po únoru 1948 a v 50.
letech.
Srovná komunistický totalitní model s modelem demokracie v
západních zemích, zformuluje základní rozdíly.
Zhodnotí význam roku 1968 jako pokusu o reformu.
Na základě popisu období normalizace ocení význam
disidentského hnutí (uvede příklady) vedoucího spolu s
mezinárodním vývojem k pádu totalitního režimu.
Zhodnotí události, které vedly k rozpadu Československa a vzniku
České republiky.
Vývoj Československa od roku 1945 do roku 1989, vznik České
republiky
• zhodnotí postavení Československa v evropských souvislostech a
její vnitřní sociální, politické, hospodářské a kulturní prostředí
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Občan, občanská společnost a stát
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
222
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
9. ročník
11. Závěrečné zamyšlení nad dějinami a současností
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Závěrečné zamyšlení nad dějinami a současností
Závěrečné zamyšlení nad dějinami a současností
Podá důkazy kladného i záporného vlivu rozvoje vědy a techniky v
době po 2. světové válce do současnosti.
Prezentuje svůj vlastní názor (úvahu) na téma: V historii jsme
objevili spoustu problémů, rozporů, tragédií, válek. Je současný
svět již lepší, poučilo se lidstvo z dějin? Jsou některé nové
problémy?
• posoudí postavení rozvojových zemí
• prokáže základní orientaci v problémech současného světa
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
12. Průběžně v 8. a 9. ročníku
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Průběžně v 8. a 9. ročníku
Získávání a využití informací z různých zdrojů uplatní v náležité
prezentaci formou referátů, aktualit.
Dokáže si samostatně připravit poznámky, ať z textu nebo z
ústního výkladu, využije je pro náležitý souvislý výklad, popis či
vyprávění.
Na základě faktografického základu napíše krátkou úvahu na
historické téma.
Prokazuje orientaci v základních událostech národních dějin.
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
5.5.2 Výchova k občanství
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. ročník
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
223
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
1
1
1
1
Charakteristika předmětu
Název vyučovacího předmětu: Občanská výchova – Ov
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení Občanské výchovy:
Předmět Občanská výchova zcela pokrývá vzdělávací obor Výchova k občanství.
Vzdělávací obor Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s
jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání
osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v kontextu různých životních situací. Seznamuje
žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů
a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy
a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí
občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní
účasti na životě demokratické společnosti.
Po 1 hodině/týden v 6. – 9. ročníku.
Cíle Ov :
- odhalování kořenů společenských jevů, dějů a změn, promýšlení jejich souvislostí a vzájemné podmíněnosti v čase
- rozvíjení orientace v mnohotvárnosti sociokulturních, etických, politických právních a ekonomických faktů tvořících rámec
každodenního života; k poznávání a posuzování každodenních situací a událostí ve vzájemných vazbách a širších
souvislostech včetně souvislostí mezinárodních a globálních
- úctě k vlastnímu národu i k jiným národům a etnikům; k rozvíjení respektu ke kulturním či jiným odlišnostem
(zvláštnostem) lidí, skupin a různých společenství
- získávání orientace v aktuálním dění v ČR, vč. činnosti armády, EU, NATO a ve světě, k rozvíjení zájmu o veřejné
záležitosti, vč. kolektivní obrany
- rozvíjení finanční gramotnosti , orientaci v problematice peněz a cen a k odpovědnému spravování osobního (rodinného)
rozpočtu s ohledem na měnící se životní situaci
- osvojování pravidel chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných událostech, vč.ochrany zdraví
- utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, k rozvíjení realistického sebepoznání a sebehodnocení,
k akceptování vlastní osobnosti i osobnosti druhých lidí
- utváření pozitivních vztahů k opačnému pohlaví v prostředí školy i mimo školu, k rozpoznávání stereotypního nahlížení na
postavení muže a ženy v rodině, v zaměstnání i v politickém životě, k vnímání předsudků v nazírání na roli žen ve společnosti
- rozpoznávání názorů a postojů ohrožujících lidskou důstojnost nebo odporující základním principům demokratického
soužití; ke zvyšování odolnosti vůči myšlenkové manipulaci
- uplatňování vhodných prostředků komunikace k vyjadřování vlastních myšlenek, citů,názorů a postojů, k zaujímání
a obhajování vlastních postojů a k přiměřenému obhajování svých práv
Výchovné a vzdělávací strategie Ov
Kompetence k učení
- na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učiva
- společně se žáky plánujeme, organizujeme a vyhodnocujeme činnosti
Kompetence k řešení problémů
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
224
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
- podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému
- podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení
- podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů
- při řešení problémů učíme žáky používat metodu „brainstormingu“
- ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají
Kompetence komunikativní
- klademe důraz na kulturní úroveň komunikace
- netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování
- vedeme žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty
- důsledně vyžadujeme dodržování stanovených pravidel, umožňujeme žákům podílet se na jejich sestavování
- učíme žákům naslouchat druhým
Kompetence sociální a personální
- používáme kromě metody frontální výuky i skupinovou výuku a kooperativní vyučování
- rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role
- netolerujeme projevy rasismu,xenofobie a nacionalismu
- monitorujeme sociální vztahy ve třídě, ve skupině (SO-RA-D)
Kompetence občanské
- průběžně seznamujeme žáky s vhodnými právními normami
- vedeme žáky k aktivní ochraně jejich zdraví a k ochraně životního prostředí
- jsme připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku
Kompetence pracovní
- seznamujeme žáky s různými profesemi
- motivujeme žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia
Očekávané výstupy
ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI
žák
- objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
- rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
- zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu vystupuje
- zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce, které ho zajímají
- kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění
a chování lidí
- zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby
pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
- uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými
lidmi řeší nenásilným způsobem
- objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení
lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
- rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem
projevům lidské nesnášenlivosti
- posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve
škole, v obci
ČLOVĚK JAKO JEDINEC
žák
- objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování,
vztahy s druhými lidmi i kvalitu života
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
225
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
- posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů
a překonávání překážek
- rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své
chování a jednání
- popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní
nedostatky a pěstovat zdravou sebedůvěru
ČLOVĚK, STÁT A HOSPODÁŘSTVÍ
žák
- rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady
- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje,
zváží nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového
rozpočtu domácnosti, dodržuje zásady hospodárnost, a vyhýbá se rizikům při hospodařená s penězi
- na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití
debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení
- vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí, vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede
nejčastější druhy pojištění a navrhne, kdy je využít
- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými prostředky a způsoby krytí deficitu
- na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu
ceny a její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů, zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
- rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek
a příspěvků, které ze státního rozpočtu získávají občané
- rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede příklady jejich součinnosti
ČLOVĚK, STÁT A PRÁVO
žák
- rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná jejich znaky
- rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů,
které se podílejí na správě obcí, krajů a státu
- objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro každodenní život občanů
- vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat
každodenní život občanů
- přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam
ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při zajišťováni obrany státu
- objasní význam právní úpravy důležitých vztahů – vlastnictví, pracovní poměr, manželství
- provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede příklady některých smluv upravujících občanskoprávní
vztahy – osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci
- dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují a uvědomuje si rizika jejich porušování
- rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování
trestných činů
- rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede jejich příklady
- diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání
MEZINÁRODNÍ VZTAHY, GLOBÁLNÍ SVĚT
žák
- popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů, uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných
způsobů jejich uplatňování
- uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství, k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém
dění a popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany státu a účasti v zahraničních misích
- uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady a zápory
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
226
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
- uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné
důsledky pro život lidstva
- objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů
na lokální úrovni – v obci, regionu
- uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR
při zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru
Průřezová témata pokrývaná předmětem
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Kulturní diference
Lidské vztahy
Etnický původ
Multikulturalita
Princip sociálního smíru a solidarity
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Tématické okruhy
Občanská společnost a škola
Občan, občanská společnost a stát
Formy participace občanů v politickém životě
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Rozvoj schopností poznávání
Sebepoznání a sebepojetí
Seberegulace a sebeorganizace
Psychohygiena
Kreativita
Poznávání lidí
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
227
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
Mezilidské vztahy
Komunikace
Kooperace a kompetice
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Hodnoty, postoje, praktická etika
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Práce v realizačním týmu
Fungování a vliv médií ve společnosti
Vnímání autora mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
6. ročník
1 týdně, P
1. Člověk v rytmu času
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Člověk v rytmu času
Čas nezastavíš
Cyklus přírody
-zdůvodní potřebu měření času, vysvětlí přednosti i zápory
posouvání času ze zimního na letní a naopak,vysvětlí, čím jsou
způsobeny přírodní cykly
• Kalendář
-charakterizuje daný kalendářní měsíc (pranostiky, zvyky, přírodní
dění lidské činnosti)
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Základní podmínky života
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
228
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
6. ročník
2. Rodinný život
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rodinný život
-zformuluje základní funkce rodiny,charakterizuje role členů rodiny,
vyjmenuje podmínky pro uzavření manželství, jednoduše popíše
oplodnění, těhotenství a porod, vysvětlí, co znamená pojem
výchova, vyjmenuje a objasní způsoby náhradní rodinné péče
-posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole,
v obci
• posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole,
v obci
• objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro
každodenní život občanů
Rodina
Rodinné a příbuzenské vztahy
Manželství
Rodina – místo návratů
Děti – pokračování našeho života
Rodina – ostrov bezpečí
Rodina dělá z domu domov
Rodina jako vzor a příklad
Když vlastní rodina chybí
Komentář
Etv (6) ->Reálně zobrazené vzory 4.1
Etv (6) ->Aplikovaná etická výchova 6.3
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
6. ročník
6. ročník
Hodnoty, postoje, praktická etika
Komunikace
Aplikovaná etická výchova
Mezilidské vztahy
Reálně zobrazené vzory
Reálně zobrazené vzory
9. ročník
Aplikovaná etická výchova
Poznávání lidí
6. ročník
Seberegulace a sebeorganizace
Aplikovaná etická výchova
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Život ve škole
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Život ve škole
-vysvětlí význam základního vzdělávání, vyjmenuje zákl. pravidla
školního řádu a vysvětlí jejich nutnost, sestaví si učební plán na
týden
• posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole,
v obci
• objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro
každodenní život občanů
Škola – základ života
I ve škole s pravidly
Umění učit se
Komentář
Etv (6) ->Asertivní chování 3.3
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
229
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
6. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
6. ročník
6. ročník
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Asertivní chování
Asertivní chování
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. Domov je tam,kde
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Domov je tam,kde
-stručně charakterizuje svou obec /historie, rodáci,současnost/,
vysvětlí pojmy státní správa,samospráva, referendum, na
příkladech popíše fungování OÚ v obci
• posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole,
v obci
Místo kde žijeme
Obec
Obecní zřízení
Životní prostředí
Komentář
Etv (6) ->Asertivní chování 4.3
Etv (6) ->Reálně zobrazené vzory 5.2
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Etická výchova
Etická výchova
6. ročník
6. ročník
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém životě
Občan, občanská společnost a stát
Reálně zobrazené vzory
Iniciativa a komplexní prosociálnost
Asertivní chování
Reálně zobrazené vzory
Občanská společnost a škola
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
230
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
6. ročník
5. Má vlast
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Má vlast
-uvede, co je typické pro vlastní region a srovná s jiným,vysvětlí
význam jazyka pro národ
-objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich
používání
- rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
• objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich
používání
• rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
Průřezová témata
Život v regionech
Kolik řečí znáš
Státní symboly
ČR – demokratický právní stát
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Princip sociálního smíru a solidarity
Multikulturalita
Etnický původ
Lidské vztahy
Kulturní diference
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém životě
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
literatura
materiály, pomůcky
6. Z historie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Z historie
-převypráví alespoň 1 z národních pověstí, vyjmenuje 3 osobnosti
naší minulosti a objasní, čím se zabývaly, jmenuje české památky,
které navštívil
-zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu
vystupuje
• rozlišuje projevy vlastenectví od projevů nacionalismu
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
231
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
6. ročník
7. Miniúvod do lidských práv
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Miniúvod do lidských práv
-vysvětlí pojmy rasismus, diskriminace, xenofobie, jmenuje
alespoň 2 práva z Všeobecné deklarace lidských práv a Úmluvy o
právech dítěte, vysvětlí pojem kompromis a význam jeho užívání
• objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro
každodenní život občanů
Ty, já, on – jsme rozdílní
První krok k lidským právům
Dvě strany mince
Moje práva – tvoje práva
Komentář
Etv (6) ->Důstojnost a identita lidské osoby 2.1,2.2
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Etická výchova
Etická výchova
6. ročník
6. ročník
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém životě
Důstojnost a identita lidské osoby
Důstojnost a identita lidské osoby
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
8. Kalendář
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Kalendář
Vždy 1. hodina v měsíci
-charakterizuje daný kalendářní měsíc (pranostiky, zvyky, přírodní
dění lidské činnosti)
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
232
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
7. ročník
7. ročník
1 týdně, P
1. Život mezi lidmi
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Život mezi lidmi
-vysvětlí pojem socializace, na příkladech vysvětlí, které chování
mezi spolužáky není v pořádku, objasní pojmy slovní a mimoslovní
komunikace, uvede příklady
-uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých
životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi
řeší nenásilným způsobem
-kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k
působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí
• zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu
vystupuje
• objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí,
zaujímá tolerantní postoje k menšinám
• rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické
projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům
lidské nesnášenlivosti
Patříme k lidem
Vliv rodiny
Ve škole
Mezi vrstevníky
Komunikace
Média
Komentář
Etv (7) ->Komunikace1.2, 1.1
Etv (7) ->Aplikovaná etická výchova 6.3
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
7. ročník
7. ročník
Vnímání autora mediálních sdělení
Interpretace vztahu mediálních sdělení a
reality
Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
Aplikovaná etická výchova
Komunikace
Komunikace
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Sebepoznání a sebepojetí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
233
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
7. ročník
2. Člověk a kultura
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Člověk a kultura
-vysvětlí obsah pojmu kultura, vyjmenuje druhy umění a funkce
umění
-na příkladech uvede, jak může víra ovlivnit život, postoje a
chování lidí, stručně popíše 1 formu náboženství
-vyjmenuje alespoň 5 pravidel slušného chování v určitých
situacích
-zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce,
které ho zajímají
• zhodnotí nabídku kulturních institucí a cíleně z ní vybírá akce,
které ho zajímají
• kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k
působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí
• objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí,
zaujímá tolerantní postoje k menšinám
Kultura
Umění
Krása kolem nás
Víra a náboženství
Nejstarší formy náboženství
Slušnost pro každý den
Kam za kulturou
Komentář
Etv (7) ->Aplikovaná etická výchova 6.1
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
7. ročník
7. ročník
Hodnoty, postoje, praktická etika
Komunikace
Aplikovaná etická výchova
Aplikovaná etická výchova
Mezilidské vztahy
Kreativita
Psychohygiena
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Přírodní a kulturní bohatství
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Přírodní a kulturní bohatství
-vyjmenuje 5 zajímavých míst naší země a ukáže na mapě ČR,
vysvětlí, jak člověk ovlivňuje přírodu, zhodnotí následky jeho
působení na příkladu a navrhne řešení, které přispěje k nápravě
lidských chyb
• zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu
vystupuje
Krásy naší země
Ochrana přírodního a kulturního bohatství
Zachraňme Zemi
Komentář
Etv (7) ->Aplikovaná etická výchova 6.6
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
234
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
7. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
7. ročník
7. ročník
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Aplikovaná etická výchova
Aplikovaná etická výchova
Základní podmínky života
Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Kulturní diference
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. Majetek v našem životě
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Majetek v našem životě
-vysvětlí pojem potřeby a jmenuje druhy lidských potřeb
-rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního
vlastnictví a způsoby jejich ochrany, uvede příklady
- sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží
nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu
domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti, vyhýbá se rizikům v
hospodaření s penězi
Naše potřeby
Majetek a vlastnictví
Mít nebo být?
hospodaření – rozpočet domácnosti, úspory, investice, úvěry,
splátkový prodej, leasing
• rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního
vlastnictví, a způsoby jejich ochrany, uvede příklady
• sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, uvede hlavní příjmy a
výdaje, rozliší pravidelné a jednorázové příjmy a výdaje, zváží
nezbytnost jednotlivých výdajů v hospodaření domácnosti, objasní
princip vyrovnaného, schodkového a přebytkového rozpočtu
domácnosti, dodržuje zásady hospodárnosti a vyhýbá se rizikům
při hospodařená s penězi
• provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede
příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci
Komentář
Etv (7) ->Aplikovaná etická výchova 6.5
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Etická výchova
Etická výchova
7. ročník
7. ročník
Aplikovaná etická výchova
Aplikovaná etická výchova
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
235
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
7. ročník
5. Řízení společnosti
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Řízení společnosti
Stát
Cesta k demokracii
Volby
Začlenění do veřejného života
-rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná
jejich znaky
-objasní výhody demokratického způsobu řízení státu pro
každodenní život občanů
-vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a
uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní
život občanů
• rozlišuje nejčastější typy a formy států a na příkladech porovná
jejich znaky
• vyloží smysl voleb do zastupitelstev v demokratických státech a
uvede příklady, jak mohou výsledky voleb ovlivňovat každodenní
život občanů
Komentář
Etv (7) ->Aplikovaná etická výchova 3.1
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Etická výchova
Etická výchova
7. ročník
7. ročník
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém životě
Asertivní chování
Asertivní chování
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
6. Svět kolem nás
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Svět kolem nás
-uvede příklady spolupráce zemí EU,seznámí spolužáky blíže s 1
státem EU
-objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí,
zaujímá tolerantní postoje k menšinám
- jmenuje organizace s mezinárodní působností
-zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi
lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat
lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
• popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů,
uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů
jejich uplatňování
• uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství,
k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a
popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany
státu a účasti v zahraničních misích
Spolupráce mezi zeměmi Evropy
Tolerance k národnostním menšinám
Nadnárodní organizace
Ochrana obyvatel za mimořádných událostí
Komentář
Etv (7) ->Iniciativa a komplexní prosociálnost 5.3
Etv (7) ->Aplikovaná etická výchova 6.4
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
236
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
7. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Etická výchova
Etická výchova
7. ročník
7. ročník
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
Aplikovaná etická výchova
Aplikovaná etická výchova
Iniciativa a komplexní prosociálnost
Iniciativa a komplexní prosociálnost
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
7. Lidská práva
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Lidská práva
-objasní důležitost dodržování lidských práv a nutnost jejich
ochrany, jmenuje nejdůležitější dokumenty (Všeobecná deklarace
lidských práv a Listina základních práv a svobod), na příkladě
vysvětlí pojmy stereotyp a předsudek, uvede příklady, kdy je
porušována svoboda člověka, rozpozná, jaké chování je dobré a
morální – příklady ze školního života
-rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické
projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům
lidské nesnášenlivosti
• zdůvodní nepřijatelnost vandalského chování a aktivně proti němu
vystupuje
• objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní
zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí,
zaujímá tolerantní postoje k menšinám
Lidská práva v dokumentech
Rovnost a nerovnost
Svoboda
Morálka a mravnost
Všeobecná deklarace lidských práv
Komentář
Etv (7) ->Důstojnost a identita lidské osoby 2.1
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Etická výchova
Etická výchova
7. ročník
7. ročník
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém životě
Důstojnost a identita lidské osoby
Důstojnost a identita lidské osoby
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
237
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
8. ročník
8. ročník
1 týdně, P
1. Osobnost
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Osobnost
•
•
•
•
-objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní
osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy
s druhými lidmi i kvalitu života
-posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i
společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a
překonávání překážek
-rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i
u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
-popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky
a pěstovat zdravou sebedůvěru
objasní, jak může realističtější poznání a hodnocení vlastní
osobnosti a potenciálu pozitivně ovlivnit jeho rozhodování, vztahy
s druhými lidmi i kvalitu života
posoudí vliv osobních vlastností na dosahování individuálních i
společných cílů, objasní význam vůle při dosahování cílů a
překonávání překážek
rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i
u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
popíše, jak lze usměrňovat a kultivovat charakterové a volní
vlastnosti, rozvíjet osobní přednosti, překonávat osobní nedostatky
a pěstovat zdravou sebedůvěru
- osobnost člověka,rozdíly,změny
- puberta, adolescence
- dospělost, stáří
- sebepojetí, sebepoznání
- volní vlastnosti
- temperament
- zájmy, potřeby,hodnoty
- vlohy,inteligence
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
8. ročník
8. ročník
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Důstojnost a identita lidské osoby
Důstojnost a identita lidské osoby
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
238
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
8. ročník
2. Psychické procesy a stavy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Psychické procesy a stavy
-vyloží součinnost smyslových orgánů při získávání informací o
vnějším a vnitřním prostředí
-vysvětlí pojmy myšlení,pojem, myšlenková operace
- vyzkouší při hře různé typy paměti
-na příkladě doloží, že nás učení provází celý život
-pojmenuje své emoce,najde jejich příčiny a projevy
- smyslové vnímání
- rozumové poznávání skutečnosti
- paměť
- hra,učení,práce
- city, jejich druhy a vlastnosti
• rozpoznává projevy záporných charakterových vlastností u sebe i
u druhých lidí, kriticky hodnotí a vhodně koriguje své chování a
jednání
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
Kreativita
Psychohygiena
Seberegulace a sebeorganizace
Sebepoznání a sebepojetí
Rozvoj schopností poznávání
literatura
materiály, pomůcky
3. Člověk v sociálních vztazích
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Člověk v sociálních vztazích
-rozpozná nevýhody pasivního a agresivního jednání,
-jmenuje výhody asertivního jednání
-zamýšlí se nad způsoby řešení konfliktů,potlačení emocí a umět
převést konflikt na problém
-vysvětlí na příkladech důsledky našich rozhodnutí týkajících se
zdraví
• uplatňuje vhodné způsoby chování a komunikace v různých
životních situacích, případné neshody či konflikty s druhými lidmi
řeší nenásilným způsobem
-rozpozná nevýhody pasivního a agresivního jednání,
jmenuje výhody asertivního jednání
-zamýšlí se nad způsoby řešení konfliktů,potlačení emocí a umět
převést konflikt na problém
-vysvětlí na příkladech důsledky našich rozhodnutí týkajících se
zdraví
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
239
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Člověk a svět práce
Hodnoty, postoje, praktická etika
8. ročník
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
8. ročník
Asertivní chování
Volba povolání
Kooperace a kompetice
Komunikace
Mezilidské vztahy
Poznávání lidí
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. Hospodaření
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hospodaření
-popíše základní funkce a principy dělby práce v rodině a
společnosti, vysvětlí jejich význam
-rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede
příklady jejich součinnosti
-na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu
fungování trhu, , objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a
její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
• na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního
a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a
kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení
• rozlišuje a porovnává úlohu výroby, obchodu a služeb, uvede
příklady jejich součinnosti
• přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a
respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam
ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při
zajišťováni obrany státu
Průřezová témata
- dělba práce,specializace
- výrobní a nevýrobní odvětví
- cena zboží, nabídka, poptávka
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Etická výchova
Etická výchova
8. ročník
8. ročník
Aplikovaná etická výchova
Aplikovaná etická výchova
Asertivní chování
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
240
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
8. ročník
5. Právní minimum
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Právní minimum
-přiměřeně uplatňuje svá práva vč. práv spotřebitele a respektuje
práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany
lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při
zajišťování obrany státu
-vysvětlí rozdíl mezi právními a morálními normami, uvede na
příkladu potřebu dodržování pravidel
-vysvětlí na příkladech nejméně 2právní vztahy
-vyhledává informace v Ústavě ČR
-rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i
jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se
podílejí na správě obcí, krajů a státu
- diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání
-vysvětlí rozdíl mezi poměrným a většinovým
zastoupením,jmenuje nejméně 3úkoly vlády, na příkladech doloží
rozdíl mezi občanskoprávním a trestním řízením
-jmenuje nejméně 2základní lidská práva, která jsou součástí
našeho ústavního pořádku a doloží jejich praktický význam
-rozliší hlavní principy levicových a pravicových stran
-porovná soustavu orgánů EU a ČR
-popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů,
uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů
jejich uplatňování
- úloha práva v životě společnosti vč. práv spotřebitele
- právní kultura, právní vědomí
- právní norma, zákon
- Ústava ČR
- rozdělení moci ve státě
- obrana státu
- Listina základních práv a svobod
- politické spektrum v ČR
- právo v Evropě
• rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i
jejich orgánů a institucí, uvede příklady institucí a orgánů, které se
podílejí na správě obcí, krajů a státu
• přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a
respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam
ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při
zajišťováni obrany státu
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Etická výchova
Etická výchova
8. ročník
8. ročník
Důstojnost a identita lidské osoby
Objevujeme Evropu a svět
Důstojnost a identita lidské osoby
Evropa a svět nás zajímá
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém životě
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
241
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
9. ročník
9. ročník
1 týdně, P
1. Občan
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Občan
-vyjmenuje podmínky, za kterých je možno získat občanství ČR
-vysvětlí principy voleb do obecních zastupitelstev
• zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi
lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat
lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
• posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole,
v obci
- já jako občan obce
- na úřadě
- občan státu
- občan EU
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Etická výchova
Etická výchova
9. ročník
9. ročník
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém životě
Reálně zobrazené vzory
Reálně zobrazené vzory
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Občan a právo
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Občan a právo
-provádí jednoduché právní úkony a chápe jejich důsledky, uvede
příklady některých smluv upravujících občanskoprávní vztahy osobní přeprava; koupě, oprava či pronájem věci
• přiměřeně uplatňuje svá práva včetně práv spotřebitele a
respektuje práva a oprávněné zájmy druhých lidí, posoudí význam
ochrany lidských práv a svobod, rozumí povinnostem občana při
zajišťováni obrany státu
• objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví,
pracovní poměr, manželství
• dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje
si rizika jejich porušování
- odvětví práva ČR
- občanskoprávní vztahy
- vlastnictví
- ochrana majetku
- smlouvy
- odpovědnost za škodu
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
242
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
9. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Etická výchova
Etická výchova
9. ročník
9. ročník
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém životě
Důstojnost a identita lidské osoby
Důstojnost a identita lidské osoby
Občan, občanská společnost a stát
Občanská společnost a škola
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Právní ochrana
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Právní ochrana
-dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje
si rizika jejich porušování
-přiměřeně uplatňuje svá práva a respektuje práva a oprávněné
zájmy druhých lidí, posoudí význam ochrany lidských práv a
svobod
-rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede
příklady jejich činnosti a spolupráce při postihování trestných činů
-rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin,
uvede jejich příklady
-objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví,
pracovní poměr, manželství
• rozlišuje a porovnává úkoly orgánů právní ochrany občanů, uvede
příklady jejich činností a spolupráce při postihování trestných činů
• rozpozná protiprávní jednání, rozliší přestupek a trestný čin, uvede
jejich příklady
• diskutuje o příčinách a důsledcích korupčního jednání
- orgány právní ochrany
- přestupky a správní řízení
- druhy a postihy protiprávního jednání včetně korupce
- občanské soudní řízení
- trestní právo
- děti a paragrafy
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA
Etická výchova
Výchova k občanství
Principy demokracie jako formy vlády a
způsobu rozhodování
Formy participace občanů v politickém životě
9. ročník
9. ročník
Důstojnost a identita lidské osoby
V pracovním poměru
Etická výchova
Občan, občanská společnost a stát
Důstojnost a identita lidské osoby
Občanská společnost a škola
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
243
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
9. ročník
4. V pracovním poměru
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• V pracovním poměru
-vyhledá nabídky oborů SŠ v regionu- katalogy, internet,ÚP
-orientuje se v nabídce možných volných pracovních míst v
regionu
-vyjmenuje důležité náležitosti pracovní smlouvy
• objasní význam právní úpravy důležitých vztahů - vlastnictví,
pracovní poměr, manželství
• dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje
si rizika jejich porušování
- správná volba
- každé povolání si žádá své
- první brigáda, první zaměstnání
- v zaměstnání
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Výchova k občanství
Etická výchova
Hodnoty, postoje, praktická etika
9. ročník
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
9. ročník
Právní ochrana
Asertivní chování
Člověk a svět práce
Kooperace a kompetice
Svět práce
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
5. Rodina a zákony
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Rodina a zákony
- rodina
- rodiče a děti
-vysvětlí nejméně 2 paragrafy ze zákona o rodině a zákona o
sociálně právní ochraně dětí
• zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi
lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat
lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
• posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení
konkrétních úkolů a dosahování některých cílů v rodině, ve škole,
v obci
• dodržuje právní ustanovení, která se na něj vztahují, a uvědomuje
si rizika jejich porušování
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Etická výchova
Etická výchova
9. ročník
9. ročník
Reálně zobrazené vzory
Reálně zobrazené vzory
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
244
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
9. ročník
6. Hospodaření
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Hospodaření
-vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí,
vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější
druhy pojištění a navrhne, kdy je využít
- uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými
prostředky a způsoby krytí deficitu
- na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů
hotovostního a bezhotovostního placení, uvede příklady použití
debetní a kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení
rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých
oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků,
které ze státního rozpočtu získávají občané
-rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých
oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků,
které ze státního rozpočtu získávají občané
- stát a národní hospodářství
- rozpočet státu, typy rozpočtu a jejich odlišnosti; význam daní
- záchytná sociální síť
- banky a jejich služby – aktivní a pasivní operace, úročení, pojištění,
produkty finančního trhu pro investování a pro získávání prostředků
- právní subjekty podnikání
• na příkladech ukáže vhodné využití různých nástrojů hotovostního
a bezhotovostního placení, uvede příklady použití debetní a
kreditní platební karty, vysvětlí jejich omezení
• vysvětlí, jakou funkci plní banky a jaké služby občanům nabízejí,
vysvětlí význam úroku placeného a přijatého, uvede nejčastější
druhy pojištění a navrhne, kdy je využít
• uvede a porovná nejobvyklejší způsoby nakládání s volnými
prostředky a způsoby krytí deficitu
• na příkladu chování kupujících a prodávajících vyloží podstatu
fungování trhu, objasní vliv nabídky a poptávky na tvorbu ceny a
její změny, na příkladu ukáže tvorbu ceny jako součet nákladů,
zisku a DPH, popíše vliv inflace na hodnotu peněz
• rozlišuje, ze kterých zdrojů pocházejí příjmy státu a do kterých
oblastí stát směruje své výdaje, uvede příklady dávek a příspěvků,
které ze státního rozpočtu získávají občané
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Evropa a svět nás zajímá
Etická výchova
Etická výchova
9. ročník
9. ročník
Iniciativa a komplexní prosociálnost
Iniciativa a komplexní prosociálnost
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
245
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.5.2 Výchova k občanství
9. ročník
7. Globální svět
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Globální svět
-uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství,
k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a
popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany
státu a účasti v zahraničních misích
-uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich
klady a zápory
-uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj
osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro
život lidstva
-objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede
příklady možných projevů a způsobů řešení globálních problémů
na lokální úrovni - v obci, regionu
-uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj
ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při
zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru
- problémy současného světa
- ohrožené životní prostředí
- příliš mnoho lidí -příliš problémů
- globalizace – projevy, klady a zápory; významné globální problémy
včetně válek a terorismu, možnosti jejich řešení
• popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život občanů,
uvede příklady práv občanů ČR v rámci EU i možných způsobů
jejich uplatňování
• uvede některé významné mezinárodní organizace a společenství,
k nimž má vztah ČR, posoudí jejich význam ve světovém dění a
popíše výhody spolupráce mezi státy, včetně zajišťování obrany
státu a účasti v zahraničních misích
• uvede příklady některých projevů globalizace, porovná jejich klady
a zápory
• uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj
osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky pro
život lidstva
• objasní souvislosti globálních a lokálních problémů, uvede příklady
možných projevů a způsobů řešení globálních problémů na lokální
úrovni - v obci, regionu
• uvede příklady mezinárodního terorismu a zaujme vlastní postoj
ke způsobům jeho potírání, objasní roli ozbrojených sil ČR při
zajišťování obrany státu a při řešení krizí nevojenského charakteru
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Etická výchova
Etická výchova
9. ročník
9. ročník
Vztah člověka k prostředí
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Iniciativa a komplexní prosociálnost
Iniciativa a komplexní prosociálnost
Základní podmínky života
Ekosystémy
MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA
Princip sociálního smíru a solidarity
Multikulturalita
Etnický původ
Lidské vztahy
Kulturní diference
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A
GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Jsme Evropané
Objevujeme Evropu a svět
Evropa a svět nás zajímá
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
246
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6 Člověk a příroda
9. ročník
5.6 Člověk a příroda
Charakteristika oblasti
Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a
metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim tím i potřebný základ pro lepší pochopení a
využívání současných technologií
a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě.
V této vzdělávací oblasti dostávají žáci příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti jsou vzájemně propojeny,
působí na sebe a ovlivňují se. Na takovém poznání je založeno i pochopení důležitosti udržování přírodní rovnováhy pro
existenci živých soustav i člověka, včetně možných ohrožení plynoucích z přírodních procesů, z lidské činnosti a zásahů
člověka do přírody. Vzdělávací oblast také významně podporuje vytváření otevřeného myšlení (přístupného alternativním
názorům),
kritického myšlení a logického uvažování.
Vzdělávací obory vzdělávací oblasti člověk a příroda, jimiž jsou Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis, svým činnostním a
badatelským charakterem výuky umožňují žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i
užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Zvláště významné je, že při studiu přírody
specifickými poznávacími metodami si žáci osvojují i důležité dovednosti. Jedná se především o rozvíjení dovednosti
soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných
přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyvozovat z nich závěry. Žáci
se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky (Jak? Proč? Co se stane,
jestliže?) a hledat na ně odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, hledat a řešit poznávací nebo praktické problémy, využívat
poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.
Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné
souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské
činností na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a
následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve
prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou,
jehož významnou součástí je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka, utváří - spolu s fyzikálním,
chemickým a přírodopisným vzděláváním - také vzdělávání zeměpisné, které navíc umožňuje žákům postupně odhalovat
souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě
i ve světě.
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Zeměpis, který má přírodovědný i společenskovědní charakter, je v zájmu zachování
celistvosti oboru umístěn celý v této vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast
člověk a jeho svět, která na
elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání žákům 1. stupně základního vzdělávání, a kooperuje především se
vzdělávacími oblastmi Matematika a její aplikace, člověk a společnost, člověk a zdraví a člověk a svět práce a přirozeně i s
dalšími vzdělávacími oblastmi.
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření,
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
247
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Fyzika
experiment) i různých metod racionálního uvažování
- potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, které mají vliv i na ochranu zdraví, životů,
životního prostředí a majetku, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi
- způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby
- posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení
vyslovovaných hypotéz či závěrů
- zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí
- porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
- uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích
obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy
- utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví,
majetek nebo životní prostředí lidí
5.6.1 Fyzika
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
2
1+1
1
2
5. ročník
Charakteristika předmětu
Charakteristika vzdělávací oblasti předmětu fyzika
Vzdělávací obor Fyzika, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje
žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat i užitečnost přírodovědných poznatků a její
aplikace v praktickém životě.
Žáci při výuce fyziky si rozvíjejí dovednosti soustavně, objektivně a spolehlivě pozorovat, experimentovat a měřit, vytvářet
a ověřovat hypotézy o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzovat výsledky tohoto ověřování a vyhodnocovat z nich
závěry.
Žáci se tak učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti či vztahy mezi nimi, klást si otázky a hledat na ně odpovědi,
vysvětlovat pozorované jevy, využívat poznání zákonitostí přírodních procesů pro jejich předvídání či ovlivňování.
Klíčové kompetence k učení
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti vede žáka k:
• zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření,
experiment) i různých metod racionálního uvažování
• potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů
• způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby
• zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, k vlastnímu zdraví i zdraví ostatních lidí
• porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
248
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Fyzika
• uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích
obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy
Očekávané výstupy
LÁTKY A TĚLESA
žák
- změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny charakterizující látky a tělesa
- uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí
- předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho teploty
- využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a objemem při řešení praktických problémů
POHYB TĚLES, SÍLY
žák
- rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
- využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles
- změří velikost působící síly
- určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici
- využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly
v jednoduchých situacích
- aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů
MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN
žák
- využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů
- předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní
ENERGIE
žák
- určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa
- využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a časem
- využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
- určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem
- zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí
ZVUKOVÉ DĚJE
žák
- rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku
- posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní prostředí
ELEKTROMAGNETICKÉ A SVĚTELNÉ DĚJE
žák
- sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu
- rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí
- rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich vlastností
- využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů
- využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem a o vlivu změny magnetického
pole v okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
- zapojí správně polovodičovou diodu
- využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů
a úloh
- rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích, zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice,
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
249
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Fyzika
a využívá této skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami
VESMÍR
žák
- objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet
- odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
6. ročník
2 týdně, P
1. Tělesa a látky
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Tělesa a látky
•
•
•
•
•
– bezpečně rozezná látku a těleso
–rozezná látku pevnou, kapalnou, plynnou
–uvádí příklady pevných, kapalných a plynných těles
–objasní vlastnosti pevných látek
–objasní vlastnosti kapalných látek
–objasní vlastnosti plynných látek
–provede pokus s využitím dostupných pomůcek
–provede pokus s využitím dostupných pomůcek
–uvádí příklady těles, která na sebe vzájemně působí
–ukáže svislý směr pomocí olovnice
–odvodí závislost grav.síly na hmotnosti tělesa
–vyrobí pomůcku k měření síly
–porovná pomocí pružiny velikost gravitační síly
–vysvětlí velikost základní jednotky síly
–vysvětlí a předvede difúzi
–navrhne pokus dokazující pohyb částic
–uvede příklady vzájemného silového působení
–vysvětlí jev přilnavosti vody
–podle modelu objasní částicovou stavbu látek
–vysvětlí stavbu látek pevných, kapalných a plynných
–uvede příklady vlastnosti látek vyplývající z částicové stavby
–rozlišuje rozdíl mezi atomem a molekulou
–uvádí příklady prvků
–uvádí příklady sloučenin
změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny
charakterizující látky a tělesa
změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální veličiny
charakterizující látky a tělesa
uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek
neustále pohybují a vzájemně na sebe působí
předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho
teploty
využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a
objemem při řešení praktických problémů
TC: Tělesa a látky
– těleso
– látka jako společná vlastnost některých těles
– tři skupenství látek,
– skupenství vody
TC:Vlastnosti látek
– pružnost, tvárnost, křehkost a tvrdost pevných látek, tvarová
stálost
– volný vodorovný povrch, tekutost a nestlačitelnost kapalin, tvarová
proměnlivost
– tekutost, stlačitelnost a rozpínavost plynných látek
– nebezpečné látky a pravidla zacházení s nimi
TC: Vzájemné působení těles
– účinky vzájemného silového působení
– pohybové a deformační účinky síly
– elektrická, magnetická a gravitační síla
TC: Gravitační síla, pole
– směr gravitační síly Země
– závislost gravitační síly na velikosti závaží
– závislost gravitační síly na vzdálenosti těles
– praktické důsledky zemské gravitace
TC: Měření síly
– siloměr
– porovnávání síly
– cejchování pružiny
– měření velikosti síly
TC: Částice a pohyb
– ředění látek
– difúze
– Brownův pohyb
– částicové složení látek
TC: Vzájemné silové působení částic
– přitažlivé síly mezi částicemi téže látky
– přitažlivé síly mezi částicemi různých látek
– přilnavost vody ke sklu
– vzlínání vody v kapilárách
TC: Částicová stavba látek
– struktura pevných látek krystalických
– struktura pevných látek amorfních
– struktura kapalných látek
– struktura plynných látek
TC: Atomy a molekuly
– atom
– prvek
– molekula
– sloučenina
– shrnutí učiva
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
250
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Fyzika
6. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Základní podmínky života
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Hodnoty, postoje, praktická etika
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
literatura
materiály, pomůcky
2. Elektrování těles
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Elektrování těles
TC: Elektrování těles
– elektrování
– elektrická síla
– elektrický náboj kladný
– elektrický náboj záporný
TC: Elektrické pole
– elektrické pole
– přitažlivé síly elektrického pole
– odpudivé síly elektrického pole
TC: Model atomu
– jádro atomu, proton, neutron
– obal atomu, elektron
– neutralita atomu
– počet protonů v jádře, chemické prvky
TC: Ionty
– vznik iontů
– kladný iont
– záporný iont
– shrnutí učiva
–zelektruje tělesa třením
–rozliší dva druhy náboje, kladný a záporný
–popíše silové působení elektrického pole
–uvádí příklady elektrování těles
–vysvětlí pojem elektrického pole
–popíše silové účinky pole
–prokáže pokusně existenci pole
–na modelu popíše složení atomu
–objasní odlišnost atomů různých prvků
–vysvětlí vznik kladného iontu
–vysvětlí vznik záporného iontu
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
251
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Fyzika
6. ročník
3. Magnety
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Magnety
TC: Magnety, póly magnetu
– magnetovec
– feromagnetická látka
– tyčový magnet
– magnetka
– vzájemné silové působení dvou magnetů
TC: Magnetické pole
– magnetické pole
– přitažlivé síly magnetického pole
– odpudivé síly magnetického pole
TC: Magnetizace látky
– magnetizace feromagnetické látky
– vznik dočasného magnetu
– vznik trvalého magnetu
TC: Indukční čáry
– magnetické indukční čáry
– magnetické pole tyčového magnetu
– magnetické pole v okolí pólů
TC: Magnetické pole Země
– model magnetického pole Země
– magnetka a její funkce
– kompas
– buzola
– shrnutí učiva
–popíše tyčový magnet a jeho účinky
–pokusně předvádí účinky magnetu
–objasní pojem magnetického pole
–popíše silové účinky pole
–pokusně prokáže existenci pole
–pokusně zmagnetuje tělesa
–vysvětlí rozdíl mezi magnetizací trvalou a dočasnou
–pokusně vytvoří indukční čáry pomocí ocelových pilin
–znázorní indukční čáry v magnetickém poli magnetu
–prokáže pokusně existenci magnetického pole Země
–určí přibližně polohu magnetických pólů Země
–objasní princip kompasu
–orientuje se v magnetických vlastnostech látek
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
252
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Fyzika
6. ročník
4. Fyzikální veličiny
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Fyzikální veličiny
–vysvětlí pojem fyzikální veličiny
–uvede příklady fyzikálních veličin
–vyjmenuje měřidla a jednotky některých veličin
–správně používá měřidla
–převádí jednotky délky
–provede správně měření délky
–vypočte aritmetický průměr hodnot z více měření
–vyjmenuje jednotky objemu a převádí je
–zachází s odměrným válcem
–změří objem kapalného tělesa
–změří objem pevného tělesa
–vyjmenuje jednotky hmotnosti a převádí je
–zachází s různými typy vah
–změří objem pevného tělesa a změří hmotnost kapalného tělesa
–vysvětlí pojem hustota látky
–vysvětlí na konkrétních příkladech hustotu látky
–vypočte hustotu látky
–vypočte hmotnost látky z objemu a hustoty
–orientuje se v tabulkách hustot látek
–vyjmenuje jednotky času a převádí je
–zachází správně se stopkami
–změří dobu trvání jevu
–na příkladu objasní změnu objemu těles v závislosti na teplotě
–uvede příklad roztažnosti těles
–vysvětlí souvislost využití roztažnosti těles v teploměrech
–vyjmenuje základní jednotku teploty
–zachází správně s teploměrem
–změří teplotu tělesa
–sleduje a zaznamenává změny teploty ovzduší
–orientuje se ve fyzikálních veličinách, vyjmenuje jejich značky a
jednotky, změří hodnoty veličin, počítá pomocí vzorců
• předpoví, jak se změní délka či objem tělesa při dané změně jeho
teploty
• využívá s porozuměním vztah mezi hustotou, hmotností a
objemem při řešení praktických problémů
Průřezová témata
TC: Fyzikální veličiny
– porovnávání vlastností těles
– měření vlastností těles
– pojem fyzikální veličina
– příklady fyzikálních veličin
TC: Délka
– měřidla
– značka, základní a vedlejší jednotky
– postup měření
– přesnost měření
– opakované měření délky
TC: Objem
– odměrný válec
– značka, základní a vedlejší jednotky
– postup měření
– přesnost měření
– objem kapalného a pevného tělesa
TC: Hmotnost
– měřidla, rovnoramenné váhy
– značka, základní a vedlejší jednotky
– postup měření
– přesnost měření
– hmotnost kapalného a pevného tělesa
TC: Hustota
– hustota látky
– značka, základní a vedlejší jednotky
– převody jednotek
– výpočet hustoty
– výpočet hmotnosti tělesa pomocí hustoty
TC: Čas
– měřidla
– značka, základní a vedlejší jednotky
– postup měření
– přesnost měření
TC: Teplota
– změna objemu pevných těles při zahřívání
– bimetalový pásek a jeho vlastnosti
– změna objemu kapalných těles při zahřívání
TC: Měření teploty
– měřidla
– značka, základní jednotka
– postup měření
– přesnost měření
– shrnutí učiva
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
253
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Fyzika
7. ročník
7. ročník
1+1 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
254
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Fyzika
7. ročník
1. Pohyb a síla
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Pohyb a síla
–pohyb a klid těles posoudí ve vztahu k jinému tělesu
–uvede příklady pohybu těles
–vysvětlí pojem trajektorie a dráha pohybu
–objasní různé druhy pohybu
–uvede příklady rovnoměrného pohybu
–uvede příklady nerovnoměrného pohybu
–vysvětlí rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
–vypočte rychlost pomocí dráhy a doby pohybu
–vysvětlí pojem rychlosti rovnoměrného pohybu
–správně užívá vzorec pro výpočet rychlosti v základních úlohách
–zná vztah mezi různými jednotkami rychlosti
–vypočte dráhu pomocí rychlosti a doby pohybu
–vysvětlí graf s(t)
–objasní pojem průměrné rychlosti
–vypočte průměrnou rychlost nerovnoměrného pohybu
–předvede sílu a její účinky
–uvede příklady silového působení v denním životě
–popíše siloměr a princip, na kterém je založen
–znázorní sílu
–objasní odlišnost dvou různých sil
–vysvětlí rozdíl mezi hmotností a gravitační silou
–vysvětlí vztah přímé úměrnosti gravitační síly a hmotnosti
–určí velikost gravitační síly Země působící na těleso o dané
hmotnosti
–uvede příklady dvou sil stejného směru působících na jedno
těleso
–určí velikost a směr výslednice těchto sil
–uvede příklady dvou sil opačného směru působících na jedno
těleso
–určí velikost a směr výslednice těchto sil
–definuje podmínky pro rovnováhu sil
–uvede příklady rovnováhy sil
–objasní pohybové účinky sil v rovnováze na těleso
–odhadne polohu těžiště těles
–vysvětlí vliv polohy těžiště na stabilitu těles
–uvede příklady posuvných účinků síly
–uvede příklady změny rychlosti tělesa působením síly
–uvede příklady brzdných sil
–navrhne řešení změny velikosti brzdných sil
–uvede příklady setrvačnosti těles v klidu
–uvede příklady setrvačnosti těles v pohybu
–zná praktické využití setrvačnosti těles
–uvede praktické příklady akce a reakce
–objasní akci a reakci od rovnováhy sil
–uvede příklady praktického užití páky\
-určí osu otáčení páky
–sestaví páku a ukáže ramena sil
–určí moment síly na páce
–vysvětlí vztah pro rovnováhu na páce
–dokáže měnit podmínky pro rovnováhu v konkrétním případě
–používá páku v praxi
–vysvětlí význam páky pro usnadnění práce
–objasní zvedání tělesa pomocí kladky
–vysvětlí výhody kladky
–vysvětlí výhody a užití kladkostroje
–vysvětlí pojem tlaková síla
–vypočítá velikost tlaku
–uvede příklady užitečného zvětšení tlaku
–uvede příklady užitečného zmenšení tlaku
–vysvětlí princip a význam změny tlaku v praxi
–vysvětlí vznik třecí síly
–uvede příklady na existenci třecích sil
–pokusně prokáže existenci třecí síly
–zdůvodní změnu třecí síly změnou vnějších podmínek
–uvede příklady užitečné třecí síly
–uvede příklady škodlivé třecí síly
• rozhodne, jaký druh pohybu těleso koná vzhledem k jinému tělesu
• využívá s porozuměním při řešení problémů a úloh vztah mezi
rychlostí, dráhou a časem u rovnoměrného pohybu těles
• změří velikost působící síly
• určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso,
jejich velikosti, směry a výslednici
TC: Klid a pohyb těles
– pohyb jako změna polohy tělesa vzhledem k jinému tělesu
TC: Dráha pohybu
– trajektorie
– pohyb přímočarý a křivočarý
– dráha pohybu
– značka a jednotka dráhy
– pohyb posuvný a otáčivý
TC: Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
– rovnoměrný pohyb tělesa
– nerovnoměrný pohyb tělesa
TC: Rychlost rovnoměrného pohybu
– rychlost jako podíl dráhy a doby pohybu
– značka rychlosti
– vzorec pro výpočet rychlosti rovnoměrného pohybu
– jednotky rychlosti, jejich vzájemný vztah
– převody jednotek rychlosti
TC: Dráha tělesa
– dráha je přímo úměrná době
– vzorec s = v.t
– graf dráhy v závislosti na době pohybu
TC: Průměrná rychlost
– vzorec pro výpočet průměrné rychlosti
– zrychlený pohyb
– zpomalený pohyb
TC: Pojem síly
– elektrická, gravitační a magnetická síla
– silové účinky
– značka síly
– jednotky síly a jejich převody
TC: Znázornění síly
– velikost síly
– směr síly
– působiště síly
– znázornění síly orientovanou úsečkou
TC: Gravitační síla
– přímá úměrnost gravitační síly a hmotnosti
– vzorec pro výpočet gravitační síly Země
– tíhové zrychlení
– gravitační pole Země
– závislost velikosti gravitační síly na vzdálenosti od Země
TC: Skládání dvou sil stejného směru
– výslednice dvou sil stejného směru
– směr výslednice
– velikost výslednice
– pohybové účinky výslednice sil
TC: Skládání dvou sil opačného směru
– výslednice dvou sil opačného směru
– směr výslednice
– velikost výslednice
– pohybové účinky výslednice sil
TC: Rovnováha dvou sil
– výslednice dvou sil v rovnováze
– účinky rovnovážných sil na těleso
– gravitační síla a rovnováha sil
TC: Těžiště tělesa
– určí experimentálně přibližnou polohu těžiště tělesa
– těžiště tělesa jako působiště gravitační síly
– závislost polohy těžiště na rozložení látky v tělese
– vliv polohy těžiště na stabilitu těles
TC: Urychlující a brzdné účinky síly
– změna rychlosti tělesa působením síly
– přímá úměrnost síly a změny rychlosti
– síly působící proti pohybu těles
– ovlivňování brzdných sil změnou vnějších podmínek
TC: Zákon setrvačnosti
– setrvačnost těles v klidu
– setrvačnost těles v pohybu
– zákon setrvačnosti
TC: Zákon vzájemného působení dvou těles
– vznik síly a síly opačné (akce a reakce)
– zákon akce a reakce
– pozice působiště síly a reakční síly
TC: Účinek síly na těleso otáčivé kolem osy, páka
– páka
– kladný a záporný smysl otáčení páky
– rameno síly
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
255
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Fyzika
7. ročník
1. Pohyb a síla
• využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn
pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých
situacích
• aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických
problémů
Průřezová témata
TC: Rovnováha sil na páce
– moment síly na páce
– podmínka rovnováhy sil na páce
– jednotka momentu síly
TC: Užití páky
– příklady praktického využití páky
– jednozvratná páka a její užití
– dvojzvratná páka a její užití
TC: Pevná kladka
– popis kladky
– rovnovážná poloha kladky
– kladka pevná a volná
– kladkostroj
TC: Tlaková síla, tlak
– demonstrace tlakové síly
– deformační účinky tlakové síly
– tlak
– výpočet tlaku
– jednotky tlaku a převody jednotel
TC: Tlak v praxi
– zvětšování tlaku
– zmenšování tlaku
– určení tlakové síly pomocí tlaku
TC: Třecí síla
– třecí síla
– směr třecí síly
– příčina třecí síly
TC: Velikost třecí síly
– závislost třecí síly na tlakové síle
– závislost na drsnosti styčných ploch
– smyková třecí síla
– klidová třecí síla
TC: Význam třecí síly
– užitečná třecí síla
– zvětšení třecí síly
– škodlivá třecí síla
– zmenšení třecí síly
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
8. ročník
Matematicko-fyzikální praktika
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
256
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Fyzika
7. ročník
2. Mechanické vlastnosti tekutin
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Mechanické vlastnosti tekutin
–provede pokusy s plastovými lahvemi a vodou
–vysloví Pascalův zákon
–vysvětlí princip hydraulických zařízení
–uvede příklady užití hydraulických zařízení v praxi
–popíše činnost hydraulických zařízení podle modelu
–vypočte tlakovou sílu na dno nádoby
–porovná tlakovou sílu na dno nádoby s gravitační silou působící
na kapalinu v nádobě
–jmenuje příklady technických opatření proti tlakové síle vody v
přírodních nádržích
–vypočítá hydrostatický tlak
–vysvětlí praktické důsledky existence ph
–uvede příklady využití spojených nádob
–objasní, že na těleso v kapalině působí proti sobě síly gravitační
a vztlaková
–určí směr výsledné síly
–chápe souvislost vztlakové síly s objemem ponořené části tělesa
a s hustotou kapaliny
–vysloví Archimédův zákon
–vypočítá vztlakovou sílu v konkrétních případech
–zná podmínky plování, potápění a vznášení se těles v kapalině
–ukáže pokusně plování, potápění a vznášení se těles v kapalině
–experimentálně prokáže plování nestejnorodých těles v kapalině
–porovná síly působící na těleso při plování
–vysvětlí význam ponoru plovoucích těles
–vysvětlí existenci atmosférického tlaku
–určí směr působení tlakové síly v atmosféře
–vysvětlí princip měření atm.tlaku
–popíše rtuťový tlakoměr
–vysvětlí proměnlivost atmosférického tlaku a zdůvodní ji
–zná hodnotu normálního tlaku
–použije Archimédův zákon pro vzduch
–určí směr výsledné síly
–objasní souvislost vztlakové síly s objemem tělesa a s hustotou
vzduchu
–uvede příklady praktického využití vztlakové síly ve vzduchu
–uvede konkrétní příklady přetlaku, podtlaku plynu
–měří tlak deformačním manometrem
• využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro
řešení konkrétních praktických problémů
• předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině
chování tělesa v ní
Průřezová témata
TC: Přenos tlaku v kapalině
– experimenty na tlak způsobený v uzavřené nádobě působením
vnější síly
– Pascalův zákon
– vzorec pro výpočet tlaku
TC: Hydraulická zařízení
– přenos tlaku v hydraulickém zařízení z pístu na píst
– zvětšení primární tlakové síly
– zmenšení primární tlakové síly
– praktické užití hydraulických zařízení
TC: Účinky gravitační síly na kapalinu
– tlaková síla na dno nádoby
– tlaková síla na stěny nádoby
– směr působení tlakové síly
– vzorec pro výpočet Fh
– hydrostatické paradoxon
TC: Hydrostatický tlak
– hydrostatický tlak
– vzorec, jednotky
– výpočet hydrostatického tlaku
– spojené nádoby
TC: Vztlaková síla v kapalině
– existence vztlakové síly
– závislost vztlakové síly na objemu ponořené části tělesa
– závislost vztlakové síly na hustotě kapaliny
TC: Archimédův zákon
– Archimédův zákon
– vzorec pro výpočet vztlakové síly v kapalině
– příklady
TC: Potápění, plování a vznášení se těles v kapalině
– podmínky pro plování, potápění a vznášení se těles v kapalině
– role hustoty tělesa ve vztahu k hustotě kapaliny
– závislost výslednice sil na hustotě kapaliny a hustotě tělesa
TC: Plování nestejnorodých těles
– plování dutých těles
– ponor tělesa při plování
– měření hustoty pomocí hustoměru
TC: Atmosférický tlak
– vlastnosti plynů
– atmosféra Země a její vlastnosti
– atmosférický tlak
TC: Měření atmosférického tlaku
– Torricelliho pokus
– rovnováha atmosférického tlaku a sloupce rtuti ve skleněné trubici
– rtuťový tlakoměr
– barograf
TC: Změny atmosférického tlaku
– změna tlaku se změnou nadmořské výšky
– změna tlaku v závislosti na teplotě a vlhkosti atmosféry
– normální atmosférický tlak
TC: Atmosférická vztlaková síla
– existence atmosférické vztlakové síly
– Archimédův zákon pro plyny
– vzorec
– příklady
TC: Tlak plynu v uzavřené nádobě
– přetlak
– podtlak
– měření tlaku
– deformační manometr
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
Základní podmínky života
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
257
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Fyzika
7. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Světelné jevy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Světelné jevy
–pojmenuje zdroje světla
–definuje šíření světla ve stejnorodém prostředí
–určí podle tvaru srpku Měsíce na obloze aktuální fázi
–vysvětlí proměny měsíčního srpku na obloze
–vysvětlí pojem stín a vznik stínu
–vysvětlí vznik zatmění Slunce, Měsíce
–zná hodnotu rychlosti šíření světla ve vakuu
–vysvětlí zákon odrazu
–pokusně ověří zákon odrazu
–popíše vlastnosti obrazu v zrcadle
–provede pokusy s rovinným zrcadlem
–ověří pokusně vlastnosti obrazu
–objasní praktický význam zrcadel
–uvede příklady lomu světla
–pokusně prokáže lom
–uvede příklad odrazu světla
–provádí pokusy s čočkami
–uvede příklad praktického významu čoček
–provádí pokusy s opt. hranolem
• využívá zákona o přímočarém šíření světla ve stejnorodém
optickém prostředí a zákona odrazu světla při řešení problémů a
úloh
• rozhodne ze znalosti rychlostí světla ve dvou různých prostředích,
zda se světlo bude lámat ke kolmici či od kolmice, a využívá této
skutečnosti při analýze průchodu světla čočkami
Průřezová témata
TC: Zdroje světla, šíření světla
– zdroje světla
– optická prostředí
– světelný paprsek
– šíření světla
TC: Měsíční fáze
– nov, úplněk
– 1. a 3.čtvrt
– pozice Slunce a Měsíce v jednotlivých fázích
TC: Stín
– plný stín
– polostín
– zatmění Slunce
– zatmění Měsíce
TC: Rychlost světla
– rychlost světla ve vakuu
– rychlost světla v ostatních prostředích
TC: Zákon odrazu
– rovinná zrcadla
– rovina dopadu, kolmice dopadu
– zákon odrazu
TC: Rovinné zrcadlo
– vznik zdánlivého obrazu v zrcadle
TC: Kulová zrcadla
– vypuklé zrcadlo a jeho užití
– duté zrcadlo a jeho užití
TC: Lom světla
– lom paprsku na rozhraní optických prostředí
– lom ke kolmici, od kolmice
– mezní úhel a úplný odraz
TC: Čočky
– spojka, rozptylka
– vlastnosti a užití čoček
TC: Rozklad světla
– spojité a hranolové spektrum
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
258
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Fyzika
8. ročník
8. ročník
1 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
259
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Fyzika
8. ročník
1. Energie I
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Energie I
•
•
•
•
–vysvětlí fyzikální pojem práce
–uvede příklady konání práce
–vypočte velikost práce
–předvádí práci 1J
–Předvádí výkon 1W
–Porovnává srovnatelné výkony
–řeší úlohy na výkon
–vysvětlí užitečnou práci stroje
–určí účinnost stroje
–vysvětlí účinnost v %
–ví, jak zvětšit, zmenšit pohybovou energii
–vysvětlí, na čem závisí pohybová energie
–vypočte potenciální energii tělesa
–vysvětlí, na čem závisí polohová energie
–uvede příklady přeměny energií
–popíše přeměnu energií při volném pádu
–má přehled o praktickém využití přeměny polohové energie vody
na pohybovou
–prakticky předvádí změnu vnitřní energie vzájemným třením těles
–vyjmenuje činnosti, při kterých dochází ke změně vnitřní energie
těles
–odvodí, na čem závisí velikost změny vnitřní energie tělesa
–užívá vzorec Q = cmt
–odlišuje teplo a teplotu
–vysvětlí význam měrné tepelné kapacity
–uvede příklad tepelné výměny
–popíše změnu vnitřních energií a teplot těles při tep.výměně
,ověří prakticky velikost tepla přijatého a odevzdaného při tepelné
výměně
–pojmenuje příčiny tepelných ztrát
–navrhne využití energie slunečního záření
–popíše princip proudění tepla v bytě
–pokusně ověří proces tání ledu
–popíše význam tuhnutí vody a tání ledu v přírodě
–vysvětlí význam anomálie vody
–uvede příklady vypařování
–dokáže urychlit vypařování kapalin
–pozoruje a popíše var kapalin
–odlišuje var a vypařování
–zná princip a výhody tlakového hrnce
–uvede příklady kapalnění vodní páry v přírodě
–uvede praktické příklady sublimace a desublimace
určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí
změnu energie tělesa
využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací a
časem
využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie
a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh
určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem
TC: Práce
– definice práce
– vzorec pro výpočet práce W = Fs a užití
– jednotky práce a převody jednotek
– J.P.Joule
TC: Výkon
– definice výkonu
– vzorec pro výpočet výkonu P=W:t, P = Fv
– jednotky výkonu a převody
– J.Watt
TC: Výpočet práce z výkonu
– výpočet práce pomocí výkonu W = Pt
– užitečná práce
– příkon, výkon, účinnost
– vzorec = P : P0
TC: Pohybová a polohová energie
– souvislost energie a práce
– kinetická energie Ek
– závislost Ek na hmotnosti a rychlosti tělesa
– značka, jednotky
– polohová energie Ep
– vzorec pro výpočet Ep
– jednotky a jejich převody
– energie pružnosti
TC: Vzájemná přeměna energií
– přeměna energií při volném pádu
– přeměna energií při svislém vrhu vzhůru
– přenos energie na jiné těleso
– přeměna energie v práci
TC: Vnitřní energie
– vnitřní energie
– změna vnitřní energie a projevy této změny
– chování částic v látkách
– vztah rychlosti pohybu částic a vnitřní energie
– vztah práce a energie
TC: Teplo
– teplo jako druh energie
– vzorec Q = cmt
– měrná tepelná kapacita
– jednotky tepla
– zdroje tepelné energie
TC: Tepelná výměna
– tepelné vodiče a izolanty
– změna teploty těles při tepelné výměně, praktické zjištění změny
tepla tělesa
– teplo přijaté jedním a odevzdané druhým tělesem při tepelné
výměně
TC: Druhy tepelné výměny
– proudění tepla
– princip vytápění bytu
– tepelné záření
– využití energie Slunce
TC: Tání a tihnutí látek
– teplota tání
– skupenské teplo tání
– proces tání pevných krystalických látek
– anomálie vody
TC: Vypařování
– průběh a princip vypařování kapalin
– podmínky vypařování
– vypařování těkavých látek
TC: Var
– var, popis děje
– teplota varu
– skupenské teplo varu
– závislost teploty varu na tlaku v nádobě
TC: Kapalnění
– kapalnění vodních par
– oblaka, rosa, mlha
– sublimace a desublimace
– sněhová vločka, jinovatka
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
260
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Fyzika
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
Vztah člověka k prostředí
8. ročník
Matematicko-fyzikální praktika
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
2. Elektrické jevy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Elektrické jevy
–elektruje tělesa třením
–vysvětlí princip elektrování
–vysvětlí pojem elektrického pole
–provádí pokusy s elektroskopem
–zná značku a jednotku elektrického náboje
–vysvětlí princip přitahování nenabitých těles k elektricky nabitému
tělesu
–popíše princip indukce
–modeluje a znázorní elektrické pole pomocí siločar
–nakreslí schéma el.obvodu
–vysvětlí funkci el.obvodu
–zná účinky el.proudu
–popíše el.proud ve vodiči
–zná dohodnutý směr proudu
–zapojí ampérmetr
–nakreslí schéma zapojení
–změří elektrický proud v obvodu
–zapojí voltmetr
–nakreslí schéma zapojení
–změří elektrické napětí
–zná druhy galvanických článků a baterií
–zná princip akumulátoru
–vysvětlí elektrický odpor
–používá vzorec pro Ohmův zákon
–změří odpor spotřebiče
–vysvětlí závislost odporu na vlastnostech vodiče
–navrhne změnu odporu vodiče
–zná zákonitosti elektrického proudu v jednoduchém obvodu
–určí veličiny v jednoduchém obvodu
–zná zákonitosti elektrického proudu v rozvětveném obvodu
–určí veličiny v rozvětveném obvodu
–zapojí reostat jako regulátor proudu
–zapojí reostat jako dělič napětí
• sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje
správně schéma reálného obvodu
• využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických
problémů
TC: Elektrování, elektrické pole
– elektrování
– elektrická síla
– elektrické pole
TC: Elektrický náboj
– elektroskop
– přenášení elektrického náboje
– elementární náboj
– značka a jednotka elektrického náboje
– Ch.A.Coulomb
TC: Vodič a izolant v el. poli
– elektrostatická indukce
– polarizace izolantu
TC: El. siločáry
– siločáry elektrického pole
– stejnorodé elektrické pole
TC: El. obvod
– elektrický obvod jednoduchý a rozvětvený
– zdroje elektrického napětí
– spotřebiče a jejich zapojení do obvodu
TC: El. proud
– elektrický proud v kovech
– elektrický proud v kapalinách
– dohodnutý směr elektrického proudu
TC: Měření el. proudu
– ampérmetr
– zapojení ampérmetru do obvodu
– měření elektrického proudu
– značka el.proudu a jednotky
TC: Měření el. napětí
– voltmetr
– zapojení voltmetru a měření napětí
– značka napětí a jednotky
TC: Zdroje el. napětí
– Voltův článek
– suché galvanické články
– baterie, akumulátory
TC: Ohmův zákon
– rezistor
– Ohmův zákon, G.S Ohm
– elektrický odpor, značka, jednotky
– vzorec I = U : R
TC: Závislost odporu na vlastnostech vodiče
– závislost odporu na materiálu
– závislost odporu na délce vodiče
– závislost odporu na obsahu příčného řezu
TC: Výsledný odpor rezistorů (za sebou)
– vztahy mezi U, I, R v jednoduchém obvodu
– výpočty veličin U, I, R v jednoduchém obvodu
TC: Výsledný odpor rezistorů (vedle sebe)
– vztahy mezi U, I, R v rozvětveném obvodu
– výpočty veličin U, I, R v rozvětveném obvodu
TC: Reostat a potenciometr
– změna proudu v obvodu pomocí reostatu
– změna napětí v obvodu pomocí reostatu
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
261
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Fyzika
8. ročník
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
8. ročník
Matematicko-fyzikální praktika
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Energie II
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Energie II
–určí velikost práce vykonané el.polem
–objasní souvislost energie a práce
–vyhledá příkon spotřebiče
–používá vzorce pro výpočet výkonu a účinnosti
–vypočte spotřebu el.energie
–zná výhody a nevýhody využití různých energetických zdrojů z
hlediska vlivu na životní prostředí
• zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických
zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí
Průřezová témata
TC: El. práce, energie, výkon
– vztah energie a práce
– vzorec pro výpočet el.práce
– jednotky elektrické práce
– přeměna el.energie pole na vnitřní energii vodiče
– výkon el.proudu
– příkon spotřebiče
– účinnost
– vzorec a jednotky
TC: Zdroje energie
– obnovitelné a neobnovitelné zdroje
– hospodaření s energií
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
8. ročník
Matematicko-fyzikální praktika
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
9. ročník
2 týdně, P
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
262
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Fyzika
9. ročník
1. Elektromagnetické jevy
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Elektromagnetické jevy
–zapojí cívku do obvodu
–určuje magnetické póly
–mění polaritu
–sestaví a zapojí elektromagnet
–uvede příklady užití elektromagnetu
–vysvětlí na modelu princip elektrického zvonku
–pozoruje působení magn.pole na cívku s proudem
–vysvětlí otáčení cívky
–zná základní části elektromotoru
–vysvětlí princip činnosti\
–předvádí vznik indukovaného proudu
–vysvětlí význam indukce pro praxi\n
• rozliší vodič, izolant a polovodič na základě analýzy jejich
vlastností
• využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na
magnet a cívku s proudema o vlivu změny magnetického pole v
okolí cívky na vznik indukovaného napětí v ní
Průřezová témata
TC: Magnetické pole cívky s proudem
– cívka s proudem
– magnetické póly cívky, změna polarity
– magnetické pole uvnitř a vně cívky
TC: Elektromagnet a jeho užití
– elektromagnet, princip činnosti
– srovnání elektromagnetu a trvalého magnetu
– zvonek, jistič, elektromagnetické relé
TC: Působení magn. pole na cívku s proudem
– chování cívky s proudem ve vnějším magnetickém poli
– magnetoelektrický měřící přístroj
TC: Stejnosměrný elektromotor
– elektromotor a jeho součásti
– princip činnosti elektromotoru
– přeměna elektrické energie na pohybovou
TC: Elektromagnetická indukce
– vznik indukovaného napětí a proudu
– velikost indukovaného proudu a její změna
– M. Faraday
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
literatura
materiály, pomůcky
2. Střídavý proud
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Střídavý proud
–vysvětlí rozdíl mezi stejnosměrným a stříd.proudem
–popíše průběh stříd.proudu
–vysvětlí pojmy perioda a frekvence
–popíše výrobu stříd.proudu
–zapojí správně přístroj pro měření stříd.proudu nebo napětí
–vysvětlí pojem efektivní hodnota
–sestaví a zapojí transformátor
–vysvětlí princip činnosti transformátoru
–popíše rozvodnou síť
–zná velikost napětí a kmitočtu ve spotřebitelské síti ČR
• rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud
a napětí
Průřezová témata
TC: Vznik střídavého proudu
– střídavý proud
– graf časového průběhu střídavého proudu
– perioda a kmitočet střídavého proudu
– alternátor
TC: Měření střídavého proudu a napětí
– měřidlo proudu a napětí, zapojení do obvodu, volba rozsahu
měřidla
– efektivní hodnota střídavého proudu, napětí
TC: Transformátory
– transformátor a jeho sestavení
– transformační poměr
– transformace nahoru nebo dolů
TC: Rozvodná el. síť
– rozvodná síť
– význam transformačních stanic
– velmi vysoké, vysoké a nízké napětí
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
263
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Fyzika
9. ročník
3. Elektrický proud v kapalinách a plynech
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Elektrický proud v kapalinách a plynech
TC: Vedení el. proudu v kapalinách
– vedení elektrického proudu v kapalinách
– elektrolyt, elektrody
– elektrolýza
TC: Vedení el. proudu v plynech
– obloukový výboj
– jiskrový výboj
– výboj ve zředěném plynu
–vysvětlí vedení proudu v roztoku NaCl
–uvede příklad užití elektrolýzy
–vysvětlí princip blesku
–zná princip obloukového výboje a jeho využití v praxi
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
8. ročník
Matematicko-fyzikální praktika
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
4. Elektrický proud v polovodičích
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Elektrický proud v polovodičích
TC: Polovodič
– charakteristika polovodičů
– změna odporu polovodiče
TC: Polovodič typu N a P
– polovodič typu A
– polovodič typu P
TC: Polovodičová dioda
– přechod PN
– propustný a závěrný směr
– voltampérová charakteristika
– využití diody
–provádí pokusy s termistorem a fotorezistorem
–rozlišuje polovodiče typu P a N
–zapojí diodu do obvodu v propustném i závěrném směru
–ověří experimentálně charakteristiku diody
• zapojí správně polovodičovou diodu
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
8. ročník
Matematicko-fyzikální praktika
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
264
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.1 Fyzika
9. ročník
5. Ochrana před úrazy elektrickým proudem
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Ochrana před elektrickým proudem
TC: El spotřebiče
– elektrické spotřebiče
– pravidla zacházení s elektrickými spotřebiči
TC: Ochrana před úrazem el. proudem
– bezpečné hodnoty napětí
– bezpečnostní předpisy a zásady
– první pomoc při úrazu
–používá elektrické spotřebiče
–dbá na dodržování bezpečnostních předpisů
–zná zásady bezpečné manipulace s el.zařízením
–ovládá zásady první pomoci
–provádí pokusy se zdroji zvuku
–uvede příklady šíření zvuku
–využije znalost rychlosti zvuku v praxi
–objasní vznik tónu
–určí přibližně hranice slyšitelnosti zvuku
–vysvětlí princip ozvěny
–uvede příklady praktického užití odrazu
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
8. ročník
Matematicko-fyzikální praktika
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
6. Zvukové děje
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Zvukové děje
–provádí pokusy se zdroji zvuku
–uvede příklady šíření zvuku
–využije znalost rychlosti zvuku v praxi
–objasní vznik tónu
–určí přibližně hranice slyšitelnosti zvuku
–vysvětlí princip ozvěny
–uvede příklady praktického užití odrazu
• rozpozná ve svém okolí zdroje zvuku a kvalitativně analyzuje
příhodnost daného prostředí pro šíření zvuku
• posoudí možnosti zmenšování vlivu nadměrného hluku na životní
prostředí
Průřezová témata
TC: Zdroj zvuku
– zvuk, hluk, tón
– chvění těles
TC: Šíření zvuku
– šíření zvuku v látkovém prostředí
– rychlost šíření zvuku
TC: Kmitočet
– výška tónu
– lidské ucho
– ultrazvuk, infrazvuk
TC: Odraz zvuku
– odraz na překážce
– ozvěna
– dozvuk
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Vztah člověka k prostředí
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
265
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.2 Chemie
9. ročník
7. Vesmír
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Vesmír
–objasní teorii vzniku sluneční soustavy
–zná základní planety sluneční soustavy, vlastnosti planet
–zná významné hvězdy a souhvězdí
–má přehled o složení hvězd
–objasní existenci a složení ostatních těles ve Vesmíru
• objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb
planet kolem Slunce a měsíců planet kolem planet
• odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností
Průřezová témata
TC: Sluneční soustava
– Slunce
– planety
– pohyby planet
– měsíce, planetky, komety, meteory
TC: Hvězdy
– naše galaxie
– hvězdy, souhvězdí
– orientace na noční obloze
struktura vesmíru
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
5.6.2 Chemie
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
2
2
5. ročník
Charakteristika předmětu
Název vyučovacího předmětu: Chemie - Ch
Charakteristika předmětu
Obsahové, časové a organizační vymezení chemie:
Vzdělávací oblast je realizována v 8. a 9. ročníku po dvou hodinách týdně prostřednictvím vyučovacího předmětu chemie.
Cíle vzdělávací oblasti:
• dále rozvíjet zájmy žáků o poznávání a zkoumání přírodních jevů a zákonitostí
• pro zkoumání využívat u žáků různé metody: logické uvažování a empirické metody (pozorování, měření, pokusy)
• přemýšlet nad průběhem a příčinami různých přírodních procesů
• učit žáky klást otázky o těchto procesech a hledat správně formulované odpovědi
• formou praktických činností a projektů se zapojovat do konkrétních aktivit, které povedou žáky k ochraně životního
prostředí
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
266
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.2 Chemie
• podrobně se zabývat problematikou využívání obnovitelných a neobnovitelných zdrojů energie, tuto problematiku řešit
hlavně z pohledu regionu, ale i globálně
• souvislosti mezi přírodními podmínkami a životem lidí v blízkém okolí, regionu, globálně v Evropě i ve světě
Výchovné a vzdělávací strategie chemie
Kompetence k učení
Na konci základního vzdělávání žák:
• na praktických příkladech blízkých žákovi chápe smysl a cíl učiva
• žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematice je efektivně využívá v procesu učení
i praktickém životě
• žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro příští využití
• operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky
z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytvářet komplexní pohled na přírodní jevy
• poznává smysl a cíl učení a získává pozitivní vztah k učení
Kompetence k řešení problémů
Na konci základního vzdělávání žák:
• vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich
příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
• vyhledá informace vhodné k řešení problému, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení
• při řešení problémů užívá logické, matematické a empirické postupy
• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit
Kompetence komunikativní
Na konci základního vzdělávání žák:
• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném
i ústním projevu
• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, zapojuje se do diskuse, obhajuje svůj názor
a vhodně argumentuje
• využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
• využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráce
s ostatními lidmi
Kompetence sociální a personální
Na konci základního vzdělávání žák:
• účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel v týmu, pozitivně ovlivňuje kvalitu
společné práce
• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, v případě potřeby poskytne pomoc, přispívá k upevňování dobrých
mezilidských vztahů
• chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, respektuje zkušenosti druhých lidí
• ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení
Kompetence občanské
Na konci základního vzdělávání žák:
• respektuje přesvědčení druhých lidí
• je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
• rozhoduje se zodpovědně podle dané situace a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život
a zdraví člověka
• chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí
Kompetence pracovní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
267
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.2 Chemie
Na konci základního vzdělávání žák:
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení
• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí
• využívá výpočetní techniky, internetu a používání cizího jazyka
• dodržuje a plní si své povinnosti a závazky
Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Chemie
8. ročník
1.POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE
Očekávané výstupy (OVO)
žák
1.1 určí společné a rozdílné vlastnosti látek
1.2 pracuje bezpečně s vybranými a běžně používanými nebezpečnými látkami a hodnotí jejich rizikovost, posoudí
nebezpečnost vybraných dostupných látek, s kterými pracovat nesmí
1.3 objasní nejúčinnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek
Učivo (U)
1.1 vlastnosti látek – hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost
1.2 zásady bezpečné práce – ve třídě při laboratorní práci i v běžném životě
1.3 nebezpečné látky a přípravky – R – věty, S –věty, piktogramy
1.4 mimořádné události – havárie chemických provozů, úniky nebezpečných látek
2. SMĚSI
Očekávané výstupy (OVO)
žák
2.1 rozlišuje směsi a chemické látky
2.2 vypočítá složení roztoků, připraví roztok daného složení
2.3 vysvětlí faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek
2.4 prakticky provede oddělování složek směsí a uvede příklady oddělování složek v praxi
2.5 rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití
2.6 uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní
opatření a způsoby likvidace znečištění
Učivo (U)
2.1 směsi – různorodé, stejnorodé – roztoky, hmotnostní zlomek, koncentrace roztoku, koncentrovaný, zředěný, nasycený
a nenasycený roztok, vliv teploty, míchání a plošného obsahu pevné složky ba rychlost jejího rozpouštění do roztoku,
oddělování složek směsí (usazování , filtrace, destilace, krystalizace, sublimace)
2.2 voda – destilovaná, pitná, odpadní, výroba pitné vody, čistota vody
2.3 vzduch – složení, čistota ovzduší, ozonová vrstva
3. ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK A CHEMICKÉ PRVKY
Očekávané výstupy (OVO)
žák
3.1 používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
3.2 rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
268
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.2 Chemie
3.3 orientuje se v periodické soustavě prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich vlastnosti
Učivo (U)
3.1 částicové složení látek – molekuly, atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektronový obal a jeho změny
v chemických reakcích, elektrony
3.2 prvky – názvy, značky, vlastnosti a použití vybraných prvků, skupiny a periody v periodické soustavě prvků, protonové
číslo
3.3 chemické sloučeniny – chemická vazba, názvosloví jednoduchých anorganických a organických sloučenin
4. CHEMICKÉ REAKCE
Očekávané výstupy (OVO)
žák
4.1 rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede
jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využití
4.2 přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
4.3 aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému
průběhu
Učivo (U)
4.1 chemické reakce – zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice, látkové množství, molární hmotnost
4.2 klasifikace chemických reakcí – slučování, neutralizace, reakce exotermní a endotermní
4.3 faktory ovlivňující rychlost chemických reakcí – teplota, plošný obsah povrchu výchozích látek, katalyzátor
4.4 chemie a elektřina – výroba elektrického proudu chemickou cestou
5. ANORGANICKÉ SLOUČENINY
Očekávané výstupy (OVO)
žák
5.1 porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv
významných zástupců těchto látek na životní prostředí
5.2 vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet
5.3 orientuje se na stupnicí pH, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování
neutralizace v praxi
Učivo (U)
5.1 oxidy –názvosloví, vlastnosti a použití vybraných významných oxidů
5.2 kyseliny a hydroxidy – kyselost a zásaditost roztoků, vlastnosti, vzorce, názvy a použití vybraných významných kyselin
a hydroxidů
5.3 soli kyslíkaté a nekyslíkaté – vlastnosti, použití vybraných solí, oxidační číslo, názvosloví, vlastnosti a použití vybraných
významných halogenidů
6. ORGANICKÉ SLOUČENINY
Očekávané výstupy (OVO)
žák
6.1 rozliší nejdůležitější uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti, použití
6.2 zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového
zpracování ropy
6.3 rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
269
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.2 Chemie
6.4 orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů biochemického zpracování, především
bílkovin, tuků sacharidů
6.5 určí podmínky nutné pro fotosyntézu
6.6 uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů
Učivo (U)
6.1 uhlovodíky – příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků s vícenásobnými vazbami a aromatických uhlovodíků
6.2 paliva – ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva
6.3 deriváty uhlovodíků – příklady v praxi významných alkoholů a karboxylových kyselin
6.4 přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v lidském těle
7. CHEMIE A SPOLEČNOST
Očekávané výstupy (OVO)
žák
7.1 zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi
7.2 aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe
7.3 orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka
Učivo (U)
7.1 chemický průmysl v ČR- výrobky, rizika v souvislosti s životním prostředím, recyklace surovin, koroze
7.2 průmyslová hnojiva
7.3 tepelně zpracovávané materiály – cement, vápno, sádra, keramika
7.4 plasty a syntetická vlákna – vlastnosti, použití, likvidace
7.5 detergenty a pesticidy, insekticidy
7.6 hořlaviny – význam tříd nebezpečnost
7.7 léčiva a návykové látky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
270
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.2 Chemie
Průřezová témata pokrývaná předmětem
VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH
Tématické okruhy
Evropa a svět nás zajímá
Objevujeme Evropu a svět
Jsme Evropané
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Tématické okruhy
Ekosystémy
Základní podmínky života
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Vztah člověka k prostředí
8. ročník
2 týdně, P
1. Úvod do chemie
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Úvod do chemie
- zařadí chemii mezi přírodní vědy
- uvede, čím se chemie za bývá
- rozliší fyzikální tělesa a látky
- uvede příklady chemického děje
- rozpozná u běžně známých dějů, zda nedochází k přeměnám
látek
- uvede příklady chemické výroby ve svém okolí a zhodnotí
význam i případná rizika pro společnost a pro obyvatele v okolí
chemických závodů
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
271
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.2 Chemie
8. ročník
2. Látky
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Látky
- uvede základní fyzikální a chem. vlastnosti látek (barva, zápach,
hustota, teplota tání, teplota varu, kujnost, tepelná a elektr.
vodivost, rozpustnost v H2O
- rozliší známé látky podle jejich různých vlastností (barva, zápach,
rozpustnost ve vodě)
- navrhne a provede jednoduché pokusy a zaznamená jejich
výsledek
- popíše společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek
- rozpozná skupenství látek a jejich změny (tání, tuhnutí,
vypařování, zkapalnění, sublimace)
- vyhledá v tabulkách (u vybraných látek) hodnoty hustoty, teploty
tání, teploty varu
- uvede zásady bezpečné práce v chemické laboratoři, poskytne a
přivolá první pomoc při úrazu
- uvede příklady nebezpečných chemických látek a zásady
bezpečné práce s nimi
- rozliší různorodé a stejnorodé směsi
- rozliší různé druhy různorodých směsí (suspenze, emulze, pěna,
dým, mlha), uvede příklady uvede příklady pevných, kapalných a
plynných, stejnorodých směsí
- objasní pojmy: rozpouštědlo, rozpouštěná látka, rozpustnost,
koncentrovanější, zředěnější, nasycený a nenasycený roztok
- aplikuje poznatky o vlivu teploty, míchání a plošného obsahu
povrchu rozpouštěné látky na rychlost jejího rozpouštění
- s pomocí vzorce spočítá příklad na výpočet složení roztoků
(hmotnostní zlomek, hmotnost rozpouštěné látky) a připraví roztok
o požadované procentualitě
- s pomocí křížového pravidla spočítá příklad na ředění roztoku
- vysvětlí pojem nasycený a nenasycený roztok
- sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a provede filtraci
- popíše jednoduchou destilační aparaturu a vysvětlí princip
destilace
- navrhne postup oddělování složek směsí
- vysvětlí princip usazování a krystalizace
- uvede příklad chemické výroby založené na oddělování složek
směsi
- pojmenuje různá skupenství vody v přírodě
- vysvětlí význam vody pro existenci života
- uvede základní vlastnosti vody, její využití v praxi
- rozliší vodu destilovanou, pitnou, užitkovou, odpadní
- vysvětlí pojem měkká, tvrdá, minerální voda
- vysvětlí koloběh vody v přírodě
- popíše složení vzduchu v %\
- objasní nezbytnost kyslíku pro život a pro hoření látek
- vysvětlí princip hašení, uvede číslo hasičů
- poskytne první pomoc při popáleninách, zná číslo rychlé
zdravotnické pomoci
- popíše teplotní inverzi, smog, přízemní ozon
- vysvětlí pojem skleníkový efekt, uvede jeho příčinu a důsledky,
globální oteplování
- uvede příklady, jak lze v místě bydliště omezovat znečišťování
vody a vzduchu
• určí společné a rozdílné vlastnosti látek
Vlastnosti látek
(barva, skupenství, rozpustnost ve vodě, kujnost, tepelná a elektrická
vodivost, hustota)
Bezpečnost při experimentální činnosti
- zásady bezpečné práce v hodině
- první pomoc při úrazu v hodině
Směsi
- různorodé a stejnorodé směsi
- složky směsi
- složení roztoků
- hmotnostní zlomek
- křížové pravidlo
Oddělování složek směsí
- usazování, filtrace, destilace
- krystalizace
Voda a vzduch
• pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými
látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost
vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí
• objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s
únikem nebezpečných látek
• rozlišuje směsi a chemické látky
• vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení
• navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o
známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi
• aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových
situací z praxe
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Lidské aktivity a problémy životního prostředí
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
272
SMILE verze 2.6.1
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.2 Chemie
8. ročník
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
3. Částicové složení látek
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Částicové složení látek
- doloží na příkladech, že jsou látky složeny z pohybujících se
částic
- popíše složení a stavbu atomu, vznik kationtu a aniontu
- uvede příklady využití znalostí částicového složení látek
člověkem
- používá značky a názvy
Br,Sn,K,N,F,P,He,Al,Mg,Cl,I,Si,O,Li,Mn,Cu,Pb,Pt,S,Na,Ag,C,Ca,H,
Zn,Au.Fe,Cr,U,Co,Ni,Hg,B,As,Sb,Po,Ne,Ar,Kr.Xe,Rn
- vysvětlí, co udává protonové číslo
- vyhledá v tabulce k daným protonovým číslům prvky a naopak
- správně používá pojmy chemický prvek, vazba, sloučenina
- rozliší chemickou značku prvku a chemický vzorec
- ze vzorce chemické sloučeniny odvodí kvalitativní i kvantitativní
složení chemické látky
- uvede příklady praktického využití kovů ( Fe,Al, Zn,\n Cu,Ag,Au)
- uvede základní složky slitin kovů ( mosaz, bronz,dural) a příklady
jejich využití
- uvede příklady praktického využití nekovů (H,O,N,Cl,S,C,I,Br)
- vysvětlí pojem halogeny, jejich umístění v periodické soustavě
prvků
- uvede hlavní rozdíly mezi kovy a nekovy, jednoduchými pokusy
ověří jejich vlastnosti
- rozliší periody a skupiny v periodické soustavě prvků vyhledá
prvky s podobnými vlastnostmi
• používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech
Částicové složení látek
- molekuly, atomy, elektrony,
protony,neutrony, atomové
jádro, ionty
Protonové číslo, chemické prvky
Chemická vazba, chemické sloučeniny
Chemické prvky a periodická
soustava prvků
- kovy a nekovy, vlastnosti,
využití
• rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve
správných souvislostech
• orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná
vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti
Průřezová témata
přesahy do učebních bloků:
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
přesahy z učebních bloků:
Člověk a svět práce
Vztah člověka k prostředí
8. ročník
Základní podmínky života
Matematicko-fyzikální praktika
literatura
materiály, pomůcky
didaktická technika
ostatní
Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí
SMILE verze 2.6.1
273
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Slatina nad
Zdobnicí
Učební osnovy
Verze: 1.0, Datum: 1. 9. 2013, Platnost: od 01.09.2013
RVP ZV Základní vzdělávání
5.6.2 Chemie
8. ročník
4. Chemické reakce
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Chemické reakce
•
•
•
•
- rozliší výchozí látky a produkty chem. reakce a určí je v
konkrétních příkladech
- provede jednoduché chem. reakce (příprava plynů a jejich jímání
- uvede příklady chem. reakcí v přírodě a chem. reakcí
používaných při chemické výrobě
- objasní zákon zachov. hmotnosti pro chem. reakce, dokáže ho
využít při řešení úloh
- dokáže vybrané chem. reakce zapsat chem. rovnicemi
- provede jednoduché výpočty z chem. rovnic s použitím vztahů
pro n, M, m, V, c
- uvede význam zák. zach. hmotnosti při chem. výrobě
přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti
vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu
rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady
prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a
zhodnotí jejich využívání
aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických
reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu
vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek
Průřezová témata
Chemické reakce
- výchozí látky a produkty
- chemický děj
Zákon zachování hmotnosti,
chemické rovnice
- látkové množství
- molární hmotnost
-úpravy chemických rovnic
přesahy do učebních bloků:
přesahy z učebních bloků:
didaktická technika
ostatní
literatura
materiály, pomůcky
5. Dvouprvkové sloučeniny
Očekávané výstupy
Učivo
žák:
• Dvouprvkové sloučeniny
- určí oxidační číslo atomů prvků v oxidech
- z názvu oxidu zapíše jeho vzorec a opačně
- popíše vlastnosti a použití vybraných o