Interní oddělení Krajské zdravotní, a. s.
- Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
pořádá
ve spolupráci s ČLK a POUZP
regionální odbornou konferenci
3. Internistický den
7. 11. 2014, 10:00 - 14:30 hod.
Výukové centrum KZ, a. s., budova B, 5. podlaží, Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem
za účasti přednášejícího
prof. MUDr. Jindřicha Špinara, CSc., FESC, Interní kardiologická klinika FN Brno – Bohunice,
který prosloví přednášku na téma „Rezistentní arteriální hypertenze“
V programu dne budou dále novinky z alergologie, diabetologie, nefrologie, hematologie aj.
Odborný garant:
MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení KZ, a. s. - MNUL, o. z.
KZ03_IM0062 UL
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Tel.: +420 477 111 111
Fax: +420 477 774 286
[email protected] | http://www.kzcr.eu
PROGRAM
10:00 hod.
Zahájení – MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče MNUL,
MUDr. Jiří Laštůvka, primář Interního oddělení MNUL
Předsedající dopoledního bloku přednášek – Jiří Laštůvka
prim. MUDr. Zuzana Bitterová
Hypertenze a chronické onemocnění ledvin
prim. MUDr. Jana Ullrychová
Zvětšené uzliny z pohledu hematologa
MUDr. Michal Fejfuša, CSc.
Sideropenie a anemie u ICHS a srdečního selhání
MUDr. Iva Hanková
Osteoporóza
MUDr. Dalibor Jílek, CSc.
Novinky v diagnostice alergií
Polední přestávka, oběd
13:00 hod. Odpolední blok
Předsedající odpoledního bloku – Michal Fejfuša
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC
Rezistentní arteriální hypertenze
MUDr. Alice Sýkorová
Nové léčebné možnosti v diabetologii
MUDr. Karel Kubát
Acidobazická rovnováha a její poruchy
MUDr. Jakub Svěcený
Kazuistika
Zakončení
Registrace účastníků
09:00 – 14:30 hod.
Kredity
Byla podána žádost o kreditní hodnocení akce dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb.
a od ČLK dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.
Registrační poplatek (neplatí pro zaměstnance KZ, a. s.)
100,- Kč
Kontaktní osoba
Šárka Smetanková, tel.: +420 477 112 643, e-mail: [email protected]
Registrace a přihlášky
Zlatuše Gamplová, e-mail: [email protected]
Organizační a tiskové a oddělení, KZ, a. s., Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí n. L.
Organizační a technické zajištění
Organizační a tiskové oddělení a multimediální tým OVVDV Krajské zdravotní, a. s.
Web: http://www.kzcr.eu/konference/internaden2014/
Upozornění
Účastník konference souhlasí s pořizováním zvukového a obrazového záznamu akce,
včetně zveřejnění záznamů na internetových stránkách, nástěnkách, v médiích
a propagačních materiálech za účelem informování o akci a prezentace školicí činnosti.
Děkujeme všem partnerům a vystavovatelům za podporu akce.
zde odstřihněte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
3. Internistický den, 7. 11. 2014
Krajská zdravotní, a. s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.
jméno: …………………………………………..……..…… příjmení:…………………………………….……………….……………… titul: ……….….
pracoviště: …………………………………………………………………………………..… odbornost: ………………………………………….………..
adresa/ ulice: ………………………………………...………………………..…….. město: ………..……..….…………….. PSČ: ………………….
telefon: ………………………………………………… fax: ……………….…………....… e-mail: ………..……….…………………….………….…....
………...……………………………….
razítko, podpis
Download

3. Internistický den - Krajská zdravotní, as