Nová řešení protipožárních detailů ETICS
s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM® ALFA
STÁVAJÍCÍ
ŘEŠENÍ
pracné
použití
minerální
vlny,
možnost
vzniku
trhlin
www.stomix.cz
NOVÉ
JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ
bez pásů
z minerální
vlny
– pomocí
speciálních
lišt
Hlavní požadavky bezpečnosti
Se zvyšující se úrovní technického poznání a také snahou o vyšší
bezpečnost se upřesňují požadavky na konstrukci ETICS a jeho
aplikaci. Jedná se také o požadavky z hlediska požární bezpečnosti.
Ty jsou stále upřesňovány v souladu s obecnými trendy směřujícími
k vyšší úrovni ochrany zdraví a životů osob.
Bylo prokázáno, že délka téměř 70 % statisticky podchycených požárů je v průměru mezi 50 až 60 minutami, což ve svých důsledcích způsobuje nesmírné ekonomické ztráty. Je proto žádoucí délku trvání požárů zkrátit a tím zmenšit na minimum následné ztráty.
Prioritně musí být řešeny tyto základní požadavky:
 bezpečný únik osob nebo zvířat z budov zasažených požárem
 optimální ochrana stavebních konstrukcí a vnitřního
zařízení před následky požáru
 možnost rychlé lokalizace požáru a provádění hasicích
prací stabilními a mobilními prostředky
Tyto základní požadavky jsou zakotveny jednak v rámci platných právních úprav,
zákonů, vládních nařízení a vyhlášek, jednak v požárních normách a předpisech.
Požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce ve vztahu k ČSN 73 0802
a ČSN 73 0804 a k navazujícím normám upřesňuje ČSN 73 0810 (Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení).
Splnění požadavků požárních norem při aplikacích
ETICS z EPS představuje často také použití ETICS
z minerální vlny ve specifikovaných oblastech.
To ale s sebou přináší nutnost řešit styk dvou
různých izolantů v ETICS s různými vlastnostmi.
2
Odzkoušená řešení
ČSN 73 0810 připouští i jiná řešení detailů, než ta, která jsou v ní uvedena, pokud výsledky zkoušek podle ČSN ISO 13785-1 potvrdí jejich vhodnost.
Takto odzkoušená řešení (neuvedená v normě) musí mít vydané tzv. Požárně klasifikační
osvědčení zateplovacího systému (PKO). Toto osvědčení pak platí pouze pro ETICS, pro
který bylo vydáno – ve specifikované skladbě součástí a příslušenství, která jsou v osvědčení uvedeny.
K takto ověřeným řešením v případě založení ETICS nad terénem patří:
A) Založení ETICS pomocí montážní latě
minimální tloušťka
základní vrstvy 8 mm
B) Založení ETICS pomocí zakládací sady
NOVÁ
řešení
detailů
ETICS
pro zabezpečení
požadavků požární
ochrany budov
minimální tloušťka
základní vrstvy 8 mm
Řešení založení ETICS pomocí montážní latě
či zakládací sady sice umožňuje použití ETICS
z EPS, jeho provádění je však dosti pracné.
strana 4–7
V případě řešení nadpraží byly odzkoušeny a ověřeny
následující varianty:
A) Výška horizontálního pásu snížena
na 20 cm
B) Osazení horizontálního pásu výřezem
u okenních nadpraží
V tomto případě zase není jednoduché zajistit
požadovanou rovinnost povrchu ETICS.
3
DŮVODY HLEDÁNÍ NOVÝCH ŘEŠENÍ
Řešení založení ETICS pomocí
montážní latě či zakládací sady sice
umožňuje použití izolantu z EPS, jejich
provedení je však pracné.
V případě řešení provedení horizontálního pásu z minerální vlny nad otvorovými výplněmi zase vznikají těžkosti.
Vzhledem k rozdílným vlastnostem
používaných izolantů je totiž potřeba
místa styků odlišných izolantů zvlášť
vyztužovat skleněnou síťovinou.
Nová řešení detailů ETICS
pro zabezpečení požadavků požární ochrany budov
Protipožární řešení zakládání dodatečného zateplovacího
systému STX.THERM® ALFA nad terénem
V souvislosti s ČSN 73 0810 nabízíme možnosti řešení zakládání dodatečného
ETICS bez nutnosti použití ETICS z minerální vlny. Nedochází zde ke kombinaci
dvou velmi odlišných druhů izolantů – expandovaného polystyrenu a minerální
vlny. Místo jejich styku je vždy místem potenciálního rizika vzniku trhlin.
Řešení pomocí plastové zakládací lišty PROFESIONAL
defekt souvrství na styku rozdílných izolantů
Podklad
pevný, soudržný,
zbavený nečistot, prachu
a mastnoty, (např.
základní vrstvy ETICS)
Lepicí hmota
ALFAFIX® S2, S1, S11, TIS
nebo S101 dle podkladu
a podmínek
Izolační desky
polystyren EPS F nebo
šedý polystyren EPS F
150
150
V ČSN 73 2901 je uvedeno:
Na styku dvou rozdílných ETICS lišících se pouze druhem tepelné izolace
v ploše fasády, bez přiznané spáry, se
musí provést pás zesilujícího vyztužení do vzdálenosti nejméně 150 mm
na každou stranu od styku.
Plastová zakládací lišta Profesional představuje řešení zakládání ETICS s minimální pracností, které je odzkoušeno a splňuje podmínky ČSN 73 0810. Jedná se
o dobré řešení z hlediska jednoduchosti montáže.
Ilustrační obrázek.
Navíc zde stále přetrvává i možnost
komplikací při osazování desek tepelně izolačního materiálu při zajišťování
jejich polohy tak, aby nedocházelo
ke křížení jejich stykových spár
ve vzdálenosti menší než 100 mm
od rohů otvorů.
Hrozí zde nebezpečí nedodržení
rovinnosti povrchu ETICS v místech
kolem nadpraží otvorů, kde se překrývá několik vrstev výztuže.
Zakládací lišta
Profesional PVC
4
Základní vrstva
stěrková hmota
ALFAFIX® S1
nebo ALFAFIX® S101
a skleněná síťovina VT1
Penetrace
penetrační lak EH,
základní barva HC-4
Povrchová úprava
BETADEKOR® AF / AD, SAF / SAD,
SIF / SID, VF / VD či SF / SD,
lokálně mozaikové omítky
ALFADEKOR G či BRICK FLEXY
Založení ETICS pomocí plastové lišty PROFESIONAL
POSTUP MONTÁŽE
ZALOŽENÍ DODATEČNÉHO
ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
STX.THERM® ALFA
NAD TERÉNEM
2
3
4
5
6
7
Vnější tepelně izolační kontaktní systém
1
ZALOŽENÍ ETICS
Zakládací lišta se připevní v požadované výšce. K podkladu se připevňuje hmoždinkami v rozteči přibližně
300 mm. Zakládací lišta musí být
přímá a osazuje se vodorovně. Případné nerovnosti podkladu se vyrovnají
pomocí distančních podložek.
Lišta Profesional PVC se osazuje
standardním způsobem jako hliníková
lišta bez nutnosti nanášení lepicí
hmoty na její vnitřní horizontální plochu. Napojení lišt je provedeno pomocí kovové spojky umožňující podélnou
dilataci lišty.
Spára mezi podkladem a zakládací
lištou se utěsní vhodnou hmotou
(např. lepicí hmotou).
8
min. 30 mm pro správnou funkci okapového nosu
10
Odstřiková oblast
9
Přechodová oblast nad drenáží
11
12
Drain
13
14
Legenda: 1. stěnová konstrukce; 2. lepicí hmota; 3. tepelně izolační desky (EPS/MW); 4. štěrková hmota s výztuží;
5. penetrační nátěr (určený systémem); 6. omítka; 7. systémové hmoždinky (zapuštěné s krytkou/lícující); 8. zakládací lišta PVC
„Profesional“; 9. těsnicí páska; 10. izolační deska (pěnový polystyren – perimetr); 11. vodotěsná úprava (určená systémem);
12. stávající vodotěsná úprava stavební konstrukce; 13. drenáž; 14. nopová folie nebo jiné obdobné řešení.
Lišta zakládací Profesional PVC
Zakládací lišta je vyrobena z plastu odolnému alkalickému prostředí. Eliminuje tepelný most, je UV stabilní, optimálně integruje a kotví armovací tkaninu.
Součástí dodávky je 1 ks spojky a 5 ks hmoždinek se šrouby na 1 ks zakládací
lišty.
5
OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ DODATEČNÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU
STX.THERM® ALFA
LEPENÍ IZOLANTU
V ploše fasády se u otvorů osadí
izolační desky z EPS s takovým přesahem, aby překryly přířezy izolantu
z minerální vlny nalepené na ostění
otvorů.
Přířezy z minerální vlny na ostění se
nejprve v místě lepení přestěrkují
tenkou vrstvou lepicí hmoty. Následně
se nanese lepicí hmota celoplošně
pomocí zubového hladítka.
Lepicí hmota nesmí zůstávat ve spárách mezi izolačními deskami.
PŘIPEVNĚNÍ LIŠT
Lišta se zatlačí do předem nanesené
vrstvy stěrkové hmoty. Přebytek stěrkové hmoty, prostoupený oky síťoviny,
se zahladí nerezovým hladítkem.
Nová řešení detailů ETICS
pro zabezpečení požadavků požární ochrany budov
Protipožární řešení ostění a nadpraží dodatečného
zateplovacího systému STX.THERM® ALFA
V souvislosti s ČSN 73 0810 nabízíme možnosti řešení ostění otvorů a nadpraží
staveb bez nutnosti použití ETICS z minerální vlny v ploše ETICS z EPS. Nedochází
zde ke kombinaci dvou velmi odlišných druhů izolantů – expandovaného polystyrenu a minerální vlny. Místo jejich styku je vždy potenciálním rizikem vzniku trhlin.
Řešení pomocí speciálních plastových lišt
Řešení pomocí plastové začišťovací lišty s integrovanou tkaninou a lišty rohové
s okapnicí AFD a lišty nárožní AFC. Vlastní ostění a nadpraží je opatřeno pásem
minerální vlny do úrovně vnitřní plochy EPS. Přes minerální vlnu přesahuje izolant
EPS lepený v ploše fasády. Uvedená varianta je odzkoušena a splňuje podmínky
ČSN 73 0810.
Penetrace
penetrační lak EH,
základní barva HC-4
Základní vrstva
stěrková hmota
ALFAFIX® S1 nebo
ALFAFIX® S101
a skleněná síťovina VT1
Izolační desky
polystyren EPS F nebo
šedý polystyren EPS F
Lepicí hmota
ALFAFIX® S2, S1, S11, TIS
nebo S101 dle podkladu
a podmínek
Ilustrační obrázek.
POSTUP MONTÁŽE
Povrchová úprava
BETADEKOR® AF / AD, SAF / SAD,
SIF / SID, VF / VD či SF / SD,
lokálně mozaikové omítky
ALFADEKOR G či BRICK FLEXY
6
Lišta
rohová s okapnicí
a tkaninou AFD
nebo lišta nárožní
s tkaninou AFC
Izolant
desky TR10 či lamely
TR80 z minerální vlny
(šířka izolantu dle
hloubky zapuštění
okenního rámu)
Lišta
okenní začišťovací
s tkaninou
Řešení nadpraží okenní začišťovací lištou
a rohovou lištou s okapnicí AFD
2
7
4
5
3
8
4
4
10 10
9
souvrství
min. 6,5 mm
souvrství
min. 6,5 mm
6
min. 20 mm
8
NOVÁ
řešení
detailů
ETICS
1
min. 20 mm
Legenda:
1
1. stěnová konstrukce;
2. lepicí hmota;
2
3. tepelně izolační desky EPS;
4. stěrková hmota s výztuží;
7
5. penetrační nátěr
(určený systémem);
4
6. omítka;
7. systémové hmoždinky
5
(zapuštěné s krytkou/lícující);
8. rohová lišta s okapnlčkou AFD; 6
9. okenní začlšťovací lišta;
10. izolační pásek z minerální vlny 3
min. tl. 20 mm.
9
Lišta rohová s okapnicí a tkaninou AFD z plastu odolného alkalickému prostředí je určena k snadnému začištění omítky a svodu vody. Lišta je určena k vytváření protipožárního řešení nadpraží spolu s níže uvedením řešením ostění bez nutnosti použití ETICS
z MW v ploše fasády dodatečného zateplení. Řešení vyhovuje ČSN 73 0810.
pro zabezpečení
požadavků požární
ochrany budov
1
2
2
7
7
4
4
5
5
6
6
3
3
8
8
4
4
10 10
9
strana 4–7
souvrství
min. 6,5 mm
souvrství
min. 6,5 mm
1
min. 20 mm
Legenda:
1. stěnová konstrukce;
2. lepicí hmota;
3. tepelně izolační desky EPS;
4. stěrková hmota s výztuží;
5. penetrační nátěr (určený
systémem);
6. omítka;
7. systémové hmoždinky
(zapuštěné s krytkou/lícující);
8. rohová lišta AFC;
9. okenní začišťovací lišta;
10. izolační pásek z minerální vlny
min. tl. 20 mm.
min. 20 mm
Řešení ostění okenní začišťovací lištou
a rohovou lištou AFC
9
Lišta nárožní s tkaninou AFC z plastu odolného alkalickému prostředí slouží k snadnému začištění omítky. Lišta je určena k vytváření protipožárního řešení ostění spolu
s výše uvedeným řešením nadpraží bez nutnosti použití ETICS z MW v ploše fasády dodatečného zateplení. Řešení vyhovuje ČSN 73 0810.
7
Odkazované požární normy
 ČSN 73 0810 – Tato norma upřesňuje požadavky
na stavební výrobky a stavební konstrukce, popř.
na požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k ČSN
73 0802, ČSN 73 0804 a k navazujícím normám,
podle nichž je navrhována požární bezpečnost stavebních a technologických objektů v ČR.
 ČSN 73 0802 – Tato norma platí pro projektování
požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů a prostorů, pokud
změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup
podle této normy.
 ČSN 73 0804 – Tato norma platí pro projektování
požární bezpečnosti nových stavebních objektů,
jejich částí a prostorů určených pro výrobu a pro
projektování změn staveb stávajících výrobních
objektů a prostorů, pokud změny staveb vyžadují
podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.
 ČSN ISO 13785-1 – Tato část ISO 13785 specifikuje ověřovací metodu pro stanovení reakce na oheň
výrobků a konstrukcí fasád nebo plášťů, vystavených teplu od simulovaného venkovního požáru,
s plameny působícími přímo na fasádu.
www.stomix.cz
bezplatná linka ✆ 800 555 300
STOMIX, spol. s r. o.
790 66 Skorošice 197
tel.: +420 584 484 111
fax: +420 584 484 112
e-mail: [email protected]
Platnost prospektu od 15. 2. 2012.
Informace o registrovaných ochranných známkách
společnosti STOMIX, spol. s r. o. najdete na www.stomix.com.
Download

Nová řešení protipožárních detailů ETICS