PROSPĚŠNOST POUŽÍVÁNÍ
MYKORHIZNÍCH HUB
PŘI PĚSTOVÁNÍ ZELENINY
RNDr. Aleš Látr, Ph.D.
Symbiom, s. r. o.
Sázava 170
563 01 Lanškroun
www.symbiom.cz
Co je mykorhiza?
Přirozená symbióza (vzájemně prospěšný vztah) mezi kořeny rostlin a půdními houbami.
Pod plodnicí houby
rostou houbová vlákna v půdě
a kdyţ se dostanou do kontaktu s
kořenem
hostitelské
rostliny
vytvářejí mykorhizu = orgán
zaloţený na symbióze houby a
kořene rostliny.
Typy mykorhiz:
Endomykorhiza:
1. Arbuskulární:
tvořena arbuskulárními mykorhizními houbami, které tvoří
symbiózu asi s 80 % všech rostlinných druhů (od mechorostů
po krytosemenné rostliny)
2. Erikoidní:
tvořena erikoidními houbami, typická pro rostliny čeledi
Ericaceae a Epacridaceae (jiţní polokoule)
Další: Orchideoidní, Arbutoidní, Monotropoidní
Ektomykorhiza:
tvořena ektomykorhizními houbami (5-6 tis. druhů), specifická
pro jehličnany a některé listnaté dřeviny (cca 3% rostlinných
druhů)
arbuskulární mykorhiza
arbuskuly
• Fosilní záznamy AM struktur
– stáří 400 mil let (spodní devon)
(druh Aglaophyton major)
© Taylor et al 1995
arbuskulární
mykorhiza
Mycelium (podhoubí)
prorůstá do okolní půdy
Na něm se v půdě (popř. v kořeni) tvoří
mikroskopické spory velikosti cca 0,03-0,3 mm.
arbuskulární mykorhiza
Erikoidní mykorhiza
Mycelium můţe být
pěstováno asepticky na
agarových plotnách
Vlasové kořeny
Hyfové smyčky
Ektomykorhiza
Ektomykorhiza
EcM špičky
Co mykorhiza přináší rostlině?

Lepší výţiva rostlin
mikroelementy, voda)

Zvětšení absorpčního povrchu kořenů aţ
700x a tím i objemu půdy pro čerpání ţivin.

Zvýšení odolnosti rostliny vůči nedostatku
vody a dalším stresům ţiv. prostředí

Zvýšení odolnosti proti některým kořenovým
patogenům houbového původu

Sníţení mortality

Větší intenzita a délka kvetení

Sníţení vzájemné kompetice rostlin o zdroje
ţivin,
zvýšení
druhové
diverzity
a
produktivity společenstva
(P,
N,
K,
někt.
Další výhody mykorhizy:
A) Ovlivnění koloběhu uhlíku (sekvestrace uhlíku)
B) Zvýšení produkce sekundárních metabolitů a dalších látek
C) Protierozní působení
D) Fytoremediace
A) OvlivnĚní KolobĚhu uhlíku (C sequestration)
Přidání AM do narušené půdy můţe
vést k umístění značné mnoţství C pod
povrchem (ca 200 tun/ha)
EcM houby v lesních ekosystémech
působí jako mnohem větší sinky C
(alokace aţ 24% rostlinou asimilovaného C)
V 1 g půdy - aţ několik desítek metrů
vláken AM mycelia
Na 1 ha je ca. 800 kg EcM mycelia
B) Zvýšení produkce sekundárních metabolitů
a dalších látek
Vliv na růst a produkci vláken a oleje u lnu
Fibre weigth (g / pot) produced
in different AMF treatments
Shoot dry weight [g] of two cultivars of flax in different AMF treatments
7
0.5
6
x
x
5
x
0.4
a
a
ab
b
4
b
0.3
c
3
0.2
2
y
1
d
0.1
c
0
NM
MOSS
INTRA
MIX
NM
Fibre-producing cultivar
MOSS
INTRA
MIX
0.0
NM
Oil-producing cultivar
Percentage of saturated and non-saturated fatty acids
in linseed in different AMF treatments
100
x
y
y
INTRA
MIX
Number of mature capsules and/or produced flowers per
pot in different AMF treatments
y
12
a
80
60
ab
b
10
8
40
20
MOSS
6
a
b
a
a
4
2
0
NM
MOSS
Saturated fatty acids
INTRA
MIX
Non-saturated fatty acids
c
0
NM
MOSS
INTRA
MIX
B) Zvýšení produkce sekundárních metabolitů
a dalších látek
Zvýšení výnosu cukrové třtiny o 30%,
zvýšení obsahu cukru o 2%
Aplikace mykorhizních hub na plantáţi cukrové třtiny
(Pandţáb, Pakistán)
C) Agregace půdních částic = protierozní působení
Ztmelení částic půdy působením mycelia
a produkcí glomalinu (AM)
M
• ca. 3 % celkového půdního C a 5% N v půdě trop.
pralesů ve formě glomalinu
• hyfy a glomalin tvoří aţ 15% organického
půdního C v travnatých biomech
K
C) Agregace půdních částic = protierozní působení
Dospělý buk má přibliţně
8 km dlouhé kořeny.
Pokud bychom změřili
celkovou délku
mykorhizních vláken na
jeho kořenech,
dosáhla by délky…
M
K
…obvodu celé zeměkoule!
D) Fytoremediace
Sníţení translokace polutantů do nadzemních
částí rostlin (kvalita a bezpečnost potravy)
Effect of inoculation on concentration of Cd in shoots of Salix x smithiana Willd.
clone S-218 at the plantation "komin"
35
S_Cd: KW-H(1;37) = 7,357; p = 0,0067
Mean
30
Mean ± Conf. Int.
S_Cd [mg.kg-1]
25
20
15
10
5
0
N
Y
• imobilizace TK do látek produkovaných AM (glomalin)
• precipitace do polyfosfátových granulí v půdě
• pasivní adsorpce do buň. stěny hyf (např. 0,5 mg Cd/
g suché biomasy)
• chelatace TK v hyfách
Sníţená koncentrace Cd v salátu
o 70% (Čína, Univ. Beijing)
Produkty–mykorhizní pŘípravky:
Symbivit®
pro většinu (až 80%)
rostlin, např. pokojové,
balkónové a truhlíkové
květiny, zeleninu a
ovocné stromy, keře,
okrasné jehličnany,
atd.
Ectovit®
pro většinu
jehličnatých a některé
listnaté dřeviny např.
dub, buk, lípa, habr,
olše, habr, topol aj.
Rhodovit®
pro vřesovcovité
rostliny, např. pro
rododendrony,
azalky, vřesy,
borůvky, brusinky aj.
TurfComp®
pro kultivaci a
ošetřování travních
porostů (golfová a
fotbalová hřiště),
pro zahradní a
parkové trávníky
DOPLŇKOVÉ PRODUKTY:
PlantaSorb®
Přípravek zadržující půdní vlhkost,
tím umožňuje snížit zálivku rostlin;
může opakovaně absorbovat a
uvolňovat vodu podle požadavků
kořenového systému rostliny
Conavit®
Ekologické, dlouhodobě působící
hnojivo, složené ze 100% přírodních
látek (výtažky z mořských organismů,
přírodní huminové látky, mleté nerosty a
horniny, přírodní keratin)
Symbivit®
muškát
Řada Bonsai
Symbivit®
rajčata a papriky
Projekt MicroFruit (2009-2011)
Partneři: ČR + Maďarsko + Portugalsko
Výsledek projektu:
- kombinovaný mikrobiální přípravek na bázi organické hmoty (sláma,
otruby…) rozložené saprotrofními houbami, a symbiotickými mykorhizními
houbami
- ověřeno při pěstování rajčete, póru, cibule, papriky
+
Financováno: E!4366, MŠMT 7D08003
+
=
Kvalitativní parametry produkce
Zvýšení výnosu, obsahu minerálních látek
a antioxidační kapacity u cibule kuchyňské
Antioxidant activity
Bulb weight
[g]
a
a
b
bc
c
25
[mgKg/100 g]
a
75
50
a
20
100
b
15
c
10
5
d
d
0
0
Ctrl
S
M1
M2
S+M1 S+M2
Ctrl
150
ab
ab
bc
ab
c
60
ab
1800
[mg/kg]
[mg/kg]
M1
2000
a
120
S
M2
S+M1 S+M2
Content of K
Content of Mg
90
ab
1600
a
a
cd
bc
d
1400
30
1200
0
Ctrl
S
M1
M2
Financováno: E!4366, MŠMT 7D08003
S+M1 S+M2
Ctrl
S
M1
M2
S+M1 S+M2
Dvojnásobné zvýšení
obsahu vitamínu C u póru
Výnos a Kvalita produkce
Zvýšení výnosu paprik
(var. Szegedi) o 65%
Kontrola
Mykorhiza
Zvýšení antioxidační kapacity
Rajče
Financováno: E!4366, MŠMT 7D08003
Pór
Projekt MycoDripSeed (2010-2013)
Partneři: ČR + Izrael (firma Netafim)
Základním cílem je vývoj dvou unikátních technologií:
1. aplikace mykorhizního inokula systémem podpovrchové závlahy
přímo k pěstovaným rostlinám
2. obalování semen mykorhizním inokulem
Financováno: E!5087, MŠMT 7D10001
Projekt MyCropSubstrate
(2011-2013)
Partneři: Španělsko (firma Microgaia) + ČR
Základními cíly je vyvinutí dvou nových produktů:
1. nový typ substrátu (kompostu) obohacený o Trichodermu harzianum a
arbuskulární mykorhizní houby
2. kombinovaný mykorhizní produkt obohacený o trichodermu
+
Financováno: E!6203, MŠMT 7D11003
Způsoby aplikace
mykorhizních pŘípravků

Suchá forma při výsadbě

Mokrá forma při výsadbě
Suchá Aplikace
Do řádků traktorem se sečkou
Ručně
Rozprášením
Rozmetadlem
Zamícháním do substrátu při
kontejnerové výrobě
Obalování
Mokrá Aplikace
Ručně
Aplikace při
produkci sadby
Prostokořenná sadba
Přímá aplikace
Krytokořenná sadba
Hydroosev
PŘÍKLADY POUŢITÍ
MYKORHIZNÍCH HUB
PŘíklady pouţití mykorhizních
produktů firmy Symbiom s.r.o.

Pouţití pro kaţdého zahrádkáře
 pokojové, balkónové a truhlíkové rostliny a cibuloviny
 okrasné keře
 ovocné, jehličnaté i listnaté stromy
 zelenina
 trávník

Zahradnictví, vinařství a školkařství

Organické zemědělství

Velkoplošné výsadby dřevin a ostatní rostlin

Rekultivace

Golfová a fotbalová hřiště
Zahradnictví
Petunia
 Sníţení mortality, urychlení růstu a
kvetení, zvětšení biomasa, počtu květů
Cyclamen
Kontrola
Mykorhiza
Verbena, Diascia, Torenia
Kontrola
Mykorhiza
Kontrola
Mykorhiza
PĚstování Eukalyptu v kys. trop.
půdách s nízkou dostupností P
Zvýšení nadzemní biomasy a
čerstvé biomasy kořenů
Ty stejné stromy
Ošetřené a neošetřené eukalypty,
po 45 měsíce
letechpo aplikaci, Keňa
PĚstování čajovníku & RŮŢÍ, KeŇa
PĚstování tropického ovoce
Inokulace sazenic banánovníku při zakládání plantáţe Kolumbie
Založení plantáže v říjnu 2006
3. prosince 2006
Ţádná fruktifikace
 Nástup fruktifikace o 3 měsíce
Inokulováno
dříve na inokulované plantáţi
 Výnos větší o 25%
Kontrola
Organické zemĚdĚlství
Inokulace sazenic borůvek při zakládání plantáţe Španělsko,
realizace Atlantic Blue Ltd.
Konvenční
ošetření
Organické
ošetření
CO ŘÍCI ZÁVĚREM?
 Ačkoli mykorhizu nevidíme, je velmi důleţitou součástí fungování
rostliny i celého ekosystému
 Aplikace mykorhizních hub je nejen ekologickou, ale i
ekonomicky výhodnou investicí při pěstování rostlin
DĚkuji za pozornost
Download

Symbiom