Centrum sociálních slu eb pro seniory Pohoda, p.o., Okru ní 1779/16, 792 01
Bruntál
Souhlas se shroma ováním a zpracováním
osobních a citlivých údaj
Jméno a p)íjmení…………….…………………………………………………………………………………………………….
Datum narození……………………………………………………………………………………………………………………..
Svým podpisem Vám dávám v souladu se zákonem 1. 101/2000 Sb., o ochran2 osobních údaj4
souhlas ke shroma 5ování a zpracování osobních a citlivých údaj4 o své osob2.
Za jakým ú elem tyto údaje zjiš"ujeme: uzav)ení smlouvy, poskytování
ošet)ovatelské pé1e
Zjiš"ujeme a shroma
zdravotní a
ujeme o Vás tyto osobní a citlivé údaje:
1. EVIDEN,NÍ SLO0KA
•
jméno a p)íjmení, rodné p)íjmení, rodné 1íslo, datum narození, místo narození, telefonní
kontakt, rodinný stav, bydlišt2, zdravotní pojiš8ovna, vým2r d4chodu, výše p)ísp2vku na
pé1i, státní p)íslušnost, národnost, rozhodnutí soudu o zbavení 1i omezení u ivatele
k právním úkon4m, usnesení soudu o ustanovení opatrovníka, údaje o zp4sobu úhrady,
doklady o finan1ních operacích
P4ístup k eviden ní slo ce:
• )editelka, vedoucí úseku p)ímé pé1e, vedoucí úseku zdravotní pé1e, pracovník
sociálního úseku, administrátor PC
Uchovávání eviden ní slo ky v pr b6hu poskytování sociální slu by:
• na sociálním úseku v uzamykatelné kartotéce
Archivování eviden ní slo ky po ukon ení sociální slu by:
• 10 let ve spisovn2 Centra sociálních slu eb pro seniory Pohoda, p.o., poté skartace
2. ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE
•
jméno a p)íjmení, rodné 1íslo, zdravotní pojiš8ovna, údaje o zdravotním stavu adatele
(vyjád)ení registrujícího praktického léka)e),
P4ístup ke zdravotní dokumentaci:
• )editelka, vedoucí úseku p)ímé pé1e, vedoucí úseku zdravotní pé1e, všeobecné sestry,
léka)
Uchovávání zdravotní dokumentace v pr b6hu poskytování sociální slu by:
• uzam1eno v pracovn2 ošet)ujícího léka)e
Archivování zdravotní dokumentace po ukon ení sociální slu by:
• ihned po ukon1ení sociální slu by je zdravotní dokumentace archivována
praktickým léka)em
3. OŠET>OVATELSKÁ DOKUMENTACE
• jméno a p)íjmení, rodné 1íslo, vstupní anamnéza, zdravotní pojiš8ovna
P4ístup k ošet4ovatelské dokumentaci:
• )editelka, vedoucí úseku p)ímé pé1e, vedoucí úseku zdravotní pé1e, všeobecné sestry,
pracovníci p)ímé pé1e, pracovník sociálního úseku, léka)
Uchovávání ošet4ovatelské dokumentace v pr b6hu poskytování sociální slu by:
• uzam1ena v pracovn2 slou ícího personálu
Archivování ošet4ovatelské dokumentace po ukon ení sociální slu by:
• 10 let ve spisovn2 Centra sociálních slu eb pro seniory Pohoda, p.o., poté skartace
Strana 1 (celkem 2)
Centrum sociálních slu eb pro seniory Pohoda, p.o., Okru ní 1779/16, 792 01
Bruntál
4. SOCIÁLNÍ DOKUMENTACE
•
jméno a p)íjmení, datum narození, záznamy o zjišt2ných pot)ebách, osobních cílech,
posouzení pot)eb, záznam sociální pracovnice z osobního jednání se zájemcem o
slu bu, plán rizik, plán pé1e, podané stí nosti, záznam z M2Ú
P4ístup k sociální dokumentaci:
• )editelka, vedoucí úseku p)ímé pé1e, vedoucí úseku zdravotní pé1e, léka), všeobecná
sestra, pracovník sociálního úseku, pracovník p)ímé pé1e
Uchovávání sociální dokumentace v pr b6hu poskytování sociální slu by:
• uzam1ena v pracovn2 slou ícího personálu
Archivování ošet4ovatelské dokumentace po ukon ení sociální slu by:
• 10 let ve spisovn2 Centra sociálních slu eb pro seniory Pohoda, p.o., poté skartace
Centrum sociálních slu eb pro seniory Pohoda, p.o. se zavazuje, e:
• osobní a citlivé údaje z4stanou d4v2rné a p)ístupné pouze omezenému kruhu
oprávn2ných osob
• nakládání s osobními údaji a jejich evidence podléhá p)ísnému bezpe1nostnímu re imu,
který zajiš8uje, e údaje není mo no zneu ít
• eviduje osobní údaje pouze po nezbytn2 nutnou dobu, tak jak ukládají obecn2 závazné
právní p)edpisy
• krom2 osobních údaj4 zpracovávaných, evidovaných a archivovaných v písemné podob2
je stejnou m2rou zajišt2na i ochrana osobních údaj4 v elektronické podob2
• s osobními a citlivými údaji p)icházejí pracovníci organizace do kontaktu jen v té mí)e,
jak je to nezbytné pro výkon jejich konkrétní 1innosti
Upozorn6ní: V dy máte mo nost nahlédnout do jakékoliv dokumentace, která je o Vás
v domov6 vedena.
V:…………………………..Dne:…………………
…………………………………………………………………..
vlastnoru ní podpis zájemce o slu bu
……………………………………………………………………
podpis soudem ustanoveného opatrovníka
…………………………………………………………………..
podpis zákonného zástupce
Strana 2 (celkem 2)
Download

Souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních a citlivých