Seznam doporučené literatury
Základní literatura
Arboristické standardy
Odkaz: http://standardy.nature.cz/
Kolařík a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les I. Vlašim: ČSOP, 2004.
Popis základním praktických metod ošetřování stromů v městském prostředí. Základní učební
materiál pro úroveň ČCA, ČCA Stromolezec, ČCA Plošinář i ČCA Konzultant.
Odkaz: http://safetrees.cz/
Kolařík a kol. Péče o dřeviny rostoucí mimo les II. Vlašim: ČSOP, 2005.
Metody hodnocení stavu stromů (dendrologické průzkumy) včetně hodnocení jejich provozní
bezpečnosti a výpočtu hodnoty dřevin různými metodami. Obsahuje i rozsáhlou fytopatologii
okrasných dřevin. Učební materiál pro úroveň ČCA Konzultant.
Odkaz: http://safetrees.cz/
Kolektiv: WLA - manuál metody
Manuál pro výpočet základní hodnoty stability soliterních stromů. Metoda byla vyvinuta na základně
grantu AOPK ČR. Učební materiál pro úroveň ČCA Konzultant.
Odkaz: http://www.wla.cz/
Kolařík a kol. Oceňování dřevin rostoucích mimo les. Praha: AOPK ČR, 2009
Metodika popisující postup pro oceňování dřevin rostoucích mimo les s případovými studiemi.
Základní učební materiál pro úroveň ČCA Konzultant.
Odkaz: http://safetrees.cz/
Pejchal, M. Arboristika I. - Obecná dendrologie. Mělník: VOŠZa a SZaŠ Mělník, 2008
Smýkal, F. a kol. Arboristika II. - Výsadby dřevin. Mělník: VOŠZa a SZaŠ Mělník, 2008.
Žďárský, M. a kol. Arboristika III. - Řez stromů, konzervační ošetření, vázání korun, stromolezení,
kácení, pnoucí dřeviny. Mělník: VOŠZa a SZaŠ Mělník, 2008.
Smýkal, F. a kol. Arboristika IV. - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební
činnosti, stromy versus stavby, minimalizace poškození krytů zpevněných ploch kořeny stromů,
letokruhová analýza. Mělník: VOŠZa a SZaŠ Mělník, 2008.
Kolařík, J. a kol. Arboristika V. - Hodnocení stromů. Mělník: VOŠZa a SZaŠ Mělník, 2008.
Soubor publikací vydaných VOŠZa a SZaŠ Mělník obsahující komplexní informace z oboru
arboristika. Učební materiál pro úrovně ČCA (II., III., IV.), ČCA Stromolezec (II., III., IV.), ČCA Plošinář
(II., III., IV.) i ČCA Konzultant (I., II., III., IV., V.).
Koblížek, J. Jehličnaté a listnaté dřeviny našich zahrad a parků. Tišnov: Sursum, 2006.
Klíč k určování dřevin používaných v sadovnictví. Učební materiál pro úroveň ČCA Konzultant.
Úradníček, L., Maděra, P., Tichá, S., Koblížek, J. Dřeviny České republiky. Kostelec nad Černými Lesy:
Lesnická práce, s. r. o., 2009.
Publikace s kvalitní obrazovou dokumentací a ekologickými nároky dřevin, vhodná pro studium
dendrologie speciální. Učební materiál pro úroveň ČCA, ČCA Stromolezec, ČCA Plošinář i ČCA
Konzultant.
Přeložil: Žďárský M.,2003. Zásady bezpečnosti práce ve stromech. European Arboricultural Council
(EAC): Německo, 1997.
Učební materiál pro úroveň ČCA Stromolezec, Plošinář.
Odkaz: www.arboristika.cz/texty-v-pdf/index.php
Ostatní doporučená literatura
Kolektiv: Strom pro život – život pro strom II. – „Kořenová zóna stromu“ – sborník přednášek.Praha:
SPoD SZKT, 1999.
Kolektiv: Strom pro život – život pro strom III. – „Omezený prostor pro růst“ – sborník
přednášek.Praha: SPoD SZKT, 2001.
Kolektiv: Strom pro život – život pro strom IV. – „Řez dřevin z pohledu nového století“ – sborník
přednášek. Praha: SPoD SZKT, 2003.
Kolektiv: Strom pro život – život pro strom VI. – „Věk stromů“ – sborník přednášek. Praha: SPoD
SZKT, 2007.
Kolektiv: Strom pro život – život pro strom VII. – „Aleje v krajině“ – sborník přednášek. Praha: SPoD
SZKT, 2008.
Kolektiv: Strom pro život – život pro strom VIII. – „Stromy v sídlech - aktuální poznatky“ – sborník
přednášek. Praha: SPoD-ISA SZKT, 2009.
Kolektiv: Strom pro život – život pro strom IX. – „Kvalita práce v arboristice - poznáte ji ?!“ – sborník
přednášek. Praha: SPoD-ISA SZKT, 2010.
Sborníky přednášek z konferencí Strom pro život - život pro strom poskytují průběžné informace z
oboru.
Odkaz: http://www.szkt.cz/publikace.html?vmcchk=1
Bláha, L. a kol. Rostlina a stres. Praha: Výzkumný ústav rostlinné výroby, 2003.
Černý, A. Parazitické dřevokazné houby. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1989.
Gryndler, M. a kol. Mykorhizní symbióza - O soužití hub s kořeny. Praha: Academia, 2005.
Hieke, K. Praktická dendrologie. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1978.
Hieke, K. Lexikon okrasných dřevin. Praha: Helma, 1994.
Hurych, V. Sadovnictví 2 – Okrasné dřeviny. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1985.
Hurych, V. Okrasné dřeviny pro zahrady a parky. Praha: Nakladatelství Čas, 1996.
Kochová, I. Přírodě blízké metody ošetřování stromů - absolventská práce. Mělník: VOŠZa Mělník,
2003.
Kolektiv: Dílna vázání korun stromů – sborník přednášek. Modřice: Česká arboristická skupina SPoD SZKT, 1998.
Kůdela, V. Obecná fytopatologie. Praha: Academia, 1989.
Larcher, W. Fyziologická ekologie rostlin. Praha: Academia, 1988.
Mejstřík, V. Mykorhizní symbiózy. Praha: Academia, 1988.
Míchal, I. Ekologická stabilita. Brno: Veronica, 1994.
Pejchal, M. Hodnocení vitality stromů v městských ulicích. In: Stromy v ulicích - sborník
přednášek.Praha: SPoD SZKT, 1995.
Pejchal, M. Výběr dřevin pro uliční stromořadí. In: Stromy v ulicích - sborník přednášek. Praha: SPoD
SZKT, 1995.
Pejchal, M. Zabezpečení příznivých stanovištních podmínek pro uliční stromořadí. In: Stromy v
ulicích - sborník přednášek. Praha: SPoD SZKT, 1995.
Procházka, S. a kol. Fyziologie rostlin Praha: Academia, 1998.
Přeloženo: SPoD SZKT, 2003. Rozpoznání rizik u stromů - informační brožury ISA. Champaign, USA:
ISA , 1995.
Přeloženo: SPoD SZKT, 2002. Řez dospělých stromů - informační brožury ISA. Champaign, USA: ISA ,
1997.
Přeloženo: SPoD SZKT, 2003. Stromy a trávníky - informační brožury ISA. Champaign, USA: ISA ,
1995.
Přeloženo: SPoD SZKT, 2002. Výsadba nových stromů - informační brožury ISA. Champaign, USA: ISA
, 1995.
Štěpán, V. Stromy v ulicích a na parkovištích. Plzeň: NAVA TISK, s. r. o., 2003.
Wágner, P. Lezecké techniky v systému péče o stromy – diplomová práce. Lednice na Moravě: ZF,
MZLU v Brně, 1996.
Žďárský, M. Vázání korun v systému péče o stromy – diplomová práce. Lednice na Moravě: ZF,
MZLU v Brně, 1996.
Kolařík, J. The application of the static integrated approach for arboricultural practice. Rosice,
2003.
Lilly, S. Arborist Certification Guide. USA: ISA, 1994.
Lilly, S. Tree Climbers Guide. USA: ISA, 1998.
Mattheck, C. Trees – the mechanical design. New York: Springer-Verlag, 1991.
Mattheck, C., Breloer, H. The Body Language of Trees. London: HMSO Books, 1995.
Praus, L., Horáček, P. Assessment of tree stability - The mechanical behaviour of a tree. Wood
Research 50, 2005.
Read, H. Veteran Trees – A guide to good management. Peterborough: English Nature, 2000.
Shigo, A. L. A New Tree Biology. Durham, New Hampshire: Shigo and Trees, 1994.
Dujesiefken, D. Der Kronenschnitt in der Baumpflege, str. 27 - 31 In: Neune Landschaft 36. Berlin Hannover: Patzer - Verlag, 1991.
Siewniak, M., Kusche, D. Baumpflege heute. Berlin - Hannover: Patzer - Verlag, 1994.
Legislativní předpisy a normy:
Zákon č. 114/1992 sb. o ochraně přírody a krajiny
Vyhláška č. 395/1992 sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Zákon č. 326/2004 sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů.
Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů
při použití přípravků na ochranu rostlin.
Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin.
Vyhláška 324/90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.
Základní podklady z české legislativy týkající se ochrany přírody a krajiny, rostlinolékařské péče a
bezpečnosti práce. Učební materiál pro úroveň ČCA, ČCA Stromolezec, ČCA Plošinář, ČCA Konzultant.
ČSN 83 9001 - Sadovnictví a krajinářství - Terminologie - Základní odborné termíny a definice.
ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou.
ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.
ČSN 83 9041 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace
terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních
prvků, kombinované konstrukce.
ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační
plochy.
ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch při stavebních pracích.
Download

Seznam doporučené literatury