Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Spisová značka: MMZL-SÚ-137141/2012/Hn
Číslo jednací dokumentu: MMZL 038225/2013
Oprávněná úřední osoba: Hnilicová, tel. 577630122
Zlín, dne 22.3.2013
Obec Velký Ořechov, Velký Ořechov 19, 763 07 Velký Ořechov
OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ
OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Výroková část:
Stavební úřad Magistrátu města Zlína, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2012,
v souladu s čl. II bodu 14 zákona č.350/2012 Sb., zákon ze dne 19.září 2012, kterým se mění zákon
č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a některé související
zákony, v územním řízení vydal dne 12.3.2013 rozhodnutí pod sp.zn.: MMZL-SÚ-137141/2012/Hn, pod
č.j. dokumentu: MMZL 02366/2013, které se týká umístění stavby:
"Velký Ořechov - ČOV a kanalizace"
Velký Ořechov č.p. 85
(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 135/1, parc. č. 1550, 1561/1, 1561/2, 1562, 2277, 2297, 2298,
2306, 2307, 2309, 2310, 2311, 2312 v katastrálním území Kelníky, st. p. 139, 211, parc. č. 1/6, 16/1,
16/3, 17/1, 26/1, 29/1, 29/2, 30/3, 63/1, 63/8, 63/9, 63/12, 116/10, 324/24, 345/3, 366/1, 370, 373, 374,
376/1, 387/2, 387/5, 388/2, 390/1, 390/5, 390/16, 391/1, 391/2, 401/1, 920, 922/6, 990/1, 995/24, 995/28,
995/31, 995/33, 1033/2, 1035, 1125/3, 1125/4, 1125/16, 1510/2, 1520/1, 1520/2, 1520/3, 1520/4, 1520/5,
1520/6, 1520/9, 1520/10, 1520/11, 1520/12, 1520/27, 1520/28, 1520/29, 1520/30, 1520/31, 1520/50,
1520/66, 1520/67, 1520/68, 1520/69, 1520/71, 1520/74, 1520/77, 1520/78, 1520/79, 1520/80, 1521,
1522, 1523, 1525/1, 1533/1, 1533/3, 1533/4, 1533/6, 1533/9, 1535/1, 1535/2, 1535/11, (p. p. k. 324/2,
356/1, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 369, 387/1, 390/2, 390/3, 390/4, 390/6, 390/7, 401/2,
402/1, 405/1, 405/2, 906/1, 968, 969/1, 969/2, 975, 989/1, 990, 1014/1, 1019/1, 1022/1, 1023/1, 1025/1,
1028/1, 1031/1, 1033/1, 1063, 1065/1, 1066, 1068, 1092/1, 1092/2, 1095/1, 1095/2, 1100/2, 1102,
1103/1, 1107, 1110, 1116, 1122/1, 1122/2, 1124/1, 1124/2, 1125/1, 1125/2, 1223) v katastrálním území
Velký Ořechov.
Správní orgán opravným rozhodnutím podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost ve výrokové
části I na straně č. 1, v názvu stavby a to tak, že,
text zřejmé nesprávnosti:
"Velký Ořechov - ČOV a kanalizace"
Velký Ořechov č.p. 85
opravuje textem:
"Velký Ořechov - ČOV a kanalizace"
Velký Ořechov - Kelníky
Spis.zn. MMZL-SÚ-137141/2012/Hn
str. 2
Č.j.: MMZL 038225/2013
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Velký Ořechov, Velký Ořechov 19, 763 07 Velký Ořechov, IČ 00284637
Odůvodnění:
V části výroku písemného vyhotovení rozhodnutí Stavebního úřadu MMZ ze dne 12.3.2013 pod sp.zn.:
MMZL-SÚ-137141/2012/Hn, pod č.j. dokumentu:MMZL 02366/2013, které se týká umístění výše
uvedené stavby se vyskytla zřejmá nesprávnost, která se týkala části výroku, ve kterém Stavební úřad
MMZ mylně uvedl název stavby. Z textu výroku rozhodnutí je zřejmé, že došlo k administrativní chybě.
Dle ust. § 70 zákona č. 500/2004 Sb., citace: „Opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení
rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí
vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí. Prvním
úkonem správního orgánu ve věci opravy je vydání tohoto rozhodnutí. Právo podat odvolání proti
opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.“
konec citace.
Správní orgán proto opravným rozhodnutím v souladu s výše citovaným ustanovením zákona zřejmou
nesprávnost opravil.
Okruh účastníků řízení stavební úřad MMZ vyhodnotil v souladu s ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního
řádu, kdy účastníkem v řízení o žádosti je žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv
nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu; a dále dle odst. 2 stejného
právního ustanovení, kdy účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo
dotčeny ve svých právech nebo povinnostech.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
OBEC KELNÍKY, Kelníky 1, 763 07 Velký Ořechov
Lesy České Republiky s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755
01 Vsetín
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín
František Gregůrek, nar. 11.7.1957, Za Humny 418, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště 1
František Gregůrek, nar. 10.5.1965, Hřivínův Újezd 7, 763 07 Velký Ořechov
Josef Gregůrek, nar. 6.3.1960, Babice 521, 687 03 Babice u Uher.Hradiště
Milan Gregůrek, nar. 6.3.1971, Hřivínův Újezd 67, 763 07 Velký Ořechov
Miloslav Gregůrek, nar. 21.7.1962, Nedachlebice 292, 687 12 Bílovice u Uher.Hradiště
Miroslav Gregůrek, nar. 24.2.1965, Hřivínův Újezd 67, 763 07 Velký Ořechov
Stanislav Gregůrek, nar. 27.11.1965, Huštěnovice 58, 687 03 Babice u Uher.Hradiště
Vladimír Gregůrek, nar. 14.2.1964, Březůvky 42, 763 45 Březůvky
Marcela Kolajová, nar. 25.1.1962, Svárov 66, 687 12 Bílovice u Uher.Hradiště
Hana Miklová, nar. 13.11.1962, Hřivínův Újezd 178, 763 07 Velký Ořechov
Anna Smékalová, nar. 26.8.1958, Za Humny 287, Kostelec, 763 14 Zlín 12
Lada Čagánková, nar. 21.3.1975, Kelníky 39, 763 07 Velký Ořechov
Obec Velký Ořechov, Velký Ořechov 19, 763 07 Velký Ořechov
Pavel Sedláček, nar. 4.7.1945, Velký Ořechov 179, 763 07 Velký Ořechov
Marie Šišková, nar. 29.4.1959, Velký Ořechov 22, 763 07 Velký Ořechov
Veronika Štichová, nar. 11.3.1978, Velký Ořechov 22, 763 07 Velký Ořechov
Ing. Petr Svízela, nar. 15.8.1963, Velký Ořechov 75, 763 07 Velký Ořechov
Ludmila Miklová, nar. 22.4.1943, Velký Ořechov 21, 763 07 Velký Ořechov
Petr Stavěla, nar. 16.2.1972, Velký Ořechov 85, 763 07 Velký Ořechov
Tomáš Mikeska, nar. 22.2.1944, Velký Ořechov 121, 763 07 Velký Ořechov
Pavlína Mikesková, nar. 23.6.1945, Velký Ořechov 121, 763 07 Velký Ořechov
Ladislav Jurák, nar. 10.8.1950, Záhutí 5030, 760 01 Zlín 1
Vlastimil Jurák, nar. 7.10.1973, Březolupy 468, 687 13 Březolupy
Spis.zn. MMZL-SÚ-137141/2012/Hn
str. 3
Č.j.: MMZL 038225/2013
Martin Jurák, nar. 20.5.1975, Prakšice 302, 687 56 Prakšice
Eva Varaďová, nar. 26.7.1981, Prakšice 245, 687 56 Prakšice
Petr Němeček, nar. 19.8.1969, Údolní 1580, 688 01 Uherský Brod 1
Eva Němečková, nar. 12.8.1972, Údolní 1580, 688 01 Uherský Brod 1
Marie Ristovská, nar. 4.12.1945, Velký Ořechov 8, 763 07 Velký Ořechov
Zdeňka Koželuhová, nar. 2.7.1968, Velký Ořechov 154, 763 07 Velký Ořechov
Ing. Josef Mikel, nar. 16.1.1959, Velký Ořechov 101, 763 07 Velký Ořechov
Dana Mrázková, nar. 29.8.1957, Velký Ořechov 147, 763 07 Velký Ořechov
Bedřich Jurák, nar. 19.10.1945, Velký Ořechov 185, 763 07 Velký Ořechov
Miloslava Juráková, nar. 3.7.1952, Velký Ořechov 185, 763 07 Velký Ořechov
Miloslav Fojtách, nar. 22.1.1953, Velký Ořechov 178, 763 07 Velký Ořechov
František Mikel, nar. 19.6.1943, Velký Ořechov 173, 763 07 Velký Ořechov
Libor Čechman, nar. 16.12.1975, Velký Ořechov 36, 763 07 Velký Ořechov
Marie Šišková, nar. 29.4.1959, Velký Ořechov 22, 763 07 Velký Ořechov
Ing. Petr Svízela, nar. 15.8.1963, Velký Ořechov 75, 763 07 Velký Ořechov
Hana Svízelová, nar. 22.7.1969, Velký Ořechov 75, 763 07 Velký Ořechov
Ing. Josef Mikel, nar. 16.1.1959, Velký Ořechov 101, 763 07 Velký Ořechov
Ing. Alena Miklová, nar. 19.4.1959, Štefánikova 2642, 760 01 Zlín 1
Vlastimil Fojtách, nar. 22.11.1960, Velký Ořechov 117, 763 07 Velký Ořechov
Ivana Hrubošová, nar. 15.1.1963, Velký Ořechov 145, 763 07 Velký Ořechov
Pavel Sedláček, nar. 4.7.1945, Velký Ořechov 179, 763 07 Velký Ořechov
Iveta Gavendová, nar. 12.5.1968, Biskupice 201, 763 41 Biskupice u Luhačovic
Ing. Alois Fojtách, nar. 2.12.1943, Kaštanová 2089, 253 01 Hostivice
Božena Gergelová, nar. 2.10.1935, Velký Ořechov 125, 763 07 Velký Ořechov
Věra Gregušová, nar. 20.10.1959, Velký Ořechov 125, 763 07 Velký Ořechov
Vlastimil Jurák, nar. 7.10.1973, Březolupy 468, 687 13 Březolupy
Martin Jurák, nar. 20.5.1975, Prakšice 302, 687 56 Prakšice
Eva Varaďová, nar. 26.7.1981, Prakšice 245, 687 56 Prakšice
Blanka Babišová, nar. 8.7.1951, Sokolská 3876, 760 01 Zlín 1
Josef Svízela, nar. 9.8.1969, Velký Ořechov 90, 763 07 Velký Ořechov
Vladimír Nevařil, nar. 3.11.1948, Velký Ořechov 43, 763 07 Velký Ořechov
Milena Nevařilová, nar. 3.6.1951, Velký Ořechov 43, 763 07 Velký Ořechov
Tomáš Mikeska, nar. 22.2.1944, Velký Ořechov 121, 763 07 Velký Ořechov
Pavlína Mikesková, nar. 23.6.1945, Velký Ořechov 121, 763 07 Velký Ořechov
Josef Buráň, nar. 24.2.1943, Prakšice 154, 687 56 Prakšice
Marie Buráňová, nar. 27.6.1945, Prakšice 154, 687 56 Prakšice
Ing. Petr Svízela, nar. 15.8.1963, Velký Ořechov 75, 763 07 Velký Ořechov
Hana Svízelová, nar. 22.7.1969, Velký Ořechov 75, 763 07 Velký Ořechov
Josef Svízela, nar. 9.8.1969, Velký Ořechov 90, 763 07 Velký Ořechov
Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště Zlín, Zarámí 88, 760 01 Zlín 1
Lubomír Bača, nar. 10.2.1959, Velký Ořechov 44, 763 07 Velký Ořechov
Milan Jankůj, nar. 17.5.1966, Velký Ořechov 149, 763 07 Velký Ořechov
Miroslav Gregor, nar. 1.8.1968, Velký Ořechov 209, 763 07 Velký Ořechov
Stanislav Šiška, nar. 5.5.1963, Velký Ořechov 203, 763 07 Velký Ořechov
Josef Mikel, nar. 20.3.1957, Velký Ořechov 20, 763 07 Velký Ořechov
Václav Rachůnek, nar. 17.9.1944, Obeciny XVIII 4181, Příluky, 760 01 Zlín 1
Marie Chmelařová, nar. 9.5.1953, Na Zahrádkách 96, 686 04 Kunovice
Stanislav Šuranský, nar. 20.9.1953, Velký Ořechov 1, 763 07 Velký Ořechov
Libuše Chaloupková, nar. 4.6.1959, Velký Ořechov 153, 763 07 Velký Ořechov
Josef Gregor, nar. 19.3.1941, Velký Ořechov 81, 763 07 Velký Ořechov
Drahomíra Gregorová, nar. 14.5.1941, Velký Ořechov 81, 763 07 Velký Ořechov
Zdeněk Minařík, nar. 4.1.1953, Velký Ořechov 119, 763 07 Velký Ořechov
Miroslav Čechman, nar. 4.4.1962, Velký Ořechov 187, 763 07 Velký Ořechov
Dana Čechmanová, nar. 30.11.1961, Velký Ořechov 187, 763 07 Velký Ořechov
Pavel Sedláček, nar. 4.7.1945, Velký Ořechov 179, 763 07 Velký Ořechov
Libor Čechman, nar. 16.12.1975, Velký Ořechov 36, 763 07 Velký Ořechov
Václav Rachůnek, nar. 17.9.1944, Obeciny XVIII 4181, Příluky, 760 01 Zlín 1
Marie Chmelařová, nar. 9.5.1953, Na Zahrádkách 96, 686 04 Kunovice
Spis.zn. MMZL-SÚ-137141/2012/Hn
str. 4
Č.j.: MMZL 038225/2013
Marie Vlková, nar. 25.9.1944, Prakšice 134, 687 56 Prakšice
Josef Svízela, nar. 9.8.1969, Velký Ořechov 90, 763 07 Velký Ořechov
Josef Gajdošík, nar. 15.3.1949, Velký Ořechov 169, 763 07 Velký Ořechov
Anežka Helísková, nar. 20.1.1949, Velký Ořechov 45, 763 07 Velký Ořechov
Dana Zbranková, nar. 21.6.1971, Velký Ořechov 45, 763 07 Velký Ořechov
Marie Vlková, nar. 25.9.1944, Prakšice 134, 687 56 Prakšice
Libor Čechman, nar. 16.12.1975, Velký Ořechov 36, 763 07 Velký Ořechov
Ing. Alois Fojtách, nar. 2.12.1943, Kaštanová 2089, 253 01 Hostivice
Ivana Hrubošová, nar. 15.1.1963, Velký Ořechov 145, 763 07 Velký Ořechov
Josef Buráň, nar. 29.10.1958, Velký Ořechov 91, 763 07 Velký Ořechov
Libuše Miklová, nar. 9.9.1956, Velký Ořechov 103, 763 07 Velký Ořechov
Renata Hanáčková, nar. 29.8.1971, Velký Ořechov 94, 763 07 Velký Ořechov
Ing. Josef Zábojník, nar. 10.12.1943, Nádraží 649, 582 82 Golčův Jeníkov
Marta Handlová, nar. 10.5.1949, Boněcko I 265, Příluky, 760 01 Zlín 1
Ludmila Miklová, nar. 22.4.1943, Velký Ořechov 21, 763 07 Velký Ořechov
Jan Mikl, Velký Ořechov 21, 763 07 Velký Ořechov
Štěpánka Miklová, Velký Ořechov 21, 763 07 Velký Ořechov
Zdeněk Čechman, nar. 15.6.1966, Velký Ořechov 212, 763 07 Velký Ořechov
Ivona Čechmanová, nar. 21.12.1968, Velký Ořechov 212, 763 07 Velký Ořechov
Miroslav Čechman, nar. 4.4.1962, Velký Ořechov 187, 763 07 Velký Ořechov
Dana Čechmanová, nar. 30.11.1961, Velký Ořechov 187, 763 07 Velký Ořechov
Josef Svízela, nar. 9.8.1969, Velký Ořechov 90, 763 07 Velký Ořechov
Václav Rachůnek, nar. 17.9.1944, Obeciny XVIII 4181, Příluky, 760 01 Zlín 1
Marie Chmelařová, nar. 9.5.1953, Na Zahrádkách 96, 686 04 Kunovice
Ludmila Miklová, nar. 22.4.1943, Velký Ořechov 21, 763 07 Velký Ořechov
Josef Gregor, nar. 19.3.1941, Velký Ořechov 81, 763 07 Velký Ořechov
Drahomíra Gregorová, nar. 14.5.1941, Velký Ořechov 81, 763 07 Velký Ořechov
Ladislav Jurák, nar. 10.8.1950, Záhutí 5030, 760 01 Zlín 1
Marie Bílková, nar. 18.4.1944, Velký Ořechov 40, 763 07 Velký Ořechov
Ing. Josef Zábojník, nar. 10.12.1943, Nádraží 649, 582 82 Golčův Jeníkov
Marta Handlová, nar. 10.5.1949, Boněcko I 265, Příluky, 760 01 Zlín 1
Libuše Miklová, nar. 9.9.1956, Velký Ořechov 103, 763 07 Velký Ořechov
Povodí Moravy, Dřevařská 11, 601 75 Brno
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266, 140 00 Praha 4-Michle
E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Poučení účastníků:
Podle § 70 správního řádu právo podat odvolání proti tomuto usnesení má pouze účastník, který jím může
být přímo dotčen. Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru
územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje , podáním u zdejšího správního
orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
Jitka Hnilicová
technik oddělení stavebně správního řízení
otisk úředního razítka
Spis.zn. MMZL-SÚ-137141/2012/Hn
str. 5
Č.j.: MMZL 038225/2013
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne:…………..
Sejmuto dne…………..
Obdrží:
stavebník (dodejky) :
Obec Velký Ořechov, IDDS: nftb32p
v zastoupení Ing. Petr Vyoral, V-PROJEKT, nám.T.G.M č.p. 2433, 760 01 Zlín 1
účastníci (dodejky) :
OBEC KELNÍKY, IDDS: s8barbb
Obec Velký Ořechov, IDDS: nftb32p
účastníci (doručováno veřejnou vyhláškou)
František Gregůrek, Za Humny č.p. 418, Jarošov, 686 01 Uherské Hradiště 1
František Gregůrek, Hřivínův Újezd č.p. 7, 763 07 Velký Ořechov
Josef Gregůrek, Babice č.p. 521, 687 03 Babice u Uher.Hradiště
Milan Gregůrek, Hřivínův Újezd č.p. 67, 763 07 Velký Ořechov
Miloslav Gregůrek, Nedachlebice č.p. 292, 687 12 Bílovice u Uher.Hradiště
Miroslav Gregůrek, Hřivínův Újezd č.p. 67, 763 07 Velký Ořechov
Stanislav Gregůrek, Huštěnovice č.p. 58, 687 03 Babice u Uher.Hradiště
Vladimír Gregůrek, Březůvky č.p. 42, 763 45 Březůvky
Marcela Kolajová, Svárov č.p. 66, 687 12 Bílovice u Uher.Hradiště
Hana Miklová, Hřivínův Újezd č.p. 178, 763 07 Velký Ořechov
Anna Smékalová, Za Humny č.p. 287, Kostelec, 763 14 Zlín 12
Lada Čagánková, Kelníky č.p. 39, 763 07 Velký Ořechov
Obec Velký Ořechov, IDDS: nftb32p
Pavel Sedláček, Velký Ořechov č.p. 179, 763 07 Velký Ořechov
Marie Šišková, Velký Ořechov č.p. 22, 763 07 Velký Ořechov
Veronika Štichová, Velký Ořechov č.p. 22, 763 07 Velký Ořechov
Ing. Petr Svízela, Velký Ořechov č.p. 75, 763 07 Velký Ořechov
Ludmila Miklová, Velký Ořechov č.p. 21, 763 07 Velký Ořechov
Petr Stavěla, Velký Ořechov č.p. 85, 763 07 Velký Ořechov
Tomáš Mikeska, Velký Ořechov č.p. 121, 763 07 Velký Ořechov
Pavlína Mikesková, Velký Ořechov č.p. 121, 763 07 Velký Ořechov
Ladislav Jurák, Záhutí č.p. 5030, 760 01 Zlín 1
Vlastimil Jurák, Březolupy č.p. 468, 687 13 Březolupy
Martin Jurák, Prakšice č.p. 302, 687 56 Prakšice
Eva Varaďová, Prakšice č.p. 245, 687 56 Prakšice
Petr Němeček, Údolní č.p. 1580, 688 01 Uherský Brod 1
Eva Němečková, Údolní č.p. 1580, 688 01 Uherský Brod 1
Marie Ristovská, Velký Ořechov č.p. 8, 763 07 Velký Ořechov
Zdeňka Koželuhová, Velký Ořechov č.p. 154, 763 07 Velký Ořechov
Ing. Josef Mikel, Velký Ořechov č.p. 101, 763 07 Velký Ořechov
Dana Mrázková, Velký Ořechov č.p. 147, 763 07 Velký Ořechov
Bedřich Jurák, Velký Ořechov č.p. 185, 763 07 Velký Ořechov
Miloslava Juráková, Velký Ořechov č.p. 185, 763 07 Velký Ořechov
Miloslav Fojtách, Velký Ořechov č.p. 178, 763 07 Velký Ořechov
František Mikel, Velký Ořechov č.p. 173, 763 07 Velký Ořechov
Libor Čechman, Velký Ořechov č.p. 36, 763 07 Velký Ořechov
Marie Šišková, Velký Ořechov č.p. 22, 763 07 Velký Ořechov
Ing. Petr Svízela, Velký Ořechov č.p. 75, 763 07 Velký Ořechov
Hana Svízelová, Velký Ořechov č.p. 75, 763 07 Velký Ořechov
Spis.zn. MMZL-SÚ-137141/2012/Hn
str. 6
Č.j.: MMZL 038225/2013
Ing. Josef Mikel, Velký Ořechov č.p. 101, 763 07 Velký Ořechov
Ing. Alena Miklová, Štefánikova č.p. 2642, 760 01 Zlín 1
Vlastimil Fojtách, Velký Ořechov č.p. 117, 763 07 Velký Ořechov
Ivana Hrubošová, Velký Ořechov č.p. 145, 763 07 Velký Ořechov
Pavel Sedláček, Velký Ořechov č.p. 179, 763 07 Velký Ořechov
Iveta Gavendová, Biskupice č.p. 201, 763 41 Biskupice u Luhačovic
Ing. Alois Fojtách, Kaštanová č.p. 2089, 253 01 Hostivice
Božena Gergelová, Velký Ořechov č.p. 125, 763 07 Velký Ořechov
Věra Gregušová, Velký Ořechov č.p. 125, 763 07 Velký Ořechov
Vlastimil Jurák, Březolupy č.p. 468, 687 13 Březolupy
Martin Jurák, Prakšice č.p. 302, 687 56 Prakšice
Eva Varaďová, Prakšice č.p. 245, 687 56 Prakšice
Blanka Babišová, Sokolská č.p. 3876, 760 01 Zlín 1
Josef Svízela, Velký Ořechov č.p. 90, 763 07 Velký Ořechov
Vladimír Nevařil, Velký Ořechov č.p. 43, 763 07 Velký Ořechov
Milena Nevařilová, Velký Ořechov č.p. 43, 763 07 Velký Ořechov
Tomáš Mikeska, Velký Ořechov č.p. 121, 763 07 Velký Ořechov
Pavlína Mikesková, Velký Ořechov č.p. 121, 763 07 Velký Ořechov
Josef Buráň, Prakšice č.p. 154, 687 56 Prakšice
Marie Buráňová, Prakšice č.p. 154, 687 56 Prakšice
Ing. Petr Svízela, Velký Ořechov č.p. 75, 763 07 Velký Ořechov
Hana Svízelová, Velký Ořechov č.p. 75, 763 07 Velký Ořechov
Josef Svízela, Velký Ořechov č.p. 90, 763 07 Velký Ořechov
Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště Zlín, Zarámí č.p. 88, 760 01 Zlín 1
Lubomír Bača, Velký Ořechov č.p. 44, 763 07 Velký Ořechov
Milan Jankůj, Velký Ořechov č.p. 149, 763 07 Velký Ořechov
Miroslav Gregor, Velký Ořechov č.p. 209, 763 07 Velký Ořechov
Stanislav Šiška, Velký Ořechov č.p. 203, 763 07 Velký Ořechov
Josef Mikel, Velký Ořechov č.p. 20, 763 07 Velký Ořechov
Václav Rachůnek, Obeciny XVIII č.p. 4181, Příluky, 760 01 Zlín 1
Marie Chmelařová, Na Zahrádkách č.p. 96, 686 04 Kunovice
Stanislav Šuranský, Velký Ořechov č.p. 1, 763 07 Velký Ořechov
Libuše Chaloupková, Velký Ořechov č.p. 153, 763 07 Velký Ořechov
Josef Gregor, Velký Ořechov č.p. 81, 763 07 Velký Ořechov
Drahomíra Gregorová, Velký Ořechov č.p. 81, 763 07 Velký Ořechov
Zdeněk Minařík, Velký Ořechov č.p. 119, 763 07 Velký Ořechov
Miroslav Čechman, Velký Ořechov č.p. 187, 763 07 Velký Ořechov
Dana Čechmanová, Velký Ořechov č.p. 187, 763 07 Velký Ořechov
Pavel Sedláček, Velký Ořechov č.p. 179, 763 07 Velký Ořechov
Libor Čechman, Velký Ořechov č.p. 36, 763 07 Velký Ořechov
Václav Rachůnek, Obeciny XVIII č.p. 4181, Příluky, 760 01 Zlín 1
Marie Chmelařová, Na Zahrádkách č.p. 96, 686 04 Kunovice
Marie Vlková, Prakšice č.p. 134, 687 56 Prakšice
Josef Svízela, Velký Ořechov č.p. 90, 763 07 Velký Ořechov
Josef Gajdošík, Velký Ořechov č.p. 169, 763 07 Velký Ořechov
Anežka Helísková, Velký Ořechov č.p. 45, 763 07 Velký Ořechov
Dana Zbranková, Velký Ořechov č.p. 45, 763 07 Velký Ořechov
Marie Vlková, Prakšice č.p. 134, 687 56 Prakšice
Libor Čechman, Velký Ořechov č.p. 36, 763 07 Velký Ořechov
Ing. Alois Fojtách, Kaštanová č.p. 2089, 253 01 Hostivice
Ivana Hrubošová, Velký Ořechov č.p. 145, 763 07 Velký Ořechov
Josef Buráň, Velký Ořechov č.p. 91, 763 07 Velký Ořechov
Libuše Miklová, Velký Ořechov č.p. 103, 763 07 Velký Ořechov
Renata Hanáčková, Velký Ořechov č.p. 94, 763 07 Velký Ořechov
Ing. Josef Zábojník, Nádraží č.p. 649, 582 82 Golčův Jeníkov
Marta Handlová, Boněcko I č.p. 265, Příluky, 760 01 Zlín 1
Ludmila Miklová, Velký Ořechov č.p. 21, 763 07 Velký Ořechov
Jan Mikl, Velký Ořechov č.p. 21, 763 07 Velký Ořechov
Spis.zn. MMZL-SÚ-137141/2012/Hn
str. 7
Č.j.: MMZL 038225/2013
Štěpánka Miklová, Velký Ořechov č.p. 21, 763 07 Velký Ořechov
Zdeněk Čechman, Velký Ořechov č.p. 212, 763 07 Velký Ořechov
Ivona Čechmanová, Velký Ořechov č.p. 212, 763 07 Velký Ořechov
Miroslav Čechman, Velký Ořechov č.p. 187, 763 07 Velký Ořechov
Dana Čechmanová, Velký Ořechov č.p. 187, 763 07 Velký Ořechov
Josef Svízela, Velký Ořechov č.p. 90, 763 07 Velký Ořechov
Václav Rachůnek, Obeciny XVIII č.p. 4181, Příluky, 760 01 Zlín 1
Marie Chmelařová, Na Zahrádkách č.p. 96, 686 04 Kunovice
Ludmila Miklová, Velký Ořechov č.p. 21, 763 07 Velký Ořechov
Josef Gregor, Velký Ořechov č.p. 81, 763 07 Velký Ořechov
Drahomíra Gregorová, Velký Ořechov č.p. 81, 763 07 Velký Ořechov
Ladislav Jurák, Záhutí č.p. 5030, 760 01 Zlín 1
Marie Bílková, Velký Ořechov č.p. 40, 763 07 Velký Ořechov
Ing. Josef Zábojník, Nádraží č.p. 649, 582 82 Golčův Jeníkov
Marta Handlová, Boněcko I č.p. 265, Příluky, 760 01 Zlín 1
Libuše Miklová, Velký Ořechov č.p. 103, 763 07 Velký Ořechov
Povodí Moravy, IDDS: m49t8gw
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n
Jihomoravská plynárenská, a.s., IDDS: yhscfc9
Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
E.ON Česká republika, s.r.o., IDDS: 3534cwz
Lesy České Republiky s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, IDDS: e8jcfsn
Ředitelství silnic Zlínského kraje, IDDS: jjfsbqc
dotčené orgány:
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, IDDS: xwsai7r
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
ostatní :
Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce, IDDS: 5npzgmx
Poznámka:
Tato písemnost je řádně doručována účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou
vyhláškou v souladu s § 92 odst. 3 stavebního zákona a dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní
řád). Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Toto rozhodnutí se vyvěšuje na
úřední desce Stavebního úřadu MMZ, na úředních deskách obcí Velký Ořechov a Kelníky a webových
stránkách www.zlin.eu
Pro stanovení lhůty k podání odvolání je rozhodující vyvěšení na příslušné úřední desce Stavebního
úřadu MMZ. Kopie této písemnosti je zasílána pouze na vědomí a její doručení adresátovi nemá právní
účinky.
Download

OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ - Obec Velký Ořechov