Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
Spisová značka: MMZL-SÚ-3092/2011/Kol
Číslo jednací dokumentu: MMZL 5311/2011
Oprávněná úřední osoba: Radmila Kolaříková, tel 577630279
Zlín, dne 18.1.2011
Josef Žižka, Lysá 460, Želechovice nad Dřevnicí, 763 11 Zlín 11
ÚZEMNÍ SOUHLAS A OHLÁŠENÍ STAVBY
Stavební úřad Magistrátu města Zlína, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/ zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 a § 104 až 106 stavebního zákona oznámení
o záměru umístění stavby sloučené s ohlášením stavby podle § 79 odst. 2 stavebního zákona, které dne
11.1.2011 podal
Josef Žižka, Lysá 460, Želechovice nad Dřevnicí, 763 11 Zlín 11,
kterého zastupuje MP Projekt s.r.o., Skřivánek Michal, Nerudova 158, 760 01 Zlín 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 96 a 106 stavebního zákona
souhlas s umístěním stavby
"Přípojka NN"
Provodov 117
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1378/1, 1353, 1342/3, 1342/5 v katastrálním území Provodov na
Moravě.
Druh a účel umisťované stavby:
Je navržena přípojka NN - zemní kabel NAYY 4 x 35 mm2 v celkové délce 84 m. Účelem zřízení
nové kabelové přípojky NN je zabezpečení dodávky elektrické energie odběrateli v požadované
kvalitě.
Umístění stavby na pozemku:
Z přípojkové skříně umístěné na stávajícím podpěrném bodu č. 331 bude vyvedena kabelová
přípojka NN. Ta povede travnatým porostem směrem k domu č.p. 117, přes parc. č. 1342/5, 1342/3,
1353 a 1378/1 k.ú. Provodov na Moravě ve výkopu 35x80 cm a bude ukončena na pojistkových
spodcích přípojkové skříně SP100. Tato bude umístěna do plastového pilíře tak, aby spodní okraj
skříně byl 0,6 m nad terénem.
Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1 stavebního zákona:
je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše
poměry v území se podstatně nemění
záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
závazné stanovisko dotčeného orgánu neobsahuje podmínky
závazným stanoviskem dotčeného orgánu není vyjádřen nesouhlas
záměr nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu
Splněna je podmínka podle § 96 odst. 2 stavebního zákona, protože záměr je:
ohlašovaná stavba podle písm. b)
Spis.zn. MMZL-SÚ-3092/2011/Kol
str. 2
Č.j.: MMZL 5311/2011
Dále dle ust. § 106 stavebního zákona Stavební úřad MMZ
souhlasí s provedením ohlášené stavby
"Přípojka NN"
Provodov 117
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1378/1, 1353, 1342/3, 1342/5 v katastrálním území Provodov na
Moravě.
Popis stavby:
Přípojka NN - zemní kabel NAYY 4 x 35 mm2, celková délka trasy 84 m.
Poučení:
Stavební úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle
stavebníkovi.
Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru bezodkladně poté, co jej oznámil, byla vyvěšena na veřejně
přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po dobu nejméně 30 dnů.
Stavebník zajistí, aby stavba byla provedena dle ověřené projektové dokumentace, a aby byla vytýčena
její prostorová poloha subjektem k tomu oprávněným.
Při provádění stavby je nutno dodržovat příslušné technické předpisy, zabezpečit ochranu veřejných
zájmů, především z hlediska zdraví osob, životního prostředí, požární bezpečnosti a civilní ochrany.
Stavbou nebudou dotčeny vedlejší pozemky a nemovitosti a po dokončení stavební činnosti budou
dotčené pozemky a nemovitosti uvedeny do původního či náležitého stavu.
Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se
stavební úpravy mohly řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k
přilehlým stavbám nebo pozemkům a k sítím technického vybavení.
Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na
výstavbu ve znění pozdějších předpisů, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné
technické normy.
Stavebník je povinen realizovat stavbu v souladu s předmětným souhlasem a dle projektové
dokumentace, ověřené stavebním úřadem.
Výrobky pro stavbu budou vyhovovat podmínkám pro technické požadavky na výrobky - zákon č.
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
Se stavební sutí a vykopanou přebytečnou zeminou bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech. Doklady o tom budou předloženy na základě výzvy věcně a místě příslušného správního
orgánu.
Při realizaci stavby budou respektována stanoviska a požadavky dotčených orgánů a vyjádření
dotčených správců (vlastníků) sítí technického vybavení, která jsou součástí podaného ohlášení.
Stavbu lze užívat na základě oznámení záměru o užívání dle § 120 stavebního zákona stavebnímu
úřadu.
Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů
předem, pro provedení možné kontrolní prohlídky stavby.
Spis.zn. MMZL-SÚ-3092/2011/Kol
str. 3
Č.j.: MMZL 5311/2011
Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky
předepsané zvláštními právními předpisy.
Souhlas platí po dobu 12 měsíců; nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášenou stavbou
započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl stavebníkovi doručen souhlas, nebo
dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 40 dnů od ohlášení.
Radmila Kolaříková
technik oddělení stavebně správního řízení
otisk úředního razítka
Obdrží:
stavebník (dodejky) :
MP Projekt s.r.o., IDDS: etenvky
účastníci (dodejky) :
Zdeněk Kudláček, Lužné č.p. 733, 763 26 Luhačovice
Ludmila Kudláčková, Lužné č.p. 733, 763 26 Luhačovice
Ludmila Raková, Lysá č.p. 460, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
dotčené orgány:
Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, Zarámí č.p. 4421, 760 01 Zlín 1
na vědomí:
Obec Provodov, IDDS: twearem
Josef Žižka, Lysá č.p. 460, Želechovice nad Dřevnicí, 763 11 Zlín 11
Download

Územní souhlas a ohlášení stavby "Přípojka NN", Provodov 117