STŘEDNÍ
Střední škola elektrostavební a dřevozpracující,
Frýdek-Místek, příspěvková organizace ,
Pionýrů 2069, 738 0 1 Frýdek-Místek
Organizační zajištění průběhu maturitních zkoušek,
školní rok 2013/2014
Organizační opatření je zpracováno v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 90 z
dne 30. 3. 2010, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní
zkouškou.
A. Termíny a konání zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky
Klasifikační porada:
25. 4. 2014 ve 14,15 hod. ve sborovně, budova „A“
Písemná maturitní zkouška profilová: NED 2, DES 3
se koná 11. 4. 2014, v 8. hod. Žáci nastoupí do kmenových tříd, rozdělení do skupin
provedou třídní učitelé.
Přípravu všech náležitostí k písemným MZ z odborného předmětu zajistí třídní učitelé:
DES 3 Mgr. Vítězslav Frkal
NED 2 Mgr. Michal Vávra
Praktická zkouška profilová: SE 4, ST 4, SD 4, se koná od 1. 4 – 26. 4. 2014, (případně od
12. 5. – 23. 5. 2014) ve dnech, kdy třídy mají v rozvrhu odbornou praxi na pracovištích.
Obhajoba maturitní práce: NED 2, (z toho pouze obor 33-42-L/51)
se koná 16. 5. 2014 v 8.00 hod. Zahájení v učebně č. 208., budova „A“.
Termín ústní zkoušky je společný pro profilovou a státní část MZ.
Místo konání ÚMZ:
26. 5. 2014. – 30. 5. 2014
1. patro budovy „A“
I. komise
zkušební místnost - uč. 103, zkušební komise - č. 1, studenti - uč. 106
II. komise
zkušební místnost - uč. 101, zkušební komise - č. 2, studenti - uč. 106
Rozdělení ÚMZ pro jednotlivé třídy a maturitní komise:
Podle vyhlášky č. 177/ 2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání maturitní
zkouškou, jmenuji členy v maturitních komisích:
26. 5. – 27. 5. 2014
Komise č. I, učebna č. 103 na 1. patře budovy „A“, třídy SD 4 (14 žáků), NED 2 (dřevo-6
žáků),
Předseda:
místopředseda:
třídní učitel :
zkoušející :
členové UOV :
Ing. Iva Goszlerová
Ing. Vladimíra Vaňkátová
Mgr. Eva Žižková, Mgr. Michal Vávra
dle rozpisu ve třídách
podle příslušných UVS
SD 4 26. 5. – 27. 5. 2014
zkoušející
předmět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Odborný předmět
Mgr. Eva Žižková
Mgr. Vítězslav Frkal
Ing. Ľubica Milatová
přísedící
Mgr. Stanislava Kaspříková
Ing. Ivana Kvasniaková
Bc. Stanislav Míša
NED 2 27.5. 2014
předmět
zkoušející
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Odborný předmět - dřevo
Mgr. Stanislava Kaspříková
Mgr. Jana Řeháková
Bc. Stanislav Míša
přísedící
Mgr. Eva Žižková
Ing. Ivana Kvasniaková
Bc. Vlad. Švidrnoch
28. 5. – 30. 5. 2014
Komise č. I, učebna č. 103 na 1. patře budovy „A“, třídy ST 4 (25 žáků),
Předseda :
místopředseda:
třídní učitel :
zkoušející :
Ing. Renáta Dudová
Ing. Vladimíra Vaňkátová
Mgr. Eva Žižková,
dle rozpisu ve třídách
ST 4
předmět
zkoušející
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Odborný předmět
Mgr. Eva Žižková
Mgr. Vítězslav Frkal
Ing. Vlasta Kallerová
Mgr. Stanislava Kaspříková
Ing. Ivana Kvasniaková
Ing. Vlad. Vaňkátová
26. 5. – 30. 5. 2014
Komise č. II, učebna č. 101 na 1 patře budovy „A“, třídy NED 2(elektro - 12 žáků), SE 4
(elektro - 22 žáků), DDES 3 (obor elektro - 8 žáků)
Předseda :
místopředseda:
třídní učitel :
zkoušející :
členové UOV :
Mgr. Miroslav Paseka
PhDr. František Pobucký
Mgr. Jarmila Blahutová, Mgr. Vítězslav Frkal, Mgr. Michal Vávra
dle rozpisu ve třídách
podle UVS
SE 4 26. 5 – 28. 5. 2014
zkoušející
předmět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Odborný předmět
DDES 3
Mgr. S. Kaspříková
Mgr. Jana Řeháková
Ing. Milan Šebestík
28. 5. 2014
předmět
zkoušející
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Odborný předmět
NED 2
Mgr. Jarmila Blahutová
Mgr. Vítězslav Frkal
Ing. Olga Baranová
přísedící
Mgr. S. Kaspříková
Mgr. Vítězslav Frkal
Ing. Alena Seberová
přísedící
Mgr. Jarmila Blahutová
Mgr. Jana Řeháková
Ing. Ladislav Ševčík
29. 5. – 30. 5. 2014
předmět
Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Odborný předmět – elektro
zkoušející
Mgr. S. Kaspříková
Mgr. Jana Řeháková
Ing. Olga Baranová
přísedící
Mgr. Jarmila Blahutová
Mgr. Vítězslav Frkal
Mgr. Josef Šebesta
Organizační průběh ústních MZ:
Organizace zkoušení jednotlivých žáků je přílohou tohoto organizačního opatření.
Žákům, kteří úspěšně vykonají maturitní zkoušku, se vydá vysvědčení o maturitní zkoušce a
protokol o maturitní zkoušce dne 14. června 2013.
Zpracoval:
Ing. Oldřich Hruzik, CSc.
Mgr. Petr Solich v. r.
ředitel SŠED
Ve Frýdku- Místku dne 13. 1. 2014
Download

Organizační zajištění průběhu maturitních zkoušek