OVĚŘENÁ KVALITA
Celulózová izolace společnosti ISOCELL nesplňuje pouze všechna zákonná
zkušební kritéria. Výzkumné projekty, zkoušky a další výzkumy potvrzují vysokou kvalitu této izolace. Výroba podléhá přísným kritériím externí kontroly.
Označení
Norma
Hodnota
Schválení
ETA - 06/0076 (A), Z-23.11 - 1236 (DE),
Dohlížející orgán jakosti
OiB (A),
Tepelná vodivost L (výpočtová
EN 10456
hodnota při strojním zpracování)
0,039 W / mK (EU), 0,040 W /mK (DE)
Reakce na oheň
EN 13501-1
100 mm / B-s2, d0 (EU) B2 podle DIN 4102
40 mm / E
Difúzní odpor
vodní páry
EN 12086
µ = 1 (A),
Odpor proudění
EN 29053
Při 30 kg/m³ r = 5,3 kPa.s/m²
Při 50 kg/m³ r = 25,1 kPa.s/m²
Absorpce vody
EN 1609
Při 30 kg/m³ WP = 15,20 kg/m²
Při 65 kg/m³ WP = 38,95 kg/m²
MPA NRW (DE)
µ = 1-2 (D)
Spec. tepelná kapacita
2,11 KJ / kg K
Potenciál skleníkového efektu /
GWP 100
-0,8 kg CO2 equ. / kg
Bezpečnost produktu nade vše
WWW.ISOCELL.COM
REAKCE NA OHEŇ
Zlepšení požární odolnosti díky použití celulózové izolace ISOCELL:
Evropská klasifikace stavebního materiálu dělí stavební materiál podle reakce na oheň. V rámci harmonizace v
roce 2010 byla provedena klasifikace požární odolnosti stavebních dílů podle normy ÖNORM EN 13501-2.
Zpráva o klasifikaci dřevěných konstrukcí podle
požární odolnosti:
Společnost ISOCELL je partnerem výzkumného projektu „Základy hodnocení požární odolnosti dřevěných
konstrukcí“ zkušebního institutu Holzforschung Austria. Cílem bylo na základě 40 zkoušek hořlavosti ve
velkém rozsahu zjistit základy a hodnoty pro výpočetní
hodnocení a klasifikaci požární odolnosti dřevěných stavebních dílů.
Vedle jiných materiálů byla použita u zkoušek hořlavosti
v rakouských zkušebnách IBS v Linci a MA 39 ve Vídni i
celulóza ISOCELL. Na základě zkoumání byla vypracována zpráva o klasifikaci pro ISOCELL.
Tato zpráva o klasifikaci zahrnuje běžné konstrukce a
mnoho možných obměn prvků izolovaných celulózovou izolací ISOCELL. Na základě výsledků zkoušek
hořlavosti je možná další klasifikace stavebních dílů.
Jak můžete zjistit ze zprávy o klasifikaci (posouzení strana
11), bylo zjištěno, že zkoumané stavební díly při použití
celulózy ISOCELL (reakce na oheň B s2 d0) o hustotě ≥
50kg dosahují minimálně stejné požární odolnosti jako se
skelnou vatou (reakce na oheň A = není hořlavé) o hustotě
≥ 11kg/m3.
Výsledky těchto zkoumání tvoří základ hodnocení konstrukcí s celulózovou izolací,
které jsou posouzené na www.dataholz.com
(reakce na oheň B).
ODPOR PROUDĚNÍ
Zlepšení vzduchotěsnosti díky použití celulózové izolace ISOCELL:
Vzduchotěsnost budov se definuje pomocí rychlosti výměny vzduchu (hodnota n50). Skládá se z prodyšnosti použitého
materiálu (materiál n50) a netěsnosti (neznámá netěsnost n50).
n50 = materiál n50 + neznámá netěsnost n50 < 0,6 ACH
(u pasivních domů <0,6 výměna vzduchu za hodinu ACH při 50 Pa)
Výzkumy prodyšnosti
V roce 2011 byla v belgické studii zkoumána prodyšnost
různých značek OSB. Studie prokázala, že u většiny
testovaných značek OSB vzduchová netěsnost činí už významný podíl prodyšnosti povolené u standardu pasivního
domu. Podle studie by se při používání desek OSB jako
vzduchotěsné úrovně v pasivních domech nemělo zapomínat
na dodatečná opatření, která maximálně sníží hodnotu vzduchové netěsnosti materiálu (materiál n50) a zajistí tak adekvátní vzduchotěsnost.
Nezávisle na belgické studii prováděla společnost ISOCELL paralelně s institutem FIW-München výzkum
vzduchotěsnosti desek OSB3 a zdokonalila spojení s celulózovou izolací. Výsledky výzkumu ISOCELL potvrzují i
poznatky belgické studie.
Měření příhrady opatřené po obou stranách 18 mm OSB3,
která provedl institut FIW München, prokazovala při tlakovém rozdílu 50 Pa tento objemový proud:
160 mm vzdušného prostoru bez izolace
160 mm skelná vata 17 kg/m³
160 mm celulóza ISOCELL 58 kg/m³
0,275 m³/(h.m²)
0,273 m³/(h.m²)
0,141 m³/(h.m²)
Celulózová izolace ISOCELL dosahuje při zkoumané struktuře téměř 50% snížení měřeného objemového
proudu.
Toto procentuální zlepšení se dá rozpočítat na hodnotu materiálu n50. Podle výše uvedeného vzorce se
může při nižší hodnotě materiálu n50 snáze dosáhnout
požadovaných < 0,6 ACH.
HLUK
Zlepšení akustické ochrany díky použití celulózové izolace ISOCELL:
„Můžeme vycházet z lepší akustické ochrany než u obvyklých izolačních materiálů už jen na základě skutečnosti, že celulózová
izolace ISOCELL vyplní všechny dutiny beze spár.“
Společnost ISOCELL provedla v létě roku 2011 v TGM ve Vídni srovnávací zkoušky mezistropu s izolací o tloušťce ca 25 cm,
aby odůvodnila tento přece jen velmi obecný výrok.
Předmět
Hodnocená akustická ochrana
Rw (C;Ctr) v dB
Dřevěný trámový strop, dutina o tloušťce asi 220 mm
220 mm bez izolace
45 (-2;-6) dB
120 mm vzduchová vrstva + 100 mm
vložka z minerální vlny
46 (-3;-7) dB
220 mm vložka z minerální vlny
49 (-2;-6) dB
120 mm mm celulózová izolace ISOCELL + 100mm vložka
50 (-1;-5) dB
220 mm celulózová izolace ISOCELL
45 kg/m³
51 (-2;-4) dB
Vysvětlivky k Rw (C ; Ctr) = 51 (-2;-4) dB
Rw (akustická ochrana)
Čím vyšší je hodnota Rw, tím lepší
je akustická izolace.
Hodnoty C (hodnoty přizpůsobení spektra)
Poskytují informace o akustické izolaci v daném kmitočtovém rozsahu a
odečítají se od hodnoty Rw.
(čím menší jsou hodnoty C, tím lépe!)
C (vysoké kmitočty)
např. domácí přístroje
51-2 = 49 dB
Ctr (hluboké kmitočty) např. dopravní hluk
51-4 = 47 dB
Kontrolovaná konstrukce stropu:
Změnu hladiny hluku o 1 dB už subjektivně vnímáme,
zněnu o 3 dB dokonce vnímáme velmi zřetelně.
• 22 mm dřevotřísková deska, šroubovaná
• 220 mm dřevěný trám 220/65, e = 65 cm
• 24 mm dřevěné laťování, e = 62,5 cm
• 12,5 mm sádrokartonová deska
VÝŇATEK Z KONTROLNÍCH ZPRÁV
Schválení a obecné zkoušky
Zkušební ústav
Obsah
Kontrolní zpráva č.
MFPA Lipsko
Stanovení specifické tepelné kapacity
P 4.1 / 08 - 341
OIB
Evropské technické schválení
ETA - 06 / 0076
DIBt
Obecné povolení institutu uznaného jako stavební dozor, Německo
Z-23.11-1236
MPA NPW.
Stanovení tepelné vodivosti
R - 4200002067 11-01
Zkoušky reakce na oheň
Zkušební ústav
Obsah
Kontrolní zpráva č.
Magistrát města Vídně MA 39
Schválení podle směrnice „Hořlavé izolace pro tepelnou anebo akustickou izolaci“ OIB
MA 39- VFA 0417a/97
Magistrát města Vídně MA 39
Hořlavost a tepelná vodivost celulózy
MA 39- VFA 1228.05-.06/98
IBS Linec
Nosná konstrukce z dřevěných sloupů uzavírající prostor REI 90
4102112
EMPA
Stanovení švýcarské klasifikace hořlavosti r
447327
VKF AEAI
Posouzení klasifikace hořlavosti
Z 17898
Magistrát města Vídně MA 39
Hořlavost celulózové izolace podle normy ÖNORM EN 13823
MA 39- VFA 2005-0451.02
Magistrát města Vídně MA 39
Hořlavost celulózové izolace podle normy ÖNORM EN ISO 11925-2
MA 39- VFA 2005-1315.03
Holzforschung Austria
Požární odolnost podle normy ÖNORM EN 13501-2 pro střešní a stropní konstrukce ve stavbách z dřevěných rámů
456 / 2011-BB
Hlukové zkoušky
Zkušební ústav
Obsah
Kontrolní zpráva č.
Techn. Gewerbemuseum, Vídeň
Akustická ochrana lehkých vnějších stěn s izolací dutin a bez izolace
8599/WS
Wärme- und Schallschutztechnik, Vídeň
Odhad akustické ochrany střešních a stěnových konstrukcí
9334/WS
Magistrát města Vídně MA 39
Stanovení odporu proudění
MA- VFA 19991918.01
Magistrát města Vídně MA 39
Měření stupně absorpce hluku absorpčních desek z celulózy
MA 39- VFA 2000-1777.01
TGM
Ochrana před hlukem šířícím se zvukem sádrokartonové stěny s kovovými sloupy s celulózovou izolací
TGM-VA WS 10425
TGM
Zvuková izolace dřevěné hrázděné stěny v různých provedeních
TGM- VA AB 11489
TGM
Kročejová izolace, popř. akustická izolace dřevěného trámového stropu
TGM-VA AB 11961
Zkoušky stavební biologie
Zkušební ústav
Obsah
Kontrolní zpráva č.
IBO
Stanovení rezistence celulózových izolací vůči poškození hmyzem podle ISO 3998
Klinické odd. pracovního lékařství
Toxologický odborný posudek z hlediska pracovního lékařství
Republika Rakousko
Rakouská ekologická značka
PA - NR. VKI 689
BAM
Odolnost vůči napadení plísní podle DIN IEC 68 část 2 - 10, duben 1991
IV .1 / 7834
IBO
Zkoumání těžkých kovů
200401681
Ecolabor
Stanovení korozívnosti
ECO - P06010-06019
BAM
BAM laboratorní metoda podle DIN EN 117:2005 (odolnost vůči termitům)
IV.1 / 8319
WWW.ISOCELL.COM
TECHNICKÉ PORADENSTVÍ
Tito pracovníci Vám rádi poradí ohledně stavební fyziky, norem, směrnic a v případě technických dotazů
na použití našich produktů:
DI (FH) BERNHARD HÜTTENEDER
Vedoucí technického oddělení, F&E
Tel. +43 (0) 6216 4108 DW 607
e-mail: [email protected]
DI (FH) CHRISTIAN NÖHAMMER
Technické poradenství
Telefon: +43 (0) 6216 4108 DW 622
e-mail: [email protected]
CHRISTIAN POHN, BSC
Technické poradenství
Telefon: +43 (0) 6216 4108 DW 42
e-mail: [email protected]
DI (FH) JOSEF PUTZHAMMER
Technické poradenství
Telefon: +43 (0) 6216 4108 DW 616
e-mail: [email protected]
Isocell GmbH | A-5202 Neumarkt am Wallersee | BahnhofstraSSe 36 | Telefon: +43(0)6216/4108
fax: +43(0)6216/7979 | E-Mail: [email protected] | internet: www.isocell.COM
Download

OVĚŘENÁ KVALITA