ASANSÖR HALATLARI
1. Genel özellikleri
8x19
Seale
Bu halatlar esnek ve dış telleri kalın olup , aşınma
dayanımları iyidir. İnsan taşımalarında kullanılan
asansör halatlarında emniyet katsayısı en az 12 olacak şekilde halat seçilmesi tavsiye edilmektedir. Tel
minimum kopma mukavemetleri 140,160 veya 180
kg / mm2 olabilir. Özel asansör halatlarında farklı 2
mukavemet özelliklerinde teller kullanılabilir. Halatlar yağlanmalı , kullanım esnasında sık sık kontrol
edilmeli ve kontroller kayıt altına alınmalıdır.
2. Kullanım alanları
İnsan ve yük taşıma amaçlı her türlü asansörde
kullanılır
8x19
Filler
3. Halat kompozisyonları
Genellikle bu amaca uygun olarak seale , warrington veya filler kompozisyonunlu, aynı adımlı paralel telli ve lif özlü halatlar tercih edilir. Başlıca halat
kompozisyonları 8x19 seale , 8x19 warrington veya
8x19 filler olup ; 6x19 seale 6x19 filler , kompozisyonlu halatlar da zaman zaman tercih edilebilir.
4. Asansör halatı kullanımında
dikkat edilmesi gereken husular
8x19
Warrington
- Yorulma dayanımı
- Aşınma dayanımı
- Sinir olmaması
- Uygun preforme özellikleri çok önemlidir.
ELEVATOR ROPES
1. Product data
8x19
Seale
Elevator ropes with flexible and thicker outer wires
are resistant to abrassion . The recomended factor of safety of ropes at least 12 used in human lift
applications. Rope grades can be 140, 160 or 180
kg / mm2 for elevators ropes. Ropes composed of
two different graded wires (Dual Tensile ) also can
be used for special lift systems. Ropes must be relubricated, checked in service and the records must
be saved.
2. Usage
All types of elevators for the lifting purpose of human or other loads
8x19
Filler
3. Rope consturctions
Generally for lifting purposes , paralled laid and
having the same pitch with fiber core ropes are
used. The common types are 8x19 seale , 8x19 warrington and 8x19 filler, for special applications 6x19
seale and 6x19 filler constructions can also be used.
4. Important notes on wire
rope usage
8x19
Warrington
- Bending fatique
- Abrasion resistance
- Stress free
- Good preformed
Makara, tambur ve halat ilişkileri
Makara ve tambur çapları ile bunlar üzerindeki yivlerin çap ve diğer özellikleri , halat ömrü üzerinde çok büyük etkiye sahiptir. Yiv
aşınması, çapı ve genişliği ölçümünde genelde yiv çakıları kullanılabilir.Tambur ve makaraların, uygun malzemeden yapılması halat ömrü
açısından faydalıdır. Eğer yivler gerekenden geniş ve halat temas açısı da fazla ise halatta ovalleşme , gerekenden dar ve az ise bu durumda ise tel ve demetlerin sıkışması ve tel hareketlerinin önlenmesi söz konusudur. Her iki durumda halat ömrü açısından sakıncalıdır.
Genelde halat yiv açısı 135-150 derece arasında olmalıdır.
Halat çapı ölçümü
Halat çapı , halat dış tel ve demetlerini çevreleyen ve tüm halat kesitini içine alan çemberin çapıdır. Halat çap ölçümünde ölçü cihazı
çenelerinin mutlaka en dış 2 demete teması gerekli olup, genelde birbirine dik iki ölçüm birbirinden en az 1 metre mesafedeki iki noktada
yapılır ve bu dört ölçüm ortalamalarının toleranslar içinde olması istenir. Standartlarda , anlaşmazlık halinde halat çapının belli bir öngergi
altında ölçülmeside öngörülmüştür.
Correlations between of reel, drum and rope
The diameter of reels,drum and also the diameter and the other properties of groove on drum and the reel are the most important
criteria effecting the rope service life . Groove gauges can be used to check wear on sheaves ,sheave diameter and width. It is useful to
use suitable material for the production of reels and sheaves. If the sheeve diameter and fleet angle is greater than the limits then flattened surfaces are observed on the ropes. Reversly, if sheave diameter and fleet angle is lower than the limits, the rope sticks between
sheave’s surfaces with limited movement ability , both cases shorten the service life of the rope. Recomended fleet angle is 135-150
degree .
Measurement of rope diameter
The correct diameter of a wire rope is the diameter of a circum-scribed circle that will enclose all the strands. The correct size of
the rope can be read by caliper the when the caliper axles contact with the opposing outer strands of the wire rope.Generally the rope
diameter is the avarege of 4 measurement done on two different location of rope with at least distance of 1 meter with the double perpendicular measurements on the same point. In case of hesitate, rope diameter can be measured under a certain preload.
Nominal rope dia tolerance
Mines Plus
3 mm ‘ e kadar / up to 3 mm
3 mm ile 5 mm arası / between 3 mm and 5 mm
5 mm ile 8 mm arası / between 5 mm and 8 mm
8 mm üstü / upon 8 mm
Right
Wrong
Unused rope- unused sheave
Damaged rope- worn sheave
Unused rope – worn sheave
Sheave check method
Suitable sheeve
Tightened sheeve
Widened sheeve
Halatların açılması
Unwinding of ropes
Halatlarımız genelde makaraya sarılı veya kangal şeklinde teslim edilmekte olup kullanım veya aktarma amacıyla devreye alınması sırasında görülen tedbirlere uyulması gerekmektedir.
Halat açılması sırasında meydana gelen halkalanmalar, daha
sonraki işlemlerde ‘’ burulma ‘’ veya ‘’ kuşgözü ‘’ gibi değişik yapılarda halat kullanımını imkansız kılan ve istenmeyen kalıcı hasarlara neden olur.
Halka ve gam meydana getirilmiş halatların tamiri mümkün
değildir. Bu durum halatların devre dışı kalmalarına sebep olur. Bu
tür kullanım hatalarından dolayı meydana gelen halat hasarlanmalarında imalatçının kusuru olamaz. Benzeri durumlara meydan
vermemek amacıyla halat açımında ve belli boylara kesme işlemlerinde mutlaka belli bir gerginin uygulandığı aktarma makinaları
kullanılmalıdır. Halatlar çalışan bir sistemin parçaları olmaları nedeni ile, kullanım öncesi çok dikkatli bir şekilde depolanma işlemine
tabi tutulmalıdırlar. Bütün bu faliyetlerde halat kalitesini etkileyecek dış etkenlerin halatlara teması önlenmelidir. Unutulmamalıdır
ki halatlar yakından incelendiklerinde görüleceği gibi, çok sayıda
ince tellerden meydana gelmekte ve bu durum dış etkilere karşı
çok hassas bir yapı oluşturmaktadır.
Ropes are generally winded over drums or coiled. Precautions
must be taken during installation or cutting into lenghts.
The circles caused by wrong unwinding may result in permanent deformations on the rope such as, birdcages or kinks seen
below pictures.
It is impossible to use ropes damaged during unwinding .It is
not a fault of production. To avoid such deformations, ropes must
be winded and unwinded under a certain preload by means of
machines. Ropes being a part of working systems must be protected againist the environmental effects. Since the ropes are
composed of many wires, necessary precautions must be taken
while storage, handling, unwinding and putting into service .
Yanlış / Wrong
Doğru / Right
Doğru / Right
Yanlış / Wrong
Yanlış / Wrong
Doğru / Right
Doğru / Right
Discard criteria for steel wire ropes
- Breaking of strands
- Reduction in rope diameter ( max % 10) including
core deformations
- Several number of wire breaks at certain Locations
- Deformation type and the number of breaks
- Breaks at end terminations
- Increasing number of wire breaks
- Inner and outer abrasion
- Inner and outer corrosion
- Geometrical deformations
- Deformation in elasticity
- Deformation caused by heat or chemicals
- Increase in permanent elongation
The rope having more wire breaks than the table shown below is to be discarded.
For determination of number of broken wires, please see TS ISO4309/ TS EN 12927 -6
Dış demetlerdeki tel
sayısı
Number of wires in
outer strands,
Halat yapısı
Rope class
n
/ Number of broken wires
M1,M2,M3,M4 için For M1,M2,M3,
sınıflandırma grupları M4 groups,
Çapraz/Ordinary lay
Düz / Lang lay
M5,M6,M7 ve M8 için For M5, M6, M7, M8
sınıflandırma grupları groups,
Çapraz / Ordinary lay
Düz / Lang lay
6d
30d
6d
30d
6d
30d
6d
30d
n=50
6x7
2
4
1
2
4
8
2
4
51 < n < 75
6x19(9/9/1)
3
6
2
3
6
12
3
6
4
8
2
4
8
16
4
8
5
10
2
5
10
19
5
10
6
11
3
6
11
22
6
11
76 < n < 100
101 < n < 120
8x19
6x19(12/6/1)
6x19(12/6+6F1)
6x25 FS (12/12/1)
121 < n < 140
141 < n < 160
8 x19 ( 12/6+6F/1)
6
13
3
6
13
26
6
13
161 < n < 180
6x36 ( 14/7+7/7/1)
7
14
4
7
14
29
7
14
181 < n < 200
8
16
4
8
16
32
8
16
201 < n < 220
6x41 (16/8 +8/8/1)
9
18
4
9
18
38
9
18
221 < n < 240
6x37 (18/12/6/1)
10
19
5
10
19
38
9
18
241 < n < 260
10
21
5
11
22
45
11
22
261 < n < 280
11
22
6
11
22
45
11
22
281 < n < 300
12
24
6
12
24
48
12
24
300 < n
0,04n
0,08n
0,02n
0,16n
0,04n
0,08n
0,04n 0,08n
/ rope diameter
/ number of wires in outer strand
E.G : 10 mm 8x19 ordinary lay steel wire rope with any of m1, m2, m3, m4 group. If the number of broken wires is more than 13 in
6x d = 6x10 = 60 mm or 30 x d = 30 x 10 = 300 mm, then the rope must be discarded.
Halat seçiminde dikkat edilecek hususlar
1. Halat sertifikasını sorunuz.
2. Halatın kırmızı damar ve içindeki Çelik Halat ve Tel San. A.Ş. yazılı yeşil şeridine
dikkat ediniz.
3. Tahta makara ile alınan halatlar üzerinde tanıtıcı etiket olup olmadığını kontrol
ediniz.
4. Halat sertifikası üzerindeki sipariş numarası ile tahta makara üstindeki tanıtıcı
etiketteki sipariş numarasının aynı olmasına dikkat ediniz.
5. Can ve mal güvenliğiniz için halatın TSE uygunluk belgesi olup olmadığını kontrol ediniz.
Criteria for rope selection
1. Ask for the rope mill certificate.
2. Aware of red strand and the green strip on which writing ‘’ Çelik Halat ve Tel
San. A.Ş. ‘’ between core and outer strands.
3. Check label of the rope that shows rope data on the reel.
4. Check the corrosponding order number both on the rope certificate and the
label on the reel.
5. Check for the confirmity report of the rope for your safety.
Halatlar istenilen halat boyuna ve ağırlığına uygun müşteri
talebine göre tahta makara veya çelik makara (özel sipariş ) üzerine
sarılır. Kısa metrajlı halatlar düzgün bir şekilde roda olarak dışı korumaya alınmış olarak sevk edilir.
The ropes can be winded on both steel or wooden reels according to customer’s request. And ropes in short lenghts are coiled and
protected before dispatching
TS EN 12385-5 8X19 FIBER CORE CLASS
En küçük kopma kuvveti (kN )
Minimum breaking load
Halat çapı (mm)
Rope diameter
İkili anma çekme mukavemeti
Dual tensile rope grade
Tekli anma çekme
mukavemeti
Mono tensile rope
grade
100
metresinin
yaklaşık
ağırlığı
(kg/100mt)
Appr. Weight
of 100 mt
İkili anma çekme
mukavemet sınıfı
1180 / 1770
Dual tensile rope grade
1180 / 1770
İkili anma çekme
mukavemet sınıfı
1370 / 1770
Dual tensile rope grade
1370 / 1570
Tekli anma çekme
mukavemet sınıfı
1570
Mono tensile rope
grade 1570
8
25,7
28,1
29,4
21,8
9
32,5
35,6
37,3
27,5
10
40,1
44,0
46,0
34,0
11
48,6
53,2
55,7
41,1
12
57,8
63,3
66,2
49,0
13
67,8
74,3
77,7
57,5
14
78,7
86,1
90,2
66,6
15
90,3
98,9
104
76,5
16
103
113
118
87,0
18
130
142
149
110
19
145
159
166
123
20
161
176
184
136
22
194
213
223
165
TS EN 12385-5 8X19 IWRC CLASS
En küçük kopma kuvveti (kN )
Minimum breaking load
İkili anma çekme mukavemeti
Dual tensile rope grade
Tekli anma çekme
mukavemeti
Mono tensile rope grade
Tekli anma
İkili anma çekme
çekme
mukavemet sınıfı mukavemet sınıfı
1570 / 1770
1570
Dual tensile rope Mono tensile rope
grade 1570 / 1570
grade 1570
Tekli anma
çekme
mukavemet
sınıfı 1770
Mono tensile
rope grade 1770
100
metresinin
yaklaşık
ağırlığı
(kg/100mt)
Appr.
Weight of
100 mt
Halat çapı (mm)
Rope diameter
İkili anma çekme
mukavemet sınıfı
1370 / 1770
Dual tensile rope
grade 1370 / 1570
8
35,8
38,0
35,8
40,3
26,0
9
45,3
48,2
45,3
51,0
33,0
10
55,9
59,5
55,9
63,0
40,7
11
67,6
71,9
67,6
76,2
49,2
12
80,5
85,6
80,5
90,7
58,6
13
94,5
100
94,5
106
68,7
14
110
117
110
124
79,8
15
126
134
126
142
91,6
16
143
152
143
161
104
18
181
193
181
204
132
19
202
215
202
227
147
20
224
238
224
252
163
22
271
288
271
305
197
Download

asansör halatları elevator ropes