DR
strana 1/5
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 19.11.2010
*
Revize: 19.11.2010
1 Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku
· Údaje k produktu
· Obchodní označení: OTTOSEAL A 250
· Použití látky / přípravku Akrylová těsnicí hmota
· Identifikace výrobce/dovozce:
Hermann Otto GmbH
Krankenhausstraße 14
D-83413 Fridolfing
Tel.: 0049/(0)8684/908-0
Fax.: 0049/(0)8684/908-539
· Obor poskytující informace:
Tel. 0049- (0)8684- 908- 641 ( -460 )
E-Mail: [email protected]
· Nouzové telefonní číslo: Tel.: 0049- (0)89- 192 40
*
2 Identifikace nebezpečnosti
· Označení nebezpečí: Odpadá.
· Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/
přípravku
Výrobek podléhá povinnému označování na základě výpočtové metody "Všeobecné směrnice
Evropského společenství pro zařazování přípravků" v posledním platném znění.
R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
· Klasifikační systém:
Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, je však doplněna údaji z odborné literatury a
firemními údaji.
*
3 Složení nebo informace o složkách
· Chemická charakteristika
· Popis: ester kyseliny akrylové - kopolymer s plnivy a prísadami
· Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
141-78-6 ethyl-acetát
< 25%
Xi,
F; R 11-36-66-67
123-86-4 n-butyl-acetát
< 10%
R 10-66-67
< 1%
125304-04-3 2-(2H-Benzothiazol-2-yl)-6-(dodecyl)-4-methylphenol
N; R 51/53
· Dodatečná upozornění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.
*
4 Pokyny pro první pomoc
· Při nadýchání:
Přívod čerstvého vzduchu,kyslíkový přístroj,teplo.Při déle trvajících potížích konzultovat lékaře.
· Při styku s kůží:
Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.
Při neustávajícím podráždění pokožky je nutno vyhledat lékaře.
· Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem.
· Při požití:
Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc.
Vyplachovat ústa a bohatě zapíjet vodou.
CZ
(pokračování na straně 2)
DR
strana 2/5
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 19.11.2010
Revize: 19.11.2010
Obchodní označení: OTTOSEAL A 250
(pokračování strany 1)
5 Opatření pro hašení požáru
· Vhodná hasiva:
CO2,hasící prášek nebo vodní paprsky. Větší ohně zdolat vodními paprsky nebo pěnou odolnou
alkohol.
· Zvláštní nebezpečí vzniklé působením látky, produktů spalování nebo vzniklých plynů:
Při zahřátí nebo v případě požáru se mohou vytvářet jedovaté plyny.
· Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Nevdechovat plyny z exploze a ohně.
*
6 Opatření v připadě náhodného úniku
· Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:
Nepřibližovat se s ohněm.
Starat se o dostatečné větrání.
· Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:
Nesmí proniknout do kanalizace,vrchních vod,spodních vod.
· Doporučené metody čistění a zneškodnění:
Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13.
Nabrat mechanicky.
· Další údaje: Informace o osobní ochranné výstroji viz kapitola 8.
*
7 Zacházení a skladování
· Pokyny pro zacházení:
· Upozornění k bezpečnému zacházení:
Zabezpečit dobré větrání a odsávání na pracovišti.
viz bod 8: Osobní ochranné prostředky
· Upozornění k ochraně před ohněm a explozí:
Při zpracovávání se budou uvolŇovat snadno unikající zápalné látky.
V parních prostorách uzavřených prostorů se mohou nahromadit stopy hořlavých látek,proto se
nepřibližovat s ohněm.
· Pokyny pro skladování:
· Požadavky na skladovací prostory a nádoby: S určitostí zabránit proniknutí da podlahy.
· Upozornění k hromadnému skladování: Skladovat odděleně od potravin.
· Další údaje k podmínkám skladování:
Skladovat v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu.
Chránit před horkem a přímým slunčním světlem.
*
8 Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
· Technická opatření: Žádné další údaje,viz bod 7.
· Kontrolní parametry:
141-78-6 ethyl-acetát (< 25%)
NPK Krátkodobá hodnota: 1500 mg/m3
Dlouhodobá hodnota: 500 mg/m3
123-86-4 n-butyl-acetát (< 5%)
NPK Krátkodobá hodnota: 1000 mg/m3
Dlouhodobá hodnota: 400 mg/m3
· Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny.
· Osobní ochranné prostředky:
· Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Před přestávkami a po práci umýt ruce.
Zamezit styku s pokožkou a zrakem.
(pokračování na straně 3)
CZ
DR
strana 3/5
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 19.11.2010
Revize: 19.11.2010
Obchodní označení: OTTOSEAL A 250
(pokračování strany 2)
· Ochrana dýchacích orgánů:
Při vyšší koncentraci ochrana dýchacího ústrojí.
Při dobrém větrání prostoru není třeba.
· Ochrana rukou: Ochranné rukavice
· Materiál rukavic
Správný výběr rukavic nezávisí jen na materiálu, ale také na dalších kriteriích, která se liší podle
výrobce.
Fluorkaučuk (viton)
přírodní kaučuk (latex)
· Doba průniku materiálem rukavic
Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic.
· Ochrana očí: Ochranné brýle
· Ochrana kůže: Pracovní ochranné oblečení
*
9 Fyzikální a chemické vlastnosti
· Všeobecné údaje
Skupenství:
Barva:
Zápach (vůně):
Pastovité
Podle označení produktu
Charakteristický
· Změna stavu
Teplota (rozmezí teplot) tání: Není určeno.
Teplota (rozmezí teplot) varu: Není určena.
· Bod vzplanutí:
Nedá se použít.
· Zápalná teplota:
370°C
· Samozápalnost:
Produkt není samozápalný.
· Nebezpečí exploze:
I když produktu nehrozí nebezpečí exploze, je přesto možné
nebezpečí exploze ve směsi par se vzduchem.
· Meze výbušnosti:
Dolní mez:
Horní mez:
2,1 Vol % (Ethylacetat)
11,5 Vol % (Ethylacetat)
· Hustota při 20°C:
1,09 g/cm3
· Rozpustnost ve / směsitelnost s
Nerozpustná.
vodě:
· Obsah ředidel:
*
25 %
10 Stálost a reaktivita
· Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu použití.
vyvarovat se silného zahrátí
· Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku:
· Nebezpečné reakce: Žádné nebezpečné rekce nejsou známy.
· Nebezpečné produkty rozkladu:
Nejsou známy žádné nebezpečné produkty při rozkladu.
viz bod 5.3
CZ
(pokračování na straně 4)
DR
strana 4/5
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 19.11.2010
Revize: 19.11.2010
Obchodní označení: OTTOSEAL A 250
(pokračování strany 3)
*
11 Toxikologické informace
· Akutní toxicita:
· Primární dráždivé účinky:
· na kůži: Dráždí kůži a sliznice.
· na zrak: Dráždivé účinky
· Doplňující toxikologická upozornění:
Nadechnutí koncentrovaných par, tak jako orální pozření, vedou k narkoze podobným stavům a k
bolestem hlavy, závratím, atd.
*
12 Ekologické informace
· Další ekologické údaje:
· Všeobecná upozornění:
Třída ohrožení vody 1 (Samozařazení):slabé ohrožení vody
Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo kanalizace.
*
13 Pokyny pro odstraňování
· Produkt:
· Doporučení:
Odstranění podle příslušných předpisů.
materiál je po vytvrzení možno zlikvidovat spolecne s domovním odpadem nebo odpady
prumyslovými. Nepoužitý materiál ( pastózní, tekutý je treba zlikvidovat jako nebezpecný odpad.
· Kontaminované obaly:
· Doporučení:
Kontaminované obaly se musí řádně vyprázdnit a po odpovídajícím očistění se mohou znovu
použít.
Obaly neschopné očistění se musí odstranit stejným způsobem jako látka sama.
*
14 Informace pro přepravu
· Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující):
· ADR/RID-GGVS/E třída: · Námořní přeprava IMDG:
· IMDG-třída:
· Látka znečišťující moře: Ne
· Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR:
· ICAO/IATA-třída:
· Přeprava/další údaje: Podle výše uvedených nařízení žádný nebezpečný náklad
*
15 Informace o předpisech
· Označení podle právních směrnic EHS:
Produkt je zařazen a označen podle směrnic ES/nařízení o nebezpečných látkách.
· R-věty:
67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
· S-věty:
2
Uchovávejte mimo dosah dětí.
16
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
23
Nevdechovat aerosol,výpary
(pokračování na straně 5)
CZ
DR
strana 5/5
Bezpečnostní list
podle 1907/2006/ES, Článek 31
Datum vydání: 19.11.2010
Revize: 19.11.2010
Obchodní označení: OTTOSEAL A 250
(pokračování strany 4)
36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.
45
V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li
možno, ukažte toto označení).
· Národní předpisy:
· Stupeň ohrožení vody: VOT 1(Samozařazení): slabě ohrožující vodní zdroje.
16 Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a
nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy.
· Relevantní věty R
10
Hořlavý.
11
Vysoce hořlavý.
36
Dráždí oči.
51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí.
66
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
67
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
· Obor, vydávající bezpečnostní list: Tel.: 0049- (0)8684- 908- 641
· Poradce: Tel.: 0049- (0)8684- 908- 641 ( -460 )
· * Údaje byly oproti předešlé verzi změněny
CZ
Download

Bezpečnostní list