Annual Report 2010
Adresa / Address
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Voršilská 10, 110 00 Praha 1
Czech Republic
Tel.: +420 234 097 811
Fax: +420 234 097 812
Web:
www.vize.cz
www.prazskakrizovatka.cz
www.havlova-veskrnova.com
www.vaclavhavel.cz
Facebook:
www.facebook.com/Nadacevize97
www.facebook.com/dagmar.havlova
e-mail:
[email protected]
Bankovní spojení/ Bank Account
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Na Příkopě 858/20
111 21 Praha 1
Čísla účtů / Account Numbers
CZK 2102134586/2700
EUR 2102134789/2700 (IBAN: CZ82 2700 0000 0021 0213 4789)
USD 2102134842/2700 (IBAN: CZ09 2700 0000 0021 0213 4842)
SWIFT Code: BACXCZPP
IČO: 66002940
Identification number: 66002940
DIČ: CZ66002940
VAT Reg. No.: CZ66002940
Výroční zpráva 2010,
Plány na rok 2011 – 2012
Poslání Nadace
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 má poměrně široký
okruh zájmů, což vyplývá ze zaměření jejích zřizovatelů a z tradic,
na něž navazuje. Nadace působí hlavně v oblasti sociální,
zdravotnické, vzdělávací a kulturní, příležitostně organizuje nebo
podporuje různé počiny na poli péče o lidská práva a rovněž
reaguje na aktuální potřeby společnosti. Nadace se přitom snaží
– v duchu svého názvu – hledat a podporovat především to, co
míří do budoucna, to, co se dnes může někomu zdát méně
důležité nebo dokonce okrajové, co se ale teprve časem
zhodnotí, to, co má povahu příkladu či modelu, co je spíš
dalekozraké než krátkozraké, co má rys průkopnictví či
vizionářství. Menšími finančními částkami Nadace zároveň
jednorázově i pravidelně podporuje nejrůznější organizace
a jednotlivce, kteří naléhavě potřebují pomoc.
Annual Report 2010,
Plans for 2011 – 2012
The Foundation’s Mission
The Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97 covers
a broad range of interests, reflecting the concerns of its
founders and the traditions which it draws on. The Foundation
operates chiefly in the fields of social care, medicine, education
and culture, and, on occasions, organises or lends support to
various activities in the field of human rights, while also seeking
to respond to society’s needs at a given moment. At the same
time, the Foundation also seeks to strive, in the visionary spirit
of its name, to give support above all to things that are forwardlooking, things that might seem to people of less or even
marginal importance at the present time but will prove
themselves in time, things that can serve as a prototype or
model, things that are far-sighted rather than short-sighted,
things that are pioneering or even visionary. The Foundation
regularly gives minor financial donations to provide one-off
assistance to organisations of every kind, as well as to
individuals urgently in need of help.
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
3
Úvodní slovo Dagmar Havlové
Jsem velmi ráda, že Vám mohu představit novou, již třináctou výroční
zprávu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Naleznete v ní
informace o činnosti Nadace, o přijatých a poskytnutých darech
a obecně o hospodaření v uplynulém roce 2010, které opět prošlo
auditem společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Kromě
těchto údajů se můžete těšit též na množství fotografií, zajímavostí
o jednotlivých projektech a vizí do roku 2011.
Loňský rok byl pro mne a mého manžela významný a zároveň velmi
náročný, mimo jiné také z důvodu natáčení filmu „Odcházení“, s nímž
byla spojena spousta povinností, schůzek, zkoušek i cestování.
Manžel si však splnil sen svého mládí a podle mého názoru vznikl
velmi zdařilý film, který rozhodně stojí za zhlédnutí.
Samozřejmě že přípravy na natáčení i natáčení samotné částečně
ovlivnily fungování Nadace, nicméně nikterak nezastavily ani výrazně
neomezily práci na dalších obvyklých programech. V Pražské
křižovatce se uskutečnilo opět mnoho úspěšných akcí, ať již
komerčních nebo charitativních. Komerční akce přinášeji tolik
potřebné finance, díky nimž můžeme pokračovat v rekonstrukci
kostela sv. Anny (dnes sídlo Pražské křižovatky) – stále se totiž snažíme
o získání dostatečných finančních prostředků na rekonstrukci střechy
a fasády kostela a na dokončení restaurátorských prací. Charitativní
akce zase naplňují poslání Nadace i Pražské křižovatky a pomáhají
šířit povědomí o unikátnosti tohoto prostoru. S našimi již tradičními
partnery, jako jsou například Nadační fond Českého rozhlasu –
Světluška, Forum 2000, Gypsy Spirit, Struny podzimu a řada dalších,
jsme uspořádali bohatou škálu zajímavých kulturních akcí. Nemohu
samozřejmě opominout už šestý ročník Mikulášského charitativního
bazaru, který se koná v Pražské křižovatce vždy 5. prosince a na který
Nadace zve ke spolupráci spřátelené neziskové organizace. Tímto Vás
také srdečně zvu – přijďte se podívat, přijďte podpořit dobrou věc!
Během roku 2010 jsme intenzivně pracovali na samostatných
stránkách Pražské křižovatky. Ve spolupráci s naším grafikem se nám
podařilo vytvořit velmi zdařilou prezentaci, již můžete zhlédnout na
www.prazskakrizovatka.cz. Na stránkách naleznete mnoho užitečných
informací nejen o historii kostela sv. Anny, ale také o možnostech
využití prostoru, ceník služeb jakož i řadu fotografií z postupující
rekonstrukce a z uspořádaných akcí.
Jako každý rok také loni jsme v den narozenin mého manžela –
5. října – předali Cenu Nadace VIZE 97. Letošním, v pořadí již
dvanáctým laureátem se stal Konrad Paul Liessmann, profesor
4
Ústavu filozofie Vídeňské univerzity, který působí rovněž jako
esejista, politický komentátor, literární kritik a kulturní publicista.
Slavnostní udělení Ceny se opět uskutečnilo v Pražské křižovatce.
Bylo mi velkou ctí se s panem profesorem a jeho názory seznámit
a mohu Vám vřele doporučit sborník jeho přednášek, který jsme
vydali pod názvem „Hodnota člověka“ a který si můžete zakoupit
u nás v Nadaci.
Cena Nadace VIZE 97 nebyla jediným oceněním, jež jsme v loňském
roce udělili. Již pošesté jsme v rámci programu Podpora vzdělávání
předali Uznání za přínos k filozofii vzdělání a za obnovu univerzitní
myšlenky. Tentokrát se jeho nositelem stal profesor Jan Sokol, Ph.D.,
CSc., významný český filozof, překladatel filozofických textů,
vysokoškolský pedagog a publicista. S oceněním je spojena částka
97 000 Kč, symbolicky připomínající rok založení Nadace v roce 1997.
V rámci programu Podpora vzdělávání jsme také poskytli finanční
prostředky deseti nadaným českým studentům na jejich studium
na zahraničních vysokých školách. Věřte, že rozhodování rady nebylo
jednoduché, neboť množství obdržených žádostí opět výrazně
převyšovalo naše finanční možnosti. Přesto jsme se snažili pomoci
co největšímu počtu žadatelů, a podpořit tak rozvoj výjimečných
českých talentů a české vzdělanosti obecně.
Mám velkou radost, že se nám opět podařilo uspět s žádostí
o vysílání našeho spotu k projektu Včasná diagnóza a prevence
rakoviny tlustého střeva a konečníku. Spot byl k zhlédnutí po celý
rok 2010 na programech České televize. Je to veliký úspěch a chtěla
bych velmi poděkovat České televizi, jež nám již několik let pomáhá
s medializací našeho zdravotnického programu. Díky tomuto
projektu a spolupráci s Českou televizí máme přímý vliv na záchranu
mnoha lidských životů, a to je, jistě uznáte, naprosto jedinečný pocit.
Samozřejmě že v průběhu loňského roku též probíhal náš sociální
program Fond porozumění, jehož prostřednictvím jsme přerozdělili
finanční i nefinanční prostředky těm, kdo to nejvíce potřebují, tedy
seniorům, lidem v těžké životní situaci, handicapovaným atd. Znovu
jsme podpořili Domov sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích,
Domov sv. Rodiny v Praze-Liboci, řadu občanských sdružení,
hospiců, domovů pro seniory i jednotlivců. Zcela mimořádný dar
v rámci tohoto programu znamenala částka 100 000 Kč na pomoc
obětem ničivého zemětřesení na Haiti, již Nadace věnovala všem
potřebným prostřednictvím veřejné sbírky vyhlášené společností
Člověk v tísni.
Ráda bych vyzdvihla ještě jednu záležitost, a to přípravované DVD se
záznamem koncertu „Už je to tady“, který jsme u příležitosti 20. výročí
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
sametové revoluce uspořádali 14. listopadu 2009 v Pražské
křižovatce a který živě vysílala Česká televize a Český rozhlas.
Vzhledem k obrovskému zájmu veřejnosti – přenos sledovalo více
než 1 800 000 diváků –, který nás samozřejmě nesmírně potěšil, jsme
se rozhodli vydat záznam koncertu na DVD. Po celý rok 2010 tak
probíhala intenzivní a náročná jednání se zástupci České televize
a jednotlivých umělců směřující k tomu, aby DVD vyšlo v průběhu
roku 2011. Mám velkou radost, že se jednání podařilo dovést do
úspěšného konce a Vy si tak v brzké době budete moci vychutnat
jedinečný zážitek z vystoupení Lou Reeda, Suzanne Vega, písničkářky
Joan Baez, sopranistky Renée Fleming a dalších osobností.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem drobným dárcům i velkým
sponzorům, bez nichž by Nadace nemohla existovat. Každého
finančního i jiného daru si velice vážíme, neboť významně přispívá
k naplňování poslání a cílů naší Nadace. Děkuji rovněž členům všech
rad, kteří nám pomáhají a podporují nás bez nároku na jakýkoliv
honorář. Děkuji svému manželovi za podporu duševní i za to, že
každou finanční odměnu, již obdrží ve spojitosti s nějakým
oceněním či za účast na zahraničních konferencích, věnuje Nadaci
VIZE 97. A děkuji též svým spolupracovníkům, dobrovolníkům
a všem dobrým a obětavým lidem, kteří nás nepřestávají utvrzovat
v tom, že naše snaha má hluboký smysl. Děkuji Vám a těším se na Vás
opět příští rok.
Vaše
For myself and my husband, last year was a very important one
and also very strenuous, partly because of the making of the film
“Leaving”, which involved a lot of duties, meetings, rehearsals and
travel. However, my husband fulfilled his childhood dream and in
my opinion the film has been a great success and is definitely
worth seeing.
The preparations for shooting and the shooting itself partly affected
the Foundation’s operation, of course, but in no way did they halt or
significantly limit the work on the other usual programmes. Once
more many successful events were held at the Prague Crossroads,
both commercial and charitable. The commercial events provide
much needed funds which will allow us to continue with the
reconstruction of St Anne’s Church (where the Prague Crossroads is
now based), as we are still endeavouring to obtain sufficient funds
to reconstruct the roofs and facades of the church and complete
the restoration work. The charitable events, for their part, fulfil the
mission both of the Foundation and the Prague Crossroads and help
publicise the uniqueness of this space. In collaboration with our
already traditional partners, such as Czech Radio’s “Firefly”
endowment fund, Forum 2000, Gypsy Spirit, Strings of Autumn, and
others, we organised a wide variety of interesting cultural events.
I cannot fail to mention, of course, the sixth annual St Nicholas
Charity Bazaar held each year on 5th December, which the
Foundation invites likeminded not-for-profit organisations to take
part in. And this is also by way of a cordial invitation to yourselves –
come and take look in and support a good cause!
Dagmar Havlová
During 2010 we were working hard on the Prague Crossroads' own
website. With the help of our graphic artists we managed to create
a very impressive presentation, which you can already peruse on
www.prazskakrizovatka.cz. The site includes lots of useful
information, not only about the history of St Anne’s Church but also
about possibilities of using the space, a tariff of hire charges and
a series of photographs of the reconstruction in progress and of
events that have taken place there.
Foreword by Dagmar Havlová
I am very pleased to present to you the thirteenth Annual Report of
the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97. You will find in it
information about the Foundation’s activities, about gifts received
and grants made, and information about the management of the
foundation as a whole, which was once more subjected to an
intensive audit by the KPMG Česká republika Audit, s.r.o. company.
In addition to that information you will also find many photographs,
and items of interest about individual projects and visions for 2011.
6
As every year we awarded the VIZE 97 Foundation’s Prize on my
husband’s birthday – 5th October. Last year’s prize-winner, the 12th
laureate already, was Konrad Paul Liessmann, professor at the
Institute of Philosophy at the University of Vienna, who is also an
essayist, political commentator, literary critic and cultural journalist.
The official presentation once more took place at the Prague
Crossroads. It was a great honour for me to make the acquaintance
of Professor Liessman and hear his views, and I can warmly
recommend to you his collection of lectures, which we have
published in Czech translation.
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
The VIZE 97 Foundation’s Prize was not the only award we presented
last year. For the sixth time, as part of the Education Support
Programme, we presented the award “In Recognition of
Contributions to the Philosophy of Education and the Renewal of
the University Idea”. The recipient this year was Professor Jan Sokol,
Ph.D., CSc., an outstanding Czech philosopher, translator of
philosophical texts, university teacher and publicist. Along with the
award goes a sum of 97 000 Kč, symbolically recalling the year 1997
when the Foundation was established.
As part of the Education Support Programme we also provided
funding to ten promising Czech students to help defray the cost of
their studies at foreign universities. It was a tough decision for the
Programme’s board to make, believe me, as the number of
applications once more far exceeded our financial means.
Nevertheless we strove to assist as many applicants as we could,
and thus support the development of outstanding Czech talent and
Czech education in general.
I am delighted that we were once more successful with our
application to broadcast our health commercial about the Early
Diagnosis and Prevention of Colon and Rectal Cancer project. It was
regularly screened throughout 2010 during programmes on Czech
Television. This is an enormous success and I would like to warmly
thank Czech Television which has been assisting us for several years
already with publicising our health programme. Thanks to this
project and our cooperation with Czech Television we are directly
helping to save many human lives, and that is a absolutely unique
feeling, as I’m sure you’ll agree.
greatly gratified us, of course, we decided to issue the recording of
the concert on DVD. So throughout 2010 tough and intensive
negotiations took place with the representatives of Czech TV and
the individual performers with a view to the DVD’s publication in
2011. I’m delighted that the negotiations were successful and you
will shortly be able to share this unique experience of performances
by Lou Reed, Suzanne Vega, the singer Joan Baez, the operatic
soprano Renée Fleming and other celebrities.
Finally allow me to thank all donors, large and small, without
whom the Foundation couldn’t exist. We appreciate every
financial and other gift because it helps fulfil the mission and
objectives of our Foundation. I would also like to thank the
members of all our various boards, who voluntarily assist and
support us without any remuneration. I thank my husband for his
moral support and for donating to the VIZE 97 Foundation every
fee he receives in connection with his attendance at international
conferences as well as all monetary prizes. My thanks go also to all
my colleagues, volunteers and all the good and self-sacrificing
people who never cease to reassure us that our endeavours are of
profound significance. I thank you and look forward to you next
year once again.
Yours,
Dagmar Havlová
And of course our social programme, The Fund of Understanding,
was in operation last year, distributing funds and non-financial
support to those who most need it, i.e. the elderly, people in difficult
life situations, the handicapped, etc. Once more we supported the
St Charles Borromeo Home at Řepy and the Home of the Holy Family
at Liboc, both in Prague, as well as many community groups,
hospices, homes for the elderly, and individuals. An emergency
award of 10,000 crowns was made under the programme to assist
victims of the disastrous Haiti earthquake as part of the public
appeal launched by the People in Need association.
I’d also like to mention another matter, namely, the DVD with
a recording of the concert: “It’s Here at Last” , which we held at the
Prague Crossroads on 14th November 2009 to mark the 20th
anniversary of the Velvet Revolution and which was relayed live by
Czech TV and Czech Radio. In view of the enormous public interest
– the broadcast was watched by over 1,800,000 viewers, which
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
7
Správní rada / Board of Trustees
Mgr. Dagmar Havlová, předsedkyně / chairperson
Václav Havel
Ing. Martin Borovka
MUDr. Tomáš Bouzek
Táňa Fischerová
JUDr. Ing. Václav Jerman
PhDr. Vladimír Kreidl
PhDr. Jiřina Šiklová
PhDr. Jan Šolc
Petr Weigl
Dozorčí rada / Supervisory Board
Ing. Pavel Kavánek, předseda / chairman
JUDr. Jan Matějček
Ing. Michal Petrman, CSc.
Zasedání Správní a Dozorčí rady / Meeting of the Supervisory Board and the Board of Trustees
8
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Co se v minulosti podařilo
„Už je to tady“
U příležitosti oslav 20. výročí politických změn v Československu v roce 2009 uspořádala Nadace VIZE 97 ve spolupráci s Nadací FORUM 2000,
Knihovnou Václava Havla a dalšími spřátelenými organizacemi mimořádnou akci, jejímž hlavním smyslem bylo připomenout či zpřítomnit ducha
a étos listopadové nenásilné vzpoury proti totalitnímu režimu v Československu. Přípravu koncertu zajistila produkční firma ABOUT Production.
Dne 14. listopadu 2009 se nejdříve v aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy uskutečnila debata nazvaná „Svoboda a její nepřátelé“, kterou živě
vysílal zpravodajský program České televize ČT 24. Hlavními účastníky dvou diskusních panelů byli Madeleine Albrightová, Jacques Rupnik, Adam
Michnik, Tom Stoppard, André Glucksmann, Jan Sokol, Petr Pithart, Jan Urban a Martin Bútora. Poté se program akce přesunul do Pražské křižovatky,
kde se od 20 hodin uskutečnil koncert pojmenovaný jako jedno z hesel listopadové revoluce „Už je to tady“. Se svými osobními vzpomínkami,
postřehy a myšlenkami vystoupil nejen prezident Václav Havel, ale také současný prezident Václav Klaus, francouzský filozof André Glucksmann,
polský historik a novinář Adam Michnik, jeden ze studentských vůdců z doby sametové revoluce Šimon Pánek a zástupkyně dnešních studentů
z iniciativy Inventura demokracie. V průběhu koncertu se střídali zahraniční umělci a hudebníci, kteří přicestovali na pozvání prezidenta Václava Havla
a vystoupili bez nároku na honorář. Návštěvníci Pražské křižovatky tak měli jedinečnou příležitost slyšet rockovou legendu Lou Reeda, slavné
písničkářky Suzanne Vegu a Joan Baez a světově uznávanou operní pěvkyni Renée Fleming. Ze záznamu účastníky a diváky koncertu pozdravili
bývalý prezident SSSR Michail Gorbačov, tibetský duchovní vůdce Jeho Svatost dalajláma, prezident USA Barack Obama a německá kancléřka
Angela Merkelová. Připojili se i hudebníci Peter Gabriel, Mick Jagger, Bob Geldof a Bono Vox ze skupiny U2. Program po celý večer doprovázela Pražská
komorní filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem a projekce záběrů z listopadu 1989. Koncert vyvrcholil společným zpěvem všech účinkujících
(a také velké části publika) spirituálu „Oh, Freedom“, který prezident Havel věnoval občanům všech zemí, kde lidé stále žijí v útlaku.
Průchod valem Prašného mostu
Propojením horní a dolní části Jeleního příkopu bylo v září 2002 završeno téměř šestileté úsilí Nadace. Náklady na program, který byl uskutečněn
společně se Správou Pražského hradu a jinými subjekty v čele s arch. Jiřím Pleskotem, stály Nadaci přes 24 milionů Kč. Tabulku se jmény lidí, kteří
se podíleli na této náročné stavbě, najdete při vstupu do tunelu v horní části Jeleního příkopu.
Lávka přes Chotkovu ulici
Lávka pro pěší, spojující Letenské a Chotkovy sady, byla otevřena v červnu 1998. Elegantní řešení arch. Bořka Šípka s odlehčenou středovou částí
ocelové konstrukce tvoří jakousi přístupovou bránu k Pražskému hradu. Děkovná tabulka na úpatí mostu hlásá, že tuto lávku dal Václav Havel
vybudovat převážně ze sponzorských či svých soukromých prostředků.
Povodně
Rok 2005 byl posledním, kdy Nadace VIZE 97 stále ještě pomáhala obětem ničivých povodní z roku 2002. Stala se tak jednou z posledních
organizací, která nezapomněla na hrůzu a ničivou sílu vody, jež v roce 2002 zpustošila velkou část Čech a připravila o domov stovky rodin.
V průběhu veřejné sbírky určené na pomoc lidem postiženým povodní se podařilo získat více než 11 milionů Kč, které pomohly tam, kde bylo
třeba.
Mamma Help
Nadace VIZE 97 spolu s kosmetickou firmou RYOR, a.s. a občanským sdružením Mamma Help představily v roce 2004 program „Korunka pro
ženu – koruna pro zdraví“, kterým společnými silami pomáhaly pacientkám s nádorovým onemocněním prsu. Díky této spolupráci byla
poskytnuta částka 100 000 Kč na otevření Mamma Help Centra v Brně a dalších přes 160 000 Kč na jeho provoz, jakož i na provoz Mamma Help
Centra v Praze.
Podpora čečenských dětí
Od roku 2002 podporoval každý člen Nadace VIZE 97, včetně zakladatelů, čečenské děti, které strádaly fyzicky i citově. Tato adopce na dálku
dětem umožnila absolvovat školní docházku, zakoupit pomůcky a částečně i hradit ošacení.
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
9
Joan Baez, Lou Reed, Suzanne Vega a Renée Fleming na koncertě „Už je to tady“ / Joan Baez, Lou Reed, Suzanne Vega and Renée Fleming at the “It’s Here at Last” concert
What was achieved in the past
“It’s Here at Last”
In conjunction with the celebrations of the 20th anniversary of political changes in Czechoslovakia, the Vize 97 Foundation in collaboration with,
the Forum 2000 Foundation, the Václav Havel Library and several other like-minded organisations, organised a special event chiefly intended to
recall and evoke the spirit and ethos of the non-violent November rising against the totalitarian regime in Czechoslovakia. Preparations for the
concert were undertaken by the ABOUT production company. On 14th November, a debate took place in the morning in the Aula of the Arts
Faculty of Charles University entitled “Freedom and its Opponents”. It was broadcast live by Czech Television’s news channel ČT 24. The main
participants in the two discussion panels were Madeleine Albright, Jacques Rupnik, Adam Michnik, Tom Stoppard, André Glucksmann, Jan Sokol,
Petr Pithart, Jan Urban and Martin Bútora. The programme of the event then shifted to the Prague Crossroads, where a gala concert commenced
at 8pm entitled “It’s Here at Last” after one of the slogans of the Velvet Revolution. President Václav Havel, the current President, Václav Klaus, the
French philosopher, André Glucksmann, the Polish historian and journalist, Adam Michnik, one of the student leaders of the Velvet Revolution,
Šimon Pánek and a representative of today’s students from the “Taking Stock of Democracy” campaign, came to the podium in turn to share
their personal memories, insights and thoughts. The concert consisted of a succession of performances by foreign artistes and musicians who
had travelled here at the invitation of President Václav Havel and appeared for no fee. And so the audience at the Prague Crossroads along with
Czech Television viewers and Czech Radio listeners, had a unique opportunity to hear the rock legend Lou Reed, the famed singer songwriters
Suzanne Vega and Joan Baez and the world-renowned opera singer Renée Fleming. Video messages from the former President of the USSR,
Mikhail Gorbachov, the Tibetan spiritual leader, His Holiness the Dalai Lama, the US President Barack Obama and the German Chancellor Angela
Merkel were projected. There were also recorded greetings from the musicians Peter Gabriel, Mick Jagger, Bob Geldof and Bono Vox of the band
U2. The entire evening’s programme was accompanied by the Prague Chamber Philharmonia conducted by Jiří Bělohlávek and screenings of
10
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
scenes from November 1989. The concert’s culmination was when all the performers (and a large part of the audience) joined together to sing
the spiritual “Oh Freedom”, which President Havel dedicated to citizens of all countries where people are still oppressed.
The passage through the rampart of the Powder Bridge
The connection of the upper and lower parts of the Deer Moat in September 2002 was the culmination of almost six years of work on the part
of the Foundation. The programme, which was realised together with the Prague Castle Authority and other bodies, under the leadership of the
architect Jirí Pleskot, cost the Foundation over 24 million crowns. A signboard with the names of the people who contributed to this ambitious
structure can be found at the entrance to the tunnel in the upper section of the Deer Moat.
The footbridge across Chotek Street
The pedestrian footbridge linking the Letná and Chotek Gardens was opened in June 1998. The elegant design by architect Borek Šípek – a steel
structure with a lightweight central section – forms a kind of entrance gate to Prague Castle.The plaque at the foot of the bridge states that
Václav Havel had this footbridge built using sponsorship and private funds.
Floods
2005 was the last year that the VIZE 97 Foundation assisted victims of the destructive floods of 2002. It was thus one of the last organisations not
to forget the horror and destructive power of the water which laid waste a large part of Bohemia and took away the homes of hundreds of
families in 2002. More than 11 million crowns were raised in the course of a public collection designed to assist the people affected by the floods,
and this money was used where it was most needed.
Mamma Help
In 2004, the VIZE 97 Foundation presented the "A Crown for aWoman – A Crown for Health" programme in cooperation with the cosmetics firm
RYOR, a.s. and the Mamma Help citizens' association, which came together to assist patients with breast cancer. Thanks to this cooperation, the
sum of 100 thousand crowns was provided for opening the Mamma Help Centre in Brno and a further 160 thousand crowns were also provided
for its operations as well as for the operation of the Mamma Help Centre in Prague.
Support for Chechen children
Since 2002, every member of the VIZE 97 Foundation, including its founders, has supported Chechen children who have suffered physically and
emotionally. This long-distance adoption has enabled the children to complete their schooling, to buy materials and to help pay for clothing.
Průchod valem Prašného mostu / The passage through the rampart of the Powder Bridge
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
11
Současné programy
Current Programmes
Pražská křižovatka
Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Fond porozumění
Podpora vzdělávání
Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku
Mikulášský charitativní bazar
Nadační investiční fond
Prague Crossroads
The Dagmar and Václav Havel FoundationVIZE 97 Prize
The Fund of Understanding
Education Support
Early Diagnosis and Prevention of Colon and Rectal Cancer
The St Nicholas Charity Bazaar
Foundation Investment Fund
Pražská křižovatka / The Prague Crossroads
12
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Pražská křižovatka
Pražská křižovatka, mezinárodní duchovní středisko vzniklé
z podnětu bývalého prezidenta ČR, disidenta, spisovatele
a dramatika Václava Havla, je sugestivním místem
nejrozmanitějších setkání, kde jsou pořádány přednášky,
diskuse, koncerty, představení, výstavy, meditace
a happeningy. Jejich dramaturgie je založena na plném
respektu k multikulturní rozmanitosti dnešního světa, protože
jejich hlavním posláním je odpovídat na dnes už široce
sdílenou potřebu nepředpojatého a tvořivého rozhovoru lidí
různé víry, přesvědčení a profesí o stavu dnešní civilizace
a nebezpečích, která jí hrozí, o jejích nadějích a budoucnosti.
Pražská křižovatka sídlí v dnes již dávno odsvěceném kostele,
který původně založil v roce 927 sv. Václav.
Od slavnostního otevření Pražské křižovatky dne 5. října 2004
předáním Ceny Nadace VIZE 97 uběhlo v roce 2010 již dlouhých šest
let. Za tu dobu se zde uskutečnilo mnoho akcí, které organizátoři,
ale především hosté vždy hodnotili velice příznivě. Možná to zní jako
sebechvála, avšak skutečně jsme se dosud u žádné z konaných akcí
nesetkali s negativními reakcemi. Nejinak tomu bylo na počátku roku
2010, kdy Velvyslanectví Španělského království zde uspořádalo
slavnostní večer u příležitosti zahájení španělského předsednictví
Evropské unii. Není bez zajímavosti, že krátce předtím, na sklonku
roku 2009, se v Pražské křižovatce konala obdobná slavnost na závěr
švédského předsednictví Evropské unii, uspořádaná Velvyslanectvím
Švédského království ve spolupráci s Nadací VIZE 97.
Na jaře byl v Pražské křižovatce tradičně zahájen dvanáctý ročník
festivalu Jeden svět, v jehož rámci byla předána Cena Homo Homini
íránským studentským vůdcům Madžídu Tavakolímu a Abdolláhu
Momenímu. Organizace Člověk v tísni, jež ji každoročně udílí, tak
symbolicky ocenila celé íránské proreformní studentské hnutí.
V loňském roce byla v Pražské křižovatce poprvé předána Cena Olgy
Havlové 2010, kterou ve spolupráci s Nadací VIZE 97 organizoval
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové. Cenu převzal primář
Spinální jednotky při Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství
UK 2. LF a FN Motol Jiří Kříž za dlouhodobou pomoc paraplegikům
v České republice. Z dalších zajímavých jarních akcí můžeme zmínit
například slavnostní ceremoniál Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v Praze, během něhož byl udělen čestný doktorát malířce Jitce
Válové, nebo zakončení 16. mezinárodního kongresu orální historie.
V letních měsících jsme se vzhledem k menšímu počtu akcí opět
mohli rovněž věnovat renovaci a záchraně jedinečného prostoru
Pražské křižovatky. Významně pokročily restaurátorské práce na
kruchtě kostela i nezbytné úpravy zázemí a technického vybavení
kostela. Restaurátoři i další pracovníci, kteří se na obnově kostela
podílejí, museli na několik dní odložit své náčiní a umožnit natáčení
baletního filmu „Sirael“ režiséra a kameramana Martina Kubaly.
Natáčení tohoto jedinečného projektu v produkci České televize
probíhalo ve spolupráci s naší Nadací, jež se stala jeho partnerem.
V Pražské křižovatce se natáčela pouze část filmu, proto mohly
v brzké době pokračovat práce na renovaci kostela. V září byla
Pražská křižovatka v rámci Dnů evropského kulturního dědictví opět
zpřístupněna široké veřejnosti. Rok od roku vyšší návštěvnost při Dnu
otevřených dveří nás utvrzuje v přesvědčení, že naše snahy
o záchranu a zvelebení tohoto unikátního místa mají hluboký smysl.
Podzimní program Pražské křižovatky byl velmi bohatý. Zahájilo ho
slavnostní předání Ceny Nadace VIZE 97 (viz str. 18), následovalo
tradiční zahájení konference Nadace FORUM 2000 a dva koncerty
našeho spřáteleného festivalu Struny podzimu. Znovu jsme zde
přivítali Anetu Langerovou, jež spolu s dalšími umělci, stejně jako
v předchozích letech, vystoupila na podporu Nadačního fondu
Českého rozhlasu s koncertem nazvaným „Aneta pro Světlušku“,
který živě vysílala Česká televize.
V době adventní se v Pražské křižovatce kromě tradičního
Mikulášského charitativního bazaru (viz str. 49) již podruhé
uskutečnilo předání výročních cen Gypsy Spirit, pořádané
Ministerstvem pro lidská práva a národnostní menšiny, které
zakončilo náročný rok v Pražské křižovatce.
V roce 2011 i v letech následujících zůstane naším hlavním cílem
pořádat v Pražské křižovatce smysluplné a významné akce zaměřené
především na rozvíjení kulturního povědomí společnosti a na pomoc
těm, kdo ji nejvíce potřebují. Abychom je mohli realizovat, pronajímáme
prostor komerčním subjektům, které mají zájem uspořádat
v netradičním prostředí Pražské křižovatky své výroční setkání,
happening, recepci či jiný typ akce. Díky komerčním pronájmům
a grantům se nám otevírají další možnosti, jak zachránit a obnovit tuto
jedinečnou kulturní památku. V příštích letech proto chceme
pokračovat v získávání finančních prostředků na následné rekonstrukce,
například na velmi nákladnou renovaci střechy a fasády nebo na
pokračující restaurátorské práce na freskách a stěnách kostela. Všem,
kteří nám v této snaze pomáhají či se nám rozhodnou pomoci,
nesmírně děkujeme. Důležitým milníkem v propagaci Pražské křižovatky
i myšlenky, již reprezentuje, je spuštění samostatné internetové
prezentace www.prazskakrizovatka.cz, k němuž došlo na počátku roku
2011. Na těchto stránkách se dozvíte podrobnosti o historii tohoto
výjimečného prostoru, o možnostech jeho využití a řadu dalších
zajímavostí. Pevně věříme a doufáme, že se Vám stránky budou líbit!
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
13
Koncert „Aneta pro Světlušku“ v Pražské křižovatce / The “Aneta for the Firefly” concert at the Prague Crossroads
Dagmar Havlová s Věrou Čáslavskou a Olgou Sommerovou v Pražské křižovatce / Dagmar Havlová with Věra Čáslavská and Olga Sommerová at the Prague Crossroads
14
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Prague Crossroads
The Prague Crossroads, an international spiritual centre
established on the initiative of the former Czech
President, the dissident, writer and dramatist Václav
Havel, is an evocative venue which is used for lectures,
discussions, concerts, presentations, exhibitions,
meditation and happenings. These events fully respect
the multicultural variety of today's world, and their main
mission is to respond to the current widely-shared need
for unbiased and creative discourse between people of
differing faiths, convictions and professions on the state
of civilisation today and the dangers it faces, as well as
about their hopes for the future. The Prague Crossroads
centre is now located in a deconsecrated church which
was originally founded by Saint Wenceslas in 927.
In 2010 six long years had already passed since the ceremonial
inauguration of the Prague Crossroads with the award of the
VIZE 97 Foundation Prize on 5th October 2004. In that time
many events took place there, which were greatly appreciated
by the organisers and above all by their guests. Although this
may sound self-congratulatory, the fact is there have never
been any negative reactions to any of our events. That applied
also at the beginning of 2010, when the Embassy of the
Kingdom of Spain held a gala evening here to mark the
beginning of the Spanish presidency of the European Union.
It is not without interest that shortly before that, at the end of
2009, a similar celebration had taken place at the Prague
Crossroads to mark the end of the Swedish presidency of the
European Union, held by the Embassy of the Kingdom of
Sweden in cooperation with the VIZE 97 Foundation.
In the spring of 2010 the official opening of the 12th annual One
World Festival took place at the Prague Crossroads, as is now
the tradition. On that occasion the Prize Homo Homini was
awarded to Iranian student leaders Madjid Tavakoli
and Abdollah Momeni. The People in Need organisation, which
awards it annually, intended this as a symbolic tribute to the
entire pro-reform student movement in Iran. For the first time
last year the annual Olga Havel Award was presented at the
Prague Crossroads, organised by the Committee of Good Will Olga Havel Foundation in cooperation with the VIZE 97
Foundation. The recipient was Jiří Kříž, the head of the Spinal
Cord Injury Unit at the Department of Rehabilitation and Sport
Medicine, Charles University, 2nd Faculty of Medicine and the
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
15
Motol University Hospital for his many years of help to paraplegics
in the Czech Republic. Other interesting spring events included
a ceremony held by the Academy of Arts, Architecture and Design
in Prague, during which the painter Jitka Válová was awarded
an honorary doctorate, and the closing ceremony of the 16th
International Oral History Congress.
In view of the fewer events during the summer months, we able to
concentrate once more on the work of renovating and preserving
the unique premises of the Prague Crossroads. Significant progress
was made with restoration work in the church gallery, as well as
essential improvements to the technical equipment and service
areas of the church. The restorers and other staff involved in the
renovation of the church had to postpone their activities for a few
days to enable the shooting of the ballet film “Sirael” by the director
and cameraman Martin Kubal. The filming of that unique project,
produced by Czech TV, was done in cooperation with our
Foundation, which became its partner. Only part of the film was shot
at the Prague Crossroads, so work on the renovation of the church
was only interrupted briefly. In September, Prague Crossroads once
more opened its doors to the general public as part of the European
Cultural Heritage days. The increasing numbers of visitors attending
our Open Day reassure us that our efforts to preserve and enhance
this unique place are of profound significance.
The autumn programme at the Prague Crossroads was abundant. It
opened with the ceremonial award of the VIZE 97 Foundation Prize
(see p. 20), followed by the traditional opening of the Forum 2000
Foundation’s conference and two concerts of the Autumn Strings
Festival. Once more we welcomed Aneta Langerová, who, together
with other artists, performed, as in previous years, in a benefit
concert entitled “Aneta for the Firefly” in aid of the Czech TV
Endowment Fund, which was relayed live by Czech TV.
During Advent, Prague Crossroads was the venue for the traditional
St Nicholas Charity Bazaar (see p. 50) and also, for the second time,
for the annual award of the Gypsy Spirit prizes, organised by the
Ministry for Human Rights and National Minorities, which brought
this demanding year at the Prague Crossroads to a close.
In 2011 and subsequent years our main objective will remain to
organise at the Prague Crossroads meaningful and important events
focused chiefly on fostering society’s cultural awareness, and
assisting those in greatest need. In order to achieve this we hire out
the space to commercial entities interested in holding their AGMs,
happenings, receptions, etc., in the untraditional surroundings of
the Prague Crossroads. Thanks to our commercial lettings and grants
we have greater scope to preserve and renovate this unique cultural
monument. We therefore intend in coming years to continue raising
funds for subsequent reconstruction, such as the extremely costly
renovation of the roofs and facades or the continuing restoration
work on the frescoes on the walls of the church. We are extremely
grateful to all those who have helped us with these endeavours
or decide to do so in future. An important milestone in publicising
the Prague Crossroads and the ideas it represents was the
inauguration of the separate Prague Crossroads website presentation
www.prazskakrizovatka.cz, at the beginning of 2011. You will find
details there about the history of these remarkable premises and
scope for using them, as well as other interesting information. We
hope and trust that you will enjoy our website!
Rada programu Pražská křižovatka
The Board of the Prague Crossroads Programme
Mgr. Dagmar Havlová
Václav Havel
Ing. Kamil Bahbouh
akad. arch. Daniel Dvořák
PhDr. Tomáš Halík
Ing. arch. Eva Jiřičná
Michael Kocáb
Ing. Václav Pelouch
akad. mal. Jaroslav Róna
doc. JUDr. Jiří Srstka
Ing. Zdeněk Synáček
prof. Helena Šimáčková
Ing. Jan Zelenka
16
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Houslistka Julia Fischer vystoupila v Pražské křižovatce v rámci festivalu Struny podzimu / The violinist Julia Fischer performing at the Prague Crossroads
as part of the Strings of Autumn Festival
Prezident Václav Havel s ministrem zahraničních věcí Karlem Schwarzenbergem / President Václav Havel with Foreign Minister Karel Schwarzenberg
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
17
Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových
VIZE 97
Od roku 1999 uděluje Nadace Dagmar a Václava Havlových
VIZE 97 v souladu se svým posláním mezinárodní Cenu
význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční
rámec vědeckého poznání, přispívá k chápání vědy jako
integrální součásti obecné kultury, nekonvenčním způsobem
se zabývá základními otázkami poznání, bytí a lidské
existence. Každoročním udělováním Ceny tak Nadace
umožňuje české veřejnosti setkání s průkopníky zajímavých
proudů soudobého vědeckého myšlení a seznamuje ji s jejich
dílem. Pravidelné udělování Ceny se proto neomezuje na
vlastní slavnostní akt jejího předání, ale je doprovázeno
dalšími akcemi, včetně neformálního setkání studentů
a profesorů při rozpravě s laureátem a pozvanými hosty. Cena
je slavnostně předávána každý rok 5. října. Její laureát získává
diplom a pamětní artefakt v podobě berly sv. Vojtěcha od
českého umělce Jiřího Plieštika. Cena VIZE 97 se od roku 2004
uděluje v prostoru Pražská křižovatka.
V roce 2010 se v pořadí dvanáctým laureátem Ceny Nadace VIZE 97
stal Konrad Paul Liessmann, významný rakouský esejista, literární
kritik a filozof. Do povědomí české veřejnosti pronikl díky velmi
úspěšné knize „Teorie nevzdělanosti – Omyly společnosti vědění“
(česky 2008, reedice 2010). Kniha obsahuje Liessmannovy názory
o omylech a bludech spojených s pojmem vzdělání.
U příležitosti předání Ceny VIZE 97 se uskutečnila tradiční dopolední
panelová rozprava s laureátem za účasti docenta Jířího Fialy,
profesora Stanislava Komárka, profesora Josefa Jařaba, docenta
Antona Markoše a profesora Petra Vopěnky. Debata na téma
„Hodnota člověka“ se setkala s velkým zájmem posluchačů, kteří se
v její druhé polovině obraceli na laureáta i účastníky panelu s dotazy
a zapojili se tak do diskuse. V odpoledních hodinách pak proběhla
v Pražské křižovatce tisková konference s profesorem Liessmannem, jíž
se zúčastnil také prezident Václav Havel a docent Fiala. Moderátorkou
byla Markéta Kuklová.
V podvečer se v prostorách Pražské křižovatky konal slavnostní
ceremoniál za účasti více než 600 hostů. Ještě před ním manželé
Havlovi poděkovali u tradiční číše vína všem partnerům a sponzorům
Ceny VIZE 97.
18
Táňa Fischerová, která předání Ceny se svým obvyklým šarmem
provázela, uvítala profesora Liessmanna, manžele Havlovy a docenta
Jiřího Fialu. Na úvod setkání přednesl krátkou, výstižnou řeč
prezident Václav Havel. Následovalo laudatio docenta Fialy
a podvečer vyvrcholil slavnostním předáním Ceny Nadace VIZE 97.
Po jejím převzetí vystoupil s projevem laureát. Ceremoniál obohatilo
vystoupení Studentského symfonického orchestru a Dua Goelan.
Stejně jako všem předchozím laureátům vydala Nadace VIZE 97
i profesoru Liessmannovi sborník. Je to soubor deseti textů, které
pod názvem „Hodnota člověka – Filosoficko-politické eseje“ shrnují
autorovy názory na klíčové problémy současné společnosti. Knihu lze
zakoupit v běžné prodejní síti nebo prostřednictvím internetových
stránek www.vize.cz.
Konrad Paul Liessmann se narodil 13. dubna 1953 ve Villachu. Po
studiích filozofie, germanistiky, dějepisu, psychologie a sociologie
ve Vídni se zabýval otázkami vyučování filozofie a dalšího vzdělávání
učitelů. Jedním z výsledků byla úspěšná učebnice „O myšlení –
Úvod do filosofie“ (česky 1994), kterou napsal společně s Gerhardem
Zenatym. Později ji sám rozpracoval do dvoudílného úvodu do
filozofie. V téže době se Konrad Liessmann zabýval též filozofickými
problémy techniky a kultury, mimo jiné v souvislosti s filozofickým
dílem Günthera Anderse. Habilitoval se v oboru filozofie spisem
o filozofii estetiky, jíž se pak i nadále intenzivně věnoval. Jeho kniha
„Filozofie moderního umění“ vyšla v roce 2000 též v českém překladu.
Zabýval se také rakouským katolickým myslitelem Friedrichem
Heerem, jehož vybrané spisy ve dvou svazcích připravil roku 2003
k vydání.
V roce 1996 byl Konrad Liessmann jmenován mimořádným
profesorem, v roce 2005 se stal členem Evropské akademie věd
a umění, od roku 2008 je proděkanem filozofické a pedagogické
fakulty Vídeňské univerzity.
Od začátku devadesátých let se intenzivně věnoval filozofickým
problémům společnosti po radikálních změnách v roce 1989. Napsal
několik knih, mimo jiné o Karlu Marxovi (1992), a editoval řadu
sborníků. Je také politickým komentátorem a publicistou významných
deníků (například Die Presse, Neue Zürcher Zeitung, Süddeutsche
Zeitung). V roce 1996 obdržel rakouskou státní cenu za kulturní
publicistiku. Z dalších cen uveďme aspoň rakouskou Vědec roku
2006 a literární cenu Danubius 2009.
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Návštěva Konrada Paula Liessmanna v kanceláři prezidenta Václava Havla / Konrad Paul Liessmann visits the office of President Václav Havel
Dopolední panelová diskuse na téma „Hodnota člověka“ / Morning panel discussion on the topic: “The Value of Man”
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
19
The Dagmar and Václav Havel Foundation
VIZE 97 Prize
Since 1999, the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE
97 has presented an international Prize to significant
thinkers whose work transcends the traditional framework
of scientific discovery, contributes to the understanding of
science as an integral part of general culture and is involved
in the fundamental questions of knowledge, being and
human existence. By annually conferring the Prize, the
Foundation enables the Czech public to learn about pioneers
in interesting areas of contemporary scientific thought and
to become acquainted with their work. The regular
presentation of the Prize is therefore not only limited to the
official presentation, but is also accompanied by other events,
including informal meetings with students and professors
during discussions with the laureate and invited guests. The
Prize is officially presented every year on 5th October. The
laureate receives a diploma and a commemorative artefact the crozier of Saint Adalbert by Czech artist Jiří Plieštik. Since
2004, the VIZE 97 Prize has been presented at the Prague
Crossroads.
In 2010 the 12th laureate of the Dagmar and Václav Havel Foundation
Vize 97 Prize was the distinguished Austrian essayist, literary critic and
philosopher Konrad Paul Liessmann. He came to the attention of the
Czech public through a translation of his very successful book,
“Theorie der Unbildung” (The Theory of ‘Uneducatedness’), in which
the author expresses his views on errors and fallacies regarding the
concept of education.
In conjunction with the award of the VIZE 97 Prize the traditional panel
discussion with the laureate took place that morning, attended by
Professors Jíří Fiala, Stanislav Komárek, Josef Jařab, Anton Markoš and
Petr Vopěnka. Their debate on the topic of “The Value of Man” was
followed with great interest by the audience, who later addressed
questions to the laureate and the panel and also joined in the
discussion. That afternoon a press conference with Professor Liessmann
was held at the Press Crossroads also attended by President Václav
Havel and Professor Fiala. It was chaired by Markéta Kuklová.
Towards evening the formal award ceremony took place in the
presence of over 600 guests. President and Mrs Havel had previously
expressed their thanks to all partners and sponsors of the VIZE 97
Prize over a glass of wine.
20
Táňa Fischerová, who compered the award ceremony with her
customary charm, welcomed Professor Liessman, Mr and Mrs Havel
and Professor Fiala. President Václav Havel opened the proceedings
with a brief but pertinent speech. There followed Professor Fiala’s
encomium, the ceremonial award of the VIZE 97 Foundation Prize,
and the laureate’s address. The ceremony was enhanced by the
music of the Student Symphony Orchestra and Duo Goelan.
Just as for previous prize-winners, the VIZE 97 Foundation published
in Czech a commemorative collection of ten essays by Professor
Liessmann under the title of “The Value of Man”, summarising the
author’s views on key issues in present-day society.
Konrad Paul Liessmann was born in Villach, Austria. After pursuing
studies in philosophy, Germanics, history, psychology and sociology
in Vienna he devoted himself to questions of the teaching of
philosophy and the further education of teachers. One of the fruits
of that activity was a successful textbook authored jointly with
Gerhard Zenaty, which he subsequently used as the basis for a twovolume introduction to philosophy. At that time Konrad Liessmann
also focused on the philosophical problems of technology and
culture, partly in relation to the philosophical works of Günther
Anders. His habilitation thesis was on the philosophy of aesthetics,
a topic which he continued to study in depth. His book, “Philosophie
der modernen Kunst” (A Philosophy of Modern Art), was also
published in Czech translation in 2000. He has also done research
into the Austrian Catholic thinker Friedrich Heer, editing two
volumes of that author’s selected writings in 2003.
In 1996, Konrad Liessmann was appointed associate professor. He
became a member of the European Academy of Sciences and Arts
in 2005 and since 2008 he has been Vice-Dean of the Philosophical
and Pedagogical Faculty (Fakultät für Philosophie und
Bildungswissenschaft) of the University of Vienna.
From the beginning of the 1990s, he devoted himself to the
philosophical issues of society following radical changes in 1989.
His published books include one on Karl Marx, and he has edited
a number of anthologies. He is also a political commentator and
journalist for a number of leading daily newspapers, including Die
Presse, Neue Zürcher Zeitung, and Süddeutsche Zeitung. In 1996
he was awarded the Austrian State Prize for his cultural journalism.
Other awards he has received include Austrian Scholar of the Year
2006, and the Danubius literary prize 2009.
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Tisková konference k Ceně Nadace VIZE 97 / Foundation VIZE 97 Prize press conference
Konrad Paul Liessmann přebírá berlu sv. Vojtěcha z rukou manželů Havlových / Konrad Paul Liessmann receives the crozier of St Adalbert from President and Mrs Havel
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
21
Rada programu Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
The Board of The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 Prize Programme
Mgr. Dagmar Havlová
Václav Havel
doc. RNDr. Jiří Fiala
doc. Ing. Ivan M. Havel, Ph.D.
prof. PhDr. Josef Jařab
Jaroslav Kořán
prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc.
prof. RNDr. Bedřich Velický, DrSc.
prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc.
Předání Ceny Nadace VIZE 97 / Presentation of the Foundation VIZE 97 Prize
22
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Nositelé Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Laureates of the Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97 Prize
1999 Karl H. Pribram
2000 Umberto Eco
2001 Zdeněk Neubauer
americký neurochirurg a myslitel
American neurosurgeon and thinker
světoznámý sémiotik a spisovatel
World-renowned semioticist and writer
český vědec a filozof
Czech scientist and philosopher
2002 Joseph Weizenbaum
2003 Robert B. Reich
2004 Petr Vopěnka
americký informatik a myslitel německého původu
German-born American computer scientist and thinker
uznávaný americký ekonom a bývalý člen
vlády Billa Clintona
Renowned American economist and former member
of President Bill Clinton’s administration
světoznámý matematik a bývalý ministr školství
World-renowned mathematician
and former Minister of Education
2005 Philip G. Zimbardo
2006 Zygmunt Bauman
2007 Stanislav Grof
světově uznávaný psycholog
World-renowned psychologist
světoznámý sociolog
World-renowned sociologist
významný americký psycholog
a psychiatr českého původu
American psychologist and psychiatrist of Czech origin
2008 Julia Kristeva
2009 Václav Cílek
2010 Konrad Paul Liessmann
francouzská spisovatelka,
psychoanalytička a lingvistka
writer, linguist and psychoanalyst
významný český geolog, spisovatel,
filozof a popularizátor vědy
Czech geologist, climatologist, writer,
philosopher and science populariser
významný rakouský esejista, literární kritik a filozof
distinguished Austrian essayist, literary
critic and philosopher
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
23
Fond porozumění
Sociální program Fond porozumění vznikl pro
spoluobčany, kteří se nacházejí v těžké životní situaci.
Mohou se na nás obrátit ti, kdo jsou handicapováni
fyzicky, psychicky či sociálně. Velmi nás trápí, že svými
omezenými prostředky nemůžeme pomoci všem. Přesto
se Nadace VIZE 97 snaží pomáhat v rámci svých možností
všude tam, kde to je nejvíce potřeba.
Program, fungující v průběhu celého roku, nabízí finanční
i nefinanční podporu jak jednotlivcům, tak organizacím
a institucím. Jako jedna z mála nadací podporuje Nadace VIZE 97
i projekty kulturního charakteru, ať už jsou to výstavy, koncerty,
vydávání nekomerčních knih, časopisů, publikací atd. V loňském
roce jsme například podpořili vydání knihy Věry Linhartové
„Soustředné kruhy“, vydání publikace Karla Moudrého „Srdce
a Kříž“, vydání sborníku textů z literární soutěže „Moje cesta ke
svobodě“, kterou pořádalo občanské Sdružení Podané ruce,
natočení dokumentu Fedora Skotala „Krvavý potlach na severu“
či obec Stínava při realizaci projektu „Vybudování pomníku
padlým v obou světových válkách“.
Nadace VIZE 97 se v rámci Fondu porozumění rovněž rozhodla
podpořit částkou 30 000 Kč vítězný snímek Mezinárodního
televizního festivalu Zlatá Praha. Ocenění Nadace VIZE 97
v roce 2010 získal sběrný dokument režisérky Olgy
Sommerové a projektu Špalíček „Drž rytmus!“, který vznikl
v produkci České televize a inspiroval se úspěšnou akcí
Berlínské filharmonie Rhythm Is It!. Nadace ocenila mimořádný
a hravý přístup tvůrců při společné práci profesionálů
s naprostými amatéry. Dokument ukazuje proměnu původně
nezasvěcených a mnohdy nezainteresovaných dětí a jejich
následnou radost z poznání a společně odvedené umělecké
práce. Částka má umělcům napomoci v jejich další práci
a poskytovat morální podporu televiznímu a filmovému umění.
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 se na festivalu
podílí již od roku 2002 a toto ocenění udělila již podeváté.
V rámci Fondu porozumění již tradičně věnujeme velkou
pozornost paliativní péči, péči o handicapované a terminálně
nemocné. Dagmar Havlová, předsedkyně Správní rady Nadace
VIZE 97, se již řadu let snaží prostřednictvím Nadace VIZE 97
podporovat zejména domovy pro seniory, hospice a jiné
sociální služby. Trvale tak spolupracujeme například s Domovem
sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích, s Domovem sv. Rodiny
24
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
v Praze-Liboci, s občanskými sdruženími LOGO , Život bez bariér
a Sdružení Podané ruce. Finanční dotace však směřujeme také
k mnohým jednotlivcům, do řady hospiců, občanských sdružení
a dalších sociálních zařízení po celé České republice, ať již na
kompenzační pomůcky nebo na podporu jejich činnosti.
Mnohokrát děkujeme všem těm, kteří přispěli jakoukoli částkou na
Fond porozumění. Díky Vám a Vašim darům se nám i nadále daří
naplňovat poslání Nadace a pomáhat těm méně šťastným z nás.
Doufáme, že nám zachováte přízeň i v budoucnu.
The Fund of Understanding
The Fund of Understanding social programme was
established for people suffering hardship. It is available for
all those with physical, mental or social disabilities. We greatly
regret that our limited financial resources prevent us from
helping everyone. Even so, the VIZE 97 Foundation strives to
give as much help possible wherever the need is greatest.
The programme, which runs throughout the year, offers financial
and other support to individuals, organisations and institutions alike.
The VIZE 97 Foundations is one of only a few foundations to support
cultural projects, including exhibitions, concerts, publication of
non-commercial books, magazine, publications, etc. Last year, for
instance, financially assisted the publication of Věra Linhartová’s
book “Soustředné kruhy” (Concentric Circles), the publication of
Karel Moudrý’s “Srdce a Kříž” (Heart and Cross), the publication of an
anthology of texts submitted to the literary competition “My
Journey to Freedom” organised by the Sdružení Podané ruce, an
association that assists people with drugs-related problems, the
making of the documentary film by Fedor Skotal about Czech
ramblers, and assistance to the village of Stínava with its project
“Building a monument to the fallen in both World Wars”.
shows the transformation of children, who initially were unskilled
and often disinterested and their subsequent joy from their
achievement and working together on an art project. The award is
intended to assist the artists with their future activities and give
moral support to creative TV and cinema. The Dagmar and Václav
Havel Foundation Vize 97 has been involved in the festival since
2002, and this was the ninth time that the award had been made.
Palliative care has traditionally been a matter of great concern to the
Fund of Understanding, as well as care for the handicapped and
terminally ill. For many years, Dagmar Havlová, who chairs the Board
of Trustees of the VIZE 97 Foundation, has sought to focus the
Foundation’s support on homes for the elderly, hospices and other
social facilities. We cooperate on a permanent basis, for instance
with the St Charles Borromeo Home at Řepy and the Home of the
Holy Family at Liboc, both in Prague, and with the civic associations
LOGO, Život bez bariér and Sdružení Podané ruce. However, in
addition financial grants are also given to many individual, and
a number of hospices, civic associations and other social facilities
throughout the Czech Republic, for such things as compensating
aids, or to support their activities.
We wish to thank very much all those who have contributed
financially to the Fund of Understanding. Thanks to you and your
gifts we continue to fulfil the Foundation’s mission and assist those
who are less fortunate than ourselves. We hope that you will
continue to enjoy your support in future.
Through the Fund of Understanding, the VIZE 97 Foundation
decided on Donation of the sum of 30,000 Kč to support the winner
of the Golden Prague International Television Festival. The VIZE 97
Foundation Award in 2101 went to the collective documentary by
the director Olga Sommerová and the Špalíček Project “Drž rytmus!”
(Keep the Rhythm), which was produced by Czech TV and inspired
by the Berlin Philharmonic’s successful event: Rhythm Is It!. The
Foundation paid tribute to the playful approach of the film makers
in combining the work of professionals and total amateurs. The film
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
25
Rada programu Fond porozumění
The Board of the Fund of Understanding Programme
Mgr. Dagmar Havlová
PhDr. Helena Dluhošová
Táňa Fischerová
Mgr. Božena Jirků
Ing. Bořivoj Kačena
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
MUDr. Leoš Středa
prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc.
PhDr. Lenka Štětinová
Tomáš Töpfer
JUDr. Romana Vostrejšová
Petr Weigl
Dagmar Havlová předává na MTF Zlatá Praha ocenění Nadace VIZE 97 Olze Sommerové za snímek „Drž rytmus“ / Dagmar Havlová presents the VIZE 97 Foundation
Award at the Golden Prague International TV Festival to the film “Drž rytmus!” (Keep the Rhythm) directed by Olga Sommerová
26
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Podpora vzdělávání
Education Support
Od samého počátku si byla Nadace Dagmar a Václava
Havlových VIZE 97 vědoma, že vzdělávání mládeže je v rámci
obecných výchovných snah úzce spjato s budoucností
společnosti. Poznávání je v posledních desetiletích už
dokonce pokládáno v osvícených oblastech světa za „moc
poznávací“, a tak vedle tradiční moci zákonodárné, výkonné
a soudní za „čtvrtý pilíř demokracie“. Proto v roce 1999
vyhlásila Nadace VIZE 97 program Podpora vzdělávání, jehož
radu tvoří zkušení pedagogové, sociologové a filozofové
vzdělání. Od roku 2005 tento program rovněž uděluje Uznání
za přínos k filozofii vzdělání a za obnovu univerzitní
myšlenky.
From the very outset, the Dagmar and Václav Havel
Foundation VIZE 97 was aware that the education of young
people as part of general pedagogical endeavours was
closely linked to the future of society. In recent decades,
learning has even come to be regarded in enlightened parts
of the world as "cognitive power " and thus the "fourth pillar
of democracy" alongside traditional legislative, executive
and judicial power. For that reason, in 1999 the VIZE 97
Foundation initiated the Education Support programme
whose Board consists of experienced teachers, sociologists
and educational philosophers. Since 2005, this programme
has also included granting the award “In Recognition of
Contributions to the Philosophy of Education and the
Renewal of the University Idea”.
Rada programu Podpora vzdělávání stála v roce 2010 již podvanácté
před nelehkým úkolem, a to vybrat z velikého množství žádostí ty
nejnadějnější studenty, kteří se rozhodli pro studium v zahraničí
v nějakém zajímavém či netradičním oboru. Stejně jako
v předchozích letech nebylo možné uspokojit všechny žádosti, a tak
Nadace VIZE 97 nakonec poskytla finanční příspěvek deseti
stipendistům. Spektrum oborů, které Nadace podpořila, bylo opět
velice pestré – od studia japonského jazyka a sociálních věd přes
krajinářskou architekturu, teologii, biblické vědy, archeologii až
k molekulární biologii a genetice či hře na housle a klarinet.
Již pošesté bylo také uděleno Uznání za přínos k filozofii vzdělání
a za obnovu univerzitní myšlenky. Iniciativa Nadace oceňovat
celoživotní dílo významných vědců a pedagogů se i nadále setkává
s velmi pozitivní odezvou. Součástí ocenění je symbolicky stanovená
finanční dotace – 97 000 Kč – připomínající rok založení naší Nadace.
V roce 2010 se nositelem Uznání stal prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc,
významný český filozof, překladatel filozofických textů, vysokoškolský
pedagog a publicista, jemuž byl dne 22. června 2010 v sídle Nadace
VIZE 97 předán symbolický diplom, jehož autorem je Jiří Plieštik.
Diplom Janu Sokolovi předali zakladatelé Nadace, Dagmar Havlová
a prezident Václav Havel, v přítomnosti členů rady programu
Podpora vzdělávání.
Předchozími laureáty jsou prof. PhDr. Radim Palouš, dr. h. c., PhDr.
Zdeněk Šesták, ThDr. Oto Mádr, prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer
a prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc.
In 2010, for the twelfth time, the Board of the Education Support
programme faced the tough task of selecting, from a great number
of applications, the most promising students who have decided to
study abroad in some interesting or non-traditional discipline. As in
previous years it was impossible to satisfy all the applications, and so
the VIZE 97 Foundation eventually decided to award grants to ten of
the applicants. Once more, the range of disciplines supported by
the Foundation was very broad, ranging from the study of Japanese
and social sciences, to landscape architecture, theology, bible study,
archaeology, molecular biology and genetics, and the study of the
violin and clarinet.
Last year was also the sixth time that the award “In Recognition of
Contributions to the Philosophy of Education and the Renewal of
the University Idea” was presented. The Foundation’s idea of
rewarding the lifetime achievements of outstanding scholars and
teachers continues to elicit a positive response. Part of the award is
a symbolic cash prize of 97 thousand crowns commemorating the
year when our Foundation was established. In 2010 the recipient was
Professor Jan Sokol, Ph.D., CSc., an outstanding Czech philosopher,
translator of philosophical texts, university teacher and publicist. On
22nd July 2010, at the headquarters of the VIZE 97 Foundation,
a symbolic diploma, designed by Jiří Plieštik, was presented to Jan
Sokol by the founders of VIZE 97, Dagmar Havlová and President
Václav Havel, in the presence of the members of the Board of the
Education Support programme.
The previous laureates are Professor Radim Palouš, Dr. Zdeněk Šesták,
Dr. Oto Mádr, Professor Zdeněk Neubauer and Professor Zdeněk
Mařatka, DrSc.
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
27
Rada programu Podpora vzdělávání
Board of the Education Support Programme
Mgr. Dagmar Havlová
Václav Havel
Jan Klusák
prof. RNDr. David Lukáš, CSc.
prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.
PhDr. Pavla Pečínková, CSc.
PhDr. Jiřina Šiklová
PhDr. Jan Šolc
prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc.
PhDr. Jan Zelenka
prof. Ing. arch. Helena Zemánková, CSc.
Zasedání rady programu Podpora vzdělávání / Board meeting of the Education Support programme
28
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Nositelé Uznání za přínos k filozofii vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky
Laureates of the Recognition for the Philosophy of Education and for the Renewal of University Ideas
2005 Prof. PhDr. Radim Palouš, dr. h. c.
2006 PhDr. Zdeněk Šesták
filozof, pedagog a komeniolog
philosopher, teacher and authority on Comenius
hudební skladatel, varhaník a muzikolog
composer, organist and musicologist
2007 ThDr. et ThDr. h.c. Oto Mádr
2008 Prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Neubauer, CSc.
Katolický kněz a teolog
Catholic priest and theologian
filozof a biolog
philosopher and biologist
2009 Prof. MUDr. Zdeněk Mařatka, DrSc.
2010 Prof. Jan Sokol, Ph.D, CSc.
gastroenterolog a autor mnoha monografií
gastro-enterologist and author of many monographs
filozof, vysokoškolský pedagog a publicista
philosopher, university teacher and publicist
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
29
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
Early Diagnosis and Prevention
tlustého střeva a konečníku
of Colon and Rectal Cancer
Karcinom tlustého střeva je nejčastějším zhoubným
onemocněním u nás a jeho výskyt má stále stoupající trend.
Česká republika tak drží neslavný primát v celosvětovém
měřítku. Přesné příčiny tohoto jevu jsou patrně průsečíkem
několika civilizačních faktorů, jakými jsou nadváha,
nedostatečná fyzická aktivita, specifická dieta s vysokou
konzumací alkoholu a kouření. V případě včasného záchytu
tohoto zhoubného onemocnění však existuje vysoká
pravděpodobnost úplného uzdravení. Zásluhou Dagmar
Havlové, která projekt Včasné diagnózy a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku již v roce 1998 založila, hradí test
na okultní krvácení všem občanům nad padesát let v plné
výši zdravotní pojišťovny.
Carcinoma of the large intestine is the most frequent
malignant disease in our country and its occurrence is on the
increase. The Czech Republic is regrettably the world leader
in this respect. The precise cause of this phenomenon is
a combination of lifestyle factors such as obesity, insufficient
physical activity, a particular diet involving high alcohol
consumption, and smoking. However, if this disease is
detected in its early stages, the patient stands a good chance
of complete recovery. Thanks to the efforts of Dagmar
Havlová, who established the Early Diagnosis and Prevention
of Colon and Rectal Cancer project back in 1998, health
insurers fully cover the costs of an occult bleeding test for all
people over the age of fifty.
Po celý rok 2010 vysílala Česká televize aktualizovaný spot režiséra
Jana Hřebejka o problematice rakoviny tlustého střeva a konečníku.
Na konci roku 2009 byl do spotu natočen vzkaz prezidenta Václava
Havla a herečky Ivany Chýlkové. Oba se v něm tak objevili po boku
dalších předních umělců – Dagmar Havlové-Veškrnové, Marty
Kubišové, Jiřího Bartošky, Oldřicha Kaisera a Jiřího Suchého –
a rovněž prof. MUDr. Miroslava Zavorala, Ph.D. Spot můžete
zhlédnout na stránkách www.vize.cz. Veliké poděkování proto patří
režiséru Hřebejkovi a České televizi, která na konci roku 2009
vyhověla žádosti Nadace VIZE 97 o charitativní uveřejnění spotu.
An updated commercial about colon and rectal cancer directed Jan
Hřebejk was screened throughout 2010 by Czech TV. At the end of
2009 messages from President Václav Havel and the actress Ivana
Chýlková were filmed and added to the commercial, where they
feature alongside other alongside other leading actors and
entertainers – Dagmar Havlová-Veškrnová, Marta Kubišová, Jiří
Bartoška, Oldřich Kaiser and Jiří Suchý, as well as Professor Miroslav
Zavoral, M.D. Ph.D. The commercial can be viewed on our website
www.vize.cz. Enormous thanks are therefore due to Jan Hřebejk and
to Czech TV, which, at the end of 2009, granted VIZE 97’s request for
the commercial to be screened on a pro bono basis.
Na počátku loňského roku navázala Nadace VIZE 97 spolupráci
s občanským sdružením ONKOMAJÁK. Hlavním posláním této
organizace je zachraňovat a ukazovat cestu všem občanům
s diagnózou rakoviny tlustého střeva a konečníku. Společnou
snahou Nadace VIZE 97 a ONKOMAJÁKU o.s. je informovat veřejnost
o tomto zákeřném onemocnění a o možnosti podstoupit
jednoduchý domácí test na skryté krvácení do stolice, který je pro
všechny občany České republiky starší padesáti let zdarma.
Stejně jako v předchozích letech byly díky pomoci společností IDS
Media a Nakladatelství BREDA distribuovány do ordinací praktických
lékařů v celé České republice letáčky s výzvou k podstoupení
preventivního testu na okultní krvácení. V roce 2011 máme v plánu
nahradit letáčky obsáhlejší brožurou, již opět hodláme distribuovat
do ordinací praktických lékařů.
30
At the beginning of last year the VIZE 97 Foundation initiated
cooperation with the civic association ONKOMAJÁK, whose primary
mission is to save lives and give guidance to all citizens diagnosed
with colon or rectal cancer. The common endeavour of the VIZE 97
Foundation and ONKOMAJÁK o.s. is to inform the public about this
insidious disease and of the availability of a simple home test for
occult bleeding, which is free for citizens of the Czech Republic over
the age of fifty.
As in previous years, thanks to the assistance of IDS Media and the
Breda publishing house, leaflets encouraging people to undergo
a preventive occult bleeding test were distributed to general
practitioners’ surgeries across the Czech Republic. Our plan in 2011
is to replace the leaflets with a more detailed brochure, which we
also intend to distribute to general practitioners’ surgeries.
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Rada programu Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku
Board of the Early Diagnosis and Prevention of Colon and Rectal Cancer Programme
Mgr. Dagmar Havlová
Václav Havel
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, Dr.Sc.
MUDr. Tomáš Bouzek
doc. MUDr. Jan Kotrlík
MUDr. Antonín Pečenka
MUDr. Václav Šmatlák
prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc.
MUDr. Dobroslava Vokrojová
plk. prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
I VÁM MŮŽE ZACHRÁNIT ŽIVOT VČASNÁ
DIAGNÓZA RAKOVINY TLUSTÉHO
STŘEVA A KONEČNÍKU
V České republice onemocní rakovinou
tlustého střeva a konečníku více než 8 000
osob a 5 000 jich zemře. Bohužel toto
onemocnění bývá často diagnostikováno pozdě.
Něco důležitého v péči o své zdraví
zanedbáváme – prevenci. Využijte
proto bezplatný test, který
jsme pro Vás připravili.
Díky úsilí Nadace Dagmar a Václava
Havlových VIZE 97 mají všichni občané
České republiky nad 50 let vyšetření
plně hrazeno zdravotními pojišťovnami.
Žádejte preventivní test u svého praktického
lékaře dříve, než bude pozdě.
NECHTE SI UDĚLAT TEST A ŽIJTE ZDRAVĚJI
Přispějte na své zdraví: 2102134674/2700
Vaše
Dagmar Havlová
Děkujeme Vám.
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
31
Účetnictví
Přehled o majetku a závazcích (v tis. Kč)
AKTIVA
Stálá aktiva
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Oběžná aktiva
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek
Jiná aktiva
ÚHRN AKTIV
Stav k 1. 1. 2010
42 434
49 566
0
- 7 132
128 736
663
1 330
126 176
567
171 170
Stav k 31. 12. 2010
91 254
50 396
49 210
- 8 352
76 234
741
742
74 203
548
167 488
169 400
178 292
2 652
-11 544
1 770
171 170
166 068
172 779
- 4 228
- 2 483
1 420
167 488
PŘEHLED ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ NADACE
Úroky
Kurzové zisky
Přijaté příspěvky na provoz
Tržby z prodeje služeb a zboží
Ostatní výnosy
VÝNOSY NADACE CELKEM
PŘIJATÉ PENĚŽNÍ A NEPENĚŽNÍ DARY
2009
2 575
1 103
11 638
2 302
442
18 060
10 202
2010
1 144
67
1 257
1 752
941
5 161
2 253
PŘEHLED NÁKLADŮ A ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ NADACE
Náklady na vlastní provoz (správní činnost)
Náklady na projekty Nadace
Náklady na hospodářskou činnost Nadace
Daň z příjmu
NÁKLADY NADACE CELKEM
POSKYNTUTÉ PŘÍSPĚVKY
2009
4 100
11 308
0
0
15 408
2 192
2010
3 646
5 743
0
0
9 389
1 357
PASIVA
Vlastní zdroje
Vlastní jmění a fondy
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Neuhrazená ztráta minulých let
Cizí zdroje
ÚHRN PASIV
V roce 2010 poměr správních nákladů vůči nadačnímu jmění zapsanému v Obchodním rejstříku nepřekročil maximální poměr, stanovený ve
statutu Nadace v souladu se vztahujícími se právními předpisy.
32
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Accounts
Balance sheet (in thous. CZK)
ASSETS
Fixed assets
Tangible fixed assets
Financial fixed assets
Accumulated depreciation of tangible assets
Current assets
Inventories
Receivables
Financial assets
Other assets
TOTAL ASSETS
At 1. 1. 2010
42 434
49 566
0
-7 132
128 736
663
1 330
126 176
567
171 170
At 31. 12. 2010
91 254
50 396
49 210
- 8 352
76 234
741
742
74 203
548
167 488
169 400
178 292
2 652
-11 544
1 770
171 170
166 068
172 779
- 4 228
- 2 483
1 420
167 488
SUMMARY OF FOUNDATION'S SOURCES OF FINANCE
Interest
Exchange rate gains
Gifts for operating activities
Revenues from the sale of goods and services
Other revenues
FOUNDATION'S TOTAL REVENUES
MONETARY AND NON-MONETARY GIFTS RECEIVED
2009
2 575
1 103
11 638
2 302
442
18 060
10 202
2010
1 144
67
1 257
1 752
941
5 161
2 253
SUMMARY OF EXPENSES AND UTILIZATION OF FUNDS
Operating expenses (administration)
Costs of Foundation's projects
Costs of Foundation's business activities
Income tax
FOUNDATION'S TOTAL EXPENSES
DONATIONS MADE
2009
4 100
11 308
0
0
15 408
2 192
2010
3 646
5 743
0
0
9 389
1 357
LIABILITIES
Equity
Capital and funds
Current period profit/(loss)
Accumulated losses
Liabilities
TOTAL LIABILITIES
In 2010 the ratio of administrative costs to the Foundation’s capital registered in the Companies Register did not exceed the maximum ratio laid
down in the Foundation statutes in accordance with applicable law.
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
33
Poděkování sponzorům a přátelům Nadace
Thanks to the Donors and Friends of the Foundation
34
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Poděkování sponzorům a přátelům Nadace
Thanks to the Donors and Friends of the Foundation
v
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
35
Přijaté dary
36
ČÁSTKA
30 000,00
15 605,00
860 500,00
50 000,00
400 000,00
25 000,00
3 000,00
6 000,00
60 000,00
100 000,00
467,06
380 000,00
300 000,00
100,00
1 000,00
20 000,00
266 368,00
100,00
2 000,00
144 000,00
2 771,00
80 300,00
100,00
5 625,00
5 000,00
8 200,00
3 350,00
10 000,00
MĚNA
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
USD
CZK
CZK
USD
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
EUR
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
V KČ
30 000,00
15 605,00
860 500,00
50 000,00
400 000,00
25 000,00
3 000,00
6 000,00
60 000,00
100 000,00
9 680,49
380 000,00
300 000,00
1 902,90
1 000,00
20 000,00
266 368,00
100,00
2 000,00
144 000,00
2 771,00
80 300,00
2 460,50
5 625,00
5 000,00
8 200,00
3 350,00
10 000,00
DÁRCE
Ariana Capital a.s.
JVM Computers spol. s r.o.
ARZENAL, a.s.
Gold Royal Crown a.s.
Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
Mladá fronta a.s.
Michaela Hynková
Jindřich Houška
Sanoma Magazines Praha s.r.o.
SYNOT TIP, a.s.
PQ BLACKWELL LTD
PEGAS NONWOVENS s.r.o.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Ms. Kathryn Meisle
Zita Hejdánková
Ing. Klára Klímová
Gold Royal Crown a.s.
Michal Hamerský
Jana Milfaitová
ha-vel internet, s.r.o.
JVM Computers spol. s r.o.
Galerie Gema s.r.o.
Dr. Med. Ernst Bodner
PRVNÍ HOŘICKÁ s.r.o.
Jakub Hejda
Život bez bariér, o.s.
LOGO o.s.
Prof. MVDr. Oto Dobšínský, DrSc.
5 170,00
100 000,00
15 000,00
5 000,00
10 000,00
5 000,00
50 000,00
4 000,00
15 000,00
22 000,00
56 880,00
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
5 170,00
100 000,00
15 000,00
5 000,00
10 000,00
5 000,00
50 000,00
4 000,00
15 000,00
22 000,00
56 880,00
BOHEMIA PATCHWORK KLUB o.s.
BAUER MEDIA v.o.s.
Roman Rygl
SBP-Zaviko International, s r.o.
Lili Medicament, s.r.o.
VEMAX, s.r.o.
Helena Svatková
Petr Nedvěd – AB ENTRY
Miloš Smáha
Oldřich Škácha
Butadien Kralupy a.s.
153 642,00
129 225,00
CZK
CZK
153 642,00
129 225,00
OMV Česká republika s.r.o.
Ing. Karel Surma
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
ÚČEL
Na podporu činnosti VIZE 97
Na podporu činnosti VIZE 97
Pražská křižovatka
Na podporu činnosti VIZE 97
Cena VIZE 97
Na podporu činnosti VIZE 97
Pražská křižovatka
Na podporu činnosti VIZE 97
Podpora vzdělávání
Podpora vzdělávání
Na podporu činnosti VIZE 97
Na podporu činnosti VIZE 97
Fond porozumění
Na podporu činnosti VIZE 97
Fond porozumění
Na podporu činnosti VIZE 97
Na podporu činnosti VIZE 97
Fond porozumění
Na podporu činnosti VIZE 97
Na podporu činnosti VIZE 97
Na podporu činnosti VIZE 97
Cena VIZE 97
Cena VIZE 97
Na podporu činnosti VIZE 97
Na podporu činnosti VIZE 97
Fond porozumění – veřejná sbírka
Fond porozumění – veřejná sbírka
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
Fond porozumění – veřejná sbírka
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Na podporu činnosti VIZE 97
Fond porozumění
Na podporu činnosti VIZE 97
Včasná diagnóza a prevence rakoviny
tlustého střeva a konečníku
Na podporu činnosti VIZE 97
Fond porozumění
ČÁSTKA
20 000,00
1 111,00
15 000,00
5 000,00
10 000,00
50 000,00
800,00
10 000,00
21 676,75
5 794,50
14 560,00
MĚNA
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
V KČ
20 000,00
1 111,00
15 000,00
5 000,00
10 000,00
50 000,00
800,00
10 000,00
21 676,75
5 794,50
14 560,00
CELKEM
CZK
3 517 722,14
DÁRCE
Vondráčková Ludmila
Sanoma Magazines
Sanoma Magazines
Sanoma Magazines
Květa Oplová
Franziska Diana Sternbergová
Viktor Damianidis
Květa Oplová
anonymní dárci
anonymní dárci
výtěžek veřejné sbírky – Fond porozumění
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
ÚČEL
Na podporu činnosti VIZE 97
Na podporu činnosti VIZE 97
Na podporu činnosti VIZE 97
Na podporu činnosti VIZE 97
Na podporu činnosti VIZE 97
Na podporu činnosti VIZE 97
Na podporu činnosti VIZE 97
Na podporu činnosti VIZE 97
Pražská křižovatka
Na podporu činnosti VIZE 97
Fond porozumění – veřejná sbírka
37
Donations received
38
AMOUNT
30 000,00
15 605,00
860 500,00
50 000,00
400 000,00
25 000,00
3 000,00
6 000,00
60 000,00
100 000,00
467,06
380 000,00
300 000,00
100,00
1 000,00
20 000,00
266 368,00
100,00
2 000,00
144 000,00
2 771,00
80 300,00
100,00
5 625,00
5 000,00
8 200,00
CURRENCY
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
USD
CZK
CZK
USD
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
EUR
CZK
CZK
CZK
IN CZK
30 000,00
15 605,00
860 500,00
50 000,00
400 000,00
25 000,00
3 000,00
6 000,00
60 000,00
100 000,00
9 680,49
380 000,00
300 000,00
1 902,90
1 000,00
20 000,00
266 368,00
100,00
2 000,00
144 000,00
2 771,00
80 300,00
2 460,50
5 625,00
5 000,00
8 200,00
DONOR
Ariana Capital a.s.
JVM Computers spol. s r.o.
ARZENAL, a.s.
Gold Royal Crown a.s.
Mercedes-Benz Česká republika s.r.o.
Mladá fronta a.s.
Michaela Hynková
Jindřich Houška
Sanoma Magazines Praha s.r.o.
SYNOT TIP, a.s.
PQ BLACKWELL LTD
PEGAS NONWOVENS s.r.o.
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Ms. Kathryn Meisle
Zita Hejdánková
Ing. Klára Klímová
Gold Royal Crown a.s.
Michal Hamerský
Jana Milfaitová
ha-vel internet, s.r.o.
JVM Computers spol. s r.o.
Galerie Gema s.r.o.
Dr. Med. Ernst Bodner
PRVNÍ HOŘICKÁ s.r.o.
Jakub Hejda
Život bez bariér, o.s.
3 350,00
CZK
3 350,00
10 000,00
CZK
10 000,00
Prof. MVDr. Oto Dobšínský, DrSc.
5 170,00
CZK
5 170,00
BOHEMIA PATCHWORK KLUB o.s.
100 000,00
15 000,00
5 000,00
10 000,00
5 000,00
50 000,00
4 000,00
15 000,00
22 000,00
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
100 000,00
15 000,00
5 000,00
10 000,00
5 000,00
50 000,00
4 000,00
15 000,00
22 000,00
LOGO o.s.
BAUER MEDIA v.o.s.
Roman Rygl
SBP-Zaviko International, s r.o.
Lili Medicament, s.r.o.
VEMAX, s.r.o.
Helena Svatková
Petr Nedvěd – AB ENTRY
Miloš Smáha
Oldřich Škácha
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
PURPOSE
To support the activities of VIZE 97
To support the activities of VIZE 97
Prague Crossroads
To support the activities of VIZE 97
VIZE 97 Prize
To support the activities of VIZE 97
Prague Crossroads
To support the activities of VIZE 97
Education support
Education support
To support the activities of VIZE 97
To support the activities of VIZE 97
Fund of Understanding
To support the activities of VIZE 97
Fund of Understanding
To support the activities of VIZE 97
To support the activities of VIZE 97
Fund of Understanding
To support the activities of VIZE 97
To support the activities of VIZE 97
To support the activities of VIZE 97
VIZE 97 Prize
VIZE 97 Prize
To support the activities of VIZE 97
To support the activities of VIZE 97
The Fund of Understanding
– a public fundraising campaign
The Fund of Understanding
– a public fundraising campaign
Early Diagnosis and Prevention
of Colon and Reptal Cancer
The Fund of Understanding
– a public fundraising campaign
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
To support the activities of VIZE 97
Fund of Understanding
To support the activities of VIZE 97
AMOUNT
56 880,00
CURRENCY
CZK
IN CZK
56 880,00
153 642,00
129 225,00
20 000,00
1 111,00
15 000,00
5 000,00
10 000,00
50 000,00
800,00
10 000,00
21 676,75
5 794,50
14 560,00
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
153 642,00
129 225,00
20 000,00
1 111,00
15 000,00
5 000,00
10 000,00
50 000,00
800,00
10 000,00
21 676,75
5 794,50
14 560,00
TOTAL
CZK
3 517 722,14
DONOR
Butadien Kralupy a.s.
OMV Česká republika s.r.o.
Ing. Karel Surma
Vondráčková Ludmila
Sanoma Magazines
Sanoma Magazines
Sanoma Magazines
Květa Oplová
Franziska Diana Sternbergová
Viktor Damianidis
Květa Oplová
anonymní dárci
anonymní dárci
Proceeds from public collections
– Fund of Understanding
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
PURPOSE
platby dle rozpisu
Early Diagnosis and Prevention
of Colon and Reptal Cancer
To support the activities of VIZE 97
Fund of Understanding
To support the activities of VIZE 97
To support the activities of VIZE 97
To support the activities of VIZE 97
To support the activities of VIZE 97
To support the activities of VIZE 97
To support the activities of VIZE 97
To support the activities of VIZE 97
To support the activities of VIZE 97
Prague Crossroads
To support the activities of VIZE 97
The Fund of Understanding
– a public fundraising campaign
39
Poskytnuté příspěvky
ČÁSTKA
15 000,00
10 000,00
4 986,00
212 152,00
100 000,00
10 000,00
5 900,00
15 000,00
10 000,00
35 000,00
8 600,00
10 000,00
6 480,00
5 000,00
50 000,00
5 000,00
20 000,00
5 000,00
97 000,00
3 520,00
5 000,00
10 000,00
3 597,00
3 700,00
15 000,00
25 000,00
15 000,00
10 000,00
25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
6 200,00
30 000,00
10 000,00
15 157,00
30 000,00
22 990,00
10 000,00
25 000,00
15 000,00
25 000,00
25 000,00
40
MĚNA
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
V KČ
15 000,00
10 000,00
4 986,00
212 152,00
100 000,00
10 000,00
5 900,00
15 000,00
10 000,00
35 000,00
8 600,00
10 000,00
6 480,00
5 000,00
50 000,00
5 000,00
20 000,00
5 000,00
97 000,00
3 520,00
5 000,00
10 000,00
3 597,00
3 700,00
15 000,00
25 000,00
15 000,00
10 000,00
25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
6 200,00
30 000,00
10 000,00
15 157,00
30 000,00
22 990,00
10 000,00
25 000,00
15 000,00
25 000,00
25 000,00
PŘÍJEMCE
Karel W.
CESPO, občanské sdružení
ZŠ praktická a ZŠ speciální, příspěvková organizace
Nadace Forum 2000
Člověk v tísni, o.p.s.
Markéta B.
Abdulmuslivov Z.
Zuzana B.
Jan A.
Viktor Stoilov – TORST
Bohuslav H.
Marie R.
Kühnův dětský sbor, o.p.s.
Domov sv. Karla Boromejského
Kamil S.
Zdeňka U.
Práh s.r.o.
Jitka F.
Jan S.
Kühnův dětský sbor, o.p.s.
Jiřina B.
Petr B.
Sdružení Podané ruce, o.s.
Sdružení Podané ruce, o.s.
Lucie R.
Zuzana F.
Eva T.
Tereza A. P.
Libor S.
Petra K.
Anežka F.
Alžběta L.
Sdružení Podané ruce, o.s.
Olga S.
Fedor S.
Hospicové občanské sdružení Duha
Hospicové hnutí – Vysočina, o.s.
Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s.
Pečovatelská služba OASA Nový Jičín o.p.s.
Domov svaté rodiny
Charita Ostrava
Hospic sv. Jana N. Neumanna
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Z PROGRAMU
Podpora vzdělávání
Fond porozumění
Fond porozumění
Už je to tady
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Podpora vzdělávání
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Podpora vzdělávání
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Fond porozumění
Podpora vzdělávání
Podpora vzdělávání
Podpora vzdělávání
Podpora vzdělávání
Podpora vzdělávání
Podpora vzdělávání
Podpora vzdělávání
Podpora vzdělávání
Fond porozumění
Provozní účet
Fond porozumění
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
ČÁSTKA
15 500,00
32 000,00
30 000,00
12 000,00
10 000,00
18 000,00
10 210,00
20 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
25 000,00
15 000,00
20 000,00
20 000,00
15 000,00
15 000,00
MĚNA
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
V KČ
15 500,00
32 000,00
30 000,00
12 000,00
10 000,00
18 000,00
10 210,00
20 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
25 000,00
15 000,00
20 000,00
20 000,00
15 000,00
15 000,00
CELKEM
CZK
1 307 992,00
PŘÍJEMCE
Židovská obec v Praze
OPORA, o.s.
Oblastní charita Hradec Králové
Česká asociace pro psychické zdraví
CEDR PARDUBICE o.p.s.
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
ALKA, o.p.s.
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA – JM o.s.
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
PFERDA – sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Iskérka – o.s.
Škola SPMP Modrý klíč
Sdružení pro integraci mentálně postižených, o.s.
Společenství Dobromysl
Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených
Marie J.
Petr D.
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
Z PROGRAMU
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
Fond porozumění
Fond porozumění
41
Grants
AMOUNT
15 000,00
10 000,00
4 986,00
212 152,00
100 000,00
10 000,00
5 900,00
15 000,00
10 000,00
35 000,00
8 600,00
10 000,00
6 480,00
5 000,00
50 000,00
5 000,00
20 000,00
5 000,00
97 000,00
3 520,00
5 000,00
10 000,00
3 597,00
3 700,00
15 000,00
25 000,00
15 000,00
10 000,00
25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
6 200,00
30 000,00
10 000,00
15 157,00
30 000,00
22 990,00
10 000,00
25 000,00
15 000,00
25 000,00
42
CURRENCY
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
IN CZK
15 000,00
10 000,00
4 986,00
212 152,00
100 000,00
10 000,00
5 900,00
15 000,00
10 000,00
35 000,00
8 600,00
10 000,00
6 480,00
5 000,00
50 000,00
5 000,00
20 000,00
5 000,00
97 000,00
3 520,00
5 000,00
10 000,00
3 597,00
3 700,00
15 000,00
25 000,00
15 000,00
10 000,00
25 000,00
20 000,00
15 000,00
10 000,00
6 200,00
30 000,00
10 000,00
15 157,00
30 000,00
22 990,00
10 000,00
25 000,00
15 000,00
25 000,00
RECIPIENT
Karel W.
CESPO, občanské sdružení
ZŠ praktická a ZŠ speciální, příspěvková organizace
Nadace Forum 2000
Člověk v tísni, o.p.s.
Markéta B.
Abdulmuslivov Z.
Zuzana B.
Jan A.
Viktor Stoilov – TORST
Bohuslav H.
Marie R.
Kühnův dětský sbor, o.p.s.
Domov sv. Karla Boromejského
Kamil S.
Zdeňka U.
Práh s.r.o.
Jitka F.
Jan S.
Kühnův dětský sbor, o.p.s.
Jiřina B.
Petr B.
Sdružení Podané ruce, o.s.
Sdružení Podané ruce, o.s.
Lucie R.
Zuzana F.
Eva T.
Tereza A. P.
Libor S.
Petra K.
Anežka F.
Alžběta L.
Sdružení Podané ruce, o.s.
Olga S.
Fedor S.
Hospicové občanské sdružení Duha
Hospicové hnutí – Vysočina, o.s.
Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s.
Pečovatelská služba OASA Nový Jičín o.p.s.
Domov svaté rodiny
Charita Ostrava
Hospic sv. Jana N. Neumanna
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
FROM PROGRAMME
Education support
Fund of Understanding
Fund of Understanding
It’s Here at Last
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Education support
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Education support
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Fund of Understanding
Education support
Education support
Education support
Education support
Education support
Education support
Education support
Education support
Fund of Understanding
Operating Account
Fund of Understanding
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
AMOUNT
25 000,00
15 500,00
32 000,00
30 000,00
12 000,00
10 000,00
18 000,00
10 210,00
20 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
25 000,00
15 000,00
20 000,00
20 000,00
15 000,00
15 000,00
CURRENCY
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
IN CZK
25 000,00
15 500,00
32 000,00
30 000,00
12 000,00
10 000,00
18 000,00
10 210,00
20 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
25 000,00
15 000,00
20 000,00
20 000,00
15 000,00
15 000,00
RECIPIENT
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Židovská obec v Praze
OPORA, o.s.
Oblastní charita Hradec Králové
Česká asociace pro psychické zdraví
CEDR PARDUBICE o.p.s.
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
ALKA, o.p.s.
Asociace pomáhající lidem s autismem APLA – JM o.s.
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
PFERDA – sdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením
Iskérka – o.s.
Škola SPMP Modrý klíč
Sdružení pro integraci mentálně postižených, o.s.
Společenství Dobromysl
Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených
Marie J.
Petr D.
TOTAL
CZK
1 307 992,00
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
FROM PROGRAMME
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
NIF
Fund of Understanding
Fund of Understanding
43
Nadační investiční fond
Foundation Investment Fund
Nadace VIZE 97 vyhlašuje pravidelně výběrové řízení, ve
kterém rozděluje granty z Nadačního investičního fondu
(NIF). Jedná se o finanční prostředky poskytované státem
několika důvěryhodným neziskovým institucím, jež mají
povinnost je spravovat a dále rozdělovat do neziskového
sektoru.
The VIZE 97 Foundation regularly advertises a selection
process to distribute grants from the Foundation Investment
Fund (FIF). This is money provided by the State to several
credible non-profit institutions, whose obligation is to
manage those funds and re-allocate them to the not-forprofit sector.
Stejně jako v roce 2009 se i v roce 2010 do výběrového řízení na
grant z Nadačního investičního fondu přihlásilo velké množství
neziskových organizací. Rada Fondu porozumění nakonec rozdělila
prostředky v celkové výši 445 857 Kč mezi třiadvacet organizací
poskytujících těžce nemocným důstojné dožití (například hospice)
nebo umožňujících zdravotně postiženým integritu do společnosti
(například chráněné dílny).
As in 2009, a large number of not-for-profit organisations applied in
2010 for grants from the Foundation Investment Fund (FIF). In the
end the Board of the Fund of Understanding distributed funds to
the total sum of 445 857 Kč among 23 organisations which help the
seriously ill to live out their lives in dignity (e.g. hospices) and
organisations assisting the handicapped to integrate into society
(e.g. sheltered workshops).
Kromě pravidelně podporovaného Domova sv. Rodiny, Hospice
sv. Jana N. Neumanna z Prachatic či Oblastní charity Hradec Králové
příspěvek získaly například Opora o.s. na nákup pomůcek pro domácí
hospicovou péči, Hospicové hnutí – Vysočina o.s. na projekt
„Zdravotnická péče a vzdělávání jako nedílná součást činnosti
Hospicového hnutí“, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského na zdrojové mosty pro Oddělení paliativní péče
v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze,
Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených na
projekt „Patříme k sobě“, ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM
APLA - JM o.s. na osobní asistenci pro děti a mladé lidi s poruchami
autistického spektra, Sdružení pro integraci mentálně postižených,
o.s. na projekt „Chráněná dílna SIMPatická kavárna“ či Škola SPMP
Modrý klíč na rozšíření možností uplatnění pracovníků chráněné
dílny Modrý klíč na otevřeném trhu práce.
Apart from the Home of the Holy Family, the St John N. Neumann
Hospice in Prachatice and the regional Charita organisation in
Hradec Králové, funds were also received by the Opora o.s. for the
purchase of aids for home hospice care, by the Vysočina o.s. hospice
movement for its project “Health care and education as an integral
part of hospice activity”, by the Congregation of the Sisters of Mercy
of St Charles Borromeo for source bridges for the Palliative Care
Department at the Congregation’s hospital in Prague, by the
Podkrkonoše Regional Association of Friends of Handicapped
Children for the project “We’re Together”, by APLA - JM o.s., an
association supporting autistic people towards personal assistance
for children and young people with disabilities of an autistic type, by
the Sdružení pro integraci mentálně postižených, o.s. (an association
for integrating the mentally handicapped) for their project “The
SIMPatická Kavárna Sheltered Workshop”, or by SPMP Modrý klíč
(Blue Key) school for extending the scope for employing workers of
the Modrý klíč workshop on the open labour market.
Granty z Nadačního investičního fondu získaly ještě další organizace,
jimž jsme tak alespoň částečně mohli pomoci v realizaci jejich
projektů a cílů.
44
FIF grants were also awarded to other organisations, whereby we
gave them at least some partial assistance in achieving their projects
and objectives.
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Informace o finančních prostředcích obdržených od Fondu národního majetku
Report on Financing Received from the National Property Fund
Výše daru v tis. Kč / Donation in thousands CZK
2010
0
2009
0
Rozdělení daru dle smlouvy s FNM / Distribution of gift according to NPF contract
Převod do nadačního jmění / Transfer to Foundation assets
Převod na ostatní majetek / Transfer to other Foundation property
%
85
15
2010
0
0
Výnosy v tis. Kč / Yields in thousands CZK
715
1 000
Výnosy za rok 2010 / Yields in 2010
Příspěvky organizacím / Contributions to organisations
%
62
v tis. Kč / in TCZK
446
Výnosy za rok 2009 / Yields in 2009
Příspěvky organizacím / Contributions to organisations
%
67
v tis. Kč / in TCZK
672
2009
0
0
Nadace nebude slučovat prostředky přidělené z Nadačního investičního fondu a výnosů z nich s užitím vlastních prostředků. Bude se řídit
Grantovými pravidly Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, které jsou uvedeny na str. 46, a taktéž Metodikou k vykazování informací
o postupu nakládání s příspěvkem z Nadačního investičního fondu a jeho výnosy, vydanou Fondem národního majetku ze dne 15. prosince 2003
a smluvními ustanoveními.
The Foundation will not mix the funds allocated by the National Investment Fund and yields therefrom with the use of their private funds. It will
observe the Grant Rules of the Dagmar and Václava Havel Foundation VIZE 97 set out on page 47, as well as the Methodology for Presenting
Reports on the Disbursement of Contributions from the Foundation Investment Fund and their yields issued by the National Property Fund of
the Czech Republic on 15 December 2003 and contractual provisions.
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
45
Grantová pravidla
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 pro rozdělování nadačních příspěvků z výnosů příspěvků Nadačního investičního
fondu: „oblast sociální a humanitární“
Cíl:
Podpora organizací, působících v oblasti sociální a humanitární s prokazatelnými výsledky jejich dosavadní práce.
Způsob a forma zveřejnění výběrového řízení:
Výběrové řízení je vypsáno veřejně.
Zveřejnění zajišťují: internetové stránky Nadace - www.vize.cz, dva celostátní deníky, odborné časopisy
Okruh a forma zveřejnění neziskových organizací:
1. Organizace poskytující těžce nemocným důstojné dožití (např. hospice)
2. Organizace pečující o mentálně a tělesně postižené občany
3. Organizace umožňující zdravotně postiženým integraci do společnosti (např. chráněné dílny)
4. Organizace poskytující pomoc jednotlivcům v těžkých životních situacích (např. azylové domy, domy na půli cesty)
5. Organizace pečující o nezletilé bez rodinného zázemí (např. dětské domovy)
6. Organizace poskytující humanitární pomoc občanům v důsledku pronásledování a útlaku z národnostních či náboženských příčin
7. Organizace poskytující humanitární pomoc občanům v důsledku postižení některou z forem přírodních katastrof (např. záplavy, zemětřesení)
8. Organizace, podporující vydávání knih nebo časopisů, případně pořádání výstav, divadelních přehlídek apod. s cílem vzájemného
pochopení a respektování všech skupin obyvatelstva ve společnosti
Podmínky účasti ve výběrovém řízení:
1. Registrace organizace, kopie zakládací listiny apod.
2. Písemně zpracovaná žádost s podrobným popisem projektu
3. Detailně zpracovaný rozpočet
4. Zdroje financování
5. Zhodnocení předkládaného projektu nezávislým subjektem
6. Účetní uzávěrka za předchozí rok
Kritéria hodnocení:
1. Dosavadní činnost organizace
2. Kvalita předkládaného projektu
3. Předpoklady organizace pro jeho uskutečnění (odborné i finanční)
4. Orientace na budoucnost
5. Přínos pro danou oblast či region
Způsob hodnocení:
Předložené přihlášky posoudí a vyhodnotí rada Fondu porozumění, která je řízena předsedkyní Správní rady. S nabyvatelem příspěvku bude
uzavřena smlouva, obsahující mj. podmínky zajišťující řádné využití a kontrolu získaných prostředků. Při uzavírání smlouvy budou dále respektovány
požadavky stanovené Fondem národního majetku. (Publikováno na základě smlouvy s Fondem Národního majetku České republiky)
46
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Grants Rules
Grants rules of the Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97 for the disbursement of grant contributions from yields from NIF
contributions in the social and humanitarian sphere:
Objective:
To support organisations operating in the social and humanitarian sphere with documented results from their previous activities.
The Manner and Form of Announcing Selection Proceedings:
Selection proceedings will be announced publicly at the following locations:
The Foundation’s website – www.vize.cz, two national daily newspapers, specialist journals
Eligible Non-profit Organisations:
1. Organisations enabling the seriously ill to live out their lives in dignity (e.g. hospices)
2. Organisations caring for the mentally and physically handicapped
3. Organisations assisting the handicapped to integrate into society (e.g. sheltered workshops)
4. Organisations offering assistance to individuals in difficult personal situations (e.g. refuges, halfway houses)
5. Organisations caring for minors with no family background (e.g. children’s homes)
6. Organisations providing humanitarian assistance to the victims of ethnic or religious persecution
7. Organisations providing humanitarian assistance to the victims of natural disasters (e.g. floods, earthquakes)
8. Organisations supporting the publication of books or magazines, or organising exhibitions, theatrical productions, etc. promoting
mutual understanding and respect between all groups of society
Conditions for Participation in Selection Proceedings:
1. The organisation’s registration, a copy of its deed of association, etc.
2. Written application with details of the project
3. Detailed financial plan
4. Sources of financing
5. Independent assessment of the submitted project
6. Financial statement of previous year
Assessment Criteria:
1. The organisation’s previous activities
2. The quality of the submitted project
3. The organisation’s ability to implement the project (in terms of expertise and finances)
4. The view to the future
5. The project’s benefits to the given sphere of activity and region
Manner of Assessment:
Submitted applications will be judged and assessed by the Fund of Understanding board members, chaired by the Chairperson of the Board of
Trustees. A contract will be concluded with grant recipients that will include inter alia the conditions for the proper use and overseeing of the
funds received. These contracts will also respect National Property Fund requirements. (Published on the basis of a contract with the National
Property Fund of the Czech Republic.)
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
47
Dagmar Havlová v rozhovoru s Anetou Langerovou a Jitkou Čvančarovou / Dagmar Havlová in conversation with Aneta Langerová and Jitka Čvančarová
Dirigent a skladatel Varhan Orchestrovič Bauer a jeho Okamžitý filmový orchestr / Conductor and composer Varhan Orchestrovich Bauer and his Instant Film Orchestra
48
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Mikulášský charitativní bazar
Myšlenku pořádat každoročně charitativní bazar iniciovala
předsedkyně Správní rady a zakladatelka Nadace Dagmar
Havlová. Cílem bazaru je sdružit neziskové organizace,
vzájemnou spoluprací je propojit a umožnit jim
prezentovat jejich činnost a práci přidružených organizací,
například chráněných dílen či stacionářů. Příznivci
Mikulášského charitativního bazaru mohou akci navštívit
každý rok 5. prosince v odpoledních hodinách v Pražské
křižovatce.
V roce 2010 se již pošesté v Pražské křižovatce uskutečnil
tradiční Mikulášský charitativní bazar. Vedle pořádající Nadace
VIZE 97 se dobročinného bazaru, který si už našel své místo
v kalendáři tradičních předvánočních akcí, účastnila také
Nadace Charty 77 – Konto bariéry, Člověk v tísni, Výbor dobré
vůle, Mammahelp, Domov sv. Karla Boromejského, Helppes,
Nadační fond Českého rozhlasu – Světluška, Tea Comfort.eu,
Nadační fond Slunce pro všechny, Domov svaté Rodiny
a sdružení DebRA ČR.
Akci s grácií a šarmem moderovaly Dagmar Havlová a Kateřina
Hrachovcová-Herčíková, které tak přispěly k uvolněné
a přátelské atmosféře. Pro děti byly připraveny dětské koutky,
kde si mohly vyzdobit perníčky nebo vymalovat vánoční
obrázek, za což na ně čekala sladká odměna od partnerů akce,
společnosti FERRERO ČESKÁ S.R.O. a PRVNÍ HOŘICKÁ S.R.O.
Bazaru se jako každý rok účastnil také prezident Václav Havel
a ke zvýšenému prodeji nejen na stánku Nadace VIZE 97 velkou
měrou přispěli rovněž Kateřina Brožová, Jitka Čvančarová, Aneta
Langerová, Richard Müller, Jan Potměšil a Jiří Lábus.
Vrcholem podvečera bylo vystoupení MikroChoru Lukáše Prchala
společně s Okamžitým filmovým orchestrem pod taktovkou
Varhana Orchestroviče Bauera, kteří zahráli a zazpívali netradičně
pojaté koledy. Díky nim, ale i houslistce Tereze Přívratské,
stipendistce Nadace VIZE 97, Jubilee Quartet a vokálnímu souboru
Cantina, o. s. Voicecamp se podařilo vykouzlit nádhernou
předvánoční atmosféru. Pro děti byla pak samozřejmě
vyvrcholením nadílka od Mikuláše, anděla a čerta, kteří děti,
tradičně za písničku či básničku, obdarovali drobnými sladkostmi. Chtěli bychom tímto poděkovat občanskému sdružení LOGO,
občanskému sdružení Život bez bariér z Nové Paky a Bohemia
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
49
Patchwork klubu za nádherné výrobky jejich klientů, které
každoročně věnují k prodeji na stánku Nadace VIZE 97. Jejich pomoci
si velmi vážíme. A co nejsrdečněji všechny zveme na další ročník
Mikulášského charitativního bazaru 5. prosince 2011. Přijďte nasát
předvánoční atmosféru, nakoupit dárečky a podpořit dobrou věc!
Těšíme se na Vás.
Havlová and Kateřina Hrachovcová-Herčíková, who also helped
ensure the relaxed and friendly atmosphere. There were children’s
corners, where the children could decorate gingerbread or paint
Christmas pictures, for which they received a sweet reward from the
event’s partners: FERRERO ČESKÁ S.R.O. and PRVNÍ HOŘICKÁ S.R.O.
As every year, the bazaar was also attended by President Václav Havel,
and his presence alongside that of Kateřina Brožová, Jitka Čvančarová,
Aneta Langerová, Richard Müller, Jan Potměšil and Jiří Lábus helped
boost sales – and not only at the VIZE 97 Foundation’s stall.
The St Nicholas Charity Bazaar
The idea of a charity bazaar came from Dagmar Havlová,
Chairwoman of the Board of Trustees and founder of the VIZE
97 Foundation. The purpose of the event is to bring not-forprofit organisations together, to link them through their
mutual cooperation, and to enable them to present their
activities and the work of affiliated organisations, such as
protected workshops or short-stay social-care institutions. The
supporters of the St Nicholas Charity Bazaar can attend the
event in the afternoon at Prague Crossroads every 5 December.
In 2010, the sixth traditional St Nicholas Charity Bazaar was held at the
Prague Crossroads. Participants in the bazaar, which now has a place in
the traditional pre-Christmas events calendar, were, in addition to the
VIZE 97 Foundation, the Barriers Account of the Charta 77 Foundation,
People in Need, the Committee of Good Will, Mammahelp, the St
Charles Borromeo Home, Helppes, Czech TV Světluška Endowment
Fund, Tea Comfort.eu, the Slunce pro všechny Endowment Fund, the
Home of the Holy Family and the DebRA ČR association.
The events were compered with grace and charm by Dagmar
The high point of the event was a performance by Lukáš Prchal’s
MikroChorus together with the Instant Film Orchestra under its
conductor Varhan Orchestrovich Bauer, who played and sang carols
in an untraditional vein. Thanks to them and the violinist Tereza
Přívratská, (recipient of a VIZE 97 Foundation grant), the Jubilee
Quartet and the vocal ensemble Cantina, o. s. Voicecamp,
a marvellous pre-Christmas atmosphere was conjured up. Then
came the supreme moment for the children – the traditional
distribution of presents by St Nicholas, the angel and the devil, from
whom the children received a few sweets in return for a song or
poem, as tradition requires.
We would like to take this opportunity to thank the LOGO civic
association, the Život bez bariér association from Nová Paka and the
Bohemia Patchwork Club, for their clients’ splendid products, which
they donate every year for sale on the stall of the VIZE 97
Foundation. We greatly appreciate their help. And we invite
everyone most cordially to the next St Nicholas Charity Bazaar on
5th December 2011. Come and bask in the pre-Christmas atmosphere,
buy some gifts and support a good cause. We look forward to
seeing you.
Vystoupení souboru Cantina, o. s. Voicecamp na Mikulášském charitativním bazaru / Performance by the ensemble Cantina, o. s. Voicecamp at the St Nicholas Charity Bazaar
50
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Manželé Havlovi s Kateřinou Brožovou a Richardem Müllerem u stánku Nadace VIZE 97
President and Mrs Havel with Kateřina Brožová and Richard Müller at the VIZE 97 Foundation’s stall
Kateřina Hrachovcová-Herčíková moderovala Mikulášský charitativní bazar / Kateřina Hrachovcová-Herčíková compering the St Nicholas Charity Bazaar
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
51
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone
Fax
Internet
+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz
Zpráva nezávislého auditora pro správní radu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97
Účetní závěrka
Na základě provedeného auditu jsme dne 10. června 2011 vydali k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:
„Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, tj. rozvahy k 31. prosinci 2010, výkazu zisku a ztráty za rok 2010 a přílohy této účetní
závěrky, včetně popisu použitých významných účetních metod a ostatních doplňujících údajů. Údaje o Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 jsou uvedeny
v bodě 1přílohy této účetní závěrky.
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními
předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem
nebo chybou.
Odpovědnost auditora
Naší odpovědností je vyjádřit na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat
a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů
závisí na úsudku auditora, včetně vyhodnocení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik
auditor posoudí vnitřní kontrolní systém, který je relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné
auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod,
přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Jsme přesvědčeni, že získané důkazní informace poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.
Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 k 31. prosinci 2010 a nákladů, výnosů a výsledku
jejího hospodaření za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy.”
Výroční zpráva
Provedli jsme ověření souladu výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární orgán Nadace. Naší odpovědností je vydat
na základě provedeného ověření výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy požadují,
abychom ověření naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem
zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad
pro vyjádření našeho výroku.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
V Praze, dne 10. června 2011
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Oprávnění číslo 71
52
Ing. František Dostálek
Partner
Oprávnění číslo 176
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone
Fax
Internet
+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz
Independent Auditor's Report to the Board of Trustees of
Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97
Financial statements
On the basis of our audit, on 10 June 2011 we issued an auditor’s report on the Foundation’s statutory financial statements, which are included in this annual report, and
our report was as follows:
“We have audited the accompanying financial statements of Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97, which comprise the balance sheet as of 31 December 2010,
and the income statement for the year then ended, and the notes to these financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory
notes. Information about the Foundation is set out in Note 1 to these financial statements.
Statutory Body's Responsibility for the Financial Statements
The statutory body of Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 is responsible for the preparation of financial statements that give a true and fair view in accordance
with Czech accounting legislation and for such internal controls as the statutory body determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor's Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and International
Standards on Auditing and the relevant guidance of the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we comply with ethical requirements
and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the
auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments,
the auditor considers internal controls relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal controls. An audit also includes evaluating
the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of
the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the assets and liabilities of Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 as of 31 December 2010, and
of its expenses, revenues and net result for the year then ended in accordance with Czech accounting legislation.”
Annual report
We have audited the consistency of the annual report with the audited financial statements. This annual report is the responsibility of the Foundation’s statutory body. Our
responsibility is to express our opinion on the consistency of the annual report with the audited financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and International Standards on Auditing and the relevant guidance of the Chamber of Auditors of the
Czech Republic. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance that the information disclosed in the annual report describing
matters that are also presented in the financial statements is, in all material respects, consistent with the audited financial statements. We believe that the audit we have
conducted provides a reasonable basis for our audit opinion.
In our opinion, the information disclosed in the annual report is, in all material respects, consistent with the audited financial statements.
Prague 10 June 2011
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Licence number 71
Ing. František Dostálek
Partner
Licence number 176
This document is an English translation of the Czech auditor’s report. Only the Czech version of the report is legally binding.
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
53
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone
Fax
Internet
+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz
Zpráva auditora o nakládání s finančními prostředky převedenými Fondem národního
majetku a Ministerstvem financí České republiky na Nadaci
Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 a jejich výnosy
Ověřili jsme nakládání s finančními prostředky převedenými Fondem národního majetku a Ministerstvem financí České republiky na Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE
97 a jejich výnosy za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010. Za vedení účetnictví je odpovědná správní rada nadace.
Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok, zda je nakládání s finančními prostředky a jejich výnosy v souladu s podmínkami Smlouvy o převodu finančních
prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 15. schůze 8/7/99 k vládnímu návrhu na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem
akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě ze dne 20. prosince 1999 a dále v souladu se Smlouvou 00066-2002-211-S-N-22 o převodu zbývajících prostředků
určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve druhé etapě ze dne 25. února 2002 a jejími dodatky.
Audit jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy. Tyto standardy požadují, aby auditor naplánoval a prováděl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu,
že nakládání s finančními prostředky převedenými z Fondu národního majetku a Ministerstvem financí České republiky a jejich výnosy probíhalo v souladu se smluvními
podmínkami. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření důkazních informací. Domníváme se, že provedený audit poskytuje dostatečný základ pro vyjádření
výroku auditora.
Podle našeho názoru Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 k 31. prosinci 2010 ve všech významných ohledech nakládala s finančními prostředky a jejich výnosy
v souladu s podmínkami Smlouvy o převodu finančních prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 15. schůze 8/7/99 k vládnímu návrhu
na rozdělení finančních prostředků získaných prodejem akcií určených pro Nadační investiční fond v první etapě ze dne 20. prosince 1999 a dále v souladu se Smlouvou 000662002-211-S-N-22 o převodu zbývajících prostředků určených usnesením č. 413 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro účely podpory nadací ve druhé etapě ze dne 25.
února 2002 a jejími dodatky.
V Praze, dne 10. června 2011
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Oprávnění číslo 71
54
Ing. František Dostálek
Partner
Oprávnění číslo 176
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Pobřežní 648/1a
186 00 Praha 8
Česká republika
Telephone
Fax
Internet
+420 222 123 111
+420 222 123 100
www.kpmg.cz
Auditor’s report on the use of funds transferred
by the National Property Fund to the
Dagmar and Vaclav Havel Foundation VIZE 97 and related revenues
We have carried out an audit of the use of funds transferred from the National Property Fund of the Czech Republic to the Dagmar and Vaclav Havel Foundation VIZE 97 and
related revenues in the period 1 January 2010 to 31 December 2010. The Foundation’s board of trustees is responsible for maintaining the accounting records.
Our responsibility is to express an opinion as to whether the transferred funds and related revenues were used in compliance with the terms and conditions of the Contract
dated 20 December 1999 for the Transfer of Funds set by the resolution No. 413 of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic from the 15th meeting
8/7/99 to discuss the government bill on the distribution of funds acquired through the sale of shares intended for the 1st phase of the Foundation Investment Fund and in
compliance with the Contract 00066-2002-211-S-N-22 dated 25 February 2002 (and its amendments) for the Transfer of the Remaining Funds set by the resolution No. 413
of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic for the purpose of the 2nd phase of foundation support.
We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors and International Auditing Standards. These standards require an auditor to perform the audit to obtain
reasonable assurance about whether the funds transferred from the National Property Fund and the Ministry of Finance of the Czech Republic and related revenues were used
in compliance with the contractual terms and conditions. An audit includes examining evidence on a test basis. We believe that our audit provides a reasonable basis for our
opinion.
In our opinion, as of 31 December 2010, the Dagmar and Vaclav Havel Foundation VIZE 97 used the transferred funds and related revenues in all material respects in compliance
with the terms and conditions of the Contract dated 20 December 1999 for the Transfer of Funds set by the resolution No. 413 of the Chamber of Deputies of the Parliament
of the Czech Republic from the 15th meeting 8/7/99 to discuss the government bill on the distribution of funds acquired through the sale of shares intended for the 1st phase
of the Foundation Investment Fund and in compliance with the Contract 00066-2002-211-S-N-22 dated 25 February 2002 (and its amendments) for the Transfer of the
Remaining Funds set by the resolution No. 413 of the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic for the purpose of the 2nd phase of foundation support.
Prague, 10 June 2011
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Licence number 71
Ing. František Dostálek
Partner
Licence number 176
This document is an English translation of the Czech auditor’s report. Only the Czech version of the report is legally binding.
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
55
Dagmar Havlová na křtu českého překladu knihy Madeleine Albrightové „Tajná řeč broží“
Dagmar Havlová at the launch of the Czech translation of Madeleine Albright’s book “Read My Pins: Stories from a Diplomat’s Jewel Box”
Marta Kubišová vystoupila na koncertě „Aneta pro Světlušku“ / Marta Kubišová in performance at the “Aneta for the Firefly” concert
56
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Ze života Nadace VIZE 97 v roce 2010
LEDEN
V Pražské křižovatce se uskutečnil slavnostní večer u příležitosti
zahájení španělského předsednictví Evropské unii, pořádaný
Velvyslanectvím Španělského království ve spolupráci s Nadací
VIZE 97.
Od ledna započalo na programech České televize celoroční
vysílání zdravotnického spotu Nadace VIZE 97 k programu Včasná
diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku.
Nadace VIZE 97 věnovala prostřednictvím veřejné sbírky vyhlášené
společností Člověk v tísni 100 000 Kč na pomoc obětem ničivého
zemětřesení na Haiti.
DUBEN
Rada Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 na svém
zasedání vybrala jako laureáta Ceny VIZE 97 Konrada Paula Liessmanna.
Rada Fondu porozumění vyhodnotila žádosti o finanční či jinou
pomoc.
Rada programu Podpora vzdělávání vyhlásila výběrové řízení,
určila podmínky pro rok 2010/2011 a vybrala laureáta pro Uznání
za přínos k filozofii vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky –
stal se jím profesor Jan Sokol, Ph.D., CSc.
Táňa Fischerová, členka Správní rady Nadace, pokřtila knihu
nakladatelství Mladá fronta „Jmelí a léčba rakoviny“, která vyšla
pod záštitou Nadace VIZE 97. Převzala také od Mladé fronty šek
pro Nadaci VIZE 97 v hodnotě 25 000 Kč.
V Divadle na Vinohradech se uskutečnila oficiální premiéra
Schillerova dramatu „Marie Stuartovna“ v hlavní roli s Dagmar
Havlovou.
V Nadaci VIZE 97 proběhlo přátelské setkání zástupců pěti vybraných
neziskových organizací (Aliance žen s rakovinou prsu, Liga vozíčkářů,
Sdružení Podané ruce, Fokus Praha a Podrkonošká společnost přátel
dětí zdravotně postižených Semily) s Dagmar Havlovou. Uvedené
organizace získaly od Nadace příspěvek buď v rámci Nadačního
investičního fondu, nebo projektu Fond porozumění.
ÚNOR
Dagmar Havlová zaštítila jménem Nadace slavnostní udílení cen
Sestra roku 2009.
Nadace VIZE 97 věnovala Domovu sv. Karla Boromejského
v Praze-Řepích zahradní lavičku. Symbolického předání se
zúčastnila Dagmar Havlová.
Nadace VIZE 97 navázala v rámci svého zdravotnického projektu
Včasná diagnóza a prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku
spolupráci s občanským sdružením ONKOMAJÁK.
Dagmar Havlová předala cenu Magnesia Litera za poezii básnířce
a překladatelce Viole Fischerové za sbírku „Domek na vinici“.
V Nadaci probíhala inventura majetku a účetní přípravy na audit
za rok 2009.
Započala jednání s Českou televizí o výrobě DVD a distribuci
zahraničním televizím koncertu „Už je to tady“, který se uskutečnil
v Pražské křižovatce roku 2009.
BŘEZEN
Správní rada Nadace VIZE 97 schválila plány hospodaření Nadace
na rok 2010.
V Pražské křižovatce byl zahájen mezinárodní festival Jeden svět,
jehož partnerem je tradičně i Nadace VIZE 97. V rámci slavnostního
zahájení byla předána Cena Homo Homini.
Manželé Havlovi se zúčastnili slavnostní večeře na Pražském hradě
s jejich královskými výsostmi princem Charlesem a vévodkyní
z Cornwallu Camillou, kterým předali výroční zprávu Nadace.
KVĚTEN
Dagmar Havlová se spolu s dalšími dvaceti slavnými českými
ženami zúčastnila unikátního projektu časopisu Story Celebrity
bez make-upu. Výtěžek z dražby fotografií Dagmar Havlové,
Ivety Toušlové a Leony Machálkové byl věnován Nadaci VIZE 97.
Práce na nové výroční zprávě Nadace VIZE 97.
Jednání s umělci, kteří vystupovali na koncertě „Už je to tady“,
o poskytnutí licenčních práv pro výrobu DVD a distribuci
koncertu zahraničním televizím.
ČERVEN
Zasedání Správní rady Nadace VIZE 97, které schválilo výroční
zprávu, účetní závěrku a zprávu o hospodaření Nadace a rozhodlo
o rozdělení hospodářského výsledku.
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
57
V Pražské křižovatce se uskutečnilo slavnostní vyhlášení Ceny
Olgy Havlové v rámci oslav 20. výročí založení Výboru dobré vůle
Nadace Olgy Havlové, která cenu každoročně udílí. Laureátem
ceny se stal Jiří Kříž, primář Spinální jednotky při Klinice
rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2. LF a FN Motol.
Nadace VIZE 97 byla partnerem akce.
Rada programu Podpora vzdělávání vyhodnotila žádosti
studentů.
Rada programu Podpora vzdělávání předala Uznání za přínos
k filozofii vzdělání a za obnovu univerzitní myšlenky profesoru Janu
Sokolovi, významnému českému filozofovi a vysokoškolskému
pedagogovi. Laureát spolu s oceněním obdržel finanční odměnu
97 000 Kč.
V Pražské křižovatce se uskutečnil slavnostní večer Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze, během něhož byl udělen čestný
doktorát malířce Jitce Válové. Nadace VIZE 97 byla partnerem
akce.
Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 oslavila v první letní
den 13. výročí své existence.
ČERVENEC
V Pražské křižovatce se uskutečnilo slavnostní zakončení
16. mezinárodního kongresu orální historie. Nadace VIZE 97 byla
partnerem akce.
V Pražské křižovatce probíhalo natáčení baletního filmu „Sirael“
režiséra a kameramana Martina Kubaly. Film byl natočen
v produkci České televize.
Vydána výroční zpráva Nadace VIZE 97 za rok 2009 včetně účetní
rozvahy a plánů na rok 2010.
Intenzivní natáčení filmu „Odcházení“ v režii prezidenta Václava
Havla.
SRPEN
V Pražské křižovatce probíhaly restaurátorské práce na freskách
a rekonstrukce kostela.
Oficiálně oznámen laureát Ceny Nadace VIZE 97, profesor Konrad
Paul Liessmann.
Dokončeno natáčení filmu „Odcházení“.
58
Pokračovala jednání s umělci, kteří vystupovali na koncertě „Už
je to tady“, o poskytnutí licenčních práv pro výrobu DVD
a distribuci koncertu zahraničním televizím.
ZÁŘÍ
V rámci Dnů evropského kulturního dědictví se v Pražské křižovatce
již tradičně uskutečnil Den otevřených dveří.
Dagmar Havlová se na zámku Lány zúčastnila odpoledního
neformálního setkání političek a manželek politiků. Pozvání Livie
Klausové přijalo celkem 25 dam.
ŘÍJEN
Vyhlášeno výběrové řízení pro rozdělení grantů z Nadačního
investičního fondu.
Nadaci navštívil laureát Ceny VIZE 97 Konrad Paul Liessmann.
U příležitosti udělení Ceny Nadace VIZE 97 se v Pražské křižovatce
konala tisková konference za přítomnosti laureáta Konrada Paula
Liessmanna.
V rámci udělení Ceny VIZE 97 se v Pražské křižovatce uskutečnila
debata na téma „Hodnota člověka“.
U příležitosti předání Ceny VIZE 97 vydala Nadace knihu Konrada
Paula Liessmanna „Hodnota člověka“.
Konrad Paul Liessmann obdržel z rukou manželů Havlových diplom a
berlu sv. Vojtěcha a stal se jedenáctým nositelem Ceny Nadace VIZE 97.
Prezident Václav Havel zahájil v Pražské křižovatce konferenci
FORUM 2000, konanou pod jeho záštitou.
V rámci festivalu Struny podzimu vystoupila v Pražské křižovatce
německá houslistka Julie Fischerová.
Dagmar Havlová předala při slavnostním zakončení MTF Zlatá
Praha ocenění Nadace VIZE 97 snímku režisérky Olgy Sommerové
„Drž rytmus!“. Společně s oceněním byl předán i symbolický šek
na 30 000 Kč.
V rámci festivalu Struny podzimu vystoupily v Pražské křižovatce
Kahan Kalhot & Brooklyn Rider.
Dagmar Havlová pokřtila v pražském paláci knih Luxor český
překlad knihy Madeleine Albrightové „Tajná řeč broží“.
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Setkání Dagmar Havlové se zástupci obdarovaných organizací z Nadačního investičního fondu
Dagmar Havlová meets representatives of organisations funded from the Foundations Investment Fund
V Pražské křižovatce se uskutečnil druhý ročník výročních cen Gypsy Spirit / The second annual award of the Gypsy Spirit prizes took place at the Prague Crossroads
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
59
Zasedání rady Ceny Nadace VIZE 97 / Board meeting of the VIZE 97 Foundation Prize
Dagmar Havlová se zástupci společnosti Ferrero Česká, sponzorem Nadace VIZE 97 / Dagmar Havlová with representatives of Ferrero Česká company, sponsor of the VIZE 97 Foundation
60
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
LISTOPAD
Nadační fond Českého rozhlasu uspořádal v Pražské křižovatce
charitativní koncert „Aneta pro Světlušku“.
Rada programu Fond porozumění rozhodla o žádostech
obdržených v rámci výběrového řízení pro rozdělení grantů
z Nadačního investičního fondu.
Grafické práce na PF 2011.
Zasedání Dozorčí rady Nadace VIZE 97.
PROSINEC
V Pražské křižovatce se již pošesté konal Mikulášský charitativní
bazar. Kromě dvanácti neziskových organizací a pozvaných
hostujících sdružení se ho zúčastnily i známé osobnosti včetně
manželů Havlových, kteří Nadaci VIZE 97 rovněž pomohli
s prodejem výrobků.
Ministerstvo pro lidská práva a národnostní menšiny uspořádalo
podruhé v Pražské křižovatce předání výročních cen Gypsy Spirit.
Partnerům a přátelům Nadace VIZE 97 bylo rozesláno PF 2011,
které bylo též uveřejněno na internetových stránkách Nadace.
Stocktaking of the Foundation’s assets and preparation of
accounts for the 2009.
Official premiere of Schiller’s drama “Mary Stuart” at the Vinohrady
Theatre in Prague, with Dagmar Havlová in the title role.
FEBRUARY
On behalf of the Foundation, Dagmar Havlová assumed
patronage of the award ceremony of the “Nurse of 2009” prizes.
In the framework of its Early Diagnosis and Prevention of Colon
and Rectal Cancer project, the VIZE 97 Foundation initiated
cooperation with the ONKOMAJÁK civic association.
Start of negotiations with Czech TV about making and
distributing to foreign TV stations a DVD of the concert “It’s Here
at Last” held at the Prague Crossroads in 2009.
MARCH
The Board of Trustees of the VIZE 97 Foundation approved the
Foundation’s financial management plans for 2010.
Official opening of the One World Festival, traditionally a partner
of the Vize 97 Foundation at the Prague Crossroads. As part of
the opening ceremony, the Homo Homini Award was presented.
Mr and Mrs Havel attended the banquet at Prague Castle with
Their Royal Highnesses Prince Charles and the Duchess of
Cornwall, to whom they presented a copy of the Foundation’s
annual report.
Review of activities of the
VIZE 97 Foundation in 2010
JANUARY
A gala evening at the Prague Crossroads to mark the beginning
of the Spanish presidency of the European Union, organised by
the Embassy of the Kingdom of Spain in association with the VIZE
97 Foundation .
The first screenings of a commercial about the Early Diagnosis
and Prevention of Colon and Rectal Cancer programme, which
was shown throughout the year on Czech TV channels.
The VIZE 97 Foundation donated the sum of 100,000 crowns
via the public collection launched by the People in Need
association to help the victims of the devastating earthquake
in Haiti.
APRIL
The Board of the Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97
Prize chose Konrad Paul Liessmann as the recipient of the 2010
prize.
The board of the Fund of Understanding assessed applications
for financial and other aid..
The board of the Education Support Programme initiated this
year’s application process, setting the criteria for 2010/2011, and
it also selected Professor Jan Sokol, Ph.D., CSc. to receive the
award “In Recognition of Contributions to the Philosophy of
Education and the Renewal of the University Idea”.
Táňa Fischerová, a member of the Foundation’s Board of Trustees,
christened a book on the use of mistletoe in cancer treatment,
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
61
published under the auspices of the VIZE 97 Foundation. She also
received, on behalf of the VIZE 97 Foundation, a cheque for
25,000 crowns from the publishers, Mladá Fronta.
The VIZE 97 Foundation hosted a meeting with Dagmar Havlová
of representatives of five selected not-for-profit organisations
(the Alliance of Women with Breast Cancer, the Wheelchair Users
League, the Sdružení Podané ruce that helps drug abusers, Fokus
Praha and the Podkrkonoše Regional Association of Friends of
Handicapped Children), which had obtained funding from the
Foundation either from the FIF or via a project of the Fund of
Understanding.
The VIZE 97 Foundation donated a garden bench to the St
Charles Borromeo Home at Řepy in Prague. The symbolic
presentation of the bench was attended by Dagmar Havlová.
Dagmar Havlová presented the Magnesia Litera prize for poetry
to the poet and translator Viola Fischerová for her collection
“Domek na vinici” (A Cottage in the Vineyard).
MAY
Together with twenty other Czech women celebrities,
Dagmar Havlová took part in a unique project of the Czech
magazine “Story”, entitled “Celebrities Without Make-up”. The
proceeds of an auction of photographs of Dagmar Havlová,
Iveta Toušlová and Leona Machálková were donated to the
VIZE 97 Foundation.
2nd Faculty of Medicine and the Motol University Hospital. The
VIZE 97 Foundation was a partner in the event.
The board of the Education Programme assessed student
applications.
The board of the Education Programme presented the award
“In Recognition of Contributions to the Philosophy of
Education and the Renewal of the University Idea” to
Professor Jan Sokol, an outstanding Czech philosopher and
university teacher. The recipient also received a cash award of
97,000 crowns.
The Prague Crossroads was the venue for a gala evening held by
the Prague Academy of Arts, Architecture and Design during
which an honorary doctorate was awarded to the painter Jitka
Valová. The VIZE 97 Foundation was a partner of the event.
The Dagmar and Václav Havel Foundation VIZE 97 celebrated its
13th anniversary on the first day of summer.
JULY
The closing ceremony of the 16th International Oral History
Congress took place at the Prague Crossroads. The VIZE 97
Foundation was a partner in the event.
The ballet film “Sirael” was shot at the Prague Crossroads by its
director and cameraman Martin Kubala. The film is a Czech TV
production
Work on the new annual report of the VIZE 97 Foundation.
Negotiations with artists who had performed at the concert “It’s
Here at Last” about licensing rights for the production of a DVD
and the distribution of the concert to foreign TV stations.
JUNE
The Board of Trustees of the VIZE 97 Foundation approved the
annual report, financial statements and the financial
management report of the VIZE 97 Foundation and decided on
the distribution of the income
The Prague Crossroads was the venue for the award ceremony
of the Olga Havel Prize as part of celebrations of the 20th
anniversary of the Committee of Good Will – The Olga Havel
Foundation, which awards the prize annually. The recipient was
Jiří Kříž, the head of the Spinal Cord Injury Unit at the Department
of Rehabilitation and Sport Medicine, Charles University,
62
Issuing of the Annual Report of the VIZE 97 Foundation for 2009,
including financial statements and plans for 2010.
Peak of shooting of the film “Leaving” directed by Václav Havel.
AUGUST
Restoration work continued at the Prague Crossroads on the
frescoes and the reconstruction of the church.
Official announcement that the VIZE 97 Foundation Prize was to
be awarded to Professor Konrad Paul Liessmann.
Shooting of the film “Leaving” completed
Continued negotiations with artists who had performed at the
concert “It’s Here at Last” about licensing rights for the production
of a DVD and the distribution of the concert to foreign TV stations.
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Táňa Fischerová převzala šek od Mladé fronty určený pro Nadaci VIZE 97 / Táňa Fischerová receives a cheque from Mladá Fronta pusblishers on behalf of the VIZE 97 Foundation
Videopozdrav Dagmar Havlové na akci Sestra roku / Dagmar Havlová’s greetings video at the Nurse of the Year event
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
63
Hana Maciuchová, Vojtěch Dyk a Viktor Preiss na koncertě „Aneta pro Světlušku“ / Hana Maciuchová, Vojtěch Dyk and Viktor Preiss at the “Aneta for the Firefly” concert
Dagmar Havlová s Jiřím Lábusem na Mikulášském charitativním bazaru / Dagmar Havlová with Jiří Lábus at the St Nicholas Charity Bazaar
64
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
SEPTEMBER
Prague Crossroads held its now traditional Open Day as part of
the European Heritage Days.
Foundation Award to the film “Drž rytmus!” (Keep the Rhythm)
directed by Olga Sommerová. The winner also received
a symbolic cheque in the sum of 30,000 crowns.
Dagmar Havlová attended an informal meeting of 25 women
politicians and politicians’ wives at Lány Castle, the country
residence of the President of the Republic, on the invitation of
Mrs Livia Klausová.
Kahan Kalhot & Brooklyn Rider performed at the Prague
Crossroads as part of the Strings of Autumn.
OCTOBER
Announcement of the selection process to distribute grants from
the Foundation Investment Fund.
A visit to the Foundation by the recipient of the VIZE 97
Foundation Prize, Konrad Paul Liessmann.
On the occasion of the award of the VIZE 97 Foundation Prize,
Prague Crossroads hosted a press conference in the presence of
the laureate, Konrad Paul Liessmann.
In connection with the award of the VIZE 97 Prize, Prague
Crossroads hosted a discussion on the topic “The Value of Man”.
To mark the presentation of the VIZE 97 Prize, the Foundation
published a Czech translation of Konrad Paul Liessmann’s book
“The Value of Man”
Konrad Paul Liessmann received a diploma and the Crosier of
Saint Adalbert from Mr and Mrs Havel, and became the twelfth
laureate of the VIZE 97 Foundation Prize.
At the Prague Crossroads President Václav Havel opened
a conference of Forum 2000 held under his patronage.
The German violinist Julie Fischer performed at a concert at the
Prague Crossroads as part of the Strings of Autumn festival.
At the closing ceremony of the Golden Prague International
Television Festival, Dagmar Havlová presented The VIZE 97
At Prague’s Luxor bookshop Dagmar Havlová christened a Czech
translation of Madeleine Albright’s book “Read My Pins: Stories
from a Diplomat’s Jewel Box”.
NOVEMBER
The Endowment Fund of Czech Radio held the "Aneta pro
Svetlušku" (Aneta for the Firefly) charity concert at the Prague
Crossroads.
The board of the Fund of Understanding programme ruled on
the applications received as part of the selection process to
distribute grants from the Foundation Investment Fund.
Work on graphic design of the Foundation’s New Year Card.
Meeting of the Supervisory Board of the VIZE 97 Foundation.
DECEMBER
The sixth St Nicholas Charity Bazaar was held at Prague
Crossroads. In addition to twelve not-for-profit organisations and
invited guest associations, the event was attended by numerous
celebrities, including President and Mrs Havel, who also assisted
the VIZE 97 Foundation with the sale of gifts.
For the second time at the Prague Crossroads, the Ministry for
Human Rights and National Minorities held the annual award of
the Gypsy Spirit prizes there.
The partners and friends of the VIZE 97 Foundation were sent the
Foundation’s New Year’s card, which was also published on the
Foundation’s website.
Dagmar and Václav Havel Foundation Vize 97
65
Poděkování přátelům Nadace
Acknowledgements to friends of the Foundation
Josef Abrhám, Madeleine Albright, Nigel. S. Atkins, Kamil Bahbouh, Jan Bachura, Zdeněk Bakala, Radek Baloun, Jiří Bártl, Jiří Bartoška,
Varhan Orchestrovič Bauer, Natalie Beltman, Geoff Blackwell, Jaroslav Blahoš, Ernst Bodner, Petr Boháč, Serge Borenstein, Lieven Van Der Borght,
Martin Borovka, Jaroslav Bouček, Tomáš Bouzek, Jan Budař, Natálie Bystřická, Pavel Caska, Aleš Cibulka, Benjamin Claessen, Bohuslava Curevová,
Ondřej Černý, Viktor Damianidis, Ronald van Deelen, Helena Dluhošová, Oto Dobšínský, Jakub Doležal, Kamil Dörfler, Jaroslav Dušek,
Daniel Dvořák, Viktor Dvořák, Vlastimil Dvořák, Marcela Dvořáková, Martin Dyrynk, Alena Dytrychová, Viktor Ekrt, Petr Elster, Simona Endtová,
Ilona Feitová, Jiří Fiala, Andrea Filičková, Táňa Fischerová, Karel Fišer, Jan Frei, Kateřina Fričová, Lukáš Fronk, Josef Fučík, Jitka Fučíková, Norbert Furin,
Kurt Gebauer, Guy P. Gheysens, Tiziano Giraudo, Marcel Guarnizo, Naira Gulanjanová, Eva Hájková, Petra Hajská, Pavel Halfar, Tomáš Halík,
Michal Hamerský, Jan Hamršmíd, Jiří Hauzner, Ivan M. Havel, Jakub Hejda, Zita Hejdánková, Blanka Hejlová, Ilona Herman, Karel Heřmánek,
Hana Heyduková, Martin Holcát, Jaromír Horák, Jindřich Houška, Jan Hovězák, Kateřina Hrachovcová – Herčíková, František Hrbek,
Zuzana Hrodková, Petr Hrubeš, Jan Hřebejk, Ilja Hurník, Miloslav Hušek, Gabriela Hyklová, Michaela Hynková, Jong-jen Chiu, Vlasta Chramostová,
Martin Chrást, Ivana Chýlková, Petr Jahn, Bohdan Janák, Kateřina Janáková, Jiří Janeček, Josef Jařab, Václav Jerman, Martina Jesenská,
Anežka Ježková, Anna Ježková, Zuzana Ježková, Jindřich Jindra, Božena Jirků, Petra Jirkovská, Eva Jiřičná, Bořivoj Kačena, Jiří Kačírek,
Oldřich Kaiser, Pavel Kalný, Žofie Kanyzová, Marta Kaplanová, Alena Karanová, Vlaďka Kasalová, Pavel Kavánek, Marie Kešelj, Alex Kešelj,
Oleksandra Kindratová, Zdeněk Klika, Klára Klímová, Jan Klusák, Jan Kněžínek, Michael Kocáb, František Kolek, Kamil Kolek, Věra Koliášová,
Stanislav Komárek, Bára Komersová, Eliška Korandová, Jaroslav Kořán, Lajla Hradilová-Kotačková, Jan Kotrlík, Petr Koubek, Eva Kovaříková,
Lenka Kozderková, Martin Krafl, Vladimír Kreidl, Martin Kreuz, Miroslav Krobot, Marta Kubišová, Markéta Kuklová, Jana Kupková, Marián Labuda,
Jiří Lábus, Osmany Laffita, Pavel Landovský, Nikola Langer, Aneta Langerová, Alena Langová, Eva Langšádlová, Zdeněk Lážek, Kristýna Lážková,
Marek Lehečka, Guo Li, Miloslav Ludvík, Lubomír Lukáč, David Lukáš, Vladimír Mádle, Andrej Magyar, Jiří Macháček, Miroslav Majer, Marie Malá,
Michaela Maláčová, Filip Malásek, Jan Malíř, Uršula König-Malíř, Jan Malý, Karel Malý, Rossano B. Maniscalchi, Anton Markoš, Denisa Marks,
Jan Matějček, Zuzana Matějčková, Kateřina Matoušková, Kathryn Meisle, Miloš Michlovský, Jana Milfaitová, Stanislav Milota, Jana Moravcová,
Michal Moudrý, Jiřina Musílková, Zsolt A. Müller, Lukáš Najman, Petr Nedvěd, Ondřej Nekvasil, Zdeněk Neubauer, Josef Neumann,
Lenka Němcová, Michal Ninger, Klára Nouriová, Markéta Nováková, Michal Novotný, Till Oberwörder, Alena Ozaniaková, Alan Pajer, Radim Palouš,
Randy Michael Pankevicz, Martin Pavala, Petr Pávek, Jiří Pávek, Michal Pavlíček, Antonín Pečenka, Pavla Pečinková, Marie Pěkná, Václav Pelouch,
Jana Pertáková, Stanislava Petráčková, Michal Petrman, Jaroslav Pik, Jiří Plieštik, Josef Polášek, Pražský studentský orchestr, Jan Princ,
Daniela Prokopová, Viktor Průša, Tomáš Přenosil, Martin Příhoda, Eva Přikrylová, Ondřej Pýcha, Lída Rakušanová, Marian Rašík, Ivana Reichlová,
Pavel Rejholec, Jaroslav Róna, Gabriela Rothová, Roman Rygl, Miroslav Ryska, František Řezáč, Martin Saitz, Marcela Sedláčková, Linda Sedláková,
Barbora Seidlová, Karel Schwarzenberg, Rolf Simmen, Jiří Sklenka, Herbert Slavík, Miloš Smaha, Nina a Jur Smit, Daniel Soural, Jiří Srstka,
Renata Stehlinová, Franziska Diana Sternbergová, Pavel Stínka, Jana Štantejská, Leoš Středa, Ilona Střeštíková, Ljuba Suchá, Štěpán Suchochleb,
Jiří Suchý, Rastislav Suchý, Karel Surma, Helena Svatková, Vítězslav Sýkora, Zdeněk Synáček, Jiřina Šiklová, Helena Šimáčková, Adriena Šimotová,
Bořek Šípek, Oldřich Škácha, Adéla Škorpilová, Václav Šmatlák, Monika Šmejkalová, Jiří Šnajdauf, Jan Šolc, Martina Špačková, Martin Špelda,
Jana Štěrbová, Lenka Štětinová, Sabina Tančevová, Olga Těhlová, H. A. Thurner, Jan Tomšej, Tomáš Töpfer, Karel Trnavský, Milena Turková, Gerald Turner,
Ivana Uhlířová, Marie Valešová, Bedřich Velický, Markéta Veškrnová, Martin Vidlák, Lenka Viková, Tatiana Vilhelmová, Antonín Vlk,
Dobroslava Vokrojová, Josef Voltr, Ludmila Vondráčková, Petr Vopěnka, Romana Vostrejšová, Marie Votavová, Jan Všetíček, Hana Wagenhofer, Petr Weigl,
Michael Hermann Weiβ, Petr Werbik, Ivan Wilhelm, Ivan Zachara, Michael Zachař, Miroslav Zavoral, Jan Zelenka, Jiří Zeman, Helena Zemánková,
Stanislav Zindulka, Vangelis Zingopis, Zdena Zingopisová, Roelof Jan Michael Zweep, Eva Zelená, Tomáš Žďárský, Lenka Župková, Marie Wojciková
66
Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97
Zvláštní poděkování / Special Thanks to
Alwaleed Bin Talál Bin Abdulazíz Al-Saúd
Ing. František Dostálek
Jarmila Frankenbergerová
Dana Hradecká
Nils Jebens
F. A. Bessel Kok
Milan Sládek
Jiří Šubr
PhDr. Jan Zelenka
Ing. Jan Žůrek
Ministerstvo kultury České republiky
Národní divadlo
White and Case
Bankovní spojení / Bank account
CZK 2102134586/2700
EUR 2102134789/2700 (IBAN: CZ82 2700 0000 0021 0213 4789)
USD 2102134842/2700 (IBAN: CZ09 2700 0000 0021 0213 4842)
SWIFT Code: BACXCZPP
Download

Annual Report 2010 - Nadace Dagmar a Václava Havlových