MĚSTO ČESKÁ SKALICE
Třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice
CENÍK
SLUŽEB A POPLATKŮ
platný od 1. 1. 2014
Zpracoval: vedoucí odboru finančního
Předkládá: tajemník MÚ
Rozdělovník:
- starosta, místostarosta
- 1x tajemník
- 7x vedoucí odborů
- 1x pokladna
V České Skalici 19.12.2013
1
Místní poplatky
1) Poplatek ze psů
Poplatek ze psů činí ročně, jeli držitelem:
a) fyzická osoba
- za prvního psa v rodinném domku
- za druhého a každého dalšího psa v RD
- za prvního psa v obytném domě
- za druhého a každého dalšího psa v obyt.domě
- v části obce Zlíč, Spyta a Zájezd:
1. za prvního psa
2. za druhého a každého dalšího psa
- fyzická osoba, která je poživatelem inval.,starob.,vdovského
nebo vdoveckého, sirotčího důchod
1. za prvního psa
2. za druhého a každého dalšího psa
b) právnická osoba
- za prvního psa
- za druhého a každého dalšího
300,-450,-600,-900,--
Kč
Kč
Kč
Kč
200,-- Kč
300,-- Kč
200,-- Kč
300,-- Kč
600,-- Kč
900,-- Kč
2) Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den
užívání veřejného prostranství:
- za umístění dočasných staveb a zařízení sloužící pro poskytování
prodeje a služeb
- za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
předsunuté prodejní místo
- za umístění stavebního zařízení
- za umístění druhého a dalšího přenosného reklamního zařízení
- za umístění lunaparků, cirkusů a jiných obdobných zařízení
- za použití veřejného prostranství pro účely tvorby filmových
a televizních děl
- ostatní užívání veřejného prostranství
Roční paušální poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa
Pro jedno vozidlo činí
10,-- Kč
2,-- Kč
1,-- Kč
2,-- Kč
2,-- Kč
10,-- Kč
2,-- Kč
2 000,-- Kč
3) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Sazba poplatku činí 10,- Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem
příchodu.
2
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
usnesení rady města č. 22/325/XI/2013
1. Celoroční svoz – 53 svozů
kontejner
popelnice
16 700,-- Kč
2 785,-- Kč
2. Kombinovaný svoz – 42 svozů
popelnice
2 205,-- Kč
3. Poloviční svoz – 26 svozů
kontejner
popelnice
8 390,-- Kč
1 405,-- Kč
4. Měsíční svoz – 14 svozů
kontejner
popelnice
4 240,-- Kč
715,-- Kč
Poplatek za štítek, který označuje typ svozu
30,-- Kč
Poplatek za plastové pytle – 15 kg
40,-- Kč
Sběr biomasy
1. 27 svozů ( 28.4.– 27.10.)
500,-- Kč
2. zakoupení vaku na biomasu
200,-- Kč
Kulturní zpravodaj
Usnesení rady města č. 2/17/I/2011 – platnost od 1.4.2011
Za rozesílání KZ 1x měs.
55,-- Kč za rok
Placená inzerce
10,-- Kč za 1 cm2 + DPH
3
Knihovna
usnesení rady města č. 18/247/IX/2012
Pronájem nebytových prostor
50 Kč/hod.
Služby a poplatky
dospělí
Roční poplatek
Meziknihovní výpůjční služba
90 Kč
50 Kč
50 Kč
neposkytuje
Sankční poplatky
I. upomínka – po 1 měsíci
II. upomínka – po 2 měsících
III. upomínka – po 3 měsících
poštou e-mail
poštou e-mail
20 Kč 10 Kč
40 Kč 20 Kč
70 Kč 35 Kč
15 Kč 5 Kč
20 Kč 10 Kč
50 Kč 25 Kč
doporučený dopis
100 Kč
Ztráta průkazu
Poškození čárového kódu
15 Kč
10 Kč
Internet
děti, studenti
dospělí
tisk textu A4
tisk obrázku A4
děti a studenti
zdarma
0,50 Kč/1min
3 Kč
15 Kč
Konverze dokumentů
1 CD
10,-- Kč
Poskytování informací
1) mzdové náklady
zdarma - prvních 15 min.práce
200,-- Kč po uplynutí 15 min.za každou
započatou hodinu práce zaměstnance
2) materiál. náklady
2,-- Kč jednostranná kopie A4
3,-- Kč jednostranná kopie A3
3,50Kč oboustranná kopie A4
5,-- Kč oboustranná kopie A3
2,50Kč výtisk z tiskárny – 1 str.
24,-- Kč technický nosič dat
3) doručovací náklady
hodnota poštovného dle platného
ceníku České pošty
4
Pečovatelská služba
pro klienty, kteří mají trvalé bydliště v České Skalici
1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
100,-- Kč/hod.
2) Pomoc při osobní hygieně ne poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
100,-- Kč/hod.
3) Poskytnutí stravy a pomoc při zajištění stravy
- dovoz nebo donáška jídla
- pronájem 2 ks termonádob (majetek města)
- pomoc při přípravě jídla a pití
- příprava a podání jídla a pití
15,-- Kč/oběd
10,-- Kč/měsíc
100,-- Kč/hod.
100,-- Kč/hod.
4) Pomoc při zajištění chodu domácnosti
100,-- Kč/hod.
5) Týdenní nákup, nákup ošacení, vybavení
85,-- Kč/úkon
6) Prací a žehlení prádla + drobné opravy
50,-- Kč/1 kg
7) Zprostředkování kontaktů se společ. prostředím
100,-- Kč/hod.
Pronájem čp. 833 – penzion Olga
1. nebytové prostory
- pronájem právnickým subjektům
- ostatní využití (spolky, pol. strany, obč. sdružení)
5
180,-- Kč/hod.
50,-- Kč/hod.
Pronájem hřbitovního místa a hřbitovní služby
Hřbit.místo
pronájem pozemku
Urnový háj
Hrob
Dvojhrob
Hrobka
Hrobka
Hrobka
Hrobka
Hrobka
Hrobka
Hrobka
Hrobka
Hrobka
1 m2
2 m2
4 m2
2 m2
3 m2
4 m2
5 m2
6 m2
7 m2
8 m2
9 m2
10 m2
50,-100,-200,-100,-150,-200,-250,-300,-350,-400,-450,-500,--
služby
1
1
1
1
2
2
2
3
3
celkem na 10 let
350,-700,-400,-700,-050.-100,-750,-100,-450,-800,-150,-500,--
1
1
1
2
2
2
3
3
4
450,-800,-600,-800,-200,-600,-000,-400,-800,-200,-600,-000,--
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Rozptyl zpopelněných lidských ostatků – jednorázový poplatek 600,-- Kč
Technické služby
Dopravní výkony – ceny bez DPH
Vozidlo
1 km
1/15
Peugeot
11,--
35,--
AVIA- kontejner
- naložení, složení
18,--
Kropicí vůz
30,--
35,--
M 25
15,--
35,--
Lublin
15,--
35,--
Traktor
14,--
35,--
Zved. plošina
1 hod.
50,--
350,--
Stroj UNK, UNC
400,--
Traktor - mulčovač
465,--
Vibrač. váleček
350,--
voda 1 m3
6
25,20
Přistavení vleku, kontejneru
do 24 hod.
za každých dalších 24 hod.
Kontejner
bez poplatku
75,--
Uložení odpadu na skládku – dle skutečně fakturované ceny skládkovou
společností.
Ceny za práce
Druh
Práce elektrikářské, zednické,
truhlářské, zámečnické
Kč/hod.bez DPH
200,--
za práce, při kterých je používáno
zařízení TS
220,--
pořez motorovou pilou
320,--
Druh
Kč/m 2 bez DPH
Platné od 1.5.2010 – usnesení rady města č.11/134/V/2010
sečení trávy Husqvarna Rider 21
(minimální plocha 100 m 2)
1,--
Prodej vytěženého dřeva
Druh
Dřevo z jehličn. stromů
Dřevo z listn. stromů
Kč/m3 bez DPH
550,-750,--
Nucené odtahy vozidel – platné od 1.4.2009
Usnesení rady města č. 7/70/III/2009
Druh
Odtah úplný
Odtah neúplný
Odtah s vyproštěním po dopr.nehodě
Kč bez DPH
672,-336,-1 092,--
Platné od 1.9.2009, usnesení rady č. 17/194/VIII/2009
Cena za střežení vozidla á 1 den
151,--
Sběrný dvůr v České Skalici - platné od 8.8.2008
Usnesení rady města č. 15/184/VIII/2008
Platby za předání odpadu občany města, ceny jsou platné pro jednu návštěvu sběrného
dvora
Komodita
Suť
Nevytříděný odpad
množství
do 1 m3
do 1 m3
7
platba Kč
100,-200,--
Ceny za pronájem pozemků ve vlastnictví města Česká Skalice
Usnesení rady města č. 5/58/II/2012
1. Kategorie – k podnikání (výroba, služby, zařízení staveniště, skladování)
20,- až 100,- Kč/m2/rok
2. Kategorie – k nepodnikatelským účelům
6,- Kč/m2 /rok – oplocená plocha u obytných domů
4,- Kč/m2/rok – oplocená plocha mimo obydlí
2,- Kč/m2/rok – neoploceno přístup omezen
0,- nájem veřejně přístupné plochy (za údržbu)
Výlep plakátů
Cena je stanovena za 1 týden a za 1 ks plakátu
Velikost
A4
A3
A2
A1
cena Kč
16,-20,-24,-28,--
+
+
+
+
DPH
DPH
DPH
DPH
cena za 12 ks ploch
192,-- + DPH
240,-- + DPH
288,-- + DPH
336,-- + DPH
Ceny za zřízení věcného břemene
Usnesení rady města č. 24/359/XII/2013
1) ve prospěch právnické osoby – energetické stavby, služebnost inženýrských
sítí
10 000,--/pozemek + DPH
za každý další pozemek
10 000,-+ DPH
2) ve prospěch právnické osoby – ostatní stavby
10 000,--/pozemek + DPH
za každý další pozemek
5 000,--/pozemek + DPH
3) ve prospěch fyzických osob – stavby pro nepodnikatelské účely
5 000,--/pozemek + DPH
za každý další pozemek
100,--/bm
+ DPH
4) ve prospěch fyzických osob – přístup, příjezd k nemovitosti pro
nepodnikatelské účely
bezúplatně
Ceník je platný od 1.1.2014 a nahrazuje ceník pro rok 2013
Ceník byl schválen usnesením rady č. 25/368/XII/2013.
8
Download

PDF - příloha 1