ISPOP - ODPADY
Ohlašování v roce 2014
Praha
08.01.2014
Obsah semináře
Obsah
•
Základní pojmy a informace
•
Ekoauditová novela - zákon č. 169/2013 Sb.
•
Podání hlášení o odpadech
-
zasílání hlášení
typy hlášení
změny v ohlašování v roce 2014
nastavení PC
registrace v systému ISPOP
podání hlášení do systému ISPOP (stažení formuláře, odeslání a autorizace hlášení,
doplněné hlášení, nápovědy..)
•
Kontrola a zobrazení hlášení v účtu uživatele
•
Čtečka dokumentu ve formátu XML
•
Postup při ztrátě nebo zapomenutí přístupových údajů do ISPOP
•
Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady
Obsah semináře
Obsah
•
Chyby v hlášeních, evidencích
•
Praktická ukázka vyplnění formuláře pro podání hlášení o produkci
a nakládání s odpady
•
Zpracování hlášení na CENIA - kontroly dat
- křížové kontroly
- porovnání v časových řadách
- „hříšníci“
•
Informační systémy OH
•
Seznamy oprávněných osob a zařízení
•
Provozní podpora - EnviHELP
•
Otázky, diskuze
Základní pojmy a informace
Základní pojmy
• Původce a oprávněná osoba
• ORP
- obec s rozšířenou působností (tzv. obec III. stupně)
• SOP
- správní obvod Prahy (22)
• ISOH
- Informační systém odpadového hospodářství
• ISPOP - Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností
• POH
- Plán odpadového hospodářství
• Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů
se souhlasem - § 14 odst.1 zákona o odpadech
bez souhlasu - § 14 odst.2 zákona o odpadech
Základní pojmy a informace
Základní informace
• Ohlašovací limit (součet za všechny provozovny IČO)
- platí pouze pro původce
limit: více než 100 kg NO nebo 100 tun OO - součet za všechny
provozovny ČR daného IČO za ohlašovaný rok
(nutnost vedení průběžné evidence odpadů)
- oprávněná osoba
hlásí vždy, pokud v daném roce nakládá s odpady
• Hlášení je určeno pro ORP, SOP (SOP = správní obvod Prahy)
- provozovna (zařízení) - na území vybraného ORP (SOP)
- hlášení se podává za každou provozovnu (zařízení) zvlášť
- stavební firmy - jedno hlášení za stavby na celém ORP (SOP)
- liniové stavby - rozdělit na jednotlivá ORP (SOP)
Ekoauditová novela - zákon č. 169/2013 Sb.
Ekoauditová novela
§3
změny v definici, kdy odpad přestává být odpadem - od 1.10.2013
 § 3 odst. 6 písm. e)
- věc splňuje další kritéria, pokud jsou pro určitý typ odpadu stanovena přímo
použitelným předpisem EU
- př. kovošroty - návaznost na legislativu EU - Nařízení č. 333/2011, kterým
se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být
odpadem (dále stanovena kritéria např. pro sklo, měď..)
§9
elektronizace HNVO - prostřednictvím ISPOP - od 1.10.2014
§ 15
vykonávání funkce odpadového hospodáře není omezeno
na počet subjektů a provozoven - od 1.10.2013
§ 16
shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů
nepodléhá souhlasu k nakládání s odpady - od 1.10.2013
(§ 16 odst. 3)
Ekoauditová novela - zákon č. 169/2013 Sb.
§ 37e
vrácení účelovosti vázání poplatků za staré automobily od 1.1.2015
§ 38a, § 38b
zpětný odběr pneumatik - od 1.1.2014
§ 39
povinnosti platné od 1.10.2014
 § 39 odst. 3
- údaje o provozu zařízení (§ 14 odst.1, § 14 odst.2, § 33b odst.1)
hlásit na krajský úřad
- dopravci odpadů nezasílají údaje o zařízení (Příloha č. 27
se nehlásí)
 § 39 odst. 4
- údaje o volné kapacitě a finanční rezervě skládky zasílat na
krajský úřad
Ekoauditová novela - zákon č. 169/2013 Sb.
Ekoauditová novela - zákon č. 169/2013 Sb.
§ 39
povinnosti platné od 1.10.2014
(pokračování)
 § 39 odst. 6
- obce jsou povinny zasílat údaje krajskému úřadu o jimi
provozovaných sběrných dvorech (sběrný dvůr bez uděleného
souhlasu KÚ podle § 14 odst.1)
- povinnost ohlašovat údaje o shromažďovacích místech NO,
sběrových místech a skladech odpadů se ruší
- Příloha č. 24 - změna obsahu hlášení a způsobu zasílání
→
nově hlášení o sběrných dvorech k jejichž provozu se
nevydává souhlas podle § 14 odst.1 (již ne „shromažďovací
místa nebezpečných odpadů“)
→
hlásí se elektronicky prostřednictvím ISPOP na KÚ
Ekoauditová novela - zákon č. 169/2013 Sb.
§ 39
povinnosti platné od 1.10.2014
(pokračování)
 § 39 odst. 10
- povinnost ORP a KÚ zasílat MŽP informace o rozhodnutích
podle zákona o odpadech - do 15 dnů od nabytí právní
moci
- povinnost ORP zasílat MŽP informace o vyjádření podle
§ 79 odst. 4 písm. e) (malá zařízení pro biologické zpracování BRO) do 15 dnů ode dne vydání
- povinnost KÚ zasílat MŽP informace o provozu zařízení do 30 dnů ode dne jejich obdržení
 § 39 odst. 13
- povinnost označovat zařízení (§ 14 odst.1 a 2, malá zařízení podle
§ 33b odst. 1) pro účely plnění ohlašovacích povinností identifikačním
číslem zařízení (IČZ)
Ekoauditová novela - zákon č. 169/2013 Sb.
§ 40
povinnost vést evidenci přepravy nebezpečných odpadů
(ELPNO) elektronicky prostřednictvím ISPOP - od 1.10.2014
- chybí prováděcí předpis
§ 44
plán odpadového hospodářství zpracovávají obce - od 1.10.2013
- povinnost zpracovat POH platí pro obce jejichž produkce je více než
10 t nebezpečného nebo 1 000 t ostatního odpadu
- dříve plán odpadového hospodářství zpracovávali i původci odpadů
NOVĚ - původci odpadu nemusí zpracovávat POH
Ohlašování odpadů v roce 2014
Podání hlášení o odpadech
1. Zasílání hlášení
• prostřednictvím ISPOP - www.ispop.cz
- téměř všechna hlášení, existují výjimky
• v elektronické podobě - XML věta
• v platném datovém standardu MŽP pro ohlašovací rok
2. Typy hlášení
I. roční hlášení: příloha č. 20 vyhl. č. 383/2001 Sb.
příloha č. 4 vyhl. č. 352/2008 Sb. (autovraky)
příloha č. 8 vyhl. č. 352/2005 Sb. (elektro)
→ zasílají se do 15. února
→ hlásí se elektronicky prostřednictvím ISPOP na ORP
Ohlašování odpadů v roce 2014
2. Typy hlášení
(pokračování)
II. roční zprávy:
příloha č. 4 (vyhl. č. 352/2005 Sb.) - Roční zpráva o plnění povinností
zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadů
příloha č. 5 (vyhl. č. 352/2008 Sb.) - Roční zpráva výrobce a akredit.
zástupce vybraných vozidel
příloha č. 19 (vyhl. č. 383/2001 Sb.) - Roční zpráva o plnění zpětného
odběru
příloha č. 3 (vyhl. č. 170/2010 Sb.) - Roční zpráva o plnění povinností
zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů
(NOVĚ PŘES ISPOP)
→ zasílají se do 31. března
→ hlásí se elektronicky prostřednictvím ISPOP na MŽP
Ohlašování odpadů v roce 2014
2. Typy hlášení
(pokračování)
III. průběžná hlášení (vyhláška č. 383/2001 Sb.):
příloha č. 22 - Zařízení na využívání a odstraňování odpadů
příloha č. 23 - Skládky odpadů
příloha č. 24 - Shromažďovací místa nebezpečných odpadů
a sběrná místa a sklady odpadů (sběrné dvory)
příloha č. 27 - Dopravce odpadů
→ zasílají se průběžně do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení
provozu zařízení
→ příloha č. 22, 23, 27 - hlásí se elektronicky prostřednictvím ISPOP
na ORP
→ příloha č. 24 - VÝJIMKA! - hlásí se prostřednictvím webové
stránky MŽP (http://priloha24.mzp.cz) elektronicky přímo na ORP
(platí do 30.9.2014)
Ohlašování odpadů v roce 2014
3. Změny v ohlašování příloh č. 22, 23, 24 a 27 - platnost od 1.10.2014
§ 39 odst. 3 - Příloha č. 22, 23, 24
→ hlášení se budou zasílat prostřednictvím ISPOP na KÚ
→ hlášení zasílat i při přerušení nebo obnovení provozu
§ 39 odst. 3 - Příloha č. 27
→ hlášení (údaje o autodopravcích) se již nebude zasílat
§ 39 odst. 6 - Příloha č. 24 - změna obsahu hlášení
→ NOVĚ: hlášení o sběrných dvorech k jejichž provozu se nevydává
souhlas podle § 14 odst.1 (již ne „shromažďovací místa
nebezpečných odpadů, sběrová místa a sklady odpadů“)
→ hlásí se elektronicky prostřednictvím ISPOP na KÚ
Nastavení PC
4. Nastavení PC
Registrace v systému ISPOP
5. Registrace v systému ISPOP
Lze provést prostřednictvím registračního formuláře na stránkách
www.ispop.cz
Registrace v systému ISPOP
Registrace v systému ISPOP
Odeslání registračního formuláře elektronicky do ISPOP:
a) pomocí tlačítka „Odeslat on-line do ISPOP“
•
s elektronickým podpisem  AUTOMATICKÁ AUTORIZACE
•
bez elektronického podpisu  NUTNÉ PROVÉST AUTORIZACI
(formulář Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP)
b) pomocí tlačítka „Odeslat do datové schránky“ AUTOMATICKÁ AUTORIZACE
c) jako přílohu prostřednictvím datové schránky ISPOP (Ministerstvo životního
prostředí); ID: 5eav8r4
Podání hlášení do systému ISPOP
6. Podání hlášení do systému ISPOP
I. Nástroje pro tvorbu hlášení
- Interaktivní PDF formulář ISPOP
- Komerční software třetích stran - XML soubor
II. Stažení formuláře
Předvyplnění základními informacemi z registru
Předvyplnění daty z předchozího
autorizovaného hlášení
Předvyplnění daty z externího souboru
Předvyplnit daty z externího souboru
Ohlašování odpadů v roce 2014
III. Odeslání hlášení (interaktivní PDF formuláře)
a) elektronicky pomocí tlačítka „Odeslat on-line do ISPOP“
(s elektronickým podpisem nebo bez elektronického podpisu)
b) elektronicky pomocí tlačítka „Odeslat do datové schránky“
c) datovou schránkou ISPOP (Ministerstvo životního prostředí);
ID: 5eav8r4 - jako přílohu
Hlášení vytvořené externí firmou a zaslané ohlašovateli
ve formátu XML lze do ISPOP zaslat jako přílohu datové zprávy
nebo se musí hlášení v ISPOP přetransformovat do PDF!!
→ import XML souboru do interaktivního PDF formuláře - „Předvyplnit daty
z externího souboru“
Ohlašování odpadů v roce 2014
IV. Autorizace hlášení
a) elektronickým podpisem přímo ve formuláři
b) zasláním datovou schránkou
c) zasláním podepsané listinné verze „Potvrzení údajů odeslaných elektronicky
do ISPOP“ poštou doporučeně na adresu: CENIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
(Autorizaci je nutno provést do 5 dní od zaslání hlášení do systému ISPOP.)
Termín podání hlášení v roce 2014 je nejpozději do 17.2.2014.
Termín poslání listinné autorizace je nejpozději 24.2.2014.
V. Doplněné hlášení
- doplněné hlášení = oprava řádného hlášení
- doplněné hlášení = celé hlášení včetně všech ohlašovaných dat
- u doplněného hlášení nutné uvést číslo řádného hlášení (přidělené ISPOP)
Formulář hlášení o produkci a
nakládání s odpady – List č. 1
V. Doplněné hlášení
(pokračování)
Formulář hlášení o produkci
a nakládání s odpady - List č. 1
V. Doplněné hlášení
(pokračování)
- nutné neměnit tzv. základní identifikační údaje hlášení:
IČO x Číslo provozovny x IČZÚJ provozovny
(v ISPOP = Předmět hlášení: 2013/22222222/500119/0)
Ohlašování odpadů v roce 2014
VI. Nápovědy pro vyplnění PDF formuláře
→ manuál pro vyplnění hlášení (příloha č. 20) ISPOP – sekce:
„Chci podat hlášení“-> záložka „Manuály“
→ videa - www.ispop.cz (YouTube)
Kontrola a zobrazení hlášení v účtu uživatele
Kontrola a zobrazení hlášení v účtu uživatele
Přehled doručených hlášení –> Detail hlášení
Detail hlášení
Kontrola a zobrazení hlášení v účtu uživatele
Detail hlášení
Čtečka dokumentu ve formátu XML
Čtečka dokumentu ve formátu XML
- zprostředkuje vizualizaci XML dat
- zobrazí odpadové hlášení z předchozích let (2009 – 2013)
ve formátu PDF nebo HTML (z původního formátu XML)
- lze stáhnout z webových stránek společnosti INISOFT
(www.inisoft.cz)
Postup při ztrátě nebo zapomenutí
přístupových údajů do ISPOP
Postup při ztrátě nebo zapomenutí přístupových údajů
a) Vygenerovat nové přístupové údaje pomocí funkce „Zapomněli jste své heslo?“
Postup při ztrátě nebo zapomenutí
přístupových údajů do ISPOP
b) Nové přístupové údaje vygeneruje správce subjektu ze svého účtu
- sekce „MŮJ ÚČET“ -> záložka „Správa uživatelů“ -> „Změna uživatele“ ->
„Vygenerovat nové heslo“.
Postup při ztrátě nebo zapomenutí
přístupových údajů do ISPOP
c) Vyplnit nový registrační formulář
POZOR! Aby nebyla registrace systémem vyhodnocena jako duplicitní, je
nutné oproti původní registraci pozměnit některý z údajů Správce subjektu např. jméno (Marie-Maruška, Jan-Honza). Případně zadat jiný možný e-mail.
Příloha č. 20 - hlášení o produkci a nakládání
Vyplnění formuláře pro podání
hlášení o produkci a nakládání
s odpady
Příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
Formulář hlášení o produkci
a nakládání s odpady - List č. 1
Formulář hlášení o produkci
a nakládání s odpady - List č. 1
1. Údaje o provozovně ohlašovatele
Ohlašovatel hlásí za:
I. sídlo
číslo provozovny =0
adresa provozovny je totožná s adresou sídla
II. provozovnu na adrese sídla
číslo provozovny ≠ 0
adresa provozovny je totožná s adresou sídla
III. provozovnu mimo sídlo
číslo provozovny ≠0
adresa provozovny je rozdílná od adresy sídla
2. Provozovna je zapojena do systému sběru KO obce
- písemná smlouva s obcí + zaplacení poplatku - § 17 odst.6) zákona
Formulář hlášení o produkci
a nakládání s odpady - List č. 1
Hlášení o produkci a nakládání s odpady - List č.1
Formulář hlášení o produkci
a nakládání s odpady - List č. 2
3. Katalogové číslo odpadu
- odpad končící ….99 - nutné upřesnění názvu odpadu
(technický nebo běžně užívaný název odpadu)
4. Kategorie odpadu
- ostatní (O)
- nebezpečný (N) - v katalogu odpadů označen *
- ostatní s přiřazenou kategorií nebezpečný odpad (O/N)
- zrcadlové položky (jednomu druhu odpadu přiřazena dvě
katalogová čísla odpadu, z nichž jedno je označeno jako
nebezpečný odpad a druhé nikoliv)
(http://www.mzp.cz/cz/metodicke_pokyny_legislativa)
Formulář hlášení o produkci
a nakládání s odpady - List č. 2
Formulář hlášení o produkci
a nakládání s odpady - List č. 2
Formulář hlášení o produkci
a nakládání s odpady - List č. 2
5. Kódy způsobu nakládání - XD.., XR.., XN..
I. odpad vlastní (vyprodukovaný) … X=A
II. odpad převzatý … X=B
III. odpad ze zásob z předchozího roku … X=C
A. kódy produkce, převzetí (+)
sloupec 5 formuláře
B. kódy využití, odstranění, předání (-)
sloupec 6 formuláře
Příklady: vlastní vyprodukovaný odpad .. A00
převzatý odpad .. B00, BN30
převzatý odpad odstraněný skládkováním .. BD1
6. Množství odpadu - vždy uvádět hmotnost v tunách !!
Formulář hlášení o produkci
a nakládání s odpady - List č. 2
7. ABC bilance, +/- bilance
- kontroly bilancí se provádějí v rámci jednoho pořadového čísla
Formulář hlášení o produkci
a nakládání s odpady - List č. 2
8. Partner
- uvádět vždy údaje o provozovně partnera !!
- typy partnerů:
Firma
Subjekt bez IČO - doporučujeme nepoužívat
Občan obce
Obec
Zahraniční subjekt - pouze při přeshraniční přepravě odpadů
(kódy dovozu, vývozu - BN6,BN16,XN7,XN17)
Formulář hlášení o produkci
a nakládání s odpady - List č. 2
List č. 2 - tabulka partnerů
Formulář hlášení o produkci
a nakládání s odpady - List č. 2
List č. 2 - partneři
Formulář hlášení o produkci
a nakládání s odpady - List č. 2
Formulář hlášení o produkci
a nakládání s odpady - List č. 2
List č. 2 - partneři (Občan obce)
Formulář hlášení o produkci
a nakládání s odpady - List č. 2
List č. 2 - partneři (Zahraniční subjekt)
Formulář hlášení o produkci
a nakládání s odpady - List č. 2
List č. 2 - partneři
Formulář hlášení o produkci
a nakládání s odpady - List č. 2
List č. 2 - partneři
Formulář hlášení o produkci
a nakládání s odpady - List č. 3
9. Čistírny odpadních vod (ČOV) - otevření a vyplnění Listu č. 3
- kód odpadu 19 08 05 (Kaly z čištění komunálních odpadních vod)
a zároveň kód způsobu nakládání - A00 (produkce odpadu)
- sušina kalu - povinnost vyplnit vždy
- vyplnění všech položek na Listu č. 3 - pouze v případě, že na
hlášení uvedeny kódy nakládání:
XR10 - Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství
XN2
- Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě
Formulář hlášení o produkci
a nakládání s odpady - List č. 3
Formulář hlášení o produkci
a nakládání s odpady - List č. 4
10. Skládky - otevření a vyplnění Listu č. 4
- v hlášení uveden kód způsobu nakládání XD1 nebo XD5
XD1 - Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)
XD5 - Ukládání do speciálně technicky provedených skládek
- více skupinová skládka - ANO x NE
- volná kapacita - uvádět v m3
- stav finanční rezervy
Formulář - kontrola, odeslání, autorizace
11. Seřazení katalogových čísel odpadů (tlačítko Seřadit)
- seřadí v Listu č. 2 vzestupně katalogová čísla odpadů
12. Online kontrola údajů (tlačítko Online kontrola)
- slouží pro celkovou kontrolu formuláře
- zobrazení tabulky s chybami, nedostatky (brání x nebrání odeslání hlášení)
Formulář - kontrola, odeslání, autorizace
Povolit důvěru dokumentu
Povolit důvěru dokumentu
Formulář - kontrola, odeslání, autorizace
13. Odeslání interaktivního PDF formuláře elektronicky do ISPOP
a) pomocí tlačítka „Odeslat on-line do ISPOP“
•
s elektronickým podpisem  AUTOMATICKÁ AUTORIZACE
•
bez elektronického podpisu  NUTNÉ PROVÉST AUTORIZACI ( formulář
Potvrzení údajů odeslaných elektronicky do ISPOP)
b) pomocí tlačítka „Odeslat do datové schránky“ AUTOMATICKÁ AUTORIZACE
c) jako přílohu prostřednictvím datové schránky ISPOP (Ministerstvo životního
prostředí); ID: 5eav8r4
Naskenovaná hlášení vyhodnotí ISPOP jako nevalidní -> není
splněna ohlašovací povinnost!
Formulář - kontrola, odeslání, autorizace
14. Autorizace hlášení
a) elektronickým podpisem přímo ve formuláři
b) zasláním datovou schránkou
c) zasláním podepsané listinné verze „Potvrzení údajů
odeslaných elektronicky do ISPOP“ poštou doporučeně
na adresu: CENIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10
(Autorizaci je nutno provést do 5 dní od zaslání hlášení do
systému ISPOP.)
Chyby v hlášeních, evidencích
Chyby a problémy v hlášeních, evidencích
Chyby v hlášeních, evidencích

Nejčastější chyby:
- řádové chyby v množství odpadů - špatné jednotky (tuny/kg/litry)
- zasílání duplicitních hlášení
- rozdílná množství, kódy odpadů i nakládání uváděná v hlášeních
evidenta a jeho partnera
- nepodání hlášení - tzv. „hříšníci“ (seznamy zasílány MŽP, KÚ, ORP)
- předávání odpadů „Občanům obce“ (kovošroty)
- v údajích o partnerovi uvedeno jeho sídlo, ne provozovna
- zařízení § 14 odst.2 - nevedou evidenci, nehlásí
- lékárny - evidence a ohlašování převzatých léčiv (BN30) od 100 kg NO
- původce využívá systém zavedený obcí pro nakládání s komunálním
odpadem (§ 17 odst. 6 zákona o odpadech) - nesprávná evidence
Chyby v hlášeních, evidencích
 Další problémy:
- nesprávné použití některých kódů nakládání:
• XD - zejména XD1 (ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu)
• XR - zejména XR12 (často se kódem XR12 vyvede veškerý odpad z
odpadové evidence)
• XN8
(předání dílů, odpadů pro opětovné použití)
• XN10 (prodej odpadu jako suroviny)
• XN2
(předání kalů ČOV na zemědělskou půdu)
• XR1
(energetické využití odpadu)
• XR10 (aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství ..)
- nesprávné použití některých kódů odpadů a způsobů nakládání:
• 20 03 01 - SKO (XN8)
• 20 03 07 - objemný odpad (XN1)
• 17 05 03 - zemina a kamení - NO (XR1, XR10)
Chyby v hlášeních, evidencích
Praktická ukázka vyplnění formuláře
Praktická ukázka vyplnění formuláře
pro podání hlášení o produkci
a nakládání s odpady
Příloha č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb.
Zpracování hlášení na CENIA
Zpracování hlášení na CENIA
Kontroly dat
I.
křížové kontroly (porovnání evidencí ohlašovatele a partnera)
II.
porovnání v časových řadách (2012 – 2013)
- výkyvy v množství odpadů skup. 20 v evidencích obcí
- výkyvy v kódech nakládání
- výkyvy v množství produkovaných odpadů u firem
III. „HŘÍŠNÍCI“ - přehled oprávněných osob a původců odpadů, kteří
nesplnili ohlašovací povinnost dle § 39 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb.
(v rozsahu dané ORP)
Křížové kontroly
Podstata křížové kontroly - porovnávání ohlášeného množství
příslušného odpadu předaného jedním ohlašovatelem a přijatého
druhým ohlašovatelem.
Příklad – kontrola množství předaného vyprodukovaného odpadu
původcem (kód nakládání XN3) danému partnerovi, který je zároveň
ohlašovatelem a který ve svém ročním hlášení uvedl převzetí tohoto
odpadu (kód nakládání B00) od původce.
Křížové kontroly
Křížové kontroly
Tabulka křížových kontrol
Výpis z
evidence
EVIDENT
Výpis z
evidence
PARTNER
VÝPIS Z ISOH (OBSAHUJE I PROVOZOVNU)
Porovnání v časových řadách
Porovnání v časových řadách
2011
2012
Hříšníci
Hříšníci
HŘÍŠNÍCI
1. Subjekt převzal odpad a nepodal hlášení = oprávněná osoba
Hříšníci
HŘÍŠNÍCI
2. Subjekt (původce) překročil za IČO ohlašovací limit pro nebezpečné
odpady - limit 100 kg
Hříšníci
HŘÍŠNÍCI
3. Subjekt (původce) překročil za IČO ohlašovací limit pro ostatní
odpady - limit 100 t
Informační systémy OH
Informační systémy odpadového hospodářství pro
státní správu a odbornou veřejnost - ALLISOH, GROUPISOH
Databáze ALLISOH
•
- určena pro výkon státní správy se znalostí legislativy v OH
-
•
archivní databáze ISOH (celá ČR)
zlepšení možnosti provádění křížových kontrol na KÚ, ORP, ČIŽP
kontrola hříšníků
autorizovaný přístup - přístupové údaje přiděluje CENIA
uživatelé - pracovníci MŽP, ČIŽP, KÚ, ORP, NKÚ apod.,
počet uživatelů - 129
Databáze GROUPISOH
- určena pro odbornou veřejnost se znalostí odpadové problematiky
- adresa: http://isoh.cenia.cz/groupisoh
Seznamy oprávněných osob a zařízení
Seznamy oprávněných osob k nakládání s odpady
(včetně povolených odpadů) - tzv. „web souhlasy“
- seznamy zařízení povolených krajským úřadem podle § 14 odst. 1
zákona o odpadech
- seznamy: weby jednotlivých krajských úřadů
- adresy krajských „web souhlasů“: internetové stránky CENIA
http://www1.cenia.cz/www/odpady/isoh
- možnost vyhledávat podle různých kritérií:
• zobrazit všechna zařízení v kraji
• zobrazit podle typu zařízení (sběrný dvůr, skládka, autovrakoviště..)
• ruční nadefinování podmínek - zadání katalogového čísla odpadu, výběr
kódů zařízení, IČZ, IČO
- možnost zobrazit zařízení na mapě
Seznam oprávněných osob a zařízení
Seznam oprávněných osob a zařízení
Seznam oprávněných osob a zařízení
Provozní podpora
Provozní podpora
EnviHELP
• https://helpdesk.cenia.cz
• Helpdesková aplikace pro zodpovídání dotazů
• Registrovaný uživatel ISPOP vlastní stejné přihlašovací údaje do
ISPOP i EnviHELP
• Registrace v helpdeskové aplikaci EnviHELP není totožná
s registrací do ISPOP, která je nezbytná pro podání hlášení
Otázky, diskuze
Otázky, diskuze
Kontaktní informace
Děkujeme za pozornost
Eva Horáková
[email protected]
tel. 267 225 326
mob. 602 760 179
Irena Kopačková
[email protected]
tel.
267 225 215
Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10
www.cenia.cz
[email protected]
Download

Formulář hlášení o produkci a nakládání s odpady