Sklizňová technika budoucnosti
od specialistů
SCHRATTENECKER
s k l i z ň o v á
t e c h n i k a
H A R V E S T I N G
T E C H N I C S
av lžwdayy s o o nk er os tke pv pa hř e addu!
A-4974 Ort i. I. / Austria
phone: 00 43/77 51/79 11 - 0, fax: - 11
www.biso-austria.com
4-5
- Vždy o krok vpředu!
SCHRATTENECKER
Modernízemědělstvívyžadujerychlousklizeňsminimemztrát.Tým
H A R V E S T I N G
T E C H N I C S
firmyBISOpracujenaoptimálnímřešenítohotoúkolukaždýden.
always one step ahead!
Následujícíúkolybudourealizoványpomocíintenzivníhovýzkumua
vývoje:
6-7
• Zlepšitsamotnousklizeňazvýšitzáběražna
požadovaných15m.
• Zlepšittokplodinyzceléhozáběružacílišty.
• Plynulýtokmateriálukmlátícímuústrojí
8-9
• Minimalizovatztrátyvžacíliště
• Změnunastavenílištyprorůznéplodinyběhemokamžiku
• Efektivnítransportsklízenéplodiny.
ProdkutyBISOjsousrovnatelnéstuningovouúpravouosobních
automobilů.Výrobcisklízecíchmlátičekprodukujíjednotlivé
sklizňovéstroje-BISOjeúspěšněměníve„vysokovýkonnéstroje“
přizpůsobitelnéskliznivšechplodinazavšechpodmínek...
10 - 11
12 - 13
Franz Schrattenecker
14 - 15
16 - 27
18 - 19
Variabilní žací lišta
Ultra stabilní– ultra lehká
Ultralight 800
SCHRATTENECKER
H A R V E S T I N G
T E C H N I C S
always one step ahead!
Ochranaprotinamotávání
•
•
•
•
•
•
Odlehčenákonstrukce,vyrobenozestabilních
hliníkovýchodlitků(PatentBISO)
Pracovnízáběraždo15m
Sminimálnízbytečnouzátěží,maximálněpevná
Variabilnípolohažacíkosy
od–100mmdo+700mm(PatentBISO)
Optimálnísklizeňvšechplodin,zavšechpodmínek
Minimálnívibracerámu,kvůlipoužitídvou
převodovekpropohonkosy.
Elektrickénastaveníprstůpřihaněče
800mm-posundnažacílišty
Vkládacíšnekznerezovéoceli
Nastavitelnéděliče
Hliníkovébočníděliče(20kg),změna
pozicehydraulicky
Elektrohydraulickénastavenívýškypřihaněče
Hydraulickénastavenísklonulišty
Lehký,stabilníhliníkovýodlitek,rámz
jednotlivýchmodulůaždozáběru15m
Tatožacílištajedalší generacíproprofesionályanastavujenovýstandard
vesklizňovýchtechnologiích.Tootevíránovérozměryvrychlostia
bezztrátovosti sklizněprovšechnyplodinyazavšechpodmínek.
Použitévysocekvalitnímateriály,jakojehliník a nerezová oceljsouspojeny
srobustní mechanikou, špičkovým hydraulickým systémem a jednoduchým ovládáním.
Výsledkemjenový,neuvěřitelně výkonný systém práce.
5
Univerzální žací lišta
Crop ranger
+ 15 % kapacity + 10 % v y´ konu
SCHRATTENECKER
H A R V E S T I N G
T E C H N I C S
always one step ahead!
Hydraulickýpohonpřihaněče
Integrovanéřepkovéděliče
•
•
•
•
Plynulenastavitelnédnožacílištyo700mm
Prosklizeňvšechplodin,pšenice,ječmen,žito,
řepkaolejka,sója,hráchafazole
Přestavbanařepkubezčasovýchztrát
Optimálnísklizeňvšechplodin,zavšechpodmínek.
Ochranaprotinamotávání
Ochrannýplastovýřetězpro
hydraulickéaelektrickévedení
Elektrické
nastavení
prstůpřihaněče
700mm–vysunutídnažacílišty
Sklopnéobilnéděliče
Limit starších modelů je pryč.Tytolištynámpřineslyvynikající výkonuvšech
výrobcůsklízecíchmlátiček.
Pronašeuživatelejsoudostupnétři typy:
Trendline:Základnímodelsocelovýmprůběžnýmšnekem
Highline:NavícsvýbavěTrendline,verzeHighlinenabízí:
• Nerezový průběžný šnek
• Elektricky nastavitelné prsty přihaněče
• Hydraulické nastavení úhlu žací lišty
• Ochrana před namotáváním materiálu na přihaněč
Premium Plus:NavíckvýbavěHighline:
• Prooptimálnísklizeňsóje,lzehydraulickyzměnitpolohužací
kosyzpevnénaflexibilní
• Řepkové děličejsounastavoványhydraulicky
7
Řepkový adaptér
pro sklizeň řepky olejky
+10% výkonu +20% výnosu
integral CX
SCHRATTENECKER
H A R V E S T I N G
Výškověnastavitelné,vysoce
výkonnéřepkovéděliče
•
•
•
•
•
•
T E C H N I C S
Stupňovitáhorníčástrovnoměrněvkládá
always one step ahead!
hmotuatakédopravujevypadanézrno
Sníženíztrátaž200kg/ha
Robustní,samonosnásendvičovákonstrukce
Jednoducháúdržba
Integrovanýhydraulickýsystém
1,30mdlouhé,vysocevýkonnébočnířepkovéděliče(na
přánízapínánízkabiny)
Můžebýtpoužitnavšechnynynějšítypyžacíchlišt,
jednodušeabezpoužitínářadí.
Žádnéztráty,vnitřníplech
lzenastavitapřizpůsobit
polozepřihaněče
Rovnýpřechoddo
žacílišty
Ovládánířepkovýchděličůz
kabinynapřání
Oblýtvarvelkýchplechovýchbočních
krytůjemněodkláníjěštěstojícíporost.
Tentoadaptér,užnámtodokázal více jak 10.000 krát.Bylúspěšnýbez
jakýchkolivzměnajetrvalezákladním příslušenstvímponašeklienty.
Zejménadíkytechnickým údajůmjakohorizontální a vertikální stupňovité dno
zcelarovnéspodníplechyavysoce výkonné řepkové děliče,jsouztrátyzcela
minimalizovány.
Tentoadaptérjerevolučníprosklizeňřepkyolejkyve velmi krátkém čase.
9
Adaptér pro sklizeň sóji a bobu
Snížení ztrát 200-300 kg/ha
Patent BISO
Soja-FleX
SCHRATTENECKER
H A R V E S T I N G
T E C H N I C S
always one step ahead!
•
•
•
•
Tentoadaptérgarantujeplnýúspěchpřisklizniipři
vysokýchpojezdovýchrychlostech.
UnikátníBISO„Plošnýsystémkopírování“zabezpečuje
optimálnířez,těsněuzeměiuvelkýchzáběrůžacíchlišt
Bočníaktivníděličedostupnénapřání
Můžebýtpoužitnavšechnynynějšítypyžacíchlišt,
jednodušeabezpoužitínářadí.
Dlouhé venkovní děliče spolu s hlavními
děliči optimálně rozdělují sklízený materiál
PřipojeníBISOFlexjevelmi
jednoduchédíkypevnémurámu
Snadné připojení k žací liště pomocí
rychloupínáků
Speciálníflexibilnísystémřezu
Jednotlivéúzképružnéplechy
kopírujípozemekaumožňují
bezproblémovýprůchod
materiálu
Kosajepoháněnaspolehlivou
převodovkouajezespodu
chráněnaspodnímrámem
Opěrné plazy po celé šířce adaptéru
zajišťují 100% práci pružných plechů
BISO Flex
Zákazníci,kteřípracujísnašímsójovýmadaptérem,oceníto,ženízko
rostoucí plodiny mohou nyní bez problémů sklízet.
Tojeumožněnodíky„Plošnému systému kopírování“,vyvinutým firmou BISO,
zabezpečuje optimální řez, těsně u země i u velkých záběrůžacíchlišt.
11
Cornpower
Cornpower
Masivní a výkonný
SCHRATTENECKER
H A R V E S T I N G
T E C H N I C S
Hydraulickynastavitelnédrhlíky
always one step ahead!
•
•
•
•
Vysokývýkonpřisklizni
Téměř100%kukuřičnýchklasůjejemněstrhnuto
zrostliny
Horizontálnídrtičenaspoduadaptérupodrtíposklizňové
zbytkyspolehlivouanízkoenergetickoucestou.
Hydraulickynastavitelnédrhlíkyjednotlivýchsekcí
Napřání:
• Hydraulickénastaveníúhluadaptéru
Usměrňovacíplech
Centrálnímazání
Sekcesjemným
plastickýmnátěrem
Každousekcilzejednoduše
arychlevyměnit
•Vysocekvalitnívtahovacířetězy
•4ostřínakaždémvtahovacímválci
•optimálnípozicenožůdrtiče
TentoCornpowerjekonstruovánprosklizeňvelkýchpolívprovozuprofesionálního zemědělství.
Ocelovýrámarobustníaspolehlivésekcevespojitostisoptimální
polohouhorizontálníchdrtičůgarantujenejvyššívýkonnapoli.
6-, 8- nebo až 12-řádkový-Cornpowermádokázatcobyloslíbeno.
13
Sunpower
SUnpower
Vysoký výkon
Jednoduchá obsluha
SCHRATTENECKER
H A R V E S T I N G
T E C H N I C S
Hydraulickynastavitelnýúhel
Ochrannýrošt
always one step ahead!
•
•
•
Konstantnísklizeňdíkynekonečnýmřetězům
Jemnévibracelodičekzaručujídopravumateriálu
dokombajnu
Horizontálnínoženahnacímdiskusekcestřecíspojkou
Napřání:
• Hydraulickénastaveníúhluadaptéru
Horizontálnířezacínože
Děličejednotlivýchřádků
Vibračnílodička
SLUNEčNICOVá SADA PrO
SCHRATTENECKER
STANDArDNí LIšTU
H A R V E S T I N G
T E C H N I C S
always one step ahead!
Velkýdělič
Lodičky
Krytyprstůpřihaněče
Vynikajícívýbavaprovšechnyaplikace:
Tutolevnějšívariantupřestavbynasklizeňslunečnicelzepoužítpro
sklizeňmenšíchpolíjakodoplněkkprofesionálnímuadaptéruSunpower
prosklizeň velkých lánů.
BISOnabízívevšechverzích:vysokývýkon,excelentníkvalitukonstrukce,
cožjsouvýsledkynašichpraktickýchzkušenostísmechanizacív
zemědělství.
15
Transportní vozíky
proFi
Na silnici jako po kolejích
Otočnánápravase
dvěmakoly
SCHRATTENECKER
H A R V E S T I N G
T E C H N I C S
always one step ahead!
Nastavitelnánáprava
•
•
•
•
•
•
•
Nastavitelnýrámprolištuaždozáběru12m
Výškověnastavitelnánáprava
Dlouhépodpěrylišty(prožacílištusnasazeným
řepkovýmadaptérem)
Výškověnastavitelnéoje
Změnanastaveníúhlupodpěr
Speciálníosvětleníapovoleníprotentotypvozíků
VynikajícípozicezadnínápravynaPROFI-vozíku.Bez
kolizešikméhodopravníkuskolemvozíkupřilištování.
Dlouhánastavitelnápodpěras
možnostízměnuúhlunaklopení
Zajištěnílištykvozíku
pomocírychloupínáku
Pevnýhlavnírám
Zadnísvětla
SwiFt
SCHRATTENECKER
H A R V E S T I N G
T E C H N I C S
tandem
SCHRATTENECKER
H A R V E S T I N G
always one step ahead!
T E C H N I C S
always one step ahead!
AťužproBISOUltralight,CropRanger,Cornpower,Sunpowernebo
konvenčnílištysřepkovýmnebosójovýmadaptérem–BISOposkytuje
vynikající univerzální přepravní vozíky.
•
•
•
•
•
•
Všechnymodelyodpovídajínásledujícíkvalitě:
Naddimenzované podpěry
Optimální rozložení váhy
Klidnáatichájízdaslištouibezní
Usazenílištynavozíkběhemokamžiku.
Nájezdovábrzda
17
Crop Trailer
Crop trailer
Systém budoucnosti –
Perfektní v každém detailu
SCHRATTENECKER
H A R V E S T I N G
T E C H N I C S
Objemkorbyod15do45m³
always one step ahead!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Objemkorbyod15do45m3
Dvouatřínápravovéšasislistovýmipružinamia
vzduchovýmibrzdami
Jednoduchádopravatěžkýchnákladůdíkymasivním
nápravámzavšechpodmínek
Optimálnírozloženízatíženíojepřeslistovépružinys
nastavitelnýmbodemtahu
Různérozměrypneumatik
Bezpečnéajednoduchézapojenínávěsudotraktorupomocí
hydraulickyovládanépodpěrnénohynaoji
Přepravnírychlost40km/h
Tříosýnávěsspřednímhydraulickýmválcemanezávislým
hydraulickýmsystémem
Hydraulickyovladatelnézadníčelonávěsu
Zvýšeníbočnicproještě
většíkapacitu
Hydraulickyovládanézadníčelo
návěsu.
Sklápěcí,hydraulicky
poháněný
vyprazdňovacíšnek
Robustnírámprosnadně
vyměnitelnénástavbyjakovalník,
sklopnákorba,cisterna,rozmetadlo
hnojeatd.
Napřání
• Sklopitelný,hydraulickypoháněnývyprazdňovacíšnek
Dvouatřínápravovétandemové
podvozkyprorychlost40km/hs
možnostíněkolikatypůpneumatik
Natáčecínáprava
řízenánáprava
Od profesionálů pro profesionály! Technika, jistota, prospěchakomfort,tojsou
rozhodujícíkritériaprolukrativníinvestice.
Nejdůležitějšízásadyprogresivního obchodujsou:
1.Dosaženívysokého výkonuběhemsklizně
2.Maximální využitízavšech podmínek
19
BISO-Schrattenecker GmbH
www.biso-austria.com
BISO CZ
BISO SK
www.biso.sk
Romcontract SRL.
www.bisoromania.com
BISO Agro-Center
www.biso-agro-center.ru
BISO-Bulgaria
www.bisobulgaria.com
BISO d.o.o.
www.biso.co.rs
SCHRATTENECKER
s k l i z ň o v á
t e c h n i k a
H A R V E S T I N G
T E C H N I C S
va lžwdayy s o o nk er os tke pv pa hř e addu!
A-4974 Ort i. I. / Austria
phone: 00 43/77 51/79 11 - 0, fax: - 11
www.biso-austria.com
e-mail: [email protected]
dealer
BISO – optimální příslušenství pro zvýšení výkonu sklízecích mlátiček všech předních výrobců.
Download

schrattenecker