Moravskoslezský krajský
volejbalový svaz
MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ
DOSPĚLÝCH A MLÁDEŽE
2012 - 2013
část přílohy rozpisu
OBSAH
OBSAH
D) PŘÍLOHY
Výběr licenčních příspěvků Jednotlivců ČVS
Zásady povinné péče o mládež v oddílech
Soupisky
Sazebník peněžitých pořádkových pokut a trestů
HRACÍ PROTOKOL pro mistrovské a nemistrovské soutěže MS KVS
Adresář rozhodčích MS KVS
Bruntál
Opava
Frýdek – Místek
Karviná
Nový Jičín
Ostrava
Adresář členů komise STK MS KVS
Adresář členů KM
Adresář členů KR
Předsedové okresních komisí rozhodčích
Adresář členů KSVV
Adresář členů TKM
Adresář členů DK
Adresář členů HK
Adresář členů komise pro odvolání
Adresář členů Beach volejbalu
Adresář členů RK
Adresář členů P-MS KVS
Adresář OV ČSTV a předsedů OVS MS kraje
Adresář vybraných funkcionářů ČVS
Adresa MS KS ČSTV
Metodické pokyny k vyplňování a vedení Zápisu o utkání ve volejbale
Metodické pokyny pro platby poštovními poukázkami
Seznam oddílů, jejich symbolů
-2-
část přílohy rozpisu soutěží
D)
PŘÍLOHY
Příloha 1
Výběr licenčních příspěvků Jednotlivců ČVS
Výběr licenčních příspěvků v MS KVS
V souladu se Směrnici ČVS č.10/2011 Licenční příspěvky v ČVS a příslušným platným
prováděcím pokynem pro soutěžní období rozhodlo P-MS KVS o výběru licenčních příspěvků od
členů ČVS prostřednictvím oddílů Moravskoslezského KVS takto :
Výběr licenčních příspěvků (LP) bude prováděn v rámci našeho MS KVS za celý oddíl (jen
výjimečně po družstvech nebo jednotlivcích):
a)
v systému VIS - podatelna (č.účtu 80)
b)
bankovním převodem na účet MS KVS č. 6410442001/5500
c)
bezhotovostním platebním stykem - složenka
V bodech b) a c) je nutno uvést variabilní symbol (VS) sestavený dle přílohy Rozpisu soutěže MS
KVS. Pokud nebude tento VS vyplněn správně, nebude platba přiřazena na účet MS KVS a bude to
bráno jako neuhrazená platba.
účet:
č.ú. :
VS :
Moravskoslezský krajský volejbalový svaz , Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava 2
Raiffeisen bank a.s. , 6410442001 / 5500
40 000000 01 ( 1 a 2 číslice je 40 – volejbal, poslední dvě číslice 01 – symbol pro LP).
Střední část VS vyplnit dle Metodického pokynu platby poštovními poukázkami.
Funkcionářem odpovědným za výběr LP je v rámci MS KVS: sekretář Ing. Jindřich Pipek.
Postup při placení licenčních příspěvků /mimo VIS/ :
1. Organizační pracovník oddílu (dále OPO) si na sekretariátu MS KVS v Ostravě vyzvedne
formulář Seznam zaplacených licenčních příspěvků (možno stáhnout z webových stránek
MS KVS).
2. OPO vypíše na formuláři členy, za které zaplatil LP a v jaké hodnotě. Provede součet všech
plateb, který zapíše v dolní části formuláře a ten podepíše. Seznam pak s kopií dokladu o
zaplacení doručí (osobně na sekretariát MS KVS, poštou, e-mailem) pracovníkovi pověřeným MS KVS výběrem LP. V případě platby přes VIS, není třeba kopie dokladu.
3. Funkcionář KVS zkontroluje shodnost částky uvedené v originálu seznamu s částkou, která
byla poukázána a s částkou, která měla být zaplacena. V případě shody následně zanese do
evidence VIS údaj o zaplacení LP a vyrozumí OPO o provedení transakce. Pokud nejsou
podklady v pořádku, informuje OPO o neshodách a potřebě nápravy.
U dodatečných plateb LP v průběhu roku se postupuje obdobně.
Systém VIS neumožní uvést na soupisku hráče, trenéra, či jiného funkcionáře a na listinu
rozhodčích toho, kdo nebude mít zaplacen licenční příspěvek !
-3-
část přílohy rozpisu soutěží
Příloha 2
Zásady povinné péče o mládež v oddílech
jejichž družstva dospělých hrají soutěže 2012 - 2013 řízené MS KVS
1. Na základě čl. 4 SŘV stanovuje výbor Moravskoslezského volejbalového svazu péči o mládež v následujícím rozsahu:
KP 1. třída M, Ž - jedno družstvo juniorů (ek), kadetů (ek) nebo žactva
KP 2. třída M, Ž - ve stejném rozsahu jako první třída KP M a Ž.
2. Pro družstva mužů musí plnit povinnost pouze chlapecká družstva mládeže a pro družstva
žen pouze dívčí družstva mládeže.
3. Družstvo mládeže může plnit povinnost pouze pro jedno družstvo dospělých.
4. Povinnost je splněna, jestliže družstvo (družstva) mládeže v rozsahu podle bodu 1. jsou zařazena do mistrovských republikových, krajských nebo okresních soutěží ČVS 2012 - 2013
a soutěž řádně dokončí.
5. Povinnost může být plněna:
a) družstvy mládeže vlastního oddílu
b) družstvy mládeže jiného oddílu na základě písemné smlouvy.
6. V případě plnění povinnosti podle odst. 5 b) předkládá oddíl navíc písemnou smlouvu STK
MS KVS. Tato smlouva o vzájemné spolupráci musí zaručovat oddílu, který takto plní povinnou péči o družstvo mládeže, částku minimálně 3.000,- Kč za výchovu tohoto družstva.
Kopie dokladu o zaplacení této minimální částky musí být doložen ke smlouvě.
7. Kontrolu plnění povinnosti provádí STK MS KVS kdykoliv během soutěžního období.
Poslední kontrola bude provedena k 31.3.2013.
8. V případě zjištění neplnění povinnosti uloží STK MS KVS oddílu pořádkovou pokutu
ve výši dle aktuálního sazebníku pokut a trestů za každé družstvo mládeže.
Zásady schválil výbor Moravskoslezského krajského volejbalového svazu dne 22.6. 2012
-4-
část přílohy rozpisu soutěží
Příloha 3
Soupisky
Platné soupisky se vyhotovují POUZE v systému VIS, jednotlivě pro každé družstvo a
soutěž. Oprávněný pracovník družstva (uvedený na přihlášce do soutěže) má přiřazeny práva
pro tvorbu soupisky daného družstva v systému VIS. Takto vytvořenou soupisku si může změnit
a vytisknout kdykoliv během soutěže. Pro pohárové soutěže kraje platí také možnost soupisky
vytvořené odpovědným pracovníkem družstva a schválené řídícím dané soutěže. Všechny platné soupisky budou zveřejněny na webu kraje. Rušit hráče (ky) ze soupisky může opět pouze řídící příslušné soutěže, nebo pracovník pro registrace. Hráč(ka) je ze soupisky při konci platnosti
průkazu člena ČVS ( nebo dosud RP) automaticky vymazán(a).
Na soupisce musí být uveden min. 6 hráčů(ek) družstva mimo hráče(ky) „S“ a „H“ a
všichni funkcionáři, kteří mohou být uvedeni v zápise o utkání. Výjimku tvoří soutěž minivolejbalu, kdy je povinnost min. 3 hráčů(ek)
Hráč (ka) může být uveden(a) pouze na soupisce jednoho družstva téže věkové kategorie.
Hráči (ky), kteří nebudou na soupisce uvedeni(ny), nemohou startovat za žádné družstvo.
Adresy pro tvorbu a prohlížení soupisek v systému VIS:
- https://vis.cvf.cz/
- tvorba soupisky (modul soupisky) – pouze oprávněný přístup
-
http://www.cvf.cz/soupisky.php
volné prohlížení již vytvořených soupisek
(záložka VIS - Soupisky – Moravskoslezský
pak jednotlivé soutěže a družstva)
-
http://ms.cvf.cz/druzstva/soupisky
platné soupisky jednotlivých družstev
Soupiska platí na jedno soutěžní období – pakliže hráč (ka) či funkcionář nemá zaplacený
licenční příspěvek, nemůže být přiřazen na žádnou soupisku.
Změny na soupiskách se provádějí podle ustanovení článku 7 SŘV. Provádění neoprávněných
změn a manipulace se soupiskami je postihováno hracími důsledky a trestá se rovněž disciplinárně.
Řídící orgán může v rozpisu soutěže stanovit, že všechna družstva hrající příslušnou soutěž,
jsou povinna vyhotovit soupisku, i když mají v soutěži jen jedno družstvo stejné kategorie,
a určit termín, do kdy je ji možno měnit a doplňovat.
Soupiska se předkládá rozhodčímu před zahájením utkání ke kontrole. V případě, že družstvo
nepředloží soupisku ke kontrole, utkání se řádně odehraje, avšak družstvo se trestá pořádkovou
pokutou ve výši dle aktuálního sazebníku pokut a trestů.
Hráč může být uveden pouze na soupisce (soupiskách) jednoho oddílu. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit řídící orgán soutěže v rozpise soutěže.
-5-
část přílohy rozpisu soutěží
Příloha 4
Sazebník peněžitých pořádkových pokut a trestů
v soutěžích řízených STK, KM MS KVS
- Oddíly:
Za přestupky proti ustanovením rozpisu soutěže, SŘV a daným sportovnětechnickým předpisům mohou řídící orgány MS KVS ukládat oddílům resp. družstvům,
která se provinila, mimo hracích důsledků a disciplinárních trestů též pořádkové pokuty dle
sazebníku uvedeného v SŘV.
I.) Pořádkové pokuty a náhrady při nenastoupení družstva k utkání v krajských
soutěžích:
1.
Družstvu, které nedohraje mistrovskou i nemistrovskou soutěž, uloží soutěžní komise
pořádkovou pokutu až do výše:
dospělí
5.000,- Kč
mládež
3.000,- Kč
2. Družstvu, které nenastoupí k utkání určenému rozpisem mistrovské i nemistrovské
soutěže, uloží soutěžní komise soutěže:
a) pořádkovou pokutu až do výše:
dospělí
5.000,- Kč
mládež
3.000,- Kč
b) povinnost zaplatit na žádost soupeře náhradu a určí termín, ve kterém je nutno náhradu zaplatit. Výše náhrady se určí ve výši prokázaných výloh soupeře, nehradí
se předpokládaný zisk. Sankce podle tohoto odstavce se nepoužijí při nenastoupení
družstva k utkání z vyšší moci. O tom, zda jde o vyšší moc, rozhodne soutěžní
komise.
-6-
část přílohy rozpisu soutěží
II.) Ostatní pořádkové pokuty v krajských soutěžích:
Za přestupky proti ustanovením sportovně - technických předpisů podle článku 3 SŘV uloží soutěžní komise pořádkovou pokutu až do výše:
dospělí
10.000,- Kč
mládež
5.000,- Kč
dospělí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-
nenahlášení výsledků do systému VIS v den utkání
nezaslání zápisu elektronickou formou 1. pracovní den po
utkání.
nezaslání originálu zápisu po skončení soutěže řídícímu
soutěže
použití jiného než předepsaného zápisu o utkání
nezabezpečení šaten a náležitostí dle SŘV čl.15. (nedošloli k porušení DŘ)
nesplnění povinnosti zabezpečit vyškoleného zapisovatele na utkání
mládež
200 Kč
100 Kč
300 Kč
200 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
1 000 Kč
500 Kč
500 Kč
500 Kč
Rozhodčí:
Za přestupky proti ustanovením sportovně technických dokumentů a vnitřních předpisů KR, může KR MS KVS uložit rozhodčím, kteří se provinili, mimo disciplinárních trestů, postih dle interního sazebníku KR MS KVS.
-7-
část přílohy rozpisu soutěží
Příloha 5
METODICKÝ POKYN
HRACÍ PROTOKOL
pro mistrovské a nemistrovské soutěže MS KVS
KR MS KVS vydává metodický pokyn „Hrací protokol pro mistrovské a nemistrovské soutěže
MS KVS“ pro zajištění jednotného postupu v utkáních řízenými orgány MS KVS. Tento metodický
pokyn je závazný pro všechny oddíly, hráče, rozhodčí, trenéry a ostatní funkcionáře, kteří se zúčastňují krajských soutěží.
1.
Před 1. setem (utkáním):
a) xx:00 až 16:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) – neoficiální rozcvičení.
Družstva: Mohou se rozcvičovat bez míčů i s míči uvnitř hrací plochy, ale nesmí zahájit
rozcvičení u sítě.
b) 16:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) – kontrola hřiště.
Rozhodčí: První a druhý (je-li delegován) rozhodčí kontrolují výšku a natažení sítě a
správné umístění postranních pásek a antének.
c) 15:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) – losování.
Rozhodčí: První i druhý (je-li delegován) přichází do prostoru před stolek zapisovatele.
První rozhodčí provádí losování a o jeho výsledku informuje zapisovatele.
Družstva: Kapitáni obou družstev jdou do prostoru před stolek zapisovatele a uskutečňují
losování.
Po losování se kapitáni a trenéři podepisují do zápisu o utkání. V případě, že
družstvo bude hrát s liberem, zapíše trenér, před podpisem, hráče libera do příslušné kolonky v zápise o utkání. Na základě výsledku losování jdou všichni
členové družstva ke svým lavičkám.
d) 14:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) – oficiální rozcvičení u sítě.
Rozhodčí: První rozhodčí zapískáním dává pokyn k zahájení oficiálního rozcvičení u sítě
(5 minut pro každé družstvo samostatně nebo 10 minut pro obě družstva společně) a dohlíží na rozcvičení.
V průběhu oficiálního rozcvičení první rozhodčí kontroluje hrací plochu
(sloupky, lavičky, povrch, prostory, teplotu, osvětlení apod.), míče (pro utkání i
náhradní) a další vybavení (zápis, dresy hráčů, zvukovou signalizaci, apod.).
První i druhý (je-li delegován) rozhodčí dává(ají) potřebné pokyny zapisovateli
a sběračům míčů (jsou-li určeni).
Družstva: Obě družstva zahájí rozcvičení u sítě.
-8-
část přílohy rozpisu soutěží
e) 12:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) – záznam postavení základní sestavy.
Rozhodčí: Druhý (je-li delegován) nebo první rozhodčí zajistí, aby oba trenéři předložili
záznam postavení základní sestavy pro první set (je-li to stanoveno předpisem).
Druhý (je-li delegován) nebo první rozhodčí zkontroluje(í), jestli zapisovatel
zapsal všechny údaje správně do příslušných kolonek v zápisu o utkání a zda
souhlasí se sestavou družstev.
Zapisovatel: Zapisovatel zapíše do zápisu o utkání postavení základní sestavy pro první set
obou družstev
Družstva: Oba trenéři předají druhému (je-li delegován) nebo prvnímu rozhodčímu záznam postavení základní sestavy pro první set (je-li dáno předpisem).
f)
4:00 minuty před začátkem 1. setu (utkání) – konec oficiálního rozcvičení.
Rozhodčí: První rozhodčí zapískáním ukončí oficiální rozcvičení družstev.
Družstva: Hráči se po skončení oficiálního rozcvičení ihned vrátí ke svým lavičkám. Jestliže si hráči potřebují vyměnit dresy, musí toto provést ve velmi krátkém čase
bez jakéhokoliv zdržení mimo hrací plochu nebo v těsné blízkosti svých laviček. Všichni hráči a ostatní členové obou družstev musí být již oblečeni
v úboru, ve kterém nastoupí do hry (účastní se utkání) a sedí na svých lavičkách.
g) 2:00 minuty před začátkem 1. setu (utkání) – pozdravení.
Rozhodčí: První i druhý (je-li delegován) rozhodčí zaujme(ou) postavení v blízkosti sítě u
stanoviště druhého rozhodčího, každý na jedné straně sítě čelem do hřiště.
Družstva: Družstva na pokyn prvního rozhodčího nastoupí na koncové čáry svého pole
čelem k síti a vzájemně se pozdraví. Po pozdravu odcházejí zpět ke svým lavičkám.
h) 0:30 minuty před začátkem 1. setu (utkání) – kontrola postavení.
Rozhodčí: Druhý rozhodčí (je-li delegován) podává podavačům dva hrací míče (v případě, že se používá „systém tří míčů“).
Druhý (je-li delegován) nebo první rozhodčí kontroluje u obou družstev, jestli
je všech šest hráčů v takovém postavení, jak je uvedeno v záznamu postavení
základní sestavy resp. vyzvou kapitány, aby nahlásili zapisovateli postavení
základní sestavy. Po provedené kontrole dává pokyn k případné výměně hráče
libera. Ptá se zapisovatele, jestli již také ukončil svou činnost a je připraven
k zahájení utkání.
Druhý (je-li delegován) rozhodčí podává míč podávajícímu hráči.
i)
0:00 minut před začátkem 1. setu (utkání) – zahájení 1. setu.
Rozhodčí: Druhý rozhodčí (je-li delegován) dává signalizaci prvnímu rozhodčímu, že
družstva jsou připravena zahájit utkání.
První rozhodčí zapískáním dává pokyn k podání a tím k zahájení utkání.
-9-
část přílohy rozpisu soutěží
2.
V přestávkách před 2. - 4. setem:
a) 3:00 minuty před zahájením následujícího setu –
záznam postavení základní sestavy.
Družstva: Na konci každého setu šest hráčů každého družstva v dané sestavě se postaví
na koncovou čáru svého pole. Na základě pokynu prvního rozhodčího si družstva mění svá pole a to tak, že jakmile překročí prodlouženou rovinu sítě jdou
přímo ke svým lavičkám.
Náhradníci a ostatní členové družstva přecházejí na základě pokynu prvního
rozhodčího přímo před stolkem zapisovatele ke svým lavičkám.
Trenéři obou družstev předkládají záznam postavení základní sestavy pro následující set (je-li to stanoveno předpisem) tak, aby zapisovatel mohl provést
zápis tohoto postavení do zápisu o utkání dříve než druhý (je-li delegován) nebo první rozhodčí dá pokyn k nástupu hráčů na hřiště pro následující set.
Zapisovatel: V okamžiku, kdy rozhodčí ukončí poslední rozehru v setu, začne měřit čas
trvání přestávky.
Podavači: V okamžiku, kdy je ukončena poslední rozehra daného setu, posbírají všechny
tři hrací míče a ty si ponechají u sebe po celou dobu trvání přestávky (v případě, že se používá „systém tří míčů“).
V případě, že se nepoužívá „systém tři míčů“ a pokud je delegován druhý rozhodčí, tak má hrací míč pod kontrolou on, v ostatních případech je hrací míč u
zapisovatele.
b) 0:30 minuty před zahájením následujícího setu – kontrola postavení.
Rozhodčí: Druhý (je-li delegován) nebo první rozhodčí dává pokyn k nástupu hráčů obou
družstev na hřiště pro následující set.
Druhý (je-li delegován) nebo první rozhodčí kontroluje u obou družstev, jestli
je všech šest hráčů v takovém postavení, jak je uvedeno v záznamu postavení
základní sestavy resp. vyzvou kapitány, aby nahlásili zapisovateli postavení
základní sestavy. Po provedené kontrole dává pokyn k případné výměně hráče
libera. Ptá se zapisovatele, jestli již také ukončil svou činnost a je připraven
k zahájení setu.
Družstva: Ihned po pokynu k nástupu na hřiště druhým (je-li delegován) nebo prvním
rozhodčím nastoupí šest hráčů základní sestavy na hřiště do správného postavení dle záznamu postavení základní sestavy.
Podavač: Příslušný podavač podá podávajícímu hráči míč pro uskutečnění podání (v případě, že se používá „systém tří míčů“).
V případě, že se nepoužívá „systém tři míčů“ a pokud je delegován druhý rozhodčí, tak podá podávajícímu hráči míč on, v ostatních případech je míč podán
zapisovatelem.
c) 0:00 minuty před zahájením následujícího setu – zahájení setu.
Rozhodčí: Druhý rozhodčí (je-li delegován) dává signalizaci prvnímu rozhodčímu, že
družstva jsou připravena zahájit set.
První rozhodčí zapískáním dává pokyn k podání a tím k zahájení setu.
- 10 -
část přílohy rozpisu soutěží
3.
V přestávce před rozhodujícím setem:
a) 3:00 minuty před zahájením rozhodujícího setu –
záznam postavení základní sestavy.
Družstva: Na konci setu před rozhodujícím setem se šest hráčů každého družstva postaví
na koncovou čáru svého pole. Na pokyn prvního rozhodčího jdou přímo ke
svým lavičkám (nemění si strany).
Trenéři obou družstev předkládají záznam postavení základní sestavy pro následující set (je-li to stanoveno předpisem) tak, aby zapisovatel mohl provést
zápis tohoto postavení do zápisu o utkání dříve než druhý (je-li delegován) nebo první rozhodčí dá pokyn k nástupu hráčů na hřiště pro následující set.
Zapisovatel: V okamžiku, kdy rozhodčí ukončí poslední rozehru v setu, začne měřit čas
trvání přestávky.
Kapitáni: Kapitáni obou družstev se dostaví před stolek zapisovatele k losování.
Rozhodčí: První i druhý (je-li delegován) rozhodčí se dostaví ke stolku zapisovatele a
první rozhodčí provede losování.
Na základě výsledku losování dá první rozhodčí pokyn družstvům ke změně
svých stran v případě vylosování opačných stran.
Rozhodčí seznámí zapisovatele s výsledkem losování, který jej zapíše do zápisu o utkání.
Podavači: Po skončení poslední rozehry posbírají všechny tři hrací míče a jeden předají
druhému (je-li delegován) rozhodčímu (v případě, že se používá „systém tří
míčů“).
V případě, že se nepoužívá „systém tři míčů“ a pokud je delegován druhý rozhodčí, tak má hrací míč pod kontrolou on, v ostatních případech je hrací míč u
zapisovatele.
b) 0:30 minuty před zahájením rozhodujícího setu – kontrola postavení.
Rozhodčí: První rozhodčí dává pokyn k nástupu hráčů obou družstev na hřiště pro následující set.
Druhý (je-li delegován) nebo první rozhodčí kontroluje u obou družstev, jestli
je všech šest hráčů v takovém postavení, jak je uvedeno v záznamu postavení
základní sestavy resp. vyzvou kapitány, aby nahlásili zapisovateli postavení
základní sestavy. Po provedené kontrole dává pokyn k případné výměně hráče
libera. Ptá se zapisovatele, jestli již také ukončil svou činnost a je připraven
k zahájení setu.
Družstva: Ihned po pokynu k nástupu na hřiště druhým (je-li delegován) nebo prvním
rozhodčím nastoupí šest hráčů základní sestavy na hřiště do správného postavení dle záznamu postavení základní sestavy.
Podavač: Pokud je delegován druhý rozhodčí, tak podá podávajícímu hráči míč on,
v ostatních případech je míč podán zapisovatelem.
c) 0:00 minuty před zahájením rozhodujícího setu – zahájení setu.
Rozhodčí: Druhý rozhodčí (je-li delegován) dává signalizaci prvnímu rozhodčímu, že
družstva jsou připravena zahájit set.
První rozhodčí zapískáním dává pokyn k podání a tím k zahájení setu.
- 11 -
část přílohy rozpisu soutěží
4.
Výměna polí v rozhodujícím setu:
a) jakmile v rozhodujícím setu jedno družstvo dosáhne osmi bodů – výměna polí.
Družstva: Jakmile jedno družstvo dosáhne osmi bodů, tak se šest hráčů každého družstva
postaví na koncové čáře svého pole čelem k síti. Na základě pokynu prvního
rozhodčího si družstva mění svá pole a to tak, že jakmile překročí prodlouženou rovinu sítě okamžitě zaujímají v poli nezměněné postavení.
Náhradníci a ostatní členové družstva přecházejí na základě pokynu prvního
rozhodčího přímo před stolkem zapisovatele ke svým lavičkám.
Rozhodčí: Druhý (je-li delegován) nebo první rozhodčí kontroluje u obou družstev, jestli
je všech šest hráčů v nezměněném postavení, tak jak skončilo před výměnou
polí.
Druhý rozhodčí (je-li delegován) dává signalizaci prvnímu rozhodčímu, že
družstva jsou připravena pokračovat ve hře.
První rozhodčí zapískáním dává pokyn k podání a tím k pokračování hry.
Podavač: Příslušný podavač podá podávajícímu hráči míč pro uskutečnění podání (v případě, že se používá „systém tří míčů“).
V případě, že se nepoužívá „systém tři míčů“ a pokud je delegován druhý rozhodčí, tak podá podávajícímu hráči míč on, v ostatních případech je míč podán
zapisovatelem.
5.
Po skončení hry:
a) ihned po skončení hry – dokončení zápisu o utkání.
Družstva: Po skončení hry se šest hráčů každého družstva postaví na koncové čáře svého
pole čelem k síti. Na základě pokynu prvního rozhodčího jdou tito hráči obou
družstev co nejblíže k síti, současně k nim přicházejí i ostatní náhradníci a navzájem si pod sítí podají ruce. Poté hráči odcházejí z hřiště a jdou ke svým lavičkám.
Kapitáni: Kapitáni obou družstev poděkují prvnímu i druhému (je-li delegován) a čárovým (jsou-li delegováni) rozhodčím. Po pozdravení a podání si rukou obou
družstev odcházejí ke stolku zapisovatele, kde setrvají do ukončení zápisu o
utkání prvním rozhodčím.
Rozhodčí: První i druhý (je-li delegován) a čároví rozhodčí (jsou-li delegováni) zaujmou
postavení v blízkosti sítě u stanoviště prvního rozhodčího, každý na jedné straně sítě, čelem ke stolku zapisovatele. Po pozdravení a podání si rukou obou
družstev odcházejí ke stolku zapisovatele k dokončení zápisu o utkání.
První i druhý (je-li delegován) rozhodčí si musí uvědomit, že jejich činnost
tímto ještě nekončí a že jsou povinni dohlížet na zachování sportovního chování všech účastníků utkání po celou dobu, než je v zápise o utkání podpisem prvního rozhodčího utkání ukončeno.
- 12 -
část přílohy rozpisu soutěží
Příloha 6
OPATŘENÍ
k odměňování a náhradám rozhodčích v soutěžním období 2012/2013
Rozhodčím delegovaným k řízení mistrovských utkání náleží odměna za výkon a další náhrady dle
tohoto opatření, které je součástí Rozpisu mistrovských soutěží dospělých a mládeže MS KVS. Náhrady a odměny se stanovují takto:
Článek I
Odměňování a náhrady rozhodčích v soutěžích MS KVS
A. Odměny:
1. Za první a druhé utkání hrané na tři vítězné sety (základní sazba v Kč):
a) 1. tř. M
300,b) 1. tř. Ž
275,c) 2. tř. M, Ž
250,d) Junioři, juniorky
220,e) Kadeti, kadetky
180,f) Žactvo starší
145,g) Žactvo mladší
120,h) Poháry M a Z
250,2. Za každé 3-tí a další hrané na tři vítězné sety (75 % základní sazby v Kč):
a) 1. tř. M
225,b) 1. tř. Z
205,c) 2. tř. M, Ž
190,d) Junioři, juniorky
165,e) Kadeti, kadetky
135,f) Žactvo starší
110,g) Žactvo mladší
90,3. Za jedno utkání hrané na dva vítězné nebo tři hrané sety (75 % zákl.sazby v Kč): viz. bod 2
4. Za každé 3-tí a další hrané na dva vítězné nebo tři hrané sety (50 % základní sazby v Kč):
a) 1. tř. M
150,b) 1. tř. Z
140,c) 2. tř. M, Ž
125,d) Junioři, juniorky
110,e) Kadeti, kadetky
90,f) Žactvo starší
75,g) Žactvo mladší
60,-
- 13 -
část přílohy rozpisu soutěží
B. Cestovní náhrady
1) Jízdné:
a) Hradí se prokázané jízdní výdaje z místa bydliště do místa konání akce a zpět. Při jízdě
nad 200 km se hradí jízdné vlakem 1. třídou. Jízdné místní hromadnou dopravou se přiznává ve výši dle příslušného tarifu MHD a není třeba jej prokazovat.
b) Náhrada za kilometr jízdy při použití soukromého vozidla se stanovuje na 3,70 Kč.
c) V případě souběhu řízení utkání v jednom místě lze účtovat náhrady jen jednou.
d) Vzdálenost mezi místem bydliště a místem konání akce je dána tabulkou vzdáleností
nebo automapou, není-li dohodnuto jinak.
e) V případě delegace na dvě následná utkání ve dvou dnech náleží náhrady za jednu cestu
tam i zpět. Toto lze změnit za podmínek, že utkání se hraje do 50 km od místa bydliště a
že je včas odřeknut nocleh zajištěný pořadatelem utkání.
f) Jsou-li k utkání delegováni rozhodčí ze stejného místa nebo míst ležících nácestně do
místa utkání, jsou povinni použít společné vozidlo. V takovém případě přísluší řidiči
vozidla náhrada ve výši 5,00 Kč/km. Za místa ležící nácestně se považují takové případy, kdy použití společného vozidla oběma rozhodčími je pro plátce výhodnější než náhrada za dvě auta.
2) Stravné:
a) Stravné nenáleží rozhodčím a funkcionářům v místě bydliště.
b) Stravné se poskytuje za dobu strávenou na akci ČVS, včetně doby strávené na cestě.
c) Dle doby trvání akce:
0,- Kč do 5 hodin
64,- Kč, trvá-li cesta 5 až 12 hodin
96,- Kč, trvá-li cesta déle než 12 hodin, nejvýše 18 hodin
151- Kč, trvá-li cesta déle než 18 hodin
Článek II
Společná a závěrečná ustanovení
1. MS KVS neručí za případné škody na majetku a zdraví, které se stanou v souvislosti s cestou
rozhodčích na akci.
2. Všichni rozhodčí jsou povinni počínat si při cestování na akci MS KVS účelně a hospodárně.
- 14 -
část přílohy rozpisu soutěží
Příloha 7
Adresář rozhodčích MS KVS
Bruntál
I.tř.
Bc. Jiří Doupal
Budovatelů 1965
794 01 Krnov
M: 721 405 719
email: [email protected]
ThMgr.František Fojtík
Brantice č.p. 298
793 93 Brantice
TZ: 554 697 565
M: 602 739 608
email: [email protected]
Ing.Pavel Frank
I.P.Pavlova 740/10
794 01 Krnov
M: 603 165 405
email: [email protected]
Vojtěch Navrátil
Květná 46
792 01 Bruntál
M: 732 974 836
email: [email protected]
Jaromír Kopeček
Dolní 2103/11
794 01 Krnov
M: 737 786 786
email: [email protected]
Michaela Kopečková
Dolní 2103/11
M: 733 114 666
794 01 Krnov email: [email protected]
Ivo Navrátil
Květná 1725/46
792 01 Bruntál
TZ: 974 731 279
M: 732 973 850
email: [email protected]
Pavlína Navrátilová
Květná 1725/46
792 01 Bruntál
M: 603 393 298
email: [email protected]
Saskie Příhodová
Jesenická 57
792 01 Bruntál
M: 722 122 677
email: [email protected]
Vojtěch Sukup
Hřbitovní 2
794 01 Krnov
Martina Ujfaluši
Opavská 401/16
795 01 Rýmařov
II.tř.
III.tř.
- 15 -
M: 720 416 404
email: [email protected]
M: 608 725 414
email: [email protected]
část přílohy rozpisu soutěží
Opava
I.tř.
Mgr.Vlastimil Kovář
Holasická 1162/8
747 05 Opava 5
TB: 553 625 710
M: 731 233 557
email: [email protected]
Jan Kubinec
P.Bezruče 453
747 22 Dolní Benešov
M: 737 342 751
email: [email protected]
Mgr.Vladimír Málek
Gudrichova 16/1641
746 01 Opava
TZ: 553 759 160
M: 602 707 701
email: [email protected]
Ing. Jan Slezák
Zahradní 1173/23
748 01 Hlučín
TZ: 595 682 972
M: 604 358 588
email: [email protected]
Miroslav Grossmann
Holasická 1160/9
747 05 Opava 5
František Košař
J.Seiferta 17
748 01 Hlučín
TB: 591 120 448
M: 723 975 364
email: [email protected]
Mgr. Radim Frič
17. listopadu 7
747 06 Opava
TZ: 553 710 542
M: 737 968 849
email: [email protected]
Jaroslav Gütler
Hlavní 11/13
747 71 Brumovice
TB: 732 781 534
M: 602 549 135
email: [email protected]
Mgr. Roman Kollár
E.Krásnohorské 21
746 01 Opava
M: 733 595 690
email: [email protected]
Mgr.Jan Novák
Květinová 405/37
746 01 Opava
M: 776 074 878
email: [email protected]
Martina Smijová
Olbrichova 702/23
746 01 Opava
II.tř.
M: 728 867 568
email: [email protected]
III.tř.
- 16 -
TB: 776 681 019
M: 776 686 119
email: [email protected]
část přílohy rozpisu soutěží
Frýdek – Místek
I.tř.
Marian Ištvanech
Metylovice č.p. 405
739 49 Metylovice
M: 720 137 509
email: [email protected]
Ing.Miroslav Kacíř
Poštovní 368
739 61 Třinec 1
TZ: 558 535 371
M: 606 735 378
email: [email protected]
Ing.Jiří Rucki
Řídká 21
M: 733 383 865
739 53 Komorní Lhotka email: [email protected]
Ing. Dobroslav Štrouf
Soběšovice č.p. 272
739 22 Soběšovice
M: 777 103 724
email: [email protected]
Petra Halatová
Novodvorská 3059
738 01 Frýdek Místek
M: 605 965 505
email: [email protected]
Karel Kohout
č.p. 1026
M: 605 768 122
739 98 Mosty u Jablunkova
email: [email protected]
Oldřich Štork
Hlavní 1333
TB: 595 532 328
739 11 Frýdlant n.Ostravicí
M: 737 852 595
email: [email protected]
II.tř.
III.tř.
Werner Cigán
Bezručova 171
738 01 Frýdek Místek
M: 724 218 568
email: [email protected]
Michaela Cigánová
Novodvorská 3062
M: 720 412 285
738 01 Frýdek Místek
email: [email protected]
Petra Cigánová
Bezručova 171
M: 734 871 910
738 01 F-M email: [email protected]
Barbora Kubalová
Myslík 10
739 41 Palkovice
M: 777 331 092
email: [email protected]
Jan Mičulka
č.p. 313
739 41 Palkovice
M: 733 653 692
email: [email protected]
Karel Pszczolka
Ropice č.p.86
739 56
Ján Windisch
Lískovec č.p.017E
739 30 Lískovec
- 17 -
TB: 558 735 782
M: 737 391 095
email: [email protected]
M: 739 201 519
email: [email protected]
část přílohy rozpisu soutěží
Karviná
I.tř.
Karel Barteczko
Březová 615/11
734 01 Karviná-Ráj
Dušan Duraj
tř. Osvobození 1675/33
735 06 Karviná-N.Město
Milan Klívar
K Potoku 480
735 43 Albrechtice u Č.T.
TZ: 596 465 228
M: 606 671 426
email: [email protected]
Michal Topolánek
Jedlová 495/6
736 01 Havířov Šumbark
TB: 591 152 176
M: 605 418 425
email: [email protected]
Newroz Hasan
Koperníkova 9
737 01 Český Těšín
M: 602 440 256
email: [email protected]
Pavel Holešovský
Slezská 1400/22
737 01 Český Těšín
M: 736 433 940
email: [email protected]
Josef Sadílek
Březová 529/18
734 01 Karviná-Ráj
TB: 591 138 000
M: 739 069 358
email: [email protected]
Vladislav Weisser
Kpt.Jaroše 790
M: 732 609 001
735 14 Orlová-Lutyně
email: [email protected]
M: 736 450 292
TB: 596 314 716
TZ: 596 301 346
M: 724 008 532
email: [email protected]
[email protected]
II.tř.
III.tř.
Michal Gill
V Aleji 489/11
734 01 Karviná
- 18 -
M: 603 590 571
email: [email protected]
část přílohy rozpisu soutěží
Nový Jičín
I.tř.
Lukáš Adolf
Sportovní 17
741 01 Nový Jičín
M: 736 780 312
email: [email protected]
Zdeněk Grabovský
Pod Morávií 1315/5
742 21 Kopřivnice
M: 604 582 951
email: [email protected]
Břetislav Habarta
Kpt.Nálepky 1067
742 21 Kopřivnice
M: 604 582 951
email: [email protected]
Lukáš Knapek
Josefa Hory 1805/1
741 01 Nový Jičín
M: 775 972 768
email: [email protected]
Ing. Pavel Petroš
Pivovarská 131/16
743 01 Bílovec
TZ: 556 788 340
M: 604 291 288
email: [email protected]
Eduard Petřek
Dlouhá 1760/25
741 01 Nový Jičín
TZ: 733 699 746
M: 777 863 965
email: [email protected]
Stanislav Riedel
Poštovní 569
742 13 Studénka
M: 737 610 886
email: [email protected]
Ing.Oldřich Škrabal
Bařiny 817
742 66 Štramberk
TZ: 724 189 261
M: 604 923 670
email: [email protected]
Ing. Zdislav Zima
Komenského 17
742 21 Kopřivnice
M: 731 116 363
email: [email protected]
Gabriela Burgertová
Pionýrů 1508
742 58 Příbor
Ing. Gabriela Kovářová
Pod Morávií 1167
M: 732 163 261
742 21 Kopřivnice email: [email protected]
Milan Kunčík
Trlicova 107/33
741 01 Nový Jičín
TB: 556 709 997
M: 776 732 260
Ing. Václav Socha
Dolní 200
742 66 Štramberk
M: 602 388 625
email: [email protected]
Mgr. Václav Soudil
Bezručova 1037
744 08 Frenštát p.R.
M: 723 547 413
email: [email protected]
II.tř.
- 19 -
TZ: 556 856 027
M: 607 849 902
email: [email protected]
část přílohy rozpisu soutěží
III.tř.
Michal Knapek
Zuzana Schäferová
Josefa Hory 1805/1
741 01 Nový Jičín
M: 775 303 604
email: [email protected]
17.listopadu 1216
742 21 Kopřivnice
M: 732 984 178
email: [email protected]
Ostrava
I.tř.
Daniel Duda
Lužická 500/11
TZ: 597 402 586
700 30 Ostrava-Výškovice
M: 736 428 619
email: [email protected]
Pavel Friedel
M.Pujmanové 1097/21
M: 602 750 659
709 00 Ostrava-M.Hory email: [email protected]
Petr Košnovský
Ladislava Hosáka 1000/11
TZ: 596 105 136
700 30 Ostrava-Bělský les
M: 777 645 881
email: [email protected]
Josef Kubíček
Bohumínská 51
710 00 Slezská Ostrava
Ing.Miroslav Nádvorník
Oráčova 1326/1
TZ: 595 687 628
700 30 Ostrava-Hrabůvka
M: 605 306 827
email: [email protected]
Jan Pospíšil
Na Honech 4926
700 30 Zlín (trvalé)
Ostrava – student VŠ
M: 737 544 931
email: [email protected]
Ing.Petr Prusek
Opletalova 790/2
708 00 Ostrava-Poruba
M: 605 073 102
email: [email protected]
Ing.Václav Steffek
Srbská 270/21
TZ: 595 955 200
700 30 Ostrava-Výškovice
M: 737 956 055
email: [email protected]
Rudolf Šrámek
Kašparová 10
M: 732 209 770
700 30 Ostrava-Hrabůvka
email: [email protected]
- 20 -
TB: 596 244 142
M: 602 732 335
email: [email protected]
část přílohy rozpisu soutěží
II.tř.
Štěpán Jílka
Hlavní tř. 568/73
708 00 Ostrava Poruba
Ing. Marcel Kopečný
28.října 165
709 00 Ostrava
Ing.Jiří Lech
Šamanova 1292/4
700 30 Ostrava-Zábřeh
TB: 595 781 744
TZ: 596 614 568
M: 604 233 398
email: [email protected]
Radka Majstríková
Střelkovova 1818/7
700 30 Ostrava Zábřeh
M: 720 757 193
M: 606 270 552
email: [email protected]
M: 775 851 216
email: [email protected]
email: [email protected]
Bc. Jakub Martiník
Výškovická 134
M: 773 460 170
700 30 Ostrava Výškovice
email: [email protected]
JUDr.Ivan Štefek
Mariánskohorská 747/35
702 00 Moravská Ostrava
TZ: 775 315 281
M: 731 621 005
email: [email protected]
Bc. Jan Bednařík
nám. V.Vacka 6045/5
708 00 Ostrava Poruba
M: 605 879 280
email: [email protected]
Mgr. Tomáš Kovalčík
Bohumínská 46
710 00 Slezská Ostrava
III.tř.
M: 775 155 039
email: [email protected]
Petr Němec
Jehnědí 91
Ústí n.O. - trvalé
Ostrava - student
Lukáš Spáčil
Kašparova 1414/16
700 30 Ostrava Hrabůvka
Ondřej Suchan
Šeříková 12
M: 774 490 371
700 30 Ostrava Výškovice
email: [email protected]
Dominik Voda
Václavovická 213
739 35 Václavovice
M: 606 636 794
email: [email protected]
M: 776 750 525
email: [email protected]
M: 774 490 371
email: [email protected]
- 21 -
část přílohy rozpisu soutěží
Příloha č. 8
Adresář členů komise STK MS KVS
Najdete v rozpisu soutěže – Řízení soutěží.
Adresář členů KM
Václav Mosler
- předseda
P.Bezruče 369
M: 608 876 146
747 22 Dolní Benešov email: [email protected]
Werner Cigán
viz. čl. Řízení soutěží
Mgr. Oldřich Valenta
viz. čl. Řízení soutěží
Miroslav Chrobák
viz. Čl. Řízení soutěží
Radek Podola
Novodvorská 3062
738 01 Frýdek-Místek
M: 602 583 041
email: [email protected]
Adresář členů KR
Ing.Jan Slezák
- předseda
Zahradní 1173/23
748 01 Hlučín
Radek Bohačík
Na Výsluní 1205/5
734 01 Karviná - Ráj
Mgr.Vlastimil Kovář
viz. adresář rozhodčích
- 22 -
TZ: 595 682 972
M: 604 358 588
email: [email protected]
M: 603 453 417
email: [email protected]
část přílohy rozpisu soutěží
Předsedové okresních komisí rozhodčích
FM
Ing.Jiří Rucki
viz. adresář rozhodčích
KA
Radek Bohačík
viz. adresář členů KR
NJ
Břetislav Habarta
viz. adresář rozhodčích
OP
Mgr.Vlastimil Kovář
viz. adresář rozhodčích
OV
Daniel Duda
viz. adresář rozhodčích
Adresář členů KSVV
Miroslav Vyhlídal
- předseda
Ing.Jan Dluhoš
Hodslavice č.465
742 71 Hodslavice
TB: 556 750 331
M: 603 885 603
email: [email protected]
Poděbradova 125
735 81 Bohumín
TB: 596 011 384
M: 737 979 973
email: [email protected]
Adresář členů TKM
Ing.Dušan Rundt
- předseda
Moravská 101
700 30 Ostrava Hrabůvka
M: 723 664 523
email: [email protected]
Ing.Milan Mička
Heřmanická 44
710 00 Slezská Ostrava
PaedDr. Zlatava Jakubšová
Horymírova 14
700 30 Ostrava 3
- 23 -
M: 776 044 864
email: [email protected]
TZ: 596 993 439
M: 604 243 593
email: [email protected]
část přílohy rozpisu soutěží
Adresář členů DK
Mgr.Vlastimil Kovář
- předseda
Holasická 1162/8
747 05 Opava 5
Tomáš Kavala
viz. adresář čl. STK
Zdeněk Grabovský
Pod Morávií 1315/5
742 21 Kopřivnice
TB: 553 625 710
M: 731 233 557
email: [email protected]
M: 725 020 154
email: [email protected]
Adresář členů HK
Ing.Tomáš Zedník
předseda
[email protected]
Ing. Jindřich Piprek
E.Filly 6
709 00 Ostrava-Mar.hory
TZ: 596 116 590
M: 604 226 836
email: to-
viz adresář rozhodčích
Adresář členů komise pro odvolání
Jiří Zaoral
předseda
Novodvorská 667
738 01 Frýdek Místek
TZ: 558 630 192
M: 602 594 507
email: [email protected]
Adresář členů Beach volejbalu
Václav Peklo
- předseda
Hornická 50/17
702 00 Ostrava
- 24 -
M: 604 863 777
email: [email protected]
část přílohy rozpisu soutěží
Adresář členů RK
Ing. Jan Dluhoš
- předseda
Poděbradova 125
735 81 Bohumín
TB: 596 011 384
M: 737 979 973
email: [email protected]
Ing. Leona Steffková
Srbská 270/21
M: 604 314 661
700 30 Ostrava-Výškovice
email: [email protected]
Mgr. Blanka Podžorská
Petra Kříčky 1
702 00 Ostrava 1
- 25 -
M: 605 455 963
email: [email protected]
část přílohy rozpisu soutěží
Příloha 10
Adresář členů P-MS KVS
Ing. Miroslav Nádvorník
- předseda
Ing. Dušan Rundt
- místopředseda
Oráčova 1326/1
TZ: 595 687 628
700 30 Ostrava-Hrabůvka
M: 605 306 827
email: [email protected]
Moravská 101
700 30 Ostrava Hrabůvka
předseda TKM
Ing. Jindřich Piprek
- sekretář
Tomáš Kavala
- předseda STK
Miroslav Vyhlídal
- předseda KSVV
Ing. Jan Slezák
- předseda KR
Ing. Tomáš Zedník
- předseda HK
M: 723 664 523
email: [email protected]
Krestova 1410/4
M: 606 937 429
700 30 Ostrava-Hrabůvka email: jpiprek@volny.cz
P.O. box 134
TZ: 595 956 581
700 30 Ostrava-Bělský les
M: 602 600 095
email: kavala@cvf.cz
Hodslavice č.465
742 71 Hodslavice
Zahradní 1173/23
748 01 Hlučín
TB: 556 750 331
M: 603 885 603
email: mir.vyhlidal@seznam.cz
M: 604 358 588
email: jenzi@seznam.cz
E.Filly 6
TZ: 596 116 590
709 00 Ostrava-Mar.hory
M: 604 226 836
email: tomas.zednik@vkostrava.cz
- 26 -
část přílohy rozpisu soutěží
Adresář OV ČSTV a předsedů OVS MS kraje
OV ČSTV Bruntál
Zahradní 1
792 11 Bruntál
T: 554 718 245
email: cstvbruntal@iol.cz
OV ČSTV Frýdek-Místek
8. Pěšího pluku 81,
73801 Frýdek – Místek
T: 558 647 261
558 647 262-3
email: fovvcstv@iol.cz
Slezská 1984
738 01 Frýdek-Místek
M: 728 950 225
email: kadamkova@quick.cz
Univerzitní nám. 242
733 01 Karviná I - Fryštát
T: 596 311 629
T: 596 311 630
email: oscstv@rkk.cz
Milan Klívar
K Potoku 480
735 43 Albrechtice
M: 606 671 426
email: mklivar@iol.cz
OV ČSTV Nový Jičín
Msgr. Šrámka 21,
741 01 Nový Jičín
T: 556 708 946
556 709 327
email: cstvnj@iol.cz
Hodslavice č.465
742 71 Hodslavice
M: 603 885 603
email: mir.vyhlidal@seznam.cz
Vodárenská 18
747 07 Opava-Předměstí
T: 553 625 319
553 625 474
email: cstv-opava@mbox.vol.cz
Zeyerova 2
747 05 Opava 5
TB: 553 611 635
TZ: 553 777 111
M: 737 851 289
email: milos.pavelek@email.cz
Kateřina Adámková
OV ČSTV Karviná
Miroslav Vyhlídal
OV ČSTV Opava
Miloš Pavelek
Ostravská tělovýchovná unie
Ing. Miroslav Nádvorník
Nám. Svatopluka Čecha 10
T: 596 136 581
702 00 Ostrava .
596 136 575-6
email: otu@iol.cz
Oráčova 1326/1
TZ: 595 687 628
700 30 Ostrava-Zábřeh
M: 605 306 827
email: miroslav.nadvornik@arcelormittal.com
- 27 -
část přílohy rozpisu soutěží
Adresář vybraných funkcionářů ČVS
Kompletní adresář je na adrese: http://www.cvf.cz/adresar.php
(hledání dle jmen)
Adresa sekretariátu:
Český volejbalový svaz
Zátopkova 100/2, PS 40
160 17 Praha 6
IČO: 540285
Bankovní spojení:
Reiffeisenbank a.s.
Tel: 257 215 269
233 356 437
Ústř.: 233 017 +Linka
Mob.brána: 603 646 429,
431, 432, 436, 400, 378
email: cvf@cvf.cz,
czech.volleyball@cvf.cz
www: www.cvf.cz
č.ú. 777119/5500
PaedDr. Zdeněk Haník
předseda ČVS, SR ČVS
Ivan Iro
Ivana Hlaváčková
Jindřiška Sudíková
Koněvova 904
288 02 Nymburk
TZ: 233 356 444
email: hanik@cvf.cz
generální sekretář
iro@cvf.cz
TZ: 245 006 211
M: 725 964 880
asistentka gen.sekretáře
hlavackova@cvf.cz
245 006 210 (i fax)
724 800 065
referent pro registrace
sudikova@cvf.cz
Bělohorská 19, 160 00 Praha 6
úřední hodiny:
PO, ÚT, ČT 900 - 1200, 1300 - 1500
v nutných případech po předchozí
domluvě ST, PÁ 9:00 - 12:00
TZ: 245 006 214
M: 728 033 044
- 28 -
část přílohy rozpisu soutěží
Adresa MS KS ČSTV
Moravskoslezské krajské sdružení ČSTV
Vítkovická 3083/ 1
702 00 Ostrava - Mor.Ostrava
IČ: 70926379
Bankovní spojení:
Raiffeisen bank
č. ú. 6410442001 / 5500
Vlček Jiří
referent
T+Fax: 596 625 756
E-mail: mskraj.cstv@volny.cz
Němcová Dáša
ekonom
TZ: 596 635 195
M: 725 518 643
- 29 -
část přílohy rozpisu soutěží
Příloha 11
Metodické pokyny k vyplňování a vedení Zápisu o utkání ve volejbale
(ležatý krajský zápis o utkání)
Zápis o utkání ve volejbalu (dále jen "zápis") vede kvalifikovaný zapisovatel v souladu s "Mezinárodními pravidly volejbalu", "Soutěžním řádem volejbalu" a "Rozpisem soutěže" ve spolupráci
s rozhodčím(i) utkání. Veškeré údaje (mimo vlastnoručních podpisů) se zapisují hůlkovým písmem.
1. Před utkáním
1.1 Zapisovatel (nejméně 45 minut před utkáním):
- v záhlaví zápisu vyplní:
DRUŽSTVO A: vždy úplný název domácího družstva
DRUŽSTVO B: vždy úplný název hostujícího družstva
DNE: datum a čas (ve tvaru např.: 6.5.2005 v 10,00)
Hřiště: (název hřiště, haly nebo tělocvičny)
SOUTIĚŽ: (odpovídající se zaškrtne)
KATEGORIE: (odpovídající se zaškrtne); druh soutěže (odpovídající se zaškrtne)
KOLO: kolo a číslo utkání (ve tvaru např.: 19/91)
- v rubrikách „I.ROZHODČÍ:“, „II. ROZHODČÍ:“ - do příslušného levého okénka (až po jejich
příchodu) se napíše příjmení a jména (dále jen ,jména") rozhodčích
- v rubrice "ZAPISOVATEL:" - do příslušného levého okénka napíše své příjmení a jméno (dále
jen ,jméno")
- v rubrice "DELEGÁT"': - do příslušného levého okénka (až po jeho příchodu) napíše příjmení
a jméno delegáta, pokud je určen.
1.2 Vedoucí, trenéři nebo kapitáni družstev (40 minut před začátkem utkání):
a) vedoucí, trenér nebo kapitán "domácího družstva":
- v rubrice "DRUŽSTVO A" vepíše zkrácený název domácího družstva (např.: TROUBKY nebo
TRO),
- v rubrice "JMÉNO" a "Dres č. " vyplní jména a čísla dresů maximálně 12-ti hráčů. Zbylá volná
místa proškrtneme zamezovkou (levá část),
- označí kapitána tím, že jeho číslo dá do kroužku. Označení střídavého startu hráče, respektive
start za farmářské družstvo, se provede tak, že za jménem hráče se napíše "S" nebo "F'
- vedle zkratek "K-A:" , "T-A:" a "AT-A:" vepíše hůlkovým písmem jména těchto funkcionářů
- správnost a platnost údajů ověří vlastnoručními podpisy trenér a kapitán družstva
b)
vedoucí, trenér nebo kapitán "hostujícího družstva":
- vyplní v pravé části tytéž údaje (viz 1.2 a)) tak, aby zapisovatel mohl předat zápis rozhodčím
30 minut před začátkem utkání.
1.3. Zapisovatel po provedeném losování (nejméně 15 min před začátkem utkání)
a) v rubrice ,,DR.:" pro 1. až 3., respektive 4. SET:
- do levé části písmeny „A“, „B“ nebo zkráceným názvem (např." "TRO", "OLO") označí to družstvo, které zahájí příslušný set z pohledu zapisovatele na "levé straně hřiště", do pravé části písmeny "B", "A" nebo zkráceným názvem (např. "OLO", "TRO") označí to družstvo, které zahájí příslušný set na "pravé straně hřiště"
- 30 -
část přílohy rozpisu soutěží
b) v rubrice „(n) SET“ pro 1. až 3., respektive 4. SET:
- označí kroužkem písmen "DR.:" u družstva, které v setu bude podávat jako první
c) nejpozději v tomto okamžiku vepíše hůlkovým písmem jména rozhodčích (levé okénko v rubrice "I. ROZHODČÍ:, II.. ROZHODČÍ:"). V případě, že se delegovaný(í) rozhodčí dostavil(i) opožděně, nedostavil(i) se vůbec nebo je určen náhradní rozhodčí, jména se zapíší až po vyčerpání čekací doby.
Zapisovatel po odevzdání záznamu postavení základní sestavy obou družstev pro 1. set.
( nejméně 12 minut před utkáním):
a) v rubrice "LIBERO" vyplní: jména a čísla dresů hráčů "libero". Hráč libero musí být
uveden v sestavě družstva. Pokud družstvo "libera" nemá, volné místo se proškrtne zamezovkou.
2. V průběhu hry
2.1 Před začátkem každého setu:
- zapisovatel zapíše postavení hráčů na hřišti podle záznamu postavení základní sestavy, který obdrží od trenérů (resp. II. rozhodčího) tak, že k předtištěným číslům 1 až 6 pro obě družstva napíše
do horního levého okénka volného sloupce číslo dresu hráče:
k „1“ napíše hráče, který bude podávat nebo je 1 (zadní - pravý)
k „2“ napíše číslo hráče, který je 2 (přední - pravý),
k „3“ napíše číslo hráče, který je 3 ( přední - střední),
k „4“ napíše číslo hráče, který je 4 (přední -levý, )
k „5“ napíše číslo hráče, který je 5 ( zadní - levý) a
k „6“ napíše číslo hráče, který je 6 (zadní - střední).
V soutěžích, kde se nepoužívá záznam postavení základní sestavy, zapisovatel zapíše postavení
hráčů na hřišti podle oznámení trenérů nebo, kapitánů družstev
- zapisovatel zapíše v okamžiku zahájení setu do rubriky "Zač.:" skutečný čas (ve tvaru např.:
10.00). Mezi sety je přestávka vždy v trvání 3 minuty.
2.2 V průběhu každého setu
získané body:
- zapisovatel zaznamenává tím, že okamžitě u příslušného družstva přeškrtne příslušnou číslici
ve svislém sloupci (1 - 40 pro 1. až 4. set; 1 -25 v rozhodujícím setu), když družstvo získá bod
- získá-li družstvo bod z důvodu "sankce" soupeře (žlutá karta), pak se číslice neškrtá, ale zakroužkuje
střídání hráčů:
- zaznamenává zapisovatel zapsáním čísla hráče do hry do spodního volného okna pod číslo vystřídaného (odstupujícího) hráče ze hry. Současně do vedlejšího okénka (vedle střídajícího hráče vpravo) zaznamenává stav bodù v okamžiku střídání z pohledu družstva, které střídalo (např." 7:5 v případě, že družstvo vyhrává)
- v případě, že se vystřídaný hráč vrací na původní místo, zapisovatel zapíše stav bodů v okamžiku
střídání z pohledu družstva, které střídalo (např.: 18:22 v případě, že družstvo prohrává) vpravo
vedle čísla dresu tohoto hráče a dá do kroužku číslo střídaného (odstupujícího) hráče na znamení,
že na tomto místě v daném setu je střídání ukončeno
- "výjimečné střídání" zaznamená zapisovatel do rubriky "POZNÁMKY:"
- 31 -
část přílohy rozpisu soutěží
oddechové časy:
- zaznamenává zapisovatel do rubrik" T1", "T2" ve spodní části jednotlivých setů, a to tak, že při
oddechovém čase družstva se zapíše stav bodů v okamžiku čerpání oddechového času z pohledu
družstva, které o něj žádalo (např.: 8:14 v případě, že družstvo prohrává),
udělené sankce:
- Napomenutí za mírně nevhodné chování se nezaznamenává!
- zapisovatel postupně zaznamenává do rubriky" SANKCE " tresty v okamžiku, kdy byly I. rozhodčím uděleny takto:
- za nevhodné chování zapíše zapisovatel číslo dresu hráče (nebo písmena ,,T''' (trenér), ,,AT" (asistent trenéra), "M" (masér), "L" (lékař ) do příslušného okénka podle druhu trestu. Písmenem "A"
nebo "BV" označí družstvo hráče, který se provinil. Zaznamená číslicí set, ve kterém k udělení došlo a stav bodů v okamžiku udělení trestu z pohledu potrestaného družstva ( např.: 2:5 v případě,
že družstvo prohrává),
- za zdržování zapíše zapisovatel místo čísla dresu hráče do příslušného okénka ("N", "T") písmeno
"Z",
- zdůvodnění udělení trestů" vyloučení" a "diskvalifikace" uvede rozhodčí v rubrice
"POZNÁMKY":" popř. na zadní straně zápisu.
2.3. Po skončení každého setu
- zapisovatel zapíše skutečný čas v okamžiku skončení setu do rubriky „Konec“ (ve tvaru např.:
10:18)
- zapisovatel zapíše do volného okénka pod sloupec bodů (1 - 40 pro 1. až 4. set) příslušnému družstvu celkový počet dosažených bodů (např.: 22) a dá je do kroužku
- zapisovatel zapíše do rubriky" VÝSLEDEK" příslušnému družstvu výsledné údaje příslušného
setu:
- do rubriky "A", "B" počet bodů dosažených v setu příslušným družstvem (např.: 22: 25 v případě, že družstvo ,,A" set prohrálo)
- do rubriky "MIN." dobu trvání setu v minutách (např.: 18)
2.4 V rozhodujícím setu:
2.4.1 před začátkem setu:
- v rubrice "DR.:" pro 5. SET: zapisovatel podle výsledku losování do levé části písmeny ,,A", "B"
nebo zkráceným názvem (např.: "TRO", "OLO") označí družstvo, které zahájí rozhodující set
z pohledu zapisovatele na "levé straně hřiště", do pravé části písmeny "B", ,,A" nebo zkráceným
názvem (např.: "OLO", "TRO") označí to družstvo, které zahájí rozhodující set z pohledu zapisovatele na "pravé straně hřiště"
- v rubrice ,,5. " SET ": označí kroužkem písmena "DR.:" u družstva, které v setu bude podávat
jako první.
2.4.2 V průběhu setu:
- zapisovatel vede zápis podle odstavce 2.2.
2.4.3 Po skončení setu:
- zapisovatel vede zápis podle odstavce 2.3.
- 32 -
část přílohy rozpisu soutěží
3. Po skončení utkání
3.1. Zapisovatel
,I ,
- v rubrice "VÝSLEDEK":
- v kolonce "SOUČET" sečte výsledky a časy jednotlivých setů
- v kolonce „VÍTĚZ:“ zapíše název vítězného družstva a poměr setů
- v rubrice "PODPISY PO UTKÁNÍ:" zajistí podpisy kapitánů obou družstev
- v rubrice" ZAPISOVATEL: " se do pravého okénka podepíše a předá jej rozhodčím.
3.2 Rozhodčí:
- provedou kontrolu úplnosti a správnosti zápisu ve všech rubrikách
- do rubriky" POZNÁMKY :'nechají zapsat kapitány družstev námitky vznesené v průběhu utkání
- pokud je nutné, uvedou, do rubriky „POZNÁMKY:“ skutečnosti z průběhu utkání
- podepíší zápis v rubrikách ,,1. ROZHÓDČÍ:" resp. ,,II. ROZHODČÍ:"
- v rubrice" DELEGÁT: " zajistí podpis delegáta, pokud byl určen
4. Poznámka:
- Pro vyplnění zápisu platí, že údaje, které jsou zapsány nebo označeny jsou platné. Ostatní údaje
a rubriky, které s výjimkou rubrik "DRUŽSTVO "A:.", "DRUŽSTVO B:" a "LIBERO" nebyly použity, se neproškrtávají!
Upozornění: Tento návod neplatí pro vyplňování mezinárodního zápisu a byl zpracován pro potřebu soutěží řízených Moravskoslezským krajským volejbalovým svazem.
- 33 -
část přílohy rozpisu soutěží
Příloha 12
Metodické pokyny pro platby poštovními poukázkami
Na základě rozhodnutí Českého svazu tělesné výchovy vstupuje v platnost dnem 1.1.2000 nový
platební systém plateb poštovními poukázkami A-V. Jedná se o zdokonalení a zrychlení této služby.
Složenky jsou opticky strojově zpracovávány, proto je nutné s nimi zacházet dle pokynu uvedených
na zadní straně složenky. (nepřekládat, nepopisovat, nepoškozovat).
Dle pokynů a informací z Krajského pracoviště byl zpracován návrh, výborem MS KVS projednán
a schválen na schůzi 15.5.2001. Tím se stal závazným pro všechny oddíly, kluby a družstva při platebním styku s MS KVS.
Jelikož se jedná o pokyny s dlouhodobou platností, žádáme Vás, abyste si tento materiál uschovali
a předali informace dalším členům vedení vašeho volejbalového oddílu - klubu. Dále upozorňujeme, že tento postup vyplňování složenek je platný pouze pro MS KVS. Neplatí pro ČVS.
Postup při vyplňování poukázky je standardní (dle předtisku) . Zvýšenou pozornost je nutno věnovat Variabilnímu symbolu, který se skládá z těchto číselných údajù:
__________________________ V. symbol___________________________________________
/ 1
/
2
symbol sportu
/ 3
symbol
OVS
/ 4
/
5
/
6 /
symbol oddílu
platby
7
/
8
symbol kategorie
/ 9
/
10
/
symbol účelu
__________________________ S. symbol___________________________________________
nevyplňovat
- 34 -
část přílohy rozpisu soutěží
Číselník symbolů
1. a 2. číslice musí být vždy 40 (volejbalový svaz), jinak peníze budou připsány jinému sportu
3. číslice určuje OVS. Jednotlivé okresy mají tyto následující symboly:
1 - OVS Bruntál
2 - OVS Frýdek - Místek
3 - OVS Karviná
4 - OVS Nový Jičín
5 - OVS Opava
6 - MěVS - Ostrava
4.,5. a 6. číslice jsou symboly oddílù dané ČSTV. Seznam oddílů a jejich symbolů je přílohou tohoto materiálu.
7. a 8. číslice určuje symbol kategorie:
01- ženy
02 - juniorky
03 - kadetky
04 - starší žákyně
05 - mladší žákyně
06 - muži
07 - junioři
08 - kadeti
09 - starší žáci
10 - platba za celý oddíl
9. a 10. číslice označuje symbol druhu platby dle níže uvedeného vzoru:
01 – licenční příspěvek jednotlivce
02 – soutěžní poplatek družstva
03 – neplnění péče o družstvo mládeže
04 - platby nařízené STK
05 - platby nařízené KM
06 - platby nařízené DK
07 - námitka - protest adresovaný STK
08 - odvolání proti rozhodnuti STK, DK
09 - kurz rozhodčích
10 - kurz trenérů
11 - ostatní platby (tiskopisy, pravidla, SŘV apod.)
12 - platby nařízené KR
V případě platby fyzickou osobou (trenér, rozhodčí, funkcionář apod.) se číslice 3. až 8. vyplní nulami. Fyzické osoby jsou povinny předložit doklad o úhradě hospodáři MS KVS.
- 35 -
část přílohy rozpisu soutěží
Seznam oddílů, jejich symbolů
určených pro platbu poštovními poukázkami. A – V
Během roku budou aktualizovány symboly jednotlivých okresů a oddílů. O všem budete informováni na
webových stránkách kraje.
OVS Bruntál: 3801 (symbol okresu 1)
symbol - název oddílu
003 – TJ Slavoj Bruntál
005 - TJ Kovohutě Břidličná
039 – TJ Rýmařov
021 - TJ Krnov
027 – TJ Město Albrechtice
OVS Frýdek –Místek: 3802 (symbol okresu 2)
006 – TJ Sokol Dobrá
013 – TJ Sokol Fryčovice
014 – TJ.Sokol Frýdlant n. Ostr.
015 – TJ Sokol Hnojník
020 - TJ Spartak Jablunkov
026 - Sokol Kozlovice
028 - Sokol Kunčice p.Ondřej.
033 - Sokol Metylovice (SK Metylovice o.s)
037 - TJ Sokol Mosty u Jabl.
045 - TJ Sokol Nýdek
049 - TJ Sokol Palkovice
055 - TJ Pražmo - Raškovice
057 - TJ Sokol Pstruží
058 – TJ Sokol Ropice
067 – TJ Sokol Staré Město o.s.
068 – TJ Důl Staříč
072 – SK Šenov
074 - TJ Třanovice
075 - TJ TŽ Třinec
504 – TJ Lignum Morávka
701 - TJ Sokol Frýdek - Místek
702 – TJ. Sokol Staříč
506 – VK Baška
OVS Karviná: 3803 (symbol okresu 3)
001 – TJ Baník ČSA Karviná
006 - TJ Jäkl Karviná
016 – TJ Slavoj Český Těšín
031 – TJ Dolu František H.Suchá
037 - SK volejbal Slávia Orlová
044 – TJ Petřvald
050 - Slávia Havířov
502 - SK Slezan Orlová
503 – TJ Start Havířov
504 – SK Gymnázium Orlová lutyně
505 – TJ Albrechtice u Č.Těšína
702 – TJ. Sokol Bohumín
OVS Nový Jičín: 3804 (symbol okresu 4)
003 – TJ Sokol Bernartice n.O.
005 – TJ Spartak Bílovec
010 - TJ Frenštát p.Rad.
012 - TJ Fulnek
015 – TJ Hodslavice
024 – Klub volejbalu Kopřivnice
035 - TJ Mořkov
037 - TJ Nový Jičín
040 - TJ Odry
042 – TJ Petřvald na Moravě
057 – TJ Vagonka Studénka
059 - TJ Kotouč Štramberk
079 – TJ SOU Frenštát p. R.
111 - ŠSK IR-Progres Bílovec
503 – SK při ZŠ T.G. Masaryka v Bílovci
701 – TJ Sokol Frenštát p/R
- 36 -
část přílohy rozpisu soutěží
OVS Opava: 3806 (symbol okresu 5)
007 – TJ Spartak Budišov n.Budišovkou
016 - TJ MSA Dolní Benešov
023 - TJ Hlučín
030 – TJ Hradec nad Moravicí
032 – TJ Spartak Chuchelná
036 - TJ Sokol Kateřinky
038 – TJ Sokol Kobeřice
040 - SK Komárov
044 – TJ Kravaře
048 – TJ Lhota u Opavy
060 – TJ Opava
061 - Slezan Opava
077 - TJ Sokol Sudice
081 – TJ Sokol Štěpánkovice
082 - TJ Tatran Štítina
089 - TJ Vítkov
091 - TJ Vřesina
094 – TJ Sokol Zlatníky
162 – SK SŠKG Opava
264 – SŠK MSZeOS Opava
269 – SK p.e.m.a. Opava
291 – SK ZŠ Region Melč
297 – SK Valdi Opava
330 – Slezský volejbalový club o.s.
501 - SK Happy sport Opava
502 - VK Kylešovice
503 - SK AZ Kylešovice
504 – VK Opava a.s.
MěVS Ostrava: 3807 (symbol okresu 6)
001 – TJ Mariánské Hory
004 – HTJ Odra Ostrava
009 - TJ Mittal Ostrava
016 – TJ Kunčičky
017 – TJ Sokol Dolní Lhota
025 - VŠSK VŠB Ostrava
026 – TJ SBD Ostrava Zábřeh
027 – TJ Sokol Horní Lhota
028 – TJ Sokol Hrabůvka
036 – TJ VD Start Ostrava
042 – TJ Sokol Stará Bělá
038 - TJ VOKD Poruba
051 - DTJ Polanka n. Odrou
072 – SK Šenov
078 – VK Vratimov
085 – TJ Velká Polom
501 – USK Slávie OU Ostrava
502 - VK DHL Ostrava
503 – VK SG Ostrava
701 – TJ. Sokol Poruba
703 – TJ. Sokol Svinov
704 – TJ. Sokol Ostrava-Poruba
Pokud se přihlásí další oddíly do soutěže, budou zde doplněny.
POZOR!!!
Na složenky ČVS do variabilního symbolu (VS) se vyplňuje vždy číslo kraje jako poslední 3 cifry v
10 místném čísle,
tedy například - MS KVS vyplní VS: 0000000081
Identifikační číslo MS KVS je 081
- 37 -
část přílohy rozpisu soutěží
Download

přílohy rozpisu MS KVS