Obálka:
1. strana – Kančil balabacký (Tragulus nigricans), The Philippine mouse-deer
2. strana – Vampýr dlouhojazyčný (Glossophaga soricina), Pallas’s long-tongued bat
4. strana – Socha mravence od Haralda Bäumlera v Asijské zahradě, Statue of giant ant it the Asia Garden
Z
O
G
I
C
Management
K
Vedení zoo
O
POD VINICEMI 9, 301 16 PLZEŇ
CZECH REPUBLIC
tel.: 00420/378 038 325, fax: 00420/378 038 302
e-mail: [email protected], www.zooplzen.cz
Á
Ing. Jiří Trávníček
Jiřina Zábranská
Ján Sýkora
Director
Economist
Assistent director
Vedoucí zoo. oddělení
Zootechnik
Zoolog
Jan Konáš
Svatopluk Jeřáb
Ing. Lenka Václavová
Bc. Tomáš Jirásek
Ing. Tomáš Peš
Head zoologist
Zootechnicist
Curator of monkeys, carnivores
Curator of reptiles
Head botanist, curator
of birds, small mammals
Botanist
O
T
A
N
I
C
K
Education and PR
Secretary
Veterinary
Á
Z
Propagace, PR
Sekretariát
Privátní veterinář
B
A
Jarmila Kaňáková
Mgr. Václava Pešková
Mgr. Martin Vobruba
Alena Voráčková
MVDr. Zdeněk Rampich
MVDr. Jan Pokorný
Botanik
A
Ředitel
Ekonom
Provozní náměstek
Botanický náměstek, zoolog
L
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
O
Provozovatel
H
R
Total Employees
135
A
Celkový počet zaměstnanců
(k 31. 12. 2012)
D
M
Ě
S
Jaroslav Vogeltanz, Jiří Trávníček, Tomáš Peš, Miroslav Volf,
Martin Vobruba, Jan Konáš, Jiřina Pešová, archiv ZOO a BZ, DinoPark
T
Fotografie:
Plzeň, statutární město
náměstí Republiky 1, Plzeň
IČO: 075 370
tel.: 00420/378 031 111
A
Zřizovatel
A
P
Redakce výroční zprávy: Jiří Trávníček, Martin Vobruba, Tomáš Peš, Alena Voráčková,
Jaroslav Vogeltanz, David Nováček a autoři příspěvků
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
1
OBSAH
Úvod ............................................................................................................................................1
Obsah..........................................................................................................................................2
Úvodní slovo ředitele ..................................................................................................................3
Nejvýznamnější události roku....................................................................................................5
Významná životní jubilea pracovníků ......................................................................................18
Seznam zaměstnanců ..............................................................................................................19
Ekonomické oddělení ..............................................................................................................21
Zoologické oddělení ................................................................................................................26
Veterinární péče ......................................................................................................................62
Botanické oddělení ..................................................................................................................64
Provozní oddělení ....................................................................................................................66
Výstavba expozice Život v podzemí ..........................................................................................70
Oddělení kontaktu s veřejností ................................................................................................72
Návštěvnost a návštěvníci ........................................................................................................88
Environmentální centrum Lüftnerka v roce 2012 ..................................................................89
Sokolnické ukázky při ZOO a BZ v roce 2012 ..........................................................................91
DinoPark Zoo Plzeň 2012 ........................................................................................................93
Podíl ZOO a BZ města Plzně na ochraně přírody v roce 2012 ..................................................95
Azyl pro „hnědé“ ....................................................................................................................111
Rok 2012 v pravěké osadě ......................................................................................................112
Odchov rajčatové žáby (Dyscophus quineti) v AKVA TERA Plzeň ..........................................115
Zvíře z titulní stránky ............................................................................................................118
Tuři v plzeňské zoo ................................................................................................................121
Svět v podzemí – nová perla plzeňské zoo ............................................................................125
Expozice AKVA TERA Zoo Plzeň slaví 50 let ............................................................................129
Miniexpedice Vipera aspis atra 2012......................................................................................132
Indie 21. 11.–15. 12. 2012 ......................................................................................................135
Expedice Nový Zéland 2012 ....................................................................................................142
Tenerife ..................................................................................................................................147
Podruhé na západ za brány orientu ......................................................................................153
Motýlí krása kolem nás … aneb lidé se mně často ptají, kam mizí motýli? ..........................158
Poděkování ............................................................................................................................167
Černobílá příloha
Seznam chovaných zvířat v roce 2012 ....................................................................................1
Kmotři v roce 2012................................................................................................................70
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Contents
2
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
Slavnostně zde byla odhalena pamětní plaketa vnukovi slavného generála Pattona –
G. Patton Wattersovi od akademického sochaře Františka Bálka.
Krize se bohužel nevyhnula ani naší zoo
a botanické zahradě, přesto ale klesla návštěvnost pouze o 9 %. Pokles se nevyhnul žádné
české a slovenské zoo, ale pozitivní je, že jsme
si udrželi místo mezi čtyřmi nejnavštěvovanějšími zoo obou zemí.
Dovolte mi na tomto místě co nejsrdečněji
poděkovat všem radním, zastupitelům a kolegům z magistrátu za neustálou maximální podporu našeho rozvoje a dále našim pracovníkům za jejich mimořádné pracovní nasazení,
obětavost a nadšení při budování a údržbě
naší zahrady. Zároveň bych rád poděkoval
všem příznivcům a sponzorům naší organizace za jejich přízeň, bez které bychom nikdy
nedosáhli těchto výsledků.
T
P
L
Z
Vážení přátelé,
je za námi další rok a je mou milou povinností jej zhodnotit z pohledu ředitele ZOO a BZ.
Hlavní událostí celého roku bylo bezesporu
dokončení a slavnostní otevření pět let připravované unikátní expozice Svět v podzemí. Opět
výrazně doplňuje vzhled zahrady a v určitých
ohledech překonává všechny dříve dokončené
expozice. Vznikla z bývalého generálního štábu
protiletecké obrany německé armády za 2. světové války. Tyto prostory jsme přebudovali
na „podzemní zoo“ několika kontinentů. Kromě
ptáků jsou zde zastoupeny prakticky všechny
skupiny živočichů. Asi nejzajímavější expozicí je
mořské akvárium s loděnkami hlubinnými.
V těsném okolí těchto prostor je neméně zajímavá botanická expozice, která ukazuje výseky
některých biotopů Plzeňského kraje.
Další novinkou bylo říjnové otevření prostorné voliéry pro jihoamerické dravce, kde
dominuje pár vzácných kondorů královských.
Za necelý milion korun jsme opravili další část
historického tropického pavilonu „Z“, tentokrát
jsme přestavěli ptačí voliéry pro drápkaté
opice, kde vynikají lvíčci zlatí.
Ke konci roku jsme spojili mladý pár indických nosorožců a na podruhé se zřejmě podařilo dosáhnout zabřeznutí samice Manjuly.
Poprvé v ČR jsme odchovali kriticky ohroženého sojkovce modrotemenného nebo v Evropě
řídce chovaného kančila balabackého.
V květnu při oslavách osvobození Plzně americkou armádou jsme přivítali několik milých
návštěv amerických a belgických veteránů,
kteří před americkým tankem Sherman v zoo
zavzpomínali na poslední dny 2. světové války.
O
Ing. Jiří Trávníček
Z
The director’s whole introduction
N
Ě
3
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Dear friends,
Another year is gone and my pleasant
duty is to evaluate it from the ZOO and BG
director’s point of view.
The main event of 2012 was without
doubt the finishing and opening of our unique exhibition “The Underground World”,
which had been prepared and rebuilt for five
years. It became a noticeable part of our
institution and in some aspect it represents
a great novelty. It was created from the former head office of anti-aircraft defence
of the German army during the World War II.
We rebuilt its bunkers to an “underground
zoo” of several continents. You can meet
practically all animal representatives there,
except birds. Perhaps the most interesting is
the sea aquarium with Chambered Nautiluses. The close neighbour of the underground world is also interesting botanical
exhibition, which shows samples of some
biotopes of the Pilsen region.
Another novelty was the October opening
of vast aviary for South American birds
of prey, which is dominated by rare King
Vultures.
We managed to do a reconstruction
of the tropical “Z” pavilion for 1 million CZK.
This time we rebuilt bird aviaries for small
monkeys from the Callithricidae family.
Golden Lion Tamarins are our biggest treasure there.
Towards the end of the year, our pair
of Indian Rhinos managed to mate and
the second time was hopefully successful.
For the first time in the Czech Republic,
we managed to rear the critically endan-
gered Yellow-throated Laughingthrush or in
Europe rarely kept Philippine mouse-deer.
In May, we welcomed a few visits
of American and Belgian veterans during
the Pilsen liberation celebration by the
American Army. They came to our zoo to see
the tank Sherman and to remember the last
days of the World War II. A memorial plaque
devoted to the grandson of general Patton –
G. Patton Waters was unveiled during that
occasion. The plaque was created by an academic sculptor František Bálek.
Crises showed even in our zoological and
botanical garden: the number of visitors went
down by 9 %. Decline in visitors number
occurred in all Czech and Slovakian zoos.
Positive is that Pilsen managed to keep place
among the four most visited zoos in both
countries.
Finally, I would like to thank all councillors, colleagues from Pilsen municipality for
ceaseless support of our development and
further to our staff for their great working
effort, devotion and enthusiasm for building
and maintenance of our zoological and botanical garden.
I would also like to thank all our fans and
sponsors for their favour. We would never get
such results without them.
Yours Jiří Trávníček
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The director’s whole introduction
4
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2012
The significant events in 2012
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
• Velikonoce s Plzeňským krajem
v Zoo Plzeň
Dne 4. 4. byly hosty plzeňské zoo děti z dětských domovů v Plzeňském kraji a členové
rady Plzeňského kraje. Byl připraven pestrý
program s velikonoční dílnou a vystoupením Světlany Nálepkové. Vrcholem
byla čestná adopce devíti obyvatel plzeňské zoo!
– Domino Plzeň a pan hejtman Milan
Chovanec jsou patrony hrošíka liberijského
– Planá a radní Mgr. Miroslav Brabec jsou
patrony geparda súdánského
– Nepomuk a p. radní František Bláha jsou
kmotry žirafy Rothschildovy
– Horšovský Týn a pan radní Václav Koubík
jsou kmotry kudu velkého
– Tachov a p. náměstek Jaroslav Bauer jsou
kmotry zebry Chapmannovy
– Staňkov a p. radní MUDr. Václav Šimánek
jsou kmotry pštrosa dvouprstého
– Trnová a p. náměstek hejtmana Jiří
Struček jsou kmotry makaka lvího (samičky Madlenky)
– Kašperské Hory a p. radní Ing. Petr Smutný
jsou kmotry páru velbloudů dvouhrbých
– Horšovský Týn a p. náměstek hejtmana Ivo
Grüner jsou kmotry kulana turkmenského
O
• Tři noví hrošíci v Zoo Plzeň
Ze Zoo Rotterdam dorazili na jaře 3 noví hrošíci liberijští. Na čtveřici doplnili v půlce
dubna počet plzeňských hrošíků liberijských
dva nově příchozí. Jde o samičku Monicu
a jejího syna C. P. z rotterdamské zoo. Ten byl
jednou z hlavních hvězd sezóny 2012
v plzeňské zoo. Oba se velice opatrně seznamovali s novým prostředím a několik dní se
při jakýchkoliv pochybách o zvucích a dění
kolem sebe uchylovali do bazénu. Monica se
narodila 2. 9. 1998 v německé zoo v Duisburgu, sameček C. P. Leipimu a Monice
18. 10. 2011 v Rotterdamu.
Právě sedmadvacetiletý Leipi dorazil do
Plzně již v lednu. Na čtveřici celou skupinu
uzavírá jednadvacetiletá samička Pompe.
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Dne 4. 4. děti z Dětských domovů a radní Plzeňského kraje v zoo; DD Domino Plzeň a hetjman Milan Chovanec
Childrens’ Home Domino Pilsen and Milan Chovanec – Pilsen county representative – are the benefactors
of our Pygmy Hippo
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
5
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2012
• Návštěvy veteránů 2. světové války –
amerických, belgických a G. Pattona
Watterse
Rok po slavnostním odhalení tanku M4
Sherman navštívili v květnu opět američtí
veteráni ZOO a BZ města Plzně. Prošli se od
statku Lüftnerka k žirafám a nosorožcům,
k expozici tanku a podzemí i za orlem bělohlavým Sendy, která se zatím začala dospěle vybarvovat. Slavnostně byla odhalena
pamětní plaketa vnuku generála Pattona
panu G. P. Wattersovi na tanku M4 Sherman. Z veteránů byli přítomni například
Erik O. Peterson, Marion Kirkham, Earl
Ingram, George Thompson, Thomas Grissop nebo Stephen Mason. Na památku
dostali druhé číslo loňského ročníku časo-
pisu Iris se společnou fotografií amerických
veteránů při odhalování tanku Sherman
v květnu 2011. Do zoo přišla i trojice belgických válečných veteránů, kteří osvobodili
např. Holýšov. Dne 1. 7. navštívil ZOO a BZ,
zejména kvůli expozici Svět v podzemí, pan
George Patton Watters. Přišel v doprovodu
sochaře Františka Bálka, pana Jiřího Lavičky
a dalších plzeňských přátel. Navštívil celou
zoo, zúčastnil se krmení šimpanzů, ale nejvíce
času strávil v podzemí. Velmi kvitoval úsilí pracovníků zoo v posledních týdnech dokončování a příprav, ocenil rovněž výsledný stav. Naposledy viděl expozice během letošních Slavností svobody počátkem května. ZOO a BZ je
hrdá, že má příznivce a přátele mezi takovýmito osobnostmi a těší se na další setkání.
Otevření Světa v podzemí 26 . 6. Přítomni: ředitel zoo Ing. Jiří Trávníček, primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa,
hetjman Plzeňského kraje Milan Chovanec, radní města Plzně Irena Rottová a majitel realizující firmy Petr Pohl
Opening of the Underground World exhibition on 26. 6. incl. the Zoo director Ing. Jiří Trávníček,
Mgr. Martin Baxa, the Pilsen Mayor, Milan Chovanec – Pilsen county representative, the councillor
of the Pilsen town Irena Rottová and the owner of the Pohl company
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The significant events in 2012
6
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
• Otevřen Svět v podzemí
Malý zapomenutý domeček ve svahu pod
botanickou zahradou léta ukrýval vstup
do podzemních prostor, o kterých vědělo jen
několik zasvěcenců. Před několika málo lety
přišel nápad upravit toto místo do zoologické
podoby naučné expozice. Odhalení tanku M4
Sherman v roce 2011 bylo předzvěstí dokončení několikaletého snažení a otevření samotné expozice v červnu 2012. Ačkoliv v zoologických zahradách bývají budovány expozice
sklepů nebo noční pavilony, rozsah a charakter plzeňské expozice nemá v ČR ani blízkém
okolí obdoby. Expozice stála 35 mil. Kč a byla
budována několik let. Přináší unikátní spojení živočichů, rostlin, naučných informací,
vzniku života, historie planety Země, této
lokality i města Plně nejen za 2. světové války.
Pásku slavnostně přestřihli pan primátor
a pan hejtman.
A
O
• Proběhly 4 koncerty na amfiteátru
Po letech se vrátili na Lochotín Alexandrovci. Rádio Blaník přivezlo tváře české
populární hudby nejen 80. let (Kamélie,
Dalibora Jandu, Hanu Zagorovou atp.).
Skupina Mandrage jménem Majálesu adoptovala šimpanzici Zedoenju. Skupina
Uriah Heep, jako tvář Metalfestu, převzala
patronát nad medvědy Eliškou a Honzíkem.
O
L
O
G
I
C
K
Á
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
T
A
P
L
Z
• Lev berberský – Matýsek
Nový dvouletý přírůstek ze Zoo Olomouc
dorazil do Plzně 13. 6. 2012. Je pravnukem lva
Vilíka, kterého nahradil. Hned 27. června oslavil 2. narozeniny. Jeho čestnou patronkou se
stala mecenáška umění paní Meda Mládková.
S
• Velvyslanci JV Asie v ZOO a BZ
V pátek 20. dubna 2012 poctila svou návštěvou výprava čtyř asijských velvyslanectví,
na fotografii zleva je paní velvyslankyně
Filipín Evelyn D. Austria-Garcia, mladičký
první tajemník Thajska Chuchart Jirojkul,
pan rada velvyslanectví Indonésie A. Guntur
Setyawan, zástupce velvyslance Vietnamu
pan Hoang Thuy Duong, atašé filipínského
velvyslanectví Ramon A. Gaspar a pan ředitel plzeňské zoologické a botanické zahrady
Ing. Jiří Trávníček. Vzácná návštěva se uskutečnila u příležitosti podpory Kampaně
ZOO a BZ na podporu ohrožené filipínské
fauny a také Záchranného centra Talarak
na ostrově Negros. Plzeňská zahrada pracuje
na in-situ projektu Pomáháme i venku za hranicemi od roku 2010–11. Přidala se k Faunus,
o. s. Liberec a také k Zoo Liberec, jenž tento
projekt, Záchranné centrum i ochranářské
a osvětové aktivity českého terénního vědeckého pracovníka, bývalého ošetřovatele
plzeňské zahrady, Pavla Hospodářského,
podporují od roku 2008.
Všichni členové výpravy nás morálně podpořili v naší činnosti a sami se také aktivně
k nám připojili. Paní velvyslankyně Filipín
předala panu řediteli dva certifikáty na celkem 15 000 Kč ve prospěch veřejné sbírky
Talarak, kterou vyhlásilo Faunus, o.s. Liberec.
Hostům jsme ukázali plzeňskou zahradu,
a především ty expozice, které jsou domovem
asijských druhů zvířat. Věříme, že navázaná
spolupráce se bude nadále prohlubovat. Paní
velvyslankyně a ostatní zástupci velvyslanců
nám srdečně poděkovali, že se věnujeme
ochraně přírody také v jihovýchodní Asii.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
7
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2012
• Česká televize Ostrava natáčela pořad
„Ze zoo do zoo“
Ze zoo do zoo, tentokrát o plzeňské zoo
v České televizi! V sobotu 30. 6. byl díl odvysílaný v premiéře v 9.20 hodin na ČT2!
Dokumentární cyklus. Eliška a Honzík, slavní medvědí sourozenci, ale i další neobyčejní obyvatelé plzeňské zoologické zahrady
(nosorožci, hrošíci, želvy ostruhaté, vydry).
Dokumentární cyklus České televize s herečkou Vandou Hybnerovou.
• 27. 7. uplynulo 50 let od otevření expozice Akva Tera. Výročí se věnuje samostatný příspěvek v této zprávě
• Páření nosorožců
Dne 23. 8. 2012 došlo k úspěšnému spojení
indických nosorožců Manjuly (* 28. 4. 2008
V Tierparku Berlin) a Baabuua (* 4. 11.
2003 v Zoo Basilej). Manjula projevila
všechny znaky říje a vyzývala Baabuua
k páření. Její snaha nevyšla naprázdno
a před polednem došla k naplnění. Pracovníci zoo budou s napětím čekat, zda z prvního spojení přijde mládě. Březost indických
nosorožců dosahuje 460–490 dní. Celková
početnost druhu dosahuje na 2 500 jedinců.
V Evropě je nyní chová 24 zoo, celkem 63 kusů. Baabuu a Manjula jsou jediní dva svého
druhu v ČR v současnosti.
• Otevření jihoamerických expozic 18. 9.
Od 13. hodiny dne 18. září slouží zrekonstruované voliéry jihoamerické fauny oficiálně návštěvníkům a zvířatům. Slavnostního otevření se ujal pan náměstek primátora města Plzně Martin Zrzavecký. Díky
opravě zmizely předposlední zastaralé
a nefunkční expozice v zoo. Bývalé voliéry
papoušků sloužily bezmála 50 let. Obyvateli
nových 8 expozic jsou: ary vojenské, aguti,
hutie, moka skalní, kuandu (stromoví dikobrazi), pásovci štětinatí a kulovití, mirikiny,
kosmani bělovousí, noví lvíčkové zlatí,
tamaríni sedloví, bělohubí, žlutorucí a vousatí-císařští.
Nová voliéra kondorů
New vultures’ aviary
• Slavnostního otvírání voliéry kondorů
11. 10. 2012
Nová voliéra v severní části zoo hostí 6 kondorů ve 3 druzích, poprvé kondory královské. Kolekci doplňují seriemy a čimango falklandský. Hosty akce byli mj.: Mgr. Martin
Baxa, primátor města Plzně; náměstci primátora, E. Herinková a M. Zrzavecký; generální
ředitel společnosti ČEZ Zákaznické služby
Igor Šmucr. Impuls voliéře přinesli v podobě
vyřazených padesátihaléřů v roce 2009 děti
z mnoha škol a veřejnost v akci El kondor
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The significant events in 2012
8
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
Otvírání voliéry kondorů 11. 10. 2012 – Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně; náměstci primátora,
E. Herinková a M. Zrzavecký; generální ředitel společnosti ČEZ Zákaznické služby Igor Šmucr a další
Opening of vultures’ aviary on 11th October 2012 – Mgr. Martin Baxa, the Pilsen Mayor; his deputies
Mrs. E. Herinková and M. Zrzavecký; Igor Šmucr the managing director of ČEZ Zákaznické služby
B
O
T
I
C
K
Á
Z
A
H
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
• Vítání posledního návštěvníka a lva
Matýska
Jako tradičně byl v poledne 31. 12. přivítán
symbolický poslední návštěvník ZOO a BZ
roku 2012. Letos jsou jím dvě malé
Plzeňanky Bára (9) a Anička (6) Jindrovy
s doprovodem. Přivítala je tajemnice
Magistrátu města Plzně paní Ing. Dagmar
Škubalová a ředitel ZOO a BZ Ing. Jiří
Trávníček. Jubilejní návštěvnice obdržely
propagační a dárkové předměty zoo
a Města Plzně. Děvčata chodí do zoo 3× za
rok, mají ráda klokany, lva a pouštní lišky.
R
• Vzácné odchovy a importy
První mládě kudu velkého – samička – přišlo
na svět 8. 10. 2012 zkušené samici Bomě.
N
• Zoo poprvé samostatným vystavovatelem na veletrhu CR ITEP!
Na veletrhu ITEP v termínu 20.–22. 9. v plzeňské hale Lokomotivy plzeňskou zoo
reprezentovali na samostatném stánku pracovníci propagačního oddělení a hlavně
želva ostruhatá spolu s krajtou královskou.
K dispozici byly propagační materiály
o který byl enormní zájem, časopis Iris, letáčky i průvodce udělala radost nejedné
(nejen) dětské dušičce. Prezentována byla
i ochranářská činnost ZOO a BZ na Filipínách a došlo i k pozvání všech návštěvníků na pódiu. Jako každoročně proběhlo
vyhlášení a obdarování vítězů Prázdninové
štafety.
Čerstvě sestavený pár kančilů balabackých
již má potomka, o kterého vzorně pečuje!
Mládě narozené 27. 9. je samička a je českým prvoodchovem. Novým druhem v plzeňské zoo je dvojice mladých zoborožců
rýhozobých, odchovanců zoologického
zahrady Avifauna v Alphenu. Po letech byl
v Plzni odchován hřebeček kulana, v ČR
máme jedinou chovnou skupinu.
A
pade. Nejúspěšnější škola ze Staňkova byla
rovněž přítomna slavnosti.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
9
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2012
• Three new Pygmy Hippopotamuses in
the Pilsen zoo
They came from the Rotterdam zoo in the
middle of April – a female Monica and
her son C. P. C. P. became one of the main
stars of 2012 season in our zoo. Both of
them slowly got used to their new environment and in the first few days took
shelter in their pool if they did not feel
secure. Monica was born on 2nd September 1998 in a German zoo Duisburg.
C. P. was born on 18th October in 2011 in
Rotterdam.
His 27 years old father Leipi arrived to
Pilsen in January. The fourth animal is
a 21 years old female Pompe. During
warm days they all love being outside. In
2013, it will be 100 years since the Pygmy
Hippopotamus was described as still
living animal. Till then, it was considered
to be extinct in prehistoric times.
• Easter with the Pilsen district in Zoo
Pilsen
On 4th April, the zoo hosted kids from
Pilsen district children’s homes. They enjoyed a rich program in our Easter creative
camp and a show of Světlana Nálepková.
The event culminated by an honourable
adoption of 9 Pilsen zoo inhabitants:
– Children’s Home Domino Plzeň and the
district representative Milan Chovanec
are the benefactors of the Pygmy
Hippopotamus
– Children’s Home Planá and the councillor Mgr. Miroslav Brabec are the benefactors of the Cheetah
– Children’s Home Nepomuk and the councillor František Bláha are the benefactors
of the Rothschild’s Giraffe
– Children’s Home Horšovský Týn and the
councillor Václav Koubík are the benefactors of the Greater Kudu
– Children’s Home Tachov and the deputy
Jaroslav Bauer are the benefactors of the
Chapman’s Zebra
– Children’s Home Staňkov a councillor
MUDr. Václav Šimánek are the benefactors
of the Common Ostrich
– Children’s Home Trnová and the deputy
the district representative Jiří Struček are
the benefactors of the Lion-tailed Macaque
(female Madlenka)
– Children’s Home Kašperské Hory and the
councillor Ing. Petr Smutný are the benefactors of a pair of Bactrian Camels
– Children’s Home Horšovský Týn and the
deputy the district representative Ivo
Grüner are the benefactors of the Onager
• Visits of the World War II veterans from
the USA and Belgium and G. Patton
Watters
A year after the unveiling of the tank M4
Sherman, the American veterans visited
our ZOO and BG again. They walked from
the Lüftnerka farm to giraffes and rhinos,
reached the tank and went through the
new underground exhibition. Memorial
plaque devoted to the grandson of General
Patton – G. Patton Waters was unveiled on
the tank. Veterans Erik O. Peterson,
Marion Kirkham, Earl Ingram, George
Thompson, Thomas Grissop or Stephen
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The significant events in 2012
10
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
friends among such personalities and
looks forward to the next meeting.
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
• Ambassadors from the South East
Asia in the Pilsen ZOO and BG
On Friday 20th April 2012, the zoo hosted
a visit of four Asian ambassadors. On the
photograph, there are from the left: the
Ambassador of Philippines Evelyn
D. Austria – Garcia, the first deputy of
Thailand Chuchart Jirojkul, the councilDne 20. 4. 2012 navštívili zoo velvyslankyně Filipín
lor of Indonesian Embassy A. Guntur
Evelyn D. Austria – Garcia, 1. tajemník Thajska Chuchart
Setyawan, the representative of the
Jirojkul, rada velvyslanectví Indonésie A. Guntur
Ambassador of Vietnam Mr. Hoang Thuy
Setyawan, zástupce velvyslance Vietnamu Hoang Thuy
Duong, atašé filipínského velvyslanectví Ramon A. Gaspar
Duong, the attaché of the Philippine
On Friday 20th April 2012, our zoo was visited by the
Embassy Ramon A. Gaspar and the direcambassador of the Philippines Mrs. Evelyn D. Austria –
tor of the Pilsen Zoological and Botanical
Garcia, 1st secretary of Thailand Mr. Chuchart Jirojkul,
Garden Ing. Jiří Trávníček. The visit took
the councillor of the Indonesian embassy Mr. A. Guntur
place on the occasion of supporting the
Setyawan, deputy of ambassador of Vietnem Mr.
Hoang Thuy Duong and the ataché of the Philippines
zoo campaign of endangered fauna of the
Embassy Mr. Ramon A. Gaspar
Philippines and the Talarak Foundation
on the Negros Island. The Pilsen zoo coMason were present during this memoroperates on the in-situ project. Since
able event. They also wanted to see the
2010–11 we have helped also abroad.
Bald Eagle Sendy, which started to show
A Citizens’ Association Faunus from
off its adult coloration.
Liberec as well as the Liberec zoo have
The mentioned plaque was created by an
supported Talarac since 2008 as well as
academic sculptor František Bálek, who
protective and educational activities of
on the 1st July accompanied George Patton
its Czech scientific worker – former keeWatters and Mr. Jiří Lavička to the tank.
per of the Pilsen zoo – Pavel Hospodářský.
Mr. Waters was also interested in the
All the representatives expressed their
newly opened underground exhibit. But
moral support to our activities and joined
he went through the whole zoo. He
in by handing over two certificates worth
acknowledged the effort of zoo staff for
15,000 CZK to support Talarak. Our dear
the whole work on the exhibit and the
guests were then showed around the gargreat progress done since last year. The
den with stress on the exhibits with Asian
species. We believe that the gained coopePilsen zoo is proud to have fans and
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
11
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2012
Ě
The significant events in 2012
• Four concerts took part in the amphitheatre
The Aleksandrov Red Army Choir came
back after many years. The Blaník Radio
brought popular Bohemian faces not only
from the 80ties. The Mandrage band became the benefactors of Zedoenja chimpanzee. The Uriah Heep band took under
their wings over our bears Eliška and
Honzík.
• The Underground World Exhibit
Opened
A forgotten little house in a slope under
the botanical garden had been hiding the
entry to underground for many years.
Only a few people knew about it. A couple
of years ago, there was an idea to adjust
this place to an educational exhibit. The
unveiling of the tank Sherman in 2011 was
the herald of the finishing of the exhibit
after three-year effort. Although zoo gardens offer exhibits in cellars or nocturnal
pavilions, the extent and character of the
Pilsen exhibition cannot be compared with
them not only in the Czech Republic. The
cost of the work was 35 mil. CZK and it
offers a unique connection of animals,
plants and education regarding the rise of
life and the history of the Earth. It also displays valuable information about the place
itself and the Pilsen town not only during
the World War II. The tape was cut by the
Lord Mayor of the Pilsen town and the
district representative.
• African Lion – Matýsek
The two years old lion came from the
Olomouc zoo on 13th June 2012. It celebrated its 2nd birthday on 27th July. Meda
Mládková, a benefactress of art, became
his honourable godmother.
Dne 18. září proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaných voliér jihoamerické fauny, hostem zoo byl
pan náměstek primátora města Plzně Martin Zrzavecký
18th September, opening of reconstructed aviaries for the South American fauna. The deputy assistant
of the Pilsen Mayor Mr. Martin Zrzavecký was present as well
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
ration will keep deepening with time. All
rare guests thanked us for taking part
in protecting Asian nature.
12
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
• The ceremonial opening of the condors’ aviary 11th October 2012
The new aviary in the northern part of the
zoo creates home for 6 condors in three
species. King Vultures can be seen for the
first time. The collection is enriched by
seriemas and the Striated Caracara. The
guests during this event were for example
Mgr. Martin Baxa, the Lord Mayor and his
deputies E. Herinková and M. Zrzavecký;
the director of ČEZ Zákaznické služby
Igor Šmucr. The aviary erection was supported by a collection of fifty haler coins
“E1 kondor pade” by children from many
schools and the public. The Staňkov school was the most successful and its representatives were also present.
I
A
L
Z
• Zoo on CR ITEP trade show
The trade show ITEP took place during
20th–22nd September in the Pilsen hall
P
• Opening of the South American exhibit
on 18th September
The newly reconstructed aviaries of South
American fauna are officially opened
L
• Mating of rhinos
On 23rd August 2012, there was the first
successful connection of our Indian Rhinos
Manjula (born on 28th April 2008 in
Tierpark Berlin) and Baabuu (born on 4th
November 2003 in the Basel zoo). Manjula
was showing all signs of rut and invited
Baabuu to mate by whistling. They were
successful. The zoo staff will wait for the little rhino. The gravidity in rhinos takes about
460–490 days. The total number of living
animals reaches 2,500. There are 24 of them
in European zoos. And there are 61 of them
kept in zoos worldwide. Only four calves
were born in 2012. Baabuu and Manjula are
at present the only animals in the Czech
Republic. Zoo Dvůr Králové reared a male
Nimo and female Nova in the past.
O
• 27th July the Akva Tera celebrated the
50th anniversary of its opening
from 1 p.m. and 18th September. The exhibit was opened by the Lord Mayor deputy
Martin Zrzavecký. This reconstruction
meant that one of last two remaining obsolete exhibits disappeared from the zoo. The
former parrot aviaries served for almost
50 years. The inhabitants of the eight new
exhibits are: Military Macaws, agoutis,
hutias, Rock Cavies, Brazilian Porcupines,
Big Hairy Armadillos and Southern Threebanded Armadillos, Night Monkeys, Common Marmosets, newly Golden-headed
Lion Tamarins, Saddle-back Tamarins
Red-chested Tamarins, Red-handed Tamarins and Emperor Tamarins.
O
• The Czech TV Ostrava shot a program
„From Zoo to Zoo”
“From Zoo to Zoo”, this time about the
Pilsen zoo on the Czech TV! A documentary
series – Eliška and Honzík, the famous
bear siblings, but also other unusual inhabitants of the Pilsen zoological and botanical garden (rhinos, pygmy hippos, spurred
tortoises or otters) was broadcast on
Saturday 30th June at 9:20 on CT2.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
13
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2012
Ě
The significant events in 2012
the director of the ZOO and BG Ing. Jiří
Trávníček.
The young visitors received promotional
materials and little presents. The girls visit
the zoo 3times a year. They like kangaroos,
lions and desert foxes.
• Rare rearings and arrivals
The first offspring of the Greater Kudu –
a female – was born on 8th October 2012 to
an experienced female Boma. The newly
joined pair of the Philippine Mouse-deer
reared an offsprings with great care. The
little female was born on 27th September
and it is the first reared animal of this species in the country. A pair of young
Tarictic Hornbills reared in Avifauna zoo
in Alphen is also a new species to the
Pilsen zoo. After many years the zoo
reared a male foal of the Onager. Our
group is the only one able to breed in the
Czech Republic.
• Welcoming of the last visitor and
Matýsek, the lion
As traditionally, on 31st December noon
we welcomed the last symbolical visitor of
our ZOO and BG of 2012. They were two
little girls Bára (9) and Anička (6)
Jindrovy from Pilsen. They were welcomed by the Pilsen town municipality
secretary Ing. Dagmar Škubalová and
Hostem zoo byla mecenáška umění paní Meda
Mládková spolu s JUDr. Jiřím Pospíšilem
Meda Mládková – an art lover and supporter –
together with JUDr. Jiří Pospíšil
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
“Lokomotiva”. The Pilsen zoo had a boot
there with the African Spurred Tortoise
and the Ball Python. Visitors of the show
were interested in the displayed promoting materials such as the IRIS magazine, bulletins and zoo guide. The protective activities in Philippines were also
presented. As every year, the announcing
and awarding winners of the “Prázdninová štafeta” – a holiday competition
took place.
14
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
Poprvé v ČR hostila plzeňská zoo evropské setkání sběratelů literatury o zoo Zoohistorica, šlo o 22. ročník
For the first time in the Czech Republic the Pilsen zoo hosted the European meeting of collectors of zoo
literature – “Zoohistorica”. It was the 22nd annual
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
V prosinci zoo navštívil místopředseda Senátu PČR MUDr. Přemysl Sobotka
MUDr. Přemysl Sobotka – the deputy chairman of the Senate of the parliament of the Czech Republic
visited Pilsen zoo in December
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
15
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2012
Vernisáž výstavy dětských prací k lidoopí kampani EAZA
The opening of children work exhibit themed EAZA ape campaign
Dne 17. 10. hostila plzeňská zoo komise UCSZOO ekonomickou a stavební
On 17th October, Pilsen hosted the economical and building committee of the UCSZOO
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The significant events in 2012
16
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
Příjezd nového lva berberského Matýska 13. 6. 2012
The arrival of the lion Matýsek on 13th June 2012
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Prodejna Suvenýry u lemura je v sezóně oblíbená
The souvenir shop “At Lemur” is very popular in the main season
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
17
Life Jubilees of Employees
50 let
60 let
65 let
Eva Janoušková
pokladní
Karel Makrlík
hosp. správa
František Hykeš
propagační odd.
Pracují v zoo více než 15 let
Wo r k J u b i l e e s o f E m p l o y e e s ( m o r e t h a n 15 y e a r s )
Jindřich Klas
Mgr. Václava Pešková
středisko hosp. správy
botanik
17 let
Luděk Kubáň
středisko hosp. správy
18 let
Marek Hankovec
zahradník
19 let
Roman Krejčí
Věra Březinová
chovatel
hosp. středisko (statek)
20 let
Zdeněk Bříza
Monika Kavková
Šárka Sýkorová
zahrad. středisko
nákupčí
zahrad. středisko
21 let
Luboš Hlavnička
Jiří Lepič
Luděk Zach
chovatel
hosp. správa
chovatel
22 let
Svatopluk Jeřáb
zootechnik
B
23 let
Konáš Jan
kurátor
A
26 let
Marie Vaňousková
zahr. středisko/archiv zoo
27 let
Jana Soukupová
zahr. středisko
29 let
Ing. Jiří Trávníček
ředitel
30 let
Václav Trejbal
chovatel
32 let
Růžena Weberová
chovatelka
33 let
Tomáš Weber
chovatel
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
16 let
Á
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA PRACOVNÍKŮ
ZOO A BZ V ROCE 2012
18
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
S E Z N A M Z A M Ě S T N A N C Ů Z O O A B Z K 31. 12 . 2 012
L i s t o f E m p l o y e e s o n 3 1s t D e c e m b e r 2 0 1 2
Z
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
SOUKUP Michal
SOUKUPOVÁ Hana
STAŠEK Miloslav
ŠEFL Jaroslav
ŠEFL Marcel
ŠEVČÍK Martin
ŠKACH Ondřej
ŠLOUF Jan
TOMAN Martin
TREJBAL Václav
VAINEROVÁ Anna
VANIŠOVÁ Eliška
VIDUNA Richard Mgr.
VYZRÁLOVÁ-LAZEBNÍKOVÁ
Šárka
WEBER Tomáš
WEBEROVÁ Růžena
ZÁBRANSKÝ Martin
ZACH Ludvík
ZÍKA Aleš
ŽIŽKOVÁ Daniela
L
A
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Středisko hospodářské
správy (SHS)
BEČVÁŘOVÁ Drahomíra
BENDA Zdeněk
BLÁHA Petr
FINGER Pavel
HORVÁTH Pavel
JAMBOR Jiří
KALISTOVÁ Marcela
KLAS Jindřich
KOLENA Jiří
KOTEN Stanislav
KŘIVÁČEK Emil
KUBÁŇ Luděk
H
BOUDOVÁ Petra
BŘEZINOVÁ Věra
BULTAS Robert
CIHLÁŘ Vlastimil
CZINNEROVÁ Gabriela
DBALÁ Helena
DOHNAL Jan
DOHNAL Miroslav
DOXANSKÁ Lenka
DOXANSKÝ Jiří
FAFLÍKOVÁ Alena
GANDURSKI Jiří
HANLOVÁ Barbora
HASCHOVÁ Simona
HLAVNIČKA Luboš
HŘEBÍK Milan
KORANDA Martin BcA.
KOŠATKA Tomáš
KOVÁŘ Pavel
KRATOCHVÍL Václav
KREJČÍ Roman
LADMANOVÁ Anna
LADMANOVÁ Jaromíra
LÁZŇOVSKÝ Martin
LOPATOVÁ Jana
MACÍK Tomáš
MAČAS Miroslav
MAŇHAL František
MAZANCOVÁ Petra
MRÁČKOVÁ Kateřina
NACHTIGAL Marek Bc.
NOVÁKOVÁ Monika
ORDÁŇOVÁ Martina
PÁNOVÁ Pavlína Bc.
PEŠKOVÁ Helena
SEDLÁK Roman
O
Chovatelé – Zoologický úsek
ALBL Ondřej
BADALA Martin
BANDURIČOVÁ Kateřina
BENEŠ Antonín
BENEŠOVÁ Kristýna
BÖHM Petr
BÖHMOVÁ Jitka
O
THP pracovníci („Technici“)
ADAMEC Miroslav
BLÁHOVÁ Michaela
HYKEŠ František Ing.
JEŘÁB Svatopluk
JIRÁSEK Tomáš Bc.
KAASOVÁ Vendulka
KAŇÁKOVÁ Jarmila
KAVKOVÁ Monika
KAZDA Robert
KONÁŠ Jan
KOZÁK Petr
LOHROVÁ Karla
PALACKÁ Miroslava
PEŠ Tomáš Ing.
PEŠKOVÁ Václava Mgr.
PEŠOVÁ Jiřina
PLUHAŘOVÁ Ivana
SÝKORA Hynek
SÝKORA Ján
SZABÓOVÁ Martina
TRÁVNÍČEK Jiří Ing.
TYPLTOVÁ Taťána
VÁCLAVOVÁ Lenka Ing.
VOBRUBA Martin Mgr.
VOGELTANZ Jaroslav
VORÁČKOVÁ Alena
ZÁBRANSKÁ Jiřina
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
19
S E Z N A M Z A M Ě S T N A N C Ů Z O O A B Z K 31. 12 . 2 012
KVĚTOŇOVÁ Jana
LEPIČ Jiří
MACHULDOVÁ Marie
MAKRLÍK Karel
PREISOVÁ Helena
ŠKUBAL Jindřich
TREML Roman
TYPLT Karel
UHER Josef
VACKOVÁ Svatava
VÍTEK Zdeněk
VONÁŠEK Jaroslav
Zahradníci
ADÁMKOVÁ Pavla
BŘÍZA Zdeněk
ČECHOVÁ Miroslava
HADAČ Václav
HANKOVEC Marek
JANOUŠKOVCOVÁ Hana
MARTANOVÁ Helena ing.
MATULOVÁ Radmila
NEJDL Milan
RICHTEROVÁ Lenka
RŮŽKOVÁ Růžena
SOUKUPOVÁ Jana
SÝKOROVÁ Šárka
VAŇOUSKOVÁ Marie
ŽEBROVÁ Petra
Pokladní, recepční
BUŠKOVÁ Martina
JANOUŠEK Tomáš
JANOUŠKOVÁ Eva
KAJEROVÁ Libuše
KOBZA Bohuslav
MAJEROVÁ Martina
ŠVADLENKA Jaroslav
VÍTOVCOVÁ Olga
VYŠKOVSKÁ Vendulka
Prodejna, hospodářská
činnost
JAKLOVÁ Jana
KOVÁŘÍKOVÁ Zdeňka
V roce 2012 nás opustili dva naši kolegové, pan Zdeněk Soukup (ošetřovatel úseku Česká
řeka) a Josef Vainar (ošetřovatel úseku Afričtí kopytníci). Nikdy na ně nezapomeneme
a výsledky jejich práce budou stále sloužit návštěvníkům.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
L i s t o f E m p l o y e e s o n 3 1s t D e c e m b e r 2 0 1 2
20
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
Economical Department Report 2012
Z
Jiřina Zábranská
O
L
O
G
I
C
K
řejnost otevřena expozice „Svět v podzemí“
v částce 37 885 tisíc Kč a pořízena dvě vozítka
pro handicapované osoby v ceně 90 tisíc Kč.
V roce 2012 jsme obdrželi dary za 920 tisíc Kč.
Soběstačnost, tj. vlastní příjmy + sponzorské dary je 40,34 % a bez sponzorských darů
činí 39,53 %.
O
Rok 2012 byl ekonomicky rokem úspěšným, hospodaření zahrady skončilo se ziskem 282 tis. Kč, z toho hlavní činnost
s výsledkem –5 122 tisíc Kč a vedlejší činnost
+5 404 tisíc Kč.
Byly profinancovány náklady na voliéru
pro kondory v částce 2 505 tisíc Kč, pro ve-
Á
A
B
Pro činnost jsme obdrželi provozní účelové prostředky v částce 68 086 613 Kč
Dotace MŽP
1 259 613 Kč
Pomocný analytický přehled
65 000 Kč
Satelitní telemetrie chřátala polního
200 000 Kč
Časopis IRIS
45 000 Kč
Oprava střechy chladící sklad
417 000 Kč
O
T
A
N
I
66 100 000 Kč
C
Provozní dotace od města Plzně v roce 2012 ve výši
K
Á
Pro činnost jsme obdrželi investiční účelové prostředky v částce 10 960 000 Kč
Příroda Křivoklátska a Šumavy – ptačí voliéry
1 000 000 Kč
Expozice – Život v podzemí
3 930 000 Kč
Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru
5 000 000 Kč
Rekonstrukce oplocení Vinice
1 030 000 Kč
Z
A
H
R
A
D
A
Potřeba provozních finančních prostředků byla částečně hrazena příspěvkem z Ministerstva
životního prostředí ČR a to ve výši 1260 tis. Kč a to rozdělený do následujících částí:
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
21
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
Celkové náklady na provoz za celý rok činily 112 706 tis. Kč
Významnou položku v nákladech tvoří spotřeba energií, v roce 2012 činila 7 384 tis. Kč,
tj. o 38,28 % méně než v loňském roce, kdy byl náklad na energie 11 963 tis. Kč, spotřeba materiálu
21 315 tis. Kč: z toho spotřeba krmiv, vlastních i nakoupených za 13 185 tis. Kč, 253 tis. Kč činila
spotřeba vlastního a nakoupeného osiva a sadby, také substrát pro výsadby, další neopomenutelné
náklady jsou: mzdové náklady v částce 32 981 tis. Kč, příspěvek organizace na stravování zaměstnanců 607 tis. Kč a FKSP 214 tis. Kč, zákonné soc. náklady 1 004 tis. Kč, zákonné sociální pojištění,
tj. zdravotní a sociální pojištění, které organizace odvádí za zaměstnance v částce 10 950 tis. Kč,
zákonné pojištění zaměstnanců v částce 185 tis. Kč, ochranné prostředky (pracovní oděvy), čistící
a hygienické prostředky a ostatní náklady pro zaměstnance nás stály 405 tis. Kč
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Economical Department Report 2012
22
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
Porovnání nákladů dle účtů v letech 2010–2012 (v tisících Kč)
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
23
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Economical Department Report 2012
Celkové výnosy za celý rok činily 120 098 tis. Kč včetně dotace od zřizovatele
Dotace od zřizovatele činila 68 087 tis. Kč, dotace MŽP 1 260 tis. Kč tj. o 49,32 % méně než v roce
2011. Vlastní příjmy včetně darů a tržeb za pronájmy dosáhly částky 46 162 tis. Kč . Tržby z prodeje
zvířat ve výši 275 tis. Kč byly o 25 tis. Kč nižší než v roce předcházejícím. Nelze opomenout finanční zdroje získané z reklamy a darů, které v nemalé míře přispěly k financování provozu zoo.
Příjmy z reklamy v roce 2012 činily 3 131 tis. Kč bylo to o 309 tisíc Kč méně než v roce 2011.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
Porovnání nákladů v jednotlivých letech (v tisících Kč)
24
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
Porovnání výnosů v jednotlivých letech (v tisících Kč)
A
D
A
M
Informace o stavu zaměstnanců
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
25
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
N
Jan Konáš
Tak, jako každá dřívější léta, byl i rok 2012
rokem, kdy jsme se na našem zoologickém
oddělení nenudili. Zvířata dovedou vždycky
překvapit, v chovatelství je stále co vylepšovat, nedokonalosti je třeba odstraňovat a rozbité je nutno opravit či vyměnit. Někdy nepříjemně překvapí i počasí, jako třeba v noci z 20.
na 21. června, kdy přívalový déšť přivodil
spoušť. Došlo k vytopení několika pavilonů
a zaplavení některých komunikací zoologické
zahrady. Nánosy bláta se však podařilo odstranit v rekordním čase.
Pokud to rozpočet dovolí, budují se nové
expozice nebo se starší inovují. Začátek roku
2012 si proto vybavuji jako vstup do dokončovací fáze prací na nové expozici „Svět v podzemí“. Na této složité expozici, která vznikala
v prostorách bývalé vojenské německé podzemní stavby z období II. světové války, probíhaly tou dobou práce s přestávkami již několik
let. Závěrečný finiš stavby proběhl v prvním
kvartále roku a v květnu jsme začali v expozici umisťovat zvířata. Ke slavnostnímu otevření
pro veřejnost došlo 26. června.
Lehce jsme se nadechli a pustili se do úprav
voliér pro drápkaté opičky v tropickém pavilonu, které probíhaly přes období prázdnin.
Zahájili jsme kompletní rekonstrukci venkovních výběhů, ale částečná rekonstrukce proběhla i ve vnitřních ubikacích. Od 18. září mohou
tedy návštěvníci vidět opičky v rekonstruovaných prostorách.
V podstatě souběžně se pracovalo na
úpravách výběhu indických nosorožců, které
nám měly umožnit bezpečné připouštění
našeho páru.
I oddělení ptáků doznalo změn. Kondoři se
dočkali nové, důstojné voliéry. Stavba voliéry
v expoziční části „Severní Amerika“ byla dokončena 11. října.
Na začátku října došlo k zahájení 1. etapy stavby nové bažantnice na území Dinoparku. Tato
stavba však bude pokračovat i v roce příštím.
Ze zajímavých transportů bych zmínil dovoz
samce pižmoně severního ze Zoo Olomouc,
který nahradil našeho uhynuvšího samce. Ze
Zoo Olomouc přibyl i nový partner pro naši berberskou lvici Lekyshu. Lev Mates dorazil do naší
zoo 13. 6. 2012. S Tierparkem Berlín jsme si
vyměnili samce jelena wapiti, oba jsou odchovy
našich zahrad. Při uskutečnění tohoto transportu jsme ještě přivezli samce kamzíka běláka,
původem ze zoo Helsinky. Z Helsinek byl dopraven do Berlína, kde jsme ho přebrali.
Horké chvilky nám připravila skoro dvouletá
samice levharta sněžného Binal. V noci před
odletem do Kazachstánu vlezla Binal do nejnepřístupnějšího skalního výklenku své voliéry.
Odtud sama odejít nemohla a nemohli se k ní
dostat ani ošetřovatelé. Do zahrady tak museli
přijet pomoci i hasiči. Levhartice byla ve výšce
asi osm metrů. Natáhli pod skálu síť, aby se
šelma při náhodném skoku ze skály nezranila.
K Binal nakonec musel za pomoci hasičů slanit
veterinář s uspávací střelou. Spící levhartici pak
hasiči spustili dolů – vše za obrovské pozornosti
návštěvníků, kteří po úspěšném zákroku zachráncům zatleskali. Binal si tak prodloužila
pobyt v Plzni o několik dní, své letadlo totiž
zmeškala. Hasiči provedli ve spolupráci s ošetřo-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Ú vo d
Z
Ě
Zoological Department Report 2012
26
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
V polovině roku dorazil nový berberský lev (Panthera leo leo) „Matýsek“
Matýsek – the new Barbary lion (Panthera leo leo) – arrived in the middle of 2012
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
27
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
vateli drobné úpravy terénu a zajistili prostor
mřížemi, aby se situace nemohla opakovat.
Ke konci roku jsme získali dvě ježury novoguinejské. Je to chovatelsky značně problematický druh. A jeho chov je pro nás tedy výzvou.
I úsek ptáků zažil po celý rok čilý ruch. Za
všechny pohyby bych zmínil dovoz masožravého novozélandského papouška nestor kea
a také dvou druhů, které rozšířili naši filipínskou kolekci, kakadu filipínského a zoborožce
rýhozobého.
Teraristika má v naší zoo bohatou tradici
a i letos se můžeme pochlubit dobrými výsledky. Určitě stojí za zmínku rozmnožení a plzeňský prvoodchov želvy skalní Malacochersus
tornieri a želvy hvězdnaté Geochelone elegans. Odchovali jsme také přes tisíc jedinců
madagaskarské parosničky srdíčkové Dyscophus guineti. Oceněním práce našich teraristů
je také udělení ceny „Bílý slon“ za odchov
roku 2011. Jednalo se o rozmnožení želvy
paprsčité Asterochelys radiata. Cena byla
udělena v tomto roce.
Úsek ptáků je na odchovy každoročně
velmi bohatý. Nejinak tomu bylo i v tomto
roce. Za všechny snad jen rozmnožení holuba
růžového, trupiála monserratského a sojkovce
modrotemenného.
U savců bylo také mnoho mláďat u druhů,
které množíme, ale byly i prvoodchovy.
Poprvé byl u nás v tomto roce rozmnožen
například pásovec kulovitý, kudu velký, kančil
balabacký.
V sezóně pokračoval ve spolupráci s odborem ochrany přírody plzeňského KÚ výzkum
chřástala polního in situ. Z USA byly doručeny
dvě mikrovysílačky, které byly připevněny
vybraným ptákům. Tak se letos již mohla užít
při výzkumu i telemetrie.
I tento rok jsme pokračovali v podporování
vybraných záchranných projektů jako v letech
minulých např. Talarak – Filipíny, Derbianus –
Senegal apod.
Toto je jen krátké shrnutí dění na zoologickém úseku v roce 2012 a nyní již k jednotlivým
kurátorským úsekům podrobněji.
Studenokrevní
Bc. Tomáš Jirásek
I v roce 2012 se podařilo návštěvníkům představit několik nových akvarijních i terarijních
živočichů. O jejich důstojnou prezentaci se zasloužila nová a zcela unikátní expozice věnovaná životu v podzemí. Z bezobratlých je zde
k vidění například klenot mořských hlubin,
loděnka hlubinná (Nautilus pompilius). Pěti
loděnkám dělají společnost v akváriu také dva
ostrorepi američtí (Limulus polyphemus). Dále
zde mohou pozornější návštěvníci hledat rozdíly u dvou velmi podobných druhů životu v jeskyni přizpůsobených koníků skleníkových
(Diestrammena asynamora) a cvrčků jeskynních (Phaeophilacris bredoides). Unikátní je
také možnost nahlédnutí do rušného života
podzemního hnízda čmeláků zemních (Bombus
terrestris). Ve studni jsou k vidění velmi vzácné
ryby (Garra barreimiae). Z obojživelníků jsou
zde jak pestře zbarvení čolci luristánští
(Neurergus kaiseri), tak nenápadné rosničky
kubánské (Osteopilus septentrionalis). Neméně zajímavé jsou na našem území žijící ropuchy obecné (Bufo bufo) a bohužel neúprosně
z české krajiny mizející ropuchy zelené
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2012
28
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
(Agama agama). Dvě mláďata této pestře
zbarvené agamy tak doplní naši početnou
populaci a expozici afrických plazů.
K zajímavým odchovům se řadí také dvě
mláďata hroznýše madagaskarského (Acrantophis madagascariensis), třináct žlutých
mláďat krajty zelené (Morelia viridis) a jedenáct mláďat užovky (Philodryas baroni).
U tohoto druhu užovky je u nás většina mláďat samičího pohlaví. Důvod však zatím
neznáme.
V průběhu minulého roku se nám podařilo navázat na úspěšné odchovy našich želv.
Početný seznam množených druhů v roce
2012 doplnil zejména náš první odchov mláděte želvy skalní (Malacochersus tornieri).
Mládě této nesmírně zajímavé a krásně
zbarvené želvy, je důkazem vhodně vytvořených podmínek pro chovnou skupinu tohoto velmi ohroženého druhu. Chovatelsky
cenná jsou opětovná rozmnožení následujících dvou druhů. Po prvním rozmnožení
O
(Pseudepidalea viridis). Ve venkovní části
věnované rostlinám a živočichům Křivoklátska
můžete pozorovat pestře zbarvené ještěrky zelené (Lacerta viridis) a ještěrky obecné (Lacerta
agilis) nebo naopak nenápadně zbarvené ještěrky živorodé (Zootoca vivipara).
Z novinek v chovu obojživelníků lze vyzvednout například početný odchov madagaskarské
parosničky srdíčkové (Dyscophus guineti).
Stovky odchovaných mláďat této červenavě
zbarvené podrostové žabky obohatily kolekce
nejedné evropské zoologické zahrady. Také
téměř šedesát odchovaných mláďat svítivě žluté
pralesničky strašlivé (Phyllobates terribilis)
pomohlo zkrášlit nejednu expozici.
Početnou řadu množených druhů ještěrů
reprezentuje odchov čtyř mláďat téměř vyhynulého pouštního gekonka (Teratoscincus scincus rustamovi), s jehož úspěšným namnožením
pro další chovatelské instituce nevalně bojujeme již od roku 2006. Dalším druhem, který jsme
v roce 2012 poprvé rozmnožili, je agama osadní
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Mládě pouštního gekonka (Teratoscincus scincus rustamovi)
Offspring of the almost extinct desert gecko (Teratoscincus scincus rustamovi)
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
29
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
Ptáci
Ing. Tomáš Peš
Tučňáci
Z dvaceti vylíhlých mláďat tučňáků Humboldtových se podařilo odchovat až do osamostatnění pouze devět. Na doporučení koordinátora EEP jsme předali 12 tučňáků do
Avifauna Alphen v Nizozemí.
Brodiví
Ze zoo Olomouc nám byla předána samička
bukáčka malého (Ixobrychus minutus) nalezená v přírodě s poraněným křídlem.
Novoguinejskou expozici obohatily 4 volavky proměnlivé (Butorides striatus) z odchovu
v Arnhemu. Ze zoo Bojnice jsme získali
2 samečky ibisů australských (Threskiornis
molucca). Tři páry ibisů černohlavých
(Threskiornis melanocephalus) nám darovala
Zoo Rotterdam. Hned v první sezóně odchovali
jednoho samečka.
Z Tierparku Berlin k nám přicestoval další
pár kvakošů rezavých (Nycticorax caledonicus manillensis), z Artis Zoo Amsterdam
samec marabu afrického (Leptoptilos crumeniferus) a z Tierparku Cottbus samice čápa bělokrkého (Ciconia e. episcopus). Naopak jednoho ze samců bělokrkých čápů jsme předali
Zoo Berlin a jednu samici marabu afrického
Zoo Köln. Šest volavek rusohlavých odchovaných v průběhu roku jsme předali Zoo Amersfoort. Po třech mláďatech odchovali i kolpíci
afričtí a volavky stříbřité.
Veslonozí
Problémy s odchovy pelikánů bílých stále
trvají. Zvláště po té, co jednu s chovných
samic zabil při obraně hnízda samec labutě
zpěvné.
Novými druhy jsou dva páry pelikánů australských (Pelecanus conspicillatus) z odchovu Tierparku Cottbus a sameček kormorána černobílého (Phalacrocorax melanoleucos) narozený v Burger’s Zoo Arnhem.
Z Cottbusu jsme dostali i 4 mladé kormorány
velké (Phalacrocorax carbo sinensis).
Plameňáci
Po několikaleté pauze se vylíhlo mládě
plameňákům chilským, které však žilo pouze
tři dny.
Vrubozobí
Jediným novým druhem chovaným po krátké pauze je pár kachnic amerických (Oxyura
jamaicensis). Z chovu Ludgera Brehmera jsme
získali čistokrevný pár ohrožených kachen
havajských (Anas wyvilliana) a další pár kriticky ohrožených kachen laysanských (Anas
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
A
želv paprsčitých (Astrochelys radiata)
v roce 2011 se i v roce 2012 podařila odinkubovat další tři mláďata tohoto madagaskarského druhu želvy. Bohužel u této želvy
se i nadále potýkáme s malou líhnivostí
vajec. Doufáme však, že i tento problém se
v následujících letech podaří zvládnout
a budeme moci přispět k záchraně tohoto
druhu větším množstvím odchovaných mláďat. Tereky jednovousé (Podocnemis unifilis) se po roční přestávce opětovně rozmnožily v expozici věnované jihoamerické
fauně. Dvě čilá mláďata našel ošetřovatel
v suché části této expozice.
Z
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2012
30
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Novým druhem v plzeňské zoo je kondor královský (Sarcoramphus papa)
King Vulture (Sarcoramphus papa) is a new species to our zoo
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
31
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
Ě
Zoological Department Report 2012
Novým druhem v plzeňské zoo je zoborožec rýhozobý
(Penelopides panini panini)
The Visayan Hornbill (Penelopides panini panini)
is a new species to the Pilsen Zoo
laysanensis). Ze zoo v Ostravě jsme dovezli
skupinu poláků malých (Aythya nyroca)
a nový pár bernešek havajských (Branta
sandvicensis). Z Tierparku Cottbus jsme obdrželi 2 samičky velmi vzácně chovaných kachen
proužkovaných (Anas superciliosa rogersii).
Jedná se odchov od původně našeho páru,
který byl dovezen z Jakarty Farmou Aves,
Zbyněk Laube.
Úspěšné odchovy jsme zaznamenali
u husiček vdovek, hus indických, hus kuřích,
Hrabaví
V expozici Sonorské pouště jsme vystavili
nově křepely Gambellovy, které jsme však pro
neshody s ostatními druhy museli přesunout
do zázemí. Naopak tetřívci obecní obohatili
expozici severských ptáků především svým hlasovým projevem.
Obnovili jsme chov orebic chukar (Alectoris
chukar) původem z Turecka a vzácných bažantů tádžických (Phasianus colchicus bianchii) z odchovu rakouského chovatele v rámci
projektu WPA. Z Fasanerie Möller jsme získali
mj. samičku bažanta palawanského a pár kurů
bankivských nominátního poddruhu. Poprvé
jsme odchovali jednoho kura Sonneratova, kterého jsme předali Zoo Praha. U bažantů byla líhnuta pouze vejce poddruhů bažanta obecného.
Většinu poddruhů jsme úspěšně odchovali
a zčásti předali jiným chovatelům, členům WPA.
Dravci
Na rozhraní jiho- a severoamerického oddílu
zahrady byla vybudována nová voliéra se zimovištěm. Skupinu kondorů havranovitých zde
doplnil pár kondorů královských (Sarcorhamphus papa) deponovaný ze zoo Ostrava
a sameček kondora krocanovitého (Cathartes
aura) odchovaný v zoo Lešná. S kondory žije
i mládě seriemy. Samičku čimanga falklandského jsme však museli oddělit, protože začala
napadat kondory.
Poštolky vrabčí nám dopároval soukromý
chovatel, poštolky obecné Zoo Ohrada.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
husic rajských, hus nilských, čírek srpoperých,
modrých a tečkovaných a kachniček mandarinských.
32
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
Ě
S
T
A
P
L
Z
Papoušci
Tento ptačí řád zaznamenal v roce 2012
celou řadu novinek. Dvě samičky kriticky
ohrožených kakadu filipínských (Cacatua
haematuropygia) jsme obdrželi v rámci EEP
ze Zooparc Beauval. Pár filipínských loriů vlnkovaných (Trichoglossus johnstoniae) narozených v pražské zoo a Zoo Chester nám
zapůjčila Zoo Praha, odkud přišla i skupina
M
Měkkozobí
U dvou ohrožených druhů holubovitých
jsme dosáhli opět velkého počtu odchovaných
mláďat. Holubů růžových (Columba mayeri)
jsme odchovali 5 samců a 3 samice. Odchovy
jsme předali Zoo Basel, Zoo Köln, Zoo Arnhem
O
Bahňáci
Novým druhem v australské voliéře je dytík
velký (Burhinus grallarius). Samičku nám
věnovala Avifauna Alphen. Po delší době chováme opět sluku lesní (Scolopax rusticola).
Jedince s poraněným křídlem odchytili v Plzni
strážníci Městské policie.
V letošním roce se již podařilo mládě čejek
laločnatých (Vanellus miles) odchovat a poté
předat ostravské zoo. Premiéru měl i odchov
jespáků bojovných (Philomachus pugnax).
Ze čtyřech vylíhlých mláďat přežil jen jeden
samec. Rozhodujícím okamžikem v průběhu
umělého odchovu bylo nalezení způsobu předkládání potravy. Mláďata totiž nepřijímají potravu ze země, ale je nutné ji podávat výše.
My jsme směs pro hmyzožravce začali míchat
s tvarohem a mazat na stěny ve výši očí mláděte,
a to ji začalo ihned samo přijímat.
a Jersey Zoo. U v přírodě vyhubených hrdliček
sokorských (Zenaida graysoni) se podařilo
odchovat 3 mláďata. Dvě samičky jsme předali
ostravské zoo a jednu Zoo Frankfurt.
Opět se rozmnožovaly všechny 4 chované
druhy holubů rodu Gallicolumba, ale dvě
mláďata holubů zlatoprsých se nepodařilo
odchovat. 7 holubů krvavých, 4 holubi
Bartlettovi a 4 holubi celebesští byli odchováni a odešli mimo jiné do Avifauna Alphen, Zoo
Köln, Zoo Arnhem a k soukromému chovateli.
Kromě již dlouhodobě odchovávaných druhů
hrdliček a plodožravých holubů jsme poprvé
odchovali po jednom mláděti holuba vínokrkého (Ptilinopus porphyrea), holuba nikobarského (Caloenas nicobarica) a holoubka
timorského (Geopelia maugei).
Kolekci vzácných ostrovních druhů doplnili 2 samečci holubů podkovních (Ducula carola) a mladá samička holuba kovového
(Ducula aenea paulina) z odchovů Zoo
Praha. Ze Zoo Köln jsme dovezli nový mladý
pár australských holubů wonga (Leucosarcia
melanoleuca) a od soukromých chovatelů
novou skupinu holoubků diamantových a pár
vůbec poprvé chovaných holoubků skořicových (Columbina talpacoti).
O
Krátkokřídlí
Vůbec poprvé se podařilo odchovat 3 slípky
zelenonohé (Gallinula chloropus). Z jednácti
vylíhlých chřástalů žlutozobých jsme odchovali
pět. A pouze dva samečky jsme odchovali z dvanácti vylíhlých perepelů černoprsých (Turnix
suscitator).
Z Tierparku Berlin jsme dovezli partnerku pro našeho jeřába mandžuského (Grus
japonensis).
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
33
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
loriů žlutoskvrnných (Trichoglossus chlorolepidotus). Z Tierparku Straubing jsme dovezli
v závěru roku mladého samečka novozélandského nestora kea (Nestor notabilis).
Austrálie je také někdy nazývaná Terra
psittacorum (země papoušků). Mnoho australských papoušků je chováno dlouhodobě
mimo Austrálii bez přílivu nové krve, protože
vývoz je celá desetiletí zakázán. Není divu, že
se v chovech objevuje stále více barevných
mutací a kříženců. Získat čistokrevné jedince
původního zabarvení je tak často velmi obtížné. Nám se podařilo od soukromých chovatelů
v Německu a Monaku získat neofémy modrohlavé a Bourkovy a kakariki červenočelé.
Od moravského chovatele jsme obdrželi pár
papoušků nádherných (Polytelis swainsonii)
a samečka vazy velké jsme vyměnili s chovatelem ve Francii.
Odchov sojkovce modrotemenného
(Dryonastes courtoisi)
Rare offspring of the Blue-crowned Laughingthrush
(Dryonastes courtoisi)
Kukačky
Kukačky guira (Guira guira) odchovaly
opět jedno mládě. Turakové, patřící také
do řádu kukaček, se rozmnožovali po kratší
odmlce. Byl odchován pár turaků bělolících
(tauraco leucotis) a samička turaka chocholatého (Tauraco persa buffoni).
Sovy
Po několikaleté pauze se rozmnožili puštíci
obecní (Strix aluco). Pár mláďat jsme předali
Národnímu parku Šumava do nové expozice sov.
Pět odchovaných sýčků obecných (Athene
noctua) převzala k reintrodukci Zoo Praha.
Z Artis Zoo Amsterdam jsme dostali
darem novou samičku sovy králičí (Athene
cunicularia).
Lelkové
Novou samičku lelkouna sovího (Podargus
strigoides) jsme přivezli z Burger’s zoo
Arnhem.
Srostloprstí
Ze Zoo Lešná jsme dovezli nového samce
toka rudozobého a dalšího samce zoborožce
hvízdavého (Bycanistes fistulator), který
pochází ze Zoo Houston. Významný je dovoz
dvou mladých samečků zoborožce rýhozobého
(Penelopides panini panini) odchovaných
v Avifauna Alphen. Záchranný chov tohoto
druhu na Filipínách plzeňská zoo podporuje již
řadu let.
V australských voliérách si od loňského roku
mohou návštěvníci porovnat dva druhy austral-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2012
34
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Pěvci
Velmi málo chovaná čeleď ťuhýkovitých
pěvců je v Plzni zastoupena ťuhýkem dlouhoocasým (Lanius cabanisi). Pár získaný z Tierparku Chemnitz je chován v expozici pavilonu
žiraf. První mládě odchoval pěstounský pár bulbulčíků bělohlavých za pomoci ošetřovatelů.
Další tři mláďata vyvedl pár v expozici. Jedno
z nich uhynulo ihned po vylétnutí a druhé krát-
Á
Z
A
H
R
A
D
A
ce po oddělení do klece. Třetí mládě se podařilo dokrmit uměle.
Bulbuli bělolící (Pycnonotus leucotis)
odchovali prvého samečka a mladá samička
bulbula oranžohrdlého (P. dispar) opustila
hnízdo u nově sestaveného páru.
Úspěšných odchovů jsme dosáhli u většiny
ohrožených druhů. Po jednom mláděti jsme
zaznamenali u kriticky ohrožených trupiála
montseratského (Icterus oberi) a sojkovce
modrotemenného (Dryonastes courtoisi)
a u timálie sečuánské (Liocichla omeiensis)
zařazené mezi druhy zranitelné a po třech
mládětech odchovali stále kriticky ohrožené
majny Rothschildovy (Leucopsar tothschildi)
a v přírodě rapidně ubývající rýžovníci hnědí
(Padda fuscata).
Dále se poprvé podařilo úspěšně odchovat
špačky růžové (Sturnus roseus), leskoptve
purpurové (Lamprotornis purpureus), havrany polní (Corvus f. frugilegus) a strnady obecné (Emberiza citrinella).
Řada druhů se objevila v Plzni poprvé: strnad viničný (Emberiza cia par), strnad skalní
(Emberiza tahapisi), křivka bělokřídlá
(Loxia leucoptera bifasciata), leskoptev královská (Cosmopsarus regius), špaček holohlavý (Sarcops calvus), straka modrá (Cynopica
cyana) a vrána černobílá (Corvus albus).
O
ských ledňáků poté, co jsme obdrželi samičku
ledňáka modrokřídlého (Dacelo leachii)
z Lešné.
Ve voliéře vlh se podařilo dopárovat dudky
chocholaté odchovy ze Zoo Frankfurt. Ke konci
roku se v plzeňské zoo objevil i druhý druh vlh:
naše domácí vlha pestrá (Merops apiaster)
v podobě poraněného jedince, kterého nám
předala Zoo Hodonín.
M
Ě
M a l í s a vc i
S
Ing. Tomáš Peš
T
A
P
L
Z
Mládě ťuhýka dlouhoocasého (Lanius cabanisi)
Offspring of the Long-tailed Fiscal (Lanius cabanisi)
Ptakořitní (Monotremata)
Z indonézského dovozu se podařilo získat
dva jedince novoguinejského poddruhu ježury
australské (Tachyglossus aculeatus lawesi).
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
35
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
Novým a poprvé chovaným druhem je klokan obrovský (Macropus giganteus)
Eastern Grey Kangaroo (Macropus giganteus) is a new species to Pilsen
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2012
36
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
I
C
K
Hmyzožravci (Eulipotyphla)
Opět se podařilo odchovat pár mláďat rejsků pižmových (Suncus murinus) ze čtyřech
narozených.
N
Á
A
H
R
A
D
A
M
Ě
Afričtí hmyzožravci (Afrosoricida)
Z deseti narozených bodlínů Telfairových
(Echinops telfairi) se podařilo odchovat
pouze čtyři. Pár jsme předali Zoo Emmen
a dalších šest starších mláďat soukromým chovatelům. Bohužel pokračovaly problémy
s chrupem u bodlínů ježkovitých, způsobené
pravděpodobně nevhodným složením potravy. Naopak podařilo se vyřešit otázku určení
pohlaví u tohoto druhu i u bodlínů bezocasých
za pomoci DNA.
Z
S
A
P
L
Z
Letouni (Chiroptera)
Kromě kaloňů výložkových jsme odchovali
všechny druhy letounů. Další dva nové středoamerické druhy byly dovezeny do nové expozice Život v podzemí: listonos krátkoocasý
T
Dvojitozubci (Diprotodontia)
Vakoplšíci létaví (Acrobates pygmaeus)
odchovali dalších 6 mláďat. Po úhynu samečka
vakoveverky páskované (Dactylopsila trivirgata) narozeného v Anglii se nám podařilo získat novou skupinu (1,3) dovezenou z Nové
Guineje Teráriem Dubeč. Tuto skupinu jsme od
počátku začali krmit kromě sladkého ovoce
směsí pro hmyzožravce od firmy Nutrazu a velkým množstvím živého hmyzu. Tento druh
vakoveverek má stejně jako madagaskarský
ksukol či aye-aye vyvinut prodloužený prostředníček k vyšťourávání larev hmyzu z chodbiček ve dřevě. Druhé odchované mládě kusku-
L
Kunovci (Dasyuromorphia)
Po několika letech jsme obnovili chov ohrožených vakorejsků čtyřprstých (Dasyuroides
byrnei), nazývaných též kowari. Jeden pár
jsme dovezli ze Zoo Poznaň a dva ze Zoo
Frankfurt. Několik chovaných párů v jednom
prostoru je jednou z podmínek úspěšného
chovu. Přítomnost více jedinců je stimulací
k rozmnožování.
O
Vačice (Didelphimorphia)
Na počátku roku uhynul poslední jedinec
vačice čtyřoké (Philander opossum).
se pozemního (Strigocuscus gymnotis) je
rovněž samička. Oběma samičkám klokanů
uru (Thylogale brunii) se narodili celkem
3 samečci. Z Tiergarten Schönbrunn jsme získali mladého samečka klokana parmy
(Macropus parma). Klokani rudokrcí (Macropus rufogriseus rufogriseus) odchovali
3 mláďata a u kriticky ohrožených klokánků
králíkovitých (Bettongia penicillata) opustili
vak 2 samečci.
Nově chováme klokánky krysí (Potorous
tridactylus) a klokany obrovské (Macropus
giganteus), po dvou samečcích jsme dovezli ze
Zoo Magdeburg a Zoo Erfurt.
O
Ježury jsme získali již navyklé na náhradní
stravu, jejíž základ tvoří rozmixované granule
pro hmyzožravé savce od firmy Nutrazu. Směs
je dochucována sladkým ovocem, medem,
syrovým vejcem či hmyzem. Obě zvířata byla
parazitována oblými červy. Prozatím se jako
úspěšný antiparazitární prostředek ukázal
Ivomec.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
37
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
(Carollia perspicillata) a vampýrek dlouhojazyčný (Glossophaga soricina). Tři páry listonosů nám darovala Tiergarten Schönbrunn
a 22 vampýrků Tiergarten Nürnberg. Po začátečních problémech s krmením se nám podařilo do konce roku odchovat 15 vampýrků.
Hlodavci (Rodentia)
Pár veverek kapských (Xerus inauris)
dovezený loni z Jihoafrické republiky měl
několikrát v průběhu roku mláďata. Dospěl
však pouze jeden pár mláďat. Po delší době se
rozmnožili plši pustinní (Eliomys melanurus)
i tarbíkomyši (Dipodomys merriami), u kterých jsme tři nové jedince dovezli ze zoo
Poznaň. Z německého soukromého chovu
jsme získali poprvé plšíky lískové (Muscardinus avellanarius), které vystavujeme
v Asijské zahradě. Ohrožené filipínské krysy
Heaneyovy (Crateromys heaneyi) odchovaly
1 samečka a 3 samičky. Významný je odchov
dvou mláďat od samice dovezené původně
do Zoo Londýn ze stanice Mari-it na ostrově
Panay, která se dosud nerozmnožila. Odchovy
tohoto druhu jsou obzvlášť vítané, protože většina populace chované právě ve stanici Mari-it
uhynula v průběhu roku 2012 na parazitární
onemocnění. Mimo tuto stanici jsou chovány
krysy Heaneyovy pouze v zoo Londýn, v Plzni
a v zoo Los Angeles, kde se také podařilo odchovat 2 mláďata. Další pár krys největších
(Phloeomys cummingi) byl získán z odchovů
Klause Rennera a Zoo Leipzig. Ze zoo Jersey
jsme přivezli novou samičku křečka skákavého
(Hypogeomys antimena) a další dva samečky
narozené v Zoo Bristol ze zoo Lisieux.
Damani (Hyracoidea)
Nového samečka damana kapského (Procavia capensis capensis) jsme získali ze Zoo
Erfurt. Naopak uhynul sameček damana stepního (Heterohyrax brucei) pocházející ještě
z volné přírody Tanzánie.
Odborná činnost
Veverka kapská (Xerus inauris)
The Cape Ground Squirrel (Xerus inauris)
V závěru roku 2012 byly připraveny do tisku
Plemenné knihy pro maki tlustoocasé i maki
trpasličí a Goodmanovy. V průběhu roku autor
pokračoval ve sběru dat pro vydání Mezinárodní plemenné knihy pro krysy Heaneyovy
(Crateromys heaneyi).
V dubnu se autor zúčastnil zasedání ptačích
TAGů ve Vogelparku Walsrode. V Plzni jsme
uspořádali na konci května zasedání skupiny
pro jihovýchodní Asii při Passeriformes TAG.
Na podzim se konala výroční konference EAZA
v Innsbrucku. Autor se zúčastnil všech jednání
ptačích TAGů, TAG Prosimians a Small Mammals.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2012
38
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Kolekci drápkatých opic rozšířili dva samečci lvíčka zlatého (Leontopithecus rosalia)
Two males of the Golden Lion Tamarin (Leontopithecus rosalia) enriched our collection of small monkeys
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
39
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
N
Ing. Lenka Václavová
Největší událostí na úseku opic v roce 2012
bylo pravděpodobně získání dvou samců lvíčka zlatého (Leontopithecus rosalia) ze Zoo
Dvůr Králové. Další významnou událostí byla
přestavba venkovních expozic na pavilonu Z,
vznikl tak vhodný prostor pro chov drápkatých opic, přestavba vnitřních expozic je také
naplánována.
Velkým překvapením pro nás bylo narození
pásovce kulovitého (Tolypeutes matacus),
mládě bylo poprvé viděno 23. 3., původní
domněnka, že samice rodí veliká mláďata se
ukázala jako mylná, protože samice znovu
porodila v červenci. Druhé mládě už bylo velikostně o poznání menší, samice před námi
tedy první mládě musela nejméně měsíc důmyslně ukrývat. Druhé mládě bohužel nepřežilo,
ale náš první odchov, zdárně dorostl.
V případě pásovců štětinatých (Chaetophractus villosus) se nám opět odchov nepodařil, i přes veškerou snahu dopřát samici co
největší klid pro odchov, samice opět ani
jedno mládě ze dvou vrhů neodchovala.
Po březnovém porodu došlo u samice k výhřezu dělohy a po několik týdnů jsme doslova
museli bojovat o její život. Samice se nakonec
uzdravila a i přes vážné onemocnění je schopna znovu zabřeznout a porodit živá mláďata.
Rok 2012 byl také bohatý na odchovy, mezi
tradičně plodné rodiče patří kosmani bělovousí (Callithrix jacchus) a tamaríni vousatí
(Saguinus imperator subgrisescens), oba
druhy nás potěšili dvěma odchovy po dvou
mláďatech. U lemurů kata (Lemur catta) při-
bylo jedno mládě, v dubnu narozené mládě je
bohužel opět samec a to již pátý v pořadí. I náš
chov odráží celoevropský problém, kterým je
nedostatek samic.
Velkou radostí pro nás byl dvojitý úspěšný
odchov kosmanů zakrslých (Callithrix pygmaea
pygmaea). Samice porodila a úspěšně odchovala mládě v lednu a následně v prosinci. Bohužel
jsme v chovu narazili na výrazný problém.
Kosmani zakrslí jsou chováni ve společné expozici s lvíčky zlatohlavými (Leontopithecus chrysomelas). Společný chov platil za bezproblémový a pár lvíčků dokonce spolupracoval na
odchovu malých kosmanů. Vše se změnilo
ve chvíli, kdy počet kosmanů dosáhl čísla šest,
a samice byla před porodem. Chovný samec kosmana zakrslého byl pravděpodobně napaden
po vzájemné šarvátce lvíčkem a zranění varlat se
ukázalo tak závažné, že skončilo amputací pravého varlete. Z expozice byla následně odebrána
dvě nejstarší mláďata a situace se uklidnila.
Nadále řešíme problémy s chovem tamarína
pinčího (Saguinus oedipus), samice úspěšně
porodila v květnu dvě mláďata, bohužel následující měsíc uhynul náš chovný samec. Chovná
samice tak zůstala s dvěma mláďaty a mladým
samcem narozeným v roce 2011, aby mladý
samec získal zkušenost s odchovem, vyřešili
jsme celou situaci až v říjnu. Mladý samec odešel a ze Zoo Erfurt jsme získali chovného samce,
kterého jsme dali k samici a mláďatům. Spojení
funguje bez problémů.
Nově jsme také museli sestavovat chovný pár
tamarína žlutorukého (Saguinus midas
midas), v březnu nám uhynula chovná samice.
Novou samici jsme získali z privátního chovu.
V březnu také uhynul jeden z našich nejstar-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Primáti
Z
Ě
Zoological Department Report 2012
40
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
L
Z
Plzeňští hasiči při uspání a spuštění samice irbise
(Uncia uncia) Binal ze skalního výklenku v expozici
Pilsen fire fighters during a special intervention with
our female of the Snow Leopard (Uncia uncia) Binal
P
Úsek velkých šelem nebyl v roce tak bohatý
na události jako jiné úseky, ale přesto některé
situace se nesmazatelně zapíšou do historie zoo.
Jednu z takových situací způsobila naše mladá
samice levharta sněžného (Uncia uncia). Binal
v předvečer svého odletu do Alma Aty, kam byla
přidělena na doporučení koordinátora chovu,
vlezla do otvoru ve skalní římse a nemohla
slézt. Vše již bylo připraveno pro odlet, přepravní firma dorazila s transportní bednou, let
byl zarezervován a v Alma Atě ji napjatě očekávali, ale to nechalo naši Binal chladnou.
Bohužel samice nebyla sama schopná výklenek
opustit, nepomohlo plašení ani asistence veterináře. Ke vší smůle bylo třicátého dubna a blížilo
se poledne velmi horkého dne. Po vyčerpání
L
Ing. Lenka Václavová
O
Š e l my
všech pokusů jsme museli zavolat na pomoc
sbor profesionálních hasičů. Je pravda, že si
v první chvíli mysleli, že jde o vtip. Ale neobvyklého úkolu se zhostili s profesionální zručností. Samice byla uspána, poté co byla
ve výklenku zablokována, tak aby nedošlo
k pádu, i když byla pro jistotu pod levhartem
natažena síť. Uspané zvíře bylo následně sneseno na zem. Transport byl pro jistotu o týden
odložen, po prodělaném stresu jsme si
netroufli samici poslat na tak dlouhou cestu.
Třetího května byla samice připravena pro
transport během deseti minut. Do nového
domova dorazila v pořádku a těší se dobré
kondici.
Také naše mladá samička levharta čínského Bao Bao (Panthera pardus japonensis)
našla na doporučení koordinátora nový
domov. A to v jedné z nejstarších zoologických
O
ších lemurů, lemur hnědý Kuba, kterého velmi
dlouho trápily zdravotní problémy.
Je velkým štěstím, že i přes všechny komplikace přírůstky předčily úmrtí, i když úhyny pro
nás byly velmi citelné a mnohdy znamenaly
značné komplikace.
K chovu zvířat v Zoo patří také spolupráce
s jinými zahradami. V roce 2012 jsme v rámci
programu EEP odeslali jednoho samce tamarína
vousatého do Zoo Santiago de Chile, samici
gibona lara do Zoo Záhřeb. V rámci spolupráce
jsme předali samce guerézy angolské (Colobus
angolensis palliatus) do Zoo Magdeburg
a samce tamarína sedlového do Zoo Asson
ve Francii. Se Zoo Bojnice jsme si vyměnili samice tamarína bělohubého (Saguinus labiatus)
a mohli jsme tak sestavit nový chovný pár.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
41
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
zahrad v Evropě, v pařížské Ménagerie du
Jardins des Plantes, založené již za Ludvíka XIV. Zahrada je to sice skromná a téměř
v centru Paříže, ale o jeden z našich nejvzácnějších odchovů tam bude zajisté výborně
postaráno.
Nejvýraznější změnou v roce 2012 prošel
v naší zahradě chov lvů berberských
(Panthera leo leo). Dne 5. června jsme pro
vleklé a těžké zdravotní komplikace museli
uspat chloubu naší zahrady samce lva berberského Viléma. Dlouho před tím jsme už věděli,
že k této situaci dojde a tak jsme hledali nového samce vhodného pro chov. Zažili jsme několik nepříjemných rozčarování, ale nakonec
jsme vhodného samce našli v Zoo Olomouc.
Samec Mates, Vilémův pravnuk, dorazil do
Plzně třináctého června a je opravdu důstojným Vilémovým nástupcem. Po čtrnácti dnech
seznamování byl pár lvů spojen, zatím jen
ve vnitřních ubikacích, osmnáctého července
bylo zaznamenáno první páření. Kvůli vysoké
návštěvnosti, jsme s vypouštěním lvů do venkovního výběhu začali až po skončení letních
prázdnin. Mladý samec je velmi hravý a zvědavý, ale během několika týdnů se z nově sestaveného páru stala harmonizující dvojice.
Některé druhy nás opět potěšily početnými
a bezproblémovými odchovy, ovíječi skvrnití
(Paradoxurus hermaphroditus philippinensis) čtyřmi mláďaty, mangusty tmavé
(Crossarchus obscurus) ve dvou vrzích také
čtyřmi mláďaty a také promyka červená
(Galerella sanguinea) rovněž ve dvou vrzích
odchovala čtyři mláďata. Také nově sestavený
chovný pár mangust liščích (Cynictis penicillata) úspěšně odchoval tři mláďata.
Neúspěchem skončily pokusy o odchov mangust jižních (Helogale parvula) a nosálů červených (Nasua nasua). I přes oddělení samic se
nám nepodařilo zajistit úspěšný odchov mláďat.
Nově sestavený pár vlků hřívnatých (Chrysocyon brachyurus) dostal pro příští rok
povolení ke krytí, i když pravděpodobně proběhlo páření, k porodu nedošlo. Ale nová
chovná samice je teprve dvouletá a není tedy
kam spěchat.
V listopadu jsme rovněž pro vleklé zdravotní
problémy museli uspat naši samici šakala čabrakového (Canis mesomelas), novou samici jsme
získali z Olomouce, také tento nově sestavený
pár harmonizuje bez problémů.
Ko py t n í c i
Jan Konáš
V této části se budeme zabývat pouze druhy,
u kterých došlo k pohybu, nebo k nějakým důležitým změnám v chovu či zásadním stavebním
úpravám. Seznam všech druhů je v tabulce chovaných druhů na konci výroční zprávy.
Lichokopytníci (Perissodactyla)
Kulan (Equus hemionus kulan)
Výskyt: Kazachstán a Turkmenistán
Chováme hřebce (* 31. 5. 2008 v Zoo
Bratislava) a klisny (* 23. 5. 2008 v Zoo Tallin
a * 19. 4. 1988 v Zoo Praha). Dne 23. 6. 2012
mladá klisna porodila zdravého hřebečka.
Chovného hřebce jsme pro jistotu od stáda
oddělili po konzultaci s pražskými kolegy.
Kiang východní (Equus kiang)
Výskyt: středozápadní Čína
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2012
42
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Zebra Chapmanova
(Equus quagga chapmanni)
Výskyt: na severu Jižní Afriky, Zimbabwe
a ve Východní Botswaně
Naše stádo je tvořeno hřebcem Hopem
narozeným (* 3. 6. 1985) v Zoo Dvůr Králové
a klisnami Zairou (* 23. 11. 2002), Cuanzou
(* 2. 6. 2009) a Ubangi (* 14. 6. 2009) původem ze Zoo Bojnice.
Druh, dříve v plzeňské zoo naprosto bezproblémový, se nám v současné době naprosto
nedaří rozmnožit. Všechny tři klisny zabřezly,
donosily a porodily vyvinutá mláďata. Ta se
však ukážou jako neživotaschopná. Nedokážou vstát, nepijí a záhy hynou i při pokusu
o umělý odchov. Pitva bohužel neprokázala
nikdy nic zřejmého. A tak zbývá poslední alternativa, výměna hřebce, která by se měla uskutečnit v příštím roce.
Á
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Hřebec Miguel (* 9. 7. 1998), klisna Vivien
(* 10. 7. 1997) oba narozeni v Tierparku Berlin.
Dne 10. 7. 2012 v noci proběhl porod. Ráno ošetřovatel nalezl narozenou klisničku již ve velmi
špatném stavu. Mládě bylo pošlapáno samcem
a vzápětí uhynulo. Pitva prokázala těžká traumata. Deset dní po porodu jsme pozorovali
páření. Během sezóny vypouštíme pár na velký
výběh společně se zubry. Výběh kiangů jsme
předělili, aby příště byla možnost oddělit březí
klisnu před porodem od hřebce.
Z
Mezi úspěšné a vzácné odchovy patří sameček
kulana (Equus hemionus kulan)
A male of the Onager belongs among successful
and rare rearing
Nosorožec indický
(Rhinoceros unicornis)
Výskyt: Nepál a severovýchod Indie
Chováme pár nosorožců indických samec
Baaboo (*4. 11. 2004 ZOO Basel) a samice
Manjula (* 27. 4. 2008 Tierpark Berlin).
Na jaře jsme začali s úpravami na výběhu
nosorožců, které byly nutné pro větší bezpečnost zvířat při páření. S tím jsme pro tento rok
počítali, neboť Manjula dospěla a začala pravidelně cyklovat.
Úpravy probíhaly ve dvou fázích. S pracemi
na první fázi se začalo 10. dubna. Většina prací
byla prováděna těžkou technikou. Udělali
jsme průchod osazený uzavíratelnou branou
mezi oběma výběhy. Na výbězích se vystavěly
tři kamenné „ostrovy“, kolem kterých by noso-
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
43
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
Nosorožci indičtí (Rhinoceros unicornis) Baabuu a Manjula při prvním páření dne 23. 8. 2012
Indian Rhinos (Rhinoceros unicornis) Baabuu and Manjula during their first mating on 23rd August 2012
rožci mohli obíhat. „Kapsu“ menšího výběhu
a vstupy do vody jsme zahradili lehce demontovatelným systémem z lešenářských trubek.
První pokus o spojení mimo říji 10. května
však ukázal, že tato bariéra je naprosto nedostatečná. Bylo nutné přistoupit ke druhé fázi
úprav, které jsme zahájili na konci července.
Museli jsme udělat ocelové stojiny a osadit je
kládami.
První páření proběhlo 23. srpna, kdy
Manjula měla projevy říje. Na rozdíl od prvního pokusu o spojení, proběhlo toto daleko
klidněji. Kopulace trvala 28 minut.
K zabřeznutí však nedošlo, protože
12. října, po padesáti dnech, se u Manjuly do-
stavila opět říje. Zvířata jsme spojili. Zde je
časový harmonogram průběhu páření:
7.00 začátek říje
10.00 zahájení spojení
10.03 samec zlostně frká a začíná samici honit –
obíhání dokola přes oba výběhy
10.05 samec povalil samici v rohu výběhu.
Samice leží na boku a částečně na zádech. Samec čichá k pohlavním partiím.
10.09 obíhání dokola přes oba výběhy
10.12 klid, samice chodí za samcem
10.25 1. samcovo flemování
10.36 přetlačování rohy
10.38 1. náskok
10.43 2. náskok – erekce
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2012
44
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
G
I
C
K
Á
A
B
T
A
N
I
C
K
Á
Kančil balabacký (Tragulus nigricans)
Výskyt: ostrovy Balabac, Ramos, a Bugsuk
na Filipínách
K samci (* 19. 6. 2011 v Zoo Wroclaw) se
podařila získat 19. dubna samička Secunda
(* 11. 7. 2010 v Zoo Wroclaw). Dne 27. září se
narodila samička. Došlo tak českému prvoodchovu tohoto druhu. Více informací v článku „Zvíře z titulní stránky“.
O
Z
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Kabar pižmový (Moschus moschiferus)
Výskyt: Kazachstán, Mongolsko, severní
Čína, jihovýchodní Sibiř
Samce (* 23. 5. 2006 v Zoo Leipzig) jsme
dovezli z lipské zoo 17. 5. 07. Samičku (* 23. 5.
01 v Zoo Leipzig) jsme získali 12. 1. 2011 ze
Zoo Děčín. Chov páru byl bezproblémový až
do 1. června, kdy samec atakoval samici
a musel být oddělen. Dne 8. července jsme zjistili u samice špatný stav srsti a lysání ze zad.
Druhý den byla samice odchycena a byla zjištěna těžká nekróza podkoží zad a napadení
mušími larvami. Přes okamžitý zásah veterináře, vyčištění napadené partie a podávání ATB
i občasného zlepšení stavu samice 14. 7. uhy-
A
Hrošík liberijský (Hexaprotodon liberiensis)
Výskyt: Guinea, Sierra Leone, Liberie, Pobřeží
Slonoviny
Samici Pompe (* 11. 3. 1991 v Zoo
Duisburg) nám 1. 6. 2010 darovala španělská
Zoo Cabarceno.
Jelikož rotterdamská zoo plánuje přestavbu
pavilonu hrošíků, byl po dohodě koordinátorem chovu doporučen přesun rotterdamských
L
Prase savanové (Phacochoerus africanus)
Výskyt: savany subsaharské Afriky
Samec (* 4. 11. 2007 v Zoo Arnhem) a samice
(* 23. 2. 2008 v Zoo Berlin) jsou v plzeňské zoo
od koce roku 2009. Samice porodila 8. dubna
dvě samičky. Odchov po celou dobu probíhal
bez problémů. Dne 8. října jsme pozorovali
páření chovného páru, což by nasvědčovalo dalšímu porodu na konci března či počátkem
dubna příštího roku.
O
Sudokopytníci (Artiodactyla)
zvířat do naší zoo. A tak jsme 11. ledna mohli
přivítat samce Leipiho (* 5. 8. 1985 Zoo
Leipzig). Samici Monicu (* 2. 9. 1998 Zoo
Duisburg) a její mládě, samečka Cornelius P.
(* 18. 10. 2011 Zoo Rotterdam) jsme dovezli
12. dubna, když bylo mládě schopné transportu. Přechod na nové prostředí zvládla dovezená zvířata bez problémů. Mládě bezvadně prospívá. Koordinátorem je k dalšímu chovu přiděleno do Bioparco Roma. Transport by se
měl uskutečnit v březnu příštího roku.
O
10.53 samec neprojevuje zájem, samice dotírá
hlavou na jeho zadek
10.55 3. náskok – erekce
10.59 samec se snaží proniknout, ale trefuje se
nízko, do rozkroku samice
11.00 seskočil
11.19 4. náskok – erekce, velká snaha o spojení
11.23 spojení
12.00 konec
Po seskočení je samec plný elánu, pobíhá
a frká, narozdíl od minulého páření, kdy byl
unaven. Samice tak aktivní není, je unavenější.
V 12.15 hod. jsou zvířata oddělena.
Snad toto páření bylo úspěšné, neboť
do konce roku se další říje již nedostavila.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
45
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
nula. Při pitvě se zjistilo, že samice byla březí
a plodem byla samička. Je pravděpodobné, že
stres ze zranění a léčby a březost v kombinaci
byla příčinou, která vedla k úhynu. Ovšem
důvod, který vedl k tak dramatické nekróze
kůže, jsme nezjistili.
Muntžak malý (Muntiacus reevesi reevesi )
Výskyt: severovýchodní Čína
Základem naší skupiny je samec (* 7. 6.
1994 v Zoo Liberec) a dvě samice (* ?. 7. 2000,
* 20. 4. 2000 v Zoo Plzeň), dále pak dvě samice (* 26. 4. 2011 a * 6. 5. 2011 v Zoo Plzeň)
a sameček (* 21. 11. 2011 v Zoo Plzeň). V letošním roce se narodila čtyři mláďata, dvě samice, jeden samec a jedno zvíře se zatím
nepodařilo odchytit a určit pohlaví.
Berlin) a dvě laně (* 6. 7. 1995 a * 30. 5. 1996
v Tierparku Berlin). Jelen, který se narodil
21. května 2011 byl 6. května 2012 odvezen
do Tierparku Berlin a odtud jsme výměnou
dovezli mladého jelena (* 28. 4. 2010), se kterým počítáme do budoucna jako s chovným
samcem.
Zubr evropský (Bos bonasus)
Výskyt: střední a východní Evropa – Polsko,
Litva, Bělorusko, Slovensko, Ukrajina a Rusko
a severní Kavkaz
Pár chovaný v plzeňské zoo je uváděný jako
linie kavkazko-nížinná, býk (* 24. 10. 1996)
a kráva (* 3. 10. 1996) je původem ze Zoo
Chomutov a v naší zoo je od 5. 9. 1997.
Po domluvě s koordinátorem chovu jsme se roz-
Sambar ostrovní (Rusa timorensis)
Výskyt: Jáva, Bali, Lombok, Flores, Sumbawa,
Sumba, Timor, Sulawesi a Molucké ostrovy
Sambary ostrovní chová naše zoo od listopadu roku 2001. Nyní chováme jelena (* 7. 11.
2002 v Zoo Plzeň) a čtyři laně (* 18. 9. 2000,
* 11. 11. 2006 v Tierparku Berlin a * 25. 7.
2010 a * 29. 10. 2011 v Zoo Plzeň). V roce 2012
se narodila tři mláďata, samička (* 11. 3.)
a dva jelínci (* 14. 4. a 10. 8.). Chov se vcelku
začal dařit od doby kdy se zvířata dostala
do prostor pavilonu nosorožců indických
a tím se zlepšil teplotní komfort ubytování
v zimním období.
Wapiti zakrslý
(Cervus canadensis nannodes)
Výskyt: USA st. Kalifornie
Chováme jelena (* 7. 7. 1997 v Tierparku
Poprvé byl rozmnožen kudu velký (Tragelaphus
strepsiceros)
The Greater Kudu (Tragelaphus strepsiceros) was
reared for the first time
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2012
46
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Voduška červená (Kobus leche kafuensis)
Výskyt: na malém území záplavové plošiny
řeky Kafue v Zambii
Začátek roku jsme zahajovali s devatenácti
kusy, třemi samci a šestnácti samicemi. Tento
počet byl již na hranici našich ubytovacích
možností. Proto byla nutná redukce stáda.
A tak jsme se ve dvou etapách zbavili dvou
L
Nyala nížinná (Tragelaphus angasii)
Výskyt: savany Malawi, Mozambiku, Zimbabwe a na východě Jižní Afriky
U nás obývají „Velký africký výběh“.
Samec Mex (*4. 9. 2007 v ZOO Dresden) je
u nás chován od června 2008. Samice Ina
(* 19. 12. 1999 v ZOO Dvůr Králové) přišla
do zoo v červnu 2010. V březnu 2011 k nám byly
dopraveny dvě další samice Zoe a Lara
(* 24. 2. 2010 a * 5. 8. 2010) ze Safariparku
Beekse Bergen. Ve skupině je také dcera Iny
jménem Indaba (* 17. 2. 2011). Druhý potomek
Iny, sameček Kabo (* 13. 11. 2011) uhynul 29. 3.
2012. Dobře prosperující mládě bylo nalezeno
ráno s traumatem v oblasti čenichu. Pátráním
po možné příčině vyšlo najevo, že v podvečer
minulého dne se v pavilonu pohybovala trojice
Kudu velký (Tragelaphus strepsiceros)
Výskyt: východní a jižní Afrika
Od 30. 7. 2009 chováme tři ze Zoo Bojnice
deponované samice Bomu, Madeiru a Boteti
(* 26. 2. 2005, * 27. 2. 2007 a * 1. 9. 2007
v Zoo Bojnice). Boteti je dcerou Bomi.
V loňském roce dne 31. 4. jsme z Krefeldu
k samicím přivezli mladého samce Mjombu
(* 23. 9. 2009 v Zoo Krefeld). Stádo užívá společný výběh s žirafami a buvolci běločelými.
Boma rodila 8. 10. 2012. Narodila se samička.
Madeira porodila 16. 11. samičku. Mládě se
nepostavilo. Pokusili jsme se o umělý odchov,
avšak mládě nepilo, chyběl sací reflex. Druhý
den uhynulo.
O
Nilgau pestrý (Boselaphus tragocamelus)
Výskyt: na severovýchodě Pakistánu, v nížinných oblastech Nepálu a v Indii
V pavilonu indických nosorožců chováme
samce (* 13. 2. 2003 v Tierparku Berlin) a dvě
samice (* 14. 3. 2001 v Zoo Ústí n. L. a * 10. 6.
2001 v Zoo Plzeň). Samec (* 17. 7. 2010) a samice (* 21. 10. 2011) odešli do privátního
chovu. Samici (* 10. 6. 2001 ) se 29. 8. 2012
narodila zdravá samička.
neukázněných návštěvníků, která záměrně
plašila zvířata a posléze byla u žiraf zadržena
a vykázaná službukonajícím ošetřovatelem.
Nyaly jsou chovány v pavilonu afrických
kopytníků za průhledovými skly. Je tedy více
než pravděpodobné, že v reakci na chování těchto návštěvníků se zvíře splašilo a skokem v boxu
si přivodilo trauma, které vedlo k úhynu. Dne
18. května Zoe porodila samečka, který dobře
prosperuje. I Ina v letošním roce opět rodila a to
14. 11., nyní se bohužel narodil neživotaschopný
sameček, který přes noc uhynul.
O
hodli k výměnné deponaci našeho býka
za mladý pár z privátního chovu z Obory
Radany. A tak se uskutečnil 17. 10. 2012 oboustranný transport. Bohužel radanský býk, určený pro nás, při uspání a nakládce uhynul. Tak
jsme dovezli pouze krávu (* 19. 8. 2006). Jsme
v jednání se Zoo Chomutov, kde byl pro nás přislíben mladý býček.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
47
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
samců a pěti samic odprodejem. Zůstává tedy
chovný samec a čtyři samice (původ všech ze
Zoo Dvůr Králové) a sedm samic z našich
odchovů.
Buvolec běločelý (Damaliscus pygargus
phillipsi)
Výskyt: ve východní oblasti Jižní Afriky
Náš chov byl založen samcem (* 3. 12. 2006
v Zoo Praha) dovezeným z Prahy 20. 8. 2007
a samicí (* 1. 6. 2008 v Safariparku Beekse
Bergen) dovezené 30. 9. 2009 ze Safariparku
Beekse Bergen.
V loňském roce jsme skupinu rozšířili
o samice Myku a Lonneke (* 6. 6. 2009
a * 10. 6. 2010 v Safariparku Beekse Bergen)
a Tinu (*14. 5. 2001 v Zoo Katowice).
Samici (*1. 6. 2008) se narodil 2. června
sameček a hned 5. června se samici Myce
narodil druhý. Oba samečci byli koordinátorem přiděleni do Zoo Košice. Odvoz by se měl
uskutečnit v březnu příštího roku.
Samice Tina uhynula 17. 10. ve vysokém
stupni březosti.
Kamzík bělák (Oreamnos americanus)
Výskyt: v západní Kanadě (Yukon, Severozápadní Teritoria, Britská Kolumbiae
a Alberta), v USA (Aljaška, Washington,
Montana a Idaho)
K našim dvěma samicím Norga a Heiwi
(* 18. 5. 2009 a * 10. 6. 2009 v Tierparku
Berlin) jsme dovezli ze ZOO Helsinky
29. srpna samečka jménem Butin Boy
(* 31. 5. 2009 Zoo Helsinky). A tím nám začaly horké chvilky. Ukázalo se, že pro jeho
naturel, není náš ohradní systém dostačující.
Jeho výlety za hranice všedních dnů se staly
skoro tradiční a my jsme upravovali, jak oplocení, tak přidávali místa s elektrickým ohradníkem, na místech, kde Butin Boy prošel.
Nakonec jsme snad všechny jeho možná útěková místa zabezpečili.
Goral tmavý
(Naemorhedus goral arnouxianus)
Výskyt: centrální Čína
Pár, chovaný v plzeňské zoo, jsme dostali
darem z Tierparku Berlin v roce 2001. Je to
samec Shango (* 13. 6. 2000 v Tierparku Berlin)
a samice Ja-Ne (* 23. 6. 2000 v Tierparku Berlin).
Pár se zde několikrát rozmnožil. Chováme ještě
záložní pár, samice (* 25. 6. 2005 v Zoo Plzeň)
a samec (* 30. 7. 2009 v Zoo Plzeň). Dne
12. června se nám vrátil pár, deponovaný loni
do pražské zoo, kde byl v chovu společně s kozorožci kavkazskými. Tento pokus o společný chov
se nepovedl.
Kozorožci goraly začali napadat. Pražští kolegové museli goraly oddělit a z nedostatku ubytovací kapacity je nám pak vrátili. Po návratu
jsme pár včlenili do naší skupiny. Chovný samec
však začal vytlačovat navrátivšího se samce.
Ten pak několikrát, přeskokem přes oplocení,
opustil výběh do vedlejšího výběhu kabarů, ale
pak také do prostor zoo. Poté jsme jej museli ze
skupiny oddělit.
Pižmoň severní (Ovibos moschatus)
Výskyt: v arktických oblastech Aljašky, Kanady a Grónska
K samici Piroschka (* 13. 5. 1999 v Zoo
München) se podařilo získat samce 21. března
ze Zoo Olomouc. Narodil se tam 11. června 2006.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2012
48
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
Počátkem roku byli postupně přivezeni tři hrošíci liberijští (Hexaprotodon liberiensis) ze Zoo Rotterdam,
na snímku matka Monica se synem C. P.
Three Pygmy Hippos (Hexaprotodon liberiensis) were imported at the beginning of the year from
the Rotterdam zoo
A
H
R
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
šího provazového. Ten bude v budoucnu sloužit buď jako oddělovací box, porodna nebo
jako box pro případné veterinární zákroky.
Také jsme v zadním pevném boxu vybudovali
mobilní nakládací koridor, nutný při odvozu
zvířat. Obě tyto úpravy opět ukázaly povahu
našich „žirafáků“. Zvídavý a nebázlivý Jirka
prošel novými prostorami jako první hned
druhý den. Lexa se nenechal také dlouho „přemlouvat“. Ovšem konzervativní Bořek se
nového boxu děsil a poprvé do něho vstoupil
po necelých dvou měsících.
A
Žirafa Rothschildova
(Giraffa camelopardalis rothschildi)
Výskyt: v jižním Sudánu, severní Ugandě
a v západní Kenyi
Zatím je u nás stále samčí skupina, Lex
(* 4. 7. 2008 v Zoo Ostrava), Bořek a Jirka
(* 11. 7. 2008 a * 28. 4. 2009 v Zoo Praha).
Rozhodnutí o odvozu dvou samců a přidělení
samic spadá do kompetence koordinátora
evropského chovu. Snad v příštím roce bude
pro nás jeho verdikt příznivý.
Takže náš chov, co se týče zvířat, je beze
změn. Ne tak v úpravách ubikace. Podařilo se
vybudovat druhý pevný box, na místo dřívěj-
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
49
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
ZO O LO G I C A L D E PA RT M E N T
2012 was very exciting as animals often
bring surprises and there is always space
for improvements and repairs. Sometimes
the weather strikes in bad manner, such as
on 20th June, when heavy rain flooded a few
pavilions and roads in our zoo. However,
we managed to remove mud in record time.
If the budget allowed, new exhibitions were
built and older ones were renovated.
The beginning of the year meant intensive
finishing work on the “Underground World
Exhibition” in former German army bunkers from the World War II. We started to
put animals there in May, opening was on
26th July. Reconstruction of outside aviaries
for marmosets in our tropical “Z” pavilion
followed during the summer. Some modifications had to be made in the run of our
Indian Rhinos, which should enable safe
mating of our pair. Our vultures in
“the North America” area enjoy a new aviary, which was officially opened on 11th
October. In October, we started the first
phase of erection of new pheasant aviaries
in the DinoPark grounds. The work will be
finished in 2013.
As for interesting imports, I would like to
mention the arrival of a male of the Musk Ox
from Olomouc, which replaced our dead
male. In June, a new partner for our lioness,
Mates arrived from Olomouc zoo as well. We
exchanged males of the Wapiti from Tierpark Berlin and brought a male of
the Mountain Goat originally from
the Helsinky zoo. Towards the end of 2012,
we imported two Short-beaked Achidnies,
which will be a challenge for us, as they are
not an easy species to keep.
Birds’ department was very busy throughout the whole year. Let me name at least
the import of the carnivorous New Zealand
parrot Kea and also two species, which enriched our Philippine collection, the Red-vented
Cockatoo and the Visayan Hornbill. There was
also much success in breeding. Most significant perhaps of the Pink Pigeon, the Monserrat Oriole and the Yellow-throated
Laughingthrush.
Terraristic has had a long and rich tradition in our zoo and also 2012 showed good
results. We reproduced the Pancake Tortoise
and the Indian Star Tortoise for the first time.
We had over one thousand offsprings from
the Tomatoe Frog Dyscophus guineti. We got
an award “Bílý slon” for rearing of 2011 for
the Radiated Tortoise (Asterochelys radiata)
reproduction.
There were many offsprings in species that
we normally reproduced and we also had
some premiere rearing in 2012 – for example
the Southern Three-banded Armadillo,
the Greater Kudu and the Philippine Mousedeer. During the summer, our zoo went on
with research of the Corn Crake in situ.
We continued in supporting rescue project for
example Talarak in the Philippine, Derbianus
in Senegal and others.
Cold-blooded animals
Also in 2012 we introduced a few new animals to our visitors mainly thanks to
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2012
50
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
Pohled z vyhlídky do výběhu nosorožců indických (Rhinoceros unicornis)
View to the enclosure of Indian Rhinos (Rhinoceros unicornis)
C
K
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
(Pseudepidalea viridis) which unfortunately gradually disappeare from the Czech
nature. The outside exhibit was devoted to
plants and animals from the Křivoklát region, such as for example European Green
lizards (Lacerta viridis). As for breeding
success, I would like to stress the numerous
rearing of Tomatoe Frogs (Dyscophus guineti) or almost sixty reared Golden Dart
Frogs (Phyllobates terribilis). As for many
reared reptiles, I would like to mention at
least the rearing of the almost extinct
desert gecko (Teratoscincus scincus rustamovi). We had tried to breed this species
from 2006 with no success! Another first
breeding in 2012 were Common Agamas
(Agama agama). Two offsprings from this
colourful agama enriched our numerous
Á
the newly opened underground exhibition.
We offered the gem of the sea depths,
the Nautilus (Nautilus pompilius), which
occupy their aquarium with two Atlantic
Horseshoe Crabs (Limulus polyphemus).
Visitors can also compare two similar species of insect accustomed to living in caves:
Greenhouse Camel Crickets (Diestrammena
asynamora) and Cave Crickets (Phaeophilacris bredoides). Unique is a view to an
underground nest of Large Earth Bumblebees (Bombus terrestris) or an aquarium
with very rare Emirati Blind Cave Fish
(Garra barreimiae). Amphibians are represented by colourful Kaiser’s Spotted Newts
(Neurergus kaiseri), Cuban Tree frogs
(Osteopilus septentrionalis), our local
Common Toads (Bufo bufo) or Green Toads
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
51
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
population and exhibition of African
Reptiles. The Madagascar Ground Boa
(Acrantophis madagascariensis), 13 yellow Green Three Pythonhs (Morelia viridis) or 11 Barons’ Green Racers (Philodryas baroni) also belong to interesting
breeding examples. During 2012, we also
had much successful breeding in our tortoises. For example first rearing of the
Pancake Tortoise (Malacochersus tornieri). Valuable was the breeding in the Radiated Tortoise (Astrochelys radiata) or
Yellow-spotted Amazon River Turtle (Podocnemis unifilis), which reproduced
after a year pause.
B i rd s
Penguins
From twenty hatched Humboldt penguins, nine were successfully reared. Twelve
birds were, on the recommendation
of the EEP coordinator, sent to Avifauna
Alphen in Netherlands.
Želva pardálí (Stigmochelys pardalis) při kladení vajec
The Leopard tortoise (Stigmochelys pardalis)
Pelecaniformes
We still have some problems with rearing
Great White Pelicans. Especially, when one
of the breeding female was killed by a swan.
New species are two pairs of the Australian
Pelican (Pelecanus conspicillatus) from Tierpark Cottbus and a male of the Little Pied
Cormorant (Phalacrocorax melanoleucos)
born in Burger’s Zoo Arnhem. We got 4 young
Great Cormorants (Phalacrocorax carbo
sinensis) from Cottbus, too.
Ciconiiformes
A female of the Little Bittern (Ixobrychus
minutus), which was found in nature with
injured wing, arrived from the Olomouc zoo.
Four Green-backed Herons (Butorides striatus) from Arnhem enriched the New Guinea
exhibit. Two males of the Australian White
Ibises (Threskiornis molucca) were acquired
from the Bojnice zoo. Three pairs of Blackheaded Ibises (Threskiornis melanocephalus)
were donated from the Rotterdam zoo. We
managed to rear one male from them in
the first season. Another pair of Rufous NightHerons (Nycticorax caledonicus manillensis)
arrived from Tierpark Berlin. A male of the
Marabou Stork (Leptoptilos crumeniferus)
came from Amsterdam and a female
of the Woolly-necked Stork (Ciconia e. episcopus) from Tierpark Cottbus. One male
of the Woolly-necked Stork was sent to
the Berlin Zoo and one female of Marabu to
the Cologne Zoo. Six Cattle Egrets reared
during the year found their home in Zoo
Amersfoort. African Spoonbills and Little
Egrets reared each three offsprings.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2012
52
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
G
Galliformes
We newly displayed Gambel’s Quails in
our Sonora desert exhibition. Shortly then,
they had to be moved to the background area
due to disagreements with their fellow inhabitants. Black Grouses enriched the exhibition of northern birds.
We started to keep again Chukar
Partridges (Alectoris chukar), this time animals with Turkish origin and rare Bianchi’s Pheasants (Phasianus colchicus bianchii) from an Austrian keeper. We brought
a female of the Palawan Peacock-Pheasant
and a pair of Red Junglefowls nominate sub-
L
Anseriformes
The only one newly kept species is a pair
of Ruddy Ducks (Oxyura jamaicensis). We
acquired a pure-blooded pair of rare Hawaiian Ducks (Anas wyvilliana) from the breeding facility of Ludger Brehmer and other
critically endangered Laysan Ducks
(Anas laysanensis) as well. From the
Ostrava zoo, we brought a group of Ferruginous Ducks (Aythya nyroca) and a new pair
of the Nene Goose (Branta sandvicensis). We
acquired 2 females of rarely kept Pacific Black
Duck (Anas superciliosa rogersii) from
Tierpark Cottbus. We also had successful
O
rearing by White-faced Whistling Ducks, Barheaded Geese, Cape Barren Geese, Paradise
Shelducks, Egyptian Geese, Falcated Ducks,
Garganeys and Mandarin Ducks.
O
Flamingos
After a few years pause an offspring
hatched to our Chilean Flamingos. It lived
only a few days.
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Kolekci vodních ptáků rozšířili pelikáni brýloví (Pelecanus conspicillatus)
Australian Pelicans (Pelecanus conspicillatus) widened our collection of water birds
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
53
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
species from Fasanerie Möller. We managed
to rear the Grey Junglefowl for the first time
and transported it to the Prague zoo. As for
pheasant, only eggs from sub-species of the
Common Pheasant were hatched. Most subspecies were successfully reared and partly
handed over to other keepers, members
of the WPA.
Birds of Prey
A new aviary with a winter shelter was
built on the boundary of the South and North
American section of the garden. A group
of Black Vultures was widened by a pair
of King Vultures (Sarcorhamphus papa) from
the Ostrava zoo and a male of the Turkey
Vulture (Cathartes aura) reared in the Lešná
zoo. An offspring of seriema lives there along
with the vultures. However, we had to separate the female of the Striated Caracara as she
started to attack the vultures.
Our American Kestrel got a partner from
a private keeper.
Gruiformes
For the first time, we reared three Common
Moorhens (Gallinula chloropus). Five Out
of the eleven hatched African Black Crakes
were reared with success. Two males were
reared from the twelve hatched Barred
Buttonquails (Turnix suscitator). We brought
a female of the Red-crowned Crane (Grus japonensis) from Tierpark Berlin for our male.
Waders
Bush Stone-curlew (Burhinus grallarius)
in our Australian aviary is a new species to
Pilsen. The female was donated from
Avifauna Alphen. After a longer period
of time, we again keep the Eurasian Woodcock
(Scolopax rusticola). We managed to rear an
offspring from the the Masked Lapwing
(Vanellus miles). It was then transported to
the Ostrava zoo. One male of the Ruff
(Philomachus pugnax) was reared for
the first time.
Columbiformes
We again reached a large number of reared
animals by two rare species of the Columbidae. We reared five males and three females
from Pink Pigeons (Columba mayeri). They
left to zoos in Basel, Köln, Arnhem and Jersey.
Our Socorro Doves (Zenaida graysoni), which
are extinct in the nature, reared three offsprings. Two females were transported to
the Ostrava zoo, one to Frankfurt.
All four species of pigeons from the Gallicolumba denus reproduced again. Only two
offsprings from the Cinnamon Ground-dove
were not reared.
7 Luzon Bleeding-hearts, 4 Mindanao
Bleeding-hearts and 4 Sulawesi Ground Doves
were reared and left to for example Avifauna
Alphen, Zoo Köln and Zoo Arnhem. Apart
from standardly bred species of doves and
fruit-eating pigeons, we managed to rear one
offspring from each of the following species:
the Pink Headed Fruit Dove, The Nicobar
Pigeon and Barred Dove. Males of the Spotted
Imperial Pigeon (Ducula carola) and a young
female of the Green Imperial Pigeon (Ducula
aenea paulina) from the Prague zoo enriched
our collection of rare island pigeons. From
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2012
54
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
the Köln Zoo, we brought a new young pair
of the Wonga Pigeon (Leucosarcia melanoleuca) and from private keepers a new group
of Diamond Doves and for the very first time
a pair of the Ruddy Ground Dove (Columbina
talpacoti).
O
L
O
G
I
C
K
B
O
T
A
N
I
C
K
Cuckoos
The Guira Cuckoos (Guira guira) reared
one offspring again. Turacos, belonging to
cuckoos, reproduced after a short pause.
A pair of the White-cheeked Turaco
(Tauraco leucotis) and a female of
the Guinea Turaco (Tauraco persa buffoni)
were reared.
A
Holub krvavý (Gallicolumba luzonica) na hnízdě
Luzon Bleeding-hearts (Gallicolumba luzonica)
Á
Á
A
H
R
A
D
Owls
The Tawny Owls (Strix aluco) reproduced
after a few years pause. The five reared Little
Owls (Athene noctua) were handed over
to the Prague zoo. We were donated a new female Burrowing Owl (Athene cunicularia)
from the Artis Zoo in Amsterdam.
Z
A
Ě
S
Caprimulgiformes
A new female of the Tawny Frogmouth
(Podargus strigoides) was brought from
the Burger’s Zoo in Arnhem.
M
T
P
L
Z
Coraciiformes
We brought a new male of the Red-billed
Hornbill and another male of the Piping
Hornbill (Bycanistes fistulator), initially
A
Parrots
There were many novelties in 2012. We
received two of the critically endangered Redvented Cockatoos (Cacatua haematuropygia)
from Zooparc Beauval. A pair of the Mindanao Lorikeet (Trichoglossus johnstoniae)
born in Prague and Chester zoos came from
Prague. A group of the Scaly-breasted Lorikeets (Trichoglossus chlorolepidotus) came
also from the Czech capital. A young male
of the New Zealand Nestor Kea (Nestor notabilis) was imported from Tierpark Straubing
towards the end of the year.
Australia is sometimes called the Terra
psittacorum (the land of parrots). Many
of Australian parrots are kept for long time
in various places of the world without supply of new blood, as the export has been
banned for many years. No wonder that
there are more and more colour variants
and hybrids. It is very difficult to get a pure
blood animal with the right colouring.
The Pilsen zoo managed to get Scarlet-chested Parrots, Bourke’s Parrots and Red-fronted Parakeets from private keepers in
Germany and Monaco. A pair of Superb
Parrots (Polytelis swainsonii) was bought
from a Moravian keeper and a male
of the Vasa Parrot was exchanged with
French breeder.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
55
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
from Houston, from Lešná zoo. Important
was the arrival of two young males
of the Tarictic Hornbill (Penelopides panini
panini) from Avifauna Alphen. The Pilsen
zoo has been supporting this species in
the Philippines for many years.
Visitors may compare two species of Australian kingfishers as we newly have a female
of the Blue-winged Kookaburra (Dacelo leachii) from Lešná. We managed to make a pair
of the Eurasian Hoopoe. A new species of beeeater – the European one (Merops apiaster)
came from the Hodonín zoo.
Passerines
A pair of the Long-tailed Fiscal (Lanius
cabanisi) was acquired from Tierpark
Chemnitz and can be seen in the giraffe pavilion. Foster parents of the White-headed
Bulbul reared one Fiscal with the help of keepers. Another three offsprings were reared in
the exhibition. White-eared Bulbuls (Pycnonotus leucotis) reared a male for the first time.
We were successful in breeding and rearing
most of the endangered species kept here for
example the Montserrat Oriole (Icterus oberi),
Blue-crowned Laughingthrush (Dryonastes
courtoisi), Emei Shan Liocichla (Liocichla
omeiensis), Bali Myna (Leucopsar tothschildi) or the Timor Sparrow (Padda fuscata).
Premiere rearing was by Rosy Starlings
(Sturnus roseus), Purple Starlings (Lamprotornis purpureus), Rooks (Corvus f. frugilegus) and Yellowhammers (Emberiza
citrinella).
These species appeared in Pilsen for
the first time: the European Rock Bunting
(Emberiza cia par), the Cinnamon-breasted
Bunting (Emberiza tahapisi), the Two-barred
Crossbill (Loxia leucoptera bifasciata),
the Golden-breasted Starling (Cosmopsarus
regius), the Coleto (Sarcops calvus), the
Azure-Winged Magpie (Cynopica cyana) and
the Pied Crow (Corvus albus).
Small Mammals
Monotremes
Two animals of the New Guinea sub-species of the Short-beaked echidna (Tachyglossus aculeatus lawesi) were acquired
from Indonesia import. The animals are
already used to substitute feeding, based on
special mixed pellets from the Nutrazu
Company.
Didelphimorphia
At the beginning of the year, the last animal
of the Gray Four-eyed Opossum (Philander
opossum) died.
Dasyuromorphia
After a few years we renewed the keeping
of Kowaris (Dasyuroides byrnei). One pair
was imported from the Poznan zoo and two
from Frankfurt. A few pairs kept in one space
are one of the few conditions needed for
successful breeding.
Diprotodontia
Our Feathertail Gliders (Acrobates pygmaeus) reared another 6 offsprings. We acquired a new group of Striped Possums (1,3)
imported from the New Guinea.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2012
56
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Tenrecs (Echinops telfairi) four were reared.
One pair was transported to Zoo Emmen
and another six older offsprings went to private keepers. Problems with teeth with
Greater hedgehog Tenrecs, caused most probably by unsuitable food composition, persisted. At least we managed to solve the problem of sex determination in this species.
Á
T
A
N
I
C
K
Á
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Rodents (Rodentia)
A pair of the Cape Ground Squirrels
(Xerus inauris) imported last year from
the South Africa had a litter a few times
during the year. Only one pair of offspring
reached adult age. After a pause Asian
Garden Dormice (Eliomys melanurus) and
Merriam’s Kangaroo Rats (Dipodomys merriami) reproduced. From German private
keeper, we got for the first time the Hazel
Dormice (Muscardinus avellanarius),
which can be seen in the Asian Garden exhibit. Endangered Panay Cloudrunners
(Crateromys heaneyi) reared 1 male and
3 females. A success are two offsprings from
a female imported originally to the London
Zoo from the Mari-it station on the Panay
Z
Afrosoricida
Out of the ten born Lesser Hedgehog
O
Soricimorpha
We managed to rear a pair of Asian House
Shrews (Suncus murinus) out of the four born.
B
The second reared offspring of the Ground
Cuscus (Strigocuscus gymnotis) is also
a female. Both females of the Dusky Wallaby
(Thylogale brunii) reared three little males.
We acquired a young male of the Parma wallaby (Macropus parma) from the Tiergarten
Schönbrunn. Red-necked Wallabies (Macropus rufogriseus rufogriseus) reared 3 offsprings and the critically endangered Woylie
(Bettongia penicillata) reared 2 males.
We newly keep Long-nosed Potoroos
(Potorous tridactylus) and Eastern Grey
Kangaroos (Macropus giganteus). Two males
from each species were imported from Zoo
Magdeburg and Zoo Erfurt.
A
Krysa obecná (Rattus rattus) v expozici Svět v podzemí
Black rat (Rattus rattus) live in the Underground
World exhibition
Chiroptera
Except Gambian Epauletted Fruit Bats we
reared all the species of kept chiropterans.
Another new Central American species were
imported for the new Underground World
exhibit: three pairs of Seba’s Short-tailed
Bats (Carollia perspicillata) from Tiergarten
Schönbrunn and 22 Pallas’s long-tongued
bats (Glossophaga soricina) from Tiergarten Nürnberg.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
57
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
Island, which had never reproduced before.
Apart from the Mari-it station, Cloudrunners
are kept only in the London Zoo, Pilsen and
the Los Angeles Zoo, where they managed to
rear two offspring.
Another pair of Giant Slender-tailed
Cloud Rats (Phloeomys cummingi) was
imported from Klaus Renner and Zoo
Leipzig. We imported a new female
of the Malagasy Giant Jumping Rat
(Hypogeomys antimena) from the Jersey
Zoo and two males born in the Bristol Zoo
from Lisieux Zoo.
Damans (Hyracoidea)
A new male of the Rock Hyrax (Procavia
capensis capensis) was brought from
the Erfurt Zoo. To the contrary, our male
of the Yellow-spotted Rock Hyrax (Heterohyrax brucei), coming from the wild
of Tanzania, died.
Krysa panayská (Crateromys heaneyi)
Panay Cloudrunner (Crateromys heaneyi)
Specialized activities
Towards the end of 2012, European studbooks for the Fat-tailed Dwarf Lemur, the Gray
Mouse Lemur and Goodman’s Mouse Lemurs
were prepared. During the year, the author
kept on collecting data for issuing
the International Studbook for the Panay
Cloudrunner (Crateromys heaneyi). In April,
the author took part in birds’ TAGs in
Vogelpark Walsrode. At the end of May, Pilsen
zoo organized a meeting of a Threatened
Songbirds of Asia Working Group group by
Passeriformes TAG. There was an annual
EAZA conference in Innsbruck. The author
took part in all the birds’ TAG meetings, TAG
Prosimians and Small Mammals.
Apes
The most important event of 2012 was
the acquisition of two males of the Golden
Lion Tamarin (Leontopithecus rosalia) from
the Dvůr Králové Zoo. Another one was
the reconstruction of outside exhibits
of the tropical “Z” pavilion creating thus
a space for keeping marmosets.
The birth of the Southern Three-banded
Armadillo (Tolypeutes matacus) in March was
a big surprise for us. The second born offspring
in July did not survive. As for the Big Hairy
Armadillo (Chaetophractus villosus), we were
not successful in breeding and the female had
some serious health problems after birth.
Finally, she got better and is able to reproduce.
2012 was rich in rearing – traditionally
Common Marmosets (Callithrix jacchus) and
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2012
58
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
K
Á
Z
A
to send Binal on such a long journey after
this stressful event.
Also our young female of the North Chinese
Leopard called Bao Bao found a new home in
one of the oldest European zoos in Paris. Most
significant changes happened in our lions
(Panthera leo leo). In June, we had to put to
sleep our male Vilém as he had serious health
problems. We found suitable male in Zoo
Olomouc. Mates arrived to Pilsen shortly
after the dead of Vilém and the first mating
with our lioness was recorded on 18th July.
The newly paired Maned Wolves
(Chrysocyon brachyurus) are allowed to
C
There were not many novelties in this
area, but some will be never forgotten. For
example the transport trouble with our female of the Snow Leopard called Binal prior
to her departure to Alma Ata. She got into
a hole in a rocky ledge of its run and could
not get down although all and everybody
were prepared for the transport. The female
was not able to leave the shelter and nothing
helped. After trying everything possible, we
were forced to call the fire men. Binal had to
be anaesthetized after she was secured by
a net in case she fell down. The transport had
to be postponed by a week as we were afraid
I
B e a s t s o f P re y
V srpnu předali ohrané míče tygřatům manažer klubu
FC Viktoria Plzeň Adolf Šádek a předseda představenstva Plzeňské teplárenské, a.s., Roman Jurečko
In August, FC Viktoria Plzeň handed over used balls
to our tiger cubs. They were handed over by the
football team manager A. Šádek and the chairman
of the Plzeňská teplárenská, a.s., R. Jurečko
N
Emperor Tamarins (Saguinus imperator subgrisescens) pleased us with two litters and two
offsprings from each. Ring-tailed Lemurs had
a male offspring in April.
An offspring of the Pygmy Marmosets was
born in January and then in December. As for
the Cotton-top Tamarin, our male died in
June. Female gave birth to two offsprings in
May. We imported a new breeding male from
Zoo Erfurt.
We also had to solve the death of our breeding female of the Red-handed Tamarin.
Our oldest brown lemur Kuba died in
March after lengthy health problems. We transported our male of the Colobus Monkey to
Magdeburg Zoo and a male of the Brownmantled Tamarin to Zoo Asson in France. We
exchanged females of the Red-chested
Moustached Tamarin with Zoo Bojnice, which
enabled us to make a breeding pair.
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
59
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
V průběhu roku byli spojováni vlci hřivnatí (Chrysocyon brachiurus) Herbert a Anna; narozeni v lednu 2011
Our new young Maned Wolves (Chrysocyon brachiurus) Herbert and Anna were put together a few times
during the year. They both were born in January 2011
mate in 2013. In November, we had to put to
sleep our female of the Black-backed Jackal
and got a new one from Olomouc. The new
pair gets on well.
Un g u l a t e s
On 23rd June 2012, our young mare of the
Onager gave birth to a little stallion. Our
Kiang mare delivered a little mare on 10th
July. It unfortunately did not survive. Our
Kiangs share the run with European Bisons
during the season.
Champan’s Zebras became difficult to
reproduce, although it used to be very easy in
the past. All our three mares gave birth to
well-developed offsprings. Then they showed
unable to get up, they did not drink and after
short time they died despite trials to feed them
from hand. The autopsy did not show any clear
cause, so we may change our stallion in 2013.
In the spring, we adjusted the run of our
Indian Rhinos as to make it safer for the
mating season. The first mating was on 23rd
August. It was calm and took 28 minutes. Our
female got probably pregnant on 12th October
during the next mating.
The female of the Warthog gave birth to two
female piglets in April and all went well.
Another mating of parents was noticed on 8th
October, which could mean another litter at
the beginning of 2013.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Department Report 2012
60
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
only the female. Zoo Chomutov may supply
a male to us in the near future.
Our herd of the Greater Kudu enjoys
a common run with giraffes and Blesboks.
Boma had a litter on 8th October 2012 and
little female – first in Pilsen – was born.
Madeira gave birth on 16th November. The
offspring was not able to get up and died the
next day.
Two males of the Blesbok were born in
July, they will both be transported to Zoo
Košice in March 2013. Female Tina died on
17th October shortly before birth.
O
On 11th January, Leipi a male of the Pygmy
Hippo arrived from the Rotterdam zoo.
Female Monica with an offspring Cornelius P.
were imported on 12th April. Three offsprings
of the Javan Rusa were born in 2013, a female
and two males. As for the Wapiti, there was an
exchange of young males with Tierpark
Berlin.
After consultation with the breeding coordinator, we decided to exchange our European Bison for a young pair from a private
keeper in October. Unfortunately, the new
male died during transport. So we brought
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Trio velbloudů dvouhrbých (Camelus bactrianus)
The Bactrian Camel group (Camelus bactrianus)
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
61
Ě
MVDr. Jan Pokorný
V roce 2012 byla veterinární péče
v Zoologické a Botanické zahradě města
Plzně zajišťována MVDr. Janem Pokorným
a MVDr. Zdeňkem Rampichem.
Realizace veterinární péče v roce 2012
v Zoologické a botanické zahradě města Plzně
(dále jen Zoo Plzeň) již tradičně zahrnovala
dva hlavní směry, a to na jedné straně preventivní zákroky dle vnitřního harmonogramu
(antiparazitární politika, vakcinace, preventivní průběžné vyšetřování vzorků, sběr údajů,
sanace, deratizace, apod.), odběr vzorků
a zdravotní zkoušky u zvířat určených k transportu, a na straně druhé pak léčbu konkrétních případů onemocnění zvířat.
Mimo vlastní veterinární činnost v Zoo Plzeň
se stala naší náplní i pravidelná publikační činnost. Seznam publikovaných odborných prací
v roce 2012 je přiložen na konci tohoto sdělení.
Veterinární pracoviště Zoo Plzeň je také
oficiální místo výkonu učební praxe pro studenty veterinární medicíny.
Ve stručném přehledu uvádíme zajímavé
případy, které jsme rámci naší veterinární činnosti v Zoo Plzeň v roce 2012 řešili:
• Rys červený – otevřená extrakce fraktury
spodního špičáku ve spolupráci s klinikou
Arvet.
• Orel volavý – úspěšné řešení otevřené
fraktury předloktí.
• Kočka domácí – úspěšné řešení fraktury
humeru po na kopnutí koněm aplikací
Schroeder-Tomasovy trakční dlahy.
• Klokan rudý – řešení devastačních poranění po útoku samce emu.
• Bodlín bezocasý – amputace části spodní
čelisti (parciální hemimandibulektomie)
jako následek patologické fraktury z osteomyelitidy vzniklé na základě přestupu infekce z periapikálního zánětu zubů.
• Dikobraz srstnatonosý – úspěšné operační
řešení abscesu čelisti otevřenou marsupializací.
• Galídie proužkovaná – enukleace oka
z důvodu konzervativně neřešitelné panoftalmitidy.
• Poník – operační řešení kožního novotvaru –
sarkoid.
• Komba Garnettova – řešení rozsáhlého podkožního abscesu na zádech zapříčiněného
neadekvátní reakcí na aplikovaný mikročip.
• Pásovec štětinatý, samice – opakované
krvácení z pohlavní soustavy zapříčiněné
cystickými útvary na vaječnících řešené hormonální terapií.
• Želva ostruhatá – řešení kožní mykózou
komplikované pyodemie krku (zánětu kůže)
Operace gibona bělolícího (Nomascus leucogenis)
Surgery of Northern White-cheeked Gibbon
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Veterinar y Ser vice 2012
N
VETERINÁRNÍ PÉČE V ZOOLOGICKÉ A BOTANICKÉ
ZAHRADĚ MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
62
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Summary
In 2012, MVDr. Jan Pokorný and
MVDr. Zdeněk Rampich were in charge
of the veterinary care in the Pilsen Zoological and Botanical Garden. They focused
mainly on preventive action such as antiparasite politics, vaccination, collecting
of data and of course on curing of our ill
zoo animals. The veterinary office also
served as a place for practice for veterinary
students.
D
Seznam odborných publikací za rok 2012
SKORIC, M., MRLIK, V., SVOBODOVA, J.,
BERAN, V., SLANY, M., FICTUM, P., POKORNY, J.,
PAVLIK, I. Infection in a female Komodo dragon (Varanus komodoensis) caused by
Mycobacterium intracellulare: a case
report. Veterinarni medicina March 2012; 57
(3): 163–168.
POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A. Vznik tříselné
kýly u makaka lvího po aplikaci implantátu
s deslorelinem. Veterinární klinika 2012; 3:
100–103.
POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A., BENEDIKT, V.,
FICTUM, P. Tři případy samic leguána zeleného spojené s výskytem preovulačních folikulů.
Veterinární klinika 2012; 3: 118–123.
POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, S., FICTUM, P. Echinococcus multilocularis v Zoologické a botanické zahradě města Plzně. Sborník XIII. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata.
Hlubočky; 2012: 49–52.
POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, S. Vzplanutí tularémie v Zoologické a botanické zahradě města
Plzně v roce 2009. Sborník XIII. seminář Exoti,
volně žijící zvířata a zoozvířata. Hlubočky;
2012: 53–57.
L
po poranění při bojích mezi samci všitím přívodného katétru k místu postižení a následnou aplikací antibakteriálních a antimykotických topických léčiv v kombinaci s kyslíkovou terapií.
• Krajty tygrované – řešení rozsáhlých kousných poranění od krajty mřížkované v konečném důsledku jako hojení sekundární
granulací podporované dlouhodobě přikládaným vlhkým krytím.
• Zoborožec hvízdavý – záchrana běháku
poškozeného devastačním poraněním vzniklým pravděpodobně po útoku kuny.
• Hutie stromová – fatální infekce boubelemi
měchožila.
Zpestřením běžné rutinní veterinární činnosti pak byl noční odchyt uprchlého, nově přivezeného samce pižmoně a opakované odchyty
chronického utíkače samce kamzíka běláka.
Ve spolupráci s laboratoří Genomia s.r.o. se
podařilo aplikovat do praxe určování pohlaví
u některých druhů bodlínů na bázi DNA.
Závěrem se sluší poznamenat, že při provádění
veterinární činnosti v Zoo Plzeň jsme v roce 2012
kromě již uvedených spolupracovali s veterinární
klinikou Vedilab, jmenovitě s MVDr. Otou Humlem
a MVDr. Františkem Čadou, s histopatologickou
laboratoří Biocyt v.o.s. jmenovitě s MVDr. Petrem
Fictumem, PhD. a MVDr. Mišou Škoričem, PhD.
a s genetickou laboratoří Genomia s.r.o., jmenovitě s Mgr. Martinou Šafrovou.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
63
BOTANICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
Ing. Tomáš Peš
V tomto roce jsme především pracovali
na revizích a rekonstrukcích již stávajících
expozic. Zvláště výsadby zaměřené na ukázku
naší domácí flóry se výrazně změnily. Jednotlivá společenstva by měla být v budoucnu
představena druhy pocházejícím z jediné nebo
několika blízkých lokalit. Důraz bude rovněž
kladen na endemické a ohrožené druhy našich
původních rostlin. Veřejnost by se více měla
dozvědět o práci na záchranných projektech
pro jednotlivé druhy.
V blízkosti nově zpřístupněné expozice
Život v podzemí byly osázeny záhony s teplomilnou flórou Čech. V závislosti na substrátu
zde byly vysázeny rostliny Českého Krasu,
Křivoklátska a rovněž druhy nacházející se
na lokalitě smilu písečného nedaleko Stoda či
z blízkého okolí Plzně.
Mnoho stávajících expozic bylo doplněno
o nové taxony, především z Patagonie, Alp,
Turecka či Nového Zélandu, ale ve velké míře
i z naší republiky. Celkem bylo v průběhu roku
přijato do pěstování 1 720 položek rostlin.
V návaznosti na aktivity zoo v oblasti Filipín
a Sundských ostrovů byla získána z pražské botanické zahrady v Tróji celá řada vzácných endemických druhů rostlin pro skleníkové sbírky.
Poprvé byly vystaveny v sezónní expozici
naproti výběhu žiraf druhy domácí na jihovýchodě Jihoafrické republiky. Stejně tak u výběhu novozélandských husic rajských bylo
možné shlédnout celou řadu dosud nevystavených taxonů rostoucích na Novém Zélandu.
Mezi nimi mj. i kriticky ohroženou Leptinella
rotundata. V blízkosti výběhu plameňáků jsme
v létě ukázali rostliny, které jsou běžně pěstovány a ani se neuvědomujeme, že všechny
pocházejí z Jižní Ameriky. Před tropickým pavilonem jsme soustředili flóru Středozemí s důrazem na bylinky, léčivé a jinak užitkové rostliny.
Výsadby u expozice afrického napajedla
Plants by the African enclosure
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Botanical Department report 2012
64
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
Nová expozice středozemních rostlin u Tropického pavilonu Z
New exhibit of Meditteran plants in front of the Tropical pavilion Z
I
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Summary
2012 was mainly the year of reconstruction
of being exhibits. Especially plantings with
focus on samples of the local flora changed
rapidly. Individual biotopes should be in
the near future shown through species coming
from one or a few close localities. Endemic and
endangered species of local plants will be stressed. We also plan to offer the public more information about conservation projects for individual species.
Thermophilic flora of the Czech Republic
was planted near the newly opened Underground World exhibition. Many of the being
exhibits had new species of plants introduced, most of all from the Patagonia, Alps,
Turkey, the New Zealand and also from
the Czech Republic. During 2012, 1,720 plant
accessions were added. Many species
of endemic plants of the Philippines and
the Sunda Islands for our greenhouse collections were acquired from Prague botanical
garden.
For example, species from the south-east
of South Africa were displayed in a seasonal
exhibit opposite the outdoor enclosure
of giraffes. New collection of New Zealand
plants could be admired near the enclosure
of Paradise Shelducks. For example the critically endangered Northland Button Daisy
(Leptinella rotundata).
Four hotbeds were built at gardeners’
background with plastic containers for water
or moist demanding plants.
C
V pěstebním zázemí byla vybudována 4 pařeniště, která budou sloužit jak zimování rostlin,
tak pěstování ohrožených druhů. Součástí jsou
i plastové vany určené pro vodní a vlhkomilné
rostliny.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
65
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
Ján Sýkora
N
Ě
Ser vice Department Report 2012
Demontáž letitých voliér Tropického pavilonu Z
Demolition of old aviaries of the Tropical pavilion Z
Jednou z nejdůležitějších stavební činností
oddělení v roce 2012 bylo dokončení expozice „Příroda Křivoklátska a Šumavy –
život v podzemí “.
Tuto expozici lze právem zařadit mezi
jednu z nej… expozic v areálu zoo. Jednak dle
složitosti, náročnosti a délky výstavby, tak
i dle jejího umístění a celkového pojetí. Po průchodu přes vstupní objekt s válečným muzeem, připomínajícím návštěvníkům původní
účel podzemních prostor – velitelství protiletecké obrany v období II. světové války, se
návštěvníci ocitnou v podzemních chodbách
a prostorách. Tyto prostory o celkové délce
chodeb cca 150 m s množstvím dalších přilehlých prostor jsou typickým domovem ryb,
savců, plazů, bezobratlých a dalších zástupců
„podzemní a jeskynní“ fauny, vše doplněné
o četné předměty a informační tabule o vývoji
Země, půdy, života na Zemi; osídlení či využití
jeskyň člověkem atp.
Výstupem z podzemních prostor se
návštěvníci ocitnou v prostoru nad venkovní
expozicí, které dominuje střední tank
Nové stavební akce 2012
Z důvodu havarijního stavu oplocení bylo
zahájeno pokračování opravy severní části oplocení areálu ZOO a BZ na Vinicích, při které byla
odstraněna nevyhovující vjezdová brána a sezónně používaný vstup pro návštěvníky s již léta
z důvodu nebezpečnosti nepoužívaným výstupním turniketem a zastaralým „domečkem“
pokladního. Tato ucelená část oplocení severní
části areálu zoo je po dokončení moderní
a i odpovídá požadavkům na zajištění bezpečnosti areálu. Pro zahájení sezóny 2013 byl horní
areál z pohledu vstupujícího a vycházejícího
návštěvníka zásadně přepracován osazením
nových výstupních turniketů z areálu zoo v prostoru „nad Statkem“ a „z botanické zahrady“.
Rovněž i pro návštěvníky DinoParku byl osazen
samostatný výstupní turniket. V prostoru u vstupu Vinice byl změněn i systém odbavení a „oddělení“ návštěvníků DinoParku a zoo, přičemž jim
byl i nadále umožněn vstup do obou areálů přes
nové vstupní obousměrné turnikety. V prostoru
DinoParku byl pak vybudován nový prostor
zázemí pro kontejnery a sklad substrátů se zpevněnou plochou a nová vrata z DinoParku navazující na nově zřízenou vjezdovou bránu.
Celá akce „turnikety“ byla pak završena
nově vybudovaným výstupním turniketem
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Sherman, jako připomínka původního účelu
prostor, a po cestě dojdou k venkovnímu teráriu
se zástupci druhů, které jsou typickým představitelem přírody, která se ocitla i v názvu této
expozice – Křivoklátska a Šumava. Tato venkovní expozice bude v budoucnu rozšířena
o další drobnou expozici pro zmije obecné.
66
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
N
I
C
K
Á
Z
A
H
Opravy a údržba
V areálech zoo byly zrealizovány drobné
stavby, úpravy, opravy a rekonstrukce – oprava ubikací pro klokany, oprava střechy tygrů
rozebráním zámkové dlažby, položením nové
hydroizolace a zpětným položením zámkové
dlažby, dále pak filtrace vody pro tučňáky,
v tropickém pavilonu úprava vnitřních expozic a nové voliéry pro drápkaté opice, oprava
ohrady u kiangů s el. ohradníkem, malování
A
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
Stanislav Koten renovuje historické sáně pro
expozici statku Lüftnerka
Stanislav Koten repairing of historical sledge
for the exhibit of old farmhouse Lüftnerka
P
L
Z
Stávající expozice
Bývalá, nevyhovující a nevzhledná expozice
muntžaků byla přebudována na nádhernou
botanickou expozici Patagonie, středisko zajistilo odstranění starého oplocení a povrchovou
úpravu betonových základů oplocení.
U expozice hrošíků byla provedena úprava
cesty na vyhlídku u hrošíků jejím prodloužením, čímž byl odstraněn její nebezpečný podélný i příčný spád a bylo tak umožněno navštívit vyhlídku bezpečně osobám méně fyzicky
zdatným.
V expozici žiraf byla provedena ochrana stromů jejich oplocením zamezující okusu, byla provedena úprava blokačního boxu na porodní.
V expozici nosorožců byly propojeny venkovní výběhy samce a samice, aby bylo možno
v případě potřeby obě zvířata vypustit společně
a měla tak k dispozici velký prostor obou
výběhů.
V prostoru zázemí centrální přípravny
krmení byla zbudována zpevněná plocha ze
zámkové dlažby, letitý, již chátrající plot oddělující prostor zázemí od návštěvnického byl
nahrazen novým.
V areálu hospodářského dvora byla zahájena výstavba objektu „Skladové haly sena“,
která bude dokončena počátkem roku 2013,
aby tak rozšířila již nedostatečné skladové
kapacity pro zásoby sena, slámy a vojtěšky.
O
u hlavního vstupu ve spodní části areálu zoo,
kdy se již návštěvníci odcházející z areálu
nepotkávají s návštěvníky přicházejícími do
areálu v prostoru před hlavním vstupem, přičemž přicházející návštěvníci si mohou přehledným způsobem vybrat, která ze tří pokladen je otevřena, či v které budou nejrychleji
odbaveni. Celý tento systém bude ještě v roce
2013 doplněn světelným informačním systémem, čímž se odbavení návštěvníků stane ještě
přehlednější a komfortnější.
V horní části areálu byla vybudována venkovní voliéra pro kondory o zastavěné ploše cca
260 m2, výšky cca 6,5 m, která tvoří samostatnou
přístavbu ke stávajícímu objektu ubikace kondorů. V zázemí botanického skleníku bylo vybudováno nové pařeniště pro botanické oddělení.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
67
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
Výstavba voliér vzácných asijských ptáků v Dinoparku nahradí zastaralé původní klece
New modern complex of aviaries for rare asian birds and small mammals in Dinopark substituted the old cages
kanceláří ředitelství, opravy okapů, střech
a oplechování na zatékajících objektech a další
drobné akce včetně úprav inženýrských sítí
(posílení vodovodního řadu, plynofikace truhlárny, rekonstrukce přístupové cesty do horní
části areálu přes lochotínský park aj).
Pro lepší orientaci návštěvníků byl v celém
areálu dále rozšířen a upraven informační
systém a byl i rozšířen kamerový systém pro
monitorování parkovišť.
V areálu hospodářského dvora byla provedena havarijní oprava střechy objektu skladu
ovoce a zeleniny včetně klempířských prvků.
Dále byly prováděny údržbářské práce
a opravy instalatérské, elektrikářské, topenářské vč. oprav vody a kanalizace, kdy největší
investicí bylo osazení sběrné a čisticí jímky pro
problematické odvádění dešťových vod z prostor parkoviště před amfiteátrem a z prostoru
botanické zahrady. U těchto prací se současně
s údržbou využily nové technologie a materiály
pro úsporu nákladů za energie, jak elektrickou,
tak i na spotřebu plynu a vody.
Prováděny byly i běžné opravy strojů, techniky z důvodů opotřebení, opravami se zabezpečovala i plná funkčnost ovládacích prvků
v ubikacích a výbězích.
Tak, jako každoročně, velký objem prací tvořila
i výroba přepravních beden, hnízdních budek,
boxů pro zoo oddělení, oprava ohradníků ve výbězích, úprava výběhů, nové drobné ubikace hospodářských zvířat, nová zábradlí a mnoho dalších.
Renovací proběhla řada strojů a nástrojů pro
vnitřní i venkovní expozice „Statek Lüftnerka“.
Středisko zajišťovalo i pravidelnou revizní činnost stanovenou zákony i vyhláškami, profesní
školení, servisy strojů, techniky, nářadí a zařízení, nouzového osvětlení.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Ser vice Department Report 2012
68
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
Dále připravovali pracovníci střediska výběrová řízení, v souladu s novelami zákona o veřejných zakázkách i zásad pro zadávání veřejných zakázek MMP, návrhy smluv o dílo, koordinovali činnost stavebních a údržbářských firem,
zpracovávali technickou část žádosti na dotace,
spolupracovali s technickými a projektovými
dozory staveb a zajišťovali řadu dalších činností
včetně legislativních činností se stavebními
orgány a orgány státní správy.
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
Oprava havarijního stavu plotu v severní části areálu
Reparation of destroyed fence in northern part of zoo
B
O
T
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Výrobní středisko
Hlavní náplní střediska byla jako každoročně výroba, sklizeň, uskladnění a rozvoz zelené píce a sena a zajištění krmných (i expozičních) ryb pro expozici „Česká řeka“.
Zelené píce bylo sklizeno a rozvezeno téměř
2 310 q, sena lisovaného bylo sklizeno 957 q.
Dále byly zajišťovány centrální rozvozy ostatního krmení, úklidy areálu, odpadků, opravy cest
a údržba lučních porostů.
Kromě výše uvedených prací byly zajišťovány tradiční akce jako jsou Vánoce, Majáles,
Řemesla na Statku, Včelařská výstava atd.
A
Doprava a další služby
V oblasti dopravy byl rok 2012 rokem běžných oprav a údržby vozového parku i pro zajištění úspory pohonných hmot. Jako každý rok
byla zajišťována obsluha čističky odpadních
vod, přečerpávací stanice, vodáren a kotelen.
Ostraha objektů, bezpečnost práce a požární
ochrana spadala rovněž do náplně střediska.
Oddělení se podílelo na technickém zabezpečení kulturních akcí pořádaných v areálu lochotínského amfiteátru.
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Výstavba nové komunikace spojující na severu
amfiteátr Lochotín se sídlištěm Vinice
Building of new way that connect amphitheatre
Lochotín with city part Vinice
Summary
The main activity of the year was the ongoing work the on the future “Underground”
exhibition. But also some smaller but still
important activities must be mentioned:
the repair of the northern part of the zoo fencing. We also secured growing and distribution of bulky feeding material, service and repair work and many other activities.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
69
Building of the „Living in Undergound” exhibition
4. 1. 2012
7. 2. 2012
3. 3. 2012
9. 5. 2012
Otevření Světa v podzemí 26. 6. 2012
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ V ROCE 2012
V Ý S TAV B A E X P OZ I C E Ž I VO T V P O D Z E M Í
70
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
71
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2012
Mgr. Martin Vobruba
Oddělení tradičně zajišťuje širokou škálu
vzdělávacích, marketingových a propagačních
aktivit ve své tradiční podobě a v podstatě,
podle svého starého názvu, široký kontakt
s veřejností, spojení ZOO a BZ s vnějším světem.
První pololetí roku bylo velmi ovlivněno
dokončováním expozice Svět v podzemí. Je
téměř pravidlem, že každý nový expoziční
celek předčí ve všech ohledech minulé pavilony a je také na svoji přípravu náročnější.
Samotná expozice přinesla téměř tři desítky
nasvícených informačních panelů a řadu
nových jmenovek, součástí byla i příprava
minimuzea 2. světové války, vzniku a historie
novodobé botanické zahrady a osobnosti jejího zakladatele pana Miroslava Vaňouska.
V samostatných příspěvcích této výroční
zprávy si přečtete o environmentální výchově,
poskytované v plzeňské zoo pracovníky občanského sdružení Iris na EVVO centru Lüftnerka již
5 let, o ochraně přírody a také víkendovém
doprovodném programu v zoo. Všechny tyto
oblasti jsou v plzeňské zoo bohatě naplňovány.
Důležitou událostí bylo vydání nové publikace Průvodce po ZOO a BZ. Navazuje svým formátem na průvodce botanický a také na nový
průvodce dětský, který je interaktivní a je určený nejmladším čtenářům. Liší se naopak od
průvodců z let 2002 a 2006. Poprvé je průvodcem komplexním, své čtenáře vede po jednotlivých zoologických i botanických expozicích.
Na rok 2013 je připravována i anglická verze.
Jinou zajímavostí bylo první historické vydání
propagačního týdenního stolního kalendáře
s motivy savců plzeňské zoo. Byl vydán leták
s mapkou zoo a akcemi v roce 2012, rovněž
V druhé polovině července vystoupila v plzeňské zoo již po několikáté osmičlenná africká skupina studentů
umělecké školy v Bulawayo v Zimbabwe IYASA
In July, we enjoyed a performance of eight member African student dancing group of art school
Bulawayo in Zimbabwe IYASA
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Department of Public Relations and Education in 2012
72
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
O
T
A
Na veletrhu CR ITEP 20.–22. 9. v hale Lokomotivy
plzeňskou zoo reprezentovali poprvé na samostatném
stánku pracovníci zoo a želva ostruhatá
The zoo staff and the African Spurred Tortoise
represented the Pilsen zoo on a Trade show ITEP in
September in Pilsen for the first time in own booth
B
N
I
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
ve sbírce dvě kartičky – jednu, ze které se děti
dozvídají, čím si zvířecí celebrita krátí dlouhou chvíli a jak si hraje, a druhou, díky které je
možné zvířátko poznat ještě blíž. Obsahuje
totiž speciální efekt, a to buď hmatový, aby šlo
si zvířátko „pohladit“, nebo čichový, díky kterému jde ke zvířátku přičichnout, v podzimní
vlně potom proběhlo i povídání se zvířátky.
Česká televize Ostrava natáčela po dva
květnové dny v Plzni další díl pořadu „Ze zoo
do zoo“. Seriál moderovaný herečkou Vandou
Hybnerovou a její dcerou se v Plzni zaměřil
zejména na želvy ostruhaté, nosorožce indické,
obyvatele České řeky, hrošíky liberijské a medvědy hnědé. Své svěřence představili jednotliví
ošetřovatelé a o natáčení večerníčku promluvil
i dlouholetý spolupracovník a někdejší propagační pracovník zoo režisér Václav Chaloupek.
Pořad byl odvysílán 30. června. Pro zájemce
je k nalezení na webu České televize
C
leták o Světě v podzemí. Na rok 2013 je plánována i nová edice, která vystřídá letitý, konečně
vyčerpaný náklad, papírových propagačních
tašek ZOO a BZ.
Mezi různými publikačními výstupy je možno
označit pravidelný páteční sloupek – Deník šimpanze Baska v Plzeňském deníku, který rozebírá
svět zoo, zvířat i různé aktuality. Členové oddělení zajišťovali všechny mediální akce, otvírání
expozic, křtiny mláďat, vítání přírůstků, hosty
v zoo (např. váleční veteráni). Výborná spolupráce je léta udržována s řadou tištěných i elektronických médií, TV a rozhlasovými stanicemi.
Druhý rok po sobě se konaly oživené víkendy
v pravěké vesnici. Ty zajišťovalo o.s. Oživená
(pre)historie. Na komentovaném krmení zvířat
se v tomto roce podílelo i 6 dobrovolných spolupracovníků ZOO a BZ. Druhým rokem pokračovala příprava videoprůvodce o zoo a filmového
Kaleidoskopu novinek zhruba s dvouměsíční
frekvencí.
Šest českých zoo, včetně plzeňské, se zapojilo do akce Hrátky se zvířátky obchodního řetězce Albert. Plzeňsko zoo reprezentuje indický
nosorožec Baabuu a plodný samec želvy ostruhaté Bivoj. Za každých 200 Kč nákupu a za
každý výrobek označený symbolem lístků nyní
v prodejnách Albert nakupující dostane balíček
se dvěma kartičkami zvířátek z českých zoo.
Kompletní sbírku tvoří 60 kartiček se 30 zvířecími celebritami z 6 českých zoologických
zahrad. Na přípravě sběratelské kolekce se podíleli samotní chovatelé těchto zvířátek, takže se
můžete dozvědět opravdové libůstky a zákulisní
informace, které byste nikde jinde o těchto zvířecích osobnostech nenašli. Každé zvířátko má
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
73
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2012
h t t p : / / w w w. c e s k a t e l e v i z e . c z / p o r a dy/10394046573-ze-zoo-do-zoo/video/.
Dne 20. 7. vystoupila v plzeňské zoo opět
IYASA. Jako tradičně se v létě v den jejich
vystoupení v Plzni zkazilo počasí a tak se zpívalo a tancovalo pod pergolou tropického pavilonu u občerstvení pro asi stovku posluchačů.
Tentokrát kromě tradiční hudby v krojích ukázali účinkující, jak z afrických lidových písní
vznikají dnešní moderní žánry a druhá polovina vystoupení v „industriálním kabátě“ byla
možná pro leckoho velmi překvapivá.
Zoohistorica 2012 – v plzeňské zoo proběhlo od 31. 8. již 23. evropské setkání sběratelů zoo-materiálů – tzv. „memorabilií“ – knih,
brožur, průvodců, letáků, pohlednic a dalších
sběratelských předmětů. V minulosti se konalo
například v Londýně, Berlíně, Lipsku nebo
Wroclawi. Do České republiky zavítalo úplně
poprvé na přání účastnického jádra, protože
v posledních letech začínají tuzemští sběratelé
navazovat kontakty se zahraničními kolegy
ve větší míře. Akce přinesla mnoho očekávání,
která byla maximálně naplněna. Na 65 hostů
z Německa, Polska, Velké Británie, Francie,
Belgie, Nizozemí i České republiky čekal třídenní program. Hlavní součástí byla výměna
sběratelského materiálu v EVVO centru Lüftnerka, ale nechyběla ani komentovaná prohlídka expozic i zákulisí zoo a Akva Tera, včetně
návštěvy nového Světa v podzemí. Průběh
nepokazilo ani páteční chladné a deštivé počasí.
Kolekce a expozice plzeňské zoo sklidily zasloužený obdiv a pochvalu. Účastníci se rovněž rozhodli podpořit projekt ochrany přírody v JV
Asii – stanici Čikananga na Jávě, kde již v minulosti působil na stáži ošetřovatel plzeňské zoo
Aleš Zíka. Role postkonferenční zoo se v neděli
2. září rovněž s velkým zápalem a pochvalou od
účastníků ujala pražská zoologická zahrada.
V roce 2013 přebírá hostitelskou štafetu Zoo
Bristol ve Velké Británii.
Ve dnech 2. a 3. listopadu proběhlo krajské
kolo Ekologické olympiády středních škol.
Plzeňská zoo se v různé podobě již roky na jeho
pořádání spolupodílí. Tentokrát premiérově
Česká televize Ostrava dva dny v plzeňské zoo natáčela pořad „Ze zoo do zoo“
The Czech TV Ostrava shot a document “From Zoo to Zoo” for two days in the Pilsen zoo
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Department of Public Relations and Education in 2012
74
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
O
T
Desetiletý Martin Hrdonka z Černotína v okrese
Plzeň-jih, přinesl poslední mobil pro gorily 28. 10.
Ten years old Martin Hrdonka from Černotín brought
the last mobile phone for gorillas on 28th October
B
A
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Plzeň-jih, který dorazil spolu s tatínkem
Miroslavem. Martin navštěvuje Techmánii a do
zoo chodí často a rád, líbí se mu v ní úplně
všechno. Dnes byl mimochodem prvním, kdo
odevzdal 2 mobily a vyplnil kvíz. Od obou institucí obdržel dárkovou tašku s propagačními
materiály, kvízy, časopisy a knihami. Do zoo,
kde platilo symbolické vstupné 28 Kč, přišlo
toho dne na 4200 návštěvníků, do expozice
Akva Tera dalších 450.
Na veletrhu ITEP v termínu 20.–22. 9.
v plzeňské hale Lokomotivy plzeňskou zoo
reprezentovali na samostatném stánku pracovníci propagačního oddělení a hlavně želva
ostruhatá spolu s krajtou královskou. K dispozici byly propagační materiály o který byl enormní zájem, časopis Iris, letáčky i průvodce udělala
radost nejedné (nejen) dětské dušičce. Prezentována byla i ochranářská činnost ZOO a BZ
na Filipínách a došlo i k pozvání všech návštěvníků na pódiu. Jako každoročně proběhlo vyhlášení a obdarování vítězů Prázdninové štafety.
N
navštívili členové 11 soutěžních družstev
a jejich pedagogové expozici Akva Tera Zoo
Plzeň na Palackého třídě, seznámili se s jejími
chovanci a prohlédli si i zákulisí. Problematika
chovu plazů a dalších studenokrevných živočichů se potom promítla i do prvních soutěžních
úkolů v podobě testu a poznávačky fotografií,
které již proběhly tradičně na půdě CSOŠ
ve Spáleném Poříčí.
Ve středu 26. 9. proběhlo setkání kmotrů
ZOO a BZ. Po několika letech začalo sokolnickou
ukázkou na lochotínském amfiteátru. Zkušené
oko Milana Zaleše nahlásilo, že se kmotrů
a jejich rodinných příslušníků sešlo na 400! Mezi
místy, které potom navštívily jednotlivé skupiny
při komentované prohlídce jednoznačně dominovala nová expozice Svět v podzemí.
Plzeňská zoo dlouhodobě spolupracuje
s Odborem životního prostředí MMP například
při oslavách Dne bez aut nebo Mezinárodního
dne zvířat. Ve dnech 4. a 5. 10. 2012 oslavil
odbor ŽP MMP Den zvířat na Základní škole
v Sedlci a v Liticích. Akce se zúčastnil
Mgr. M. Vobruba ze Zoologické a botanické
zahrady města Plzně, K. Makoň ze Záchranné
stanice živočichů a zástupci Městské policie.
Po povídání s hosty si děti na památku ozdobily
hrneček, talířek nebo mističku.
Druhý společný ročník vybírání vysloužilých
mobilů pro recyklaci, pořádaný ZOO a BZ města
Plzně a science-centrem Techmánia hlásí
k 28. 10.: 618 mobilních telefonů. Symbolické
letošní finále proběhlo na státní svátek
u Tropického pavilonu Z v zoo. Mezi těmi co přinesli právě dnes mobilní telefon a vyplnili gorilí
kvíz byl i vylosovaný vítěz roku 2012. Je jím
desetiletý Martin Hrdonka z Černotína v okrese
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
75
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2012
Setkání kmotrů 2012 ozdobila sokolnická ukázka
The meeting of godfathers was opened with falconery show
Poděkování
Poděkování patří tradičně všem pracovníkům oddělení a hlavním spolupracovníkům: Magdaleně Berkovské, Petře Zoubkové, Radce Pollákové, Daně Hanzalové, Evě
Urbanové, Martinu Metelkovi, Davidu Fronkovi, Miroslavu Volfovi, Richardu Vidunovi,
Martinu Jiranovi, Petrovi Jindrovi a mnoha
dalším.
Summary
Exceptional activity of the promotional
department in 2012 was the finishing
of the exhibition “the Underground World”
along with all educational materials
(boards) and a museum of the World War II.
After six years a new thorough ZOO and BG
guide was issued.
The Pilsen zoo hosted from 31st August
the 23rd European meeting of collectors of zoo
materials – books, brochures, guides, leaflets,
postcards and others. In past years, it took place
for example in London, Berlin, or Wroclaw.
65 guests from Germany, Poland, Great Britain,
France, Belgium, Netherlands and the Czech
Republic enjoyed a three-day program. The core
part was an exchange of materials in
the Lüftnerka farm and also a commented tour
around the zoo and the Akva Tera exhibit.
During 2nd and 3rd November, there was
a regional round of Ecological Olympics for
high schools. The Pilsen zoo has taken part
many years. This time members of 11 competition teams and their supervision visited
the Akva Tera exhibit in Palackého Street.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Department of Public Relations and Education in 2012
76
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
C
Václav Neckář byl účinkujícím Majálesu 2012
i narozeninového koncertu rádia Blaník
Václav Neckář was a performer during two concerts
I
Michal Nesvadba s představením pro nejmenší
Michal Nesvadba acts for small children
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Po několika desítkách let vystoupili v neděli 20. 5. v podvečer na Lochotíně Alexandrovci
After a few decades, the Aleksandrov Red Army Choir performed on 20th May in our amphitheatre
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
77
Department of Public Relations and Education in 2012
• Křtiny levhartice čínské
Mladá samička levharta čínského obdržela
dne 11. 1. 2012 jméno: Baobao, což čínsky znamená poklad nebo dítě. Kmotrem je místostarosta městského obvodu Plzeň 1 pan Jiří
Uhlík. V létě v rámci chovatelských programů
odjela do Paříže.
• Šimpanzice Zedoenja má patrona
Osmnáctiletá šimpanzice Zedoenja neboli
Sedy (*1994), která bydlí v plzeňské zoo od
podzimu 2002, má patrona!
Jejím sponzorem se stal Plzeňský Majáles
a společně s nakrmením celé šestičlenné tlupy
patronát symbolicky uzavřela a převzala ve
středu 18. dubna skupina Mandrage.
• Narozeniny nosorožce
Samička nosorožce indického Manjula oslavila v pátek 27. 4. 2012 své 4. narozeniny.
Stylově, melouny, ovocem a zeleninou. Slupla ji
doslova jako slon malinu. V Plzni bydlí už necelé 2 roky a přijela z rodného Tierparku Berlin.
Jejím druhem je Baabuu, které si připomněl 4. 11. již 8 let. Další zajímavé narozeniny
si v zoo připomněli hned další den po Manjule,
žirafímu samci Jirkovi byli 3 roky. V jediném
týdnu má tedy svátek i narozeniny.
• Uriah Heep v zoo
Jménem Metalfestu 2012 se v červnu stali
patrony medvědů hnědých Elišky s Honzíkem
členové skupiny Uriah Heep.
• Meda Mládková čestnou kmotrou lva
berberského Matýska
Při své návštěvě 5. 7. mj. převzala tato milá
dáma, význačná mecenáška umění, čestný
patronát nad novým lvem Matýskem, navštívila
žirafy a nosorožce nebo pásovce Albičku
• Návštěvníci Filmových nocí podpořili
chov zebry Chapmanovy z plzeňské zoo
Návštěvníci představení Kocour v botách
v lochotínském amfiteátru se stali sponzory
jedné z klisen zebry Chapmanovy. Výtěžek ze
vstupného na představení totiž organizátor
Filmových nocí Radek Uhlíř z agentury Filmák
věnoval zoologické a botanické zahradě města
Plzně právě na chov zeber. Jedná se o částku
10 tisíc korun. Na představení přišlo 66 diváků.
Kromě animovaného filmu viděli jako předfilm
i dokument Plzeňská zoo z roku 1990.
• Finále mobilů pro gorily v ZOO a BZ
Druhý společný ročník vybírání vysloužilých mobilů pro recyklaci, pořádaný ZOO a BZ
města Plzně a science-centrem Techmánia hlásí
k 28. 10.: 618 mobilních telefonů.
Symbolické letošní finále proběhlo na státní
svátek u Tropického pavilonu Z v zoo.
Mezi těmi co přinesli toho dne mobilní telefon a vyplnili gorilí kvíz byl i vylosovaný vítěz
roku 2012. Je jím desetiletý Martin Hrdonka
z Černotína v okrese Plzeň-jih, který dorazil
spolu s tatínkem Miroslavem. Martin navštěvuje
Techmánii a do zoo chodí často a rád, líbí se mu
v ní úplně všechno. Od obou institucí obdržel
dárkovou tašku s propagačními materiály, kvízy,
časopisy a knihami. Do zoo, kde platilo symbolické vstupné 28 Kč, přišlo toho dne na 4 200
návštěvníků, do expozice Akva Tera dalších 450.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2012
KŘTINY ZVÍŘAT A DALŠÍ AKCE
78
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Skupina Uriah Heep jako tvář Metalfestu převzala patronát nad medvědy Eliškou a Honzíkem
The Uriah Heep musical band – an important participant of the Metalfest musical event – took over
the patronage over our bears Eliška and Honzík
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Skupina Mandrage jménem Majálesu adoptovala šimpanzici Zedoenju
The Mandrage band sponsor our female chimpanzee Zedoenja
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
79
Department of Public Relations and Education in 2012
George Patton Watters, akademický sochař Fr. Bálek
a J. Lavička při Slavnostech svobody v zoo
George Patton Watters, sculptor Fr. Bálek
J. Lavička during the Liberation Festival at the zoo
Diváci a pořadatelé Filmových nocí na amfiteátru
adoptovali zebru Chapmannovu
Spectators and organizers of the Film Nights in
the amphitheatre sponsor our Chapman’s zebra
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2012
KŘTINY ZVÍŘAT A DALŠÍ AKCE
Bruno Baumann
Steve Lichtag
Miloslav Stingl
Rudolf Švaříček
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
Osobnosti 21. ročníku cestovatelských přednášek
80
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Ve znamení desítky
Většina víkendových doprovodných akcí
v plzeňské zoologické a botanické zahradě se
konala v roce 2012 po desáté, měla tudíž malé
jubileum. Úvodním programem v roce 2003
ještě nebyl obnovený plzeňský masopust, od
února 2010 Rozpustilé vyhánění zimy z plzeňského dolíku, ale Tradiční Velikonoce na statku
Lüftnerka. Oslava svátku jara se tehdy konala
dokonce ve zdvojené podobě. Před Tropickým
pavilonem připravila ještě jeden velikonoční
program agentura Altea, která, z dnešního
pohledu velice štíhlý, víkendový program pro
zahradu připravovala do roku 2002.
Velikonoce na Lüftnerce byly třídenní a o předvádění velikonočních tradic včetně otloukání
vrbových píšťalek se zasloužili především učitelky
a žáci 1. ZŠ v Plzni. Několik z nich spolupracovalo
se zahradou při víkendových akcích i v příštích
letech. Až do současnosti vydržel Miroslav Volf.
Během deseti let některé akce změnily tvář,
několik jich přibylo, a to zejména v rámci volného
cyklu Český rok na vsi. V posledních letech tvoří
doprovodný víkendový program téměř 30 titulů.
Pod naprostou většinou z nich je pořadatelsky
a organizačně podepsané Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS.
A které z akcí jubilejního ročníku by měly být
připomenuty? Každá byla samozřejmě v něčem
jiná než před rokem, každá měla svůj originální
průběh. A podíleli se na něm nejen pořadatelé,
ale i počasí. Třeba o dubnových Velikonocích se
vrátila po velmi teplém březnu do Čech zima.
Předvádějící na statku Lüftnerka nedokázala
zahřát ani horká káva a návštěvníci se místo
v tisících počítali ve stovkách. Naproti tomu
z účasti čarodějnic a čarodějů na jejich odpoledním sletu poslední dubnový den měli organizátoři radost. Přišlo jich k padesáti, nejvíce
za léta, kdy se čarodějnický sraz u plápolající
vatry na statku Lüftnerka koná. A věřte, nevěřte, nejobtížnější otázka Čarodějnické soutěžní
stezky, na níž její účastníci často nedokázali
odpovědět, byla spojená s Harry Potterem.
Takový bestseller a takový filmový trhák
a tolik lidí si s ní nedokázalo poradit…
Léto se v zoologické a botanické zahradě
vítá hlasitě a hned několika akcemi. Na prázdniny vyprovodila děti soutěžní naučná stezka
s množstvím rad, jak se chovat a orientovat
v přírodě. Hovoříme-li o osvětě a vzdělávacích
akcích, za zmínku určitě stojí i květinová maturita u příležitosti prvního letního dne. Úkolem
návštěvníků při ní bylo poznat co nejvíce právě
kvetoucích rostlin. Podle počtu rozdaných cen
nebyly jejich znalosti rozhodně špatné.
Babí léto patří tradičně na statku Lüftnerka
oblastní výstavě jiřinek a o týden později přehlídce lidových dobových řemesel a činností
k užitku i potěše. Jiřinková slavnost byla tentokráte poněkud poznamenaná špatnými vegetačními podmínkami, svoji účast z toho důvodu odřeklo několik vystavovatelů. Přesto
po oba dny bylo možno obdivovat jak množství
odrůd, tak forem květenství a barev. V divácké
anketě opět zcela přesvědčivě zvítězily jiřinky
ve vlastním aranžmá pěstitele Petra Bohdana
z Plzně-Radčic. Milým VIP návštěvníkem byl
O
Ing. František Hykeš
O
Víkendový doprovodný
program a další propagačně-vzdělávací činnost
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
81
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2012
exministr spravedlnosti a kandidát na plzeňského hejtmana JUDr. Jiří Pospíšil.
Při festivalu řemesel se nejvíce návštěvníků
tradičně zastavilo u mlácení obilí cepy,
u ochutnávek staročeských jídel z Nepomucka
a Pošumaví a také u zprovozněného ručního
mandlu. Při pohledu na máchání a praní prádla v neckách, jeho věšení na šňůru a následné
mandlování si jediná z žen neposteskla, že ji
u automatické pračky chybí právě takováto
romantika.
Advent společně s Vánocemi je tečkou za
celoročním víkendovým programem. Pravidelné mikulášské odpoledne se tentokráte
proměnilo spíše v odpoledne čertovské. Ze
statkové kovárny se stalo jedno velké peklo
plné ohně a dýmu. Bylo tak opravdové, že někteří rodiče měli co dělat, aby přesvědčili
potomky, že žádné peklo není.
Třešinkou na pomyslném adventním dortu
byl staroplzenecký živý betlém. Kdo se přišel
podívat, odnášel si v srdci velký zážitek. Vždyť
tahle parta kolem pana Pavla Kilbergra dokáže
stále živý příběh Marie, Josefa a Ježíška nejen
krásně odehrát a odvyprávět, ale i procítit.
A je tu poslední den roku, 31. prosinec.
K silvestrovskému dopoledni patří tradiční
chytání zlaté rybky a putování po soutěžní
naučné stezce, stejně jako popolední přivítání
symbolicky posledního návštěvníka zahrady
tohoto roku. Zavítat v těchto dnech do plzeňské zoo se stalo pro řadu rodin neodmyslitelnou součástí Vánoc.
Poděkování za finanční podporu víkendových doprovodných akcí patří především
Městu Plzni, Plzeňskému kraji a Nadaci 700 let
města Plzně.
Součástí vánočního programu je tradičně živý betlém
A life nativity scene is a part of our Christmas
program
Jubilejní ročník měl i letní tábor
Po desáté se rovněž konal letní příměstský
tábor Deset dnů s kamarády ze zoo. I v jeho případě zavzpomínejme na začátky. Do prvního
ročníku v roce 2003 se přihlásilo něco přes dvacet dětí, základnu měl v té době neužívané restauraci v ještě nezrekonstruované spodní části
statku Lüftnerka. Program byl zcela zaměřen
na poznávání zoologické a botanické zahrady
a přírody, na ekologii a exkurze související
s touto tématikou.
Lüftnerka táboru poskytovala zázemí až
do rekonstrukce. Poté se na nějaký přemístil
do velkých vojenských stanů nad hlediště letního amfiteátru, aby je brzy vyměnil za 1. ZŠ
na Severním předměstí. Vzdálil se sice poněkud od zoologické a botanické zahrady, ale
blízkost boleveckých rybníků a lesů to vynahradila. Nové prostorové možnosti dovolily
pořádat místo dosavadního jediného běhu
běhy dva a tím podstatně lépe uspokojit zájem
rodičů o tento prázdninový prožitek pro jejich
děti.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Department of Public Relations and Education in 2012
82
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
Časopis IRIS vyšel poprvé také v roce 2003
Skutečnost, že časopisu IRIS dospěl do jubilejního desátého ročníku se promítla i do pravidelného setkání jeho distributorů z městských
úřadů, knihoven a dalších institucí v Plzeňském
a Karlovarském kraji. To se koná ve dvou termínech již několik let vždy v červnu v Zoologické
a botanické zahradě města Plzně. Tentokrát se
uskutečnilo až v prvním podzimním měsíci, to
proto, aby si jeho účastníci mohli prohlédnout
novou expozici Svět v podzemí. Na závěr úvodního setkání v Environmentálním centru
Lüftnerka, při němž se přítomní dozvěděli
o novinkách v zahradě a o jejích plánech v nej-
H
bližších letech, dostali všichni možnost zvolit
nejzajímavější titulní stranu časopisu Iris od
jeho vzniku až po současnost. Naprosto přesvědčivě vyhrálo první číslo ročníku 2012 s portrétem malého levharta. Byly to právě šelmy,
které dostaly nejvíce hlasů. Naopak nejméně
bodovali ptáci. Zcela bez sympatií skončily žáby.
V polovině října se pak uskutečnil v Domě
knihy NAVA na plzeňském náměstí Republiky
slavnostní křest 3. čísla jubilejního ročníku
časopisu IRIS. Zúčastnili se ho jeho tvůrci od
redakce přes DTP studio až po tiskárnu, představitel dosavadního hlavního sponzora
American Chance Casinos Ing. Tomáše Kment,
novináři a veřejnost. Ústřední myšlenkou
všech vystoupení byla naděje, že časopis
nepřestane vycházet ani ve složitých ekonomických podmínkách.
Zvláště milými hosty setkání byli nejpilnější pravidelní spolupracovníci redakce za
uplynulé období – shodou okolností tři ženy:
ošetřovatelka primátů Alena Faflíková, botanička Mgr. Václava Pešková a zooložka Ing.
Lenka Václavová.
O
Tradicí se stala od I. ročníku celotáborová
hra. V roce 2012 měla motto „cestovatelská
horečka aneb, kam nás zavedou tajemné hlasy
z lesa“. Téma bylo opět úzce spjato s přírodou,
ale částečně i s historií. To proto, že také reagovalo na otevření nové expozice v zoologické
a botanické zahradě Svět v podzemí vybudované v bývalých válečných krytech.
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Jednou z prvních akcí v průběhu roku je Čarodějnické
odpoledne na Lüftnerce
One of the first events of the year is Wizards’
Afternoon in the Lüftnerka farm
Plzeňáček pokřtil nové CD
Dětský folklórní soubor Plzeňáček, který již
téměř deset let spolupracuje s plzeňskou zoologickou a botanickou zahradou, pokřtil 8. prosince v Domě hudby své druhé CD, pojmenované Marjánko, pojď na půdu. Zástupce zahrady František Hykeš se také stal jedním z jeho
kmotrů a společně s Janem Kotrčem – ředitelem ZUŠ B. Smetany, při které Plzeňáček působí – slavnostně nové CD pokřtil.
Plzeňáček v plzeňské zoo vystoupil již mnohokrát jako součást kulturních akcí. A jak se
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
83
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2012
Součástí velikonočního programu pro děti z dětských
domovů bylo i vystoupení Světlany Nálepkové
Show of Světlana Nálepková was a part of Easter
program for orphaned children
neopomnělo na křtu zdůraznit, díky jim se
dostal například do vysílání Českého rozhlasu
nebo České televize. „Ve spolupráci se zoo
chceme určitě i nadále pokračovat,“ ujišťuje
vedoucí souboru Olga Hráchová. „Myslím, že
jsme všichni spokojeni s tím, jak to funguje.
Náš soubor se vždy rád vrací na statek
Lüftnerka, kde většinou vystupujeme a kde se
také díky ochotě pracovníků zoo mohla pořídit titulní fotografie našeho nového CD.“
Na hudebním disku je přes 25 lidových
písní převážně ze západních Čech, a to v podání obou věkových kategorií souboru – Malého
i Velkého Plzeňáčku.
Začátek Velikonoc patřil setkání s představiteli kraje a dětmi z dětských domovů
Díky představitelům Plzeňského kraje prožily děti z osmi dětských domovů z plzeňského
regionu jeden den z velikonočního času
v plzeňské zoologické a botanické zahradě
a staly se zde čestnými kmotry devíti afrických
a asijských zvířat. Zatímco hejtman, jeho
náměstci a členové rady si „své“ zvíře vybrali
dopředu, pro děti bylo do poslední chvíle tajemstvím. Patrona z řad vzácných hostů a tím i zvíře
jim totiž vybral los.
Při uvítání všech přítomných ředitel
Zoologické a botanické zahrady města Plzně
Ing. Jiří Trávníček zdůraznil, že je to poprvé
v historii zahrady, kdy ji navštívil hejtman v čele
celé rady kraje. Poté se ujal role moderátora.
A velice úspěšně. U gepardů například vybídl
ošetřovatele, aby šelmy nakrmil, když mají prostřeno. Představitelé kraje totiž nechali všem
„svým“ zvířatům připravit krmnou dávku
na jeden den. Nad obsahem některých košů
s různým krmivem a dobrotami se podivovali
i oni sami, poučné to bylo ale zejména pro jejich
nové dětské přátele. Kdypak se třeba naskytne
příležitost nahlédnout do krmné dávky opice
makaka lvího: 1 kg banánů, několik pomerančů,
několik kiwi, 1 kg jablek, 0,5 kg hroznového
vína, brokolice, med, hrozinky, 1 kg vloček,
1 balíček piškotů.
Běh několika chlapců podle gepardího výběhu, poté co se podíval na displej měřiče rychlosti, podle něhož může každý porovnat svou
běžeckou zdatnost s tou šelmích sprinterů,
J. Trávníček okamžitě zareagoval: „Chlapci, vás
by chytili a nemuseli by se za vámi ani rozběhnout…“
Většina zvířat přišla ke svým novým kmotrům nadosah, některá si nechala hodit i něco
z nachystaného menu. Jiná, jako třeba žirafy,
zapózovaly jako filmové hvězdy. Přiblížil se
i neposedný a divoký pštros. Jen zebry nereagovaly a dál se spokojeně pásly na druhém konci
rozsáhlého výběhu. Jiří Trávníček však ducha-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Department of Public Relations and Education in 2012
84
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
Jednou z největších akcí je festival starých řemesel
A festival of old crafts represents one
of the largest events
L
V zahradě i mimo ni
Sdružení přátel Zoologické a botanické
zahrady IRIS vzniklo oficiálně v roce 2004. Brzy
O
na sebe převzalo hlavní zodpovědnost za
víkendový doprovodný program a od roku
2007, kdy začalo v podkroví statku Lüftnerka
působit environmentálním centrum, i za environmentální vzdělávání v ZOO a BZ.
Jeho aktivity jsou ovšem mnohem širší
a sahají i mimo zahradu. A nejde jen o dnes již
kultovní Běh po šesti Kilometrovkou, který je
každoročně na podzim příležitostí pro chovatele psů změřit jejich kvality nejen v běhu
památnou alejí, ale v několika minulých ročnících také v dalších disciplinách.
Od roku 2008 organizuje Sdružení IRIS
na počest Dne Země (22. dubna) soutěž ve sběru
potravinářských hliníkových obalů (víček od
jogurtů, fólií z čokolád a tavených sýrů, krabiček
od paštik, nápojových plechovek). V roce 2011
se podařilo této ceněné druhotné suroviny
poprvé sebrat více než jednu tunu (1 100 kg).
O rok později byl výsledek ještě o více než půl
tuny lepší (1 660 kg). Jako ve všech předešlých
ročnících se o toto číslo zasloužili se 710 kg především žáci, rodiče a učitelé ze ZŠ a MŠ Město
Touškov. Rovněž pravidelní sběrači ze ZŠ Dolní
O
přítomně jejich kmotrům – náměstkovi hejtmana Jaroslavu Bauerovi a dětem z DD Tachov –
vysvětlil: „Jedině vy si můžete připadat jako skutečně v Africe. Vy ta zvířata vidíte tak, jak je
spatří jejich pozorovatel ve volné přírodě. V ní
také nepřijdou až k němu, ale musí je pozorovat
na vzdálenost několika metrů…“
Po obchůzce zvířat následovala pro děti velikonoční tvůrčí dílna, po ní jim zazpívala
Světlana Nálepková a ti mladší se ještě podívali
do Domu pohádek. Otloukání vrbových píšťalek, pletení pomlázek či zdobení vajíček si ale
vyzkoušeli i někteří radní. Několika se tvoření
mezi dětmi natolik zalíbilo, že ostatní na ně
museli počkat. To pan hejtman Chovanec v sobě
nezapřel vášnivého rybáře a v té době už obdivoval pořádně vykrmené sumce, ale i kapry
a štiky v České řece.
Bylo to zajímavé setkání a hezký den, shodovali se všichni, kdo se těsně před velikonočními
svátky sešli v Zoologické a botanické zahradě
města Plzně. A následující africká a asijská zvířata mají od 4. dubna 2012 nové kmotry.
Radní Petr Smutný navrhl dětem z domova
v Kašperských Horách při společném setkání
s velbloudy, aby se pustili, až se vrátí zpět,
do jejich malování. Nejlepší výtvory společně
s jejich „tetami“ vyhodnotí a odmění. Tak se také
stalo. V květnu byly v domově za účasti pana radního vybrány nejzdařilejší výtvory, děti od něj
dostaly dort a vítězní tvůrci ceny. Největším oceněním však bylo pro všechny vystavení jejich
obrázků v zoologické a botanické zahradě.
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
85
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2012
Bělá, také ze severního Plzeňska, zachránili
350 kg odpadového hliníku. Na třetím místě
s 210 kg se umístila plzeňská 31. ZŠ.
V roce 2012 bylo Sdružení na základě zkušeností s ovocným genovým sadem vybráno
jako odborný garant aktivity hejtmana
Plzeňského kraje Milana Chovance Tisíc
stromků pro kraj. Od přípravy akce počátkem
roku to byly desítky hodin jednání, konzultací
a získávání kontaktů, aby mohlo být v roce
2013 v okresech Domažlice a Tachov vysázeno
prvních několik set ovocných stromků tradičních odrůd.
Začátkem kalendářního léta překročily
aktivity Sdružení IRIS dokonce hranice
Plzeňského kraje. Společně s Klubem českých
turistů a dalšími organizátory uspořádalo
v Prachometech u Toužimi Setkání u pramene
Střely. Místní turisté vyznačili několik tras pro
pěší a cykloturisty, V cíli akce se hrálo, zpívalo
a tančilo a po celé setkání zde panovala velmi
dobrá nálada. Za vedení obou sousedních
krajů, na jejichž rozhraní Střela pramení, promluvili radní pro životní prostředí Ing. Jaroslav Bradáč a Ing. Petr Smutný. Akce byla natolik úspěšná, že se uskuteční i její II. ročník
a do budoucna se snad stane i tradicí.
Malujeme lidoopy
V roce 2007 se uskutečnila z iniciativy
Zoologické a botanické zahrady města Plzně
ve výstavní síní Paletka 1. československé
galerie dětského výtvarného projevu mezinárodní výstava nazvaná Nosorožci malovaní
srdcem. Její úspěch inicioval v roce 2011
k vyhlášení soutěže pro školy a školní zařízení
v Plzeňském a Karlovarském kraji Malujeme
Podzimní výstava jiřin
Dahlias exhibition in the autumn
lidoopy. Téma bylo zvoleno v souvislosti s tehdejším ochranářskou kampaní Evropské asociace zoo a akvárií (EAZA). V létě 2012 byl výběr
z výtvarných prací vystaven, a to opět v plzeňské výstavní síni Paletka.
Zvláštní cenou ZOO a BZ města Plzně byl oceněn soubor prací 90. MŠ Plzeň, Cenou města
Plzně ZUŠ Jagellonská Plzeň, Cenou poroty
Kniha od mladých pacientů Psychiatrické léčebny Dobřany a Cenu Galerie Paletka získala
Lucie Šourková z 90. MŠ Plzeň.
Ceny a čestná uznání v jednotlivých kategoriích (MŠ, ZŠ – I. stupeň, ZŠ – II. stupeň, školní
družiny, osmiletá gymnázia, ZUŠ) putovaly do:
• 90. MŠ Plzeň, MŠ Plzeň Klatovská 77, 22. MŠ
Plzeň, MŠ Plzeň-Křimice, MŠ E. Beneše Plzeň;
• ZŠ a MŠ Mirošov, zimního tábora ZOO a BZ;
• ZŠ Přeštice, ZŠ Aš, ZŠ Mýto, ZŠ Hrádek;
• ŠD Chotíkov, ŠD Žinkovy;
• Gymnázia J. Š. Baara Domažlice;
• výtvarné dílny při Galerii Paletka Plzeň, ZUŠ
Plzeň, Jagellonská
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Department of Public Relations and Education in 2012
86
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
L
O
I
C
K
Á
A
A children choir “Plzeňáček” has been
cooperating with the Pilsen Zoological and
Botanical Garden for many years. It performed here many times and on various occasions. The choir members became honourable sponsors of our Indian Rhinos,
the only pair in the Czech Republic.
G
B
T
A
N
I
C
The Pilsen ZOO and BG initialized an
exhibition called “We Draw Apes” in a Pilsen
gallery Paletka. Tens of art work were introduced from schools from the Pilsen and
Karlovy Vary region, which were made
within campaign of EAZA in 2011.
O
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
T
A
P
L
Z
Dne 31. 12. byl přivítán poslední návštěvník roku
2012 – Bára a Anička Jindrovy. Přivítala je tajemnice Magistrátu města Plzně Ing. D. Škubalová
a ředitel zoo Ing. J. Trávníček
Welcoming of the last visitor of 2012 – Bára and
Anička Jindrovy received a welcome by the Pilsen
municipality secretary Mrs. Ing. D. Škubalová and
the zoo director Ing. J. Trávníček
S
The mentioned 30 weekend and other
events in zoo fall under environmental educative projects and often also link to old time traditions. Thank to years of practice in organi-
O
The IRIS Association has been working since
2004. Most of its activities such as weekend or
educational ones are closely linked to the zoo.
Some of them reach beyond the zoo range. For
example, the traditional autumnal run of dogs
and their masters. Or a competition in collecting aluminium from food packing. In 2012,
IRIS became a guarantor of Milan Chovanec,
the Pilsen county representative’s action called “1,000 Trees for the County”.
In 2008, IRIS announced for the first time
the collection of food packing aluminium. In
2011, the collected amount went over one
tonne, reaching 1 100 kilograms.
zing such events, they acquired their specific
form, but every year we also try to bring
novelties and surprises.
O
Summary
Accompanying weekend program in
the zoo started to have the present character
already in 2003. Throughout the year, visitors
and especially families can enjoy around
30 activities of various kinds. The tenth annual was for sure a live Nativity scene and New
Year’s Eve morning program with the symbolical welcoming of the last visitor. We also had
the summer children’s camp themed on
the nature. In 2003, IRIS, the quarterly zoo
magazine, was issued for the first time as well.
The Easter in ZOO and BG started by a visit
of the Pilsen region representatives Milan
Chovanec and eight children from children’s homes. All became sponsors of some
of our African and Asian animals.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
87
Department of Public Relations and Education in 2012
Attendance 2012
Rok 2012 je pro plzeňskou zoo v návštěvnosti 4. nejúspěšnější v historii. Od roku
2007 překonává roční návštěvnost laťku
400 000 osob a řadí se do popředí návštěvnosti českých a slovenských zoo i do po-
předí tuzemských turistických cílů. Na mírném poklasu návštěvnosti se zřejmě podepsala krize a také nepříznivé počasí. V porovnání s rokem 2011 obstál pouze březen, květen a červen.
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
ODDĚLENÍ KONTAKTU S VEŘEJNOSTÍ V ROCE 2012
NÁVŠTĚVNOST A NÁVŠTĚVNÍCI V ROCE 2012
Podzemí navštívilo 68 757 osob, vláčkem bylo odvezeno 22 610 osob, zaparkovalo 48 989 aut.
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Celková návštěvnost ZOO a BZ v roce 2012
Visit rate in 2012
K
Á
A
B
O
T
Porovnání návštěvnosti po jednotlivých měsících v letech 20011–2012
Visit rate monthly in years 20011–2012
Z
O
O
L
O
G
I
C
Celková návštěvnost od roku 1991
Visit rate from 1991
88
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
E N V I RO N M E N TÁ L N Í C E N T RU M LÜ F T N E R K A V RO C E 2 012
Lüf tnerka Environmental centre in 2012
Z
Bc. Renata Vídršperková
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Hrajeme si s ovčí babičkou, dále pak programy –
Rys tajemná kočka Šumavy, Rašeliniště a Vydra
vodní dáma. V únoru si centrum připravilo nový
program – Zoo na cestách, se kterým zavítalo
přímo do škol. Zájem o tento program byl velmi
velký a nebylo možné všem zájemcům o tento
program vyhovět. V rámci tématických dnů byly
nabízeny stále oblíbené rukodělné dílny (velikonoční, podzimní, vánoční) a dále soutěžní programy Zoohrátky a Environmentální klání.
Nabídku výukových programů, komentovaných prohlídek a tématických dnů využilo v roce
2012 celkem 833 skupin z celkového počtu
16 204 účastníků. Z celkového počtu skupin využilo nabídku výukových programů celkem 607
skupin. Ve školním roce v období měsíců říjen až
duben mohou školy a školská zařízení na výukové programy využít výukovou permanentku.
Této možnosti v roce 2012 využilo celkem
49 škol, z toho celkem 13 mateřských škol.
O
Již šestým rokem provozuje Sdružení přátel
Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS
Environmentální centrum Lüftnerka, jehož hlavní činností je organizace a realizace výukových
programů a komentovaných prohlídek. Centrum
Lüftnerka v průběhu roku 2012 nabízelo pro
všechny školy, školská zařízení, zájmové skupiny
a širokou veřejnost celkem 30 výukových programů probíhajících v areálu zoologické a botanické
zahrady, dále 4 výukové programy nabízené
v prostorách Akva Tery a 2 typy komentovaných
prohlídek (denní a večerní).
K nabídce programů pro rok 2012 si v rámci
environmentální výchovy opět centrum pro školy
připravilo tzv. Tematické environmentální dny.
V měsíci lednu byly školám nabídnuty výukové
programy, které byly zrealizovány ve spolupráci
se Středisky environmentální výchovy NP a CHKO
Šumava. Největší zájem byl o programy týkající se
zpracování ovčí vlny – Tvořivá dílna z ovčína,
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Děti ze základní školy při výuce v areálu zoo
Children from a primary school during a lecture in the zoo
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
89
E N V I RO N M E N TÁ L N Í C E N T RU M LÜ F T N E R K A V RO C E 2 012
Mezi další činnosti centra v průběhu roku
patří vedení zoologického a chovatelského
kroužku, které v prvním pololetí školního roku
navštěvovalo celkem 23 dětí a ve druhém pololetí celkem 22 dětí ze základních škol. U široké
veřejnosti mezi nejvyhledávanější nabídku centra patří v průběhu roku příměstské tábory, kterých se v roce 2012 zúčastnilo celkem 147 dětí.
K činnostem centra patří v průběhu roku
také zapojování se do všech aktivit, pořádaných
ZOO a BZ města Plzně a Sdružením IRIS – víkendové akce, kampaně, přednášky a konference.
V průběhu roku 2012 dochází k personálním
změnám na pozici hlavního lektora centra.
V měsíci dubnu nastupuje na pozici lektora
Mgr. Alena Košťáková, která však ukončila pracovní poměr v letních měsících a na její místo
v září nastupuje nová lektorka Bc. Luďka
Plzáková. Vzhledem k odchodu některých externích lektorů z důvodu ukončení studia na VŠ
a k nárůstu zájmu o nabídku výukových programů, jsou opět na začátku nového školního roku
2012/13 přijímáni noví externí pracovníci.
Ke konci roku 2012 spolupracuje s centrem celkem 21 externích lektorů z řad studentů VŠ.
Summary
The IRIS Association has been running
the environmental centre Lüftnerka for six
years. Its main aim is organizing and realization of educational programs and commented feeding. In 2012, the Lüftnerka centre offered schools and public 30 educational
programs in the zoo grounds, 4 educational
programs in our Akva Tera subsidiary and
two types of commented tours (day and evening ones).
Školní skupina na výuce u afrických expozic
A school group during an education lecture near
our African exhibitions
In 2012, 833 groups underwent some of the
offered program. The total number of participants was 16,204. 607 groups were interested
in educational program. From October to
April, schools may use a seasonal ticket for
educational programs. 49 schools and 13 nursery schools used this possibility in 2012.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Lüf tnerka Environmental centre in 2012
90
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
SOKOLNICKÉ UKÁZKY PŘI ZOO A BZ V ROCE 2012
Falconry presentation in the Pilsen zoo
Z
Milan Zaleš
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
ničí. Byla to taková „skoro tutovka“, která
opravdu mohla létat kdekoliv, kdykoliv
i s kýmkoliv a komukoliv a navíc i v kombinaci s jiným dravcem. Třeba v prvém roce s kání
bělochvostou nebo poté s kondorem havranovitým Chozíčkem apod. Nejen mně, ale i mnohým návštěvníkům se zapsala do podvědomí
při těsných proletech, tzv. „borovičkách“ mezi
dvěma nebo čtyřmi dámami. Nahradit jí bude
dost obtížné a patří jí veliký dík.
Opět nezklamal Mat a sup Gábi, oblíbenou
dvojici Mireček a Pat jme museli v polovině
srpna rozdělit, jelikož Mireček dostal „toulavou“ a ten osudný den jsme ho naháněli až
do pozdních večerních hodin. Díky Karlu
Makoňovi, který ho chytil, jsme ho dostali
zpět. Mirečka jsme nahradili 2 roky starým
samcem orla bělohlavého Danym, ale tato
O
Jak nám ten čas letí. Sokolnické ukázky
v ZOO a BZ města Plzně začínají mít svou tradici
a také se po náročné sezoně dostavují i absence
některých elitních dravců. Orel skalní Tymba,
který útočil na vlečku z liščí kůže taženou jednou z návštěvnic, měl poměrně závažné zdravotní problémy. Jednalo se o záněty na obou
pařátech a po úspěšné operaci se dokonale
zotavil a pro další sezonu by měl být připraven.
Dále raroh velký Tina měla naražené křídlo tak,
že skoro polovinu sezony nemohla být předváděna, no a poměrně vleklé zdravotní problémy
zasáhly i mě. Když už jsem se rozepsal o strastech a problémech musím ještě oznámit jednu
smutnou zprávu. V listopadu mně umřela
na stáří káně lesní Zuzanka. Bylo jí 18 a půl
roku, a to je takový normální věk. Procestovala
se mnou hrozně moc akcí ať v ČR, tak v zahra-
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Sokolnické ukázky pokračovaly v zoo již sedmým rokem
Falconry shows became a tradition in our ZOO and BG
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
91
SOKOLNICKÉ UKÁZKY PŘI ZOO A BZ V ROCE 2012
Sokolnické ukázky
Falconry shows
kombinace zatím moc nefungovala, poněvadž
Dany se projevuje jako značný agresor. Přes
zimu budou spolu v jedné voliéře, a tak uvidíme, co nám přinese následující sezona. Čenda,
Sandy, Mařenka, Harry a i nejmenší Rocky splnili to, co jsme od nich očekávali. Pro další
sezonu bychom naší expozici rozšířili o raroha
jižního, nějakou zajímavou sovu a také
o mladé káně lesní.
Na závěr přeji všem hodně zdraví, štěstí,
pevný a ladný let a též mnoho spokojených
návštěvníků v naší krásné zoologické a botanické zahradě.
Summary
Falconry shows became a tradition in our
ZOO and BG. Although after a demanding
season there was an inflammation of both
claws of the Golden Eagle Tymba, which
liked to attack a dragged fox skin. Luckily, he
got better after a successful operation and
should be ready for the 2013 season. Falcon
Tina had its wing damaged so that it could not
be showed for almost half of the season. In
November, the Common Buzzard Zuzanka
died, she was 18 years old and was very experienced. It will be very difficult to find a substitute for her.
Mat and vulture Gábi were a success.
The famous duo Mireček and Pat had to be
separated in the middle of August, as Mireček
started to play up and fly away. A two years
old male of Bald Eagle Dany had to take over.
Čenda, Sandy, Mařenka, Harry and the smallest Rocky fulfilled our expectations. For
the 2013 season, we would like to enrich our
show with some interesting owl, a young
Common Buzzard and the Lanner Falcon.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Falconry presentation in the Pilsen zoo
92
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
DINOPARK ZOO PLZEŇ 2012
DinoPark Zoo Plzeň 2012
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
DinoPark Plzeň má za sebou 10 let. Ano, už
takhle dlouhou dobu láká návštěvníky
z Plzně, z okolí ale i vzdálenějších míst
na odvážnou výpravu do druhohor. Do téměř
skutečných druhohor, jak se i v té letošní jubilejní sezóně přesvědčila velká porce lidí.
Jakých bylo tedy těch deset dlouhých, ale
vlastně i krátkých, let?
DinoPark Plzeň začal s malým návštěvnickým okruhem a první generací nejprve pouze
statických modelů vyráběných společností
WEST MEDIA v Plzni. V první sezóně bylo
k vidění 20 modelů dinosaurů. Postupně se
výroba rozšiřovala a s ní i DinoPark. V průběhu let prošlo DinoParkem více než 150 modelů,
a to jak statických, tak i robotických. DinoPark
totiž postupně dostával vlastní sourozence, se
kterými v současné době tvoří unikátní síť
těchto zábavních a vzdělávacích parků.
DinoPark Plzeň je nejstarším parkem v síti,
která se postupně rozšířila do Bratislavy,
Vyškova, Ostravy, Prahy a Liberce. V letošním
roce přibude nejnovější a také nejvzdálenější
DinoPark, a to na východním Slovensku
ve spřátelené ZOO Košice.
Je nasnadě, že modely se mezi jednotlivými
parky často převážejí a vyměňují, a to proto, aby
návštěvník vždy při další návštěvě potkal něco
nového a ocenil, že se park vyvíjí. Samozřejmě,
že nezůstalo pouze u původních statických
modelů. Dnes jsou již v DinoParku běžně k vidění i náročné robotické modely doplněné kvalitním ozvučením i dekorací druhohorní přírody.
DinoPark je doplněn i vlastním 3D kinem s filmem dokreslující atmosféru druhohor, dětskými atrakcemi i velmi oblíbeným DinoShopem
s atraktivními tématickými suvenýry.
A stejně tak dávno, jako překonal hranici jednoho miliónu návštěvníků, tak zmizela
z DinoParku i ona populární slavná první generace modelů dinosaurů. I nadále se většina
modelů vyrábí v plzeňské dílně společnosti
WEST MEDIA, v letošním roce ovšem již v páté
generaci. Jednoho pamětníka ovšem plzeňský
DinoPark má, je jím jediný původní model, a to
obrovitý Apatosaurus, kolos s délkou 26 m.
I když již dostal několikrát novou barvu, je stále
atraktivním magnetem pro fotografování. Vždyť
pod který jiný model se vejde celá školní třída?
DinoPark ovšem nespí. I pro nadcházející
sezónu chystá četné novinky. Tou nejviditelnější bude dvojice nových robotických
Plateosaurů. Náročné robotické zařízení
s délkou 6 m a osmi různými pohyby řízenými počítačem vyvíjela mateřská společnost
přes dva roky. Výsledek jistě stojí za to, což
může ohodnotit každý návštěvník parku.
Těšíme se, že letošní sezónou vstoupí
DinoPark do své druhé desítky. A věříme, že
se spousta odvážných putovatelů druhohorami těší s námi!
Z
Mgr. Martin Vobruba
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
93
DINOPARK ZOO PLZEŇ 2012
Summary
The Pilsen DinoPark started with small
circuit and first generation of 20 static
models made by West Media in Pilsen.
Gradually, over 150 various models took
turns in our DinoPark, including robotic
ones. DinoPark entered also Bratislava,
Vyškov, Ostrava, Prague or Liberec. Pilsen
is the oldest one in the Czech Republic. The
latest one will be soon built in eastern
Slovakia in Zoo Košice. Models are often
exchanged among parks, so that visitors
can see some novelties. Apart from static
models, robotic ones can be also seen including high quality sound system and decorations. There is a small 3D cinema with
a movie showing the atmosphere of the
secondary era. Children playground and
DinoShop with themed souvenirs are a
must. Apart from one, the old first generation models of dinosaurs disappeared form
the zoo. Only the huge Apatosaurus with
length of 26 m remained. It is still a great attraction.
The hot novelties for the 2013 season will
be a pair of new robotic Plateosauruses.
This demanding robotic device was developed more than two years. 2013 season will
enter the second decade of the DinoPark existence and we believe that you are looking
forward to enter it with us!
Mezi nejstarší „obyvatele“ DinoParku patří Apatosaurus z roku 2003
One of the oldest “inhabitants” of the DinoPark is Apatosaurus from 2003
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
DinoPark Zoo Plzeň 2012
94
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
PODÍL ZOO A BZ MĚSTA PLZNĚ
NA OCHRANĚ PŘÍRODY V ROCE 2012
Our share in nature preser vation in 2012
Z
Jiřina Pešová
O
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Plzeňská zoologická a botanická zahrada se
k této kampani tentokrát připojila pouze informativně. Aktivně pracovala na podpoře ohrožených druhů na Filipínách. Konkrétně podporovala Záchranná centra Talarak a Mari-it
na ostrovech Negros a Panay. Společným
pojítkem všech je však kriticky ohrožený druh
zoborožce, zoborožec Waldenův (Aceros waldeni). Jednak je hlavním aktérem jednoho ze
šesti vypsaných záchranných projektů EAZA,
ale je také vlajkovým druhem Záchranných center na Filipínách.
EAZA podpoří šest záchranných projektů:
1. Ochrana saoly (Pseudoryx nghetinhensis)
L
Pro rok 2011–13 vypsala EAZA (Evropská
asociace Zoologických zahrad a akvárií), společně s Komisí pro přežití druhů (SSC)
a Mezinárodní unií pro ochranu přírody (IUCN),
kampaň pro Jihovýchodní Asii.
EAZA, IUCN a ISSC si klade za cíl pro tuto
kampaň v jihovýchodní Asii získat 750 000 eur
na projekty, které by měly vést k zachování rozmanitosti života na naší planetě. Vybrala konkrétní velká zvířata v Asii, kterým hrozí nebezpečí. Nejvíce je ohrožuje nelegální lov pro
obchod a ztráta původních biotopů.
a dalších ohrožených druhů zvířat v Annamitském pohoří, Laos a Vietnam
2. Ochrana údolí Hukaung Wildlife Sanctuary,
cílový druh pro ochranu je gibon hulok
(Hoolock hoolock), Myanmar
3. Ochrana mokřadů Mesangat, cílové druhy
pro ochranu jsou tomistoma úzkohlavá
(Tomistoma schlegelii) a krokodýl siamský (Crocodylus siamensis), Východní
Kalimantan
4. Program WWF – Velký Mekong, cílový druh
pro ochranu je pangas velký (Pangasianodon gigas), Laos, Thajsko
5. Posílení ochrany a monitorování sumaterských nosorožců (Dicerorhinos sumatrensis)
v Národním parku Way Kambas v Indonésii
6. Výzkumný projekt na ochranu zoborožce
Waldenova (Aceros waldeni) na Filipínách
Zoborožec Waldenův je v současné době
chován pouze ve 3 stanicích na Filipínách.
Na ostrově Panay ve stanici Mari-it, kde byl
poprvé na světě rozmnožen v roce 2005,
na ostrově Negros v centru Talarak a ve stanici NFEFI ve městě Bakolod. V těchto třech stanicích je chováno celkem 32 jedinců. Podle
skeptických odhadů činí v současné době světová populace těchto kriticky ohrožených
ptáků méně než 160 jedinců, takže z hlediska
přežití druhu je jejich odchov v zajetí „životně“ důležitý.
Ve stanici Talarak je chováno cca 40 druhů
zvířat v různém stupni ohrožení. Některé
druhy se zde pravidelně množí, jako např.
zoborožci rýhozobí (Penelopides panini), prasata visajanská (Sus cebifrons nigrorum),
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
95
Our share in nature preser vation in 2012
sambaři skvrnití (Rusa alfredi), holubi papouščí (Treron vernans vernans), holubi
lesklohlaví (Ducula poliocephala), holubi filipínští (Macropygia tenuirostris) či papoušci
velkozobí (Tanygnatus lucionensis).
Snem každého ochránce přírody je posílení mizející populace, proto je snahou Centra
Talarak připravit některé druhy odchované
v centru k možné reintrodukci. Cvičeni
Měsíc
k tomuto účelu jsou zoborožci rýhozobí
(Penelopides panini). Vhodným prostředím
pro reintrodukci by mohl být les na ostrůvku
Danjugan, vzdáleném 3 km západně od ostrova
Negros a také v Mambukal Mountain Resort
u města Bakolod přímo na Negrosu.
Záchranné centrum Talarak spolupracuje
s domácími stanicemi a je také podporována
Evropany. Už od roku 2007 Faunus o.s. Liberec,
Akce
Konference pro učitele
Jak pomoci ohrožené přírodě přímo v místě ohrožení?
(Thajsko, Vietnam očima ředitele J. Trávníčka, práce v Záchranné stanici
Cikananga očima ošetřovatele Aleše Zíky, představení kampaně EAZA, Jiřina
Pešová, Záchranné centrum Talarak a telemost přes Skype se zakladatelem
Pavlem Hospodářským, zvířata chovaná v ZOO a BZ z oblasti JV Asie v podání
M. Vobruby, aktivní zapojení veřejnosti v ČR, výzva Jiřiny Pešové)
BŘEZEN
9. 3.
Natáčení spotu ke kampani
BŘEZEN
31. 3.
Den vzácných ptáků
Zahájení malých informativních akcí na podporu kampaně. Ptáci na Filipínách plní podobnou úlohu jako ptáci našich lesů. Akce byla zaměřena na seznámení se s ptačími druhy Filipín ve srovnání s našimi domácími druhy. Interaktivní úlohu plnilo vyrábění ptáků z papíru a peří.
DUBEN
20. 4.
Návštěva filipínské velvyslankyně Evelyn D. Austria Garcia
a zástupců ASEAN v ZOO a BZ
Kampaň přijela podpořit také filipínská velvyslankyně v Praze, darovala
15 000 Kč. Přítomni byli zástupci ASEAN z Thajska, Indonésie, Malajsie a Vietnamu. Společná návštěva vzbudila potěšení a zájem o práci československých
zahrad, které se ochranou JV Asie zabývají.
DUBEN
21. 4.
Negroské jaro
Ostrov Negros leží v tajfunovém pásu západního Tichomoří, ve skupině visajanských ostrovů. Klima je zde tropické, tzn. že se zde střídá období sucha
s obdobím velkých srážek. Velmi často zde dochází k zemětřesením. Akce je
zaměřena na srovnání průběhu jarních měsíců v Evropě a na Filipínách. Interaktivní činností je poznávání evropské jarní flory a seznámení se s typickými filipínskými druhy. Doplňkem je vyrábění květů z korálků a papírů či
malování na obličej.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
Z
A
H
R
A
6. 2.
Á
Den
ÚNOR
K
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
PODÍL ZOO A BZ MĚSTA PLZNĚ
NA OCHRANĚ PŘÍRODY V ROCE 2012
96
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
1. 5.
Asijský MAY DAY – hlavní akce kampaně za účasti spřátelených škol,
organizací a nadšenců
V areálu zahrady vzniklo celkem 16 stanovišť s bohatou náplní. Školy si připravily plakáty a výrobky s ohroženými druhy JV Asie. Návštěvníkům tak šířily poselství kampaně. Malovalo se, vyrábělo, soutěžilo, tančilo, rybařilo,
vznikla také filipínská škola, česaly se netradiční účesy, prováděly se pokusy
s rýží a prodávaly se nejrůznější drobnosti. Návštěvníky také čekala samoobslužná soutěžní stezka s názvem Hledá se saola. Kampaň mediálně podpořilo
rádio Samson a aktivně známý písničkář Jaroslav Samson Lenk.
KVĚTEN
26. 5.
Květy pro Filipíny
Malá akce vzpudila povědomí o téměř odlesněném ostrově Negros. Zbytky
porostů jsou však stále domovem spousty druhů rostlin, z těch kvetoucích
pak především orchidejí. Vyráběly se květy z korálků a barevných papírů, ale
především byl zájem o malování květinových vzorů na obličej.
K
ČERVEN
9. 6.
Zvuky z džungle
Akce měla vzbudit pozornost na prožitky v přírodě. Připraveny byly jednotlivé hlasy jak filipínských, tak evropských druhů zvířat k poznávání a porovnávání. Rovnice je jednoduchá. Nebudou-li přirozené biotopy, nebude
co vnímat.
B
ČERVENEC 28. 7.
Vůně pralesa
Vnímání všemi smysly, především čichem, byl námět této akce. Návštěvníci
mohli „na vlastní nos“ rozpoznat vzorky jak evropských druhů rostlin, mechů i hub. K poznání byly připraveny asijské druhy bylin a koření. Téma se
také drželo hlavních potravinových surovin Asie – rýže, cukrové třtiny, kokosových ořechů, batátů, ananasu, ale také rozpínání pěstování palmy olejné.
Na Filipínách se zatím moc neujala.
I
SRPEN
18. 8.
Divoká jízda JV Asii
Akce zaměřena na dopravu JV Asie.
H
ZÁŘÍ
1. 9.
Filipíny stále v pohybu
V průběhu evoluce dochází k pohybu jednotlivých ostrovů Filipín až po dnešní polohu. Izolovanost jednotlivých ostrovů po mnohá desetiletí způsobila,
že se na ostrovech Filipín nachází spousta endemických druhů flory i fauny.
Ostrovy jsou také nesmírně druhově rozmanité. Plzeňská ZOO a BZ se snaží chovat spoustu druhů z této oblasti a pěstuje i spousty rostlinných druhů.
Akce měla za úkol podpořit smysl biodiverzity nejen v Asii. Interaktivní činnost naplnila malování jednotlivých ohrožených druhů ostrovů na trička.
ŘÍJEN
28. 10. Den pro zoborožce
Zoborožci Waldenovi jsou nejen endemickým druhem Filipín, ale také se
v průběhu doby dostali na seznam kriticky ohrožených druhů zvířat. Proč?
Můžeme jim pomoci? Jejich biologie je dosti odlišná od jiných druhů ptáků,
znáte ji? Znáte i jiné druhy zoborožců?
Z
KVĚTEN
O
O
L
O
G
I
C
Á
A
O
T
A
N
C
K
Á
Z
A
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
97
Our share in nature preser vation in 2012
MAY DAY 2012 – stanoviště ZŠ Zbiroh
MAY DAY 2012 in the Zbiroh elementary school
společností CONSUL, ZOO Liberec, od roku
2009 pak ZOO a BZ Plzeň, Autocentrum TA
Plzeň a.s., ZOO Praha, ICE’N’GO! a dalšími
sponzory.
V plzeňské zahradě jsme ve spolupráci
s Faunus o.s. Liberec, které zřídilo celostátní
sbírku, uspořádali v průběhu roku několik
akcí, prostřednictvím kterých bylo nejen důležité šířit povědomí o hrozbách zbývající přírodě v Asii, ale především získat finanční hotovost na konkrétní pomoc.
Celkem bylo na sbírkový účet zasláno
84 995 Kč. Z této částky bylo použito 3 113 Kč
na náklady realizace sbírky. Faunus o. s. průběžně peníze přeposílalo na účet centra Talarak.
Prakticky okamžitě se započalo s výstavbou
nových výběhů a rekonstrukcí výběhu prasat
visajanských a pro sambary skvrnité. Byla také
postavena porodnice pro prasátka, která zároveň
slouží jako odchovna. Samice s mláďaty bude mít
klid a bezpečné zázemí. V případě nemoci bude
snadné zvířatům individuálně dávkovat potřebné
léky. To doposud ve společném výběhu nebylo
možné. Byly také postaveny přístřešky pro sambary ve 4 výbězích, provedla se obezdívka bazénů
v 6 výbězích, položily se železobetonové základy
ve velkých výbězích u prasat. Samozřejmostí jsou
drobné opravy a údržba a byla také vyrobena
nová hnízdní budka pro zoborožce Waldenovy,
o kterou ptáci ihned projevili zájem. Osmiletý
samec je aktivnější, ale tříletá samice musí ještě
dospět do pohlavní zralosti.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
PODÍL ZOO A BZ MĚSTA PLZNĚ
NA OCHRANĚ PŘÍRODY V ROCE 2012
98
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
MAY DAY 2012 – „záchranářské středisko“
MAY DAY 2012 – “rescue centre“
A
N
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Ecological Foundation-Biodiverzity Conservation Center (NFEFI-BCC) a Talarak Foundation Inc. Pár těchto ptáků narozených
v centru NFEFI byl deponován do centra
Talarak.
Záchranné centrum Talarak také navázalo
spolupráci se satelitní stanicí Punta Balo. Je to
jedno z největších potápěčských středisek
na Filipínách. Majitelem je Švýcar Christian
Reinwald, který se věnuje také chovu ohrožených druhů papoušků a zoborožců. Punto
Balo se tak stalo první satelitní odchovnou
stanicí Nadace Talarak. Deponovány tam byly
3 páry zoborožců rýhozobých (Penelopides
panini panini), první pár už zahnízdil a vyvedl jedno mládě. Také 2 páry a 3 liché samice
zoborožců světlehlavých (Aceros leucocephalus) a 2 páry a jeden mladý pták dvojzoborožců hnědavých mindanajských (Buceros hydrocorax mindanensis). Satelitní stanice ani
farma není přístupna veřejnosti.
I
Díky sbírkovým penězům se také mohla provádět běžná vyšetření a kontrolní odběry u zvířat, mohly být zakoupeny veterinární pomůcky,
léky a vitamíny pro běžnou potřebu. Velkou část
sbírkových financí se utratilo za pořízení nového, terénního motocyklu Honda XMR125
(PHP60 000). Na tomto stroji o obsahu
1 250 cm2, který má automatickou spojku a spotřebu 1,5 l na 100 km je velmi usnadněná spolupráce a koordinace s ostatními centry a projekty. Díky firmě CONSUL vznikly také webové
stránky www.talarak.cz.
V centru Talarak se podařilo úspěšně odchovat tyto druhy: 1,2 endemický bažant palavanský
(Polyplectron napoleonis) VU, 6,8,2 holub zelenokřídlý (Chalcophaps indica indica) LC,
0,0,2 holub nikobarský (Caloenas nicobarica)
NT, 2,3 holub filipínský (Macropygia tenuirostris) LC, 0,0,1 holub dvoubarvý (Ducula bicolor) LC, 4,3 holub papouščí (Treron vernans vernans) LC, 3,7 endemický druh zoborožec rýhozobý (Penelopides panini panini) EN, 0,0,3 šáma
stračí (Copsychus saularis mindanensis) LC,
narodilo se 5,5 endemických, kriticky ohrožených prasat visajanských (Sus cebifrons nigrorum), bohužel 1,1 uhynula a odchovala se 4,4.
Posledním přírůstkem je narození 2,3,1 endemických, kriticky ohrožených sambarů skvrnitých
(Rusa alfredi), kterých se již v centru narodilo
celkem 15.
Velice významnou událostí bylo zařazení
Záchranného centra Talarak do filipínského
záchranného chovu největší filipínské sovy,
endemického výra filipínského (Bubo philippensis philippensis) VU. Stalo se tak 8. října
2012 na základě dohody mezi Negros Forest
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
99
Our share in nature preser vation in 2012
Bývalý ošetřovatel Zoo Plzeň Pavel Hospodářský, nyní vedoucí Záchranného centra Talarak na ostrově Negros
Our former employee Pavel Hospodářský at present the head of the Talarak Rescue Center in the Negros
island Pictured
Spolupráce mezi domorodými obyvateli
a centrem Talarak probíhá také v severonegroském národním parku v horské vesnici
Patag. Místní si zde pomáhají zlepšit svou životní situaci výrobou netradičních šperků a suvenýrů z lián a semen stromů rostoucích ve zdejším tropickém lese. Jejich obživa je totiž závislá
na výrobě dřevěného uhlí a lovu zvěře v lesích.
Pro zdejší zbytky přirozených porostů je tento
způsob života již velice riskantní. Na Filipínách
zbývá odhadem necelých 10 % původních lesních porostů a lesy stále ubývají. Proto je důležité pomoci těmto lidem najít náhradní zdroje
obživy. Pavel Hospodářský začal u nich suve-
nýry vykupovat a snaží se je nabízet v resortech
navštěvovaných turisty, ale také zasílat do Čech.
Faunus o. s. vyřídilo potřebné legislativní povolení a suvenýry se tak mohou prodávat na našich
akcích. Získané finance tak mohou pomáhat
hned několikrát.
Závěrem je mou milou povinností poděkovat
všem, kteří se našich společných aktivit účastnili,
mnozí z Vás opakovaně a dobrovolně. Velký dík
také patří Faunus o. s., především Daně Sobotkové,
která vyřizuje všechna nutná finanční a legislativní
povolení, pečuje o veřejnou sbírku a je vždy na příjmu v případě potřeby. Bez Vás bychom takového
krásného výsledku nikdy nedosáhli.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
PODÍL ZOO A BZ MĚSTA PLZNĚ
NA OCHRANĚ PŘÍRODY V ROCE 2012
100
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
ská Plzeň, Techmánia SC, ZŠ Čechova Rokycany, ZŠ Hrádek u Rokycan, 25. ZŠ Plzeň –
aktivní účast, finanční dary
• Skupina dobrovolných nadšenců – aktivní
účast a pomoc při akcích
• Filipínské velvyslanectví – finanční příspěvek
• V pomoci Záchrannému centru Talarak
bude plzeňská zahrada pokračovat i nadále.
Budeme potěšeni, když se k nám přidáte.
O
A
MADAGASKAR – SAHAMALAZA
B
Jiřina Pešová
O
T
A
Děkujeme:
• CONSUL – doména a vznik webových stránek www.talarak.cz
• ICE’N’GO! – finanční podpora
• Autocentrum TA Plzeň a.s.– cedule motorky
v ZOO a BZ a přívěšky
• Rádio Samson – rozhlasové vysílání
• Gemini 99 s.r.o.– krátký spot
• ZŠ Martina Luthera, ZŠ Zbiroh, ZŠ a MŠ
Husinec Řež, ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, ČSOP
Spálené Poříčí, ZŠ a MŠ Město Touškov,
Aerobic z DDM Spálené Poříčí, ZŠ, SS,
MŠ Zbůch, ZŠ Generála Pattona Dýšina, 31. ZŠ
Plzeň, Intergovaná střední škola živnosten-
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Zoborožec Waldenův (Aceros waldeni)
Rufous-headed Hornbill (Aceros waldeni)
Koncem 80. let založily Zoo Mulhouse, Köln,
Saarbrücken a Univerzita ve Strasbourgu konsorcium pro výzkum a ochranu lemurů. To se
pak rozrostlo v AEECL – Association Européene
pour l’Etude et la Conservation des Lémuriens
které má dnes přes 20 členů. Jedním z nich je od
roku 2008 i plzeňská ZOO a BZ. Hlavním úkolem tohoto společenství je ochrana kriticky
ohroženého lemura Sclaterova přímo na poloostrově Sahamalaza, na severozápadě Madagaskaru. Největším úspěchem asociace je vyhlášení biosférické rezervace Sahamalaza – Iles
Radama. Zoologické zahrady podporují jak
výzkumné projekty in-situ, tak zároveň vytvořily záchranné chovné programy ex-situ pro tři
druhy lemurů: Sclaterova, rudobřichého a korunkatého.
Plzeňská zahrada podpořila tento projekt
prostřednictvím členství v AEECL 1 500 eury.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
101
Our share in nature preser vation in 2012
Jednou z hlavních činností roku bylo vysázení
rostlin a dřevin na spálených biotopech.
V Sahamalaze vysadilo 9. února 84 žáků 1 000
stromků 5 druhů, 25. 2. pak 100 žáků 5 000
rostlin v 9 druzích a 12. března 65 žáků
150 rostlin ve 3 druzích.
PODPORA ZÁCHRANNÉ
STANICE CIKANANGA –
Cikananga Wildlife Center,
západní Jáva, Indonésie
Jiřina Pešová
Cikananga je nezisková nevládní organizace pro ochranu indonéské fauny. Hlavní náplní centra je péče o raněná a zabavená volně
žijící zvířata, ale především ochrana kriticky
ohrožených druhů zvířat, snaha o jejich reprodukci a následnou reintrodukci. Program cent-
ra je rozdělen do tří rovin.
První je přírodní vzdělávací
centrum, druhou je centrum
pro zraněná a zabavená zvířata s cílem po aklimatizaci
a možném doléčení navrácení do přírody. V třetím případě funguje jako chovné centrum pro záchranné
programy vybraných druhů zvířat. Cíleně se
věnuje chovu špačků černokřídlých (Sturnus
melanopterus), krasek krátkoocasých (Cissa
thalassina) a prasat sundských (Sus verrucosus). V centru jsou však chovány i další druhy.
Špaček černokřídlý je ptákem v Indonésii velice
ceněným, na trhu stojí 550 eur.
Plzeňská ZOO a BZ poskytla záchranné stanici Cikananga prostřednictvím ZGAP pomoc
ve výši 1 500 eur. Stanice si na začátku roku stanovila tyto úkoly:
Vypouštění odchovaných špačků černokřídlých
Leting out reared black-winged starlings
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
PODÍL ZOO A BZ MĚSTA PLZNĚ
NA OCHRANĚ PŘÍRODY V ROCE 2012
102
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
bicolor). Chov špačků černokřídlých byl omezen na polovinu. Ze 14 párů bylo 5 párů rozděleno, aby se ptáci nevyčerpali nepřetržitým
odchováváním mláďat. Těchto pět párů
odchovalo 60% dosud odchovaných mláďat.
Vylíhnutých bylo 89 mláďat a dochovaných
62. Ke zbylým 9 párům byly přidány 4 nové
chovné páry, takže nyní je v centru 13 chovných párů. Také je zde další věc, a to úspěšnost
odchovů. Sice bylo odchováno 62 mláďat
v roce 2012, ale 25 mláďat uhynulo v budkách
při odchovu a 42 mláďat po okroužkování.
Celkové náklady stanice se vyšplhaly
na 26 687,15 eur.
O
N
K
Á
Z
A
Sojkovec zrcadlový (Garrulax mitratus)
– stále 12 ptáků čekajících na export do Evropy.
C
Stavy zvířat
Prase sundské (Sus verrucosus)
– 3,2 příchod 16. 2. z Banjaru, narození 2,1,
úhyn 1,0 3. 4., stav na konci roku 7,8,2.
I
H
A
D
Kraska krátkoocasá (Cissa thalassina)
– celkem přišlo 20 ptáků, stav ke konci roku
7,8. Byly pozorovány první pokusy o hnízdění.
R
A
Ě
S
Sojkovec dvoubarvý (Garrulax bicolor)
– hnízdily všechny 4 chovné páry. Z 15 mláďat
jich bylo odchováno 4,3. Stav na konci roku
10,13.
M
T
P
L
Z
Bulbul (Pycnonotus zeylanicus)
– 1 pár byl získán od soukromého chovatele.
Cena chovného páru se pohybuje mezi
800–1 000 eur!
A
1. Uskutečnit vypuštění odchovaných špačků
černokřídlých (Sturnus melanopterus)
na území stanice
2. Uskutečnit vypuštění špačků černokřídlých
(Sturnus melanopterus) v NP Ujung Kulon
3. Uskutečnit export 12 jedinců sojkovce zrcadlového (Garrulax mitratus) a 10 párů špačka černokřídlého (Sturnus melanopterus)
do Evropy
4. Opravit zbylé plastové střechy
5. Získat ještě min. 4 jedince krasky (Cissa thalassina)
6. Získat ještě jeden pár prasat sundských (Sus
verrucosus) z Banjaru
7. Přebudovat dravčí voliéry na dvě voliéry pro
krasky krátkoocasé a sojkovce dvoubarvé
(Garrulax bicolor)
8. Chov špačků černokřídlých omezit na polovinu
V průběhu roku se podařilo vypustit na
území stanice 23 odchovaných špačků černokřídlých. Také v Pongkor bylo vypuštěno
40 špačků. Bohužel se neuskutečnila reintrodukce špačků černokřídlých do NP Ujung Kulon.
Přesto, že bylo podepsáno Memorandum
of understanding, neuskutečnil se export ptáků
do Evropy. Odhadem k tomuto exportu nedojde
ani v roce 2013 z důvodu výskytu ptačí chřipky
na Sumatře a východní Jávě. Podařilo se opravit
všechny zbylé plastové střechy, přesto, že rekonstrukce byla náročnější než plánovaná. Podařilo
se získat do chovu celkem 10 jedinců krasek
krátkoocasých (zabavené a nákup na trhu).
Bohužel se nepodařilo získat z Banjaru pár prasat sundských. Zato se velice vydařila přestavba
dravčích voliér na 3 voliéry pro 2 páry krasek
a jeden pár sojkovců dvoubarvých (Garrulax
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
103
Our share in nature preser vation in 2012
Sojkovec rezavočelý (Garrulax rufifrons)
– nový druh ve stanici, získán odchytem v přírodě 2,3. Jeden pár začal hned stavět hnízdo,
ale nesnesl vejce. Překvapivě je 1 z chovaných
exemplářů dlouhou dobu v přírodě nepozorovaný poddruh sojkovce, Garrulax rufifrons
slamatensis.
Celkem je v Cikananze 215 ptáků v 6 druzích a 20 prasat.
Karolína Brandlová
Rok s antilopou Derbyho byl pro členy
Derbianus CSAW tradičně nabitý. Na začátku
roku 2012 se podařilo vytvořit další stádo,
16 samců antilop Derbyho dostalo svou oboru
v rámci rezervace Fathala. Podařilo se tak snížit
potravní i reprodukční konkurenci v chovných
stádech. Na sklonku roku se nám pak chovná
stáda odvděčila odměnou v podobě 15 narozených mláďat! Letní měsíce ovládly Dny s antilopou v českých zoo, pod dohledem antilopího
modelu v životní velikosti podpořili v roce 2012
návštěvníci Zoo Plzeň záchranný program pro
antilopy Derbyho částkou 14 095 Kč. Podzim
s antilopou Derbyho byl
ve znamení mezinárodních konferencích a přípravných prací na orga-
Antilopa Derbyho (Taurotragus derbianus) s mládětem
Western Derby eland (Taurotragus derbianus)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
D
A
D E R B I A N U S C SAW
A Z O O P L Z E Ň V RO C E 2 012
R
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
PODÍL ZOO A BZ MĚSTA PLZNĚ
NA OCHRANĚ PŘÍRODY V ROCE 2012
104
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Ing. Jiří Vlček
L
SPOLEČNÝ ČESKO-BAVORSKÝ
PROJEKT SATELITNÍ
TELEMETRIE CHŘÁSTALA
POLNÍHO (CREX CREX)
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Ochrana přírody nezná hranic, proto se
praktická ochrana chřástala polního a otazníky
kolem jeho biologie, zejména hnízdní etologie
a migrace staly společným impulsem českých
a bavorských ornitologů k realizaci projektu
satelitní telemetrie, který má za sebou počáteční testovací období. Tento projekt je unikátní v použití velmi lehkého satelitního vysílače
napájeného fotovoltaickým článkem u chřástala polního, který je svou biologií druhem vyšších lučních a mokřadních porostů a je známý
svou soumračnou až noční aktivitou.
Projekt je finančně podpořen z Programu
přeshraniční spolupráce CÍL 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013,
vedoucím partnerem a nositelem projektu je
Zoologická a botanická zahrada města Plzně,
německým partnerem LBV Cham. Vedlejším
partnerem je Plzeňský kraj, který se podílí
na kofinancování výzkumu.
Zahájení projektu předcházely dva roky společných příprav a práce na zpracování projektu,
vyzkoušena byla také atrapa vysílačky na chřástalovi chovaném ve výběhu v Zoo Plzeň.
Terénní část výzkumu byla zahájena v květnu a červnu 2012, kdy česko-německý tým
mapoval výskyt chřástala polního na území
západní Šumavy, Českého lesa, části Slavkovského lesa a okresu Cham v Bavorsku.
Prioritním úkolem ornitologů bylo instalovat
2–3 samcům satelitní vysílače, které pro tento
projekt vyrobila firma Microvawe Telemetry
v USA. Zařízení napájené fotovoltaickým panelem váží včetně teflonových úchytů 5 g
a připevňuje se ptákům na záda v oblasti přechodu krční a hrudní páteře. Týmu se podařilo
O
nizaci mezinárodního setkání odborníků
v Senegalu, kde se v lednu 2013 tvořil pod vedením českého týmu strategický plán na záchranu
antilop Derbyho. Ale o tom až zase za rok.
Zoo Plzeň zakoupila trička s motivem antilopy Derbyho v hodnotě 50 000 Kč, kalendáře za
1080 Kč a uhradila členský příspěvek na rok
2012 v hodnotě 5 000 Kč.
15. 4. Den s antilopou v Zoo Plzeň 960 Kč
27. 5. Den s antilopou v Zoo Plzeň 4 140 Kč
9. 6. Den s antilopou v Zoo Plzeň 7 075 Kč
15. 7. Den s antilopou v Zoo Plzeň 1 920 Kč
Celkem tedy plzeňská ZOO a BZ podpořila
projekt 70 175 Kč.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
105
Our share in nature preser vation in 2012
Terénní monitoring chřástala polního (Crex crex)
Terrain monitoring of the Corn Crake (Crex crex)
odchytit dva dostatečně těžké a vitální samce,
kterým byli nasazeny vysílačky a byli ihned
puštěni zpět v místech odchytu. Prvnímu byla
nasazena vysílačka 16. 6. 2012 poblíž Poběžovic na Domažlicku a byl pojmenován Adam.
Druhý sameček s vysílačkou byl vypuštěn
v místě odchytu nedaleko Mariánských Lázní
1. 7. 2012 se jménem Bohumil. Funkčnost a dobíjení solárního panelu u skrytě žijícího chřástala polního se ukázala jako velmi dobrá
a oba samci byli sledováni způsobem vysílaných zpráv z družice NOAA, prostřednictvím
systému ARGOS. Přibližné přesuny ptáků
na lokalitě ornitologové sledovali přes internetovou aplikaci Google Earth. Současně tým
oba samce lokalizoval přímo na loukách
v porostech nekosených luk a sledoval jejich
pohyb pomocí rotační antény a přijímače.
Všichni napjatě sledovali, zda bude vysílačka
vysílat dostatečný signál a zda ptákům nebude
vysílač vadit. V takovém případě by byli ptáci
znovu odchyceni a celý projekt ukončen. To se
však nepotvrdilo a zejména Adam byl velmi
aktivní často i ve dne i v prvních dnech července, kdy tok chřástalů již končí. Každý ze samců
vážil v té době 172 g. Pak se bohužel náhle ztratil signál Bohumila ze Slavkovského lesa
a v místě posledního vysílání se nepovedlo
nalézt žádné stopy po důvodech náhlého konce
vysílání.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
PODÍL ZOO A BZ MĚSTA PLZNĚ
NA OCHRANĚ PŘÍRODY V ROCE 2012
106
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
oblasti střední Eritree poblíž Rudého moře.
Důvodem ztráty signálu mohla být závada
na vysílači, solárním panelu, ale více pravděpodobnou variantou je smrt chřástala. Přes zklamání ze ztráty obou ptáků projekt již ukázal
v prvé fázi velkou věrnost samců svému teritoriu po celou dobu hnízdění, vysokou rychlost
letu do zimovišť i jeho směr a vhodnost použití
fotovoltaické technologie k dobíjení vysílače.
V roce 2013–2014 chtějí čeští a němečtí ornitologové označit cca 8 samců chřástala polního
na obou stranách hranice a věří, že na základě
výsledků výzkumu získají nové argumenty
k účinné ochraně hnízdišť chřástala polního
na českém i německém území. Samozřejmě velkým přáním celého týmu je sledovat průběh
migrace chřástalů polních na jejich zimovištích
v Africe a při návratu zpět.
O
Á
H
R
A
D
A
M
Mgr. Václava Pešková
A
PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA PROJEKTU
OCHRANA ZVLÁŠTĚ
CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ
ROSTLIN PLZEŇSKÉHO KRAJE
V KULTUŘE (EX-SITU)
ZOOLOGICKÉ A BOTANICKÉ
ZAHRADY MĚSTA PLZNĚ
ZA ROK 2012
Z
Druhý samec Adam se vytrvale zdržoval
na rozsáhlých nepokosených loukách v CHKO
Český les až do září 2012. Louky, kde strávil většinu jara a celé léto, jsou využívány právě
v dotačním titulu pro chřástala polního a je
možné je sekat až po 15. 8. Vzhledem k chování
Adama na sledovaných loukách, zde zřejmě byla
přítomna i samice. Adam louky opustil dopoledne 6. září a vydal se na dalekou cestu do afrických
zimovišť. Sameček se rychle přesunul jihovýchodní migrační cestou přes Rakousko a Turecko,
přelétl Dardanely a po zastávce u Rudého moře
v Egyptě, pokračoval dále po východním africkém pobřeží až do Eritrei. Pro ornitology byla
velkým překvapením značná rychlost samečka,
který musel denně uletět až 500 km bez velké
zastávky. Díky datům získaných z družice měli
ornitologové informace o rychlosti nočních přeletů, charakteru prostředí během odpočinku
Adama i tělesné teplotě při migraci. Bohužel
poslední satelitní kontakt s Adamem byl zaznamenán 18. 9., kdy se samec zdržoval v horské
Ě
S
T
A
P
L
Z
Chřástal polní s vysílačkou
A Corn Crake with a transmitter
V roce 2010 začala plzeňská ZOO a BZ pracovat na projektu „Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin Plzeňského kraje v kultuře
(ex-situ) Zoologické a botanické zahrady
města Plzně“. Cílem tohoto projektu bylo rozmnožení některých zvláště chráněných druhů
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
107
Our share in nature preser vation in 2012
rostlin v kultuře za účelem následného znovuvysazení a posílení populací na lokalitách
původu rostlin.
Jedná se o tyto druhy rostlin:
• Zimozelen okoličnatý (Chimaphila umbellata) – kriticky ohrožený druh
• Mochna duryňská (Potentilla thuringiaca) –
silně ohrožený druh
• Smil písečný (Helichrysum arenarium) –
silně ohrožený druh
• Hořec křížatý (Gentiana cruciata) – ohrožený druh
• Jetel žíhaný (Trifolium striatum) – není
zvláště chráněný druh, ale dle Červeného
seznamu patří mezi kriticky ohrožené druhy
• Vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides) –
kriticky ohrožený druh
• Rosnatka prostřední (Drosera intermedia) –
kriticky ohrožený druh
Matečná rostlina smilu písečného
(Helichrysum arenarium)
The mother plant of the Dwarf Everlast
(Helichrysum arenarium)
V roce 2012 jsme pokračovali v jejich pěstování.
Sazenice hořce křížatého (Gentiana crutiata) přežily zimu a do léta narostly tak, že se už
mohly přesadit do volné půdy. V současné době
je 25 větších rostlin ve volné půdě a 22 malých
rostlin v květináčích. Matečná rostlina příliš
neprospívá. Zůstala jen malá přízemní růžice.
Dle mého názoru je původní travní porost
v jejím okolí příliš hustý a kompaktní a rostlina
nemá prostor. I přesto, že se tráva často sestříhává a uměle se vytváří volné místo.
Smil písečný (Helichrysum arenarium) se
znovu uměle nevyséval. Veškerá semena jsme
ponechali na pěstební ploše. Na jaře samovolně
vyklíčilo poměrně velké množství rostlin v blízkém okolí matečnic, a to hlavně v podrostu např.
mateřídoušky a jetele. Během sezony, tím jak se
rozrůstaly ostatní druhy, však část semenáčků
uhynula a zůstaly jen ty, které kolem sebe měly
prostor. Na podzim zůstalo odhadem tak 40 %.
Matečné rostliny se rozrostly a bohatě kvetly.
Semena jsme opět nechaly volně vysemenit.
Mochna duryňská (Potentilla thuringiaca) se pěstuje jednoznačně nejlépe. Bohatě
kvete, tvoří velké množství semen, které rychle
klíčí a porost je stále hustější.
Jetel žíhaný (Trifolium striatum) se nám
bohužel nepovedl kultivovat.
Zimozelen okoličnatý (Chimaphila umbellata) prospívá dobře, ale žádný postranní
prýt zatím nevytvořil a nevykvetl.
Z řízků vrby borůvkovité (Salix myrtilloides)
získané koncem roku 2011 nakonec zakořenil jen
jeden. Rostliny prospívá a již se začíná větvit.
Rosnatku prostřední (Drosera intermedia) jsme zatím nerozmnožili. V tomto roce
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
PODÍL ZOO A BZ MĚSTA PLZNĚ
NA OCHRANĚ PŘÍRODY V ROCE 2012
108
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
Semenáčky smilu písečného (Helichrysum arenarium)
A seedling of the Dwarf Everlast (Helichrysum arenarium)
A
H
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Summary
In 2012, the EAZA, SSC and IUCN campaigns for South East Asia went on in 6 projects.
The Pilsen zoo actively and financially supported one of them: preservation of the Wal-
den’s Hornbill (Aceros waldenii) in
the Philippines.
We have supported the preservation station Talarak in the Negros Island since
2009. Its main aim is the preservation
of endangered species in the Philippines.
Talarak have been reproducing many endemic or rare species, for example the
Palawan Peacock-Pheasant (Polyplectron
napoleonis), the Visayan Hornbill (Penelopides panini panini), 10 critically endangered Visayan Warty Pigs (Sus cebifrons
nigrorum) were born there as well.
R
všechny rostliny vykvetly. Veškerá semena jsme
ponechali na pěstební ploše a budeme doufat,
že z nich něco vyklíčí.
V následujícím roce chceme pokračovat
v dopěstování rozmnožených druhů a budete
dát pokračovat v pokusech namnožit ostatní
druhy jak generativně, tak i vegetativně.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
109
Our share in nature preser vation in 2012
Offsprings of Visayan Spotted Deers (Rusa
alfredi) are the latest news. Totally, 15
of them have been born so far. Talarak joined a preservation project, which aims to
help the largest owl of the Phillipines,
the endemic Philippine Eagle-Owl (Bubo
philippensis philippensis).
There is co-operation between the natives
and Talarak in the Patag village. The locals
make original jewels from seeds and plants
living in the local rain forest. We managed to
arrange necessary permits to import their
products and sell them during our events.
During 2012, we organized a few educational events along with the Faunus o.s.
We also started co-operation with the Philippine embassy in Prague. Thanks to all this,
we have contributed with amount of
84,995 CZK so far
Rosnatka prostřední (Drosera intermedia)
The Oblong-leaved Sundew (Drosera intermedia)
Through ZGAP, the Pilsen ZOO and BG
provided the preservation station Cikananga with 1,500 EUR in 2012. Throughout
the year, 23 of the reared Black- winged
Starlings were let out at the station grounds.
Forty starlings were let out in Pongkor.
The planned reintroduction of these starlings to the Ujung Kulon NP did not take
place, despite the signed Memorandum of
Understanding. The planned transport of
birds to Europe did not happen. We estimate
that it will be also a problem in 2013, due to
bird’s flue in Sumatra and Eastern Java. All
remaining plastic roofs were repaired and
ten Javan Green Magpies were acquired
(confiscated and bought animals).
We were not successful in acquiring
a pair of Java Warty Pigs from Banjar. At
least the reconstruction of aviaries for birds
of prey went well. Breeding of Black-winged
Starlings was limited by half. From 14 pairs,
five were split so that the birds could get
some rest. These five pairs have reared 60 %
of all offsprings so far. 89 offsprings were
born and 62 were reared. There were 13 breeding pairs at the station in 2012. As for
breeding success, although 62 offsprings
were born in 2012, 25 of them died already
in nesting boxes and 42 ones later. Total operation costs reached 26,687 EURs. There
were 215 birds in 6 species and 20 pigs in
Cikananga.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
PODÍL ZOO A BZ MĚSTA PLZNĚ
NA OCHRANĚ PŘÍRODY V ROCE 2012
110
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
AZYL PRO „HNĚDÉ“
Asylum for the “Brown”
Z
MVDr. Vítězslav Honsa
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
kání „hnědého kaliče“, což je významné ocenění podrobnější informace najdete na
brownside.webnode.cz
Zatím máme za sebou 17. zasedání a jen pro
představu jakých zemí se týkal uplynulý rok
2012: Vietnam, Bolívie, Mexiko, Borneo, Gruzie, Kostarika, Nový Zéland, Bulharsko, Argentina a Paraguay, Chile, Kamerun, Mozambik,
JAR a Sýrie.
V roce 2013 se chystáme do Namibie,
Chile, Kolumbie, Laosu, Maroka, Thajska… Jistě budou i nějaké chovatelské
přednášky.
Podrobné informace o přednáškách zasílám příznivcům strany 2–3 týdny před akcí
na mail, neplánujeme moc dopředu, abychom nemuseli přednášky rušit. Pravidelně
se nás schází 20–50 a pokud by někdo
z čtenářů měl zájem rozšířit „hnědé“ řady
kontaktujte mě na mailu: arthropoda
seznam.cz.
Každé zasedání patří mezi příjemné
zpestření stereotypního života, alespoň
na chvíli se ocitnete tam kam by jste se sami
nikdy nepustili, možná ani nepustíte a třeba
zrovna, když uvidíte jak je to snadné vyrazíte a poznáte jiný rozměr žití. Možná se
i s námi rozdělíte o svá pozorování a stanete
se hnědými.
O
Ě
T
A
P
L
Z
Summary
Enthusiasts and fans of herpetology started to meet under the Pilsen zoo. Their meetings take place in the Lüftnerka farm in the
zoo and travel projections are their main
topic.
S
Divný nadpis, že? Ale jak začít a vše stručně
vysvětlit, aby čtenář rychle pochopil a výroční
zpráva nepraskla ve švech? Než vysvětlím slovo
„hnědí“, zabrousím několik let zpět, kdy začaly
„Zdeňkovy plzeňské teraristické trhy“.
Vždy před touto akcí jsme se scházeli s několika plzeňskými a také pražskými teraristy u mě
doma a občas promítali fotky z našich cest
po světě. Postupně se stávalo, že u nás doma
přespávalo 10 a více nocležníků a dalších 10
odcházelo v noci domů. Situace se stávala neúnosnou – ukažte mi normální ženu, která by
toto trpěla.
Jako spásná myšlenka se jevil nápad Jirky
Trávníčka sezení pořádat v Zoo Plzeň, v hospodě na Lüftnerce a tím máme vysvětleno slovo
azyl a proč „hnědí“?
Zde se opět vrátím ještě do doby, kdy jsme se
scházeli u mě doma a zrovna se do parlamentu
dostali „zelení“ a protože nám občas dojdou
témata související s cestováním a chovem různých breber, dochází i prostor na politiku-jsme
prostě lidé a nechceme být lhostejní k tomu co
se kolem nás děje a řekli jsme si, když vyhráli
zelení, proč by třeba nemohli někdy vyhrát
„hnědí“! No a tak vzniklo neoficiální recesistické uskupení – Strana hnědých.
Aktivita „hněďáků“ se projevuje 10× ročně,
na pravidelných zasedáních v Zoo Plzeň, vždy
(až na výjimky) před teraristickým ZOO-trhem
a to od 20.00 hodin až do rána.
Základní osou bývá zahájení, předsedův projev a většinou dvě cestovatelské přednášky
s projekcí.
Po té je volná diskuse o všem možném
i nemožném. Jistě stojí za zmínku možnost zís-
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
111
ROK 2012 V PRAVĚKÉ OSADĚ
Robert Trnka, Iveta Procházková
Areál pravěké osady v ZOO Plzeň je umístěn v překrásném prostředí. Rozkládá se pod
staletými duby, na výběžku vysoké terasy nad
širokou nivou řeky Mže. Osada je stranou od
krytých pavilonů, příznačně umístěna mezi
volné výběhy velkých šelem, přímo sousedí
s výběhy vlků a medvědů. Velkou výhodou je
také unikátní propojení zoologické a botanické složky zahrady, kdy botanická část nemá
vlastní expozici, ale rostliny přímo v terénu
dotvářejí konkrétní stanoviště.
Projekt oživení pravěké osady má za úkol
ukázat návštěvníkům nejen běžný a často
nelehký život v dávné vesnici. Vypráví také
příběh lidského rodu a jeho soužití s přírodou
na základě archeologických nálezů. To, jak
lidé uměli či neuměli vyjít s přírodou, je totiž
často v archeologických záznamech dobře
patrné. Také z toho důvodu má umístění pravěké osady do Zoologické a botanické zahrady
svůj hluboký význam.
V roce 2012 bylo uspořádáno v prostorách
pravěké výšinné osady v ZOO Plzeň celkem osm
oživených dnů (12. 5., 27. 5., 2. 6., 30. 6., 28. 7.,
25. 8., 2. 9. a 22. 9.). Kromě toho bylo hned
na jaře zbudováno nové políčko na lepším, slunném místě. Stalo se tak ozdobou celé osady.
Kolem byl zřízen nízký vyplétaný plůtek a pole
bylo oseto „pravěkými“ plodinami. Největší plochu zaujaly pluchaté odrůdy pšenic, doložené
v našich končinách od neolitu – tedy jednozrnka a dvouzrnka. Místo však zbylo i na další
užitkové rostliny jako len, hrách, čočku či barvířské rostliny.
Podařilo se také zprovoznit hrnčířskou břehovou pec. Během oživených akcí proběhly dva
pokusné výpaly. Při nich se potvrdily výborné
vlastnosti pece, tedy velmi vysoká dosahovaná
teplota (přes 1 100 °C) při poměrně nízké spotřebě dřeva. První výpal proběhl záměrně oxidačně, tedy za přístupu vzduchu, zatímco v závěru druhého výpalu se podařilo v peci udržet
Návštěvníkům se dostalo poutavého výkladu
Visitors enjoyed interesting commentary
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
2012 in the prehistoric settlement
112
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
v médiích a na odborných konferencích, připravuje se publikace výstupů z archeologických experimentů.
V rámci pravěkých akcí proběhly také dvě
velmi zajímavé odborné přednášky:
Dne 12. 5. přednášel PhDr. Jaromír Beneš,
Ph. D. z Laboratoře archeobotaniky a paleoekologie Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích na téma: „Archeobotanika,
věda o archeologických nálezech rostlin.“
Posluchači se mohli dozvědět množství zajímavých informací o způsobech, jakými se
z archeologických situací dají vytěžit informace o rostlinách, které v dané době rostly
v okolí naleziště nebo byly lidmi přímo využívány. Velmi lidsky a s humorem byly
vysvětleny tak odborné termíny jako pylová
analýza, makrozbytky, antrakologie nebo
fytolity. Posluchači se také dozvěděli množství zajímavostí, například o nejstarším nálezu kávy v České republice.
Dne 22. 9. pak přednášela PhDr. Helena
Březinová, Ph.D. z Archeologického ústavu AV
ČR Praha, v.v.i. na téma: „Poznání pravěké textilní výroby na základě textilních nálezů.“
Také tato přednáška zaujala množství návštěvníků, kteří se dozvěděli o možnostech zachování (pre)historických textilií v archeologických situacích (suchá nebo trvale zamokřená
místa, kusy tkanin připatinované na kovových
předmětech apod.). Pro mnohé byla překvapením vysoká technologická úroveň dochovaných pravěkých textilií, jejich složité vazby či
nádherné barvy. Vžitá představa pravěkých
lidí, oděných do roztrhaných šedivých cárů,
vzala tak u mnohých za své.
O
redukční prostředí. Výzdoba keramiky byla
prováděna mnoha doloženými způsoby, např.
kolky, tuhováním, voštinováním, rastrem,
prstováním, bílou inkrustací či hematitovou
engobou, takže zvídaví návštěvníci si skutečně
přišli na své.
I přes neblahé zkušenosti s vandalismem
byly přece jen znovu vyrobeny jednoduché
součásti nábytku a vybavení jednoho z domů
(postel, tkalcovský stav, zrnotěrka, sušák na
keramiku, polička s nádobami apod.).
Ve vchodu vybavené polozemnice byla však
zřízena provizorní „pavučina“ ze silného
konopného lana. Přidány jsou také cedulky,
upozorňující návštěvníky na zákaz vstupování
do uzavřených objektů. Tato úprava se osvědčila, proto bude možné ve vybavování jednotlivých domů pokračovat. Místo lana budou
osazena plaňková vrátka. Cílem je, aby
návštěvníci v době mimo oživené akce
nemohli vnikat přímo do interiéru jednotlivých objektů, ale mohli si vše prohlédnout,
případně nafotit.
Postupně se zkonsolidovala skupina lidí,
kteří se projektu dlouhodobě věnují, připravují
potřeby a materiály a neustále se odborně vzdělávají. Kromě lidí z Plzně a blízkého okolí osada
pravidelně hostí účastníky už také z Tábora,
Prahy či Hradce Králové. V roce 2012 přálo
akcím i počasí, takže všechny oživené dny byly
doslova v návštěvnickém obležení. Navázána
byla také spolupráce s většinou sdružení a institucí, které se v ČR zabývají experimentální
archeologií – nejnověji např. s projektem
Národního muzea „Archeologie na dosah“.
Informace z pravěké osady jsou zveřejňovány
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
113
ROK 2012 V PRAVĚKÉ OSADĚ
Související literatura
• Mudra, P. 2000: Vesnice z doby železné
v Zoo Plzeň. Rekonstrukce a experiment
v archeologii 1/2000, str. 163. Hradec
Králové.
• Trnka, R.; Řezáč, M. 2011: Ohlédnutí za pravěkem. Vítaný host, Zima 2011, str. 26–27.
Plzeň.
• Trnka, R.; Řezáč, M. 2012: Prezentace archeologie v areálu Zoo Plzeň. Rekonstrukce
a prezentace archeologických objektů
2012/1, str. 20–24. Deštné v Orlických
Horách.
• Vobruba, M. 2011: Jak se rodí „zoologická“
pravěká vesnice? Vítaný host, Zima 2011,
str. 27. Plzeň.
Summary
The areal of the prehistoric village in
the ZOO and BG is placed in a beautiful setting. It can be found below hundred years
old oaks, on a high terrace above the wide
water meadow of the Mže River. The settlement is far from large buildings placed at
wolves’ and bears’ run-outs. It also benefits
from unique connection of the zoological
and botanical garden here in Pilsen, when
botanical parts are incorporated straight in
the terrain and complete each place in a special way.
The project of enrichment of the prehistoric settlement aims to show visitors not
only the day-to-day and often uneasy life in
an ancient village. It tells a story of
the human kind and its cohabitance with
the nature based on archaeological foundings.
There were 8 enrichment days arranged in
2012 in the prehistoric village (2nd and 5th May,
2nd and 30th June, 28th July, 25th August, 2nd and
22nd September). Apart from that a new little
field was built in nicer and sunnier location.
We also managed to get to work the pottery furnace. There were two trials there – proving
great attributes of the furnace, reaching temperatures over 1 100 °C with low wood consumption. The made ceramics was decorated
in many ways. Gradually, a group of enthusiasts arose, who devote to this project on
a long term basis. They prepare needful material and tools and keep educating themselves.
The weather turned out very well, so all
the enrichment days attracted many visitors.
We also managed to start cooperation with
most institutions and associations, which
do experimental archaeology in the Czech
Republic. Information from the prehistoric
settlement are published in media and lectured.
Oživené dny zaujaly nejen děti, ale i dospělé
“Revived days” were interesting not only for children
but also for adults
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
2012 in the prehistoric settlement
114
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
ODCHOV RAJČATOVÉ ŽÁBY (DYSCOPHUS QUINETI)
V A K VA T E R A P L Z E Ň
Z
O
R e a r i n g o f To m a t o e F r o g ( D y s c o p h u s q u i n e t i ) i n t h e A k va Te r a e x h i b i t
Jiří Doxanský
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
Pár parosniček v amplexu (při páření)
A pair of frogs during mating
N
I
C
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
tmavá vejce přes břišní stěnu) k vykladení nedošlo. Asi po 14 dnech byla „rajčata“, jak jim někdy
v Akva pracovně říkáme, přemístěna zpět
do suché nádrže a vydatně nakrmena dospělými
cvrčky, které jim běžně podáváme jednou až dvakrát týdně. Koncem roku 2011 jsme dokoupili
na plzeňské burze další tři samce a pokus o rozmnožení opakovali. Dne 26. 7. 2012 je přemisťujeme do „dešťové komory“. Dno bylo zalité
do hloubky 6 cm odstátou vodou s malou souší,
kterou tvořil filtrační materiál – bioakvacit. Čerpadlo honilo vodu do děrované hadice pro simulaci deště především v nočních hodinách.
Dychtiví samečci téměř okamžitě začali hlasitě
vokalizovat a vzrušeně proplouvali po nádrži.
Druhý den jsme k nim přidali i tři zjevně zaplněné samice, na které téměř okamžitě reagovali
a vozili se na jejich zádech v křečovitém objetí.
Ráno 29. 7. 2012 nalézáme asi 400 černobílých
K
Parosnička rajčatová (Dyscophus quneti) je
mohutná, zavalitá až 10 cm velká atraktivně oranžovo-červeně zbarvená žába z čeledi parosničkovitých (Microhylidae). Obývá lesy východního
Madagaskaru a žije terestrickým-pozemním způsobem života. To znamená, že většinu času tráví
zahrabaná pod zemí či spadaném listí, kde i loví
nejrůznější hmyz a členovce. Vylézá na povrch
hlavně v noci a po vydatných deštích, kdy se i tito
překrásní obojživelníci explozivně páří v periodických tůních. O několik centimetrů menší samci
hlasitě kvákají, aby tak přilákali samice k rozmnožování. Podle nejnovější revize jsou rozeznávány
pouze dva druhy rodu Dyscophus a to malá
hnědě zbarvená D. insularis a D. quineti, jejíž
jasně červená barevná forma ze zálivu Antongil
byla ještě nedávno označována za samostatný
druh D. antongili.
S chovem parosniček začala specializovaná
expozice Akva Tera již v roce 2005, ale bohužel
neúspěšně. Teprve až v roce 2011, po pořízení
nových jedinců pocházejících z legálního importu
přímo z domoviny, se začalo dařit. Jeden samec
a čtyři samice byli umístěni do terária o rozměrech 80 × 50 × 50 s deseti centimetrovou vrstvou
rašeliny, listí a mechu. Substrát se denně rosil, ale
nikdy nebyl příliš mokrý. Teplota se pohybovala
mezi 20–23 °C a vzdušná vlhkost, i díky 18W
zářivce vně terária, byla nižší. A to především
proto, aby pak žáby pozitivně reagovaly na zvýšení vlhkosti v podobě umělého deště, který v nich
probudil zájem o páření.
První pokus o odchov v červnu 2011 se nezdařil, i když samec vokalizoval a vozil se v amplexu
na evidentně plných samicích (lze pozorovat
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
115
R e a r i n g o f To m a t o e F r o g ( D y s c o p h u s q u i n e t i ) i n t h e A k va Te r a e x h i b i t
vajec na dně i plovoucích na vodní hladině. Večer
ještě přibyl zhruba stejný počet. Vývoj při teplotě
vody 20–22 °C byl velmi rychlý a někteří z pulců
se vykulili již druhý den večer. Dne 31. 7. nalézáme asi 2 000 vajíček – zřejmě i od druhé žáby.
Bohužel ale došlo k odumření většiny z nich
kvůli zhoršení kvality a okysličení vody. Asi
100 ks se podařilo odsát a zachránit. Za necelé
dva dny, kdy jen tak volně leželi na dně či viseli
na stěnách akvária, se začali pulci rozplavávat
a filtrovat potravu. Rozmixované granule pro pstruhy a mořské ryby společně se sušenými řasami
jsme rozmíchali s vodou a v menší míře nalévali
pulcům do akvária tak, aby došlo jen k mírnému
zakalení a hrubší části se do vody nedostaly.
Vodu jsme obměňovali jen z části dle potřeby – většinou třikrát týdně. Pulci nejlépe rostli v menších nádržích o půdorysu 70 × 40 cm
s vodním sloupcem jen 5–8 cm asi po 50 ks.
Po vypnutí deště na týden a opětovném zpuště-
Pár parosniček při kladení vajec
Pair of frogs laying eggs
Vyvíjející se zárodky (u hladiny) a neoplozená vejce
(u dna)
Developing eggs at surface and not fertilized ones
at the bottom
ní došlo i k vykladení poslední třetí samičky. Vejce
jsme rozdělili a neoplozené (většina byla u dna)
jsme odstranili aby se voda nezkazila.
Z celkového počtu 1 500 vajec bylo asi 80 %
oplozených a většina z nich plavala na hladině
kdežto špatné padali ke dnu. První „rajčata“ metamorfovala již začátkem září a poslední z nich
dokončila svou přeměnu koncem října 2012.
Zprvu jsou mláďata světle hnědá a asi po dvou
měsících života se začínají zbarvením podobat
dospělcům. Krmíme je především malými cvrčky,
červy a brouky plesnivců (Tenebridae) 2× až 3×
týdně. Chov probíhá obdobně jako u adultů a růst
je velmi rychlý. Tři měsíce staré žabky dosahují až
čtyřcentimetrové velikosti.
U mladých jedinců jsme nepozorovali žádné
výraznější zdravotní problémy ani úhyny. Celkem
se nám podařilo odchovat kolem 1 000 parosniček, z kterých už většina zdobí expozice několika
zoo i terária soukromých chovatelů; největší
množství putovalo do největšího tropického skleníku Gondwana v Zoo Lipsko.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
ODCHOV RAJČATOVÉ ŽÁBY (DYSCOPHUS QUINETI)
V A K VA T E R A P L Z E Ň
116
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
Summary
The Tomatoe Frog (Dyscophus quneti) is
a large, up to 10 cm long orange-reddish frog
from eastern Madagascar. It is well accustomed
to life underground.
We tried to breed them in our Akva Tera
exhibit, but without success. We managed to
do so in 2011 after purchasing new animals.
The main trigger to reproduce was increased
humidity, which we simulated in a “rain
O
Rozdíl mezi den starými zárodky a týdením pulcem
je znatelný
The difference between a day old egg and a week
tadpole is significant
chamber”. In the morning on 29th July 2012
we found around 400 black and white eggs
and the number of them doubled the next
day. Their development was very fast, some
of the tadpoles hatched already in the second
fortnight. On 31st July, we found around 2,000
eggs from the second female frog. Most of
them did not hatch due to worse quality of
water. But we managed to save around 100 of
them. Around 80 % of the laid eggs were fertilized and floated on the water surface. First
“tomatoes” underwent their metamorphoses
at the beginning of September. At first, the
young frogs were light brown. After two
months of life they started to get the adult
look. They liked crickets and worms and
grew quite fast: three months old frogs can
get up to 4 cm in length. We managed to rear
around 1,000 of them. Some of them already
live in zoo exhibitions. Highest number of
reared frogs went to the largest tropical
greenhouse Gondwana in the Lipsko Zoo.
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Porovnání velikosti dospělé samice a tříměsíční žabky
Size comparison of adult female frog and three months old hatchling
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
117
ZVÍŘE Z TITULNÍ STRÁNKY
Jan Konáš
Kančil balabacký (Tragulus nigricans)
Thomas, 1892
Čeleď: kančilovití – Tragulidae
I když v anglickém jazyce se pro kančily
používá název Mouse-deer (myší jelen). Jsou
kančilové taxonomicky blíže příbuzní kabarům, než jelenovitým.
Tento druh kančila je endemický na třech
malých ostrovech Balabac, Bugsuc a Ramos.
Tyto ostrovy jsou součástí filipínského souostroví a leží jihozápadně od většího filipínského
ostrova Palawan a severně od ostrova Borneo
(Kalimantan).
Kančil balabacký byl tradičně považován za
poddruh kančila většího (Tragulus napu).
V roce 2004 byl T. nigricans oddělen
od T. napu v důsledku rozdílů v morfologii
lebky a stal se samostatným druhem, bez dalších poddruhů (Meijaard a Groves 2004).
Kančil balabacký patří k nejtmavěji zbarveným kančilům. Každý chlup má tři pruhy barvy.
Základ je světlý, střed oranžový a konec tmavý.
Hřbet je tmavohnědý až černý, postupem
k bokům světlá. V úrovni nohou přechází
v oranžovo-hnědou barvu. Oblast břicha je
oranžovo hnědá, ale jsou zde i chloupky s černými konečky. Podbřišek, třísla a vnitřky stehen jsou bílé. Zadní nohy mají bílý frontální
pruh, který se táhne od stehna k tarzálnímu
kloubu, zbytek nohy je oranžové barvy. Vnitřní
plochy předních končetin jsou také bílé a toto
světlé zbarvení se rozšiřuje přes hrudník mezi
předníma nohama do bělavé náprsenky. Ocas
je tmavě hnědý s bílou špičkou. Nejvýraznější
znaky jsou na krku. Jsou to tři úzké bílé pruhy
počínající v bílé skvrně pod bradou a dále se
rozšiřující směrem k hrudníku. Na rozdíl od těchto bílých pruhů je zbytek krku černý a u některých exemplářů černé zbarvení dokonce i překrývá a zatemňuje tyto pruhy. Hlava samotná je
obecně tmavší barvy než zbytek těla. Líce jsou
oranžovo-hnědé. Uši stojí vzpřímeně a vnitřní
část je bílá. Zajímavé jsou oči, jejichž zornička je
horizontálně orientovaná, na místo obvyklé vertikální orientace, což umožňuje zlepšené noční
vidění. Samci nemají žádné rohy nebo parohy,
ale horní špičáky jsou zvětšené a velmi ostré.
Jedná se o primární obranné zbraně sloužící
k sebeobraně i při územních soubojích samců.
Tragulus nigricans, stejně jako všichni členové
čeledi Tragulidae, je velmi malého vzrůstu.
Tento druh je menší než T. napu ze sousedního
Bornea. Délka hlavy a těla je 40–50 cm.
Kohoutková výška se udává 18 cm. Délka ocasu je
asi 8 cm. T. nigricans obývá jak primární tak
sekundární lesy, kde využívá jak velkých bloků
lesa, stejně jako menších fragmentů. Hustý
porost v lese poskytuje tomuto druhu útočiště
během dne. Kančil balabacký je noční zvíře. Svůj
úkryt opouští se soumrakem a vydává se na paseky a otevřenější plochy, kde lépe nachází potravu. Kančilové se živí ovocem spadlým na zem,
listy keřů a malých stromů i trávou. Oblíbeným
jídlem jsou fíky, místně známé jako tubog Ficus
benguetensis a běžně vyskytující rostoucí podél
pláží. Proto na plážích bývají kančilové často
v noci pozorováni. Jejich sledování usnadňuje
fakt, že se jedná o přehledný terén a při posvícení
reflektorem se dobře odráží světlo v jejich očích.
Navíc mají kančilové tu vlastnost, že při oslnění
neutíkají, ale strnou. To se jim však může stát
osudným při střetnutí s vozidly na silnicích.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Animal from the front page
118
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
Mládě kančila balabackého (Tragulus nigricans) je českým prvoodchovem
The Philippine Mouse-deer (Tragulus nigricans) was reared for the first time in the Czech Republic
K
Á
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
plantáže) a pro intenzivní lov. Kančil balabacký
v domorodé řeči „pilandok“ je jedním z hlavních
zdrojů bílkovin pro Molbogy, rodilé obyvatele
Palawanu, kteří se usadili také na menších ostrovech. Maso kančilů je považováno za pochoutku. Také kůže se zpracovává. Při lovu se používá
zbraní, ale také psů. V této souvislosti bylo
v několika článcích popsáno neobvyklé mutualistické chování. Plachý kančil si vyhloubí úkryt
mezi kořeny stromů. Tyto nory však s oblibou
vyhledávají i krajty ametystové Morelia amethystina. Tyto dvě zvířata pak zdá se, žijí v určité
harmonii, protože krajta na kančila neútočí, ač
velikostně by to jinak bylo dobré sousto, ale
čeká na jeho pronásledovatele, psy. Ty pak loví.
Mimo Filipíny je kančil balabacký v zajetí
doposud chován pouze v Zoo Wroclaw,
Z
Kančilové žijí samotářským způsobem života, i když občas jsou pozorování v páru. Doba
březosti se pohybuje mezi 140 až 177 dny.
Po této době samice porodí jedno mládě, jen
extrémně vzácně dvě. Mládě pohlavně dospívá
zhruba v pěti měsících. Kančil balabacký se
potencionálně dožívá až 14 let.
Tragulus nigricans je klasifikován jako ohrožený (Kritéria B1ab [III, V]) podle IUCN (2008).
Tento druh je plně chráněn podle filipínského
práva, ale prosazování této ochrany je většinou
neúčinné. Stav tohoto druhu ve volné přírodě
nikdy nebyl metodicky stanoven, a žádné odhady
počtu nejsou k dispozici. Nicméně stavy byly
výrazně sníženy v průběhu několika posledních
desetiletí prostřednictvím rozsáhlé ztráty přirozeného prostředí (zemědělství, zejména kokosové
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
119
ZVÍŘE Z TITULNÍ STRÁNKY
Zoo Plzeň, Zoo Praha a v antverpské zoo.
V zoo Wroclaw se narodila všechna mláďata,
která chovají ostatní zoologické zahrady.
Druhou evropskou zoo, která tento druh
úspěšně rozmnožila, je plzeňská zoo.
Chov v Zoo Plzeň
Chov druhu Tragulus nigricans byl v plzeňské zoo zahájen 14. října 2011, kdy jsme získali
ze Zoo Wroclaw mladého samečka, narozeného 19. června 2011 tamtéž. Po půlroce chovu
tohoto samotného samce jsme 19. dubna 2012
dostali od vratislavských kolegů jimi odchovanou samičku, narozenou 11. července 2010.
Pár je ubytovaný v expozici filipínských
ptáků v pavilonu indických nosorožců. Zadní
stěnu tvoří zeď, přední a boční pohledová
část je prosklená. Expozice má půdorys
2,20 m × 9,50 m. Zhruba v polovině se nachází
mělký bazének asi dva metry dlouhý a metr
široký, kolem něj je zem posypaná plaveným
kačírkem. Okolní substrát se skládá z rašeliny
a písku. Expozice je bohatě osázená tropickými
rostlinami JV Asie. Asi ve třech metrech je
šikmá polykarbonátová střecha, jejíž části se
mohou pomocí pístu otvírat a sloužit tak k větrání. Kromě kančilů tuto expozici obývají tyto
druhy filipínských ptáků: bažant palavánský,
holub krvavý, holub nikobarský, kachna filipínská, čejka laločnatá a bukáček malý.
Nedaleko bazénku jsou pozemní budky typu
A s jednostranným vchodem. Ty byly původně
určeny pro kachničky. Kančilové si je však oblíbili a slouží jim jako denní úkryt. Pokud se přes
den nezdržují v nich, skrývají se v hustém podrostu. Krmení pro kančily se skládá z méně
energetické zeleniny – nakrouhaná mrkev,
petržel, celer, bílá řepa, posekaný řapíkatý celer,
ledový salát, rukola. Je to proto, že energeticky
bohatší stravu přižírají z misek od ptáků, kde je
různé ovoce a také hrách. Krmná dávka je ještě
doplněna granulemi pro jeleny a listožravé
opice. Jako okus, dáváme maliník a vrbu.
Po 161 dnech pobytu v naší zoo 27. září porodila samice mládě, samičku. Vzhledem k uváděné době březosti 140–177 musela být po příchodu velmi brzy samcem napářená. Mládě se
od začátku začalo skrývat v jedné z budek, a co
jsme mohli pozorovat, velmi dobře prospívalo.
Jinak jsme však zbytečně nerušili. Byli jsme vratislavskými kolegy upozornění, že první tři
týdny bývají kritické a doporučovali také pro
zvířata co největší klid. Vypustili jsme tedy bazének, abychom předešli riziku utonutí mláděte
a ošetřovatelé prováděli v expozici pouze nejnutnější úkony. Brzy po porodu, již 14. října ráno
a dopoledne jsme pozorovali páření chovného
páru. Samec tak asi slavil rok pobytu u nás.
Mladá samička se vyvíjí velmi dobře. Bude-li
okolo pěti měsíců svého života pohlavně dospělá, budeme se těšit, že rozšíří naši chovnou skupinu. Problémem evropského chovu druhu
Tragulus nigricans však je velmi blízká příbuznost všech chovaných jedinců, kteří pocházejí
vesměs ze stejné krevní linie. Pokud nedojde
k oživení „nepříbuznou krví“, může časem dojít
k negativním projevům inbreedingu.
Summary
We managed to get a female Secund (born
on 11th July 2010) from Wroclaw to join our
male (born 19th June 11). A little female was
born on 27th September – to be the first Czech
offspring of this species.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Animal from the front page
120
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
TUŘI V PLZEŇSKÉ ZOO
Rearing of oxes in the Pilsen zoo
Z
Mgr. Martin Vobruba
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
O
Jak domácí v prostoru dnešní restaurace Kiboko
Yaks in the grounds of the present Kiboko
restaurant
B
T
A
I
C
K
Á
byl importován mladý odchov Zoo Liberec,
samec Cid, plzeňská zoo se tak stala 2. chovatelem v ČR. Po čase byl dopárován samicí
Piroschkou ze Zoo Mnichov. Po úhynu prvního
samce byl pořízen nový býk Semmel (Žemle)
z Tierparku Berlín. Páru Piroschka a Semmel
N
Pižmoň (Ovibos moschatus)
Pižmoň začal být chován v souvislosti s palearktickými expozicemi a naučnou stezkou vývoj
přírody ve čtvrtohorách v roce 1998. Nejprve
O
Chov v plzeňské zoo lze rozdělit na období
před rokem 1996 a po něm. Prvním turem
v Plzni byl v roce 1953 v doudlevecké zoo jak
domácí (zároveň nejdéle chovaný a nejplodnější druh) a tur domácí. V první době chovu dominoval jak domácí, jednu dekádu byl chován
ve větším počtu jedinců zebu a buvol kaferský,
solitérně bizon, pratur a občasně různá plemena tura domácího. Po roce 1996 se stal stabilním chovancem zubr evropský, pižmoň a tur
domácí, epizodně chován byl watusi či skot
camarský.
Z obvyklých chovanců zoo zde nebyl chovaný buvol domácí, anoa, ani vzácnější druhy asijských turů.
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Tuři v plzeňské zoo
Rearing of oxes in the Pilsen zoo
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
121
TUŘI V PLZEŇSKÉ ZOO
se vícekrát narodilo mládě, ale nebylo nikdy
odchováno. V současnosti žije se samicí již
3. býk, původem ze Zoo Olomouc, dovezený
v roce 2012.
Bizon americký
Bizon byl chován jen epizodně v podobě
mladého býka v roce 1983. Zoo o něj měla
zájem již v letech 1962–64 a není vyloučeno,
že i tehdy byl epizodně chován.
Pratur
Jediná samice v historii plzeňské zoo byla
získána ze zoo Košice v červnu 1988 a prodána
v únoru 1989.
Watussi
Pár dorazil ze Zoo Vyškov v roce 2003.
Obýval menší část tzv. dolního afrického výběhu. V roce 2005 se jim narodil sameček.
Chov byl přerušen v roce 2008 v souvislosti
s výstavbou nových expozic.
Pět buvolů kaferských u stodoly (dnes pavilon
Madagaskar)
Five African Buffalos at a barn (Madagascar
pavilion at present)
Buvol kaferský
Plzeňská zoo jako jedna z mála v ČR chovala
i buvola kaferského. Nejprve v roce 1976
(11. 10.) importovala z královédvorské zoo skupinu 2,3. Bydleli ve výběhu u stodoly (dnes
Madagaskar). Z nich postupně uhynulo 2,1.
Proto bylo 22. 2. 1980 dovezeno ještě trio 1,2.
To bylo ale ubytováno ve stáji a později i výběhu
kde dne žijí lamy vikuňa. Paradoxní je, že až
do společného odjezdu – prodej obchodníkovi
van de Brinkovi 12. 9. 1984 se obě skupinky
nesešly. Podmínky expozic nedovolily další
chov těchto robustních zvířat.
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Rearing of oxes in the Pilsen zoo
Jeden samec bizona byl chován krátce v roce 1983
One male of the Bison was kept shortly in 1983
b) Skot domácí – neurčitý
Jedna samice hnědočervené barvy dorazila ze Zoo Praha v roce 1953 a v Plzni žila
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
Tur domácí
a) Skot uherský
V 60. letech byl chován pár ze původem ze
zoo Bojnice. Později, několik měsíců v roce
1983, jeden býk, původem z cirkusu, odebraný
záhy zahraničním obchodníkem.
122
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Jak domácí
Jak domácí byl dlouhé roky transparentním druhem plzeňské zoo a patřil k ní na 50
let. Na Lochotíně byli jaci chováni u stodoly
(dnes Madagaskar). V tomto výběhu vznikla
i fotografie použitá v celostátní publikaci
Kapesní atlas savců. Později žili ve velké dřevěné stáji z přelomu 70. a 80. let, které dali
i jméno jačinec. Jak je druhem, u kterého bylo
v zoo naráz přítomno i 10 jedinců. Potomci
plzeňských jaků dodnes žijí u některých českých chovatelů.
Počátek chovu jaků spadá do roku 1953,
příjezdem páru z pražské zoo. Samice zde žila
do roku 1965.
Jaci byli v historii importováni např. ze zoo
Praha, Bojnice, Jihlava, Brno, Bratislava, čsl.
Státních cirkusů; exportováni potom např. do zoo
Vyškov, pravděpodobně i Zookoutku Holešov,
prostřednictvím firmy Müller nebo přímo často
do zahraničí (Amo Safari Belgie apod.), v 90.
letech potom řadě soukromých chovatelů.
N
Jaci domácí přesídlili později od stodoly (na snímku)
do společné stáje s velbloudy
Yaks were moved from the barn (on the photograph)
to a common stable with camels
O
Zebu
Zebu domácí byl po jakovi zřejmě druhým
nejvíce početně zastoupeným turem v historii
plzeňské zoo. Jeho chov ovšem byl poměrně
krátký. První pár byl pořízen z pražské zoo
v roce 1957 do doudlevecké zoo Iris. V novinách
L
d) V roce 2002 byl importován ze Zoo Heidelberg pár camarského skotu, připomínajícího
divoké předky (pratura). V roce 2003 se jim
narodila samička.
Od chovu bylo ustoupeno z prostorových
důvodů v roce 200×.
O
c) Od roku 2001 umožňují podmínky rekonstruovaného statku Lüftnerka chovat trvale
2 samice (kravky) domácího tura. První se jmenovaly Jahoda a Borůvka, byly vícekrát inseminovány a narodila se řada mláďat, poprvé v roce
2003 – 0,2. Šlo o černostrakatý nížinný skot
a červenostrakatý holštýnský skot.
byl označen jako zakavkazský zebu. Z Prahy
byli ještě dva býčci zebu zakrslého, dovezení
v letech 1965 a 1967. Další importy byly například v roce 1962 z jihlavské zoo (bílý býček)
nebo v roce 1966 z Brna (červený kavkazský
býček). Druh se vícekrát rozmnožil, první
zaznamenaný porod samičky spadá na rok
1959, mládě se prokazatelně narodilo také
v roce 1960. Nejvíce jedinců naráz je zaznamenáno v roce 1963 – 5 exemplářů, to již při
inventuře na Lochotíně. Poslední zápis o prodeji dvou různých býků je z roku 1967. Není bez
zajímavosti, že chovaný skot zebu byl zaměstnanci dojen, jako normální skot domácí.
O
do roku 1965. Její hnědočerná barva může znamenat, že jde o skot skotský náhorní.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
123
TUŘI V PLZEŇSKÉ ZOO
V letech 1984–2001 došlo k narození 33
mláďat (17, 16), z toho odchov 12,14; mimo zoo
odešlo 22 (12,10) z nich. V letech 1974–1984
byla založena karta pro 8 zde narozených zvířat; počet narozených zvířat před rokem 1974
nelze bezpečně a úplně zjistit. První prokazatelné narození spadá na únor 1970. Celkově se
tedy narodilo více než 40 mláďat.
Po celou dobu chovu v Plzni lze doložit
import 11 různých zvířat, prvního páru v roce
1953, poslední samice v roce 1982. Chovné
samice v posledních letech chovu dostaly
jméno Agnes, Amélie, Rebeka a Archa.
Poslední odchov 1 samičky je z 12. 7. 1998.
Poslední živý porod 14. 5. 1999 a poslední
porod mrtvého mláděte 7. 5. 2000. Konec
chovu přichází s úhynem posledního býka
14. 4. 2001.
Zubr evropský
První chovný pár Cvuk a Cvarka se narodil v Chomutově roku 1996, v roce 1997 se
zubři stali prvními obyvateli naučné stezky
„Vývoj přírody ve čtvrtohorách“. Samec
Cvuk byl mnoho let vůbec nejmohutnějším
zvířetem plzeňské zoo. První mládě, samec
Ondra, se narodilo roku 2000, druhý,
pokřtěný Onyx, 23. 5. 2002. V rámci plemenné knihy byla plzeňské zoo přidělena písmena „On“ pro jména všech odchovaných mláďat. Mládě z roku 2006, samička, se jmenuje
prostě Ona a jako jediná nese krevní linii
v dalším chovu. Dne 5. 6. 2008 se narodilo
6., dosud poslední, mládě zubra v historii
Zoo Plzeň. V roce 2012 došlo ke generační
výměně odjezdem býka Cvuka do jedné
z obor a příjezdem mladé krávy.
Summary
The first ox in Pilsen was in 1953 the yak
and the Highland Cattle. At first the Yak dominated here, but for one decade the Brahman
cattle and African Buffalo, the American
Bison, the Auroch and various breeds
of domestic oxes were kept as well.
After 1996, the European Bison, the Muskox
and the Highland Cattle became stable occupants. Watusi or Camargue Cattle were kept
shortly too. The Pilsen zoo kept, as one of few
in the Czech Republic, the African Buffalo.
During 1984–2001, 33 calves were born
(17,16), out of which 12, 14 were reared.
22 of them left the zoo. The number of born
animals before 1974 cannot be told accurately.
By estimate about 40 calves were born here in
the whole zoo history. The male of the Europen
Bison “Cvuk” had been the most mighty animal of the zoo for many years.
Buvol kaferský na obálce první větší brožury
o plzeňské zoo (1986)
The African Buffalo on the cover of the first larger
brochure about the Pilsen zoo (1986)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Rearing of oxes in the Pilsen zoo
124
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
S VĚT V PODZEMÍ – NOVÁ PERLA PLZEŇSKÉ ZOO
T h e U n d e r g r o u n d W o r l d o p e n e d o n 1 st J u n e
Z
Mgr. Martin Vobruba
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
O
T
Radní města Plzně Irena Rottová vítá loděnky
hlubinné
Irena Rottová, the Pilsen councillor welcoming
Nautiluses
B
A
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
obrazovka. Budova – původně domek zahradníka – byla maskováním vstupu do samotného
podzemí. To vybudovala německá armáda
(organizace TODT) v prvních letech války.
Po válce zde působily bezpečnostní složky
státu a v letech 1954–1958 sloužil domek
i chodby protichemické obraně v rámci civilní
obrany. Poté byly prostory zakonzervovány
a opuštěny. Posléze sloužila největší místnost
jako zimoviště želv a kaktusů.
Kryt (pevnost) vznikl pro potřeby 4 organizací – NSDAP, Luftschutz, SS a wehrmacht.
Stavbu provedla armádní organizace TODT,
která stavěla nadzemní i podzemní stavby
i v jiných regionech, včetně Alp. S alpskými
objekty má plzeňská pevnost řadu shodných
prvků. Jeho vznik v tomto místě podpořila
poloha s výhledem na Plzeň (tedy přirozená
pozorovatelna situace) i objevené průzkumné
ražby předchozích majitelů (Kodetovi, lomová
činnost)) a zejména geologická situace. V jílovci se totiž dařila rychlá a levná ražba, výše
N
Spolu s expozicí Česká řeka a statkem
Lüftnerka jako takovým se stala hlavní expozice
otevřená v roce 2012, Svět v podzemí, druhou
velkou záležitostí, která odlišuje plzeňskou zoo
od těch ostatních.
Malý zapomenutý domeček ve svahu pod
botanickou zahradou léta ukrýval vstup do podzemních prostor, o kterých vědělo jen několik
zasvěcenců. Před několika málo lety přišel
nápad upravit toto místo do zoologické podoby
naučné expozice. Odhalení tanku M4 Sherman
v roce 2011 bylo předzvěstí dokončení tříletého
snažení a otevření samotné expozice v červnu
2012. Ačkoliv v zoologických zahradách bývají
budovány expozice sklepů nebo noční pavilony,
rozsah a charakter plzeňské expozice nemá
v ČR ani blízkém okolí obdoby. Expozice stála
35 mil Kč a byla budována 3 roky. Přináší unikátní spojení živočichů, rostlin, naučných informací, vzniku života, historie planety Země, této
lokality i města Plně nejen za 2. světové války.
Expozice vznikla přestavbou německé válečné pevnosti z 2. světové války a představuje
živočichy, žijící bez přítomnosti světla a také
naši Zemi v pravěku. Vstupní prostory jsou
potom muzeem historie této pevnosti, ale také
vzniku botanické zahrady, s níž jsou tyto podzemní prostory neodmyslitelně spjaty.
Vstupní budova přináší expozici historie
krytu z 2. světové války (připomíná i hlavní
události a milníky 2. světové války a původní
účel podzemního objektu) a dále historii území
botanické zahrady, vzpomínku na Kodetovu
zahradu a zakladatele BZ pana Miroslava
Vaňouska. V minimuzeu je, poprvé v plzeňské
zoo, použita doteková digitální informační
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
125
S VĚT V PODZEMÍ – NOVÁ PERLA PLZEŇSKÉ ZOO
položený pískovec byl zárukou odolnosti.
Do pískovce se razilo obtížněji, jen úzké štoly
a otvory.
U východu z štoly B byla pozorovatelna
protiletecké obrany. Kabelové spojení bylo
s centrem objektu, aby mohli reagovat. Kryt
byl velmi odolný a bezpečný i díky hloubce až
10 m pod zemí. Měl celkem 3 vstupy. Kryt měl
důmyslný systém speciálního větrání, zařízení
na výrobu vzduchové směsi při případné izolaci od okolního světa, ventilátory. Kapacita
objektů a limitující okolnost – dýchatelný
vzduch, určovaly množství 300 osob, které zde
mohly být ukryty. Při průzkumech zde byly
nalezeny bojlery, WC nebo i drážní kolejnice,
vše v různém stádiu dezolace a koroze.
Vchod do expozice se nachází v nadmořské
výšce 319,5 m. m. n., východ o 5,5 metru výše.
Šířka chodby činí 120 cm, výška dosahuje
230 cm.
Po osvobození republiky v roce 1945 provedla průzkum krytu americká armáda,
o čemž svědčí zde učiněné nálezy nábojů
Muzeum vzniku botanické zahrady a Miroslava
Vaňouska
Museum of the history Botanical Gardens Pilsen
z amerických zbraní. Po té převzaly prostory
na několik let bezpečnostní složky československého státu. Jak dlouho a k jakému účelu kryt
využívaly, není jasné. Pravděpodobně z té doby
pocházejí elektrorozvody československé výroby. Od roku 1950 sídlila na území zoo inseminační stanice; ovšem okolí domku bylo nezávislým územím Civilní obrany. Dvě místnosti bývalého domku Kodetova zahradníka se staly chemickou laboratoří CO. Po čtyři roky v nich sídlil
a bádal trojčlenný tým (1954–1958), v té době
byl objekt oplocený a později i v noci hlídaný.
Chodby podzemního objektu a jeho kóje slouží
tehdy pouze jako studené a vlhké sklady.
Do práce přicházeli chemici od shora, staveništěm letního kina. V roce 1958 místo opouštějí.
Od této doby není jasná míra využití podzemí
ani počet informovaných osob. Domek i podzemní objekt zřejmě samovolně bez údržby
chátrají. Vedoucí pracovníci zoo v 60. až 80. letech o podzemí oficiálně nevěděli a vstupovat
do něj tedy nemohli a nesměli. Podzemí bylo
spíše svázáno se zahradou botanickou, která
v 60. letech rekultivovala vyvážku ve svahu
mezi zoo a BZ. Vedoucí botanické zahrady měl
povolení vstupu do podzemí a využíval je
k zimování kaktusů. V 90. letech potom ZOO
a BZ využívala stabilních podmínek k zimování
suchozemských želv. Dlouhou dobu bylo podzemí zamýšleným krytem civilní obrany včetně
funkce protiatomového krytu, byť vybavení
nebylo udržováno a obnovováno.
Následují samotné 4 komplexy expozic zvířat. První tři celky ukazují život bez světla.
Zahajovací expozice přináší naše jeskyně včetně jejich osazenstva v pravěku – upoutává
na dobu, kdy člověku jeskyně sloužily jako hlav-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
T h e U n d e r g r o u n d W o r l d o p e n e d o n 1 st J u n e
126
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
Á
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
příchod se teprve pracovníci zoo připravují. Je
zde poskytnut i prostor pro vysvětlení vzniku
půdy a zvětrávání hornin. Přes sklepní expozici ropuch zelených přejdou návštěvníci
do expozic vzácné tuzemské teplomilné flóry
a fauny, s prakticky kompletními druhy obojživelníků a plazů tohoto regionu. K vidění je
například ještěrka obecná, zelená i živorodá.
Expozice by nevznikla bez podpory
a pomoci Statutárního města Plzně, Krajského úřadu Plzeňského kraje. Poděkování
patří rovněž realizující firmě POHL, panu
Antonínu Hofmannovi, odborníkovi na podzemí; Vojenskému historickému ústavu
v Praze a plk. Aleši Knížkovi s kolektivem;
Muzeu na demarkační linii v Rokycanech
Z
ní sídliště; další potom mediteránní hrobky,
studny, sklepy a kanály. Věnuje se tedy prakticky každému druhu umělých i přírodních podzemních prostor včetně štol, punkevních řek
nebo krasových jeskyní. Její součástí je i laboratoř v rámci aktivit Amphibian Ark pro záchranný chov ropušky baleárské. Třetí celek představí život tropických jeskyní Karibiku. V jednotlivých částech podzemí se můžeme těšit na kaloně egyptské i vampýry, čolky, žáby, potkany,
plchy, hroznýšovce kubánské – největší obyvatele podzemí, bezobratlé a další představitele
temných prostor.
Závěrečná část se zabývá vývojem života od
prahor po prvohory. Živočichy představí posel
pravěku – loděnka hlubinná (nautilus), na její
K
Koncem roku představila zoo veřejnosti 5 jedinců loděnky hlubinné (Nautilus pompilius)
Towards the year, the zoo introduced the public 5 Nautiluses (Nautilus pompilius)
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
127
S VĚT V PODZEMÍ – NOVÁ PERLA PLZEŇSKÉ ZOO
a panu Františku Kochovi; Patton Memorial
Pilsen a pánům I. Rollingerovi a M. Jíšovi;
a mnoha dalším odborníkům na jednotlivá
témata i speciální stavební činnosti, kteří
pomohli radou i skutkem.
K expozici, která má i vlastní recepci,
ve které si můžete zapůjčit repliku vojenské
helmy, se dostanete nejrychleji po schodech za
výběhem tučňáků kolem dravých ptáků směrem k původní botanické zahradě, ale také
cestami ve svahu nad skleníkem a voliérou
afrických dravců. Její návštěvní hodiny budou
v období duben – říjen 9.00–18.30 hod.,
mimo sezónu potom 10.00–16.30 hod. Takže
směle „vzhůru dolů“.
Za informace v tomto článku děkujeme
také pamětníkovi Jaroslavu Pávovi.
Summary
Unveiling of the tank M4 Sherman in 2011
announced the finishing of the three year
work and opening of the exhibition in June
2012 followed. The range and character of this
underground exhibition is quite unique not
only for the Czech Republic, but also for the surrounding countries. The reconstruction costs
were 35 mil. CZK. The exhibition offers a unique connection of animals, plants, educative
materials regarding the rise of life on the Earth,
the Earth’s history and the history of the Pilsen
town not only during the world war II.
The newly opened spaces offer 15 rooms
and around 150 meters of corridors. The entry
building serves as an exhibit of the history
of this place – a war shelter of the German
during the world war II. It also brings information of the former Kodet’s garden and
the founder of the botanical garden Mrloslav
Vaňousek. Animals presented there are mostly
the ones, which live without light and those
ones, which used to live on the Earth in
the prehistoric time.
Trnočolek šanjing (Tylototriton shanjing)
The Emperor Newt (Tylototriton shanjing)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
T h e U n d e r g r o u n d W o r l d o p e n e d o n 1 st J u n e
128
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
E X P OZ I C E A K VA T E R A Z O O P L Z E Ň S L AV Í 5 0 L E T
T h e A k va Te r a ex h i b i t i o n c e l e b r a t e d i t s f i f t i et h a n n i ve r s a r y
Z
Mgr. Martin Vobruba
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
O
T
A
V 60. letech chovala Akva Tera velké druhy ropuch,
skokanů a rosniček
Akva Tera kept large species of toads, grass frogs
and tree frogs in 60ties
B
N
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
určení a nároky jednotlivých rybiček. V prvních letech provozu zde Zdeněk Veselý,
pozdější vedoucí celé zoo, pořídil mnoho
snímků a publikoval řadu článků do zahraničního i tuzemského tisku, zdokumentoval různé želvy, hady, ještěry, žáby a dokonce i sklípkany a štíry. V Akva Tera žily tehdy i vačice
a tany, dále bodlinatá myš rodu Acomys,
burunduk či pískomilové, tedy zástupci teplokrevných obratlovců, kteří zde nyní zcela chybějí. Ještě v roce 1970 zde byla chována
mamba a v roce 1974 dva druhy hadů rodu
Psammophis. Expozice získávala zásilky
z Kuby, Egypta, SSSR, ale i USA.
V srpnu 1962 má Akva Tera otevřeno každý
den v čase 10.00–18.00 hodin, vstupné činí
pro dospělé jednu korunu, pro děti 50 haléřů.
V dubnu 1963 obdržela Akva prvního velkého
hada – krajtu tygrovitou. V expozici jsou v té
době již jihoevropští příbuzní slepýše – blavoři, chřestýš zelený, želvy stepní a řecké, roz-
I
Akva Tera na Palackého třídě (nikoliv náměstí,
jak je mylně občas uváděno), je zdánlivě běžnou
součástí zoo. V roce 2012 si nenápadně připomněla své půlstoletí. Stejně, jako zoo samotná, neměla
v 60.–80. letech žádnou samostatnou platformu,
jak plošně a podrobně o svých zvířatech a expozicích informovat veřejnost. Naštěstí měla první
roky pana Zdeňka Veselého, který pořídil mnoho
dokumentačních snímků a dle dobových možností i publikoval. Při této příležitosti je na místě
zavzpomínat na prvopočátky expozice Akva Tera
a splatit tak další informační morální dluh, ačkoliv
ani na tomto poli nemáme v současnosti .
Expozice Akva Tera Zoo Plzeň (dále jen AT)
vznikla jako pobočka plzeňské zoologické
zahrady v rámci místního Parku kultury a oddechu (PKO) již počátkem 60. let 20. století
(1962) a první roky do ní přicházelo i na 45 000
návštěvníků. Konkrétně byla otevřena 22. 7.
1962. Její první vybavení získal PKO zakoupením inventáře rušeného kroužku akvaristů při
Závodním klubu Škoda Plzeň. První den přišlo
do AT na 1 000 návštěvníků! Svou detašovanou
akvarijní a terarijní expozici má ze současných
českých zoo pouze Zoo Děčín a dlouhé roky ji
měla i brněnská zoo.
Nejprve byli v Akva Tera chováni v teráriích
a akváriích třeba i jedovatí hadi, kobry, mamby,
chřestýši, krokodýli, velké druhy žab a malí
savci; později se změnila spíše na akvarijní
expozici. Chod expozice byl jednu dobu dokonce ovlivněn emigrací akvaristy a nedostatkem
fundovaných pracovníků. Po jedné z rekonstrukcí totiž čekala zoo velkou zásilku nových
ryb, externí specialista však zrovna emigroval.
Zbylí pracovníci museli telefonicky konzultovat
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
129
E X P OZ I C E A K VA T E R A Z O O P L Z E Ň S L AV Í 5 0 L E T
Savce zastupovaly v Akva Tera mimo jiné tany
(Tupaia sp.)
Treeshrews were some of the mammals kept
in Akva Tera
množila se bodlinatka a přítomen je také štír.
Prvním plzeňským varanem je varan nilský
v létě roku 1963, podobně jako želvy
Podocnemys unifilis a Chinemys reevesi.
V srpnu dorazili z Kuby štíři Centuroides gracilis. Je chována „velká brazilská pralesní
suchozemská želva“, možná Geochelone denticulata. V kolekci AT je bičovka zelená či zmije
růžkaté a dva druhy „kufií“, tedy křovinářů,
kufie sveřepá a brazilská. V říjnu se poprvé
dozvídáme o novém chameleonovi z Afriky,
Guyany, později upřesněnému jako Chamaeleo
africanus. V prosinci dorazila zásilka plazů
z Kuby, včetně 3 blíže nepospaných želv.
V dubnu 1964 Akva Tera vystavuje dokonce
i známé madagaskarské gekony felzumy nebo
indické užovky rybářské. Toho roku došlo
k zimování ještěrek zelených a objevuje se
suchozemská ozdobná želva Geochelone elegans z Ceylonu, dále mohli návštěvníci spatřit
axolotly a scinky trnité. Navýšení kolekce varanů na 4 druhy zmiňuje červenec 1964, to zde
již jsou varani bengálští, skvrnití a žlutí.
Ze SSSR dorazila zmije levantská a hroznýšci
Erix miliaris. V listopadu 1964 se AT loučí se
svým maskotem, prvním výrazným obyvatelem, leguánem zeleným. Dostal jméno Táta
a patřil k miláčkům zaměstnanců expozice.
Počátkem roku 1965 má „akva“ novou krajtu
tygrovitou, tentokrát třímetrovou. Chov v Akva
Tera souvisí s chovem v zoo a řada exponátů se
má brzy stěhovat do zoo. V červenci přibyl nový
zelený leguán a dostal jméno Mauglí. Osobnostmi
prvopočátků byli rovněž skvrnití varani, pojmenovaní Salva a Tor (podle latinského Varanus salvator). Samec Salva odcestoval kvůli svým velkým rozměrům do Dvora Králové a na Palackého
třídě zbyla pouze Tórinka. V té době zde žijí
3 ropuchy Blombergovy, první a jediné v ČSSR.
Rok 1966 přináší v úvodu například 5 kruhochvostů obrovských, na podzim zase skvrnitého
madagaskarského chameleona. V říjnu dorazila
zásilka plazů z USA, obsahující 2 druhy chřestýšů, ropušníky a užovky rodu Thamnophis. Mezi
prosincovými přírůstky je skupina mladých
chřestýšů diamantových, želvy třípruhé z Číny
a zejména kobra černokrká. Dorazit mají zmije
útočné a gabunské.
Mezi první choulostivé druhy v Akva Tera patřili
chameleoni
Chameleons belonged to one of the first more
delicate species kept in Akva Tera
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
T h e A k va Te r a ex h i b i t i o n c e l e b r a t e d i t s f i f t i et h a n n i ve r s a r y
130
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
V létě 1967 v AT žije mamba černá (uhynula
v roce 1970) a pár jedovatých hadů Sistrurus
miliaris. V srpnu následuje zmínka o pěti
hadech – psohlavcích od profesora Vogela,
které na své výpravě objevil jako zdánlivě vymizelý druh. Novinkou jsou i ropuchy obrovské čili
aga (Bufo marinus).
V červnu 1972 si Akva připomněla 10. výročí. Kromě rybiček v ní stále žily například
hroznýš královský, krokodýl nilský, varan nilský, zmije růžkaté, ropucha Blombergova, želvy
a malí savci. V lednu 1973 do AT zve blavor,
zmije, varan nilský, želva nádherná – tehdy zdaleka ne tak běžná, jako je dnes; 3 noví kajmani
paraguayští. V létě 1977 chová AT 70 druhů ryb,
kajmany a želvy. Plazi byli v 80. letech okrajově
zastoupeni už pouze solitéry (krokodýlem
O
Unikátní samostatná novoročenka Akva Tery 1968
A unique New Years’ postcard of the Akva Tera of 1968
novoguinejským, želvou nádhernou a bahenní, atp.), převažovaly rybky.
Akva Tera byla uzavřena 2 roky v 80. letech,
šlo o její předposlední rekonstrukci. Ve staré
podobě, rozsahu a umístění se definitivně zavírá počátkem roku 1998. V lednu 1998 byla pro
veřejnost na 3 roky nepřístupná. Bývalá expozice se změnila na zázemí, nové prostory, podstatně větší, se staly poutavou expozicí všech
studenokrevných. V rámci objektu vzniklo
i záchranné centrum pro zabavené pašované
živočichy podléhající CITES a později i chovatelské zařízení pro vzácné druhy malých varanů a krajty zelené. Odborní pracovníci včele
s MVDr. Vítězslavem Honsou začali vydávat
časopis Sklípkan. Zajímavostí bylo vybudování
velké kolekce bezobratlých – sklípkanů švábů,
zlatohlávků a dalších systematických skupin,
kteří takto v tuzemsku prakticky nebyli chováni a prezentováni. Několikrát zde byly pořádány tématické výstavy jednotlivých skupin bezobratlých. Jako kuriozitu novodobých dějin
Akva Tera můžeme uvést chov nočních poloopic outloňů malých v prostorné expozici
ve výloze, kteří určitě zpestřili procházku
nejednomu nočnímu chodci.
Po této velké a zásadní rekonstrukci, která
„akvě“ přinesla nové prostory a podobu, je od
roku 2001 opět důstojným velvyslanectvím
samotné zoo v centru města. Prožila zde již
12 úspěšných let. V posledních letech zde
došlo k sestavení velké kolekce studenokrevných obratlovců a bezobratlých živočichů
a k řadě chovatelských úspěchů. Můžeme jmenovat opakované odchovy krokodýla čelnatého, madagaskarské želvy paprsčité, modrých a antracitových varanů a mnoho dalších.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
131
MINIEXPEDICE VIPERA ASPIS ATRA 2012
Ing. Jiří Trávníček
V roce 2012 se nám pro zoo podařilo ulovit
docela dobrou „štiku“ – hadaře tělem i duší
Míru Dohnala, specialistu na jedovaté hady.
Pod jeho taktovkou se naše ušmudlané a zanedbané terárium v pavilonu „Z“ mění k nepoznání. Za dobrou práci, a aby „vydržel“ jsem ho
pozval (a Zdeňka Břízu) do jižního Tyrolska
a severozápadní Itálie na překrásné horské
zmije západní, Vipera aspis atra.
26. srpna
V 6 hodin ráno vyjíždíme naší stařičkou
Toyotou Land Cruiser na jih do města Locarno
na Švýcarsko – italskou hranici do vápencových Alp. Na odkvetlých horských loukách,
v 1 100 m n.m. fotíme všude hojné, drobné ještěrky Podarcis muralis, dospělého samce
Vipera aspis atra a dospělou ještěrkožravou
užovku hladkou Coronela austriaca. Z obojživelníků pozorujeme krásně zbarveného sko-
kana Rana cf. temporaria. Z masožravých rostlin zde fotíme rosnatky okrouhlolisté (Drosera
rotundifolia) a tučnice Pinguicula cf. alpina.
27. srpna
Ráno jedeme na jezero Sambuco. Fotíme
napůl ochočeného sviště a přeseknutou zmiji
V. aspis atra v údolí řeky Maggia na lokalitě
Bignasco šnorchlujeme a v křišťálové ledové
vodě pozorujeme vranky a pstruhy. Na kameni
nalézáme zabitou užovku stromovou, Zamenis
longissima (800 m n.m.). V této nadmořské
výšce se zde hodně pěstuje kaštanovník jedlý
(Castanea sativa). Odpoledne přejíždíme
280 km jihozápadně do Národního parku Gran
Paradiso do vesničky Valmontey.
28. srpna
Zde navštěvujeme velmi pěknou, na vysokohorské rostliny zaměřenou botanickou zahradu
Ještěrka zední (Podarcis muralis cf. brueggemani)
The Common Wall Lizard (Podarcis muralis cf. brueggemani)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
A small expedition Vipera aspis atra 2012
132
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
30. srpna
Noc trávíme v horské vesnici Rhemes Notre
Dame a stále prší. Teploty spadly k 8 °C, jsme
1 700 m. n. m. Jediné, co nám zbývá, je vyrazit
v dešti do hor a pokusit se najít alpské černé
mloky Salamandra atra. Mloky nevidíme,
zato si dáváme pivo za 5 eur na horské chatě.
Cestou zpět do údolí pozorujeme během
1,5 hodiny více než 60 svišťů, některé i z pouhých 12 m. Odpoledne přejíždíme 50 kilometrů na východ do údolí Val di Gressoney,
500 m n.m. Fotíme zde krásné ještěrky Podarcis muralis cf. brueggemani, hojně nalézáme štírky karpatské Euscorpius carpathicus.
Ve vesnici Introd navštěvujeme malou zoo,
zaměřenou na alpskou faunu: „Parc Animalier
Z
29. srpna
Celý den trávíme v oblasti „Valle D’Aosta“,
leje a leje, nemůžeme téměř nic dělat. Fotíme
velké skokany Rana spec.
Á
„Giardino botanico alpinu Paradisia“. Kousek za
jejím plotem fotíme zabitého samce Vipera aspis
atra a pasoucí se stádo osmi kamzíků. V nedaleké
vesničce Pondel obdivujeme 2 300 let starý akvadukt s mostem přes řeku Grand Eivia. V nadmořské výšce okolo 1 700 m jsou zde nejhojnějšími
dřevinami dřišťál obecný (Berberis vulgaris),
olše zelená (Alnus alnobetula), jalovec obecný
(Juniperus comunis) a modřín opadavý (Larix
decidua). Vzácně pozorujeme drobný keřík
zimolez horský (Lonicera alpigena).
K
Zmije západní (Vipera aspis atra)
The Black Viper (Vipera aspis atra)
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
133
MINIEXPEDICE VIPERA ASPIS ATRA 2012
Ě
A small expedition Vipera aspis atra 2012
Svišť horský (Marmota marmota)
The Alpine Marmot (Marmota marmota)
D’Introd“. Chovají zde asi dvacet druhů zvířat,
vstupné je 8,5 eur.
31. srpna
Nocujeme ve vesnici Lillianes v údolí řeky
Lys. Na jižní stráni nad vesnicí, v 800 m n.m.,
Summary
In 2012, we welcomed a new colleague to
our tem – a snake man Miroslav Dohnal, who
specializes in poisonous snakes. Smudged and
neglected vivariums in our “Z” pavilion
changed a lot under his supervision. As a reward and motivation, he was invited along
with Zdeněk Bříza to southern Tyrol and
north-west Italy to watch and study beautiful
mountain vipers Vipera aspis atra for six days.
Valle D’Aosta – překrásná příroda
The D’Aosta valley with its beautiful nature
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
v opuštěných zahradách dokumentujeme velké
množství ještěrek Podarcis muralis cf. brueggemani, 3 mladé ještěrky zelené – Lacerta viridis, dospělého samce krásné štíhlovky Coluber
v. vividiflavus a samici Vipera aspis atra.
Prakticky všude ve stráních je množství zachovalých i rozpadajících se zídek a domů – ideální
prostředí pro plazy. Následující den se vracíme
do Plzně.
134
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
I N D I E 21. 11 .–15 . 12 . 2 012
I n d i a 21 . 11 . – 15 . 1 2 . 2 01 2
Z
Ing. Jiří Trávníček
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
21. 12.
V 11.00 odlétáme z Ruzyně s leteckou společností Turkish Airlines.
22. 11.
Nad ránem přilétáme do Dilí, ubytováváme
se na českém velvyslanectví. Prohlížíme si
nové město, prezidentský palác, parlament.
Ve starém městě navštěvujeme rozsáhlou „Červenou pevnost“ vybudovanou počátkem
17. století šáhem Johanem. Odpoledne jedeme
do rozlehlé Národní zoo v Dilí. Fotíme zde
velmi hojné veverky třípruhé s mláďaty.
Zahrada nás překvapuje řadou zajímavých,
hlavně indických zvířat umístěných v čistých,
většinou výstavních expozicích prosázených
spoustou zeleně. Terárium vybudované v roce
1992 je spíše úsměvné, polovina terárií je obsazena kýčovitě nabarvenými vycpanými plazy.
V druhé polovině nebylo vidět až na krajtu
tmavou vůbec nic. Ale velkou lahůdkou byl pár
dospělých gaviálů indických, samec asi pět
metrů, samice o metr kratší v ohromném venkovním výběhu. Krásný byl rovněž společný
výběh indických kopytníků s početnými skupinami antilop jeleních, nilgau, jelenů sambarů
O
Již druhým rokem chováme v expozicích
mimo jiné také indické nosorožce, naprosto
úžasná a fascinující zvířata. Naším snem bylo
vidět tato zvířata v přírodě. Dlouho jsme se
proto s mými pracovními i cestovatelskými
kolegy Zdenkem Břízou a Romanem Krejčím
nerozmýšleli a bylo rozhodnuto: severovýchodní Indie – Assám a Arunachal Pradesh,
místo nejhojnějšího výskytu těchto vzácných
obrů. Velkými motory pro toto rozhodnutí byli
přátelé Ing. Miloslav Stašek, toho času český velvyslanec v Indii a Ing. Rudolf Švaříček, cestovatel, dobrodruh a spisovatel, který v posledních letech tráví v Indii a okolních zemích většinu času. Ing. Stašek se již druhým rokem snaží
získat pro naši zoo povolení k vývozu mladého
páru červených pand z jedné ze záchranných
stanic těchto zvířat v Sikkimu.
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Setkání expedičníků u jeho excelence ing. Miloslava Staška, českého velvyslance v Indii
Meeting of all members of the expedition at his excellence ing. Miloslav Stašek, the Czech Ambassador in India
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
135
I N D I E 21. 11 .–15 . 12 . 2 012
Dospělá samice indického nosorožce s ročním mládětem v NP Manas. V tomto parku žije posledních 80 kusů
těchto překrásných zvířat
An adult female of the Indian Rhino with a year old calf in the Manas NP. There are last 80 animals in this park
a jelenů čitalů. Za zmínku také stojí velká průchozí voliéra s množstvím odchovaných nesytů
indických (Mycteria leucocephala). Vstupné
do této krásné zoo je pouhých 10 Kč.
23. 11.
V pět ráno odjíždíme z Dilí do 360 km vzdáleného NP Ranthambore, největšího parku
v Rajasthanu. Dominantními zvířaty jsou zde
indičtí tygři (současný stav je asi 50 zvířat),
levharti, kočky bažinné (Felis chaus). Do NP
dojíždíme až v 15 hodin odpoledne. Projíždíme zcela zdevastovanou, přelidněnou krajinou. Z divokých zvířat potkáváme za celý den
jen jednoho samce a dvě samice nilgau pestrých. Fotíme gekony Hemidactylus brooki,
H. frenatus, H. platyurus.
24. 11.
V 6.30 po asi hodinové bitvě u prodejního
okénka kupujeme předražené vstupenky
do NP. Dopoledne projíždíme sekundárními
prostory NP, z tygrů fotíme jen stopy v písku.
Větší štěstí máme na antilopy nilgau, jeleny
čitaly (Cervus axis), jednu gazelu (Gazella
gazella) a dospělého samce jelena sambara.
Odpoledne jedeme znovu zkusit štěstí ulovit
snímek tygra z přírody. Musíme bohužel
znovu platit vysoké vstupné, džíp, ozbrojeného průvodce, šoféra… Projíždíme asi 40 km
na druhý konec NP, z tygrů opět jen stopy.
Pozorujeme větší množství antilop nilgau,
čitalů, kormorány, ledňáčky, čejky, hulmany
a makaky. Nocujeme v NP.
25. 11.
Celý den cestujeme autem zpět do Dilí
na českou ambasádu a setkáváme se u českého velvyslance Ing. M. Staška s Rudou Švaříčkem, domlouváme celou expedici, víza
do zakázané oblasti SV Indie Arunachal
Pradesh, atd.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
I n d i a 21 . 11 . – 15 . 1 2 . 2 01 2
136
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
rybožravé sovy ketupy (Ketupa zeylonensis).
Nocujeme v Guwahati.
O
L
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
27. 11.
Cestou do Manas NP navštěvujeme dva zajímavé chrámy: chrám boha Ganéši a chrám
Haigrib madhab. Dojíždíme do tygří rezervace
Manas, ležící na bhůtánsko-indické hranici. Je
to údajně nejkrásnější NP severovýchodní
Indie. Žije zde 18 tygrů, 18 nosorožců indických, kteří zde byli reintrodukováni, a asi 500
slonů. Hojní jsou zde divocí buvoli, vzácnější
pak gaurové a levharti. Vysoko do hor
Bhůtánu pokračuje Royal Manas NP a vytváří
tak spolu obrovské unikátní chráněné území.
V parku jsou k vidění rozsáhlé pastviny zarostlé sloní trávou, lesy, bažiny a mnoho řek,
O
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
S
T
A
P
L
Z
Jedni z nejvzácnějších savců planety Země jsou
bezesporu i tato miniaturní prasata zakrslá (Sus
sylvanus). Tato zvířata jsou vyfocená v záchranné
stanici Pygmy Hog Breeding Station v Guwahati,
založené v roce 1971 Geraldem Durrellem
One of the rarest mammals of the Earth – dwarf pig
(Sus sylvanus). These animals were photographed
in Pygmy Hog Breeding Station in Guwahati,
which was founded in 1971 by Gerald Durrell
Ě
26. 11.
Ráno přelétáme do Guwahati, zde navštěvujeme několik zajímavých chrámů. Například
chrám bohyně Kálí, nejposvátnější místo severovýchodní Indie, s rituálním zabíjením kozlíků.
V chrámové nádrži pozorujeme dva druhy vodních želv – obrovské kožnatky Nilssonia nigricans a želvy korunkové (Hardella thurjii).
Poprvé spatřujeme zamlženou Brahmaputru,
zajíždíme lodí na malý ostrov Umananda s budhistickým chrámem. Žije zde 11 hulmanů zlatých (Trachpithecus geei), zde uměle vypuštěných, v SV Indii kriticky ohrožených. Odpoledne přejíždíme 40 km západně od Guwahati do NP Pobitora, kde poprvé pozorujeme
v přírodě celkem 19 indických nosorožců se
dvěma mláďaty. Celkem jich zde žije asi 84.
Na slonech projíždíme část místních biotopů. Ze
zajímavějších ptáků fotíme rybožravé orly jávské, marabu Leptoptilos javanicus, kachny jávské (Dendrocygna javanica), husy indické
(Anser indicus) a kachny brahmínské (Tadorna ferruginea). Dále krátce zastavujeme
v záchranné stanici nejvzácnějších prasat
světa – prasat zakrslých (Sus salvanius), assámských endemitů. Chovají zde asi 40 dospělých
a množství mláďat. Stanice byla založena v roce
1971 G. Durrellem. V současné době je reintrodukují na tři místa v Assámu. Celkem jich do přírody vypustili 50. Odpoledne jedeme do Národní zoo Assámu v Guwahatí. Vypadá podobně
jako Zoo Plzeň před 20 lety. Chovají zde řadu
místních vzácných a endemických zvířat, například asi šest levhartů (Panthera pardus), nejvzácnější jeleny světa – jeleny manipurské
(Cervus eldi eldi), žijící na jediném místě
v Manipuru – NP Keibul, Lamjao, nebo vzácné
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
137
I N D I E 21. 11 .–15 . 12 . 2 012
tekoucích z Himalájí. Žije zde 60 druhů savců,
312 druhů ptáků, 42 druhů plazů, 7 druhů
obojživelníků a 54 druhů ryb. Nejvzácnějším
savcem je bezesporu prase zakrslé – Sus sylvanius. Nocujeme v Bans Bari.
28. 11.
Dva dny projíždíme téměř celým parkem
místními džípy a pozorujeme řadu indických
nosorožců, gaury – největší tury světa s výškou v kohoutku až 2 metry, levharta a mnoho
divokých slonů. Z primátů makaky asámské
(Macaca assamensis) a hulmany chocholaté
(Trachypithecus pileata). Ve zbytcích původních porostů dominuje obrovská dřevina
ceiba (Bombax ceiba). Dále fotíme dva druhy
veverek – mimo jiné vzácné barevné ratufy
obrovské (Ratufa indica). Z ptáků pozoru-
jeme hojné pávy zelené (Pavo muticus), divoké
kury bankivské (Gallus gallus) a vzácného
bažanta kalije bělochocholatého (Lophura leucomelanos). Se Zdenkem Břízou jsme ulovili
2,8 m dlouhou krajtu tmavou. Druhou noc trávíme na indicko-bhútánské hranici ve stanici
Mothanguri na řece Manas.
29. a 30. 11.
Ráno nasedáme do džípů a projíždíme napříč
NP. Pozorujeme hojné zoborožce Anthracoceros albirostris, dva dospělé nosorožce, samce
a dvě samice jelenů sambarů (Cervus unicolor), laň jelena vepřího – Cervus porcinus a asi
třicet divokých buvolů. Pod kůrou fotíme gekony Hemidactylus platyurus s typickými plochými ocasy. Téměř všude na naplavených pískách na břehu řeky nacházíme stopy tygrů a levhartů. Odpoledne sjíždíme část řeky Manas
na raftu. Zajíždíme do Bhůtánu, Ruda Švaříček
s jeho partou jedou až do vesnice Panbang
a tráví s místními mnichy asi dvě hodiny v budhistickém chrámu.
Nejvzácnější jeleni světa – jeleni lyrorozí (Cervus
eldi eldi) v assámském Manipuru v NP Keibul. Tato
chovná skupina je focena v Zoo Guwahati
Rarest deer on Earth – the Manipur Brow-antlered
Deer (Cervus eldi eldi) in the Keibul N. P in Assam
region. This breeding group was photographed
in Zoo Guwahati
1. 12.
Přesouváme se do NP Nameri, kde si pronajímáme loď a splouváme část řeky Kameng. Žije
zde 37 tygrů a asi 100 slonů. Nosorožci zde nežijí. Musíme si platit průvodce a ozbrojený doprovod. Přesto, že je polední vedro, fotíme obrovské množství bezobratlých a jediného plaza –
slepáka Rhamphotyplops bramius, pro laika
k nerozeznání od žížaly. Fotíme stádo slonů procházející nedaleko od nás.
2. 12.
Přejíždíme do NP Kaziranga
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
I n d i a 21 . 11 . – 15 . 1 2 . 2 01 2
138
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
L
O
G
I
C
K
Á
A
O
T
A
N
I
C
K
Á
4. 12.
Absolvujeme celodenní festival kmenů
Nagalandu, kterých se zde sešlo 17. Večer absolvujeme slavnostní večeři s ministrem kultury
Nagalandu a naším velvyslancem panem
Staškem. Navštěvujeme Kohimské trhy s různými etniky a množstvím nejrůznějších zvířat.
Nejvíce je nám líto tisíců živých žab napěchovaných v uzavřených igelitových pytlících.
B
3. 12.
Brzy ráno nasedáme na slony a projíždíme
národním parkem, kde pozorujeme asi 15 nosorožců se třemi mláďaty, jeleny vepří a velké
O
Největším a zároveň jediným uloveným hadem při
této cestě byla tato krajta tmavá (Python molurus)
v NP Manas. Měřila téměř tři metry
The large and only caught snake of this expedition
was this Burmese Python (Python molurus) in the
Manas NP. It was almost three meters long
O
stádo divokých jelenů sambarů indických.
Odpoledne přejíždíme asi 250 kilometrů
do hornatého Nagalandu s hlavním městem
Kohimou. Večer zde máme sraz českým velvyslancem Ing. Staškem a domlouváme s ním
společné aktivity a také výměnu zvířat mezi
zoo Dilí a Plzní. Diskutujeme při večeři
s náměstkem premiéra Indie a ministrem
životního prostředí Nagalandu a panem
Vikho-o Yhoshii.
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Pozorovat indické nosorožce můžete pouze ze sloních hřbetů. NP Kaziranga
In the Kaziranga NP you can watch Indian Rhinos only from elephants
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
139
I N D I E 21. 11 .–15 . 12 . 2 012
Housenka blíže neurčeného druhu motýla ukazuje neuvěřitelné bizarnost. Pralesy v NP Kaziranga
This undetermined caterpillar of a butterfly shows off unbelievable bizarreness. Photographed
in rainforest of the Kaziranga NP
5. 12.
Ráno odjíždíme zpět do NP Kaziranga. Cestou
mezi Kohimou a Dimapurem fotíme velké množství zajímavých bezobratlých, hlavně křísů.
Amguri. Procházíme místní zcela zdevastovanou krajinou a nenacházíme téměř nic. Fotíme
pouze jeden druh skokanů – Fejervaria pierrei.
Zajímavostí je místní výroba sušených cihel.
6. 12.
Celý den cestujeme po Kaziranze místním
jeepem, opět s ozbrojeným doprovodem.
Vidíme asi 25 slonů se slůňaty, okolo 30 nosorožců, velké množství vodních ptáků, hlavně
hus indických. Podařilo se nám vyfotit mimořádně vzácného indického marabu (Leptoptilos dubius) a čápa sedlatého (Ephippiorhynchus asiaticus). K večeru pronajímáme
loď na pozorování vzácných delfínovců ganžských (Platanista gangetica). Pozorujeme asi
deset kusů.
8. 12.
Pokračujeme na východ, překračujeme hranici do státu Arunachal Pradesh, kde se musíme
nahlásit na policii. Pohyb je zde umožněn pouze
na speciální visum za 50 USD na osobu. Ve vesnici Miao, kde je ředitelství NP Namdapha, navštěvujeme místní minizoo. Má tři ošetřovatele
a vstupné činí pouhé 3 Kč. Chovají zde asi 15
druhů místních zvířat. Zajímavostí jsou dva asi
čtyřmetroví hubení samci gaviálů, makaci
asámští, giboni huloci a jedna krajta tmavá. Noc
trávíme v Miao.
7. 12.
Přejíždíme na východ se zastávkou u našeho indického průvodce Doljita v městečku
9. 12.
Pokračujeme asi tři hodiny do vesnice
Namsai, kde mají být v okolí ještě lovci divokých
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
I n d i a 21 . 11 . – 15 . 1 2 . 2 01 2
140
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
slonů. Krajina je však zcela zdevastovaná, po lovcích ani památky. Každý druhý Ind mačká v ruce
mobil. Fotíme zajímavé bezobratlé a rýžová pole
s tradičním pěstováním a zpracováním rýže.
O
L
O
G
Á
A
Poté co odvozí turisty si musí pracovní sloni
dopravit potravu na své nocoviště. NP Kaziranga
After giving a lift to tourists, working elephants
must bring their dinner to the place where they
spent nights. Photographed in the Kaziranga NP
K
B
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
12. 12.
Vracíme se zpět 500 kilometrů do Guwahati,
jedeme úmorných deset hodin. Až na třicetikilometrový průjezd NP Kazirangou je krajina
opět zcela zdevastovaná. Nocujeme v Guwahati.
T
je pozorování deseti velkých indických zoborožců Aceros undulatus a také focení dvou
druhů gekonů z rodu Hemidactylus a ropuchy
Duttaphrynus melanostictus. Posloucháme
a pozorujeme několik skupin gibonů huloků
a asámských makaků. Fotíme množství bezobratlých živočichů a mnoho druhů zajímavých
rostlin. Jdeme cestou do hor směrem k barmské
hranici. Z vesnice Miao do Vijaynagaru, je to asi
160 km slušnou lesní cestou, která vede až
do Barmy panenskými pralesy. Potkáváme skupinu indických entomologů, kteří nám vysvětlují, že nejlepší období pro sběry a pozorování
bezobratlých a plazů je od března do června.
Doporučují letět z Dilí do Dibrugarhu a dále pronajmout auto s pohonem 4 × 4.
O
P
13.–15. 12.
Návrat přes Dilí do Prahy.
L
Z
Prakticky v každém národním parku jsme se setkali
s mnoha stopami indických tygrů. Na setkání z očí do
očí jsme měli smůlu. Břeh Brahmaputry u NP Kaziranga
We found many footprints of Indian Tigers in
every visited park, but we were not lucky to see
the animals. Taken on a bank of the Brahmaputra
river at the Kaziranga NP
C
11. 12.
Kolegové vybíhají na dva dny do horských pralesů. Já, jelikož mám natržený sval na noze, zůstávám v okolí kempu. Největším dnešním zážitkem
I
10. 12.
Konečně se snad dostaneme do národního
parku Namdapha. V sobotu a v neděli nebylo
možné zakoupit permity. Vstupné do parku je
symbolické – 100 rupií (asi 40 Kč). Zato poplatek za fotoaparát je 300 Kč na den. Park protíná
široká a nespoutaná řeka Dihing. Všude, kam
oko dohlédne, jsou panenské pralesy. Žijí zde
tygři, tři druhy levhartů a divocí sloni. Vysoko
v horách indičtí takini a vzácně červené pandy.
Z opic se zde vyskytují giboni huloci a asámští
makaci. Nocujeme v Cherza v kempu v NP.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
141
EXPEDICE NOVÝ ZÉLAND 2012
Ing. Tomáš Peš
Ostrovní země plná zajímavých starobylých rostlin a živočichů vyvíjejících se dlouhodobě v izolaci – toť lákavý cíl mé cesty na
počátku roku 2012.
Po dlouhodobé přípravě a zajištění potřebných povolení k návštěvě rezervací jsem
konečně 10. února odletěl z Prahy přes Seoul
do Aucklandu. První kroky po vypůjčení auta
nesměřovaly nikam jinam než do aucklandské
zoo. Tato zahrada drží krok s nejlepšími zařízeními tohoto druhu ve světě. Kromě rozsáhlého komplexu věnovanému africké fauně,
australskému outbacku, pralesní expozice či
veřejnosti přístupné veterinární kliniky mě
zaujala především část představující hlavní
biotopy Nového Zélandu, včetně rostlin a živočichů. S dokonalostí provedení a prezentace se
může směle zařadit mezi ty nejlepší na světě.
Osázení rostlinami jednotlivých voliér a terárií bylo promyšleno a provedeno do posledního detailu.
Odpoledne jsem navštívil i botanickou
zahradu v Aucklandu. Tato zahrada je známa
v Evropě zejména díky mnoha kultivarům
domácí flóry vyšlechtěným jejími pracovníky.
Mě však lákala především expozice ohrožené
flóry okolí Aucklandu. Moderně architektonicky pojatá expozice je koncipovaná jako procházka biotopy se zastávkami u jednotlivých
ohrožených druhů.
V pondělí jsem se přesunul na jih a navštívil známou záchrannou stanici Otorohanga
Kiwi House. Mnoho ohrožených druhů ptáků
a plazů je zde již mnoho let rozmnožováno
a předáváno k reintrodukcím. Kromě kiwi
Haastova (Apteryx haasti), čírek novozéland-
ských (Anas chlorotis), čírek campbellských
(Anas nesiotis), úplně bílého jedince ústřičníka
proměnlivého (Haematopus unicolor) stála za
pozornost i velká skupina haterií v průchozí
voliéře či vzácní scinkové (Oligosoma fallai)
z Three King Is.
Odpoledne jsem shlédl jeskyně Waitomo.
Projížďka na lodičkách pod záplavou světélkujících larev bedlobytek jeskynních (Arachnocampa luminosa) byla jako výprava do jiného
světa. Tyto larvy dvoukřídlého hmyzu, vylučují
světélkující lepkavá vlákna, na která lákají jiný
hmyz, kterým se živí.
Rotorua je centrem oblasti s hojnou geotermální činností. Bublající a dýmající jezírka zde
najdete na každém kroku, městské parky nevyjímaje. Ráno jsem však dal přednost ornitologické vycházce do okolí jezera Okareka s největší hnízdní kolonií potápek novozélandských
(Poliocephalus rufopectus). Po nedlouhé cestě
po povalovém chodníku procházejícím ostřicovými porosty na břehu jezera se mi podařilo
zahlédnout několik jedinců. Cestou do parku Te
Puia jsem se zastavil v zahradnickém centru
zaměřeném na domácí druhy rostlin a jejich
kultivary. V málokteré evropské botanické
zahradě naleznete tolik taxonů z Nového
Zélandu jako v této školce. Vysazovat domácí
druhy v blízkosti svých obydlí je zde, stejně jako
v Austrálii, velmi populární.
Park Te Puia je jedním ze dvou míst s největšími gejzíry, ale také je zde možné seznámit se
se životem Maorů, a to nejen s kulturou, ale
i výrobou užitkových a uměleckých předmětů či
způsobem stravování, včetně vaření v termálních pramenech.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Expedition New Zealand 2012
142
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
vydat až po důkladné kontrole zavazadel
a ošacení, aby nebyl zavlečen žádný nepůvodní druh rostliny nebo živočicha. Tato přísně
střežená rezervace je totiž útočištěm mnoha
ptačím druhům, kteří na hlavních ostrovech
již dávno vyhynuli díky zavlečení exotických
predátorů či konkurentů.
Pátek byl dnem dlouhého přesunu na
Jižní ostrov do okolí Christchurch. Cestou
jsem si nenechal ujít pozorování lachtanů
Forsterových (Arctocephalus forsteri)
v Ohau Point.
Sobotní dopoledne jsem strávil v klidu
botanické zahrady v Christchurch. Mé kroky
samozřejmě vedly do části s domácími druhy,
protože již řadu let s touto zahradu spolupra-
Z
Středa byla dnem prvního setkání s alpínskou vegetací. Úžasná sopečná krajina Národního parku Tongariro s porosty tolika obtížně
pěstovatelných skalniček, uchvátila nejen mě,
ale i tvůrce takových filmů jako jsou Pán prstenů či Hobit. Prozkoumal jsem lokality nad
Whakapapa Village a za mírného deště jsem se
vydal k vodopádům Taranaka Falls ležícím
v pásu lesa tvořenému hlavně pabuky rodu
Nothofagus. Do večera se mi podařilo dostat se
do blízkosti přístaviště lodi, která mě měla
následující den přepravit na ostrov Kapiti.
K návštěvě Kapiti je potřeba získat dopředu
povolení, protože je omezen počet lidí, kteří se
mohou na ostrově denně pohybovat. Na cestu
na tento přísně chráněný ostrov je možné se
Á
Mt. Ruapehu, Tongariro NP
Mt. Ruapehu, Tongariro NP
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
143
EXPEDICE NOVÝ ZÉLAND 2012
cuji a chtěl jsem vidět jak jsou rostliny pěstovány a prezentovány návštěvníkům.
Po obědě jsem se dal na klikatou cestu
Banksovým poloostrovem do Akaroa, odkud
vyplouvají lodě, umožňující pozorování endemických delfínů, plískavic novozélandských
(Cephalorhynchus hectori). Nejen že jsem
viděl zblízka celou skupinu těchto nádherných kontrastně zbarvených kytovců, ale
na břehu jsem mohl spatřit i nejjižněji na světě
rostoucí palmy druhu Rhopalostylis sapida.
Nedělní program byl opravdu sváteční, průjezd přes Arthur Pass. Alpínské a subalpínské
porosty s dominantními rostlinami rodu Hebe,
Celmisia a Corokia, rašeliniště se starobylými
jehličnany Halocarpus bidwillii a modře kve-
toucími bublinatkami a na závěr velká skupina
papoušků kea, co víc si přát.
Ráno následujícího dne jsem navštívil Westland Wildlife Centre, kde je možno shlédnout
jediné kiwi okaritské (Apteryx rowi) v zajetí.
Na záchranu tohoto nejvzácnějšího a teprve
nedávno vědecky popsaného druhu kiviů se
vynakládá nemálo úsilí a prostředků, zvláště od
dobrovolníků. Na programu pak byly horské
deštné lesy pod ledovcem Franze Josefa a ledovcem Fox. Cestou k čelům obou ledovců jsem
pozoroval řadu druhů rostlin typických pro štěrkové náplavy, především z rodů Epilobium
a Parahebe. Navečer jsem ještě stihl dojít na pláž
Munro Beach, kde hnízdí na svazích u moře pod
keři tučňáci novozélandští (Eudyptes pachyr-
Peter’s Pool, Franz Josef Glacier
Peter’s Pool, Franz Josef Glacier
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Expedition New Zealand 2012
144
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Kauri (Agathis australis), Waipoua Forest
Kauri (Agathis australis), Waipoua Forest
L
Z
hynchus). Bohužel pozdě, tučňáci hnízdiště
opustili asi před třemi týdny. Mírně zklamán jsem
se vydal cestou na jih. Po pár kilometrech
do kopce jsem však u krajnice zahlédl jednoho
zbloudilého tučňáka! Začíná však pršet a déšť
neustává ani následující den strávený v pabukových lesích okolo průsmyku Haast. Mlha a mírný
déšť však jen umocňují nádhernou atmosféru
pokroucených starých stromů obsypaných mechy a lišejníky. Úplně promočený jsem v poledne
nasedl do auta a vyrazil směr Dunedin na východním pobřeží. Cesta vedla suchými oblastmi
kraje Otago, ležícího v deštném stínu Novozélandských Alp. Po příjezdu do města jsem navečer navštívil úžasnou botanickou zahradu, která
kromě spousty zajímavých rostlin vystavuje
i ptáky. Až tma mne vyhnala ze zahrady, takže
jsem se sem musel ráno ještě vrátit, abych si
doprohlédl expozici rostlin ostrovů Chatham
a Three King Is. A vzhůru na poloostrov Otago
plný zoologických pokladů.
Taiaroa Head Albatross reserve je domovem
jediné kolonie albatrosů jižních (Diomedea
antipodensis) na hlavních ostrovech. Měl jsem
O
Albatros Sanfordův (Diomedea sanfordi),
Taiaroa Head
Northern Royal Albatross (Diomedea sanfordi),
Taiaroa Head
to štěstí, že jsem viděl mládě albatrosa na hnízdě i s rodiči a kolonii kormoránů Stewartových (Phalacrocorax chalconotus).
Nedaleko jsem navštívil místo zvané Penguin
Place s kolonií tučňáků žlutookých (Megadyptes antipodes). Tento endemický druh
Nového Zélandu má nejmenší populaci ze
všech druhů tučňáků. V rehabilitačním centru této soukromé rezervace mne čekalo
obrovské překvapení v podobě dvou jedinců
tučňáků snarských (Eudyptes robustus),
snad jediných, kteří kdy byli chováni v zajetí.
Dostali se sem při jedné z bouří a budou
po přepelichání vypuštěni zpět na moře.
Cestou na sever jsem navštívil ještě jedno
místo, kde hnízdí tučňáci žlutoocí, Shag
Point, bohužel bez úspěchu.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
145
EXPEDICE NOVÝ ZÉLAND 2012
Nestor kaka (Nestor meridionalis septentrionalis),
Kapiti Island
North Island kaka (Nestor meridionalis
septentrionalis), Kapiti island
Čtvrtek jsem věnoval dvěma zahradám
v blízkosti města Christchurch. První z nich,
Willowbank Wildlife Reserve, se věnuje až
na výjimky novozélandské fauně a záchraně
vzácných domácích plemen. Orana Wildlife
Park zase umožňuje pozorovat exotické
druhy, především africké, v obrovských přírodních výbězích. Ale ani místní ptactvo
a plazi zde nejsou v ústraní. Naopak, procházka obrovskými voliérami či prohlídka spousty
druhů místních gekonů určitě stála za to.
V pátek brzy zrána jsem vyjel k trajektu
na Severní ostrov a po přejezdu jsem navštívil
Otari – Wilton’s Bush Native Botanic Garden.
Jak název napovídá tato zahrada se specializuje pouze na původní druhy a žádný botanik
by ji neměl při návštěvě této země vynechat.
Je opravdovou učebnicí!
Odpoledne mé kroky vedly do rezervace
Zealandia, která byla prvním pevninským ostrovem. Její zakladatelé ji totiž oplotili plotem
znemožňujícím vniknutí zavlečených savců,
a tak plní podobnou funkci jako ostrovy
kolem Nového Zélandu. Výchovná činnost je
zde na velmi vysoké úrovní a sebekontrola zavazadel úplnou samozřejmostí!
Dlouhou cestu na sever ostrova jsem si zpestřil návštěvou Zoo Hamilton, opět se spoustou
druhů místní fauny, ale i s chovnou skupinou
nosorožců širokohubých.
A už je tu další sváteční neděle. Návštěva
přísně střežené rezervace na ostrově Tiritiri
Matangi, kde se dobrovolníkům podařilo
obnovit vegetaci i s řadou původních druhů
ptáků a plazů. Vrcholem dne bylo pozorování
páru slípek takahe (Porphyrio hochstetteri)
krmících mládě.
Poslední den před odletem jsem prožil
v rezervaci Waipoua Forest s jedněmi s nejstarších a nejmohutnějších stromů kauri (Agathis
australis), které zde ještě rostou. Mlhavé počasí
opět umocnilo atmosféru pravěkého lesa, který
se zachoval až z dob dinosaurů.
A úplně poslední zastávkou byla návštěva
kolonie terejů australských (Morus serrator)
v Muriwai Beach. Ta se poslední stále více zvětšuje
směrem do vnitrozemí, což je neklamným důkazem, že se novozélanďané o přírodu starají…
Slípka takahe (Porphyrio hochstetteri), Zealandia
South Island Takahe (Porphyrio hochstetteri),
Zealandia
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Expedition New Zealand 2012
146
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
TENERIFE
Tenerife
Z
Milan Hřebík , Antonín Beneš, foto: Ing. Vladimír Vondra
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
denně v drobném, o to ale s intenzivnějším
vnímáním přítomného okamžiku.
Na Tenerife odlétáme dne 5. 10. ve 14.30
z Ruzyně v kulisách právě probíhajícího ceremoniálu přejmenování letiště na Václav Havel
Airport Prague. Po téměř pětihodinovém přímém letu přistáváme na letišti Tenerife jih
(Aeropuerto de Tenerife Sur), následuje dvouhodinová cesta autobusem do přímořského
města Puerto de la Cruz, kde se ubytováváme
v hotelu.
Puerto ležící na severu ostrova v údolí
Orotava se stalo pro Evropany vyhledávaným
turistickým cílem. Hlavním lákadlem je bezesporu Loro Parque, vzdálený od našeho hotelu
10 minut loudavou chůzí. Sem také zamíříme
hned ráno následujícího dne. Cestou fotíme
přímo uprostřed rušného letoviska velké
množství divokých kurů domácích, kteří hra-
O
Naše výprava na Tenerife se uskutečnila prostřednictvím uherskohradišťské cestovní kanceláře Primaroute ing. Josefa Nožičky. Tento podnikatel, chovatel exotů, znalec a milovník přírody, ale také neúnavný fotograf se zájezdu účastnil osobně v pozici delegáta. Jelikož je ostrov
Tenerife jednou z pravidelných destinací CK
Primaroute již řadu let a pan Nožička se dá
směle označit za experta přes Kanárské ostrovy,
máme otázku, jak náš pobyt „uchopit“, velice
rychle vyřešenou. Sázíme na jeho znalosti
a zkušenosti, ostatně i jím nabízené možnosti
poznávacích výletů korespondují s naším očekáváním. Tenerife je co do přírodních krás
a bohatství příliš jedinečné, než aby se dalo prozkoumat v jednom týdnu, pokud tedy nezvolíte
japonský hektický styl cestování, kdy pravá
dovolená začíná až doma prohlížením fotografií. My jsme se rozhodli zážitky si dávkovat
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Vstupní brána Loro parque
An entry gate to the Loro parc
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
147
TENERIFE
bou v úzkém pruhu mezi plotem obehnanou
banánovou plantáží a hlavní silnicí pod oleandry. Adaptaci na toto prostředí vysvětluje řada
plastových nádobek s vodou, o kterou nemají
díky místním a turistům tito kříženci nouzi.
Ve městě pozorujeme také „naše první“ kanáry
divoké (Serinus canaria). To už ale spatřujeme tříčlennou sloní rodinku pečlivě vystříhanou z keřů, která vítá návštěvníky Loroparku
před vstupní branou.
Zakupujeme permanentku v hodnotě 100
eur a stáváme se tak na 13 měsíců členy Loro
Parque Fundación. Příspěvek sloužící na záchranné projekty, zejména papoušků a kytovců, nám umožňuje navštívit i veřejnosti nepřístupnou chovnou stanici La Vera.
Historie Loroparku se datuje od roku 1972,
kdy jej na původní ploše 13 ha pro veřejnost
otevírá jeden z nejznámějších německých podnikatelů v zahraničí, pan Wolfgang Kiessling.
Jeho prvotním záměrem bylo vytvořit čistě
papouščí zoo. Dnes představuje Loro Parque se
svými 340 různými druhy a poddruhy v celkovém počtu cca 3 500 exemplářů (1/3 Loro
Parque, 2/3 La Vera) druhově nejbohatší sbír-
Papoušek červenobřichý (Poicephalus rufiventris)
The Red-bellied Parrot (Poicephalus rufiventris)
ku Psittaciformes na světě. Podoba parku ale za
čtyřicet let existence doznala značných změn.
Rozloha se více než zdesetinásobila a prvotní
filosofie se posunula do neskutečných komerčních rozměrů. V současné době sem drtivá většina zahraničních turistů jezdí především na show
s kosatkami, delfíny či lachtany, obdivuje bílé
tygry bengálské, šimpanze, želvy sloní, surikaty,
gorily nížinné – jednu z pěti samčích skupin
v Evropě, papouščí voliéry jakoby pouze lemovaly cesty k jednotlivým atrakcím. Chovatelé
exotů si však zde připadají jako v ráji. Prostorné,
vždy čisté a vhodně zastíněné voliéry jsou rozmístěny v blocích podle genetické příbuznosti
papoušků po celém areálu. V samotném parku
naleznete 8 000 palem, rostou zde fíkovníky,
korkovníky, orchideje, kaktusy a oleandry. Tráva
a zeleň pokrývají přes 4 000 m2. Jednu ze stavebních dominant tvoří tropickou vegetací hustě
zarostlá průchozí voliéra „Katandra“, kde má
návštěvník možnost vystoupat až nad vrchní
stromové patro a pozorovat např. kakadu palmové a inky, papoušky různobarvé, červenočapkové, nádherné, z pěvců pak majny Rotschildovy
a drozdy šáma, dále volavky rusohlavé, korunáče vějířové, kachničky mandarinské nebo bažanty zlaté. Chce to jen trochu trpělivosti a vše
v hustém stromoví nakonec objevíte.
Od roku 1999 se Loro Parque může pyšnit největším penguináriem na světě. Na něj se těšíme
speciálně už od chvíle, kdy uskutečnění naší
cesty dostávalo reálnou podobu. Nejprve obdivujeme několik desítek tučňáků Humboldtových
v úžasné skalní expozici. To už ale míříme dále
do pavilonu s antarktickými a subantarktickými
druhy, kde spatřujeme na vlastní oči hned čtyři
zástupce řádu tučňáků pohromadě – tučňáka
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Tenerife
148
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
pěti různých rodů – žraloka hnědého
(Carcharhinus plumbeus), žraloka písečného
(Eugomphodus taurus), žraloka vouskatého
(Ginglymostoma cirratum), žraloka černoploutvého (Carcharhinus melanopterus)
a žraloka leopardího (Triakis semifasciata).
Z chovaných savců dále stojí za zmínku
nejmenší druh vydry na světě – vydry malé
(Aonyx cinereus), která je ve své domovině,
jihovýchodní Asii, v některých oblastech
výskytu již silně ohrožena. Třídu ptáci doplňuje početné hejno plameňáků růžových a volně
se pohybující pár jeřábů panenských.
Herpetofaunu zastupuje kromě již zmíněných
želv sloních (Chelonoidis nigra) i skupina
nám důvěrně známých želv ostruhatých
(Geochelone sulcata) a aligátoři severoameričtí (Alligator mississippiensis).
Jak ještě jinak popsat tento snový park?
Zarytí odpůrci veškeré komerce zde ztrácejí
své pevné postoje. I my jsme chyceni do sítí fascinujících vystoupení cvičených kosatek dravých, delfínů skákavých a lachtanů kalifornských a poutavá představení navštěvujeme
vícekrát. Slovo komerce ostatně nemusí vždy
nutně nést pejorativní konotace. V případě
Loroparku symbolizuje úspěšný buisiness pro
podporu užitečných věcí, nejen ve vztahu
k ochraně přírody, ale třeba i z hlediska
zaměstnanosti na ostrově. V klidu a bez pocitu
přesycenosti by se dal strávit celý týden čistě
jen v Loroparku, to by však byla vzhledem
k unikátnosti ostrova velká chyba.
Návštěvě Loroparku věnujeme i velkou část
neděle. Večer prozkoumáváme tmavou pláž
vzniklou vulkanickou činností a smáčíme se
v oceánu. Zaznamenáme přelet volavky ruso-
O
patagonského, oslího, uzdičkového a skalního
v počtu kolem 250 jedinců. Vnitřek obrovského
skleněného oválu tvoří skalnatý poloostrov
obklopený mořskou vodou, který 6 sněhových
děl zásobuje 12 tunami ledu denně. Odhadem
ve čtyři metry hluboké vodě „létají“ tučňáci
doslova v úrovni lidských očí. Počítačový program kontroluje nejen nízkou teplotu, ale
i intenzitu světla, aby se všechny faktory co nejvěrněji blížily přirozenému prostředí. 3 000 m3
vzduchu za sklem se čistí několikrát za hodinu.
Poslední expozicí penquinária je kolonie
několika desítek papuchalků, o nic méně fascinující.
V Loroparku si na své přijdou i obdivovatelé
podmořského a sladkovodního světa. Zdejší
akvária hostí na 15 000 živočichů. Podívaná je to
úchvatná. Vyjmenovávat zde všechny druhy tlamovců, terčovců, kančíků, krunýřovců, parmovců, piraní či zobců by však vydalo na samostatný
článek. Nás zaujal zejména anténovec červenoocasý (Phractocephalus hemioliopterus) z povodí Amazonky, trnucha amazonská (Potamotrygon motoro), strašidelná gurama velká
(Osphronemus goramy) z jihovýchodní Asie,
jedovatý perutýn ohnivý (Pterois volitans),
jehož domovinou je Tichý a Indický oceán.
Spatřit se zde dá i atlantská želva kareta obecná
(Caretta caretta) či brazilská muréna zelenavá
(Gymnothorax funebris). Nechybí tu ani zástupci třídy korálnatců – sasanka velkolepá (Heteractis magnifica), turbinatka lištovitá (Plerogyra sinuosa) nebo „brokolicový“ korál (Lithophyton arboreum). Největší zážitek však přichází se vstupem do 18 metrů dlouhého a 3 metry
širokého proskleného tunelu, kde můžete z bezprostřední blízkosti pozorovat pět druhů žraloků
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
149
TENERIFE
hlavé (Bubulcus ibis) – první naše pozorování
tohoto druhu mimo zajetí.
Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro
a Gran Canaria tvoří západní část souostroví.
Oproti ostrovům Lanzarote a Fuerteventura
jsou geologicky mladší, dosahují vyšších
nadmořských výšek a tudíž i vyšších srážkových úhrnů. Převažující severovýchodní proudění způsobuje kondenzaci vodních par na návětrných, severních částech ostrovů, zatímco
ty jižní leží ve srážkovém stínu a jsou proto
mnohem sušší. Klima se odráží ve složení rostlinných společenstev, která se mění s jednotlivými výškovými pásmy. Nejníže položená
místa tvoří sukulentový buš (0–700 m) a teplomilné křovinaté lesy (200–600 m), ty postupně přecházejí v lesy vavřínové (Laurisilva –
500–1 000 m) a ve vřesovcové křovinaté lesy
(1000–1 500 m). Ještě výše nad nimi naleznete
pásmo borovice kanárské (Pinus canarensis)
(800–2 000 m), které vystřídají křovinaté
porosty s čilimníkem vysokohorským (Spartocytisus supranubius). Vrcholové polohy pak
zastupuje violka chejrolistá (Viola cheiranthifolia). Za úžasnou a na endemity velice bohatou floru Kanárských ostrovů (asi 585 endemitů z toho cca 370 lokálních, vázaných na jeden
ostrov, nebo dokonce jednu strž) jmenujme
alespoň jednoho zástupce, se kterým jsme se
mohli na Teide setkat. Je jím hadinec
Wildpretův (Echium wildpretii) dorůstající až
tří metrů. Svícnovitou rostlinu připomínající
diviznu zdobí od května do června přes 80 000
drobných červených květů. O tuto krásu jsme
však vzhledem k ročnímu období ochuzeni.
Na pondělí je plánován výlet na Pico del
Teide (3 718 m n.m.) nejvyšší bod nejen
Pico del Teide
Pico del Teide
Kanárských ostrovů ale i celého Španělska.
Na vrchol činné sopky Teide lze absolvovat samostatný trek, ten si však žádá dopředu vyřízené
povolení, jelikož jde o pohyb po národním parku.
Turisté volí většinou lanovku, která končí
ve výšce 3 500 m a výš už nesmí. Před hotelem
nastupujeme do autobusu zdravě osmahlí sluncem a plní očekávání, za necelé 2 hodiny budeme
vystupovat zelenobílí a zdecimovaní jak fanoušci
Bohemky po sestupu do druhé ligy. Za městečkem La Oratava stoupáme ostrými serpentinami
stylem brzda–plyn pásem borovicového lesa.
Nad ním se krajina proměňuje a skýtá úžasný
pohled na bizarní lávové útvary. Fascinující scenérie si však užíváme jen se sebezapřením, neboť
brutální styl řízení vykonává své. Konečně
u lanovky. Máte tady záchod, por fa vor?
Za jasného počasí lze z vrcholu spatřit ostrovy La Gomera a Gran Canaria. Obzor nad oceánem ale toho dne halí mraky. Pohled na sluncem
zalitou pevninu pod námi naštěstí oblačnost
nenarušuje a tak můžeme z ptačí perspektivy
vnímat, jak se od pobřeží s rostoucí nadmořskou
výškou mění vegetační pásma a jaké úžasné přírodní útvary dokáže vulkanismus natropit.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Tenerife
150
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
tuje na Kanárských ostrovech ve dvou poddruzích – Fringilla t. teydea na Tenerife
a Fringilla t. polatzeki na Gran Canaria. My
míříme na jistotu za krásně modře zbarvenými samečky do rekreační zóny Las Lajas ležící
nad obcí Vilaflor. Obě pohlaví se po hnízdním
období rozdělí. Samice s mláďaty odletí do nižších poloh, zatímco samci zůstávají na místě.
Času na fotografování není vzhledem ke státnímu svátku, který tento den Španělé slaví,
opravdu nazbyt. Už se sem sjíždějí místní
na piknik. Několik samečků už máme nafocených na borovicích, ale pravá fotografická žeň
nastává s nápadem stlačit vodovodní kohoutek pro rekreanty a napustit malou kamennou
nádržku. Na zvuk tekoucí vody okamžitě reaguje asi deset modrých pěnkav, ale také budníček kanárský (Phylloscopus canariensis)
a několik sýkor modřinek (Parus caeruleus
teneriffae), které žijí na Kanárských ostrovech dokonce ve čtyřech poddruzích.
Koupající se a pijící ptáky pozorujeme a fotíme
z pěti metrů. Cestou zpět projíždíme pásem
spáleného borovicové lesa a obdivujeme, jak
nezdolná umí být místní borovice kanárská.
Z černé spálené borky už půl roku od požáru
opět raší dlouhé jehlice, typické pro tento
druh.
Středa je vyhrazena návštěvě již zmíněné
chovné stanice Loroparku – La Vera nacházející se nad městem mimo oficiální park. Rozlehlý
zasíťovaný komplex s více než 1 000 voliérami
je rozdělen na tři části lišící se intenzitou přímé
sluneční záře, kterou tlumí živé rostliny. Jsou
zde chovány a rozmnožovány mimo jiné kriticky ohrožené druhy – ara škraboškový (Cyanopsitta spixii), ara kobaltový (Anodorhynchus
O
Při zpáteční cestě z Teide zastavujeme na
dvou místech. U velikého skalního okna, v jehož
blízkosti pobíhá mezi ostrůvky čilimníku několik lindušek kanárských (Anthus berthelotii)
a u informačního střediska národního parku
Centro de Visitantes del Portillo. Kousek za ním
se nachází tůňka, kde pozorujeme osvěžující se
kanáry divoké, ale především mnoho veleještěrek modroskvrnných (Gallotia galloti), endemický druh Kanárských ostrovů.
Následující den strávíme pátráním po dalších endemických druzích ptáků. V počtu pěti
lidí vyrážíme v časných ranních hodinách zapůjčeným autem za obec Las Lagunetas do vavřínového lesa, tak abychom byli v osm hodin s rozedněním na místě. Zde máme „políčeno“ na dva
druhy holubů – holuba kanárského (Columba
bollii) a jednoho z vůbec nejvzácnějších a nejohroženějších ptáků světa, holuba vavřínového
(Columba junoniae). Ne všechna pozorování
v přírodě bývají úspěšná. Holubi vůbec nebrali
v potaz naši dost možná jedinou životní šanci se
s nimi setkat a kromě typicky holubího plácání
křídel jednoho vyplašeného ptáka ještě za tmy
o sobě nedali znát. Pozorujeme však králíčky
kanárské (Regulus teneriffae) a cesta stálezeleným vavřínovým lesem, kde se kromě vavřínu
azorského (Laurus azorica) můžete setkat
i s šesti dalšími druhy, je i tak zážitkem mimořádným.
Severní částí ostrova se přesouváme směrem
na západ. Stoupáme přes vesničku z kamenných
domů Masca úchvatnou stejnojmennou soutěskou (Barranco de Masca) s průhledem
na oceán do výše položeného borovicového
pásma za dalším nevšedním pozorováním.
Pěnkava kanárská (Fringilla teydea) se vysky-
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
151
TENERIFE
leari), ara hyacintový (Anodorhynchus hyacinthinus), ara zelený (Ara ambiguus), arara
hnědočelý (Rhynchopsitta terrisi – evropský
chov pouze v Loroparku), kakadu palmový
(Probosciger aterrimus), kakadu přilbový
(Callocephalon fimbriatum), kakadu brýlový
(Cacatua ophthalmica), kakadu filipínský
(Cacatua haematuropygia) či kakadu molucký (Cacatua moluccensis). Stanicí nás provází
a s provozem a problematikou chovu seznamuje pan Simon Jensen, současný kurátor
Loroparku. Za účelem vyšší produkce mláďat
bývají vejce z první snůšky u všech papoušků
odebírána a umisťována do inkubátoru,
u ohrožených druhů pak vejce z každé snůšky.
Inkubátory jsou umístěné v Loroparku v tzv.
Baby station, kde mají návštěvníci možnost
pozorovat za sklem práci ošetřovatelů při umělých odchovech. Odstavená mláďata se následně přemísťují do přilehlých voliér, kde dochází
k socializaci. Ročně se takto odchová kolem
1 200 papoušků.
Předposlední den pobytu se účastníme hromadného výletu. Autobusem se dopravujeme
opět přes soutěsku Masca na západ ostrova
do přístavu Los Gigantes, odkud vyrážíme lodí
na otevřené moře za kulohlavci Sieboldovými
(Globicephala macrorhynchus). Skupinu asi
šesti těchto kytovců blízce příbuzných delfínům se posádce skutečně daří dohledat a tak
se nám na několik okamžiků skýtá pohled
na černé potápějící se trupy a kulaté hlavy, pro
něž tito tvorové dostali své latinské pojmenování. Občas spatříme lovícího buřňáka šedého
(Calonectris diomedea borealis) a společnost
nám dělá též mnoho žlutonohých racků bělohlavých marakonézských (Larus cachinnans
atlantis), kteří využívají zdejší vysoké strmé
útesy k hnízdění a odpočinku.
Při návratu do Puerta zastavujeme v městečku Icod de Los Vinos na severním pobřeží, které
se pyšní zřejmě nejstarším a největším dračincem neboli dracénou (Dracaena draco), jejíž
stáří se odhaduje na 300 až 1 000 let. Tento botanický symbol ostrova připomíná strom, ale
ve skutečnosti jde o liliovitou rostlinu, která má
místo letokruhů houbovitou dřeň, takže není
snadné určit její věk. Při poranění vytéká z kůry
bezbarvá tekutina barvící se při reakci se vzduchem do sytě rudé.
V den odletu ještě narychlo spěcháme
do Loroparku nafotit, co jsme nestihli. Pak už
nás čeká jen přesun na letiště a dlouhá cesta
domů. Závěrem bychom rádi poděkovali všem,
kteří nám tuto cestu umožnili. Specielní dík patří
pánům inženýrům Nožičkovi a Vondrovi za
cenné informace, kamarádskou společnost
a poskytnutí fotografií, kolegům na pracovišti,
kteří za nás zaskočili a především naší domovské
organizaci, ZOO a BZ Plzeň, díky níž jsme mohli
okusit, jak dokáže být svět „docela jiný“ i jinde.
Pěnkava kanárská (Fringilla teydea)
The Blue Chaffinch (Fringilla teydea)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Tenerife
152
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
PODRUHÉ NA ZÁPAD ZA BRÁNY ORIENTU
For the Second Time Behind the Gates of the Orient
Z
Ondřej Škach, Jiří Doxanský, Anna Vainerová
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
Písečné duny v oblasti Erg Chebi
Sand dunes of the Erg Chebi area
A
B
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
jsem ani okamžik a radostně očekával blížící
se termín druhé návštěvy této zajímavé severoafrické země…
Cesta začala klasickým dvoudenním únavným přejezdem s přespáním ve Španělsku,
po nočním přejezdu trajektem jsme se 23. 9.
v 8 hodin ráno vylodili na africkém břehu,
v severoafrické španělské enklávě Melilla,
čekal nás ještě poměrně časově náročný přechod z EU do „třetí země“ a dlužno dodat, že
fronta ubíhala poněkud pomaleji než přejezdy
hranic v prostoru Schengenu, naštěstí jsme
zvolili správný čas přechodu marockých hranic, protože přeci jen mnohem více lidí a automobilů putovalo po ránu za prací do španělského města na africkém břehu než naopak,
takže za slabou hodinku a půl jsme se mohli
pomyslně nadechnout toho pravého horkého
afrického vzduchu a vychutnávat čekajíc
na autobus, který se ještě trochu zdržel přejezdem hranice, první silně oslazený horký mátový čaj, který nás Marokem už nerozlučně
doprovázel až do konce naší cesty.
Naším prvním marockým přírodním cílem
byla písečná kosa Qariat Arkmane zasahující
O
Na západ za brány orientu – ač zní tato větička paradoxně, přeci každý ví, že orient je
na východě, mohli jsme se sami již podruhé
na vlastní kůži přesvědčit, že pro středoevropana nezvyklý svět i v dnešní době jakoby vystřižený z pohádek tisíce a jedné noci, lze najít
i směrem na západ od našich hranic. Když jsme
před necelými 5 roky, tedy v roce 2008, dostali
šanci navštívit díky expedičnímu zájezdu pořádanému teraristickou společností Praha (TSP)
nejzápadnější arabský stát Maroko, neváhali
jsme ani chvíli a v brzkém jaře jsme poznávali
krásy a podivuhodnosti zdejší přírody, ale také
pro nás nezvyklou kulturu arabského světa.
Jako chovatelům plazů nás země na severozápadě Afriky množstvím druhů herpetofauny
přímo uchvátila a dlužno dodat, že mnoho ze
zástupců šupinaté i obojživelné fauny jsme
tehdy také spatřili a mohli je obdivovat v jejich
přirozeném prostředí. Získali jsme také nejednu
cennou zkušenost o klimatických poměrech
v těchto zeměpisných šířkách a poznali nevšední a ojedinělé převážně pouštní a polopouštní
biotopy, které jsme později mohli v praxi použít
při chovu druhů z této části světa. Jedno z prvních překvapení pro mě tenkrát bylo nezvykle
chladné noční počasí, také poušť Sahara v oblasti Erg Chebi nás přivítala nezvyklým jevem, dva
dny před naším příjezdem zde po několika
letech pršelo… ani jsem tehdy netušil, že podobné „štěstí“ mě potká ještě někdy.
Počátkem roku 2012 jsme se s několika kolegy dozvěděli, že TSP se chystá do země zaslíbené podruhé, tentokrát v podzimním termínu.
Když jsem zjistil, že je možnost společně s dalšími kolegy opět Maroko navštívit, nezaváhal
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
153
PODRUHÉ NA ZÁPAD ZA BRÁNY ORIENTU
do středozemního moře, kde jsme měli mimo
prvních plazů potkat také některé zajímavé
druhy ptáků vázané na mořské nebo přímořské biotopy, lákadlem měli být především plameňáci, s kterými jsme se nakonec opravdu
potkali, bohužel byli poněkud daleko na kvalitní fotografování, ale i přesto je velký zážitek
spatřit v mělké laguně hejno krásných narůžovělých a pro středoevropana exotických
ptáků. Mimo plameňáků jsme mohli vidět
i velké množství racků a volavek a po březích
mělkého zálivu pobíhali například kulíci
hnědí, vodouši a velmi hezcí kameňáčci pestří.
Přestože jsme na místo dorazili v poledním
žáru, tedy na hledání plazů ne zcela nejlepším
čase, dychtivě jsme z několika dalšími „plazomilci“ vyrazili do písčitého terénu porostlého
řídkými travinami a křovíčky, abychom se
pokusili alespoň spatřit některého marockého
zástupce plazů. Hned po prvních několika
metrech se několika kolegům podařilo najít
mladé chameleony obecné (Chamaeleo chamaeleon), což byl ovšem na delší dobu jediný
herpetologický úspěch. Většina plazů se
v poledním žáru schovala a tak jsme již viděli
jen rychle pobíhající ještěrky Acanthodactylus cf. erythrurus a ještěrkovce Psammodromus algirus.
V odpoledních hodinách jsme pokračovali
směrem na jih , kde naším dalším cílem byla
Sahara, písečné duny na okraji této největší
pouště světa a její unikátní příroda. Ovšem
ještě před tím jsme přespali v malém kamenitém „wádí“ nedaleko řeky Moulouya. Noc byla
předzvěstí příštích deštivých dní, naštěstí pro
nás, spadlo jen několik kapek k ránu a tak
zůstali suší i ti, kdo nestavěli stan a ustlali si
přímo pod hvězdným nebem. Při nočních
lovech byli objeveni první hadi a to užovky
podezřelé (Natrix maura) a několik ropuch
berberských (Bufo mauritanica). Při ranní
procházce jsem ještě narazil na mládě agamy
Trapelus mutabilis.
Následoval další přejezd směrem blíže
k saharským dunám a stalo se nezvyklé, začalo
pršet… Poměrně silný déšť nás provázel až prakticky k dalšímu cíli, kterým byla Merzouga, kde
jsme se ubytovali v Auberge Oasis, které se nám
stalo domovem na další dva dny a dvě noci.
Téměř přímo před branou ubytovacího zařízení
jsme mohli vidět první zvedající se písečné
duny Erg Chebi, ke kterým stačilo přejít několik
set metrů okolo přilehlé oázy a mohli jste se
ocitnout na nefalšované písečné poušti. K dokonalé iluzi nechybělo i občasné procházení
malých karavan písečných korábů – velbloudů
nesoucích na krátký výlet místní turisty. Déšť
ustal a my jsme mohli navštívit po několika
letech známá místa, kde se nám podařilo kdysi
spatřit i varana pustinného. Podzimní termín se
ukázal přece jen poněkud nevhodnější a tak
množství zvířat bylo o něco menší než při
Užovka podezřelá (Natrix maura)
The Viperine Snake (Natrix maura)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
For the Second Time Behind the Gates of the Orient
154
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Krajina Středního Atlasu
The landscape of the Middle Atlas
L
Z
poslední návštěvě. Přesto jsme stejně jako
naposledy u vodních kanálů nacházeli poměrně
velké množství ropuch zelených (Bufo cf. viridis) i berberských (Bufo mauritanicus) pojídajících zde tvrdé potemníkovité brouky a přímo
v chladné vodě kanálů zavodňujících oázu bylo
možno spatřit skokany saharské (Pelophylax cf.
saharica). Přímo na písečných přesypech u řídkých trsů pouštních travin pobíhala mláďata
ještěrek Acanthodactylus scutelatus, zajímavá
svým přizpůsobením k pohybu po sypkém písčitém podloží, na prstech zadních nohou mají
tyto zajímavé ještěrky jakési třásně ze šupinek,
které zvětšují plochu prstů. Noční lovy obohatily náš seznam spatřených druhů o gekona rodu
Tarentola a krásného drobného gekona Stenodactylus petrii. Samozřejmostí bylo nacházení
několika druhů štírů, mohutných černých
potemníků, spatřili jsme i několik krásných černobílých a poměrně velkých dravých svižníků
rodu Anthia a další zajímavé bezobratlé.
Po odjezdu z pouště jsme s krátkou zastávkou u říčky s výskytem modrookých želv
Mauremys leprosa saharica pokračovali do
O
J. Doxanský a jeho velbloud v městečku Merzouga
J. Doxanský and his camel in Merzouga town
sídla Meski, kde jsme navštívili velkou středověkou pevnost a v jejíž okolí jsme našli několik
jedinců trnorepa afrického (Uromastyx
acanthinurus), šlo ve všech případech o čerstvě vylíhlá mláďata, které ještě neměla hluboké nory a bylo je možné zastihnout pod
odvalenými kameny.
Další den následoval dramatický přejezd
po úzkých částečně rozpadlých cestách do hor
středního Atlasu k jezeru Azigza, kde jsme
zažili opravdu studenou a deštivou noc, kromě
běžných druhů žab jsme neměli štěstí
na žádná zvířata, což bylo zřejmě podmíněno
především právě hustým deštěm a velmi studeným počasím, které zde v horách není
na podzim nijak výjimečné. Ještě za deště jsme
proto kvapem balili stany a pokračovali dále
přes hory středního Atlasu, průjezd horskými
kaňony nám projasnilo po deštivém ránu silné
polední slunce a při krátké zastávce jsme měli
možnost v kamenitém terénu pozorovat
množství hbitých nádherně pestrých ještěrek
Teira perspicillata, kdy především někteří
dominantní samečci zářili až zeleno modrým
zbarvením, spolu s nimi se vyskytovali na zemi
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
155
PODRUHÉ NA ZÁPAD ZA BRÁNY ORIENTU
Ještěrka Teira perspicillata
The Moroccan Rock Lizard (Teira perspicillata)
pobíhající ještěrkovci Psammodromus algirus a na skalních blocích slunci se vystavující
gekoni Tarentola mauritanica. Spatřili jsme
zde i několik velkých agam druhu Agama
impalearis a dospělého samce chameleona
obecného. Dalším velkým zážitkem byla
návštěva cedrového lesa s výskytem místních
makaků magot (Macaca sylvanus), kteří byli
opravdu skvělým objektem pro naše fotoaparáty. Pak jsme pokračovali do místa dalšího ubytování, kterým se na dvě noci stal camping Zerhoune Bellevue. Z kempu jsme vyjeli
na několik zajímavých výletů. Nejprve do římského města Volubilis, kde i přes pokračující
nepřízeň počasí bylo nalezeno několik dalších
pro tuto cestu nových zástupců marocké herpetofauny. Spatřili jsme několik mláďat suchozemských želv Testudo graeca a dva drobné
zástupce gekonů – Tropiocolotes tripolitanus
a Saurodactylus brosseti. Další část dne jsme
strávili v královském městě Meknes, kde mě
zaujala produkce místního „hadaře“ předvádějícího užaslým turistům velkého šírohlavce
ještěrčího (Malpolon monspessulanus) a kobru egyptskou (Naja haje), na koberečku
u nohou vystavoval odivu dvě nafukující se
zmije útočné (Bitis arietans).
Poslední dny marockého pobytu jsme strávili
již opět u Středozemního moře, když jsme ještě
před tím cestou udělali krátkou zastávku v pohoří Ríf a v tamních korkových dubinách, v pozdním odpoledni jsme v zajímavém biotopu narazili jen na několik menších štírů a z plazů jsme
v úkrytu zastihli mládě drobné užovky kapucínské (Macroprotodon brevis). Naším dočasným
domovem se pak stal na dva dny kemp v Calla
Iris, kde jsme měli mimo jiné možnost poznat
další taje marocké kuchyně. Když jsme ráno vyrazili na průzkum poměrně zajímavě vyhlížející
aridní krajiny s mnoha jednotlivými volně ležícími kameny i s občasnými skalkami a keříky, slibovali jsme si bohaté úlovky, ale kromě všudypřítomných velkých žlutých štírů a dalších bezobratlých jsme kupodivu vyšli téměř naprázdno,
nepočítám-li několik gekonů zedních (Tarentola
mauritanica) ve vybetonovaných jímkách na
vodu pod a podél cesty. V noci jsme obohatili
seznam pouze o dva druhy nejběžnějších ropuch –
zelenou a berberskou. Při ranním koupání u moře,
pak ještě kolegyně vyplašila menšího skvrnitého
hada a ten se rychle schoval mezi balvany pod str-
Agama impalearis ve Středním Atlase
The Morocco agama (Agama impalearis)
in the Middle Atlas
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
For the Second Time Behind the Gates of the Orient
156
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
were able to not only visit new places, but
also look at the ones already visited. As the
second journey took place in autumn and
the first one during spring, were could compare these two seasons in the Morocco nature. Apart from well-known places in the
Sahara desert, we visited a few interesting
areas of the Middle Atlas, the Ríf mountain
range and the coast of the Mediterranean
Sea. In comparison to the spring visit, we
watched less species and less number of reptiles and amphibians. But we found more
offsprings. We visited over ten localities in
several different biotopes and despite bad
weather, we watched over twenty species of
reptiles and amphibians.
Á
Samec makaka magota (Macaca sylvanus)
A male of the Barbary Macaque (Macaca sylvanus)
K
Summary
We had a chance to visit Morocco for the
second time during the last five years. We
went there with Terraristic Company Prague
and during almost three weeks of stay, we
O
ženým svahem, podle popisu mohlo jít nejspíš
o štíhlovku podkovní (Hemmorhois hippocrepis), samozřejmě jsme místo pořádně prozkoumali, ale po hádkovi už nebylo ani památky a v nekonečném množství děr a skulin mezi kameny nebyla šance ho již nalézt.
Pak již následoval jen ranní přejezd
do Melilly a několikahodinový trajekt zpět
na evropskou půdu, cestu nám kromě kulturních zážitků zpívajících spolucestujících zpestřila několikaminutová skupinová akrobacie
okolo plujících delfínů. Po noční jízdě přes Španělsko jsme ještě využili několikahodinovou
zastávku v Barceloně, abychom kromě architektonických památek navštívili zajímavou místní
zoologickou zahradu a hlavně velmi krásné
mořské akvárium.
Příroda Maroka opět nezklamala, snad jen
podzimní počasí bylo ještě vrtkavější než to jarní
a přeci jen druhové bohatství herpetofauny
a celkové množství jedinců bylo o něco nižší než
v předchozím jarním termínu. Zda to bylo způsobeno dobou návštěvy Maroka nebo odlišnou
skladbou navštívených lokalit a biotopů si
netroufám zhodnotit, jisté je pouze to, že na rozdíl od jara jsme na podzim nacházeli větší množství čerstvě vylíhlých mláďat. Přesto jsme si opět
odnesli mnoho zajímavých zážitků a poznatků
o klimatických i dalších podmínkách a tyto lze
aplikovat při chovu druhů z pouštních, polopouštních a horských oblasti severní Afriky.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
157
Ě
Vlastimil Cihlář
Město Plzeň má ve svém okolí velké množství přírodních krás a zajímavostí. Unikátní soustavu Boleveckých rybníků, čtyři řeky, které
tudy protékají, hektary různorodých lesních
ploch, kam oko dohlédne, zbytková rašeliniště,
lužní lesy, mokřady, květnaté louky, suťové
svahy v kaňonech řek, apod. Na dohled Brdy,
Šumava, Český les. Díky těmto podmínkám se
v okolí dá vidět při troše snahy a štěstí mnoho
zajímavých druhů bezobratlých, ale i rostlinných společenstev, mnohdy zcela unikátních.
Já jako entomolog se s Vámi podělím o zkušenosti a data z mnoha entomologických průzkumů na území města a na zajímavých lokalitách
západních Čech. Nebudu Vás unavovat s desítkami latinských názvů, ale podíváme se na motýly
z trocha širšího pohledu. Budu citovat převážně
motýly s denní aktivitou, kteří to nemají v současnosti vůbec jednoduché. Celkově je k dnešnímu dni uvedeno, že ze 161 žijících druhů denních
motýlů je v ČR 57 % druhů vyhynulých nebo
těsně před vyhynutím!
Začneme systematicky u otakárků. U nás
v současnosti žijí dva druhy, otakárek fenyklový (Papilio machaon) a otakárek ovocný
(Iphiclides podalirius). První byl za mého
mládí vzácným druhem, ale v současnosti se
na mnohých místech vyskytuje stabilně, někdy
i hojně, rozšířil se do mnoha míst našeho kraje.
Druhý druh byl ještě v 80. letech velice hojný,
nacházel jsem ho zcela běžně na mnoha místech v okolí i přímo ve městě Plzni. U Radčic,
v Boleveckém sídlišti, na vrchu Mikulka, který
mám z okna na dohled. Mnohde bylo vidět oba
Jasoň červenooký (Parnassius apollo)
The Mountain Apollo (Parnassius apollo)
otakárky společně. V současnosti je otakárek
ovocný druhem ohroženým, na mnoha místech
nezvěstným. Přežívá pouze v nejteplejších oblastech České republiky. Kdysi žily na Plzeňsku oba
druhy jasoňů. Jasoň červenooký (Parnassius
apollo). Vyhynulý druh. Historicky žil na Karlovarsku, na Šumavě, nedaleko Černošína
a mnoha jiných místech ČR. V roce 1935 byl v ČR
zcela vyhuben a v roce 1986 pokusně na vysazen
na Kotouči u Štramberka. Jasoň dymnivkový
(Parnassius mnemosyne) Kriticky ohrožen. Žil
přímo u Ejpovic, na Karlovarsku, v okolí Lokte,
Chebu, v kaňonu Berounky, a mnoha jiných místech. V ČR vyhuben v 90. letech minulého století, na Moravských lokalitách je místy hojný, ale
na většině lokalit je rovněž vyhynulý.
Přejdeme k běláskům. Na jaře upoutá pozornost bělásek řeřichový (Anthocharis cardamines), který se vyznačuje nápadným pohlavním
dimorfismem. Samec má na předních křídlech
syté oranžové skvrny, samice je nenápadná, uniformní. Okamžitě, jak začne hřát jarní sluníčko,
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Butterfly beauty around us
N
MOTÝLÍ KRÁSA KOLEM NÁS ... ANEB LIDÉ SE MNĚ
ČASTO PTAJÍ, KAM MIZÍ MOTÝLI?
158
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
vý (Colias hyale). Toho spatříme na polích
s vojtěškou, na jetelištích. Velice zřídka
na západ „zabloudí“ žluťásek čilimníkový
(Colias crocea), hojný například na bezlesých
lokalitách jižní Moravy a Slovenska. Poslední
hojný ze skupiny a především lesní druh je žluťásek řešetlákový (Gonepteryx rhamni).
U něho je vyvinutý silný pohlavní dimorfismus, samec je žlutý, samička je slonově bílá.
Mimochodem je to motýl naší fauny asi
s nejdelší dobou života. Udává se, že i s přezimováním žije okolo 10 měsíců. Většina druhů
žije dva až tři týdny, ale zase tvoří až tři generace v roce.
L
I
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Na západě státu narazíme vzácně na jediného zástupce pestrobarvcovitých v Evropě. Je jím malý motýl, jarní druh pestrobarvec
petrklíčový (Hamearis lucina). Už podle
názvu je patrné, že se housenka vyvíjí na různých druzích petrklíčů a někdy i štovíků. Místy
jsou zbytkové lokality v okolí Konstantinových lázní, na Žluticku. Mnohde už je bohužel
tento druh vyhynulý. Vývoj na prvosenkách.
Ohrožený druh.
C
objeví se tento krásný druh na lesních cestách,
okrajích řidších lesů, křovinatých biotopech,
apod. Poté jsou zde tři nejznámější bělásci, řepkový (Pieris napi), řepový (Pieris rapae)
a kdysi škůdce na zelí, kapustě, kedlubnách,
bělásek zelný (Pieris brassicae). Tito tři krasavci se zatím dokážou přizpůsobit civilizačním
změnám v krajině a jsou hojní. Občas se objeví
i na území města bělásek rezedkový (Pontia
daplidice). U něho záleží na četnosti migrujících jedinců z jihu. Mnoho let nemusíte spatřit
ani jednoho motýla. Další bělásek, v minulém
století považován za velkého škůdce ovocných
sadů, se objevil až po několika desetiletích, kdy
byl nezvěstný, je bělásek ovocný (Aporia crataegi). Občas je vidět jednotlivě v okolí Plzně, ale
centrum výskytu je v současné době v Sudetských pohořích. Hojně se vyskytuje poslední
roky na vhodných biotopech v CHKO Český les
a Slavkovský les, Krušnohoří, apod. Poněkud
křehký je malý druh bělásek hrachorový
(Leptidea sinapis). Je to druh světlých lesních
porostů, lesních vlhčích okrajů, apod. Dalším
a zatím hojnějším druhem je žluťásek čičorečko-
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne)
The Clouded Apollo (Parnassius mnemosyne)
Dostáváme se k modráskům, mezi ně
patří i ohniváčci a ostruháčci. Ohniváček rdesnový (Lycaena helle). V minulosti pouze
na střední Moravě a nyní žije v jižní části
Šumavy. Byl úspěšně vysazen (introdukován)
na vhodné lokalitě. Druh se stabilizoval
a populace se rozšiřuje na nové lokality.
Ruderály, okolí polních cest, okraje lesních
biotopů osidluje ohniváček černokřídlý
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
159
Butterfly beauty around us
(Lycaena phlaeas). Je zatím na mnoha místech hojnější. Ohniváček celíkový (Lycaena
virgaureae) patří mezi klenoty našich lesních
biotopů. Samec září oranžovou barvou, samice je jako vždy spíše nenápadná. Býval to
velmi hojný druhy lesních pasek, světlin
a okrajů cest. Nyní je mnohde vzácný,
na mnoha místech zcela vymizel. Krasavci
mezi ohniváčky jsou ohniváček modrolesklý
(Lycaena alciphron) a ohniváček modrolemý
(Lycaena hippothoe). Přeletují třepotavě
na květnatých vlhkých a zrašelinělých loukách. Hojnější jsou v podhůří sudetských hor,
v nížinách ustupují zástavbě, odvodnění
a drastickým změnám v krajině. Posledním,
nenáročným, více rozšířeným druhem je ohniváček černoskvrnný (Lycaena tityrus). Býval
na mnoha vhodných místech na okrajích
města, ale díky boomu ve výstavbě na všech
možných plochách je vytlačován. Bývá hojný
na stinných vlhčích otevřených lokalitách.
Jsme u ostruháčků. Ostruháček březový
(Thecla betulae), krásný velký ostruháček. Létá
všude tam, kde jsou ovocné stromky a trnkové
keře. Je tu a tam vidět ve starých městských
zástavbách, kde se ještě pěstují ovocné stromy,
ale i v okolí ovocnářských školek. Další krasavec je ostruháček dubový (Neozephyrus quercus). Pokud máte za slunečných letních dní
nahlížet z nějakého vyvýšeného místa do korun
dubů, uvidíte někdy desítky těchto motýlů.
V dolních patrech je to spíše sporadicky se
vyskytující druh. Na jaře se dají sklepat housenky z listů dubů. Velmi lokální je na Plzeňsku
ostruháček švestkový (Satyrium pruni) např.
v okolí Dobřan. Velice zajímavý je nález ostruháčka jilmového (Satyrium walbum) a to přímo
na kvetoucích keřích v areálu Zoo Plzeň. Není se
čemu divit, protože fázi vymírání starých jilmů
u zoo nahradily desítky výmladků v okolí.
Na nich se pravděpodobně tento vzácný druh
vyvíjí. Autor nalezl imaga i na jiných místech
západu Čech, např. sušicko-horažďovické vápencové lokality, údolí řeky Mže u Pavlovic, aj. V průsecích pod vysokým napětím na mladých listech
bříz sedávají ostruháček březový (Callophrys
rubi). Rub křídel má tmavě sytě zelený, a proto je
zcela nezaměnitelný s jinými motýly. Zcela běžný
je na průsecích v okolí Boleveckých rybníků,
na rašeliništích, vřesovištích, apod. Další druhy
ostruháčků uvidíme spíše na nejteplejších místech republiky České středohoří, Český kras…
A jsme u modrásků. Tito krásní motýli trpí
nejen v západních Čechách velkým úbytkem
druhů, nebo vymíráním kdysi početných populací. Ale máme zde i pozitiva. Myrmekofilní modrásek očkovaný (Maculinea teleius) a modrásek
bahenní (Maculinea nausithous) je znám
z několika lokalit, kde tvoří stabilní silné populace. Oba druhy patří mezi ohrožené druhy a jsou
legislativně chráněni (Natura 2000). Lokality
obou druhů jsou známy z okolí Rokycan, Radnic,
u Letkova, části Boleveckých rybníků a např.
i z Lochotínských luk. Lokálně se i tu a tam rozšiřují, ale jsou opravdu lehce zranitelní. Další příbuzný druh je modrásek hořcový (Maculinea
alcon) a modrásek černoskvrnný (Maculinea
orion). První citovaný druh je závislý na hořci
hořepníku a na mravencích (myrmekofil). Obojí
potřebuje pro svůj vývoj. Patří mezi kriticky
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
MOTÝLÍ KRÁSA KOLEM NÁS ... ANEB LIDÉ SE MNĚ
ČASTO PTAJÍ, KAM MIZÍ MOTÝLI?
160
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
Babočky, začneme batolci a bělopásky.
Batolec duhový (Apatura iris) a batolec červený (Apatura ilia). Kdysi zvaní barvoměnky
podle fialového odlesku poloviny křídel
Z
L
lokality v Českém lese, CHKO Slavkovský les,
ale lokálně i v okolí Rokycan. Za zmínku stojí
větší druh modrásek vikvicový (Polyommatus
coridon). Ten žije na dvou místech přímo
v okrajových částech města (Doudlevce a Litice) a např. na malé stepní lokalitě v okolí
Ledec (PS). Při průzkumu 2012 v okolí Aše byla
nalezena lokalita modráska kozincového
(Glaucopsyche alexis) na vlhkých otevřených
plochách a lučních společenstvech. Není mně
známa jiná populace v okolí Plzně, ale může
být v budoucnu objevena na jiných místech.
Další všudypřítomný hojný druh je modrásek
jehlicový (Polyommatus icarus). Ten osidluje
i druhotné plochy a dokáže se přizpůsobit současné destrukci krajinných celků. Zcela vymizel modrásek černolemý (Plebejus argus), kterého znám z těsného okolí např. Kamenného
rybníka v Bolevci.
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Batolec duhový (Apatura iris)
The Purple Emperor (Apatura iris)
L
Z
ohrožené druhy, není daleko od vyhynutí.
Vyskytuje se na jihozápadě Čech (např. Nepomucko). Druhý druh, modrásek černoskvrnný je
na tom obdobně! Patří mezi vymírající ohrožený
druh. Přitom kdysi býval zcela běžným motýlem.
Vývoj probíhá na různých druzích mateřídoušek
a posléze u mravenců (myrmekofilie). Výskyt pro
západní Čechy např. v oblasti jihu Šumavy,
ve vojenském újezdu. Je zde po léta prováděn příkladný management pro udržení a rozšíření
druhy v oblasti. A konečně! V roce 2012 byla objevena zcela nově lokalita nedaleko Sušice. Bude
ještě podrobně prozkoumána a budou typovány
podobná místa, kde by mohl druh přežívat.
Na Plzeňsku se dají najít ještě např. druhy jako
modrásek nejmenší (Cupido minimus) otevřené
lesostepní lokality, lokality po vojenské činnosti,
lomy, apod. (Dobřany a Stříbro). Další motýl je
krásný uniformní vzácný modrásek rozchodníkový (Scolitantides orion) vyskytující se v kaňonech řek, suťovištích, lomech (Rabštejn, Krašov).
Na jaře a posléze v letě v okolí keřovitých vrb
poletuje něžně bleděmodrý druh modrásek krušinový (Celastrina argiolus). Není vzácné ho
vidět i v okolí městských komunikací, podél lesních cest, lesních okrajů. Na vlhkých a podmáčených loukách, nivách rybníků poletuje modrásek
bělopásný (Aricia eumedon). Můžeme ho spatřit
např. v okolí rybníků v Bolevci. Další druh je
modrásek lesní (Cyaniris semiargus). Má rád
otevřené lokality, lesní okraje, okraje slatinišť
a rašelinných luk. Vyskytuje se např. na Úněšovsku, CHKO Slavkovský les, apod. Krásný druh
v posledních letech hojněji se vyskytující je modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus).
Centrum výskytu jsou vhodné otevřené vlhké
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
161
Butterfly beauty around us
N
Ě
MOTÝLÍ KRÁSA KOLEM NÁS ... ANEB LIDÉ SE MNĚ
ČASTO PTAJÍ, KAM MIZÍ MOTÝLI?
Bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla)
The White Admiral (Limenitis camilla)
na slunci. Legislativně jsou chráněni jako ohrožené druhy. Na Plzeňsku jsou lokální a místy
hojnými druhy. Vyskytují se na vlhkých okrajích rybníků a řek, ale i na osluněných lesních
cestách a průsecích. V Boleveckých lesích jsou
oba druhy lokálně běžní. Při čistění bazénu
u tučňáků v Zoo Plzeň oba druhy batolců pravidelně zalétají na stěny bazénu a sají zde usazené látky. Další do skupiny patří největší náš
denní motýl bělopásek topolový (Limenitis
populi). Autor ho zná z mnoha míst západu
Čech. I z okolí bydliště v Plzni-Bolevci. Velký
překrásný druh převážně lesních osluněných
lemů, okrajů pasek a širokých lesních cest, kde
rád saje u louží a na výkalech. Legislativně
chráněn jako ohrožený druh. A jsme u posledního druhu, který se v okolí města vyskytuje.
Je to bělopásek dvouřadý (Limenitis camilla).
Lesní druh, má rád křovinaté svahy, okolí stojatých i tekoucích vod. V Boleveckém polesí je
jediné místo, kde léta přežívá malinká sotva
pozorovatelná populace tohoto motýla. Mnohem větší a životaschopná populace se vyskytuje v okolí Kornatického potoka. Hojný je
Babočky
Babočka jilmová (Nymphalys polychloros)
bývala k vidění na jaře po přezimování na kvetoucích jívách, na mízotocích na kmenech bříz,
v sadech, křovinatých svazích. V současné době
je velice vzácná, místy nezvěstná. Další druh
objevující se hned zjara je babočka osiková
(Nymphalis antiopa), zvaná černopláštník.
Místy lze spatřit solitérně motýly, ale častěji
najde člověk hnízda housenek. Babočka paví
oko (Inachis io), kopřivová (Aglais urticae)
a babočka sítkovaná (Araschnia levana) patří
mezi klasiku našich motýlů. Všechny tři se vyvíjí
na kopřivách, jejich křivka výskytu je značně
kolísavá. Oproti rokům minulým nedosahují
takové četnosti populací, ale stále jsou k vidění
v naší přírodě a na zahradách našich domů.
A máme tu migranty babočku admirál (Vanessa
atalanta) a babočku bodlákovou (Vanessa cardui). Patří mezi rozšířené motýly. Pamatujete
před nedávnem, kdy babočky bodlákové táhly
v milionech přes naší republiku? To je k vidění
možná jednou za život. Babočka bílé C
(Polygonia c-album) poletuje spíše na okrajích
lesů, pasek a lesních cestách.
Perleťovci
Z velkých perleťovců zůstavají hojní dva
druhy. Perleťovec stříbropásek (Argynnis paphia) a perleťovec větší (Argynnis aglaja).
Housenky se vyvíjí na různých druzích fialek.
Motýli sají v létě na různých bodlácích, patří
mezi spíše lesní druhy. Velice lokálně najdeme
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
motýl třeba mimo náš kraj na Karlštejnsku,
Křivoklátsku, apod.
162
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Přejdeme na okáče
Skupina rozšířenějších druhů jako kostkovaný okáč bojínkový (Melanargia galathea),
nebo okáč luční (Maniola jurtina) a nebo
okáč prosíčkový (Aphanthopus hyperantus)
patří mezi zatím hojné druhy květnatých luk,
okrajů lesních cest a pasek. Máme zde i tři
malé podobné druhy okáčů jako okáč poháňkový (Coenonympha pamphilus), okáč strdivkový (Coenonympha arcania) a okáče
třeslicového (Coenonympha glycerion). Jo
ještě abych nezapoměl na čtvrtého, kriticky
ohroženého okáče stříbrookého (Coenonympha tullia). Ten žije velice vzácně na šumav-
H
A jsme u hnědásků
Západočeská „specialita“ CHKO Slavkovský
les kriticky ohrožený druh hnědásek chrastavcový (Euphydrias aurinia). Vývoj pouze
na čertkusu lučním (Succisa pratensis).
Hnědásek květelový (Melitaea didyma).
Jediná lokalita v západních Čechách je
Kamenec u Radnic. Motýla je zde třeba zrevidovat, protože na mnoha místech vyhynul
a nebo je nezvěstný. Autor pamatuje v nedávné době druh jako hojný na stepním kopci zvaném Babina u Radnic. Patří mezi ohrožené
a mizející druhy. Lokální druh hnědásek rozrazilový (Melitaea diamina) žije ve vyšších
chladnějších polohách. Má rád mokřady, zrašelinělé louky a pobřežní porosty v okolí
vodotečí a potůčků. Je velmi lokální, ale místy
hojný. Patří mezi ohrožené druhy našich motýlů. Najdeme ho na vhodných biotopech
Nepomucka (PJ), Úněšovska (PS), CHKO Sl. les,
CHKO Český les, Krušných hor, aj. Všude
v lesích, na pasekách a osluněných lemech lesních cest najdeme zatím hojného hnědáska jitrocelového (Melitaea athalia). Je asi jediným
druhem, který není mezi hnědásky ohrožen.
O
na západě Čech i perleťovce prostředního
(Argynnis adippe), který patří mezi ohrožené
druhy. Žije spíše v Doupovských horách
a ve VVP Boletice. Další druh je perleťovec malý
(Issoria lathonia), migrant. Tomu stačí k výskytu otevřené ruderální plochy, polní cesty,
apod. Dva si podobné druhy perleťovec dvanáctitečný (Boloria selene) a perleťovec fialkový
(Boloria euphrosyne) žijí na vlhkých podmáčených loukách, pasekách a lesních cestách.
Perleťovec fialkový je ohroženým druhem a má
mnohem menší areál rozšíření. Perleťovec kopřivový (Brenthis ino) žije na vlhkých až rašelinných loukách, nivách potoků. Je velmi lokální,
ale na lokalitách hojný. Nalezneme ho v okolí
Rokycan, Šťáhlavic, na mnohých místech CHKO
Slavkovský les a CHKO Český les. Malým druhem
je perleťovec nejmenší (Boloria dia). Ten je
zatím dosti rozšířený a žije na rozmanitých biotopech v okolí Plzně. A máme tu dva rašelinné
druhy, perleťovce mokřadního (Proclossiana
eumonia). Ten žije v západních Čechách na Šumavských rašeliništích. Ke všemu je monofág,
housenka žije pouze na rdesnu hadím kořenu.
Dobrá zpráva je, že se jeho areál výskytu rozšiřuje. Druhý krasavec z rašelinišť je perleťovec
severní (Boloria aquilonaris). Výskyt v západních a jižních Čechách. Autor nedávno nalezl při
průzkumech rašelinišť na Úněšovsku (PS) středně velkou životaschopnou populaci tohoto perleťovce. Vývoj pouze na klikvě bahenní.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
163
Butterfly beauty around us
ských rašeliništích a slatiništích. Vývoj probíhá na suchopýru pochvatém (Eriophorum
vaginatum). Velmi vzácný druh! Další druhy
okáč zední (Lasiommata megera) a okáč ječmínkový (Lasiommata maera). První byl
před lety vidět v mnoha ulicích na zdech
domů, ale nyní je spíše vytlačen na osluněné
kamenné biotopy, skalnaté a suťové svahy.
Druhý žije v okolí lesních cest, na lesních
pasekách i ve vyšších polohách. Oba zastihneme v okolí Plzně, ale jejich populační hustota strmě klesá. Okáč pýrový (Pararge aegeria) je ještě hojným druhem. Na mnoha osluněných místech v řídkých lesích na jaře poletuje i několik jedinců najednou. Z „tmavých“
okáčů zmizel za poslední roky z očí okáč kluběnkový (Erebia aetiops). Býval to hojný
druh. Podobný druh okáč rosičkový (Erebia
medusa) je naopak zatím místy velmi hojným druhem. Obývá rozmanité biotopy.
A ještě tu máme dva druhy. Okáč černohnědý
(Erebia ligea) a okáč rudopásný (Erebia
euryale), druhy, které najdeme v podhůří
i ve vyšších polohách Šumavy, CHKO Slavkovský les, apod. Já pamatuji okáče skalního
Hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)
The Marsh Fritillary (Euphydryas aurinia)
(Chazara briesis) na Kamenci u Radnic. To už
je minulost protože vymřel v Čechách i na
Moravě. Jediné místo, kde ještě žije, je CHKO
České středohoří. Byl to nedávno nejběžnější
okáč, který létal na lokalitách ve stovkách
kusů, přímo v Praze, Českém krasu, ale nyní je
vyhynulý. Podobný osud stihl velkého okáče
metlicového (Hipparchia semele). Ten byl
k vidění i v plzeňských ulicích a jiných vhodných lokalitách. Nyní na Plzeňsku vymřel.
Ještě ho pamatuji na vrchu Mikulka v Bolevci
i jiných místech města.
Soumračníci
Zatím velmi hojný je soumračník máčkový
(Erynnis tages). Žije na polních cestách, nízkostébelných trávnících, okrajích luk, apod.
Soumračník slézový (Carcharodus alceae) je
vzácný. Spatříme ho na kamenitých teplých
svazích, stepních lokalitách, např. v okolí
Dobřan, na Kamenci u Radnic. Soumračník
skořicový (Spialia sertorius) má rád lokality
jako předešlý druh. Autor ho zná z Kamence
u Radnic. Nejhojnější druh je soumračník
jahodníkový (Pyrgus malvae), kterého nalezneme všude na vhodných otevřených biotopech. Velmi hojným druhem byl v minulosti
soumračník jitrocelový (Carterocephalus
palaemon) Jeho populační hustota silně prořídla, ale je stále rozšířeným druhem. Má rád
vlhké, řidčí světlé biotopy. Poté zde máme soumračníka metlicového (Thymelicus silvestris)
a soumračníka čárečkovaného (Thymelicus
lineola). Oba druhy patří k těm zatím hojným,
na příhodných lokalitách jich bývají desítky.
A pak poslední dva podobné větší druhy sou-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
MOTÝLÍ KRÁSA KOLEM NÁS ... ANEB LIDÉ SE MNĚ
ČASTO PTAJÍ, KAM MIZÍ MOTÝLI?
164
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Z
O
O
mračníků čárkovaný (Hesperia comma) a soumračník rezavý (Ochlodes sylvanus). První
má silně ustupuje na mnoha lokalitách, kde
býval kdysi velice hojný a druhý druh je stále
velice hojným motýlem.
L
O
G
I
C
K
Á
A
Okáč kluběnkový (Erebia aetiops)
The Matt Rowlings’s European Butterfly
(Erebia aetiops)
B
O
T
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
kých průzkumů. Mnohdy stačí malý nenápadný zásah a motýli nám navždy zmizí z očí.
Změnilo se něco podstatného. Určitě. Změnila
se řada věcí. Všude se velkoplošně staví, betonuje a asfaltuje, město se rozrůstá na periferie,
vesnice se rozšiřují. Nenávratně mizí zemědělská půda, zcela se úplně změnila skladba
pěstovaných zemědělských plodin. V lesích se
oproti minulosti zcela jinak hospodaří. V létě
vysekáváme obrovské plochy trávníků na sídlištích až na drn, vzniká tak nekvetoucí poušť.
Kde vidíte při toulkách krajinou pole s jetelem
a s vojtěškou, kolik kde kvete luk, kde jsou
mokřady, jak rychle mizí aleje podél silnic
a cest. Móda posledních let je vysekat kdejaký
rigol, plácek na návsi … jen aby to vypadalo
„hezky“. Přes tyto kdysi kvetoucí spojnice
okolo cest a silnic mnoho druhů migrovalo
a šířilo se do krajiny. Za posledních několik
desetiletí jsme společným úsilím vyhubily
v Čechách přes polovinu druhů denních motýlů, které naše děti ani vnoučata už nikdy
neuvidí. A co ptáci, hadi, obojživelníci, aj.
A
Vřetenušky a zelenáčci
Na sušších místech bývá k vidění vřetenuška
ligrusová (Zygaena carniolica). Má ráda osluněné lokality, někdy tvoří na květech celé shluky imag. Silně ustupuje z mnoha lokalit a je stále
více vzácná. Na Plzeňsku ji spatříte v okolí
Ledec, pod Chlumem v Plzni, u Dobřan, u Litic,
aj. Další je vřetenuška kozincová (Zygaena loti).
Nepatří mezi běžné druhy, hojná je např.
Na Kamenci u Radnic. Velice vzácný druh vřetenušky pro Plzeňsko jsem nalezl v okolí Ledec. Je
to teplomilná vřetenuška čičorková (Zygaena
ephialtes) Patří podruhu Zyg. eph. rubro- ephialtoidae. Žije na nenápadném stepním ostrůvku v polích a není zde nijak hojná. Běžná je
v Českém krasu, Kodě, apod. Běžná je vřetenuška obecná (Zygaena filipendulae). K velmi
ohroženým druhům patří vřetenuška mokřadní
(Zygaena trifolii). Autor ji nalezl na vlhkých
místech v okolí Dobřan a na zrašelinělých loukách v CHKO Slavkovský les. Patří ke kriticky
ohroženým druhům! Na suchých lokalitách, ale
i na vlhčích místech najdeme vřetenušku mateřídouškovou (Zygaena purpuralis). Kamenec
u Radnic, Dobřany, CHKO Český les, apod. Ze
zelenáčků je to zatím běžný druh zelenáčka šťovíkového (Adsita statices). Žije na loukách,
pasekách, apod.
Takhle to vypadá dokonale, ale nenechte se
mýlit. Jsou to data za několik let entomologic-
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
165
Butterfly beauty around us
A nebo se mýlím, přeháním a vše se otočí
k dobrému? Kéž by!
Pokud Vás denní motýli v okolí Plzně zajímají, máte u sebe fotoaparát a zdá se Vám, že
vidíte zajímavý druh. Foťte, nebo i točte v co
největším detajlu rub i líc a s přesnými daty
(kde, kdy, kdo, JPS). Poté prosím zašlete na
e-mailovou adresu vlastimil. [email protected] cz.
Je možné, že pro západ Čech objevíte novou
lokalitu vzácného druhu a Vaše údaje
po dohodě poskytnu SOM (Společnost pro
ochranu motýlů), kde budou zaneseny
do mapové sítě ČR.
Dodatek
V současné době vlivem civilizačního
tlaku na krajinu a neuváženými nevratnými
zásahy v přírodě zmizelo z našeho území přes
polovinu druhů denních motýlů. Pokud to
půjde touto cestou, přibudou další druhy.
Mnohé druhy ještě odolávají, mnohé přežívají na posledním zbytku vhodného biotopu.
Několik málo druhů se podařilo vysadit
(introdukovat) na vhodné biotopy, některé
druhy se dokonce rozšiřují a malé množství
bylo objeveno na nových lokalitách. Celkově
denní motýli drasticky vymírají a je to problém v celé Evropě, nejen v ČR. Autor vyjmenoval v článku druhy které žijí nebo žily
v okolí Plzně, některé přímo v Plzni a západních Čechách. Převážně jsou použita současná data, někdy pro srovnání bylo třeba
zabrousit do minulosti. Jedná se o stručné
údaje z entomologických průzkumů v západních Čechách.
Podhorské květnaté vlhké louky jsou útočištěm
mnohých druhů motýlů
Submontane flowering damp meadows create
home for many species of butterflies
Četná menší raseliniště – zde žijí spíše specializované
druhy motýlů
Numerous small peat bogs are suitable for rather
specialized species of butterflies
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
MOTÝLÍ KRÁSA KOLEM NÁS ... ANEB LIDÉ SE MNĚ
ČASTO PTAJÍ, KAM MIZÍ MOTÝLI?
166
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
P O D Ě KOVÁ N Í
Acknowledgement
Z
O
O
Závěrem děkujeme všem partnerům a přátelům zahrady za jejich dlouhodobou
pomoc a podporu při tvorbě nové tváře zahrady, jmenovitě pak:
L
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
• Správě veřejného statku m. Plzně – úseku
městských lesů
• firmě Prostrom Bohemia
a Ing. Zdeňku Kovaříkovi
• firmě APB Plzeň a p. P. Březinovi
• Státnímu fondu ŽP ČR,
panu Ing. Ivo Slováčkovi
• firmě STRABAG ČR, a.s. Plzeň
• agentuře WEST Media Plzeň
• Účinkujícím při víkendových akcích v Zoologické a botanické zahradě města Plzně
• cestovní kanceláři BUS TOUR Foltýnová
• Letecké škole Tomáše Vrbského Plzeň
• MVDr. Humlovi z firmy Vedilab v Plzni
• Jiřímu Vlčkovi z referátu životního
prostředí, Krajský úřad Plzeň
• kolektivu Krajské veterinární správy
• panu Rudolfu Königovi z Blatnice
(půjčovna stavebního nářadí)
• MUDr. Milanu Tomanovi
z Fakultní nemocnice v Plzni
• Robertu Javorskému a firmě ROBIMAUS
• Plzeňské slévárně a.s. – paní Křiváčkové
• Veterinární histopatologické a cytologické
diagnostice, BIOCYT v.o.s. Brno –
MVDr. Petru Fictumovi a MVDr. Mišovi
Škoričovi Ph.D.
• MVDr. Vítězslavu Honsovi
• Západočeské komunální služby, a.s.
(pobočka Plzeň-Koterov)
• Českému rozhlasu Plzeň
• plzeňským a regionálním médiím
• Domu historie Přešticka
• Odborům školství obcí s rozšířenou působností Plzeňského a Karlovarského kraje
• Střediskovým knihovnám v Plzeňském
a Karlovarském kraji
O
• panu primátorovi města Plzně
Mgr. Martinu Baxovi
• členům Rady města Plzně
• Magistrátu města Plzně
• pracovníkům Úřadu služeb obyvatelstvu MMP
• vedení a pracovníkům plzeňských ÚMO
• Fondu životního prostředí MMP
• Odboru propagace a tisku MMP
• Technickému úřadu MMP
• Ekonomickému úřadu MMP
• Výboru pro zadávání veřejných zakázek
Města Plzně
• Nadaci 700 let města Plzně
• Ministerstvu životního prostředí ČR
Jmenovitě:
– RNDr. Magdaleně Boučkové, MŽP ČR
• Milanu Chovancovi,
hejtmanovi Plzeňského kraje
• členům Rady Plzeňského kraje
• Krajskému úřadu Plzeňského kraje
• Ing. Vladislavovi Vilímcovi, Kdyně,
poslanci PS PČR
• Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad – územnímu odboru implementace
programů Plzeň
• Plzeňské teplárenské a.s., generálnímu partnerovi zoo
• ČEZ zákaznické služby, a.s.
• Západočeské plynárenské a.s. Plzeň
• Bílému slonu a panu Ing. Radkovi Křivánkovi
• firmě NAVATISK, spol. s r.o., Plzeň
• Sdružení přátel Zoologické a botanické
zahrady m. Plzně IRIS
• panu Milanu Ptákovi z Plzně
• Inzertspoji, spol. s r.o. Praha-Vinoř
a redakci měsíčníku Planeta zvířat
• Geodetické kanceláři GEO RAIL, Plzeň
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
167
P O D Ě KOVÁ N Í
• panu Františkovi Slivoněmu z Plzně-Skvrňan
• ZŠ a OŠ Horšovský Týn
• Městskému kulturnímu zařízení
Horšovský Týn
• firmě KERAMIKA SOUKUP
• firmám Elektro Nichstein Stanislav
a Elektro Tříska Miroslav
• HBH ateliéru v Plzni
• firmě Elektro Stříbrný v Plzni
• firmě Keramika Horní Bříza a.s.,
divizi HOB Kaolin
• panu Josefu Fantovi, Křimice
• paní Ing. Editě Filipové – fa. Kamír
• panu Václavovi Kepkovi – fa. REKOS
• firmě ZÁPADOKÁMEN a.s. Plzeň
• firmě INPOZA Plzeň
• panu Jaromíru Šnajdrovi, Volduchy
(výroba uzenářských výrobků)
• panu Karlovi Zalabákovi z Dýšiné
• panu Karlovi a Liborovi Hromádkovi
z Chrástu
• MVDr. Kunclovi, Plzeň
• p. Petru Vladařovi, kováři a podkováři
• firmě ESPROM
• SEG Plzeň
• stavebninám BRICK Plzeň
• panu Jaroslavu Krátkému z Plzně
• panu Josefu Warthovi z Chrástu
• firmě TOI TOI sanitární systémy
• hypermarketu GLOBUS
• hypermarketu OBI
• OC Olympia Plzeň
• panu Františku Aubrechtovi z Vitinky
• MVDr. Davidu Modrému a jeho kolektivu
z katedry parazitologie
• Doc. MUDr. Ondřeji Hesovi z Plzně
• panu Janovi Snášelovi, elektro
• Ing. Františku Vlčkovi – předsedovi
Euroregionu Šumava
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bc. Janě Mixánové – Euroregion Šumava
Ing. Ivo Šaškovi – MAS Pošumaví
TRIO-D Plzeň
Správě CHKO a NP Šumava – středisko
Kašperské Hory
SIT Plzeň
Ing. Františku Hodan ovi – FIOS s.r.o.,
Přeštice
TRIPEM – Ing. Petr Mezera, Kyšice
Ing. Pavel Šlajs – Švihov
Sklenářství Miroslav Nágr z Třemošné
Zahradnictví Václav Bouzek a syn z Plzně
bezpečnostní agentuře HLS v. d. Plzeň
stálým dodavatelům krmiv pro zvířata
NESSY, spol. s r.o. – vstupní a parkovací
systém
dodavatelům zboží na prodejnu suvenýrů
„U LEMURA“
výboru pro zadávání veřejných zakázek
firmě Fontana Watercoolers
firmám provozujícím prodejní automaty
na studené a teplé nápoje
dodavatelským firmám stavebních zakázek
Plzeňským komunikacím
Plzeňské STK
Technickým službám Klatovy
a panu Peterovi Pošefkovi
žákům a učitelům ZŠ a MŠ Město Touškov
v čele s paní Marií Kilbergerovou
všem školám, ať už to jsou školy plzeňské,
nebo mimoplzeňské, které jakýmkoliv způsobem zahradě pomáhají (dary finanční,
sběry plodin a pečiva, brigády, účasti na
kampaních) a všem, jenž se připojili k našim
kampaním.
všem kmotrům a sponzorům zvířat
a rostlin
rodinám zaměstnanců ZOO a BZ
(za pochopení)
firmě Avelis, spol. s r.o.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Acknowledgement
168
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
Z
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
O
O
Stavy zvířat 2012
L
Census of animals 2012
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
Savci – Mammalia – Mammals
T
A
229 taxonů/taxa
1 419 jedinců/specimens
N
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2012
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
2,2
–
–
–
–
2,2
0,1
–
–
0,1
–
-
–
3,3
–
–
–
3,3
4,4
–
5,1
0,2
–
9,3
1,2
–
–
–
–
1,2
1,0
1,3
–
1,0
–
1,3
1,1
–
–
–
–
1,1
1,2
–
0,1
–
–
1,3
K
Narozeno
Birth
C
Á
Z
A
H
R
Vačice – Didelphimorphia
Vačice krysí
Monodelphis domestica
Vačice čtyřoká
Philander opossum
Příchod
Arrival
I
Ptakořitní – Monotremata
Ježura novoguinejská
Tachyglossus aculeatus lawesi
1. 1.
2012
A
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Dvojitozubci – Diprotodontia
Vakoplšík létavý
Acrobates pygmaeus
Vakoveverka létavá
Petaurus breviceps
Vakoveverka páskovaná
Dactylopsila trivirgata
Kusu liščí
Trichesurus vulpecula
Kuskus pozemní
Strigocuscus gymnotis
D
Kunovci – Dasyuromorphia
Vakorejsek čtyřprstý
Dasyuroides byrnei VU ESB
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
1
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
Klokánek krysí
Potorous tridactylus
Klokánek králíkovitý
5,3
Bettongia penicillata ogilbyi CR EEP 6,3d
Klokan parma
1,1
Macropus parma NT ESB
Klokan dama
1,0
Macropus eugenii ESB
Klokan obrovský
–
Macropus giganteus ESB
Klokan rudý
1,4
Macropus rufus ESB
Klokan rudokrký
2,2
Macropus rufogriseus rufogriseus
1,0d
Klokan uru
1,2
Thylogale brunii VU
Příchod
Arrival
2,0
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
2,0
–
2,0
2,0
–
1,0
–
–
–
5,3
6,3d
2,1
1,0
–
1,0
–
1,0
2,0
–
–
–
2,0
1,0
–
1,1
–
1,3
–
1,1,1
–
–
–
3,0
–
–
3,3,1
1,0d
4,2
Chudozubí – Xenarthra
Pásovec štětinatý
Chaetophractus villosus
Pásovec kulovitý
Tolypeutes matacus NT
1,2
1,0d
1,1
–
–
–
–
–
1,1
1,0
–
1,2
1,0d
1,2
Hmyzožravci – Eulipotyphla
Rejsek pižmový
Suncus murinus
3,2
–
1,1,2
2,0,2
–
2,3
3,8
1,1,2d
6,6
–
0,0,5
1,3,5
–
–
–
1,1
–
2,5
1,1,2d
5,5
6,11,3
0,5,1d
1,1,1
–
3,3,4
1,3,4
–
–
1,1
2,1,3
1,1d
–
5,9
1,6,1d
0,0,1
0,1,3
–
–
0,1
–
0,0,3
–
2,2d
15,11
–
–
–
–
–
5,0,2
8,2,2
–
2,2d
12,9
–
3,5,1
0,1,1
–
4,4d
18,23
8,9d
Afrosoricida
Bodlín bezocasý
Tenrec ecaudatus
Bodlín ježkovitý
Setifer setosus
Bodlín Telfairův
Echinops telfairi
Bodlín páskovaný
Hemicentetes semispinosus
Bodlín černohlavý
Hemicentetes nigriceps
Letouni – Chiroptera
Kaloň indický
Pteropus giganteus
Kaloň zlatý
Pteropus rodricensis CR EEP
Kaloň plavý
Eidolon helvum NT
19,23
4,5d
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2012
–
2
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
2,3
15,16
–
0,7
1,4
3,1
11,18
2,6
–
2,2
–
–
4,8
–
3,3
–
2,0
–
1,3
–
2,20
4,11,2
2,4,2
–
4,27
2,7
5,7d
–
–
1,0
0,1d
–
0,5d
1,2
5,11d
1,0
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2,0d
–
1,0d
6,3
10,5d
2,2
–
–
1,0
–
4,5
1,1
–
–
–
2,2
–
–
–
–
–
–
–
–
0,2
2,0d
1,1
–
–
–
–
0,3
1,1
–
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1
0,1
–
–
–
1,1
–
–
–
–
–
–
–
1,0d
–
1,1
1,0d
0,3
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
O
G
I
C
K
Á
Kaloň výložkový
Epomophorus gambianus
Kaloň egyptský
Rousettus aegyptiacus
Listonos světlý
Phyllostomus discolor
Listonos krátkoocasý
Carollia perspicillata
Vampýrek dlouhojazyčný
Glossophaga soricina
1. 1.
2012
2,3
A
O
T
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Primáti – Primates
Outloň malý
–
Nycticebus pygmaeus VU EEP
1,0d
Maki myší
8,3
Microcebus murinus ESB
8,5d
Maki Goodmanův
2,2
Microcebus lehilahytsara DD
Maki tlustoocasý
5,5
Cheirogaleus medius ESB
Lemur rákosový
1,1
Hapalemur alaotrensis CR EEP
Vari černobílý
0,2
Varecia variegata variegata CR EEP 2,0d
Vari pásový
1,1
Varecia v. subcincta CR EEP
Vari červený
0,3
Varecia rubra EN EEP
Lemur hnědý
–
Eulemur fulvus NT
Lemur rudočelý
1,1
Eulemur rufifrons NT ESB
Lemur běločelý
1,0
Eulemur albifrons VU
Lemur límcový
2,1
Eulemur collaris VU
Lemur tmavý
0,3
Eulemur macaco VU EEP
A
Bércouni – Macroscelidea
Bércoun jihoafrický
Macroscelides proboscideus
B
Tany – Scadentia
Tana severní
Tupaia belangeri
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
3
Lemur rudobřichý
Eulemur rubriventer VU ESB
Lemur kata
Lemur catta NT ESB
Komba senegalská
Galago s. senegalensis ESB
Komba Garnettova
Otolemur garnettii
Kosman zakrslý
Cebuella pygmaea pygmaea
Kosman bělovousý
Callithrix jacchus
Kosman stříbřitý
Callithrix argentea
Lvíček zlatohlavý
Leontopithecus chrysomelas EN EEP
Lvíček zlatý
Leontopithecus rosalia EN EEP
Tamarín sedlový
Saguinus fuscicollis lagonotus
Tamarín bělohubý
Saguinus labiatus ESB
Tamarín vousatý
Saguinus imperator subgrisescens EEP
Tamarín žlutoruký
Saguinus midas midas ESB
Tamarín pinčí
Saguinus oedipus CR EEP
Mirikina bolivijská
Aotus azarai boliviensis ESB
Malpa hnědá
Cebus apella
Gueréza angolská
Colobus angolensis palliatus
Makak lví
Macaca silenus EN EEP
Kočkodan Brazzův
Cercopithecus neglectus ESB
Gibon bělolící
Nomascus leucogenys CR EEP
Gibon lar
Hylobates lar EN ESB
Šimpanz učenlivý
Pan troglodytes EN EEP
Šimpanz učenlivý
Pan troglodytes troglodytes EN
1. 1.
2012
0,1
Příchod
Arrival
1,1
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
0,1
31. 12.
2012
1,1
6,1
2,2d
1,0
–
0,0,1
–
–
0,1
–
0,1
–
6,1,1
2,2d
1,0
–
–
–
–
–
2,1,2
0,0,1
–
4,1
5,1d
4,2,1
1,1d
1,3,2
3,8d
0,1
4,1
5,1d
2,1
1,1d
2,4
2,5d
–
–
0,2,4
0,0,2
0,1
–
–
–
1,3d
–
1,1
–
–
–
–
1,1
–
2,0
–
–
–
2,0
3,1
3,1d
3,2
–
–
–
1,0
0,1
–
–
–
0,0,5
0,0,3
0,1
–
0,1,2
1,0
0,0,2
1,0
–
1,1d
–
0,2d
–
1,1d
1,0
–
0,0,1
–
–
–
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
–
1,0d
–
–
0,0,2
–
–
–
–
–
–
2,1
3,1d
2,2
1,1d
3,2,4
1,3d
1,1
7,3d
1,1,2
4,2d
1,3,1
1,1d
0,1d
2,1,2
4,1d
1,4
1,0d
1,2,2
1,2d
2,0
0,1
–
–
–
0,4
–
–
–
–
0,1d
–
0,1d
0,4
1,1
–
–
–
–
1,1
3,4,2
1,1d
2,2,2
6,2d
2,1
4,2d
1,3
1,1d
–
0,1d
3,1,1
3,1d
1,4
1,0d
1,2
1,2d
2,0
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
4
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2012
3,3
0,1d
0,3
–
–
–
–
–
–
–
–
3,3
0,1d
0,3
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,0d
1,1
2,0d
1,3
0,1d
2,2
5,4d
1,0
–
–
–
–
0,1
–
0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0d
1,1
2,0d
1,3
0,1d
2,2
5,4d
1,0
3,1
–
–
–
–
3,1
–
2,2d
1,4
7,4d
0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1
–
0,1d
–
2,2d
1,3
7,5d
-
2,1
–
–
1,0
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
0,1
0,1
–
–
–
0,2
1,1
–
–
–
–
1,1
3,3
–
2,2
–
–
5,5
2,2
8,5d
1,3
2,1d
–
–
–
–
0,2
1,2
0,1
–
2,2
8,5d
2,6
2,1d
L
Narozeno
Birth
O
Příchod
Arrival
O
1. 1.
2012
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Šelmy – Carnivora
Liška kapská
Vulpes chama
Liška svižná
Vulpes velox velox
Pes ušatý
Otocyon megalotis virgatus
Pes ušatý
Otocyon megalotis
Šakal čabrakový
Canis mesomelas mesomelas
Vlk evropský
Canis lupus
Vlk hřívnatý
Chrysocyon brachyurus NT EEP
Panda červená
Ailurus fulgens fulgens VU EEP
Medvěd hnědý
Ursus arctos arctos ESB
Nosál červený
Nasua nasua
Nosál červený
Nasua nasua solitaria
Fretka domácí
Putorius furo
Tchořík skvrnitý
Vormela peregusna syriaca VU ESB
Zorila malá
Poecilictis libyca
Vydra říční
Lutra lutra NT EEP
Fosa
Cryptoprocta ferox VU EEP
Galidie proužkovaná
Galidia elegans
Galidie tenkopruhá
Mungotictis d. decemlineata VU
Ženetka savanová
Genetta thierryi
Mangusta tmavá
Crossarchus obscurus
Mangusta trpasličí
Helogale parvula
Mangusta liščí
Cynictis penicillata
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
5
1. 1.
2012
Promyka červená
1,1
Galerella sanguinea
1,1d
Binturong malajský
–
Arctitis binturong binturong ESB
2,1d
Ovíječ filipínský
2,2
Paradoxurus h. philippinensis
2,1d
Kočka bažinná
–
Felis chaus
0,1d
Kočka arabská
–
Felis silvestris gordoni ISB
3,2d
Kočka krátkouchá
–
Prionailurus bengalensis euptilurus 2,0d
Ocelot velký
–
Leopardus pardalis
1,2d
Rys kanadský
1,1
Lynx canadensis canadensis
2,0d
Rys červený
1,0
Lynx rufus baileyi
1,0d
Rys červený
1,1
Lynx rufus
Gepard súdánský
2,0
Acinonyx jubatus soemmeringii VU EEP
Levhart sněžný
1,2
Uncia uncia EN EEP
2,1d
Levhart čínský
1,2
Panthera pardus japonensis NT EEP 1,0d
Tygr ussurijský
3,1
Panthera tigris altaica EN EEP
0,1d
Lev berberský
1,1
Panthera leo leo VU
0,1d
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
1,1
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
–
–
–
–
1,0
1,3
–
–
–
–
–
1,0d
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0d
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0d
–
31. 12.
2012
2,2
1,1d
2,1d
3,5
3,1d
0,1d
3,2d
2,0d
0,2d
1,1
2,0d
2,0d
1,1
–
–
–
–
2,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1d
–
0,1d
1,0
1,0
–
1,0
–
1,1
2,2d
1,1
1,1d
2,1
0,1d
1,1
0,1d
1,1
3,1d
2,2
–
1,1
1,0
0,1
–
X
X
–
1,1
3,1d
0,0,2
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
1,1
–
0,1,3
0,1,1
–
1,1,2
–
3,1d
0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
3,1d
0,1
1,5
–
–
–
–
1,5
–
Hlodavci – Rodentia
Burunduk sibiřský
Eutamias sibiricus
Sysel Richardsonův
Spermophilus richardsoni
Psoun prérijový
Cynomys ludovicianus
Veverka kapská
Xerus inauris
Veverka rudonohá
Heliosciurus rufobrachium
Veverka jasnohlasá
Dremomys cf. pernyi
Veverka rudobřichá
Callosciurus erythraeus
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
6
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
31. 12.
2012
0,2
–
0,1
0,1
1,0
–
–
–
1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
1,2
0,1
1,0
–
1,3
–
1,1
–
–
–
1,1
7,17
–
–
1,4
2,6
4,7
4,1
–
1,0
–
2,0
3,1
5,1
2,1
0,1
3,0
–
4,3
1,0
–
–
1,0
–
-
1,2
2,0
–
–
0,1
3,1
2,2
–
3,1
–
–
5,3
10,6,7
–
0,0,34+
0,0,3+
0,0,13
8,10,21
5,7
–
0,0,10
0,0,11
–
5,4
8,15,17
–
0,0,22+
0,0,1+
5,6
10,22,8
1,0
2,3
0,0,2
2,0
–
1,3,2
0,1
–
–
0,1
–
-
6,8
–
X
X
–
3,7
3,2
–
–
1,1
–
2,1
1,0
0,1
–
0,1
–
1,0
1,1
0,2d
3,2
2,1
–
–
–
–
3,2,3
0,0,3
3,1
3,2
0,2d
3,3
2,4
2,3
2,1,2
1,3,2
–
5,5
G
–
O
Odchod
Depart.
–
–
Úhyn
Death
–
1,1d
–
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
O
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Poletuška assapan
Glaucomys volans
Poletuška floridská
Glaucomys volans ssp.
Plch velký
Myoxus glis
Plch zahradní
Eliomys quercinus NT
Plch pustinný
Eliomys melanurus
Plšík lískový
Muscardinus avellanarius
Plch savanový
Graphiurus parvus
Plch lesní
Dryomys nitedula
Tarbíkomyš Merriamova
Dipodomys merriami
Frček
Allactaga cf. elater
Tarbík egyptský
Jaculus jaculus
Tarbík velký
Jaculus orientalis
Pestruška písečná
Lagurus lagurus
Hraboš syslí
Lasiopodomys brandtii
Hraboš levantský
Microtus guentheri
Hraboš rákosní
Microtus fortis
Hrabošík podzemní
Microtus subterraneus
Křečík turkmenský
Calomyscus mystax
Krysa dlouhoocasá
Beamys hindei
Krysa obrovská
Cricetomys gambianus
Krysa velká
Cricetomys emini
Pískomil malý
Gerbillus nanus
Pískomil tmavý
Gerbillus dasyurus
1. 1.
2012
0,2
1,1d
0,1
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
7
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
Pískomil egyptský
Gerbillus gerbillus gerbillus
Pískomil Andersonův
1,2
Gerbillus andersoni
Pískomil bledý
1,0
Gerbillus perpallidus
Pískomil Simonův
1,1
Gerbillus cf. simonii
Pískomil nejmenší
7,5
Gerbillus cf. pusillus – Tanzania
Pískomil arabský
–
Meriones arimalius
Pískomil rudoocasý
2,4
Meriones libycus syrius
Pískomil rudoocasý
0,3
Meriones libycus spp. Pakistan
Pískomil Shawův
1,3
Meriones shawi
Pískomil hedvábný
1,1
Meriones crassus perpallidus
Pískomil mongolský
8,7
Meriones unguiculatus
Pískomil perský
1,2
Meriones persicus rossicus
Pískomil Tristramův
4,2
Meriones tristrami
Pískomil veverkoocasý
2,2
Sekeetamys calurus calurus
Pískomil veverkoocasý
2,2
Sekeetamys calurus makramii
Pískomil tlustoocasý
–
Pachyuromys duprasi
Pískomil černonosý
3,4
Gerbilliscus sp. – Tanzania
Pískomil
1,0
Gerbilliscus cf. robustus – Tanzania
Bodlinatka nilská tmavá
8,17
Acomys cahirinus cahirinus
Bodlinatka čadská
3,13
Acomys cahirinus seurati
Bodlinatka nilská
17,23
Acomys cahirinus cf.hunteri
Bodlinatka turecká
5,9
Acomys cilicicus CR
Bodlinatka ušatá – Jordánsko
8,7
Acomys dimidiatus dimidiatus
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
1,0
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
1,2
–
–
1,2
–
-
–
–
1,0
–
-
–
–
0,1
1,0
-
0,1
0,0,9+
0,0,10+
4,1
4,5,2
1,2
–
0,1
–
1,1
–
–
0,2
–
2,2
–
–
0,2
–
0,1
–
0,0,18
0,0,10
–
5,5,2
–
–
1,1
–
-
–
0,0,9+
0,0,1+
3,1
8,7,4
–
–
–
–
1,2
–
2,0
1,0
–
5,2
–
4,1
–
–
6,3
1,1
1,0,2
0,0,2
1,1
3,2
2,2
–
–
–
2,2
–
–
2,3
–
1,1
–
–
–
–
1,0
–
X
X
–
6,15
1,0
X
X
–
9,10
–
X
X
–
10,16
2,1
0,2
3,0
–
4,12
–
2,2
5,0
–
5,9
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2012
2,2
8
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Narozeno
Birth
9,7,5
Úhyn
Death
2,7,5
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
9,12
–
3,2
–
–
2,0
1,2
O
13,26
–
X
X
8,7
13,34
2,5
1,4
0,1
0,5
–
3,5
3,5
2,4
–
3,7
–
2,2
6,6
–
5,4
1,1
1,1
9,8
4,2
–
1,1
0,1
–
5,2
16,21,1
–
X
X
4,6
3,5
2,7
2,2
X
X
–
4,4
3,6
–
X
X
–
2,5
6,12
–
X
X
2,3
4,12,2
0,1
–
–
–
–
0,1
3,5,9
–
X
X
–
6,10
4,5
–
–
0,3
1,1
3,1
0,0,19
–
X
X
–
4,10,5
1,3
2,4
0,2
3,3
–
0,6
7,12
–
X
X
–
2,1
1,25
–
X
X
12,10
25,39,8
2,2
–
–
–
–
2,2
1,1
2,1d
3,7
1,1
–
–
–
1,3
–
1,0d
–
–
2,2
1,1d
4,10
7,22
–
X
X
–
0,0,16
6,4
–
0,0,2
2,2,2
–
4,4
O
Příchod
Arrival
–
O
L
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Bodlinatka krétská
Acomys minous DD
Bodlinatka zlatá
Acomys russatus russatus
Bodlinatka jihoafrická
Acomys spinosissimus
Bodlinatka keňská
Acomys percivalli
Myš pruhovaná
Rhabdomys dilectus – Tanzania
Myš pruhovaná
Lemniscomys striatus ardens
Myš bobří
Hydromys chrysogaster
Myš nilská
Arvicanthis niloticus niloticus
Myš tanzánská
Arvicanthis neumanni
Myš – Tanzánie, Arusha
Arvicanthis cf. neumanni
Krysa akáciová
Thallomys cf. loringi
Krysa – Tanzánie, Arusha
Grammomys sp.
Krysa mnohobradavková
Mastomys cf. natalensis – Tanzania
Myšice malooká
Apodemus uralensis (= A. microps)
Myšice křovinná
Apodemus sylvaticus
Myška drobná
Micromys minutus
Myška Mattheova
Mus mattheyi
Myška africká hnědá
Mus cf. minutoides
Krysa obláčková
Phloeomys pallidus ESB
Krysa největší
Phloeomys cumingi VU ESB
Krysa Heaneyova
Crateromys heaneyi EN
Krysa obecná
Rattus rattus
Křeček Grandidierův
Eliurus grandidieri
1. 1.
2012
2,12
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
9
Křeček skákavý
Hypogeomys antimena EN ISB
Křečík kaktusový
Peromyscus eremicus
Křeček bavlníkový
Sigmodon hispidus
Noháč východoafrický
Pedetes surdaster
Gundi saharský
Ctenodactylus gundi ESB
Rypoš stříbřitý
Heliophobius argenteocinereus
Rypoš obří
Cryptomys mechowi
Osinák africký
Atherurus africanus
Dikobraz filipínský
Hystrix pumila VU
Dikobraz srstnatonosý
Hystrix indica hirsutirostris
Urson kanadský
Erethizon dorsatum
Kuandu
Coendou prehensilis
Morče bažinné
Cavia magna
Moko skalní
Kerodon rupestris
Morče bolivijské
Galea monastriensis
Kapybara
Hydrochoerus hydrochaeris
Aguti černohřbetý
Dasyprocta prymnolopha
Kururo
Spalacopus cyanus
Hutie stromová
Capromys pilorides
Zajíci – Lagomorpha
Králík dom. – Český strakáč
Oryctolagus cuniculus f. dom.
Králík dom. – Plzeňský strakáč
Oryctolagus cuniculus f. dom.
Králík dom. – Český černopesíkatý
Oryctolagus cuniculus f. dom.
1. 1.
2012
2,0
Příchod
Arrival
2,1
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
4,1
2,4
–
X
X
1,1
2,2
9,19
7,20
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
1,1
–
–
1,0
1,1
0,1
–
–
–
–
0,1
1,0
0,1
0,0,3
0,0,3
–
1,1
1,1
1,0d
2,1
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1
1,0d
2,1
1,1
0,1
–
–
–
1,2
0,2
–
–
0,1
–
0,1
2,0
0,1
–
–
–
2,1
4,7,4
–
0,0,21
0,0,6
2,3
14,10,1
5,2
2,3d
4,12
–
–
0,1
–
–
0,0,24
0,0,20
–
5,1
2,3d
6,11,3
–
1,1
1,1
–
–
–
–
–
–
–
0,1
–
1,1
2,2d
0,1
–
0,1
1,0d
–
1,1
1,2d
1,2
1,1
–
1,2
–
1,1
1,1
1,1
–
1,1
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,4
2,0d
3,2
1,1d
2,2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
10
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
1,4
2,0d
3,2
1,1d
2,1
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Příchod
Arrival
1,1
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
1,2
–
–
1,2
–
–
1,1
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
A
1,1
–
–
1,0
–
0,1
B
0,1
2,1d
1,0
–
–
–
1,1
2,1d
–
0,3d
1,1
–
–
–
–
–
0,1
0,1
–
0,3d
1,1
1,2
–
1,0
–
–
2,2
0,1
–
–
–
–
0,1
–
0,2d
0,1
0,1d
1,3
1,0d
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
1,2
–
0,1d
1,2
0,2d
0,1
–
–
–
–
1,3
1,0d
1,1
0,1
–
5,1
–
5,1
0,1
2,1
–
0,2
–
1,0
1,3
1,1
–
–
–
–
1,1
A
0,1
2,1
–
–
–
2,2
P
1,2
–
–
–
–
1,2
O
L
31. 12.
2012
1,1
O
O
G
I
C
K
Králík dom. – Moravský modrý
Oryctolagus cuniculus f. dom.
Králík dom. – Kuní
Oryctolagus cuniculus f. dom.
Králík dom. – velký světlý stříbřitý
Oryctolagus cuniculus f. dom.
Králík dom. – Český albín
Oryctolagus cuniculus f. dom.
1. 1.
2012
–
Á
O
T
Damani – Hyracoidea
Daman stromový
Dendrohyrax arboreus
Daman stepní
Heterohyrax brucei ESB
Daman kapský
Procavia capensis capensis ESB
A
I
C
K
Á
Z
A
H
R
–
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Sudokopytníci – Artiodactyla
Prase domácí – přeštické
Sus scrofa f. dom.
Prase savanové
Phacochoerus a. africanus ESB
Pekari páskovaný
Tayassu tajacu
Hrošík liberijský
Choeropsis l. liberiensis EN EEP
Velbloud dvouhrbý
Camelus ferus bactrianus
N
Lichokopytníci – Perissodactyla
Osel domácí
Equus asinus
Kiang východní
Equus kiang holdereri ISB
Kulan
Equus hemionus kulan EN EEP
Kůň domácí – pony shetlandský
Equus caballus
Kůň domácí - hucul
Equus caballus
Kůň domácí – hafling
Equus caballus
Zebra Chapmannova
Equus burchelli chapmanni
Nosorožec indický
Rhinoceros unicornis VU EEP
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
11
Lama huanako
Lama guanicoe
Lama vikuňa
Vicugna vicugna EEP
Žirafa Rothschildova
Giraffa c. rothschildi EN EEP
Kančil balabacký
Tragulus nigricans EN
Kabar pižmový
Moschus moschiferus VU
Muntžak malý
Muntiacus reevesi reevesi
Sambar ostrovní
Cervus timorensis VU
Wapiti kalifornský
Cervus elaphus nannodes
Buvolec běločelý
Damaliscus pygargus phillipsi ESB
Přímorožec šavlorohý
Oryx dammah EW EEP
Gazela džejran
Gazella s. subgutturosa VU
Antilopa jelení
Antilope cervicapra NT
Kamzík bělák
Oreamnos americanus
Goral tmavý
Nemorhaedus goral arnouxianus VU
Koza domácí – bílá krátkosrstá
Capra hircus
Koza domácí – holandská zakrslá
Capra hircus
Koza domácí – girgentánská
Capra hircus
Koza domácí – kamerunská
Capra hircus
Ovce domácí – gotlandská
Ovis aries
Ovce domácí – kamerunská
Ovis aries
Ovce domácí – skudde
Ovis aries
Ovce domácí – vřesovištní
Ovis aries
Ovce domácí – zušlechtěná šumavka
Ovis aries
1. 1.
2012
–
1,2d
1,4
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
–
–
–
3,0
–
–
–
0,1
0,1d
–
31. 12.
2012
1,2d
1,2
0,1d
3,0
1,0
0,1
0,1
–
–
1,2
1,1
–
–
0,1
–
1,0
2,4
1,1d
1,4
–
1,2,1
–
–
–
2,1
–
–
3,6,1
1,1d
3,5
2,2
4,2d
1,4
1,1d
–
5,4d
2,1
1,0
–
–
1,0
–
2,0
–
–
–
0,1
1,0d
–
–
–
–
–
1,2
5,0d
0,2
0,1d
2,2
1,2d
0,1
–
0,1
0,1
–
1,0
–
–
–
–
1,1d
0,1
–
–
–
–
–
–
1,2
5,0d
1,2
0,1d
3,3
0,1d
0,2
1,2
–
1,1
–
1,1
1,2
1,1
2,2d
0,1
6,5d
1,1
–
1,0d
–
–
1,0
–
–
–
–
–
–
1,1
–
1,1
1,2d
0,1
6,5d
-
2,3
3,0d
1,2
1,2d
2,1
–
1,3
1,3
–
2,1
–
1,0d
–
0,1
–
1,0
–
2,0
2,3
2,0d
3,2
1,2d
1,1
0,3
1,2
–
0,3
–
1,2
–
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
12
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
2,2
4,2d
3,3
0,1d
5,4d
2,1
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
31. 12.
2012
2,2
1,0d
1,1
–
–
–
0,1
0,1
1,0
–
–
1,1
–
–
–
–
0,1
–
–
0,1
–
1,0d
–
–
1,0d
1,1
–
–
–
–
–
0,2
0,1
–
0,1d
0,2
0,1d
1,3
1,4d
1,7d
1,4
Á
2,4
–
1,0
1,0
–
2,4
N
1,0
–
0,1
–
–
–
0,1d
1,1
0,1d
2,3
1,4d
–
1,7d
1,3
–
2,1d
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
2,1d
1,1
3,16
6,3d
–
–
–
2,5
1,11
6,3d
1. 1.
2012
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2012
–
1,1d
–
–
–
1,1d
–
-
Pštrosi – Struthioniformes
Pštros dvouprstý
Struthio camelus
1,1
–
–
–
–
1,1
Nanduové – Rheiformes
Nandu pampový
Rhea americana NT
1,2
–
–
1,0
–
0,2
G
0,1
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
O
–
Odchod
Depart.
–
1,0d
–
I
C
K
A
B
O
T
A
I
C
K
Á
Z
Ovce aljašská
Ovis dalli dalli
Pižmoň severní
Ovibos moschatus EEP
Tur domácí – český červenostrakatý skot
Bos taurus
Tur domácí – holštýnský skot
Bos taurus
Tur domácí – watusi
Bos taurus
Zubr evropský
Bison bonasus VU EEP
Nilgau pestrý
Boselaphus tragocamelus
Sitatunga západoafrická
Tragelaphus spekei gratus ESB
Kudu velký
Tragelaphus strepsiceros ESB
Nyala nížinná
Tragelaphus angasi ESB
Antilopa losí
Tragelaphus oryx
Bahnivec horský
Redunca fulvorufula
Voduška lečve
Kobus leche kafuensis VU ESB
1. 1.
2012
3,2
A
H
Ptáci – Aves – Birds
A
D
A
M
Ě
S
Tinamy – Tinamiformes
Tinama inambu
Rhynchotus rufescens
R
473 taxonů/taxa
1 754 jedinců/specimens
T
A
P
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
13
1. 1.
2012
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2012
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
0,1
–
–
–
1,1
–
1,0d
1,2
–
–
–
–
–
–
–
0,1
1,0
–
0,1
–
1,2d
–
1,0d
1,2d
1,0
–
1,1d
–
–
–
–
–
1,1
–
0,1
–
1,1d
1,0
–
1,1
–
0,1
–
1,0
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,1
0,1d
1,0
–
–
–
1,1
0,1
–
1,0
–
0,1d
0,1
1,1
0,1
–
0,1
–
1,1
1,1
0,1
–
–
–
1,2
1,1
2,3d
3,3
2,3d
1,1
5,5d
1,0
0,1
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
0,1d
–
–
3,3,3
1,1,3
–
–
–
–
1,1d
–
1,1
2,4d
3,3
2,3d
2,2
6,6d
1,0
1,1
1,1
–
1,0
–
1,2
1,2
–
–
0,1
–
1,1
1,1
0,1d
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1d
1,1
0,1d
1,1d
Kasuáři – Casuariformes
Emu hnědý
Dromaius novaehollandiae
Hrabaví – Galliformes
Tabon lesní
Alectura lathami
Guan modrohrdlý
Aburria pipile grayi
Hoko přilbový
Pauxi pauxi pauxi EN
Křepel šupinkatý
Callipepla squamata
Křepel kalifornský
Callipepla californica
Křepel Gambellův
Callipepla gambelli
Tetřívek obecný
Lyrurus tetrix
Páv korunkatý
Pavo cristatus
Bažant paví
Polyplectron b. bicalcaratum
Bažant bronzoocasý
Polyplectron c. chalcurum
Bažant bronzoocasý
Polyplectron c. scutulatum
Bažant palawanský
Polyplectron napoleonis VU EEP
Bažant Edwardsův
Lophura edwardsi CR EEP
Bažant vietnamský
Lophura hatinhensis EN ISB
Bažant bělochocholatý
Lophura leucomelanos hamiltoni
Bažant Crawfurdův
Lophura leucomelanos crawfurdi
Bažant Lewisův
Lophura nycthemera lewisi
Bažant stříbrný
Lophura nycthemera nycthemera
Bažant Berliozův
Lophura nycthemera berliozi
Bažant Jonesův
Lophura nycthemera jonesi
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
14
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
1,2
–
1,1d
–
1,0d
1,2
0,1d
1,0
–
–
–
–
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1d
1,0d
1,2
0,1d
1,0
1,0
–
–
–
1,1
–
2,1
1,0
–
2,1
–
–
–
1,0d
–
1,1d
–
1,0d
1,1
1,1d
2,1
1,1
–
–
–
–
1,1
2,4
1,0
–
–
1,0
2,4
4,3
–
1,4,2
0,0,2
6,5
–
4,2,2
0,0,2
1,1
–
–
–
2,1
1,2d
3,0
1,1d
1,1
2,4
1,2d
6,6
1,1d
-
3,3
1,1d
4,3
–
1,1,3
0,1,3
–
–
3,1,2
0,0,2
2,1
4,3
1,1d
5,3
2,3
0,1
2,1,1
2,1,1
–
2,3
2,4
2,4d
1,4
2,2d
2,6
4,0d
1,1
–
4,0,5
1,1,5
1,1
1,0
1,2,1
1,4,1
1,0
–
1,1
–
–
–
2,0
1,0
–
4,2
2,4d
1,2
2,2d
3,7
4,0d
2,1
2,1
–
0,1,1
0,0,1
1,2
2,4d
–
1,0d
–
1,0,4
0,0,4
–
–
–
–
1,1d
–
1,1d
–
O
Příchod
Arrival
0,1
O
L
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
P
L
Z
1,1
1,1d
1,1
3,5d
1,0d
A
Bažant Salvadorův
Lophura inornata inornata VU
Bažant sedlatý
Lophura swinhoii
Bažant Wallichův
Catreus wallichii VU
Bažant Humeové
Syrmaticus humiae humiae NT
Bažant mikado
Syrmaticus mikado NT
Bažant Elliotův
Syrmaticus ellioti NT
Bažant královský
Syrmaticus reevesii VU
Bažant tádžický
Phasianus colchicus bianchii
Bažant bělokřídlý
Phasianus colchicus chrysomelas
Bažant obojkový
Phasianus colchicus torquatus
Bažant amurský
Phasianus colchicus pallasi
Bažant korejský
Phasianus colchicus karpowi
Bažant tchajwanský
Phasianus colchicus formosanus
Bažant turkménský
Phasianus colchicus zarudnyi
Bažant zerafšanský
Phasianus c. zerafschanicus
Bažant perský
Phasianus colchicus persicus
Bažant sečuánský
Phasianus colchicus strauchi
Bažant kolchidský
Phasianus colchicus colchicus
Bažant kirgizský
Phasianus colchicus mongolicus
Bažant pestrý
Phasianus versicolor robustipes
Bažant pestrý
Phasianus versicolor versicolor
Bažant zlatý
Chrysolophus pictus
Satyr Temminckův
Tragopan temminckii
1. 1.
2012
1,1
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
15
Satyr Cabotův
Tragopan caboti VU ESB
Argus okatý
Argusianus argus NT ESB
Křepel korunkatý
Rollulus rouloul NT
Křepelka čínská
Coturnix chinensis
Křepelka černoprsá
Coturnix coromandelica
Křepelka harlekýn
Coturnix delegorguei
Křepelka křovinná
Perdicula asiatica
Křepelka madagaskarská
Margaroperdix madagarensis
Frankolín obecný
Francolinus francolinus
Frankolín žlutokrký
Francolinus leucoscepes
Frankolín rudohrdlý
Francolinus afer
Frankolín chocholatý
Francolinus sephaena
Koroptev fokienská
Arborophila gingica NT
Koroptev hnědoprsá
Arborophila brunneopectus
Koroptev sumaterská
Arborophila sumatrana
Koroptev polní
Perdix perdix perdix
Orebice chukar
Alectoris chukar
Orebice skalní
Alectoris barbara barbara
Kur cejlonský
Gallus lafayetti
Kur Sonneratův
Gallus sonneratii
Kur bankivský
Gallus gallus gallus
Kur bankivský
Gallus gallus jabouillei
Kur domácí – sumatránka
Gallus gallus f. dom.
1. 1.
2012
1,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
2,6
3,0d
4,4
5,4d
1,0
1,1
–
1,1
–
3,1,1
2,2,1
0,1
0,3d
2,1
–
–
1,0
–
2,2
3,3d
3,2
5,4d
-
6,1
6,5,1
4,5
1,1d
3,3
7,8d
1,0
–
3,8,1
–
0,0,1
2,3,1
1,0d
0,3,1
–
1,3d
–
1,1
–
–
–
–
–
6,3
6,8,1d
4,2
1,1d
3,2
7,8d
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
2,0d
0,1
0,1
–
–
1,0
–
–
–
–
0,1
2,0d
0,1
2,2
–
–
–
–
2,2
2,2
–
–
1,1
–
–
–
1,0d
1,0
–
1,1d
–
1,1
0,1d
0,1
2,5
1,1d
–
–
–
0,2
1,1
0,1
–
–
1,2d
–
1,1
2,3d
1,2
0,1
–
–
0,1
–
-
1,1
1,1d
1,2
1,0
–
1,0
–
1,0
0,1
–
1,1
–
–
–
1,0d
–
1,0d
–
0,1
2,1d
1,1
1,0d
1,1
1,2
–
0,0,1
0,0,1
–
1,2
1,5
–
–
1,0
–
0,5
–
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
16
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,4
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
1,1
O
1,0
–
–
–
1,0
-
O
1,2
–
–
1,1
–
0,1
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,2
–
1,0
–
–
2,2
18,21,2
7,9d
–
4,8,8
3,3,5
–
3,9d
16,17,5
10,18d
–
–
0,1
–
–
–
–
–
5,4
5,4,3d
2,2
2,2
–
–
–
2,2
1,0
–
–
–
1,0
0,0,4
–
–
–
1,0,4
2,0
0,2
–
–
–
2,2
–
3,1
–
–
–
3,1
1,2
–
–
–
–
1,2
1,1
–
–
–
–
1,1
2,2
–
–
1,0
–
1,2
1,0
–
–
–
–
1,0
3,4
1,1d
0,1
–
4,1,5
–
–
4,0,2d
–
3,5
5,1d
-
A
–
0,0,3
0,0,2d
0,1
1,0
2,1
1,0
–
3,3
1,0d
L
L
G
I
C
K
Á
Kur domácí – kočinka zakrslá
Gallus gallus f. dom.
Kur domácí – antwerpský vousáč černý
Gallus gallus f. dom.
Kur domácí – novoanglická bojovnice
Gallus gallus f. dom.
Kur domácí – welsumka zakrslá
Gallus gallus f. dom.
Kur domácí – brahmánka
Gallus gallus f. dom.
O
1. 1.
2012
1,5
A
B
Tučňáci – Sphenisciformes
Tučňák Humboldtův
Spheniscus humboldti VU EEP
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
Veslonozí – Pelecaniformes
Pelikán bílý
5,5
Pelecanus onocrotalus
5,4,3d
Pelikán rudohřbetý
2,2
Pelecanus rufescens ESB
Pelikán australský
–
Pelecanus conspicillatus
Kormorán černobílý
–
Phalacrocorax m. melanoleucos ESB
Kormorán velký
1,0
Phalacrocorax carbo sinensis
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
Z
1,2
1,0d
P
Brodiví – Ciconiiformes
Bukáček malý
Ixobrychus minutus
Volavka proměnlivá
Butorides striatus
Volavka popelavá
Ardea cinerea
Volavka obrovská
Ardea goliath ESB
Volavka červená
Ardea purpurea manilensis
Volavka nádherná
Ardeola speciosa
Volavka rusohlavá
Bubulcus ibis
Volavka pobřežní
Egretta schistacea
Volavka stříbřitá
Egretta garzetta
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
17
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
1,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
2,0
1,1
–
–
–
2,2
–
1,2,1
0,0,1
1,2
–
–
–
–
4,5
1,3d
2,2
–
–
0,1
–
0,0,1
0,1,1
–
1,0d
–
2,0
–
–
–
1,0d
6,6
4,2d
2,0
3,3
1,0
–
–
4,3
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1
0,1
–
1,0
–
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,0
–
–
–
–
–
–
0,1d
–
1,1
0,1d
3,1
0,1d
–
–
–
–
5,5
–
0,0,1
0,0,1
–
6,4
1,1
–
–
–
–
1,1
0,4
0,1d
2,2,3
1,0
–
0,1
–
0,1
–
–
–
1,3
0,1d
2,3,3
7,3,1
–
1,0,3
3,1,3
–
5,2,1
1,0
–
–
–
–
1,0
Kvakoš noční
Nycticorax nycticorax nycticorax
Kvakoš rezavý
1,1
Nycticorax caledonicus manillensis
Kolpík africký
4,5
Platalea alba
1,3d
Ibis hnědý
2,2
Plegadis falcinellus
Ibis madagaskarský
1,1
Lophotibis cristata urschi NT
Ibis posvátný
6,7
Threskiornis aethiopicus
4,2d
Ibis australský
–
Threskiornis molucca
Ibis černohlavý
–
Threskiornis melanocephalus
Kladivouš africký
1,1
Scopus umbretta umbretta ESB
Čáp bílý
1,1
Ciconia ciconia
Čáp bělokrký
2,0
Ciconia episcopus episcopus
Zejozob africký
1,1
Anastomus anastomus
Marabu africký
0,2
Leptoptilos crumeniferus ESB
Nesyt africký
3,1
Mycteria ibis ESB
0,1d
Plameňáci – Phoenicopteriformes
Plameňák růžový
5,5
Phoenicopterus ruber roseus
Plameňák chilský
6,4
Phoenicopterus chilensis NT
Vrubozobí – Anseriformes
Husovec stračí
Anseranas semipalmata
Husička stromová
Dendrocygna arborea VU
Husička dvoubarvá
Dendrocygna bicolor
Husička vdovka
Dendrocygna viduata
Husička podzimní
Dendrocygna autumnalis
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2012
3,1
18
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
2,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,2
–
–
–
–
1,2
1,1
–
–
–
–
1,1
2,2
–
0,0,10
1,0
0,0,10
1,2
Á
1,1
–
–
0,1
–
1,0
A
1,1
–
–
–
–
1,1
B
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
1,0
–
0,1
1,2
–
0,1,3
0,0,3
–
1,3
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
1,1
–
1,0
–
1,2
2,2
1,1d
1,1
1,0
1,1,1
0,1,1
–
–
–
1,0
1,0d
–
2,2
2,1d
1,1
1,0
0,1
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
2,2
–
1,0
–
–
3,2
1,1
–
–
–
–
1,1
0,1
–
–
–
–
0,1
1,1
–
–
1,1
–
-
–
1,1d
2,3
1,1d
–
–
–
–
–
2,2,1
0,0,1
–
1,1d
1,1d
3,4
2,2d
O
O
L
O
G
I
C
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Husička malá
Dendrocygna javanica
Pižmovka ostruhatá
Plectropterus g. gambensis
Pižmovka hřebenatá
Sarkidiornis melanotos melanotos
Husa velká
Anser anser
Husa domácí-česká
Anser anser f. dom.
Husa labutí
Anser cygnoides VU
Husa malá
Anser erythropus VU
Husa polní
Anser fabalis
Husa běločelá
Anser albifrons
Husa indická
Anser indicus
Berneška rudokrká
Branta ruficollis EN
Berneška havajská
Branta sandvicensis VU
Husa kuří
Cereopsis novaehollandiae
Husice rezavá
Tadorna ferruginea
Husice šedohlavá
Tadorna cana
Husice královská
Tadorna radjah radjah
Husice australská
Tadorna tadornoides
Husice rajská
Tadorna variegata
Husice modrokřídlá
Cyanochen cyanoptera VU
Husice andská
Chloephaga melanoptera
Husice magelánská
Chloephaga picta picta
Husice orinocká
Neochen jubatus NT
Husice nilská
Alopochen aegyptiacus
1. 1.
2012
2,2
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
19
Husička hřívnatá
Chenonetta jubata
Labuť černá
Cygnus atratus
Labuť zpěvná
Cygnus cygnus
Labuť velká
Cygnus olor
Kachna madagaskarská
Anas melleri EN EEP
Kachna proužkovaná
Anas superciliosa rogersii
Kachna skvrnozobá
Anas p. poecilorhyncha
Kachna čínská
Anas zonorhyncha
Kachna žlutozobá
Anas undulata
Kachna černá
Anas sparsa sparsa
Kachna filipínská
Anas luzonica VU
Kachna laysanská
Anas laysanensis CR
Kachna havajská
Anas wyvilliana EN
Kachna bronzokřídlá
Anas specularis NT
Kopřivka obecná
Anas strepera strepera
Čírka srpoperá
Anas falcata NT
Čírka obecná
Anas crecca crecca
Čírka modrá
Anas querquedula
Čírka sibiřská
Anas formosa VU
Čírka Bernierova
Anas bernieri EN ISB
Čírka australasijská
Anas gibberifrons
Čírka popelavá
Anas capensis
Kachna kaštanová
Anas castanea
1. 1.
2012
2,2
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
2,2
2,0
0,1
–
–
–
2,1
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,0d
2,3
–
–
–
–
1,1
–
1,0
–
1,0d
2,4
–
1,1d
1,2
0,2
–
–
–
–
–
–
–
0,2
1,1d
1,2
1,2
–
–
–
–
1,2
1,2
–
–
–
–
1,2
1,1
–
–
–
–
1,1
2,3
0,3d
5,5
2,0d
0,1
–
–
1,1
–
1,1
–
–
–
1,1
–
0,1
–
1,2
0,3d
6,6
2,0d
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
1,0
0,1
2,2
–
1,0
–
2,2
–
–
–
–
1,0d
–
2,2
1,0d
2,2
2,1
1,0d
1,1
0,1
1,3,4
0,0,4
–
–
–
–
–
3,5
1,0d
1,1
2,2
1,2
–
1,0
–
2,4
1,1
–
–
–
–
1,1
6,3
1,0d
1,1
–
–
–
–
–
0,1
1,0
0,1d
–
5,2
1,1d
1,0
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
20
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
31. 12.
2012
1,1
1,0d
1,0d
1,1
4,1
–
–
–
–
4,1
–
0,1d
1,0
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1d
1,0
1,1
0,1
–
0,1
0,1
1,0
0,1
1,0
–
–
–
1,1
1,1
–
1,1,3
–
1,1
1,0d
3,2
0,1d
2,1
0,1d
1,0
–
–
–
0,1
1,0d
–
–
–
0,2
–
–
–
–
–
0,1d
–
–
1,0d
–
1,1,3
1,0d
1,1
1,0d
2,0
1,1d
2,1
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
0,1
–
–
–
1,1
1,2
1,2d
2,2
–
–
–
–
–
–
–
0,1d
–
1,2
1,1d
2,2
1,1
0,1
–
–
–
1,2
1,1
1,0d
3,1
–
–
–
–
3,3
–
–
–
1,1
1,0d
6,4
1,0
1,2
–
–
–
2,2
A
1,0
0,1
–
–
–
1,1
P
0,1
–
–
0,1
–
-
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Čírka skořicová
Anas cyanoptera
Čírka žlutozobá
Anas flavirostris
Ostralka žlutozobá
Anas georgica spinicauda
Ostralka štíhlá
Anas acuta acuta
Ostralka bělolící
Anas bahamensis
Kachna puna
Anas versicolor puna
Kachna pestrá
Anas versicolor versicolor
Čírka rudozobá
Anas erythrorhyncha
Čírka tečkovaná
Anas punctata
Hvízdák euroasijský
Anas penelope
Hvízdák chilský
Anas sibilatrix
Lžičák pestrý
Anas clypeata
Lžičák novozélandský
Anas rhynchotis variegata
Lžičák tečkovaný
Anas platalea
Čírka úzkozobá
Marmaronetta angustirostris VU
Kachna vlasatá
Lophonetta s. specularioides
Polák velký
Aythya ferina
Polák kaholka
Aythya marila
Polák chocholačka
Aythya fuligula
Polák malý
Aythya nyroca NT
Polák australský
Aythya australis
Polák novozélandský
Aythya novaeseelandiae
Polák dlouhozobý
Aythya valisineria
1. 1.
2012
1,1
1,0d
–
1,0d
1,1
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
21
Polák Baerův
Aythya baeri CR ESB
Zrzohlávka rudozobá
Netta rufina
Polák peposaka
Netta peposaca
Hohol severní
Bucephala clangula
Morčák bílý
Mergus albellus
Kajka mořská
Somateria molissima molissima
Pižmovka bělokřídlá
Cairina scutulata EN ESB
Čírka rezavohřbetá
Calonetta leucophrys
Kachnička mandarinská
Aix galericulata
Kachnička karolinská
Aix sponsa
Kachnice
Oxyura jamaicensis
Kachnice africká
Oxyura maccoa
1. 1.
2012
1,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
1,1
1,1
1,0d
4,2
1,0d
1,1
–
–
–
–
–
–
0,1
–
–
–
–
–
1,1
1,0d
4,1
1,0d
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,2
–
–
–
–
1,2
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
4,2
4,2,3d
1,1
0,1
1,0
1,0
–
–
–
0,1
–
4,3
4,2,3d
1,0
–
1,1
–
0,1
–
1,0
0,3
–
–
–
–
0,3
2,1
0,2
–
2,0
–
0,3
–
1,0
–
–
–
1,0
–
1,1
–
–
–
1,1
–
0,1d
3,0
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1d
3,0
–
0,2d
–
1,0d
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,2d
1,0d
1,1
1,1
–
–
1,0
–
0,1
1,0
–
–
–
–
1,0
Dravci – Falconiformes
Kondor havranovitý
Coragyps atratus
Kondor krocanovitý
Cathartes aura
Kondor královský
Sarcoramphus papa ESB
Jestřáb lesní
Accipiter gentilis gentilis
Orel volavý
Aquila clanga VU
Orel křiklavý
Aquila pomarina pomarina
Orel stepní
Aquila nipalensis
Káně rudoocasá
Buteo jamaicensis borealis
Včelojed lesní
Pernis apivorus apivorus
Pilich šedý
Circus cyaneus cyaneus
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
22
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
–
–
–
0,1
–
–
–
–
1,1d
–
3,2
1,1d
0,1
0,1
1,0
–
–
–
1,1
1,1
0,1
–
0,1
–
1,1
3,1
4,1d
1,1
1,0d
2,1
–
0,1,1
0,0,1
–
–
–
–
1,0d
–
–
–
–
–
2,2
5,1d
1,1
1,0d
2,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
0,1
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,2
–
–
0,1
–
1,1
2,3,1
–
3,2,6
1,0,6
0,1,1
4,4
1,1
–
0,0,3
0,0,1
–
1,1,2
1,0
–
–
1,0
–
-
6,4,1
8,2d
–
2,0,10
1,2,11
–
1,0d
6,2
9,2d
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
3,5
1,0
–
–
–
0,1,1
0,0,1
–
0,1d
–
0,1
–
–
–
1,2
0,2d
1,2
1,0d
0,1
C
4,3
I
31. 12.
2012
2,2
G
Odchod
Depart.
–
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
O
K
Á
Sup bělohlavý
Gyps fulvus fulvus ESB
Sup kapucín
Necrosyrtes monachus
Čimango falklandský
Phalcoboenus australis NT
Poštolka obecná
Falco tinnunculus
Poštolka vrabčí
Falco sparverius
1. 1.
2012
2,2
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Bahňáci – Charadriiformes
Pisila čáponohá
1,1
Himantopus himantopus himantopus
Tenkozobec opačný
3,5
Recurvirostra avosetta
Dytík kapský
0,2
Burhinus capensis
0,1d
Dytík úhorní
1,1
Burhinus oedicnemus
1,0d
Dytík velký
–
Burhinus grallarius
A
Krátkokřídlí – Gruiformes
Seriema rudozobá
Cariama cristata
Jeřáb královský
Balearica regulorum gibbericeps EN
Jeřáb bělošíjí
Grus vipio VU EEP
Jeřáb Antigonin
Grus antigone antigone VU
Jeřáb mandžuský
Grus japonensis EN EEP
Jeřáb panenský
Anthropoides virgo
Chřástal polní
Crex crex
Chřástal žlutozobý
Limnocorax flavirostra
Slípka zelenonohá
Gallinula chloropus
Drop senegalský
Eupodotis senegalensis
Perepel černohrdlý
Turnix suscitator
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
23
Čejka běločelá
Antibyx armatus
Čejka chocholatá
Vanellus vanellus
Čejka korunkatá
Vanellus coronatus
Čejka senegalská
Vanellus senegallus
Čejka laločnatá
Vanellus miles miles
Kulík písečný
Charadrius hiaticula
Kulík třípásý
Charadrius tricollaris
Kulík africký
Charadrius pecuarius
Sluka lesní
Scolopax rusticola
Vodouš rudonohý
Tringa totanus
Jespák bojovný
Philomachus pugnax
Racek šedohlavý
Larus cirrocephalus poliocephalus
Racek chechtavý
Larus ridibundus
1. 1.
2012
1,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
–
–
1,0
–
-
2,2
–
–
0,1
–
2,1
2,2
–
0,1
–
1,1
1,1
–
0,2
–
0,1d
–
2,2
0,1d
2,0
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
–
–
1,0
–
-
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
2,2
–
–
1,0
–
1,2
7,5
–
1,0,3
1,0,3
–
7,5
3,3
–
–
1,0
–
2,3
6,2
–
–
1,1
–
5,1
2,3
–
0,0,1
0,0,1
–
2,3
4,3
1,1d
–
1,0d
2,0
–
0,4,1
0,1,1
–
4,6
0,0,1
–
–
–
–
–
–
–
0,0,1
1,0d
2,0
–
4,3d
–
7,4,1
11,2d
-
Stepokuři – Pterocliformes
Stepokur hnědobřichý
Pterocles exustus erlangeri
Měkkozobí – Columbiformes
Holub doupňák
Columba oenas oenas
Holub hřivnáč
Columba p. palumbus
Holub bělolící
Columba vitiensis griseogularis
Holub růžový
Nesoenas mayeri EN EEP
Holub kukaččí
Macropygia unchall
Holub filipínský
Macropygia tenuirostris
Holoubek skořicový
Columbina talpacoti
8,5
7,2d
1,0
–
5,3,4
–
–
2,1,3
0,2d
1,0
1,1
–
–
1,0
–
0,1
–
1,1
–
–
–
1,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
24
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
–
–
2,2,13
1,1,1
–
4,1
0,2
4,11
1,1d
2,3,17
0,0,2d
1,1
–
–
–
–
–
2,1,7
0,0,4
–
–
–
0,1
–
–
–
0,1
–
–
1,2,3
0,0,1
–
1,0
0,0,1
0,0,1
0,1
–
2,1,1
1,0,1
1,1
–
–
–
0,3d
–
–
1,0
1,0
–
3,1,6
–
1,2,6
1,0,2
1,0d
1,1,3
–
0,0,2
–
2,3,1
0,0,2
2,0d
1,0,1
2,1
–
–
5,7,3
1,1d
0,1
O
1,3
B
–
1,1
1,0d
3,3
10,6d
3,2
3,1,6d
4,1
3,3,5d
1,3
A
–
Á
0,1
K
–
C
0,2
I
31. 12.
2012
1,2
G
Odchod
Depart.
0,1
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
T
N
8,2
3,5,1d
4,3,2
A
I
–
–
–
1,1
S
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1d
0,2d
Á
Z
A
H
R
A
D
A
–
1,0d
–
1,1d
1,0,1
1,1d
–
K
1,0
–
1,1d
–
2,2
4,0d
6,4
1,6d
1,1
0,1d
2,2
1,0d
4,2,3
4,6,11d
2,2,2
2,2d
1,1
0,0,1d
2,5
1,1d
1,1
C
M
Ě
T
A
P
L
Z
Holoubek modrohlavý
Turtur brehmeri
Hrdlička damarská
1,0
Streptopelia c. capicola
1,0d
Hrdlička vínorudá
7,12
Streptopelia tranquebarica humilis 9,5d
Hrdlička čínská
4,4,7
Streptopelia chinensis chinensis
3,1,4d
Hrdlička cejlonská
1,3
Streptopelia chinensis suratensis
4,4,5d
Hrdlička východní
1,3
Streptopelia o. orientalis
Hrdlička divoká
3,6
Streptopelia t. turtur
1,1d
Hrdlička temná
0,2
Streptopelia lugens
Hrdlička madagaskarská
8,3
Streptopelia picturata picturata
3,5,1d
Hrdlička senegalská
3,1
Streptopelia s. senegalensis
Hrdlička bělokřídlá
1,3
Zenaida asiatica
4,0d
Hrdlička sokorská
5,6
Zenaidura graysoni EW EEP
1,3d
Holoubek kapský
–
Oena capensis capensis
0,1d
Holub nikobarský
3,2
Caloenas nicobarica NT
Holub krvavý
2,2
Gallicolumba luzonica NT ESB
1,4,7d
Holub Bartlettův
4,2
Gallicolumba criniger VU ESB
1,1d
Holub zlatoprsý
1,1
Gallicolumba rufigula
2,0,1d
Holub celebeský
2,3
Gallicolumba tristigmata bimaculata
Holub wonga
–
Leucosarcia melanoleuca
Korunáč chocholatý
1,1
Goura cristata VU ESB
Holub zelenokřídlý
1,1
Chalcophaps indica indica
Holub chocholatý
–
Ocyphaps lophotes
1,1d
Holub bronzokřídlý
–
Phaps chalcoptera
0,2d
Příchod
Arrival
–
O
1. 1.
2012
1,3
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
25
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
Holoubek diamantový
Geopelia cuneata
Holoubek pruhovaný
Geopelia striata
Holoubek timorský
1,1
Geopelia maugei
Holub zlatočelý
1,1
Ptilinopus aurantiifrons
0,1d
Holub černotemenný
2,3
Ptilinopus melanospila
0,1d
Holub malovaný
2,3,1
Ptilinopus pulchellus
1,0d
Holub královský
1,1
Ptilinopus regina flavicollis
Holub nádherný
2,2
Ptilinopus superbus
1,1d
Holub vínokrký
1,1
Ptilinopus porphyrea
Holub papouščí
2,2
Treron vernans
Holub africký
1,1
Treron calva
Holub dvoubarvý
5,3
Ducula bicolor
1,0,1d
Holub kovový
1,1
Ducula aenea paulina
Holub podkovní
–
Ducula carola
Holub domácí – anglický pávík
1,1,4
Columba livia f. dom.
Holub domácí – česká čejka
1,1,3
Columba livia f. dom.
Holub domácí – český stavák
1,3,1
Columba livia f. dom.
Holub domácí – rakovnický kotrlák žl. s. 1,0
Columba livia f. dom.
Holub domácí – norimberský skřivan 3,3,3
Columba livia f. dom.
Holub domácí – jeptiška černá
0,1
Columba livia f. dom.
Holub domácí – prácheňský káník
3,3,2
Columba livia f. dom.
Holub domácí – orientální racek
1,1,1
Columba livia f. dom.
Holub domácí – budapešťská straka
1,1
Columba livia f. dom.
Příchod
Arrival
4,3
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
1,0
Odchod
Depart.
–
–
–
0,1
–
31. 12.
2012
3,3
1,1d
1,0
–
0,0,3
0,0,2
–
1,1,1
–
–
1,0
–
–
3,1,1
0,0,1
–
0,1,2
–
–
0,0,1
0,1d
–
1,1
1,0d
–
1,2,2d
–
0,1
0,1d
3,3
1,1d
2,2,1
1,1,2d
1,1
–
0,1,2
0,0,2
–
–
1,0,1
0,0,1
–
2,3
1,1d
2,1
1,0
–
1,0
–
2,2
–
–
–
–
1,1
–
1,0,5
0,0,4
0,1
–
–
–
1,1d
–
5,2,1
2,1,1d
1,2
2,0
–
–
–
2,0
–
2,0,5
0,0,5
0,0,2
3,1,2
–
0,0,1
0,0,1
–
1,1,3
–
0,0,1
0,1,1
–
1,2,1
–
–
–
–
1,0
–
–
2,2,3
–
1,1
–
–
–
–
0,1
–
0,0,3
2,1
0,0,1
2,2,3
–
–
1,0,1
–
0,1
–
–
1,0
–
0,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2012
–
1,1d
1,1
26
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2012
0,0,4
–
–
0,0,1
0,0,3
1,2
–
0,1
–
1,1
0,2
–
–
–
0,2
–
–
–
–
Á
–
–
–
–
–
–
–
1,0
0,1d
0,2d
-
–
1,0
–
1,0
O
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1d
–
1,1
2,0d
2,2,2d
-
–
–
–
–
–
–
–
1,2d
–
1,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1
–
–
–
1,1
1,1d
1,0d
3,3,1d
3,3
10,4d
2,0d
1,0d
-
0,1
–
–
–
1,1
A
1,1
0,0,10
0,0,8
–
1,1,2
P
1,1
–
1,1
–
2,1
O
O
1. 1.
2012
L
O
G
I
C
K
A
B
T
A
N
I
K
Á
1,1d
1,2d
3,3
C
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Papoušci – Psittaciformes
Lori žlutoskvrný
–
Trichoglossus chlorolepidotus
Lori vlnkovaný
–
Trichoglossus johnstoniae NT ESB
Kakadu filipínský
–
Cacatua haematuropygia CR EEP
Amazoňan modročelý
–
Amazona aestiva xanthopteryx
0,1d
Amazoňan oranžokřídlý
–
Amazona amazonica amazonica
0,2d
Ara ararauna
1,0
Ara ararauna
Ara vojenský
1,1
Ara militaris mexicana VU ESB
2,0d
Papoušek patagonský
–
Cyanoliseus patagonus
2,2,2d
Pyrura skalní
–
Pyrrhura rupicola sandiae
1,1d
Pyrura modročelý
–
Pyrrhura picta picta
1,1d
Papoušek mniší
1,2
Myiopsitta monachus
Vaza malý
3,3
Coracopsis nigra
Vaza velký
0,1
Coracopsis vasa
1,1d
Papoušek šedý
–
Psittacus erithacus VU
1,0d
Papoušek hnědohlavý
–
Poicephalus cryptoxanthus tanganyikae 3,3,1d
Papoušík šedohlavý
1,2
Agapornis cana
10,4d
Papoušík oranžohlavý
–
Agapornis p. pullarius
2,0d
Amazonek černotemenný
–
Pionites m. melanocephala
1,0d
Latam vlaštovčí
2,3
Lathamus discolor EN
Kakariki žlutočelý
1,0
Cyanoramphus auriceps NT
Kakariki rudočelý
–
Cyanoramphus novaezelandiae VU
Papoušek Bourkův
2,1
Neophema bourkii
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
27
Papoušek modrohlavý
Neophema splendida
Papoušek vlnkovaný
Melopsittacus undulatus
Papoušek nádherný
Polytelis swainsonii
Alexandr malý
Psittacula krameri krameri
Nestor kea
Nestor notabilis VU ESB
1. 1.
2012
–
Příchod
Arrival
1,1
Narozeno
Birth
0,0,10
Úhyn
Death
0,0,5
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
1,1,5
–
2,3
–
–
–
2,3
–
1,1
–
–
–
1,1
–
1,1d
–
–
–
–
–
1,0
–
–
–
1,1d
1,0
–
–
–
–
0,2
–
0,0,2
0,0,1
1,0
2,1,1
–
–
1,0
–
0,1
–
–
–
–
1,1
–
0,1
–
–
1,2
–
1,1
–
–
2,2
1,0d
5,2,4
0,1
–
0,0,3
–
5,3,1
3,1
1,0d
–
–
1,0
–
2,1
1,0d
–
5,1
–
1,0
–
4,1
4,2
3,0,2d
0,2
–
–
0,1
–
–
–
1,1
–
–
–
–
1,0d
–
0,2d
–
3,1
3,0,2d
0,2d
1,1
3,1
–
–
–
–
3,1
1,1
–
–
–
–
1,1
0,2
1,0
–
–
–
1,2
Kukačky – Cuculiformes
Kukačka koel
0,2
Eudynamys scolopacea mindanaoensis
Kukačka guira
3,1
Guira guira
Turako fialový
1,1
Musophaga violacea ESB
Turako červenokorunkatý
1,1
Tauraco erythrolophus ESB
Turako chocholatý
1,1
Tauraco persa buffoni
Turako bělolící
1,1
Tauraco leucotis
1,0d
Myšáci – Coliiformes
Myšák hnědokřídlý
Colius striatus mombassicus
Myšák dlouhoocasý
Urocolius macrourus
Sovy – Strigiformes
Sova pálená
Tyto alba
Sova pálená
Tyto alba guttata
Kalous ušatý
Asio otus otus
Výr velký
Bubo bubo bubo
Výr africký
Bubo africanus
Sovka bubuk
Ninox boobook
Výreček malý
Otus scops
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
28
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
1,0
0,1
–
–
1,2,1
1,0d
–
–
1,1
–
–
1,1d
1,2
5,3d
1,1
1,1d
2,1
1,1d
1,0
3,1d
0,1
–
–
–
1,1
3,1d
1,0
1,0
–
–
–
2,0
0,1
1,2d
–
1,0
–
–
2,0
–
–
1,1d
–
–
1,1
0,1d
2,0
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
0,2
–
–
–
1,2
1,1
1,1d
1,0
1,0d
0,0,18
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,2
–
1,1
1,1d
1,0
1,0d
0,0,16
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
3,2
4,0d
1,1
3,2d
–
–
–
2,0
–
–
–
–
–
0,1
–
–
–
1,2
4,0d
1,1
3,2d
0,1
–
–
–
–
–
–
–
0,1
0,1
0,0,2
0,0,2
–
Á
2,2,1
K
–
C
2,2
4,3d
1,0
1,1d
2,1
I
31. 12.
2012
1,1
G
Odchod
Depart.
–
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
O
Výreček filipínský
Otus megalotis
Sýček obecný
Athene noctua
Sova králičí
Speotyto cunicularia
Puštík obecný
Strix aluco aluco
1. 1.
2012
1,1
A
Lelkové – Caprimulgiformes
Lelkoun soví
Podargus strigoides
B
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
3,3
5,3d
L
Z
3,2
5,3d
0,1d
-
P
–
0,1d
0,1
A
Šplhavci – Piciformes
Tukan rudozobý
Ramphastos tucanus tucanus
Arasari černohrdlý
Pteroglossus aracari atricollis
Vousák senegalský
Lybius dubius
O
Srostloprstí – Coraciiformes
Zoborožec hvízdavý
Ceratogymna f. fistulator
Toko rudozobý
Tockus erythrorhynchus
Zoborožec rýhozobý
Penelopides panini panini EN EEP
Zoborožec kaferský
Bucorvus leadbeateri VU ESB
Dudek chocholatý
Upupa epops ESB
Dudkovec stromový
Phoeniculus purpureus
Mandelík dlouhoocasý
Coracias caudata
Vlha nubijská
Merops nubicus nubicus
Vlha pestrá
Merops apiaster
Ledňáček zelenohlavý
Todiramphus chloris
Ledňák obrovský
Dacelo novaeguineae
Ledňák modrokřídlý
Dacelo leachii
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
29
Vousák modrolící
Megalaima asiatica davisoni
Vousák šedolící
Psilopogon pyrolophus
Krutihlav obecný
Jynx torquilla
Strakapoud velký
Dendrocopos major pinetorum
Žluna větší
Picus flavinucha mystacalis
Pěvci – Passeriformes
Tyran bentevi
Pitangus sulphuratus
Jiřička obecná
Delichon urbica
Vlaštovka obecná
Hirundo rustica
Skřivan ouškatý středoasijský
Eremophila alpestris ssp. brandti
Konipas bílý
Motacilla alba
Bulbul černohlavý
Pycnonotus atriceps
Bulbul oranžohrdlý
Pycnonotus dispar
Bulbul rudouchý
Pycnonotus jocosus jocosus
Bulbul čínský
Pycnonotus sinensis sinensis
Bulbul dvouskvrnný
Pycnonotus b. bimaculatus
Bulbul dvouskvrnný
Pycnonotus b. tenggerensis
Bulbul žlutořitný
Pycnonotus goiavier analis
Bulbul čárkovaný
Pycnonotus leucogrammicus
Bulbul zahradní
Pycnonotus barbatus inornatus
Bulbul zahradní
Pycnonotus barbatus layardi
Bulbul šupinkový
Pycnonotus cafer
Bulbul sundský
Pycnonotus squamatus NT
1. 1.
2012
0,0,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
-
–
0,1d
0,0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1d
0,0,1
1,0
1,0
–
1,0
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
2,2
1,0d
0,0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
2,2
1,0d
0,0,1
1,1
–
–
1,1
–
-
1,1
–
–
0,1
–
1,0
0,0,1
1,1
–
–
–
1,1,1
2,5
4,2,7d
3,2
–
–
–
–
–
0,1
–
–
2,5
4,2,7d
3,3
0,1
1,2,5d
1,0
–
–
–
–
–
–
0,1d
–
–
0,1
1,1,5d
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
–
–
1,0
–
-
0,1
–
–
–
–
0,1
2,2
–
–
1,0
–
1,2
4,3
4,3,3d
1,2
7,7,17d
2,3,1
3,1d
1,0
–
1,3,1
0,0,1
–
–
–
–
1,2d
–
0,1
–
–
–
–
1,0d
–
4,4
5,5,3d
1,2
7,7,17d
2,3,1
2,1d
1,0
0,1
–
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
30
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
0,1
–
1,2d
–
2,3
8,6,1d
-
I
–
–
–
2,0
Á
–
–
–
–
–
1,0,3
0,0,2
–
0,1d
2,1,1
A
–
–
–
–
–
–
–
–
2,2d
1,1
O
N
2,5
7,4,1d
0,1
1,0
–
–
–
–
2,0
–
–
0,1d
1,1
B
–
K
1,0,1
C
–
G
Odchod
Depart.
–
O
Úhyn
Death
0,1
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
T
A
–
2,2d
1,1
–
31. 12.
2012
2,3
2,2,4d
2,1,1
O
2,3
8,9,2d
0,3
–
0,1,4
0,0,4
0,1
1,0
–
–
–
2,3
8,9,2d
1,3
1,2
–
–
–
–
1,2
0,2
–
–
–
–
0,2
0,1
2,0
–
1,0
–
1,1
2,0
1,2d
2,2,1
0,1d
1,1
–
–
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
–
2,0
1,2d
2,2
0,1d
1,1
–
1,1
–
–
–
1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
0,4
–
–
0,1
–
0,3
A
1,1
1,0
–
1,1
–
1,0
P
2,1
–
–
1,0
–
1,1
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Bulbul arabský
Pycnonotus xanthopygos
Bulbul bělolící
Pycnonotus leucotis
Bulbulčík bělohlavý
Hypsipetes leucocephalus
Bulbulec šedolící
Alophoixus bres
Brkoslav severní
Bombycilla garrulus
Sýkavka Hardwickova
Chloropsis hardwickii
Ťuhýk dlouhoocasý
Lanius cabanisi
Drozdec plavý
Mimus gilvus gilvus
Drozd stračí
Copsychus saularis
Drozd černoprsý
Turdus dissimilis
Drozd východní
Turdus hortulorum
Drozd zpěvný
Turdus philomelos philomelos
Drozd kvíčala
Turdus pilaris
Drozd Dohertyův
Zoothera dohertyi NT ESB
Drozd sibiřský
Zoothera sibirica sibirica
Drozd oranžohlavý
Zoothera citrina melli
Drozdík běločapkový
Cossypha albicapilla
Slavík kaliopa
Erithacus calliope
Slavík modráček
Erithacus svecicus cyanecula
Skalník modrý
Monticola solitarius
Rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus
Rehek bělokřídlý
Phoenicurus erythrogaster
Pěnice černohlavá
Sylvia atricapilla atricapilla
1. 1.
2012
2,4
2,2,4d
1,1
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
31
Timálie dlouhoocasá
Heterophasia picaoides
Timálie černohlavá
Heterophasia d. desgodinsi
Timálie čínská
Leiothrix lutea
Timálie stříbrouchá
Leiothrix argentauris
Timálie sečuánská
Liocichla omeiensis VU ESB
Timálie rudolící
Liocichla ripponi
Sojkovec rezavokřídlý
Dryonastes berthemyi
Sojkovec čínský
Dryonastes chinensis chinensis
Sojkovec modrotemenný
Dryonastes courtoisi CR ESB
Sojkovec zrcadlový
Rhinocichla mitrata mitrata
Sojkovec dvoubarvý
Garrulax bicolor VU ESB
Sojkovec chocholatý
Garrulax leucolophus diardi
Sojkovec popelavý
Garrulax cineraceus cinereiceps
Sojkovec rudolící
Garrulax castanotis
Sojkovec rezavočelý
Garrulax rufifrons NT
Sojkovec bělolící
Pterorhinus sannio
Sojkovec černobrvý
Trochalopteron affine
Sojkovec rudokřídlý
Trochalopteron milnei
Sojkovec nádherný
Trochalopteron formosus formosus
Sojkovec šupinkatý
Trochalopteron subunicolor
Sýkora azurová
Parus cyanus
Sýkora babka
Parus palustris
Sýkořice vousatá
Panurus biarmicus
1. 1.
2012
–
1,0d
2,1
4,2,3d
1,0,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
–
–
–
–
1,0,1
–
–
–
31. 12.
2012
1,0d
2,1
4,2,3d
2,0,2
1,0
–
–
–
–
1,0
2,2
1,0
1,0,1
0,0,1
–
3,2
1,1
0,1d
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1
0,1d
1,1
2,2
1,1d
1,1
–
–
–
–
–
0,1,2
0,0,2
0,2
–
–
–
–
0,1d
0,1
–
1,1d
1,1
3,2d
2,2
1,2d
–
1,1d
1,0
–
–
–
–
–
0,1d
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1d
1,0
0,2
4,1d
2,1
1,0
0,0,1
0,0,1
–
–
1,0
–
0,1d
–
1,1
4,2d
1,1
1,0
–
–
0,1
–
1,1
1,0
0,0,4
–
1,0,2
–
0,0,2
0,0,2
–
–
–
–
-
3,2
–
1,1,2
2,0,2
–
2,3
–
0,1d
1,0
2,2
1,1d
1,1
0,1d
0,1
–
1,0d
1,1
3,2d
1,1
1,2d
1,1d
1,0
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
32
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,2
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
-
2,1
–
–
1,0
–
1,1
3,4
–
–
–
–
3,4
4,4
2,6,6d
0,2
0,1
4,10,3
2,1,3
3,4
2,0
0,0,4
–
–
3,10
2,6,6d
2,2,4
1,0
–
–
–
–
1,0
A
–
3,2
–
–
–
3,2
B
–
0,1
–
0,1
–
-
1,1
2,2
0,0,10
1,1,10
–
2,2
1,0
–
–
1,0
–
-
–
1,1,4d
0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1,4d
0,1
1,1
–
–
–
0,1
–
–
–
–
1,1d
–
1,1d
0,1
2,1
3,2d
–
1,1d
1,1
–
–
–
–
–
–
–
2,1d
–
1,0
–
1,1
–
5,3d
1,1d
1,0
1,3
–
1,0,1
–
–
2,3,1
–
0,1d
1,0
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1d
1,0
0,1
–
–
0,1
–
-
0,2
–
–
0,1
–
0,1
1,0
–
–
1,0
–
-
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Sýkořice hnědá
Paradoxornis webbianus
Kruhoočko celebeské
Zosterops consobrinorum
Kruhoočko východoafrické
Zosterops poliogastrus eurycricotus
Kystráček modrolící
Entomyzon cyanotis griseigularis
Strnad obecný
Emberiza citrinella
Strnad černohlavý
Emberiza melanocephala
Strnad viničný
Emberiza cia par
Strnad skalní
Emberiza tahapisi
Strnad pruhovaný
Emberiza sahari
Strnad obojkový
Emberiza aureola aureola VU
Šafránka velká
Sicalis flaveola
Strnad ranní
Zonotrichia capensis
Kubánka malá
Tiaris canora
Kněžík hnědohrdlý
Sporophila telasco
Jakarini modročerný
Volatinia jacarina
Kardinál červený
Cardinalis cardinalis
Kardinálovec zelený
Gubernatrix cristata EN
Trupiál montserratský
Icterus oberi CR
Jíkavec severní
Fringilla montifringilla
Čečetka zimní
Acanthis flammea flammea
Konopka obecná
Acanthis cannabina cannabina
Zvonohlík mozambický
Serinus mozambicus caniceps
Zvonohlík žlutohřbetý
Serinus atrogularis reichenowi
1. 1.
2012
0,0,2
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
33
Kanár divoký
Serinus canaria
Čížek ohnivý
Carduelis cucullata EN
Zvonek čínský
Carduelis sinica
Zvonek zelený
Carduelis chloris chloris
Zvonek himalájský
Carduelis spinoides
Stehlík obecný
Carduelis carduelis carduelis
Čížek lesní
Carduelis spinus
Hýl dlouhoocasý
Uragus sibiricus sibiricus
Hýl velký
Carpodacus rubicilla severtzovi
Hýl mexický
Carpodacus mexicanus
Křivka bělokřídlá
Loxia leucoptera bifasciata
Hýl obecný
Pyrrhula pyrrhula pyrrhula
Hýl pustinný
Rhodopechys obsoleta
Hýl pouštní
Bucanetes githagineus zedlitzi
Dlask černohlavý
Coccothraustes affinis
Dlask tlustozobý
Coccothraustes coccothraustes
Dlask východní
Eophona migratoria
Motýlek modrohlavý
Uraeginthus c.cyanocephalus
Astrild vlnkovaný
Estrilda astrild
Modroušek rudoocasý
Estrilda caerulescens
Zlatoprska jihoafrická
Amandava subflava clarkei
Tygříček tečkovaný
Amandava amandava amandava
Stračka dvoubarvá
Spermestes bicolor bicolor
1. 1.
2012
4,5
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
1,0,6
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
3,3
31. 12.
2012
2,2,6
5,4
–
–
0,4
–
–
0,1
1,0d
–
1,0d
–
0,4
3,1,2
–
0,0,8
–
–
–
0,0,5d
–
3,1,4
1,0
0,0,1
0,0,5d
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
2,2
1,0
–
1,0
–
2,2
2,1
2,3
–
1,1
–
3,3
0,1
1,0
–
1,0
–
0,1
–
2,3d
–
–
–
–
–
2,2
–
2,1
–
2,3d
0,1
0,1
1,0
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
3,2
–
–
–
–
3,2
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
2,0
–
–
2,0
–
-
3,3
–
–
–
–
3,3
–
3,1
–
–
–
3,1
-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
34
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
0,3
1,0,5
–
1,0,1
–
0,0,4
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
2,1,1
–
0,0,3
1,0
–
6,2,3
Á
–
0,0,23
1,2,6
–
0,1
1,1,21
0,0,5d
0,0,5
A
–
1,0,4
0,0,5d
–
–
–
–
–
0,0,2
O
–
–
1,1
–
-
1,2,5
–
0,0,6
–
–
–
–
–
2,3,2
1,0,3d
2,0
–
–
–
–
1,0,6
–
0,0,12
1,1,4
–
–
–
–
–
0,0,18
0,0,7d
1,2
–
–
1,1
–
1,1
–
–
0,0,1
–
0,0,4
–
–
–
–
–
–
0,0,1
–
0,1
1,0d
0,0,3
–
–
1,0
–
-
2,0
–
1,0
–
2,0
1,1
0,0,4
2,0,2
–
0,1,2
A
–
–
–
–
2,1,2
P
–
0,0,4
0,0,1
–
3,3,3
0,0,12d
O
L
O
G
I
C
K
B
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Stračka dvoubarvá
Spermestes bicolor poensis
Stračka malá
–
Spermestes cucullata
Stračka velká
0,0,1
Spermestes fringilloides fringilloides
Stračka zakrslá
2,1,1
Lepidopygia nana
Rýžovník hnědý
7,2
Padda fuscata NT
Rýžovník šedý
3,3,13
Padda oryzivora VU
Panenka bornejská
0,1,5
Lonchura fuscans
Panenka černohlavá
0,0,2
Lonchura atricapilla sinensis
Panenka hnědohlavá
1,1
Lonchura atricapilla brunneiceps
Panenka hnědoprsá
1,1,3
Lonchura castaneothorax
1,0,3d
Panenka hnědoprsá
2,0
Lonchura castaneothorax sharpii
Panenka bělohlavá
1,0,6
Lonchura maja maja
Panenka molucká
1,1,10
Lonchura molucca molucca
0,0,7d
Panenka bledá
1,2
Lonchura pallida
Panenka
2,2
Lonchura striata swinhoei
Panenka
0,0,5
Lonchura leucogastroides
Panenka temná
0,1
Lonchura stygia NT
1,0d
Panenka muškátová
0,0,4
Lonchura punctulata nisoria
Amadina červenohlavá
1,0
Amadina erythrocephala
Amadina páskovaná
1,0
Amadina fasciata
Amadina rudokrká
1,0
Emblema picta
Pásovník škraboškový
2,1,2
Poephila personata personata
Pásovník žlutozobý
3,3
Poephila acuticauda acuticauda
0,0,12d
Příchod
Arrival
0,3
O
1. 1.
2012
–
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
35
Pásovník červenozobý
Poephila acuticauda hecki
Astrild bělolící
Taeniopygia bichenovii bichenovii
Zebřička timorská
Taeniopygia guttata
Zebřička australská
Taeniopygia castanotis
Amada Gouldové
Chloebia gouldiae NT
Amada červenouchá
Erythrura coloria NT
Amada zelenomodrá
Erythrura tricolor
Amada tříbarvá
Erythrura trichroa sigillifera
Astrild rákosní
Neochmia ruficauda
Astrild rudobrvý
Neochmia temporalis
Atlásek
Vidua purpurascens
Vrabec zlatý
Auripasser luteus
Vrabec Arnaudův
Pseudonigrita arnaudi arnaudi
Vrabec černohlavý
Pseudonigrita cabanisi
Tkalčík bělohlavý
Dinemellia dinemelli boehmi
Vrabec rudoocasý
Histurgops ruficauda
Snovač rudozobý
Quelea quelea quelea
Snovač červenohlavý
Quelea erythrops
Snovatec madagaskarský
Foudia madagascariensis
Snovač zlatý
Ploceus subaureus aureoflavus
Snovač škraboškový
Ploceus velatus
Snovač zahradní
Ploceus cucullatus paroptus
Snovač zahradní
Ploceus cucullatus cucullatus
1. 1.
2012
2,1,2
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
2,0,2
3,1,1
0,0,2
–
0,0,1
–
3,1,2
8,16
13,17d
–
–
1,1,3
1,3,1
7,3
–
1,0
0,1
0,3d
–
8,10,2
13,20d
6,3
3,4,6
7,2,3d
0,1
–
0,0,11
0,1,4
1,0
–
–
0,1
–
2,3,13
7,2,3d
-
2,2
1,0d
1,1
1,1
–
0,2
–
1,1
–
–
–
3,1
1,0d
2,2
1,1
1,0
2,0,1
1,1,1
–
3,0
–
2,1
–
–
–
2,1
1,0
–
–
1,0
–
-
3,4
2,0d
1,1,5
–
–
2,0
–
–
0,0,4
0,0,5
–
1,4
2,0d
1,1,4
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
3,3
5,3d
1,0
–
0,1,1
0,0,1
0,1
3,3
–
–
–
–
1,0
5,5
–
–
0,1
–
5,4
2,2
–
–
–
–
2,2
4,4
2,1,1
–
1,1,1
–
5,4
2,1
–
–
0,1
–
2,0
2,1
–
–
–
–
2,1
3,4
–
–
0,1
1,0
2,3
4,1
–
–
–
–
4,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
36
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
31. 12.
2012
3,5
–
–
–
–
6,3
1,1
0,0,1
0,0,2
–
4,7
–
–
–
–
0,2
–
–
2,0
–
–
–
–
–
1,3
1,0d
3,0
–
–
–
–
0,1
–
0,1
–
–
–
–
–
1,1
2,4d
5,4
5,5d
1,0
–
–
–
–
1,1
1,0
1,1
2,1
–
–
–
–
0,1d
–
2,2
1,1d
1,0
–
1,4
–
–
1,1
0,1d
–
1,1
1,3d
–
0,4
1,2d
2,2
–
3,2,2
1,1,2
–
–
–
–
2,1d
–
–
0,1d
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1d
–
–
–
–
–
–
0,2
1,0
–
3,3
2,1d
5,3,1d
2,2
11,6,4d
1,1d
1,2,1d
0,1
1,0d
2,3
–
–
–
–
2,2,1
0,1
–
–
–
0,1
G
Odchod
Depart.
–
O
Úhyn
Death
0,1
L
Narozeno
Birth
–
O
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Snovač ohnivý
Euplectes hordeaceus hordeaceus
Snovač oranžový
6,3
Euplectes f. franciscanus
Snovač Napoleonův
3,4,3
Euplectes afer afer
Snovač černobřichý
0,2
Euplectes nigriventris
Vida žlutoramenná
3,3
Euplectes macrourus macrourus
1,0d
Vida límečková
3,0
Euplectes ardens tropicus
Špaček malý
1,1
Aplonis minor
2,4d
Špaček rudooký
5,4
Aplonis panayensis
5,5d
Špaček červenozobý
1,0
Sturnus sericeus
Špaček černokrký
1,1
Sturnus nigricollis
Špaček pagodový
2,3
Sturnus pagodarum
1,0d
Špaček mongolský
1,0
Sturnus sturninus
Špaček čínský
3,4
Sturnus sinensis
Špaček černý
2,2
Sturnus unicolor
Špaček růžový
3,3
Pastor roseus
Špaček rudokřídlý
–
Onychognathus morio
5,3,1d
Špaček laločnatý
2,1
Creatophora cinerea
11,7,4d
Leskoptev bělobřichá
1,1
Cinnyricinclus leucogaster
Leskoptev tříbarvá
–
Lamprotornis superbus
1,2,1d
Leskoptev malá
0,1
Lamprotornis chloropterus elisabeth 1,0d
Leskoptev purpurová
3,1
Lamprotornis purpureus
Leskoptev smaragdová
2,2,1
Coccycolius iris
Leskoptev královská
–
Cosmopsarus regius
Příchod
Arrival
–
O
1. 1.
2012
3,6
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
37
Majna jávská
Acridotheres javanicus
Majna
Acridotheres cinereus
Majna pobřežní
Acridotheres ginginianus
Majna Rothschildova
Leucopsar rothschildi CR EEP
Špaček holohlavý
Sarcops calvus
Majna zlatoprsá
Mino anais anais
Loskuták posvátný
Gracula religiosa religiosa
Špaček silnozobý
Scissirostrum dubium
Špaček bělokrký
Streptocitta albicollis albicollis
Žluva čínská
Oriolus chinensis diffusus
Flétnák australský
Gymnorhina tibicen hypoleuca
Ořešník kropenatý
Nucifraga caryocatactes
Sojka obecná
Garrulus glandarius glandarius
Sojka zelenavá
Cyanocorax yncas
Straka iberská
Cyanopica cooki
Straka modrá
Cynopica cyana
Strakule malajská
Dendrocitta occipitalis
Havran polní
Corvus frugilegus frugilegus
Krkavec bělokrký
Corvus albicollis
Vrána černobílá
Corvus albus
1. 1.
2012
1,0
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
3,7
5,1,2d
–
–
0,0,5
0,0,2
2,2
–
–
–
2,5d
–
1,2,3
7,6,2d
2,2
–
–
–
–
1,0
–
1,0
–
1,0d
1,1
–
1,0d
1,1
3,4
0,1d
1,0
–
0,1
0,4
–
–
–
–
–
3,1
0,1d
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
1,0d
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0d
1,1
–
1,0
–
–
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
1,0,2
1,0,2
–
1,1
1,1
0,2d
–
–
2,1,1
0,0,1
2,0
–
–
–
2,1d
1,0
1,1
2,3d
1,0
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
38
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
O
Plazi – Reptilia – Reptiles
O
230 taxonů/taxa
1 280 jedinců/specimens
L
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2012
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
1,0
Á
–
–
–
–
0,0,2
A
–
–
–
–
0,0,1
B
–
–
–
–
0,0,2
O
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
–
–
–
0,0,1
4,4,3d
1,1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,51
0,0,1d
1,0
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
–
0,0,1
–
0,2d
–
0,2d
2,5
–
–
1,0
–
-
–
–
–
–
0,0,3
–
–
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
–
–
–
–
0,0,9
A
–
–
–
–
1,2
P
–
–
2,0
–
0,1
O
G
1. 1.
2012
I
C
K
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Želvy – Chelonia
Klapavka běloústá
1,0
Kinosternon leucostomum
Klapavka
1,0
Kinosternon integrum
Klapavka štírovitá
0,0,2
Kinosternon cf. scorpioides
Klapavka kýlnatá
0,0,1
Sternotherus carinatus
Klapavka obecná
0,0,2
Sternotherus odoratus
Hlavec plochý
1,1
Platysternon megacephalum EN
Želva bahenní
–
Emys orbicularis LR/nt
4,4,3d
Želva nádherná
1,1,2
Trachemys scripta scripta
Želva nádherná
0,0,51
Trachemys scripta elegans
0,0,1d
Želva ozdobná
1,0
Chrysemys picta belli
Želva mississippská
0,0,1
Graptemys kohni
Želva Hamiltonova
0,2
Geoclemys hamiltonii VU
Želva vietnamská
1,0,7
Mauremys annamensis CR
Želva
1,0
Mauremys mutica EN
Želva
0,0,3
Cyclemys dentata NT
Želva
0,1
Cyclemys oldhamii
Želva žlutočelá
0,0,1
Cuora galbinifrons CR
Želva velká
0,0,9
Heosemys grandis VU ESB
Želva ostnitá
1,2
Heosemys spinosa EN ESB
Želva tlustohrdlá
2,1
Siebenrockiella crassicollis VU ESB
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
39
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
Želva
Batagur affinis CR
Želva Spenglerova
Geomyda spengleri EN
Želva
0,0,5
Gopherus berlandieri
Želva
6,6,3
Testudo kleinmanni CR EEP
Želva zelenavá
0,0,57
Testudo hermanni NT
0,0,11d
Želva žlutohnědá
1,0
Testudo graeca graeca VU
2,1d
Želva žlutohnědá
0,0,6
Testudo graeca soussensis VU
Želva vroubená
1,2,3
Testudo marginata
Želva čtyřprstá
0,0,6
Testudo horsfieldii VU
12,6d
Želva obrovská
0,0,16
Dipsochelys dussumieri VU
Želva ostruhatá
4,3,13
Centrochelys sulcata VU
0,0,36d
Želva hvězdnatá
2,4,5
Geochelone elegans
Želva
–
Geochelone platynota CR
1,0d
Želva pardálí
–
Geochelone pardalis pardalis
6,0d
Želva pardálí
1,2
Geochelone pardalis babcocki
Želva paprsčitá
7,2,27
Astrochelys radiata CR ESB
1,0d
Želva
3,2,3
Pyxis arachnoides arachnoides CR ESB
Želva skalní
2,3
Malacochersus tornieri VU ESB
Želva
3,3
Indotestudo elongata EN
Želva
1,3,1
Indotestudo forstenii EN
Želva
1,2,1
Platemys platycephala
Tereka
0,0,11
Podocnemis unifilis VU
0,0,20d
Tereka
3,1
Pelusios castaneus
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
–
–
–
–
31. 12.
2012
0,0,10d
1,3
–
–
–
–
0,0,5
–
–
0,1
–
6,5,3
0,0,46
0,0,4
0,0,10
–
–
–
0,0,7
0,0,4
0,0,1d
–
1,0d
–
–
0,0,93
0,0,9d
1,1
1,0d
4,2,7
–
–
–
–
4,2
–
–
–
–
–
–
2,2d
0,0,1
–
0,0,6
10,4d
0,0,15
0,0,2
0,0,5
–
–
0,0,2
0,0,5
0,0,5
2,0,3d
–
2,3,2
2,0,37d
2,4,2
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1
–
–
–
1,0d
6,0d
1,3
–
0,0,3
–
5,2,27
–
–
2,0,3
1,0d
0,1
–
3,1,3
–
0,0,1
–
–
2,3,1
–
–
–
–
3,3
1,0
0,0,1
1,0
–
1,3,2
–
–
–
–
1,2,1
–
0,0,2
–
–
–
–
–
0,0,5d
–
0,0,8
0,0,25d
3,1
–
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2012
–
0,0,10d
1,3
40
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
3,2
2,2,1
–
–
–
–
2,2,1
2,2,2
–
–
–
–
2,2,2
2,1
–
–
–
–
2,1
0,3
–
–
–
–
0,3
Á
1,1,2
0,0,11d
–
0,0,4
0,0,3
–
1,1,3
0,0,11d
A
0,0,4
–
–
–
–
1,1d
1,2
–
–
–
–
0,3d
–
–
–
–
0,1
0,1
0,3d
1,1d
1,1
2,1
–
–
–
–
2,1
–
0,0,1d
–
0,0,1d
1,1,11
0,0,9d
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,2
–
0,0,1d
0,0,1d
1,1,9
0,0,9d
O
O
L
O
G
I
C
K
Tereka
Pelusios castanoides
Tereka
Pelusios subniger
Tereka africká
Pelomedusa subrufa
Matamata třásnitá
Chelus fimbriatus
Želva
Emydura subglobosa
Dlouhokrčka Siebenrockova
Macrochelodina rugosa
1. 1.
2012
3,2
B
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
2,4
0,0,6d
1,1
–
–
–
–
–
0,0,6
–
–
2,4
0,0,6d
1,1,6
2,2,8
–
0,0,5
–
0,0,9
2,2,4
3,2,2
–
0,0,2
0,0,2
–
3,2,2
1,3
–
–
–
–
1,3
2,2
–
–
1,0
–
1,2
A
3,3,7
–
0,0,10
–
0,0,13
3,3,4
P
2,0
0,2
–
–
–
2,2
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Ještěři – Sauria
Gekon obrovský
Gekko gecko
Gekon
Gekko vittatus
Gekon
Gehyra vorax
Gekon
Blaesodactylus sakalava
Gekon
Blaesodactylus boivini VU
Gekon
Blaesodactylus antongilensis
Gekon
Rhacodactylus ciliatus
Gekon
Eurydactylodes agricolae NT
O
Krokodýlové – Crocodylia
Aligátor americký
Alligator mississippiensis
Aligátor čínský
Alligator sinensis CR EEP
Kajmánek malý
Paleosuchus trigonatus
Krokodýl siamský
Crocodylus siamensis CR
Krokodýl bahenní
Crocodylus palustris VU
Krokodýl kubánský
Crocodylus rhombifer CR ESB
Krokodýl čelnatý
Osteolaemus tetraspis VU ESB
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
41
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
Gekon
Tarentola b. boettgeri
Gekon
2,2,11
Teratoscincus scincus scincus
Gekon
1,1,3
Teratoscincus scincus rustamovi
Gekon
2,1
Haemodracon riebeckii
Gekon
0,1
Lygodactylus cf. arnoulti
Gekon
2,2
Lygodactylus cf. madagascariensis VU
Felsuma
0,2
Phelsuma andamanense
Felsuma
4,3,8
Phelsuma grandis
0,1d
Felsuma
1,0,4
Phelsuma kochi
Felsuma
1,1,2
Phelsuma madagascariensis boehmei
Felsuma
0,2
Phelsuma m. madagascariensis
Felsuma
2,1
Phelsuma m. cf. madagascariensis
Felsuma
3,1,4
Phelsuma laticauda
Felsuma
0,1,1
Phelsuma lineata lineata
Felsuma
0,1
Phelsuma lineata elanthana
Felsuma
1,2
Phelsuma guttata
Felsuma
0,2,1
Phelsuma quadriocellata
Felsuma
0,0,2
Phelsuma modesta isakae
Felsuma
0,1
Phelsuma modesta leiogaster
Felsuma
1,1
Phelsuma v-nigra comoraegrandensis
Felsuma
1,2
Phelsuma robertmertensi EN
Felsuma
1,4,1
Phelsuma nigristriata VU
Felsuma
0,2
Phelsuma klemmeri EN ESB
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
0,2
–
0,0,14
0,0,1
0,0,6
2,2,18
–
0,0,4
0,0,1
–
1,1,6
–
–
1,0
–
1,1
–
–
–
–
0,1
–
0,0,2
1,1
–
1,1,2
–
–
–
–
0,2
–
0,0,2
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
4,3,8
0,1d
1,0,4
–
–
–
–
1,1,2
–
–
–
–
0,2
–
–
–
–
2,1
–
0,0,4
1,1,1
–
2,0,7
–
–
0,1,1
–
-
–
–
–
–
0,1
–
–
–
–
1,2
–
–
0,1
–
0,1,1
–
–
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,1
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
1,2
1,0
0,0,2
1,1,2
–
1,3,1
0,1,1
–
0,0,1
–
0,3
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2012
0,2
42
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
1,1
0,2
–
–
0,1
–
0,1
O
2,5,3
–
0,0,1
0,0,3
0,0,1
2,4,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,3
–
–
–
–
0,3
Á
1,1,1
–
–
0,0,1
–
1,1
A
0,1
–
–
–
–
0,1
B
7,10,3d
–
–
2,0
–
5,10,3d
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
0,2
–
–
–
1,3
3,1,5
–
0,0,2
–
–
3,1,7
4,1
–
–
1,0
–
3,1
2,0
–
–
–
–
2,0
2,1
–
0,0,6
1,0,3
–
1,1,3
2,4
–
–
0,1
–
2,3
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
2,3,9
–
–
0,1
–
2,2,9
0,2,4
–
–
0,1
–
0,5
2,1,3
–
–
–
–
2,1,3
1,0
–
–
–
–
1,0
A
1,0
–
–
–
–
1,0
P
1,1
–
0,0,6
0,0,2
–
1,1,4
O
Příchod
Arrival
0,1
O
L
G
I
C
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Felsuma
Phelsuma seippi EN
Felsuma
Phelsuma ornata
Felsuma
Phelsuma inexpectata CR
Felsuma
Phelsuma cepediana
Felsuma
Phelsuma borbonica borbonica
Felsuma
Phelsuma hielscheri VU
Felsuma
Phelsuma serraticauda EN
Felsuma Standingova
Phelsuma standingi VU
Gekon
Uroplatus lineatus
Gekon
Uroplatus henkeli VU
Gekon
Paroedura pictus
Gekon
Paroedura aff. bastardi
Gekon
Paroedura ibityensis NT
Gekon
Paroedura stumpffi
Gekon
Paroedura vazimba VU
Gekon
Geckolepis cf. petiti
Gekon
Geckolepis maculata DD
Gekončík tlustoocasý
Hemitheconyx caudicinctus
Gekončík
Eublepharis afghanicus
Gekon Bibronův
Pachydactylus bibroni
Gekon
Cyrtodactylus lousiadensis
Gekon
Chondrodactylus angulifer
Gekon
Hemidactylus platycephalus
1. 1.
2012
1,0
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
43
Gekon
Hemidactylus mercatorius
Anolis obrovský
Anolis equestris
Anolis jeskynní
Anolis bartschi
Anolis
Anolis sagrei
Anolis
Anolis garmani
Anolis
Anolis barbatus
Leguán zelený
Iguana iguana
Čukvala zavalitá
Sauromalus obesus
Leguánek
Sceloporus magister
Leguánek
Sceloporus cyanogenes
Leguán
Petrosaurus thalassinus
Leguánek obojkový
Crotaphytus collaris
Leguánek
Dicrodon guttulatum
Leguánek
Leiocephalus schreibersii
Leguánek
Diplolaemus bibronii
Ropušník
Phrynosoma asio
Gambélie
Gambelia wislizenii
Leguán
Oplurus cuvieri cuvieri
Leguán
Oplurus cyclurus
Leguán
Oplurus fierinensis
Leguán
Oplurus quadrimaculatus
Leguán
Oplurus grandidieri
Leguán
Oplurus saxicola
1. 1.
2012
3,2,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,1,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
3,1
1,3,3
–
–
–
–
1,3,3
–
1,1,3
–
–
–
1,1,3
–
3,0d
2,2,7
–
–
–
–
–
–
–
–
3,0d
2,2,7
1,3,7
0,0,1d
1,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1d
–
1,3,5
0,0,2d
1,1
1,0,1
–
–
0,0,1
–
1,0
1,1,15
–
–
0,0,5
–
1,1,10
2,4,6
–
0,0,2
–
–
2,4,8
2,2,11
1,1d
2,5,3
–
0,0,1
–
–
0,0,5
0,1,1
–
4,2d
–
2,2,6
5,3d
2,4,7
0,1
–
–
–
–
0,1
1,1,5
–
–
–
2,1
–
–
–
0,0,2
–
–
–
–
1,4d
–
2,1d
–
1,1
1,4d
2,1d
0,0,2
1,1
–
–
1,1
–
-
3,2
–
–
0,1
–
3,1
3,3
–
–
0,1
–
3,2
1,1
–
–
–
–
1,1
5,3
–
–
1,1
–
4,2
2,1
–
–
–
–
2,1
1,0
–
–
1,0
–
-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
44
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
0,0,17
Úhyn
Death
0,0,2
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
1,2,15
1,2
–
–
–
–
1,2
–
1,0d
2,3,10
2,2d
1,2
–
–
–
–
I
–
0,0,4
0,0,3
–
–
–
–
3,0,4d
–
1,0d
2,3,4
5,2,4d
1,2
2,3,3
–
0,0,8
–
0,0,11
2,3
A
5,1,4
–
–
–
2,0,7
1,0d
1,0
–
–
0,0,1
0,0,3
1,0d
–
–
–
–
–
3,3
1,0d
2,0,6
1,0d
1,0
2,4
–
–
–
–
2,4
4,5
2,8
0,0,2
2,5,1
–
4,8,1
0,5
1,0
–
0,1
–
1,4
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0,3
–
–
–
–
1,0,3
1,1
–
–
–
–
1,1
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
0,2
–
–
–
–
0,2
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
1,1
–
–
–
–
1,1
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,7
–
–
–
–
0,0,7
A
1,0
–
–
–
–
1,0
P
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
O
O
L
O
G
C
K
Á
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Bazilišek páskovaný
Basiliscus vittatus
Bazilišek zelený
Basiliscus plumifrons
Bazilišek kohoutí
Basiliscus galeritus
Bazilišek dlouhonohý
Laemanctus longipes
Dracena
Dracaena guianensis
Teju
Tupinambix teguixin
Teju
Tupinambix rufescens
Trnorep skalní
Uromastyx acanthinurus NT
Agama
Hypsilurus dilophus
Agama
Pogona vitticeps
Agama osadní
Agama agama
Agama turkestánská
Laudakia lehmanni
Agama vodní
Physignathus cocincinus
Agama
Lophognathus temporalis
Agama
Hydrosaurus amboinensis
Agama
Hydrosaurus pustulatus
Agama
Hydrosaurus weberi
Scink
Chalcides sexlineatus
Scink
Chalcides ocellatus tiligugu
Scink
Chalcides ocellatus ocellatus
Scink
Chalcides ocellatus
Scink
Dasia olivacea
Scink
Madagascincus cf. melanopleura
1. 1.
2012
1,2
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
45
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
Scink
Amphiglossus macrocercus
Scink
0,0,15
Trachylepis margaritifera
Scink
–
Chioninia vaillantii (= Mabuya v.) DD
Scink
2,3,4
Tribolonotus gracilis
0,2d
Scink tanimbarský
1,1,5
Tiliqua scincoides chimaerea
Scink nádherný
1,0
Lygosoma fernandi
Ještěrka obecná
–
Lacerta agilis
Ještěrka zelená
–
Lacerta viridis
Ještěrka paví
3,3,9
Timon pater
Ještěrka živorodá
–
Zootoca vivipara
Veleještěrka obrovská
0,0,2
Gallotia stehlini
Korovec jedovatý
1,1
Heloderma suspectum NT EEP
0,1d
Krokodýlovec čínský
–
Schinisaurus crocodilurus
Varan
0,0,4
Varanus acanthurus
Varan
1,1
Varanus auffenbergi
Varan komodský
0,0,2
Varanus komodoensis VU EEP
1,0d
Varan nilský
–
Varanus niloticus
0,5d
Varan
1,0
Varanus panoptes horni
1,1d
Varan smaragdový
3,3
Varanus prasinus ESB
0,1d
Varan
3,4,7
Varanus beccarii
4,1d
Varan
1,1,2
Varanus boehmei DD
Varan
1,2,7
Varanus macreai
5,6d
Varan
–
Varanus melinus
0,0,4d
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,14
2,1
–
–
–
2,1
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,0,2
1,1,1
–
2,3,4
0,2d
0,0,6
–
–
1,0
–
-
6,3
–
–
–
6,3
1,1
–
–
–
1,1
–
0,0,10
0,0,1
1,2
–
–
0,0,3
1,1,3d
–
2,2,12
1,1,3d
1,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,4
–
–
–
1,1
0,1d
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
–
–
0,1
–
1,0
–
–
–
0,0,2
–
–
–
1,0d
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0
–
–
0,0,2
–
–
–
–
1,1
2,1d
–
0,5d
1,0
1,1d
2,3
0,1d
2,4,5
6,2d
3,1
–
–
–
–
–
–
–
0,1d
–
1,2,6
5,7d
0,0,4d
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2012
0,0,2
46
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
1,1,1
–
0,0,33
0,0,2
–
–
–
1,1,9
1,0d
-
I
–
0,0,22
1,0d
–
–
1,0d
1,1
0,0,8
–
0,0,5
–
Á
–
–
–
–
0,0,3
1,0d
1,1
0,1
–
–
–
–
0,1
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,2
0,0,5
–
–
1,2,5
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
0,1
–
0,1
–
1,1
1,2
–
–
–
–
1,2
4,3
–
–
–
–
4,3
4,1
–
–
1,0
–
3,1
5,2
–
–
1,0
–
4,2
1,3,3
–
–
0,0,2
–
1,3,1
2,2
–
–
–
–
2,2
2,2
–
–
1,0
–
1,2
1,0
–
–
–
–
1,0
3,8
–
–
–
–
3,8
2,2
–
–
–
–
2,2
A
1,1
–
–
–
–
1,1
P
O
O
L
O
G
C
K
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Varan
Varanus mertensi
Varan
Varanus salvator
Chameleon jemenský
Chamaeleo calyptratus
Chameleon Mellerův
Chamaeleo melleri
Chameleon
Furcifer oustaleti
Chameleon
Furcifer verrucosus
Chameleon
Furcifer pardalis
Kruhochvost
Cordylus mossambicus
Kruhochvost
Cordylus tropidosternum jonesi
Kruhochvost štítnatý
Cordylus cataphractus
Ještěrkovec
Gerrhosaurus major
Ještěrkovec
Tracheloptychus madagascariensis
Ještěrkovec
Tracheloptychus petersi VU
Ještěrkovec
Zonosaurus laticaudatus
Ještěrkovec
Zonosaurus ornatus
Ještěrkovec
Zonosaurus madagascariensis
Ještěrkovec
Zonosaurus karsteni
Ještěrkovec
Zonosaurus maximus VU
Ještěrkovec
Zonosaurus trilineatus
Ještěrkovec
Zonosaurus quadrilineatus VU
Ještěrkovec
Zonosaurus haraldmeieri NT
Blavor
Ophisaurus apodus
1. 1.
2012
0,0,2
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
47
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2012
–
–
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,2d
2,3,4
–
–
–
–
3,1
2,3
–
–
–
2,4
–
–
–
–
–
1,1
–
–
2,2
1,0d
3,3
–
–
–
–
0,2
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,3d
0,1
–
–
–
–
1,2
2,2
–
0,1
–
2,2
–
–
–
–
0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,13
0,0,7
–
–
–
–
–
1,1
0,0,3d
0,0,7
0,1d
1,0d
1,0d
0,0,31
0,0,5d
1,2
–
0,0,5
0,0,1
–
2,2,6
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0
0,0,4d
1,0,2
–
0,0,6
0,0,1
–
1,1,12
Hadi – Serpentes
Anakonda velká
–
Eunectes murinus
0,0,2d
Psohlavec
2,3,5
Corallus hortulanus
Hroznýš psohlavý
3,1
Sanzinia m. madagascariensis ESB
Hroznýš psohlavý
0,1
Sanzinia madagascariensis volontany
Hroznýš Dumerilův
2,2
Acrantophis dumerili
1,0d
Hroznýš
2,2
Acrantophis madagascariensis
Hroznýšek třípruhý
0,2
Lichanura trivirgata
Hroznýš královský
–
Boa constrictor
0,0,3d
Hroznýšovec duhový
0,1
Epicrates cenchria maurus
Hroznýšovec
1,2
Epicrates cenchria cenchria
Hroznýšovec kubánský
0,1
Epicrates angulifer EEP
Krajta mřížkovaná
0,1
Broghammerus reticulatus
Krajta tygrovitá
1,1
Python molurus molurus LR/nt
0,0,3d
Krajta královská
0,0,7
Python regius
0,1d
Krajta písmenková
–
Python sebae
1,0d
Krajta
–
Liasis albertisii
1,0d
Krajta zelená
0,0,25
Morelia viridis
0,0,5d
Užovka domácí
1,2
Boaedon fuliginosus
Užovka
2,2,2
Elaphe dione
Užovka červená
1,0
Elaphe guttata
0,0,4d
Užovka nádherná
1,0,2
Elaphe helena
Užovka žlutočervená
1,1,7
Elaphe flavirufa pardalina
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2012
48
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
–
–
–
–
–
–
–
1,2,1
0,0,2d
0,1,1
–
–
0,1,3
–
1,0,4
–
–
–
–
0,2
–
0,2
–
1,0d
4,0
–
–
–
–
0,1,2
–
0,0,4
–
0,0,3
1,1,7
–
–
–
–
0,1
–
–
–
–
0,0,3
–
0,0,8
0,0,5
0,0,3
–
–
–
–
4,1,6
0,0,2d
3,3
–
–
1,1
–
1,1
–
–
0,0,2
–
2,0,1
–
–
–
–
0,0,4
–
–
0,0,1
–
0,0,2
–
–
–
–
1,0
–
–
0,0,4
0,0,8
–
0,0,11
0,2,2
–
–
–
–
–
–
0,0,13
0,0,3d
–
0,0,5d
–
1,1,3
0,0,6d
3,2,3
0,0,3d
1,1,10
0,0,5d
1,1,1
–
–
–
1,0
1,2,1
–
–
–
–
1,0
C
–
I
31. 12.
2012
2,1,6
G
Odchod
Depart.
–
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
0,0,1
O
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Užovka japonská
Elaphe climacophora
Užovka kýlnatá
1,2,1
Elaphe carinata
0,0,2d
Užovka pardálí
0,1,1
Elaphe quatorlineata
Užovka
1,1,7
Elaphe persica
Užovka leopardí
–
Elaphe situla DD
1,0d
Užovka
4,0
Elaphe moellendorfi
Užovka
0,1,2
Elaphe taeniura taeniura
Užovka
1,1,6
Elaphe taeniura friesei
Užovka
0,1
Elaphe bimaculata
Užovka
0,0,3
Natrix tesselata
Užovka
4,1,6
Leioheterodon m. madagascariensis 0,0,2d
Užovka
3,3
Leioheterodon modestus
Užovka
2,2
Leioheterodon geayi
Užovka
2,0,3
Madagascarophis colubrinus pastoriensis
Užovka
0,0,4
Madagascarophis colubrinus occidentalis
Užovka
0,0,3
Madagascarophis cf. meridionalis
Had
1,0
Pseudoxyrhopus quadrilineatus
Užovka
1,1,15
Oligodon cyclurus smithi
0,0,6d
Užovka
3,4,10
Philodrias baroni
Užovka
1,1,15
Thamnodynastes chaquensis
Korálovka
1,1,1
Lampropeltis alterna
Korálovka
2,2,1
Lampropeltis getulus californiae
Korálovka
1,0
Lampropeltis mexicana greeri
Příchod
Arrival
–
O
1. 1.
2012
2,1,5
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
49
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
Korálovka
Lampropeltis mexicana thayeri
Korálovka
1,0
Lampropeltis triangulum arcifera
Korálovka
1,1,2
Lampropeltis triangulum campbelli
Korálovka
1,2
Lampropeltis triangulum hondurensis
Korálovka
1,2,2
Lampropeltis triangulum sinaloae
Korálovka
1,2,4
Lampropeltis pyromelana knoblochi
Užovka
0,1
Thamnophis sirtalis tetrataenia ESB
Užovka
0,0,1
Thamnophis marcianus
Užovka
2,2
Heterodon nasicus
Chřestýš západní
1,0
Crotalus atrox
Zmije gabunská
1,1
Bitis gabonica
0,0,5d
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
1,1,3
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
1,1,2
–
–
–
–
1,2
–
–
–
–
1,2,2
–
–
–
–
1,2,4
–
–
–
–
0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
2,2
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
1,1
0,0,5d
Obojživelníci – Amphibia – Amphibians
54 taxonů/taxa
578 jedinců/specimens
1. 1.
2012
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2012
–
–
–
–
1,1
–
–
0,0,12
–
0,0,1
1,1
–
–
–
1,1
–
–
–
–
2,2
–
–
–
–
2,2
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
0,0,3
Mloci – Caudata
Axolotl tygrovaný
1,1
Ambystoma tigrinum tigrinum
Mlok skvrnitý
0,0,13
Salamandra salamandra salamandra
Mlok
–
Salamandra algira tingitana VU
Čolek horský
2,2
Triturus alpestris
Čolek obecný
2,2
Triturus vulgaris
Čolek velký
1,1
Triturus cristatus
Trnočolek šanjing
0,0,3
Tylototriton shanjing NT
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2012
1,1,3
50
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,2
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
0,0,2
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
Á
0,0,1
0,0,2
–
0,0,1
–
0,0,2
A
1,1
–
–
–
–
1,1
B
–
0,0,12
–
0,0,10
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,68
–
–
0,0,1
–
0,0,67
–
0,0,23
–
0,0,2
–
0,0,21
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,13
0,0,6d
X
–
–
0,0,5
–
–
X
X
–
0,0,8
0,0,6d
X
0,1
–
–
0,1
–
-
0,0,8
–
X
X
–
X
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
A
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
P
0,0,4
–
–
0,0,1
–
0,0,3
O
L
O
G
I
C
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Žáby – Anura
Ropucha obecná
Bufo bufo
Ropucha zelená
Bufo viridis
Ropucha zelenavá
Bufo debilis
Ropucha
Bufo cf. marinus
Ropucha
Bufo cognatus
Ropuška baleárská
Alytes muletensis VU
Ropucha Stelznerova
Melanophryniscus stelzneri
Rosnička zelená
Hyla arborea
Rosnička
Litoria thesaurensis
Rosnička kubánská
Osteopilus septentrionalis
Listovnice pestrá
Phyllomedusa hypochondrialis
Parosnička nádherná
Kaloula pulchra
Kasina
Kassina sp.
Rákosnička běloskvrnná
Heterixalus alboguttatus
Rákosnička
Heterixalus betsileo
Rákosnička
Heterixalus madagascariensis
Rákosnička
Hyperolius argus
Rákosnička
Hyperolius mitchellii
Afrička stříbropruhá
Afrixalus fornasinii
Rákosnička ulugurská
Leptopelis uluguruensis VU
Rákosnička Christyova
Leptopelis christyi
Příchod
Arrival
–
O
Trnočolek bradavčitý
Tylototriton verrucosus
1. 1.
2012
0,0,4
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
51
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
Parosnička srdíčková
Dyscophus guineti
Parosnička
0,0,3
Scaphiophryne madagascariensis NT
Parosnička mramorová
0,0,45
Scaphiophryne marmorata VU
0,0,30d
Fryna dvoupruhá
0,0,3
Phrynomerus bifasciatus
Létavka
0,0,1
Boophis albilabris
Létavka
0,0,2
Boophis rappioides
Létavka
0,0,4
Boophis luteus
Drsnokožka kornatá
0,0,2
Theloderma corticale DD
Pralesnička batiková
0,0,2
Dendrobates auratus
Pralesnička batiková – modrá forma 0,0,2
Dendrobates auratus
Pralesnička barvířská
0,0,22
Dendrobates tinctorius
Pralesnička harlekýn
0,0,14
Dendrobates leucomelas
0,0,3d
Pralesnička strašlivá
0,0,19
Phyllobates terribilis EN
Pralesnička pruhovaná
0,0,4
Phyllobates vittatus EN
0,0,5d
Kuňka žlutobřichá
0,0,4
Bombina variegata
Mantela zlatá
0,0,1
Mantella aurantiaca CR
Mantela krásná
0,0,9
Mantella pulchra VU
Mantela madagaskarská
0,0,3
Mantella madagascariensis VU
Mantela
0,0,6
Mantella betsileo
Mantela
0,0,5
Mantella viridis EN
Mantila
0,0,5
Guibemantis pulcher
Mantila
0,0,4
Guibemantis cf. liber
Skokan štíhlý
0,0,2
Rana dalmatina
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
0,0,910
Úhyn
Death
0,0,3
Odchod 31. 12.
Depart.
2012
0,0,310 0,0,226
0,0,380d 0,0,380d
–
0,0,2
–
–
0,0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,45
0,0,30d
0,0,3
–
–
–
–
0,0,1
–
–
0,0,2
–
-
–
–
0,0,2
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
–
0,0,28
–
–
–
–
0,0,3
0,0,30d
–
–
0,0,58
0,0,4
–
–
–
0,0,3
0,0,34d
–
–
–
–
–
0,0,17
0,0,30d
0,0,14
0,0,3d
0,0,36
0,0,34d
0,0,4
0,0,5d
0,0,4
–
–
–
–
0,0,1
–
–
0,0,5
–
0,0,4
–
–
0,0,2
–
0,0,1
–
–
0,0,2
–
0,0,4
–
–
0,0,2
–
0,0,3
–
–
0,0,2
–
0,0,3
–
–
0,0,3
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2012
0,0,9
52
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
0,0,5
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
1,1
–
–
–
–
1,1
Á
0,0,9
1,1d
–
–
–
–
0,0,9
1,1d
A
1. 1.
2012
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2012
0,0,6
–
–
0,0,6
–
-
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,34
–
–
–
–
0,0,34
Ostnojazyční – Osteoglossiformes
Nožovec
0,0,5
Chitala chitala
–
–
–
–
0,0,5
Holobřiší – Angulliformes
Úhoř říční
Anguilla anguilla
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
–
0,0,20
–
–
–
0,0,20
A
–
0,0,10
–
–
–
0,0,10
P
0,0,6
–
–
0,0,3
–
0,0,3
O
L
O
G
I
C
B
Ryby – Pisces – Fishes
K
Skokan skřehotavý
Rana ridibunda
Skokan hnědý
Rana temporaria
Skokan
Rana sp. Indie
Skokan
Hylarana galamensis
Hrabatka drsná
Pyxicephalus adspersus
Drápatečka
Pseudohymenochirus merlini
O
1. 1.
2012
0,0,5
O
T
95 taxonů/taxa
1 011 jedinců/specimens
A
N
I
C
Á
Z
A
H
R
Jeseteři – Acipenseriformes
Jeseter malý
Acipenser ruthenus VU
Jeseter sibiřský
Acipenser baerii VU
K
Mnohoploutví – Polypteriformes
Bichir senegalský
Polypterus senegalus
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Máloostní – Cypriniformes
Garra
Garra barreimiae VU
Garra
Garra dunsirei VU
Parmička žraločí
Balantiocheilus melanopterus EN
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
53
Parmička příčnopruhá
Barbus lateristriga
Parmička
Labeo bicolor EW
Parmička
Labeo frenatus
Parmoun
Crossocheilus siamensis
Danio malabarské
Danio aequipinnatus
Mřenka
Botia beauforti
Sekavka žlutoploutvá
Yasuhikotakia modesta
Přísavka thajská
Gyrinocheilus aymonieri
Mřenka mramorovaná
Noemacheilus barbatulus
Hrouzek obecný
Gobio gobio
Jelec jesen
Leuciscus idus
Jelec proudník
Leuciscus leuciscus
Jelec tloušť
Leuciscus cephalus
Podoustev říční
Vimba vimba
Slunka obecná
Leucaspius delineatus
Střevle potoční
Phoxinus phoxinus
Ouklej obecná
Alburnus alburnus
Perlín ostrobřichý
Scardinus erythrophthalmus
Plotice obecná
Rutilus rutilus
Parma říční
Barbus barbus
Kapr obecný
Cyprinus carpio
Cejn velký
Abramis brama
Cejnek malý
Blicca bjoerkna
1. 1.
2012
0,0,5
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
0,0,5
–
–
–
–
–
-
–
–
–
–
–
-
0,0,8
–
–
0,0,8
–
-
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
0,0,38
–
–
–
–
0,0,38
0,0,45
–
–
–
–
0,0,45
0,0,15
–
–
–
–
0,0,15
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,15
–
–
–
–
0,0,15
0,0,20
–
–
–
–
0,0,20
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
0,0,10
–
–
–
–
0,0,10
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
0,0,31
–
–
–
–
0,0,31
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
54
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
0,0,5
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
0,0,16
–
–
–
–
0,0,16
0,0,20
–
–
–
–
0,0,20
0,0,14
–
–
–
–
0,0,14
Á
0,0,8
–
–
–
–
0,0,8
A
0,0,20
–
–
–
–
0,0,20
0,0,200
200
–
200
–
0,0,200
0,0,9
0,0,2d
0,0,8
–
–
0,0,1
–
–
–
–
–
0,0,8
0,0,2d
0,0,8
0,0,10
–
–
0,0,10
–
-
0,0,13
–
–
0,0,13
–
-
0,0,4
–
–
0,0,1
–
0,0,3
0,0,35
–
–
0,0,2
–
0,0,33
0,0,15
–
–
0,0,15
–
-
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,2
–
–
0,0,2
–
-
0,0,6
–
–
0,0,6
–
-
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
O
O
L
O
G
I
C
K
Amur bílý
Ctenopharyngodon idella
Tolstolobik bílý
Hypophtalmichthys molitrix
Lín obecný
Tinca tinca
Bolen dravý
Aspius aspius
Karas zlatý
Carassius auratus
Karas obecný
Carassius carassius
1. 1.
2012
0,0,5
B
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Sumci – Siluriformes
Pangas spodnooký
Pangasianodon hypophthalmus
Sumec velký
Silurus glanis
Peřovec kukaččí
Synodontis cf. multipunctata
Peřovec
Synodontis cf. zebrinus
Krunýřovec
Glyptoperichthys gibbiceps
O
Trnobřiší – Characiformes
Neónka červená
Paracheirodon axelrodi
Neónka obecná
Paracheirodon innesi
Piraňa
Piaractus brachypomus
Piraňa
Pygocentrus nattereri
Tetra červenohlavá
Petitella georgiae
Tetra koňžská
Phenacogrammus interruptus
Tetra pruhovaná
Astyanax fasciatus
Tetra jeskynní
Astyanax fasciatus mexicanus
Tetra ozdobná
Hyphessobrycon rosaceus
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
55
1. 1.
2012
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2012
0,0,7
–
–
–
–
0,0,7
0,0,13
–
–
–
–
0,0,13
0,0,10
–
–
–
–
0,0,10
0,0,7
–
–
0,0,2
–
0,0,5
X
–
X
X
–
-
–
2,2
X
X
–
0,0,5
X
–
X
X
–
0,0,20
0,0,5
–
X
X
–
1,2
0,0,5
–
X
X
–
-
0,0,30
–
X
X
–
0,0,30
–
2,2
–
2,2
–
-
–
1,1
–
1,1
–
-
–
1,1
–
1,1
–
-
0,0,2
–
–
0,0,2
–
-
0,0,50
–
X
X
–
0,0,30
0,0,40
–
X
X
–
0,0,30
–
0,0,15
–
0,0,1
–
0,0,14
–
0,0,15
–
–
–
0,0,15
–
0,0,10
–
0,0,2
–
0,0,8
Štikotvární – Esociformes
Štika obecná
Esox lucius
Lososotvární – Salmoniformes
Pstruh obecný
Salmo trutta
Lipan podhorní
Thymallus thymallus
Gavúni – Atheriniformes
Gavúnek madagaskarský
Bedotia geayi VU
Živorodka duhová (Dominic. rep.)
Poecilia reticulata
Živorodka
Limia perugiae
Mečovka
Xiphophorus clemenciae DD
Štikovec
Pachypanchax sakaramyi CR
Štikovec
Pachypanchax omalonotus VU
Ilyodon Whiteův
Ilyodon whitei CR
Gudea
Allotoca dugesii
Gudea
Characodon audax VU
Gudea
Skiffia multipunctata
Gudea
Xenotoca variata
Gudea červenoocasá
Xenotoca eisenii – San Marcos
Gudea
Chapalichtys pardalis
Halančíkovec
Aphanius mento mento
Halančíkovec
Aphanius persicus persicus
Halančíkovec
Aphanius sirhani
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
56
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2012
0,0,3
–
–
0,0,3
–
-
Ropušnicotvární – Scorpaeniformes
Perutýn
0,0,1
Pterois volitans
–
–
0,0,1
–
-
Hrdloploutví – Gadiformes
Mník jednovousý
Lota lota
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
–
0,0,1
–
0,0,1
–
-
0,0,3
–
–
0,0,3
–
-
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
0,0,10
–
–
–
–
0,0,10
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
X
–
X
X
–
X
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
0,0,6
–
–
–
–
0,0,6
–
0,0,15d
4,2
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,15d
4,2
–
0,0,1d
0,0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,1d
0,0,1
–
–
–
–
–
-
1,2
–
–
0,1
–
1,1
A
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
P
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
O
1. 1.
2012
O
L
G
Xenopoecilus sarasinorum EN
O
Jehlotvární – Beloniformes
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Ostnoploutví – Perciformes
Zobec obecný
Chelmon rostratus
Okounek sklovitý
Changa ranga
Vrubozubec paví
Astronotus ocellatus
Kančík příčnopruhý
Cichlasoma nigrofasciatum
Kančík zelenooký
Archocentrus sajica
Kančík citrónový
Amphilophus citrinellus
Cichlidka Ramirézova
Microgeophagus ramirezi
Pestřenec červený
Pelvicachromis pulcher
Cichlida
Ptychochromis cf. oligacanthus
Cichlida
Paratilapia polleni
Kanic
Chromileptis altivelis
Pomec
Euxiphipops navarchus
Pyskoun rozpůlený
Labroides dimidiatus
Klaun
Amphiprion clarkii
Klaun uzdičkatý
Amphiprion frenatus
Klaun vyzdobený
Amphiprion percula
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
57
Klaun očkatý
Amphiprion ocellaris
Klaun
Amphiprion perideraion
Sapínek
Chrysiptera hemicyanea
Sapínek
Chrysiptera parasema
Sapín zelený
Chromis viridis
Sapín hnědý
Acanthochromis polyacanthus
Komorník
Dascyllus aruanus
Komorník černoocasý
Dascyllus melanurus
Pyskoun šestipásý
Pseudocheilinus hexataenia
Pruhoun bělopásý
Pholidichthys leucotaenia
Bodlok
Acanthurus sohal
Bodlok olivový
Acanthurus olivaceus
Bodlok žlutooký
Ctenochaetus strigosus
Bodlok tominský
Ctenochaetus tominiensis
Bodlok pestrý
Paracanthurus hepatus
Bodlok krátkorohý
Naso brevirostris
Bodlok bezrohý
Naso lituratus
Bodlok Desjardinův
Zebrasoma desjardinii
Bodlok plachtonoš
Zebrasoma veliferum
Bodlok hnědý
Zebrasoma scopas
Bodlok
Zebrasoma flavescens
Bodlok
Zebrasoma xanthurum
Králíčkovec liščí
Siganus vulpinus
1. 1.
2012
0,0,11
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,2
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
0,0,9
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,11
–
–
0,0,6
–
0,0,5
0,0,13
–
–
0,0,3
–
0,0,10
0,0,6
–
–
0,0,3
–
0,0,3
–
0,0,4
–
–
–
0,0,4
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,2
–
-
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,4
–
–
0,0,1
–
0,0,3
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,4
–
–
0,0,2
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,4
–
–
0,0,2
–
0,0,2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
58
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
0,0,25
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,20
–
–
–
–
0,0,20
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
Á
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
A
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
B
0,0,4
–
–
0,0,1
–
0,0,3
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,1d
–
–
–
–
0,0,1d
-
O
L
O
G
I
C
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
PARYBY – CHONDRICHTYES
Z
A
H
Rejnoci – Rajiformes
Trnucha
Potamotrygon castexi
O
Vranka obecná
Cottus gobio
Vřeténka
Synchiropus picturatus
Candát obecný
Sander lucioperca
Okoun říční
Perca fluviatilis
Ježdík obecný
Gymnocephalus cernuus
Rájovec cejlonský
Belontia signata
Sandélie kapská
Sandelia capensis DD
Parmovec pyžamový
Sphaeramia nematoptera
Slizoun pruhovaný
Salarias fasciatus
Havýš
Lactoria cornuta
Havýš žlutohnědý
Ostracion cubicus
1. 1.
2012
0,0,25
R
A
Bezobratlí – Evertebrata – Invertebrata
D
189 taxonů/taxa
435 + X jedinců/specimens
A
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2012
0,0,3
–
–
0,0,3
–
-
0,0,3
–
–
0,0,3
–
-
0,0,4
–
X
X
–
X
Ě
Příchod
Arrival
M
1. 1.
2012
T
A
P
L
Z
Žahavci – Cnidaria
Korál rourkovitý
Clavularia viridis
Laločník
Sarcophyton sp.
Laločnice
Sinularia asterolobata
S
LÁČKOVCI – COELENTRATA
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
59
Laločnice členitá
Sinularia brassica
Laločnice
Sinularia dura
Laločnice
Sinularia macrodactyla
Laločnice
Lobophytum sp.
Laločník
Lemnalia sp.
Korál měkký
Litophyton arboreum
Korál měkký
Cladiella sp.
Korál
Favia sp.
Korál
Galaxea fascicularis
Větevník
Acropora sp.
Korál
Caulastrea sp.
Korál
Euphyllia ancora
Korál
Euphyllia sp.
Korál
Fungia sp.
Korál
Montipora sp.
Korál
Hydnophora sp.
Korál
Pavona decussata
Korál
Pavona cactus
Turbinatka hřebínková
Physogyra lichtensteini
Korál
Seriatopora sp.
Pórovník
Pocillopora sp.
Dendrofyla
Turbinaria reniformis
Rifovník
Symphyllia sp.
1. 1.
2012
0,0,2
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
X
Úhyn
Death
X
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
X
0,0,3
–
X
X
–
X
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
0,0,1
–
X
X
–
X
0,0,3
–
–
0,0,3
–
-
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,4
–
–
0,0,4
–
-
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
X
X
–
X
0,0,2
–
X
X
–
X
0,0,1
–
X
X
–
X
0,0,1
–
X
X
–
X
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
X
X
–
X
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
X
X
–
X
0,0,1
–
X
X
–
X
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
0,0,1
–
X
X
–
X
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
60
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
31. 12.
2012
X
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
0,0,6
–
X
X
–
X
0,0,2
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
–
0,0,5
–
–
–
0,0,5
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
X
–
–
–
–
X
0,0,3
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
-
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
–
–
–
-
X
–
X
X
–
X
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
G
Odchod
Depart.
–
O
Úhyn
Death
X
L
Narozeno
Birth
X
O
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Měkkýši – Mollusca
Loděnka hlubinná
Nautilus pompilius
Zéva
Tridacna squamosa
Zavinutec
Cypraea sp.
Kotouč okénkový
Tectus fenestratus
Kotouč
Astraea tecta
Oblovka
Achatina iredalei
Oblovka
Achatina fulica
Oblovka
Achatina panthera
Oblovka – Madagascar
Achatina panthera
Oblovka
Achatina albopicta
Oblovka
Achatina achatina
Oblovka
Achatina reticulata
Oblovka
Achatina immaculata
Oblovka
Archachatina marginata eduardi
Příchod
Arrival
–
O
Korál
Erythropodium caribaeorum
Korál pumpující
Xenia sp.
Sasanka diskovitá
Ricordea yuma
Sasanka diskovitá
Actinodiscus sp.
Korálovník
Discosoma cf. plumosa
Sasankovec
Zoanthus sp.
Sasankovec
Palythoa sp.
1. 1.
2012
0,0,1
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
61
1. 1.
2012
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2012
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,4
–
–
0,0,4
–
–
0,1
–
–
0,1
–
-
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
Ostnokožci – Echinodermata
Hadice
Ophiarachna incrassata
Ježovka
Diadema setosum
Ježovka
Mespilia globulus
Členovci – Arthropoda
Krab
Metasesarma aubryi
Krab
Gecarcinus sp.
Krab
Madagapotamon humberti
Krevetka pruhovaná
Lysmata amboinensis
Krevetka šarlatová
Lysmata debelius
Ostrorep americký
Limulus polyphemus
Mnohonožka – Tanzánie
Stonožka
Scolopendra sp. – Madagascar
Stonožka
Scolopendra sp. – Madagascar
Stonožka
Scolopendra heros
Bičovec
Phrynus sp. – Costa Rica
Štír
Hadogenes paucidens
Štír obrovský
Pandinus imperator
Štír – Keňa
Pandinus sp.
Štír
Heterometrus sp.
Štít
Hadrurus arizonensis
Štír-Venezuela
Broteochactas sp.
Štír
Opistacanthus sp. – Madagascar
0,0,4
0,0,3
0,0,1
0,0,5
0,0,5
–
0,0,5
–
0,0,5
0,0,4
–
–
0,0,1
–
0,0,3
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
0,0,9
–
–
0,0,10
0,1
–
–
0,1
–
-
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,6
–
–
0,0,6
–
-
–
0,1
–
–
–
0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,7
–
–
0,0,5
–
0,0,2
0,0,1
–
0,0,7
–
–
0,0,8
–
–
–
–
–
-
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
62
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
-
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
0,1
–
–
–
–
0,1
–
0,1
–
–
–
0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
Á
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
A
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
B
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,1
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1,4
–
–
0,0,4
–
0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,2
–
–
0,1
–
0,1
0,1
–
–
0,1
–
-
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
A
0,0,1
–
–
0,0,1
–
-
P
0,0,3
–
–
0,0,3
–
-
O
O
L
O
G
I
C
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Štír
Opistacanthus miloti
Štír
Grosphus grandidieri
Sklípkan
cf. Monocentropus lambertoni
Sklípkan
Acanthoscurria geniculata
Sklípkan
Acanthoscurria jurenicola
Sklípkan
Acanthoscurria musculosa
Sklípkan
Aphonopelma caniceps
Sklípkan
Aphonopelma lanceolatum
Sklípkan
Aphonopelma stoicum
Sklípkan
Avicularia versicolor
Sklípkan
Brachypelma boehmei
Sklípkan
Brachypelma albopilosum
Sklípkan
Brachypelma emilia
Sklípkan
Brachypelma ruhnaui
Sklípkan
Brachypelma smithi
Sklípkan
Brachypelma vagans
Sklípkan
Chilobrachys guangxiensis
Sklípkan
Citharacanthus spinicrus
Sklípkan
Citharischius crawshayi
Sklípkan
Cyriopagopus sp. – Malaysia (Blue)
Sklípkan
Cyrtopholis flavostriatus
Sklípkan
Eupalaestrus campestratus
Sklípkan
Eupalaestrus weijenbergi
1. 1.
2012
0,0,1
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
63
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
Sklípkan
Grammostola alticeps
Sklípkan
–
Heteroscodra maculata
Sklípkan
0,0,1
Ischnocolus sp. – Turkey
Sklípkan
0,1,1
Lasiodora cristata
Sklípkan
0,1
Lasiodora parahybana
Sklípkan
0,1
Lasiodorides sp. – Equador
Sklípkan
–
Pamphobeteus fortis
Sklípkan
0,0,1
Phlogiellus sp. – Negros
Sklípkan
0,0,1
Phormictopus antillensis
Sklípkan
–
Psalmopoeus cambridgei
Sklípkan
0,1
Psalmopoeus irminia
Sklípkan
0,0,2
Phormictopus cancerides
Sklípkan
0,1
Phormictopus platus
Sklípkan – Costa Rica,Tortugero
0,1
Sericopelma sp.
Sklípkan
0,1
Theraphosa blondi
Sklípkan
0,0,107
Theraphosidae – Costa Rica, Cacao
Sklípkan
0,0,79
Theraphosidae – Costa Rica, Guapiles
Sklípkan
0,0,69
Theraphosidae – Chile, žlutý
Sklípkan
0,0,2
Vitalius paranaensis
Sklípkan
0,0,1
Vitalius vulpinus
Kudlanka
X
Sphodromantis sp. – Egypt
Kudlanka
X
Sphodromantis sp. – Morocco
Kudlanka
–
Phyllocrania paradoxa
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
0,1
0,1
–
–
–
0,1
–
–
0,0,1
–
-
–
–
–
–
0,1,1
–
–
–
–
0,1
–
–
0,1
–
-
0,1
–
–
–
0,1
–
–
0,0,1
–
-
–
–
–
–
0,0,1
0,1
–
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
–
–
0,0,2
–
-
–
–
–
–
0,1
–
–
0,1
–
-
–
–
–
–
0,1
–
–
0,0,20
–
0,0,87
–
–
0,0,70
0,0,7
0,0,2
–
–
0,0,69
–
-
–
–
–
–
0,0,2
–
–
0,0,1
–
-
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
0,0,10
–
0,0,9
–
0,0,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2012
0,1
64
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
-
X
–
–
X
–
-
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
-
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
–
X
–
-
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
O
Úhyn
Death
0,0,10
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
0,0,10
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Kudlanka
Hymenopus coronatus
Kudlanka
Rhombodera basalis
Šváb americký
Periplaneta americana
Šváb - Madagascar
Periplaneta australasiae
Šváb - Madagascar
Periplaneta sp.
Šváb
Archimandrita tesselata
Šváb
Aeluropoda insignis
Šváb
Blaberus atropos
Šváb
Blaberus discoidalis
Šváb
Blaberus giganteus
Šváb
Blaberus cranifer
Šváb
Blaberus boliviensis
Šváb
Elliptorhina chopardi
Šváb
Elliptorhina javanica
Šváb
Gromphadorrhina portentosa
Šváb
Elliptorhina cf. laevigata
Šváb
Gromphadorrhina grandidieri
Šváb
Gromphadorrhina oblongonota
Šváb
Princisia vanwaerebeki 1
Šváb
Princisia vanwaerebeki 2
Šváb
Macropanesthia rhinoceros
Šváb
Eublaberus distanti
Šváb
Eublaberus posticus
1. 1.
2012
–
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
65
Šváb
Lucihormetica sp. – Venezuela
Šváb
Rhyparobia maderae
Šváb
Pycnoscelus femapterus
Šváb
Panchlora sp. – Costa Rica
Šváb
Ischnoptera sp. – Costa Rica
Šváb
Henschoutedenia flexivittata
Šváb
Phoetalia pallida
Šváb
Nauphoeta cinerea
Šváb
Ergaula capucina
Šváb
Byrsotria fumigata
Šváb
Byrsotria rothi
Šváb
Byrsotria sp. – Cuba
Šváb
Gyna capucina
Šváb
Blatta orientalis
Šváb
Deropeltes sp. – Kenya
Šváb
Therea petiveriana
Šváb
Therea olegrandjeani
Strašilka
Extatosoma tiaratum
Strašilka
Eurycantha calcarata
Strašilka
Eurycnema goliath
Strašilka
Epidares nolimetangere
Strašilka
Heteropteryx dilatata
Strašilka
Sungaya inexpectata
1. 1.
2012
X
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
X
Úhyn
Death
X
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
X
X
–
X
X
–
-
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
-
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
66
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
-
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
–
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
-
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
1,0
–
X
X
–
X
–
X
X
–
-
–
X
X
–
-
–
X
X
–
-
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
O
Úhyn
Death
X
L
Narozeno
Birth
X
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Strašilka
Brasidas samarensis
Strašilka
1,1
Brasidas foveolatus
Strašilka
X
Brasidas sp. (Mindanao, Nabunturan)
Strašilka
0,1
Orestes mouhotii
Strašilka
X
Pylaemenes guanxiensis
Strašilka
X
Trachyaretaon brueckneri
Strašilka
X
Trachyaretaon sp. (N Luzon)
Strašilka
X
Trachyaretaon sp. (Negros)
Strašilka
X
Trachyaretaon sp. (NE Luzon, Aurora)
Strašilka
X
Onchestes rentzi
Strašilka
1,1
Dimorphodes canenulatus
Strašilka
X
Sceptrophasma hispidula
Lupenitka
X
Phyllium giganteum
Strašilka
X
Neohirasea maerens
Pakobylka
X
Baculum extradentatum
Pakobylka
X
Baculum artemis
Pakobylka
X
Sipyloidea sipylum
Strašilka
X
Parapachymorpha zomproi
Strašilka
X
Phaenopharos khaoyaiensis
Strašilka
X
Medaura jobrensis
Strašilka
X
Lamponius guerini
Pakobylka
X
Carausius morosus
Strašilka
X
Phobaeticus serratipes
Příchod
Arrival
–
O
1. 1.
2012
X
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
67
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2012
Strašilka
Pharnacia ponderosa
Strašilka
X
Peruphasma schultei
Strašilka
X
Neophasma subapterum
Strašilka
X
Lonchodes brevipes
Strašilka
X
Lonchodes cultratolobatus
Strašilka
X
Manduria syspetrodon
Strašilka
X
Mnesilochus capreolus
Strašilka
X
Mnesilochus latifemur
Strašilka
X
Mnesilochus mindanaense
Strašilka
1,1
Mnesilochus imitator
Strašilka
X
Mnesilochus sp. (Marinduque)
Strašilka
Mnesilochus sp. (Mindanao, Nabunturan)
Strašilka
X
Lonchodiodes samarensis
Strašilka
2,2
Orxines xiphias
Strašilka
X
Mithrenes panayensis
Strašilka
X
Chondrostethus woodfordi
Koník skleníkový
–
Diestrammena asynamora
Cvrček jeskynní
–
Phaeophilacris bredoides
Saranče
X
Zonocercus variegatus
Ploštice
X
Platymeris biguttatus
Ploštice – Mombo
X
Platymeris sp.
Nosorožík
X
Xylotrupes gideon sumatrensis
Zlatohlávek
X
Mecynorrhina ugandensis
Příchod
Arrival
X
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
X
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
-
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
– X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
-
X
X
X
–
X
X
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
X
X
–
X
–
–
X
–
-
–
X
X
–
X
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2012
–
68
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2012 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2012
X
–
4,4
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
–
3,3
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
–
X
X
X
–
-
X
–
X
X
–
X
O
Úhyn
Death
X
L
Narozeno
Birth
X
O
Příchod
Arrival
–
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
Zlatohlávek
Mecynorrhina torquata
Zlatohlávek
Pachnoda ephippiata
Zlatohlávek
Pachnoda marginata marginata
Zlatohlávek
Pachnoda marginata peregrina
Zlatohlávek
Pachnoda thoracica
Zlatohlávek
Eudicella aethiopica
Čmelák zemní
Bombus terrestris
Včela medonosná
Apis mellifera
1. 1.
2012
X
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
Použité zkratky – Legend
M
d zvířata v majetku ZOO a BZ deponovaná mimo – loan out
Ě
S
T
A
Kategorie Mezinárodní červené knihy ohrožených druhů IUCN (RED DATA BOOK Categories)
EW extinct in the wild – vyhubený v přírodě; CR critically endangered – kriticky ohrožený;
EN endangered – ohrožený; VU vulnerable – zranitelný; LR/nt lower risk/near threatened – druh
blízko ohrožený; LR/cd lower risk/conservation dependent – druh blízko ohrožení, sledovaný
ochranářskými organizacemi; DD data deficient – druh, o kterém je málo informací
P
L
Z
EEP European Endangered species Programme – Evropský záchranný program; ESB European
StudBook – Evropská plemenná kniha; ISB International StudBook – Mezinárodní plemenná kniha
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
69
KMOTŘI V ROCE 2012
V prosinci 2012 bylo uzavřeno 20 nových
adopcí, jako netradiční vánoční dárek. Adopční
ukazatel se zastavil již na čísle 1128. Snad každý
příchozí se připravoval na to, jak udělá radost
blízkým v podobě originálního certifikátu. Svých
kmotrů se dočkala zvířata, která již byla adoptována, ale také nováčci a zvířata netradiční nebo
dříve vynechávaná. Jde například o tchoříka
skvrnitého, dále rosničku kubánskou a vampýra dlouhojazyčného z nové expozice Svět v podzemí, případně myš bobří, křečka bavlníkového; kuandu nebo sovky bubuk. Mezi dlouhodobě nejpopulárnější druhy patří klokani, sovy,
želvy, tučňáci, tamaríni či lemuři.
číslo č. ad. zvíře
1.
10
Nosál červený
11
Hutie
3.
4.
12
38
Výr velký – 2 jedinci
Sova pálená
5.
6.
58
59
Čáp bílý
Plameňák
7.
60
Orel volavý
8.
9.
10.
11.
12.
76
81
93
111
113
Žáby
Želva ostruhatá
Nosál červený
Želva ostruhatá
Rys kanadský
13.
117
Šimpanz učenlivý Bask
14.
123
15.
134
Výr velký,
puštík obecný, sovy
Komba senegalská
16.
144
Kachnička
Aleš Hájek, Kaznějov
17.
18.
19.
153
168
176
Tučňák Humboldtův
Plameňák chilský
Daman kapský
Rodina Rezkova, Plzeň
Děti 33. MŠ Plzeň
Sklenářství Marta Kaiserová a syn
A
R
H
A
Z
Á
K
C
I
N
A
T
O
B
A
Á
K
poznámka
Start v roce 1992 na
mývala
Děti MŠ Trnová
Start v roce 1992 na
nutrii a želvu vroubenou
Pionýr PS V. Kratochvíla, Starý Plzenec
Start v roce 1992
Natálka a Matěj Škrdlovi, Jihlava
Adopce od roku
1993, s přestávkou
Gynekologicko-porodnická klinika Plzeň Od roku 1993
Miloslava Zůchová, Plzeň
Od roku 1993
(sovice)
Plicní klinika Plzeň
Od roku 1993,
nejprve sovy
Jiřina Hepová, Kaznějov
Od roku 1994
Žáci 22. ZŠ Plzeň
Od roku 1994
Děti 6. MŠ Plzeň
Od roku 1994
Viktor Bobiš, Plzeň
Od roku 1994
Inzert, Motorinzert, Michael Boušík, Plzeň Od roku 1995
(dříve emu, puma)
Český rozhlas Plzeň
Od roku 1995
(dříve jaguár Carlos,
ocelot velký)
Knihkupectví Moudrá sova Plzeň
Od roku 1995
Žáci 15. ZŠ Plzeň
Od roku 1996
želva ostruhatá
Od roku 1996
berneška, labuť černá
Od roku 1997
Od roku 1997
Od roku 1997
Z
O
O
L
O
G
I
C
kmotr
MUDr. Jarmila Lišková, Plzeň
2.
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Mgr. Martin Vobruba
70
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Animal adoptions 2012
Rys kanadský
L
468
P
46.
A
Klokan rudý
T
462
Z
Generální partner zoo
Od roku 2002
Od roku 2002
(klokan rudokrký)
Žáci ZŠ Hořovice
Od roku 2002
(výr africký)
Studenti SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara Od roku 2002
(dříve ocelot)
S
45.
Plzeňská teplárenská, a.s
Adolf Irmann, Zbiroh
Žáci 26. ZŠ Plzeň
Ě
420
429
440
Od roku 2001
Od roku 2001
Od roku 2001
M
42.
43.
44.
Klokan rudý
Klokan rudokrký
Lvi berberští,
tygři ussurijští
Tygři ussurijští
Koza kamerunská
Prase savanové Růženka
A
413
418
419
D
39.
40.
41.
Rodina Švábenských
a Lucie Vitoušová, Praha
Děti MŠ Nýřany I.
Ing. Radek Dobeš, Příbram
ČEZ, zákaznické služby
A
Psoun, papoušek
R
410
H
38.
A
Miroslava Junková, Kladruby
Žáci ZŠ Březnice
Pracovnice DO Knihovny MP, Plzeň
Děti MŠ Nýřany II.
Žáci 11. ZŠ Plzeň
Pavel Rout
Z
Osel
Tučňák Humboldtův
Osel kulan – Šárina
Kůň domácí – hafling
Orel volavý
Křeček skákavý
Á
361
363
375
376
381
382
K
32.
33.
34.
35.
36.
37.
C
RWE
I
Vlk evropský
N
359
Od roku 2000,
dříve páv
Od roku 2000,
dříve zubr evropský
Od roku 2000
Od roku 2000
Od roku 2000
Od roku 2000
Od roku 2000
Od roku 2000
(užovka červená,
kukačka kohoutí)
Od roku 2001
A
31.
T
Želva ostruhatá
O
357
B
30.
Děti 57. MŠ Plzeň
Kolektiv pracovníků
Odd. speciální diagnostiky ŠPAU
FN Plzeň Lochotín
Děti Mš. Třemošná – ves
A
Šimpanz učenlivý
Šakal čabrakový,
marabu africký
Á
344
355
K
28.
29.
C
Děti 90. MŠ Plzeň
I
Mangusta liščí
G
342
O
27.
L
Klokan rudý
Nosál červený
Korálovka
Papoušek ara vojenský
Želva Spenglerova
Lemur rudočelý Terezka
O
259
261
299
331
335
336
poznámka
Od roku 1997
(nejprve kalous, rysec)
Od roku 1998
Od roku 1998
Od roku 1999
Od roku 1999
Od roku 1999
Od roku 1999 (dříve
lemur hnědý Kuba)
Od roku 1999
(nejprve mangusta
žíhaná)
Od roku 1999
Od roku 2000
O
21.
22.
23.
24.
25.
26.
kmotr
Děti 22. MŠ Z. Wintera, MŠ nám. Míru
a MŠ Mánesova ul., Plzeň
Děti ZŠ Ledce
Manželé Žákovi, Plzeň
Alžbětka Traxmandlová, Plzeň
Děti 46. MŠ Plzeň
Děti MŠ Šťáhlavy
Ing. Lumír Aschenbrenner, Plzeň
Z
číslo č. ad. zvíře
20. 189 Šimpanzice Maryša
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
71
poznámka
Od roku 2003
Od roku 2003
Od roku 2003
Studenti Vertebratologické exkurze PřF JU,
České Budějovice
51.
52.
517
526
Medvědi Eliška a Honzík
Žirafa Bořek
M
53.
531
Labuť černá
54.
536
55.
541
56.
546
57.
58.
59.
60.
61.
550
559
562
579
581
62.
63.
64.
65.
588
591
592
600
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
601
609
612
614
624
625
628
632
637
Pekari páskovaný,
kosman bělovousý
Tučňák Humboldtův,
páv korunkatý
Nosál červený,
klokan rudý „Kló“,
kapybara
Kapybara
Leioheterodon, žirafy
Sova králičí
Výr velký
Užovka červená, zebra,
prase savanové, ara,
krajta královská,
klokan parma
Bodlinatka, sova králičí
Tarbík velký
Tarbík velký Emanuel
Lemur kata, krokodýl
siamský, pelikán bílý
Psoun prériový
Výr velký
Varan Auffenbergův
Oslík
Medvěd hnědý Pišta
Klokan rudý Skippy
Antilopa jelení
Tygr ussurijský
Káně rudoocasá Jasmína
Děti z Královské školičky, Plzeň
Žáci I. a II. stupně ZŠ Domažlice,
Komenského 17
Děti ze Školního klubu Sedmikráska
při 21. ZŠ Plzeň
Žáci 31. ZŠ Plzeň
Od roku 2003
(též hapalemur,
mangusta tmavá...)
Od roku 2003
Od roku 2003
(již více než 10 zvířat)
Od roku 2003
číslo
47.
48.
49.
č. ad.
487
493
501
50.
Od roku 2003
Děti z MŠ Horní Bříza
Od roku 2004
Kolektiv pracovníků
ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.
Odbor Call centrum Plzeň
Rodina Mičulkova Všeruby
PaedDr. Naděžda Helmerová, Břasy
Žáci ZŠ pro sluchově postižené, Plzeň
Žáci Zvl. Školy Město Touškov
Žáci ZŠ a MŠ a obyvatelé Město Touškov
Od roku 2004
Od roku 2004
Od roku 2004
Od roku 2004
Od roku 2004
Od roku 2004
Největší školní
adopce všech dob
Rodina Hurtova, Plzeň
Renata Sikora a Tomáš Vokoun, Praha
Linda a Libor Hejlovi, Plzeň
Žáci ZŠ Klatovy, Plánická ul.
Od roku 2005
Od roku 2005
Od roku 2005
Od roku 2005,
již řada zvířat
Rodina Skočilova, Rokycany
Od roku 2005
Obec Němčovice
Od roku 2005
Jana a Aleš Kocábkovi, Praha
Od roku 2005
Oto Berger, Plzeň
Od roku 2005
ZAK TV Plzeň
Od roku 2005
Žáci ZŠ Sušice, Lerchova ul.
Od roku 2005
Ing. Karel Dolejš a fa Skeldo s.r.o
Od roku 2005
MUDr. Ivana Froňková, Přeštice
Od roku 2005
Michal a Magda Hercíkovi, Šárka Hurtová, Od roku 2005
Klatovy & Plzeň
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
kmotr
Patrik a Radek Sieberovi, Horní Bříza
Zvláštní škola Plzeň, Macháčkova ul.
Žáci ZŠ Čechova ul., Rokycany
509
zvíře
Výr velký
Rys červený
Želva paprsčitá,
mangusta liščí
Pes ušatý
A
KMOTŘI V ROCE 2012
72
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Animal adoptions 2012
kmotr
Martin Huja, Plzeň
76.
642
Obec Slovákov v ČR, Stříbro
poznámka
Od roku 2005,
nejprve guan
Od roku 2005
77.
78.
79.
80.
81.
644
645
656
660
662
82.
666
Od roku 2005
Od roku 2005
Od roku 2006
Od roku 2006
Od roku 2006
Hlavní partner chovu
Od roku 2006
83.
669
Žáci ZŠ a MŠ Spálerné Poříčí
Od roku 2006
84.
85.
86.
87.
675
676
678
679
Studenti Střední živnostenské školy v Sokolově
Ing. Josef Kohout, PhD., Plzeň
Daniel Petráň, Kladruby
Petr Jiroušek, Plzeň
Od roku 2006
Od roku 2006
Od roku 2006
Od roku 2006
88.
692
Tereka jednovousá,
varan černý
Tamarín pinčí,
prase savanové
Želva pardálí
Šakal čabrakový – Arnie
Plch kamerunský – samice
Komba senegalská,
turako bělolící
Seriema rudozobá
Radka Polláková, Cheb
Alice a Dan Tihelkovi, Plzeň
Žáci ZŠ Holýšov
Ing. Václav Liška, Plzeň
AMERICAN CHANCE CASINOS a.s.,
Česká Kubice
Žáci ZŠ a MŠ Chotíkov
Jana Černá, Volduchy
89.
90.
91.
92.
695
697
700
701
Korálovka
Klokan rudokrký „Benny“
Sova „Rozárka“
Rys červený
David a Nikola Stankeovi, Plzeň
Marcela Zbránková, Příbram
Eva Malinová, Kaznějov
MUDr. Helena Macháčková, Kaznějov
93.
94.
705
712
MUDr. Jaroslava Tomanová, Blovice
Ing. Vladislav Vilímec, Kdyně
95.
717
Dr. Igor Ulč a Elizabeth Ulčová, Plzeň
Od roku 2006
96.
97.
98.
720
723
724
Děti MŠ a ZŠ Starý Smolivec
Adam Hauner, Plzeň
Adam a Míla Haunerovi, Plzeň
Od roku 2006
Od roku 2007
Od roku 2007
99.
100.
101.
102.
726
729
730
733
Tarbík velký
Medvěd hnědý Honzík,
lvice Blanka,
lemur černý Blaženka
Bazilišek zelený,
varan Gouldův,
varan modrý
Vakoveverka létavá
Kulan
Hlodavci
(sysel, bodlinatka)
Sova králičí a pálená
Kukačka kohoutí, turako
Koza kamerunská
Agama bradatá
Od roku 2006,
Nejprve guan
Od roku 2006
Od roku 2006
Od roku 2006
Od roku 2006,
nejprve kočka
krátkouchá
Od roku 2006
Od roku 2006
Mgr. Dagmar Bohdalová, Český Krumlov
Pavla Floriánová, Plzeň
Omniamed s.r.o., Plzeň
Žáci MŠ Klatovy, Karafiátová ul.
Od roku 2007
Od roku 2007
Od roku 2007
Od roku 2006
O
O
L
O
G
I
C
K
Dar na zvířata,
nandu pampový
Korálovka
Ara vojenský – samice Arja
Klokan rudokrký
Liška chama
Velbloudi, tučňáci
Z
číslo č. ad. zvíře
75. 638 Seriema rudozobá
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
73
číslo č. ad. zvíře
103. 735 Kolpík africký – 3 ks
104. 741 Krkavec bělokrký,
snovač zahradní
105. 742 Šimpanzice Gina
106. 743 Krkavec bělokrký
kmotr
Ing. Jana Dobyášová, Plzeň
Daniela Šimandlová, Plzeň
poznámka
Od roku 2006
Od roku 2007
Odd. Geriatrie FN Plzeň
Ludmila Křehnáčková, Plzeň
107. 748
Nyala nížinná – chov
Karin Vinšová, Holoubkov
108.
109.
110.
111.
Káně rudoocasá
Psoun prériový
Lama vikuňa
Gekoni
Uroplatus fimbriatus,
Teratoscincus scincus,
Gekko gecko
Gekon
Blaesodactylus boivini
Tučňák Humboldtův,
Edudant
Mangusta liščí
Želva paprsčitá,
leguán zelený
Hafling
Alena a Pavel Oudovi, Plzeň
Manželé Vydrovi, Dobřany
Děti Mš Školní ul. Příbram
Petr Lobaz a Jana Trávníčková, Plzeň
Od roku 2007
Od roku 2007
(nejprve varan
Gouldův)
Od roku 2007
(nejprve sitatungy)
Od roku 2007
Od roku 2007
Od roku 2007
Od roku 2007
Eva Trávníčková, Strakonice
Od roku 2007
Cytolaborantky z Haly
Od roku 2007
Aleš a Hedvika Smutní, Plzeň
Žáci ZŠ a MŠ Plánice
Od roku 2007
Od roku 2008
Autocentrum TA, Plzeň
Žáci ZŠ Zbiroh
Od roku 2008,
patron chovu
Od roku 2008
KINDER PINGUÍ
Vítek Skrejval, Praha
DUAN spol. s.r.o.
Ing. Radek Konečný, Praha
Od roku 2008
Od roku 2008
Od roku 2008
Od roku 2009
Blanka a Jan Hrabětovi, Plzeň
Od roku 2008
Nora Duchková, Plzeň
Vojtěch Berka, Klatovy
Jitka Hrabcová,DiS., Plzeň-Litice
Pavel Horváth, Stříbro
Marek a Markétka Makovcovi, Sokolov
Žáci 13. ZŠ Plzeň, Habrmannova ul.
Magdaléna Poláková, Klatovy
Děti 56. MŠ Plzeň-Litice a Lhota
Žáci ZŠ Chlumčany
Od roku 2009
Od roku 2009
Od roku 2009
Od roku 2009
Od roku 2009
Od roku 2009
Od roku 2009
Od roku 2009
Od roku 2009
756
768
769
771
112. 772
113. 776
114. 784
115. 794
116. 808
815
839
846
849
118.
119.
120.
121.
122. 853
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
872
882
885
888
895
896
899
901
903
Lemur kata, puštík obecný
sova králičí, prase savanové
Tučňák Humboldtův
Varan smaragdový
Rys kanadský
Veverka rudohlavá +3
celkem 4 druhy veverek
Jeřáb královský,
ledňák obrovský
Teju žakruarů
Tarbík velký
Tarbík velký
Daman kapský
Maki tlustoocasý – trio
Krokodýl siamský
Maki myší - samička Bindi
Kamzík bělák
Puštík obecný
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
O
T
B
810
A
117.
Á
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
KMOTŘI V ROCE 2012
74
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Animal adoptions 2012
O
G
I
C
K
Á
A
Filip Forejt a Denisa Francová, Plzeň
Od roku 2010
Šárka a Tomáš Möserovi, Praha
Od roku 2010
Jana Kašpírková, Plzeň
Od roku 2010
MŠ Kasejovice
Od roku 2010
Tomáš Havlíček, Plzeň
Od roku 2010
Rodina Macnerova, Plzeň
Od roku 2010
rodina Gronichova, Sydney
Od roku 2010
Hana Zborníková, Klatovy
Od roku 2010
Lucie Jírová, Tlučná
Od roku 2010
Pavel Dráždil, VDSTEEL, Všeruby
Od roku 2011
Tomáš Krejčí, Plzeň
Od roku 2011
Lucie Sobotková a Daniel Schlaichert, PrahaOd roku 2011
Dominika a Tereza Fikarovy, Plzeň
Od roku 2011
Petr Suda
Od roku 2011
Barbora Zemanová, Howald
Od roku 2011
(nejprve komba
senegalská)
6. a 7. třída ZŠ a MŠ Králův Dvůr Počaply Od roku 2011
Marcela Balková, Šťáhlavy
Od roku 2011
Ladislav Těťál, Plzeň
Od roku 2011
Michaela Ublová
Od roku 2011
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Od roku 2011
ZŠ J. A. Komenského, Blatná
Od roku 2011
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011
A
P
L
Z
Nikolka Šperlová, Žďár nad Sázavou
Žáci ZŠ Třemošná
Pavel Koželuh, Plzeň
Matěj Sochorec, Plzeň
Ing. Ladislav Křivanec, Vlčtejn
Jitka Mešhlová, Plzeň
Marie Nevečeřalová, Ohučov
T
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
Od roku 2009
Od roku 2009
Od roku 2009
Od roku 2009
Od roku 2009
Od roku 2010
Od roku 2010
Od roku 2010
Od roku 2010
L
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
Kulan turkmenský
Výr velký
Voduška červená – samec
Želva ostnitá – 3 kusy
Nosál červený
Sova pálená,
klokan rudokrký
Varan modrý
Klokan rudokrký
Tučňák Humboldtův
Vakoplšík létavý
Tučňák Humboldtův
Sup bělohlavý
Tarbík
Eva a Miroslav Frayerovi, Praha
Žáci 5.B 2. ZŠ Kadaň
Ortopedické oddělení Nemocnice Hořovice
V. a M. Chourovi, Pernarec
Lucinka Janečková, Čemíny
Žáci Zš Msgre Staška Domažlice
Bruno Fischer, Karlovy Vary
Ing. Karel Šidlo, Klatovy
Studenti programu Erasmus, Plzeň
O
1005
1006
1007
1009
1013
1014
poznámka
Od roku 2009
O
157.
158.
159.
160.
161.
162.
kmotr
Autoklub Plzeň V AČR
Z
číslo č. ad. zvíře
132. 906 Liška svižná,
plameňák chilský
133. 907 Varan ostnoocasý „Garf“
134. 909 Tygr ussurijský
135. 912 Noháč jihoafrický
136. 918 Křečík kaktusový
137. 920 Plameňák chilský
138. 927 Daman kapský
139. 930 Kachnička karolínská
140. 954 Želva obrovská – Anička
141. 955 Teju žakruarú –
„Erasmosaurus plzeňský“
142. 957 Veverka kapská
143. 959 Komba senegalská
144. 961 Klokan rudokrký
145. 962 Sova pálená
146. 964 Vydra říční
147. 972 Snovač zahradní
148. 973 Amadina Gouldové
149. 991 Lemur kata Tarbík velký
150. 992 Dikobraz srstnatonosý
151. 999 Kalous ušatý
152. 1000 Pislila čáponohá
153. 1001 Rys kanadský
154. 1002 Žirafa Rothschildova – Jirka
155. 1003 Bodlín
156. 1004 Výr africký
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
75
číslo č. ad. zvíře
170. 1022 Agama – 2 kusy
kmotr
žáci 6.A a 6.B ZŠ a MŠ Černice
171. 1023 Pštros dvouprstý
172. 1024 Panda červená
173. 1025 Krokodýl siamský
Novomanželé Mácovi
CK China Tours, Praha
Žáci 5.C ZŠ Jungmannova, Beroun
174. 1026 Koza domácí
175. 1027 Klokan rudokrký
Libor Kloud, Třemošná
Žáci ZŠ a MŠ Letiny
176.
177.
178.
179.
1028
1029
1031
1032
Ara ararauna
Kaloň egyptský
Klokan rudokrký
Klokan rudokrký
Jazyková škola Eufrat, Plzeň
Massimo Fersini
Martin Chlumský, Plzeň
Žáci 7. tř. ZŠ Heřmanova Huť
180.
181.
182.
183.
1033
1034
1035
1036
Hrdlička vínorudá
Lvi a tygři
Koza domácí – holandská
Šimpanzice Zedoenja
Pavel Hrdlička, Plzeň
Marie Janochová
Jiří Pekárek, Zdice
SUS Production (Majáles)
184. 1037 Medvědi Eliška a Honzík
Pragokoncert a.s. (Metalfest)
185. 1038 Kapybara - 3 jedinci
186. 1039 Sup kapucín „František“
Nakladatelství Fraus, Plzeň
MUDr. Rudolf Macháček
a MUDr. Tereza Balcarová, Sokolov
Jazyková škola JIPKA, Plzeň
Lenka Bečková, Doksy
Viliam Sečkár, Libiš
Radek a Kubík Jírovi, Tlučná
Děti 21. MŠ Plzeň
Naděžda Auzká, Plzeň
Beneš a Michl, spol. s.r.o., Plzeň
Radek Votípka (Klatovy)
a Markéta Hraničková (Kolinec)
Jana Klimešová, Plzeň
Arnošt Bystřický, Karlovy Vary
Jan Šnaidauf
Mgr. Ludmila Novotná
Adam Hubka a Karolína Vyskočilová, Plzeň
PS Dobřany – Delfíni
žáci 2.A Jungmannova ZŠ Beroun
Žáci ZŠ a MŠ Generála Pattona Dýšina
Martin a Ondřej Houškovi, Rokycany
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
Zebra Chapmannova
Žirafa Rothschildova
Prase domácí-přeštické
Pásovec kulovitý
Bodlinatka
Výr velký
Plameňák růžový
Sova pálená
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
1048
1049
1050
1052
1053
1054
1055
1056
1057
Tarbík egyptský
Koza domácí
Výr africký
Marabu africký
Sovka bubuk
Sova pálená – Rozárka
Klokan rudokrký
Sova pálená a tarbík velký
Varan ostnoocasý
poznámka
Od roku 2011
(tehdy 5. třídy)
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011
(začátek jako 4. třída)
Od roku 2011
Od roku 2011
(nejprve kapybara)
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011
(nejprve 6. třída)
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011,
nejprve velbloud Brčo
Od roku 2011
nejprve žirafy Bořek
a Lex,
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2011
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
KMOTŘI V ROCE 2012
76
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Animal adoptions 2012
A
B
O
T
A
N
I
C
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Á
Ivo Wellart, Praha
MŠ Křimice
Ludmila Charvátová, Plzeň
manželé Štěpánkovi, Plzeň
Mudr. Eliška Aschenbrennerová, Plzeň
Michaela Krechovská, Plzeň
Felix Kozelský, Mirošov
David Kulhan, Karlovy Vary
Jana Řezanková, Blovice
MUDr. Eva Pavlová, Karlovy Vary
Ludmila Charvátová, Plzeň
Miluše Kostková
David Staníček, Horní Bříza
zaměstnanci Univerzitní knihovny ZČU Plzeň
Andrea a Petr Šapovalovi, Litoměřice
Marek Fendrych, Plzeň
Karolínka Voříšková, Plzeň
K
Od roku 2012
Od roku 2012
C
Jandíkovi, Radobyčice
MŠ U Krtečka, Praha
I
Od roku 2012
G
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
METALFEST 2012 a Uriah Heep
O
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
poznámka
Od roku 2011
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
L
225. 1079
226. 1080
kmotr
Tereza Holzmanová
Kristýna Stupková
MUDr. Vladimír Kokeš
Jan Procházka s rodinou, Plzeň
Eliška Trunečková, Dobříš
Jakub Truneček, Dobříš
žáci 6.A ZŠ J.A. Komenského
Martina Vitáková, Praha
Oldřich Růžička, Cheb
Josef Matějka, Příbram
Filip Brejcha; Starý Plzenec
Roman Lobko, Plzeň
Lenka Kozelská, Mirošov
Základní škola a mateřská škola Broumy
Miloš Paul, Nymburk
Hynek Hampl, Chodov
Petr Kaše, Tachov
Johana Skočilová, Rokycany
Martina a Michal Holubovi
Plzeňský MAJÁLES a mandrage
O
224. 1078
zvíře
Tarbík
Výreček malý
Sova pálená
Želva ostruhatá
Želva nádherná
Želva
Krysa obláčková
Urzon kanadský
Sova pálená
Koza kamerunská
Labuť černá
Tarbík velký
Výr africký
Klokan rudokrký
Klokan rudokrký
Sovka bubuk
Vlk evropský
Tarbík
Holub růžový
Šimpanz učenlivý
Zedoenja
Medvědi hnědí
Eliška a Honzík
Želva ostruhatá
Ara vojenský, nosál,
žirafa, medvěd, tygr
Sysel Richardsonův
Oslík
Tarbík velký – 2 jedinci
Klokánek králíkovitý
Labuť černá
Felzuma madagaskarská
Turako bělolící
Lev berberský
Pískomil hedvábný
Krkavec bělokrký
Zmije gabunská
Plch savanový
Štika obecná
Sup bělohlavý
Rys červený
Výr velký
Kachnička karolínská
O
č. ad.
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
Z
číslo
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
77
Ě
kmotr
poznámka
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
Veronika Voříšková, Plzeň
MUDr. Věra Tomanová, Blovice
Pavel Toman, Blovice
Kristýna Frolíková, Plzeň
Václav Fuks
žáci 6. B ZŠ Domažlice
Alena Burianová, Holýšov
Lukáš Česal a Iva Hrušková, Plzeň
Kateřina Tomášková, Přeštice
Štěpánka Milotová, Blovice
Kateřina Bastlová
Centrum pozitivního myšlení
Jiří Ajgl, Plzeň
Šimon Kubiš, Praha
Janečková Michalka, Čemíny
Alena Pavlíková, Drahomír Pavlík, Koloveč
František Ryneš,
RNDr.Zbyněk Navrátil, Stříbro
Ing.Tomáš Navrátil, Stříbro
Vlastička a Vlastík Dohnalovi, Sokolov
Lusy Hrabačková
Dušan Businský
Kateřina Arnetová, Plzeň
Ing. Jaroslav Moravec, Čižice
Future iPoint s.r.o., Plzeň
Kateřina Rybárová, Plzeň
Martin Plička, Beroun
Účastníci Navigamus 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
Od roku 2012
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1133
1139
1140
1141
1142
1143
1144
Kachnička mandarínská
Noháč kapský
Zmije gabunská
Mirikina
Strnad obecný
Pískomil veverkoocasý
Labuť černá
Kachnička mandarínská
Pes ušatý
Agama bradatá
Kosman zakrslý
Myš bobří
Kuandu obecný
Lemur kata
Plameňák chilský
Sovka bubuk
Sovka bubuk
Kachnička mandarínská
Kachnička mandarínská
Sova pálená
Rosnička kubánská
Pižmoň aljašský
Vampýr dlouhojazyčný
Tchořík skvrnitý
Velbloud dvouhrbý
Sup bělohlavý
Křeček bavlníkový
Medvěd hnědý
Sova pálená
Krkavec bělokrký
Krkavec bělokrký
Sovka bubuk
Bazilišek
Výr velký
Vlk hřivnatý
Labuť černá
Kosman bělovousý
Nosorožec indický
Zikmundovi z Orlovic
Trnkovi z Orlovic
PS Tuláci, Klatovy
Martina Žaloudková, Štěnovice
Novomanželé Križanovi
FIOS spol s.r.o, Plzeň
Helena Hodanová, Lišice
ApliTax s.r.o., Plzeň
MUDr. Přemysl Sobotka, Liberec
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
číslo č. ad. zvíře
N
KMOTŘI V ROCE 2012
78
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Animal adoptions 2012
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
Firmy, společnosti, instituce, osobnosti, čestné adopce
adoptované zvíře
kmotr
Kondor krocanovitý
Václav Chaloupek
Krajty zelené – Láďa, Karel, Andrea a Maruška
Andrea Černá, Plzeň
Krokodýl čelnatý Bak, tygr ussurijský Cicero
Roman Jurečko, Plzeň
Krokodýl čelnatý Pepa
Mgr. Tomáš Drápela, Plzeň
Lemur kata Vašek
Helena Matoušová, Plzeň
Levhart čínský Nurika
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., Plzeň
Lvíček zlatohlavý Willy
Bc. Robert Houdek, Plzeň
Makak lví Viki
Zdeněk Prosek, Plzeň
Medvěd hnědý Honzík, lvice Blanka,
Ing. Vladislav Vilímec, Kdyně
lemur černý Blaženka
Nilgau – Marta Jiřina Pospíšilová
JUDr. Jiří Pospíšil
Nosál červený „Chico“, želva ostruhatá Elfinka
Mgr. Petra Kacovská, Plzeň
Nosorožec indický
MUDr. Přemysl Sobotka, Liberec
Pásovec štětinatý, tamarín žlutoruký,
Jiří Uhlík, Plzeň
vlk hřívnatý, nosál červený Bonito
Tereka jednovousá
Jiří Untermüller, Stáňa Topinková Fořtová a Petr Dudás
Tučňák Humboldtův
ELIS-PLAST spol. s r.o., Chrást
Tučňák Humboldtův
KINDER PINGUÍ
Tučňák Humboldtův Martin, tygr ussurijský,
Mgr. Martin Baxa, Primátor města Plzně
pásovec kulovitý Vladimír, varan komodský Josef
Tygr ussurijský César, lvíček zlatohlavý Anička
Martin Zrzavecký, náměstek primátora města Plzně
Varan komodský Ende
Bc. Eva Herinková, náměstkyně primátor města Plzně
Velbloudi dvouhrbí Goldie a Mulisák
Ing. Petr Smutný. Plzeň
Želva obrovská Anička
Ing. Karel Šidlo, Klatovy
Želva obrovská Ivanka
Mgr. Ivana Levá, Plzeň
Želva obrovská Julie
Ing. Miloslav Šimák, náměstek primátora města Plzně
Želva obrovská Max
Irena Rottová, Plzeň
Želva obrovská Stella, nosál červený Bohouš
Ing. Petr Rund, náměstek primátora města Plzně
Želva obrovská Susanka
Jan Látka, Domažlice
Želva ostruhatá
Milan Pták, Plzeň
A
A
M
Ě
S
T
A
P
DD Domino Plzeň a pan hetjman Milan Chovanec jsou patrony hrošíka liberijského
DD Planá a radní Mgr. Miroslav Brabec jsou patrony geparda súdánského
DD Nepomuk a p. radní František Bláha jsou kmotry samce žirafy Rothschildovy
DD Horšovský Týn a pan radní Václav Koubík jsou kmotry antilopy kudu velký
DD Tachov a p. náměstek Jaroslav Bauer jsou kmotry zebry Chapmannovy
DD Staňkov a p. radní MUDr. Václav Šimánek jsou kmotry pštrosa dvouprstého
DD Trnová a p. náměstek hejtmana Jiří Struček jsou kmotry makaka lvího (samičky Madlenky)
DD Kašperské Hory a p. radní Ing. Petr Smutný jsou kmotry páru velbloudů dvouhrbých
DD Horšovský Týn a p. náměstek hejtmana Ivo Grüner jsou kmotry oslíka kulana turkmenského
D
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L
Z
Dar na chov zvířat: Rudolf Grundl
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Ě
79
Ě
N
Z
L
P
A
T
S
Ě
M
A
D
A
R
H
Z
A
Mezi nové kmotry zvířat patří děti z MŠ v Plzni Křimicích
Childrens of the kindergarten of Pilsen-Křimice belong to our new animal sponsors
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Mezi nejvýznamnější kmotry zvířat patří žáci 31. ZŠ v Plzni
Pupils of the 31st elementary school of Pilsen belong to our most important animal sponsors
80
v ý r o č n í z p r á v a 2 01 2
Download

Výroční zpráva 2012