Obálka:
1. strana – Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis), Indian Rhino
2. strana – Krysa obláčková (Phloeomys pallidus), Northern Luzon Giant Cloud Rat
4. strana – Výsadby v Asijské zahradě, Plants in the Asian Garden
Z
O
O
ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA MÌSTA PLZNÌ, p.o.
L
POD VINICEMI 9, 301 16 PLZEŇ
CZECH REPUBLIC
tel. : 00420/378 038 325, fax: 00420/378 038 302
e-mail: [email protected], www. zooplzen.cz
O
G
I
Management
Ing. Jiří Trávníček
Jiřina Zábranská
Ing. Bohumil Souček
Jan Konáš
Svatopluk Jeřáb
RNDr. Aleš Toman
Ing. Lenka Václavová
Bc. Tomáš Jirásek
Botanický náměstek, zoolog Ing. Tomáš Peš
Director
Economist
Assistent director
Head zoologist
Zootechnicist
Curator of ungulates
Curator of monkeys, carnivores
Curator of reptiles
Head botanist, curator
of birds, small mammals
Botanist
C
Vedení zoo
K
B
O
T
A
N
I
C
K
Education and PR
Secretary
Veterinary
Á
Z
Propagace, PR
Sekretariát
Privátní veterinář
A
A
Jarmila Kaňáková
Mgr. Václava Pešková
Mgr. Martin Vobruba
Alena Voráčková
MVDr. Zdeněk Rampich
MVDr. Jan Pokorný
Botanik
Á
Ředitel
Ekonom
Provozní náměstek
Vedoucí zoo. oddělení
Zootechnik
Zoolog
H
R
A
Total Employees
134
Celkový počet zaměstnanců
(k 31. 12. 2010)
D
Plzeň, statutární město
náměstí Republiky 1, Plzeň
IČO: 075 370
tel. : 00420/378 031 111
A
Zřizovatel
M
Ě
S
T
Fotografie:
A
Jaroslav Vogeltanz, Jiří Trávníček, Tomáš Peš, Miroslav Volf,
archiv ZOO a BZ, DinoPark
P
L
Redakce výroční zprávy: Jiří Trávníček, Martin Vobruba, Tomáš Peš, Alena Voráčková,
Jaroslav Vogeltanz, David Nováček a autoři příspěvků
Z
N
Ě
1
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
OBSAH
N
Z
L
A
Významná životní jubilea pracovníků ......................................................................................10
T
Nejvýznamnější události roku....................................................................................................6
Seznam zaměstnanců ..............................................................................................................11
S
Úvodní slovo ředitele ..................................................................................................................3
Ekonomické oddělení ..............................................................................................................13
Ě
Obsah..........................................................................................................................................2
Zoologické oddělení ................................................................................................................20
M
Úvod ............................................................................................................................................1
P
Ě
Contents
Veterinární péče ......................................................................................................................49
Provozní oddělení ....................................................................................................................54
A
Výstavba Afrických a asijských expozic pohledem dodavatele................................................60
R
Tři roky k nové Africe a Asii ....................................................................................................62
H
Oddělení kontaktu s veřejností ................................................................................................65
A
Návštěvnost a návštěvníci ........................................................................................................85
Z
D
A
Botanické oddělení ..................................................................................................................52
Mezinárodní rok biodiverzity 2010 a kampaň „Chceme společně žít v Zoo Plzeň“ ................86
Á
DinoPark Zoo Plzeň 2010 ........................................................................................................92
I
Běh Kilometrovkou po šesti ....................................................................................................94
N
Ochranářské projekty in-situ podporované Zoologickou a botanickou zahradou..................95
A
Monitoring chřástala polního (Crex crex), západní část Šumavy + Český les ......................102
T
Vietnam, březen 2010 ............................................................................................................113
O
Expedice Jižní Thajsko 2010 ..................................................................................................121
B
C
Pátý rok sokolnických ukázek v zoo ........................................................................................91
K
Environmentální centrum Lüftnerka v roce 2010 ..................................................................89
Historie chovu antilop v plzeňské zoo ..................................................................................130
A
Zdravotní problémy nosorožce indického (Rhinoceros unicornis) v ZOO a BZ Plzeň..........137
Á
Poděkování ............................................................................................................................147
I
G
Seznam chovaných zvířat v roce 2010 ....................................................................................1
O
Kmotři v roce 2010................................................................................................................71
Spolupráce zoo a 6. mateřské školy v rámci „Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci“......80
Z
O
O
Černobílá příloha
L
C
Entomologický průzkum PR u Polínek ..................................................................................144
K
Entomologický průzkum PR Bystřina a NPP Lužní potok ......................................................141
2
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
O
Ing. Jiří Trávníček
Z
The director’s whole introduction
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Vážení přátelé,
Z
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
druhu chovaný nyní v ČR. Dalším návštěvnickým „tahákem“ je bezesporu stádečko žiraf
Rothschildových a pár hrošíků liberijských.
K zoologickým lahůdkám naopak patří velká
skupina núbijských vlh, krysy obláčkové a filipínské, volavky obrovské, holubi nikobarští,
dále unikátní gepardi súdánští a gazely perské
(jediné chovy v ČR) nebo například panda červená, která dorazila z Vídně. Celá expozice je
mimořádně zdařile doplněná stovkami taxonů rostlin charakterizujících tyto biotopy.
V září jsme otevřeli další rozsáhlou novou
expozici v severovýchodní části ZOO a BZ,
a tou se stala Asijská zahrada. Představujeme
zde návštěvníkům stovky nových druhů rost-
A
je za námi asi nejdůležitější rok v celé osmdesátičtyřleté historii naší zoo. V tomto roce se odehrálo několik mimořádně důležitých událostí.
Nejvýznamnějším počinem byla dostavba
a otevření Afrických a asijských expozic dotačně
podpořených Evropskou unií a městem Plzeň.
Celkově se jednalo o výstavbu 12 větších či menších staveb v celkové hodnotě 150 mil. Kč, kde bylo
umístěno více než 100 nových druhů zvířat.
Celkově tak mohla naše zoo představit 1 307
druhů zvířat. Šťastným dnem, kdy jsme tuto téměř
pětihektarovou expozici otevřeli, byl 30. červen.
Návštěvnickou dominantou těchto expozic
se zcela jistě stali indický nosorožec Beni a jeho
partnerka Manjula. Jedná se o jediný pár tohoto
N
Ě
3
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Ě
The director’s whole introduction
lin východní Asie, ale také například dvě nová
jezírka s expozicí Nishikigoi. Snažíme se zde
návštěvníkům představit na několika etnografických zastávkách japonskou kulturu.
O životě zoologické zahrady v posledních
11 letech vznikla nová dárková kniha „11 šťastných let“. Zoo byla vyznamenána řadou
významných ocenění, jmenujme například
cenu Kudy z nudy – 1. místo v soutěži o nejlepší turistickou nabídku v České republice
v turistickém regionu Plzeňsko a Český les
nebo cenu za investiční počin v oblasti občanské vybavenosti za Africké a asijské expozice
od Okresní hospodářské komory Plzeň.
Daleko nejdůležitější událostí v této oblasti
však bylo přivítání 460 841 návštěvníků.
Dostali jsme se tak v celkovém hodnocení
devatenácti českých a slovenských zoo poprvé
v historii na krásné druhé místo za Zoo Praha.
Na tomto místě mi dovolte srdečně poděkovat
zejména zaměstnancům Zoologické a botanické
zahrady města Plzně, bez jejichž nadšení a pracovního nasazení bychom nebyli tak přitažlivým
turistickým cílem, a dále všem politikům, sponzorům, přátelům a úředníkům za jejich entuziasmus při podpoře rozvoje nejnavštěvovanějšího
cíle v Plzeňském kraji. Dík patří také našim
návštěvníkům, kteří zakoupením vstupenky
nebo sponzorskými dary podporují tento dynamický rozvoj a jejichž rostoucí množství nás utvrzuje v přesvědčení, že tato práce má smysl.
We had perhaps the most important year
throughout our ZOO’s 84-year history. Several
particularly significant events took place this
year.
The most important one was completing
and opening the African and Asian exhibits
that were supported by grants from
the European Union and the city of Pilsen.
This included building 12 larger and smaller
structures worth the total of CZK150 million
with over 100 new animal species being
placed in them. That way, our ZOO was able to
show 1,307 animal species. The lucky day we
were able to open this almost 5-hectare exhibit
was 30th June.
Beni the Indian Rhinoceros and his partner
Manjula certainly became a visitor highlight
of these exhibits. They are the only pair of this
species currently kept in the Czech Republic.
The small herd of Rothschild Giraffes and
a Pygmy Hippopotamus pair were, without
a doubt, another visitor attraction. On the other
hand, there were zoological gems too and
among them a group of Northern Carmine Beeeaters, Northern Luzon Giant Cloud Rat,
Southern Giant Slender-tailed Cloud Rat,
Goliath Heron, Nicobar Pigeon as well as
the Sudanese Cheetahs and Goitered Gazelle
(the only ones kept in the Czech Republic) or,
for example, the Red Panda that arrived from
Vienna. The entire exhibit is particularly well
complemented with hundreds of plant taxons
characteristic for the biotopes.
In September, we opened another
extensive new exhibit, the Asian Garden,
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Dear friends,
4
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
Poprvé v historii chová plzeňská zoo návštěvníky
dlouhé roky očekávané žirafy Rothschildovy
Since 2010 Zoo Pilsen keeps Baringo Giraffes
P
L
Z
in the northeastern part of the ZOO and
Botanical Garden. We introduced visitors
to hundreds of new plant species from Eastern
Asia as well as, for example, two new ponds
with Koi Carps. We are trying to introduce
visitors to the Japanese culture through several ethnographic stops.
A new gift book called “11 happy years”
talking about the life in the ZOO over the last
11 years was published. The ZOO was awarded
a number of important awards; to name a few
– Way Out of Boredom – 1st place in a competition for the best touristic site in the Czech
Republic and its touristic region of Pilsen and
Upper Pallatine Forrest; or the Public
Amenities Investment Act Prize from the Pilsen
Regional Chamber of Commerce for
the African and Asian exhibits.
Far the most important event in this field
was welcoming 460,841 visitors. For the first
time in history, we reached the great second
place among the nineteen Czech and Slovak
ZOOs following the Prague ZOO.
Now, from the bottom of my heart, I would
mainly like to thank the Pilsen City
Zoological and Botanical Garden employees
as we would not be such an attractive tourist
destination without their passion and hard
work. I would also like to thank all politicians, sponsors, and friends for their enthusiasm while supporting the development
of the most visited destination of the Pilsen
region. Our visitors also deserve appreciation
having supported our dynamic development
by purchasing the tickets while their growing
number makes us rest assured that our work
has a meaning.
N
Ě
5
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2010
• 16. duben – Hladicí koutek
Novou kontaktní expozici naleznou návštěvníci zoo na statku Lüftnerka. V přístupném výběhu mohou pohladit miniprasátka, kozičku kamerunskou a trio
holandských koziček. V sousední expozici
bydlí kobylka holandské appaloosy.
• květen – Výměna komodských varanů
Šestnáctiletý samec varana komodského
Leonardo odcestoval po 13 letech pobytu
v Plzni do pražské zoo doplnit osiřelou samici Aranku, opačným směrem putovala dvojice mladých jedinců z druhé pražské snůšky.
Zatím se usídlili v expozici Akva- Tera.
• květen – Dva „Bílí sloni“ pro Zoo Plzeň
Poprvé v historii obdržela plzeňská ZOO
a BZ v květnu 2010 dvakrát cenu Bílý slon
Nadace Česká zoo za rok 2009. Jednak za
odchov varanů modrých Varanus macraei –
1. místo mezi českými a slovenskými zoo
v kategorii plazi a ostatní živočichové, jednak
pro expozici Česká řeka v kategorii stavby,
expozice.
• Od června je možné vyrazit ze zoo do
Akva-Tera se slevou
Návštěvníci ZOO a BZ mohou uplatnit po předložení vstupenky ze zoo v expozici Akva-Tera
plzeňské zoo na Palackého tř. č. 5 slevu
na vstupném. Ta činí 50 % pro platící dospělé,
děti a seniory.
• Nová Afrika a Asie v Plzni
Dne 30. června proběhlo slavnostní otevření Afrických a asijských expozic. Plzeňská
zoo vstupuje do nové chovatelské i návštěvnické dimenze. Dne 19. dubna dorazil hrošík
liberijský Quido, první zvíře svého typu
v historii plzeňské zoo, potom v květnu žirafy Rothschildovy Lex, Bořek, a počátkem
června indičtí nosorožci Manjula a Beni;
postupně všechny plánované klíčové druhy
Slavnostní otvírání Afrických a asijských expozic podpořených EU s představiteli města Plzně, Plzeňského
kraje a Parlamentu ČR, 30. 6. 2010
Festival opening of new African and Asian exhibits supported by EU with members of City government,
local Regional Office and MP’s, 30. 6. 2010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The signif icant events in 2010
6
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
T
A
N
• Prosinec – Nový rekord v návštěvnosti –
460 841 návštěvníků. Toto číslo umístilo plzeňskou zoo poprvé v historii na
2. místo mezi 19 zoo UCSZOO.
O
I
K
Á
Z
A
• 16th April – Patting corner
Visitors find a new contact exhibit at
the Lüftnerka farm and can pat miniature
pigs, Pygmy Goats, and triplet Dutch
Miniature Goats. The next door exhibit is
inhabited by an Appaloosa miniature mare.
C
H
A
D
A
M
Ě
• May – Swapping the Komodo Dragons
The 16-year old male Leonardo went to
the Prague ZOO to join the lonely female
Aranka and a pair of young specimen
from the second Prague hatching came
the other way. They have settled at
the Akva-Tera exhibit for the time being.
R
S
A
P
L
Z
• May – Two “White Elephants” for
the Pilsen ZOO
For the first time in history, the Pilsen
ZOO and Botanical Garden received
2 White Elephant 2009 awards from
T
• 29. 9. 2010 – Otevřena 4. etapa japonské zahrady
Vybudování zahrady Šówa-en v roce 2004 podnítilo pracovníky ZOO a BZ k přebudování arboreta botanické zahrady, tedy bývalé Kodetovy
zahrady, do podoby velké asijské zahrady.
Postupně byla doplněna o pískovcové sochy,
ohrožené divoké keře a stromy i o východoasijské kultivary. Etapa dokončená v roce 2009 přinesla do této zahrady i ptáky a malé savce, včetně symbolického živého jeřába. Dne 29. 9. otevřená 4. etapa přináší do asijské zahrady nový
živel – vodu. Jezírka s Nishikigoi ukazují další
výrazný rys východoasijské kultury a přírody.
Návštěvníci mají možnost pozorovat rostliny
a zvířata ze stylové lávky i projít přímo výsadbou a jezerem po stezce z kulatých kamenů.
Umožní rovněž velmi důležitou věc – bezbariérový přístup od Körnerova dubu a zahrady
Šówa-en do zadních partií japonské zahrady
a propojí tím návštěvnický okruh zahradou.
Tato etapa proběhla ve dvou fázích. Demoliční
a přípravné práce se uskutečnily v prosinci
2009, vlastní realizace trvala zhruba dva měsíce
od července roku 2010 do září. Hodnota této
etapy činí včetně DPH 1,56 mil. Kč. Závěrečná
etapa bude představovat vybudování orientálního domečku rekonstrukcí Kodetova altánu
a bezbariérové propojení zahrady okrajem amfiteátru od nové expozice Život v podzemí.
Zahradu slavnostně za zvuku flétny a šamisenu
otevřeli: Jeho Excelence Chikahito HARADA, pan
velvyslanec Japonska v ČR a pan Jiří Uhlík, starosta Městského obvodu Plzeň 1.
• Říjnová ocenění
ZOO a BZ obdržela od Okresní hospodářské
komory Cenu za investiční počin v oblasti
občanské vybavenosti za Africké a asijské
expozice. Cena Kudy z nudy pro plzeňskou
zoo! Plzeňská zoo obdržela 1. místo v soutěži o nejlepší turistickou nabídku v České
republice v turistickém regionu Plzeňsko
a Český les. Dne 26. 10. ji za plzeňskou zoo
převzal zoolog RNDr. Aleš Toman. Celkově
se umístila na 6. místě.
O
včetně gepardů súdánských a pandy červené. Více v samostatných článcích.
N
Ě
7
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ UDÁLOSTI ROKU 2010
Návštěvníci v nových expozicích (v pozadí pavilon hrošíků liberijských)
Visitors in new exhibits (pavillion of Pygmy hippoes)
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The signif icant events in 2010
• As of June, the ZOO can be used as
a starting point for a discounted visit
to Akva-Tera.
Upon presenting the ZOO admission ticket
at the Pilsen ZOO Akva-Tera exhibit at
Palackeho tr. no. 5, the visitors can claim
an admission discount of 50 % for paying
adults, children, and seniors.
• New Africa and Asia in Pilsen
30th June – opening the new African and
Asian exhibits. The Pilsen ZOO enters
a new breeder and visitor dimension. On
19th April, Quido the Pygmy Hippopotamus
arrived being historically the first specimen of its type in the Pilsen ZOO, Lex and
Borek the Rothschild Giraffes then followed
in May, Manjula and Beni the Indian
Rhinoceroses at the beginning of June, and
all other planned key species including
Cheetahs and Red Pandas. See more details
in the individual articles.
• 29th September 2010 – 4th stage of the
Japanese garden opened
Building the Sowa-en Garden in 2004 inspired the ZOO and Botanical Garden employees to rebuild the Botanical Garden
arboretum, i. e. the former Kodet’s garden,
into a large Asian garden. It was subsequently complemented with sandstone
sculptures, endangered wild bushes and
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
the Czech ZOO Foundation in May. Firstly,
for hatching the Blue Spotted Tree
Monitors (Varanus Macraei) – 1st place
among the Czech and Slovakian ZOOs in
the reptiles and other animal category;
and also for the Czech River exhibit in
the structure and exhibit category.
8
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
T
A
N
I
C
• December: New visitors’ number
record – 460,841 people. For the first
time in history, this made the Pilsen
ZOO ranking second among the
19 ZOOs within the Union of Czech
and Slovak Zoological Gardens.
O
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
Křtiny samičky irbise Binal starostou městského
obvodu Plzeň 1 Mgr. Miroslavem Brabcem
Baptizing Binal the Snow Leopard young by
M. Brabec, M. A., the Mayor of the Pilsen 1
municipal district
A
P
L
Z
• October awards
The ZOO and Botanical Garden was awarded a Public Amenities Investment Act
Prize from the Regional Chamber
of Commerce for the African and Asian
exhibits. The Way Out of Boredom Prize
for the Pilsen ZOO! The Pilsen ZOO ranked first in the competition for the best
touristic site in the Czech Republic and its
touristic region of Pilsen and Upper
Pallatine Forrest. Curator Mr. Aleš
Toman, accepted it on behalf of the Pilsen
ZOO on 26th October. The overall ranking
was sixth.
O
trees as well as East Asian cultivars.
The stage finished in 2009 was given
the garden birds, too, including an iconic
live Crane. The 4th stage opened on 29th
September brought a new element to
the garden – water. The Koi Carps ponds
show another distinct character of East
Asian culture and nature. Visitors have
the option to observe plants and animals
from a stylish footbridge or go directly
through the outplanting and pond using
a footpath made of round stones. This also
allows a very important matter – disabled
access from Koerner’s Oak and the Sowa-en
Garden to the rear section of the Japanese
Garden interconnecting with the visitors’
tour of the garden. This stage was carried
out in two phases. The demolition and preparation works took place in December
2009 while the actual execution took
roughly two months between July and
September 2010. This stage is worth
CZK 1.56 million, including VAT. The final
stage will consist of rebuilding Kodet’s summerhouse into an oriental lodge and disabled interconnection of the garden along
the amphitheatre edge from the new
Underground Life exhibit. The garden was
inaugurated at the sounds of a flute and
shamisen by His Excellency Chikahito
HARADA, the Japanese Ambassador in
the Czech Republic, and Mr. Jiri Uhlik,
Mayor of the Pilsen 1 Municipal District.
N
Ě
9
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Life Jubilees of Employees
50 let
Luboš Hlavnička
Luděk Kubáň
Růžena Weberová
Svatava Vacková
Jaroslav Vonášek
Jaromíra Ladmanová
chovatel
středisko hosp. správy
chovatelka
středisko hosp. správy
středisko hosp. správy
chovatelka
55 let
Václava Ouředníková s
Jana Květoňová
Josef Uher
tředisko hosp. správy
středisko hosp. správy
středisko hosp. správy
60 let
Antonín Březina
Jana Bubníková
Karel Kavan
Ing. Bohumil Souček
Jitka Steinerová
chovatel
pokladní
středisko hosp. správy
náměstek ředitele
středisko hosp. správy
Pracují v zoo více než 15 let
H
Luděk Kubáň
středisko hosp. správy
A
16 let
Marek Hankovec
Jaroslava Mihovičová (MD)
zahradník
středisko hosp. správy
17 let
Roman Krejčí
Věra Březinová
chovatel
hosp. středisko (statek)
18 let
Zdeněk Bříza
Monika Kavková
Ing. Bohumil Souček
Šárka Sýkorová
zahrad. středisko
nákupčí
náměstek ředitele
zahrad. středisko
19 let
Luboš Hlavnička
Jiří Lepič
Marie Římská
Luděk Zach
chovatel
hosp. správa
hosp. správa
chovatel
20 let
Svatopluk Jeřáb
zootechnik
21 let
Konáš Jan
kurátor
Á
24 let
Marie Vaňousková
zahr. středisko/archiv zoo
K
25 let
Jana Soukupová
zahr. středisko
27 let
Ing. Jiří Trávníček
ředitel
28 let
Václav Trejbal
chovatel
30 let
Růžena Weberová
chovatelka
31 let
Tomáš Weber
chovatel
Z
O
O
L
O
C
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
15 let
I
Wo r k J u b i l e e s o f E m p l o y e e s ( m o r e t h a n 15 y e a r s )
G
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA PRACOVNÍKŮ
ZOO A BZ V ROCE 2010
10
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
S E Z N A M Z A M Ě S T N A N C Ů Z O O A B Z K 31. 12 . 2 010
L i s t o f E m p l o y e e s o n 3 1s t D e c e m b e r 2 0 1 0
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
O
Pracovníci botanického oddělení při osazování nových expozic
The staff of the botanical department of the planting of new exhibits
B
T
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
MACÍK Tomáš
NOVÁK Jan
NOVÁKOVÁ Monika (MD)
ORDÁŇOVÁ Martina
PALACKÁ Miroslava
SEDLÁK Roman
SOUKUP Zděnek
SOUKUPOVÁ Hana
SPEIERLOVÁ Petra
STAŠEK Miloslav
ŠEFL Marcel
ŠEVČÍK Martin
ŠKACH Ondřej
ŠLAJEROVÁ Markéta
ŠLOUF JAN
TREJBAL Václav
VAINAR Josef
VAINEROVÁ Anna
VANIŠOVÁ Eliška
VEJSKALOVÁ Hana (MD)
VIDUNA Richard Mgr.
VYZRÁLOVÁ Šárka
WEBER Tomáš
N
BŘEZINOVÁ Věra
BULTAS Robert
CZINNEROVÁ Gabriela
DBALÁ Helena
DOXANSKÁ Lenka (MD)
DOXANSKÝ Jiří
EKRT Tomáš
FAFLÍKOVá Alena
GANDURSKI Jiří
HAHNOVÁ JAEGEROVÁ Tereza
HASCHOVÁ Simona
HAUEROVÁ Hana
HLAVNICKA Luboš
HŘEBÍK Milan
KLEMENTOVÁ Kristina DiS.
KOŠATKA Tomáš
KOVÁŘ Pavel
KRATOCHVÍL Václav
KREJČÍ Roman
LADMANOVÁ Anna
LADMANOVÁ Jaromíra
LÁZŇOVSKÝ Martin
LUKAVSKÝ Jindřich
A
Chovatelé – Zoologický úsek
BADALA Martin
BANDURIČOVÁ Kateřina
BENEŠOVÁ Kristýna
BÖHM Petr
BÖHMOVÁ Jitka
BŘEZINA Antonín
O
THP pracovníci („Technici“)
ADAMEC Miroslav
CEPNÍKOVÁ Ludmila
HYKEŠ František Ing.
JEŘÁB Svatopluk
JIRÁSEK Tomáš Bc.
KAASOVÁ Vendulka
KAŇÁKOVÁ Jarmila
KAVKOVÁ Monika
KAZDA Robert
KOLAŘÍKOVÁ Ivana
KONÁŠ Jan
KOZÁK Petr
LOHROVÁ Karla
PEŠ Tomáš Ing.
PEŠKOVÁ Václava Mgr.
PEŠOVÁ Jiřina
PLUHAŘOVÁ Ivana
SOUČEK Bohumil Ing.
SZABÓOVÁ Martina
TOMAN Aleš RNDr.
TRÁVNÍČEK Jiří Ing.
TYPLTOVÁ Taťána
VÁCLAVOVÁ Lenka Ing.
VOBRUBA Martin Mgr.
VOGELTANZ Jaroslav
VOJÁČEK Karel
VORÁČKOVÁ Alena
ZÁBRANSKÁ Jiřina
N
Ě
11
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
S E Z N A M Z A M Ě S T N A N C Ů Z O O A B Z K 31. 12 . 2 010
WEBEROVÁ Růžena
ZACH Ludvík
ZÍKA Aleš
Středisko hospodářské
správy (SHS)
BLÁHA Petr
FINGER Pavel
HLAVEŠ Miroslav
HORVÁTH Pavel
JAMBOR Jiří
KALISTOVÁ Marcela
KÁRA Ladislav
KAVAN Karel
KLAS Jindřich
KOLENA Jiří
KOTEN Stanislav
KŘIVÁČEK Emil
KUBÁŇ Luděk
LEPIČ Jiří
LIPPER Jaromír
MAKRLÍK Karel
MIHOVIČOVÁ Jaroslava (MD)
NOVÁKOVÁ Vratislava
NOVÝ Vladimír
OUŘEDNÍKOVÁ Václava
SOUKUP Michal
SÝKORA Hynek
TREML Roman
TŘÍSKA Josef
TYPLT Karel
UHER Josef
VACKOVÁ Svatava
VÍTEK Zdeněk
VONÁŠEK Jaroslav
Zahradníci
ADÁMKOVÁ Pavla
BŘÍZA Zdeněk
ČECHOVÁ Miroslava
HADAČ Václav
HANKOVEC Marek
JANOUŠKOVCOVÁ Hana
MARTANOVÁ Helena Ing.
(MD)
MATULOVÁ Radmila
NEJDL Milan
RICHTEROVÁ Lenka
RŮŽKOVÁ Růžena
SOUKUPOVÁ Jana
SÝKOROVÁ Šárka
VAŇOUSKOVÁ Marie
ŽEBROVÁ Petra
Pokladní
BUBNÍKOVÁ Jana
DOLEJŠOVÁ Martina
JANOUŠKOVÁ Eva
KAJEROVÁ Libuše
KOBZA Bohuslav
KROUPOVÁ Lucie
VÍTOVCOVÁ Olga
Prodejna
JAKLOVÁ Jana
KOVÁŘÍKOVÁ Zdeňka
Technický náměstek ředitele zoo Ing. Bohumil Souček oslavil šedesátiny
Technical deputy zoo director Ing. Bohumil Soucek celebrated his sixtieth
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
L i s t o f E m p l o y e e s o n 3 1s t D e c e m b e r 2 0 1 0
12
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
Economical Depar tment Repor t 2010
Z
Jiřina Zábranská
O
L
O
G
I
C
15 653 tisíc Kč dotace ROP NUTS II JZ za rok 2010
(vč. příspěvku MMP), od MŽP v rámci programu
„Příspěvek zoologickým zahradám“ ve výši
3 004 tisíc Kč. Příspěvek byl určen na chov ohrožených druhů zvířat a zajištění mezinárodních
a národních programů ochrany přírody.
O
Hospodaření Zoologické a botanické zahrady města Plzně za rok 2010 bylo uzavřeno kladným hospodářským výsledkem 795 tisíc Kč. Pro
zajištění provozu obdržela zahrada od svého
zřizovatele, kterým je statutární město Plzeň, dotaci na provoz ve výši 59 931 tisíc Kč,
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
Údaje o dotacích (v tisících Kč) v roce 2010
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
13
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
Ě
Economical Depar tment Repor t 2010
Čerpání dotace Africké a asijské expozice dotace ROP NUTS II JZ
V roce 2009 byla prostavěna částka 119 145 746,70 Kč a k 31. 12. 2009 podáno vyúčtování za
I. a II. etapu. V roce 2010 byla ke dni 30. 6. 2010 ukončena výstavba a uzavřeno celkové vyúčtování
dotace ROP NUTS II JZ v částce 134 798 793,70 Kč. Z toho:
• 2 442 232,95 Kč provozní náklady hrazeny od ROP NUTS II JZ
• 198 018,75 Kč provozní náklady hradilo město Plzeň
• 122 246 651,14 Kč investiční náklady hrazeny ROP NUTS II JZ
• 9 911 890,86 Kč investiční náklady hradilo město Plzeň
Taneční skupina Equet vystoupila při otevření nových expozic
A dance group Equet had a show during opening of the new exhibits
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Údaje o majetku (v tisících Kč) k 31. 12. 2010
14
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Přehled nákladů v tis. Kč
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Přehled vlastních výnosů v tis. Kč
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
15
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
Z
N
Ě
Economical Depar tment Repor t 2010
M
Ě
S
T
A
P
L
Stav zaměstnanců
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace obdržela na základě své
žádosti dotaci z programu „Příspěvěk zoologickým zahradám“ určenou na tyto dotační tituly:
Poskytnutá dotace v celkové výši 3 013 753,00 Kč byla čerpána v souladu s „Podmínkami pro
poskytnutí dotací“ (čl. 3 směrnice MŽP č. 3/2010). Její čerpání bylo následující:
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
Zpráva o využití účelové neinvestiční dotace, poskytnuté MŽP v rámci programu
„Příspěvek zoologickým zahradám“
16
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
there was building work totalling 119 mil.
CZK and to 31st December 2009 we submitted
statement for the first and second phases.
In 2010, the building was finished on 30th June
and we prepared a closing accounting statement of the ROP NUTS II JZ grant in the
amount of 135 mil. CZK. Out of this amount:
• 2,4 mil. CZK of operational expenses was
paid by grant money from ROP NUTS II JZ
• 0,2 mil. CZK of operational expenses was
paid by the town of Pilsen
• 122 mil. CZK of investment expenses was
paid by grant money from ROP NUTS II JZ
• 9,9 mil. CZK of investment expenses was
paid by the town of Pilsen
O
Summary
Economy of the Zoological and Botanical
Garden of the Pilsen Town for 2010 was
closed down with positive economic result
0.8 mil. CZK. To secure the operation, the zoo
acquired from its founder, which is the statutory town Pilsen, a grant of 60 mil. CZK, a 16 mil.
CZK grant from ROP NUTS II JZ and a grant
of 3 mil. CZK from Ministry of Environment
within a program called “Grant to Zoological
Gardens”. This money was used for breeding
and keeping endangered species and for securing international and national programs
for preservation of the nature.
Drawing of the grant for African and Asian
Exhibitions from ROP NUTS II JZ: In 2009,
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Prodejna suvenýrů
Souvenir Shop
Z
N
Ě
17
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
Od 19. dubna chová plzeňská zoo hrošíky liberijské
The Pilsen ZOO has been keeping the Pygmy Hippopotamuses since 19th April
Nosorožec indický (Rhinoceros unicornis)
Indian Rhinoceros (Rhinoceros unicornis)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Economical Depar tment Repor t 2010
18
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010 – služby
Economical Depar tment Repor t 2010 – ser vices
Z
Martina Szabóová
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
vstupné a přišlo jich bez několika desítek
10 000. Nárůst jsme zaznamenali i u zaparkovaných 55 tisíc automobilů, což nás utvrzuje
v nutnosti rozšíření parkovacích míst. Velkým
hitem letošní sezóny se staly celoroční permanentky, zejména rodinné, které využívají nejvíce obyvatelé Plzně a blízkého okolí.
Na prodejně suvenýrů tržby klesly oproti
roku 2009 o 9% a to na 4 727 448 Kč, čímž se
potvrdilo, že nám návštěvníci zůstávají věrní,
ale někde se ušetřit musí…
O
I přes zdražení vstupného, jsme v roce
2010 opět překročili návštěvnost z předchozích let, stačilo nám k tomu 460 841 návštěvník, což nás posunulo na druhé místo mezi
zoologickými zahradami v ČR i na Slovensku.
Nejvíce k nám proudili lidé hlavně v letních
měsících, kdy jsme otevřeli nové expozice
a tak se srpen stal „nejsilnějším“ měsícem
v historii. Ze dní to byl 28. říjen, kdy již
po páté v rámci akce „PLZEŇ – město otevřené“ návštěvníci využili snížené symbolické
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Návštěvníci o víkendu přijíždějí k zoologické zahradě
Weekend visitors coming to our zoo
Z
N
Ě
19
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
N
Jan Konáš
Jestliže mám coby zoolog bilancovat dění
na zoologickém oddělení naší zahrady v uplynulém roce, nutí mě to zamyslet se v širších
souvislostech nad smyslem naší práce a vlastně nad tím, co pro nás zoology a ošetřovatele
tato práce znamená, co nám umožňuje a jakou
funkci plní.
Dnes je pravděpodobně každému laikovi
jasné, že pro celou škálu živočišných druhů je zoologická zahrada jednou a možná i jedinou možností jejich záchrany. Samozřejmě je mnohem
lepší zachovat zvířata v jejich přirozených podmínkách, ve volné přírodě. Ovšem, jak celosvětově ubývá přirozených biotopů, je pro mnoho
druhů jedinou možností přežití chov v lidské péči.
Netvrdím, že je to správné, ale je to prostě tak.
Zvyšování počtu obyvatelstva, civilizační tlaky, ekonomické zájmy, kulturní zvyklosti a mnoho jiných
faktorů vedou k této neblahé situaci.
A tady vidím odpovědi na otázky, jež si kladu
v úvodu. Chovem zvířat v zoo můžeme snad
nemalou měrou přispět pomoci k jejich záchraně. Tím, že zvířata prezentujeme návštěvníkům,
ukazujeme vlastně jejich krásu, rozmanitost, prostě dědictví naší planety. A jestliže toto ještě
umocníme cílenou edukační činností, můžeme
docílit určitého vyburcování společenského
povědomí a změnu vedoucí k aktivnějšímu
postoji veřejnosti k ochraně přírody.
Další cíl naší práce je zvládnutí chovu.
Tím nemyslím pouze udržet zvíře při životě
Gazely perské (Gazella subgutturosa) – džejran – nebyly v tuzemsku chovány 40 let
Goitered Gazelles (Gazella subgutturosa) have not been kept in the country for 40 years
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Ú vo d
Z
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2010
20
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
náplní, ale i na ní se určitými způsoby snažíme
participovat. Někteří z mých kolegů se přímo
podílejí na některých ochranářských či výzkumných projektech v in situ, nebo zoologická
zahrada některé tyto projekty podporuje
morálně, finančně či edukačně.
Spolupráce a komunikace s nadřízenými
orgány, jako je kupříkladu MŽP, ČIŽP, KVS je
samozřejmostí a já děkuji za rady, kterými mi
často pomohly překonat moji nedostatečnost
v právnickém vzdělání a proniknout do zákonného prostředí, které se našeho oddělení týká.
Významným oceněním naší práce bylo získání 1. místa za odchov roku 2009 (výsledky
byly vyhlášeny v roce 2010). Cenu jsme získali
za rozmnožení varanů modrých Varanus
macraei, krásných stromových varanů, původem z novoguinejského ostrova Batanta.
Na tomto nepříliš velkém ostrově dochází
k úbytku přirozeného prostředí těchto ještěrů
a tím je tento druh samozřejmě ohrožen.
Soutěž „Odchov roku“ o cenu Bílý slon každoročně vyhlašuje Nadace Česká zoo a týká se
nejlepších chovatelských úspěchů v rámci
Unie českých a slovenských zoologických
zahrad. Mláďata našich varanů již obohatila
druhovou skladbu několika evropských zoo,
a snad se tak, i trochu díky nám, podaří zachovat tento druh pro budoucnost.
Bylo by obšírné vyzdvihávat jednotlivé chovatelské úspěchy, kterých bylo v roce 2010
mnoho, nebo se zamyslet a poučit z neúspěchů,
které samozřejmě také přicházejí. To přenechám svým kolegům z jednotlivých úseků
v jejich podrobnějších analýzách. Ale těší mě,
když se k mým uším dostanou zvěsti o určitém
renomé, které jsme si na evropské půdě získali
O
a v dobré kondici, ale snažit se i ten daný druh
rozmnožit a to opakovaně a v dalších generacích. Jedině touto taktikou je možné udržet
dlouhodobě takový druh v umělém chovu
a snad se v budoucnu pokusit reintrodukovat jej
do původních stanovišť, kde již vymizel. Zde
bych nechtěl opomenout jednu důležitou věc –
spolupráci mezi zoologickými zahradami či dalšími institucemi podobného zaměření. Žádná
zoo nemůže z důvodů omezené kapacity a prostředků tyto činnosti provádět úplně sama.
Měnit si čerstvou krev v chovech, pomoci umístit nadbytečné jedince, přispět radou a zkušenostmi, to jsou devizy k nezaplacení. Snažíme se
samozřejmě spolupracovat se všemi našimi
i evropskými zoo a myslím, že je jen velmi málo
případů, kdy jsou zkušenosti negativní. Ale
ukázkou opravdu kolegiální nadstandardní
spolupráce jsou naše vztahy s pražskou zoo a to
napříč všemi kurátorskými úseky.
Snažíme se samozřejmě co nejlépe fungovat
i ve struktuře evropské asociace pro zoologické
zahrady a akvária EAZA. Například kolega
Ing. Tomáš Peš vede plemenné knihy pro maki
trpasličího a tlustoocasého, dva ohrožené druhy
madagaskarských poloopic, zařazených do skupiny ESB. Musím tu však zmínit, že ne vždy se
s chovatelskou strategií této instituce plně shodujeme. Někdy nám rozhodnutí přijdou přinejmenším podivná a někteří koordinátoři chovu nám
celkem dost komplikují život. Ale jako členové
asociace se nakonec rozhodnutím musíme přizpůsobit.
Velmi důležitou činností je i podpora a podílení se na ochranářských aktivitách, výzkumech
a pracích v in situ, to jest na přirozených stanovištích. Tato činnost sice není stoprocentní naší
N
Ě
21
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
našimi úspěchy hlavně v chovu ptáků, ale také
i v dalších speciálních chovech, třeba plazů
a obojživelníků. To jsou věci které mne posilují
a dávají chuť do další práce. Nemohu samozřejmě nezmínit, alespoň krátce, největší událost
roku 2010, kterou bylo otevření nových pavilonů a výběhů pro africká a asijská zvířata. Stálo
to hodně úsilí, mnoho práce, vždyť se kompletně změnila tvář čtvrtiny zahrady, ale stálo to za
to. Nyní máme tak atraktivní zvířata jako hrošíky liberijské, gepardy, pandu červenou, prasata bradavičnatá, žirafy, indické nosorožce
a mnoho, mnoho dalších. Velké množství ptáků
se přesunulo ze zázemí do venkovních i vnitřních voliér a návštěvník teď může obdivovat
jejich krásu a hlasové projevy. Některé druhy
jsou nové, například atraktivní vlhy nubijské, či
jeřábi Antigonini. V pavilonu žiraf pak přibyla
dvě velká, expoziční, biotopová terária. Kombinujeme zde chov plazů – želv skalních a scinků a savců – bercounů v jednom, ve druhém
větším chováme želvy pardálí, ještěrkovce,
agamy osadní – plazy, damany – savce a toky
rudozobé – ptáky. Takové společné chovy patří
k vrcholům expozičního chovatelství. Doufám, že
se zahrada v minulém roce z návštěvnického
pohledu hodně zatraktivnila, a že jsme se opět
o něco přiblížili k evropským špičkám.
Když se ohlédnu za prošlým rokem, musím
konstatovat, že rok 2010 byl pro plzeňskou zoologickou zahradu a tím i pro zoologické oddělení
rokem obrovského přerodu. Byl to rok hektický,
ale myslím, že i úspěšný. Ale nyní již předávám
slovo mým kolegům…
Studenokrevní
Bc. Tomáš Jirásek
Největší událostí na teraristickém úseku
v roce 2010 byl jednoznačně odchod samce
varana komodského (Varanus komodoensis)
Leonarda do pražské zoo. Vzhledem k úhynu
mladého chovného samce v Praze a pouze expozičnímu využití Leonarda v naší zoo, byla
Varan komodský (Varanus komodoensis) Leonardo odjíždí po 13 letech pobytu do Prahy
Leonardo the Komodo Dragon (Varanus komodoensis) is leaving for Prague after 13 years
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2010
22
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
přibyly tři samice želvy paprsčité (Astrochelys
radiata). Jen několik hodin u nás přečkala
korálovka sedlatá (Lampropeltis triangulum
sinaloae), která krátce po svém příchodu byla
předána do péče DESOPu.
Do našich chovných akvárií v průběhu
roku přibyly některé zajímavé druhy ryb.
Například štikovec (Pachypanchax omalonotus) a tři druhy gudeí (Chapalictys pardalis, Xenotoca eisenii a Xenotoca variata). Již
výše zmiňovaný příchod dvou mláďat varana
komodského (Varanus komodoensis) doplňují další zajímavé příchody. Nejzajímavějším
novým druhem, vzhledem k chovatelské hodnotě, je příchod dvou chovných párů v přírodě již téměř vyhubené felsumy (Phelsuma
inexpectata). Tyto dva páry snad v budoucnosti pomohou svými mláďaty stabilizovat
chov tohoto druhu v lidské péči. Taktéž nově
příchozí želva Berlandierova (Gopherus berlandieri) doplnila ucelenou kolekci zvířat
v expozici Sonorské pouště.
V letošním roce opět nebyla nouze o úspěšné odchovy. Krajta zelená (Morelia viridis)
původem z ostrova Aru pomohla svými mláďaty obohatit kolekci hadů v liberecké zoo.
Nepříliš často chované užovky madagaskarské
A
dohodnuta oboustranná deponace. Dne
21. 4. 2010 odjel Leonardo a již 5. 5. 2010 přijela
dvě pražská mláďata do expozice Akva-Tera.
Mláďata, jak doufáme pár, budou z prostorových důvodů začátkem roku 2011 přemístěna
do nově zrekonstruované expozice v zoo.
Dalším druhem, který již delší dobu čeká
na vhodnou expozici, je želva obrovská
(Dipsochelys dussumieri). Rekonstrukce expozic byla zahájena v prosinci. Dalším zajímavým
stavebním počinem je říjnová změna fasády
na odloučeném pracovišti Akva-Tera. Na zeleném podkladu naleznete krásné kresby některých chovaných druhů zvířat.
V novém teráriu, naproti žirafám, nalezly
v létě nové útočiště želvy skalní (Malacochersus tornieri). Spolubydlícím je jim mabuja
perleťová (Trachylepis margaritifera). Ve vedlejším africkém teráriu jsou chovány výrazně
zbarvené želvy pardálí (Geochelone pardalis
babcocki) společně s ještěrkovci velkými
(Gerhosaurus major) a agamou osadní
(Agama lionotus dodomae).
Bohužel jako každoročně jsme museli využít
kapacit záchranného centra pro chov plazů.
Letošním nejpočetnějším přírůstkem bylo třináct želv zelenavých (Testudo hermanni). Dále
Á
V přírodě téměř vyhubená vzácná felsuma (Phelsuma inexpectata)
In nature almost extinct rare Reunion Island ornate day gecko (Phelsuma inexpectata)
N
Ě
23
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
Á
Ptáci
Ing. Tomáš Peš
Beekse Bergen. Mladá samička odchovaná
v pražské zoo nahradila vloni uhynulou chovnou samici.
Brodiví
Přestože většina druhů brodivých byla díky
přestavbě spodní části zahrady značnou část roku
chovaná v provizorních podmínkách, odchovali
ibisi posvátní 5 a kolpíci afričtí 4 mláďata. Velké
ztráty jsme zaznamenali ve skupině volavek rusohlavých i když hnízda opustila čtyři mláďata.
Z odchovu Weltvogelparku Walsrode jsme získali
pro madagaskarskou voliéru pár velmi vzácně
chovaných zejozobů afrických (Anastomus
lamelligerus). Potravou zejozobů v přírodě jsou
především plži. Párek bukáčků malých odchovaných v Burger’s zoo Arnhem jsme dovezli
do Plzně v závěru roku. Zoo Hluboká nám předala pár handicapovaných čápů bílých a zoo Praha
odchovaného samečka ibise hnědého.
Pštrosi
Dva v loňském roce odchované pštrosy
dvouprsté jsme předali zoo Dvůr Králové. Letos
samec vyseděl pouze jedno mládě, které bylo
odchováno se skupinou mláďat v Zoo Jihlava.
Tučňáci
V průběhu roku bylo odchováno celkem 10
mláďat tučňáků Humboldtových. Z mláďat
předešlých let jsme odeslali s doporučením
koordinátora EEP dvě samičky do zoo Košice
a 5,2 do Tiergarten Bernburg.
Veslonozí
Mládě pelikána bílého vylíhlé na konci
roku 2009 bylo deponováno do Safariparku
Vrubozobí
Poprvé jsme v Plzni odchovali hned několik
druhů vrubozobých: pár ostralek štíhlých, pár
lžičáků pestrých, samečka čírky skořicové
a samečka poláka chocholačky. Z ohrožených
druhů se opět rozmnožily kachny filipínské
a kachny laysanské. Samičku filipínské kachny
jsme deponovali v zoo Köln. Několik transportů
proběhlo tradičně mezi Plzní a zahradami
v Ostravě, Praze, Cottbusu a panem Veverkou.
Poprvé jsme získali ohrožené čírky bajkalské
(Anas formosa), čírky australasijské (Anas gibberifrons) a velmi vzácně chované kachny čínské (Anas zonorhyncha). Byl obnoven chov
morčáků bílých, husic australských a v přírodě
ohrožených bernešek rudokrkých.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Z
(Leioheterodon madagascariensis) potvrdily
letošním úspěšným rozmnožením chovatelskou hodnotu expozičních terárií v našem
sukulentním skleníku. Mláďata v přírodě
ohroženého a v teráriích málo zastoupeného
oligodona velkého (Oligodon cyclurus
smithi) také letos ochutnala několik vajec při
svém krmení. Kromě již tradičně množených
želv ostruhatých (Geochelone sulcata) a želv
zelenavých (Testudo hermanni) stojí za zmínku zejména početný prvoodchov tereky jednovousé (Podocnemis unifilis) a taktéž prvoodchov želvy Forstenovy (Indotestudo forstenii). Sedm leguánků (Leiocephalus schreibersii) a teju červený (Tupinambis rufescens) to jsou dva vybrané úspěchy z mnoha
odchovávaných druhů ještěrů.
K
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2010
24
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
Dravci
V rámci chovatelské spolupráce jsme deponovali do zoo Liberec dvě samice orla křiklavého a v Plzni našli dočasný domov tři samci orla
volavého (Aquila clanga). Z ostravské zoo přicestovala další samice supa kapucína, druhu,
u kterého rapidně klesají stavy v přírodě.
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
L
Z
Novým druhem v plzeňské zoo je jeřáb Antigonin
(Grus antigone)
The Sarus Crane (Grus antigone) is a new species
in the Pilsen ZOO
P
Hrabaví
V průběhu roku pokračovala především spolupráce s Fasanerie Erfurt, odkud jsme získali mj.
trio hoků přilbových (Pauxi pauxi), samici palawanského bažanta (Polyplectron emphanum),
pár severního poddruhu bažanta bronzoocasého
(Polyplectron chalcurum scutulatum) a samce
bažanta Salvadorova (Lophura inornata inornata) k nově dovezené samici ze Zoo Chester.
Poslední dva jmenované druhy jsou endemity ostrova Sumatra, stejně jako nově příchozí pár jižního poddruhu bažanta bronzoocasého (Polyplectron chalcurum chalcurum) z odchovu
pana Gavendy. Poprvé jsme odchovali trio ohrožených bažantů vietnamských (Lophura hatinhensis), jedna samička ještě do konce roku byla
deponována do Welvogelparku Walsrode.
V rámci projektu na záchranu poddruhů bažanta
obecného jsme uskutečnili výměnu vajec s německými členy WPA. Bohužel k výměně došlo
poměrně pozdě, takže líhnivost byla malá. Přesto
jsme odchovali samce nominátního poddruhu
bažanta pestrého (P. v. versicolor) a 5 bažantů
kirgizských (P. c. mongolicus) z vajíček, která
dovezl pan Josef Gehlmann. S ním jsme před koncem roku vyměnili i bažanty turkménské (P. c.
zarudnyi) a deponovali jsme do jeho chovu
samce bažanta bělokřídlého (P. c. chrysomelas)
a dvě samice bažanta perského (P. c. persicus).
N
Ě
25
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
Krátkokřídlí
Seriemy rudozobé, přestože byly chovány
celý rok na zimovišti, odchovaly 3 mláďata.
Jedno jsme však museli z důvodů deformace
končetin utratit.
Do nové asijské expozice jsme získali pár
jeřábů Antigoniných (Grus antigone) z odchovů Tierparku Cottbus a pana Rehmeho.
Poprvé se vylíhli dva chřástali žlutozobí pod
rodiči, nepodařilo se je však odchovat. Mnohem úspěšnější jsme byli u perepelů černohrdlých s 9 odchovanými mláďaty.
Bahňáci
Opakovaně jsme uměle odchovali 1 dytíka
kapského, který byl předán Zoo Praha.
Z Tanzánie jsme získali čtyři kulíky třípásé
(Charadrius tricollaris), z odchovu Jima
Collinse pár kulíků afrických (Charadrius
pecuarius) a samečka čejky běločelé ze
Safariparku Beekse Bergen.
Stepokuři
Bohužel letos se nepodařilo z pěti vylíhlých
mláďat stepokurů hnědobřichých odchovat
ani jedno.
Měkkozobí
U jediného v Plzni chovaného druhu
ptáka, který je v přírodě vyhuben, hrdličky
sokorské, jsme odchovali pár mláďat. U dalších ohrožených druhů, holuba růžového
a Bartlettova, jsme odchovali po jednom mláděti. Mladý samec růžového holuba byl předán do anglického Birdworld Farnham. Novoguinejští holubi zlatoprsí odchovali hned
4 mláďata, stejně jako poprvé úspěšní holubi
Kukačka koel (Eudynamys scolopaceus)
Asian Koel (Eudynamys scolopaceus)
celebesští (Gallicolumba tristigmata bimaculata). Nově se v zahradě objevili holubi nikobarští ze zoo Mulhouse, samec korunáče chocholatého odchovaný v Zoo Praha a dvě samičky hrdličky temné (Streptopelia lugens)
z odchovu Adama Bury. Čile jsme spolupracovali s účastníky Fruchttaubenprojekt. Především díky Johannesi Pfleidererovi se podařilo dopárovat královského holuba (Ptilinopus
regina). Novoguinejského holuba zlatočelého
jsme přivezli ze Zoo Arnhem. Poprvé jsme
odchovali pár holoubků malovaných (Ptilinopus pulchellus).
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2010
26
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Pěvci
Řada druhů bulbulů se opakovaně množila.
Patří mezi ně bulbulčíci bělohlaví, bulbuli arab-
L
Šplhavci
Oba páry vousáků senegalských nezklamaly
a odchovaly opět 4 mláďata. O odchované vousáky byl velký zájem, a tak naše odchovy cestovaly do Edinburghu, Chemnitz, Walsrode
a Zürichu.
O
Srostloprstí
Pro novou ptačí expozici v pavilonu hrošíků
jsme získali z Tanzánie 20 vlh núbijských
(Merops nubicus) a z odchovu zoo Edinburgh
samečka mandelíka dlouhoocasého (Coracias
caudata). Poprvé jsme odchovali tři dudkovce
stromové (Phoeniculus purpureus). Mládě
z první snůšky se zúčastnilo odchovu dvou dalších sourozenců. Ze dvou snůšek ledňáčků zelenohlavých se podařilo odchovat celkem 4 mláďata. Jedno z nich jsme vyměnili za samičku ze
Zoo Chester, abychom vytvořili druhý pár.
ští, zahradní a černohlaví. Poprvé se podařilo
odchovat bulbula oranžohrdlého (Pycnonotus dispar). Vylítlé mládě bulbula čárkovaného (Pycnonotus leucogrammicus) však
uhynulo na následky zranění. Obnovili jsme
chov bulbulů bělolících (Pycnonotus leucotis)
dovozem páru od Martina Jirouška.
Čeleď ťuhýkovitých pěvců je zastoupena
v Plzni poprvé, a to párem ťuhýků dlouhoocasých (Lybius cabanisi) narozených v zoo
Chemnitz. Novým druhem je i sojkovec rezavokřídlý (Garrulax berthemyi) z odchovu zoo
Praha. První vylíhlé mládě kruhoočka východoafrického (Zosterops poliogaster) bohužel
uhynulo těsně před vylétnutím z hnízda. Další
dvě samičky tohoto druhu jsme získali
z odchovu zoo Frankfurt.
Neuvěřitelně plodné byly opět oba páry
kystráčků modrolících. Z 16 vylíhlých mláďat
odchovaly dvanáct, a tak jsme mohli předat
mladé kystráčky do zahrad v Chemnitz,
Edinburghu, Wroclawi, do Tierparku Berlin
a chovatelům René Wüstovi a Klausu
Rennerovi.
Zkušenosti s odchovem pěvců byly ohodnoceny koordinátorem programu pro trupiály montserratské. Pár těchto kriticky ohrožených ptáků k nám přicestoval z Jersey
a Edinburghu. Mezi další nově chované
ostrovní druhy patří amady červenouché
(Erythrura coloria) z Filipín, panenky hnědohřbeté (Lonchura leucogastroides) z Jávy,
panenky bledé (Lonchura pallida) z Celebesu a Malých Sund, stračky zakrslé
(Lonchura nana) z Madagaskaru a panenky
hnědoprsé (Lonchura castaneothorax sharpii). Všechny druhy i další jedinci k již chova-
O
Kukačky
Poprvé se v plzeňské zahradě objevil parazitický druh kukaček, a to filipínský poddruh
kukačky koel (Eudynamys scolopacea mindanaoensis). Tento druh klade vajíčka do
hnízd špačkovitých ptáků, především loskutáků. Pražská zoo nám operativně poskytla pár
loskutáků posvátných, které můžeme v budoucnu využít jako chůvy pro odchov kukaček. Mladá samice turaka bělolícího ze zoo
Magdeburg nahradila uhynulou chovnou
samici. Se zoo Lešná jsme vyměnili samici
turaka fialového za samce.
N
Ě
27
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
N
Ing. Tomáš Peš
L
M a l í s a vc i
Z
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2010
Amada červenouchá (Erythrura coloria)
Red-eared Parrotfinch (Erythrura coloria)
ným druhům byly získány z odchovů soukromých chovatelů, především členů celoevropského Lonchura Club.
Z importu z Tanzánie jsme získali také
po 8 jedincích obou druhů vrabců rodu
Pseudonigrita, cabanisi a arnaudi, kteří si
ihned postavili hnízda.
U tkalčíků bělohlavých bylo odchováno
1 mládě, u špačků silnozobých 2 samečci
a u kriticky ohrožených majn Rothschildových
3 mláďata.
První vylíhlé mládě u havranů polních uhynulo již opeřené v hnízdě.
Afričtí hmyzožravci (Afrosoricida)
U všech třech chovaných druhů bodlínů byly
zaznamenány porody, ale podařilo se odchovat
pouze jednoho bodlína ježkovitého (Setifer setosus) a 7 bodlínů Telfairových (Echinops telfairi).
Letouni (Chiroptera)
Všechny druhy letounů chované v obou
pohlavích se úspěšně rozmnožily. Po delší pauze
i obě samičky listonosů světlých (Phyllostomus
discolor) odchovaly po jednom samečkovi.
Cenný je odchov tří stále kriticky ohrožených
kaloňů zlatých (Pteropus rodricensis).
Z Tierparku Berlin jsme dostali darem 2 páry
kaloňů Wahlbergových (Epomophorus wahlbergi), kteří doplnili naše dvě chované samičky.
Bércouni (Macroscelidea)
Pro nově vybudovanou expozici v pavilonu
žiraf jsme získali mladého samečka bércouna
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Dvojitozubci (Diprotodontia)
V průběhu roku se podařilo dopárovat samce
kuskuse pozemního (Strigocuscus gymnotis)
samičkou odchovanou v pražské zoo. Ze stejné
zahrady jsme získali i mladého samce klokana
parmy (Macropus parma). Klokani rudokrcí
(Macropus rufogriseus) i klokánci králíkovití
(Bettongia penicillata) odchovali po jednom
samečkovi. U klokanů rudých jsme hned v úvodu
roku přišli o tři chovné jedince, ale nahradila je
3 odchovaná mláďata. Dva samečky kriticky
ohrožených klokánků králíkovitých jsme odeslali
v rámci EEP do izraelské zoo Ramat Gan.
28
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
jihoafrického (Macroscelides proboscideus) ze
zoologické zahrady Wilhelma ve Stuttgartu.
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
N
I
C
K
Novým vzácným druhem je filipínská krysa
Heaneyova (Crateromys heaneyi) ze Zoo Londýn
We have brought a group of 9 endangered Panay
Cloudrunners (Crateromys heaneyi) from the
London ZOO
A
Á
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
žených krys největších (Phloeomys cumingi)
jsme poprvé odchovali 2 mláďata. Mladá
samička odcestovala do zoo Praha, kde ji čekal
sameček narozený v zoo Leipzig. Kromě
zahrad v Lipsku a Plzni tento druh odchoval
pouze Klaus Renner, který se rovněž zapojil
do záchranného programu pro tento druh.
Z Prahy naopak přicestovala samička krysy
obláčkové (Phloeomys pallidus) k našemu
samci dovezenému z Filipín.
V průběhu roku jsme získali hned dva
druhy pod zemí žijících rypošů, z Tanzánie
samičku samotářského rypoše stříbřitého
(Heliophobius argenteocinereus) a z chovů
Jihočeské univerzity pár společenských
rypošů obřích (Cryptomys mechowi).
Tierpark Straubing nám daroval trio diko-
Z
Hlodavci (Rodentia)
Po delší odmlce odchovali znova 4 mláďata
burunduci sibiřští. Úspěšně pokračoval také
chov tarbíků velkých, ze 14 narozených bylo
odchováno a opustilo zahradu 8 mláďat.
Z odchovu Zoologische Staatsammlung München jsme získali skupinu hrabošíků podzemních (Microtus subterraneus) původem z okolí
Furth im Wald. Do konce roku jsme zaznamenali 4 odchovy. Z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se nám po několika letech
vrátili hraboši syslí (Lasiopodomys brandti)
pocházející z našeho chovu. K samci krysy dlouhoocasé (Beamys hindei) dovezenému z Tanzánie v roce 2009 jsme získali další pár ze stejné
lokality. Samice porodila pět mláďat, z nichž
dvě odchovala do dospělosti. Jde pravděpodobně o první odchov v Evropě.
Ze Zoo Praha jsme dovezli nové dva samečky křečka velkého (Hypogeomys antimena)
a samečka gundi saharského (Ctenodactylus
gundi), kterého jsme dopárovali samičkou
narozenou v chovech Karlovy Univerzity
v Praze.
Poprvé se rozmnožovali madagaskarští křečci Grandidierovi (Eliurus grandidieri), mládě
však nebylo odchováno.
V rámci specializace na ochranu fauny Filipín
jsme dovezli z londýnské zoo skupinu 9 ohrožených krys (Crateromys heaneyi). Kurátor
malých savců byl pověřen vedením mezinárodní plemenné knihy pro tento druh, který
v současné době chovají mimo Filipíny pouze
v Londýně, Plzni a Los Angeles. U rovněž ohro-
N
Ě
29
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2010
Pro nově získané gundi saharské (Ctenodactylus gundi) byla upravena expozice v africkém nočním pavilonu
For newly acquired Common Gundi (Ctenodactylus gundi) was modified one exhibition in the pavilion
Mysterious World of African Night
brazů běloocasých (Hystrix indica hirsutirostris), kteří osídlili osiřelý výběh svišťů
bobaků. U velmi vzácně chovaných agutiů
černohřbetých (Dasyprocta prymnolopha)
se narodilo první mládě, samička. Mládě
stejného pohlaví odchovali i společenští hlodavci, kururové (Spalacopus cyanus) původem z Chile.
Damani (Hyracoidea)
Poprvé v historii zoo byl získán z importu
z Tanzánie pár stromových damanů rodu
Dendrohyrax. S velkou pravděpodobností jde
o druh Dendrohyrax arboreus.
Bohužel jsme v průběhu roku přišli po úrazech o obě chovné samice damanů kapských.
Pár mláďat jsme deponovali do Zoo Riga
a Jesperhus Nyköbing.
V závěru roku 2010 byly připraveny do tisku
Plemenné knihy pro maki tlustoocasé i maki
trpasličí.
K 31. prosinci 2010 byla publikována kniha
Zahrada pokladů – Genofond plzeňské zoologické a botanické zahrady. Poprvé v historii
zahrady zde byl zveřejněn seznam všech pěstovaných druhů rostlin a chovaných živočichů
k tomuto datu. U každého taxonu byl vyznačen
stupeň ohrožení podle posledních údajů publikovaných IUCN v Red List of Threatened
Species. Tato kniha volně navazuje na předešlou publikaci Ohnisko biodiverzity v srdci
Evropy a upozorňuje na úlohu plzeňské zahrady v ochraně biodiverzity.
Rekordních 102 účastníků se sešlo na výjezdním setkání WPA Deutschland (World Pheasant
Association) v Plzni. Autor zde přednesl příspě-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Odborná činnost
30
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
L
Z
Skupina makaků lvích (Macaca silenus) se v roce
2010 opět rozmnožila a získala novou expozici
Group of Lion-tailed Macaques (Macaca silenus)
has again reproduced and moved to new exhibit
P
Chov primátů v roce 2010 byl velmi úspěšný.
Až na výjimky se nám podařilo odchovat téměř
všechny druhy. Doslova baby boom jsme zaznamenali v chovu drápkatých opic. Úspěšně se
podařilo rozmnožit pět z šesti chovaných
druhů. Kosmani bělovousí (Callithrix jacchus)
a tamaríni vousatí (Saguinus imperator subgrisescens) nám tradičně nadělili dvakrát
po dvou mláďatech. Po dlouhých letech jsme se
konečně dočkali odchovu tamarínů pinčích
(Saguinus oedipus), dva samečci narození
v dubnu se mají čile k světu. Po ještě větší odmlce a mnoha přesunech, při nichž jsme se snažili složit chovný pár, přišel v prosinci úspěšný
odchov dvou mláďat tamarínů sedlových
(Saguinus fuscicollis lagonotus), zatím ještě
nevíme pohlaví mláďat. Paradoxem je, že otcem
mláďat je čtrnáctiletý samec, který byl původně
jako starý odeslán do deponace. Po úhynu chovného samce, byl dán k mladé samici a úspěšně
odchovali dvě mláďata. Také tamaríni žlutorucí
(Saguinus midas midas), kteří byli dříve ozdobou zahrady, se úspěšně rozmnožili. I v tomto
případě jsme skládali nový chovný pár. V roce
2010 se do Zoo Plzeň vrátili i lvíčci zlatohlaví
(Leontopithecus chrysomelas). Dvě samice
ukradené v roce 2009 bohužel nebyly nalezeny.
L
Ing. Lenka Václavová
O
Primáti
Nová zvířata byla dovezena ze Szegedu, samice a samec ze Dvora Králové. Po jednom mláďěti se nám dostalo od lemurů kata (Lemur
catta), samec narozený v dubnu, mirikin bolivijských (Aotus azarai boliviensis), samice
narozená v březnu, gueréz angolských
(Colobus angolensis palliatus), mládě narozené v říjnu a makakové lví (Macaca silenus)
nás obdařili v lednu prvním mládětem roku,
samičkou. V červnu se makakové přestěhovali
do nově vybudované expozice. Na podzim se
nám povedlo skupinu snížit na polovinu. Dvě
samičky a dva samci našli nový domov v zoologické zahradě na Jávě. Druhem, u kterého
bylo zaznamenáno nejvíce pohybů, byli kočkodani Brazzovi (Cercopithecus neglectus).
V březnu jsme dovezli z francouzského Pont
Scorf dva samce a dopárovali naše chovné
O
vek o bažantu tchajwanském a o projektu
na ochranu bažantů ve Střední Asii.
Na podzim se konala výroční konference
EAZA ve Veroně. Autor se zúčastnil všech jednání ptačích TAGů, TAG Prosimians a Small
Mammals.
N
Ě
31
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
samice. Oba páry porodily v říjnu, respektive
v listopadu, po jednom mláděti. V dubnu byli
do zoologické zahrady v Indonésii posláni
u nás v minulých letech odchovaní sameček
a samička.
T
Ing. Lenka Václavová
Rok 2010 byl na úseku šelem plný změn,
nečekaných přírůstků, ale také rokem velkých
zklamání a zmařených očekávání. Takovým
příkladem jsou naše velké kočky. V posledním
prosincovém dni oslavil lev berberský Vilém
(Panthera leo leo) osmnácté narozeniny,
bohužel jeho vysoký věk je již patrný na zhor-
Gepardi súdánští (Acinonyx jubatus soemmeringii)
ve své expozici. Chová je pouze 6 zoo v Evropě
The Sudan Cheetahs (Acinonyx jubatus
soemmeringii) in their exhibit. They are only
kept by 6 zoos in Europe
šující se kondici. V roce 2010 došlo k výměně
koordinátorů chovu tygrů sibiřských (Panthera
tigris altaica). Se staronovým koordinátorem
Sarah Christie snad přijde zlepšení i našeho
chovu. Po vleklém dohadování bylo nalezeno
nové místo pro našeho tygřího samce Uchiho,
25. října odjel do makedonského Skopje. Nový
tygří samec Bajkal, původem ze soukromého
chovu, dorazil do naší zahrady 17. prosince.
Povolení ke krytí pro následující rok nám bylo
uděleno, teď jen čekáme na výsledek testu DNA,
který byl podmínkou pro přijetí Bajkala
do chovu. Pro rok 2010 nám bylo uděleno povolení ke krytí pro zbývající dva druhy velkých
koček levharty sněžné a čínské. Samice levharta
sněžného (Uncia uncia) porodila 7. května.
Bohužel pravděpodobně kvůli nedostatku klidu,
kvůli dostavbě nových pavilonů, samice mláďata
opustila. Následovalo nové úspěšné páření, 3. září
samice porodila jedno živé mládě, samičku, která
později při křtinách dostala jméno Binal neboli
princezna. Neúspěšného odchovu jsme se dočkali
i u levhartů čínských (Panthera pardus japonensis), samice Nurika 3. října porodila dvě až tři mláďata, bohužel po dvou dnech se mláďata přestala
ozývat a při kontrole ubikace jsme je již nenašli.
Novým druhem, který našel své místo
v nově postavených pavilonech, byl gepard
súdánský (Acinonyx jubatus soemmeringii).
Dne 19. 6. jsme z francouzského La Palmyre
dovezli tři gepardí bratry. Velmi záhy jsme
o jednoho nešťastnou náhodou přišli, když se
v den otevření nových pavilonů zadusil kouskem masa.
Bezproblémovým odchovem nás naopak
velmi překvapil pár rysů kanadských (Lynx
canadensis canadensis), v dubnu se narodili
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
Š e l my
S
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2010
32
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
Vydra říční (Lutra lutra) – první mládě odchované v historii zoo v ČR ve společnosti rodičů
European Otter (Lutra lutra) – historically the first young one in the ZOOs of the Czech Republic
N
I
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Novým druhem, který přibyl do naší zahrady,
je panda červená (Ailurus fulgens fulgens),
po dlouhém vyjednávání jsme získali samce ze
Zoo Vídeň a promyka červená (Galerella sanguinea). Velmi početným odchovem nás opět
potěšili nosáli (Nasua nasua solitaria) po loňské úrodě samců, letos přišly na svět čtyři samičky. Mangusty tmavé (Crossarchus obscurus),
liščí (Cynictis penicillata) a trpasličí (Helogale
parvula) několikrát porodily, bohužel mláďata
se nepodařilo odchovat. Úspěšným odchovem
nás překvapil a zároveň velmi potěšil pár ovíječů
filipínských (Paradoxurus hermaphroditus
philippinensis). Dva samci se narodili 29. 6., samice je úspěšně odchovala na první pokus.
Doufáme, že následující rok bude
na odchovy alespoň tak úspěšný jako rok
2010. V chovu velkých šelem bychom potřebovali trochu více štěstí. Doufáme, že se ho v roce
2011 dočkáme.
C
dva mladí samečci. Kvůli nedostatku místa jsme
museli do odchovu mláďat zapojit i jejich otce.
Svoji roli zvládl skvěle.
Psovitým šelmám se v roce 2010 také příliš
nedařilo. Liškám šedohnědým (Vulpes velox
velox) se sice v květnu narodilo jedno mládě,
samička, bohužel v říjnu uhynul náš chovný
samec. Pár psů ušatých (Otocyon megalotis) byl
odeslán do deponace a do naší Zoo přibyl nový
pár psů ušatých dovezených z Tanzánie, jde tedy
o určený poddruh: Otocyon megalotis virgatus.
U šakalů čabrakových (Canis mesomelas mesomelas) a lišek kapských (Vulpes chama) jsme
se odchovu nedočkali, ve smečce vlků evropských (Canis lupus lupus) došlo k úhynu alfa
samice a byla tak zastavena reprodukce. Vlci
hřívnatí pro rok 2010 nedostali povolení ke
krytí, dvě samice z našich odchovů našli v březnu, respektive v dubnu, nový domov v Zoo
Mulhouse a Zoo Kaunas.
N
Ě
33
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
N
RNDr. Aleš Toman
Až na několik specializovaných zařízení
jsou kopytníci ve většině evropských zoologických zahrad zastoupeni nevelkými kolekcemi
druhů. Zoologická a botanická zahrada města
Plzně v tomto směru není výjimkou, přestože
její kolekce chovaných kopytníků je druhově
pestrá a zajímavá. Na počátku roku 2010 jsme
chovali 23 druhů volně žijících kopytníků.
Několik dalších druhů, jako například antilopa
losí, přímorožec šavlorohý či lama huanako,
bylo v předchozích letech deponováno do
jiných zařízení a s obnovením jejich chovu se
v nejbližší době nepočítá. V průběhu roku
jsme rovněž deponovali do polské Poznaně
celou chovnou skupinu sitatung, která neod-
povídala našim expozičním záměrům. Tím byl
ukončen její několikaletý úspěšný chov.
V první polovině roku byly dokončeny nové
Africké a asijské expozice, jejichž otevření
s sebou přineslo obohacení kolekce kopytníků
hned o několik druhů. Do výběhu středoasijských kopytníků se z chomutovského zooparku
vrátil pár velbloudů dvouhrbých a k nim byla
dovezena samčí skupina gazel džejran a z pražské zoo dvojice starých klisen kulanů.
Po úhynu jedné z nich se podařilo získat mladou klisnu z Tallinu a hřebce z Bratislavy.
Do nového afrického pavilonu byli na základě
doporučení EEP koordinátora dovezeni hrošíci
liberijští. Z Olomouce byl zapůjčen samec
Quido a ze španělského Cabarcena dovezena
samice Pompe. Zatím se nedaří jejich spojení
a do budoucna bude samec nahrazen samcem
Od 19. dubna 2010 chová plzeňská zoo hrošíky liberijské (Hexaprotodon liberiensis)
The Pilsen ZOO has been keeping the Pygmy Hippopotamuses (Hexaprotodon liberiensis) since 19th April
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Ko py t n í c i
Z
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2010
34
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
středí dobře. S oblibou využívají vnitřní
i venkovní bazény a opatrná Manjula se
postupně seznamuje s venkovními výběhy.
Obě zvířata dosáhnou v příštím roce pohlavní dospělosti a bude možné je spojovat
na společném výběhu. Jejich současné vzájemné chování a kontakty přes palisády jsou
velice slibné, obavy je možné mít pouze
z velikostního rozdílu obou zvířat.
Vedle pravidelně odchovávaných druhů
kopytníků jako jsou nilgau, antilopy jelení,
vodušky červené, goralové či muntžaci se
po delší přestávce podařil úspěšný odchov
u jelenů timorských. Bohužel znovu se nezdařil odchov pižmoňů severních. Přestože se
narodilo živé a vitální mládě, samice jej zřejmě
pro nedostatek mléka nekrmila. Rozmnožování jsme se nedočkali ani u skupiny lam
vikuňa a kamzíků běláků, kde jsme přišli
o chovného samce.
V následujícím roce nás čeká řada úkolů při
doplnění párů a chovných skupin. Jsou připraveny transporty kabarů pižmových, nyal
nížinných, kudu velkého a bude třeba získat
samice džejranů, samce kamzíka běláka a provést výměny samců v některých skupinách
tak, aby nedocházelo k příbuzenskému křížení. V případě kiangů východních bylo rozhodnuto o ukončení chovu a je připravováno
jejich odeslání.
Na konci roku 2010 bylo v Zoologické
a botanické zahradě města Plzně chováno
26 taxonů volně žijících kopytníků. Podstatné
zvýšení počtu chovaných taxonů může přinést případná realizace projektu „Sloni
na Mži“, který počítá s několika druhy asijských kopytníků.
O
z Arnhemu. Velkého travnatého výběhu si celé
léto užíval pár prasat savanových, který
návštěvníci nových expozic mohli pozorovat
při zvláštním způsobu pastvy. Největšího zájmu
veřejnosti se však těšily expozice, jejichž vlajkovými druhy jsou žirafy a nosorožci indičtí.
Jako začínající chovatelé žiraf jsme podle pravidel EEP získali dvojici mladých samců ze zoologických zahrad v Praze a Ostravě a koncem
roku dva další samce z Prahy. Bohužel jeden ze
samců nedlouho po transportu uhynul na tzv.
syndrom náhlého úmrtí. V roce 2012 budou
dva samci přesunuti k jiným chovatelům
a naším cílem je vytvořit chovnou skupinu
samce a tří samic. Návštěvníci pavilonu žiraf
mohou zvířata pozorovat v prostorné stáji
z návštěvnického koridoru s doplňkovými
expozicemi afrických „kopjes“ a z balkonu
v úrovni žirafích očí. Venkovní travnatý výběh
se vzrostlými stromy a napajedlem obývají žirafy spolu se skupinou samic kudu velkých
a buvolcem běločelým s tohoročním mládětem.
Tento výběh navazuje přes kamenný val
na velký výběh africké savany obývaný kombinací zvířat zebry Chapmannovy, vodušky červené, nyaly nížinné a pštrosi dvouprstí. Chovné
skupiny zeber a nyal byly doplněny dovozem
samic z Bojnic a Dvora Králové. Dalo by se říci,
že přírůstkem roku pro naši zahradu bylo získání páru nosorožců indických, které v současné době chováme jako jediná Zoo u nás.
Impozantní dvoutunový Beni byl dovezen
z maďarské Nyíregyhazy a mladá samice
Manjula z Tierparku Berlín. Až na zdravotní
problémy samice způsobené neznámou intoxikací, které si vyžádaly měsíc intenzivní veterinární péče, si obě zvířata zvykla na nové pro-
N
Ě
35
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
Cold-blooded animals
The most important event of 2010 in the
terrarium section was definitely the departure of a male Komodo Dragon (Varanus
komodoensis), Leonard, who went to the
Prague ZOO. Due to the death of a young
breeding male in Prague and Leonardo
being only used for exhibition in our ZOO,
we have breeding loan. On 21st April 2010,
Leonardo left and two new young ones for
the Akva-Tera exhibit arrived from Prague
Křtiny 500. odchované želvy ostruhaté s členkou
rady města Plzně Petrou Kacovskou
Baptism of the 500th reproduced African Spurred
Tortoise with Petra Kacovska, the Pilsen City
Council member
on 5th May 2010. The youngsters, we hope
they are a pair, will be relocated to the newly
reconstructed exhibit in the ZOO for spatial
reasons at the beginning of 2011. Another
species that was waiting for a suitable exhibit for quite some time is the Aldabra Giant
Tortoise (Dipsochelys dussumieri). The exhibit reconstruction commenced in December.
A façade change of the detached Akva-Tera
site that took place in October was another
interesting construction project. The Pancake Tortoises (Malacochersus tornieri)
found their new shelter in the new terrarium opposite the giraffes in the summer.
They have a roommate, the Rainbow
Mabuya (Trachylepis margaritifera). The
boldly colored Leopard Tortoises (Geochelone pardalis babcocki) are kept in the adjacent African terrarium together with the
African Plated lizard (Gerrhosaurus major)
and the Kenyan Rock Agama (Agama lionotus dodomae).
Unfortunately, just as every year, we had to
use the rescue center capacity for keeping
the reptiles. This year’s largest increase were
the thirteen Hermann’s Tortoises (Testudo
hermanni). Also, three Radiated Tortoises
(Astrochelys radiata) arrived. A Sinaloan
Milk Snake (Lampropeltis triangulum sinaloae) only spent a couple of hours with us being
handed over to the care of DESOP shortly after
its arrival.
Some interesting fish species arrived in
our breeding aquariums throughout
the year. For example, the Pachypanchax
omalonotus and three species of Goodeids
(Chapalictys pardalis, Xenotoca eisenii
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2010
36
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Teju červený (Tupinambis rufescens) se v roce 2010 úspěšně rozmnožil
Red Tegu (Tupinambis rufescens) has in 2010 successfully reproduced
Á
Z
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
to variegate the snake collection of the Liberec ZOO. The not too often kept Malagasy
Giant Hognose Snake (Leioheterodon
madagascariensis) confirmed their breeding value of the exhibit terrariums in our
succulent greenhouse by their successful
reproduction. The young ones of the rarely
represented in terrariums Cantor’s Kukri
Snake (Oligodon cyclurus smithi) also tasted a few eggs during their feeding. In addition to the traditionally reproduced
the African Spurred Tortoise (Geochelone
sulcata) and the Hermann’s Tortoise
(Testudo hermanni), the abundant first
reproduction of the Yellow-spotted River
A
a Xenotoca variata). The most interesting
new species, due to its breeding value, is
the two breeding pairs of the in-wilderness
almost extinct Réunion Island Ornate Day
Gecko (Phelsuma inexpectata). These two
pairs and their young ones will hopefully
help to stabilize this species breeding in
human care. The newly coming Texas
Tortoise (Gopherus berlandieri) also added
to the comprehensive animals collection in
the Sonora Desert exhibit.
This year, we had no shortage of successful reproductions again. The Green Tree
Pythons (Morelia viridis) originally from
the Aru Island and their young ones helped
N
Ě
37
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
Turtle (Podocnemis unifilis) as well as
the first reproduction of the Forsten’s
Tortoise (Indotestudo forstenii) are worth
mentioning. Seven Hispaniolan Curlytail
Lizard (Leiocephalus schreibersii) and Red
Tegu (Tupinambis rufescens); two selected
successes among the many reproduced lizard species.
B i rd s
Ostriches
The two ostriches bred last year were handed over to the Dvur Kralove ZOO. The male
has only brooded one young bird this year
and that was kept with a group of young
birds in the Jihlava ZOO.
of the lower garden part for a large part
of the year, the African Sacred Ibises bred 5
and African Spoonbills 4 young ones. We
suffered severe loss among the group
of Cattle Egrets although four young ones
left the nest.
We obtained a pair of very rarely kept
African Openbills (Anastomus lamelligerus)
from the Walsrode Weltvogelpark rearing.
In the wild, Openbills predominantly feed on
snails.
We imported a pair of Little Bitterns
bred in the Arnhem Burger’s ZOO to Pilsen
at the end of the year. The Hluboka ZOO
handed a pair of handicapped White
Storks to us and the Prague ZOO a male
Glossy Ibis bred.
Penguins
We bred 10 young Humboldt Penguins
in total throughout the year. From
the young ones born during the previous
years, two females were sent to the Kosice
ZOO and 5,2 to Bernburg Tiergarten upon
recommendation of the EEP coordinator.
Pelecaniformes
The young Great White Pelican hatched
at the end of 2009 was loaned to the Beekse
Bergen Safaripark. The young female bred
in the Prague ZOO replaced the breeding
female that died last year.
Ciconiiformes
Despite the majority of Ciconiiformes
species being kept in temporary conditions due to the reconstruction
Trupiál montserratský (Icterus oberi)
Montserrat Oriole (Icterus oberi)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2010
38
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
A
P
L
Z
Gruiformes
Despite being kept at the winter quarters all year, the Red-legged Seriemas hatched 3 young ones. We, however, had to
put one down due to leggs deformation.
T
Galliformes
Above all, we continued cooperating
with the Erfurt Fasanerie and, among
others, obtained three Northern Helmeted
Curassows (Pauxi pauxi), a female
Palawan Peacock-pheasant (Polyplectron
emphanum), a pair of Bronze-tailed
O
Falconiformes
Within the scope of breeding cooperation,
we deposited two female Lesser Spotted Eagles
in the Liberec ZOO and Pilsen became a temporary home to three male Greater Spotted
Eagles (Aquila clanga).
Another female Hooded Vulture came from
the Ostrava ZOO; the species’ numbers are
rapidly decreasing in the wild.
Peacock-pheasant of the northern subspecies (Polyplectron chalcurum scutulatum), and a male Salvadori Pheasant
(Lophura inornata inornata) for the
newly imported female from the Chester
ZOO. The last two species listed are endemic to the Sumatra Island as well as
the newly arriving pair of Bronze-tailed
Peacock-pheasant of the southern subspecies (Polyplectron chalcurum chalcurum)
bred by Mr. Gavenda.
For the first time, we bred three endangered Vietnamese Pheasants (Lophura hatinhensis) and one of the females was deposited
in the Walsrode Weltvogelpark by the end
of the year.
Within the scope of rescue project for
the Common Pheasant subspecies, we
swapped eggs with the German WPA members. Unfortunately, the swap was performed quite late so the hatching rate was
quite low. We, however, bred a male Green
Pheasant of a nominate subspecies
(P. v. versicolor) and 5 Mongolian Ringnecked Pheasants (P. c. mongolicus) from
eggs brought by Mr. Josef Gehlmann. Before
the end of the year, we also swapped
a Phasianus colchicus zarudnyi with him
and loaned a male China Pheasant
(P. c. chrysomelas) and two female
Phasianus colchicus persicus by him.
O
Anseriformes
For the first time, we bred several waterfowl species in Pilsen: a pair of Northern
Pintails, pair of Northern Shovelers, male
Cinnamon Teal, and male Tufted Duck.
Among the endangered species, the Philippine Ducks and Laysan Ducks reproduced
again. We loanned to the female Philippine
Duck in the Cologne ZOO. Several transports were traditionally carried out between Pilsen and Gardens in Ostrava, Prague
and Cottbus, and Mr. Veverka. For the first
time, we obtained the endangered Baikal
Teals (Anas formosa), Sunda Teals (Anas
gibberifrons), and the very rarely kept
Chinese Spot-billed Duck (Anas zonorhyncha). Breeding of Smews, Australian
Shelducks, and in-the-wild endangered Redbreasted Geese was re-established.
N
Ě
39
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
We obtained a pair of Sarus Cranes
(Grus antigone) from the rearing in
Cottbus Tierpark and Mr. Rehme for our
Asian exhibits.
For the first time, the Black Crakes
hatched under their parents but did not
survive. We were much more successful
with Barred Buttonquails and their 9 hatched young ones.
Waders
We repeatedly performed artificial breeding of 1 Spotted Thick-knee that was handed
to the Prague ZOO. We have obtained four
Three-bended Plovers (Charadrius tricollaris) from Tanzania, a pair of Kittlitz’s Plover
(Charadrius pecuarius) bred by Jim Collins,
and a male Blacksmith Lapwing from
the Beekse Bergen Safaripark.
Sandgrouses
Unfortunately, we did not manage
to rear a single one out of the five hatched
young Chestnut-bellied Sandgrouses this
year.
Columbiformes
We bred a young pair of the only bird
species kept in Pilsen and extinct in
the wild, the Socorro Dove. Among the other
endangered species, we bred on young specimen of the Pink Pigeons and Mindanao
Bleeding-heart each. The young male Pink
Pigeon was handed over to the English
Farnham Birdworld. The New-Guinean
Cinnamon Ground Doves had 4 young
ones, the same as the first-time successful
Sulawesi Ground Doves (Gallicolumba tristigmata bimaculata). We newly introduced
the Nicobar Pigeons from the Mulhouse ZOO,
a male Western Crowned Pigeon bred in
the Prague ZOO, and two female Dusky Turtle
Doves (Streptopelia lugens) from Adam
Bura.
We had been actively cooperating with
the Fruchttaubenprojekt participants. Particularly thanks to Johannes Pfleiderer, we
managed to pair up the Rose-crowned Fruit
Dove (Ptilinopus regina). The New-Guinean
Orange-fronted Fruit Dove was brought from
the Arnhem ZOO. For the first time, we had
bred a pair of the Beautiful Fruit Doves
(Ptilinopus pulchellus).
Cuculiformes
For the first time, a parasitic cuculiform
species, the Philippine subspecies of the Asian
Koel (Eudynamys scolopacea mindanaoensis) was introduced to the Pilsen garden.
This species lays eggs into eggs of starling.
The Prague ZOO operatively provided a pair
of beos that we can use to breed
the Cuculiformes in the future.
The young female White-cheeked Turaco
from the Magdeburg ZOO replaced the breeding female that had died. We swapped
a female Violet Turaco for a male one with
the Lesna ZOO.
Coraciiformes
For the new birds’ exhibit in the pygmy
hippopotamus’ pavilion, we obtained 20
Northern Carmine Bee-eater (Merops nubicus) from Tanzania and a male Lilac-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2010
40
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Vlha núbijská (Merops nubicus) patří mezi náročné chovance zoologických zahrad
Northern Carmine Bee-eater (Merops nubicus) belong to the difficult species kept in zoological gardens
Z
H
R
A
D
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Passerines
A number of Bulbul species reproduced
repeatedly. These were White-headed Bulbuls, White-spectacled Bulbuls, Common
Bulbuls, and Black-headed Bulbuls. For
the first time, we managed to breed
the Black-crested Bulbul (Pycnonotus dispar). However, the young Cream-striped
Bulbul (Pycnonotus leucogrammicus) that
had left the nest died as a result of an injury.
A
Piciformes
Both pairs of the Bearded Barbets made
us happy and reared 4 young ones.
The reared Barbets were of much of interest so, bred by us specimen had gone to
Edinburg, Chemnitz, Walsrode, and
Zurich.
A
-breasted Roller (Coracias caudata) reared
in the Edinburgh ZOO. For the first time,
we bred three Green Wood Hoopoes
(Phoeniculus purpureus). The first hatch
young one was present during the rearing
of its two siblings.
We managed to rear the total of 4 young
ones out of two Collared Kingfisher clutches.
One of them had been swapped for a female
with the Chester ZOO in order to create
a second pair.
N
Ě
41
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
We re-established breeding of the Whiteeared Bulbuls (Pycnonotus leucotis) by
bringing a pair of them from Martin
Jirousek.
For the first time, the Shrike Passerine
bird family is represented in Pilsen by a pair
of Long-tailed Fiscals (Lybius cabanisi) born
in the Chemnitz ZOO. Another new species is
a Laughingthrush (Garrulax berthemyi)
from the Prague ZOO.
Unfortunately, the first to hatch young
Montane White-eye (Zosterops poliogaster)
died just before leaving the nest. Two other
females of this species were obtained from
the Frankfurt ZOO.
Both pairs of Blue-faced Honeyeaters
were unbelievably productive again. Out
of 16 young ones hatched, they had
reared twelve of them so, we were able to
hand the young Honeyeaters to the gardens
in Chemnitz, Edinburgh, Wroclaw, the Berlin Tierpark and breeders Rene Wuest and
Klaus Renner.
The Passerine bird breeding experience
was appreciated by the Montserrat Oviole
Program co-ordinator. A pair of this critically endangered species came to us from
Jersey and Edinburgh. Among other newly
kept island species, the Red-eared
Parrotfinch (Erythrura coloria) from
Philippines, Javan Munias (Lonchura leucogastroides) from Java, Pale-headed
Munia (Lonchura pallida) from Sulawesi
and Lesser Sunda Islands, Madagascar
Munias (Lonchura nana) from Madagascar, and Chestnut-breasted Munia
(Lonchura castaneothorax sharpii). All
species and other specimens of species already kept were obtained from private breeders,
predominantly the European Lonchura Club
members.
We obtained 8 specimens of each
of the Pseudonigrita genus Sparrows, cabanisi and arnaudi, imported from Tanzania
who immediately built nests.
The White-headed Buffalo-Weavers reared
1 young bird, Grosbeak Starlings 2 males, and
the critically endangered Bali Starlings
3 young ones.
The first to hatch young Rook died
in the nest after feathering.
Novým druhem plzeňské zoo je pásovec kulovitý
(Tolypeutes matacus)
A new species of pilsner Zoo is Southern Three-banded
Armadillo (Tolypeutes matacus)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2010
42
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
Rypoš obrovský (Cryptomys mechowi)
Mechow’s Mole Rat (Cryptomys mechowi)
N
I
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
Bats (Chiroptera)
All bat species kept in pairs successfully
reproduced. After a break, even the two
female Pale Spear-nosed Bats (Phyllostomus discolor) bred a young each.
The reproduction of three permanently critically endangered Rodrigues Flying Foxes
(Pteropus rodricensis) was a very valuable
success. We were given 2 pairs of Wahlberg’s Epauletted Fruit Bats as a gift by
Tierpark Berlin; they have joined the two
females kept by ourselves.
Á
A
L
Z
Elephant Shrews (Macroscelidea)
We obtained a young male Short-eared
Elephant Shrew (Macroscelides probosci-
P
African Insectivores (Afrosoricida)
All three Tenrec species kept gave births
but only we only managed to breed one
Greater Hedgehog Tenrec (Setifer setosus)
and 7 Lesser Hedgehog Tenrecs (Echinops
telfairi).
K
Diprotodontia
We managed to pair up a male Ground
Cuscus (Strigocuscus gymnotis) with a female
bred in the Prague ZOO. We also obtained
a young male Parma Wallaby (Macropus
parma) from the same garden. Red-necked
Wallabies (Macropus rufogriseus) and Woylies
(Bettongia penicillata) bred one male each.
We lost three breeding specimen of Red
Kangaroos early in the year that were, however,
replaced by three bred young ones. We sent two
males of the critically endangered Woylies to
the Ramat Gan ZOO in Israel within EEP.
C
Small mammals
N
Ě
43
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
deus) for our newly built exhibit in the giraffes’ pavilion from the Wilhelma ZOO in
Stuttgart.
Rodents (Rodentia)
After a long break, the Siberian Chipmunks bred 4 young ones again.
The Greater Egyptian Jerboas reproduction continued successfully as well; out of 18
specimens born, 8 had been bred and left
the garden. We obtained a group of
European Pine Voles (Microtus subterraneus) from Zoologische Staatsammlung in
Munich who are originally from around
Furth im Wald. We saw 4 reproductions by
the end of the year. After several years,
the Brandt’s Voles (Lasiopodomys brandti)
originally from our stock returned from
the University of South Bohemia in Ceske
Budejovice. The male Lesser Hamster-Rat
(Beamys hindei) imported from Tanzania
in 2009 was joined by another pair from
the same location. The female had given
a birth to 5 young ones and bred three
of them growing adult. This was probably
the first reproduction in Europe.
We brought two new male Malagasy Giant
Rats (Hypogeomys antimena) and a male
Common Gundi (Ctenodactylus gundi) from
the Prague ZOO and the Gundi male was
paired with a female born in rearing
of the Charles University in Prague.
The Grandidier’s Tufted-tailed Rat had
reproduced for the first time but the young
one did not survive.
Within the scope of focusing on
the Philippines fauna, we brought a group
of 9 endangered Panay Cloudrunners
(Crateromys heaneyi) from the London ZOO.
The small mammals’ curator was appointed
the Studbook keeper administrator for this
species currently being kept in London,
Pilsen, and Los Angeles outside of Philippines.
We bred 2 of the likewise endangered young
Southern Giant Slender-Tailed Cloud Rat
(Phloeomys cumingi) for the first time.
The young female went to the Prague ZOO
being expected by a male born in the Leipzig
ZOO. Besides the Leipzig and Pilsen gardens,
the species had only been bred by Klaus
Renner who had also been participating on
a breeding program for this species. In return,
a female Northern Luzon Giant Cloud Rat
(Phloeomys pallidus) had come from Prague
and joined our male imported from
Philippines.
Throughout the year, we obtained two species of underground Mole Rats; a female
of solitary Silvery Mole Rat (Heliophobius
argenteocinereus) from Tanzania and a pair
of social Mechow’s Mole Rats (Cryptomys
mechowi) from the rearing of the University
of South Bohemia.
Straubing Tierpark gave us three Indian
Crested Porcupines (Hystrix indica hirsutirostris) that inhabited the unoccupied paddock
of Bobak Marmots.
The very rarely kept Black-rumped Agoutis
(Dasyprocta prymnolopha) had their first
young one born, a female. The same sex young
one was also bred by social rodents,
the Coruros (Spalacopus cyanus) originally
from Chile.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2010
44
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
Hyraxes (Hyracoidea)
For the first time in history, the ZOO obtained an imported pair of Tree Hyraxes from
Tanzania. It is very likely that they are
of the Southern Tree Hyrax (Dendrohyrax
arboreus) species.
Unfortunately, we lost both breeding female Rocky Hyraxes due to accidents last year.
We deposited the young ones at the Riga and
Jesperhus Nykoebing ZOOs.
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
Specialized activities
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
L
V roce 2010 byl obnoven chov lvíčků zlatohlavých
(Leontopithecus chrysomelas)
During 2010 came a new pair of Golden-headed
lion tamarins (Leontopithecus chrysomelas)
P
Z
We had the Fat-tailed Dwarf Lemur and Gray
Mouse Lemur Studbooks ready for printing by
the end of 2010.
The new book, The Garden of Treasures –
Pilsen ZOO and Botanical Garden gene pool, was
published on 31st December 2010. For the first
time in garden’s history, a list of all cultivated
plants and kept animals was published. Each
taxon was given a degree of endangerment
according to the last data published by IUCN in
the Red List of Threatened Species. The book follows the previous publication called B. Hotspot in
the Heart of Europe and points out the biodiversity conservation role of the Pilsen Garden.
A record-breaking number of 102 participants met at the out-of-town meeting of WPA
Deutschland (World Pheasant Association) in
Pilsen. The author held a lecture on Taiwan
Pheasants and the Pheasant Protection Project
in Middle Asia.
The annual EAZA conference took place in
Verona in the fall. The author participated on
all discussions of bird TAGs, Prosimians and
Small Mammals TAGs.
N
Ě
45
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
Primates
For the monkeys reproduction, 2010 was
a very successful year. We managed to reproduce five out of six clawed monkey species kept:
Red-mantle Saddle-back Tamarin (Saguinus
fuscicolis lagonotus), Common Marmoset
(Callithrix jacchus), Emperor Tamarin
(Saguinus imperator sugrisescens), Red-handed Tamarin (Saguinus midas midas), and
Cottontop Tamarin (Saguinus oedipus).
Lion-tailed Macaques (Macaca silenus)
moved to the new pavilion. We managed to
reduce the group to a one half by two females
and two males leaving.
We can say that we managed to breed
almost all species that are able to reproduce. Hence, we rate the year 2010 as a very
successful one.
C a r n i v o re s
Their breeding was not too successful in
2010. Among large felines, we only managed
to reproduce the Snow Leopard (Uncia
uncial). We failed to reproduce the North
Chinese Leopard (Panthera pardus japonica). The tiger female did not become gra-
Panda červená (Ailurus fulgens) je v Plzni chována poprvé
It is the first time we keep Red Panda (Ailurus fulgens) in Pilsen
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2010
46
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
A
N
Podruhé v historii bylo odchováno mládě jelena
timorského (Cervus timorensis)
For the second time in the history was reared
one young by Timor Deers (Cervus timorensis)
T
vid despite repeated copulation, hence
the male, Uchi, was sent to Skopje in Macedonia and we acquired a new male
Siberian Tiger (Panthera tigris altaica)
from a private breeder in December.
Several new species were added to
the group of the kept ones in 2010: Northern
Cheetah (Acinonyx jubatu soemmerringii),
Red Panda (Ailurus fulgens fulgens), Slender
Mongoose (Galerella sanguinea), and an
identified Bat-eared Fox subspecies (Otocyon
megalotis virgatus) originally from Tanzania.
The most important reproduction of
the year was, without a doubt, rearing of two
male Asian Palm Civets (Paradoxurus hermaphroditus philippinensis).
I
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
be replaced with another one from Arnhem
in the future. Being beginner keepers of
Rothschild Giraffes, we, according to
the EEP rules, obtained a couple of young
males from the Prague and Ostrava
Zoological Gardens and two other ones
came from Prague at the end of the year.
Unfortunately, one of them died due to
the so called sudden death syndrome not
long after being transported. In 2012, two
of the males will be relocated to other keepers and our aim is to create a breeding
group of one male and three females.
The giraffes’ pavilion visitors can observe
the animals in a large stable from the visitor corridor with additional African
“Monadnock” exhibits and from the balcony
at the level of giraffes’ eyes. Together with
the giraffes, the outdoor lawn paddock with
K
The new African and Asian exhibits were
finished in the first half of the year; their
inauguration extended the ungulates population with several species.
The middle-Asian ungulates paddock saw
the return of a Bactrian Camel pair from
the Chomutov Zoopark, an imported group
of male Goitered Gazelles, and two old
Onager mares from the Prague ZOO. After
one of them had died, we managed to obtain
a young mare from Tallinn and a stallion
from Bratislava. Based on a recommendation of an EEP coordinator, we have imported
the Pygmy Hippopotamuses for the new
African pavilion. We were lent a male, Quido,
from Olomouc and imported a female,
Pompe, from Cabarcena in Spain. We were
not able to pair them so far so, the male will
C
Un g u l a t e s
N
Ě
47
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
ZOOLOGICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
full-grown trees and watering-place is inhabited by a group of female Greater Kudus
and a Blesbock with a young one born that
year. We could say that our garden’s acquisition of the year was obtaining the Indian
Rhinoceros pair. Currently, we are the only
ZOO in our country keeping them. Impressive two-tonne Beni was imported from
Nyíregyházy in Hungary and a young female, Manjula, from Tierpark in Berlin.
Except for the health problems of the female
caused by an unknown intoxication taking
a month long intensive veterinary care,
both animals got used to the new environment well.
In addition to the regularly reproduced
ungulate species such as Nilgai, Blackbuck, Southern Lechwe, Gorals, or
Muntjac, after a long break, we managed
to successfully breed the Javan Rusas. Unfortunately, we failed reproducing
the Muskoxen again. Next year, we will be
facing a number of tasks replenishing
the pairs and breeding groups. We prepared transports of Siberian Musk Deers,
Nyalas, and Greater Kudu and will still
need to obtain a female Goitered Gazelle,
male Rocky Mountain Goat, and carry out
replacement of males in some of the groups
in order to prevent inbreeding. In case
of Eastern Kiangs, we decided to terminate
the breeding and they are now being prepared for transport.
There were 26 non-domesticated ungulates taxons kept in the Pilsen City Zoological
and Botanical Garden in 2010.
Po téměř třicetileté odmlce se v plzeňské zoo opět
v rámci EEP objevili kulani (Equus hemionus kulan)
After almost thirty-year break and within EEP,
the Turkmenian Kulans (Equus hemionus kulan)
arrived to the Pilsen ZOO again
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Zoological Depar tment Repor t 2010
48
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
VETERINÁRNÍ PÉČE V ZOOLOGICKÉ A BOTANICKÉ
ZAHRADĚ MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
O
MVDr. Jan Pokorný
Z
Veterinar y Ser vice 2010
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Ve stručném přehledu uvádíme zajímavé
případy, které jsme v rámci naší veterinární
činnosti v Zoo Plzeň v roce 2010 řešili:
• Plastická operace náhrady horního víčka
klokánka králíkovitého destruovaného
následkem úrazu za využití čelního kožního
laloku.
• Úspěšné vyléčení rohovkového vředu
neznámého původu ovíječe skvrnitého využitím dočasného krytu vaječnou podskořápkovou blánou.
• Řešení chronických problémů s hlezenním
kloubem u samce jelena Wapiti.
• Odhalení echinokokózy jako příčiny malformace jaterní tkáně u lemura katy.
• Úspěšný operační zákrok u samice varana
modrého, u níž došlo pravděpodobně
na základě chronické žloutkové pleuroperitonitidy k masivním srůstům orgánů dutiny
tělní organizovaným zánětlivým výpotkem
s následkem neprůchodnosti střev.
• Konzervativní léčba zlomeniny předloktí
lišky šedohnědé pomocí trakčního drátěného
závěsu, tzv. Schroeder-Thomasovy dlahy.
• Plastická operace při porodu roztržené
hráze u krávy Terezy ze statku, kdy došlo protržení všech struktur mezi pochvou a konečníkem v délce asi 30 cm.
• Konec roku byl pak poznamenán déle jak
měsíc trvající intenzivní léčbou samice nosorožce indického, u níž na základě nezjištěné
příčiny došlo k hemolytické anémii, jejíž zplodiny způsobily akutní selhání ledvin s následnými komplikacemi, které se ale všechny
podařilo zvládnout.
L
V roce 2010 byla veterinární péče
v Zoologické a Botanické zahradě města Plzně
zajišťována MVDr. Alexandrou Filipovou,
MVDr. Janem Pokorným a MVDr. Zdeňkem
Rampichem.
Realizace veterinární péče v roce 2010
v Zoologické a Botanické zahradě města Plzně
(dále jen Zoo Plzeň) již tradičně zahrnovala dva
hlavní směry, a to na jedné straně preventivní
zákroky dle vnitřního harmonogramu (antiparazitární politika, vakcinace, preventivní průběžné vyšetřování vzorků, sběr údajů, sanace,
deratizace, a pod.), odběr vzorků a zdravotní
zkoušky u zvířat určených k transportu,
a na straně druhé pak léčbu konkrétních případů onemocnění zvířat.
Významným bodem minulého roku bylo
otevření nových expozic afrického a asijského
pavilonu, které přineslo z veterinárního hlediska nutnost v předstihu rozšířit a prohloubit
naše vědomosti o nově chovaných druzích,
zejména velkých savců jako nosorožec indický,
žirafa, hrošík liberijský a gepard. Kromě absolvování vzdělávacích seminářů a studia recentní
odborné literatury byla k tomuto účelu využita
i spolupráce s veterinárními pracovišti v Zoo
Praha, Zoo Dvůr Králové a Zoo Liberec, v konzultačních záležitostech kolem zdravotního
stavu nosorožců byla navázána spolupráce
s Dr. Friederike von Houwald ze Zoo Basel.
Mimo vlastní veterinární činnost v Zoo Plzeň
se stala naší náplní i pravidelná publikační činnost. Seznam publikovaných odborných prací
v roce 2010 i seznam z předchozích let je přiložen na konci tohoto sdělení.
N
Ě
49
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Veterinar y Ser vice 2010
Závěrem se sluší poznamenat, že při provádění veterinární činnosti v ZOO Plzeň jsme v roce
2010 kromě již uvedených spolupracovali s veterinární klinikou Vedilab, jmenovitě s MVDr. Ottou
Humlem a MVDr. Františkem Čadou, s Ústavem
patologie Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, jmenovitě s MVDr. Petrem Fictumem,
PhD. a dále s MVDr. Barborou Bezděkovou PhD.
z Kliniky chorob koní Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně a MVDr. Michalem
Alexou z veterinární nemocnice AAVet.
Seznam odborných publikací za rok 2010
• FILIPOVÁ, A., POKORNÝ, J.: Komplikovaný
abortus u kosmana zakrslého – popis případu.
Veterinární klinika 2010; 7: 51–54.
• POKORNÝ, J. Metoda odběru krve u tučňáků z v. coccygea dorsalis. Veterinární klinika
2010; 7: 64–65.
• POKORNÝ, J., KARNOS, V., LÁZNIČKA, A.,
FILIPOVÁ, A., RAMPICH, Z.: Příprava samice
tygra na umělou inseminaci. Sborník XI. seminář
Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Řízená
reprodukce. Ústí nad Labem; 2010: 11–17.
• FILIPOVÁ, S., POKORNÝ, J.: Výsledky užití
deslorelinu u samců v chovné skupině makaků
lvích. Sborník XI. seminář Exoti, volně žijící
zvířata a zoozvířata – Řízená reprodukce. Ústí
nad Labem; 2010: 14–27.
Seznam odborných publikací z let
předchozích
• POKORNÝ, J.: Řešení komplikace hojení
traumatu Achillovy šlachy se ztrátou tkáně
u talapoina severního. Veterinární klinika
2007; 6: 171–174.
• POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A., RAMPICH, Z.:
Zkušenosti s terapií ulcerativních a nekrotických změn krunýře želv. Veterinární klinika
2008; 4: 120–124.
• POKORNÝ, J., FILIPOVÁ, A.: Radikální chirurgické řešení píštěle supraplastrónového abscesu u želvy zelenavé (Testudo hermanni).
Veterinární klinika 2009; 2: 58–62.
• FILIPOVÁ, A., POKORNÝ, J.: Obstrukce žaludku kameny u samice varana Gouldova (Varanus
gouldii). Veterinární klinika 2009; 2: 51–53.
• FILIPOVÁ, A., POKORNÝ, J., RAMPICH, Z.,
GEIGER, J.: Chronické gastrointestinální problémy u tygrů. Sborník X. seminář Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata – Gastroenterologie.
Plzeň; 2009: 2–7.
• POKORNÝ, J., RAMPICH, Z., GEIGER, J.:
Ulcerózní kolitida u kočkodana Brazzova
(Cercopithecus neglectus). Sborník X. seminář
Exoti, volně žijící zvířata a zoozvířata –
Gastroenterologie. Plzeň;2009: 19–24.
Summary
In 2010, the veterinary care for the Pilsen
City Zoological and Botanical Garden was provided by Alexandra Filipova, D. V. M., Jan
Pokorny, D. V. M., and Zdenek Rampich, D. V. M.
The veterinary care provided for the Pilsen
City Zoological and Botanical Garden (hereinafter referred to as the Pilsen ZOO) in 2010
traditionally included two main streams; preventive measures according to the internal
schedule (anti-parasite policy, vaccination, continuous preventive samples examination, data
collection, sanitation, deratization, etc.), taking
samples, and health checks of animals ready for
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
VETERINÁRNÍ PÉČE V ZOOLOGICKÉ A BOTANICKÉ
ZAHRADĚ MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
50
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
a female Blue Spotted Tree Monitor who
developed massive body cavity organ adhesions by an organized inflammatory exudates probably caused by chronic yolk
pleura-peritonitis resulting in bowel obstruction. Conservative treatment of an
antebrachium fracture on a Swift Fox using
a traction wire suspension, so called
Schroeder-Thomas splint.
Plastic surgery on a ruptured perineum
of Tereza the cow upon its delivery at
the farm where all tissues between the vagina and anus ruptured in the length
of approximately 30 cm.
The end of the year was remarked with
more than a month lasting intensive treatment of a female Indian Rhinoceros who
suffered a hemolytic anemia of an unidentified origin where its product caused acute
renal failure with subsequent complications
that were, however, al successfully managed.
O
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
L
Z
Veterinární zákrok u dikobraza filipínského (zleva
MVDr. Rampich, MVDr. Filipová, MVDr. Pokorný)
Veterinary surgery on a Philippine Porcupine (from the
left Rampich, D. V. M., Filipova, D. V. M., Pokorny, D. V. M.)
P
transportation as one of them and treatment
of particular ill animal cases as the other.
Last year’s significant moment was upon
opening the new African and Indian region
exhibits bringing, from the veterinary prospective, the need to broaden our knowledge
of the newly kept species in advance, particularly the large mammals, such as Indian
Rhinoceros, Giraffe, Pygmy Hippopotamus,
and Cheetah. In addition to going through
education seminars and studying the recent
expert literature, we also cooperated with
the veterinary offices in the Prague, Dvur
Kralove, and Liberec ZOOs. We started cooperation with Dr. Friederike von Houwald
of the Basel ZOO consulting issues related to
Rhinoceroses health condition.
In addition to the actual veterinary activity
in the Pilsen ZOO, we also started publishing
regularly. The list of expert essays published in
2010 and last years’ list are attached at the end
of this notification.
We list a brief overview of interesting cases
we had to deal with within the scope of our
veterinary activity in the Pilsen ZOO in 2010:
A plastic surgery replacing the upper eyelid
on a Brush-tailed Bettong using the forehead
cutaneous dewlap where the injury was caused
by an accident. Successful treatment of a cornea ulcer of an unknown origin on an Asian
Palm Sivet using a temporary cover made
of egg under-shell cuticle.
Dealing with ankle-joint chronic problems
of a male Wapiti. Establishing Echinococcosis
as a cause of a liver tissue malformation on
a Ring-tailed Lemur. A successful surgery on
N
Ě
51
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
BOTANICKÉ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
Ing. Tomáš Peš
Hlavním úkolem oddělení bylo v průběhu
roku osázení všech ploch okolo nových afrických a asijských expozic. Jejich údržba a opravy výsadeb po neukázněných návštěvnících
zaměstnaly nejen zahradnice, ale i řadu brigádníků. Přesto koncem léta se většina perenových záhonů ukázala v plné kráse.
Během srpna proběhla také další etapa přestavby původní botanické zahrady v asijském
stylu. Kromě dvou jezírek propojených potokem doplnila výsadby pergola a klenutý můstek. Hlavními dodavateli rostlin byli Miroslav
Vlk, Záhorčičky a Firma Esveld, která dodala
rozsáhlý sortiment kultivarů Ilex crenata
a asijských javorů. Byla zde vysázena i část
bylin vypěstovaných ze sběrů na Tchajwanu
v loňském roce.
Výsadby byly obnoveny i v několika expozičních skleníčcích a samozřejmě mnoho geografických expozic doplnily další vypěstované
taxony.
V zázemí botanické zahrady byla za podpory
Plzeňského kraje vybudována 4 pařeniště pro
kultivaci ohrožených druhů rostlin a zčásti také
osázena.
V části vyhrazené pro Dinopark byly na začátku zimy zahájeny práce na expozici vývoje rostlin, především kácení a terénní úpravy.
V závěru roku se zintenzívnily práce na evidenci a revizi pěstovaných rostlin v souvislosti
s připravovaným seznamem rostlin pro knihu
Zahrada pokladů. Část revidovaných rostlin již
obdržela nové tištěné jmenovky a staly se tak
základem genofondové sbírky.
Nově otevřená část Asijské zahrady
The newly opened part of the Asian garden
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Bot anical Depar tment repor t 2010
52
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
Ě
Velbloudi dvouhrbí v nové expozici asijských stepí
Bactrian Camels in the new Asian steppe exhibit
M
S
A
P
L
Z
related to keeping records and revisions
of cultivated species intensified at end
of the year. Some of the revised plants
already received newly printed tags and
become a gene pool collection basis.
T
Summary
The Department’s main task was planting
all areas around the new African and Asian
exhibits throughout the last year. Their maintenance and planting restoration after undisciplined visitors not only took the gardeners
but a number of part time workers as well.
Despite that, the end of summer brought
majority of the perennial beds shining in
their full beauty.
Throughout August, a further stage
of the original Botanical Garden conversion
in Asian style took place, too. In addition to
two ponds interconnected by a creek, the planting has been complemented with a pergola
and an arched bridge. The main plant suppliers were Miroslav Vlk of Zahoricky and
the Esveld Company that have supplied extensive range of Ilex crenata and Asian maple
tree cultivars. Some of the herbs cultivated
from the collections brought from Taiwan last
year were planted here, too.
The planting was also revitalized in several
small exhibit greenhouses and many of the geographic exhibits have, of course, were supplemented with other taxons cultivated.
4 seed-beds for cultivating endangered
plant species were constructed and partly
planted in the Botanical Garden servicing
area with support of the Plzensky Region.
At the beginning of winter, the part reserved for Dinopark saw works commencing on
the plant development exhibit starting mainly
with cutting down and terrain leveling.
In relation to the plant list being prepared
for the Treasure Garden book, the activities
N
Ě
53
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
PROVOZNÍ ODDĚLENÍ V ROCE 2010
Ing. Bohumil Souček
Nejdůležitější činností oddělení v roce 2010
byly dokončovací práce související s výstavbou nových „Afrických a asijských expozic“.
Nové stavební akce 2010
Z dokončovacích prací v nových pavilonech prováděli pracovníci provozního oddělení montáže el. ohradníků u asijských
ptáků, pandy červené, nosorožců indických,
žiraf Rothschildových, hrošíků liberijských
a makaků lvích. Jednalo se o ohradníky výlezů, klecí, ve venkovních výbězích kolem vody,
stromů i kamenných valů.
Dalšími pracemi v nových expozicích byla
dekorace v pavilonu nosorožců, žiraf a příprava pro nový naučný systém (směrovky,
jmenovky, informační a naučné panely aj.).
Kromě toho byla prováděna řada prací nad
rámec dodávky generálního dodavatele stavby (např. úpravy výběhů – kmeny, bahniště,
chodníky, úprava přilehlých prostor, výroba
paland, hnízdních budek atd.).
Porada vedení oddělení při dokončování herních
prvků v areálu ZOO a BZ
Meeting department’s management by completing
the game elements in the area of ZOO and BZ
Dokončena a uvedena do provozu byla také
výstavba „Chladicích a mrazicích boxů“ v areálu
hospodářského dvora, pokračovaly práce
na „Podzemí“ a v druhé polovině roku byla
dokončena další etapa „Japonské zahrady“.
Opravy a údržba
Největší opravy v roce 2010 prodělala budova v areálu amfiteátru – málo využívané a již
nevyhovující WC pro návštěvníky amfiteátru.
Byla rozdělena na tři části a to na zázemí pro
ptáky, sklad pro botanické středisko a WC pro
návštěvníky zoo, pohybující se v části botanické
zahrady.
Dále byly prováděny opravy budov v areálu
i zázemí a to fasády, střechy, okapy, instalatérské, elektrikářské a topenářské práce vč. oprav
vody a kanalizace.
Prováděny byly i běžné opravy strojů, techniky, ovládacích prvků v ubikacích a výbězích.
Velký objem prací tvořila i výroba přepravních
beden, hnízdních budek a polic pro nová zvířata
dovážená v souvislosti s novými expozicemi.
Renovací proběhla řada strojů pro expozici
„Statek“, informační soustava zoo i část oplocení
areálu i vnitřních objektů. Opravena byla i montovaná konstrukce pro halový sklad v areálu hospodářského dvora, který bude postaven v roce 2011.
Středisko zajišťovalo i revizní činnost, profesní školení, servisy strojů, techniky, nářadí
a zařízení.
Dále připravovali pracovníci střediska výběrová řízení, návrhy smluv, koordinovali činnost
firem, spolupráci s profesionálními technickými
a projektovými dozory staveb a řadu dalších
činností.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Ser vice Depar tment Repor t 2010
54
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
Na statku Lüftnerka byl v roce 2010 dokončen hladicí koutek s prasátky a kozami
In the farmhouse Luftnerka was during 2010 finished new children’s zoo with pigs and goats
A
N
C
K
Á
Z
A
H
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Summary
The main events of this year were finishing
the “Asian and African exhibits”, continuing
the “Underground” project, and finishing
another stage of the “Japanese Garden”.
The animal feed “cooling and freezing
boxes” construction and the sanitary facilities repairs were finished, including the bird
facilities and botanical center. We also secured large feed production and distribution as well as central feed distribution,
service and repair activities, and a number
of other jobs.
R
Výrobní středisko
Hlavní náplní střediska byla jako každoročně
výroba, sklizeň, uskladnění a rozvoz zelené píce
a sena.
Zelené píce bylo sklizeno a rozvezeno téměř
4 000 q, sena lisovaného bylo sklizeno 1 140 q
z první seče, bohužel druhá seč se vzhledem
k počasí vůbec neprováděla. Dále byly zajišťovány centrální rozvozy ostatního krmení, úklidy areálu, odpadků, opravy cest a údržba lučních porostů.
Kromě výše uvedených prací byly zajišťovány akce jako jsou Vánoce, Majáles, Řemesla,
Včelařská výstava atd.
I
Doprava a další služby
V oblasti dopravy byl rok 2010 v souvislosti
s dovozem zvířat pro nové expozice velmi
náročný. Rovněž náročná byla i doprava materiálu pro nové expozice (zemina, substráty),
objemného krmení a ostatního krmení. Podstatně se zvýšily nároky na celé odpadové hospodářství a organizaci dopravy jako celku.
Jako každý rok byla zajišťována obsluha čističky odpadních vod, přečerpávací stanice,
vodáren a kotelen. Ostraha objektů, bezpečnost
práce a požární ochrana spadala rovněž
do náplně střediska.
N
Ě
55
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
VÝSTAVBA A OTEVŘENÍ ASIJSKÉ ZAHRADY
31. 3. 2010
12. 8. 2010
12. 8. 2010
25. 8. 2010
25. 8. 2010
16. 09. 2010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Building and opening of the Asian Garden
56
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
29. 9. 2010
29. 9. 2010
29. 9. 2010
29. 9. 2010
5. 10. 2010
B
16. 9. 2010
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
57
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Finishing and opening of African and Asian exhibits
21. 1. 2010
12. 2. 2010
13. 4. 2010
18. 4. 2010
22. 4. 2010
20. 5. 2010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
DOKONČENÍ A OTEVŘENÍ AFRICKÝCH
A ASIJSKÝCH EXPOZIC
58
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
8. 8. 2010
8. 8. 2010
19. 8. 2010
20. 8. 2010
O
4. 8. 2010
B
30. 6. 2010
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
59
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Building of African and Asian exhibits in perspective of
implementer
Ing. Zdeněk Hanzal
Nejeden zaměstnanec stavební akciové společnosti POHL cz a jejích subdodavatelů se bude
moci po otevření nových afrických a asijských
expozic v Zoo Plzeň pochlubit svým blízkým
a přátelům osobním podílem na této, ve více než
osmdesátileté historii zoo, největší stavbě. A pro
většinu z nich – ať techniků, tak dělníků – to
byla více než každodenní pracovní povinnost.
Byla to prestižní i velice zajímavá zakázka.
Akciová společnost POHL cz je česká stavební firma, kterou její majitel Ing. Petr Pohl
založil před 20 lety. Letos na podzim oslavíme
první velké kulaté jubileum. Její sídlo je
v Roztokách u Prahy, ale přibližně před deseti
lety expandovala do Plzně, Opavy a Brna,
takže její působnost je celorepubliková. Hlavní
naší náplní je komplexní stavební činnost.
Vzhledem k tomu, že je v našem kolektivu
řada lidí, kteří mají dlouholeté zkušenosti
s prací pod zemí, podílíme se na sanaci plzeňského historického podzemí, ale také na rozsáhlé úpravě válečných krytů pod původní
botanickou zahradou na další z nových zoologických expozic nazvané Život v podzemí.
Samozřejmě, že poté, co jsme se dozvěděli, že
zoo získala od EU finanční prostředky
na výstavbu nových expozic s pavilony pro
žirafy, nosorožce a mnohá další zvířata, přihlásili jsme se do výběrového řízení.
Od začátku jsme si velice dobře uvědomovali, že se jedná o velkou stavbu nejen svým
rozsahem, ale i významem. A to nejen pro zoologickou zahradu, ale celý Plzeňský kraj.
Zahrada je jeho nejvyhledávanějším turistic-
kým cílem a její obliba, měřeno počtem návštěvníků, dále stoupla i v loňském roce, kdy téměř
její čtvrtina byla staveništěm a s jeho negativní
vlivy se veřejnost setkávala v podstatě v celém
areálu. Věřím, že počínaje rokem 2010, kdy byly
nové expozice otevřeny, se plzeňská zoo stane
ještě větším magnetem a brzy překročí dosud
nezdolanou hranici půl milionové roční
návštěvnosti. Pracovat pro takového investora
je pro naši firmu samozřejmě ctí, současně ale
i velkým závazkem. Ucházet se o takovou zakázku bylo pro nás velkou výzvou. Současně
jsme si ovšem uvědomovali i její úskalí, o jak
specifickou stavbu jde, a to nejen z hlediska
vlastních stavebních prací, ale i jejich sladění
s chodem a fungováním zbytku zoo. Myslím, že
se nám to od počátku společnými silami dařilo.
V této souvislosti bych připomenul zahájení
výstavby až na sklonku roku 2008, tedy nejen
až po hlavní sezóně, ale i po teplém podzimu se
stále pěknou návštěvností.
Největší dodavatelská úskalí byla spojená
s fungováním složitých systémů vytápění a přebíráním nově získaných zkušeností investora
z ostatních zoo a jejich aplikací do místních podmínek a technologických řešení. Naší snahou bylo
všem dodatečným požadavkům vyhovět, neboť
jsme věděli, že i přes zvýšenou pracnost a určité
problémy je to ve prospěch zvířat, jež tu budou žít,
a návštěvníků, kteří se na ně budou chodit dívat.
Přes všechnu náročnost stavby se nám dařilo jak
po stavební, tak po organizační stránce průběžně
plnit harmonogram prací a do letošního roku
jsme vstoupili dokonce s určitým předstihem.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
VÝSTAVBA AFRICKÝCH A ASIJSKÝCH EXPOZIC
POHLEDEM DODAVATELE
60
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
the animals, I must say that none of us regret
that it was our company winning the tender.
The African and Asian exhibits construction
worth more than CZK135 million was a very
interesting experience for us not only from
the professional but also personal prospective. We had the opportunity to at least partially learn about the ZOO operation from
the other side, the one visitors never get to
see – personally meeting and cooperate with
at least some of the garden employees who,
with their capabilities and enthusiasm, made
it one of the most visited ZOO in the country.
The biggest supplier difficulties throughout
the implementation was related to the complex heating systems functioning and taking
on investor’s experience newly acquired from
the other ZOOs and their application in
the local conditions and technology solutions.
When finished, this exhibit complex gave
the garden a new look providing further breeding possibilities and bringing visitors the so
far unrecognized experience of contact with
the largest animals in the world.
Z
H
R
A
D
A
Nyní, když je stavba hotova a jednotlivé
expozice obydleny zvířaty, musím říct, že nikdo
z nás nelituje, že ve výběrovém řízení vyhrála
právě naše firma. Výstavba afrických a asijských expozic za více než 135 milionů korun
byla pro nás zajímavou zkušeností nejen z profesního, ale též osobního hlediska. Měli jsme
příležitost alespoň částečně poznat chod zoo
z druhé strany, z té, z níž návštěvník se na ni
nikdy nepodívá, osobně poznat a spolupracovat
alespoň s částí zaměstnanců zahrady, kteří
svým umem a nadšením z ní učinili čtvrtou nejnavštěvovanější zoo v republice.
Jsme pochopitelně profesionálové, jejichž
snahou je odvést při každé zakázce dobrou
práci, stavět ke spokojenosti investora. Práce
v zoo byla pro řadu našich lidí ovšem i srdeční
záležitostí. Věříme, že se nové expozice budou
líbit a stanou se jedním z příspěvků k vítězství
Plzně nad Ostravou v kandidatuře na Evropské
město kultury. Mám-li takovou možnost, chtěl
bych poděkovat celému kolektivu pracovníků
Zoo Plzeň, pracovníkům naší firmy, kteří se
podíleli na uvedené stavbě a současně vyjádřit
radost z toho, že to byla právě firma POHL cz se
svými partnery, jež vybudovala nový areál.
Po dokončení vtiskl zahradě nový vzhled,
poskytuje další chovatelské možnosti a návštěvníkům přináší dosud nepoznané zážitky z kontaktu s největšími zvířaty světa.
M
Ě
S
T
A
P
Montáž ohrazení výběhu gepardů
Installation of fences cheetah enclosure
L
Z
Summary
The article describes organizer’s opinion
on the entire process by words of the Regional
Manager of the company – the main contractor during the exhibits construction.
At the moment, when the construction is
finished and individual exhibits inhabited by
N
Ě
61
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
TŘI ROKY K NOVÉ AFRICE A ASII
Ing. František Hykeš
Touha po velkých atraktivních zvířatech,
jako jsou sloni, žirafy, nosorožci, gorily a další,
doprovází celou moderní historii plzeňské zoo
spojenou s jejím přestěhováním na Lochotín
v roce 1963.
Prvních pět let nového století sice svůj
image budovala zejména na specializaci na bezobratlé, ptáky a drobné savce, ale generel jejího dalšího rozvoje směřoval k těmto cílům.
Rodí se projekt Sloni na Mži. Brzy se ale ukazuje, že vzhledem k řadě nevyřešených majetkoprávních a dalších otázek nebude jeho realizace až tak jednoduchá. To další projekt – nové
africké a asijské expozice se žirafami, nosorožci, hrošíky liberijskými, gepardy a dalšími zajímavými zvířaty – se zdá technicky daleko průchodnější. Samozřejmě za podmínky, že na něj
získá zoologická a botanická zahrada nebo její
zřizovatel statutární město Plzeň dotaci
z evropských fondů.
Ne všechna jednání směřující ke schválení
tohoto projektu a k získání jeho financování
z EU sice končí v jejich prospěch, současně je ale
stále zřejmější, že se v procesu příprav na podání žádosti do příslušné výzvy regionálního operačního programu nevyskytne žádná nepřekonatelná překážka. Nechybí politická vůle, investiční akce je v pokročilém stádiu stavební projektové dokumentace. Daří se přesvědčit zřizovatele, že strategicky výhodnější bude, stane-li
se investorem přímo Zoologická a botanická
zahrada města Plzně. Úspěšná jsou i jednání
s Útvarem koncepce evropských prostředků,
který byl zřízen právě pro administraci projektů, jež mají být podpořeny z evropských strukturálních fondů. Zahrada by totiž ráda využila
nikoliv jeho služeb, ale obecně prospěšné společnosti Plzeňsko v Evropě. Má s ní velmi dobré zkušenosti, spolupracovala s ní s velmi pozitivním
výsledkem v letech 2006 a 2007 na projektech
své propagace a medializace.
V únoru, to už jsme v roce 2008, se začíná
situace poněkud komplikovat. Historicky neopakovatelnou šanci, kterou dává evropské dotační
období 2007–2012, si uvědomuje samozřejmě
spousta subjektů. O to, které přijdou na řadu
v této výzvě a které budou muset počkat
na další, v nichž už však bude k rozdělení méně
prostředků, se svádí otevřený i skrytý zápas.
Přichází klíčový bod: Usnesení Zastupitelstva
města Plzně projekt nových afrických a asijských
expozic schvaluje – podání žádosti o finanční
podporu z evropských fondů už nestojí nic
v cestě. Potvrzuje se úsloví, že připraveným štěstí přeje. Přesto ne všechno je už úplně hotové;
hlavní projektant – HBH atelier Plzeň – musí
urychleně dokončit veškerou stavební dokumentaci, finanční kalkulace a získat chybějící
nezbytná povolení. Stejně napilno mají
v Plzeňsku v Evropě.
Projekt s žádostí o dotaci je předán, nastává
několikadenní čekání na jeho prvotní formální
posouzení. Je třeba doplnit pár maličkostí a už
nic nestojí v cestě k tomu, aby postoupil
do odborného posuzování. Jiný výsledek
v tomto prvním vyřazovacím kole nebyl ani očekáván. Autory zpracování jsou přece profesionálové na dotace z EU, jedni z nejlepších
v Plzeňském kraji.
V červnu 2008 přichází dlouho čekávaná
zpráva: Projekt Nové africké a asijské expozice
Zoologické a botanické zahrady města Plzně
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Administration of Building of African and Asian exhibits
62
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
12. květen – začíná éra vytoužených žiraf v Plzni
12th May – the Pilsen era of the desired giraffes starts
Z
za více než 135 miliónů korun v II. výzvě
Regionálního operačního programu Jihozápad
uspěl. Zahrada tak může od 1. července realizovat další krok ke svému dalšímu rozvoji.
Než však byl 23. prosince položen základní
kámen stavby, bylo třeba učinit ještě několik
podstatných administrativně-organizačních
úkonů: Především vyřešit systém financování.
Dotační peníze totiž přicházejí na konto žadatele vždy až po ukončení dané etapy projektu
a dodavatelé chtějí za svoji práci platit přirozeně průběžně. Investoři si proto musí brát
úvěry od banky, což ovšem projekt prodražuje.
V případě zoologické zahrady vzal na sebe průběžné financování vstřícně zřizovatel. O jak
významnou pomoc se jednalo, ukazuje časový
rozdíl mezi prvními platbami faktur a prvním
připsáním dotačních peněz na účet: podzim
2008 – jaro 2010.
Požadavek zřizovatele vyhlásit výběrové
řízení na hlavního dodavatele stavby až po
podepsání smlouvy o přiznání dotace mělo své
klady i zápory. Pozitivní bylo, že návštěvníci
nepřišli v zahradě o krásný podzim 2008,
poněvadž s prvními demoličními a terénními
pracemi se začalo až když podzimní návštěvnický boom dozněl. Naopak negativní byla nutnost sloučení I. a II. stavební etapy v jednu, což
musel schválit Úřad regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad. Vzhledem k tomu, že se
jednalo o organizační opatření bez jakéhokoliv
vlivu na průběh stavby, bylo rozhodnutí kladné. Sloučení však znamenalo, že účetní a administrativní úkony dle požadavků dotačního
orgánu se všichni zainteresovaní nenaučí
během úvodní poměrně jednoduché etapy
N
Ě
63
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
TŘI ROKY K NOVÉ AFRICE A ASII
a do II. etapy už vstoupí poučeni z případných
prvotních chyb. Jak potvrdily všechny průběžné kontroly, i to se zvládlo. Velmi rozumným
rozhodnutím, které k tom významnou měrou
přispělo, bylo svěření veškeré inženýrské činnosti související se stavbou včetně problematiky bezpečnosti práce profesionální inženýrské
organizaci – plzeňské a. s. INGEM. Podle původních představ měl totiž většinu z nich vykonávat technicko-provozní úsek investora. Nepostradatelné služby poskytly po celou dobu realizace i Plzeňsko v Evropě a finanční audit.
Úplné ukončení projektu včetně všech závěrečných administrativních prací bylo stanoveno na 30. června 2010. V ten den se také uskutečnilo slavnostní otevření nových expozic.
Nazítří jimi poprvé procházela též veřejnost.
Téměř ještě půl roku ovšem trvalo, než Úřad
regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
překontroloval faktury, zápisy z kontrolních
dnů, stavební deníky a další agendu. Rovněž
při závěrečné kontrole neshledal žádné zásadní pochybení a drobné závady dokázal investor
okamžitě odstranit. V prosinci byla stavba uzavřena i finančním vyrovnáním mezi poskytovatelem dotace a jejím příjemcem.
Taková tedy byla genese největší investiční
akce ve prospěch infrastruktury cestovního
ruchu v Plzeňském kraji v těchto letech –
Nových afrických a asijských expozic v Zoologické a botanické zahradě města Plzně.
Summary
We received long-awaited news in June
2008: The new African and Asian exhibits
of the Pilsen City Zoological and Botanical
Garden worth more than CZK 135 million
succeeded in the 2nd invitation of the Southwest Regional Operation Program. Hence, as
of 1st July, the garden will be able to take
another step towards its development.
The foundation-stone of the construction
was laid and tapped on (revealed) on 23rd
December 2008.
The completion date of the entire project,
including all final administrative jobs, was
set to 30th June 2010. The new exhibits were
inaugurated on the same day. The next day,
public went in for the first time.
Pamětní deska k výstavbě afrických a asijských expozic
Commemorative plaque for the construction of
African and Asian exhibits
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Administration of Building of African and Asian exhibits
64
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 010
Depar tment of Public Relations and Education in 2010
Z
Mgr. Martin Vobruba
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
článků v časopisech, včetně samostatné rubriky v 8. ročníku časopisu IRIS.
Kromě Mezinárodního roku biodiverzity
a účasti v kampani Evropské asociace zoo
a akvárií (EAZA) v duchu zastavení používání
jedů a ochrany evropských masožravců se zoo
stále více přiklání k projektům ochrany přírody in situ buď vlastním nebo organizovaným
jinými subjekty. V roce 2010 se tak zoo přihlásila k podpoře záchrany antilopy Derbyho
v Senegalu nebo k celonárodní akci Mobily pro
gorily. Zároveň pokračuje úsilí v monitoringu
chřástala polního v Plzeňském kraji. Tradičně
se zoo podílela na krajském kole ekologické
olympiády SŠ. V rámci MAY DAY 2010 se podařilo zatím nejvýraznější vystoupení pracovníků a přátel zoo co do připoutání pozornosti
O
Celý rok 2010 se nesl v duchu příprav
na otevření a provoz afrických a asijských
expozic i na propagačně-vzdělávacím oddělení.
Architekt Jaroslav Staněk dokončil novou
mapu zoo se všemi vzniklými objekty, ta byla
umístěna v rozměru bilboardu u obou hlavních
vstupů a později další menší panely v areálu
ZOO a BZ. Zároveň byla v jednodušší verzi použita v reedici návštěvnického letáku s mapkou.
Oddělení vyprodukovalo desítky nových jmenovek zvířat a rovněž naučné a informační
panely do nové části areálu. Připraven byl
i samotný slavnostní akt otevření, včetně kulturního programu. Novým zvířatům, nosorožcům a žirafám, se přizpůsobila i výuka a průvodcovská činnost včetně nočních prohlídek.
Byla jim věnována řada besed s veřejností,
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Účastníci Letní univerzity juniorů CEAF – Středoevropské asociace přátel zoo pokřtili götingenská selata
The CEAF Junior Summer University members – Central European Association of ZOO Friends
Z
N
Ě
65
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 010
veřejnosti – symbolický pohřební průvod za
vymírající a vyhubené druhy včetně kostýmů
a hlavně smuteční hudby po stezce v areálu
zoo s připomenutím největších hříchů člověka
ve věci vymírání druhů. O této oblasti činnosti
se více dočtete v samostatném příspěvku kolegyně Pešové.
V průběhu roku došlo k nutnosti oživit
webovou stránku ZOO a BZ novým designem
a obsahem. Design vytvořil Alexandr Vacek
a organizační záštitu převzala SIT MMP
(Správa informačních technologií). Ke konci
roku 2010 již byl komplexní projekt včetně
rozběhnutí webkamer plně v realizaci.
Samostatně začala na internetu sloužit uživa-
telům interaktivní vícevrstvá mapa zoo. V průběhu roku vznikla rovněž prezentace ZOO a BZ
na Facebooku. Nejprve měla neoficiální charakter, jejím tvůrcem byl sochař Daniel Příhoda,
který do května na stránku přilákal 1 655 příznivců. Koncem roku byl počet přátel zoo
na facebooku již na hranici 6 000.
Tradiční činností oddělení je medializace přírůstků zoo, křtin mláďat, besedy, přednášky,
komunikace s adoptivními rodiči včetně výročního setkání kmotrů zvířat, průvodcovská činnost. V roce 2010 můžeme z mimořádných událostí jmenovat např. Letní univerzitu juniorů
CEAF (Středoevropské asociace přátel zoo),
která se po delší odmlce při ZOO a BZ konala
Hostem jedné z pravidelných přednášek z produkce zoo byla i paní Andrlová z Prahy se svou vlčicí
One of the regular lectures from the production of the zoo was visited by the Mrs. Andrlova from Prague
her female of grey wolf
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Depar tment of Public Relations and Education in 2010
66
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
který je se 106 000 návštěvníky nejúspěšnějším měsícem v historii zoo.
Pochopitelně nezávisle na okolnostech
pokračoval i systém doprovodných víkendových akcí pořádaných ZOO a BZ, o.s. IRIS
a jejich dalšími partnery. Škála a rozpětí je
velmi široké od Masopustu po advent. Nutno
jmenovat například stále propracovanější Běh
po šesti alejí Kilometrovka. Rovněž o této
stránce činnosti se dočtete v samostatném
příspěvku kolegy Hykeše.
Kromě pravidelných tiskových výstupů či
Výroční zprávy je nutno jmenovat dvě zajímavosti – vznik filmu Expedice Soukup o dovozu
nosorožce Beniho z maďarské Zoo Sostó a vydání knihy 11 šťastných let o poslední dekádě
v zoo zakončené dovezením nosorožců a žiraf.
V zoo se v roce 2010 vystřídalo několik
fotografických výstav. První se konala v tropickém pavilonu Z pod názvem Svět pod hladinou v období únor – duben. Šlo o snímky
pořízené pod hladinou jezer, moří i bazénů,
autorkou je fotografující potápěčka či potápějící se fotografka, pracovnice zoo paní Alena
Voráčková. Dne 1. 4. doprovodila výstavu
i přednáškou pro veřejnost. Ve stejném místě
se konala po čas letních prázdnin výstava
Emil Holub – africký cestovatel zapůjčená
Památníkem Dr. Emila Holuba Holice. Další
výstava potom premiérově ozdobila pavilon
žiraf. Šlo o domorodé obrazy tinga-tinga
zapůjčení Impala-Gallery ve Františkových
Lázních.
O
A
L
Z
PODĚKOVÁNÍ
Poděkování za celoroční práci patří všem
členům oddělení, paním Jiřině Pešové, Taťáně
P
počtvrté v historii. Tentokrát již s možností využít EVVO centrum Lüftnerka s jeho vybavením
a navštívit všechna nová zvířata a expozice.
Na amfiteátru se konal poprvé třídenní
Metalfest, tradiční Majáles, tři série letního kina
a divadelní vystoupení Michala Nesvadby.
Po přestávce vystoupil v létě v zoo opět soubor
IYASA ze Zimbabwe. Novinkou se stal Den nejen
pro prvňáčky ve spolupráci s Městským obvodem Plzeň 1, v jehož rámci se soutěžilo o ceny,
malovalo na obličej a byl odhalen radar k měření rychlosti běhu dětí u nejrychlejšího sprintera naší planety – geparda. V rámci komentovaného krmení zvířat a spolupráce na akcích
zoo došlo poprvé v historii k vyzkoušení pomoci dobrovolníků, na rok 2011 je naplánováno
zintenzivnění této činnosti.
Některé věci se nepodaří zcela podle představ
organizátorů, jednou z nich byla dobročinná
dražba adopcí nad novými zvířaty z dubna 2010.
Proběhla za nezájmu regionálních podnikatelů.
Zajímavostí je naopak křest CD Milana Benedikta
Karpíška a souboru Javořičky „Veselé písničky
pro kluky a holčičky“, který proběhl 27. 11.
v 15.00 hod. na statku Lüftnerka. Z dalších událostí můžeme jmenovat ještě opakovanou medializaci návštěv potápěčů v expozici Česká řeka,
celoasociační den CEAF, či pravidelný cyklus
přednášek Posezení s…
Několik dní v roce pocítila zoo vysokou
návštěvnost, ať již Dětský den plzeňské teplárenské, nebo 28. říjen se symbolickým vstupným 28 Kč, kdy do zoo zavítalo na 10 000 lidí.
Přes nepříznivé vlivy počasí – studené a deštivé
jaro, suchý horký červenec i pošmourný pozdní
podzim a časný nástup zimy byla návštěvnost
zoo velmi vysoká. Nutno jmenovat měsíc srpen,
N
Ě
67
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 010
Typltové, kolegům Františku Hykešovi, Jaroslavu Vogeltanzovi, Alexandru Vackovi. Zároveň oběma odcházejícím pracovnicím EVVO
centra Evě Urbanové a Zuzaně Holubové i nové
dvojici ve složení Renata Vídršperková a Jan
Sedlák a všem externím lektorům, jejichž podíl
a nasazení na výuce a vzdělávání, kampaních
a dobrém jménu plzeňské zoo je přínosem v naší
činnosti. Od podzimu 2010 začínáme hledat
i dobrovolníky pro vzdělávací akce a komentované krmení zvířat, kde nejvyšší nasazení měla
paní Petra Zoubková. Na víkendovém doprovodném programu má velký podíl i jeho dokumentarista pan Miroslav Volf ze Sdružení IRIS.
Summary
2010 was full of events and various activities. The department has supplied a new
information and guidance system (signs,
name tags) for the finished African and Asian
premises. Preparation of a new web design
has progressed further. The in situ nature protection projects have been given an increased
attention – the EAZA campaigns, rescuing
the Corn Crake, helping in Philippines,
Madagascar, gorillas, or the Giant Eland.
The department has prepared a number
of discussions, lectures, exhibitions, young
ones’ baptisms, and various public events.
They have focused on publishing, promotional, advertising, and education activities.
In addition to presenting new arrivals and
young ones, media also follow their baptisms.
Their overview follows in the next article.
The department is responsible for the ZOO
library, supervising events in the amphitheatre, and wide range of communication
with public. In 2010, they also took over the so
far unofficial ZOO presentation on Face book.
You can read about the weekend schedules,
environmental education, and protectionist
activities in the separate articles.
Ve dnech 18. a 19. září 2010 proběhl v pravěké vyvýšené osadě oživený víkend, při kterém se návštěvníci
mohli seznámit s řadou činností našich předků a také si vše prakticky vyzkoušet
In the days of the 18. and 19. September 2010 went ahead in the prehistoric raised plantation revivified weekend,
whereat the visitors could get acquainted with many activities of our ancestral and they could also all try on
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Depar tment of Public Relations and Education in 2010
68
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 010
KŘTINY ZVÍŘAT A DALŠÍ AKCE
Z
Depar tment of Public Relations and Education in 2010
O
O
• 12. 1. 2010 – První plzeňští pštrosi Sylva
a Sachr
Prvním pštrosům dvouprstým odchovaným
v plzeňské zoo je 5 měsíců. Dne 12. ledna obdrželi jména. Křtu se ujali člen poslanecké sněmovny Ing. Vladislav Vilímec a starosta MO
Plzeň 1 pan Jiří Uhlík. Vybrali jména: Sachr,
podle známého zákusku a Sylva, podle části prvního plzeňského obvodu Sylván.
L
O
G
I
C
K
Á
A
T
A
N
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
• 5. 8. 2010 – Selátka pokřtili členové
letní univerzity CEAF
Novým plemenem na statku Lüftnerka v zoo
jsou od jara roku 2010 prasata götingenská.
Jejich pokřtění a mediálního představení se
ujali účastníci Letní univerzity juniorů CEAF
(www.ceaf.cz). Dostala jména Mája, Cecilka
a Rypáček.
C
sovu Rozárku. Potom se podíval například
k našim šimpanzům či na zebry. Zároveň si
vyzkoušel roli ošetřovatele pro jednu z celoplošných TV stanic.
I
M
S
T
A
P
L
Z
• 20. 9. 2010 – Plzeňská zoo odchovala
želvy tereky
Dne 20. 5. se poprvé v historii plzeňské zoo
vylíhlo 25 mláďat tereky jednovousé. Chovány
zde jsou nepřetržitě od roku 1996. Pozvání ke
křtinám dne 20. 9. přijali do expozice AkvaTera sólista souboru muzikálu a operety Jiří
Ě
• 23. 7. 2010 – Lemurek Pavlík
Lemurek z počátku dubna je Pavlík. Je to
jubilejní 10. lemur kata odchovaný v Plzni.
S jeho patronem, hercem Pavlem Trávníčkem,
jsme zavzpomínali například na pohádkovou
O
• 3. 6. 2010 – Malá zebra Melena
Samec zebry Chapmannovy Hop se dočkal
6. února 2010 dalšího (svého 28.) potomka,
klisničky. Je to již 57. zebra tohoto poddruhu,
narozená v plzeňské zoo. Žel, její maminka,
stará samička Miou-miou, 13. 2. uhynula. Od té
doby o mládě pečovali ošetřovatelé z pavilonu
afrických kopytníků, zejména paní Růžena
Weberová. Mládě obdrželo 3. června jméno
Melena, což znamená španělsky hříva. Byl to
i dárek tatínkovi Hopovi k úžasným 25. narozeninám. Jméno udělila paní náměstkyně primátora města Plzně JUDr. Marcela Krejsová s dcerou Kristýnou.
Plzeňští politici Lumír Aschenbrenner a Irena
Rottová s gepardy
Pilsen’s politicians, Lumir Aschenbrenner and
Irena Rottova with the cheetahs
B
• 30. 4. 2010 – Pětistá želvička Elfinka
Dne 30. 4. byla slavnostně pokřtěna 500. želva ostruhatá, která se vylíhla v historii plzeňské
zoo. Jméno jí připravila paní Mgr. Petra Kacovská, radní města Plzně.
N
Ě
69
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Depar tment of Public Relations and Education in 2010
Plzeňský primátor Mgr. Martin Baxa při křtinách tučňáka Humboldtova
Lord Mayor of the City Plzeň during christening of Humboldt’s penguins
Untermüller, sólistka souboru muzikálu a operety Stáňa Topinková Fořtová a člen souboru
muzikálu a operety Petr Dudás. Jména želvičky
získaly podle italských malířů: V expozici AkvaTera bude vystaveno 6 želviček – Boticelli,
Donatello, Leonardo, Michelangelo, Raffaello
a Tizian. Také ostatních 19 obdrželo jména od
Angelica přes Giotta po Zuccareliho.
• 13. 10. 2010 – Čestný patronát nad
žirafákem Lexem převzal ministr životního prostředí
Vzácným hostem plzeňské zoo se stal
v úterý 12. října pan ministr životního pro-
středí ČR Mgr. Pavel Drobil. Stal se čestným
kmotrem dvouletého žirafího samce Lexe
původem z ostravské zoo. Se svým kmotřencem se spřátelil i díky nabídnutým pamlskům.
• 4. 11. 2010 – Vydří mládě pokřtěno,
máme Haničku
Dne 4. 11. byla pokřtěna vydra říční Hanka
(*25. 8. 2010), první mládě v historii českých
zoo. Patrony se stali scénárista Václav
Chaloupek a zoolog Aleš Toman. Všechny vydry,
Pavla, Lucinku a Hanku potkáte v expozici
Česká řeka.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 010
KŘTINY ZVÍŘAT A DALŠÍ AKCE
70
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
T
A
N
Křtiny prvních plzeňských odchovaných pštrosů
dvouprstých – Sylvy a Sachra
Baptizing the first Ostriches bred in Pilsen – Sylva
and Sachr
O
• 24. 11. 2010 – Irbisí slečna Binal
Poté, co sněžná levhartice Jamila odchovala
v roce 2008 své premiérové potomky Ásama
a Asuku, čekali pracovníci zoo, kdy přidá dalšího irbisíka. Krásné samičky se dočkali dne
3. září 2010. Od konce září bývalo mládě občas
vidět na kraji doupěte, v říjnu byly jeho výlety
delší a jeho roztomilostí se mohlo potěšit stále
větší množství návštěvníků. Malá samička
vyspívá velmi rychle. Na slavnostních křtinách
24. 11. obdržela jméno Binal, což je indické
dívčí jméno, znamenající „princezna“. Kmotrem
se jí stal pan starosta prvního plzeňského městského obvodu Mgr. Miroslav Brabec.
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
20. 9. Akva-Tera – křtiny terek kolumbijských se členy Divadla J. K. Tyla (S. Topinková Fořtová, P. Dudás,
J. Untermüller)
20th September, Akva-Tera – baptizing the Yellow-spotted River Turtle with the members of the J. K. Tyla
Theatre (S. Topinkova Fortova, P. Dudas, J. Untermueller)
N
Ě
71
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 010
Z
Ing. František Hykeš
Stejně jako v předchozích letech i v roce
2010 měli návštěvníci Zoologické a botanické
zahrady města Plzně od února do prosince
na výběr z řady víkendových doprovodných
akcí.
Poslední únorová neděle – vyhánění zimy
a koblihové rekordy
Zásadní změny doznal úvodní program oblíbeného Českého roku na vsi – připomenutí
masopustních tradic. Každá další poslední únorová neděle bude zasvěcena vyháněním zimy.
Důvod? Aby byla masopustní oslava v Plzni jen
jedna a město mělo současně další atrakci.
Už první ročník se těšil značnému zájmu –
a to jak samotný maškarní průvod v čele
s Jaromilem I., tak topení hořícího Bakchuse
u Kalikovského mlýna. Letos tu vzplál naposledy. Poněvadž svými kořeny patří spíše
k masopustu, napříště ho nahradí paňáca
v ženském obleku – Morana. Na závěr průvod,
který vyšel z Vinic a neminul statek Lüftnerka,
zamířil do restaurace Zachs pub. Zde na jeho
účastníky čekala staročeská zabijačka s vepřovými hody a hlavně soutěž v pojídání koblih
na čas a množství. Utkala se spolu tři osmičlenná družstva. Jako první spořádalo svých
40 koblížků k velkému překvapení všech přítomných s fantastickým časem 2,57 minuty
převážně dětské mužstvo; stříbrné s časem
3,17 minuty se stalo družstvo osobností v čele
s náměstkyní primátora města Plzně
JUDr. Marcelou Krejsovou. Východočech
Masopustní průvod 2010 v areálu zoo
A 2010 carnival
Jaroslav Němec z Bystré u Poličky, známý český
jedlík – rekordman, chtěl původně sníst svých
20 koblih rychleji než vítězné mužstvo. Nakonec
mu ale síly stačily jen na 15 koblih a na jejich
spořádání potřeboval 5,33 minuty.
Jaro vstoupilo do zahrady u České řeky
Novou podobu získala i další akce – Vítání
jara. Těžiště programu bylo v otevírání jedinečné expozice Česká řeka. Po celý den zde bylo
pro děti připraveno několik soutěží s rybí
a vodní tématikou. Díky plzeňské krajské organizaci Českého rybářského svazu si mohli
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Ví ke n d ov ý p r o g r a m
L
N
Ě
Depar tment of Public Relations and Education in 2010
72
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Pět podob Dne Země
Plzeňský Den Země pořádaný především
Sdružením přátel Zoologické a botanické
zahrady města Plzně IRIS – ostatně jako většina
dalších akcí – měl v roce 2010 hned pět podob.
Hlavní jeho připomínka se konala v sobotu
24. dubna, ale již v pátek odpoledne se uskutečnilo u přírodního grilu na pláži Seneckého
rybníka první z cyklu povídání o plzeňské přírodě přímo v přírodě. (Následovala ještě dvě
s neméně zajímavými hosty.) Pozvání přijal
profesionální ochranář Pavel Moulis z Rokycan.
Hovořil o záchraně poraněných živočichů,
stavu naší přírody, nechal nahlédnout přítomným do ptačího světa a na závěr předvedl
i několik sokolnických ukázek. Na to, že se jednalo o premiérovou a netradičně pojatou akci,
byl o ni povzbudivý zájem. Přijížděli cyklisté,
maminky s kočárky, přicházeli lidé venčící psy
i sami sebe. Někteří se zastavili jen na chvíli, ale
většina vydržela až do zapálení ohně a opékání vuřtů.
V sobotu se konal Plzeňský Den Země souběžně v zoologické a botanické zahradě,
u boleveckých rybníků a v Kilometrovce.
V zahradě měl podobu tradiční ptačí soboty;
její letošní zajímavostí byla výroba proutěných hnízdních podsad pro ptáky v nových
afrických expozicích přímo před zraky
návštěvníků. Během dvou měsíců jich museli
bratři František a Josef Slivoňové, známí
plzeňští košíkáři, zhotovit 66 v průměrech
dna od 20 do 60 cm.
U boleveckých rybníků se uskutečnila ornitologická vycházka vedená předsedou
Nepomuckého ornitologického spolku (NOS)
Václavem Kovářem a na hrází Šídloveckého
rybníka byl vysazen II. strom Země.
A takto hodnotil vycházku sám Václav
Kovář: „Počasí velmi přálo, nefoukal vítr, nepršelo, nebyla zima ani horko – naprosto ideální
stav. Do tří nárazových sítí pod hrází Šídloveckého rybníka se odchytlo během hodiny
16 ptáků těchto druhů: pěnice pokřovní, rehek
zahradní, budníček menší, červenka obecná,
sýkora koňadra, sýkora modřinka, pěnkava
obecná a pěvuška modrá. Účast lidí byla překvapující. Přítomní viděli kroužkování v praxi
a společně jsme pozorovali asi dalších 20 ptačích druhů.“
V Kilometrovce byl ukončen již čtvrtý ročník soutěže ve sběru potravinových hliníkových obalů. Stejně jako v předešlých letech
byli nejpilnějšími sběrači děti a občané z Města
Touškova. Dokázali shromáždit 504 kg tohoto
cenného odpadu. Aktivní byli letos i žáci ZŠ
O
zájemci vyzkoušet i soutěžní disciplinu rybolovná technika. Úderem 10. hodiny začala v expozici po zimní přestávce proudit všemi koryty opět
voda. Jejímu vedoucímu Zdeňku Soukupovi se
dokonce podařilo přemluvit páreček vyder
k opuštění pelíšku a k dopolední koupeli a mlsání oblíbeného hroznového vína. (Ač šelmy,
opravdu ho zbožňují; různé plané ovoce a dužnaté plody vyhledávají i divoce žijící vydry.)
Odměnou pro všechny první „jarní“ návštěvníky České řeky byla nejen její běžná prohlídka
s hlavní zastávkou u tří sumců, ale i vydří dovádění doprovozené výkladem o životě těchto vodních predátorů, ale i o tom, jak dokáží někdy své
ošetřovatele potrápit svojí divokostí.
N
Ě
73
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 010
Dolní Bělá, rovněž na severním Plzeňsku,
kteří sebrali 226 kg suroviny. Nejvzdálenější
školou, jež se k soutěži připojila, byla ZŠ
ve Zbirohu na Rokycansku.
Děti z 91. plzeňské MŠ nasbírali „sice“ jen
15 kg hliníkových fólií, ale zato z nich společně
se svými učitelkami vytvořily kompozice,
které všichni obdivovali.
Celkem se podařilo díky této společné akci
Sdružení IRIS a čtvrtletníku Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS zachránit
880 kg hliníku, který by jinak skončil na skládkách. Poprvé to bylo více než v ostatních městech Plzeňského kraje, kde jeho sběr také organizují (Domažlice, Horšovský Týn, Klatovy).
Logo pro kandidaturu
Hlavním výstupem prozatím posledního,
v pořadí III. ročníku kovářského sympózia
na statku Lüftnerka, bylo dva metry měřící logo
plzeňské kandidatury na Evropské hlavní město
kultury 2015. Pět dnů ho kovalo sedm uměleckých kovářů jako dar západočeské metropoli.
Při křtu šampusem se logo, jak ještě bylo horké
z kovářské výhně, zahalilo do obláčku vodní
páry. Náměstkyně primátora JUDr. Marcela
Krejsová tento okamžik pohotově a vtipně
komentovala slovy: „Je vidět, že je Plzeň žhavým
kandidátem.“ A měla pravdu! Mezinárodní
komise 8. září skutečně rozhodla v soutěži mezi
metropolí na západě Čech a Ostravou ve prospěch Plzně. Kovářského sympózia se zúčastnilo
na 50 kovářů, z toho dvě desítky učňů. Pro ně
bylo jednak příležitostí se po boku skutečných
mistrů svého oboru něco přiučit, jednak se zde
setkat s takovými legendami, jakými jsou
Miloslav Trefanec z Klatov – držitel titulu Nositel
tradice, umělecký kovář Ivo Rudolf z Bečova,
evropsky uznávaný umělecký kovář Karel Bureš,
kovotepec Zbyněk Pechál z Moravy či přední
český podkovář Karel Kysilka. Pořadateli sympózia byli Kováři Plzeňského kraje a Společenstvo
kovářů Čech, Moravy a Slezska.
Šumavská pohádková stezka a květinová
dívka
Shodou okolností značné inovace se promítly
i do Vítání léta. O sobotním dopoledni 19. června
se centrum zoologické a botanické zahrady proměnilo v jednu velkou pohádku, zatímco odpoledne byla zvolena Květinová dívka 2010.
Pohádková stezka byla vezena do Plzně „přes
devatero hor a devatero údolí“ až ze šumavských Stach. Hned u pokladny vítá návštěvníky
upír vstávající z rakve, příští stanoviště patří
Strašnici Strašné. Po dvou nočních má chraplavý hlas k postavě jako vyšitý. Další postavu
mohou děti považovat stejně dobře za Princeznu Koloběžku jako Chytrou horákyni.
Lesní muž ozdobený šiškami, jehličím a listím
prosí: – Nevzbuďte pavouka. – Úkolem poutníků
je prolézt pavučinnou sítí a nerozhoupat zvonec,
který by okamžitě probudil velkého hrůzu nahánějícího pavouka. Ve spánku je ale hodný, ani
mu nevadí, když si ho odvážní pohladí.
Na všech účinkujících je vidět, že sem přijeli
rádi, že si hrají společně s dětmi a jejich radost ze
splněného úkolu či odměn a diplomů za šikovnost
je těší stejně jako je. Mohou být ve Staších šťastní,
že dali dohromady takovou partu úžasných
a nezištných lidí. Patří k nim i kuchařky ze školní
jídelny, jež napekly jako ceny perníky, či pedagogové ze zdejší základní umělecké školy, kteří připravili s dětmi do Plzně 50 keramických medailí.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Depar tment of Public Relations and Education in 2010
74
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
salonu Linda Jana Rubnerová a spisovatelka
a šéfredaktorka Olga Čermáková, nejvíce líbily
třináctiletá Jana Švábová, čtrnáctiletá Lucie
Giňová a šestnáctiletá Barbora Partynglová.
Všechny z Plzně. Dívky od 12 do 16 let soutěžily v pohybu, rozhovoru s osobností, absolvovaly písemný test a samozřejmě se přihlíželo
i k jejich oblečení. Spolupořadateli byly agentura EVE předního plzeňského fotografa Ivana
Štefka a Západočeský Metropol.
Vítaní léta mělo i významného hosta.
K 500. mláděti přijel pogratulovat svému oblíbenci – samci želvy ostruhaté Bivojovi-Feyovi
mistr moderní umělecké portrétní fotografie
Jan Saudek.
O
Původně stanovený čas pohádkové stezky se
prodlužuje. Jednou, podruhé. Nakonec však
pověstný pohádkový zvonec přece jen musí zazvonit. „Podle rozdaných odměn,“ informují se
už civilní postavy, „stezkou prošlo přes stovku
dětí.“ „A to jsem to ustavičným vstáváním
z rakve filtroval, jak se jen dalo,“ chlubí se upír.
„Jenže ty moderní počítačové děti… ničeho se
nebojí a z nás, strašidel, si vůbec nic nedělají.“
Takový úspěch musí mít reprízu! Takže za rok
na začátku léta, Staští, opět nashledanou!
Z jedenácti finalistek letošního II. ročníku
Květinové dívky se porotě, v níž byly modelka
a lékařka Nancy, vicemiss Plzně Kateřina
Elhotová, majitelka exkluzivního kadeřnického
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Tradiční Dny japonské kultury
Traditional Days of Japanese culture
Z
N
Ě
75
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 010
Zpestřením se staly plzeňské kroje
Další novinkou při víkendových doprovodných akcích byla přítomnost plzeňských krojů.
Nechyběly nikdy, kdy tomu žánr programu odpovídal. O toto zpestření se postarala skupina
baráčníků v čele s manželi Pickovými. Krojované postavy dodaly staročeský ráz zpívání
pod tradiční májkou, chlebem a solí vítaly
návštěvníky festivalu lidových řemesel a činností STATEK 2010, zcela nový duch vtiskly
Lochotínskému sekáči – neformální soutěži
v sekání kosou. Alespoň na chvíli při ní vytvořily iluzi „starých dobrých venkovských časů“.
V krojích byli i někteří sekáči, po práci na ně
čekal chléb, domácí sýr a mléko. A kdo se snažil, ten si odnesl i pravý toulec na brousek
z kravského rohu. Rohy darovala firma
Porážka Nýřany pana Jaroslava Posledního
a podobu toulců jim dal pan František Slivoně,
jeden z organizátorů Sekáče.
Pokaždé, když se krojovaná skupina objevila, budila zasloužený zájem a obdiv. Mnozí
lidé žádali i o společnou fotografii.
Běžet Kilometrovkou je prestiž
Běh Kilometrovkou po šesti se sice nekoná
přímo v zoologické a botanické zahradě, ale
do její programové nabídky bezesporu patří.
Už proto, že je prestižní podzimní akcí plzeňských pejskařů. Třetím rokem je jejím hlavním
organizátorem člen Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS
Václav Vitamin Hadač.
Právě jeho zásluhou má běh několik dalších rovnocenných kategorií. „Chtěl jsem, aby
páníčkové měli víc příležitostí předvést vlastnosti a umění svých psů, aby celé odpoledne
bylo i určitou společenskou záležitostí. Soutěžíme o psího missáka, psí miss a Pesialistu.
V této disciplíně mohou psi ukázat co umí
a jejich majitelé zase prokázat, jaká je mezi nimi
souhra. Kdo právě nesoutěží, může se dívat
na ukázky agility, sněhových spřežení a obrany.
Tady bych chtěl vzpomenout spolupráci se
základní kynologickou organizací PlzeňKřimice. Její členovém nám aktivně pomáhají
s organizací, ale i propagací psí soboty. Pokaždé
se těším na lidi z celorepublikového
Siberianhuski klubu, kteří do Lochotínského
parku přivezou nejen skvělou podívanou, ale
vždy rovněž dobrou náladu,“ představuje program V. Hadač.
Adventní a vánoční program versus mráz
Všechny akce, které byly o jednotlivých
víkendech zpestřením prohlídky zoologické
a botanické zahrady, se těšily i v tomto roce
standardnímu zájmu a návštěvnosti. Nejvíce
samozřejmě lákaly vlajkové projekty, jimiž jsou
Tradiční Velikonoce na Lüftnerce, Dny japonské
kultury, festival dobových a lidových řemesel
k užitku i potěše, oblastní výstava jiřinek.
Díky VIII. ročníku Prázdninové štafety, kterou společně pořádají Zoologická a botanická
zahrada a Plzeňský kraj, navštívilo zajímavá
místa tohoto západočeského regionu se svými
rodiči a dalšími příbuznými 145 dětí a mladých lidí.
U bloku adventního a vánočního programu
byli pořadatelé zpočátku vzhledem k tomu, že
se již druhý rok opakovalo mrazivé počasí,
poněkud rozpačití, zda jej napříště nezrušit.
Zda má smysl za takového počasí a v silné konkurenci předvánočních úklidů a zejména hyper-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Depar tment of Public Relations and Education in 2010
76
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
Hostem jedné z víkendových akcí byl populární herec Václav Vydra
The guest of one of the weekend events was a popular actor Vaclav Vydra
C
K
Z
a chleba ořechy, jablka, mrkev i sušené fíky,
které mají rádi lemuři,“ sdíleli radost chovatelé opic.
Á
A
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Silvestrovký symbolicky poslední
návštěvník
Stejně jako v několika předchozích letech
patřilo k silvestrovskému programu v zoologické a botanické zahradě uvítání jejího symbolicky posledního návštěvníka. Stal se jím
Ömer Tekin z Turecka. „Českou republiku jsem
navštívil poprvé. Jsem tu u své přítelkyně a její
maminky,“ prozradil cizinec. Na otázku, proč
na Silvestra volil právě návštěvu zoo odpověděl, že v Turecku mají oproti nám jen několik
zoologických zahrad, a to jen ve velkých městech. Nejsou tak veliké a není v nich tolik
druhů zvířat jako je tady v Plzni.
H
marketových nákupů připravovat nějaký program. Kolik přijde lidí?
Částečnou odpověď dalo již mikulášské
odpoledne, konečnou pak poslední adventní
sobota se živým Betlém – tentokráte v podání
mladých plzeňských divadelních ochotníků
Sebranka. Bez ohledu na mizerné počasí kde se
vzalo, tu se vzalo na 200 přihlížejících. A štědrodenní a silvestrovská návštěvnost jen potvrdily, že zoo je vyhledávaným místem i uprostřed
zimy. „Zlatou rybku se letos pokusilo ulovit
kolem 250 návštěvníků, převážně tatínků
s dětmi. Další se prošli po naučné stezce o ceny,“
spokojeně komentoval akci její organizátor
Miroslav Volf z pořádajícího Sdružení IRIS.
Ošetřovatelé byli zase nadšeni ze záplavy plastových tašek v jesličkách s dobrotami pro zvířátka. „Našli jsme v nich vedle tvrdého pečiva
N
Ě
77
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 010
Nejvíce se pan Tekim těšil na kočkovité
šelmy – tygry a lvy. „Z vyprávění mé přítelkyně vím, že je tady možnost spatřit lva v přímé
blízkosti přes sklo. Už se toho pohledu nemohu dočkat, lva jsem dosud viděl jen v televizi,“
svěřil se. „Jsem moc rád, že se budu moci
doma pochlubit, kde jsem byl a co jsem v Plzni
zažil,“ prozradil symbolicky poslední návštěvník plzeňské zoologické a botanické zahrady
v roce 2010 Ömer Tekin. Tu mu budou doma
připomínat, stejně jako to, že se stal jejím
významným návštěvníkem, dvě knihy o plzeňské zoologické a botanické zahradě a další
suvenýry, jež mu předal tiskový mluvčí zahrady Mgr. Martin Vobruba.
Víkendové a další doprovodné akce – ročně
se jich koná více než tři desítky – by se nemohly uskutečnit bez finanční podpory jejich
donátorů a bez stovek dobrovolnických hodin
mnohých z těch, jež je připravují a organizují.
Poděkování za dlouhodobou podporu všech
těchto aktivit Sdružení IRIS a Zoologické
a botanické zahrady města Plzně patří především odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Magistrátu města Plzně, městskému obvodu
Plzeň 1, Nadaci 700 let města Plzně, Plzeňskému kraji a Národní síti středisek ekologické
výchovy Pavučina.
Summary
As in the previous years, the Pilsen City
Zoological and Botanical Garden visitors
had the choice of a number of accompanying weekend events between February
and December of 2010. Last Sunday in
February – chasing winter out and donut
record – carnival type mask parade from
the Vinice housing development through
the ZOO and to the city center. Another
event was given a new look – Welcoming
Spring. The program focus was the symbolic
inauguration of the unique Czech River
exhibit. We prepared a fancy program for
the Earth Day. The main output of the 3rd
and so far the last year of blacksmith symposium at the Lüftnerka farm was a twometer logo of the Pilsen’s nomination for
the 2015 European Capital of Culture. By
a coincidence, the significant innovations
even reflected in Welcoming Summer. On
Saturday morning, 19 th June, the center
of Zoological and Botanical Garden transformed into one big fairytale while in
the afternoon, the 2010 Flower Girl was
elected. The Farm 2010 contemporary crafts
festival took place and the Kilometrovka
traditional run had been increasing its perfection and diversity. All individual weekend events variegating the Zoological and
Botanical Garden viewings enjoyed
the standard interest and visiting rate again
this year. Of course, the most tempting were
the flag-projects, such as Traditional Easter
at Lüftnerka, Japanese Culture Days, contemporary and folk crafts for the benefit
and delight, and the regional Dahlias exhibition.
Thanks to the 8th year of Holiday Relay
being jointly organized by the Zoological and
Botanical Garden and Pilsen region,
the interesting locations of the WestBohemian region were visited by 145 children and young people accompanied by their
parents and other relatives.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Depar tment of Public Relations and Education in 2010
78
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
Nejen s patřičnými vědomosti o dané problematice, ale i s návody jak nejúčinněji ji žákům
a studentům přibližovat a vysvětlovat, odcházela téměř padesátka učitelů z odborné konference k Mezinárodnímu roku biodiverzity uskutečněné poslední březnový den v Environmentálním centru Lüftnerka. Uspořádala ji Zoologická
a botanická zahrada města Plzně ve spolupráci
s Ministerstvem životního prostředí ČR a Sdružením IRIS jako jeden ze svých prvních příspěvků k této významné celosvětové kampani.
Přítomní z Plzeňského, Karlovarského a Severočeského kraje vyslechli a zhlédli šest odborných referátů a prezentací předních odborníků v dané oblasti. Na závěr se aktivně zúčastnili nového výukového programu připraveného EC Lüftnerka a objasňujícího význam biodiverzity; je určen žákům II. stupně ZŠ.
Národní sítí středisek ekologické výchovy
Pavučina byl vybrán mezi ukázkové výukové
programy a jako takový byl představen počátkem září na celostátním veletrhu výukových
programů v jihočeském Kunžaku.
Německý příklad tzv. lesních mateřských
škol, které vracejí člověka od jeho dětství
O
Ing. František Hykeš
O
D v ě ko n fe r e n c e p r o u č i t e l e
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Václav Broukal přednáší při březnové konferenci o biodiverzitě
Vaclav Broukal speaks at the March conference on biodiversity
Z
N
Ě
79
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 010
do přírodního prostředí, by měl podle ředitele
environmentálního vzdělávání MŽP Ing. Tomáše Kažmierského najít své příznivce i u nás.
Stejně tak jsou stále nedoceněny školní zahrady, jež mohou být ukázkami biodiverzity
přímo pod školními okny. To potvrdil ve své
přednášce i ředitel Masarykovy ZŠ ve Kdyni,
jejíž součástí taková školní zahrada s několika
ukázkovými biotopy je od roku 1997.
Tradiční podzimní (prosincová) odborná
environmentální konference pro učitele byla
tentokráte zaměřena na další možnosti environmentální výchovy a osvěty v plzeňské
zoologické a botanické zahradě v souvislosti
s otevřením nových afrických a asijských
expozic. Její účastníci se v prvé části dopoledne seznámili s výukovou nabídkou Environmentálního centra Lüftnerka, načež zhlédli
dokument z výstavby a otevření nových afrických a asijských expozic a dále filmovou
reportáž z transportu nosorožčího samce
Beniho ze zoo ve východomaďarském městě
Nyíregyháza do Plzně. Odpoledne patřilo
návštěvě nových afrických a asijských expozic s odborným výkladem Mgr. Martina
Vobruby.
Opakovaným požadavkem, jenž na konferenci zazněl, bylo rozšíření výukové nabídky centra o jarní specializované botanické
programy.
První i druhá konference se uskutečnily
díky finančnímu příspěvku Ministerstva životního prostředí ČR, který rovněž umožnil
z nich pořídit pro účastníky a další zájemce
elektronický záznam.
Summary
Two Environmental Education, Training,
and Edification Conferences (on environmental education) at the ZOO and Botanical
Garden.
Almost fifty teachers attended the expert
conference on the International Biodiversity
Year that took place at the Lüftnerka center on
the last day of March. It was organized by
the Pilsen ZOO in cooperation with
the Ministry of the Environment of the Czech
Republic and the IRIS Association as one
of their first contributions towards this significant worldwide campaign. The participants
from the Pilsen, Karlovy Vary, and Severocesky regions present heard and watched six
expert reports and presentations of leading
specialists in the field. At the end, they actively participated on the new educational program prepared by the Lüftnerka Environmental Center clarifying the biodiversity
importance. It was intended for pupils of 2nd
Primary School stage. The national network
of Cobweb environmental education centers
was selected among exemplary educational
program and as such, it was introduced at
the nationwide educational programs fair in
South-Bohemian Kunzak at the beginning
of September.
This year, the traditional autumn
(December) expert environmental conference for teachers focused on other environmental education and edification options in
the Pilsen Zoological and Botanical Garden
in relation to opening the new African and
Asian exhibits.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Depar tment of Public Relations and Education in 2010
80
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
„Den tam a den zpátky kvůli půlhodině
nakládání, obdivuji tě,“ loučil se se mnou před
expedicí Soukup, která mířila počátkem června
do východomaďarského města Nyíregyháza pro
nosorožčího samce, Jiří Trávníček.
„Závidím ti,“ byla jeho první slova po jejím
návratu. „V Berlíně, kam jsem se jel podívat já,
trvalo naložení samice sotva třicet minut a vy
jste prožili skoro půldenní drama.“
Ráno ničemu dramatickému nenapovídá.
Transportní firma je přesná jak hodiny, také je
německá. Dobrá připravenost se zdá i na maďarské straně. Pokyn šéfa transportu Roye Smithe
uříznout ještě několik větví z vytáhlého dubu,
aby nepřekážely ramenu jeřábu, je detail. Asi
jeden z ošetřovatelů nás bere dovnitř stáje.
Podle prostředí, kterým k nosorožcům procházíme a úrovně stáje, v níž žijí, se domníváme, že jde o karanténu. Musíme si hodně
domýšlet, protože zeptat se není koho.
Angličtinou vládne v zahradě jediný člověk
a ten má úplně jiné starosti. Teprve později
nám dochází, že nevelké rozbahněné prostranství s brčálově zeleným rybníčkem od řas
je výběh a stavba za ním pavilon pro nosorožce. Návštěvnická chodba v něm není, takže zvířata jsou k vidění jen pokud jsou venku.
– Brachu těš se, jaká nádherná expozice
na tebe čeká v Plzni! – Jenže nikdo z našeho
O
Ing. František Hykeš
O
Expedice Soukup
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Příjezd nosorožce indického Beniho do plzeňské zoo
The arrival of the Indian Rhino Beni to the Pilsen zoo
Z
N
Ě
81
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 010
mediálního štábu (reportér, kameraman a fotograf) mu to nedokáže říct a nosorožec evidentně odmítá dobrovolně vstoupit do přepravního kontejneru. Jeřáb ho složil před vrata stáje
už v půl desáté, teď je deset a statný samec
k němu postoupil možná o dva kroky. O tom,
co s ním dál, se radí snad půl zoo. Zrodil se
nápad: Vylákat ho má samice. Beni však na ní
reaguje stejně jako na nabízené větve plné
šťavnatého listí. Také ji ignoruje.
Na pomoc přichází mladičká veterinářka.
Nosorožec dostává sedativa a parta siláků
z celé zahrady ho na laně vtahuje do kontejneru. Připomíná to pohádku o dědkovi a bábě
tahajících ze země velkou řepu.
Konečně, říkáme si. Také proto, že jsme
i pod deštníky promoklí. Od rána vytrvale
a vydatně prší. Podle rozvodněných potoků
a řek a zatopených polí cestou sem, podle
zpráv o povodních, řádí takové počasí v Maďarsku už delší čas.
Za chvíli se vydáme na cestu zpět, myslíme
si. Jenže omyl. Jeřáb zvedá kontejner, aby ho
naložil na speciální podvozek za tahačem stojícím na pevné cestě. Sedativa zřejmě přestávají účinkovat a zvíře dává vehementně najevo svůj nesouhlas s uvězněním ve tmě
na několika metrech čtverečních. Kontejner se
rozhoupává, a to právě ve chvíli, kdy rameno
jeřábu je v poloze, která hraničí se stabilitou
celého obřího stroje. Ke všemu se ještě začíná
naklánět, jak se kola na jedné straně boří čím
dál hlouběji do bahna. To je tu vzhledem
k počasí všude. Rázný a striktní pokyn přichází v sekundě: Okamžitě spustit náklad na zem.
Místní vědí, co bude následovat, my netušíme,
jasno nemá ani šéf transportu. Znovu a znovu
jen opakuje mein Gott, mein Gott a prosebně
vzhlíží k nebi.
Jeřáb odjíždí, vzápětí ale na jeho místo
couvá skutečný kolos s typovým označením
Mitsubushi X FANN. Jeho rameno může nést až
50 tun. Patří místním hasičům a ti také přebírají velení nad dalším konáním. Je 12 hodin a 35
minut.
Přesně za hodinu a pět minut dosedá kontejner na podvozek. Všichni si oddychli a svolaní
zaměstnanci zoo se rozcházejí za svými úkoly.
Ve 14,25 hod. opouští transport zadní branou
areál zahrady. Za chvíli se s ní rozloučíme i my.
Je třeba ještě pořídit pár snímků expedice
Soukup z cesty Maďarskem.
Před hlavním městem se naše cesty rozcházejí. My jedeme přes Slovensko, transport přes
Rakousko. My přijíždíme do Plzně druhý den
těsně před ránem, ostře sledovaný náklad
na rozhraní odpoledne a podvečera v pátek
4. června.
Summary
Thanks to our sponsor, the Pilsen ZOO
expedition was able to document the Indian
Rhinoceros transport from the Hungarian
ZOO in Sosto producing a photo coverage and
video recording of this significant event. Later
on, the Soukup expedition film was screened
at various conferences. In contrast with loading the female, Manjula, in Berlin’s Tierpark,
we experienced technical equipment problems when loading the male. The animal was
not willing to co-operate all that much making
the loading quite complicated.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Depar tment of Public Relations and Education in 2010
82
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
Šťastných jedenáct let knižně
L
Ing. František Hykeš
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Kniha 11. šťastných let
A book “11 Happy Years”
Z
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Nové tisíciletí sice začíná až s příchodem roku
2001, ale i tak jde o historický přelom. Komu
se poštěstí žít ve dvou stoletích? Natož ve dvou
tisíciletích! Naše generace to štěstí měla…
Roky s dvojkou na začátku jsou nesmírně
plodné a šťastné pro Zoologickou a botanickou
zahradu města Plzně. Jsou obdobím jejího
nebývalého rozvoje. Jako motto si může zvolit –
Každý rok jiná – a určitě to nebude nadsázka!
Lidská paměť je, jak známo a mnohokrát ověřeno, krátká. Už po několika letech v ní i zúčastnění jen těžko hledají správný rok události, tím
hůře její sled a podrobnosti. Navíc za oněch
posledních jedenáct let se v zoologické a botanické zahradě uskutečnilo tolik významných
A
V dubnu 2000 vyjela do Maroka historicky
první expedice pořádaná přímo plzeňskou zoologickou a botanickou zahradou. Jejím posláním
byl legální dovoz chovných bezobratlých, obojživelníků a plazů zejména pro specializovanou
expozici Akva-Tera, jež má být po rozsáhlých
rekonstrukcích znovu otevřena v roce 2001. Žel,
přes všechny kroky učiněné před cestou i přímo
v zemi, zejména prostřednictvím vedení zoo
v Rabatu, se tento záměr nezdařil. Expedice
ve složení MVDr. Vítězslav Honsa (vedoucí Akvatera), Ing. Jiří Trávníček (ředitel), Roman Krejčí
(chovatel) a Zdeněk Bříza (chovatel) tak přiváží
„pouze“ množství poznatků ze života pozorovaných živočichů a jejich fotografií.
Nejen první expedici, ale i desítky dalších
prvenství, jedinečností a významných událostí
v životě plzeňské zoologické a botanické zahrady od roku 2000 do roku 2010 shrnuje a připomíná nová dárková reprezentační kniha nazvaná 11 ŠŤASTNÝCH LET. Před koncem roku ji
vydala nakladatelská a vydavatelská agentura
NAVA Plzeň. Publikace, jež je prvním dárkem
k 85. výročí založení zoo v Plzni a několika dalším jubileím, mohla vzniknout díky sponzorské
štědrosti stavební firmy POHL cz Roztoky
u Prahy, inženýrské akciové společnosti INGEM
Plzeň a Nadaci 700 let města Plzně.
Důvod vzniku knihy popisuje její autor
Ing. František Hykeš v předmluvě těmito slovy:
„Je poslední den roku 1999. Přípravy na večerní
oslavy vrcholí. Naposledy je před letopočtem
jednička. Od zítřka už budeme psát dvojku.
N
Ě
83
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 010
Vlevo p. Vítek Lukeš (grafik), uprostřed autor, vpravo Miroslav Sunek, předseda představenstva jedné
ze sponzorských firem – Ingem Plzeň
Left Mr. Vitek Lukes (graphic designer), author of the book (in the middle), right Miroslav Sunek,
chairman of one of the sponsoring companies – Ingem Pilsen
změn, stalo tolik zaznamenání hodných událostí,
že by byl hřích je chronologicky neseřadit a nezachovat tak v historické věrohodnosti i pro další
roky. Proto vznikla tato kniha 11 šťastných let.
A byl to právě jedenáctý rok s dvojkou
na začátku, který vše vykonané a úspěšné
v letech předešlých korunoval. A to událostí,
která svým rozsahem a významem nemá
v dosavadní historii zoologické a botanické
zahrady obdoby. Otevřením nových afrických
a asijských expozic s žirafami, nosorožci,
gepardy, hrošíky a dalšími exotickými zvířaty.
Společně s autentickým uchováním událostí
za posledních jedenáct let chce publikace poděkovat i všem, kteří se o ně nějakým způsobem
přičinili. Je to dlouhá řada jmen. V jejím čele
stojí Ing. Jiří Trávníček. Především jeho zásluhou to bylo pro zahradu a její návštěvníky
opravdu jedenáct šťastných a krásných let.“
Summary
Dozens of various primacies, uniqueness, and significant events in the Pilsen
Zoological and Botanical Garden life between 2000 and 2010 were summarized and
commemorated by the new representative
gift book called 11 LUCKY YEARS. It was
published by NAVA Plzen publishing and
editing agency just before the end
of the year. The publication being the first
gift for the 85-year foundation anniversary
of the Pilsen ZOO and several other anniversaries was able to be published thanks
the generous sponsorship of the POHL cz
construction company based in Roztoky
u Prahy, INGEM Plzen engineering jointstock company, and the 700 Years of Pilsen
City Foundation.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Depar tment of Public Relations and Education in 2010
84
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
O D D Ě L E N Í KO N TA K T U S V E Ř E J N O S T Í V RO C E 2 010
N Á V Š T Ě V N O S T A N Á V Š T Ě V N Í C I V RO C E 2 010
Z
O
Depar tment of Public Relations and Education in 2010
Attendance 2010
O
L
Celková návštěvnost ZOO a BZ v roce 2010
Visit rate in 2010
O
G
I
C
K
Á
A
B
Vláčkem bylo odvezeno 23 289 osob, zaparkovalo 55 001 aut.
O
T
Návštěvnost po jednotlivých měsících v letech 2008–2010
Visit rate monthly in years 2008–2010
A
N
I
C
K
Á
Z
Celková návštěvnost od roku 1990
Visit rate from 1990
A
H
R
A
D
A
M
Virtuální návštěvnost – počet přístupů na www.zooplzen.cz
A virtual visit rate – a number of accesses to our web pages www.zooplzen.cz
Ě
S
T
Počítadlo přístupů, běžící od prosince 2003 se na Silvestra 2010 zastavilo před půlnocí na čísle
690 679. V roce 2010 navštívil zoo 175 339 „virtuálních návštěvníků“, nejméně v prosinci, nejvíce
v červenci – 28 937.
A
P
L
Z
N
Ě
85
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
2 010 I n t e r n a t i o n a l B i o d i ve r s i t y Ye a r a n d C a m p a i g n “ L i v i n g To g e t h e r ”
Jiřina Pešová
MAY DAY, MAY DAY, MAY DAY … pomozte!
Tak právě tato prosba se prvního května
ozývala v Zoologické a botanické zahradě
města Plzně.
Valné shromáždění OSN označilo rok 2010
za mezinárodní rok biodiverzity. Mezinárodní
rok biodiverzity je oslavou života a hodnot
biologické rozmanitosti důležitých pro náš život na Zemi. Má zásadní význam pro udržení
živých sítí a systémů, které poskytují nám
všem zdraví, bohatství, potraviny, paliva
a životně důležité služby, na kterých je náš
život závislý. Svět je vyzván, aby přijal opatření na ochranu rozmanitosti života na zemi.
Evropská asociace zoologických zahrad
a akvárií (EAZA), jíž je naše zahrada členem, se
také k této kampani hlásí. Na konkrétním příkladu rozmanitosti evropských šelem a dravců
vysvětluje potřebu ochrany jednotlivých
druhů, mezidruhových vztahů a rovněž ochranu rozmanitosti celých ekosystémů. Pro dobrou demonstraci vybrala evropskou „šestnáctku“ šelem a dravců, kteří jsou v této kampani
příkladem druhů, kteří stojí v některých lokalitách na pokraji vyhubení.
EAZA vypsala 16 záchranných projektů,
na které je potřeba získat celkem 750 000 Euro.
Zoologická a botanická zahrada ve spolupráci
s Občanským sdružením Iris se snaží podporovat projekt Ochrana šelem a vzdělávání
v Západních Karpatech, na který je potřeba získat 43 100 Euro.
Již v loňském roce jsme na projekt odeslali
114 441 Kč (4 318,87 Euro). Proto se prvního
května zahrada proměnila v jakousi Noemovu
archu a svou činností se snažila vysvětlit biodiverzitu – biologickou rozmanitost v plné své kráse.
Rozmanitost druhů evropských šelem
a dravců přijeli pomoci na hlavní akci roku MAY
DAY (1. 5.) objasnit také nadšenci ze základních
škol, kteří si připravili projekty, osvětový program pro návštěvníky a prodejem svých výrobků se snažili vydělat peníze na výše zmíněný
záchranný projekt.
Nejdelší cestu urazila ZŠ a MŠ Husinec Řež,
která přijela z Prahy a svou činností získala
460 Kč, druhá základní škola přijela ze Zbirohu,
nadšeným studentům se podařilo získat
2 550 Kč a 2 Eura a do třetice, již tradičně nejvíce nadšených žáků přijelo ze ZŠ a MŠ Města
Touškova, kteří přispěli neuvěřitelnou částkou
12 500 Kč.
Používání chemických látek a jejich účinky
na životním prostředí s přesvědčením vysvětlovali žáci z 31. ZŠ Plzeň, u jejich stolku si návštěvníci mohli vyzkoušet, jak se změní povrchové
napětí vody po přidání tak často používaného
mycího prostředku, jako je jar, dále zde byly
chemické látky, z jejichž vzorků se zjišťovala
kyselost a zásaditost jednotlivých látek mj. se
návštěvník mohl seznámit např. s ropou a jejími
následky při špatné manipulaci.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
M E Z I N Á RO D N Í RO K B I O D I V E R Z I T Y 2 010
A K A M PA Ň „ C H C E M E S P O L E Č N Ě Ž Í T V Z O O P L Z E Ň “
86
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
se nad stavem jednotlivých druhů, na některých stanovištích již kriticky ohrožených
vyhubením.
Nedopusťme, aby do seznam vyhubených
druhů naší vinou dále přibývaly další řádky.
Plyšové hračky, které věnovala ze své sbírky dvanáctiletá Milenka Urbanová, byly rozdány dětem a zároveň byla vyhodnocena
samoobslužná soutěžní stezka, jejímž úkolem
bylo seznámení s některými vyhubenými
druhy zvířat.
Tento den se již tradičně koná právě prvního května, poněvadž volání o pomoc May Day
zároveň umocňuje naléhavost kampaně.
Všem, kteří se tohoto dne zúčastnili a přispěli
na záchranný projekt, srdečně děkujeme.
Peníze byly odeslány do Fortis Bank
v Amsterdamu. Celková částka na podporu
kampaně činila 114 441,42 Kč.
O
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
L
Z
MAY DAY 2010, stanoviště ZŠ a MŠ Město Touškov
MAY DAY 2010, a standpoint of the Primary school
and nursery of the Touškov Town
P
Děti v doprovodu svých nadšených učitelů
oslovily svým přístupem okolo 2 690 návštěvníků. Pomáhala také Záchranná stanice a ekocentrum ve Spáleném Poříčí, malí i velcí si na jejich
stanovišti mohli vyluštit křížovku či poskládat
puzzle a přitom se dozvědět spoustu informací
o ohrožených druzích.
V dřevěném stánku nazvaném Vlčí doupě se
vyráběly ozdobné placky, kožené otisky stop
šelem, ale také sádrové otisky stop evropských
čelem, pořízených v Beskydech a na Roháčích
v Západních Tatrách. Šelmí kůže, lebky šelem
a odlitky stop, to vše si mohli návštěvníci
poznat, osahat, zároveň se dozvěděli spoustu
informací o životě šelem, o jejich rozmanitosti
a úloze v ekosystémech. Velké fronty se tvořily
na stanovišti, kde se malovalo na obličej. Rázem
v zahradě přibývalo šelem a rozkvetlých květů.
Tvorbou placek, přívěšků, prodejem leporela
a malováním se získalo 6 104 Kč.
Oslavou akce May Day se stal pohřeb
na počest vyhubeným druhům. Smuteční průvod se rozešel ve 14,15 h od statku Lüftnerka,
s rakví a živou kapelou Tremolo Dixielanders
ZUŠ Třemošná se zastavoval na pěti stanovištích napříč zahradou a vlastně i geograficky takřka celým světem, uctil památku vyhubeným
druhům, těm kteří se už nikdy nevrátí, především díky zásahům lidského počínání. Jednotlivá parte visící v areálu celé zahrady, seznámila
návštěvníky se životem druhů nenávratně
vyhynulých.
Závěrečný ceremoniál proběhl před Tropickým pavilonem, kde byla odkryta rakev, v ní
plyšové hračky představovaly jednotlivé evropské šelmy a veřejnost byla vyzvána k zamyšlení
N
Ě
87
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
2 010 I n t e r n a t i o n a l B i o d i ve r s i t y Ye a r a n d C a m p a i g n “ L i v i n g To g e t h e r ”
Summary
UN General Assembly was announced 2010
as the International Biodiversity Year. Due to
this, The European Association of ZOOs and
Aquaria, that our garden is a member to,
announced a campaign for its protection. They
explain the need to protect the individual species, interspecific relationships as well as entire ecosystems diversities on the particular
example of European carnivores and predators diversity. EAZA started 16 protection projects that need to raise the total
of EUR 750,000. In cooperation with the Iris
Civic Association, the Zoological and Botanical Garden is trying to support the Carnivores Protection and Education in Western
Carpathians that needs to raise EUR 43,100.
Last year, we contributed CZK 114,441 (EUR
4,318.87) towards the project already.
The main event of the May Day campaign took
place on 1st May. The Zoological and Botanical
Garden held a funeral in honor of extinct species. The funeral procession left the Lüftnerka
farm with a coffin, Tremolo Dixielanders live
band of the Tremosna Primary Art School, and
a guide making stops at five stands across
the garden and, in fact, even geographically
going through almost the entire world to honor
the extinct species. Obituaries hanging throughout the garden premises introduced visitors to
the lives of irreversibly extinct species.
The final ceremony took place in front
of the Tropical Pavilion when the coffin was
opened containing soft toys representing
the individual European carnivores and, at
some of the stands, the public was called to contemplate the state of individual species that are
critically endangered by extinction already.
The campaign was actively supported by school
teams of Husinec Rez Primary School and
Nursery, Zbiroh Primary School, Touskov City
Primary School and Nursery, 31st Primary
School of Pilsen, and Rescue Station and Ecocenter in Spalene Porici. At the end of the year,
CZK 114,441.42 was sent to the Fortis Bank in
Amsterdam to support the campaign.
Symbolický pohřební průvod za vymírající druhy při MAY DAY 2010
The symbolic funeral procession for species that are dying out during the 2010 MAY DAY
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
M E Z I N Á RO D N Í RO K B I O D I V E R Z I T Y 2 010
A K A M PA Ň „ C H C E M E S P O L E Č N Ě Ž Í T V Z O O P L Z E Ň “
88
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
E N V I R O N M E N T Á L N Í C E N T R U M L Ü F T N E R K A V R O C E 2 010
Lüf tnerka Environment al centre in 2010
Z
Bc. Renata Vídršperková
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
je ze strany veřejnosti velmi velký zájem
a není v našich silách, vzhledem ke kapacitě
tábora, přijmout vždy všechny uchazeče
na tyto akce.
V průběhu celého roku se centrum pravidelně zapojovalo do příprav a organizace dalších aktivit, které pořádá ZOO a BZ města
Plzně a Sdružení Iris pro širokou veřejnost,
zejména tradiční víkendové akce, kampaně,
soutěže, přednášky a konference.
Na začátku nového školního roku 2010/2011
došlo v měsíci září k celkové výměně personálního obsazení výukového centra. Novými
pedagogickými pracovníky se stali – Bc.
Renata Vídršperková a Mgr. Jan Sedlák. Došlo
i k výměně většiny externích pracovníků z řad
studentů pedagogické fakulty s přírodovědným nebo pedagogickým zaměřením. Celkový
počet na konci roku 2010 činil 15 externích
pracovníků.
S nástupem nových pracovníků dochází
k postupné aktualizaci výukových programů.
Pro nový školní rok jsou připravovány nové
výukové programy, které jsou vytvářeny
na základě nově vybudovaných afrických
a asijských expozic. Další výukové programy,
které centrum začíná připravovat, vznikají
na základě požadavků, které vyplývají ze
spolupráce s pedagogy z jednotlivých škol
a školských zařízení.
O
S
A
P
L
Z
Summary
The Friends’ Association of the Pilsen
City Zoological and Botanical Garden had
been running the Lueftnerka Environmental Center for four years already.
T
Sdružení přátel Zoologické a botanické
zahrady města Plzně již čtvrtým rokem provozuje Environmentální centrum Lűftnerka.
Hlavní činností centra je organizace a realizace výukových programů a komentovaných
prohlídek denních i večerních pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně.
Tyto výukové programy a komentované prohlídky nejsou určeny jen pro veřejnost, ale
i pro školy a školská zařízení. Cílovými skupinami výukových programů jsou všechny typy
škol, zájmové skupiny, kluby a družiny. V současné době stoupá zájem vyšších odborných
škol a škol vysokých.
O celkovém zvýšení zájmu o naše výukové
programy a komentované nabídky svědčí celkový nárůst počtu skupin a účastníků. V roce 2010
naší nabídky výukových programů a komentovaných prohlídek využilo celkem 877 skupin,
což je o 92 skupin více než v roce 2009, z celkovým počtem 16 037 účastníků, to je o 3 438
účastníků více než v roce předchozím.
V průběhu celého roku mezi další nabídky
pro školy jako pomoc při environmentální
výchově patřily „Tématické environmentální
dny“, které nabízely vánoční a velikonoční
dílny, různé besedy a přednášky, exkurze
do Akva-Tery a sádky u rybníka Košinář, dále
soutěže pro skupiny – Environmentální klání
a Zoohrátky.
Mezi další okruhy činnosti našeho centra
patří zájmová odpolední činnost. V roce 2010
probíhaly dva zájmové kroužky určené pro děti
základních škol – zoologický a chovatelský.
Nedílnou součástí činnosti je i každoroční příměstský zimní, jarní a letní tábor. O tyto tábory
N
Ě
89
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
E N V I R O N M E N T Á L N Í C E N T R U M L Ü F T N E R K A V R O C E 2 010
Domácí zvířata patří k nejvyhledávanějším výukovým programům centra ekologické výchovy
(EVVO centra) Lüftnerka
Domestic animals belong to the most sought-after educational programs of the Lueftnerka
Environmental Education Center (EVVO Center)
The main activity of the Center is organizing and conducting educational programs and the day and night commented
viewings are not only intended for public
but also for schools and school facilities.
The target groups of the educational programs are all school types, interest groups,
clubs, and other groups. Currently, we are
seeing an increasing interest of colleges
and universities.
In 2010, our choice of educational programs and commented viewings was taken
advantage of by the total of 877 groups representing an increase of 92 groups compared to
2009 while the total participants’ number
of 16,037 meant an increase of 3,438 participants compared to the previous year.
Throughout the year, the Center was regularly participating on preparation and organization of other activities conducted by
the Pilsen City ZOO and Botanical Garden and
the Iris Association for wide public, especially
the traditional weekend events, campaigns,
competitions, lectures, and conferences.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Lüf tnerka Environment al centre in 2010
90
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
PÁT Ý RO K S O KO L N I C K Ý C H U K Á Z E K V Z O O
The fifth year of falconry presentation in the Zoo of Pilsen
Z
Milan Zaleš
O
L
O
G
měla expozice dravců o několik dalších jedinců rozšířit a věřím, že se i zlepší prostředí
v amfiteátru, kde lety těchto nádherných opeřenců budete moci opět shlédnout.
O
I
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Summary
Exhibition of birds of pray and falconry
shows in the Pilsen zoo became a common
stop for our visitors for already fifth year.
Some birds, such as eagles, owls and others
were much remembered. In 2010, we welcomed a new female of a crossbreed
of the Griffon Vulture and the Himalayan
Griffon Vulture called Gabi and also a young
male of the Bald Eagle called Deny. Falcon
birds of pray were enriched by a young male
of the Peregrine Falcon called Rio. A new
exhibition case with falconry gadgets and
fethers with birds of pray and owls was displayed too.
C
Expozice dravců a ukázky sokolnictví v ZOO
a BZ města Plzně se již 5. rokem stávají pravidelnou zástavkou návštěvníků a mnozí jedinci,
ať to jsou orli, sovy, či další opeřenci se nesmazatelně zapisují do jejich paměti. Například plavání orla Mata, obratnost puštíka Čendy, nádherný pocit návštěvníků, ať malých tak velkých,
při příletech orlic Mařenky, Sandy nebo úžasné
sovy pálené Albičky na jejich ruku. Bohužel se
již nesetkáme s Kamilkou (orel kamčatský),
která byla předána do chovu ve Švýcarsku
z důvodů neshod se samcem. K našemu samci
bude v průběhu května přivezena jiná samice
z Kazachstánu. V tomto roce přibyla samice křížence supa himálajského se supem bělohlavým
jménem Gabi a též mladý samec orla bělohlavého jménem Deny. Sokolovité dravce rozšířil mladý samec sokola stěhovavého Rio. Také
byla instalována nová vitrína se sokolnickou
výstrojí a péry dravců a sov. I v dalším roce by se
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Stanoviště dravců vystupujících na sokolnických ukázkách
A standpoint of birds of pray, which participate in our falconer shows
Z
N
Ě
91
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
D I N O PA R K Z O O P L Z E Ň 2 010
Mgr. Martin Vobruba
N
Ě
D i n o Pa rk Z o o P l z e ň 2 010
I ve své osmé sezóně DinoPark – společný
projekt s partnerskou organizací WEST
MEDIA – byl pevnou součástí Zoologické a botanické zahrady města Plzně. Od svého založení
v roce 2003 se zaměřuje jak na volný čas a zábavu, tak i populárně-naučné seznamování veřejnosti s přírodovědnými fakty z dávno minulé
přírody. Na ploše 3 ha je zde umístěno více než
40 modelů prehistorických zvířat, téměř
výhradně z druhohorního období. Všechny
modely a scény jsou ozvučené, některé i pohyblivé. Každá scéna je opatřena popiskem, který
vhodnou formou seznamuje návštěvníky
s fakty k představovaným modelům. Od počátku svého působení DinoPark navštívilo již
půldruhého miliónu lidí, projekt se z Plzně rozšířil i do dalších měst a dokonce i zahraničí.
Modely v DinoParcích rotují a jsou každou sezónu obměňovány a protože jejich výroba je umístěna v Plzni, má náš DinoPark téměř vždy nové
modely jako první!
V roce 2011 čeká DinoPark výrazná proměna, jsou přestavovány přírodní dekorace jednotlivých scén, aby ještě více podtrhly iluzi
DinoTeam
DinoPark ZOO Plzeň
www. dinopark.cz
Summary
During its eighth season, the DinoPark –
a common project with a partner organization West Media – was again an integral part
of the Zoological and Botanical Garden
of the Pilsen Town. There were about 40 models of prehistoric animals, almost all from
the Mesozoic era, placed on an area of 3 hectares. All the models and scenes made sounds,
some were even movable. Each scene was provided with a legend, which informes visitors
in an appropriate form and introduces each
shown model. This project spread from Pilsen
to other Czech towns and even abroad. Models
in DinoParks are exchanged each season and
because they are made in Pilsen, our
DinoPark shows almost all of them as first! In
2011, the DinoPark will undergo considerable
changes such as rebuilding of nature decora-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
druhohorní přírody, do DinoParku míří také
nové modely. Horkou novinkou bude první skutečné stádo jedinců stejného druhu. Vybrali
jsme typického představitele spodní křídy,
hodně známého štítovce Stegosaura, jehož
čtyřhlavé stádo osmimetrových gigantů se bude
líně pást ve spodní části parku.
DinoPark se zkrátka vyvíjí a proměňuje, každoroční velká návštěvnost je pak důkazem, že
téma dinosaurů, ale i zábava spojená s poznáním, láká.
Přejeme úspěšnou výpravu do druhohor!
92
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
L
O
G
I
C
K
meter high gigants will be lazily grazing in
the lower part of the park. Our DinoPark had
been developing and changing. Its each year
popularity is a proof that dinosaurs and
entertainment connected with getting to
know them are still a strong drive for our
visitors.
O
tions of individual scenes to stress the illusion
of the Mesozoic nature even more. Also new
models will be displayed. A hot novelty will be
the first real herd of animals of the same species. We chose a typical representative
of the lower Cetraceus Period, the well known
Stegosaurus. A herd of four of these eight
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Návštěvníci u Tyranosaura rexe
Visitors at Tyranosaurus rex
Z
N
Ě
93
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
BĚH KILOMETROVKOU PO ŠESTI
Václav Hadač
Zoologická a botanická zahrada města
Plzně není přístupná psům, ale nezapomněli
jsme na ně a každým rokem se u ZOO a BZ
v památné aleji stromů Kilometrovka
u Kalikovského mlýna pořádá tradiční běh
po 6ti – rekreační běh páníčků a pejsků.
Náš běh po 6ti nejen vynahrazuje všem pejskům čas, který musejí trávit doma než se
jejich pánové projdou po ZOO a BZ bez nich,
ale i pomáhá těm méně šťastným psům, kterých je na světě také hodně.
Náš běh po šesti je určen pro všechny rasy
i nerasy psů s PP či bez, a tak se na startu vždy
sejde pěkně barevná směsice psů a fenek, kteří
přišli podpořit své příbuzné tím, že na startu
nechají zápisné, které poputuje do námi předem vybraného útulku pro psy, který není
podporován městem a jeho provozovatelé
hradí většinu ze své kapsy nebo za pomoci
finančních darů od dobrovolníků. Na startu
nám nechávají majitelé psů zápisné v podobě
piškotů, pamlsků, granulí, konzerv či obnošených vodítek, obojků a mycích prostředků,
které my poté předáme do správných tlapek.
Jediná podmínka účastníků je, že musejí se
svým psem ujít 1 km na čas, ale tempem,
jakým chtějí. Krokem či během a díky tomu se
na našem běhu sejdou rozdílné věkové skupiny a všichni se skvěle baví, očichávají a skáčou. Po uběhnutí trasy čekají na návštěvníky
doprovodné akce jako je soutěž o nejšikovnějšího psa tzv. Pesialistu roku, Psí miss, Psa
missáka a ukázky psích dovedností jako jsou
agility, dog dancing, jízda se saňovým spřežením-Mushing nebo obrany a ukázky sportovní
kynologie. Nechybí ani občerstvení a to jak
pro dvounohé účastníky, tak čtyřnohé v našem
psím baru.
Běh po šesti není jen prací Zoo a BZ Plzeň či
spolku Iris. Mezi naše partnery patří manželé
Kurakovi ze Siberian Husky Klubu, kteří nám vozí
děti po parku se svým chlupatým spřežením a vždy
dovezou skvělou atmosféru a náladu. ZKO Křimice
a jejich dokonalé ukázky psích dovedností vedené
Václavem Vůchou a Lenkou Kučerovou, při kterých
se baví jak psi, tak jejich páni. Dodavatel a výrobce
psích krmiv Hill’s, kteří nám pro vítěze dávají skvělé a exkluzivní ceny, které potěší jak pány, tak pejsky. Veterinární Klinika RPVET v čele
s MVDr. Radkem Protivou, který nás podporuje od
samého počátku a patří mu náš velký dík za krásné
poháry, kokardy a veterinární dozor.
Letošní sedmý ročník se opět vydařil
a na startu se nám podařilo potkat na 80 psů
a 65 startujících účastníků. Byl to nejúspěšnější
ročník v celých dějinách a vše, co jsme vybrali
obdržel Psí domov Lukavice.
Václav Vitamín Hadač a fenka Blondýnka
ZKO Křimice, RPVET, Iris
Summary
It is not allowed to take dogs to the
Zoological and Botanical Garden of the Pilsen
Town. To make up for it, we arrange a traditional six-feet-run of dogs and their masters in
the memorable tree alley “Kilometrovka” near
the Kalikovský mill. Last year (already the
seventh run) had been the most successful so
far as we had 80 dogs and 65 participants
there. All the collected money was handed
over to the Dogs Asylum in Lukavice.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Six-feet-run
94
výroční zpráva 2009
O C H R A N Á Ř S K É P R O J E K T Y I N - S I T U P O D P O R OVA N É
Z O O L O G I C KO U A B O T A N I C KO U Z A H R A D O U V R O C E 2 010
Z
Jiřina Pešová
O
O
In situ protection projects supported by the Pilsen City
Z o o l o g i c a l a n d B ot a n i c a l G a r d e n i n 2 010
L
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
Také plzeňská zoologická a botanická
zahrada se v průběhu posledních několika let
věnuje postupně hned několika projektům.
V minulosti podporovala převážně kampaně
EAZA (Evropské asociace zoologických zahrad
a akvárií) a nárazově se zapojila do reintrodukce sýčků obecných (Athene noctua) a sov
pálených (Tyto alba). Jednalo se o jedince
odchované v zahradě, následně předané
Záchranné stanici v Bartošovicích na Moravě.
Postupem času začala podporovat ochranářské projekty přímo v místě ohrožení, tedy insitu.
O
I
K
Á
Z
A
H
Madagaskar
V roce 2008 se plzeňská zoologická a botanická zahrada stala členy organizace AEECL
(Association Européenne pour l’Étude et la
Conservation des Lémuriens) a prostřednictvím členských příspěvků každý rok přispívá
na projekt s názvem Samahalaza.
C
V dávné minulosti všechny změny na planetě
Zemi ovlivňovaly především klimatické podmínky. S příchodem člověka, s jeho postupným
stále se zvyšujícím vzděláním, osidlováním
a rozmnožováním, s jeho vynalézavostí, působí
na Zemi tolik vlivů, že je naše planeta místy
v trvalé nemocenské neschopnosti. Odolává
nerovnému tlaku. Tu a tam to ale nevydrží.
Výsledkem tohoto nerovného boje jsou rány
v podobě přírodních katastrof, mizí živočišné
i rostlinné druhy, vůbec se mění životní prostor.
A co na to člověk? Někdo nic, jiný se snaží využít
posledních příležitostí k dobrým výdělkům,
vyčerpat zásoby nerostných surovin, dřeva,
další se snaží pouze jen přežít … a tamten vyhlašuje kampaně, ochranářské projekty, své hlasy
připojuje k peticím či aktivně pracuje
na záchranných projektech. Snad tak může
nalepit alespoň malou ochrannou náplast
na rány způsobené svými činy.
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Ochrana chřástala polního (Crex crex) je projektem
podporovaným plzeňskou zoo i do budoucna
The project “Protection of the Corn Crake” will be
supported by the Pilsen zoo also in the future
Sahamalaza
Koncem 80. let založily zoo Mulhouse,
Köln, Saarbrücken a Univerzita ve Strasbourgu konsorcium pro výzkum a ochranu
lemurů. To se pak rozrostlo v AEECL –
Association Européenne pour l’Étude et la
Conservation des Lémuriens, které má dnes
přes 20 členů. Jedním z nich je i Zoo a BZ
Plzeň. Hlavním úkolem tohoto společenství je
ochrana kriticky ohroženého lemura Sclaterova přímo na poloostrově Sahamalaza,
na severozápadě Madagaskaru. Největším
N
výroční zpráva 2009
Ě
95
In situ protection projects supported by the Pilsen City
Z o o l o g i c a l a n d B ot a n i c a l G a r d e n i n 2 010
úspěchem asociace je vyhlášení biosférické
rezervace Sahamalaza – Iles Radama v roce
2001. Vláda Madagaskaru 26. 1. 2005 vydala
dekret a vyhlásila okamžitou ochranu klíčových oblastí, celkem 260 km2 lesů, korálových
útesů a mangrovových porostů. Tyto práce
vedly až k vytvoření Národního parku, jeho
otevření se uskutečnilo v červenci 2007. Tento
Národní park je první chráněnou oblastí, jenž
byla vytvořena jako součást vládního programu ochrany přírody. Světová banka darovala
asi 50 milionů amerických dolarů (nejvyšší
částka peněz, která byla poskytnuta bez
povinnosti zpětného splacení) na financování
tohoto Záchranného programu.
Zoologické zahrady podporují jak výzkumné projekty in-situ, tak zároveň vytvořily
záchranné chovné programy ex-situ pro tři
druhy lemurů: Sclaterova, rudobřichého
a korunkatého.
přispívá jak na provoz záchranných stanic,
např. Mari-it, tak na reintrodukci odchovaných
ptáků zpět do přírody.
Filipíny
Zoologická a botanická zahrada se v roce
2004 stala členy organizace ZGAP (Zoologische Gesellschaft für Arten – und Populationsschutz e. V.) a prostřednicvím členských
příspěvků každý rok přispívá na tyto záchranné projekty.
Podporuje ochranu hned několika kriticky
ohrožených druhů ptáků na ostrovech Panay
a Negros. V chovných stanicích pro holuby
negroské, výry filipínské a zoborožce
Waldenovy pracuje i náš bývalý ošetřovatel
Pavel Hospodářský, který u těchto druhů docílil světových prvoodchovů. Plzeňská zahrada
Tádžikistán
Plzeňská zoologická a botanická zahrada se
snaží podporovat ochranu bažanta tádžického
Phasianus colchicus bianchii v Tádžikistánu.
Vydala plakáty s jednotlivými podruhy rodu
Phasianus a jejich distribucí šíří povědomí
o jejich ohrožení mezi širokou veřejností. Místní
populace je v ohrožení, neboť zde dochází
k vypouštění lovných bažantů, kteří se však
kříží s místními původními poddruhy bažanta
tádžického. Ve svých chovech pečuje o více než
10 podruhů bažanta obecného Phasianus colchicus a snaží se tak udržet jednotlivé čistokrevné poddruhy v zajetí. Spolupracuje také
Talarak
Záchranná stanice Talarak byla založena
v září roku 2008 na rozloze 1, 5 ha na ostrově
Negros. Jejím cílem je starat se o konfiskované
druhy zvířat na ostrově a rozmnožovat ohrožené druhy ptáků a savců ke zpětné reintrodukci
vybraných druhů. Pro navrácení zvířat byl
vybrán zachovalý kus původního pralesa v blízkosti města Bacolod Mambukal Mountain
Resort a ostrůvek Danjugan.
Plzeňská zoologická a botanická zahrada si
klade za cíl podpořit tento projekt stavbou rehabilitačních voliér pro reintrodukční druhy.
Důležitá je rovněž osvěta v místě, jenž zajišťuje
bývalý ošetřovatel plzeňské zahrady Pavel
Hospodářský s místními Filipínci.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
O C H R A N Á Ř S K É P R O J E K T Y I N - S I T U P O D P O R OVA N É
Z O O L O G I C KO U A B O T A N I C KO U Z A H R A D O U V R O C E 2 010
96
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Ochrana zvláště chráněných druhů
rostlin Plzeňského kraje v kultuře (ex-situ)
Zoo a BZ města Plzně
Na území Plzeňského kraje se vyskytuje
několik druhů zvláště chráněných druhů rostlin, jejichž populace jsou početně velmi malé
a hrozí jim zánik (PIVOŇKOVÁ, 2007). Jednou
z možností jak posílit tyto populace je jejich
rozmnožení v kultuře botanické zahrady za
kontrolovaných podmínek a následné vysazení zpět na lokalitu. Tyto kultury předpokládají
pěstování pouze přesně dokumentovaných
rostlin a jejich potomstev z dotyčných lokalit.
V řadě případů se jedná o druhy s velmi specifickými nároky na stanoviště, na které je
A
Výzkum a praktická ochrana chřástala
polního v Plzeňském kraji, jak in-situ, tak
ex-situ v ZOO a BZ města Plzně
Program ochrany chřástala polního v Plzeňském kraji běží již více než 10 let. Plzeňská zoologická a botanická zahrada nastoupila již
do rozjetého vlaku a snaží se pomoci tento projekt podporovat. Podílí se jak na monitoringu
chřástalů polních na území CHKO Český les,
CHKO a NP Šumava, ale také v šíření obecného
povědomí mezi veřejností. Společně se členem
skupiny pro výzkum chřástala polního z ČSO
a zaměstnancem Krajského úřadu Plzeňského
kraje odboru ochrany přírody Ing. Jiřím Vlčkem
L
Č e sk á r e p u b l i k a
O
a ochránci přírody zmíněných parků se rovněž
snaží o získání odpovědí na dosud nezodpovězené otázky z biologie tohoto druhu na našem
území, ale také na zimovištích.
Chřástal polní je zařazen v příloze I směrnice 79/409/EHS, o ochraně volně žijících
ptáků jako významný evropský druh, pro
který jsou vyhlašovány tzv. ptačí oblasti, což je
území zvláštní ochrany (SPA), mezi které patří
i Šumava. Chřástal polní je na území ČR předmětem ochrany kromě Šumavy ještě v dalších
ptačích oblastech: Boletice, Doupovské hory,
Horní Vsacko, Jeseníky, Králický Sněžník,
Krkonoše, Labské pískovce, Libavá a Orlické
Záhoří.
Další legislativní ochranou chřástala polního v ČR je zařazení druhu mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožené druhy
ve vyhlášce 395/1992Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o ochraně přírody
a krajiny.
O
s řadou soukromých chovatelů po celém světě
a se Světovou bažantářskou asociací (WPA).
Jejím cílem je rozvíjet a podporovat zachování
všech druhů řádu Galliformes na světě. WPA
dosáhla mezinárodního uznání za neocenitelnou práci pro zachování řádu Galliformes,
z nichž některé druhy jsou velmi ohrožené.
Jejich práce rovněž zahrnuje intenzivní ochranu
stanovišť a monitoring druhů. Díky této činnosti dokonce následně došlo vytvoření národních
parků a chráněných oblastí, také ke zvýšení
povědomí a vzdělávání lidí o významu jejich
místního ptactva i stanovišť. WPA také spolupracuje se soukromými chovateli a zoologickými zahradami po celém světě. Jejich cílem je
podporovat dobré chovatelské techniky a vytvořit geneticky životaschopné populace v zajetí, které mohou být použity pro vzdělávání,
výzkum chování a jako zálohu na rizika pro
volně žijící populace.
N
Ě
97
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
In situ protection projects supported by the Pilsen City
Z o o l o g i c a l a n d B ot a n i c a l G a r d e n i n 2 010
nutno se připravit jak technicky, tak se znalostí jejich biologie.
Ochrana se týká těchto vybraných druhů
rostlin:
• Zimozelen okoličnatý (Chimaphila umbellata) – kriticky ohrožený druh
• Mochna duryňská (Potentilla thuringiaca) –
silně ohrožený druh
• Smil písečný (Helichrysum arenarium) –
silně ohrožený druh
• Hořec křížatý (Gentiana cruciata) – ohrožený druh
• Jetel žíhaný (Trifolium striatum) – není
zvláště chráněný druh, ale dle Červeného
seznamu ČR patří mezi kriticky ohrožené
druhy
• Vrba borůvkovitá (Salix myrtilloides) –
kriticky ohrožený druh
• Rosnatka prostřední (Drosera intermedia) –
kriticky ohrožený druh
Afrika
Ochrana antilopy Derbyho v Senegalu
Plzeňská zoologická a botanická zahrada se
stala partnerem Občanského sdružení
Derbianus CSAW na projektu Ochrana antilopy Derbyho v Senegalu. Antilopa Derbyho,
jedna z největších a nejkrásnějších antilop
na světě, je také jednou z nejohroženějších.
Její západní poddruh žije v přírodě pouze
v Národním parku Niokolo Koba v Senegalu
v počtu menším než 200 kusů. V lidské péči
žije jen několik desítek jedinců v rezervacích
Bandia a Fathala v Senegalu. Záchranný pro-
Konference o záchraně antilopy Derbyho
(Taurotragus derbianus)
The conference about the preservation
of the Giant Eland (Taurotragus derbianus)
gram pro tuto kriticky ohroženou antilopu vede
již od roku 2000 tým odborníků, nadšenců
a studentů Institutu tropů a subtropů České
zemědělské univerzity v Praze. Program byl
dosud financován z prostředků České rozvojové
pomoci, z vědeckých grantů, podporován univerzitou a řadou dalších institucí i soukromých
osob. Poslední velký projekt byl úspěšně uzavřen v roce 2009. V roce 2010 se podařilo udržet práce v Senegalu na odpovídající úrovni, ale
cesta k záchraně živočišného druhu je během
na dlouhou trať. Zvířata je třeba pravidelně sledovat, zajišťovat optimální složení chovných
stád, stavět nové obory a věnovat se dalším činnostem, které jsou pro úspěšnou záchranu
nezbytné. Občanské sdružení Derbianus CSAW
při České zemědělské univerzitě v Praze se
svým založením v roce 2010 stává hlavním
nástrojem záchrany západního poddruhu antilopy Derbyho. Našim cílem je maximálně pod-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
O C H R A N Á Ř S K É P R O J E K T Y I N - S I T U P O D P O R OVA N É
Z O O L O G I C KO U A B O T A N I C KO U Z A H R A D O U V R O C E 2 010
98
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Kampaně EAZA podporované plzeňskou
zoologickou a botanickou zahradou
• Bushmeat – podpisová akce 2001/02
• Ochrana amazonského pralesa 20021/03
• Tygr ussurijský 2003/04
• ShellShock Turtle and Tortoise Campaign
2004/05
• Save the Rhinos 2005/06
• Arovako i Madagasikara 2006/07
• Amphibian Ark – Žáby bijí na poplach
2007/08
• Europen Carnivore Campaign – Chceme
společně žít…? 2008/09
• Biodiverzita – pokračování šelmí kampaně
2009/10
• Ape Campaign 2010/11
B
A
Ě
Další projekty se rýsují a budou popsány
na webových stránkách zahrady v sekci
Ochrana přírody (www.zooplzen.cz).
M
S
A
P
L
Z
Summary
The Pilsen Zoological and Botanical
Garden itself had been continually carrying
out several projects over the last few years.
In the past, they were predominantly sup-
T
Kamerun
Podpora kampaně pro rezervaci Dja prostřednicvím sběru starých mobilních telefonů
„Mobily pro gorily“.
V roce 2010 se plzeňská zoologická a botanická zahrada připojila k pražské zoologické
zahradě a stala se tak partnerem projektu
Mobily pro gorily. Stejně tak se přidávaly další
zoologické zahrady, ale také nejrůznější instituce, v Plzni např. Techmania Science Centrum,
prodejna Liman Sport či SPŠE Plzeň. Sběrem starých mobilních telefonů podporujeme nejen
strážce rezervace, ale celý její chod, neboť společnost Rema Systém mobily recykluje a za
každý z nich vyplácí 10 Kč ve prospěch tohoto
projektu.
Rezervace Dja se nachází na ploše 526 000
hektarů na jihovýchodě Kamerunu. V roce
1984 byla zapsána na seznam světového kulturního dědictví. Přestože na okraji rezervace
probíhá těžba, má Dja stále ještě 90% neporušeného území. Současně však Dja, bohužel,
představuje ideální místo pro komerční lov,
z něhož je masem divokých zvířat, včetně goril,
zásobováno hlavní město Yaoundé. Právě boj
proti nelegálnímu lovu je hlavním úkolem
strážců pralesa.
Na území rezervace se také se těží ruda – koltan, ze kterého se následně získávají kovy niob
a tantal. Tantalu je potřeba k výrobě kondenzátorů o velikosti špendlíkové hlavičky. Ty se používají mj. i k výrobě mobilních telefonů, ale také
MP3 a MP4 přehrávačů, notebooků, pagerů a dalších elektronických zařízení. Osmdesát procent
světových zásob koltanu se nachází ve východní části Konžské demokratické republiky, která
je domovem i několika druhů goril. Náhlý vzestup prodeje elektronických výrobků po celém
světě v posledních letech vedl ke zvýšení cen
koltanu, a tím i ilegální těžby této nerostné
suroviny. V Kongu se tak ve velkém objemu
kácejí pralesy. S tím je spojen trvalý úbytek
životního prostoru nejen goril a rychlejší šíření
nakažlivých chorob, včetně eboly.
O
pořit osvětu tohoto projektu pořádáním interaktivních akcí v areálu zahrady.
N
Ě
99
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
In situ protection projects supported by the Pilsen City
Z o o l o g i c a l a n d B ot a n i c a l G a r d e n i n 2 010
Akce „Mobily pro gorily“ ve spolupráci se science
centrem Techmánia
The action “Mobile Phones for Gorillas” in the
cooperation with the science center Techmania
porting the EAZA campaign (European
Association of ZOOs and Aquaria) and occasionally participated on the Little Owl
(Anthene noctua) and Barn Owl (Tyto alba)
reintroduction. This concerned specimen
bred in the garden subsequently handed
over to the Bartosovice Rescue Station in
Moravia. As time went on, they started supporting the protection projects at the endangered location, i. e. in situ.
In Madagascar, they support the Samahalaza project by member contributions
paid to the AEECL organization (Association
Européenne pour l’Étude et la Conservation
des Lémuriens).
The main task of the association is protecting the critically endangered Sclater’s Lemur directly at the Sahamalaza
peninsula at the northwest of Madagascar.
When they become a member of the ZGAP
organization (Zoologische Gesellschaft für
Arten – und Populationsschutz e. V.) in 2004,
they had been contributing to protection projects in Philippines by means of member contributions every year. They support protection
of several critically endangered bird species
on the Panay and Negros islands. Pavel Hospodarsky, our former keeper, works at breeding
stations for Negros Bleeding-hearts, Philippine Eagle-Owls, and Rufous-headed Hornbills
and achieved the first time reproductions
of these species in the world. The Pilsen
Garden contributes to the protection stations
operations, e. g. Mari-it, as well as to the reintroduction of reproduced birds back in the wilderness.
They are trying to protect the Ring-necked
Pheasant (Phasianus colchicus bianchii) in
Tajikistan. They published posters with individual subspecies of the Phasianus family and,
by their distribution, they spread awareness
of the endangered species among the wide
public. The local population is endangered
due to releasing game-pheasant that crossbreed with the original subspecies of the Ringnecked Pheasant.
In the Czech Republic, the garden started
a research and practical protection of Corn
Crake within the Pilsen region, in situ as
well as ex situ, in the Pilsen City ZOO and
Botanical Garden. They participate on their
monitoring at the Upper Pallatine Forrest
Landscape Park, Bohemian Forrest Landscape Park and National Park but also on
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
O C H R A N Á Ř S K É P R O J E K T Y I N - S I T U P O D P O R OVA N É
Z O O L O G I C KO U A B O T A N I C KO U Z A H R A D O U V R O C E 2 010
100
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
O
G
I
• Swamp Willow (Salix myrtilloides) – critically endangered species
• Spoonleaf Sundew (Drosera intermedia) –
critically endangered species
L
C
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
In Africa, the Pilsen garden became
a partner of the Derbianus CSAW civic association participating on the Giant Eland
Protection project in Senegal. Its wild-living
western subspecies only inhabits the Niokolo Koba National Park in Senegal and
their population is below 200 specimens.
There are only several dozens of them being
kept by humans in the Bandia and Fathala
Reservations in Senegal.
In 2010, the Pilsen Zoological and
Botanical Garden joined the Prague
Zoological Garden thus becoming a partner of the “Mobiles for Gorillas” project.
Other zoological gardens as well as all sorts
of institutions joined them as well.
Examples in Pilsen would be the Techmania Science Centre, Liman Sport shop,
or Pilsen Secondary School of Electrical
Engineering. By collecting old mobile phones, we not only support the Dja
Reservation guards in Cameron but its overall operation as well. The Rema System
company recycles the mobiles and pays
CZK 10.– towards the project for each
of them.
Other projects are looming and will be
described on the garden website
(www. zooplzen.cz) at in the Natural
Protection section.
K
spreading general awareness amongst public. Together with the member of the Czech
Society for Ornithology Corn Crake research group, Jiri Vlcek, D. Eng., an employee of the Pilsen Regional Authority
Department of Natural Protection, and
nature protectionists of the aforementioned
parks, they have also been trying to obtain
answers to unanswered questions of this
biology type at our territory but in the winter locations.
Another project is protecting specially protected plant species of the Pilsen region in
the cultures (ex situ) of the Pilsen City ZOO
and Botanical Garden. Several specially protected plant species range at the Pilsen region
territory while their population numbers are
very low facing possible extinction. One
of the possibilities to grow these populations is
their reproduction under controlled conditions at the Botanical Garden and subsequent
planting back in their original location.
The following selected plant species fall under
protection:
• Umbellate Wintergreen (Chimaphila umbellata) – critically endangered species
• Potentilla thuringiaca – very endangered
species
• Dwarf Everlast (Helichrysum arenarium) –
very endangered species
• Gentiana cruciata – endangered species
• Knotted Clover (Trifolium striatum) – not
specially protected but according to the Red
List of the Czech Republic, it belongs
among critically endangered species
N
Ě
101
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Monitoring the Corn Crake (Crex crex) at the western part of
the Bohemian For rest and Upper Pallatine For rest 2010
Ing. Jiří Vlček , Mgr. Petra Cehláriková
Úvod
Chřástal polní je středně velkým zástupcem čeledi chřástalovití (Rallidae) velikosti
menší, štíhlé koroptve. V palearktické oblasti
žije 15 druhů, v České republice hnízdí sedm
druhů. Chřástal polní je přísně tažný druh,
jeho zimoviště leží v rovníkové a jižní Africe.
Areál jeho evropského rozšíření zasahuje ze
západu od Irska a Velké Británie po oblast
Bajkalského jezera na východě. Severní hranice areálu sahá po jižní Skandinávii a je omezena cca 60° severní šířky, kolísá však s rozšiřováním zemědělské půdy (především luk
a pastvin) a s teplejším počasím v některých
letech. Jižní hranice rozšíření probíhá jižní
Francií, jižním Balkánem a západně od
Kaspického moře do severovýchodního
Kazachstánu.
V ČR je odhadován počet cca 1500–1700
volajících samců (ŠŤASTNÝ et al. 2006).
Srovnáním výsledků sčítání v ČR v letech 2005
a 2008 je zřejmé, že vzestup početnosti stále
pokračuje (PYKAL 2009) s výkyvy v jednotlivých letech. V Plzeňském kraji je odhadována
početnost na 90–100 volajících samců.
Metodika
Monitoring v západní části Šumavy navazoval
na sledování v letech 2006–2009 a byl díky
finanční podpoře KÚ PK v roce 2010 rozšířen
na více sčítacích bodů a tím bylo sledováno více
lokalit i mimo CHKO Šumava. Bylo monitorováno území od Sv. Kateřiny, kolem Nýrské přehrady, až po Hartmanice a Strážov (Obr. 1). Celková
délka sčítací linie byla cca120 km při 33 sčítacích
bodech. Plocha sčítaných ploch byla cca 1 ha.
V oblasti Českého lesa bylo sčítáno komplexně poprvé, proto prvé sčítání bylo provedeno
na 56 sčítacích bodech jako rekognoskace území,
při druhém termínu bylo ze sčítání vyloučeno
11 bodů, kde sčítané plochy neodpovídaly možnému výskytu volajících samců. Bylo monitorováno území v CHKO Český les od obce Prostřední
Žďár po obec Pec. Dále bylo zmapováno území
v bezprostředním okolí CHKO Český les, a to
v okolí obce Lesná, Rozvadov, Maršovy Chody
a Labuť. Celkově bylo monitorováno cca 95 km2.
Chřástal polní (Crex crex)
Corn Crake (Crex crex)
Metoda sčítání volajících samců
Byla použita standardní metodika, tzn. sčítání bylo prováděno v nočních hodinách linio-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
MONITORING CHŘÁSTALA POLNÍHO (CREX CREX)
Z Á PA D N Í Č Á S T Š U M AV Y + Č E S K Ý L E S 2 010
102
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
L
O
cca od 22. hod. do 02 hod. Při silném dešti,
nebo větru je aktivita a slyšitelnost minimální,
proto není vhodné sčítat (PYKAL 2006).
O
G
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
Odchyty a kroužkování volajících samců
Odchyty byly prováděny v nočních hodinách v době cca 22 hod.–02 hod. Pouštěna
byla nahrávka volajícího samce z magnetofonu, nebo MP3. Při pokusu o atakování nahrávky byli samci chytáni do nárazové sítě, nebo
podběráku. Po označení kroužky a zjištění
základních biometrických údajů (váha, zobák,
křídlo, ocas a tarsus) byli ptáci v místě odchytu
vypuštěni.
Na lokalitách v Českém lese byl ptákům
odebrán ve 4 případech také vzorek peří a slin
pro analýzu mitochondriální DNA.
I
vou metodou. V návaznosti na již prováděný
výzkum byly využity sčítací body na trase
na vhodných lokalitách ve vzdálenosti cca
500 m. Trasa byla projížděna automobilem,
na každém bodě bylo sčítáno cca 5 min. za použití nahrávky hlasu volajícího samce z magnetofonu a MP3, použito více variant hlasů samce.
Poloha samců byla s největší možnou přesností
zakreslena do ortofotomapy v měřítku 1:25 000.
Na mapování se podílel tým odborných spolupracovníků v počtu cca 8–10 lidí, kteří zaznamenávali do map nejen volající samce chřástala
polního ale i další významné druhy ptáků se
soumračnou, či noční aktivitou.
Roční doba sčítání: 21. 5.–25. 6., dvě sčítání – 1. konec května, 2. konec června
Denní doba sčítání: začátek při soumraku
K
Á
Výsledky
Z
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
0
0
Odchyt
19. 6.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
Monitoring
18. 6.
3
0
0
0
0
0
1
0
0
A
Sv. Kateřina
Chudenín
Dešenice
Děpoltice
Divišovice
Patraska
Strážov
Milence
Přehrada – Zelená L.
Přehrada
Zelená Lhota
Hojsova S. – viadukt
Odchyt
29. 5.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Monitoring
28. 5.
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
H
Bod Lokalita
A
Monitoring chřástala polního 2010 Šumava
N
Ě
103
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Monitoring the Corn Crake (Crex crex) at the western part of
the Bohemian For rest and Upper Pallatine For rest 2010
P
13
H. S. – Jižní Stráně
14
H. S. – Jižní Stráně
15
H. S. – Jižní Stráně
16
H. S. – Jižní Stráně
17
H. S. – Jižní Stráně
18
Městiště – Onen Svět
19
Městiště – Onen Svět
20
Městiště – Onen Svět
21
Liplův Dvůr
22
Javorná – Gerlov
23
Javorná – Gerlov
24
Javorná – Gerlov
25
Hadí Vrch
26
Hadí Vrch
27
Brunst
28
Dobrá Voda 1.
29
Dobrá Voda 2.
30
Dobrá Voda 3.
31
Hartmanice – Benzina
32
Světlá
33
Chlum
Celkem
Monitoring
28. 5.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
1
1
10
Na 33 sčítacích bodech v západní části
Šumavy bylo v letošním roce sečteno nejméně tokajících samců za celou dobu prováděného kvantitativního výzkumu (2000–2010)
přes rozšíření sčítaného území. Nižší počty
zjištěných samců byly také v jižní části Šumavy (Pykal, info.), Vysočiny (Hruška, Čutka,
info). Druhé sčítání bylo ovlivněno dlouhotrvajícím silným deštěm, lze předpokládat, že
Odchyt
29. 5.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
3
1
0
5
Monitoring
18. 6.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
3
0
0
0
0
0
0
1
10
Odchyt
19. 6.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
by byla zjištěna vyšší početnost, vzhledem
k pokročilé seči lučních porostů v nižších polohách Pošumaví. Velmi překvapivá byla absence
tokajících samců na trvale obsazených nejpočetnějších tokaništích v oblasti Brunst – Hadí
vrch – Nové Hůrky a ojedinělý výskyt kolem
Gerlovy Hutě. Je pravděpodobné, že v těchto
lokalitách vůbec neproběhlo minimálně první
hnízdění.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
Bod Lokalita
A
L
Z
N
Ě
MONITORING CHŘÁSTALA POLNÍHO (CREX CREX)
Z Á PA D N Í Č Á S T Š U M AV Y + Č E S K Ý L E S 2 010
104
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Monitoring chřástala polního 2010 – Český les
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Pleš
I
Smolov
G
Sv. Kateřina
Malé Dvorce
Málkov
O
Lesná
L
Z
Odchyt
26. 6.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
L
Háje – Kňourek
Nové Domky
Nové Domky
Rozvadov
Rozcestí, Hošťka
Monitoring
25. 6.
0
nekont.
nekont.
0
0
0
nekont.
0
0
0
0
1
5
0
3
3
0
0
1
nekont.
nekont.
nekont.
0
1
0
0
0
0
0
nekont.
0
1
nekont.
0
0
nekont.
O
Branka
Odchyt
22. 5.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Monitoring
21. 5.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
nekont.
nekont.
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
nekont.
0
0
0
0
Z
Bod Lokalita
N
Ě
105
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Monitoring the Corn Crake (Crex crex) at the western part of
the Bohemian For rest and Upper Pallatine For rest 2010
Bod Lokalita
37
38
39
40
41
42
43
Valtýřov
44
45
Mýtnice – Lískovec
46
Pila
47
48
49
Mýtnice
50
Mýtnice – Rozc.
51
52
53
Jindřichova Hora
54
55
Mlýneček
56
Celkem
Monitoring
21. 5.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Odchyt
22. 5.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Monitoring
25. 6.
0
nekont.
0
nekont.
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
21
Odchyt
26. 6.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
V Českém lese byl výskyt chřástala polního
zjištěn na 16 lokalitách z 56 ověřovaných.
Z toho byl při prvním sčítání zjištěn na 2 lokalitách. Nízký počet zaznamenaných jedinců při
prvním termínu sčítání byl pravděpodobně
ovlivněn deštivým počasím, opožděným příletem chřástalů polních na tokaniště. Na území
CHKO Český les se nachází 10 lokalit, přičemž
1 lokalita pochází z prvního sčítání.
Chřástalové se často vyskytovali na poměrně intenzivně obhospodařovaných lokalitách.
Na osmi lokalitách probíhá intenzivní pastva
nebo seč. Tři z obsazených lokalit jsou dlouhodobě neobhospodařované. Na sedmi lokalitách
v CHKO Český les probíhají různé AEO tituly. Tři
z nich jsou zapsány titulech, ve kterých seč či
pastva probíhá v době hnízdění chřástala (Tab.).
Během monitoringu byly zaznamenány také
další druhy s noční aktivitou: bekasina otavní,
sýc rousný, kalous ušatý, sluka lesní, puštík obecný, křepelka polní, rosnička zelená, bramborníček hnědý, cvrčilka zelená a cvrčilka říční.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
MONITORING CHŘÁSTALA POLNÍHO (CREX CREX)
Z Á PA D N Í Č Á S T Š U M AV Y + Č E S K Ý L E S 2 010
106
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Tab. Tituly AEO na lokalitách s výskytem chřástala polního v CHKO Český les
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
LPIS
podmáčené louky termín seče 3: 15. 7. – 31. 8.
0
druhově bohaté pastviny a mezofilní louka termín seče 1: do 31. 7.
hnízdiště chřástala
podmáčené louky termín seče 2: 15. 6. – 31. 7.
podmáčené louky termín seče 3: 15. 7. – 31. 8.
druhově bohaté pastviny a horská suchomilná louka termín seče 1: do 31. 7.
0
0
hnízdiště chřástala
O
Název
Háje – Kňourek
Jindřichova Hora
Málkov
Mýtnice
Mýtnice-Lískovec
Mýtnice-Rozc.
Pila
Smolov
Sv. Kateřina
Valtýřov
B
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Český les: výsledky 1. monitoringu 21. 5.
v Českém lese ovlivnilo především deštivé
a chladné počasí. Na celé zkoumané ploše byli
tokající samci zaznamenáni pouze na 2 lokalitách. Druhý sčítací termín 25. 6. byl stejně jako
na Šumavě úspěšnější. Bylo zaznamenáno 21
samců na 15 lokalitách. Vyšší obsazenost však
může souviset s pokročilou sečí v oblasti, kdy
chřástali obsadili neposečená refugia, nikoliv
s obhajobou hnízdišť. Chřástali se často vyskytovali na poměrně intenzivně obhospodařovaných lokalitách, které se nejeví jako příliš
vhodné pro hnízdění. Na osmi z nich probíhá
intenzivní pastva nebo seč. Na třech z nich však
byli tokající samci zaznamenáni i v předešlých
letech (Lesná, Rozcestí-Hošťka a Rozvadov). Tři
T
Šumava: výsledky 1. monitoringu 28. 5.
(10M) mohlo ovlivnit opožděné kosení luk
v nižších polohách, či pozdní tah ptáků ze zimovišť. Na samotných sledovaných lokalitách
nedošlo plošně k výraznějším změnám způsobu
hospodaření, ani klimaticky nebyl zjištěn výkyv
proti minulým rokům. Při druhém termínu
18. 6. početnost ovlivnil vytrvalý déšť, při kterém je aktivita ptáků minimální. Přesto bylo
zjištěno 10 volajících samců. Druhý termín sčítání (koresponduje s druhým hnízděním chřástalů) byl celkově úspěšnější i v dalších oblastech (Vysočina). Pouze z výsledků letošního
roku nelze usuzovat jednoznačně na pokles
populace, neobsazení tokanišť v I. zóně NP ale
naznačuje, že při dostatku ostatních ploch, či
méně početné populaci, nejsou tato klimaticky
méně vhodná území obsazována. Pro další
období je proto významné navrhnout další plochy k managmentu pro chřástala polního, které
nemusí nutně vždy respektovat celé výměry
parcel. Modifikovaný managment může
na lokalitě příznivě ovlivnit i složení celé biocenózy.
Takové plochy ve sledovaném území Šumavy jsou cca v linii Javorná–Gerlova
Huť–Keply, Hartmanice–Krušec–Chlum, Dobrá Voda–Pustiny.
O
Závěr
Výsledky sčítání volajících samců chřástala
polního na vymezeném území je nutné vyhodnotit odděleně pro Šumavu a Český les.
N
Ě
107
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Monitoring the Corn Crake (Crex crex) at the western part of
the Bohemian For rest and Upper Pallatine For rest 2010
další lokality jsou neobhospodařované. Ze
sedmi lokalit v CHKO Český les přihlášených
k AEO, probíhá vhodný managament z hlediska úspěšného vyhnízdění chřástala na čtyřech.
Vzhledem ke skutečnosti, že hnízdění chřástalů probíhá od května do počátku srpna, je
optimální pouze titul hnízdiště chřástala, kde
jsou zapsány dvě plochy, a titul podmáčené
louky s termínem seče od 15. 7. do 31. 8.
V tomto titulu jsou taktéž dvě lokality. K zvý-
šení hnízdní úspěšnosti v oblasti by bylo vhodné
nejen zapsání nových titulů hnízdiště chřástala,
ale také přehlášení stávajících nevhodných titulů. Lokalitami vhodnými k hnízdění chřástala
se jeví lokality: Háje-Kňourek, Lesná, MýtniceRozc., Jindřichova Hora, Mýtnice-Lískove, Smolov, Stará Huť a Sv. Kateřina.
Dále na lokalitách s výskytem bekasíny otavní lze navrhnout titul hnízdiště bahňáků na lokalitách Branka, Hošťka–Rozcestí, Mlýneček a Pleš.
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
MONITORING CHŘÁSTALA POLNÍHO (CREX CREX)
Z Á PA D N Í Č Á S T Š U M AV Y + Č E S K Ý L E S 2 010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
Obr. 1 Monitorované území západní Šumavy
108
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
L
O
I
C
K
Á
A
B
impact net or scoop net. When the birds were
marked with rings and their basic biometric
details (weight, beak, wing, tail, and tarsus),
they were released at the catching location.
Feather and saliva samples for the mitochondrial DNA analysis were taken from
birds in 4 cases at the Upper Pallatine Forrest
locations.
G
Summary
In 2010, the Corn Crake (Crex crex) monitoring took place at the western part
of Bohemian Forrest and Upper Pallatine
Forrest. The catching was carried out at night
time between approximately 10 PM and
2 AM. A calling male recording on tape or
MP3 player was used. When trying to attack
the recording, the males were caught into an
O
T
A
Obr. 2 Výsledky západní Šumava
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
109
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Monitoring the Corn Crake (Crex crex) at the western part of
the Bohemian For rest and Upper Pallatine For rest 2010
Z
N
Ě
MONITORING CHŘÁSTALA POLNÍHO (CREX CREX)
Z Á PA D N Í Č Á S T Š U M AV Y + Č E S K Ý L E S 2 010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Obr. 3 Výsledky Český les
110
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
Obr. 4 Výsledky celkem
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
111
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Monitoring the Corn Crake (Crex crex) at the western part of
the Bohemian For rest and Upper Pallatine For rest 2010
Z
N
Ě
MONITORING CHŘÁSTALA POLNÍHO (CREX CREX)
Z Á PA D N Í Č Á S T Š U M AV Y + Č E S K Ý L E S 2 010
JIH
1. kontrola
2. kontrola
SEVER
1. kontrola
2. kontrola
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Monitorovací body na území Českého lesa
112
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
V I E T N A M , B Ř E Z E N 2 010
V i et n a m , M a r c h 2 010
Z
Ing. Jiří Trávníček
O
L
O
G
I
C
K
domácích holubů a slepic. Z plazů ani jeden
druh, z obojživelníků také nic. Z velkých savců
zde vystavují dvě indické kozy, stádečko jelenů sambarů a slušnou kolekci malých šelem.
Odpoledne navštěvujeme českou restauraci
Hoa Vien, velmi podobnou plzeňské Spilce.
Nocujeme v Hanoji.
O
Á
B
O
T
A
N
I
6. března
Brzy ráno jedeme přeplněnou dálnicí na jih
do rezervace Cuc Phuong – lok. č. 1., kde se
domlouváme s německým zoologem z Drážďan Tilo Nadlerem na nedělní exkurzi
do záchranné stanice primátů. Dojíždíme
doprostřed N. P., ubytováváme se v nádherném pralese uprostřed vápencových skal. Při
A
C
K
Á
Z
A
H
4. března
Po téměř roční pauze opět do tropů!
Tentokrát to bude premiéra do severního
Vietnamu, země, kde žije neuvěřitelných
54 kmenů lidí: nejvíce je Kinhů (Vietnamců),
potom Hmongů, Tay a Dao.
Naší expedice se účastní Sláva Honsa, Vláďa
Šejna z Prahy, Zdeněk Bříza, Roman Krejčí –
všichni specialisté na plazy a bezobratlé a moje
maličkost. Vyrážíme s Aeroflotem přes Moskvu
do Hanoje. Cena letenky je krásných 18 000 Kč.
Týden před odletem se mi podařilo získat od
vietnamského velvyslance pana Ly Quoc Tuana
podpůrný dopis pro sběr vietnamských bezobratlých z přírody pro expoziční účely v naší
zoo. Nechali jsme vyrobit dvě prostorné transportní bedny, zabalili velké množství krabiček
na bezobratlé, lovecké věci, světla, knihy, léky…
V Hanoji na nás má čekat sympatický Plzeňák
Tomáš Tichý, akvarista a podnikatel ve Vietnamu a Martin Muzikant, jeho kamarád. Pokusí
se nám zajistit vývozní povolení na zvířata
a sehnat větší auto.
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Z
Zoolog Tilo Nádler v záchranné stanici primátů
Tilo Nadler, a zoologist, in the primate rescue station
L
5. března
V 8.00 přilétáme do Hanoje, kde na nás čeká
Tomáš Tichý. Po ubytování v hotelu „23 Le
Thanh Tong Hoa Kiem“ jedeme na jednání
s úředníky z místní agentury ochrany přírody
domluvit vývozní povolení na bezobratlé.
Po obědě spěcháme do místní Národní zoo, kde
domlouváme spolupráci se zástupcem ředitele
panem Dang Gia Tungem. Posléze prohlížíme
spíše lunapark než zoo. Mezi množstvím kolotočů se sem tam objevila klícka s opicemi (asi
6 druhů) nebo ptáky (asi 20 druhů) včetně
N
Ě
113
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
V I E T N A M , B Ř E Z E N 2 010
noční procházce fotíme velké množství bezobratlých, 3 druhy žab, 3 druhy hadů a malého
outloně. Na plakátu u vchodu do N. P. fotím zajímavou cibetku Chrotogale owstoni.
7. března
Dnes jedeme za Tilo Nadlerem do Záchranné
stanice primátů. Ve stanici mají 15 druhů vietnamských opic, celkem 150 zvířat. Stanice je profesionálně vedená, má asi 2 ha. Dvacet ošetřovatelů musí denně, mimo jiné, svázat 1 000 otepí
větví na krmení. Ke stanici přiléhají dva přírodní
výběhy (2 a 5 ha). V nich chovají tři druhy opic:
hulmany Delacourovy (Trachypithecus dela-
couri), gibony bělolící (Nomascus leucogenys)
a hantinské langury (Trachypithecus hantinhensis). K nejvzácnějším chovancům patří pár hulmanů bělohlavých (Trachypithecus p. poliocephalus) s mládětem z ostrova Cat Ba a v roce 2005
nově popsaný druh hlodavce Kha-Nyou –
Laonastes aenigmamus (nový druh, rod i čeleď)
z čeledi Diatomyidae = přechod mezi veverkami,
krysami a dikobrazy. Jedná se o jakousi živou fosílii, obývající modrou planetu již po 11 milionů let.
Váží okolo 400 gramů a vyskytuje se ve středním
Laosu.
V pralese v okolí záchranné stanice fotíme
drobné krevetky z rodu Caridina, několik druhů
žab: Kurixalus verrucosus, žlutou rosničku
Odorana cf. absita, velké ropuchy v bazénu –
Duttaphrynus melanostictus, pruhované skokany Odorana sp., drobné kulaté žabky
Microhyla heymonsi a malé žáby se zlatou hlavou Micryletta inornata. Chytáme tři kusy šnekožravých hádků Pareas cf. carinatus, z ještěrek
agamy Acanthosaura cf. lepidogaster a drobného scinka a gekona Gekko palmatus. Malý hádek
na stromě byl určen jako Lycodon laoensis.
Vláďa se Slávou vykopali 4 druhy sklípkanů:
sedm jedinců Selenocosmia kovariki, jednu
Haplopelma schmidti, dvě Yamia sp. a 9 jedinců
Haplopelma sp.
K nejvzácnějším primátům světa bezesporu patří
také hulman bělohlavý (Trachypithecus p.
poliocephalus). Záchranná stanice primátů v Cuc
Phuong
The White-headed Langur, without any doubt,
belongs to the rarest primates of the world
(Trachypithecus p. poliocephalus). The primate
rescue station in Cuc Phuong
8. března
Jedeme severovýchodně po silnici z Cuc
Phuongu přes Muong Khen do Moc Chau (lok.
č. 2.), kde budeme nocovat. 120 km jedeme
pět hodin. Večer a v noci přejíždíme 30 km
vzdálených hor Xuan Nha. Tyto hory obývá
kmen hrdých Hmongů, kteří se nikdy nenechali zotročit.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
V i et n a m , M a r c h 2 010
114
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
12. března – lok. č. 5
Přejíždíme asi 300 km východně do Ha
Giangu přes Lao Cai a Viet Quang. Cestou přejíž-
O
10. března
Cesta pokračuje z Tan Uyen do Sa Pa. Těchto
100 km jedeme tři hodiny po slušné silnici, venku
L
11. března
Lok. č. 4. – Sa Pa. Čeká nás cesta do hor
do průsmyku v nadmořské výšce 1 900 m. Přes
den je 5 °C a hustá mlha. Sbírám několik druhů
semen chladnomilných rostlin a větší množství
druhů ontofágů včetně páru chrobáků z rodu
Bolbelesmus. Nalézám past z bambusu na chytání ptáků, kterou nastražili domorodci
z kmene Hmong. Fotím ženy z dalšího zajímavého kmene Zuk, oblečené do červených šatů
a čepic. Odpoledne se přesouváme 20 km
do údolí směrem k městu Lao Cai. Lokalita leží
v 500 m n.m., oteplilo se na 20 °C. Chytáme jednoho 70 cm dlouhého hada z rodu Sinonatrix,
blíže neurčenou kudlanku a dospělou ropuchu
z rodu Bufo. Ve vysušené krajině jinak nevidíme nic. Spíme v Sa Pa.
O
9. března
V noci na hotelové zdi fotíme u pouliční lampy
odhadem 80 druhů nočních motýlů. Původní lesy
již v okolí nejsou, pouze nedaleko jezera u potoků.
Rozsáhlejší pralesy mají být v okolních horách
poblíž Sa Pa. Z Moc Chau do Son Lá je 3 hodiny
jízdy po horší silnici. Další destinace je 100 km
vzdálený Tan Uyen – lok. č. 3. Příroda je zcela zdevastovaná. Asi dvakrát zastavujeme na lov sklípkanů, Vláďa chytil pouze jeden exemplář z rodu
Selenocosmia, jinak vůbec nic. Jsme nuceni
v noci jezdit na půjčených motorkách, řidič našeho auta nás odmítá vozit, pracovní doba mu končí
v 17.00. Údajně je to zde protizákonné. U potůčku
7 km severozápadně od Tan Uyenu chytám slušnou kolekci ontofágních brouků a dvě žáby.
Průměrná teplota je zde 18 °C, nacházíme se
v nadmořské výšce 450 m.
O
Šnekožravý pralesní had Pareas cf. carinatus v pralese
NP Cuc Phuong
Snail-eating primeval forest snake Pareas cf. carinatus in the CUC Phuong National Park primeval forest
je 7 °C. Krajina je cestou zcela odlesněná. Kam se
místní nedostanou s motorovou pilou, to spálí.
Teprve ve výšce 1600 m n.m. se objevují zbytky primárních porostů. Dole v údolí fotíme dva
další druhy žab: Microhyla heymonsi
a Limnonectes sp. Dále hádka Fimbrios klossi,
velkou kudlanku, krevety Macrobrachium
rosenbergi a Tenodera cf. sinensis a štíra z rodu
Scorpiops. Odpoledne jdeme pěšky ze Sa Pa
do vesničky Cat – Cat a dál směrem k nejvyšší
hoře Vietnamu Phang Xi Pang. K večeru chytili
kluci v keřích tři polodospělé hady Trimeresurus
albolabris a nádhernou barevnou kudlanku
z rodu Creobother. Teplota přes den nevystoupila přes 10 °C, večer jsme naměřili pouhých 5 °C.
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
115
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
V I E T N A M , B Ř E Z E N 2 010
díme Rudou řeku. Krajina je i zde totálně zdevastovaná. Ha Giang leží přímo poblíž čínské hranice a sousedí s provincií Yunnan. Asi po pěti hodinách pohodlné jízdy vjíždíme do provincie Ha
Giang a jako proutkem mávnutí se objevuje krásná příroda s rozsáhlými původními porosty. Řeky
jsou zde konečně krásně čisté, ve vzduchu létá
plno motýlů. Jednoduše balzám na duši. Fotíme
zde gekona a ještěrku Takydromus sexlineatus.
Chytáme dospělého sklípkana Haplopelma schmidti. Večer se ubytováváme v Ha Giang. Poprvé
zkoušíme v noci chytat hmyz na světelnou past.
13. března
Ráno pokračujeme 16 km jižně od Ha Giang,
procházíme slušným biotopem, domorodou ves-
nicí, kde fotím domorodce, kteří neumějí ani slovo
vietnamsky. Chytáme tři druhy ryb, dva druhy krevetek a drobné bezobratlé. Dokumentuji ohromné
bambusové kolo, čerpající vodu do rýžovišť.
Pozorujeme dva druhy žab a dospělou zelenou
kudlanku. V noci na světelnou past přilétá asi 50
druhů nočních motýlů a brouků. Ostatního hmyzu
přilétá minimum. Roman chytá dva kusy slepáků
Typhlops bramius, barevné nosaté cikády, mravenčí kudlanky, gekony Hemidactylus cf. frenatus a větší Gekko palmatus.
14. března
Z Ha Giangu jedeme na východ přes město
Bao Lac podél čínské hranice. I přes extrémní
sucho chytáme u silnice žabožravého hada
Až při pohledu na upracované, leč stále usměvavé ženy v rýžovišti si uvědomujeme, jak je neskutečně pracné
vypěstovat a sklidit rýži
Only when we see the hard-handed but always smiling women in the rice field, we realize how incredibly
hard it is to grow and harvest rice
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
V i et n a m , M a r c h 2 010
116
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
a polodospělou samici sklípkana Haplopelma
schmidti. Příroda je vcelku zachovalá, nacházíme se v nadmořské výšce 230 m, teplota je 24 °C.
Jsme v provincii Cao Bang, většinou zde žijí lidé
z kmene Hmong. Večer přejíždíme do města
Nguyen Binh, až sem byla vcelku slušná asfaltka.
Celých dnešních 160 km bylo serpentinami
v horách. Relativně velké procento porostů je
původních. Domorodci, žijící v této krajině se
nazývají Red Dzao – což přeloženo doslova znamená „barevný ručník na plešaté hlavě“.
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
T
A
I
C
K
Á
Jediné setkání s nejhezčím hadem oblasti
(Euprepiophis mandarinus) byl tento ubitý
jedinec v horách poblíž NP Sa Pa
The only encounter with the most beautiful
snake of the region (Euprepiophis mandarinus)
was this beaten specimen in the mountains near
the Sa Pa National Park
N
Z
H
R
antigua, robustní Hylarana cf. guentheri, scinka
Sphenomorphus cf. maculatus a agamu Calotes
emma s dlouhým ocasem a růžky nad očima.
A
A
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
17. března
Dnes se plavíme lodí po jezeře v N. P. Ba-Bé.
Za celý den v pěkných primárních porostech
pozorujeme jen několik volavek a ledňáčků,
savce žádné. V noci fotí kluci v pralese jedovatého, asi jeden metr velkého, zmijovitého
hada Protobothrops mucrosquamatus a mládě užovkovitého hádka Lycodon cf. ruhstrati.
Při večerním svícení nepřiletěl na plachtu
téměř žádný noční hmyz. Zřejmě je to způsobené šestiměsíčním suchem v celé oblasti.
D
16. března – lok. č. 5
Ba-Bé. Přímo v N. P. při noční procházce pralesem kluci fotí asi 120 cm velkého hada Bungarus
fasciatus a agamu Draco maculatus. Chytáme tři
druhy barevných cikád a zajímavé skalní šváby.
Konečně sprchlo. Vláďa Šejna chytá zeleného
hádka Cyclophiops multicinctus. V noci chytám
velkou užovku Orthriophis moellendorffi. Tento
hadí skvost vykopali kluci ze skály až ve tři hodiny
ráno. Z ještěrů chytáme mladou agamu
Acanthosaura sp. Z bezobratlých sbíráme čtyři
druhy švábů, velké zelené kudlanky s širokým štítem, z žab barevnému dřevu podobnou Microhyla
pulchra, dále elegantní, světle hnědou Hylarana
O
15. března
Sláva chytá u silnice drobného hádka
Lycodon subcinctus a Ramphotyphlops bramius. 10 km před městem Nguyen Binh pozorujeme štíhlého, asi 1 m dlouhého barevného hada
Dendrelaphis pictus, hojného po celé Indočíně.
Z žab zde fotíme Hylarana maosonensis.
Odpoledne jedeme 4 hodiny neuvěřitelným
množstvím serpentin 80 km z Nguyen Binh
do N. P. Ba-Bé. 220 m n.m., 23 °C.
N
Ě
117
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
V I E T N A M , B Ř E Z E N 2 010
Ě
V i et n a m , M a r c h 2 010
Překrásná, asi 2 m velká užovka Orthriophis
moellendorffi se šťastným lovcem Zdenkem Břízou
The gorgeous approximately 2 m long Ratsnake
(Orthriophis moellendorffi) with the happy
trapper, Zdenek Briza
18. března
Dnes přejíždíme do 300 km vzdáleného
Tam Dao – lok. č. 6, horské oblasti severně od
Hanoje. Cestu zvládáme za šest hodin. Tam
Dao leží v nadmořské výšce 600 m. Vítá nás
chladné a vlhké počasí. Při večerní procházce
místními lesy zjišťuji, že známá lokalita endemických mloků Paramesotriton deloustali je
zničená. Potok je vyschlý, voda z něj stažená
trubkami do nádrže na pitnou vodu pro
město. Chytáme větší, hrbolkaté a tečkované
žáby Hylarana cf. maosonensis a skokany
rodu Odorrana.
20. března
Dopoledne krmíme zvířata a přejíždíme
do hor Yen-Tu. Cestou pozorujeme dva druhy
žab – zeleno-hnědé Kurixalus verrucosus
a Hylarana cf. maosonensis, ohromnou noční
můru Actia selene, dále ještěrku Tropidophorus cf. microlepis.
Cestou zpět do Hanoje se zastavujeme
ve Vietnam Bear Rescue Centre, záchranném
centru medvědů himálajských a malajských. Je
to profesionálně vedené zařízení, kde mají
v současnosti 29 kusů medvědů obou druhů.
Cestou do Yen Tu obědváme v restauraci, zde
fotíme asi deset dospělých želv kožnatek čínských, připravených na polévku a 7 kg těžkou
a 4 m dlouhou kobru královskou naloženou
v lihu. Chudáci zvířata. Za dvě hodiny dojíždíme do hor Yen Tu. Zde na trhu obdivujeme hlodounům podobné hlodavce Rhizomys pruinosus – bambusové krysy vážící přibližně 1 kg
a želvu Cuora mouhotii – vše samozřejmě určené k jídlu. Lanovkou vyjíždíme do primárních
pralesů, kde plánujeme nafotit jedny z nejvzácnějších ještěrů Indočíny krokodýlovce čínské
(Schinisaurus crocodilurus). Bohužel jsme ani
v šesti lidech neviděli jediný exemplář.
Zklamaní vyjíždíme lanovkou do hor prohlédnout si budhistické pagody. Pod lanovkou
v potůčku chytáme divoké rájovce Macropodus
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
19. března
Celý den trávíme v pralesích Tam Dao. Kluci
chytají sklípkany – Haplopelma schmidti,
Selenocosmia kovariki, dále velké množství
brouků různých čeledí a scinka z rodu
Trophydophorus. Noc trávíme v Tam Dao.
Je 16 °C.
118
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
N
I
C
K
Á
Z
A
H
23. března
Dnes se domlouváme s Peterem Levelinkem
na pozorování a focení langurů v přírodě. Přes
den jedeme prozkoumávat ostrovy v okolí Cat Ba
(mimo mořský N. P.). Na jednom z ostrůvků fotíme skupinu makaků rhesus Macaca mulatta.
Večer nám Peter Levelink zorganizoval noční
prohlídku pralesů Národního parku Cat Ba.
Fotíme asi pět druhů žab, mládě hnědého hada
a větší množství druhů bezobratlých.
A
21. března
Ráno jedeme lodí na ostrov Cat Ba.
Telefonicky domlouvám s holandským zoologem Peterem Levelinkem návštěvu rezervace
Cat Ba s endemickými langury. Musí poslat strážce, aby je ještě dnes v NP našel a zjistil, ve které
jeskyni spí. Cestou zastavujeme na moři na plovoucí vesnici, kde fotíme různé druhy předražených ryb a bezobratlých určených ke konzumaci.
V Cat Ba fotím u restaurace obrovského ostrorepa, v lihu naložené medvědí tlapy, luskouny,
mořské koníky, spousty hadů a ještěrů.
Odporná, zbytečná asijská brutalita. Nej-
hojnějšími dravci ostrova jsou luňáci, nejčastěji pěstovanou plodinou je podzemnice olejná.
Polovinu ostrova zabírá národní park, zřízený
na ochranu posledních šedesáti kusů endemických hulmanů bělohlavých (Trachypithecus
p. poliocephalus). Vláďa Šejna chytá endemického gekona Goniurosaurus catbaensis,
popsaného v roce 2008. Hojní jsou zde drobnější gekoni Gekko palmatus. Z bezobratlých
pozorujeme početné dravé stonožky Scolopendra sp., sklípkany rodu Haplopelma
a Yamia. Večer na skalách chytám překrásnou
žlutočervenou užovku Dinodon meridionale.
O
opercularis. Večer přejíždíme do Ha Long Bay.
Před restauracemi fotím v akváriích nejrůznější
druhy ryb, mořských krabů a bezobratlých.
Nejzajímavější jsou kudlankám podobní strašci
kudlankovití, kteří dokáží rozbít krunýř i velkým krabům.
R
D
A
M
Ě
S
A
P
L
Z
25. března
Vracíme se zpět do Hanoje a pokoušíme
se vyřídit vývozní povolení, proforma fakturu, veterinární potvrzení a přepravní společnost na bezobratlé, které jsme nachytali.
T
Tragédií téměř celé jihovýchodní Asie je vybíjení
divokých zvířat za účelem konzumace. Na fotografii
z NP Cat Ba jsou luskouni Manis pentadactyla
The tragedy of almost entire Southeast Asia is
slaughtering wild animals for the purpose of
consumption. The photo is showing Pangolins
(Manis pentadactyla) in the Cat Ba National Park
A
24. března
Celý den trávíme jízdou po mořské části
N. P. Pozorujeme šest dospělých a tři mláďata
hulmanů bělohlavých. Nejmenší mládě je asi
šest týdnů staré, ještě celé krásně zlaté. Noc
trávíme v Cat Ba.
N
Ě
119
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
V I E T N A M , B Ř E Z E N 2 010
Na tržištích fotím neuvěřitelné množství různých druhů živých ryb, bezobratlých, žab,
želv. Vše je samozřejmě určené k jídlu.
26. března
Opět celý den zařizujeme vývozní povolení.
K večeru navštěvujeme budhistický chrám ze
14. století, zasvěcený národnímu hrdinovi Trang
Hung Daovi. Ve vitríně zde vystavují preparát
unikátní kožnaté želvy Rafetus swinhoei – „Ho
Guom“, která se stala legendou Vietnamců. Měří
210 cm, krunýř má široký 120 cm a váží 250 kg.
Večer navštěvujeme český klub v Hanoji, kde
jsem mile překvapen tím, kolik Vietnamců miluje českou zemi. Recitují české básně, zpívají
české písně… Vietnamci jsou prostě skvělí.
27. března
Dopoledne jedeme na předměstí Hanoje
s Bobem a domlouváme dovoz bonsaj misek
a bonsají do Zoo Plzeň. Bonsaje se zde dají koupit od 10 do 6 000 USD. Zastavujeme se také
ve výrobně všech možných druhů keramiky, od
misek, talířů, kruhů, přes budhy všech velikostí
až po nádherné, typicky čínské a japonské malované vázy. Zboží zde stojí od 5 do 2 100 Kč za
největší vázy a mísy. Cestou zpět do centra
Hanoje fotíme unikátní stavbu – kovový most přes
Rudou řeku, projektovaný slavným G. Eiffelem.
Večer před odletem domů konečně získáváme
potřebné permity na vývoz nachytaných bezobratlých z Vietnamu do Čech. Na závěr bych chtěl
poděkovat Martinu Muzikantovi z Ministerstva
školství, Tomáši Tichému, podnikateli a Babovi
z Hanoje za provázení Vietnamem a vyřízení
všech vývozních formalit.
Summary
Back to the tropic after almost a year-long
break! This time, it will be our Vietnam premiere. Our expedition will be attended by Slava
Honsa, Vlada Sejna from Prague, Zdenek
Briza, and Roman Krejci – all of them being
reptile and invertebrates experts and authors.
A week before our departure, I managed to
obtain a letter from Mr. Ly Quoc Tuan,
a Vietnamese Ambassador, supporting the collection of Vietnamese wildlife invertebrates
for the exhibit purposes of our ZOO.
From the second day of our expedition, we
had been visiting national parks, rescue centers, and other locations that are of naturalists’ interest. We mainly seeked and photographed cold-blooded creatures at their locations of occurrence during the expedition.
Thanks to the obtained permit, we brought
a few invertebrate specimen to the Czech
Republic.
Kožnatka Rafetus swinhoei – „Ho Guom“ se stala
vietnamskou legendou. Tento jedinec vážil 250 kg a
měřil 210 cm. Údajně poslední živý jedinec této
želvy ještě žije v centrálním hanojském jezeře
Softshell Turtle (Rafetus swinhoei) – “Ho Guom” has
become a Vietnamese legend. This specimen was
250kg and 210cm long. Allegedly, the last living specimen of this turtle still lives in the central Hanoi lake
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
V i et n a m , M a r c h 2 010
120
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
E X P E D I C E J I Ž N Í T H AJ S KO 2 010
E x p e d i t i o n S o u t h e r n T h a i l a n d 2 010
Z
Jan Konáš
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
nakonec v pořádku dopravuje na ostrov
Tarutao, který je celý prohlášen národním
parkem. Ostrov je od severu k jihu dlouhý 26,
5 km a od západu k východu 11 km široký.
Terén je většinou hornatý, nejvyšší bod je
708 m n. m. Ostrov je celý porostlý zachovalým primárním lesem.
Ubytováváme se v prostorném bungalovu
na západním pobřeží, poblíž přístavu a kousek
od stanice rangerů. Všude jsou značeny
evakuační cesty v případě ohrožení tsunami.
Z toho usuzujeme, že zde vlna tsunami
o vánočních svátcích v roce 2004 udělala pěknou paseku.
Po zabydlení vyrážíme na průzkum okolí.
Je to už za tmy. Nacházíme druh velikého strašníka a zajímavé druhy zemních krabů. Na skalách lovíme gekony Cyrtodactylus intermedius. Všude jsou hojné parosničky nádherné Kaloula pulchra.
Brzy ráno jdu s Jirkou pozorovat ptáky
a máme štěstí na krásný pár zoborožců
Anthracoceros albirostris. Kluci pak nacházejí drobnou zelenou agamku Bronchocela
cristatella velkého brouka nosorožíka rodu
Chalcosoma. Všechna nachytaná zvířata fotíme za denního světla a pouštíme je v místě
nálezu zpátky do přírody.
Snídáme v jídelně rangerů, kde nám připravují po dobu našeho pobytu jídlo. Je ještě
před turistickou sezónou, a tak je tu sortiment
omezen. Jídelníček je sice bohatý, ale jsou nám
z něj schopni udělat pouze tři druhy jídel.
Společníky u stolování nám dělají členové
tlupy makaků jávských, kteří přišli po ránu
z pralesa a celkem najisto se usadili poblíž
O
A opět se naše zraky upnuly k jihovýchodní
Asii. Po naší minulé cestě po národních parcích
Malajsie jsme se tentokrát rozhodli pro sousední zemi, Thajsko. Pro jeho rozlehlost a velké
množství národních parků, jsme zvolili pouze
thajský jih. Po několika týdnech teoretické přípravy jsme byli připraveni vyrazit. Expediční
tým se skládal z těchto členů: Jirka Trávníček,
Zdeněk Bříza, Roman Krejčí, Ondra Trávníček
a moje maličkost.
Naše cesta začala 17. října 2010 na ruzyňském letišti. Airbus letecké společnosti
„Emirates“ nás s přestupem v Dubaii dopravil
na letiště v hlavním městě Thajského království, Bangkoku. Je 18. října, jedna hodina odpoledne místního času.
Pronajmutí domluveného vozu se odehrálo
přímo na letišti. Vyšli jsme z klimatizované
letištní haly a hned na nás dýchlo těžké, teplé,
vlhké klima tropické oblasti, které po chvilce
Evropanovi způsobuje přilepení trika, či košile
k tělu. Na parkovišti před halou na nás čekal
osmimístný mikrobusek asijské provenience,
kterým se my a naše bagáž bude přemisťovat
po dobu naší expediční cesty.
Vyrazili jsme okamžitě z Bangkoku směrem
na jih, nechceme ztratit ani hodinu zbytečně.
Dvorní řidič Zdenál si chvilku zvyká na jízdu
vlevo, ale jeho řidičské zkušenosti jsou bohaté
a britský způsob řízení mu po chvilkovém zorientování se, nedělá problémy. Jede nepřetržitě až
do setmění, stavíme až ve městě Chumphon,
které je na půl cesty na jih, a tam přespíme.
Druhý den vyrážíme po dálnici dál na jih.
Zastavujeme až v přístavu Satun, kde se naloďujeme na nepříliš důvěryhodný člun, jež nás
N
Ě
121
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
E X P E D I C E J I Ž N Í T H AJ S KO 2 010
s vidinou nějaké mlsky. Někteří vybírají odpadkové koše v okolí, ti odvážnější nebo drzejší se
pomalu přibližují až sedí na vedlejším stole.
Čekají na chvilku nepozornosti nás strávníků
a snaží se uzmout sousto s talíře. My jsme však
naše jídlo uhájili a tak se dominantní samec
musel spokojit jen s nedopitou plechovkou koka
koly, kterou v rychlosti zcizil ze stolu a v bezpečné vzdálenosti od nás ji labužnicky dopil.
Domluvili jsme od správců parku auto, a to
nás odváží po jedné ze dvou silnic, které
na Tarutau jsou asi šest kilometrů jižněji.
Pobřeží zde, včetně pláží, vypadá jako obrovská skládka. Kam oko pohlédne, samé odpadky. Odkud mají původ? Všude na nich nacházíme napsáno made in Malaysia. Má se to tak.
Malajské lodě naloží odpadky, odplují na širé
moře a tam je vyhodí. Něco jde ke dnu, ale pet
lahve, různé plastové obaly, kusy polystyrénu
apod. moře vyplaví trochu severněji na thajském pobřeží. A tak pracovníci parku rok co
rok před sezónou hloubí na plážích v sněhově
bílém korálovém písku veliké jámy, hroby pro
odpadky, tam všechno to svinstvo nahází
a zahrabou. Opalující se turista pak obdivuje
krásnou pláž a neví na čem leží. To že jsme zde
byli v době krátce před zahájením sezóny nám
umožnilo vidět tuto horečnou úklidovou činnost. Nevýhodou bylo, že moře ještě bylo
neklidné a zkalené, a tak bohatství korálových
útesů nebylo možno pozorovat. Tarutao je
totiž vyhlášen i jako mořský národní park. Ale
šnorchlovat se prostě nedalo.
Cestu nazpátek do kempu jsme absolvovali
pěšky, po cestě, kterou jsme sem přijeli. Brzy
jsme na silnici narazili na vyhřívajícího se
hada Oligodon inornatus. Chytáme a fotíme
hojné dráčky Draco taeniopterus a gekony
Hamidactylus cf. garnotii. Je pěkně horké
odpoledne, a tak když narážíme na řeku, která
křižuje silnici, vítáme ochlazení a jdeme asi kilometr tokem proti proudu, v příjemném stínu,
který vytváří příkrov několik pralesních pater.
Do kempu dorážíme vpodvečer.
Ráno fotíme včera chyceného gekona
Cnemaspis sp. A opět na cestu. Tentokrát jedeme
přes vnitrozemí na východní pobřeží asi do poloviny délky ostrova. Na konci asi dvě stě metrů
dlouhého mola, u velikého skalního útvaru, tyčícího se z moře, zde kotví dělový člun thajské
armády. Posádka člunu nic nenamítá, když se
motáme kolem a zvědavě člun okukujem, klidně
můžeme i fotit. S úsměvem vzpomínám na přísné
dodržování vojenského tajemství za dob mého
vojákování v ČSLA. Jdeme dál podél pobřeží přes
pěkné mangrovové porosty hlouběji do pralesa.
Ještě v 70. letech minulého století zde byla trestnice pro piráty. Dnes už jsou stavby rozpadlé
nebo shnilé až na pár nízkých kobek, které sloužily jako samotky. Dnes v nich sídlí netopýři.
Nacházíme velké štíry rodu Heterometrus a další
dva druhy, menší druh sklípkana rodu Yamia,
krásnou bičovku Ahaetulla mycterizans a scinky Eutropis (Mabuya) multifasciata. Odpoledne pro nás opět přijíždí místní náklaďáček
a bere nás zpátky do kempu.
Ráno Jirka fotí velkého jedince varana pravděpodobně Varanus nebulosus, který se procházel po pláži a pak ukázal, jak umí plavat
ve velkých vlnách v moři.
Dopoledne se naloďujeme na třemi motory
Honda osazený rychločlun. Plavba, která na
ostrov trvala přes dvě hodiny, je nyní zkrácena
na dvacet minut. Byl to „pěknej fofr“.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
E x p e d i t i o n S o u t h e r n T h a i l a n d 2 010
122
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
jsme, krom místních, byli v podstatě sami.
Na jednu z dívčích škol, která do NP zavítala
udělal velký dojem student Ondra Trávníček.
Když ho muslimské dívky viděli, na úplném
jihu Thajska žije převážně muslimské obyvatelstvo, každá se s ním chtěla vyfotografovat.
Za chvíli byl Ondra uprostřed chumlu děvčat
a vévodil mu jako Emir Paša. Kam se poděla
zdrženlivost muslimsky vychovaných dívek?
Je to tu skutečně na plazy bohaté. Jak
na denních, tak na nočních výpravách pozorujeme, chytáme a fotíme hojné dráčky Draco
taeniopterus, velké Draco blanfordii a nádherné Draco abbreviatus, kterého přezdíváme na Avatar, podle podobných ze známého
O
Ze Satunu vyjíždíme do NP Thaleban, který
se nachází v těsné blízkosti malajských hranic.
Kemp se nachází na břehu jezera porostlého
lotosy. V mělčinách zde žije přírodní forma labyrintní rybky bojovnice Betta sp. Rovnou před
naším bugalovem chytáme veterána velkého
druhu dráčka Draco blanfordii a při letmé procházce po okolí se to všude hemží ještěry. Tak
tady to bude zajisté zajímavé.
Pozorujeme mladého varana Varanus nebulosus, který se sluní na větvi stromu a ze své příjemné nečinnosti se nedá vyrušit, je zvyklý
na přítomnost člověka. Ono, zde v Thalebanu je
mnohem větší frekvence lidí. Je tu poměrně
dost návštěvníků. Ne tak, jako na Tarutau, kde
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Detail hlavy dráčka Draco blanfordii
Draco blanfordii dragon head detail
Z
N
Ě
123
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
E X P E D I C E J I Ž N Í T H AJ S KO 2 010
Rozpětí křídel dráčka Draco abbreviatus
Draco abbreviatus dragon wing span
3D animovaného filmu toho jména. Všude
šmejdí agamky Bronchocela sp. a scinkové
Eutropis (Mabuya) multifasciata. Hojný je tu
i větší a pěkný druh agamy Calotes emma
a jeho příbuzný Calotes versicolor. Obrovským zážitkem bylo střetnutí s přes dva metry
dlouhým, krásně černožlutě zbarveným
hadem se zadními jedovými zuby, bojgou
Boiga dendrophila, při noční výpravě. Když
jsem se jí do sytosti nafotil, udělal jsem pokus.
Znaje pravidlo, že hadi vnímají otřesy, začal
jsem skákat a dupat vedle ní. Čekal jsem, že
zbystří a buď zaujme obrannou pozici, pro
pěkné foto, nebo, že zrychlí a bude se snažit
uniknout. Nestalo se ani jedno, ani druhé.
Neměnným, rozvážným tempem přetáhla přes
cestu a pomalu zmizela v podrostu.
Na druhý den jsme podnikli poměrně
vyčerpávající trek do nitra pralesa s místním
průvodcem, přes zdejší hory a doly. Zvláště
poslední asi dva kilometry řečištěm, přes
kameny různých velikostí, byly, alespoň pro
mne, na hranici smrti. Po nutné restauraci
duše a těla jsem si ale musel přiznat, stálo to
za to!
Konstatovali jsme, že v této oblasti je velké
množství zemních pijavek. Jejich hemžení je
vidět pouhým okem, což jsme třeba v Malajsii
nezaznamenali. Když se člověk v pralese zastaví, okamžitě se k němu pijavky ze všech stran
slézají. Obvykle nic zásadního nezpůsobí, proniknou i přes ponožku ke kůži, přisají se a když
se napijí, sami se pustí. Člověk to ani nevnímá,
nic nebolí ani nepálí, jen rána delší dobu krvácí
když se parazit „pustí“. Rána se pak zacelí
a postupně se odhojí. Všichni jsme měli tuto
zkušenost, až na Jirku, rány po pijavkách se mu
nepříjemně zanítily. Pomohly obklady z drceným dřevěným uhlím a desinfekce ran. Co pijavky částečně odpuzuje, je namazání nohou
šamponem, dokud šampon působí, pijavky se
nepřisají. Bohužel, po dvou, třech hodinách, se
šampon zředí potem, vsákne se do bot a přestává působit.
Další naší zastávkou byl NP Khao Sok. Park
se nachází v centru jižního Thajska. Ubytovali
jsme se ve dvou bungalovech, stavěných tradiční místní technikou. Dřevěná stavba na kůlech,
střecha z palmových listů. Lůžka uvnitř jsou
opatřena moskytiérami. Zatímco Jirka s Ondrou
jsou ve svém bungalovu sami. U nás jsou našimi
spolubydlícími tisíce mravenců a jeden středně
velký hlodavec, kterého jsme slyšeli a občas
viděli se mihnout. Bungalovy stojí úplně
na konci kempu, poměrně daleko od ostatních
a pár metrů od řeky. Jsme tu sami a je tu klid.
Prostě idylka.
Kluci chytají na této expedici prvního gekona obrovského Gekko gecko. Ještěr nám trpělivě pózuje a my fotíme. Dalším úlovkem je
samice drobného hnědožlutého hada rodu
Calamaria.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
E x p e d i t i o n S o u t h e r n T h a i l a n d 2 010
124
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
až k ocasu. Máme štěstí i na další druh gekona
Ptychozoon lionotum. Tento gekon má břišní
lem a mezi prsty roztažitelné blány, které mu
umožňují plachtění. Klouzavý let není samozřejmě tak dokonalý jako u dráčků, ale umožňuje tomuto gekonovi překonat kratší vzdálenosti, třeba z větve na větev.
Na slony jsme nenarazili, i když Jirka cestou několikrát poznamenal, že cítí jejich
pach. Nakonec jsme sešli přímo k řece, která
v těchto místech tvořila ohyb, ve kterém se
vytvořila tůň. Výborné místo na vykoupání
a tak jsme toho využili. Možná, soudě, podle
některých stop, tohoto místa ke koupeli využívali i sloni. Příjemně osvěženi jsme vyrazili na zpáteční cestu.
Večer, na skalách na hranici parku, lovíme
noční gekony Cyrtodactylus cf. pulchellus. Při
průchodu terénem ke skalám, zavadili ve tmě
někteří z nás o větve stromů. Za chvilku tito
nešťastníci ucítili po celém těle nepříjemné štípání. To mravenci ševci, kteří si dělají hnízda
lepením listů na větvích stromů, se nám dostali na kůži. Je třeba oblečení vytřepat, Naštěstí
svědění po chvilce ustává.
O
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Druh agamy Acanthosaura armata
Acanthosaura armata
L
Z
Vydáváme se do centra pralesa místního
parku. Cesty jsou schůdné a dobře ošetřované. Je
vidět, že tento park je turisty hodně navštěvován.
Přesto je zde příroda fascinující. Hned na kraji
vstupu do pralesa na mýtině sledujeme množství
dráčků Draco taeniopterus a Draco blanfordii.
Dráčci létaví mají mezi předníma a zadníma nohama široké plochy kůže, vyztužené několika dlouhými žebry. Těmito „křídly“ neumí dráčci mávat
a slouží pouze k plachtění. Roztáhne-li dráček tyto
plochy, může klouzavým letem sletět ze stromu
na strom, do podrostu, či na zem do vzdálenosti
i několik desítek metrů. Ocas slouží jako kormidlo. Dráčci v letu dokáží ostře změnit směr a zmizet
tak útočníkovi z očí. Vyfotit, alespoň nedokonale
dráčka v letu je věcí obrovské náhody.
Cesta dále pokračuje primárním lesem asi
po dvou kilometrech se rozděluje. Jedna trasa
vede po visutém mostu přes řeku, druhá pak
pokračuje dál podél řeky. V tomto směru je
na stromě přibitá značka se symbolem slona
a nápisem „Beware Wild Elephants!“ – Pozor divocí sloni. A tak je jasné, jakou trasu volíme.
Pokračujeme dál podél řeky. Při cestě, v lemujícím
svahu narážíme na noru sklípkana. Roman vyndává nádobíčko, lopatku, krabičku, pinzetu a pouští se do práce. My celý postup dokumentujeme.
Roman dobývá pavouka opatrně, aby neztratil
směr nory, a aby sklípkanovi neublížil. Na vojně
byl velitelem tanku, tak má zkušenost, jak s malou
polní lopatkou udělat tankový okop a práce mu
jde tedy dobře od ruky. Nakonec je úspěšný.
Na konci „sklípku“ sedí krásný, velký jedinec sklípkana Haplopelma lividum, zbarvený do modra.
Dalším úlovkem je bizarní druh agamy
Acanthosaura armata, s růžky nad očima
a s ostnitým hřebenem, táhnoucím středem zad
N
Ě
125
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
E X P E D I C E J I Ž N Í T H AJ S KO 2 010
A opět se přesouváme. Jedeme dál na sever
do přístavního města Ranong. Auto zanecháváme v přístavu a naloďujeme se na cestovní
a zásobovací loď, která krom cestujících veze
několik betonových skruží, spoustu dalšího
materiálu a proviantu. Plujeme podél barmské
hranice. Myanmar čili Burma je severně od
naší lodi a tak blízko, že vidíme města a vesnice rozkládající se na pobřeží. Cílem naší
cesty je ostrov Phayam. Tento ostrov je jedním
z mnoha ostrovů v této oblasti, roztroušených
podél thajského a burmského pobřeží v Andamanském moři.
Po příjezdu na ostrov jsme si pronajali
maloobsahové motocykly, na kterých jsme se
přesunuli napříč ostrovem, na západní pobřeží. Zde jsme se ubytovali v kempu „Coconut
Beach“, který se nacházel uprostřed asi dvoukilometrové pláže. Ostrov je poměrně hustě
obydlen a slouží jako letovisko. Příroda je zde
poměrně zdevastovaná, až na malé zbytky
původního porostu. Doufali jsme, že snad zde
bude možné pozorovat podmořský život, ale
nebylo nám přáno. I zde byly vlny velké
a moře zkalené. A tak jsme čas zde strávený
věnovali průzkumu pevniny. Našli jsme čerstvě uhynulou bojgu Boiga cynodon, kterou
jsme nafotili. Byl už večer a fotili jsme bleskem. Nechali jsme bojgu ležet před naší chatkou, s tím, že ji nafotíme ještě druhý den za
denního světla. Jenže ráno jsme zjistili, že si
kadáver z poloviny zatáhl do své díry krab
a jistě kus již užral, a tak jsme tedy nechali tělo
bojgy, ať ještě poslouží v potravním řetězci.
Při našem průzkumu ostrova chytl Jirka se
Zdendou odrostlé mládě varana, který měl
vyhojené rány na zádech a srůsty poškoze-
Jedovatý had Rhabdhophis nigrocinctus
Rhabdhophis nigrocinctus
ných obratlů. Buď se pustil do křížku se psem,
nebo narazil na člověka s holí. V každém případě útok přežil a nyní působil vitálně. Ve starém sadu, kde byly odumřelé stromy, jsme nalézali pod trouchnivou kůrou zajímavý druh gekona, který se nám však nepodařil určit. Tam jsme
také viděli velikou stonohu Scolopendra sp.,
které do třiceti centimetrů chybělo jen pár milimetrů. Byla velmi rychlá a jistě i dost jedovatá.
Na pláži jsme viděli po bílém písku pobíhat
agamku Bronchocela cristatella, která v největším vedru opustila bezpečí pobřežního porostu a dala se v šanc na otevřeném prostoru.
Naštěstí pro ni jsme ji spatřili dříve, než nějaký
predátor, nafotili ji a pustili do křovin. Večer
chytá Ondra svého prvního gekona obrovského
v životě, čímž jakoby vykonal zkoušku dospělosti. Ten chycený samec byl opravdu chlapák.
Pobyt na Phayamu je spíše, než pro náš
zájem, určen pro trávení dovolené, dle představ
normálního Evropana. Například partě mladých Rakušanů se způsob trávení volna ve stínu
restaurace u piva, s občasným vykoupáním
v moři, očividně líbil. Ale nás to táhlo dál.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
E x p e d i t i o n S o u t h e r n T h a i l a n d 2 010
126
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Podivné budhistické obětiště v pralese
A strange Buddhist sacrificial place in the
primeval forest
zdánlivých nesmyslů, nedopité i dopité plechovky či láhve od limonád, různé hračky,
figurky a další a další drobné věci. Prostě
barevný mišmaš, který byste uprostřed pralesa nečekali. Chvíli nám to vrtá hlavou, ale pak
si řekneme: „Inu jiný kraj, jiný mrav.“ a pokračujeme v cestě.
Spíme v chatce u vchodu do parku, ale
celou noc nám nedají spát mručící buddhističtí mniši a jejich gong z nedalekého kláštera.
Modlitební rituál vydrželi provádět celou noc.
Naše další zastávka jsou vodopády Pala-u,
jižní část jednoho z největších parků Thajska,
NP Kaeng Krachan. Ubytujeme se v kempu
nedaleko vstupu do parku. Jsme tu sami
a bungalov je luxusní. Po zabydlení vyrážíme
k vodopádům. V řece je ohromné množství
ryb, nějaký druh parmy. Jirka zkouší lovit
do podběráku. Zdá se, že to bude jednoduché, stačí jen podebrat v prostředku hejna
ryb. Jenže to není tak snadné, parmy jsou
ostražité a hbitě unikají z nebezpečí. Po několika pokusech na různých místech je Jirka
úspěšný a daří se mu jednu parmu ulovit.
Mohu tedy úspěšného rybáře s jeho úlovkem
zvěčnit ve fotografii. Nacházíme hezký menší
druh svinule, s černobíle pruhovaným hřbetem a červeným bříškem, několik štírů a zajímavé hnědé kudlanky.
Večer obcházíme s baterkami náš bungalov
i prázdné bungalovy kolem. Všude je množství
gekonů obrovských, kterým zdejší říkají
„Toko“, podle zvuku který vydávají a který připomíná štěkání. Jen na našem obydlí jsme
napočítali třináct dospělých kusů, v předním
štítě střechy samec, v zadním také jeden,
po celém obvodu pak jejich samičí harém.
O
Jsme opět na pevnině a pokračujeme k severu. Dojíždíme do menšího NP Huai Yang. Jsou to
vlastně vodopády a několik málo kilometrů
okolí, nutno však říci, že zachovalého primárního lesa. Nacházíme tu hezkého zeleného, jedovatého hada Rhabdhophis nigrocinctus, gekony Phyllodactylus siamensis a Cyrtodactylus
oldhamii. Z bezobratlých živočichů, které pozorujeme, jsou zajímaví bičovci rodu Uropygi a tři
druhy barevných ploštic. Při výstupu k vodopádům nás překvapuje, když uprostřed pralesa se
před námi zjevuje jakési improvizované buddhistické obětiště. Celé je to velice barevné, vévodí tomu stolek s jakýmsi modelem chrámu
ověnčený barevnými stuhami a textilními
věnci. Po stranách stojí tři dámské figuríny
v životní velikosti, jaké známe u nás z obchodů
s textilem. Jsou také pestře oblečeny. Strom,
u kterého je toto vše naaranžováno, je taktéž
ověnčen barevnými stuhami. Barvy které vévodí – žlutá, červená, zelená. A všude spoustu
N
Ě
127
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
E X P E D I C E J I Ž N Í T H AJ S KO 2 010
Mláďata jsme nacházeli jen sporadicky. Občas
jsme je viděli v chatkách, na oknech zevnitř,
kde byla chráněná. Nejspíše dochází ke kanibalismu a mláďata slouží také za potravu dospělých.
Stravujeme se ve vsi, několik kilometrů
vzdálené. Zjišťujeme, že je tam také sídlo stanice na ochranu divokých slonů. Vyrážíme
tedy za obec a skutečně narážíme na silnici
na čerstvý sloní trus i znatelnou sloní stezku,
která silnici křižuje. Po slonech však již není
ani památky, byli tu někdy v noci. Prokazatelně tu ale žijí.
Jirka chytá pestrého hada Chrysopelea
paradisi. Dalšího hada chytá Roman, je jím
Oligodon fasciolatus. Vykopali se další dva
sklípkani, opět Haplopelma lividum a Chilobrachys sp. Fotíme zatím nové druhy gekonů
Cnemaspis sp., Cosymbotus platyurus. Opět
chytáme gekony Cyrtodactylus oldhamii.
Nádherné jsou také kudlanky rodu
Creobroter.
Přejíždíme více na sever, podél hranic
parku Kaeng Krachan k jeho hlavnímu vchodu,
který se nachází zhruba v jeho polovině.
Ubytování jsme našli v „Ptačím kempu“. Jeho
majitel je ornitolog a fotograf, který také provádí průvodcovství parkem. Večer pro nás
pořádá přednášku a promítá své fotografie,
nejen ptáků, ale i savců žijících v parku. Jeho
nafocený materiál je skutečně obdivuhodný.
Má nafoceny všechny velké savce, kteří v parku
žijí. Domlouváme na druhý den brzy ráno
výpravu do nitra parku.
Vstáváme za tmy a vyjíždíme. Na otevřeném autě je pěkná zima a tak na sobě máme
snad všechny svršky. Na Panoenthung Scenic
Point, v nadmořské výšce 974 m n.m, dorážíme
brzy po svítání. Pohled je to úžasný. Jsme
v centru pralesa a pod námi se rozsáhlý, primární les táhne do dáli všude kolem nás. Může
se prý jít celý týden až do Barmy. Není divu, že
zde najdou útočiště sloni, tapíři, tygři a další
zvířata. V nevelké dálce slyšíme gibbony, ale
nevidíme je. Jsou někde pod námi. Jedeme ještě
pár kilometrů autem a pak pokračujeme pěšky,
nějakých pět, šest kilometrů pralesem k vodopádům. Je to pěkný trek a vodopád uprostřed
pralesa je asi nejimpozantnější z těch, co jsme
zatím viděli. Hned u vody chytáme krásnou
agamu Acanthosaura crucigera. Na písčiny se
tu slétá napít se několik druhů krásných motýlů. Cestou zpátky Jirka ze stromu spadlého trsu
kapradiny parožnatky rychlým švihem ruky
vytahuje za ocas hada s červenou hlavou a ocasem. Had se mihne mezi námi, a rychle mizí
po svahu dolů. Roman se jej snaží pronásledovat, ale had nakonec naštěstí mizí v podrostu.
Naštěstí proto, že i když se jen mihl, je jasné, že
se jednalo o prudce jedovatého korálovcovitého hada Calliophis bivirgattus.
Z auta ještě pozorujeme a fotíme bažanty
čárkované Lophura leucomelanos lineata.
K večeru se vracíme do kempu.
Naše cesta je pomalu u konce. Přijíždíme
do Bangkoku. Navštěvujeme Siam Ocean World,
expozici mořského světa v centru velkoměsta,
který si vůbec nezadá s nejlepšími mořskými
akvárii západního světa. Pak ještě rychle nakupujeme nějaké suvenýry, protože většinu času
jsme trávili mimo civilizaci a nebyla možnost
něco pořídit.
Raději s trochu předstihem, pro případ bloudění ve městě, jsme odjeli na letiště, vrátili jsme
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
E x p e d i t i o n S o u t h e r n T h a i l a n d 2 010
128
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
Due to the quite short stay and number
of visited locations, we, of course, cannot
expect any entirely specific science results
of the zoological research. Despite that, we
observed quite a large number of species,
brought abundant photographic documentation, and gathered findings on occurrence
and living conditions of the observed species. Such findings are invaluable for our
breeding of related captive species, eventually those from the same locations.
O
B
O
T
A
auto, následovalo odbavení a odlet. Naše expedice definitivně skončila.
Viděli jsme spoustu zvířat, nafotili množství
materiálu. Nabrali jsme zkušenost o podmínkách
a prostředí v jakém zvířata žijí. Národní parky,
jsou většinou v oblastech, které se nadají zemědělsky využívat, obvykle je to hornatý terén. Je
jich však poměrně dost, zdaleka jsme nestačili
navštívit na jihu Thajska všechny. Pokud je území
prohlášeno národním parkem, pak je skutečně
původní příroda skutečně zachována. Mnohdy
jsou tato zachovaná území poměrně rozsáhlá
a co z tohoto může člověk vidět a kam se může
dostat, je jen nepatrná část. Vše ostatní patří jen
a jen rostlinám a živočichům.
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
Mapa navštívených NP na jihu Thajska
A map of visited Thai National Parks
L
Z
Summary
The Pilsen Zoological garden expedition to
Southern Thailand took place between 17th
October and 3rd November 2010. The expedition teams consisted of the following members: Jirka Travnicek, Zdenek Briza, Roman
Krejci, Ondra Travnicek, and Jan Konas.
The expedition was predominantly aimed at
herpetology research of selected national
parks of Southern Thailand but we were also
interested in some of the other invertebrate
creatures and higher vertebrate groups.
The list of visited national parks: Tarutao
Island National Park, Thaleban National Parks,
Khao Sok National Park, Phayam Island
National Park (rather considered a sea park;
not all that interesting herpetology-wise), Huai
Yang National Park, Pala-u Waterfalls
(southern entrance of the Kaeng Krachan
National Park), Kaeng Krachan National Park
(main entrance).
N
Ě
129
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
HISTORIE CHOVU ANTILOP V PLZEŇSKÉ ZOO
Mgr. Martin Vobruba
Během své 85 let dlouhé historie chovala
plzeňská zoo již 17 druhů rohatých sudokopytníků z čeledi turovitých, pro které je vžito souhrnné označení antilopy. Ve své první lokaci
v městské části Doudlevce pečovala o 3 druhy,
velký nárůst na tomto poli čekal zoo v Plzni díky
spolupráci s Vč. zoo Dvůr Králové nad Labem od
poloviny 70. let 20. století. Tehdy také byly
postaveny na svou dobu moderní dřevěné
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The history of antelopes keeping in the Pilsen zoo
stáje – salaše tzv. dolního afrického výběhu.
O 10 let později následoval s pěti dalšími ubikacemi i tzv. horní africký výběh. Vůbec prvním druhem antilopy v Plzni byl nilgau pestrý, který byl
poprvé dovezen z pražské zoo v roce 1958. Nejvíce
narozených mláďat bylo zaznamenáno u antilop
jeleních (263), nilgau pestrých (76), antilop losích
(22), přímorožců šavlorohých (34), sitatung (22)
a poslední roky vodušek červených (35).
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
Souhrn chovu antilop v plzeňské zoo v letech 1958–2010 (abecedně)
130
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
připadá na 14. 11. 74, není vyloučeno že nebyly
zaznamenány již případné předchozí porody.
Nejprve byly nilgau chovány v menších ohradách s kovovým hrazením v přední části zoo
u stodoly (dnes madagaskarský pavilon), později v samostatném výběhu s jezírkem (později
vodušky znamenané). Chov byl obnoven po asi
pětileté přestávce koncem 80. let dovozem stáda
o velikosti 7 (6 z Ústí, 1 z Lešné). Nejprve žily
ve stejném výběhu, později na louce (dnešní
nosorožci) a nakonec v jednom z výběhů
tzv. velbloudince. K rozmnožení došlo hned
v letech 1989, 1993–95. Od roku 1998 se nilgau
množily alespoň jedním vrhem každoročně.
Plodný byl zejména rok 2005, kdy byla zazna-
A
Nilgau pestrý (Boselaphus tragocamelus)
Tato vděčná, otužilá antilopa, byla v plzeňské
zoo chována ve dvou etapách. Je rovněž chronologicky prvním druhem, který byl kdy v plzeňské
zoo chován. První samec byl pořízen z pražské
zoo 6. 6. 1958 do doudlevecké zahrady v Plzni.
(uhynul 7. 1. 1964). V druhé polovině 60. let byl
chována většinou dvojice. V 70. letech byli pořízeni další jedinci z Jihlavy, Brna, Prahy či
Olomouce. Od roku 1973 do přerušení chovu
v roce 1983 chovala zahrada díky importům
a narozením 28 jedinců, z toho je 19 mláďat narozených v Plzni. První doložený porod samičky
Z
C h r o n o l o g i e c h ov u a n t i l o p
v p l z e ň sk é z o o
N
Ě
131
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
HISTORIE CHOVU ANTILOP V PLZEŇSKÉ ZOO
menány 4 vrhy. Raritou tohoto období byl krotký samec s chrániči na rozích. V tomto údobí
chovu se narodilo včetně mrtvých porodů
a úhynů krátce po porodu nejméně 28,29 mláďat. Nilgau je tak s více než 70 narozenými mláďaty jedním z nejplodnějších druhů historie zoo.
Pakůň žíhaný (Connochaetes taurinus)
První samec byl získán z pražské zoo a byl
zaznamenán 31. 12. 1958. Žil solitérně ve staré
zoo v Doudlevcích i na Lochotíně. Uhynul
v roce 1966. Od roku 1965 chovala zoo i samici
z královédvorské zoo, v roce 1971 ji odvezl
zahraniční obchodník se zvěří.
Sajga tatarská (Saiga tatarica)
Nejvzácnějším obyvatelem doudlevecké zoo
byly bezesporu asijské antilopy s chobůtkem,
sajgy tatarské. I dnes patří k nejohroženějším
druhům v přírodě a vzácným a choulostivým
obyvatelům zoologických zahrad. Do Plzně přijel pár pomocí podniku zahraničního obchodu
Koospol z bývalého SSSR, snad přímo z moskevské zoo, v roce 1959. Nejen, že se chov v tehdejších podmínkách podařilo několik let udržet, ale došlo i k opakovanému rozmnožení!
První mládě v Plzni bylo zároveň i československým prvoodchovem! Informace o sajgách
a později o odchovu byly po zásluze publikovány jak v dobovém regionálním i národním
tisku, tak Zdeňkem Veselým v odborném časopise Živa. Článek v Pravdě 22. 8. 1959 je popisuje jako tři roky staré a sděluje, že jde o jediný
pár v republice. Ovšem jsou označeny jako
sajky, což je však archaický název pro mnoho
různých antilop. Stejný název jim daly
i Zemědělské noviny z 8. 9. 1959.
První tuzemské odchované mládě přišlo
na svět 24. 5. 1960 (mládě, narozené předtím
v Praze, nebylo odchováno). Klíčovým faktem
bylo, že šlo o samičku. Jeho matka, dovozová
samice totiž záhy uhynula – 21. 7. 1960. Ovšem
v Plzni hned následoval odchov ve 2. generaci,
mladá samička totiž den a rok po svém narození
sama přivedla na svět syna 22. 5. 1961, což je jistě
rovněž velký unikát! Tento sameček byl v roce
1962 prodán do pražské zoo, která již se sajgami
měla zkušenosti. Zbylý chovný pár, otec a dcera,
přežil infekci antraxu i stěhování na Lochotín.
Oba uhynuli prakticky naráz v březnu 1964. Nelze
jednoznačně vyloučit, zda v tu chvíli s nimi nebylo i další mládě z konce roku 1963 či počátku roku
1964, některá data z karet tomu naznačují. V roce
1964 začínají chovat sajgy například v Ostravě či
Liberci. Kromě okrajového chovu dalších zoo je
nejvýznamnějším tuzemským počinem na záchranu sajgy chomutovský chov, začínající roku 1997.
Pro Plzeň to však rovněž nebyla jediná zkušenost se sajgami. Druhé stádo 6 sajg, 2 samců
a 4 samic, žilo krátce na Lochotíně počátkem
70. let. Dorazily opět ze SSSR v lednu 1972, mezi
květnem až zářím však uhynuly.
Gazela dorkas (Gazella dorcas)
Podle dochovaných údajů byly gazely v počtu
4 (1,1,2) získány pod určením Gazela arabica
v létě 1972. Jedno z mladých zvířat brzy uhynulo.
Československé expedici „Atlas“ je poskytlo argentinské velvyslanectví v Alžíru. Písemnosti
vztahující se k jejich nabytí leží v Archivu města
Plzně. Luděk J. Dobroruka zvířata uvádí jako
Gazela cuvieri. Podle Int. ZOO Yearbook v roce
1973 šlo o 2,1, z toho 1,0 narozen v zajetí. To může
mít dvě vysvětlení, buďto se 2 výše zmíněná mlá-
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The history of antelopes keeping in the Pilsen zoo
132
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
C
K
Á
Z
A
H
Antilopa jelení (Antilope cervicapra)
Další v pořadí začala být chována drobná
antilopa jelení, u které zaznamenala plzeňská
zoo četné úspěchy. Kmenové stádo o velikosti
i 30 jedinců bývalo jednu dobu největší
v UCSZ, zároveň mívala zahrada k dispozici
i desetihlavou samčí skupinu jedno- a dvouletých mláďat.
I
Antilopa losí (Taurotragus oryx)
Tato mohutná antilopa se stala pro plzeňskou
zoo tradiční. První trio bylo získáno z královédvorské zoo 2. 9. 1976. Byla chována ve dvou etapách.
Nejprve 1976–1991 a potom 1998–23. 10. 2008,
kdy antilopy odjely z důvodu výstavby nového
afrického areálu. V obou etapách žily v prostředí tzv. dolního afrického výběhu, v první etapě
v kombinaci se zebrami Chapmanovými, pštrosi dvouprstými a pokusně i koncem 80. let
s pakoni modrými. První samička se narodila
31. 5. 1979, nebyl odchována, sameček
z 16. 3. 1980 se dožil 7 měsíců, odchován byl až
sameček z 10. 1. 1981. V letech 1979–1991 se
narodilo 5,6,3 mláďat, po roce 1998 dalších 4,4.
V obou fázích chovu docházelo ke spolupráci
s dalšími zoo UCSZ, které tento druh chovaly.
V první etapě byl častým odběratelem německý
obchodník Müller, ve druhé fázi chovu došlo
k výměnám i se Zoo Krakow a Chorzov.
O
ďata narodila původnímu páru postupně během
řešení majetkoprávní situace gazel, nebo se v roce
1973 rozmnožily (a jde o zvíře č. 5). Další narozený sameček je jednoznačně identifikovatelný
v dubnu 1974, uhynul za 2 dny. V září 1974 potom
samice potratila a druhého dne (18. 9.) uhynula.
Pravděpodobně za to nesou vinu zde chovaní
jezevčíci, kteří na útěku gazelu poranili nebo
vystrašili. Jde o se vší pravděpodobností o jedinou
chovnou samici z původního importu. V roce 1974
uhynul ještě jeden samec (mělo by jít o 3. importovaný kus) a od té doby zde žil sólově jediný
samec z původního importu do května 1981.
Gazela dorkas není za Zoo Plzeň vykázána
v Seznamech druhů čs. ZOO 1973 a 1975,
v letech 1976, 1978 a 1980 je uveden 1 samec.
Na pohlednici z přelomu 70. a 80. let je tato
gazela určena jako Gazela dorcas massaessyla.
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Antilopy jelení, vznikající stádo
Growing herd of Blackucks
Z
N
Ě
133
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
HISTORIE CHOVU ANTILOP V PLZEŇSKÉ ZOO
Antilopy jelení byly chovány nejvíce ve výběhu s jezerem, který jim vyhovoval vzhledem
k velké útěkové vzdálenosti. Neujal se krátký
pokus o jejich chov ve svahu u šikmé salaše (dnes
vlci hřivnatí). Co do postižení jednotlivců jde
zřejmě o nejkomplikovanější chov antilop
v Plzni. První jedinci byli deponováni v roce
1978 z Lešné, pár byl ale po 3 měsících navrácen.
Základní skupinu 1, 3 poskytl výměnou německý
obchodník Müller 24. 9. 1979, v roce 1981 doplnil dalším triem (1,2). Stav k 31. 12. 1982 činil
2,5. Za prvních 10 let chovu, do konce roku 1988,
importovala zoo 10 různých jedinců a zaznamenala narození nejméně 33 mláďat. V roce 1988 se
stádo poprvé zvětšilo nad 10 jedinců, v roce
1992 vzrostlo nad 20 kusů a o 2 roky později
přes 30. Počet jedinců v Plzni dvakrát dosáhl
stavu 38 antilop jeleních. Pro oživení krve byl získán samec z Rotterdamu v roce 2002. Jednou
z největších událostí v historii zoo byl požár stáje
a úhyn 16 antilop 20. 10. 2005. Chov byl obnoven díky solidaritě partnerských zoo Bojnice
a Bratislava, stádečko je od té doby udržováno
v počtu kolem 5 antilop. V roce 1980 byla narozena prvních mláďata – 2,1 (15. 8., 28. 8 a neznámo kdy), nebyla však odchována, až sameček
z roku 1981. První výraznější byl rok 1984
s 5 narozenými mláďaty. Od roku 1992 dosahoval počet mláďat narozených během jediného
roku 10–20 jedinců, v roce 2000 dokonce 14,16!
Podle dostupných údajů se v plzeňské zoo
do roku 2010 narodilo 263 (119,125,19) živých
mláďat antilopy jelení. V tomto počtu nejsou
zahrnuta mrtvě narozená mláďata a potraty.
Počet může být ještě vyšší, protože evidence
z 80. let není úplná. Tato antilopa patří mezi nejplodnější obyvatele plzeňské zoo všech dob.
Voduška znamenaná (Kobus ellipsiprymnus)
Počátkem 80. let začaly být chovány další
druhy antilop, poprvé se v Plzni objevují zástupci vodušek. V letech 1982–1987 bylo dokonce
z královédvorské zoo deponováno „české kmenové stádo“ vodušky znamenané. V červnu bylo
dovezeno 2,6 a v říjnu stádo doplněno o samce
z Bradfordu. První sameček se narodil
4. 10. 1982. Stádo žilo ve výběhu s jezerem, kde
před nimi a po nich byly chovány antilopy jelení
a nilgau. Dnes je tato plocha zastavěna pavilonem kopytníků z roku 2007.
V průběhu chovu se narodilo více než
20 mláďat, průměrně 4–5 ročně. Z nich 5 bylo
odesláno mimo zoo, 2 ponechána k dalšímu
chovu, ostatní většinou uhynula do stáří 1,5
roku. Následně 14. 4. 1987 končí deponace
stáda ze Dvora Králové, v Plzni zbývá pouze pár
z vlastního odchovu; od roku 1989 solitérní
samec. Ten zde žil až do roku 2001.
Voduška abok (Kobus megaceros)
Hned následujícího roku 1983 začal být chován
další druh vodušky, abok. Ten již se záměrem
budovaného tzv. horního afrického výběhu. První
skupinu 1, 4 dodal německý obchodník Müller
29. 8. 1983. Z nich žila nejdéle dvojice samic
do roku 1989. Mládě z listopadu 1984 se dožilo
pouze věku 14 měsíců. V letech 1987 a 1988 byli
ještě z českých chovů dovezeni samci, po otci bratři, Nikola a Lincoln. Ten zde žil ve shodě se zebrami sám od května 1989 do roku 1997.
Adax nubijský (Addax nasomaculatus)
Po dobudování tzv. horního afrického výběhu
s 5 salašemi byly v roce 1987 pořízeny další dva
druhy afrických antilop. Pár adaxů narozený
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The history of antelopes keeping in the Pilsen zoo
134
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
G
Sitatunga západoafrická
(Tragelaphus spekei gratus)
Předposledním druhem antilopy, jejíž chov
je co do stavu rozsáhlý, je sitatunga. První dva
páry byly získány 11. 1. 1995. První mládě přišlo na svět již 4. 7. 1995. Chov byl doplněn
jedinci z Wroclawi a Katovic, do roku 2005 přišlo na svět 7,2 mláďat. Zlom nastal 7. 3. 2005,
kdy osiřel samec z dovozu v roce 2002. Byl
však dopárován 4 samicemi z pražské a ústecké
zoo a začala nejúspěšnější fáze chovu. V tu
dobu obývaly sitatungy výběh se samčí skupinou gueréz angolských, jeřáby královskými,
pižmovkami ostruhatými a dalšími ptáky.
Tento samec zplodil postupně 9 potomků, kteří
dokonce přicházeli na svět i po jeho úhynu.
Další mláďata přišla na svět přispěním jednoho z jeho synů (30. 10. 2008). V dubnu 2010
bylo v Plzni najednou 10 sitatung. Pro tento
druh bohužel zde v roce 2005 bylo 5 druhů
afrických antilop, velký výběh pro savanu
a nový výběh žiraf. Sitatunga, jako jeden ze tří
druhů lesoňů a antilopa vázaná na vodu,
nemohla být již dále v Plzni chována. Poté, co
již předtím byly 3 samičky deponovány
do Bratislavy odebírá celé stádo. Celkem se zde
narodilo 12,10 mláďat.
L
Přímorožec šavlorohý (Oryx dammah)
Ve stejný den jako adaxové, bylo dovezeno
stejným dodavatelem i první trio přímorožců
šavlorohých (Amadeus, Fatima a Jacqueline).
Jejich chov se rozvinul a vytrval přes 20 let.
Prvního samečka z 9. 2. 1988 i jeho sestru
v roce 1989 přivedla na svět Jacqueline. Chov
byl poté obohacen o dvorského odchovance
Nera a bratislavský pár Diaram a Bony. V roce
1999 přicestoval ještě Keks ze Dvora Králové
a v průběhu chovu i dva samci z Prahy. Celkem
se v Plzni narodilo 34 mláďat z nichž bylo 25
odchováno. V říjnu 2006 bylo kmenové stádo
s výhledem na změnu horního afrického výběhu na severoamerické expozice přestěhováno
do hodonínské zoo a v Plzni dožili 3 zbylí samci,
již v novém pavilonu afrických kopytníků. Chov
přímorožců šavlorohých v Plzni byl relativně
velmi úspěšný, do světa se vydalo celkem
17 plzeňských mláďat.
O
jak v rámci stáda, tak v rámci shody s ostatními druhy ve výběhu. Chov končí odjezdem
Kláry a její roční dcery 29. 9. 1996, odběratelem byl obchodník Rens z Holandska.
O
v Zoo Karlsruhe dodala firma Slotta v říjnu 1987.
Žili zde však pouze do léta 1988. Jejich mládě
z března 1988 žilo do 24. 4. 1992. Adaxi se rozhodně nehodili do svažitého terénu plného stromů.
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
P
L
Z
Voduška červená
(Kobus leche kafuensis)
V roce 2003 byl získán 3. druh vodušky
v historii plzeňské zoo, voduška červená. Celý
A
Pakůň modrý
(Connochaetes taurinus taurinus)
Zoologové plzeňské zoo hledali další druhy,
které by zpestřily osazenstvo dolního afrického
výběhu – antilopy losí, zebry Chapmanovy
a pštrosy dvouprsté. Proto dovezli 21. 10. 1988
z královédvorské zoo dva páry pakoní modrých
(Kelly, Mirka, Hákoš, Klára). V Plzni se tak tyto
antilopy objevily po 17 letech. První samička
přišla na svět 3. 7. 1989, celkem se narodilo 6,4
mláďat. Chov se však jevil jako problematický
N
Ě
135
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
HISTORIE CHOVU ANTILOP V PLZEŇSKÉ ZOO
chov je postaven na importované skupině 2,5.
Z nich zasáhly do reprodukce 4 mladé samice.
Postupně mohla být transportována mláďata
do dalších zoo, například Ústí, Bratislavy či
Košic. Ke konci roku 2010 dosahuje stav těchto vodušek 28 jedinců (10,18), z toho je 9 (6,3)
deponováno mimo zoo. V Plzni jich je tak 19
naráz. Vodušky se relativně dobře snášejí se
zebrami a pštrosy (mimo hnízdní období),
kombinace se dařila i s buvolci běločelými.
Bohužel při přítomnosti samce vodušek
u stáda nešlo chovat ve společném výběhu
nyaly nížinné.
První voduška lečve, sameček, se v Plzni
narodila 26. 3. 2005. Celkem zde přišlo
na svět 35 (15,17,3) mláďat.
Ostatní antilopy
V posledních letech byly pořízeny ještě
4 druhy antilop. Kudu velký (Tragelaphus
strepsiceros) je chován zatím v samičí skupině 0,3. V létě 2010 se je podařilo úspěšně
spojit s 2,0 žirafa Rothschildova a 0,2 buvolec
běločelý (Damaliscus pygargus phillipsi).
Buvolec byl nejprve chován v samčí dvojici
2,0; v roce 2010 došlo po sestavení páru
poprvé k reprodukci, 5. 7. 2010 přišla na svět
samička. Nyala nížninná (Tragelaphus angasii) byla nejprve chována v podobě 1 samce
z Drážďan, později byly získány 3 samice.
K rozmnožení dosud nedošlo, ale první
porod je očekáván na počátku roku 2011.
Novinkou jsou dosud gazely perské (Gazella
subgutturosa), které jsou chovány s velbloudy dvouhrbými a kulany. Ze Safari
Beekce Bergen byli získáni 3 samci. Tento
druh v ČR chyběl posledních asi 40 let.
Summary
During its 85 year long history the Pilsen
zoo has kept already 17 species of antelopes.
In its first premises in the Doudlevce town
part, the zoo cared for three species. A quite
considerate growth in this field came thanks
to the cooperation with Zoo Dvůr Králové
since the 70ties of the 20th century. At
the time, for that era modern wooden
stables – chalets of the so called lower African
exhibitions were built. Ten years later,
another five stables – known as the upper
African exhibitions – followed. The first species of antelope in Pilsen was the Nilgai,
imported from the Prague zoo in 1958.
The highest number of young ones was recorded with Blackbucks (263), Nilgais (76),
Common Elands (22), Oryx dammahs (34),
Sitatungas (22) and last years Lechwes (35).
Stádo vodušky znamenané (Kobus ellipsiprymnus)
v dnešním prostoru pavilonu žiraf
A herd of Waterbucks in the today grounds
of the giraffe pavilion
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
The history of antelopes keeping in the Pilsen zoo
136
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z D R AVO T N Í P R O B L É M Y N O S O R O Ž C E I N D I C K É H O
(RHINOCEROS UNICORNIS) V ZOO A BZ PLZEŇ
O
O
RNDr. Aleš Toman
Z
Health problems of Indian Rhinoceros (Rhinoceros unicornis)
in the ZOO and BG Pilsen
L
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
hem močoviny a chloridů na selhávání funkce
ledvin a následní intoxikace zplodinami vlastního metabolismu.
Celý následující týden byla situace se zvířetem kritická a každodenně, případně
obden bylo nutné zvíře sedovat, vyplachovat
střevní trakt, intubovat žaludek a vypustit
jeho toxický obsah a současně organismus
zavodňovat fyziologickým roztokem, Ringerovým roztokem a dodávat mu energii infuzemi glukozy. Zároveň byla podávána antibiotická clona a přípravky na podporu činnosti
zažívacích orgánů. Denně byla vyhodnocována krev a její hodnoty ukazovaly na kritický
stav. Zároveň byl od čtvrtka 7. 10. podávám
probiotický přípravek na bázi bylinných
extraktů na obnovení činnosti žaludku.
Současně s touto léčbou byly provedeny konzultace s veterinárními odborníky a špičkovými chovateli indických nosorožců v Berlíně, Basileji, Dvoře Královém. Tito potvrdili
správnost léčebného postupu a byli průběžně informování o jeho vývoji. Hlavními konzultanty byli: Frederike van Hoven a Beatrice
Steck, Basilej – kurátorka chovu indických
nosorožců a veterinární expertka, MVDr. Váhala a MVDr. Pavelčík, Dvůr Králové n. L. –
veterinární lekaři s praxí v chovu všech
druhů nosorožců, RNDr. Tomášová – zkušená
chovatelka nosorožců.
Vedle těchto konzultantů byli kontaktováni
přední veterinární odborníci zaměření na
koně (tito jsou nosorožcům biologicky nejblíže). Všichni odborníci se shodli na závěru,
O
Zoologická a botanická zahrada v Plzni
chová jako jediná v ČR od června roku 2010 dva
jedince nosorožců indických, kterých žije
ve volné přírodě severní Indie a Nepálu pouhých 2500 exemplářů. Na základě doporučení
Evropského chovného programu byli pro zoo
Plzeň získáni šestiletý samec Beni, narozený
v Německu a přivezený z maďarské
Nyeregyhazy a dvouletá samice Manula narozená v Tierparku Berlin. Obě zvířata se po transportu zabydlela v nových ubikacích a výbězích
a o jejich dobrém zdravotním stavu svědčily
pravidelné váhové přírůstky. Samec koncem
léta přesáhl váhu 2 tun a samice na konci září
vážila 1 130 kg.
Dne 30. 9. 2010 samice dosud nevykazovala
příznaky počínajících zdravotních problémů
a bylo pouze zjištěno, že nezkonzumovala celou
krmnou dávku a bez povšimnutí zanechala
krmné granule, které za normálních okolností
přijímala jako první. Následující den 1. 10. 2010
již samice nepřijala žádnou předloženou potravu, jevila známky apatie a častěji polehávala.
Vylučování zatím probíhalo obvyklým způsobem, trus i moč byl v mezích normálu.
V průběhu víkendu se stav zvířete nezlepšil
a byla zjištěna změna barvy moči z normální
bělavé, mléčně zakalené na čirou v barvě černého čaje. Veterinární lékař podal léky proti
nachlazení a na pondělí 4. 10. byla domluvena
sedace zvířete odběr moči a odběr krve. První
vyšetření ukázalo, že se v moči objevily příznaky hemolýzy a bílkoviny svědčící o přítomnosti
zánětu. Analýza krve napovídala vysokým obsa-
N
Ě
137
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Health problems of Indian Rhinoceros (Rhinoceros unicornis)
in the ZOO and BG Pilsen
že došlo k silnému ataku ledvin zvířete a zplodiny nefunkčních ledvin následně intoxikovaly zažívací trakt zvířete. O jaký toxin se
mohlo jednat a jak se do zvířete dostal, toto by
pravděpodobně nezodpověděla ani pitva zvířete a zjistit toto na živém zvířeti je nemožné.
Je možné se jen dohadovat, zda se toxická
látka dostala do zvířete s krmnou dávkou
(ošetřená zelenina, toxická bylina v zelené
píci) nebo byla podána návštěvníkem v podobě větvičky tisu nebo duševně nemocným
návštěvníkem záměrně.
Zlom k lepšímu nastal u zvířete v neděli
10. 10. po deseti dnech půstu a mnoha veterinárních zákrocích. Samice nejprve začala přijímat
nepatrné množství potravy a tato musela být
podávána z ruky. Zároveň se začaly zlepšovat
i parametry v krevním obraze. Snížil se obsah
močoviny, solí a podáváním draslíkových tablet
se upravil poměr tohoto důležitého prvku.
V následujících dnech se situace zvolna ale
trvale zlepšovala, zvíře je aktivnější, přijímá
stále více potravy a parametry krve se blíží
k normálu. Ledviny zvířete pracují, avšak moč
dosud nemá barvu zdravé moči a dosud nebylo obnoveno vylučování exkrementů. Přes
viditelné zlepšení celkového zdravotního
stavu dosud není možné léčbu považovat za
jednoznačně úspěšnou a je třeba pokračovat
ve stálé veterinární péči a 24hodinovém sledování zvířete.
Po několika dnech zlepšení zdravotního
stavu, kdy se do normálu dostaly krevní hodnoty a nosorožec přijímal cca polovinu
denní krmné dávky, došlo znovu ke zhoršení
situace. Zhoršení stavu předznamenalo úporné zvracení, které není u nosorožců obvyklé
(u koní signalizuje prasklý žaludek) ale výjimečně se objevuje. Poté následovalo znovu
nechutenství a apatie. Znovu bylo přikročeno
k anestezii a infuzím, fyziologického roztoku,
glukozy a aplikaci ATB. Byl intubován žaludek
a provedeny výplachy konečníku a tlustého
střeva. Během intubace a vypuštění žaludečních šťáv nosorožce došlo ke styku oka se štávami a jeho poleptání. Oko bylo nutné několikrát denně ošetřit mastí s fluorochinolomy
a Tobramycinem.
Za této situace se podařilo zajistit endoskopické a sonografické vyšetření odborníky
z veterinární fakulty v Brně. Vyšetření prokázalo přítomnost podlouhlých vředů v jícnu
a menších vředů v přední části žaludku. Tyto
útvary vznikly poleptáním jícnu a žaludku
toxickými produkty metabolismu, které se při
disfunkci ledvin hromadily v žaludku. Byly
stanoveny další léčebné postupy, které měly
podpořit hojení vředů v zažívacím traktu
a zastavit tvorbu hnisavého výtoku ze sinových dutin.
Současně byly aplikovány probiotika na bázi
bylinných extraktů, které stimulují činnost ledvin a zbavují organismus látek aplikovaných
v léčivech a anesteticích. Stav zvířete se začal
postupně lepšit, zastavil se výtok hnisavého
hlenu a samice začala každým dnem lépe a lépe
přijímat potravu. Asi měsíc po začátku zdravotních problémů bylo možné vysadit antibiotika
a nadále je podáván pouze přípravek Cytovet,
který čistí organismus od chemických látek,
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Z D R AVO T N Í P R O B L É M Y N O S O R O Ž C E I N D I C K É H O
(RHINOCEROS UNICORNIS) V ZOO A BZ PLZEŇ
138
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
Léčení samice nosorožce indického (Rhinoceros unicornis) Manjuly
Medical treatment of our female Indian Rhino (Rhinoceros unicornis) Manjula
H
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Zápis z vyšetření Manjuly specialisty
z Veterinární fakulty Brno
Nosorožec indický, samice, dva roky
(vyšetřen v ZOO). Před 3 týdny kolika, inapetence, pigmenturie. Dle klinickopatologických vyšetření suspektní intraluminální
(intraintestinální) krvácení. Bez průjmu –
susp. hemoragická prox. enteritida, nebo
ulcerace. Biochemický profil se stabilizoval.
5 dní před vyšetřením projektilový reflux
nebo zvracení, následně výtok z nosu oboustranně. Po přechodném zlepšení celkového
stavu inapetence a apatie.
R
které se do něj dostaly při terapii. Nosorožec
byl při terapii vystaven obrovskému náporu
chemikálií. Bylo třeba jej opakovaně 10× uspat,
byly mu podávány prostředky proti bolesti,
antibiotika apod. Je proto třeba několikrát
zopakovat očistnou kúru založenou na přírodních produktech.
Abychom předešli situaci, která vedla k vážným zdravotním potížím u nosorožce, bude
zajištěno trvalé sledování vnitřních stájí i venkovních výběhu kamerami průmyslové televize
s možností týdenního záznamu veškerého dění
ve sledovaném prostoru.
N
Ě
139
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Health problems of Indian Rhinoceros (Rhinoceros unicornis)
in the ZOO and BG Pilsen
Výživný stav zhoršený (dle ošetřovatelů),
živá hmotnost 1 000 kg, apatie, inapetence,
oboustranný hlenohnisavý výtok z nozder,
levé oko korneální vřed, blefarospasmus,
slzotok.
Po sedaci a anestezii – endoskopie –
nosní dutina levá a pravá polovina, v místě
susp. výstupu nasomaxilárního otvoru hlenohnisavý výtok oboustranně, nosohlatn
bpn, ve pharyngeální výchlipce symetrický
nález, bez obsahu, later. výdutě eust. trubice – lze zavést zavaděč endoskopu
na několik cm, pro endoskop (9 mm)
neprůchozí, trachea po karinu čistá.
Jícen – longitudinální dlouhé vředy v rozsahu 50 cm v kaduální krční a hrudní části
jícnu, do kardie nazasahují a s něžláznatou sliznicí žaludku nesouvisí. Některé
eroze čerstvé, jiné vykazují známky hyperkeratózy. Žaludek naplněn objemovým
krmivem a částečkami mrkve (poslední
mrkev přijata před delší dobou, susp. stagnace obsahu), malé část žaludeční nežláznaté sliznice bpn. Rektální vyšetření – tvrdé
dehydrované skýbaly v malém kolonu, malé
množství skýbalů v ampule rekta. USG –
zobrazena stěna velkého kolonu, dvě nedistendované kličky tenkého střeva. Viditelná
enechogenní volná peritoneální tekutina.
Závěr: Apatie a inapetence může souviset s bolestivým polykáním v důsledku lézí
jícnu, zároveň předpokládámě výraznou
bolestivost korneálního vředu. Ve srovnání
s equidy je možná inapetence a apatie
i v důsledku samotné korneální léze. Vředy
na sliznici esofagu jsou nejasného původu,
ale souvislost s gastroesofageálním refluxem
je nepravděpodobná. Předpokládáme mechanickou iritaci při zhoršené obranyschopnpsti
sliznice (snížení perfuse u dehydratace, endotoxémie apod.). Volná tekutina v břiše je anechogenní, nicméně nelze vyloučit primární
nebo sekundární peritonitidu, další diferenciální dg jsou transudát, modifikovaný trasudát
(postzánětlivě po enteritis?).
Doporučení: Management oční léze doporučuji zkonzultovat s Dr. Krisovou (777 819
822). Jícnové léze – podávat měkkou stravu
(bez okusů, bez ligninu – tráva, máčené
měkké seno, mače – spařené otruby, spařený
šrot, přídavek melasy podle chuti, přídavek
slunečnicového oleje (od 100 ml až do 1,5 litru
podle navykání a tolerance), vařené lněné
semínko lze přidat do všech mačů (nemusí jí
chutnat), jablka a mrkev bez omezení, nabízení teplé a studené vody s a bez přídavku jablečného džusu)
Krmné doplňky – vitamin E, YEA SACC
(kvasinky), pronutrin, možné zkusit bílý
jogurt, nabídnout voltěškové granule pro
koně (výborná chutnost)
Léčba – sinusitis – PNC BID (25 000
IU/kg), acetylcystein (1800mg BID PO),
metronidazol (nemá přímou indikaci)
20 mg/kg PO BID nebo per rektum (30% vstřebávání), omeprazol 2 mg/kg, sukralfát po 6 h,
po minimálně 3 dny ketoprofen 2mg/kg SID
nebo BID, hydratace (klystýry)
Atb možno změnit na potencované sulfonamidy (30 mg/kg BID PO)
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Z D R AVO T N Í P R O B L É M Y N O S O R O Ž C E I N D I C K É H O
(RHINOCEROS UNICORNIS) V ZOO A BZ PLZEŇ
140
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
ENTOMOLOGICKÝ PRŮZKUM PR BYSTŘINA
A NPP LUŽNÍ POTOK
Z
Vlastimil Cihlář
O
O
Entomologic research of the Bystrina Natural Reservation
and Luzni Creek National Natural Site
L
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
entomologický průzkum se zaměřením
na brouky (Coleoptera), Ing. Stanislav
Benedikt. Výsledky těchto průzkumů budou
použity jako podklad pro zamýšlené vyhlášení
navrhované Evropsky významné lokality Lužní
potok a Bystřina o celkové rozloze 900 ha. Tato
chráněná území se nacházejí v Ašském výběžku, západně od města Hranice až k Trojmezí.
Částečně tvoří hranici se Spolkovou republikou Německo. Převážnou část tvoří jehličnaté
nebo borové lesy, místy tvoří smíšené porosty.
Převažují smrkové monokultury. Na březích
potoků převažují porosty olše lepkavé, místy
O
Přírodní rezervace (PR) Bystřina má výměru
49,02 ha. Důvodem ochrany tohoto území je
zachování vod s populací perlorodky říční
(Margaritifera margaritifera) s navazujícími
společenstvy vodních toků, které významem
přesahují rámec ČR. Rezervace vyhlášena v roce
1992, přehlášena v roce 1998. Národní přírodní
památka (NPP) Lužní potok má výměru 123 ha.
Důvod ochrany je v podstatě totožný s PR
Bystřina. Vyhlášena byla v roce 1989. V roce
2010/2011 probíhá entomologický průzkum se
zaměřením na motýly s denní a noční aktivitou
(Lepidoptera) a v roce 2009/2010 byl proveden
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Podmáčené olšiny lemující tok potoka
Alder tree wetlands around a stream
Z
N
Ě
141
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Entomologic research of the Bystrina Natural Reservation
and Luzni Creek National Natural Site
jsou břehové partie lemovány smrkovou
monokulturou. Lokálně jsou břehy lemovány
podmáčenými mezofilními kyselými loukami,
ale i pastvinami nebo poli v různém stupni
využití a degradace. Na mnoha místech jsou
cenná květnatá luční společenstva s významnými druhy rostlin a návazně i hmyzu. Asi 2 km
SVZ od obce Štítary se nacházejí četná prameniště Lužního potoka. Lokálně zde nalezneme
i cenná přechodová rašeliniště, s velkou zásobou spodních vod a pramenišť. Nalezneme zde
i mělký lesní rybník, četné vodoteče i kvalitní
smíšené porosty. Na pastvinách a okolních loukách je mnoho starých solitérních stromů,
kolem toků podmáčené olšiny, vlhké biotopy
a zbytky kvalitních kyselých zrašelinělých luk,
na kterých nalezneme vzácné druhy motýlů
i brouků. Z motýlů je to kriticky ohrožený hnědásek chrastavcový Euphydryas aurinia
(Rottemburg, 1775) a hnědásek rozrazilový
Melitaea diamina (Lang, 1789). Jedná se
Hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)
Marsh Fritillary (Euphydryas aurinia)
o typické tyrfobionty, motýly zachovalých rašelinných biotopů. Dále z denních motýlů stojí za
zmínění náš největší denní motýl – bělopásek
topolový Limenitis populi (Linnaeus, 1758)
a příbuzný batolec duhový Apatura iris,
(Linnaeus, 1758), kteří jsou zařazeni mezi
druhy ohrožené. Nechybí zde zástupci ohniváčků, bělásků, perleťovců a jiných druhů denních
motýlů. Za zmínku stojí nález migranta žluťáska
čilimníkového Colias crocea (Fucroy, 1785).
Patří mezi motýly, které spatříme spíše v teplých
oblastech jižní Moravy. Z motýlů s noční aktivitou bylo zaznamenáno mnoho druhů našich vlhkých lučních společenstev, luk, pastvin a smíšených porostů. Časté jsou druhy hygrofilní i tyrfofilní, tedy druhy žijící na podmáčených a rašelinných biotopech. Po ročním průzkumu bylo
zaznamenáno celkem 274 druhů motýlů z 21
čeledí. Během dvouletého průzkumu brouků
(Coleoptera) bylo zaznamenáno celkem 704
druhů z 57 čeledí. Z těch zajímavějších např.:
„Nejvýznamnějším druhem brouka v EVL je
vodomil Laccobius atratus – jde o první nález
na území České republiky tohoto ve střední
Evropě výrazně tyrfofilního druhu subatlantského charakteru. Společně s tímto druhem se
na stanovištích rašelinných louček v pramenné
oblasti Lužního potoka vyskytuje celá škála
velmi kvalitních bioindikačních druhů vesměs
zahrnutých v Červeném seznamu bezobratlých
(Farkač et al. 2005): drabčíci Stenus oscillator,
S. nitidiusculus, S. kiesenwetteri, Philonthus
nigrita, Myllaena kraatzi, Deinopsis erosa,
Gymnusa brevicollis, vodomil Crenitis punctatostriata, potápníci Hydroporus kraatzi
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
ENTOMOLOGICKÝ PRŮZKUM PR BYSTŘINA
A NPP LUŽNÍ POTOK
142
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
Žluťásek čilimníkový (Colias crocea)
Clouded yellow (Colias crocea)
A
N
I
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
comitant watercourse populations range
here. Fragments of moorland meadows with
a rich vegetative spectrum and number
of especially endangered creatures can be
found in the shore range. The main reasons
for protecting the ecosystem is a large population of Freshwater Pearl Mussel (Magnitifera magnitifera) and the already mentioned concomitant watercourse populations
that are unparalleled and exceed the scope
of the Czech Republic. Various biotopes from
cultural spruces to quality forest moorlands,
number of pastures, and areas managed in
various ways located in the most western tip
of our country can be found in the proposed
Special Area of Conservation. This region is
outright a promised land for people who like
natural beauties. The Special Area of Conservation is supposed to have 900 hectares
(to be amended).
C
Summary
The Bystrina River and Luzni Creek in
the Assky Tip not far from the town of Hranice
form part of the German border. Unique con-
L
a H. longicornis a dřepčík Chaetocnema sahlbergi. V otevřených nivách potoků je plošně rozšířeno hned několik druhů brouků z Červeného
seznamu bezobratlých: drabčíci Stenus picipennis, Gymnusa variegata, Hygronoma dimidiata, Quedius nigriceps a potápník Hydroporus
memnonius. Z fytofágních druhů brouků na
tomto stanovišti stojí za zmínku druhy vázané
na polopřirozené mokřadní porosty s hojným
výskytem bylin. Mezi ně patří v různé míře ohrožení krasec Trachys troglodytes subglaber, tesařík Brachyta interrogationis, zobonoska
Auletobius sanguisorbae, nosatčík Apion
modestum, nosatci Lixus bardanae, Rhinoncus
henningsi a Datonychus angulosus a mandelinky Prasocuris juncii a Longitarsus minusculus.
Na čisté vody potoků a jejich neregulované břehy
většinou písčito-štěrkového charakteru, lokálně
i vyšší hlinité břehy, se váže výskyt ohroženého
potápníka Deronectes latus a poměrně zajímavé
spektrum litorálních brouků, z nichž nejzajímavější jsou střevlík Bembidion monticola a drabčíci Ocalea rivularis, Lesteva pubescens,
Myllaena brevicornis a M. minuta a Stenus
incrassatus.“ (Ing. Stanislav Benedikt, 2010).
Závěrem chce autor čtenářům vzkázat, že tento
malebný neskutečně zajímavý kout nejzápadnější části Čech přímo láká k pěším, ale i cyklistickým výletům. Zvláště pro vyznavače klidného
kochání přírodními krásami našeho kraje.
N
Ě
143
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
ENTOMOLOGICKÝ PRŮZKUM PR U POLÍNEK
Vlastimil Cihlář
Rozloha zkoumaného území
Přírodní rezervace (PR) má rozlohu
4,8206 ha. Byla vyhlášena jako PR Rašeliniště
u Polínek 31. 8. 2009.
Charakteristika zkoumaného území
Centrální část PR Rašeliniště u Polínek je ze
tří stran ohraničena lesními porosty, pouze
na severozápadě je vymezena hustým porostem křovitých vrb a v této části pozvolna přes
malou vodoteč přechází do prostoru sečených
mezofilních, z části kyselých, květnatých luk.
Rašeliniště je ohraničeno převážně smíšenými
lesními porosty z větší části tvořených monokulturou smrku ztepilého. Ostatní dřeviny
jsou zastoupeny břízou bělokorou, olší lepkavou, borovicí lesní, topolem osikou, jasanem
ztepilým, aj. Keřové patro tvoří převážně vrba
ušatá, krušina olšová aj. Zvláště v severozápadní části rezervace pod vedením vysokého
napětí je pás hustých křovitých nízkých keřů
vrby ušaté. V centrální části přírodní rezervace jsou četná prameniště, lokalita se vyznačuje
vydatností spodních vod. JHZ část PR tvoří částečně přechodové rašeliniště s mozaikou
vrchovišť, četnějšími jezírky a roztroušenými
stromy. Bylinné patro v přechodové tvoří převážně bohaté porosty ostřic (Carex sp.),
mozaiky bultů s porosty rašeliníků
(Sfagnum sp.), bohatými porosty klikvy
bahenní (Oxycoccus palustris), okrajově
borůvky (Vaccinium mytillus) a brusinky
Vaccinium vitis – idaea). V částech bohatých
na četná rašelinná jezírka je v okrajových
velmi hojná rosnatka okrouhlolistá (Drosera
rotundifolia), tvořící zde bohaté porosty. Dále
je to suchopýr úzkolistý (Epiophorum angustifolium) a mnoho dalších pro toto území charakteristických taxonů rostlin. Ve vodotečích pramenišť na rašelinných půdách je velmi četný
porost vachty trojlisté (Myniathes trifoliata),
hojný je zábělník (mochna) bahenní (Potentilla
palustris), často v době květu navštěvovaný četnými druhy hmyzu. Vzácně až roztroušeně je
zde k vidění orchidej prstnatec májový
(Dactylorhiza majalis) a zajímavá bíle kvetoucí
rostlina pstroček dvoulistý (Maianthemum
bifolium). Prstnatec májový je hojnější v okrajové části jihozápadně od hranic PR, kde roste
na vlhkých sečených květnatých loukách společně s vzácnou prhou arnikou (Arnica montana).
V sušší časti luk s devaterníkem (Heliantemum
spp.), aj. Z bylin se tu vyskytují druhy charakteristické pro mokřadní a rašelinná rostlinná společenstva (KRÁSA et SALÁK, 2007). Na této lokalitě bylo během průzkumu nalezeno mnoho charakteristických druhů motýlů (Lepidoptera)
a brouků (Coleoptera). Zcela ojedinělý a pro
severní Plzeňsko unikátní je nález motýla perleťovce severního (Boloria aguilonaris Stichel,
1908) – Tyrfofil. Vyskytuje se pouze na zachovalých rašeliništích s porostem klikvy bahenní
(Oxycoccus palustris), na které probíhá i vývoj
housenek. V Čechách je druhem monofágním.
Tento perleťovec patří mezi kriticky ohrožené
motýly s zatím jedinou zjištěnou populací
na severním Plzeňsku právě v PR Rašeliniště
u Polínek. Větší populace tohoto druhu nalezneme v jižní části Šumavy. Dále žije na Třeboňsku
a roztroušeně na Ašsku a Chebsku. Žije na striktně omezeném území a nesnáší jakékoli sukcesní
změny na rašeliništích, meliorace, těžbu rašeliny,
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Entomologic research of the U Polinek Natural Reservation
144
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Perleťovec severní (Boloria aquilonaris)
Cranberry Fritillary (Boloria aquilonaris)
Z
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
a ohniváček modrolesklý Lycaena alciphron
(Linnaeus, 1775), bělásek ovocný Aporia crataegi (Linnaeus, 1758), modrásek lesní
Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775), aj.
Vyjmenované druhy patří spíše mezi druhy
vzácnější, vyskytují se na mezofilních, kyselejších vlhkých stanovištích. Bělásek ovocný,
kdysi škůdce v ovocných sadech, se na západě
Čech vyskytuje lokálně a jednotlivě, jen lokálně je hojnější. Vyskytuje se jak v termofiku, tak
i na vlhkých lokalitách západních Čech. Mimo
denních druhů bylo zaznamenáno velké množství motýlů s noční aktivitou. Zvláště druhy lesních stanovišť, světlých smíšených porostů
a v neposlední řadě i druhů vázaných na raše-
A
apod. Další kriticky ohrožený druh je hnědásek
rozrazilový Melitaea diamina (Lang, 1789) –
Tyrfofil-hygrofil. Na území PR je motýl velmi
vzácný, pozorovaný spíše sporadicky. Vývoj
probíhá na mokřadních druzích kozlíků
(Valeriana ssp.). Nejbližší lokalita výskytu je
PP Hůrky (Úněšov), kde tento druh tvoří stabilnější populaci. Vyhovují mu podmáčené rašelinné louky, prameniště, okraje rašelinišť, aj.
Na sledovaném území PR Rašeliniště u Polínek
žije hnědásek na hranici pozorovatelnosti! Z dalších druhů denních motýlů, kteří se lokálně a pro
Plzeňsko vzácně vyskytují hlavně v okrajových
částech PR uvádím tyto motýly: ohniváček modrolemý Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)
N
Ě
145
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
ENTOMOLOGICKÝ PRŮZKUM PR U POLÍNEK
liniště a podmáčené biotopy (druhy tyrlofilní
a hygrofilní). Za rok 2010 bylo zaznamenáno
na území PR Rašeliniště u Polínek 268 druhů
motýlů z 21 čeledí. Společně probíhal na lokalitě i průzkum brouků (IVO TĚŤÁL) který zaznamenal během inventarizačního průzkumu cca
1 300 exemplářů brouků 227 druhů z 31 čeledí.
Nejvyšší počty druhů patří čeledím Carabidae,
Curculionidae, Chrysomelidae a Staphylinidae, což koresponduje s druhovým bohatstvím těchto čeledí v České republice. Zvláště
zajímavé jsou nalezené tyrfofilní druhy brouků,
například: Drabčíci Stenus kiesenwetteri,
Stenus lustrator, Philonthus nigrita a Tachyporus transversalis. Velice zajímavý je nález
Bagous frit (Hbst.) – evropský druh nosatce
známý jen ze střední a severní Evropy. Vyskytuje
se výhradně na rašelinných stanovištích s vachtou trojlistou (Menyanthes trifoliata), na kterou
je monofágně vázán. V ČR velmi vzácný a lokální
druh, známý recentně jen z několika lokalit
v Čechách (Hůrky, Třeboňsko, Železné hory)
a jediné moravské lokality na rozhraní Hrubého
a Nízkého Jeseníku (Skalské rašeliniště). Druh
nebyl během inventarizačního průzkumu nalezen, ale v nedávné době byl řadou sběratelů sbírán (Stanislav BENEDIKT pers. comm.).
PR Rašeliniště u Polínek je tedy další a v současné době jednou z mála recentních lokalit v České
republice. Další zajímavé druhy jsou kovařík
Ampedus pomonae (Steph.), téměř ohrožený
druh (FARKAČ et al. 2005), Athous zebei Bach.
PR Rašeliniště u Polínek je tedy další a v současné době jednou z mála recentních lokalit v České
republice (St. BENEDIKT pers. comm.) Nelze
bohužel vyjmenovat všechny zajímavé taxony
brouků a motýlů. Pro svoji výjimečnost (z velké
části tyto lokality na Plzeňsku zanikly ať už odvodněním, zalesněním, těžbou rašeliny a jinou
destruktivní činností člověka) bude PR nadále sledována a výsledky zaznamenávány!
Summary
The U Polinek Natural Reservation is an area
situated approximately 1.5 km from the village of Polinka in the district of Pilsen North. It
is located roughly 450 m south-west of Karlovy
Vary – Pilsen road, respectively 1.100 m east
of the Polinka village, and 1.900 m north-east
from the village of Krsy. It is sometimes called
by a local name Na bahnech. It is not far away
from the border of Manetinska Uplands
National Park. This accessible moorland is
even more valuable as majority of similar
areas in the Pilsen region have been transformed by human activities such as melioration, forestation, etc. Plant species typical for
wetland and moorland plant populations can
be found here. Local invertebrates’ biodiversity is quite unique for the Pilsen region.
Rašeliniště U Polínek
Moorland U Polínek
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Entomologic research of the U Polinek Natural Reservation
146
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
P O D Ě KOVÁ N Í
Thanks
Z
O
O
Závěrem děkujeme všem partnerům a přátelům zahrady za jejich dlouhodobou
pomoc a podporu při tvorbě nové tváře zahrady, jmenovitě pak:
L
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
• Inzertspoji, spol. s r. o. Praha-Vinoř
a redakci měsíčníku Planeta zvířat
• Soukromé střední škole
umělecko-průmyslové Zámeček
• Výtvarníku p. Petru Novákovi
• Geodetické kanceláři GEO RAIL, Plzeň
• Správě veřejného statku m. Plzně – úseku
městských lesů
• Firmě Prostrom Bohemia
a Ing. Zdeňku Kovaříkovi
• Firmě APB Plzeň a p. P. Březinovi
• Státnímu fondu ŽP ČR,
panu Ing. Ivo Slováčkovi
• American Chance Casinos, Česká Kubice
• firmě STRABAG ČR, a.s. Plzeň
• agentuře WEST Media Plzeň
• Účinkujícím při víkendových akcích
v Zoologické a botanické zahradě města
Plzně
• Plzeňsku v Evropě, o. p. s.
• Cestovní kanceláři BUS TOUR Foltýnová
• Letecké škole Tomáše Vrbského Plzeň
• MVDr. Humlovi z firmy Vedilab v Plzni
• Jiřímu Vlčkovi, z referátu životního
prostředí, Krajský úřad Plzeň
• MVDr. Jiřímu Svítkovi, Krajská veterinární
správa
• panu Václavovi Königovi z Blatnice
• panu Rudolfu Königovi z Blatnice
• (půjčovna stavebního nářadí)
• Ing. Petrovi Vlčkovi z firmy Vlček v Plzni
• MUDr. Milanu Tomanovi
z Fakultní nemocnice v Plzni
• Západočeské komunální služby, a.s.
(pobočka Plzeň-Koterov)
• Českému rozhlasu Plzeň
O
• Panu primátorovi města Plzně
Ing. Pavlovi Rödlovi a Mgr. Martinu Baxovi
• Členům Rady města Plzně
• Magistrátu města Plzně
• Pracovníkům Úřadu služeb obyvatelstvu
MMP
• Vedení a pracovníkům plzeňských ÚMO
• Fondu životního prostředí MMP
• Odboru propagace a tisku MMP
• Technickému úřadu MMP
• Ekonomickému úřadu MMP
• Nadaci 700 let města Plzně
• Ministerstvu životního prostředí ČR
Jmenovitě:
– Ing. Tomáši Kažmierskému, řediteli odboru
environmentálního vzdělávání MŽP ČR
– RNDr. Magdaleně Boučkové, MŽP ČR
• MUDr. Miladě Emmerové,
hejtmance Plzeňského kraje
• Bc. Milanu Chovancovi,
hejtmanovi Plzeňského kraje
• Krajskému úřadu Plzeňského kraje
• Ing. Vladislavovi Vilímcovi, Kdyně,
členovi PS PČR
• Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad – územnímu odboru implementace programů Plzeň
• Plzeňské teplárenské a.s., generálnímu partnerovi zoo
• ČEZ zákaznické služby, a.s.
• Západočeské plynárenské a.s. Plzeň
• Bílému slonu a panu Ing. Radkovi Křivánkovi
• firmě NAVATISK, spol. s r. o., Plzeň
• Sdružení přátel Zoologické a botanické
zahrady m. Plzně IRIS
• panu Milanu Ptákovi z Plzně
Z
N
Ě
147
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
P O D Ě KOVÁ N Í
• plzeňským a regionálním médiím
• Domu historie Přešticka
• Odborům školství obcí s rozšířenou působností Plzeňského a Karlovarského kraje
• Střediskovým knihovnám v Plzeňském
a Karlovarském kraji
• Panu Františkovi Slivoněmu z Plzně-Skvrňan
• Speciálním školám v Horšovském Týně
• Městskému kulturnímu zařízení
Horšovský Týn
• firmě STAVOS
• firmě KERAMIKA SOUKUP
• firmám Elektro Nichstein Stanislav
a Elektro Tříska Miroslav
• HBH ateliéru v Plzni
• firmě Elektro Stříbrný v Plzni
• firmě Keramika Horní Bříza a.s.,
divizi HOB Kaolin
• panu Josefu Fantovi, Křimice
• paní Ing. Editě Filipové – fa. Kamír
• panu Václavovi Kepkovi – fa. REKOS
• firmě ZÁPADOKÁMEN a.s. Plzeň
• firmě INPOZA Plzeň
• panu Jaromíru Šnajdrovi, Volduchy
• (výroba uzenářských výrobků)
• panu Karlovi Zalabákovi z Dýšiné
• panu Karlovi a Liborovi Hromádkovi
z Chrástu
• MVDr. Kunclovi, Plzeň
• p. Petru Vladařovi, kováři a podkováři
• firmě ESPROM
• SEG Plzeň
• Stavebninám BRICK Plzeň
• panu Jaroslavu Krátkému z Plzně
• panu Josefu Warthovi z Chrástu
• firmě TOI TOI sanitární systémy
• hypermarketu OBI
• OC Olympia Plzeň
• panu Františku Aubrechtovi z Vitinky
• MVDr. Davidu Modrému a jeho kolektivu
z katedry parazitologie
• Doc. MUDr. Ondřeji Hesovi z Plzně
• Preparátorovi Benjaminu Hlivkovi
• Davidovi Čechovi – fa. Zoomarket
• panu Janovi Snášelovi, elektro
• MVDr. Karlu Böhmovi
a kolektivu veterinářů
• MVDr. Jaroslavu Bendovi
• TRIO-D Plzeň
• Sklenářství Miroslav Nágr z Třemošné
• hypermarketu TESCO, Plzeň
• Zahradnictví Václav Bouzek a syn z Plzně
• bezpečnostní agentuře HLS v.d. Plzeň
• stálým dodavatelům krmiv pro zvířata
• NESSY,spol. s r.o. – turnikety
• dodavatelům zboží na prodejnu suvenýrů
„U LEMURA“
• technickému úřadu MMP
• výboru pro zadávání veřejných zakázek
• firmě Fontana Watercoolers
• firmám provozujícím prodejní automaty
na studené a teplé nápoje
• dodavatelským firmám stavebních zakázek
• Plzeňským komunikacím
• Plzeňské STK
• Technickým službám Klatovy a panu
Peterovi Pošefkovi
• žákům a učitelům ZŠ a MŠ Město Touškov
v čele s paní Marií Kilbergerovou
• všem školám, ať už to jsou školy plzeňské,
nebo mimoplzeňské, které jakýmkoliv způsobem zahradě pomáhají (dary finanční,
sběry plodin a pečiva, brigády, účasti na
kampaních) a všem, jenž se připojili k našim
kampaním.
• všem kmotrům a sponzorům zvířat a rostlin
• rodinám zaměstnanců ZOO a BZ
(za pochopení)
• a firmě Městské knihy s.r.o. Žehušice
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
Thanks
148
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
Z
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
O
O
Počet zvířat (druhy/jedinci):
L
1 308/6797 + x
Number of animals (species/specimens):
O
G
I
C
K
Á
A
B
EEP European Endangered species
Programme – Evropský
záchranný program
ESB European StudBook –
Evropská plemenná kniha
O
Savci – Mammalia – Mammals
T
A
235 taxonů/taxa
1 759 jedinců/specimens
N
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2010
0,3
–
0,2
–
–
0,1
2,2
–
–
0,1
–
2,1
2,4
–
–
1,1
–
1,3
1,3
–
–
–
–
1,3
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
0,1
–
–
–
1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
–
1,0
–
–
–
1,0
3,4
–
0,0,3
1,2
0,1
1,2,3
2,1
1,0
–
1,0
–
2,1
K
Narozeno
Birth
C
Příchod
Arrival
I
Á
Z
Vačice – Didelphimorphia
Vačice krysí
Monodelphis domestica
Vačice čtyřoká
Philander opossum
1. 1.
2010
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Dvojitozubci – Diprotodontia
Vakoplšík létavý
Acrobates pygmaeus
Vakoveverka létavá
Petaurus breviceps
Vakoveverka páskovaná
Dactylopsila trivirgata
Kusu liščí
Trichesurus vulpecula
Kuskus pozemní
Strigocuscus gymnotis
Klokan dama
Macropus eugenii
Klokan parma
Macropus parma NT ESB
Klokan rudý
Megaleia rufa ESB
Klokan rudokrký
Macropus rufogriseus
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
1
1. 1.
2010
Klokánek králíkovitý
5,4,1
Bettongia penicillata ogilbyi CR EEP 6,8,2d
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
1,0
Úhyn
Death
1,0
Odchod
Depart.
–
2,0d
31. 12.
2010
4,4
8,8,2d
Chudozubí – Xenarthra
Pásovec štětinatý
Chaetophractus villosus
Pásovec kulovitý
Tolypeutes matacus
1,1
1,0d
–
–
0,0,4
0,0,4
–
1,0
–
–
–
1,1
1,0d
1,0
Hmyzožravci – Insectivora
Rejsek pižmový
Suncus murinus
2,2
–
–
1,1
–
1,1
4,3,10
–
0,0,3
1,1,4
4,6,5
–
0,0,1
0,2
–
0,0,2d
–
3,2,7
0,0,2d
4,4,6
5,9,1
–
0,0,12
0,0,5
0,2
5,7,8
–
2,2d
19,10
–
–
–
–
–
2,1
2,1
–
–
2,2d
19,10
Afrosoricida
Bodlín bezocasý
Tenrec ecaudatus
Bodlín ježkovitý
Setifer setosus
Bodlín Telfairův
Echinops telfairi
Letouni – Chiroptera
Kaloň indický
Pteropus giganteus
Kaloň zlatý
Pteropus rodricensis CR EEP
Kaloň plavý
Eidolon helvum NT
Kaloň Wahlbergův
Epomophorus wahlbergi
Kaloň egyptský
Rousettus aegyptiacus
Listonos světlý
Phyllostomus discolor
Tany – Scadentia
Tana severní
Tupaia belangeri
Bércouni – Macroscelidea
Bércoun jihoafrický
Macroscelides proboscideus
15,16,1
d
0,2
–
1,4,1
0,0,2
–
16,20
2,2
–
–
–
2,4
14,11
–
3,1,2
2,1,1
–
15,11,1
3,2
–
1,1
–
–
4,3
2,2
5,1d
–
1,2,4
1,0
1,0
1,3
5,2d
1,0
1,0
–
–
–
2,0
–
1,0d
–
–
–
–
–
1,0d
Primáti – Primates
Lori ryšavý
Loris tardigradus nordicus VU EEP
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
2
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
1,1
2,2
–
–
–
1,1d
–
1,2
–
–
0,1
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
0,2
2,0d
–
–
–
–
–
1,1
–
–
–
0,2
2,0d
1,1
0,3
–
–
–
–
0,3
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
3,1
–
1,0
–
–
4,1
0,2
–
–
–
–
0,2
1,0
0,1
–
–
–
1,1
8,2
1,0d
1,0
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,1d
–
7,1
2,1d
1,0
6,1
3,1d
–
1,1d
1,1,4
0,3d
–
–
–
–
–
–
–
–
2,0d
–
–
2,0,2
0,1
0,1
1,1
–
–
–
4,1
5,1d
–
1,1d
1,5,2
0,3d
1,1
0,1
0,0,3
1,1,1
0,1
–
2,0,2
0,2
–
–
0,0,4
0,0,2
–
2,0
–
–
1,0d
–
C
2,0
I
1,2
31. 12.
2010
–
1,0d
10,5
7,5d
2,2
G
Odchod
Depart.
–
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
O
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
D
A
M
Ě
S
1,1,2
3,1d
7,1,2
1,1d
1,2,2
6,1d
3,1
3,2d
T
A
P
L
Z
2,2
3,0d
1,3,4
1,1d
2,2
5,1d
1,1
3,2d
A
Outloň malý
Nycticebus pygmaeus VU EEP
Maki myší
Microcebus murinus ESB
Maki Goodmanův
Microcebus lehilahytsara DD
Maki tlustoocasý
Cheirogaleus medius ESB
Lemur rákosový
Hapalemur alaotrensis CR EEP
Vari černobílý
Varecia variegata variegata CR EEP
Vari pásový
Varecia variegata subcincta
Vari červený
Varecia rubra EN EEP
Lemur hnědý
Eulemur fulvus NT
Lemur rudočelý
Eulemur rufus LR ESB
Lemur límcový
Eulemur collaris VU
Lemur tmavý
Eulemur macaco VU EEP
Lemur rudobřichý
Eulemur rubriventer VU ESB
Lemur kata
Lemur catta NT ESB
Komba senegalská
Galago senegalensis senegalensis
Komba Garnettova
Otolemur garnettii
Kosman zakrslý
Cebuella pygmaea pygmaea
Kosman bělovousý
Callithrix jacchus
Lvíček zlatohlavý
Leontopithecus chrysomelas EN EEP
Tamarín sedlový
Saguinus fuscicollis lagonotus
Tamarín vousatý
Saguinus imperator subgrisescens EEP
Tamarín žlutoruký
Saguinus midas midas ESB
Tamarín pinčí
Saguinus oedipus CR EEP
1. 1.
2010
–
1,0d
9,5
6,4d
–
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
3
Mirikina bolivijská
Aotus azarai boliviensis ESB
Malpa hnědá
Cebus apella
Gueréza angolská
Colobus angolensis palliatus
Makak lví
Macaca silenus EN EEP
Talapoin severní
Miopithecus ogouensis
Kočkodan Brazzův
Cercopithecus neglectus ESB
Gibon lar
Hylobates lar EN ESB
Šimpanz učenlivý
Pan troglodytes EN EEP
Šimpanz učenlivý
Pan troglodytes troglodytes EN
Šelmy – Carnivora
Liška kapská
Vulpes chama
Liška svižná
Vulpes velox velox
Pes ušatý
Otocyon megalotis virgatus
Pes ušatý
Otocyon megalotis
Šakal čabrakový
Canis mesomelas mesomelas
Vlk evropský
Canis lupus
Vlk hřívnatý
Chrysocyon brachyurus NT EEP
Panda červená
Ailurus fulgens fulgens VU
Medvěd hnědý
Ursus arctos arctos ESB
Nosál červený
Nasua nasua
Nosál červený
Nasua nasua solitaria
Fretka domácí
Putorius furo
Tchořík skvrnitý
Vormela peregusna syriaca VU
1. 1.
2010
1,1
1,1d
1,2
0,1d
2,1
3,1d
2,5,1
1,0d
–
3,0d
1,3
0,1d
1,2
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
0,1
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
1,2
1,1d
1,2
0,1d
2,1,1
3,1d
1,4
1,0d
–
–
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
0,1
–
2,2
–
–
–
2,0
0,0,2
–
–
3,0d
1,1
–
–
–
0,1
2,2,2
0,1d
1,1
0,4
–
–
–
–
0,4
1,1
–
–
–
–
1,1
3,3
0,1d
1,2
–
–
–
–
–
0,1
1,0
–
3,3
0,1d
0,3
–
1,1
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
1,1
2,0d
1,4
–
–
–
–
1,1d
–
–
–
0,1
–
2,3
4,2d
–
–
–
0,2
1,0
–
–
–
–
1,1d
1,1
2,0d
1,3
0,1d
2,1
4,4d
1,0
3,1
–
–
–
–
3,1
–
2,2d
3,3
5,2d
0,1
–
–
–
–
–
0,4
0,1
2,0
–
–
–
–
–
2,2d
1,6
7,2d
0,1
2,1
–
–
–
–
2,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
4
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
2,1
1,1
–
0,1
–
–
1,2
–
1,0d
1,1
–
–
–
–
–
–
–
1,0d
–
–
1,1
1,1
–
–
1,0
–
0,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
0,1
0,0,3
0,0,3
–
1,1
–
1,2d
4,3
6,4d
3,4
1,0d
–
–
–
–
–
–
0,0,8
0,0,8
–
–
–
1,2
–
–
–
–
–
–
2,1d
–
1,1d
–
0,1d
–
–
2,0
–
–
–
1,2d
2,2
8,5d
2,3
2,1d
1,1
0,1d
–
2,1d
3,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2,0
–
1,0d
–
–
–
–
–
3,0
–
1,0
–
1,1
1,0d
2,0
2,1
1,1d
1,1
–
0,1,2
0,0,2
–
0,0,2
0,0,2
–
1,0d
–
1,2
2,1d
1,1
1,1
0,1d
1,0
–
–
1,0
1,1
0,1d
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
O
G
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
–
2,1d
1,1
I
Z
R
A
D
A
–
–
0,1d
–
3,2d
–
2,0d
–
1,2d
3,1
H
–
0,1d
–
3,2d
–
2,0d
–
2,2d
1,1
A
M
S
1,1
1,0d
–
Ě
T
A
P
L
Z
Zorila malá
Poecilictis libyca
Vydra říční
Lutra lutra NT EEP
Skunk pruhovaný
Mephitis mephitis
Galidie proužkovaná
Galidia elegans
Galidie tenkopruhá
Mungotictis d. decemlineata VU
Ženetka savanová
Genetta thierryi
Mangusta tmavá
Crossarchus obscurus
Mangusta žíhaná
Mungos mungo
Mangusta trpasličí
Helogale parvula
Mangusta liščí
Cynictis penicillata
Promyka červená
Galerella sanguinea
Binturong malajský
Arctitis binturong binturong ESB
Ovíječ filipínský
Paradoxurus h. philippinensis
Kočka bažinná
Felis chaus
Kočka arabská
Felis silvestris gordoni ISB
Kočka krátkouchá
Prionailurus bengalensis euptilurus
Ocelot velký
Leopardus pardalis
Rys kanadský
Lynx canadensis canadensis
Rys červený
Lynx rufus
Gepard súdánský
Acinonyx jubatus soemmeringii VU
Levhart sněžný
Uncia uncia EN EEP
Levhart čínský
Panthera pardus japonica NT EEP
Tygr ussurijský
Panthera tigris altaica EN EEP
1. 1.
2010
2,1
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
5
Lev berberský
Panthera leo leo VU
Hlodavci – Rodentia
Burunduk sibiřský
Eutamias sibiricus
Veverka skalní
Sciurotamias davidianus
Svišť bobak
Marmota bobak
Sysel skalní
Spermophilus variegatus
Sysel Richardsonův
Spermophilus richardsoni
Sysel páskovaný
Spermophilus tridecemlineatus
Psoun prérijový
Cynomys ludovicianus
Veverka kapská
Xerus inauris
Veverka Cooperova
Paraxerus cooperi DD
Veverka rudohlavá – Kamerun
Funisciurus pyrrhopus ssp.
Veverka rudohlavá – Ghana
Funisciurus pyrrhopus ssp.
Veverka rudonohá
Heliosciurus rufobrachium
Veverka jasnohlasá
Dremomys cf. pernyi
Veverka rudobřichá
Callosciurus erythraeus
Veverka Prévostova
Callosciurus prevosti bangkanus
Poletuška assapan
Glaucomys volans
Poletuška floridská
Glaucomys volans ssp.
Poletuška slovanská
Pteromys volans
Plch velký
Myoxus glis
Plch zahradní
Eliomys quercinus NT
Plch pustinný
Eliomys melanurus
1. 1.
2010
1,1
0,1d
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
1,1
0,1d
1,1
1,1d
1,1
0,1d
1,1
–
1,0,3
0,0,3
–
–
1,0
–
1,0d
–
1,1
2,1d
0,1
–
–
1,0
–
0,1
–
1,1d
2,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1d
2,2
1,1
–
–
0,1
–
1,0
0,0,5
–
X
X
–
0,0,3
–
1,0d
1,0
–
–
–
–
–
–
1,0
–
1,0d
–
–
1,0
–
–
1,0
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
4,2
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
4,1d
–
–
4,1d
0,1
1,4
–
–
–
–
1,4
–
0,1d
3,2
0,1d
0,1
–
–
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
1,0d
–
–
0,1d
1,2
1,1d
0,1
1,0
–
–
–
–
1,0
0,1
0,0,1
–
–
–
0,1,1
1,1
–
–
0,1
–
1,0
2,2
–
–
1,2
–
1,0
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
6
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Odchod
Depart.
0,0,8
31. 12.
2010
5,16
0,1
–
–
–
–
0,1
2,2
–
1,1
1,1
1,1
1,1
2,3
2,1
–
0,1
–
4,3
1,0
–
–
–
–
1,0
2,2
0,1
1,0
2,2
–
1,1
3,2,3
1,2d
4,9,12
0,0,2
0,0,14
0,0,9
0,0,8
5,2
–
X
X
0,0,63
6,7
–
2,2
–
0,1
–
2,1
4,7,3
–
X
X
0,0,10
9,14,8
2,6
–
X
X
0,0,4
5,7,7
–
3,2
1,1,2
3,1
–
1,2,2
1,0
–
–
1,0
–
–
10,9,5
–
X
X
0,0,24
10,11
0,1
–
–
0,1
–
–
0,2
–
–
0,2
–
–
1,2
–
–
0,2
–
–
1,0
1,1
1,1,3
0,0,3
–
3,2
1,1
–
1,0,1
0,0,1
1,0
1,1
1,1
0,2d
2,2
1,0
–
1,0
–
–
–
1,2
–
1,1
0,2d
1,0
7,5,4
–
X
X
0,0,8
3,6
3,7,5
–
X
X
0,0,49
3,2,5
O
Úhyn
Death
X
L
Narozeno
Birth
X
O
Příchod
Arrival
–
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Plch savanový
Graphiurus parvus
Plch africký
Graphiurus murinus
Plch lesní
Dryomys nitedula
Tarbíkomyš Merriamova
Dipodomys merriami
Frček
Allactaga cf. elater
Tarbík egyptský
Jaculus jaculus
Tarbík velký
Jaculus orientalis
Pestruška písečná
Lagurus lagurus
Hraboš syslí
Lasiopodomys brandtii
Hraboš levantský
Microtus guentheri
Hraboš rákosní
Microtus fortis
Hrabošík podzemní
Microtus subterraneus
Hraboš altajský
Alticola barakshin
Křečík turkmenský
Calomyscus mystax
Křeček polní
Cricetus cricetus
Křečík čínský
Cricetulus griseus
Křečík džungarský
Phodopus sungorus
Krysa dlouhoocasá
Beamys hindei
Krysa obrovská
Cricetomys gambianus
Krysa velká
Cricetomys emini
Pískomil Cheesmanův
Gerbillus cheesmani
Pískomil malý
Gerbillus nanus
Pískomil tmavý
Gerbillus dasyurus
1. 1.
2010
5,15
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
7
Pískomil egyptský
Gerbillus gerbillus gerbillus
Pískomil Andersonův
Gerbillus andersoni
Pískomil bledý
Gerbillus perpallidus
Pískomil Simonův
Gerbillus cf. simonii
Pískomil nejmenší
Gerbillus cf. pusillus – Tanzania
Pískomil arabský
Meriones arimalius
Pískomil rudoocasý
Meriones libycus syrius
Pískomil rudoocasý
Meriones libycus spp. Pakistan
Pískomil Shawův
Meriones shawi
Pískomil hedvábný
Meriones crassus perpallidus
Pískomil pouštní
Meriones hurrianae
Pískomil mongolský
Meriones unguiculatus
Pískomil perský
Meriones persicus rossicus
Pískomil Tristramův
Meriones tristrami
Pískomil veverkoocasý
Sekeetamys calurus calurus
Pískomil veverkoocasý
Sekeetamys calurus makramii
Pískomil tlustoocasý
Pachyuromys duprasi
Pískomil černonosý
Gerbilliscus sp. – Tanzania
Pískomil
Gerbilliscus cf. robustus – Tanzania
Bodlinatka nilská tmavá
Acomys cahirinus cahirinus
Bodlinatka čadská
Acomys cahirinus seurati
Bodlinatka nilská
Acomys cahirinus cf. hunteri
Bodlinatka turecká
Acomys cilicicus CR
1. 1.
2010
3,3
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
3,3
5,6
–
–
1,2
–
4,4
1,2
–
–
–
–
1,2
2,2
–
–
1,1
–
1,1
2,2,4
–
X
X
0,0,6
8,5
4,4
–
X
X
1,0
2,3
4,4
–
X
X
0,0,9
3,5
0,5
–
–
0,1
–
0,4
2,2
–
X
X
0,0,14
3,4
4,7,2
–
X
X
0,0,19
4,4,6
1,1
1,0
–
–
–
2,1
4,3
–
X
X
0,0,11
6,5
2,1
1,1
X
X
–
2,3
3,0
4,2
0,0,5
3,0,5
–
4,2
3,3
–
–
–
1,2
2,1
2,4
–
0,0,2
0,2,2
1,1
1,1
1,1
–
–
1,0
–
0,1
4,5
1,1
0,0,9
0,0,8
–
7,5
–
1,0
–
–
–
1,0
3,8,5
–
X
X
0,0,9
5,9
6,12,2
–
X
X
0,0,16
9,33,2
16,27,3
–
X
X
0,0,20
20,37
2,8
–
X
X
0,0,30
3,8
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
8
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
X
Úhyn
Death
X
Odchod
Depart.
0,0,22
31. 12.
2010
9,26
4,12
–
X
X
0,0,18
8,17
5,7,6
–
X
X
0,0,38
3,6
1,0
–
–
–
–
1,0
2,10,8
–
X
X
0,0,19
6,40,2
Á
2,0
–
–
2,0
–
–
A
1,3
–
0,0,5
0,0,3
–
3,3
3,3,1
–
–
2,2,1
–
1,1
3,3,27
–
X
X
0,0,35
4,7
0,1
–
–
0,1
–
–
1,2
–
–
1,2
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
2,5
–
–
–
–
2,5
11,3,11
–
X
X
0,0,31
3,10
2,3,12
–
X
X
–
4,11
2,2,9
–
X
X
0,0,6
8,20
4,12,2
–
X
X
0,0,21
5,12,6
0,1
–
–
–
–
0,1
3,3,16
–
X
X
–
7,8,5
5,3
0,0,4
X
X
0,0,7
6,2
–
2,2
–
–
–
2,2
0,0,9
–
X
X
–
0,0,4
0,0,20
–
X
X
0,0,37
13,12
O
O
L
O
G
I
C
K
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Bodlinatka ušatá – Jordánsko
Acomys dimidiatus dimidiatus
Bodlinatka krétská
Acomys minous DD
Bodlinatka zlatá
Acomys russatus russatus
Bodlinatka – Tanzánie, Arusha
Acomys sp.
Bodlinatka jihoafrická
Acomys spinosissimus
Bodlinatka keňská
Acomys cf. wilsonii
Bodlinatka keňská tmavá
Acomys spec. nov.
Myš čtyřpruhá
Rhabdomys pumilio
Myš pruhovaná
Rhabdomys dilectus – Tanzania
Myš pruhovaná
Rhabdomys dilectus – RSA
Myš zebrovaná
Lemniscomys barbarus barbarus
Myš jednopruhá
Lemniscomys cf. rosalia
Myš pruhovaná
Lemniscomys striatus ardens
Myš nilská
Arvicanthis niloticus niloticus
Myš tanzánská
Arvicanthis neumanni
Myš – Tanzánie, Arusha
Arvicanthis cf. neumanni
Krysa akáciová
Thallomys cf. loringi
Krysa – Tanzánie, Arusha
Grammomys sp.
Krysa mnohobradavková
Mastomys cf. natalensis – Tanzania
Myšice malooká
Apodemus uralensis (= A. microps)
Myšice křovinná
Apodemus sylvaticus
Myška drobná
Micromys minutus
Myška Mattheova
Mus mattheyi
1. 1.
2010
6,12,2
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
9
Myška africká hnědá
Mus cf. minutoides
Myška africká šedá
Mus cf. minutoides
Myš západoevropská
Mus musculus domesticus
Krysa obláčková
Phloeomys pallidus
Krysa největší
Phloeomys cumingi VU
Krysa
Crateromys heaneyi EN
Krysa obecná
Rattus rattus
Křeček Grandidierův
Eliurus grandidieri
Křeček skákavý
Hypogeomys antimena EN ISB
Hlodoun menší
Cannomys badius
Křečík kaktusový
Peromyscus eremicus
Křeček bavlníkový
Sigmodon hispidus
Noháč východoafrický
Pedetes capensis surdaster ISB
Gundi saharský
Ctenodactylus gundi
Rypoš stříbřitý
Heliophobius argenteocinereus
Rypoš obří
Cryptomys mechowi
Osinák africký
Atherurus africanus
Dikobraz filipínský
Hystrix pumila VU
Dikobraz srstnatonosý
Hystrix indica hirsutirostris
Urson kanadský
Erethizon dorsatum
Morče argentinské
Cavia aperea pamparum
Morče bažinné
Cavia magna
Moko skalní
Kerodon rupestris
1. 1.
2010
0,0,40
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
X
Úhyn
Death
X
Odchod
Depart.
0,0,159
31. 12.
2010
23,51,6
1,2
–
X
X
–
–
–
2,2
0,0,12
0,0,7
–
2,2,5
1,0
0,1
–
–
–
1,1
1,1
–
0,1,1
–
0,1
1,1,1
–
4,5
–
1,0
–
3,5
2,4,9
–
X
X
5,5
–
0,0,1
0,1,1
–
5,4
–
2,0
–
–
–
2,0
2,2
–
–
1,1
–
1,1
8,8
–
X
X
0,0,7
8,10
2,13,23
–
0,0,41
0,0,23
0,0,29
7,20
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,1
–
–
–
1,1
–
0,1
–
–
–
0,1
–
1,1
–
–
–
1,1
1,1
1,0d
1,1
–
–
–
–
–
–
0,1
–
1,1
1,0d
1,0
–
1,2
–
–
–
1,2
0,2
–
–
0,1
–
0,1
0,2
–
–
0,1
–
0,1
0,3
2,1
0,0,3
0,0,2
–
2,4,1
1,3,1
2,0
0,0,12
0,0,7
1,2
3,6
6,11
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
10
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
0,0,18
Úhyn
Death
0,0,16
Odchod
Depart.
1,0
31. 12.
2010
3,3,5
–
4,5,3d
1,4
2,1d
2,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1
–
–
–
4,5,3d
1,4
2,1d
2,2
2,1
–
0,1
–
–
2,2
Á
3,1
–
–
–
–
2,0d
1,1
2,0d
A
2,2
–
X
X
X
1,2
1,2
–
X
X
X
1,1
–
1,1
–
–
–
1,1
–
1,0
–
–
–
1,0
1,2
–
–
–
–
1,2
1,2
–
X
X
X
0,1
–
1,1
–
–
–
1,1
2,4
1,0d
–
–
0,2
–
1,1d
1,1
2,1d
0,1
0,1d
1,1
0,1
–
–
–
–
–
–
0,1d
–
0,1
0,2d
1,1
–
1,3
–
0,1
–
1,2
–
0,1
–
–
–
0,1
–
0,2d
1,2
–
–
–
–
–
–
–
1,0
–
0,2d
0,2
O
O
L
O
G
I
C
K
Morče bolivijské
Galea monastriensis
Mara stepní
Dolichotis patagonica NT
Kapybara
Hydrochoerus hydrochaeris
Aguti černohřbetý
Dasyprocta prymnolopha
Kururo
Spalacopus cyanus
Hutie stromová
Capromys pilorides
1. 1.
2010
5,4,1
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
Zajíci – Lagomorpha
Králík dom. – Český strakáč
Oryctolagus cuniculus f. dom.
Králík dom. – Plzeňský strakáč
Oryctolagus cuniculus f. dom.
Králík dom. – Český bílopesíkatý
Oryctolagus cuniculus f. dom.
Králík dom. – Moravský bílý hnědooký
Oryctolagus cuniculus f. dom.
Králík dom. – Kuní
Oryctolagus cuniculus f. dom.
Králík dom. – Zakrslý beran
Oryctolagus cuniculus f. dom.
A
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Lichokopytníci – Perissodactyla
Osel domácí
Equus asinus
Kiang východní
Equus kiang holdereri ISB
Kulan
Equus hemionus kulan EN EEP
Kůň domácí – pony schetlandský
Equus caballus
Kůň domácí – hucul
Equus caballus
Kůň domácí – hafling
Equus caballus
H
Damani – Hyracoidea
Daman stromový
Dendrohyrax arboreus
Daman kapský
Procavia capensis capensis ESB
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
11
Zebra Chapmannova
Equus burchelli chapmanni
Nosorožec indický
Rhinoceros unicornis VU EEP
1. 1.
2010
2,3
Příchod
Arrival
0,3
Narozeno
Birth
0,1
Úhyn
Death
0,2
–
1,1
–
–
Sudokopytníci – Artiodactyla
Prase domácí – přeštické
1,6
Sus scrofa f. dom.
Prase savanové
1,1
Phacochoerus africanus africanus ESB
Pekari páskovaný
2,1
Tayassu tajacu
Hrošík liberijský
–
Choeropsis l. liberiensis EN EEP
Velbloud dvouhrbý
0,1
Camelus ferus bactrianus
1,1d
Lama huanako
–
Lama guanicoe
2,3d
Lama vikuňa
1,2
Vicugna vicugna EEP
Žirafa Rothschildova
–
Giraffa c. rothschildi EN EEP
Kabar pižmový
1,0
Moschus moschiferus VU
Muntžak malý
4,5
Muntiacus reevesi reevesi
4,3d
Sambar ostrovní
2,2
Cervus timorensis VU
Wapiti kalifornský
2,4
Cervus elaphus nannodes
4,1d
Buvolec běločelý
2,1
Damaliscus pygargus phillipsi ESB
Přímorožec šavlorohý
–
Oryx dammah EW EEP
5,5d
Gazela džejran
–
Gazella s. subgutturosa VU
Antilopa jelení
2,2
Antilope cervicapra NT
4,1d
Kamzík bělák
1,3
Oreamnos americanus
0,1d
Goral tmavý
3,4
Nemorhaedus goral arnouxianus VU
Koza domácí – bílá krátkosrstá
0,2
Capra hircus
Koza domácí – holandská zakrslá
–
Capra hircus
–
Odchod
Depart.
0,1
1,0d
–
31. 12.
2010
1,4
1,0d
1,1
9,4
–
10,9
0,1
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
2,1
1,1
–
–
–
1,1
–
1,1d
–
–
–
–
1,2
–
–
–
–
–
–
1,1d
–
–
1,2d
1,2
4,0
–
1,0
–
3,0
–
–
–
–
1,0
–
2,0d
–
1,1,2
0,1
2,0
1,0d
–
3,3
0,1d
–
2,4,1
2,3d
2,3
–
1,0
1,0
–
0,1
–
–
1,2d
–
1,2
5,3d
2,2
–
–
–
3,0
–
–
0,1d
1,0
–
–
5,4d
2,0
–
0,1
0,1
–
–
–
1,0
–
–
0,1
–
–
–
–
–
0,1d
–
2,2
4,1d
0,3
0,1d
3,4
0,1d
0,2
1,2
–
–
–
1,2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
12
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
–
Odchod
Depart.
–
1,1d
3,3
2,3d
2,0
31. 12.
2010
2,2
1,1d
0,1
7,5d
–
–
–
–
1,2
1,0
3,2
1,0
2,0
–
1,2
0,1
–
–
–
1,1
0,1d
1,1
2,5
2,0d
1,2
1,2d
–
Á
1,1
–
–
–
–
1,1
O
–
–
2,0d
–
–
1,3
2,0d
1,3
1,1d
1,1
1,4
–
2,4
1,4
1,0
1,4
3,2
–
–
0,1
–
3,1
1,1
–
–
–
–
1,1
0,2
–
1,0
–
1,0
0,2
–
1,1d
1,1
0,1d
2,5
1,4d
2,5
0,2d
0,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2,0
–
–
1,0
–
–
–
–
–
1,1d
–
3,5d
–
–
1,1d
1,1
0,1d
3,4
2,5d
–
3,7d
0,3
1,0
0,3
–
0,2
–
1,1
–
2,1d
2,12
5,3d
–
–
–
–
–
2,4
1,0
–
1,2d
–
2,1d
2,14
5,3d
C
6,3
I
–
G
1,7
5,2d
–
2,0d
1,2
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
Příchod
Arrival
–
O
K
A
B
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
Koza domácí – girgentánská
Capra hircus
Koza domácí – kamerunská
Capra hircus
Koza domácí – paví
Capra hircus
Ovce domácí – gotlandská
Ovis aries
Ovce domácí – kamerunská
Ovis aries
Ovce domácí – skudde
Ovis aries
Ovce domácí – somálská
Ovis aries
Ovce domácí – vřesovištní
Ovis aries
Ovce domácí – zušlechtěná šumavka
Ovis aries
Ovce aljašská
Ovis dalli dalli
Pižmoň severní
Ovibos moschatus EEP
Tur domácí – český červenostrakatý skot
Bos taurus
Tur domácí – watusi
Bos taurus
Zubr evropský
Bison bonasus VU EEP
Nilgau pestrý
Boselaphus tragocamelus
Sitatunga západoafrická
Tragelaphus spekei gratus ESB
Kudu velký
Tragelaphus strepsiceros ESB
Nyala nížinná
Tragelaphus angasi ESB
Antilopa losí
Tragelaphus oryx
Voduška lečve
Kobus leche kafuensis VU ESB
1. 1.
2010
3,3
A
P
L
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
13
Ptáci – Aves – Birds
497 taxonů/taxa
1 889 jedinců/specimens
1. 1.
2010
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2010
1,1,2
–
0,0,1
–
0,0,2
1,1,1
Nanduové – Rheiformes
Nandu pampový
Rhea americana NT
1,3
–
–
0,1
–
1,2
Kasuáři – Casuariformes
Emu hnědý
Dromaius novaehollandiae
1,1
–
–
–
–
1,1
Tinamy – Tinamiformes
Tinama inambu
Rhynchotus rufescens
1,1
–
–
–
–
1,1d
–
1,1d
17,20
–
4,4
–
–
5,4d
16,20
5,4,1
0,1
–
–
0,0,1
5,5
2,2
–
–
–
–
2,2
1,0
–
–
–
–
1,0
–
1,1
–
–
–
1,1
1,2
–
–
0,1
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
6,8,2
–
0,0,4
3,5,5
–
3,3,1
0,1
–
–
–
–
0,1
1,2
–
–
–
–
1,2
Pštrosi – Struthioniformes
Pštros dvouprstý
Struthio camelus
Tučňáci – Sphenisciformes
Tučňák Humboldtův
Spheniscus humboldti VU EEP
Veslonozí – Pelecaniformes
Pelikán bílý
Pelecanus onocrotalus
Pelikán rudohřbetý
Pelecanus rufescens ESB
Kormorán velký
Phalacrocorax carbo sinensis
Brodiví – Ciconiiformes
Bukáček malý
Ixobrychus minutus
Volavka popelavá
Ardea cinerea
Volavka obrovská
Ardea goliath ESB
Volavka rusohlavá
Bubulcus ibis
Volavka pobřežní
Egretta schistacea
Volavka stříbřitá
Egretta garzetta
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
14
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Narozeno
Birth
1,3,1
Úhyn
Death
0,0,1
Odchod
Depart.
0,1
31. 12.
2010
4,7
1,2
1,0
–
–
–
2,2
O
2,0
–
–
–
–
2,0
9,3
–
2,3,2
0,0,2
–
11,6
1,1
–
–
–
–
1,1
Á
–
1,1
–
–
–
1,1
A
–
1,0d
–
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
1,0d
1,1
1,2
–
–
0,1
–
1,1
3,2
0,1d
–
–
–
–
3,2
0,1d
–
–
0,2
–
5,3
–
–
–
–
6,4
2,1
–
–
–
–
2,1
0,3,2
–
–
–
–
0,3,2
2,1
0,1
–
0,1
–
2,0
0,0,10
0,0,2
–
–
–
0,0,12
2,2
–
–
–
–
2,2
1,1
–
–
–
–
1,1
2,2
–
–
1,0
–
1,2
A
1,1
–
–
–
–
1,1
P
1,3
–
–
–
–
1,3
O
Příchod
Arrival
–
O
L
G
I
C
K
B
O
T
A
N
I
Kolpík africký
Platalea alba
Ibis hnědý
Plegadis falcinellus
Ibis madagaskarský
Lophotibis cristata urschi NT
Ibis posvátný
Threskiornis aethiopicus
Kladivouš africký
Scopus umbretta umbretta ESB
Čáp bílý
Ciconia ciconia
Čáp černý
Ciconia nigra ESB
Zejozob africký
Anastomus lamelligerus
Marabu africký
Leptoptilos crumeniferus ESB
Nesyt africký
Mycteria ibis ESB
1. 1.
2010
3,5
C
K
Á
Z
Plameňáci – Phoenicopteriformes
Plameňák růžový
5,5
Phoenicopterus ruber roseus
Plameňák chilský
6,4
Phoenicopterus chilensis NT
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Vrubozobí – Anseriformes
Husovec stračí
Anseranas semipalmata
Husička stromová
Dendrocygna arborea VU
Husička dvoubarvá
Dendrocygna bicolor
Husička vdovka
Dendrocygna viduata
Husička podzimní
Dendrocygna autumnalis
Pižmovka ostruhatá
Plectropterus g. gambensis
Pižmovka hřebenatá
Sarkidiornis melanotos melanotos
Husa velká
Anser anser
Husa domácí – česká
Anser anser f. dom.
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
15
Husa labutí
Anser cygnoides VU
Husa malá
Anser erythropus VU
Husa polní
Anser fabalis
Husa běločelá
Anser albifrons
Husa indická
Anser indicus
Husa Rossova
Anser rossii
Berneška rudokrká
Branta ruficollis EN
Berneška havajská
Branta sandvicensis VU
Husa kuří
Cereopsis novaehollandiae
Husice liščí
Tadorna tadorna
Husice rezavá
Tadorna ferruginea
Husice šedohlavá
Tadorna cana
Husice královská
Tadorna radjah radjah
Husice australská
Tadorna tadornoides
Husice rajská
Tadorna variegata
Husice modrokřídlá
Cyanochen cyanoptera VU
Husice andská
Chloephaga melanoptera
Husice magelánská
Chloephaga picta
Husice orinocká
Neochen jubatus NT
Husice nilská
Alopochen aegyptiacus
Husička hřívnatá
Chenonetta jubata
Husice vlnkovaná
Stictonetta naevosa
Labuť černá
Cygnus atratus
1. 1.
2010
1,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
0,1
–
–
–
1,1
1,2
–
–
–
–
1,2
0,1
–
–
0,1
–
–
–
1,1
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
1,1d
0,2
1,0
–
1,0
–
–
–
–
–
1,1
1,1d
0,2
2,2
–
–
1,1
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
–
1,1
–
–
–
1,1
2,2
–
0,2
0,1
–
2,3
1,1
–
–
–
–
1,1
0,1
–
–
–
–
0,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1d
–
–
1,1d
1,1
2,2
–
–
–
–
2,2
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
16
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
0,1
2,2
1,1
–
1,0
–
2,3
O
–
1,1d
1,2
–
–
–
–
I
1,0
–
–
–
–
1,1d
2,2
–
1,2
–
–
–
1,2
Á
1,2
–
–
–
–
1,2
A
1,1
–
–
–
–
1,1
B
3,5
–
1,1,2
2,0,2
0,2
0,1,3
0,1,3
2,5
0,1d
2,4
O
2,2
–
0,1d
–
1,1
–
–
–
–
1,1
N
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
2,2
–
–
–
–
2,2
4,3
–
–
–
2,1
2,2
1,0
2,1
–
–
–
3,1
–
1,1
–
–
–
1,1
3,1
0,1
–
1,0
–
2,2
–
1,1
–
–
–
1,1
2,2
–
–
1,1
–
1,1
0,1
1,0
–
–
–
1,1
1,1
–
1,0
–
–
2,1
A
1,0
–
–
–
–
1,0
P
2,1
–
–
1,0
–
1,1
O
Příchod
Arrival
–
O
L
G
C
K
T
A
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Labuť zpěvná
Cygnus cygnus
Kachna madagaskarská
Anas melleri EN EEP
Kachna proužkovaná
Anas superciliosa rogersii
Kachna skvrnozobá
Anas p. poecilorhyncha
Kachna čínská
Anas zonorhyncha
Kachna žlutozobá
Anas undulata
Kachna černá
Anas sparsa sparsa
Kachna filipínská
Anas luzonica VU
Kachna laysanská
Anas laysanensis CR
Kachna havajská
Anas wyvilliana EN
Kachna bronzokřídlá
Anas specularis NT
Kopřivka obecná
Anas strepera strepera
Čírka srpoperá
Anas falcata NT
Čírka obecná
Anas crecca crecca
Čírka modrá
Anas querquedula
Čírka sibiřská
Anas formosa VU
Čírka Bernierova
Anas bernieri EN ISB
Čírka australasijská
Anas gibberifrons
Čírka popelavá
Anas capensis
Kachna kaštanová
Anas castanea
Čírka skořicová
Anas cyanoptera
Čírka žlutozobá
Anas flavirostris
Ostralka žlutozobá
Anas georgica spinicauda
1. 1.
2010
0,1
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
17
Ostralka štíhlá
Anas acuta acuta
Ostralka bělolící
Anas bahamensis
Kachna puna
Anas versicolor puna
Kachna pestrá
Anas versicolor versicolor
Čírka rudozobá
Anas erythrorhyncha
Čírka tečkovaná
Anas hottentota
Hvízdák euroasijský
Anas penelope
Hvízdák chilský
Anas sibilatrix
Lžičák pestrý
Anas clypeata
Lžičák novozélandský
Anas rhynchotis variegata
Lžičák tečkovaný
Anas platalea
Čírka úzkozobá
Marmaronetta angustirostris VU
Kachna vlasatá
Lophonetta s. specularioides
Polák velký
Aythya ferina
Polák chocholačka
Aythya fuligula
Polák malý
Aythya nyroca NT
Polák australský
Aythya australis
Polák novozélandský
Aythya novaeseelandiae
Polák dlouhozobý
Aythya valisineria
Polák Baerův
Aythya baeri EN
Zrzohlávka rudozobá
Netta rufina
Polák peposaka
Netta peposaca
Hohol severní
Bucephala clangula
1. 1.
2010
2,2
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
1,1
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
3,3
1,1
–
–
1,0
0,2
–
–
0,1
–
0,1d
–
–
0,1d
0,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
1,0
–
–
–
2,1
1,1
–
–
–
–
1,1
2,1
–
–
–
–
2,1
2,3
–
0,1
–
–
2,4
5,2
–
1,1
–
–
6,3
1,1
–
–
–
–
1,1
1,2
1,0
–
1,0
0,1
1,1
1,1
0,1
–
0,1
–
1,1
1,1
1,2d
2,2
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1
1,2d
2,2
1,1
–
1,0
–
4,2
–
–
–
–
1,0d
–
1,1
1,0d
4,2
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
5,2
–
–
0,1
6,3
–
–
–
–
4,0d
–
1,1
4,0d
6,3
1,2
–
–
–
–
1,2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
18
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Příchod
Arrival
1,1
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
1,1
1,2
–
–
–
–
1,2
1,1
–
–
–
–
1,1
2,1
–
–
1,0
–
1,1
3,3
–
3,4,1
0,0,1
2,4
4,3
Á
1,1
–
–
–
–
1,1
A
1,0,3
–
–
0,0,1
–
1,0,2
1,0
–
–
–
–
1,0
–
0,1d
–
–
–
–
–
3,0
–
–
–
–
0,1d
3,0
0,2
–
–
–
–
1,0d
1,1
–
–
–
–
0,2d
–
–
–
–
–
–
0,2d
–
1,0d
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
2,2
–
–
–
–
2,2
4,2
0,2
–
0,1
–
4,3
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
O
O
L
O
G
I
C
K
Morčák bílý
Mergus albellus
Kajka mořská
Somateria molissima
Pižmovka bělokřídlá
Cairina scutulata EN
Čírka rezavohřbetá
Calonetta leucophrys
Kachnička mandarinská
Aix galericulata
Kachnička karolinská
Aix sponsa
1. 1.
2010
–
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
Dravci – Falconiformes
Kondor havranovitý
Coragyps atratus
Kondor krocanovitý
Cathartes aura aura
Jestřáb lesní
Accipiter gentilis gentilis
Orel volavý
Aquila clanga VU
Orel křiklavý
Aquila pomarina pomarina
Orel stepní
Aquila nipalensis
Káně rudoocasá
Buteo jamaicensis borealis
Včelojed lesní
Pernis apivorus apivorus
Pilich šedý
Circus cyaneus cyaneus
Sup bělohlavý
Gyps fulvus fulvus ESB
Sup kapucín
Necrosyrtes monachus
Čimango falklandský
Phalcoboenus australis NT
Poštolka obecná
Falco tinnunculus
Poštolka vrabčí
Falco sparverius
P
L
Z
Hrabaví – Galliformes
Tabon lesní
Alectura lathami
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
19
Guan modrohrdlý
Aburria pipile grayi
Hoko přilbový
Pauxi pauxi pauxi EN
Křepel šupinkatý
Callipepla squamata
Křepel kalifornský
Callipepla californica
Páv korunkatý
Pavo cristatus
Bažant paví
Polyplectron b. bicalcaratum
Bažant bronzoocasý
Polyplectron c. chalcurum
Bažant bronzoocasý
Polyplectron c. scutulatum
Bažant palawanský
Polyplectron napoleonis VU EEP
Bažant ohnivý
Lophura ignita nobilis NT
Bažant Edwardsův
Lophura edwardsi EN EEP
Bažant vietnamský
Lophura hatinhensis EN ISB
Bažant sedlatý
Lophura swinhoii NT
Bažant bělochocholatý
Lophura leucomelanos hamiltoni
Bažant Crawfurdův
Lophura leucomelanos crawfurdi
Bažant Lewisův
Lophura nycthemera lewisi
Bažant stříbrný
Lophura nycthemera nycthemera
Bažant Berliozův
Lophura nycthemera berliozi
Bažant Jonesův
Lophura nycthemera jonesi
Bažant prelát
Lophura diardi NT
Bažant Salvadorův
Lophura inornata inornata VU
Bažant Wallichův
Catreus wallichii VU
Bažant Humeové
Syrmaticus humiae humiae NT
1. 1.
2010
–
1,0d
–
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
1,2
–
–
–
31. 12.
2010
–
1,0d
1,2
2,0
–
–
1,0
–
1,0
4,2
–
–
2,1
1,1
0,0,2d
1,1
0,1d
–
–
1,1
1,1
–
1,1d
–
–
–
–
–
1,1
–
–
–
1,0
1,1d
1,1
0,0,2d
1,1
0,1d
1,1
–
1,1
–
–
–
1,1
1,0
0,1
–
–
–
1,1
–
0,1d
2,1
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1d
–
2,1
2,2
–
1,2,1
0,0,1
1,1
–
–
–
–
0,1d
1,1
3,3
0,1d
–
3,3
–
4,0,1
0,0,1
3,2
4,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,2
–
–
–
–
1,2
1,1
–
0,1
–
–
1,2
2,1
–
–
–
–
2,1
1,0
–
–
1,1
–
–
1,0d
–
–
–
–
1,0d
–
1,1
1,2
–
1,0
–
1,1
–
–
–
–
1,0d
–
1,2
1,0d
1,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
20
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
1,0
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
O
1,0
–
–
–
–
3,2,2
2,1,2
–
1,0d
3,2
I
2,1
–
1,0d
–
–
0,1d
2,2
–
–
–
–
Á
–
–
–
0,1d
–
–
2,2
A
12,6
0,1
–
10,5
–
2,2
B
1,1
–
–
–
–
1,1
6,2
1,1
0,3
4,2
0,1
3,3
2,4
2,1
2,2
0,3
1,0
5,4
1,1
1,2
3,2
3,0
0,2
2,3
3,2
–
–
1,0
–
2,2
3,3
–
1,0
2,1
1,1
1,1
3,2
–
6,3
2,2
–
7,3
1,1
–
–
–
–
1,1
0,1
1,0
–
–
–
1,1
6,3
–
1,0
3,0
2,2
2,1
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
1,2
–
7,0,7
1,0,7
7,5
–
6,2,2
3,0,2
2,0
1,0d
2,1
4,2
1,0d
8,6
2,0
–
–
1,0
–
1,0
10,8
–
3,3,1
0,2,1
3,3,1
10,5
O
Příchod
Arrival
1,0
O
L
G
C
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Bažant mikado
Syrmaticus mikado NT
Bažant Elliotův
Syrmaticus ellioti NT
Bažant bělokřídlý
Phasianus colchicus chrysomelas
Bažant obojkový
Phasianus colchicus torquatus
Bažant tádžický
Phasianus colchicus bianchii
Bažant amurský
Phasianus colchicus pallasi
Bažant korejský
Phasianus colchicus karpowi
Bažant tchajwanský
Phasianus colchicus formosanus
Bažant turkménský
Phasianus colchicus zarudnyi
Bažant zerafšanský
Phasianus c. zerafschanicus
Bažant perský
Phasianus colchicus persicus
Bažant sečuánský
Phasianus colchicus strauchi
Bažant kolchidský
Phasianus colchicus colchicus
Bažant kirgizský
Phasianus colchicus mongolicus
Bažant pestrý
Phasianus versicolor robustipes
Bažant pestrý
Phasianus versicolor versicolor
Bažant zlatý
Chrysolophus pictus
Satyr Temminckův
Tragopan temminckii
Argus okatý
Argusianus argus NT
Křepel korunkatý
Rollulus rouloul NT
Křepelka čínská
Coturnix chinensis
Křepelka černoprsá
Coturnix coromandelica
Křepelka harlekýn
Coturnix delegorguei
1. 1.
2010
1,1
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
21
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
Křepelka křovinná
Perdicula asiatica
Křepelka madagaskarská
4,3
Margaroperdix madagarensis
3,5d
Frankolín obecný
1,1
Francolinus francolinus
Frankolín žlutokrký
1,1
Francolinus leucoscepes
Frankolín rudohrdlý
3,1
Francolinus afer
Frankolín chocholatý
1,1
Francolinus sephaena
Koroptev fokienská
2,1
Arborophila gingica VU
Koroptev hnědoprsá
3,3
Arborophila brunneopectus
Koroptev polní
1,1
Perdix perdix perdix
Kur bambusový
1,1
Bambusicola thoracica thoracica
Orebice Philbyho
1,1
Alectoris philbyi
Orebice skalní
1,2
Alectoris barbara barbara
Kur cejlonský
1,1
Gallus lafayetti
3,3d
Kur bankivský
1,1
Gallus gallus jabouillei
Kur domácí – sumatránka
1,1
Gallus gallus f. dom.
Kur domácí – kočinka zakrslá
2,5
Gallus gallus f. dom.
Kur domácí – antwerpský vousáč černý 1,0
Gallus gallus f. dom.
Kur domácí – novoanglická bojovnice 1,2
Gallus gallus f. dom.
Kur domácí – hempšírka
1,6
Gallus gallus f. dom.
Krátkokřídlí – Gruiformes
Seriema rudozobá
2,1
Cariama cristata
Jeřáb královský
2,2
Balearica regulorum gibbericeps VU
Jeřáb bělošíjí
1,1
Grus vipio VU EEP
Příchod
Arrival
2,2
Narozeno
Birth
4,3,12
Úhyn
Death
0,0,12
–
–
3,1
Odchod
Depart.
2,2
1,1d
–
–
–
1,0
–
31. 12.
2010
6,4
1,1d
1,2
3,5d
0,1
–
–
–
–
1,1
–
–
–
2,0
1,1
–
–
–
–
1,1
0,1
–
0,1
–
2,1
–
–
–
–
3,3
–
–
–
–
1,1
–
0,0,2
0,0,1
–
1,1,1
–
–
1,0
–
0,1
–
–
0,1
–
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1
3,3d
1,1
–
–
1,0
–
0,1
–
–
–
–
2,5
–
–
–
–
1,0
–
0,3
0,1
–
1,4
–
X
X
X
1,5
–
0,0,3
0,0,1
1,0
1,1,2
–
–
0,1
–
–
–
–
1,0d
–
1,1
1,0d
1,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2010
3,2
22
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Příchod
Arrival
1,1
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,2
–
–
–
–
1,2
1,2
–
0,0,2
0,0,2
–
1,2
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
1,0
–
–
–
1,0
A
1,0
–
–
–
–
1,0
B
4,3
–
0,5,12
2,1,7
–
2,7,5
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
3,5
–
0,1
–
–
0,1
0,1d
–
–
0,2d
–
1,2
0,2d
1,1
1,0
–
–
–
1,1
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
2,2
–
–
–
–
2,2
–
–
–
–
1,1
0,0,4
–
0,0,1
–
0,0,3
1,1
–
–
–
1,1
–
–
–
–
2,2
A
–
–
–
–
7,6
P
–
–
–
–
2,3
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
O
T
Jeřáb Antigonin
Grus antigone antigone VU
Jeřáb panenský
Anthropoides virgo
Chřástal polní
Crex crex
Chřástal žlutozobý
Limnocorax flavirostra
Chřástal rudonohý
Rallina fasciata
Slípka zelenonohá
Gallinula chloropus
Drop senegalský
Eupodotis senegalensis
Perepel černohrdlý
Turnix suscitator
1. 1.
2010
–
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Bahňáci – Charadriiformes
Pisila čáponohá
1,1
Himantopus himantopus himantopus
Tenkozobec opačný
3,5
Recurvirostra avosetta
Dytík kapský
1,4
Burhinus capensis
0,1d
Dytík úhorní
1,1
Burhinus oedicnemus
Čejka běločelá
0,1
Antibyx armatus
Čejka korunkatá
1,0
Vanellus coronatus
Čejka senegalská
2,2
Vanellus senegallus
Čejka laločnatá
2,2
Vanellus miles miles
Čejka chocholatá
1,1
Vanellus vanellus
Kulík třípásý
–
Charadrius tricollaris
Kulík africký
–
Charadrius pecuarius
Vodouš rudonohý
2,2
Tringa totanus
Jespák bojovný
7,6
Philomachus pugnax
Racek šedohlavý
2,3
Larus cirrocephalus poliocephalus
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
23
Racek chechtavý
Larus ridibundus
Stepokuři – Pterocliformes
Stepokur hnědobřichý
Pterocles exustus erlangeri
1. 1.
2010
1,0
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
1,0
3,3
–
0,0,5
1,0,5
–
2,3
–
–
–
0,0,16
–
–
–
–
–
3,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0d
2,0
–
1,0,12
2,0,12
1,0
2,2
0,1
–
–
–
1,1
–
–
–
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,2d
2,0
–
8,11,3
0,1,3
7,10
8,8
0,1
0,0,6
0,1,1
1,0,2
–
1,1,12
0,1
3,2,12
4,1,5
0,0,13d
2,1,5
–
0,1,1
2,1,1
–
2,4,1
–
0,0,3
–
2,0
2,3,3
0,2
–
–
–
0,2
0,0,1
2,1,18
0,0,12
2,1,6
0,0,2
–
–
–
5,3,3
2,4,2d
0,1,2
–
0,0,9
0,0,4
1,1,5
1,1,1
–
1,1,6
0,0,6
–
4,4
Měkkozobí – Columbiformes
Holub guinejský
0,0,16
Columba guinea guinea
Holub doupňák
3,2
Columba oenas oenas
Holub hřivnáč
–
Columba p. palumbus
1,0d
Holub bělolící
2,0
Columba vitiensis griseogularis
Holub růžový
4,2
Nesoenas meyeri EN EEP
Holub kukaččí
1,0
Macropygia unchall
Holub wonga
1,1
Leucosarcia melanoleuca
Holoubek modroskvrnný
–
Turtur afer
1,2d
Hrdlička damarská
2,0
Streptopelia c. capicola
Hrdlička vínorudá
7,8
Streptopelia tranquebarica humilis
Hrdlička čínská
5,1,2
Streptopelia chinensis chinensis
0,0,13d
Hrdlička cejlonská
4,3,5
Streptopelia chinensis suratensis
Hrdlička východní
3,2,4
Streptopelia o. orientalis
Hrdlička divoká
4,3
Streptopelia t. turtur
Hrdlička temná
–
Streptopelia lugens
Hrdlička madagaskarská
5,3,2
Streptopelia picturata picturata
2,4,2d
Hrdlička senegalská
0,1
Streptopelia s. senegalensis
Hrdlička bělokřídlá
3,2
Zenaida asiatica
Hrdlička sokorská
3,3
Zenaidura graysoni EW EEP
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
24
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
31. 12.
2010
–
0,1d
3,2
4,2
–
0,1
1,1
1,0
2,1
–
0,1,1
0,0,1
–
1,1,5
0,0,3
–
0,1d
0,1,2
0,1
2,1,1
–
0,1
2,2
0,0,7d
1,2
0,1d
2,2,1
1,0d
3,2,1
1,0
–
–
–
1,0
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
–
–
1,0
–
1,1d
–
–
–
–
–
0,1
0,1d
1,1
1,1
–
–
–
1,1
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
0,1d
1,1
–
2,0,3
0,0,2
1,1
2,2,1
–
1,1,1
0,1,1
–
–
–
–
1,0d
–
2,2
1,0d
2,0
0,1
–
–
–
1,1
–
0,0,8
0,1,8
–
2,0
0,1
–
0,1
0,0,1
1,1
0,0,1
–
0,0,1
–
–
1,0
0,0,1
1,0
–
5,0,6
2,0,6
–
0,0,1d
4,1
2,2
1,0,1d
2,2
G
1,0
Odchod
Depart.
–
0,1d
–
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
–
O
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Holoubek kapský
Oena capensis capensis
Holub nikobarský
–
Caloenas nicobarica NT
Holub krvavý
4,1
Gallicolumba luzonica NT ESB
0,0,7d
Holub Bartlettův
1,2
Gallicolumba crinigera VU ESB
Holub zlatoprsý
1,2,1
Gallicolumba rufigula
1,0d
Holub celebeský
1,1
Gallicolumba tristigmata bimaculata
Korunáč chocholatý
–
Goura cristata VU
Holub zelenokřídlý
1,1
Chalcophaps indica indica
Holub chocholatý
–
Ocyphaps lophotes
1,1d
Holub bronzokřídlý
1,1
Phaps chalcoptera
0,1d
Holoubek diamantový
1,1
Geopelia cuneata
Holoubek pruhovaný
–
Geopelia striata
Holub břidlicový
–
Trugon terrestris
0,1d
Holub zlatočelý
0,1
Ptilinopus aurantiifrons
Holub černotemenný
1,3
Ptilinopus melanospila
Holub malovaný
2,2
Ptilinopus pulchellus
Holub královský
2,0
Ptilinopus regina flavicollis
Holub nádherný
1,0
Ptilinopus superbus
Holub papouščí
2,1
Treron vernans
Holub africký
1,1,1
Treron calva
Holub kovový
–
Ducula aenea paulina
Holub dvoubarvý
2,2
Ducula bicolor
1,0d
Holub domácí – anglický pávík
3,3
Columba livia f. dom.
Příchod
Arrival
–
O
1. 1.
2010
0,1
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
25
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
1,1
Úhyn
Death
1,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
1,1
–
X
X
X
0,0,2
1,2
–
–
–
1,2
1,1
–
–
–
1,1
1,3
1,0,3
0,0,3
–
2,3
–
–
2,0
–
0,1
1,1
1,1
1,0
–
1,2
1,1
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
1,1
–
X
X
X
0,0,4
–
1,0d
–
0,1d
–
1,1d
1,1
–
–
–
–
–
–
–
1,0d
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1
–
–
0,1d
–
1,1d
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
–
2,2,2d
–
1,1d
–
1,1d
0,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
2,2,2d
–
1,1d
–
1,1d
1,3
3,3
–
–
–
–
3,3
1,2
–
–
–
–
1,0d
–
–
–
–
1,1d
–
0,1
1,1d
–
1,0d
Holub domácí – česká čejka
Columba livia f. dom.
Holub domácí – český stavák modrý sed. 0,0,2
Columba livia f. dom.
Holub domácí – český stavák červ. sed.
–
Columba livia f. dom.
Holub domácí – rakovnický kotrlák žl.s. –
Columba livia f. dom.
Holub domácí – norimberský skřivan
–
Columba livia f. dom.
Holub domácí – jeptiška černá
2,1
Columba livia f. dom.
Holub domácí – prácheňský káník
–
Columba livia f. dom.
Holub domácí – orientální racek
–
Columba livia f. dom.
Holub domácí – budapešťská straka
–
Columba livia f. dom.
Holub domácí – moravský pštros
0,0,4
Columba livia f. dom.
Papoušci – Psittaciformes
Kakadu šalamounský
Cacatua ducorps
Amazoňan modročelý
Amazona aestiva xanthopteryx
Amazoňan oranžokřídlý
Amazona amazonica amazonica
Ara ararauna
Ara ararauna
Ara vojenský
Ara militaris mexicana VU ESB
Papoušek patagonský
Cyanoliseus patagonus
Pyrura skalní
Pyrrhura rupicola sandiae
Pyrura modročelý
Pyrrhura picta picta
Papoušek mniší
Myiopsitta monachus
Vaza malý
Coracopsis nigra
Vaza velký
Coracopsis vasa
Papoušek šedý
Psittacus erithacus erithacus
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2010
1,1
26
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
2,0
1,0
3,1
A
–
–
–
2,1
B
–
–
–
1,0d
2,0
–
–
–
–
2,0d
–
1,3
–
1,1
–
2,1
4,0
2,1
–
–
2,0d
–
–
–
–
–
2,0d
1,3
–
–
–
1,3
–
–
–
–
1,0
–
–
0,1
1,0d
0,1
1,1
–
–
–
–
1,1
–
–
–
0,1
0,2
0,1
–
0,1
–
1,1
1,0d
3,3,3
–
0,0,11
0,2
0,0,6
3,1,8
2,1
1,1
–
–
–
3,2
2,2
2,0d
1,2
–
1,0
–
–
1,0
–
2,0
–
3,2
2,0d
0,2
1,1
–
–
–
–
1,1
3,1
–
–
–
–
3,1
T
–
O
–
Á
1,1
K
–
C
–
I
Odchod
Depart.
–
G
Úhyn
Death
–
O
Narozeno
Birth
–
L
Příchod
Arrival
–
O
–
31. 12.
2010
–
3,3,1d
2,2
10,4d
–
2,0d
–
1,0d
2,2
O
Papoušek hnědohlavý
Poicephalus cryptoxanthus
Papoušík šedohlavý
Agapornis cana
Papoušík oranžohlavý
Agapornis p. pullarius
Amazonek černotemenný
Pionites m. melanocephala
Latam vlaštovčí
Lathamus discolor EN
Kakariki žlutočelý
Cyanoramphus auriceps NT
Papoušek Bourkův
Neophema bourkii
Alexandr malý
Psittacula krameri krameri
1. 1.
2010
–
3,3,1d
3,3
10,4d
2,0
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
Kukačky – Cuculiformes
Kukačka koel
–
Eudynamys scolopacea mindanaoensis
Turako bělobřichý
0,1
Corythaixoides leucogaster
1,0d
Turako fialový
0,2
Musophaga violacea ESB
Turako červenokorunkatý
1,1
Tauraco erythrolophus ESB
Turako chocholatý
0,3
Tauraco persa buffoni
Turako bělolící
1,1
Tauraco leucotis
1,0d
A
D
A
M
Myšáci – Coliiformes
Myšák hnědokřídlý
Colius striatus mombassicus
Myšák dlouhoocasý
Urocolius macrourus
Ě
S
T
A
P
L
Z
Sovy – Strigiformes
Sova pálená
Tyto alba guttata
Kalous ušatý
Asio otus otus
Výr velký
Bubo bubo bubo
Výr africký
Bubo africanus
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
27
Výreček malý
Otus scops
Sovice sněžní
Nyctea scandiaca
Sýček obecný
Athene noctua
Sova králičí
Speotyto cunicularia
Puštík bradatý
Strix nebulosa lapponica
Puštík obecný
Strix aluco aluco
Sovice krahujová
Surnia ulula
Lelkové – Caprimulgiformes
Lelkoun soví
Podargus strigoides
Srostloprstí – Coraciiformes
Zoborožec hvízdavý
Ceratogymna f. fistulator
Toko tanzánský
Tockus ruahae
Toko rudozobý
Tockus erythrorhynchus
Zoborožec kaferský
Bucorvus leadbeateri VU ESB
Dudkovec stromový
Phoeniculus purpureus
Mandelík dlouhoocasý
Coracias caudata
Mandelík modrobřichý
Coracias cyanogaster
Vlha nubijská
Merops nubicus
Ledňáček zelenohlavý
Halcyon chloris
Ledňák obrovský
Dacelo novaeguineae
1. 1.
2010
1,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
1,1
–
1,0d
2,2
–
–
–
–
–
1,0
–
–
1,0d
–
1,0d
–
1,0
–
1,0d
–
2,2
1,0d
1,1
1,1d
–
1,0d
2,0
–
1,1
–
–
–
–
–
–
1,1
3,2d
0,2
1,0
–
0,1
–
1,1
0,1
–
–
–
–
0,1
2,3
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
0,1
1,1d
–
1,1
1,0
2,1
–
1,1
3,1
–
1,0
–
–
–
1,0
0,1
–
–
0,1
–
–
–
0,0,20
–
–
–
0,0,20
2,1
1,0d
1,1
3,2d
0,1
4,0,3
0,0,3
–
–
–
–
3,0d
–
3,2
4,0d
1,1
3,2d
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
1,3
1,1d
–
–
0,0,1
0,2,1
1,0
–
–
3,0
–
–
1,1
–
1,1
3,2d
1,1
Šplhavci – Piciformes
Tukan rudozobý
Ramphastos tucanus tucanus
Arasari černohrdlý
Pteroglossus aracari atricollis
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
28
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Odchod
Depart.
2,2
0,1d
–
31. 12.
2010
2,4
4,3d
0,0,1
–
–
0,1d
–
–
0,1d
0,0,1
I
–
–
–
1,0
Á
–
–
–
–
1,1
A
1,0
–
–
1,0
–
–
2,3,1
–
0,0,2
0,0,1
0,1,2
2,2
0,0,1
0,0,4
–
0,0,2
–
0,0,3
2,0,1
0,0,3
–
1,0,2
–
1,0,2
1,1
–
–
1,1
–
–
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
4,3,2
3,1,15d
1,1
–
0,0,4
2,0,1
1,2
–
0,0,2
0,0,1
–
2,2,3
3,1,15d
1,1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
3,3
0,1
–
0,1
1,0
2,3
1,0
–
–
–
–
1,0
2,0
–
–
–
–
2,0
1,0
–
–
–
–
1,0
0,1
–
–
–
–
0,1
A
2,1,1
–
0,0,2
0,0,2
–
2,1,1
P
–
–
0,1
–
–
–
0,0,1
–
–
1,0
–
1,1
3,3,2
–
1,0,3
0,1,3
1,0,2
3,2
G
–
O
Úhyn
Death
0,0,1
L
Narozeno
Birth
0,4,1
O
Příchod
Arrival
–
O
C
K
Vousák senegalský
Lybius dubius
Vousák modrolící
Megalaima asiatica davisoni
Vousák šedolící
Psilopogon pyrolophus
Krutihlav obecný
Jynx torquilla
Strakapoud velký
Dendrocopos major pinetorum
Žluna větší
Picus flavinucha mystacalis
1. 1.
2010
4,3
4,2d
0,0,1
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Pěvci – Passeriformes
Pita černokorunkatá
Pitta venusta VU
Tyran bentevi
Pitangus sulphuratus
Jiřička obecná
Delichon urbica
Vlaštovka obecná
Hirundo rustica
Linduška rudokrká
Anthus cervinus
Konipas bílý
Motacilla alba
Bulbul černohlavý
Pycnonotus atriceps
Bulbul oranžohrdlý
Pycnonotus dispar
Bulbul modrobřichý
Pycnonotus cyaniventris NT
Bulbul rudouchý
Pycnonotus jocosus jocosus
Bulbul čínský
Pycnonotus sinensis sinensis
Bulbul dvouskvrnný
Pycnonotus b. bimaculatus
Bulbul dvouskvrnný
Pycnonotus b. tenggerensis
Bulbul žlutořitný
Pycnonotus goiavier analis
Bulbul čárkovaný
Pycnonotus leucogrammicus
Bulbul zahradní
Pycnonotus barbatus inornatus
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
29
Bulbul zahradní
Pycnonotus barbatus layardi
Bulbul šupinkový
Pycnonotus cafer
Bulbul sundský
Pycnonotus squamatus NT
Bulbul arabský
Pycnonotus xanthopygos
Bulbul bělolící
Pycnonotus leucotis
Bulbulčík bělohlavý
Hypsipetes leucocephalus
Bulbulčík kaštanový
Hypsipetes castanotus canipennis
Bulbulec šedolící
Alophoixus bres
Brkoslav severní
Bombycilla garrulus
Sýkavka Hardwickova
Chloropsis hardwickii
Irena tyrkysová
Irena puella
Ťuhýk dlouhoocasý
Lanius cabanisi
Drozdec plavý
Mimus gilvus gilvus
Drozd stračí
Copsychus saularis
Kos černý
Turdus merula
Drozd černoprsý
Turdus dissimilis
Drozd východní
Turdus hortulorum
Drozd Dohertyův
Zoothera dohertyi NT
Drozd sibiřský
Zoothera sibirica sibirica
Drozd oranžohlavý
Zoothera citrina melli
Drozdík běločapkový
Cossypha albicapilla
Skalník modrý
Monticola solitarius
Rehek zahradní
Phoenicurus phoenicurus
1. 1.
2010
4,3
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
0,0,1
Úhyn
Death
1,0,1
Odchod
Depart.
1,1
31. 12.
2010
2,2
7,4
–
–
–
3,1
4,3
1,0
–
–
–
–
1,0
3,3
–
1,1,7
0,0,3
2,2,4
2,2
–
1,1
–
–
–
1,1
3,3
4,1d
0,1
–
1,1,5
0,0,4
–
–
–
–
2,2,1d
–
2,2
6,3,1d
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
2,1
–
–
–
–
2,1
0,1
1,0
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
1,0
0,1
–
1,1
–
–
–
1,1
2,2
–
–
–
1,1
–
–
–
–
2,2d
–
–
2,2d
1,1
–
1,0d
3,3
4,6,2d
1,3
–
–
–
–
–
6,4
1,0
–
–
–
–
2,1d
–
–
1,0d
7,6
6,7,2d
1,3
1,1
–
–
1,0
–
0,1
2,2
1,2d
1,1
1,0
–
1,1
–
1,1
–
–
–
2,1
1,2d
2,2
–
1,1
–
–
–
1,1
1,0
1,1
–
–
–
2,1
1,0
–
–
1,0
–
–
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
30
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Příchod
Arrival
1,1
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
1,1
1,0
–
–
1,0
–
–
1,2
2,0
–
1,0
–
2,2
1,1
–
–
0,1
–
1,0
3,3
4,2,3d
0,0,2
–
–
0,1
1,0
–
–
–
–
2,2
4,2,3d
0,0,2
1,0,1
–
–
–
–
1,0,1
1,0
–
–
–
–
1,0
2,2
–
–
–
–
2,2
0,2
1,0
–
–
0,1
1,1
2,1
1,1d
0,4
–
–
–
–
–
–
0,1
–
2,1
1,1d
0,3
–
1,1d
3,1
–
–
–
–
–
0,0,3
1,0,3
1,0
–
1,1d
1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
0,0,1
0,0,1
–
1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
1,0
–
0,1
1,1
1,1d
2,1
–
2,0
–
1,0
–
–
1,1
1,0d
–
2,1
1,0d
3,1
2,3
–
–
–
1,2
1,1
A
–
1,1
–
–
–
1,1
P
1,0
–
–
–
–
1,0
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Rehek bělokřídlý
Phoenicurus erythrogaster
Slavík kaliopa
Luscinia caliope
Pěnice černohlavá
Sylvia atricapilla atricapilla
Timálie dlouhoocasá
Heterophasia picaoides
Timálie černohlavá
Heterophasia d. desgodinsi
Timálie límečková
Yuhina castaniceps torqueola
Timálie čínská
Leiothrix lutea
Timálie stříbrouchá
Leiothrix argentauris
Timálie sečuánská
Liocichla omeiensis VU ESB
Timálie rudolící
Liocichla ripponi
Sojkovec čínský
Garrulax chinensis chinensis
Sojkovec zrcadlový
Garrulax mitratus
Sojkovec dvoubarvý
Garrulax bicolor VU ESB
Sojkovec chocholatý
Garrulax leucolophus diardi
Sojkovec černobrvý
Garrulax affinis
Sojkovec rudolící
Garrulax maesi castanotis
Sojkovec rezavočelý
Garrulax rufifrons NT
Sojkovec bělolící
Garrulax sannio
Sojkovec rudokřídlý
Garrulax milnei
Sojkovec nádherný
Garrulax formosus
Sojkovec popelavý
Garrulax cineraceus cinereiceps
Sojkovec rezavokřídlý
Garrulax berthemyi
Lejsek Davidův
Niltava davidi
1. 1.
2010
–
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
31
Sýkora azurová
Parus cyanus
Sýkora babka
Parus palustris
Sýkořice vousatá
Panurus biarmicus
Sýkořice hnědá
Paradoxornis webbianus
Kruhoočko celebeské
Zosterops consobrinorum
Kruhoočko východoafrické
Zosterops poliogaster
Kruhoočko východní
Zosterops palpebrosus
Kruhoočko jávské
Lophozosterops javanicus
Kystráček modrolící
Entomyzon cyanotis
Strnad olivový
Emberiza spodocephala sordida
Strnad obojkový
Emberiza aureola aureola VU
Strnad obojkový
Emberiza aureola ornata VU
Šafránka velká
Sicalis flaveola
Strnad ranní
Zonotrichia capensis
Kubánka malá
Tiaris canora
Kněžík hnědohrdlý
Sporophila telasco
Papežík zelenohřbetý
Passerina ciris NT
Papežík mnohobarvý
Passerina versicolor
Jakarini modročerný
Volatinia jacarina
Kardinál červený
Cardinalis cardinalis
Kardinálovec zelený
Gubernatrix cristata EN
Trupiál montserratský
Icterus oberi CR
Jíkavec severní
Fringilla montifringilla
1. 1.
2010
1,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
1,0
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
2,0
1,2
–
2,0
–
1,2
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
2,2
–
–
–
–
2,2
2,2
2,2
0,0,1
0,0,1
–
4,4
1,1
–
–
0,1
1,0
–
1,0
–
–
–
–
1,0
3,3
2,6d
0,1
1,2
3,2,11
0,0,4
–
–
–
1,1
2,2,7d
–
4,4
4,8,7d
0,1
2,0
–
–
1,0
–
1,0
1,0
–
–
1,0
–
–
1,1,6
0,0,4d
0,1
–
0,0,13
0,0,4
0,0,14
–
–
–
–
1,1,1
0,0,4d
0,1
2,1
–
–
–
–
2,1
0,1
–
–
–
–
0,1
–
1,0d
0,1
–
–
–
–
–
–
0,1
–
–
1,0d
–
5,2
–
–
–
–
5,2
–
1,1d
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1d
1,1
–
1,1
–
–
–
1,1
1,1
–
–
1,0
–
0,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
32
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
2,0
0,0,1
1,1
–
–
–
1,1,1
1,0
–
–
1,0
–
–
3,2
–
–
1,0
1,1
1,1
1,1
0,1
–
1,0
–
1,1
Á
2,0
–
–
1,0
–
1,0
A
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
B
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
2,2
0,1
1,1,6
0,1,6
–
3,3
3,2
0,1
–
1,1
1,0
1,2
1,1
2,0
–
–
–
3,1
2,0
–
–
1,0
–
1,0
2,1
–
–
–
–
2,1
1,1
–
–
1,1
–
–
2,1
–
–
–
–
2,1
1,0
–
–
1,0
–
–
0,2
–
–
0,1
–
0,1
1,1
1,0d
1,0
1,0
0,2,1
1,0,1
–
–
–
–
0,1d
–
1,2
1,1d
1,0
–
1,1
–
1,0
–
0,1
1,1
–
–
1,1
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
–
–
1,0
–
–
O
O
L
O
G
I
C
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Čečetka zimní
Acanthis flammea flammea
Konopka obecná
Acanthis cannabina cannabina
Zvonohlík skvrnitý
Serinus striolatus
Zvonohlík žlutoprsý
Serinus citrinipectus
Zvonohlík mozambický
Serinus mozambicus caniceps
Zvonohlík bělobřichý
Serinus dorsostriatus dorsostriatus
Zvonohlík žlutohřbetý
Serinus atrogularis reichenowi
Zvonohlík královský
Serinus pusillus
Čížek ohnivý
Carduelis cucullata EN
Zvonek čínský
Carduelis sinica
Zvonek zelený
Carduelis chloris chloris
Zvonek černohlavý
Carduelis ambigua
Stehlík velký
Carduelis carduelis major
Křivka obecná
Loxia curvirostra
Hýl dlouhoocasý
Uragus sibiricus sibiricus
Hýl růžový
Carpodacus roseus
Hýl velký
Carpodacus rubicilla severtzovi
Hýl mexický
Carpodacus mexicanus
Dlask černohlavý
Coccothraustes affinis
Dlask tlustozobý
Coccothraustes coccothraustes
Dlask jalovcový
Mycerobas carnipes
Dlask východní
Eophona migratoria
Astrild rudokřídlý
Pytilia p. phoenicoptera
1. 1.
2010
2,0
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
33
Motýlek modrohlavý
Uraeginthus c. cyanocephalus
Motýlek rudouchý
Uraeginthus bengalus bengalus
Astrild vlnkovaný
Estrilda astrild massaicus
Astrild vlnkovaný
Estrilda astrild muenzneri
Astrild oranžolící
Estrilda melpoda
Astrild žlutobřichý
Estrilda rhodopyga centralis
Astrild šedý
Estrilda troglodytes
Modroušek rudoocasý
Estrilda caerulescens
Zlatoprska jihoafrická
Amandava subflava clarkei
Zlatoprska
Amandava subflava
Stračka dvoubarvá
Spermestes bicolor bicolor
Stračka hnědohřbetá
Spermestes bicolor nigriceps
Stračka velká
Spermestes fringilloides fringilloides
Stračka zakrslá
Spermestes nana
Stříbrozobka zpěvná
Euodice cantans
Rýžovník hnědý
Padda fuscata NT
Rýžovník šedý
Padda oryzivora VU
Panenka bornejská
Lonchura fuscans
Panenka černohlavá
Lonchura atricapilla jagori
Panenka hnědohlavá
Lonchura atricapilla brunneiceps
Panenka hnědoprsá
Lonchura castaneothorax
Panenka hnědoprsá
Lonchura castaneothorax sharpii
Panenka bělohlavá
Lonchura maja maja
1. 1.
2010
1,0
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
1,0
2,0
–
–
2,0
–
–
1,0
–
–
1,0
–
–
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
3,2
–
–
1,1
–
2,1
1,1
–
–
–
–
1,1
2,0
–
–
1,0
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
1,1
–
–
–
1,1
1,0
–
–
1,0
–
–
1,1
2,1
–
–
–
3,2
2,1
–
–
0,1
–
2,0
0,0,2
0,1,5
–
–
–
0,1,7
0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,3
–
–
0,0,1
–
0,0,2
1,1,3
–
0,0,2
0,0,1
–
1,1,4
–
2,2
–
0,1
–
2,1
1,0,5
1,0,3
–
0,0,3
–
0,0,7
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
34
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Příchod
Arrival
1,1,7
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
1,1,7
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
–
0,0,4
–
–
–
0,0,4
–
1,0d
0,0,9
–
–
–
–
–
–
0,0,5
–
–
1,0d
0,0,4
2,1
–
–
0,1
1,0
1,0
A
2,2
–
0,0,6
1,2,6
–
1,0
B
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1,1
–
–
1,1
–
0,0,1
1,0
1,1
–
–
1,0
1,1
1,0
–
–
1,0
–
–
1,0
1,1
–
–
–
2,1
2,2,7
–
0,1,13
0,1,5
0,0,8
2,2,7
2,0
2,2
–
–
–
4,2
2,0,1
–
–
–
–
2,0,1
14,17
3,4d
8,5,9
4,1,3d
0,1
–
4,3,19
2,1,2
2,3,1
–
6,3,16
0,1,5
17,8,6
–
–
–
–
14,16,16
3,4d
2,2,6
4,1,3d
0,1
–
2,1
–
–
–
2,1
2,1
–
–
–
–
2,1
1,3
–
–
0,1
–
1,2
A
1,0
1,0
–
1,1
–
1,0
P
0,1
–
–
0,1
–
–
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Panenka molucká
Lonchura molucca molucca
Panenka bledá
Lonchura pallida
Panenka hnědohřbetá
Lonchura leucogastroides
Panenka temná
Lonchura stygia NT
Panenka muškátová
Lonchura punctulata nisoria
Panenka běloprsá
Lonchura pectoralis
Amadina červenohlavá
Amadina erythrocephala
Amadina páskovaná
Amadina fasciata
Amadina diamantová
Emblema guttata NT
Amadina rudokrká
Emblema picta
Pásovník krátkoocasý
Poephila cincta cincta NT
Pásovník škraboškový
Poephila personata personata
Pásovník žlutozobý
Poephila acuticauda acuticauda
Pásovník červenozobý
Poephila acuticauda hecki
Astrild bělolící
Poephila bichenovii bichenovii
Zebřička timorská
Taenopygia guttata guttata
Amada Gouldové
Chloebia gouldiae EN
Amada papouščí
Erythrura psittacea
Amada červenouchá
Erythrura coloria NT
Amada zelenomodrá
Erythrura tricolor
Astrild rákosní
Bathilda ruficauda NT
Amarant malý
Lagonosticta senegala
Amarant tmavý
Lagonosticta rubricata neglecta
1. 1.
2010
0,0,1
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
35
Amarant tečkovaný
Lagonosticta rufopicta rufopicta
Vdovka dominikánská
Vidua macroura
Atlásek
Vidua purpurascens
Vrabec zlatý
Auripasser luteus
Vrabec Arnaudův
Pseudonigrita arnaudi arnaudi
Vrabec černohlavý
Pseudonigrita cabanisi
Tkalčík bělohlavý
Dinemellia dinemelli
Vrabec rudoocasý
Histurgops ruficauda
Snovač rudozobý
Quelea quelea quelea
Snovač červenozobý
Quelea quelea aethiopica
Snovač červenohlavý
Quelea erythrops
Snovatec madagaskarský
Foudia madagascariensis
Snovač zlatý
Ploceus subaureus aureoflavus
Snovač škraboškový
Ploceus velatus
Snovač Jacksonův
Ploceus jacksoni
Snovač zahradní
Ploceus cucullatus paroptus
Snovač zahradní
Ploceus cucullatus cucullatus
Snovač ohnivý
Euplectes hordeaceus hordeaceus
Snovač černočelý
Euplectes orix nigrifrons
Snovač oranžový
Euplectes f. franciscanus
Snovač Napoleonův
Euplectes afer afer
Snovač černobřichý
Euplectes nigriventris
Vida žlutoramenná
Euplectes macrourus macrourus
1. 1.
2010
0,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
0,1
1,1
–
–
1,0
–
0,1
1,0
–
–
–
–
1,0
10,3
–
0,0,5
2,0,4
0,0,1
8,3
–
0,0,8
–
–
–
0,0,8
–
0,0,8
–
0,0,2
–
0,0,6
5,4,1
4,1d
1,0
–
0,2
0,0,1
1,1
–
–
–
–
4,5
4,1d
1,0
2,1
0,1
–
–
–
2,2
3,3
–
–
–
–
3,3
2,3
–
–
–
–
2,3
2,3
2,1
–
–
–
4,4
2,1
–
–
–
–
2,1
4,1
–
–
1,0
–
3,1
1,0
–
–
1,0
–
–
2,7
–
–
0,1
–
2,6
4,0
–
–
1,0
–
3,0
4,4
0,1
–
–
–
4,5
1,0
–
–
–
–
1,0
10,2,1
–
–
0,1
–
10,1,1
3,2,2
–
–
1,0
–
2,2,2
3,4
–
–
2,1
–
1,3
5,4
0,1d
–
0,0,3
1,1,3
–
4,3
0,1d
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
36
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
3,0
–
–
2,0
–
–
–
–
–
–
–
1,0
–
3,3
2,4d
5,3
2,4d
–
–
–
–
–
1,0
Á
0,1
0,0,3
0,0,3
1,0
2,2
A
–
–
–
–
1,0
B
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
2,2
–
–
–
–
2,1
–
–
–
1,1
–
1,1,4
2,1,2
0,5,2
–
0,0,1
0,0,1
–
1,1
1,1d
2,2
13,9,2
1,1
–
–
–
–
–
–
–
–
1,1
0,2,1d
0,1
–
–
–
–
3,1
1,0
–
–
–
1,4
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
1,0
–
–
–
–
1,1
1,1
0,2,3
0,0,2
2,1,1
–
–
–
–
1,1
–
–
–
2,4
1,0,1d
–
1,0d
1,1
O
L
O
G
I
C
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Vida límečková
Euplectes ardens tropicus
Špaček malý
5,3
Aplonis minor
2,4d
Špaček rudooký
5,3
Aplonis panayensis
2,4d
Špaček červenozobý
1,0
Sturnus sericeus
Špaček černokrký
1,0
Sturnus nigricollis
Špaček pagodový
2,1
Sturnus pagodarum
1,0d
Špaček mongolský
1,0
Sturnus sturninus
Špaček čínský
1,0
Sturnus sinensis
Špaček černý
2,2
Sturnus unicolor
Špaček růžový
2,1
Pastor roseus
Špaček rudokřídlý
2,2
Onychognathus morio
1,1d
Špaček laločnatý
3,7
Creatophora cinerea
13,4,2d
Leskoptev bělobřichá
1,1
Cinnyricinclus leucogaster
Leskoptev tříbarvá
1,1
Lamprotornis superbus
0,2,1d
Leskoptev malá
0,1
Lamprotornis chloropterus elisabeth
Leskoptev purpurová
3,1
Lamprotornis purpureus
Leskoptev smaragdová
0,4
Coccycolius iris
Majna jávská
1,0
Acridotheres javanicus
Majna
1,0
Acridotheres cinereus
Majna pobřežní
1,1
Ackridotheres ginginianus
Majna Rothschildova
3,2
Leucopsar rothschildi CR EEP
1,0,1d
Majna zlatoprsá
–
Mino anais anais
1,0d
Loskuták posvátný
–
Gracula religiosa
Příchod
Arrival
–
O
1. 1.
2010
3,0
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
37
Příchod
Arrival
0,1
Narozeno
Birth
2,0,2
Úhyn
Death
1,0,2
Odchod
Depart.
–
–
–
–
–
31. 12.
2010
5,4
0,1d
1,0
1,1
–
–
–
–
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
0,1
–
–
–
1,1
0,1
–
–
–
–
0,1
1,1
–
0,0,1
0,0,1
–
1,1
1,1
0,2d
–
–
–
–
1,1
0,2d
1. 1.
2010
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2010
–
0,1
–
–
–
0,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
–
–
–
–
1,0
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
2,1
–
–
–
–
2,1
4,4,3
0,0,6d
–
–
–
–
4,4,3d
–
4,4,9d
Plazi – Reptilia – Reptiles
248 taxonů/taxa
1 365 jedinců/specimens
Želvy – Chelonia
Karetka novoguinejská
Carettochelys insculpta VU
Klapavka běloústá
Kinosternon leucostomum
Klapavka
Kinosternon integrum
Klapavka štírovitá
Kinosternon cf. scorpioides
Klapavka kýlnatá
Sternotherus carinatus
Klapavka obecná
Sternotherus odoratus
Hlavec plochý
Platysternon megacephalum EN
Želva bahenní
Emys orbicularis LR/nt
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
Á
Špaček silnozobý
Scissirostrum dubium
Špaček bělokrký
Streptocitta albicollis albicollis
Žluva čínská
Oriolus chinensis diffusus
Ořešník kropenatý
Nucifraga caryocatactes
Sojka obecná
Garrulus glandarius glandarius
Sojka zelenavá
Cyanocorax yncas
Straka modrá
Cyanopica cooki
Strakule malajská
Dendrocitta occipitalis
Havran polní
Corvus frugilegus frugilegus
Krkavec bělokrký
Corvus albicollis
1. 1.
2010
4,3
0,1d
1,0
K
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
38
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
1,1,2
X
–
–
–
–
X
1,0
–
–
–
–
1,0
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,2
–
–
–
–
0,2
Á
1,0,7
–
–
–
–
1,0,7
A
1,0
–
–
–
–
1,0
B
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,9
–
–
–
–
0,0,9
1,2
–
–
–
–
1,2
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
2,1
–
–
–
–
2,1
–
0,0,2d
–
0,0,10d
1,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,1
–
–
0,0,2d
–
0,0,10d
1,3
–
0,0,5
–
–
–
0,0,5
6,7,3
–
–
0,1
–
6,6,3
0,0,70
0,0,11d
1,1
2,1d
0,0,12
12
20
3
12
S
–
–
0,1
–
–
–
0,0,3
–
0,0,87
0,0,11d
1,0
2,1d
0,0,9
1,1,3
–
–
–
–
1,1,3
L
O
O
L
O
G
I
C
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
T
A
P
Z
Želva nádherná
Chrysemys scripta scripta
Želva nádherná
Chrysemys scripta elegans
Želva ozdobná
Chrysemys picta belli
Želva mississippská
Graptemys kohni
Želva Hamiltonova
Geoclemys hamiltonii VU
Želva vietnamská
Mauremys annamensis CR
Želva
Mauremys mutica EN
Želva
Cyclemys dentata LR/nt
Želva
Cyclemys oldhamii
Želva žlutočelá
Cuora galbinifrons CR
Želva velká
Heosemys grandis VU ESB
Želva ostnitá
Heosemys spinosa EN ESB
Želva
Ocadia sinensis EN
Želva tlustohrdlá
Siebenrockiella crassicollis VU ESB
Želva
Orlitia borneensis EN
Želva
Batagur baska CR
Želva Spenglerova
Geomyda spengleri EN
Želva
Gopherus berlandieri
Želva
Testudo kleinmanni CR EEP
Želva zelenavá
Testudo hermanni LR/nt
Želva žlutohnědá
Testudo graeca graeca VU
Želva žlutohnědá
Testudo graeca soussensis VU
Želva vroubená
Testudo marginata
1. 1.
2010
1,1,2
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
39
Želva čtyřprstá
Testudo horsfieldii VU
Želva obrovská
Dipsochelys dussumieri VU
Želva ostruhatá
Centrochelys sulcata VU
Želva hvězdnatá
Geochelone elegans
Želva
Geochelone platynota CR
Želva pardálí
Geochelone pardalis pardalis
Želva pardálí
Geochelone pardalis babcocki
Želva paprsčitá
Astrochelys radiata CR ESB
Želva
Pyxis arachnoides arachnoides CR
Želva skalní
Malacochersus tornieri VU ESB
Želva
Indotestudo elongata EN
Želva
Indotestudo forstenii EN
Želva
Platemys platycephala
Tereka
Podocnemis unifilis VU
Tereka
Pelusios castaneus
Tereka
Pelusios castanoides
Tereka
Pelusios subniger
Tereka africká
Pelomedusa subrufa
Matamata třásnitá
Chelus fimbriatus
Želva
Emydura subglobosa
Dlouhokrčka Siebenrockova
Chelodina siebenrocki LR/nt
1. 1.
2010
9,10,5
1,0d
0,0,16
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
0,0,2
Úhyn
Death
0,1
Odchod
Depart.
–
13,6d
–
31. 12.
2010
0,0,7
13,6d
0,0,16
–
–
–
3,3,2
0,0,17d
2,3,2
–
0,0,48
–
–
0,0,35
0,0,13d
–
5,3
0,0,30d
2,4,2
0,1
–
–
1,0d
–
6,0d
1,2
–
1,0d
0,0,8
–
–
–
–
–
–
–
2,0
0,1
1,1
–
–
–
0,0,32
0,0,2d
3,2,3
0,3
0,0,1d
–
–
–
–
–
–
–
0,3,33
0,0,1d
3,2,3
1,2
–
–
–
–
1,2
3,3
–
–
–
–
3,3
1,3
–
0,0,5
0,0,2
–
1,3,3
1,2,1
–
–
–
–
1,2,1
0,0,6
–
0,0,25
–
–
0,0,31
3,1
–
–
–
–
3,1
3,3
–
–
0,1
–
3,2
2,2,1
–
–
–
–
2,2,1
2,2,1
0,0,2
–
0,0,1
–
2,1
–
–
–
–
2,1
1,4
–
–
–
–
1,4
1,1,1
0,0,11d
–
0,0,1
0,0,1
–
1,1,1
0,0,11d
–
1,1d
–
–
–
–
–
1,1d
Krokodýlové – Crocodylia
Aligátor čínský
Alligator sinensis CR EEP
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
40
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
1,2
2,1
–
–
–
–
2,1
–
0,0,1d
–
0,0,1d
1,1,9
0,0,5d
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,6d
–
0,0,1d
–
0,0,1d
1,1,3
0,0,11d
1,1
0,0,6d
2,0
2,5
0,0,1
–
0,0,2
–
–
2,0
–
3,5
0,0,6d
–
2,2,5
–
0,0,10
0,0,1
0,0,10
3,3,2
2,2,2
–
0,0,14
0,0,1
0,0,8
2,2,7
6,4,5
–
–
–
–
6,4,5
2,2
–
–
–
–
2,2
2,2
–
0,0,1
–
–
2,2,1
2,3,8
–
0,0,11
–
0,0,15
2,3,4
1,0
–
–
–
–
1,0
0,2
–
–
–
–
0,2
2,2,13
–
0,0,14
0,0,5
0,0,12
2,2,10
1,2,3
–
0,0,4
0,0,3
–
1,1,5
0,1
–
–
–
–
0,1
2,1
–
–
1,0
–
1,1
–
2,2
0,0,7
0,0,7
–
2,2
A
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
P
6,6,4
0,1d
–
0,0,6
0,0,2
0,0,2
4,4,10
0,1d
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
Kajmánek malý
Paleosuchus trigonatus
Krokodýl siamský
Crocodylus siamensis CR
Krokodýl bahenní
Crocodylus palustris VU
Krokodýl kubánský
Crocodylus rhombifer CR
Krokodýl čelnatý
Osteolaemus tetraspis VU ESB
1. 1.
2010
1,2
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Ještěři – Sauria
Gekon obrovský
Gekko gecko
Gekon
Gekko siamensis
Gekon
Gekko vittatus
Gekon
Gehyra vorax
Gekon
Blaesodactylus sakalava
Gekon
Blaesodactylus boivini
Gekon
Blaesodactylus antongilensis
Gekon
Rhacodactylus ciliatus
Gekon
Tarentola angustimentalis
Gekon
Tarentola b. boettgeri
Gekon
Teratoscincus scincus scincus
Gekon
Teratoscincus scincus rustamovi
Gekon
Haemodracon riebeckii
Gekon
Lygodactylus cf. arnoulti
Gekon
Lygodactylus cf. madagascariensis
Felsuma
Phelsuma andamanensis
Felsuma
Phelsuma grandis
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
41
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
Felsuma
Phelsuma kochi
Felsuma
1,1
Phelsuma madagascariensis boehmei
Felsuma
2,1
Phelsuma m. madagascariensis
Felsuma
2,1,2
Phelsuma m. cf. madagascariensis
Felsuma Standingova
3,3,2
Phelsuma standingi VU
0,2d
Felsuma
2,1
Phelsuma laticauda
Felsuma
1,2
Phelsuma lineata lineata
Felsuma
1,1
Phelsuma lineata elanthana
Felsuma
0,0,2
Phelsuma guttata
Felsuma
3,5,2
Phelsuma quadriocellata
Felsuma
–
Phelsuma modesta isakae
Felsuma
0,2
Phelsuma modesta leiogaster
Felsuma
1,1
Phelsuma v-nigra comoraegrandensis
Felsuma
0,1
Phelsuma v-nigra pasteuri
Felsuma
1,3
Phelsuma robertmertensi
Felsuma
3,4
Phelsuma nigristriata
Felsuma
0,1,3
Phelsuma klemmeri ESB
Felsuma
2,0
Phelsuma seippi
Felsuma
–
Phelsuma ornata
Felsuma
–
Phelsuma inexpectata
Felsuma
–
Phelsuma cepediana
Felsuma
–
Phelsuma hielscheri
Felsuma
–
Phelsuma barbouri
Příchod
Arrival
0,1
Narozeno
Birth
0,0,1
Úhyn
Death
1,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
1,1,1
–
–
–
–
1,1
–
–
1,0
–
1,1
–
–
0,0,2
–
2,1
–
–
–
–
0,0,1
–
–
0,1d
–
3,2,2
0,3d
2,1,1
–
–
–
–
1,2
–
–
–
–
1,1
–
–
0,0,1
–
1,0
–
–
1,0
–
2,5,2
0,0,2
–
–
–
0,0,2
–
–
0,1
–
0,1
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
0,1
–
–
–
–
1,3
–
–
0,1
–
4,2
–
–
0,0,1
–
0,3
–
–
1,0
–
1,0
1,1
–
–
–
1,1
2,2
0,0,2
0,0,1
–
2,2,1
0,0,2
–
–
–
0,0,2
1,1,2
–
0,0,1
–
1,1,1
1,0
–
–
–
1,0
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2010
2,1
42
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Příchod
Arrival
1,1
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
2,1,3
–
–
2,0
–
0,1,3
1,0
–
–
1,0
–
–
3,2,14
–
0,0,5
0,1
0,0,13
3,1,6
Á
2,0
–
–
–
–
2,0
A
4,1
–
–
–
–
4,1
B
2,2
–
–
–
–
2,2
1,0
–
–
–
–
1,0
–
1,1
–
–
–
1,1
1,4
–
1,0
1,2
–
1,2
1,1,1
–
–
–
–
1,1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
0,1
–
1,0
2,7,3
–
0,0,11
0,3
0,0,6
2,4,8
2,2,6
–
0,0,9
2,0
0,0,11
0,2,4
2,1,3
–
–
–
–
2,1,3
0,0,1
–
–
–
–
1,0
1,1
–
–
0,1
–
1,0
1,1
–
0,0,3
–
–
1,1,3
A
1,0
–
–
–
–
1,0
P
1,3,3
–
0,0,1
1,0
–
1,3,3
O
O
L
O
G
I
C
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Felsuma
Phelsuma serraticauda
Gekon
Uroplatus lineatus
Gekon
Uroplatus henkeli VU
Gekon
Uroplatus guenteri
Gekon
Paroedura pictus
Gekon
Paroedura bastardi
Gekon
Paroedura aff. bastardi
Gekon
Paroedura ibityensis
Gekon
Paroedura gracilis
Gekon
Paroedura stumpffi
Gekon
Paroedura vazimba
Gekon
Geckolepis cf. polylepis DD
Gekon
Geckolepis cf. petiti
Gekon
Geckolepis maculata DD
Gekon
Ebenavia inunguis
Gekončík tlustoocasý
Hemitheconyx caudicinctus
Gekončík
Eublepharis afghanicus
Gekon Bibronův
Pachydactylus bibroni
Gekon
Cyrtodactylus lousiadensis
Gekon
Chondrodactylus angulifer
Gekon
Hemidactylus mercatorius
Anolis žlutohrdlý
Anolis luteogularis
Anolis obrovský
Anolis equestris
1. 1.
2010
–
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
43
Anolis
Anolis sagrei
Anolis
Anolis coelestinus
Anolis
Anolis garmani
Anolis
Chamaeleolis barbatus
Leguán zelený
Iguana iguana
Čukvala zavalitá
Sauromalus obesus
Leguánek
Sceloporus magister
Leguánek
Sceloporus cyanogenes
Leguán
Petrosaurus thalassinus
Leguánek obojkový
Crotaphytus collaris
Leguánek
Dicrodon guttulatum
Leguánek
Leiocephalus schreibersii
Leguánek
Diplolaemus bibronii
Gambélie
Gambelia wislizenii
Leguánek
Chalarodon madagascariensis
Leguán
Oplurus cuvieri cuvieri
Leguán
Oplurus cyclurus
Leguán
Oplurus fierinensis
Leguán
Oplurus quadrimaculatus
Leguán
Oplurus grandidieri
Leguán
Oplurus saxicola
Bazilišek páskovaný
Basiliscus vittatus
Bazilišek zelený
Basiliscus plumifrons
1. 1.
2010
–
3,0d
1,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
–
–
1,1
–
31. 12.
2010
–
3,0d
–
1,0,4
–
0,0,5
0,0,1
–
1,3,5
2,4,6
–
0,0,8
0,1,2
0,0,5
2,3,7
1,2
–
–
0,1
–
1,1
1,1
–
–
0,1
–
1,0
9,6
3,0,6
–
9,4,1
–
3,2,5
1,1,6
–
–
0,1
–
1,0,6
1,1,7
–
0,0,2
1,2
2,4
–
0,0,4
0,0,3
1,1
1,1d
–
2,2
1,1d
2,5
1,1
–
0,0,1
1,0
–
0,1,1
1,1
–
0,0,7
–
–
1,1,7
2,3
–
–
1,1
–
2,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,0
0,1
–
–
–
1,1
4,2
–
–
–
–
4,2
3,1,2
–
–
–
–
3,1,2
1,2
–
–
0,1
–
1,1
7,2
0,2
–
–
–
7,4
2,0
–
–
–
–
2,0
1,0
–
–
–
–
1,0
1,0
1,2
0,0,2
–
0,0,2
2,2
2,2
–
–
–
–
2,2
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
44
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
31. 12.
2010
–
1,0d
2,3
–
–
–
1,2
I
–
–
–
–
2,3
0,0,6
–
0,0,6
–
0,0,2
5,1,4
Á
2,0,15
–
–
–
0,0,7
3,0,7
A
1,0
–
–
–
–
1,0
B
0,0,24
–
–
0,0,11
0,0,5
0,0,8
1,1
3,5
–
0,2
–
4,4
2,2,5
–
–
2,2
–
0,0,5
3,1
1,0
–
3,0
–
1,1
1,0
–
–
1,0
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
1,1
–
–
–
–
1,1
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,7
–
–
–
–
0,0,7
1,1
–
–
1,1
–
–
0,0,6
–
–
0,0,4
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
A
–
0,0,2
–
0,0,1
–
0,0,1
P
1,0
–
1,2
–
0,0,5
0,1
–
–
0,1
–
–
C
1,3
G
Úhyn
Death
–
O
Narozeno
Birth
–
L
Příchod
Arrival
–
O
–
Odchod
Depart.
–
1,0d
–
O
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Bazilišek kohoutí
Basiliscus galeritus
Bazilišek dlouhonohý
Laemanctus longipes
Dracena
Dracaena guianensis
Teju
Tupinambis teguixin
Teju
Tupinambis rufescens
Trnorep skalní
Uromastyx acanthinurus NT
Agama
Hypsilurus dilophus
Agama
Pogona vitticeps
Agama osadní
Agama agama
Agama turkestánská
Laudakia lehmanni
Agama vodní
Physignathus cocincinus
Agama
Lophognathus temporalis
Agama
Hydrosaurus amboinensis
Agama
Hydrosaurus weberi
Scink
Chalcides sexlineatus
Scink
Chalcides ocellatus tiligugu
Scink
Chalcides ocellatus ocellatus
Scink
Chalcides ocellatus
Scink smaragdový
Dasia smaragdina
Scink
Dasia olivacea
Scink
Madagascincus cf. melanopleura
Scink
Trachylepis gravenhorstii
Scink
Tropidophorus apulus
1. 1.
2010
1,0
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
45
Scink
Tribolonotus gracilis
Scink tanimbarský
Tiliqua scincoides chimaerea
Scink nádherný
Lygosoma fernandi
Ještěrka paví
Timon pater
Korovec jedovatý
Heloderma suspectum NT EEP
Varan
Varanus acanthurus
Varan
Varanus auffenbergi
Varan komodský
Varanus komodoensis VU EEP
Varan nilský
Varanus niloticus
Varan
Varanus panoptes horni
Varan smaragdový
Varanus prasinus ESB
Varan
Varanus beccarii
Varan
Varanus boehmei DD
Varan
Varanus macreai
Varan
Varanus melinus
Varan pestrý
Varanus varius
Varan novoguinejský
Varanus salvadorii
Varan
Varanus salvator
Chameleon jemenský
Chamaeleo calyptratus
Chameleon
Furcifer oustaleti
Chameleon
Furcifer verrucosus
Chameleon
Furcifer pardalis
Kruhochvost
Cordylus mozambicus
1. 1.
2010
1,3,2
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
0,0,3
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
0,0,1
31. 12.
2010
1,3,4
1,1,6
–
–
–
0,0,1
1,1,5
0,0,2
–
–
0,1
–
1,0
3,4,1
–
0,0,4
1,0
–
3,3,5
0,0,2
–
–
–
–
2,0
0,0,2
0,0,2
–
–
–
0,0,4
1,1
1,0
–
1,0
–
1,1
1,0
0,0,2
–
–
–
0,5d
1,1
1,1d
2,3,3
–
–
–
–
1,0d
–
–
–
0,1
–
–
–
–
–
0,0,2
1,0d
–
0,5d
1,0
1,1d
2,3,3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,3
0,0,1
–
–
–
–
1,2d
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,1d
–
2,3,5
5,6d
–
0,0,5d
–
–
0,0,1
1,0
1,1
–
1,0
–
1,1
4,2
–
–
2,2
1,0,1
0,0,1
–
1,0,1
–
2,0d
–
2,0
2,0d
0,0,1
2,4,9
–
0,0,4
2,0,9
–
0,6,2
1,0
–
–
–
–
1,0
3,5
4,1d
1,1,3
2,3,6
4,4d
–
0,0,5d
–
0,0,1d
–
0,0,1d
0,0,1
3,5
4,1d
1,1,3
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
46
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
1,1
1,1
–
–
–
–
1,1
1,2
–
–
–
–
1,2
4,3
–
–
–
–
4,3
5,1,1
–
–
–
–
5,1,1
Á
5,2
–
–
–
–
5,2
A
1,1
1,3
–
–
–
2,4
B
2,3
–
–
1,1
–
1,2
2,1
0,1
–
–
–
2,2
–
1,1
–
–
–
1,1
3,8
–
–
–
–
3,8
3,4
–
–
1,2
–
2,2
1,1
–
–
–
–
1,1
–
–
–
–
–
0,0,8
0,0,1
0,0,5
–
0,0,2d
2,3,10
–
–
–
–
3,1
–
–
–
–
0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
2,2
1,0d
2,2
–
–
–
–
–
–
1,0
–
–
–
O
O
L
O
G
I
C
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
Kruhochvost
Cordylus tropidosternum jonesi
Ještěrkovec
Gerrhosaurus major
Ještěrkovec
Tracheloptychus madagascariensis
Ještěrkovec
Tracheloptychus petersi
Ještěrkovec
Zonosaurus laticaudatus
Ještěrkovec
Zonosaurus ornatus
Ještěrkovec
Zonosaurus madagascariensis
Ještěrkovec
Zonosaurus karsteni
Ještěrkovec
Zonosaurus maximus
Ještěrkovec
Zonosaurus trilineatus
Ještěrkovec
Zonosaurus quadrilineatus VU
Ještěrkovec
Zonosaurus haraldmeieri NT
Blavor
Ophisaurus apodus
1. 1.
2010
1,1
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
–
1,2
L
P
–
–
0,0,3d
0,1
A
Z
Hadi – Serpentes
Anakonda velká
–
Eunectes murinus
0,0,2d
Psohlavec
2,3,8
Corallus hortulanus
Hroznýš psohlavý
3,1
Sanzinia m. madagascariensis VU ESB
Hroznýš psohlavý
0,1
Sanzinia madagascariensis volontany VU
Hroznýš Dumerilův
2,2
Acrantophis dumerili VU
1,0d
Hroznýš
2,2
Acrantophis madagascariensis
Hroznýš královský
–
Boa constrictor
0,0,3d
Hroznýšovec duhový
1,1
Epicrates cenchria maurus
Hroznýšovec
1,2
Epicrates cenchria cenchria
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
47
Hroznýšovec kubánský
Epicrates angulifer EEP
Krajta tygrovitá
Python molurus molurus LR/nt
Krajta královská
Python regius
Krajta písmenková
Python sebae
Krajta
Liasis albertisii
Krajta zelená
Chondropython viridis
Užovka
Coluber ravergieri
Užovka
Elaphe dione
Užovka červená
Elaphe guttata
Užovka nádherná
Elaphe helena
Užovka žlutočervená
Elaphe flavirufa pardalina
Užovka japonská
Elaphe climacophora
Užovka kýlnatá
Elaphe carinata
Užovka pardálí
Elaphe quatorlineata
Užovka
Elaphe persica
Užovka leopardí
Elaphe situla DD
Užovka
Elaphe moellendorfi
Užovka
Elaphe taeniura taeniura
Užovka
Elaphe taeniura friesei
Užovka
Elaphe bimaculata
Užovka
Natrix tesselata
Užovka
Uromacer catesbyi
Užovka
Leioheterodon m. madagascariensis
1. 1.
2010
0,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
0,1
2,1
0,0,3d
0,0,8
–
–
–
–
–
–
–
–
1,0d
–
1,0d
0,0,33
–
–
–
–
0,1d
–
–
–
–
–
–
0,0,6
1,1,3
2,1
–
–
2,1
–
0,0,2d
–
2,1
0,0,3d
0,0,7
0,1d
–
1,0d
–
1,0d
0,0,32
0,0,2d
–
3,2
–
–
–
–
3,2
0,0,1
0,0,4d
1,2
–
–
–
–
–
–
0,1
–
1,0
0,0,4d
1,1
1,2,3
–
–
–
–
1,2,3
2,1
–
0,0,5
–
–
2,1,5
0,2
0,0,2d
1,1,1
–
0,0,1
–
–
–
–
–
–
0,2,1
0,0,2d
1,1,1
1,1,3
–
–
0,0,2
–
1,1,1
1,0
1,0d
2,1
–
–
1,0
–
0,0,5
–
0,1,2
–
–
1,0d
2,0,3
1,1,4
–
–
–
1,1
–
0,0,21
–
–
0,0,1d
0,0,11
1,1,3
0,0,1d
1,1,10
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
1,0
–
–
1,0
–
–
4,2
–
0,0,3
–
–
4,2,3
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
48
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
3,3
4,1
–
0,1
–
5,1
–
–
–
–
2,0,3
–
–
–
–
0,0,4
–
–
–
–
0,0,3
Á
–
–
–
–
1,0
A
–
0,0,9
0,0,2
0,0,4
–
–
–
–
1,2,7
0,0,6d
0,0,7
–
–
–
–
1,1,1
–
–
–
–
1,1,1
–
0,0,3
–
0,0,3
2,2
–
–
–
–
1,0
–
0,0,4
–
0,0,5
1,1,4
–
–
0,1
–
1,0
–
0,0,1
–
0,0,6
1,1,1
–
–
1,0
–
1,2
–
0,0,3
0,0,1
0,0,8
1,2,3
–
0,0,3
–
0,0,2
1,2,4
–
–
0,0,1
–
0,0,4
–
–
1,1
–
0,0,1
–
–
–
–
2,0
A
–
–
0,0,1
–
–
P
–
–
–
–
1,0
O
L
O
G
I
C
K
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Užovka
Leioheterodon modestus
Užovka
1,1
Leioheterodon geayi
Užovka
2,0,3
Madagascarophis colubrinus pastoriensis
Užovka
0,0,4
Madagascarophis colubrinus occidentalis
Užovka
0,0,3
Madagascarophis cf. meridionalis
Had
1,0
Pseudoxyrhopus quadrilineatus
Užovka
1,2,4
Oligodon cyclurus smithi
0,0,6d
Užovka
0,0,7
Philodrias baroni
Užovka
1,1,1
Thamnodynastes chaquensis
Korálovka
1,1,1
Lampropeltis alterna
Korálovka
2,2
Lampropeltis getulus californiae
Korálovka
1,0
Lampropeltis mexicana greeri
Korálovka
1,1,5
Lampropeltis mexicana thayeri
Korálovka
1,1
Lampropeltis triangulum arcifera
Korálovka
1,1,6
Lampropeltis triangulum campbelli
Korálovka
2,2
Lampropeltis triangulum hondurensis
Korálovka
1,1,10
Lampropeltis triangulum sinaloae
Korálovka
1,2,3
Lampropeltis pyromelana knoblochi
Užovka
0,0,5
Thamnophis sirtalis tetrataenia ESB
Užovka
1,1,1
Thamnophis marcianus
Užovka
2,0
Heterodon nasicus
Užovka
0,0,1
Lystrophis semicinctus
Chřestýš západní
1,0
Crotalus atrox
Příchod
Arrival
1,2
O
1. 1.
2010
2,1
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
49
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Zmije gabunská
Bitis gabonica
Obojživelníci – Amphibia – Amphibians
1. 1.
2010
M
A
D
A
R
H
A
Z
Á
K
C
I
N
A
T
O
B
A
Á
K
C
I
G
O
L
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
1,1
0,0,5d
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2010
0,0,2
–
0,2,1
–
1,1
–
–
–
–
0,0,3
–
–
–
–
0,0,5
–
–
–
–
0,0,10
–
–
–
–
0,0,4
–
–
0,0,2
–
0,0,6
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,6
–
–
0,0,4
–
0,0,2
0,0,4
–
–
0,0,3
–
0,0,1
0,0,9
–
–
–
–
0,0,9
0,0,10
–
0,0,70
–
0,0,12
0,0,68
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,6
–
–
0,0,4
–
0,0,2
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
Mloci – Caudata
Axolotl tygrovaný
0,0,3
Ambystoma tigrinum tigrinum
Mlok skvrnitý
0,0,3
Salamandra salamandra salamandra
Čolek horský
0,0,5
Triturus alpestris
Čolek obecný
0,0,10
Triturus vulgaris
Čolek velký
0,0,4
Triturus cristatus
Trnočolek šanjing
0,0,8
Tylototriton shanjing
Žáby – Anura
Ropucha obecná
Bufo bufo
Ropucha zelená
Bufo viridis
Ropucha zelenavá
Bufo debilis
Ropucha
Bufo cf. marinus
Ropucha Stelznerova
Melanophryniscus stelzneri
Rosnička zelená
Hyla arborea
Rosnička
Litoria thesaurensis
Rosnice siná
Pelodryas caerulea
Listovnice pestrá
Phyllomedusa hypochondrialis
Víčkovnice
Trachycephalus atlas
Z
O
O
Úhyn
Death
–
48 taxonů/taxa
495 jedinců/specimens
Ě
S
T
L
P
1. 1.
2010
1,1
0,0,5d
A
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
50
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,13
0,0,6d
0,0,16
0,0,94d
0,2,4
–
–
0,0,1
–
2,1,3
Á
–
–
–
–
0,0,3
A
–
–
–
–
0,0,2
B
–
–
–
–
0,0,1
–
–
0,0,3
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
–
–
0,0,3
–
–
–
–
0,0,5
–
–
–
–
0,0,9
–
–
0,0,1
–
0,0,8
–
–
0,0,9
–
–
–
0,0,1
–
0,0,45
0,0,30d
–
–
–
0,0,2
–
0,0,3
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
0,0,1
–
0,0,5
0,0,2
–
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
0,0,3
–
0,0,3
–
–
O
L
O
G
I
C
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Parosnička nádherná
Kaloula pulchra
Kasina
0,0,14
Kassina sp.
0,0,6d
Rákosnička běloskvrnná
0,0,16
Heterixalus alboguttatus
0,0,94d
Rákosnička
0,2,4
Heterixalus betsileo
Rákosnička
2,1,4
Heterixalus madagascariensis
Rákosnička
0,0,3
Hyperolius argus
Rákosnička
0,0,2
Hyperolius mitchellii
Afrička stříbropruhá
0,0,1
Afrixalus fornasinii
Afrička
0,0,3
Afrixalus delicatus
Rákosnička žlutoskvrnná
0,0,1
Leptopelis flavomaculatus
Rákosnička ulugurská
0,0,3
Leptopelis uluguruensis VU
Rákosnička Christyova
0,0,5
Leptopelis christyi
Parosnička srdíčková
0,0,9
Dyscophus guineti
Parosnička
0,0,9
Scaphiophryne madagascariensis NT
Parosnička mramorová
0,0,54
Scaphiophryne marmorata VU
0,0,30d
Parosnička šperková
0,0,1
Scaphiophryne gottlebei EN
Fryna dvoupruhá
0,0,5
Phrynomerus bifasciatus
Malgaška velká
0,0,1
Platypelis grandis
Létavka
3,1
Boophis albilabris
Létavka
–
Boophis madagascariensis
Létavka
–
Boophis goudotii
Létavka
–
Boophis septentrionalis
Létavka
–
Boophis albipunctatus
Příchod
Arrival
–
O
1. 1.
2010
0,0,2
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
51
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
Létavka
Boophis luteus
Drsnokožka kornatá
0,0,7
Theloderma corticale
Pralesnička batiková
0,0,2
Dendrobates auratus
Pralesnička batiková – modrá forma 0,0,2
Dendrobates auratus
Pralesnička barvířská
0,0,5
Dendrobates tinctorius
Pralesnička harlekýn
0,0,11
Dendrobates leucomelas
0,0,3d
Pralesnička strašlivá
0,0,12
Phyllobates terribilis EN
Pralesnička pruhovaná
0,0,4
Phyllobates vittatus EN
0,0,5d
Pralesnička Boulengerova
0,0,1
Epipedobates boulengeri
Kuňka žlutobřichá
0,0,4
Bombina variegata
Mantela zlatá
0,0,3
Mantella aurantiaca CR
Mantela krásná
0,0,13
Mantella pulchra VU
Mantela madagaskarská
0,0,3
Mantella madagascariensis VU
Mantela
0,0,9
Mantella betsileo
Mantela
0,0,6
Mantella viridis EN
Mantila
0,0,1
Guibemantis bicalcaratus
Skokan štíhlý
0,0,2
Rana dalmatina
Skokan skřehotavý
0,0,5
Rana ridibunda
Skokan hnědý
0,0,2
Rana temporaria
Skokan
0,0,5
Rana sp. Indie
Skokan
0,0,1
Hylarana galamensis
Hrabatka drsná
1,0
Pyxicephalus adspersus
Hrabatka jedlá
0,0,1
Pyxicephalus edulis
Příchod
Arrival
0,0,2
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,2
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
–
–
–
0,0,5
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
–
0,0,5
–
–
0,0,10
–
0,0,4
0,0,1
–
–
0,0,15
0,0,2
–
0,0,14
0,0,3d
0,0,25
–
0,0,7
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,11
0,0,5d
–
–
–
–
–
0,0,4
–
–
0,0,2
–
0,0,1
–
X
X
–
0,0,10
–
–
–
–
0,0,3
–
X
X
–
0,0,9
–
–
0,0,1
–
0,0,5
–
–
0,0,1
–
–
–
–
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,5
–
–
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,5
–
–
–
–
0,0,1
1,2
–
1,0
–
1,2
–
–
0,0,1
–
–
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2010
–
52
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
31. 12.
2010
0,0,10
1,1d
–
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2010
–
–
–
–
0,0,6
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,5
0,0,4
–
–
–
0,0,9
Ostnojazyční – Osteoglossiformes
Nožovec
0,0,5
Chitala chitala
–
–
–
–
0,0,5
Holobřiší – Angulliformes
Úhoř říční
Anguilla anguilla
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,8
–
–
–
–
0,0,8
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,8
–
–
–
–
0,0,8
A
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
P
–
–
1. 1.
2010
Příchod
Arrival
0,0,6
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
G
0,0,2
O
Úhyn
Death
–
L
Narozeno
Birth
0,0,5
O
Příchod
Arrival
–
O
0,0,2
Odchod
Depart.
–
1,1
–
Drápatečka
Pseudohymenochirus merlini
Pipa
Pipa parva
1. 1.
2010
0,0,7
I
C
Ryby – Pisces – Fishes
Á
A
B
O
T
Mnohoploutví – Polypteriformes
Bichir senegalský
Polypterus senegalus
K
97 taxonů/taxa
769 jedinců/specimens
A
N
I
C
K
Jeseteři – Acipenseriformes
Jeseter malý
Acipenser ruthenus VU
Jeseter sibiřský
Acipenser baerii VU
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Máloostní – Cypriniformes
Parmička žraločí
Balantiocheilus melanopterus EN
Parmička příčnopruhá
Barbus lateristriga
Parmička
Labeo bicolor EW
Parmička
Labeo frenatus
Parmoun
Crossocheilus siamensis
Danio malabarské
Danio aequipinnatus
Mřenka
Botia beauforti
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
53
Sekavka žlutoploutvá
Yasuhikotakia modesta
Přísavka thajská
Gyrinocheilus aymonieri
Mřenka mramorovaná
Neomacheilus barbatulus
Hrouzek obecný
Gobio gobio
Jelec proudník
Leuciscus leuciscus
Jelec tloušť
Leuciscus cephalus
Podoustev říční
Vimba vimba
Slunka obecná
Leucaspius delineatus
Ouklej obecná
Alburnus alburnus
Perlín ostrobřichý
Scardinus erythrophthalmus
Plotice obecná
Rutilus rutilus
Parma říční
Barbus barbus
Kapr obecný
Cyprinus carpio
Cejn velký
Abramis brama
Cejnek malý
Blicca bjoerkna
Lín obecný
Tinca tinca
Bolen dravý
Aspius aspius
Karas obecný
Carassius carassius
1. 1.
2010
0,0,3
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
0,0,3
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,38
–
–
–
–
0,0,38
0,0,45
–
–
–
–
0,0,45
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,15
–
–
–
–
0,0,15
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
0,0,10
–
–
–
–
0,0,10
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,31
–
–
–
–
0,0,31
0,0,16
–
–
–
–
0,0,16
0,0,20
–
–
–
–
0,0,20
0,0,14
–
–
–
–
0,0,14
0,0,8
–
–
–
–
0,0,8
0,0,15
–
–
–
–
0,0,15
0,0,6
0,0,2d
0,0,10
0,0,3
–
–
–
–
–
–
–
0,0,9
0,0,2d
0,0,10
0,0,10
–
–
–
–
0,0,10
0,0,13
–
–
–
–
0,0,13
Trnobřiší – Characiformes
Piraňa
Myletes bidens
Piraňa
Pygocentrus nattereri
Tetra červenohlavá
Petitella georgiae
Tetra koňžská
Phenacogrammus interruptus
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
54
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
0,0,4
–
0,0,35
–
–
–
0,0,35
0,0,15
–
–
–
–
0,0,15
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
Á
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
A
0,0,6
–
–
–
–
0,0,6
B
0,0,3
0,0,1
–
–
–
0,0,4
0,0,7
–
–
–
–
0,0,7
0,0,13
–
–
–
–
0,0,13
0,0,10
–
–
–
–
0,0,10
0,0,50
–
–
0,0,20
0,0,20
0,0,10
X
–
–
–
–
X
X
–
–
–
–
X
0,0,11
0,0,11d
–
–
X
X
–
0,0,20
–
–
–
0,0,11
0,0,11d
0,0,20
–
0,0,30
X
X
–
0,0,34
–
0,0,4
–
–
–
0,0,4
A
–
0,0,30
X
X
–
0,0,30
P
–
0,0,20
X
X
–
0,0,20
O
L
O
G
I
C
K
O
T
Sumci – Siluriformes
Sumec velký
Silurus glanis
Peřovec kukaččí
Synodontis cf. multipunctata
Peřovec
Synodontis cf. zebrinus
Krunýřovec
Glyptoperichthys gibbiceps
Příchod
Arrival
–
O
Tetra pruhovaná
Astyanax fasciatus
Tetra jeskynní
Astyanax fasciatus mexicanus
Tetra ozdobná
Hyphessobrycon rosaceus
1. 1.
2010
0,0,4
A
N
I
Štikotvární – Esociformes
Štika obecná
Esox lucius
C
K
Á
Z
Lososotvární – Salmoniformes
Pstruh obecný
Salmo trutta
Lipan podhorní
Thymallus thymallus
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Gavúni – Atheriniformes
Gavúnek madagaskarský
Bedotia geayi VU
Živorodka duhová (Dominic. rep.)
Poecilia reticulata
Mečovka
Xiphophorus clemenciae DD
Štikovec
Pachypanchax sakaramyi CR
Štikovec
Pachypanchax omalonotus VU
Ilyodon Whiteův
Ilyodon whitei CR
Gudea
Xenotoca variata
Gudea červenoocasá
Xenotoca eisenii – San Marcos
Gudea
Chapalichtys pardalis
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
55
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2010
Ropušnicotvární – Scorpaeniformes
Perutýn
0,0,1
Pterois volitans
–
–
–
–
0,0,1
Hrdloploutví – Gadiformes
Mník jednovousý
Lota lota
–
–
–
–
0,0,5
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,3
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,10
–
–
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
–
–
0,0,5
–
–
–
–
0,0,6
–
–
–
–
0,0,9
–
–
–
–
0,0,10
–
–
0,0,6
–
–
–
0,0,40
–
–
0,0,15d
4,2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,0,1d
0,0,1
–
–
–
–
1,2
–
–
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,3
0,0,5
Ostnoploutví – Perciformes
Zobec obecný
0,0,1
Chelmon rostratus
Okounek sklovitý
0,0,3
Changa ranga
Vrubozubec paví
0,0,1
Astronotus ocellatus
Kančík příčnopruhý
0,0,10
Cichlasoma nigrofasciatum
Kančík zelenooký
0,0,1
Archocentrus sajica
Kančík citrónový
0,0,1
Amphilophus citrinellus
Cichlidka Ramirézova
0,0,5
Microgeophagus ramirezi
Pestřenec červený
0,0,6
Pelvicachromis pulcher
Tlamovec
0,0,9
Haplochromis sp. VH 44
Tlamovec
0,0,10
Haplochromis sp. ’Rock Kribensis’
Cichlida
0,0,6
Ptychochromis cf. oligacanthus
0,0,15d
Cichlida
0,0,46
Paratilapia polleni
Kanic
–
Chromileptis altivelis
0,0,1d
Pomec
0,0,1
Euxiphipops navarchus
Klaun
1,2
Amphiprion clarkii
Klaun uzdičkatý
0,0,2
Amphiprion frenatus
Klaun vyzdobený
0,0,1
Amphiprion percula
Klaun očkatý
0,0,3
Amphiprion ocellaris
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2010
56
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
0,0,2
0,0,11
–
–
–
–
0,0,11
0,0,14
–
–
–
–
0,0,14
0,0,7
–
–
0,0,1
–
0,0,6
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
Á
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
A
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
B
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
0,0,1
–
–
–
0,0,3
0,0,1
0,0,1
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,3
0,0,1
–
–
–
0,0,4
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,15
0,0,10
–
–
–
0,0,25
A
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
P
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
O
O
L
O
G
I
C
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Klaun
Amphiprion perideraion
Sapínek
Chrysiptera hemicyanea
Sapínek
Chrysiptera parasema
Sapín zelený
Chromis viridis
Komorník
Dascyllus aruanus
Komorník černoocasý
Dascyllus melanurus
Pyskoun šestipásý
Pseudocheilinus hexataenia
Pruhoun bělopásý
Pholidichthys leucotaenia
Bodlok
Acanthurus leucosternon
Bodlok
Acanthurus sohal
Bodlok olivový
Acanthurus olivaceus
Bodlok pestrý
Paracanthurus hepatus
Bodlok bezrohý
Naso lituratus
Bodlok Desjardinův
Zebrasoma desjardinii
Bodlok plachtonoš
Zebrasoma veliferum
Bodlok hnědý
Zebrasoma scopas
Bodlok
Zebrasoma flavescens
Bodlok
Zebrasoma xanthurum
Králíčkovec liščí
Siganus vulpinus
Králíčkovec vznešený
Siganus magnifica
Vranka obecná
Cottus gobio
Vřeténka
Synchiropus picturatus
Candát obecný
Sander lucioperca
1. 1.
2010
0,0,2
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
57
Okoun říční
Perca fluviatilis
Ježdík obecný
Gymnocephalus cernuus
Rájovec cejlonský
Belontia signata
1. 1.
2010
0,0,20
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
0,0,20
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
–
0,0,1
–
0,0,1
–
–
–
0,0,1d
–
–
–
–
–
0,0,1d
Čtverzubci – Tetraodontiformes
Havýš
Lactoria cornuta
PARYBY – CHONDRICHTYES
Rejnoci – Rajiformes
Trnucha Castexova
Potamotrygon castexi
A
182 taxonů/taxa
519 + X jedinců/specimens
1. 1.
2010
Příchod
Arrival
Narozeno
Birth
Úhyn
Death
Odchod
Depart.
31. 12.
2010
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,4
–
–
0,0,4
–
–
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,7
–
–
0,0,7
–
–
LÁČKOVCI – COELENTRATA
Žahavci – Cnidaria
Korál rourkovitý
Clavularia viridis
Laločník
Sarcophyton sp.
Laločník
Sarcophyton cf. glaucum
Laločnice
Sinularia asterolobata
Laločnice členitá
Sinularia brassica
Laločnice
Sinularia dura
Laločnice
Sinularia mollis
Laločnice
Lobophytum sp.
Laločník
Lemnalia sp.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Bezobratlí – Evertebrata – Invertebrata
Z
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
58
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
0,0,4
0,0,4
–
–
–
–
0,0,4
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
Á
0,0,4
–
–
0,0,2
–
0,0,2
A
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
B
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
A
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
P
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
O
O
L
O
G
I
C
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Korál měkký
Litophyton arboreum
Korál měkký
Cladiella sp.
Korál měkký
Capnella imbricata
Korál
Favia sp.
Korál
Galaxea fascicularis
Větevník
Acropora sp.
Korál
Caulastrea sp.
Korál
Euphyllia ancora
Korál
Euphyllia sp.
Korál
Fungia sp.
Korál
Montipora sp.
Korál
Hydnopora sp.
Korál
Pavona decussata
Korál
Pavona cactus
Turbinatka hřebínková
Physogyra lichtensteini
Korál
Seriatopora sp.
Pórovník
Pocillopora sp.
Dendrofyla diskovitá
Turbinaria peltata
Dendrofyla
Turbinaria reniformis
Rifovník
Symphyllia sp.
Korál
Erythropodium caribaeorum
Korál pumpující
Anthelia sp. zrušit
Korál pumpující
Xenia sp.
1. 1.
2010
0,0,4
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
59
Sasanka
Entacmea quadricolor
Sasanka kučeravá
Heteractis crispa
Sasanka
Stichodactyla haddoni
Sasanka diskovitá
Ricordea yuma
Sasanka diskovitá
Actinodiscus sp.
Korálovník
Discosoma sanctithomae
Korálovník
Discosoma cf. plumosa
Korálovník
Rhodactis sp.
Sasankovec
Parazoanthus sp.
Sasankovec
Zoanthus sp.
Sasankovec
Zoanthus sp. – Fiji
Sasankovec
Protopalythoa sp.
Sasankovec
Palythoa sp.
1. 1.
2010
0,0,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
–
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
X
–
–
–
–
X
X
–
–
–
–
X
0,0,4
–
–
0,0,4
–
–
0,0,6
–
–
–
–
0,0,6
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
X
–
–
–
–
X
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
X
–
–
–
–
X
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,5
–
–
0,0,5
–
–
0,0,4
–
–
0,0,4
–
–
0,0,4
–
–
0,0,4
–
–
Měkkýši – Mollusca
Zéva
Tridacna squamosa
Škeble
Polymesoda sp.
Zavinutec
Cypraea sp.
Kotouč okénkový
Tectus fenestratus
Kotouč
Astraea tecta
Vršatka
Nassarius sp.
Anentome helena
Pila cecillei
Clithon diadema
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
60
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Úhyn
Death
0,0,5
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
–
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
X
–
X
X
X
X
–
0,0,2
X
X
X
X
–
0,0,6
–
0,0,3
–
0,0,3
X
–
X
X
X
X
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,7
–
–
0,0,7
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
2,2
–
–
–
–
2,2
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
–
0,0,4
–
0,0,4
–
–
0,0,5
–
–
–
–
0,0,5
A
–
0,0,2
–
0,0,2
–
–
P
0,0,1
–
–
–
–
0,01
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Členovci – Arthropoda
Rak říční
Astacus astacus
Krab poustevník
Coenobita sp.
Krab
Metasesarma aubryi
Krab
Gecarcinus sp.
Krab
Madagapotamon humberti
Kreveta
Lysmata amboinensis
Rak
Procambarus sp.
Mnohonožka – Tanzánie
Narozeno
Birth
–
O
Ostnokožci – Echinodermata
Hadice
Ophiarachna incrassata
Hvězdice
Archaster angulatus
Ježovka
Diadema setosum
Ježovka
Mespilia globutus
Příchod
Arrival
–
O
Neripteron tahitensis
Oblovka
Achatina iredalei
Oblovka
Achatina fulica
Oblovka
Achatina panthera
Oblovka – Madagascar
Achatina panthera
Oblovka
Achatina albopicta
Oblovka
Achatina achatina
Oblovka
Achatina reticulata
Oblovka
Achatina immaculata
1. 1.
2010
0,0,5
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
61
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,5
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
–
Mnohonožka
Aphistogoniulus corallipes
Mnohonožka
Aphistogoniulus sp.
Mnohonožka hnědá – Madagaskar
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
1,1
–
–
1,1
–
–
1,1
–
–
–
–
1,1
Mnohonožka černá – Madagaskar
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,6
–
–
0,0,6
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
0,0,6
–
–
–
–
0,0,6
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,10
–
–
0,0,3
–
0,0,7
0,0,2
–
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,47
–
–
0,0,3
–
0,0,44
Mnohonožka – Kostarika, Bigua
Stonožka – Turecko
Scolopendra sp.
Stonožka – Madagascar
Scolopendra sp.
Stonožka – Madagascar
Scolopendra sp.
Stonožka
Scolopendra heros
Bičovec – Costa Rica
Phrynus sp.
Štír obrovský
Pandinus imperator
Štír – Keňa
Pandinus sp.
Štír
Heterometrus sp.
Štír
Heterometrus fulvipes
Štír
Heterometrus laoticus
Štír
Hadrurus arizonensis
Štír – Venezuela
Broteochactas sp.
Štír – Costa Rica
Centruroides sp.
Štír
Centruroides bicolor
Štír – Costa Rica, Rancho
0,0,6
–
–
–
–
0,0,6
0,0,20
–
–
0,0,20
–
–
Štír – Costa Rica, Palo Verde
0,0,12
–
–
0,0,8
–
0,0,4
Štír – Costa Rica, Boruka
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
Štír
Buthus occitanus
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
1. 1.
2010
0,0,5
62
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
0,0,2
0,0,2
–
–
–
–
0,0,2
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
–
0,0,2
–
0,0,1
–
0,0,1
Á
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
A
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
B
–
0,0,2
–
–
–
0,0,2
–
0,0,2
–
0,0,1
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1,4
–
–
–
–
0,1,4
O
O
L
O
G
I
C
K
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Štír – Lybie
Androctonus sp.
Štír – Madagascar
Opisthacanthus sp.
Štír
Opisthacanthus miloti
Štír
Opisthacanthus madagascariensis
Štír
Grosphus grandidieri
Štír
Grosphus flavopiceus
Štír
Grosphus ankarana
Štír
Paleocheloctonus pauliani
Sklípkan
cf. Monocentropus lambertoni
Sklípkan
Acanthoscurria antillensis
Sklípkan
Acanthoscurria jurenicola
Sklípkan
Acanthoscurria musculosa
Sklípkan
Aphonopelma caniceps
Sklípkan
Aphonopelma chalcodes
Sklípkan
Aphonopelma lanceolatum
Sklípkan
Aphonopelma stoicum
Sklípkan
Brachypelma albopilosum
Sklípkan
Brachypelma boehmei
Sklípkan
Brachypelma emilia
Sklípkan
Brachypelma ruhnaui
Sklípkan
Brachypelma sabulosum
Sklípkan
Brachypelma smithi
Sklípkan
Brachypelma vagans
1. 1.
2010
0,0,2
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
63
Sklípkan
Ceratogyrus sanderi
Sklípkan
Chilobrachys fimbriatus
Sklípkan
Chilobrachys guangxiensis
Sklípkan – Malajsie
Chilobrachys sp.
Sklípkan
Chromatopelma cyanopubescens
Sklípkan
Citharacanthus spinicrus
Sklípkan
Citharischius crawshayi
Sklípkan
Cyclosternum schmardae
Sklípkan – Venezuela
Cyclosternum sp.
Sklípkan – Malaysia (Blue)
Cyriopagopus sp.
Sklípkan
Cyrtopholis flavostriatus
Sklípkan
Eupalaestrus campestratus
Sklípkan
Eupalaestrus weijenbergi
Sklípkan
Grammostola alticeps
Sklípkan
Grammostola pulchra
Sklípkan – Chile, růžová
Grammostola sp.
Sklípkan – Chile, hnědá
Grammostola sp.
Sklípkan
Hysterocrates hercules
Sklípkan
Hysterocrates gigas
Sklípkan – Turkey
Ischnocolus sp.
Sklípkan
Lasiodora cristata
Sklípkan
Lasiodora klugi
Sklípkan
Lasiodora parahybana
1. 1.
2010
0,1
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,1
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,2
–
–
–
–
0,2
0,1
–
–
–
–
0,1
0,2
–
–
0,2
–
–
0,2
–
–
0,2
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
1,0
–
–
–
–
1,0
0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,4
–
–
0,0,3
–
0,0,1
0,1
0,0,1
–
–
–
0,1,1
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
64
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
0,0,3
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
–
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,3
–
–
0,0,3
–
–
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
0,0,1
0,0,1
–
–
–
0,0,2
0,1
–
–
0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,0,1
–
–
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,1
–
–
–
–
0,1
0,0,153
–
–
0,0,42
–
0,0,111
0,079
–
–
–
–
0,79
0,0,69
–
–
–
–
0,0,69
0,0,2
–
–
0,0,2
–
–
0,0,6
–
–
0,0,6
–
–
0,0,3
–
–
–
–
0,0,3
A
0,1
–
–
–
–
0,1
P
0,0,1
–
–
–
–
0,0,1
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
L
Z
Sklípkan – Brazil, Para
Lasiodora sp.
Sklípkan – Equador
Lasiodorides sp.
Sklípkan – Venezuela, Brasidas
Metriopelma sp.
Sklípkan – Venezuela
Metriopelma sp.
Sklípkan
Nhandu carapoensis
Sklípkan
Pamphobeteus nigricolor
Sklípkan – Equador
Paraphysa sp.
Sklípkan – Negros
Phlogiellus sp.
Sklípkan
Phormictopus antillensis
Sklípkan
Phormictopus cancerides
Sklípkan
Poecilotheria regalis
Sklípkan
Pseudohapalopus apophysis
Sklípkan
Pterinochilus murinus
Sklípkan – Costa Rica, Tortugero
Sericopelma sp.
Sklípkan
Theraphosa blondi
Sklípkan – Costa Rica, Cacao
Theraphosidae
Sklípkan – Costa Rica, Guapiles
Theraphosidae
Sklípkan – Chile, žlutý
Theraphosidae
Sklípkan – Chile, Chilan
Theraphosidae
Sklípkan – Chile, lok. 12
Theraphosidae
Sklípkan
Vitalius paranaensis
Sklípkan
Vitalius roseus
Sklípkan
Vitalius vulpinus
1. 1.
2010
0,0,3
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
65
Nefila
Nephila madagascariensis
Kudlanka – Egypt
Sphodromantis sp.
Kudlanka – Morocco
Sphodromantis sp.
Kudlanka
Hierodula membranacea
Kudlanka
Phyllocrania paradoxa
Kudlanka
Rhombodera basalis
Šváb americký
Periplaneta americana
Šváb – Madagascar
Periplaneta australasiae
Šváb – Madagascar
Periplaneta sp.
Šváb
Archimandrita tesselata
Šváb
Aeluropoda insignis
Šváb
Blaberus atropos
Šváb
Blaberus discoidalis
Šváb
Blaberus giganteus
Šváb
Blaberus cranifer
Šváb
Blaberus boliviensis
Šváb
Blaberus colloseus
Šváb
Elliptorhina chopardi
Šváb
Gromphadorrhina portentosa
Šváb
Gromphadorrhina cf. laevigata
Šváb
Gromphadorrhina grandidieri
Šváb
Gromphadorrhina oblongonota
Šváb
Princisia vanvaerenbecki 1
1. 1.
2010
X
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
X
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
–
0,0,20
–
–
–
–
0,0,20
0,0,20
–
–
–
–
0,0,20
–
–
–
–
–
–
1,1
–
–
1,1
–
–
–
0,0,5
–
–
–
0,0,5
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
–
X
–
X
X
–
–
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
66
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
–
X
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
O
Úhyn
Death
X
L
Narozeno
Birth
X
O
Příchod
Arrival
–
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Šváb
Princisia vanvaerenbecki 2
Šváb
Macropanesthia rhinoceros
Šváb
Eublaberus distanti
Šváb
Eublaberus posticus
Šváb – Venezuela
Lucihormetica sp.
Šváb
Rhyparobia maderae
Šváb
Pycnoscelus femapterus
Šváb
Pycnoscelus femorata
Šváb – Costa Rica
Panchlora sp.
Šváb – Costa Rica
Ischnoptera sp.
Šváb
Henschoutedenia flexivittata
Šváb
Phoetalia pallida
Šváb
Nauphoeta cinerea
Šváb
Ergaula capucina
Šváb
Byrsotria fumigata
Šváb
Byrsotria rothi
Šváb – Cuba
Byrsotria sp.
Šváb
Gyna capucina
Šváb
Blatta orientalis
Šváb – Kenya
Deropeltes sp.
Šváb
Therea petiveriana
Šváb
Therea olegrandjeani
Strašilka
Extatosoma tiaratum
1. 1.
2010
X
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
67
Strašilka
Eurycantha calcarata
Strašilka
Haaniella dehaanii
Strašilka
Haaniella muelleri
Strašilka
Epidares nolimetangere
Strašilka
Heteropteryx dilatata
Strašilka
Sungaya inexpectata
Strašilka
Brasidas samarensis
Strašilka
Sceptrophasma hispidula
Lupenitka
Phyllium giganteum
Strašilka
Neohirasea maerens
Pakobylka
Baculum extradentatum
Pakobylka
Baculum artemis
Pakobylka
Sipyloidea sipylum
Strašilka
Parapachymorpha zomproi
Strašilka
Phaenopharos khaoyaiensis
Strašilka
Medaura jobrensis
Strašilka
Lamponius guerini
Pakobylka
Carausius morosus
Strašilka
Phobaeticus serratipes
Strašilka
Peruphasma schultei
Strašilka
Neophasma subapterum
Strašilka
Lonchodes breviceps
Strašilka
Lonchodes cultratolobatus
1. 1.
2010
X
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
X
Úhyn
Death
X
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
X
–
1,1
–
1,1
–
–
–
1,1
–
1,1
–
–
X
–
–
–
–
X
X
–
–
–
–
X
X
–
–
–
–
X
X
–
–
X
–
–
X
–
X
X
–
X
0,1
–
X
X
–
X
X
–
–
–
–
X
X
–
–
–
–
X
X
–
–
–
–
X
X
–
–
–
–
X
X
–
–
–
–
X
X
–
–
–
–
X
X
–
–
–
–
X
X
–
–
–
–
X
X
–
–
–
–
X
X
–
–
–
–
X
X
–
–
–
–
X
X
–
–
–
–
X
X
–
–
–
–
X
X
–
–
–
–
X
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
68
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Census of animals kept in Pilsen zoo by the end of 2010 year
Z
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
–
Úhyn
Death
–
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
X
X
–
–
–
–
X
1,1
–
X
X
–
–
X
–
X
X
–
X
–
0,0,4
–
–
–
0,0,4
Á
X
–
–
X
–
–
A
X
–
–
X
–
–
–
–
–
–
–
–
–
X
X
X
–
X
X
–
X
X
–
–
X
–
X
X
–
–
–
2,2
X
X
–
X
X
–
–
–
–
X
X
–
–
–
–
X
X
–
–
X
–
–
X
–
–
X
–
–
X
–
X
X
–
X
0,0,5
–
X
X
–
–
–
0,0,12
X
X
–
X
X
–
X
X
–
–
X
–
X
X
–
X
0,0,10
–
X
X
–
X
X
–
X
X
–
X
O
O
L
O
G
I
C
K
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Strašilka
Lonchodes mindanaense
Strašilka
Lopaphus perakensis
Strašilka
Asceles glaber
Strašilka
Chondrostethus woodfordi
Strašilka
Phenacephorus latifemur
Strašilka
Achrioptera fallax
Strašilka
Eurycnema versirubra
Saranče – Ekvádor
Tropidacris sp.
Saranče
Zonoceruus variegatus
Cvrček – JAR
Gen. et sp. Indet.
Kobylka jeskynní
Phaeophilacris bredoides
Kobylka
cf. Proscopia sp.
Ploštice
Platymeris biguttatus
Ploštice – Mombo
Platymeris sp.
Nosorožík
Dynastes tytius
Nosorožík
Dynastes hercules
Nosorožík
Xylotrupes gideon sumatrensis
Nosorožík
Xylotrupes florensis
Zlatohlávek
Dicronorrhina derbyana conradsi
Zlatohlávek
Dicronorrhina micans
Zlatohlávek
Mecynorrhina ugandensis
Zlatohlávek
Mecynorrhina torquata
Zlatohlávek
Pachnoda marginata marginata
1. 1.
2010
X
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
69
Použité zkratky – Legend
1. 1.
2010
X
Příchod
Arrival
–
Narozeno
Birth
X
Úhyn
Death
X
Odchod
Depart.
–
31. 12.
2010
X
X
–
X
X
–
–
–
0,0,6
–
0,0,6
–
–
0,0,2
–
X
X
–
X
–
0,0,5
–
0,0,5
–
–
X
–
X
X
–
–
0,0,6
–
X
X
–
X
–
0,0,5
–
0,0,5
–
–
0,0,5
–
–
0,0,5
–
–
0,0,5
0,0,4
X
X
–
–
X
–
X
X
–
–
X
–
X
X
–
–
0,0,5
–
X
X
–
–
–
0,0,5
–
0,0,5
–
–
X
–
–
X
–
–
–
X
X
X
–
–
d zvířata v majetku ZOO a BZ deponovaná mimo – loan out
Kategorie Mezinárodní červené knihy ohrožených druhů IUCN (RED DATA BOOK Categories)
EW extinct in the wild – vyhubený v přírodě; CR critically endangered – kriticky ohrožený;
EN endangered – ohrožený; VU vulnerable – zranitelný; LR/nt lower risk/near threatened – druh
blízko ohrožený; LR/cd lower risk/conservation dependent – druh blízko ohrožení, sledovaný
ochranářskými organizacemi; DD data deficient – druh, o kterém je málo informací
EEP European Endangered species Programme – Evropský záchranný program; ESB European
StudBook – Evropská plemenná kniha; ISB International StudBook – Mezinárodní plemenná kniha
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
B
Zlatohlávek
Pachnoda marginata peregrina
Zlatohlávek
Pachnoda fissipuncta
Zlatohlávek
Pachnoda umhangi
Zlatohlávek
Eudicella aethiopica
Zlatohlávek
Eudicella nyassica
Zlatohlávek
Eudicella euthalia
Zlatohlávek
Eudicella colmanti
Zlatohlávek
Eudicella woermanni
Zlatohlávek
Eudicella schultzeorum
Zlatohlávek
Genyodonta lequeuxi
Zlatohlávek
Cyprolais hornimanni
Zlatohlávek
Protaetia cuprea ignicollis
Zlatohlávek
Stephanorrhina princeps princeps
Zlatohlávek
Stephanorrhina princeps bamptoni
Smrtník
Scaurus tristis
Kutilka
Ampulex compressa
A
Z
N
Ě
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ZOO A BZ
MĚSTA PLZNĚ V ROCE 2010
70
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
KMOTŘI V ROCE 2010
Animal adoptions 2010
Z
Mgr. Martin Vobruba
O
L
O
G
I
C
uvádíme adopce platné v roce 2010 – dobíhající z let minulých, prodloužené či nově
uzavřené.
Koncem roku 2010 jsme se již přiblížili
na dohled 1 000. adopci uzavřené v zoo po
změně politických poměrů v roce 1989.
O
I v roce 2010 adoptovali zvířata jednotlivci, rodiny, kolektivy, školy, firmy; množí se
sponzorování jako dar k narozeninám, tradičně k Vánocům či svatbě. Obzvláštní poděkování patří těm, kteří svou adopci prodlužují
řadu let po sobě. V následujícím přehledu
K
Poznámka
5
5
B
5
O
T
5
A
5, poslední rok adopce
N
I
5,
5
5
K
Á
2008
5
5
5
Z
A
H
5
R
D
5
5, poslední rok adopce
A
A
Ě
S
T
A
P
5
5
5
5
Druhá nejstarší adopce
5
5
5
5
5
M
L
Z
Žáci ZŠ Holýšov
Děti MŠ Nýřany I.
Žáci ZŠ Ledce – 1. stupeň
Žáci ZŠ Sušice, Lerchova ul.
Žáci 8. B Zš Komenského Domažlice
Žáci ZŠ Hořovice
Studenti SOŠ profesora Švejcara, Plzeň
Žáci 31. ZŠ Plzeň
Žáci 13. ZŠ Plzeň, Habrmannova ul.
Školní klub Sedmikráska 21. ZŠ Plzeň
Děti Mš Školní ul. Příbram
Žáci ZŠ Zbiroh
Děti MŠ Klatovy, Máchova ul.
Studenti kurzu „Vertebratologicke exkurze“
Jihoceske univerzity,Č. Budějovice
Děti 90. MŠ Plzeň
Děti z Královské školičky, Plzeň
Děti 6. MŠ Plzeň
Děti MŠ Trnová
Žáci 11. ZŠ Plzeň
Žáci ZŠ Řenče
Žáci ZŠ Bělčice
Děti MŠ Druztová
Eva Fialová, Plzeň
Žáci ZŠ Chlumčany
Plavecká škola Rosnička, Plzeň
C
Mangusta liščí
Medvědi Eliška a Honzík
Nosál červený Bobeš III.
Hutia, želva vroubená
Orel křiklavý
Osinák africký, krajta královská
Plameňák chilský
Puštík obecný
Puštík obecný
Puštík obecný
Rosnička – 2 druhy
Kmotr
Žáci MŠ Klatovy, Karafiátová ul.
Děti z 46. MŠ Plzeň
O.s. Pionýr, Hrádek u Rokycan
Děti MŠ Nýřany II.
Roverský kmen Jámy
třída 5. M Gymnázium L. Pika, Plzeň
Děti 56. MŠ Plzeň – Litice
Obyvatelé Domova mládeže SOUE Plzeň
A
Agama bradatá
Ara ararauna
Emu hnědý
Hafling – kůň domácí
Chameleon obrovský
Lemur kata "Lavanono"
Kamzík bělák
Kapybara – Karin
Tamarín žlutoruký
Klokan rudokrký
Klokan rudý
Klokan rudý
Klokan rudý – Skipy
Klokan rudý
Klokan rudý
Rys červený
Kosman bělovousý, pekari páskovaný
Krokodýl siamský
Labuť černá
Lama vikuňa
Lemur kata, puštík obecný, sova králičí
Lemur kata
Pes ušatý – pár
Á
1. Školy a zájmová sdružení
Adoptované zvíře
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
71
Adoptované zvíře
Rys červený
Sova pálená
Šimpanz učenlivý
Šimpanz učenlivý – Maryša
Tamarín pinčí
Tereka jednovousá, varan černý
Madagaskarská zvířata
Kmotr
Studenti 3. L, Gymnázium Luďka Pika, Plzeň
Žáci ZŠ a MŠ Rosovice
Děti 57. MŠ Plzeň
Děti 22. MŠ Z. Wintera, MŠ nám. Míru
a MŠ Mánesova ul., Plzeň
Žáci ZŠ a MŠ Spálerné Poříčí
Žáci ZŠ a MŠ Chotíkov
skupina P.A.N., SMP Zoo Brno
pod vedením Mgr. R. Viduny
Poznámka
Začátek jako 1. L
5
5
Katka Kočvarová,
Michaela Halamová,
Klára Katolická, Monika
Vrchotová, Katka
& Hanka Nedbálkovi,
Andrea Michalíková,
Richard Matoušek,
Magda Petrášová
a Richard Viduna
Tereka
Sbor dobrovolných hasičů Mrtník – mladí hasiči Nová adopce
Tučňák Humboldtův
Žáci ZŠ Březnice
5
Tučňák Humboldtův, páv korunkatý Děti 1. MŠ Horní Bříza
5
Tučňák Humboldtův – Jaroušek
Žáci ZŠ Podbořany
Tygr ussurijský
Žáci 4. B 2. ZŠ Kadaň
Urzon kanadský – 2 jedinci
Studenti Gymnázia Plasy
Vakoveverka létavá
Děti MŠ a ZŠ Starý Smolivec
Vlk hřívnatý, nandu pampový
Žáci ZŠ Bezdružice
Výr velký, 2×
Pionýr, PS V. Kratochvíla, St. Plzenec
5, třetí nejstarší adopce
Zebra, ararauna, ocelot,
Žáci a učitelé ZŠ a MŠ Město Touškov
nejvyšší adopce
užovka červená, krajta královská,
a obyvatelé M. Touškov
ze školy všech dob
antilopa jelení, klokan parma
Lemur kata, krokodýl siamský
Žáci ZŠ Klatovy, Plánická ul.
5
Plameňák chilský
Děti 33. MŠ Plzeň-Újezd
5
Želva ostruhatá, komba senegalská Žáci 15. ZŠ Plzeň
5
Želva ostruhatá
Žáci 22. ZŠ Plzeň
5
Želva ostruhatá
Děti Mš. Třemošná – ves
5
Želva ostruhatá
Žáci Základní škola Mýto, okr. Rokycany
Želva ostruhatá
Žáci 26. ZŠ Plzeň
Želva paprsčitá
Děti 23. MŠ Plzeň
5
Želva paprsčitá, leguán zelený
Žáci ZŠ a MŠ Plánice
Želva pardálí
Studenti Střední živnostenské školy v Sokolově
Želva Spenglerova
Děti MŠ Šťáhlavy
5
Želvy paprsčité, mangusta liščí
Žáci ZŠ Čechova ul. Rokycany
5
Žirafa Rothschildova Bořek
Žáci 1. a 2. stupně ZŠ Komenského ul. Domažlice Nové zvíře
2. Jednotlivci, rodiny, kolektivy, spolky
Adoptované zvíře
Antilopa jelení
Ara vojenský – samice Arja
Bazilišek zelený, Varan Gouldův,
varan modrý
Kmotr
Ing. Karel Dolejš, Plzeň
Alice a Dan Tihelkovi, Plzeň
Dr. Igor Ulč a Elizabeth Ulčová, Plzeň
Poznámka
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
KMOTŘI V ROCE 2010
72
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Animal adoptions 2010
Adoptované zvíře
Bodlinatka, sova králičí
Bodlinatka tmavá
Čáp bílý
Kmotr
Rodina Hurtova, Plzeň
Antonín Král, Beroun
Gynekol.-porodnická klinika, Plzeň
Poznámka
Jedna z nejstarších
adopcí
5
Daman kapský
Sklenářství Marta Kaiserová a syn, Plzeň
Daman kapský
Pavel Horváth, Stříbro
Daman kapský
Tomáš Janovec, Domažlice
Dar na zvířata, nandu pampový
Obec Slovákov v ČR, Stříbro
5
Felsuma madagaskarská
Karolínka Staňková, Plzeň
Frankolín
Petr Guth, Praha
Gekon Blaesodactylus boivini
Eva Trávníčková, Strakonice
Gekoni Uroplatus fimbriatus;
Petr Lobaz a Jana Trávníčková, Plzeň
Teratoscincus scincus; Gekko gecko
Gekon
Mgr. Lenka Živná, Plzeň
Havran polní
Havrani Plzeň Airsoft team
Holub růžový
Michal Holub, Brno
Husy
p. Dbalý, Kaznějov
5
Jeřáb královský, ledňák obrovský
Blanka a Jan Hrabětovi, Plzeň
Kachnička mandarínská
Klub přátel malého bejka, Plzeň
Kalous ušatý, Rozárka
Eva Macháčková, Kaznějov
Kalous ušatý
Ing. Štěpánka Kalousová, Zašová
Kalous ušatý
Jan Kalous, Plzeň
Káně rudoocasá Jasmína
Michal a Magda Hercíkovi, Šárka Hurtová, Klatovy & Plzeň 5
Káně rudoocasá
Alena a Pavel Oudovi, Plzeň
Kapybara
Rodina Mičulkova Všeruby
Klokan rudokrký
Ing. Radek Dobeš, Příbram
5
Klokan rudokrký „Benny“
Marcela Zbránková, Příbram
Klokan rudý Josef
Kristina Lavičková, Plzeň
Kočka arabská, rysové
Jitka a Pavel Irmannovi, Rokycany
5
Rys červený
MUDr.Helena Macháčková, Kaznějov
Kolpík africký – 3 ks
Ing. Jana Dobyášová, Plzeň
Korálovka
Alžbětka Traxmandlová, Plzeň
5
Korálovka
Radka Polláková, Cheb
5
Korálovka
David a Nikola Stankeovi, Plzeň
Koza kamerunská
Adolf Irmann, Zbiroh
5
Koza kamerunská
MUDr.Marie Skálová, Plzeň
Koza kamerunská
Irena Novotná, Stříbro
Koza kamerunská
Eliška Blažková, Plzeň
Krajta zelená
Helena Nováková, Kdyně
Krkavec bělokrký, snovač zahradní Daniela Šimandlová, Plzeň
Kachna kaštanová
Simona Poláková, Plzeň
Nová adopce
Kachnička karolínská
Aleš Hájek, Kaznějov
5
Kaloň plavý
Stanislava Svobodová, Plzeň
Kalous ušatý
Jan Volfík, Díly – Domažlice
Kiang
Novomanželé Kaisrovi, Králův Dvůr
Klokánek králíkovitý
Petra Levorová a David Matějovský, Starý Plzenec
Komba senegalská, turako bělolící Petr Jiroušek, Plzeň
Kukačka kohoutí, turako
Pavla Floriánová, Plzeň
73
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
Kmotr
Poznámka
Křeček skákavý
Krkavec bělokrký
Krkavec bělokrký
Křečík kaktusový
Labuť černá
Ledňák obrovský
Ledňák obrovský
Leioheterodon, a žirafy
Liška chama
Liška svižná
Maki tlustoocasý – trio
Maki myší – samička Bindi
Mangusta liščí
Medvěd hnědý
Medvěd hnědý Miky
Noháč jihoafrický
Nosál červený „Kvído“
Klokan Kló
Kapybara Cappy
Nosál červený
Nosál červený
Orel křiklavý
Osel domácí – Šárina
Osel domácí
Osel domácí
Papoušek mniší
Páv korunkatý
Páv korunkatý
Pes domácí – Ťapka
Pelikán bílý
Plameňák chilský
Plameňák chilský
Plch kamerunský – samice
Prase přeštické Amálka III.
Psoun prériový
Psoun prériový
Psoun prériový
Psoun prériový
Pudu jižní – Antifona
Pavel Rout, Plzeň
Lucie Lachoutová, Bechyně
Filip a Dominik Polákovi, Litohlavy
V. a M. Chourovi, Pernarec
ČEZ Zákaznické služby – skupina B. Králové
Pavel Vančura a Libor Knížek, Hořovice
Ing. Petr Barták, Vejprnice
PaedDr. Naděžda Helmerová, Břasy
Ing. Václav Liška, Plzeň
Autoklub Plzeň V AČR
Marek a Markétka Makovcovi, Sokolov
Magdaléna Poláková, Klatovy
Aleš a Hedvika Smutní, Plzeň
Marcela Aneltová, Praha 5
Kateřina Putnová, Brno
Ortopedické oddělení Nemocnice Hořovice
Kolektiv pracovníků ČEZ Zákaznické služby, s.r.o.;
Odbor Call centrum; Plzeň
5
MUDr. Jarmila Lišková, Plzeň
Manželé Žákovi, Plzeň
Ing. Dušan Skála, Plzeň
Pracovnice DO Knihovny MP, Plzeň
Miloslava Junková, Kladruby
Oto Berger, Plzeň
Rodina Basákova, Plzeň
o.s.3Kings tuning club
Veronika Šiřinová, Plzeň
Lukáš Sedláček, Plzeň
Brigita Nováková
Vratislava Husáková, St. Plzenec
Lucinka Janečková, Čemíny
Daniel Petráň, Kladruby
Honzík a Terezka Koenigsmarkovi, Stříbro
Rodina Skočilova, Rokycany
Manželé Vydrovi, Dobřany
Katka a Honza Švecovi, Plzeň
Kristýna Nováčková, Praha
Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů
Puštík obecný
Puštík obecný
Seriema rudozobá
Seriema rudozobá
Seriema rudozobá
Psoun, papoušek
Sova králičí a pálená
Sova pálená
Rodina Škůrkova, Mariánské Lázně
Rodina Švecova, Blatná
Ivana a Jan Kuhnovi, Plzeň
Martin Huja, Plzeň
Jana Černá, Volduchy
Rodina Švábenských, Praha
Mgr. Dagmar Bohdalová, Český Krumlov
Natálka a Matěj Škrdlovi, Jihlava
5
5
5
Nejstarší platná adopce
5
5
5
5
5
Podpora chovu
malých jelínků
5
5
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Adoptované zvíře
N
KMOTŘI V ROCE 2010
74
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Animal adoptions 2010
O
5
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
5
C
K
Á
Z
A
H
R,5
A
D
A
5
M
5
Ě
5
ČA
S
T
A
Pavel Hanuška, Przemek & Margo Peron,
Svět česko-slovenského vlčáka, Praha
Pavlík Buranský, Plzeň
Jakub Benko, Plzeň
Katka a Adélka Soukupovy, Plzeň
Patrik a Radek Sieberovi, Horní Bříza
Pavlína Procházková, Praha 5
Jiřina Hepová, Kaznějov
Alena Gírethová, Domažlice
Viktor Bobiš, Plzeň
Milan Pták, Plzeň
Stanislava Kupková, Kožlany
novomanželé Kabelovi, Kozolupy
R
P
Poznámka
Český rozhlas, Plzeň
R, 5
Z
Kmotr
L
Šimpanz učenlivý „Bask“
5
L
Vodušky červené
Vydra říční Pavel
Výr africký
Výr velký
Výr velký
Žáby
Želva čtyřprstá
Želva ostruhatá
Želva ostruhatá
Želva ostruhatá
Želva ostruhatá
3. Firmy, společnosti, instituce
Adoptované zvíře
O
Šakal čabrakový – Arnie
Šimpanzice Zwart
Štír
Tamarín žlutoruký
Tarbík velký – skupina
Tarbík velký – Emanuel
Tarbík velký
Tarbík velký
Tarbík velký
Tarbík velký
Tarbík velký
Tarbík velký
Teju žakruarů
Teju žakruarů
Tučňáci
Tučňák Humboldtův, Edudant
Tygr ussurijský
Varan Auffenbergův
Varan Auffenbergův
Varan smaragdový
Varan ostnoocasý Garf
Veverka rudohlavá +3
celkem 4 druhy veverek
Vlk evropský
Poznámka
5
O
Šakal čabrakový, marabu africký
Kmotr
Miloslava Zůchová, Plzeň
Rodina Maříkova, Stod
Plicní klinika, Plzeň
Simona Balíčková, Jitka Hejlová,
Michaela Kraftová, Tereza Volfová, Zdemyslice
Kolektiv pracovníků Oddělení speciální
diagnostiky ŠPAU (Šiklův patologicko-anatomický
Ústav)FN Plzeň Lochotín
Ing. Josef Kohout, PhD., Plzeň
Odd. Geriatrie FN Plzeň
Didius Falco, historický šerm
Pavla Kapounová, Plzeň
Renata Sikora a Tomáš Vokoun, Praha
Libor a Linda Hejlovi, Plzeň
MUDr. Jaroslava Tomanová, Blovice
Tomáš Myška, Praha
Vojtěch Berka, Klatovy
Jitka Hrabcová,DiS., Čižice
Jaroslava Průchová, Plzeň
Zuzana Kosharisová a David Mertl, Plzeň
Nora Duchková, Plzeň
Vladimír Ajgl, Plzeň
Jana , Jiří, Martin a manželé Rezkovi, Plzeň
Cytolaborantky z Haly
MUDr. Ivana Froňková, Přeštice
Vítek Vondrovic, Plzeň
Jana a Aleš Kocábkovi, Praha
Vítek Skrejval, Praha
Eva a Miroslav Frayerovi, Praha
Ing. Radek Konečný, Praha
Z
Adoptované zvíře
Sovy
Sovy
Výr velký, orel křiklavý
Svišť bobak – Vendelín
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
75
Adoptované zvíře
Antilopa jelení
Lvi berberští, tygři ussurijští
Rys kanadský
Hafling
Kapybara
Krajta tygrovitá
Mangusta liščí
Medvěd hnědý Míša – Pišta
Osinák, tamarín pinčí
Pižmoň aljašský
Rys kanadský
Sova králičí
Tučňák Humboldtův
Tučňák Humboldtův
Tučňák Humboldtův
Tučňák Humboldtův
Tučňák Humboldtův
Tygři ussurijští
Tygři ussurijští
Velbloudi, tučňáci
Vydra říční Pavlína
Výr velký, puštík obecný, sovy
Výr velký
Vlk evropský
Kmotr
Fa SKELDO, s.r.o., a p. Dolejš Plzeň
ČEZ, zákaznické služby
Inzert, Motorinzert, Michael Boušík, Plzeň
Autocentrum TA, Plzeň
UCB Technometal s.r.o., Chrustenice
Kapela Corchen, Kladruby
ITCVUK Panenské Břežany
ZAK TV, Plzeň
EKO PEK, Plzeň
Český výzkum, a.s.
DUAN spol. s.r.o.
Elektromedia s.r.o., Jan Vavřička; Tachov
Plzeňské služby a.s.
Fontana Watercoolers s.r.o. Plzeň
ELIS – PLAST spol. s r.o., Chrást
KINDER PINGUÍ
NFP Czech republic
Plzeňská teplárenská, a.s
HLS, v.d. Plzeň
AMERICAN CHANCE CASINOS a.s.,
Česká Kubice
VÚK Panenské Břežany
Knihkupectví Moudrá sova, Petr Basl, Plzeň
Obec Němčovice
RWE
4. Osobnosti
Adoptované zvíře
Kmotr
Poznámka
Ing. Václav Votava, Stříbro, PS PČR
Ing. Pavel Rödl, primátor města Plzně
ČA
ČA
Václav Chaloupek
Andrea Černá, Plzeň
ČA
ČA
Roman Jurečko, Plzeň
Mgr. Tomáš Drápela, Plzeň
Ing. Lumír Aschenbrenner, Plzeň
Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., Plzeň
Senátor Ing. Jiří Šneberger, Plzeň
Zdeněk Prosek, Plzeň
Ing. Vladislav Vilímec, Kdyně
ČA
ČA
5
ČA
ČA
ČA
JUDr. Jiří Pospíšil
Mgr. Petra Kacovská, Plzeň
ČA
Poznámka
R, 5
patron chovu
spolupráce
Generální partner zoo
Hlavní partner
chovu, 5
5
Antilopa losí Samantha
Klokan rudý „Sydney“,
ocelot velký Mino,
irbisí slečna Asuka,
Kondor krocanovitý
Krajty zelené – Láďa, Karel,
Andrea a Maruška
Krokodýl čelnatý – Bak
Krokodýl čelnatý – Pepa
Lemur hnědý
Levhart čínský Nurika
Lev berberský Vilém
Makak lví Viki
Medvěd hnědý Honzík, tygr ussurijský,
lvice Blanka, lemur černý Blaženka
irbis Assam
Nilgau – Marta Jiřina Pospíšilová
Nosál červený „Chico“,
želva ostruhatá Elfinka
Nosál červený Bohouš
Ing. Petr Rund
ČA
ČA
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
KMOTŘI V ROCE 2010
76
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Animal adoptions 2010
JUDr. Marcela Krejsová,
náměstkyně primátora m. Plzně
Mgr. Ivana Levá, Plzeň
Jan Látka, Domažlice
Ing. Karel Šidlo, Klatovy
ČA
O
Poznámka
ČA
O
L
O
ČA
ČA
G
I
C
K
čestná adopce
reciproce
adopce platná 5 a více let – zvláštní poděkování
Á
ČA
R
5
Kmotr
Jiří Uhlík, Plzeň
Z
Adoptované zvíře
Pásovec štětinatý,
tamarín žlutoruký, vlk hřívnatý,
nosál červený Bonito
Tygr Boris, makak lví Batul,
vlk hřivnatý Fellini, zebra Melena
Želva obrovská – Ivanka
Želva obrovská – Susanka
Želva obrovská – Anička
A
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
Kapybara
Kapybara
Kapybara
Kapybara
Kapybara
Kiang Vivien
Klokan rudokrký
Klokan rudý
Klokan rudý, zebra Chapmannova, orel křiklavý
Komba senegalská
Korovec jedovatý
Korovec jedovatý
Kmotr
Žáci 7. B Zš Msgre Staška Domažlice
Marcela a Josef Soukupovi, Plzeň
rodina Gronichova, Sydney
PS Bílá Cerkev Strašice
Tomáš a Štefan Kormaňákovi, Brno
Matěj, Vítek a Vojta Šilhánkovi, Dýšina
Klárka Pankivová, Nymburk
TAMANI (Geocashing), Praha
Lucie Jírová, Plzeň
Sarah a Laura Gross, Aš
Adam a Míla Haunerovi, Plzeň
Rodina Jiříčkova, Dobřany
Martina Polidová, Příbram
Michaela Miklíková, Plzeň
Licita a.s., Plzeň
Kateřina Máčková, Rokycany
Bruno Fischer, Karlovy Vary
Klára Dvořáková, Starý Plzenec
Obyvatelé Diakonie ČCE středisko Radost
v Merklíně denní stacionář Klatovy
Zdeňka Kolářová, Oldřich Schöppf, Plzeň
Rodina Lonských, Tlučná
Ing. Jiří Světlík, Plzeň
Eliška Tichá, Horní Kamenice
Adam a Marta Mišákovi, Plzeň
Eva Kratochvílová, Volduchy
Jana Kašpírková, Plzeň
BOPPE s.r.o., Praha
Tomáš, Terezka, Michalka Jánských, Klatovy
Šárka a Tomáš Möserovi, Praha
Filip Forejt, Plzeň
Denisa Francová, Plzeň
B
4. Osobnosti
Adoptované zvíře
Agama vousatá
Agama vousatá
Amadina Gouldové
Ara ararauna
Bažant zlatý
Bodlinatka
Čukvala zavalitá
Daman kapský
Dikobraz srstnatonosý
Frček
Hlodavci (sysel, bodlinatka)
Husa kuří
Husice liščí
Chameleon obrovský
Jeřáb královský
Kachna patagonská
Kachnička karolínská
Kachnička karolínská
Kaloň plavý
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
77
Adoptované zvíře
Králík domácí
Krkavec bělokrký
Krokodýl siamský Jeroným
Kulan
Kulan
Kulan
Liška šedohnědá
Mangusta liščí
Nosorožec indický
Ovce domácí
Páv korunkatý
Páv korunkatý
Puštík obecný
Rys kanadský
Snovač zahradní
Sova králičí
Sova pálená
Sova pálená
Sova pálená
Sova pálená
Sova pálená
Sova pálená
Sova
Šakal čabrakový Arnošt
Tarbík
Tarbík velký
Tarbík velký
Teju žakruarú – „Erasmosaurus plzeňský“
Tereka jednovousá
Tučňák Humboldtův Martin
Tučňák Humboldtův Martin
Tučňák Humboldtův
Tučňák Humboldtův
Tygr ussurijský
Urzon kanadský
Varan Gouldův
Vlk hřivnatý
Vlk evropský
Kralupy nad Vltavou
Vlk evropský
Vydra říční
Výr velký
Výr velký
Zubr
Zuzana Beránková, Plzeň
Želva čtyřprstá
Želva ostnitá – 3 kusy
Želva pardálí
Kmotr
Magdalenka Štruncová, Pavol Kormaňák
Ludmila Křehnáčková, Plzeň
CEAF – Středoevropská asociace přátel zoo, Plzeň
MUDr. Ctirad Kozderka, Kralovice
Jaroslava Pěnkavová, Rokycany
Adam Hauner, Plzeň
Infekční klinika FN Plzeň
Naďa Hromadová, Praha
Keramika Soukup a.s., Plzeň
Restaurace Lüftnerka, Plzeň
Hana a Jaroslav Stáňovi, Hrádek
Šárka Dvořáková, Starý Plzenec
David Dungan, Brod
Felicia klub
Rodina Macnerova, Plzeň
Anna Bejčková, Plzeň
Eva Beštová, Plzeň
Petra Součková, Plzeň
MŠ Kasejovice
Marek Brousil, Beroun
Lucie Bejčková, Plzeň
Adélka a Johanka Kabátovy, Plzeň
Žáci 5. B ZŠ Zbiroh
Žáci Benešovy ZŠ a MŠ, Plzeň
Petr Bláha, Plzeň
Vlasta Greifová, Stod
Hana Šlajerová, Klatovy
Studenti programu Erasmus, Plzeň
Plzeňské želvy, Plzeň
Mgr. Martin Baxa, Plzeň
Baruška Michálková, Plzeň
Alena Kuchařová, Plzeň
Milan Cingroš, Plzeň
Anna Röschová, Plzeň
Martina Sládková, Praha
Patrick Dungan, Brod
Anja Weisspfennig, Plettenberg, SRN
REISSWOLF likvidace dokumentů a dat,s.r.o.,
Daniela Grychníková, Plzeň
Tomáš Havlíček, Plzeň
Alena a Vojtěch Šmerdovi, Dolní Dobrouč
Miroslava Hořejší, Rožmitál pod Třemšínem
Oslavy s Bróňou, Tomáš a Sabina Růžkovi,
Adéla Kubovčiaková, Osek, Komárov
Michaela Ublová
Jindřich Červený, stavební a lešenářská firma,
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Z
N
Ě
KMOTŘI V ROCE 2010
78
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Animal adoptions 2010
O
L
O
G
I
Bohumila Pivoňková, Starý Klíčov
Eva Gregořicová, Malesice
B. Šindelářová, Dobřany
HLS .v.d, Plzeň
Mgr. Pavel Drobil, ministr životního prostředí ČR,
Ostrava
O
Tachov
Želva pardálí a nádherná
Želva zelenavá
Zlatohlávek
Žirafa Rothschildova
Žirafa Rothschildova
Kmotr
Z
Adoptované zvíře
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
Mezi atraktivní obyvatele zoo se zařadil i korunáč chocholatý (Goura cristata)
Western crowned-pigeon (Goura cristata) has been added to the attractive zoo inhabitants
Z
N
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Ě
79
Ě
N
Z
C o o p e r a t i o n o f t h e z o o a n d t h e 6 th n u r s e r y s c h o o l
within the Partnership and Cooperation Agreement
Zdeňka Vaňková
6. mateřská škola v Plzni a plzeňská zoologická a botanická zahrada jsou dlouholetými
partnery v oblasti vzdělávání předškolních
dětí. V rámci dotace z EU ROP 2 NUTS s názvem
projektu „Modernizace 6. mateřské školy
v návaznosti na její EVVO zaměření“ realizuje
škola vzdělávací projekt „V souladu s přírodou – Indiánská vesnice“. Pracovníci zoo
poskytují škole metodickou a poradenskou
pomoc v oblasti chovu terarijních zvířat, pomáhali vytvořit přírodní zákoutí s tekoucí vodou
v interiéru školy. Seznamují děti se životem zvířat formou besed, přednášek, prezentací a také
kontaktem přímo v mateřské škole. Za zvířátky
jezdíme pravidelně i do zoo. V roce 2010 jsme
prošli v doprovodu lektorek („Indiánek“)
Indiánskou stezku, kde dětem přiblížily život
indiánů, rostliny a živočichy Severní Ameriky.
Naši rodiče sponzorují chov nosálů červených. Nosála Bobeše III. jsme pokřtili dětským
šampaňským. Naše spolupráce dětem umožňuje objevovat vazby v přírodě, vytvářet vztahy
k životnímu prostředí a uvědomovat si souvislosti lidského chování a jednání a jeho dopady
na vlastní život a životní prostředí.
Summary
6th nursery garden in Pilsen and Pilsen
Zoological and Botanical Garden are long-
Beseda v 6. MŠ na téma zvířata v okolí indiánské
osady (M. Vobruba a preparát urzona kanadského)
Meeting in the 6th nursery school with themed
animals around the Indian settlement (M. Vobruba
and a preparate of the North American Porcupine)
time partners in the area of education of preschool children. In the framework of the grant
from EU ROP 2 NUTS with a project called
“Modernisation of the 6th Nursery Garden in
Relationship to its Environmental Orientation” the nursery garden realizes an educational project called “In Harmony with
Nature – the Indian Village”. Workers of the
zoo offered the nursery garden metodical and
advisory assistance in the area of keeping
vivarium animals, helped with the creation of
natural corner with flowing water in the
grounds of the nursery garden. They introduce children life of animals in the form of
meetings, lectures, presentations and also
through contact in their nursery garden.
Z
O
O
L
O
G
I
C
K
Á
A
B
O
T
A
N
I
C
K
Á
Z
A
H
R
A
D
A
M
Ě
S
T
A
P
L
SPOLUPRÁCE ZOO A 6. MATEŘSKÉ ŠKOLY
V RÁMCI „SMLOUVY O PARTNERST VÍ
A VZÁJEMNÉ SPOLUPRÁCI“
80
v ý r o č n í z p r á v a 2 010
Download

Výroční zpráva 2010