Smlouva o úpisu dluhopisů „GEN.ENERGY 5,00/19“
uzavřená mezi smluvními stranami:
firma:
GEEN General Energy a.s.
se sídlem:
Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 02
IČ:
289 16 794
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 15361
zastoupena: Ing. Alešem Mokrým – předsedou představenstva
bank. spojení pro úpis dluhopisů: 107-5708960237/0100
(dále jen „Společnost“ nebo „Emitent“)
a
jméno/ firma:
bydliště/ sídlo:
RČ/IČ:
tel.:
e-mail.:
korespondenční adresa:
bank. spojení pro splacení jmenovité hodnoty dluhopisů:
bank. spojení pro vyplácení úrokového výnosu z dluhopisů:
majetkový účet investičních nástrojů otevřen u účastníka CDCP: Česká spořitelna, a.s.
kód účastníka CDCP: 913
IČ účastníka CDCP: 0045244782
číslo účtu zákazníků účastníka v CDCP: 808000600714
číslo majetkového účtu investičních nástrojů u účastníka CDCP:
zastoupen:
(dále jen „Upisovatel“)
Preambule
Účelem této smlouvy je blíže upravit právní vztah mezi Emitentem a Upisovatelem dluhopisů specifikovaných v čl.
I této smlouvy. Cílem emise upisovaných dluhopisů je získání ekvitních prostředků pro rozvoj investičního portfolia
Emitenta, zaměřeného na produkci energie z obnovitelných zdrojů. Emitent v této souvislosti prohlašuje, že úpis
dluhopisů GEEN General Energy a.s. probíhá vždy po akvizici podkladového aktiva a to maximálně do 85% jeho
hodnoty. Podkladové aktivum, na základě kterého mohou být dluhopisy upisovány, musí splňovat tyto požadavky:
a) je nejméně 2 roky v provozním režimu
b) jeho výsledky jsou verifikované energetickým auditem
c) výnosy jsou garantované státem nebo komerční cenou silové elektřiny
d) vytváří dostatečné cash-flow pro výplatu úroků a splacení jistiny dluhopisu
Podkladové aktivum je vždy pojištěno proti všem myslitelným rizikům, servis energetických výroben je smluvně
zajištěn u renomované společnosti a jednotlivé výrobny podléhají nepřetržitému online monitoringu. Bližší
informace o investici jsou obsažené v prospektu dluhopisu Emitenta, který investor obdržel před podpisem této
smlouvy.
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek Společnosti umožnit Upisovateli upsat dluhopisy – „GEN.ENERGY 5,00/19“,
ISIN CZ0003511958“, o jmenovité hodnotě 10 000 Kč, ve formě na doručitele, v zaknihované podobě, s pevným
úrokovým výnosem 5% ročně, emitované na období 5 let, jejichž Emitentem je Společnost (dále jen „Dluhopisy“)
na straně jedné, a závazek Upisovatele Dluhopisů splatit emisní kurs upsaných Dluhopisů dle Emisních podmínek a
této smlouvy na straně druhé.
GEEN General Energy a.s.
Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1
Czech Republic
IČ:28916794
DIČ: CZ28916794
zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 15361
[email protected]
www.geen.eu
SML5 1/2015
II. Úpis Dluhopisů
Počet upsaných Dluhopisů: =
ks, tedy částka (cena) k úpisu (emisní kurs k datu podpisu smlouvy, včetně
alikvotního úrokového výnosu) =
,- Kč.
Upisovatel převede částku na účet Emitenta 107-5708960237/0100, jako v.s. uvede rodné číslo nebo IČ.
Upisovatel se zavazuje splatit částku k úpisu Dluhopisů (Emisní kurz) ve lhůtě pro splacení emisního kurzu dle
emisních podmínek Dluhopisů, nejpozději však do 5 dnů od podpisu této smlouvy. Emitent prohlašuje a Upisovatel
bere na vědomí, že pokyn k úpisu Dluhopisů (instrukce) do Centrálního depozitáře cenných papírů bude
Emitentem dán nejpozději 5 dní po obdržení úhrady ceny úpisu na jeho účet.
Po zpracování pokynu k úpisu Centrálním depozitářem budou dluhopisy připraveny k připsání na majetkový účet
upisovatele. Upisovatel poskytne Emitentovi součinnost při převodu jeho upsaných Dluhopisů na účet a sdělí mu
číslo majetkového účtu.
Emitent se následně zavazuje, v souladu s Emisními podmínkami Dluhopisů, vyplácet roční úrokový výnos a splatit
jmenovitou hodnotu Dluhopisů na bankovní účet /účty Upisovatele uvedené v záhlaví této smlouvy.
III. Závěrečná ustanovení
1.
Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů se řídí Emisními podmínkami a Zákonem o dluhopisech.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem emise
Dluhopisů.
2.
Upisovatel se zavazuje, v případě, že Dluhopisy převede na třetí osobu, podat o tom Emitentovi zprávu
nejpozději do 15 dnů ode dne převodu vlastnického práva k Dluhopisům. Zpráva musí obsahovat přesnou
identifikaci nabyvatele Dluhopisů a údaje nezbytné k tomu, aby mohl být nabyvatel Dluhopisů Emitentem
kontaktován.
3.
Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem o dluhopisech, občanským zákoníkem a
dalšími souvisícími právními předpisy České republiky.
4.
Tuto smlouvu je možné měnit pouze na základě písemných, číslovaných, datovaných a oběma smluvními
stranami vlastnoručně podepsaných dodatků, které se pak stávají nedílnou součástí této smlouvy.
5.
Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, které mají charakter originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží
společnost a druhé upisovatel.
6.
Smluvní strany tímto prohlašují, že si text smlouvy řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz toho,
že ji uzavírají dle své svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek,
připojují níže své vlastnoruční podpisy.
7.
Upisovatel potvrzuje, že byl před podpisem smlouvy seznámen s Emisními podmínkami Dluhopisů a obdržel
jejich kopii.
V
dne
………………………………………..
Emitent
………………………………………..
Upisovatel
totožnost ověřil:
dle dokladu
vydal:
GEEN General Energy a.s.
Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1
Czech Republic
IČ:28916794
DIČ: CZ28916794
zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 15361
č.:
platnost do:
[email protected]
www.geen.eu
SML5 1/2015
Download

Smlouva o úpisu dluhopisů „General Energy“