Exekutorský úřad Praha 1
soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas
sídlo:
tel.:
fax:
Jablonecká 322, 190 00 Praha 9
286 028 058
286 028 056
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
e-mail: [email protected]
web:
www.exekutorpraha1.cz
DS:
cehtqyt
Č.j.: 146 EX 215/13-92
OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH
POHLEDÁVKÁCH
Soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Jablonecká 322, 190 00 Praha 9,
pověřený vedením exekuce na základě pověření vydaného Okresním soudem v Mostě č.j. 43 EXE
4864/2013-13 ze dne 13.03.2013, nařízené podle vykonatelného rozhodčího nálezu JUDr. Zuzana
Vávrová, rozhodce č.j. 2012/RŘ/007/E ze dne 29.11.2012 (dále jen „exekuční titul“)
na návrh oprávněného:
Zdeněk Lexa
bytem Dobrovského 1354/11, Litoměřice-Předměstí, IČ: 10435719, RČ:
450610/103
proti povinnému:
1/ Lenka Matlochová
bytem Jaroslava Vrchlického 2839/1, Most, RČ: 715921/2775;
2/ Roman Baťko
bytem Velké Žernoseky 179, Velké Žernoseky, RČ: 720525/2659
pro 450.000,- Kč s příslušenstvím
oznamuje, o kterých přihlášených pohledávkách rozhodne v rozvrhu nejvyššího podání dosaženého
v řízení prodejem nemovitosti povinného vedeným pod spisovou značkou 146 EX 215/13 ust. § 336p
odst. 1,2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) za použití ust. § 52 odst. 1,2 exekučního řádu (dále
jen e.ř.)
I. Seznam přihlášených pohledávek
1) Společnost Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ:
150 57, IČ: 00001350, právně zastoupena Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem se sídlem
Vinohrady 45, Brno, PSČ: 639 00, adresa pro doručování: Táboritská 1000/23, Praha 3, pro částku
ve výši 22.755,12 Kč, s příslušenstvím.
Pohledávka vznikla na základě elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Mostě ze dne
10. 4. 2012, č. j. 40 EC 593/2011 – 8, který nabyl právní moci
dne 1. 9. 2012. Jedná se o pohledávku 3. skupiny ve smyslu ustanovení § 337c odst. 1 písm. c)
občanského soudního řádu. V rámci skupiny se řídí pořadí přihlášené pohledávky dne 13.06.2014
tedy dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi.
2) Finanční úřad pro Ústecký kraj., se sídlem Ústí nad Labem, Velká hradební 39/61, PSČ:
40021, Územní pracoviště v Mostě, 2. náměstí 3300, P.O.BOX 59, 434 01Most, ID datové
schránky ÚP: 8wvn556, pro částku ve výši 500 Kč, s příslušenstvím. Pohledávka vznikla na
základě Výkazu nedoplatků č.j. 1660991/14/2510-24400-506878 ze dne 2. 7. 2014. Jedná se o
pohledávku 5. skupiny ve smyslu ustanovení § 337c odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu.
V rámci skupiny se řídí pořadí přihlášené pohledávky dne 3.07.2014 tedy dnem doručení
přihlášky soudnímu exekutorovi.
3) Společnost Česká spořitelna a.s., CEN 6720_02, Odbor restrukturalizace a vymáhání
retailových klientů, Mírové náměstí 2, 400 58 Ústí nad Labem, pro částku ve výši 932.796,37
Kč, s příslušenstvím.
Pohledávka vznikla na základě smlouvy o úvěru č. 0131040459 ze dne 3.6.2010, která je
vykonatelná na základě Exekutorského zápisu č.j. 132 EZ 993/12, sepsaného dne 17.04.2012.
Pohledávka je zajištěna exekutorským zástavním právem na základě EP zřízení exekutorského
zástavního práva na nemovitostech č.j. 085 EX 13674/13-22 ze dne 25.11.2013. Jedná se o
pohledávku 3. skupiny ve smyslu ustanovení § 337c odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu.
V rámci skupiny se řídí pořadí přihlášené pohledávky dne 4.7.2014 tedy dnem doručení přihlášky
soudnímu exekutorovi.
Poučení: Přihlášeni věřitelé se poučují o tom, že mohou jako další věřitelé povinného popřít přihlášené
pohledávky co do jejich pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí, a to nejpozději do 15 dnů
ode dne zveřejňování tohoto oznámení, nebo v téže lhůtě žádat, aby k rozvržení rozdělované
podstaty bylo nařízeno jednání. K námitkám a žádosti o jednání učiněným později nebude
přihlíženo (ust. §336b odst. 4, písm. b) o.s.ř. za použití ust. 52 odst. 1, 2 e.ř.).
Přihlášeni věřitelé jsou povinni bezodkladně oznámit soudnímu exekutorovi změny týkající se
přihlášky, ke kterým došlo po jejím doručení soudnímu exekutorovi. Při neoznámení věřitel
odpovídá za škodu tím způsobenou (ust. §336f odst. 5 o.s.ř. za použití §52 odst. 1, 2 e.ř.).
Jestliže soudní exekutor do zveřejnění tohoto oznámení nerozhodl o některé přihlášce dle ost.
§ 336f odst. 4 o.s.ř. za použití ust. § 52 odst. 1, 2 e.ř., uvede tuto skutečnost v oznámení
samostatně (viz oddíl III. Shora). Nebude-li přihláška pohledávky poté odmítnuta, zašle soudní
exekutor oprávněnému, povinnému a všem přihlášeným věřitelům, o jejichž pohledávkách
soudní exekutor rozhodne v rozvrhu, dodatečné oznámení o projednání takové pohledávky, a
poučí je, že nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení mohou pohledávku popřít co do
její pravosti, výše, zařazení do skupiny a pořadí nebo požádat, aby k rozvržení rozdělované
podstaty bylo nařízeno jednání, s tím, že k námitkám nebo žádosti o jednání učiněným později
se nepřihlíží.
V Praze dne 15.07.2014
JUDr. Jiří Bulvas, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1
Vyřizuje: Mgr. Lukáš Kock
Za správnost vyhotovení:
Download

Exekutorský úřad Praha 1 OZNÁMENÍ O PŘIHLÁŠENÝCH