VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)
1.vydání 2014
Obsah – seznam vzorů
Volně dostupný obsah


Úvod

Dokumentace o ochraně p
před výbuchem
ý
Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení
vlády č. 406/2004 Sb., zpracovat zaměstnavatel (osoba bez
odbornosti), nebo pouze osoba odborně způsobilá?
Pokud může výše uvedenou dokumentaci zpracovat pouze osoba
odborně způsobilá,
způsobilá jedná se o osobu odborně způsobilou v
požární ochraně, nebo v prevenci rizik?

Popis pracovního místa osoby odpovědné za provoz BPS (provozovatel BPS)

Popis pracovního místa osoby odpovědné za provádění servisních prací

Seznam nejčastějších závad a neshod s právními předpisy

Dokumentace o ochraně před výbuchem musí prokazovat

Obsah dostupný po uhrazení
publikace
Doporučené uspořádání a obsah Dokumentace pro ochranu před
výbuchem (DOPV)

Doporučení obsahu příkazu V

Rady, tipy na závěr
(dodavatel servisních prací)

Popis pracovního místa obsluhy BPS k výkonu činnosti

Popis pracovního místa servisního technika

Příkaz V – formulář (obsahuje rovněž dohodu zúčastněných zaměstnavatelů o koordinaci provádění
opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění včetně určení odpovědné
osoby)

Objednávka servisních prací (obsahuje rovněž dohodu zúčastněných zaměstnavatelů o koordinaci
provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění včetně určení
odpovědné osoby)

P t k l o předání
Protokol
ř dá í pracoviště
iště (obsahuje
(
rovněž dohodu zúčastněných zaměstnavatelů o
koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění včetně
určení odpovědné osoby)



Obchodní podmínky k zajištění koordinace provádění opatření k ochraně
bezpečnosti a zdraví (doporučuji jako přílohu servisní smlouvy)
Vzájemné seznámení s riziky
Určení podmínek požární bezpečnosti při provádění činností se zvýšeným
nebezpečím požáru dodavatelským způsobem
úvod
PPublikace
blik
má
á za cílíl usnadnit
d it provozovatelům
t lů BPS
BPS, dodavatelům
d d
t lů servisních
i í h pracíí na
BPS, odborně způsobilým osobám a osobám odpovědným za provoz bioplynové
stanice orientaci v požadavcích stanovených zákonem o požární ochraně
č.133/1985 Sb. v platném znění a prováděcími předpisy, Nařízení vlády o bližších
požadavcích
ž d í h na zajištění
jiště í bezpečnosti
b
č ti a ochrany
h
zdraví
d í při
ři práci
á i v prostředí
tř dí s
nebezpečím výbuchu č. 406/2004 Sb. a zákona, kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní
ě á í vztahy
h (zákon
( ák o zajištění
jiš ě í d
dalších
lší h podmínek
d í kb
bezpečnosti
č
i a ochrany
h
zdraví při práci) zák.č.309/2006 Sb. v planém znění .
Publikace je koncipována jako soubor vzorů a doporučení umožňujících zpracování
Dokumentace o ochraně před výbuchem (DOV) pro prostory pro něž souladu s §6
odst.2 NV 406/2004 Sb. musí být vydán zaměstnavatelem. V případě použití
vzorů důrazně upozorňuji na nutnost úpravy dokumentů dle místních podmínek.
V případě zájmu provádíme odborné konzultace na webové adrese
h //
http://www.bozplindova.cz.
b li d
Z důvodu
dů d snazší
ší orientace
i
je
j každý
k ždý z dokumentů
d k
ů
označen kódem. V případě dotazů uvádějte vždy číselný kód dokumentu.
Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení vlády č. 406/2004 Sb., zpracovat
zaměstnavatel (osoba bez odbornosti), nebo pouze osoba odborně způsobilá?
Pokud může výše uvedenou dokumentaci zpracovat pouze osoba odborně způsobilá,
způsobilá jedná se o osobu
odborně způsobilou v požární ochraně, nebo v prevenci rizik?



https://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/faq/ochrana_pred_vybuchem.php
https://osha
europa eu/fop/czech republic/cs/faq/ochrana pred vybuchem php
Písemná dokumentace o ochraně před výbuchem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) a § 6 nařízení vlády č.
406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s
nebezpečím výbuchu (dále jen "nařízení vlády"), představuje – obecně vzato - soubor jednotlivých (dílčích)
ý zpracovány
p
y různými
ý osobami různých
ý odborností. Účelem p
písemné
relevantních dokumentů,, jjež mohou být
dokumentace o ochraně před výbuchem je zdokumentování veškerých skutečností, provedených
vyhodnocení, přijatých a realizovaných opatření, provozních předpisů a pokynů vydaných
zaměstnavatelem, zpracovaných dokumentů a dalších informací relevantních z hlediska ochrany před
výbuchem, a to jak pro vlastní potřebu zaměstnavatele, tak pro účely koordinace v případech podle § 5
y V § 6 odst. 1 uvedený
ý výčet
ý jjednotlivých
ý skutečností,, které se touto dokumentací p
prokazují,
j , jje
nařízení vlády.
demonstrativní a umožňuje libovolné rozšíření, nicméně žádná z uvedených položek by neměla být při
vypracování dokumentace opomenuta. Při vypracování písemné dokumentace lze samozřejmě využít
dokumentů vypracovaných na základě zvláštních právních předpisů nebo podle dosavadních předpisů,
pokud vyhovují požadavkům obsaženým v ustanovení nařízení vlády. To se týká například již zpracovaných
podle vyhlášky
y
y č. 246/2001
/
Sb., o požární
p
prevenci
p
a je
j tím sledováno snižování administrativní
dokumentů p
zátěže zaměstnavatelů. Součástí dokumentace o ochraně před výbuchem pak může být odkaz na takovýto
vypracovaný dokument, jestliže s ohledem na ustanovení zvláštních právních předpisů (například o požární
ochraně) je žádoucí, aby vlastní dokument byl uložen zvlášť.
Nařízení vlády nestanoví národní standard odborné způsobilosti osoby, která uvedenou dokumentaci
vypracuje resp.
resp zkompletuje.
zkompletuje Je na zaměstnavateli,
zaměstnavateli koho takovým úkolem pověří a jaké konkrétní
požadavky na odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti, s ohledem na specifické podmínky daného
pracoviště, pro výběr takové osoby stanoví. Odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu leží na zaměstnavateli, ten ve vlastním zájmu dbá na to, aby
dokumentace svůj účel plnila.
Seznam nejčastějších
j
j
závad a neshod s p
právními p
předpisy
p y



Zaměstnavatel (zhotovitel BPS při zahájení provozu, provozovatel BPS, dodavatel servisních prací)
nevydal DOV před zahájením prací
Zaměstnavatel nevyhodnotil rizika související s
běžným
ý p
provozem BPS včetně údržby
y
Zaměstnavatel (provozovatel BPS, dodavatel servisních nebo stavebních prací)
nevyhodnotil rizika související se servisními pracemi,
pracemi
stavební úpravami apod. BPS
Dokumentace o ochraně p
před výbuchem
ý
musí p
prokazovat
http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna bozp
http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp






že byla stanovena a posouzena nebezpečí výbuchu (vyhledání rizik, stanovení prostor bez nebezpečí výbuchu a prostory s
nebezpečím výbuchu), že byla přijata odpovídající opatření (na základě vyhodnocení rizik), aby byly splněny cíle NV, dále v
prostorech s nebezpečím výbuchu stanoveny nebezpečné zóny (při provozu el. zařízení a stanovených zónách vypracován
„Protokol o určení vnějších vlivů“ dle platných ČSN 332000-3 , 332000-5-51, ČSN EN 60079-10),
že pro uvedená místa – dle zařazení do zón – platí minimální požadavky uvedené v příloze č.
č 2 NV č.
č 406/2004 Sb
Sb.,
že pracovní místa a výrobní zařízení včetně bezpečnostních a výstražních zařízení jsou navržena, provozována a udržována s
ohledem na zajištění bezpečnosti,
že v souladu s NV č. 378/2001 Sb. byla provedena opatření pro bezpečné používání výrobního zařízení.
Opatření před nebezpečím výbuchu
Na každé čerpací stanici se odpovídající zajištění před nebezpečím výbuchu, vzhledem k provozu zařízení, musí řešit formou
organizačních a technických opatření, jejichž obsah je uveden níže. Tato opatření se týkají všech osob, které provádějí práce v
prostředí s nebezpečím výbuchu, proto se týkají nejen zaměstnanců, ale také servisních pracovníků. V případě, že se při
vyšetřování nehody či požáru prokáže, že některá opatření nebyla dodržena, je vyvozována vyšetřovacími orgány vůči
zodpovědným
p
ý osobám p
patřičná míra zodpovědnosti
p
za zavinění mimořádné události. Na tyto
y osobyy ((ve většině p
případů
p
jjde o
provozovatele či nájemce čerpací stanice) v důsledku mohou být poté uvaleny podle závažnosti nehody i sankce v podobě
pokut, úhrad škod na zdraví osob, hmotném majetku nebo životním prostředí. Nejen pro případnou obranu proti uvalení sankcí,
úhradě škod a nepříjemnostem při vyšetřování požáru čerpací stanice, ale především z důvodu komplexní prevence je
nanejvýš důležité veškerá opatření plnit, dodržovat a respektovat.
Dokumentace o ochraně p
před výbuchem
ý
musí p
prokazovat
1) Organizačních opatření

pracovní instrukce

zacvičení a výcvik pracovníků

systém povolování práce (příkazy „V“)

dozor nad pracovníky

údržba

kontroly, inspekce

označování nebezpečných prostor
2) Technická opatření

zabránění vzniku nebezpečné výbušné atmosféry (zkoušky zařízení na nevýbušnost, větrání, těsnost systému apod.)

vyloučení vznícení nebezpečné výbušné atmosféry

zmírnění účinků výbuchu tak, aby byla zajištěna ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků

zařízení pro řízení procesu

požadavky na výrobní zařízení

Z toho vyplývají pro osobu zaměstnavatele na daném pracovišti všeobecné povinnosti.

Zaměstnavatel po provedení opatření a posouzení rizika výbuchu klasifikuje prostory s výbušným prostředím a zabezpečí v prostorách klasifikovaných
d nebezpečných
do
b
č ý h zón
ó splnění
l ě í minimálních
i i ál í h požadavků
ž d ků a označí
čí místa
í vstupu d
do prostoru s nebezpečím
b
čí výbuchu
ýb h bezpečnostními
b
č
í i značkami
čk i výstrahy
ý h s
černými písmeny „EX“ označující „nebezpečí – výbušné prostředí“.

Zaměstnavatel přijme další nezbytná opatření, kterými v prostorách s nebezpečími výbuchu zabezpečí, aby:

v takových pracovních podmínkách nebyla ohrožena bezpečnost a zdraví zaměstnanců ani jiných osob,

s ohledem na posouzení rizika výbuchu byla po dobu přítomnosti zaměstnanců nebo jiných osob vhodnými technickými prostředky náležitě
monitorována (měření, čidla, systém) výbušná atmosféra.
Doporučené uspořádání a obsah Dokumentace pro
ochranu
h
před
ř d výbuchem
ýb h
(DOPV) :
popis pracovních míst a pracovních prostorů
určení nebezpečných zón
popis technologických postupů nebo činností
popis zařízení
popis použitých látek (plyn, hořlavá kapalina apod.)
bezpečnostní parametry „bezpečnostní listy“
fyzikální a chemické vlastnosti
přijatá opatření proti výbuchu
organizační
technická
zavedení ochranných opatření proti výbuchu do praxe
opatření organizační – směrnice, školení, výcvik
technická – zařízení v nevýbušném provedení, kontroly, revize
koordinace ochranných opatření proti výbuchu
koordinovat činnost mezi domácími zaměstnanci a zaměstnanci cizích firem
zajistit, že činnosti jsou prováděny bezpečně tak, aby byly chráněny životy a zdraví pracovníků
zajistit koordinaci realizace všech opatření týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků se všemi ostatními zaměstnavateli

















Přílohy:








dokumentace skutečného provedení stavby
dokumentace instalovaných zařízení (atesty, certifikáty,
f
návody na obsluhu)
elektrická zařízení
protokol o určení vnějších vlivů
provedené kontroly a revize
dokumentace pro provoz
provozní řády, apod.
havarijní plány
Práce v prostorách s nebezpečím výbuchu jedině na základě příkazu „V“
Pro práce, údržbu i servis zařízení pracujících v prostorách s nebezpečím výbuchu musí být vydány písemné pokyny a příkazy k provedení práce – takzvaný příkaz
„V“. Zaměstnavatel zavede systém vydávání příkazů „V“ k tomu pověřeným zaměstnancům tak, aby byl příkaz „V“ vydán před zahájením práce
Zaměstnanci, kteří budou v příkazu „ V“ určeni k provádění práce, musí být předem prokazatelně seznámeni s obsahem příkazu „V“, s pracovním postupem,
výstražnými signály, které budou na pracovišti použity k varování před ohrožením výbuchem.
Doporučení
p
obsahu p
příkazu V
Obdobná literatura - http://www.bozpinfo.cz/win/knihovna-bozp
http://www bozpinfo cz/win/knihovna-bozp
Příkaz „V“ musí obsahovat:

datum vydání a dobu platnosti příkazu

termín zahájení výkonu práce popřípadě přerušení práce (datum, hodina)

termín ukončení práce (datum, hodina) stvrzený podpisy vedoucího práce a osoby pracoviště přejímající

název a druh práce a vymezení prostoru, kde bude prce vykonávána

pokyny k zajištění pracoviště k ochraně před vznikem výbušné atmosféry popřípadě k jeho uvedení do původního stavu

stanovení opatření
p
k zajištění
j
bezpečnosti
p
a ochranyy zdraví při
p práci,
p
která musí být
ý provedena
p
před
p
zahájením
j
p
práce

seznam a popis ochranných a zásahových prostředků pro případ zdolávání mimořádných událostí, například věcných
prostředků požární ochrany

jméno, příjmení a podpis oprávněného zaměstnance, který příkaz zpracoval, popřípadě vydal

jméno, příjmení a podpis vedoucího práce, který za provedení práce odpovídá a který příkaz převzal,


jména a příjmení osob, které budou práci vykonávat, a jejich podpisy, kterými tyto osoby stvrzují, že byly náležitě poučeny,
seznámeny se způsobem zajišťování pracoviště a srozuměny se způsobem provedení práce
další nezbytné údaje jako je např. uvedení, že práce je vykonávána pod dozorem nebo pod dohledem nebo určení osoby,
pověřené dozorem nebo dohledem nad výkonem práce nebo zápis o předání pracoviště.
Rady, tipy na závěr
Z definice
d fi i termínů
í ů „zaměstnavatel“
ě
l“ § 7 Zák
Zákoníku
ík práce
á a „…..vypracuje
j zaměstnavatel
ě
l před
ř d zahájením
háj í
výkonu práce …“ §6 NV 406/2004 Sb. v platném znění lze navíc dovodit, že povinnost vypracovat
Dokumentaci o ochraně před výbuchem je vždy na straně provozovatele BPS, ale pokud si právně
zdatný provozovatel BPS uvědomuje, že skutečně nemůže vyhodnotit rizika a navrhnout opatření na
či
činnosti
i servisu
i prováděného
ádě éh dodavatelsky
d d
l k (ještě jsem nedostala do ruky dokumentaci o ochraně před výbuchem, kde by byla
zapracována rizika po vzájemném seznámení zaměstnavatelů s riziky, nutno podotknout, že jsem ještě nedostala rizika od žádného a to bych
zdůraznila, revizního technika a to uvedená zákonná povinnost i pro tyto osoby platí od roku 2006) a předá pracoviště na dobu
prováděných servisních prací v souladu s §101 Zákoníku práce, je zákonná povinnost vypracovat
Dokumentaci o ochraně před výbuchem na straně dodavatele servisních prací.
prací Výjimku z uvedených
ustanovení lze spatřovat v OSVČ (revizní, servisní technici apod.), ale pokud je provozovatel BPS jen trošku
právně zdatný, jistě si uvědomuje, že mu nový Občanský zákoník umožňuje přenést odpovědnost za zajištění
koordinace provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění i na
tuto osobu.
osobu
Download

publikace DOV