1
MěSSS Kadaň – pečovatelská služba
Tyršova 567, 432 01 Kadaň
tel. 474 34 12 25
Vnitřní pravidla k poskytování pečovatelské služby
 Cíle a způsoby poskytování PS
Prostřednictvím pečovatelské služby se poskytuje služba osobám se zdravotním postižením a
seniorům jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to v přirozeném prostředí svého
domova.
Služba obsahuje:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
e) pomoc při uplatňování práv a zájmů a při obstarávání osob. Záležitostí
f) přítomnost vedoucí PS v domácnosti klienta (druhá a další návštěva v kalendářním
měsíci)
Tyto služby se poskytují za úplatu.
Bezúplatně se poskytují služby:
a) základní sociální poradenství
b) rodině, kde se narodily 3 a více dětí, účastníkům odboje a pozůstalým manželům
( manželkám) po účastnících odboje starším 70-ti let
c) přítomnost vedoucí PS v domácnosti klienta (1 x měsíčně)
V rámci pečovatelské služby dále poskytujeme fakultativní služby za poplatek viz Ceník úhrad.
 Ochrana práv uživatelů pečovatelské služby
Zařízení ve své činnosti respektuje základní lidská práva uživatelů služeb a pravidla
občanského soužití. Jedná se o ochranu osobní svobody, soukromí, ochranu osobních údajů =
jsou zpracovávány pouze pro účely plnění povinností vyplývajících z pracovní náplně
zaměstnanců PS. Povinností zaměstnanců je zachování mlčenlivosti. V případě porušení práv
uživatelů může uživatel požadovat omluvu nebo jiné zadostiučinění.
 Jednání se zájemcem o poskytování pečovatelské služby
Zájemce o službu je před uzavřením smlouvy seznámen se všemi podmínkami poskytované
služby. Cíle, které by měla pečovatelská služba naplňovat, stanovuje uživatel. Sám si vybere
z nabídky službu, která je pro něho v dané situaci nejpřijatelnější a bude naplňovat jeho
potřeby. Poskytovatel dohodne se zájemcem konkrétní formu, průběh, podmínky a rozsah
pečovatelské služby.
Pokud zájemce bude vyžadovat peč. službu, na kterou nebude poskytovatel stačit kapacitně či
časově, vyhrazuje si poskytovatel právo tuto službu odmítnout a pokusí se s zájemcem
domluvit.
2
Dále má poskytovatel právo odmítnout službu nemocným s duševní poruchou a lidem
s nevybíravým a hrubým chováním. Poskytovatel je povinen toto odmítnutí podat písemně,
jen pokud o to žadatel požádá.
Žadatelé, kteří mají služby ze zákona 255/1946 bezplatné, je mají omezené takto: běžný úklid
2x do měsíce, velké nákupy 1x v týdnu, 5 kg prádla měsíčně. Větší rozsah služeb je možný
pouze při zhoršení zdravotního stavu. Rozsah vždy posoudí vedoucí pečovatelské služby
s ohledem na možné zneužívání jinou formou služby, popřípadě informuje zájemce o
možnostech pečovatelské služby jiného poskytovatele.
Po dobu dlouhodobé hospitalizace ( LDN ) platnost smlouvy trvá.
Při přerušení poskytování pečovatelské služby ze strany uživatele, platnost smlouvy trvá
nejdéle po dobu 6 měsíců.
Jakoukoliv změnu smlouvy zařizuje vedoucí pečovatelské služby.
 Smlouva o poskytování pečovatelské služby
Smlouva je uzavřena písemně podle potřeb zájemce.
Smlouva musí obsahovat tyto náležitosti:
a) označení smluvních stran
b) rozsah poskytované služby – viz. tabulka
c) místo a čas poskytování peč. služby: pouze pracovní dny PO – PÁ 6,30 – 15,00 hod.
( toto se netýká rozvozu obědů o víkendech )
d) výše úhrady za pečovatelskou službu ( viz, tabulka )
a způsob její úhrady-v DPS Věžní platba v hotovosti do 10. dne následujícího měsíce
- v DPS Hrad platba ihned v hotovosti proti podpisu pečovatelce
- rozvoz obědů poslední den v měsíci za vykonanou službu
- terén platba za vykonanou službu ihned v hotovosti proti
podpisu pečovatelce
Vedoucí pečovatelské služby je povinna předložit uživateli písemné vyúčtování úhrady za
poskytovanou službu za kalendářní měsíc a to do 5. dne následujícího měsíce.
e) ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro
poskytování pečovatelské služby - při každém uzavírání smlouvy dostane uživatel
k nahlédnut; v případě neporozumění je poskytovatel povinen toto objasnit
f) výpovědní důvody a výpovědní lhůty
- uživatel může smlouvu vypovědět bez udání důvodu a to písemně na adresu:
Pečovatelská služba Kadaň
Tyršova 567
432 01 Kadaň
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc.
Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: jestliže uživatel hrubě
porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení se považuje zejména
nezaplacení úhrady za poskytnutí služby za dobu delší než 14 dní, opakované nevpuštění
pečovatelky do domácnosti dle sjednaného termínu, jestliže se uživatel chová k pečovatelce
hrubým způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti nebo k vytváření
nepřátelského, ponižujícího či zneklidňujícího prostředí.Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a
počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, v němž byla tato výpověď písemně uživateli
doručena.
g) data platnosti smlouvy
- smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma
smluvními stranami
3
-
doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku podpisu oběma
smluvními stranami na dobu neurčitou
- uživatel nemůže práva z této smlouvy postoupit na jiného
h) smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu, každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení
 Individuální plánování průběhu pečovatelské služby
Poskytování služeb vychází z osobních cílů a potřeb uživatele a je postaveno na jeho
schopnostech. Poskytovatel sleduje dosažení dohodnutých cílů a plánují společně
s uživatelem další naplňování jeho potřeb. Dle vývoje zdravotního stavu má možnost sám
uživatel rozšířit či zrušit poskytovanou službu. Alespoň 1x ročně sleduje poskytovatel
pokroky uživatele a posuzuje, zda došlo ke zlepšení případně ke zhoršení schopnosti
sebeobsluhy a mobility . Všímá si jeho spokojenosti s pečovatelkou a kvality vykonané práce.
Pečovatelky jsou povinny každou změnu zdr. stavu uživatele a jeho potřeb nahlásit vedoucí
pečovatelské služby.
Upozornění!
Poskytovatel si vyhrazuje právo ze závažných provozních důvodů změnit ve výjimečných
případech termín sjednaných služeb ( nemoc pečovatelky, ošetřování člena rodiny, povinné
školení v rámci vzdělávání pracovníků v sociálních službách).
Tyto změny si dohodne pečovatelka nebo vedoucí pečovatelské služby předem ( v případě, že
dotyčná pečovatelka ráno nenastoupí do práce, je oznámena změna uživateli telefonicky. V
případě předem plánované nepřítomnosti pečovatelky -např. školení, lékařské vyšetření, je
toto oznámeno 2 dny předem).
Nedohodnou-li se uživatel a pečovatelka ( popř. vedoucí pečovatelské služby) na změně,
termín služby propadá a služba bude vykonána v následujícím termínu.
Dále poskytovatel upozorňuje na možnost změny pečovatelky ( v době dovolených, nemoci a
podobně).
 Dokumentace o poskytování pečovatelské služby
Každý uživatel má svou dokumentaci, která je uložena v kanceláři vedoucí pečovatelské
služby, Tyršova 567. Poskytovatel zpracovává jen ty osobní údaje uživatelů, které jsou
nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb.
Dokumentace obsahuje: žádost o pečov. službu – tabulka výkonů s ceníkem
smlouvu o poskytování PS
individ. plán
zápisy z návštěv, postřehy
písemné žádosti na změny poskytovaných služeb
výpovědi
Po ukončení smlouvy se tato dokumentace ukládá do spisovny a archivuje se dle skartačního
plánu MěSSS Kadaň.
 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování pečovatelské služby
Stížnost může uživatel podávat písemnou formou - zápisem do knihy přání a stížností
- přímo dopisem na adresu organizace
Kniha stížností MěSSS je dostupná na obou DPS. Vždy poslední týden v měsíci je kniha
kontrolována soc.pracovnicí. Stížnost vyřizuje vedoucí PS s ředitelkou organizace vždy do
14.dní.
Stížnost uživatele může být podána také ústní formou, výjimečně telefonicky.
Uživatel se nejprve obrací na vedoucí PS, v případě nevyřešení stížnosti má uživatel možnost
stížnost řešit s ředitelkou organizace Mgr. Lenkou Raadovou, č. tel. 474 699 702. V případě
4
neuspokojení řešení stížnosti má uživatel právo stížnost řešit s odborem soc. věcí Městského
úřadu Kadaň s Mgr.Tomášem Mědílkem, č. tel. 474 31 96 50.
Písemnou stížnost na adresu organizace vyřizuje ředitelka organizace do 14 dní.
 Návaznosti na další zdroje
Poskytovatel aktivně podporuje uživatele ve využívání běžných služeb, které jsou v katastru
města Kadaně veřejné. Dále podporuje uživatele ve využívání vlastních přirozených sítí jako
je rodina, přátelé. Nemůže-li pečovatelská služba pokrýt rozsahem, odborností či
kompetentností potřeby uživatele služeb, zprostředkovává pro uživatele služby jiných
odborníků nebo institucí – Home-care, Domov pro seniory, odlehčovací služba, asistenční
služby.
Ceník úhrad platný od 1.8.2013
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 Příprava klienta k převozu do nemocnice nebo na vyšetření
100,- Kč/hod
100,- Kč/hod
100,- Kč/hod
60,- Kč/hod
 Krátkodobý dohled nad klientem do 5 minut (pouze v DPS)
5,-/úkon
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
100,- Kč/hod
 Pomoc při úkonech osobní hygieny
100,- Kč/hod
 Pomoc při základní péci o vlasy
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
50,- Kč/oběd
 Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy
51,- Kč/oběd
 Zajištění stravy vhodné pro šetřící stravování
53,- Kč/oběd
 Zajištění stravy vhodné pro dia stravování
14,- Kč/oběd
 Dovoz nebo donáška jídla – Kadaň - DPS
15,- Kč/oběd
 Dovoz nebo donáška jídla – Kadaň
26,- Kč/ 2 obědy
 Dovoz 2 jídel do jedné domácnosti
4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
100,- Kč/hod
 Běžný klid a údržba domácnosti, včetně domácích spotřebičů
 Pomoc při zajištění velkého úklidu, po malování, sezónního
120,- Kč/hod
mytí oken
60,- Kč/hod
 Běžné nákupy (do 7kg), pochůzka, lékař
(30,- Kč/úkon)
100,- Kč/úkon
 Velký nákup (7 – 15kg)
(50,- Kč/úkon)
40,- Kč/hod
 Každý další nákup v jednom dni,v jiném obchodě na přání
(10,-Kč/úkon)
klienta
55,- Kč/kg
 Praní a žehlení prádla
30,- Kč/kg
 Žehlení prádla
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 Doprovázení dospělých k lékaři, na instituce poskytující
100,- Kč/hod
veřejné služby a doprovázení zpět v místě bydliště
30,- Kč/15min
 Přítomnost vedoucí v domácnosti klienta
5
Fakultativní služby

Vyřizování žádosti na PnP, vyřizování úředních záležitostí
30,- Kč/15 min

Orientační sledování TK
10,-/ úkon

Kopírování písemností
3,- Kč/ 1 strana

Kopie jídelního lístku
3,-/kus

Doprava vozidlem po Kadani s čekáním (tam a zpět)
100,- Kč/ hod

Mytí znečištěných jídlonosičů
10,- Kč/úkon

Použití vysavače PS
20,- Kč/úkon

Svoz a rozvoz prádla po Kadani
12,- Kč/ km

Vypsání složenky klientovi

Telefonování na žádost klienta

Vybírání poštovní schránky
5,- Kč/ úkon

Úschova finanční hotovosti a cenností na žádost klienta
(pouze při hospitalizaci)
40,- Kč/ úkon
5,- Kč/ úkon
10,- Kč/úkon
Vysvětlivky k jednotlivým úkonům:
Běžný úklid zahrnuje tyto činnosti: vytření podlahy, luxování, utření prachu, otření
kuchyňské linky, mytí nádobí, sporáku, vynesení odpadků, úklid WC, umytí vany, umyvadla
Velký úklid ( sezónní) zahrnuje tyto činnosti: mytí oken, věšení záclon, mytí lustrů, topení,
obkladů, dveří, leštění a mytí nábytku, úklid společných prostor, chodby
Nutné pochůzky: vyzvednutí receptu u lékaře, vyzvednutí léků v lékárně, platba inkasa na
poště, odeslání dopisů a balíků, výpůjčka knih v knihovně, zařízení nového OP či jiné
záležitosti na úřadech
Nákup – malý i velký – počítá se nákup v jednom obchodě (marketu), za každý další nákup v
jiném obchodě se připočítává snížená částka
Přítomnost vedoucí v domácnosti klienta je úkon, kdy klient požaduje vedoucí PS ve své
domácnosti k více než jedné návštěvě za měsíc, k řešení svých připomínek, požadavků,
problémů apod. (1x měsíčně je návštěva vedoucí PS v rámci služby).
Mytí znečištěných jídlonosičů je úkon, který provádí pečovatelka ve vyhrazeném prostoru
v kuchyni Domova pro seniory, před plněním jídlonosiče.
Download

Vnitřní pravidla k poskytování pečovatelské služby