34OFD Rev. A / 1SCC390116M0201
Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosm rná nap tí
typ OFD…
Instalace a návod k obsluze
Úvod
Monitor stavu pojistek, ozna ený OFD…, signalizuje p epálení pojistky zapojené ve
stejnosm rném obvodu a umíst né v pojistkovém odpína i nebo v držáku pojistek.
Výrobky OFD
OFD110
OFD500
Vlastnosti
– Stav pojistky je indikován dv ma LED kontrolkami (zelená a ervená) a dv ma pomocnými
kontakty (spínací NO a rozpínací NC),
– OFD je napájen z hlavního stejnosm rného obvodu a uvede se do funk ního stavu po
p ipojení stejnosm rného obvodu,
– Zp tné nastavení tohoto monitorovacího za ízení nastane automaticky po vým n p epálené
pojistky,
– Montáž: na bok pojistkového odpína e OS, na lištu DIN nebo šroubové upevn ní,
– Funkce zajišt na u všech pojistek standardního provedení,
– Pevná prahová nap ová hodnota u standardních za ízení,
– Funkce p ístroje je založena na patentovaném m ení pojistek do k íže,
– Všechny vodi e jsou izolovány materiálem ETFE (etylen-tetra-fluor-etylen).
L+
Uthr
Ue
Uthr
LObr. 1 OFD Monitor stavu pojistek; jmenovité nap tí Ue a prahové nap tí Uthr
Rozsah provozního nap tí monitoru stavu pojistek OFD je dán rozsahem jmenovitého nap tí
Ue, nap . OFD500EA 135...550 VDC. Monitor OFD je napájen z místa p ed pojistkami,
z kladného (+) a záporného (-) pólu. Funkce p ístroje je založena na patentovaném m ení
pojistek do k íže (Uthr). Hodnota Uthr je vždy pevné dána typem monitoru pojistek – viz tabulka 1.
Prahové nap tí Uthr pojistky 1 (L+) je m eno mezi (-) pólem napájecí strany a (+) pólem
zat žovací strany. Obdobn , Uthr pojistky 2 (L-) je m eno mezi (+) pólem napájecí strany a (-)
pólem zat žovací strany. Monitor stavu pojistek je ur en k použití pouze pro jednu pojistku.
V p ípad požadavku na monitorování n kolika pojistek musí každá z nich být vybavena
vlastním monitorovacím za ízením.
Typ
Ue/[DC]
U thr/[DC]
OFD110EA
45...140 V
21,3 V
OFD500EA
135...550 V
50,1 V
Tabulka 1 Jmenovité a prahové hodnoty nap tí OFD
2
1SCC390116M0201, Rev. A | OFD - DC Monitor stavu pojistek
Indikace stavu
– Zelená LED indikuje normální stav (nap tí p ítomno na pojistkovém držáku),
– ervená LED indikuje p epálenou pojistku,
– P i p epálení pojistky zelená LED zhasne, rozsvítí se ervená LED a pomocné kontakty vyšlou
alarm a vypínací/vybavovací signál.
V p ípad p epálení pojistky poklesne nap tí Uthr pod stanovenou úrove a po uplynutí provozní
doby te (< 4s) aktivuje monitor stavu pojistek OFD pomocné kontakty. Zm na stavu je uživateli
indikována svitem ervené LED.
Pon vadž se funkce OFD opírá o bistabilní relé, z stanou po poklesu nap tí nebo po vým n
pojistky a sou asn p i p erušení napájení pomocné kontakty ve stavu, ve kterém se nacházely
v posledním okamžiku. Po vým n pojistky a obnovení nap tí za ne monitor stavu pojistek po
uplynutí provozní doby te ukazovat na svých pomocných kontaktech normální stav a zelená LED
bude svítit.
t0
21
22
13
14
te
te
te
1
2
Obr.2
i
3
asový diagram OFD
Funkce OFD je založena na bistabilním relé:
Stav pomocného kontaktu se m že lišit podle toho,
jak byl p ístroj v p edcházejícím období napájen.
OFD - DC Monitor stavu pojistek | 1SCC390116M0201, Rev. A
3
Instalace
13
1
2
24
3
Štítek
OS32G-250_12/22
5
OS32G-1250_03/04
nebo
9
5
10
6
4
nebo
7
OFMZX2
2,8x 0,8 mm
0,110 x 0,32 in
8
Obr. 3 Upevn ní na pojistkový odpína OS
1 33
OSM_
180°
2 4
Obr. 4 Upevn ní na motoricky ovládaný pojistkový odpína OSM
4
1SCC390116M0201, Rev. A | OFD - DC Monitor stavu pojistek
PZ1
0,4 Nm/
3,5 lb.in
180°
Upevn ní pomocí šroub
1
3,0 Nm/
26,6 lb.in
2
3
Obr. 5 Šroubové upevn ní
Upevn ní na lištu DIN
Nasazení
1
EN 50022
P ipojení
vodi
Sundání
0,2-2,5 mm2
24-14 AWG
1
1
2
2
2
0,6 mm x 3,5 mm
0,5 Nm / 4,4 lb.in
Obr. 6 Upevn ní na lištu DIN
Obr. 7 P ipojení vodi
Rozm ry
67
12
8
16
Ø 4,5
9
30,5
116
39
33,6
100
128
82
5
4,5
28,2
50
3
13,4
44
61
Obr. 8 Rozm ry
OFD DC Monitor pojistek | 1SCC390116M0201, Rev. A
5
P íklady zapojení
+
1
+
2
1
-
-
3
2
3
4
4
13
13
14
21
14
21
22
22
Obr. 9 Schéma zapojení: Systém s jednou
pojistkou. (-) vodi m že být uzemn n
Obr. 10 Schéma zapojení: Systém s jednou
pojistkou. (+) vodi m že být uzemn n
Technické údaje pro OFD110 a OFD500
Mezní vstupní nap tí
Jmenovité ss nap tí Ue
P íkon
Funk ní charakteristiky
Délka provozního cyklu te
P esnost m ení
P ipojení hlavního obvodu
Strana napájení, svorka (+)
Strana napájení, svorka (-)
Strana zát že, svorka (+)
Strana zát že, svorka (-)
P ipojovací vodi e
Vodi e na napájecí stran hlavního obvodu
Vodi e na stran zát že hlavního obvodu
Jmenovité nap tí
Výstupní svorky
Spínací 1/0 (NO) kontakt
Rozpínací 0/1 (NC) kontakt
Pr ez pevný / splétaný vodi
Odizolovaná délka
Jmenovitá zát ž, odporová
Jmenovitá zát ž, induktivní
Jmenovitá zát ž, odporová
Jmenovitá zát ž, induktivní
Dielektrické vlastnosti (IEC 60947-1)
Jmenovité impulzní výdržné nap tí (U imp), základní izolace
Všechny póly spojené dohromady / zem
Všechny póly spojení dohromady / pomocné kontakty
Izola ní odpor
Mechanické charakteristiky
Materiál pouzdra
Krytí
6
OFD110
45...140 V
1W
OFD500
135...550 V
2W
OFD110/OFD500
4s
± 5%
Poznámka
Nesprávná polarita
zp sobí nesprávnou
funkci za ízení
OFD110/OFD500
vodi . 1 L+ horní strana
vodi . 3 L- horní strana
vodi . 2 L+ spodní strana
vodi . 4 L- spodní strana
side
OFD110/OFD500
0,75 mm² Cu, ETFE izolace, délka 700 mm
0,75 mm² Cu, ETFE izolace, délka 700 mm
1000 VDC / 1900 VAC
OFD110/OFD500
Poznámka
svorky 13 a 14
výstup pro varovný signál
svorky 21 a 22
výstup pro vypínací signál
0,2 – 2,5 mm2 / 0,5 Nm
6,5 mm
4 A p i 240 V AC
Kategorie užití AC-1
3 A p i 240 V AC
Kategorie užití AC-15
4 A p i 24 V DC
Kategorie užití DC-1
2 A p i 24 V DC
Kategorie užití DC-13
OFD110
OFD500
2,5 kV
6,0 kV
1,50 kV/1 min 50 Hz
1,89 kV/1 min 50 Hz
1,50 kV/1 min 50 Hz
1,89 kV/1 min 50 Hz
> 1 M , 250 VDC
> 1 M , 500 VDC
OFD110/OFD500
termoplast se samozhášecími vlastnostmi, UL 94 V-0
IP 20
1SCC390116M0201, Rev. A | OFD DC Monitor stavu pojistek
Mechanická zkouška
IEC 60068-2-6 Vibra ní zkouška
OFD110/OFD500
2 Hz až 13,2 Hz: +/-1 mm
13,2 Hz až 100 Hz: +/- 0,7 g
Q není vyšší než 5
Trvání 90 min p i 30 Hz, nebo p i každé rezonan ní frekvenci
Zrychlení 150 m/s2 , špi kové
(15 gn). Trvání pulzu: 11 ms
OFD110/OFD500
100 mm
128 mm
44 mm
67 mm
OFD110/OFD500
-25…+55 °C
2000 m
< 93%, T = -25...+55 °C
3
OFD110/OFD500
-40…+70 °C
OFD110/OFD500
IEC 60068-2-27 Zkouška rázem
Rozm ry
Výška, bez montážních držák
Výška, s montážními držáky
Ší ka
Hloubka
Podmínky okolního prost edí
Teplota okolního vzduchu
Nadmo ská výška instala ního místa
IEC 60068-2-30 Relativní vlhkost
IEC 60947-1 Stupe zne išt ní
Doprava a skladování
Teplota okolního vzduchu
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
Odolnost v
i rušení v pr mysl. prost edí (IEC61000-6-2, IEC 60947-1)
IEC 61000-4-2 Zkouška odolnosti v
i elektrostatickému výboji
8 kV (úrove 3) vzduch. výboj
4 kV (úrove 2) kont. výboj
úrove 3, 80 MHz...2.7 GHz
Úrove 3
Úrove 2
Úrove 3
Úrove 5
IEC 61000-4-3 Odolnost v i vyzá enému RF elektromagnetickému poli
IEC 61000-4-4 Odolnost v i rychlým el. p echodovým jev m / burst
IEC 61000-4-5 Rázový impulz – zkouška odolnosti, Tr/Th 1.2/50 µs (8/20 µs)
IEC 61000-4-6 Odolnost proti rušením ší eným vedením, indukovaným RF poli
IEC 61000-4-8 Odolnost proti magnetickým polím pr myslového kmito tu
Emise; bytová, obchodní prost edí, prost edí s lehkým pr myslem( IEC 61000-6-3)
Vyzá ené emise (CISPR 11, skupina 1, t ída B)
30 dB (µV/m) quasi-peak p i 10 m / 30...230 MHz
37 dB (µV/m) quasi-peak p i 10 m / 230...1000 MHz
Emise, ší ená vedením, DC výkonový port
66-56 dB (µV) quasi-peak (s logaritmickým poklesem) /
(CISPR 11, skupina 1, t ída B)
0.15...0.50 MHz
56-46 dB (µV) average (s logaritmickým poklesem) /
0.15...0.50 MHz
56 dB (µV) quasi-peak / 0.50...5.00 MHz
46 dB (µV) average/ 0.50...5.00 MHz
60 dB (µV) quasi-peak/5.0...30 MHz
50 dB (µV) average/5.0...30 MHz
Tabulka 2
Technické údaje
ODF DC Monitor stavu pojistek | 1SCC390116M0201, Rev. A
7
ABB s.r.o.
p ístroje nízkého nap tí
Heršpická 13, 619 00 Brno
tel.: 543 145 457
fax: 543 243 489
e-mail: [email protected]
http:/www.abb.cz/nizkenapeti
Technická data a rozm ry zde uvedené jsou platné v okamžiku
tisku tohoto prospektu.
Výrobce si vyhrazuje právo na následné provád ní zm n.
Download

Elektronický monitor stavu pojistek pro stejnosměrná napětí