Tremco OS700
Silikon pro vodu a potraviny
Popis
Tremco OS700 je silikonový tmel s přilnavostí
na celou řadu pokladů, s vynikající odolností
vůči chemikáliím a trvalému působení vlhkosti.
Použití
OS700 byl speciálně vyvinut pro aplikace,
kde dochází ke styku tmelu s pitnou vodou
nebo s potravinami. Tmel je možné uplatnit
například:
•bazény
•chladící boxy a prostory
•sila na obiloviny a ovocné šťávy
•senážní věže
•boxy na volně uloženou zeleninu a ovoce
•čistírny odpadních vod
Tmel byl podroben analýzám a posouzení dle
38/2001 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy a dle 409/2005 Sb. Vyhláška
o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
Přednosti
•velmi dobrá zpracovatelnost
•dlouhodobě elastický
•schválený pro styk s pitnou vodou a potravinami
Materiál
Jednokomponentní silikonový tmel reagující vzdušnou vlhkostí. Tmel je dlouhodobě
elastický a odolný vůči stárnutí a působení
povětrnosti. Materiál je též schválen dle německé legislativy pro použití v:
•potravinářský průmysl (KTW)
•prostředí bazénů (KSW)
•medicinský průmysl
Barvy
•transparent
Balení
•310 ml – kartuše
Tremco OS700 Silikon pro vodu a potraviny
Technické data
Vlastnosti
Objemová hmotnost
Vytvoření povrchové slupky1)
Rychlost vytvrzování1)
Dovolená přetvořitelnost
E - Modul při 100% protažení
Pevnost v tahu
Elastické zotavení
Aplikační teplota
Teplotní odolnost
Doba skladování
1) při teplotě +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu
Norma
DIN 52 451 - A
EN 28 339
EN 28 339
Hodnota
1,02 g/cm3
cca 10 minut
2 mm / 24 hodin
25%
0,3 N/mm2
0,6 N/mm2
> 90%
+5°C až + 40°C
-40°C až + 160°C
12 měsíců
Tremco OS700
Silikon pro vodu a potraviny
Pokyny k aplikaci
Příprava podkladní plochy
Podklad musí být nosný, suchý, zbavený prachu a nečistot. Nesavé podklady s uzavřenými póry čistěte čistícím přípravkem AC201.
V případě citlivých povrchů zřeďte čisticí přípravek AC201 vodou (nutno vyzkoušet). Tmel
má dobrou přilnavost na sklo, hliník a eloxovaný hliník, lícovou stranu dlaždic/obkladaček
a lakované dřevo. Na problematické povrchy
je potřeba použít impregnace/primery (Primer
101; 105; 120) viz tabulka. Přilnavost nicméně
doporučujeme v každém případě prověřit
vlastními testy.
Příprava spár
Pro některé spáry je třeba jejich šířku vypočítat
takovým způsobem, aby nebyla překročena
přípustná celková deformace silikonového
tmelu (schopnost pohybu). Také je vhodné dodržet minimální průřez jádra tmeleného spoje
min 3x5 mm. Pro vytvoření optimální hloubky
spáry je potřeba ji nejdříve vyplnit např. PE
provazcem s uzavřenou strukturou buněk
nebo podkladní PE páskou. Navíc vložením
PE provazce nebo pásky zabráníme možnosti
nežádoucího přilnutí následně aplikovaného
silikonu na tři strany (stěny spáry a její dno).
V případě výplňového materiálu, je nutné užít
takový materiál, který je se silikonem kompatibilní. Nevhodné jsou olejové, dehtové nebo
bitumen obsahující výplňové materiály a materiály na bázi přírodního kaučuku, chloroprenu a EPDM.
Pro dosažení opticky dokonalých spár doporučujeme olepit okraje spár vhodnou lepicí
páskou.
Podklad
Primer
ABS
+, 105, 120
Hliník
105, 120
Eloxovaný hliník
+, 105, 120
Porobeton
101
Beton
101
Měď
105, 120
Sklo
+
GFK
+, 105, 120
Omítka
120
Plexisklo
-
Polyamid
120
Polykarbonát
Polypropylen
120
Polystyren
105, 120
PVC tvrdé
105
PVC měkké
105
Pozinkovaný plech
120
Nerez
105
Dlaždice
+
Dřevo, glazované
105, 120
Dřevo, opatřené základním
nátěrem
105, 120
Dřeva, lakované
105, 120
Výše uvedené data slouží jako doporučení a platí při běžných povětrnostních vlivech.
+ Bez nutnosti primeru
+,... Experimenty ukázaly, že je často, ale ne
vždy možné pracovat i bez primeru. Záleží na
konkrétní aplikaci, a také na přesném složení
přilehlých materiálů. Protože tyto vlivy často nelze předvídat, doporučujeme plochy bez primeru
nejdříve otestovat.
- Aplikace se nedoporučuje. To platí obecně pro
podklady jako je polyethylen, silikon, guma, neopren, EPDM, materiály obsahující dehet nebo
asfalt, stejně jako přírodní kámen.
Tremco illbruck s.r.o.
Úvalská 737/34, 100 00 Praha 10
tel.: +420-296 565 333
fax: +420-296 565 300
http://www.tremco-illbruck.com
e-mail: [email protected]
Vyplnění spár
Silikonový tmel aplikujte do spáry tak, aby nevznikly vzduchové bublinky. Spáru beze zbytku vyplňte. Vyhlazení těsnící hmoty proveďte
stěrkou vhodného tvaru a použijte přitom
vyhlazovací prostředek OS300 (1 polévková
lžíce na cca. 2 litry vody). Naředěný roztok
OS300 naneste úsporně rozprašovačem na
spoj. Vyhlazení proveďte dříve, než se začne
tvořit povrchová slupka. Lepicí pásku poté
ihned odstraňte, abyste zamezili poškození tvořící se slupky. Nadbytečné množství
OS300 poté pečlivě otřete.
Čištění
Čerstvý nevytvrzený silikon můžete odstranit
čističem illbruck AC210. Vytvrzený materiál
lze odstranit jen mechanicky pomocí vhodného nástroje např. škrabkou.
Skladovatelnost
Při skladování v chladu, suchu (nikoli na mrazu) je těsnicí hmota v neotevřeném originálním balení vhodná ke zpracování po dobu 12
měsíců.
Dodatečné informace
Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu
receptury našeho produktu. Kupující by si
měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše
zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nesete vy.
Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto
technického listu. Dodávky se řídí výlučně
našimi všeobecnými dodacími a platebními
podmínkami.
Zařazení údajů výrobcem 11/20111. Technické změny vyhrazeny.
Download

Tremco OS700 Silikon pro vodu a potraviny