PODKLADOVÉ ÚDAJE PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTŮ HNOJENÍ
Určeno pro studenty I. ročníku PEF
předmět OBECNÁ FYTOTECHNIKA,
blok VÝŽIVA ROSTLIN A HNOJENÍ
Podkladové údaje jsou návodem pro vypracování projektů hnojení,
výpočty množství živin, dávek hnojiv a nákladů na hnojiva a jejich
aplikaci.
Jednotlivé výpočty jsou vysvětleny s využitím vzorového projektu se
živočišnou výrobou. Složitější postupy jsou uvedeny formou příkladů
podle vzorového projektu.
Podkladové údaje obsahují také vzorový projekt bez živočišné výroby.
Informace:
Tabulky projektu hnojení jsou značeny římskými číslicemi (I – X),
jednotlivé řádky/sloupce malými písmeny abecedy. Záhlaví řádků/sloupců
je uvedeno v rámečku Postupy výpočtů jsou uvedeny kurzívou a podtrženy
Tabulky zdrojových dat jsou značeny arabskými číslicemi (1 – 12), ke
stažení: http://kavr.agrobiologie.cz/tabulky.pdf
Aktuální ceny hnojiv, aplikace hnojiv, prodejní ceny komodit si studenti
zjistí sami (zemědělské podniky, podniky zaměřené na nákup a prodej
hnojiv, komodit ap., Internet /ceny pro zemědělce, ne pro zahrádkáře ap./,
Český statistický úřad, Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky,
Plodinová burza Brno aj.) Zdroj bude vždy uveden v příloze projektu hnojení
(vyjma podkladů od vyučujícího)
Použitá terminologie a zkratky
DJ – Dobytčí Jednotka:
OP – Osevní postup:
OL – Organické látky:
Hon:
DJ/ha
EVH – Ekologická výrobní hladina:
Základní normativ:
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE
Katedra agrochemie a výživy rostlin
PROJEKT HNOJENÍ
VZOR
Vyplněný projekt hnojení (podnik s hospodařením se živočišnou výrobou)
Obiloviny zařazované pro výpočet EVH:
'
(
)
"
Příklad:
*
+
,
-
.
/
0
Výměra
Honu ha
1
!
2
3
4
5
/
"
6
%
3
.
!
7
"
8
3
2
9
"
:
;
<
9
0
=
6
oves sen
#
3
>
:
2
?
/
6
@
A
/
3
B
$
@
!
;
"
%
C
D
#
E
%
F
&
G
H
7
I
@
P (mg/kg)
5
$
"
7
D
J
%
F
K
%
&
#
t/ha
K (mg/kg)
Brambory
Žito
Řepka oz.
Oves sen.+∆
∆ ……..
d
e
f
g
e
i
j
k
l
g
e
m
n
o
e
m
e
p
e
f
e
q
r
s
t
n
d
p
e
f
u
v
s
w
e
i
g
l
x
O
P
Q
R
S
T
U
V
r
X
Y
Z
[
\
]
T
R
V
^
_
S
`
T
X
Výnos HP
Pšenice oz.
N
H
Jetel
M
a
b
r
kukuřice sil
#
Plodina
L
pH/KCl
Výsledky kontroly úrodnosti půd (AZP
Půdní
druh
T
R
R
\
Y
_
c
$
$
Počet DJ/ha : 0,60
Celková výměra ( ha ): 210
A) Hnojení organickými hnojivy
Produkce stájových hnojiv a potřeba slámy
R
Hnojivo Počet DJ
Hnůj
Od 1 DJ
t/rok
126
126
126
Močůvka
Sláma
e
e
3
/
;
e
;
<
<
4
/
<
5
P
Produkce
Obsah
Produkce
Produkce
po ztrátách
t/rok
% OL
OL t/rok
OL
t/ha OP
12
1512
40
605
907
17
154
6
756
0
0
756
2
15
2*
252 Celkem na hektar OP (osevního postupu)
* U slámy potřeba na 1 DJ (t/rok)
e
e
Příklad:
0,6 DJ/ha
e
Ztráty
t/rok
%
Celkem
t za rok
Podkladové údaje k tabulce I.
DJ
Y
Produkce
celkem
tabulka I.
8
5
/
>
8
=
;
2
;
3
=
4
B
6
/
@
8
;
0
<
4
B
<
3
5
9
>
8
e
e
3
0
=
r
r
e
C
2
6
3
3
2
4
6
9
@
3
.
/
8
!
"
#
$
%
&
'
(
)
*
+
,
-
,
.
/
0
1
%
2
5
7
6
3
126 DJ
8
0,73
0,07
0,80
D
>
2
>
3
?
4
G
7
8
@
G
9
F
6
A
210 ha
7
F
8
3
6
A
/
6
5
9
7
A
/
I
@
0
3
4
@
?
6
C
0
=
9
3
:
1
.
/
H
Produkce/potřeba
B
C
D
E
F
r
r
G
r
H
r
e
r
G
r
H
r
G
r
H
r
e
I
J
I
r
C
D
E
C
K
L
C
M
F
r
G
C
D
E
N
L
O
F
r
P
e
J
H
e
J
C
D
E
e
Q
R
K
F
r
R
H
S
J
r
P
T
e
U
r
S
S
T
r
e
T
r
V
J
e
J
W
L
R
X
e
e
r
L
r
r
e
%
Ztráty
P
S
V
e
S
Y
&
Z
Y
S
J
\
]
G
J
I
r
F
r
H
K
^
L
O
S
^
e
P
e
J
H
H
r
H
S
e
I
r
e
e
[
Q
L
2
R
I
R
\
S
H
_
^
\
L
Q
r
R
S
a
e
`
G
J
V
e
R
R
b
G
L
^
L
C
^
\
r
e
c
e
r
e
R
e
F
r
r
H
e
g
I
r
e
F
F
H
P
e
I
r
e
B
J
r
H
H
\
B
V
J
S
i
e
r
G
r
J
r
G
r
J
r
U
S
r
U
S
r
e
B
i
F
r
e
H
e
e
Y
#
f
r
H
'
Y
^
\
2
r
H
'
Y
h
(
I
V
J
H
e
H
e
2
S
C
j
\
G
e
C
K
r
U
S
\
`
Q
Y
#
d
H
R
U
L
R
Q
R
H
e
H
S
po ztrátách
d
#
k
Y
#
f
l
Y
2
R
S
r
e
B
i
F
B
V
J
r
U
S
r
e
$
Y
#
,
.
/
0
1
%
'
(
)
*
(
/
H
e
r
U
S
S
e
r
I
e
r
2
Příklad:
6
7
7
>
,
?
B
8
/
2
u
3
8
@
:
A
4
8
7
8
3
A
8
6
=
8
6
=
1
3
8
9
4
;
3
7
w
n
o
@
.
.
?
0
3
6
4
@
A
/
;
2
6
:
3
;
.
>
>
5
m
3
/
.
=
/
8
9
@
5
3
3
.
6
=
A
3
0
=
3
4
/
8
/
?
/
;
;
E
=
7
>
?
6
.
G
9
2
/
9
r
E
3
4
G
7
3
9
u
7
A
/
B
;
5
8
s
907
q
154
?
5
0
4
?
-
6
6
@
A
?
E
:
8
?
.
=
>
@
>
3
A
A
>
5
6
5
1512
q
5
7
=
>
605
17 %
q
:
6
?
7
/
.
8
;
m
9
/
;
w
7
?
6
5
;
3
4
3
9
7
m
8
7
u
8
7
2
9
@
A
@
.
>
8
/
6
3
7
6
A
/
5
8
8
6
=
5
7
4
3
A
.
5
4
<
6
/
6
7
6
3
9
2
=
5
4
3
/
=
8
;
;
/
8
/
8
3
I
A
/
A
>
/
n
5
8
7
,
3
t
q
5
3
9
A
>
K
6
2
5
8
8
?
G
A
9
=
5
5
E
v
=
/
;
/
?
B
8
.
5
4
/
5
2
3
/
F
=
A
9
6
A
40 %
1
9
@
6
A
/
s
6
6
.
5
5
K
4
=
4
7
=
B
7
/
8
7
:
u
p
9
9
3
A
A
5
o
?
9
9
8
n
6
3
=
6
/
3
7
7
5
6
5
0
4
u
3
0
3
3
9
9
7
8
9
1
B
4
I
0
7
/
7
9
3
4
0,73
/
7
?
@
C
3
3
q
0
2%
/
5
8
3
/
5
>
?
2
H
p
q
0
@
9
.
C
.
0
@
7
5
3
5
.
9
6
6
>
3
<
7
I
I
6
@
A
6
3
A
6
5
;
;
E
7
>
6
=
K
>
/
9
6
0
;
:
5
2
6
;
B
3
?
;
=
5
@
5
C
C
0
s
7
A
3
5
3
A
5
;
7
1
7
8
G
A
5
4
:
0
5
@
0
=
>
B
/
/
:
3
2
/
A
8
.
3
6
/
7
D
7
9
;
.
4
I
2
C
9
G
4
3
x
7
5
3
A
;
9
3
@
6
6
?
9
F
m
9
>
8
<
<
2
0%
756
3
6
6
n
@
0
4
1
r
8
/
7
0
E
m
2
5
m
7
>
4
1
2
G
252 t
3
A
9
@
<
9
D
2
A
6
9
4
/
3
A
6
7
5
8
?
/
8
B
3
3
>
0
A
756
q
.
0
=
:
7
5
6
0
o
1
C
=
p
C
;
;
2
;
m
9
@
3
4
7
2
8
6
3
<
8
5
;
:
4
>
0
H
3
@
I
A
8
0
/
:
9
9
/
:
.
<
C
2
/
>
;
7
3
3
3
0,07
q
5
3
5
:
5
5
4
>
7
3
>
9
5
=
>
/
I
u
5
5
/
6
1
7
/
6
7
;
8
4
4
9
3
@
<
B
8
7
6
5
>
A
6
6
6
9
9
B
A
?
6
o
>
5
s
=
.
=
=
7
E
K
5
p
3
K
E
5
/
B
A
A
8
5
t
q
9
=
G
5
1
q
15
5
Bilance potřeby a přísunu organických látek (OL)
R
I.
Podíl skupin plodin zastoupených v OP
a) zrniny ( plodiny pěstované na zrno )
b) okopaniny + jednoleté pícniny
c) víceleté pícniny ( jetel, vojtěška, … )
d) s o u č e t
II.
Rozdělení výměry OP podle půdního druhu
a) výměra ha
b) normativ potřeby OL t/ha (tabulkový)
c) potřeba OL podle půdního druhu (=a.b)
III. Celková potřeba OL pro celý OP (t)
IV. Průměrná potřeba OL t/ha OP
V. Bilanční rozdíl (produkce-potřeba) ± t/ha
Y
e
P
tabulka II.
B
Tabulková %
50%
32%
18%
100 %
S
110
1,65
182
308
1,47
-0,67
A
Přesná %
50%
33%
17%
100 %
L+T
100
1,26
126
Podkladové údaje k tabulce II.
R
W
J
S
S
J
e
R
B
R
e
S
e
S
J
S
e
r
U
S
H
r
H
S
e
L
B
`
r
I
G
[
R
zrniny: plodiny
i
e
R
P
R
e
I
J
e
J
T
e
S
V
J
S
a
r
J
S
F
r
H
T
S
S
F
c
e
S
e
T
e
g
r
H
S
F
e
S
e
T
V
S
T
r
S
S
e
T
e
J
T
H
S
B
e
L
i
B
P
e
L
e
e
r
T
P
S
e
T
J
e
S
e
T
H
F
J
r
r
T
P
e
Příklad:
2
8
5
e
I
r
7
/
F
5
J
e
e
I
r
r
F
T
r
>
,
n
3
>
A
D
/
J
0
6
J
9
s
2
H
L
H
P
S
e
J
S
H
V
T
e
J
e
J
3
3
>
8
3
5
7
2
2
7
6
0
@
6
r
T
J
e
H
V
P
e
r
H
L
W
T
c
R
e
7
R
;
H
H
e
r
r
T
e
r
T
J
B
3
1
9
n
3
:
0
9
C
7
6
;
3
:
2
3
V
e
9
9
1
3
.
n
/
8
7
5
.
7
/
.
4
>
6
3
3
7
5
J
/
5
n
C
A
2
D
9
A
E
G
6
@
s
6
H
1
n
2
3
0
5
/
J
e
3
4
>
@
>
/
6
B
6
;
/
n
>
8
7
7
?
n
L
2
@
A
6
D
1
B
?
9
K
6
s
@
6
n
H
0
9
2
?
A
/
/
5
6
/
@
5
A
/
C
F
2
9
I
A
@
6
5
3
@
F
6
1
n
R
J
`
`
/
R
/
S
okopaniny
a jednoleté pícniny:
víceleté pícniny:
L
i
Q
.
P
F
e
8
Q
H
L
n
e
R
T
R
R
zrno nebo semeno
e
Q
P
e
J
H
\
J
S
S
R
J
e
J
e
J
\
e
H
`
R
H
\
J
S
S
J
e
J
e
J
\
e
e
`
R
S
V
c
tabulce 1
Q
e
r
B
e
G
r
Příklad:
3
A
/
5
8
3
0
C
0
=
;
<
9
1
>
?
G
6
7
.
G
e
/
0
2
9
I
V
Q
I
T
3
.
/
8
5
7
A
E
6
7
2
J
P
e
L
:
4
/
6
8
=
A
6
F
L
?
?
G
6
7
2
:
4
5
8
/
4
6
9
A
6
F
J
E
6
7
2
:
4
<
I
8
=
A
6
;
m
:
4
1
/
6
8
C
7
<
I
8
C
B
7
2
9
?
/
;
/
4
3
>
5
3
7
2
A
100
2
/
%
Q
r
L
J
e
e
r
S
P
e
B
i
F
I
r
G
e
r
S
P
e
r
U
P
e
B
i
e
G
r
e
1
V
S
P
e
r
U
S
J
P
e
H
H
e
e
(
e
e
+
)
+
'
'
110
2
L
e
e
H
L
tabulky 1
e
H
(
R
L
T
Q
L
e
L
e
r
e
Y
Y
&
e
Y
Y
2
%
/
+
%
0
,
(
)
+
'
'
$
1
+
$
g
Q
X
e
H
P
e
B
i
r
e
B
J
e
P
e
B
i
r
G
i
S
(
Y
Y
(
Y
Y
2
L
R
U
P
e
B
i
F
B
e
r
e
H
P
e
r
U
S
l
Y
Y
#
'
(
)
*
+
,
-
,
.
/
0
1
%
H
e
r
H
e
r
2
R
S
r
R
H
e
T
V
J
r
U
S
Q
P
e
r
U
S
H
e
r
e
S
e
e
L
U
L
H
e
I
e
J
H
S
e
r
e
Příklad: Vyhledání normativů v tabulce 1
,
/
0
,
5
B
7
3
:
9
7
3
5
0
A
C
/
;
2
?
9
0
1
3
.
6
/
5
8
/
5
4
7
=
:
;
1
5
/
3
6
E
/
.
G
:
5
@
s
I
B
?
9
9
6
3
6
@
4
6
6
F
3
J
5
J
1
s
B
7
3
>
5
3
8
7
3
2
2
/
7
6
6
9
@
2
6
5
7
3
.
4
@
/
6
4
F
6
5
3
7
5
8
/
5
7
=
:
A
6
1
2
0
?
9
/
A
A
6
6
@
6
6
7
1
?
4
7
K
.
s
/
0
:
1
5
9
A
1
/
0
5
.
/
5
/
=
4
A
6
6
3
2
9
;
A
8
6
=
@
4
6
8
;
7
;
,
2
3
>
5
/
4
6
9
A
6
>
>
5
3
7
2
A
9
A
6
.
>
3
7
6
3
4
6
3
5
1
2
3
5
8
/
:
1
3
9
u
7
6
@
A
8
=
A
6
5
=
5
/
8
2
3
4
5
/
2
:
4
6
9
A
6
4
9
7
6
:
D
?
F
>
A
7
?
F
A
E
H
;
1
5
3
6
3
4
6
3
5
1
3
2
9
?
/
;
/
4
3
2
9
3
.
/
8
5
7
6
6
3
.
/
6
9
5
7
:
7
5
8
1
8
=
4
8
7
4
r
S
P
e
B
i
7
>
5
3
7
2
/
6
9
>
8
7
2
@
6
2
5
3
4
@
6
D
E
G
F
J
>
F
?
H
3
2
9
?
/
5
/
4
3
2
9
3
.
/
8
5
7
6
B
F
L
6
3
.
/
6
9
5
7
:
7
5
8
1
8
=
4
8
7
7
:
7
5
8
3
0
H
=
s
\
7
Tab. 1 Normativy potřeby organických látek (OL) na orné půdě a tabulková %
Členění pro nejčastější osevní postupy
Zastoupení hlavních druhù plodin v osevním postupu (%)
Potřeba OL podle druhu půdy t/ha
Zrniny
100
80
60
60
58
50
40
Víceleté
pícniny
0
0
0
20
24
18
15
0
20
40
20
18
32
45
L+T
S
1,50
1,70
1,90
1,00
0,76
1,26
1,60
1.70
1,90
2,25
1,40
0,88
1,65
1,95
Q
]
e
r
U
S
D
4
=
S
0
8
1
>
5
=
.
3
0
=
A
6
6
6
S
r
H
.
@
J
0
7
0
=
4
9
;
/
0
A
/
5
=
A
J
Jetel
2.
40
Pšenice o Zelené
ozimá
hnojení
o
Sláma
35
Žito
5.
30
Řepka
ozimá
Oves +∆
senážní
o
5
T
e
P
e
c
e
7
6
=
A
6
F
B
7
3
8
9
3
7
6
5
7
.
/
;
/
4
3
eIII
Termín
Aplikace
Dávka
t/ha
Dávka
t/hon
13-18
( 15 )
600
m
g
e
d
e
d
e
g
p
q
u
p
i
g
u
k
v
u
Močůvka
p
e
d
e
p
k
e
d
5
I
u
v
u
i
e
g
q
f
p
k
u
k
v
S
B
i
tabulka III.
gIII
12%
hIII
Dodáno t
OL/ha
OP
72
0,34
(15x40)
9%
19
80%
6 6x30 180
756/30 25
756
u
S
% obsah Dodáno t
OL
OL
v hnojivu
celkem
4x1,5
u
e
fIII
4
160
30x0,2 6 6x35 210
907/35 26
907
3,7x1 4
140
u
u
k
)
:
5x0,8
e
q
f
m
P
dIII
e
g
Sláma
o
cIII
d
Nať
o
Hnůj
o
Sláma
4.
B
L
o
Brambory
g
plodina O
35
35
6
Plodina Organické
hnojivo(a)
35
1.
6.
bIII
O
3.
e
aIII
Výměra
ha
S
3
aIII
Hon
Čís.
0,09
144
0,69
Podkladové údaje k tabulce III.
D
e
T
e
e
r
S
H
J
e
J
e
e
V
r
U
S
H
S
T
e
r
S
e
T
Q
H
e
r
T
H
e
r
J
I
S
T
V
J
L
r
U
S
H
e
r
R
r
H
S
e
B
i
J
e
J
e
J
H
T
e
r
H
S
e
e
r
e
e
S
e
J
J
H
e
W
r
e
G
J
e
J
S
r
r
P
S
J
e
e
J
P
e
J
e
R
e
P
e
J
e
S
S
H
e
e
W
L
R
I
T
R
slámy na podestýlku do stáje
S
Q
R
e
H
r
e
W
r
V
J
e
J
J
r
e
R
P
H
W
e
r
I
c
r
U
S
V
e
V
S
e
I
e
V
K
r
U
S
S
e
J
G
e
S
S
H
W
c
e
B
r
U
S
I
S
L
r
V
S
r
U
S
S
J
H
r
e
S
e
P
e
r
e
W
Q
S
H
J
e
J
e
r
S
e
H
r
S
U
S
e
H
r
U
S
D
H
F
L
D
H
I
e
V
S
I
F
G
I
r
r
H
e
J
c
e
S
S
H
S
S
H
C
J
H
I
S
r
e
e
r
e
I
J
I
S
g
\
J
B
i
S
r
G
r
J
r
U
S
H
e
S
e
J
[
H
^
\
R
e
e
I
e
r
H
J
T
C
K
C
N
\
`
S
C
^
\
`
R
U
D
H
B
i
e
e
I
V
J
r
U
S
f
(
Y
Y
Y
H
e
d
H
H
S
#
l
Y
Y
Y
#
2
R
D
H
B
i
F
B
V
J
r
U
S
r
r
e
k
Y
H
e
I
r
U
S
Y
Y
#
,
.
/
0
1
%
'
(
)
*
(
/
S
e
r
I
e
2
Příklady výpočtu s vybranými organickými hnojivy:
R
Zaorávka vedlejších produktů (sláma, chrást, nať):
nať brambor chrást řepy
nekvalitní slámu obilovin
J
I
S
c
e
e
J
e
V
S
I
R
R
slámu olejnin
slámu luskovin
Pouze v projektech bez živočišné
výroby zaoráváme slámu všech obilovin – žita, pšenice, ječmene, ovsa na zrno.
P
e
W
V
r
H
H
e
T
L
r
I
S
r
I
T
e
S
L
S
I
P
e
T
R
J
e
S
e
T
S
S
P
S
e
`
e
H
H
e
r
V
S
r
Q
Q
e
J
S
H
V
T
V
S
S
c
I
r
r
L
L
e
J
H
T
r
S
S
W
H
J
L
W
)
+
e
*
e
(
*
)
f
/
(
'
(
)
+
%
e
f
(
/
$
/
+
1
+
*
1
/
(
)
2
(
,
(
e
)
(
1
+
e
*
+
,
(
(
-
*
*
'
(
)
-
2
Q
D
H
F
H
e
e
J
(tabulka 2)
r
J
e
r
e
e
c
L
r
W
Q
J
e
e
H
J
e
r
J
I
S
J
H
e
e
D
H
F
L
g
D
e
\
J
B
i
Příklad:
W
Q
,
2
9
3
.
/
8
5
S
7
B
7
3
9
=
^
\
0
=
H
e
U
L
;
/
0
/
4
5
/
.
?
9
2
9
3
4
7
8
5
1
6
7
:
9
7
;
:
3
9
7
>
5
=
;
7
3
B
@
;
C
8
/
2
8
1
;
3
/
6
5
;
@
A
@
/
6
5
2
9
3
6
7
:
9
B
7
D
J
7
;
4
=
:
6
E
2
4
1
9
9
4
9
H
@
3
0
3
.
=
<
9
:
q
6
5
G
;
A
5
/
;
9
>
v
/
5
F
2
;
G
D
A
>
7
?
s
/
F
:
H
v
F
0
8
0
;
5
3
G
=
=
G
7
?
7
5
J
2
>
3
>
9
/
B
3
3
3
8
s
8
9
n
7
@
9
2
8
G
=
v
3
/
@
;
?
<
8
6
B
q
;
7
.
H
7
:
9
3
3
>
<
>
.
@
5
3
6
8
C
F
0
3
5
;
A
>
7
/
B
q
2
3
2
F
/
F
1
7
D
7
=
9
?
8
6
u
@
G
1
8
8
7
6
6
D
8
5
G
A
H
3
r
J
=
5
1
7
A
6
;
2
6
6
?
E
/
7
7
>
F
5
?
n
/
n
@
/
F
@
/
5
5
q
0
A
<
G
v
F
e
v
u
t
e
e
v
u
t
e
e
k
o
u
l
r
v
n
S
p
l
S
p
l
S
p
l
S
p
l
j
"
S
p
l
j
(
S
p
l
j
*
!
S
p
l
j
e
S
p
l
j
j
j
e
d
q
r
l
e
t
k
g
9
H
r
7
n
>
9
;
;
0
3
>
G
?
/
:
:
D
r
:
;
s
m
3
9
7
.
3
B
q
6
1
6
s
G
=
G
>
9
/
A
/
;
7
7
2
6
v
>
3
u
?
F
3
<
@
G
A
>
8
5
=
q
3
2
0
A
?
=
6
r
6
5
r
9
H
4
7
1
=
8
6
5
/
;
3
7
7
8
:
5
J
0
7
D
E
6
0
>
5
5
/
6
7
=
B
7
@
/
.
4
/
8
1
H
Vedlejší produkt
u
e
>
;
G
?
=
G
Tab. 2 Průměrné poměry hlavního a vedlejšího produktu (1 : x)
Plodina
Vedlejší produkt
x
Plodina
poměr
6
?
;
F
1
q
q
=
G
1
E
A
>
G
6
?
G
0
?
A
@
J
8
>
@
7
D
5
/
6
7
=
v
3
x poměr
S
p
l
j
S
p
l
j
S
p
l
j
S
p
l
%
j
S
p
l
%
j
"
e
e
v
e
k
u
S
j
!
p
v
e
v
u
t
e
e
e
v
o
l
r
v
n
#
e
u
t
$
e
n
p
&
u
m
e
e
k
u
'
q
g
e
m
)
r
u
m
u
q
l
p
e
q
r
e
i
q
l
*
r
g
m
j
*
r
g
m
j
,
j
.
+
i
e
g
w
v
l
k
r
v
e
x
d
l
q
r
v
-
!
!
q
#
u
t
e
w
v
l
k
r
v
e
x
.
/
r
l
$
e
r
0
s
1
l
Sláma na podestýlku do stáje (jen pro projekty s živočišnou výrobou):
Q
r
e
e
J
H
r
S
S
c
e
S
e
J
e
J
T
R
r
e
V
S
J
H
3
+
4
(
)
-
/
%
+
)
T
e
e
)
*
+
,
%
*
*
r
T
e
J
'
(
S
S
r
e
c
1
T
J
H
r
e
J
5
+
6
+
J
e
S
J
e
L
c
e
S
e
R
S
H
T
e
f
R
%
Q
S
(
e
R
R
,
e
f
e
S
T
V
S
T
r
S
S
H
e
%
+
1
-
,
-
/
(
,
$
+
e
-
L
5
(
2
W
D
H
J
H
J
H
e
J
e
H
R
H
J
H
r
U
S
I
e
S
W
S
c
Q
e
J
e
D
H
F
eIII
S
W
e
D
H
L
R
Q
F
J
H
V
S
I
e
J
P
e
J
P
e
e
W
cI
r
e
G
J
V
S
S
c
r
W
r
e
G
J
e
c
e
J
H
r
r
I
S
S
S
H
r
U
S
H
e
J
e
J
I
c
e
e
J
I
e
7
S
e
e
I
e
S
8
9
W
e
e
I
e
S
W
]
S
e
r
r
I
e
e
I
e
e
I
e
e
H
J
e
H
L
S
e
J
P
e
r
J
H
e
e
I
e
W
H
Q
S
e
J
I
e
J
e
H
R
H
P
e
J
J
J
G
I
V
e
H
e
e
L
P
J
Q
S
e
e
r
e
e
L
R
e
e
R
L
R
r
R
I
J
e
J
r
R
H
R
e
e
S
R
P
R
S
R
e
H
R
R
R
e
Zelené hnojení:
W
L
R
W
L
R
e
P
e
G
H
e
J
r
e
R
D
H
F
Q
J
e
e
I
`
e
e
C
M
L
C
F
R
e
r
S
T
r
G
J
e
e
I
e
W
L
R
9
e
J
H
J
e
r
S
e
r
I
e
e
I
e
e
\
J
B
i
Příklad
0
=
2
?
3
E
3
5
9
D
4
n
u
>
6
,
B
@
3
A
6
7
4
;
6
G
5
7
7
?
/
7
5
=
;
/
A
H
4
/
/
8
6
K
6
C
3
6
>
C
6
D
7
6
5
=
>
6
5
n
;
3
5
9
>
?
S
6
;
:
7
3
G
4
4
F
9
J
r
C
3
>
5
7
/
5
K
L
C
N
\
7
2
>
2
=
H
<
6
>
?
7
;
;
5
3
0
>
:
6
=
6
D
/
6
3
s
I
3
2
?
:
7
S
3
>
=
5
B
/
,
2
?
s
/
B
5
=
6
@
/
/
6
A
A
6
C
3
@
G
6
6
>
r
S
e
3
B
@
I
H
J
e
e
J
H
e
e
D
H
F
W
C
K
/
5
9
6
6
>
6
/
7
5
6
6
>
<
6
3
=
5
3
6
,
2
6
7
H
7
C
5
7
/
3
4
6
6
0
/
3
3
=
8
6
.
/
;
0
7
6
<
1
4
>
;
7
9
D
8
<
/
5
r
9
E
4
G
;
6
0
6
/
;
=
8
7
A
3
5
7
;
5
D
/
6
7
8
?
E
3
m
n
@
0
3
9
6
7
r
7
3
=
q
=
B
.
G
0
6
H
A
;
<
3
6
G
3
3
B
G
9
9
/
H
2
5
5
:
9
.
3
;
7
>
0
3
>
.
/
/
6
7
/
6
8
5
7
H
I
r
.
/
;
q
S
R
S
T
P
S
I
S
R
e
U
3
B
G
;
Q
e
L
2
6
9
2
q
9
6
6
/
G
0
=
/
.
/
0
.
8
>
3
3
/
Q
Hnůj:
Q
g
D
c
e
e
J
r
e
W
r
R
e
R
e
L
g
c
e
r
H
H
Q
e
R
e
e
L
I
S
W
g
c
e
e
L
Q
J
e
e
D
H
F
P
J
c
I
S
W
e
e
e
L
r
G
J
e
e
c
e
e
J
e
D
H
F
S
H
W
D
J
r
e
G
e
e
c
S
e
r
S
e
e
+
Z
e
+
Z
0
%
S
e
*
+
$
[
S
S
r
I
S
J
H
r
S
S
e
H
e
T
e
S
S
T
P
S
e
c
e
e
J
e
W
r
r
H
H
R
S
H
P
e
T
P
S
r
H
e
e
L
I
S
J
H
e
c
e
e
S
S
e
W
I
H
r
I
Q
g
Q
T
R
e
R
R
L
L
R
g
Q
S
Q
W
R
e
R
e
Močůvka:
R
Q
r
R
e
c
e
e
J
e
L
e
D
H
F
P
J
c
I
L
R
W
Download

Určeno pro studenty I. ročníku PEF předmět OBECNÁ