On-line monitoring nákladů na topení a vodu
Ing. Vladimír Bureš
www.ista.cz
ista Česká republika s.r.o.
•
dodávky měřičů tepla a vody vlastní produkce
•
adresné rozúčtování nákladů na teplo a vodu pro byty a nebyty
•
na trhu v ČR od roku 1992 v Německu od roku 1956
•
v ČR cca 50 zaměstnanců
•
200 tis. bytů v ČR
•
pracujeme od Aše až po Český Těšín
[email protected]
Dálkový systém odečtů - symphonic3 sensor net
1. Úvod – proč měřit teplo a vodu?
2. Prvky systému – symphonic 3 sensor net
3. Princip fungování radiové sítě
4. Odečty, provoz v praxi – online data
Zákon č.406/2000 Sb.
o hospodaření energií
Novelizace – zákon
č.318/2012 Sb.
Povinnost adresného měření
tepla od 1.1.2015
Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2012/27/EU z 25.10.2012
V budovách s více bytovými jednotkami a ve víceúčelových
budovách s ústředním zdrojem vytápění a chlazení nebo s
dodávkami ze sítě dálkového vytápění nebo z ústředního
zdroje zásobujícího více budov se rovněž nainstalují do 31.
prosince 2016 individuální měřiče spotřeby
SMART METERING - Rozhraní poskytuje informace
umožňující konečnému zákazníkovi lépe kontrolovat svou
spotřebu energie a používat tyto informace pro případnou
další analýzu.
[email protected]
5
Pravidla pro rozdělení nákladů na teplo pro vytápění
Vyhl.č. 372/2001 Sb., Vyhl.č. 194/2007 Sb.,
Bytové jednotky
Rozdělení nákladů:
Základní složka: 40-50%
Topení ZS (m2)
(podle započitatelné
podlahové plochy - m2)
Topení SS (dle IRTN)
Spotřební složka: 60-50%
(podle spotřebních dílků)
[email protected]
6
Poměrové měření tepla
Postup výpočtu spotřeby – práce pro profesionály
Přepočet odečtených dílků na spotřební dílky
Spotřební dílky = Odečtené dílky x UF
Výpočet UF faktoru (dle ČSN EN 834, 835)
UF = koef.výkonu OT x koef.přestupu tepla
Korekce na polohu místnosti
Korigované dílky = spotřební dílky x koef.polohy místnosti
7
Pravidla pro rozdělení nákladů na ohřev teplé vody
Vyhl. č. 372/2001 Sb., Vyhl. č. 194/2007 Sb., Zákon č.505/1990
Sb., a navazující Vyhl. č. 285 z 20. 9. 2011 sjednocující ověření
bytových vodoměrů na 5 let
Bytové jednotky
Rozdělení nákladů na teplo v TUV:
Základní složka: 30%
Ohřev TUV ZS (m2)
(podle podlahové plochy m2)
krytí cirkulačních ztrát
Ohřev TUV SS (dle VDM)
Spotřební složka: 70%
(podle spotřebních dílků)
[email protected]
8
Teplá voda – jak ušetřit?
Minimalizujte ztráty v rozvodech (nevytápějte dům teplou vodou)
Regulujte cirkulační okruhy TUV ve vašem objektu
Dejte tak všem rovné šance na stejné podmínky a spravedlivou cenu
Motivujte sebe i své okolí k úsporám TUV (paušál vs. měřená spotřeba)
Instalujte bytové vodoměry (spotřeba dle směrných čísel vs. reálné spotřeby)
9
Teplá voda – jak ušetřit?
Co je ještě dobré vědět o TUV?
Teplota na výtoku 45 – 60°C
Cena se skládá ze 2 částí : voda + teplo
Cena vody jako suroviny je cca 70-80 Kč/m³
voda má 2 části: vodné + stočné
Cena tepla je asi 215 – 230 Kč/m³
teplo má 2 části: ohřev studené vody + krytí cirkulačních ztrát
Čím více teplé vody se spotřebuje, tím je její průměrná cena nižší (a naopak)
Vliv podlahové plochy
Vliv cirkulačních ztrát
Bytový vodoměr je v dikci zákona o metrologii stanoveným měřidlem (výměna
1x za 4 resp. 6 let (od 1.1.2012 sjednocení na 5 let)
10
Základní zákony a vyhlášky k rozúčtování TUV
Jak se rozúčtovávají náklady na teplou vodu
Vyhl. č. 372/2001 Sb.
Vyhl. č. 194/2007 Sb.
Vyhl. č. 428/2001 Sb., resp. Vyhl.č. 120/2011 Sb.
Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii
Zákon č. 274/ 2001 Sb.
Cenový výměr MF č. 01/2011
11
Studená voda obsažená v teplé a studená voda obecně - pro objekt
Bytové jednotky
Rozdělení:
SV (dle VDM)
SV spotřební složka: 100%
(podle spotřebních dílků)
SV pro TUV (dle VDM)
TUV spotřební složka: 100%
(podle spotřebních dílků)
[email protected]
12
Radiový systém odečtů - symphonic3 sensor net
1. Úvod – proč měřit teplo a vodu ?
2. Prvky systému – symphonic3 sensor net
3. Princip fungování radiové sítě
4. Odečty, provoz v praxi – online data
Jak funguje symphonic 3 - stavebnicový systém
[email protected]
Topení - Rozdělovač topných nákladů
IRTN – doprimo® 3 radio net / ready
Technické údaje
doprimo® III / doprimo® 3 radio / doprimo® I (jednotná základová
deska – výhoda při montáži)
Displej trvale vypnutý
tlačítko pro aktivaci (1 min)
Rozpoznání manipulace - demontáže pomocí kontaktu
Bez optického rozhraní
[email protected]
uvedení do provozu rádiem
Voda - Bytové vodoměry
Následné ověření po 5 letech
Životnost radiového modulu 12 let
istameter® m
domaqua® m
náš standard 80, 110 a 130 mm
[email protected]
modilys® m
metrologická třída D
Koncové přístroje – přehled a vlastnosti
Bateriový provoz
Obousměrná rádiová komunikace (868 MHz, < 10 mW)
Komunikace mezi sebou - výstavba sítě a přenos dat
Dosah: 10 – 15 m
Koncentrátor dat
memonic® 3 radio net (SGW)
- umožňuje dálkovou komunikaci
- řídí výstavbu radiové sítě do 800 konc. přístrojů
- oboustranná komunikace s přístroji
- ukládá data z koncových přístrojů
- přenos dat prostřednictvím GSM / GPRS
- bateriové napájení
- životnost 12 let
[email protected]
Shrnutí výhod dálkových odečtů
symphonic®3 sensor net zjednodušuje odečty a přenáší data přímo v
elektronické podobě do datové banky a rozúčtovacího systému ista –
výhody:
- odstranění lidského faktoru
- 100 % odečtenost
- odečty nejsou vázány na přítomnost uživatelů bytů
- odečty k 31.12 každého roku
- denní přehled náměrů včetně kontroly systému – portál ista24.cz
Při detailním řešení Vašich úspor tepla
a vody Vám rádi zpracují návrh
zkušení pracovníci ista.
Radiový systém odečtů - symphonic3 sensor net
1. Úvod – proč šetřit teplo a vodu?
2. Prvky systému – symphonic3 sensor net
3. Princip fungování radiové sítě
4. Odečty, provoz v praxi – online data
Variantní způsoby provádění odečtů
budoucnost
současnost
minulost
Částečně automatizovaný odečet
Walk-By
Ruční odečet
[email protected]
Plně automatizovaný odečet
symphonic3 sensor net
11
11
11
1
1
1
Princip fungování automatických odečtů symphonic3 sensor net
výstavba sítě přes několik koncových přístrojů
1. krok výstavby sítě:
Spojení na přímo dostupné
přístroje (Hop - distance HD1)
2. krok výstavby sítě :
Zapojené přístroje hledají
další, dosud nedostupné
přístroje
(Hop - distance HD2)
Další postup:
Přístroje s HD2 opět
hledají dosud nezapojené
přístroje
(Hop - distance HD3)
Pokračování, dokud všechny
přístroje nejsou zapojeny.
Hranice:
Max. 800 přístrojů
Hop-distance max. 10
[email protected]
#1, HD 1
#0
HD 0
#5
#6
HD 2 HD 2
#11, HD 3
#2, HD 1
#3, HD 1
#7, HD 2
#12, HD 3
#8
#9
HD 2 HD 2
#4, HD 1
#10, HD 2
#13, HD 3
Odečty symphonic3 sensor net - praxe
max. 5 podlaží
Každý memonic3
Max. 20 m horizontalně do
každého směru
Max. 5 podlaží do každého
směru
optimální počet 150-300
koncových přístrojů
max. 20 m
max. 20 m
Každá budova
Min. 1 memonic3
Každý druhý vchod
Min. 1 memonic3
max. 5 podlaží
[email protected]
Radiový systém odečtů - symphonic3 sensor net
1. Úvod – proč šetřit teplo a vodu ?
2. Prvky systému – symphonic3 sensor net
3. Princip fungování radiové sítě
4. Odečty, provoz v praxi – online data
SMART METERING
Pokud jsou instalovány individuální měřiče, členské státy zajistí, aby
byly připojeny k rozhraní, jež zajišťuje zabezpečenou komunikaci s
konečným zákazníkem a umožňuje, aby měřič podával soukromá
metrologická data konečnému zákazníkovi nebo třetí straně určené
konečným zákazníkem. Rozhraní poskytuje soukromé informace
umožňující konečnému zákazníkovi lépe kontrolovat svou spotřebu
energie a používat tyto informace pro případnou další analýzu.
Takové informace uvádějí minimálně skutečnou míru spotřeby a
náklady, které s ní souvisejí, a sdělují ve formátu, který podporuje
rozhodování zákazníků v oblasti energetické účinnosti. Soukromé
údaje poskytované prostřednictvím rozhraní musí nabídnout
konečnému zákazníkovi možnost porovnat své historické spotřeby :
· za posledních 7 dní v každém jednotlivém dni,
· za celý poslední týden,
· za celý poslední měsíc,
· za stejný měsíc předchozího roku,
· za celý poslední rok.
symphonic® 3 – obousměrný radiový systém přenosu dat
doprimo® 3 radio
istameter® radio 3
sensonic® II s radiovým
modulem Optosonic® 3 radio
domaqua® radio
[email protected]
Jak funguje symphonic 3
[email protected]
ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: res
STACK:
-savelevel-
Download

ISTA: On-line monitoring nákladů na topení a vodu