Dokumentace
OpenScape Office MX
HiPath OpenOffice ME/EE
Gigaset S4 professional v systému HiPath Cordless IP
Návod k použití
Communication for the open minded
Siemens Enterprise Communications
www.hipath.cz
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní pokyny
Přenosná část
Nebezpečí:
•
•
•
•
Nepoužívejte přenosnou část v prostředí s nebezpečím výbuchu!
Nepokládejte přenosnou část vedle elektronických přístrojů,
abyste zabránili vzájemnému ovlivňování!
Nepoužívejte přenosnou část ve vlhkém prostředí! Přístroje nejsou odolné proti stříkající vodě.
Vaše přenosná část vydává vysílací výkon. Je třeba dodržovat
místní bezpečnostní předpisy!
Upozornění:
Vyzvánění, upozornění na volání a hlasité telefonování jsou přehrávány pomocí reproduktoru. Nedržte telefon u ucha, jestliže vyzvání
popř. jestliže jste zapnuli funkci hlasitého telefonování. Můžete si
tím způsobit těžká a trvalá poškození sluchu.
Upozornění:
•
•
Pro uživatele sluchadel: Do sluchadel mohou proniknout radiové
signály.
Třetím osobám předávejte svou přenosnou část pouze s návodem k použití!
Akumulátory
Nebezpečí:
•
•
•
•
2
Používejte pouze povolené, dobíjecí originální akumulátory
Siemens!
Nepoužívejte žádné běžné baterie, které nelze znovu dobíjet!
Nedodržení tohoto pokynu může vyvolat nebezpečné situace
(nebezpečí exploze, zničení obalu baterie, funkční poruchy a
poškození přenosné části).
Nenamáčejte akumulátory do vody a nevhazujte do ohně!
Používejte pouze dodaný síťový napáječ!
K návodu k použití
Označení WEEE
Upozornění:
•
•
•
•
Všechny elektrické a elektronické přístroje je třeba likvidovat odděleně od běžného domovního
odpadu na místech k tomu určených.
Odborná likvidace a oddělený sběr starých
přístrojů slouží jako prevence potenciálních škod
na zdraví a životním prostředí a jsou předpokladem pro recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení.
Podrobné informace o likvidaci starých přístrojů získáte od svého obecního zastupitelství, služby pro likvidaci odpadu, obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili nebo od svého konzultačního partnera v oblasti prodeje.
Tyto výroky platí jen pro zařízení, která jsou instalována a prodávána v zemích Evropské unie a podléhají evropské směrnici
2002/96/EC. V zemích mimo Evropskou unii mohou platit pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení odlišná ustanovení.
K návodu k použití
Tento návod k použití popisuje přenosnou část a její funkce ve spolupráci
s Vaším komunikačním systémem.
Popisovány jsou všechny funkce prováděné prostřednictvím Vaší přenosné části. Pokud zjistíte, že některé funkce nejsou na Vaší přenosné části
k dispozici, může to mít tyto příčiny:
• Funkce není pro Vaši přenosnou část zřízena - obraťte se prosím na
správce systému.
• Vaše komunikační platforma nemá tuto funkci k dispozici. Obraťte se
na nejbližší pobočku Siemens ohledně dovybavení.
3
Přehled
Přehled
1
2
16
3
4
5
15
6
14
13
7
8
12
9
11
10
1
Sluchátková vložka
9
2
Displej
10 Mikrofon
3
Displejová tlačítka
11 Tlačítko pro vypnutí mikrofonu
4
Ovládací tlačítko
12 Tlačítko pro blokování tlačítek
5
Tlačítko pro hlasité
telefonování
13 Číslicová tlačítka
6
Tlačítko vyzvednutí
14 Tlačítko zavěšení a zap./vyp.
7
Přípojka pro náhlavní
soupravu
15 Tlačítko zpráv
8
Tlačítko pro zapnutí/
vypnutí vyzvánění
16 Tlačítko hlasitosti
Používání tlačítek:  strana 8
4
Tlačítko pro rozpojení/zpětný dotaz
Obsah
Obsah
Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Přenosná část . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Akumulátory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Označení WEEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
K návodu k použití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Přehled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Popis tlačítek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tlačítka funkcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tlačítko R pro zpětný dotaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ovládací tlačítko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Displejová tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Postranní tlačítka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Symboly v hlavním menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Uvedení přenosné části do provozu . . . . . . . . . . . . 13
Odstranění ochranné fólie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Založení/výměna akumulátorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nabíjení a používání akumulátorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Provozní a nabíjecí doba akumulátorů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povolené akumulátory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připevnění příchytky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připevnění umělohmotného krytu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení náhlavní soupravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení datového kabelu USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení jazyka pro texty na displeji přenosné části . . . . . . . . . . . . . .
13
13
15
16
16
16
17
17
17
18
Nastavení přenosné části . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Nastavení hlasitosti volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Během hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V klidovém stavu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení varovných tónů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení zvuku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
20
21
22
5
Obsah
Nastavení vyzváněcích tónů a obrázků pomocí správce souborů
(Media-Pool) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlížení obrázků/přehrávání melodií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přejmenování/smazání obrázků/melodií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrola paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vypnutí/zapnutí vyzvánění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutí/vypnutí automatického vyzvednutí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení data a času . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení displeje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení seznamu pro přenos vCard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení náhledu menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Obnovení továrního nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
24
25
26
27
27
28
29
30
32
33
34
Telefonování – základní funkce . . . . . . . . . . . . . . . 36
Zapnutí/vypnutí přenosné části . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuální opakování volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zpětný dotaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příjem nebo odmítnutí volání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukončení hovoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapnutí nebo vypnutí blokování tlačítek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Po opuštění radiové sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
37
38
39
40
41
42
42
42
Telefonování – komfortní funkce . . . . . . . . . . . . . . 43
Hlasité telefonování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonování pomocí náhlavní soupravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Šňůrová náhlavní souprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bezšňůrová náhlavní souprava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opakování volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatické opakování volby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vymazání záznamu popř. seznamu pro opakování volby . . . . . . . . .
Převzetí čísla do telefonního seznamu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefonní seznam přenosné části . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uložení záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vyhledání záznamu a volba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volba záznamu pomocí číslice pro zkrácenou volbu . . . . . . . . . . . .
Prohlížení záznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna záznamu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Smazání záznamu nebo telefonního seznamu . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zobrazení volné paměti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládání pomocí tónové volby (dovolba DTMF . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
43
44
44
44
47
47
47
48
49
50
51
52
52
52
53
53
54
Obsah
Telefonování s více účastníky současně . . . . . . . 55
Předání hovoru (přiřazení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přidržení hovoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Střídání mezi dvěma hovory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Konference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
56
56
57
Seznam volajících . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Dodatečné funkce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Budík přenosné části . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkce termínu přenosné části . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výběr systému. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení základny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zkrácená volba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rychlý přístup k funkcím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datová komunikace s PC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozhraní Bluetooth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Přenos telefonního seznamu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
62
65
66
67
68
69
70
70
Zablokování přenosné části . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Zamknutí přenosné části . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Dodatek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Odstraňování poruch funkcí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba přenosné části . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dokumentace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nabíječe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Směrnice EU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
77
78
78
78
79
79
80
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7
Popis tlačítek
Popis tlačítek
Tlačítka funkcí
K dispozici jsou následující tlačítka funkcí:
Tlačítko
a
c
d
f
*
#
h
S
8
Název
tlačítko zavěšení a zapnutí/
vypnutí
Použití
•
•
•
•
ukončení hovoru
přerušení funkce
zpět do nejbližší vyšší úrovně menu
zapnutí nebo vypnutí přenosné části
tlačítko vyzved- •
nutí
•
•
•
příjem volání
volba telefonního čísla
otevření seznamu pro opakování volby
přístup k funkcím telefonního systému
tlačítko pro hla- •
sité telefono•
vání
•
příjem volání
volba telefonního čísla
střídání mezi režimem sluchátka a
režimem hlasitého telefonování
přístup k funkcím telefonního systému
•
seznam zpráv
přístup k seznamu zpráv
tlačítko pro zapnutí/vypnutí
vyzvánění
zapnutí/vypnutí vyzvánění
tlačítko pro blo- zapnutí/vypnutí blokování tlačítek
kování tlačítek
tlačítko pro
vypnutí mikrofonu
vypnutí mikrofonu
tlačítko pro
vypnutí mikrofonu
funkce zpětného dotazu  strana 9
Popis tlačítek
Tlačítko R pro zpětný dotaz
Tlačítko pro zpětný dotaz umožňuje krátkým stisknutím v různých provozních situacích přístup k následujícím funkcím:
• Při volbě: vložení pauzy (např. mezi číslo předvolby a telefonní číslo
nebo při prohlížení schránky)
• Při hovoru: zahájení zpětného dotazu
• Při hovoru ve zpětném dotazu: střídání mezi účastníky
Ovládací tlačítko
Ovládacímu tlačítku jsou přiřazeny různé funkce podle aktuální situace:
Situace
V klidovém
stavu
Při hovoru
t
stisk nahoře
-
s
stisk dole
otevření
telefonního
seznamu
přenosné
části
nastavení jazy- otevření
telefonního
ka/hlasitosti
přenosné části seznamu
přenosné
části
u
stisk vlevo
v
stisk vpravo
otevření teleotevření
fonního sezna- hlavního menu
mu přenosné
přenosné části
části
-
výběr
„hlasitosti“,
„melodie“,
„nastaveni zakladny“
V hlavním
výběr symbolu výběr symbolu výběr symbolu výběr symbolu
menu
menu
menu
menu
menu
V seznamech nejbližší vyšší nejbližší nižší nejbližší vyšší výběr záznamu
a menu
prvek sezna- prvek sezna- úroveň menu, (OK)
mu
mu
přerušení
postupu
Při zadávání
kurzor o jeden kurzor o jeden kurzor vlevo
kurzor vpravo
řádek nahoru řádek dolů
Změna hodnot snížení hodnoty zvýšení hodnoty
-
9
Popis tlačítek
Displejová tlačítka
Přenosná část má k dispozici dvě displejová tlačítka, kterým lze přiřadit
jednu nebo dvě funkce. Jsou-li tlačítku přiřazeny dvě funkce, volí se
požadovaná funkce buď levou nebo pravou stranou displejového tlačítka.
Funkce displejových tlačítek závisí na aktuálním provozním stavu.
Zpet
Ulozit
aktuální funkce displejových
tlačítek
displejová tlačítka
Některá důležitá displejová tlačítka jsou:
Symbol
Moznosti
OK
Û
Použití
Otevření menu přenosné části v závislosti na situaci
Potvrzení vybrané položky menu
Mazání zadání po jednotlivých znacích zprava doleva
Zpet
Zpět do nejbližší vyšší úrovně menu/přerušení postupu
Ulozit
Uložení zadání
Þ
Otevření seznamu pro opakování volby
Postranní tlačítka
Pro nastavení hlasitosti sluchátka, vyzvánění, hlasitého telefonování, budíku, připomenutí termínů a náhlavní soupravy v závislosti na situaci stiskněte tlačítka vpravo na přenosné části.
Tlačítko
ø
÷
10
Použití
Zvýšení hlasitosti
Snížení hlasitosti
Popis tlačítek
Symboly v hlavním menu
v Hlavní menu přenosné části lze vyvolat stiskem pravé strany ovládacího
tlačítka.
u v t s Symboly menu lze vybrat stiskem horní, dolní, pravé nebo levé strany
ovládacího tlačíka.
Alternativně můžete stisknout také číslicová tlačítka, např. 4 pro
„Budik“ nebo O pro „Nastaveni“.
Záznamy menu, které jsou k dispozici pouze v expertním režimu, jsou
označeny symbolem •. Pro změnu viz  strana 33.
Symbol
Název
Použití
·
Spravce souboru
(Media-Pool)
Správa obrázků a melodií:
• Sporice displeje
• Foto volajiciho
• Zvuky
• Kapacita
ò
Bluetooth
Zřízení rozhraní Bluetooth:
• Aktivace
• Vyhledat pren. c.
• Vyhledat datove zar.
• Duveryhodna zar.
• Vlastni zar.
É
Extra
Viz Spravce souboru
ì
Budik
Zřízení funkce buzení
Ê
Seznamy volani
Jsou-li k dispozici volání, vyvolejte
seznam volání.
Ì
Zaznamnik
Jsou-li v síťovém záznamníku k dispozici hlasové zprávy, vyvolejte záznamník.
á
Organizator
Správa termínů:
• Kalendar
• Zmeskane udalosti
Â
Telefonni seznam
Správa telefonního seznamu
11
Popis tlačítek
Symbol
Ï
12
Název
Nastaveni
Použití
Nastavení přenosné části:
• Datum/cas
• Nastaveni zvuku
– Hlasitost pren. c.
– • Varovne tony
– Vyzvaneni (prenosna cast)
• Displej
– Sporic displeje
– Velka pismena
– Barva displeje
– • Podsviceni
• Jazyk
• Prihlaseni
– Prihlasit pren.cast
– Odhlasit pren.cast
– Vybrat zakladnu
• • Prenosna cast
– Aut.prijem vol.
– Mistni predvolby
• • System
– PIN pren. c.
– Reset pren. c.
– Nastavit zakladnu
• Nahled menu
Uvedení přenosné části do provozu
Uvedení přenosné části do provozu
Odstranění ochranné fólie
Před použitím stáhněte prosím ochrannou fólii s displeje.
Založení/výměna akumulátorů
Přenosná část se dodává spolu se dvěma nenabitými akumulátory, které
se nabíjí teprve v přenosné části.
Upozornění:
•
•
•
•
•
•
Dodržujte bezpečnostní pokyny  titulní strana!
Používejte jen povolené akumulátory  strana 16!
Vyměňujte vždy oba akumulátory najednou a zakládejte jen
akumulátory stejného výrobce.
Přihrádku akumulátoru otvírejte jen v bezprašném prostředí!
Po vyjmutí akumulátoru zůstanou záznamy Vašeho telefonního
seznamu a všechna nastavení zachována. Nastavení data a hodiny se zruší.
Akumulátory vyjímejte jen tehdy, jsou-li vadné. Každé zbytečné
vyjmutí akumulátoru snižuje jeho životnost.
1. V případě montáže: Sejmutí příchytky pro nošení telefonu
Zasuňte šroubovák mezi příchytku pro nošení telefonu a víčko akumulátoru (1) a tlačte příchytku pomocí šroubováku směrem ven (2), dokud se neuvolní.
1
2
Rovněž uvolněte příchytku pro nošení telefonu na zadní straně a poté
odstraňte.
13
Uvedení přenosné části do provozu
2. Otevření přihrádky akumulátoru
Sáhněte do prohlubně na krytu akumulátoru a zvedněte víčko.
3. Založení/výměna akumulátorů
Odstraňte popř. staré akumulátory. Nové akumulátory vložte správnými
póly (viz schématický obrázek). Póly jsou vyznačeny v popř. na přihrádce
akumulátoru.
3
4. Uzavření přihrádky akumulátoru
Nejdříve umístěte víčko akumulátoru postranními otvory nad úchytky
vnitřní strany krytu. Poté kryt přitlačte, dokud nezapadne.
14
Uvedení přenosné části do provozu
Nabíjení a používání akumulátorů
Pro nabíjení akumulátorů postavte přenosnou část do nabíječe tlačítky
dopředu.
Pozor:
Pro provoz nabíječe používejte jen povolené napáječe (objednací
čísla viz  strana 78).
Stav nabití akumulátoru se zobrazuje na displeji následujícími symboly:
=
akumulátor je vybit
e
akumulátor je nabit na 33%
V
akumulátor je nabit na 66%
U
akumulátor je nabit na 100%
Upozornění:
•
•
•
První nabití: Nabíjejte akumulátor nepřerušeně po dobu minimálně 10 hodin bez ohledu na signalizaci. Poté používejte
přenosnou část tak dlouho, dokud nezazní varovný tón vybití
akumulátoru, aniž byste ji vložili zpět do nabíječe. Symbol stavu
nabití se tím přizpůsobí provozní době akumulátoru.
Pro dosažení plných provozních a nabíjecích dob  strana 16:
Provozujte ze začátku přenosnou část tak dlouho, dokud nezazní varovný tón vybití akumulátoru, aniž byste ji vložili zpět
do nabíječe.
Každé další nabití: Poté můžete po každém použití položit svou
přenosnou část do nabíječe. Nabíjení je řízeno elektronicky,
takže akumulátor se nabíjí optimálně a šetrně.
15
Uvedení přenosné části do provozu
Provozní a nabíjecí doba akumulátorů
Provozní doby se dosáhne teprve po několika nabitích a vybitích a závisí na:
• kapacitě akumulátoru,
• stáří akumulátoru,
• provedených nastaveních,
• chování uživatele,
• použitém bezšňůrovém systému DECT.
Kapacita (mAh) ca.
550
Doba pohotovosti (hodiny)
a
Doba hovoru (hodiny)
700
800
1000
140 / 50 165 / 58 185 / 67 230 / 83
11
12
14
17
Provozní doba při 1,5 hodině za den 85
(hodiny) b
95
110
135
Nabíjecí doba v nabíječi (hodiny)
7,5
8,5
10,5
6,5
[a] bez osvětlení displeje/s osvětlením displeje
[b] bez osvětlení displeje (Nastavení osvětlení displeje strana 31)
Povolené akumulátory
Pro přenosnou část jsou povolené následující akumulátory.
Nikl-metal-hydridové (NiMH) akumulátory
GPI International LTD 700 mAh AAA
UNION SUPPO Batt. 650 mAh AAA
SHENZHEN High Power Tech. Co. Ltd 650 mAh AAA
Připevnění příchytky
Nasaďte příchytku pro nošení na zadní stranu přenosné části tak, aby její
postranní výstupky zapadly do příslušných otvorů.
16
Uvedení přenosné části do provozu
Připevnění umělohmotného krytu
Nasaďte dodávaný umělohmotný kryt pro konektor
náhlavní soupravy, abyste dosáhli optimálního zvuku v režimu hlasitého telefonování.
Připojení náhlavní soupravy
Po odstranění umělohmotného krytu můžete na
levé straně své přenosné části připojit náhlavní soupravu pomocí kolíkové zástrčky o délce 2,5 mm.
Hlasitost náhlavní soupravy odpovídá nastavení hlasitosti ve sluchátku  strana 19.
Po použití náhlavní soupravy nasaďte opět umělohmotný kryt pro dosažení optimálního zvuku v režimu hlasitého telefonování.
Připojení datového kabelu USB
Pro připojení své přenosné části k PC
 strana 69 můžete spojit standardní datový kabel s mini zásuvkou B na zadní
straně své přenosné části USB.
• Sejměte příchytku pro nošení (je-li namontována)  strana 16.
• Sejměte kryt akumulátoru  strana 14.
• Připojte datový kabel USB ke konektoru
USB (1).
1
17
Uvedení přenosné části do provozu
Schritt für Schritt
Nastavení jazyka pro texty na displeji
přenosné části
Jazyk textů na displeji si můžete sami nastavit. Jazyk
displejových textů komunikačního systému může nastavit pouze správce.
Otevření hlavního menu
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
uv Ï
st
st
18
Otevření prvního submenu
Nastaveni
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
Otevření druhého submenu
Jazyk
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Výběr jazyka
Deutsch
English
Francais
Italiano
Espanol
Portugues
Nederlands
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Cesky
Polski
Turkce
Ellinika
Magyar
Russkij
Hrvatski
Slovenscina
Romana
Srpski
Catalan
Bulgarski
Bosanski
Ukrayinska
Arabic
[ Vyberte požadovaný jazyk a potvrďte.
a Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení.
Upozornění:
•
•
Jestliže jste omylem nastavili jiný jazyk displejových textů než požadovaný, stiskněte
„v O 5“ a poté volte jazyk znovu.
Nastavení přenosné části zpět do stavu
při dodání:  strana 34.
Nastavení přenosné části
Krok za krokem
Nastavení přenosné části
Pokud Vám nevyhovují standardní nastavení přenosné
části, můžete je změnit.
Nastavení hlasitosti volání
Během hovoru
Během hovoru můžete nastavit hlasitost jednoduše pomocí postranních tlačítek hlasitosti. Odpovídající hlasitost nastavte v závislosti na tom, zda hovoříte přes sluchátko nebo v režimu hlasitého telefonování.
p
Hovoříte.
ø Stiskněte postranní tlačítko hlasitosti pro vyvolání menu
Hlasitost pren. c.
ø÷ Změňte hlasitost ve sluchátku nebo hlasitého telefonování.
nebo
t Stiskněte ovládací tlačítko pro vyvolání menu Hlasitost
pren. c.
r Nastavte hlasitost ve sluchátku popř. hlasitého telefonování.
Uložte nastavení.
nebo Asi po 3 vteřinách se nastavení uloží automaticky.
Ulozit
19
Nastavení přenosné části
Krok za krokem
V klidovém stavu
V klidovém stavu můžete změnit hlasitost prostřednictvím menu.
uv Ï
st
st
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
Nastaveni
Nastaveni zvuku
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Hlasitost pren.
c.
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Hlasitost pren.c.
Sluchatko:
Hlasite tel.:
Zpet
st
Sluchatko
Hlasite tel.
[ Vyberte požadovanou položku menu.
u v Zadejte nastavení.
Ulozit
20
Ulozit
Stiskněte displejové tlačítko.
Nastavení přenosné části
Krok za krokem
Nastavení varovných tónů
Upozornění:
Lze nastavit jen tehdy, je-li tato položka menu viditelná. Pro změnu viz  strana 33.
Varovné tóny mají následující význam:
Varovný tón
Význam
Tón stisku
tlačítka
Potvrdí každý stisk tlačítka.
Potvrzovací
tóny
•
•
•
Tón vybití akumulátoru
uv Ï
st
st
st
Potvrzovací tón (vzestupná melodie) při ukládání zadání/nastavení a při pokládání přenosné
části do nabíječe
Chybový tón (sestupná melodie)
u chybných zadání
Tón konce menu na konci nabídky
Akumulátor se musí nabít.
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
Nastaveni
Nastaveni zvuku
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Varovne tony
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Ton tlac.
Potvrz. ton
Vyb. aku
[ Vyberte požadovanou položku menu.
u v Zapněte nebo vypněte.
Ulozit
Uložte nastavení.
21
Nastavení přenosné části
Krok za krokem
Nastavení zvuku
uv Ï
st
st
st
Ve Vaší přenosné části jsou uloženy tóny a melodie. Při
výběru položky menu Hlasitost a Melodie zazní příslušný vyzváněcí tón v aktuálním nastavení.
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
Nastaveni
Nastaveni zvuku
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Vyzvaneni (pren.
c.)
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Hlasitost
Melodie
Casovani
Anonym.vol.vyp ³
[ Vyberte požadovanou položku menu a potvrďte.
Upozornění:
Funkce „Anonym.vol.vyp“ není ve Vašem
komunikačním systému k dispozici.
Nastavení hlasitosti
st
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Hlasitost
Můžete volit mezi pěti stupni hlasitosti vyzvánění a hlasitostí Crescendo (hlasitost se postupně zvyšuje).
Hlasitost
Pro int.volani a
terminy:
Pro ext.volani:
Zpet
st
Pro int.volani a
terminy
Pro ext.volani
[ Vyberte požadovanou položku menu.
u v Uložte nastavení.
Ulozit
22
Ulozit
Stiskněte displejové tlačítko.
Nastavení přenosné části
Krok za krokem
Nastavení melodie
Abyste mohli volání a termíny na své přenosné části
snadněji rozlišovat, lze nastavit různé melodie vyzvánění pro různá volání.
st
st
Melodie
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Pro int.volani
Pro ext.volani
[ Vyberte požadovanou položku menu.
u v Uložte nastavení.
Ulozit
Stiskněte displejové tlačítko.
Nastavení časování pro externí volání
Můžete zadat časový úsek, ve kterém nemá Váš telefon
vyzvánět, např. v noci.
st
Casovani
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
u v Uložte Zap nebo Vyp.
V zapnutém stavu:
st
Nezvonit od
Nezvonit do
[ Vyberte požadovanou položku menu.
o Zadejte čas.
Ulozit
Uložte nastavení.
23
Nastavení přenosné části
Krok za krokem
Nastavení vyzváněcích tónů a obrázků
pomocí správce souborů (Media-Pool)
Správce souborů Vaší přenosné části spravuje melodie,
které lze nastavit jako vyzváněcí tóny, a obrázky, které
můžete používat jako fota volajícího popř. jako spořič
displeje; předpoklad: přenos telefonního čísla (CLIP).
Správce souborů může spravovat následující typy tónů
a melodií:
Typ
Formát
Zvuky:
Vyzváněcí tóny
Monofonní
Polyfonní
Importované zvuky
interní
interní
interní
WMA, MP3, WAV
Obrázky:
Foto volajícího
Spořič displeje
BMP, JPG, GIF
128 x 86 pixelů
128 x 160 pixelů
Ve Vaší přenosné části jsou přednastavené různé monofonní a polyfonní melodie. Stávající melodie si můžete poslechnout a obrázky nechat zobrazit.
Obrázky a zvuky můžete stahovat z PC  strana 69.
Není-li v paměti dost místa, musíte předtím smazat jeden nebo více obrázků nebo melodií.
Prohlížení obrázků/přehrávání melodií
uv ·
st
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
Spravce
souboru
Sporic displeje
Foto volajiciho
Zvuky
[ Vyberte požadovanou položku menu a potvrďte.
s t Vyberte záznam.
24
Nastavení přenosné části
Krok za krokem
Spořič displeje/fota volajících
Zobrazit
Stiskněte displejové tlačítko.
s t Přepínejte mezi obrázky.
Jestliže jste uložili obrázek v neplatném formátu souboru, obdržíte po výběru chybové hlášení.
Melodie
Označená melodie se ihned přehraje.
s t Přepínejte mezi melodiemi.
Při přehrávání můžete nastavit hlasitost:
Moznosti
st
Stiskněte displejové tlačítko.
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Hlasitost
u v Nastavte hlasitost.
Ulozit
Uložte nastavení.
Přejmenování/smazání obrázků/melodií
Vybrali jste záznam.
uv ·
st
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
Spravce
souboru
Sporic displeje
Foto volajiciho
Zvuky
[ Vyberte požadovanou položku menu a potvrďte.
s t Vyberte záznam.
Moznosti
st
Zmenit nazev
st
Smazat zaznam
Stiskněte displejové tlačítko. Je-li obrázek/zvuk zablokován (è), nejsou k dispozici možnosti.
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Název záznamu lze
změnit. Délka: max. 16 znaků. Poté potvrďte zadání.
nebo
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Záznam se smaže.
25
Nastavení přenosné části
Krok za krokem
Kontrola paměti
Můžete si nechat zobrazit zbývající volnou pamě .
u v · Spravce
souboru
s t Kapacita
26
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Nastavení přenosné části
Krok za krokem
Vypnutí/zapnutí vyzvánění
Vypnutí vyzvánění
* Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací
tón. Na displeji se zobrazí symbol ó.
Zapnutí vyzvánění
* Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací
tón.
Zapnutí/vypnutí upozorňovacího tónu
Místo vyzváněcího tónu můžete zapnout upozorňovací
tón. V případě volání pak zazní krátký tón („pípnutí“)
místo vyzvánění.
Jestliže se přenosná část nachází ve skupině pro převzetí volání, je vyzvánění pro převzetí rovněž signalizováno upozorňovacím tónem.
Zapnutí upozorňovacího tónu
* Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací
Pipnuti
tón.
Stiskněte displejové tlačítko do tří vteřin.
Upozorňovací tón je zapnut. Hlasitost upozorňovacího
tónu odpovídá hlasitosti externího vyzvánění.
Vypnutí upozorňovacího tónu
* Tiskněte tlačítko tak dlouho, dokud nezazní potvrzovací
tón.
27
Nastavení přenosné části
Krok za krokem
Zapnutí/vypnutí automatického
vyzvednutí
Upozornění:
Lze nastavit pouze tehdy, je-li tato položka
menu viditelná. Pro změnu viz  strana 33.
uv Ï
st
Tato funkce umožňuje příjem volání vyjmutím přenosné
části z nabíječe.
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
Nastaveni
Prenosna cast
st
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Aut.prijem vol.
Zmenit
28
Vyberte položku menu.
Stiskněte displejové tlačítko. Zapnuta funkce je označena háčkem (³) a lze ji opět vypnout.
Nastavení přenosné části
Krok za krokem
Nastavení data a času
Nastavte datum a čas, aby byly příchozím voláním přiřazené správné časové údaje a abyste mohli požívat funkci buzení.
Datum a čas přenosné části se nastaví automaticky,
jestliže zavoláte účastníka. Pokud Váš komunikační systém tuto funkci nepodporuje, můžete provést nastavení
manuálně.
Buď:
uv Ï
st
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
Nastaveni
Datum/cas
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Nebo: Nejsou-li datum a čas ještě nastaveny:
Cas
Stiskněte displejové tlačítko.
Dále:
o Zadejte datum, např. 22.09.2007 = 220907.
s Přejděte o jeden řádek dolů.
o Zadejte hodinu, např. 19:05 hod = 1905.
Ulozit
Uložte nastavení.
Upozornění:
Pokud Váš komunikační systém nepodporuje
nastavení data a času, je třeba toto nastavení
občas zkontrolovat a popř. opravit.
29
Nastavení přenosné části
Krok za krokem
Nastavení displeje
Pro displej existují různé možnosti nastavení. Nastavit
lze logo (spořič displeje), schéma barev, velikost písma
a osvětlení displeje. Rovněž lze změnit zobrazovaný název základnové stanice.
Nastavení spořiče displeje
V klidovém stavu si můžete nechat zobrazit ze Správce
souborů logo  strana 24 nebo čas jako spořič displeje.
Nahrazuje zobrazení v klidovém stavu. Tím lze překrýt
kalendář, datum, čas a jméno.
uv Ï
st
st
Logo se v určitých situacích nezobrazuje, např. během
hovoru nebo je-li přenosná část odhlášena.
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
Nastaveni
Displej
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Sporic displeje
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Aktivace:
u v Aktivujte zapnutí nebo vypnutí.
Ulozit:
s Přejděte o jeden řádek dolů.
u v Vyberte požadovaný záznam. Digitální hodiny a anaZobrazit
logové hodiny zobrazují aktuální čas jako spořič displeje.
Zobrazí se vybraný spořič displeje.
nebo
Ulozit
30
Uložte nastavení.
Nastavení přenosné části
Krok za krokem
Nastavení barev
Ve Vaší přenosné části je uloženo 5 možností pro nastavení barev. Výběrem jedné z nich určíte, jakou barvu má
mít písmo, symboly menu a pozadí.
uv Ï
st
st
Jestliže přejdete během nastavení na jiné schéma barev, zobrazí se ihned tak, jak se bude později zobrazovat
ve všech menu.
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
Nastaveni
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
Displej
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Barva displeje
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
s t Vyberte záznam.
Ulozit
Stiskněte displejové tlačítko.
Nastavení osvětlení
Upozornění:
Lze nastavit pouze tehdy, je-li tato položka
menu viditelná. Pro změnu viz  strana 33.
uv Ï
st
st
V závislosti na tom, zda se přenosná část nachází v nabíječi nebo mimo něj, můžete nastavit osvětlení displeje. Je-li zapnuto, svítí displej trvale se sníženým jasem.
Osvětlení displeje, je-li vypnuto, se zapne prvním stiskem libovolného tlačítka. Tlačítko nemá v tomto případě
žádnou další funkci.
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
Nastaveni
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
Displej
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Podsviceni
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
V nabíječi:
u v Zapněte nebo vypněte aktivaci.
31
Nastavení přenosné části
Krok za krokem
Mimo nabíječ:
s Přejděte o řádek níže.
u v Zapněte nebo vypněte aktivaci.
Ulozit
Uložte nastavení.
Nastavení seznamu pro přenos vCard
Upozornění:
Lze nastavit pouze tehdy, je-li tato položka
menu viditelná. Pro změnu viz  strana 33.
V programech elektronické pošty, jako např. Microsoft
Outlook, jsou telefonní čísla uvedena většinou následovně: +49 (05251) 820776. Tento formát však nemůže
přenosná část používat k volbě telefonního čísla. Je-li
výše uvedené telefonní číslo číslem pevné lokální sítě,
převádí se při volbě např. na 0820776. Převodní dvojice
jsou stanoveny v převodní tabulce a lze je změnit, pokud se liší od standardních hodnot.
uv Ï
st
st
Zeptejte se správce systému, jaká převodní pravidla
platí pro Vaši přenosnou část!
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
Nastaveni
Prenosna cast
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Mistni predvolby
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se převodní
tabulka.
o Změňte záznam.
Ulozit
Stiskem ovládacího tlačítka nahoře/dole můžete přejít
do jiného textového pole; stiskem ovládacího tlačítka
vlevo/vpravo můžete posunovat kurzor v rámci textového pole.
Uložte nastavení.
a Pro ukončení postupu stiskněte několikrát tlačítko zavěšení.
32
Nastavení přenosné části
Krok za krokem
Nastavení náhledu menu
uv Ï
st
Můžete určit, zda se má v menu zobrazit pouze výběr
nejdůležitějších položek nebo všechny položky.
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
Nastaveni
Nahled menu
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
s t [ Vyberte Jednoduchy nebo Rozsireny a potvrďte.
a Pro ukončení postupu stiskněte několikrát tlačítko zavěšení.
33
Nastavení přenosné části
Krok za krokem
Obnovení továrního nastavení
Upozornění:
Lze nastavit pouze tehdy, je-li tato položka
menu viditelná. Pro změnu viz  strana 33.
Tato funkce umožňuje obnovení továrního nastavení
Vaší přenosné části, např. chcete-li ji předat jinému
uživateli nebo znovu nastavit.
Funkce přenosné části při obnovení továrního nastavení:
Funkce
Zpracování
Nastavení zvuku
obnoví se
Přihlášení k systému
zůstává zachováno
Telefoní seznam
zůstává zachován
Seznam pro opakování
volby
smaže se
Obnovení
uv Ï
st
st
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
Nastaveni
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
Prenosna cast
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Reset pren. c.
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se bezpečAno
nostní dotaz.
Potvrďte bezpečnostní dotaz. Obnoví se tovární nastavení přenosné části.
Upozornění:
Pokud chcete telefonní seznam smazat:
 strana 53.
34
Nastavení přenosné části
Tovární nastavení
Nastavení
Vysvětlení/upozornění
Úroveň Tovární
nastavení
Zvuk
Hlasitost vyzvánění
Melodie vyzvánění, externí
Melodie vyzvánění, interní
5
21
21
Upozorňovací tón
Hlasitost sluchátka
Hlasitost pro hlasité telefonování
Termín
Melodie
3
5
5
„Bass me”
„klasické
vyzvánění”
vyp
1
3
22
1
Hlasitot
Tón stisku tlačítek, zazní při
každém stisku.
5
-
5
zap
Varovný tón vybití akumulátoru,
zazní asi 5 minut před vybitím
akumulátoru.
Potvrzovací tóny signalizují, zda
byly funkce provedeny správně
nebo chybně.
-
zap
-
zap
Aut.
Volání je při vyzvednutí přenosné vyzvednutí části z nabíječe automaticky přijato.
Výběr
Výběr základny
4
základny
zap
Osvětlení
Osvětlení displeje
-
Logo
Zobrazení na displeji v klidovém
stavu
-
V nabíječi: zap/
mimo nabíječ:
vyp
zap, analogové hodiny
Sada
znaků
Jazyk
Sada znaků, které jsou k dispozici -
standard
Výběr různých jazyků pro zobrazení na displeji.
Aktivace Bluetooth
26
anglicky
-
zap
Bluetooth
zůstává
35
Telefonování – základní funkce
Krok za krokem
Telefonování – základní funkce
Pomocí své přenosné části provádíte interní i externí
hovory.
Interní hovory jsou hovory
• v rámci jednoho komunikačního systému,
např. ve své firmě,
• mezi propojenými komunikačními systémy,
např. s různými pracovišti ve své firmě.
Externí hovory jsou hovory s účastníky veřejné telefonní
sítě.
36
Telefonování – základní funkce
Krok za krokem
Zapnutí/vypnutí přenosné části
a Držte tlačítko zavěšení stisknuté tak dlouho, dokud se
zapnutí nebo vypnutí nepotvrdí vzestupnou melodií.
PIN
Je-li PIN ve stavu jako při dodání 0000, je přenosná část
po zapnutí připravena k provozu. Pokud byl PIN nastaven, musí být také zadán.
Zadejte prosim
PIN prenos.casti
o
Zadejte PIN.
[ Potvrďte zadání. Přenosná část je připravena k provozu.
Zobrazení dosahu
Na displeji se v zapnutém klidovém stavu zobrazuje intenzita radiového pole pomocí symbolu „intenzita signálu“:
|
Ò
Ñ
i
Ð
blikající, není signál
malá intenzita signálu
intenzita signálu je 50%
intenzita signálu je 75%
intenzita signálu je 100%
Dosah základnové stanice se liší ve volném prostranství
a v budovách  strana 78. V případě problémů s dosahem se prosím obra te na svého správce systému!
Nabíjení akumulátoru
Přenosná část smí být položena jen do určeného nabíječe!
Přenosná část se nabíjí v nabíječi i tehdy, je-li vypnuta.
Je-li přenosná část zapnuta, zobrazuje se na displeji stav
nabití.
Jestliže se přenosná část z důvodu prázdného akumulátoru vypnula a poté je položena do nabíječe, zapne se
automaticky a je připravena k použití. Začíná nabíjení.
Pokud byl nastaven PIN, musí být nejdříve zadán.
37
Telefonování – základní funkce
Krok za krokem
Jazyk
Jazyk displejových textů si můžete nastavit sami
 strana 18.
Volba
Příprava volby
o a popř. X
Zadejte požadované telefonní číslo a popř. opravte jednotlivé znaky displejovým tlačítkem „Smazat“.
S tiskněte 2 vt. Vložte pauzu. Mezi zadanými číslicemi se zobrazí „P“.
Pauza může být nutná, např. mezi předčíslím a telefonním číslem nebo při prohlížení schránky.
Upozornění:
Příprava volby je možná také při opakování volby
a při volbě pomocí telefonního seznamu přenosné části ( Ó ).
Volba
c nebo d také při opakování volby a při volbě pomocí telefonního
seznamu přenosné části.
Buď:
p
Účastník se ohlásí. Hovoříte.
Nebo:
nyni nelze
Účastník má obsazeno nebo volání odmítne. Budete
spojeni se schránkou účastníka, je-li zřízena.
a Pro ukončení postupu stiskněte krátce tlačítko zavěšení.
38
Telefonování – základní funkce
Krok za krokem
Manuální opakování volby
Do seznamu pro opakování volby se automaticky uloží
20 naposledy volených telefonních čísel. Telefonní číslo, které bylo voleno několikrát, se uloží pouze jednou.
c V klidovém stavu přenosné části: Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí. Zobrazí se seznam pro opakování volby.
s t Vyberte požadované telefonní číslo.
popř.
zobrazit
Pokud chcete vidět podrobné informace k vybranému
telefonnímu číslu, stiskněte displejové tlačítko.
Buď:
c nebo d Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko
pro hlasité telefonování. Sestaví se spojení.
nebo:
Moznosti
st
pouzit cislo
Otevřte menu pro opakování volby. Menu obsahuje
následující funkce  strana 47:
• poslat do tel. s.
• aut. opakovani volby
• pouzit cislo
• smazat zaznam
• smazat seznam
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
o
Změňte nebo dokončete telefonní číslo, např. provolbou.
c nebo d Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko
pro hlasité telefonování. Sestaví se spojení.
39
Telefonování – základní funkce
Krok za krokem
Zpětný dotaz
Svůj hovor můžete přerušit z důvodu zpětného dotazu
na jiného účastníka (také externího) a poté v něm pokračovat.
p
S nebo
Hovoříte.
Zapnutí a provedení zpětného dotazu
z.dotaz
Zapněte funkci zpětného dotazu. Aktuální hovor je
„přidržován“, první účastník čeká.
o Zadejte telefonní číslo pro volání zpětného dotazu.
p
Číslo se volí a účastník se ohlásí. Začíná volání ve zpětném dotazu.
Druhý účastník má obsazeno nebo se nehlásí
ukoncit
Přerušte zpětný dotaz. Jste opět spojeni s prvním
účastníkem.
zadat cislo
Zavolejte dalšího účastníka.
nebo:
zpet
Jste opět spojeni s prvním účastníkem.
Ukončení volání ve zpětném dotazu a návrat
k přidržovanému hovoru
Buď: Druhý účastník zavěsí.
zpet
zadat cislo
Zavolejte druhého účastníka.
nebo:
zpet
Jste opět spojeni s prvním telefonním partnerem.
Druhý účastník uslyší obsazovací tón a zavěsí, přenosná
část Gigaset zavěsí samostatně.
Můžete ale také
• hovořit střídavě s oběma partnery (střídání mezi hovory)  strana 56,
• vytvořit konferenci (konference)  strana 57 nebo
• předat čekajícího telefonního partnera druhému
účastníkovi (stisknutí zavěšení)  strana 55.
40
Telefonování – základní funkce
Krok za krokem
Příjem nebo odmítnutí volání
Příjem volání
Vaše přenosná část vyzvání  strana 28. Na displeji se
zobrazí informace o volajícím, jeho telefonní číslo a/
nebo jméno. Máte následující možnosti příjmu volání:
Buď
Stiskněte displejové tlačítko. U volajícího účastníka pokračujte vyzvánění telefonu. Opustíte s telefonem
místnost.
Vyzv Vyp
c nebo d Stiskněte tlačítko vyzvednutí nebo hlasitého telefonování.
nebo
k
Přenosná část je v nabíječi: Vyjměte přenosnou část
z nabíječe (funguje jen při zapnuté funkci „aut. prijem
vol.”  strana 28).
c nebo d Přenosná část není v nabíječi: Stiskněte tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité telefonování.
Poté co jste volání přijali, můžete:
• hovor přesměrovat (spustit funkci zpětného dotazu)
 strana 55,
• přidržet hovor (vypnutí mikrofonu) a např. hovořit
v místnosti  strana 56,
• přidržet hovor (funkce zpětného dotazu) a zavolat
druhého telefonního partnera  strana 40
pro předání přidržovaného hovoru  strana 55,
pro střídání mezi hovory  strana 56 nebo
pro sestavení konference  strana 57.
Odmítnutí volání
Jestliže nechcete být rušeni, můžete volání odmítnout.
volani odmitnout
Potvrďte hlášení na displeji pomocí jednoho z obou displejových tlačítek. Volání je odmítnuto, volající uslyší obsazovací tón a Vy jste spojeni se schránkou účastníka,
pokud je zřízena.
41
Telefonování – základní funkce
Krok za krokem
a nebo
Ukončení hovoru
k
Stiskněte krátce tlačítko zavěšení nebo postavte přenosnou část do nabíječe.
V závislosti na nastavení komunikačního systému se
může zobrazit hovorné.
Zapnutí nebo vypnutí blokování
tlačítek
Zablokování tlačítek slouží jako ochrana před neúmyslným stisknutím, např. při nošení v kapse. Dojde-li na
přenosnou část volání, blokování tlačítek se automaticky vypne a po ukončení hovoru opět zapne.
# Tiskněte tlačítko pro blokování tlačítek tak dlouho, do-
kud se zapnutí nebo vypnutí nepotvrdí vzestupnou melodií.
Po zapnutí blokování tlačítek se na displeji zobrazí klíč.
Po opuštění radiové sítě
Na displeji bliká jméno systému základnové stanice.
Přenosná část se opakovaně pokouší o synchronizaci
se základnovou stanicí. Časové intervaly mezi jednotlivými pokusy o synchronizace se zvětšují z důvodu integrované funkce šetření proudem.
Chcete-li šetřit akumulátor, můžete svou přenosnou
část vypnout.
42
Telefonování – komfortní funkce
Krok za krokem
Telefonování – komfortní funkce
Hlasité telefonování
Vlastnosti
Hlasité telefonování Vám poskytuje následující výhody:
• Ostatní osoby v místnosti mohou naslouchat a hovořit.
• Máte volné ruce.
• Při volbě uslyšíte např. oznamovací tón, aniž byste
museli držet přenosnou část u ucha.
Hlasité telefonování má smysl pouze tehdy, jestliže hladina hluku prostředí dosáhne max. 50 dB (A) (kancelářské prostředí).
Zapnutí hlasitého telefonování
Hlasité telefonování lze zapnout během hovoru při volbě nebo při příjmu volání:
d Stiskněte tlačítko pro hlasité telefonování. Světelná signalizace tlačítka se rozsvítí. Oznamte svému telefonnímu partneru, že telefonujete hlasitě.
Upozornění:
Jestliže přiložíte telefon opět k uchu, musíte
předtím bezpodmínečně přepnout do režimu
sluchátka. Tím zabráníte poškození sluchu.
Střídání mezi režimem hlasitého telefonování a
režimem sluchátka
d Stiskněte tlačítko pro hlasité telefonování. Přenosná
část se přepíná z režimu hlasitého telefonování do režimu sluchátka nebo naopak.
Je-li hlasité telefonování zapnuto, svítí tlačítko pro hlasité telefonování. Tlačítko nesvítí, jestliže je hlasité telefonování vypnuto a zapnut režim sluchátka.
Upozornění:
Chcete-li během hovoru položit přenosnou část
zpět do nabíječe, např. protože je akumulátor vybitý, držte přitom tlačítko pro hlasité telefonování stisknuté, aby se hovor nepřerušil.
43
Telefonování – komfortní funkce
Krok za krokem
Nastavení hlasitosti pro hlasité telefonování
Hlasitost lze nastavit během hovoru  strana 19.
Telefonování pomocí náhlavní soupravy
Přenosnou část lze používat jak se šňůrovou, tak i bezšňůrovou náhlavní soupravou.
Šňůrová náhlavní souprava
Šňůrovou náhlavní soupravu můžete připojit pomocí konektoru po straně. Náhlavní souprava musí mít konektor 2,5 mm.
Současně s připojením náhlavní soupravy jsou aktivovány sluchátko a mikrofon.
Bezšňůrová náhlavní souprava
Se svou přenosnou částí můžete používat náhlavní soupravu s Bluetooth (BT náhlavní souprava). Pak máte při
telefonování volné ruce a nepřekáží Vám kabel, např. při
práci na počítači nebo během cesty.
BT náhlavní soupravu musíte před prvním použitím přihlásit k přenosné části. Poté můžete tuto BT náhlavní
soupravu používat tak dlouho, dokud ji opět neodhlásíte.
Upozornění:
• Teoreticky může být spojení Bluetooth odposloucháváno.
• Již nepoužívané přístroje Bluetooth by měly
být pro zlepšení bezpečnosti proti odposlechu odhlášeny.
Během hovoru prostřednictvím BT náhlavní soupravy
není signalizován druhý volající.
44
Telefonování – komfortní funkce
Krok za krokem
Přihlášení BT náhlavní soupravy k přenosné části
Nastavte náhlavní soupravu do režimu přihlášení
(viz návod k použití Vaší náhlavní soupravy).
uv ò
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
Bluetooth
st
Vyhledat pren.
c.
st
Nalezeno
S55 headset
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Přenosná část vyhledá náhlavní soupravu vhodnou pro Bluetooth a sestaví
bezdrátové spojení. Zobrazí se názvy nalezených zařízení.
Vyberte požadovanou náhlavní soupravu.
Moznosti
Stiskněte displejové tlačítko.
st
Duverovat
zarizeni
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
st
Odsouhlaseny
PIN:
[ Zadejte PIN Bluetooth náhlavní soupravy a potvrďte (viz
Aktivace ³
návod k použití Vaší náhlavní soupravy). Zapište zařízení
do seznamu známých přístrojů.
Rozhraní Bluetooth se na Vaší přenosné části automaticky aktivuje. Aktivovaná funkce Bluetooth je označena
háčkem.
Telefonování pomocí BT náhlavní soupravy
Aktivace BT náhlavní soupravy při hovoru
Jestliže je přenosná část ve stavu volby nebo hovoru
(Vytvoření hovoru  strana 38), může převzít BT náhlavní souprava funkci sluchátka a mikrofonu.
Stiskněte příslušné tlačítko vyzvednutí na BT náhlavní
soupravě (viz návod k použití Vaší náhlavní soupravy).
45
Telefonování – komfortní funkce
Krok za krokem
Převzetí volání BT náhlavní soupravou
Při příchozím volání je v náhlavní soupravě slyšet vyzvánění. Stiskněte příslušné tlačítko vyzvednutí na BT náhlavní soupravě (viz návod k použití Vaší náhlavní soupravy).
Vypnutí BT náhlavní soupravy při hovoru
Hovoříte pomocí BT náhlavní soupravy.
c nebo d Stiskněte tlačítko vyzvednutí nebo tlačítko pro hlasité
telefonování na přenosné části. BT náhlavní souprava
se vypne. Můžete dále hovořit přímo pomocí přenosné
části.
Odhlášení BT náhlavní soupravy od přenosné části
Pokud již nechcete BT náhlavní soupravu používat, doporučuje se odhlásit ji od přenosné části pro zajištění
ochrany před odposlechem.
uv ò
st
st
46
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
Bluetooth
Duveryhodna zar.
S55 headset
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se název přihlášené popř. známé BT náhlavní soupravy.
Moznosti
Smazat zaznam
Stiskněte displejové tlačítko.
[ Vyberte položku menu a potvrďte. BT náhlavní souprava
je odhlášena popř. přenosné části již není známa.
Telefonování – komfortní funkce
Krok za krokem
Opakování volby
V seznamu pro opakování volby se automaticky ukládá
20 naposledy volených telefonních čísel. Telefonní číslo, které bylo voleno několikrát, se uloží pouze jednou.
Pokud jste volali účastníka pomocí telefonního seznamu přenosné části, zobrazí se při opakování volby jeho
jméno. Manuální opakování volby viz  strana 39.
Automatické opakování volby
Volba telefonního čísla se automaticky opakuje desetkrát v intervalu 20 vteřin. Přitom je automaticky zapnuto
hlasité telefonování a jeho tlačítko bliká. Funkce se vypne po deseti neúspěšných pokusech o volbu a v případě, že jste mezitím uskutečnili hovor.
c Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí. Otevře se seznam
pro opakování volby.
s t Vyberte požadované telefonní číslo.
st
Moznosti
Aut. opak. volby
Stiskněte displejové tlačítko.
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Automatické opakování volby je zapnuto.
Buď:
p
Účastník se ohlásí a Vy můžete hovořit.
Nebo:
Vyp
Chcete-li funkci ukončit: Stiskněte displejové tlačítko
nebo libovolné tlačítko.
Vymazání záznamu popř. seznamu
pro opakování volby
c Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí. Zobrazí se seznam
pro opakování volby.
s t Vyberte požadované telefonní číslo.
Moznosti
Stiskněte displejové tlačítko.
47
Telefonování – komfortní funkce
Krok za krokem
st
st
Buď:
Smazat zaznam
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Telefonní číslo je
smazáno.
Nebo:
Smazat seznam
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Seznam pro opakování volby se smaže.
a Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení.
Převzetí čísla do telefonního seznamu
Během přípravy volby můžete ze seznamu pro opakování volby přenosné části převzít zobrazené telefonní
číslo do telefonního seznamu.
c Stiskněte krátce tlačítko vyzvednutí. Zobrazí se seznam
pro opakování volby.
s t Vyberte požadované telefonní číslo.
st
st
Moznosti
Stiskněte displejové tlačítko.
Poslat do tel.
seznamu
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se telefonní
Novy zaznam
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se následující
seznam.
formulář pro výběr:
1 Tel. (přenosná část)
Novy zaznam
08912345678
2 Tel. (kancelář)
Poslat do:
3 Tel. (privátní)
äkl
zpet
1
OK
2
3
u v Označte požadované místo, kam chcete vložit telefonní
číslo.
[ Potvrďte zadání.
s t o Zadejte zbývající kontaktní informace, jako např. jméno
a příjmení. Další informace viz  strana 49 a
 strana 50.
48
Telefonování – komfortní funkce
Krok za krokem
Telefonní seznam přenosné části
V telefonním seznamu můžete uložit kontaktní údaje
o telefonních partnerech, se kterými často hovoříte.
Pak již nemusíte zadávat jejich kompletní telefonní číslo, nýbrž stačí pouze vybrat požadovaný záznam telefoního seznamu.
V telefonním seznamu můžete uložit maximálně 500
záznamů.
Pomocí Gigaset QuickSync  strana 69, software pro
přenos dat mezi Vaším bezšňůrovým telefonem Gigaset a Vaším PC, můžete pomocí datového kabelu nebo
Bluetooth stahovat data z PC do svého Gigaset a porovnávat kontakty s Microsoft Outlook, Microsoft Outlook
Express a kontakty pod Microsoft Windows Vista.
V telefonním seznamu můžete uložit pro každý záznam
následující kontaktní údaje:
Informace
Vysvětlení
Krestni jmeno*,
Prijmeni
Minimálně v jednom z polí musí být zadáno jméno o max. 16
znacích.
Tel. (privátní),
Minimálně v jednom z polí musí být zadáno číslo o max. 32 čísTel. (přenosná část)*, licích.
Tel. (kancelář)*
E-Mail*
Elektronická adresa s max. 60 znaky. Zvláštní [email protected] lze vložit
po stisku tlačítka pro zapnutí/vypnutí vyzvánění.
Vyroci
Lze vybrat „Zap“ nebo „Vyp“. V případě „Zap“:
• Vyroci (datum): den/měsíc/rok 8-místný*
• Vyroci (cas): hodina/minuta 4-místná, pro připomenutí
• Vyroci (signal): způsob signalizace, akusticky nebo opticky
(časový údaj není nutný)
Záznam jako VIP
Označte záznam adresáře jako VIP (Very Important Person) tím,
že mu přiřadíte určité vyzvánění.
Foto volajícího*
Zobrazení obrázku při příchozím volání, je-li CLIP aktivní.
Upozornění: Tato funkce není systémem podporována, a proto
by neměla být používána.
* = nově pro formát vCard
49
Telefonování – komfortní funkce
Krok za krokem
Uložení záznamu
st
s Otevřte telefonní seznam.
Novy zaznam
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se zadávací
okno.
o Zadejte údaje, viz výše.
s t Přejděte do dalšího řádku.
... atd.
Funkce pro zadávání textu:
#
X
*
Ulozit
Přechod z režimu abc do Abc, z Abc do 123
a ze 123 do abc.
Je-li nápověda pro zadávání textu vypnuta:
Stiskněte krátce tlačítko.
Je-li nápověda pro zadávání textu zapnuta:
Stiskněte dlouze tlačítko.
Maže písmeno vlevo od kurzoru.
Otevírá tabulku zvláštních znaků.
Uložte nastavení.
a Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení.
50
Telefonování – komfortní funkce
Krok za krokem
Změna pořadí záznamu:
Záznamy telefonního seznamu jsou uspořádány abecedně podle příjmení. Prioritu mají přitom mezery a číslice. Jestliže bylo v telefonním seznamu zadáno pouze
jméno, bude začleněno do pořadí místo příjmení.
Pořadí pro uspořádání je následující:
1. Mezery
2. Číslice (0 - 9)
3. Písmena (abecedně)
4. Další znaky
Chcete-li se vyhnout abecednímu pořadí záznamů, můžete před první písmeno příjmení vložit mezeru nebo
číslici. Tyto záznamy se pak přesunou na začátek telefonního seznamu. Jména, před která umístíte hvězdičku, budou na konci telefonního seznamu.
Vyhledání záznamu a volba
s Otevřte telefonní seznam.
s t nebo o Listujte až k požadovanému záznamu nebo zadejte
počáteční písmeno záznamu.
Popř stiskněte tlačítko několikrát krátce za sebou, abyste mohli zadat požadované písmeno.
Buď:
c Stiskněte tlačítko vyzvednutí. Volí se přiřazené telefonní
číslo.
Nebo:
st
Moznosti
Pouzit cislo
Otevřte menu.
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se telefonní
číslo.
o
Změňte nebo doplňte telefonní číslo, např. provolbou.
c Stiskněte dlouze tlačítko vyzvednutí.
51
Telefonování – komfortní funkce
Krok za krokem
Volba záznamu pomocí číslice pro zkrácenou
volbu
Záznam, kterému jste přiřadili číslici pro zkrácenou volbu, můžete vyvolat stiskem této číslice a volit přiřazené
telefonní číslo  strana 67.
o Stiskněte dlouze číslici pro požadovanou zkrácenou volbu. Na displeji se zobrazí přiřazené telefonní číslo.
Prohlížení záznamu
s Otevřte telefonní seznam.
s t nebo o Listujte k požadovanému záznamu nebo zadejte počá-
teční písmeno záznamu.
Popř. stiskněte krátce tlačítko několikrát za sebou, abyste mohli zadat požadované písmeno.
Zobrazit
Stiskněte displejové tlačítko. Zobrazí se data záznamu.
[ Potvrďte pro návrat do seznamu.
Změna záznamu
s Otevřte telefonní seznam.
s t nebo o Listujte až k požadovanému záznamu nebo zadejte po-
čáteční písmeno záznamu.
Popř. stiskněte tlačítko několikrát krátce za sebou, abyste mohli zadat požadované písmeno.
Buď:
Zobrazit
Zmenit
Stiskněte po sobě displejová tlačítka. Zobrazí se data
záznamu.
Nebo:
st
Moznosti
Stiskněte displejové tlačítko.
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se data zá-
Pouzit cislo
znamu.
Dále:
o Zadejte změny.
st
52
Moznosti
Ulozit zaznam
Stiskněte displejové tlačítko.
[ Uložte záznam.
Telefonování – komfortní funkce
Krok za krokem
a Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení.
Smazání záznamu nebo telefonního seznamu
s Otevřte telefonní seznam.
s t Vyberte požadovaný záznam.
Moznosti
Stiskněte displejové tlačítko.
Buď:
st
Smazat zaznam
st
Smazat seznam
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Telefonní číslo se
smaže.
Nebo:
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se bezpečnostní dotaz.
Ano
Potvrďte bezpečnostní dotaz. Telefonní seznam se
smaže.
a Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení.
Zobrazení volné paměti
s Otevřte telefonní seznam.
s t Vyberte libovolný záznam.
st
Moznosti
Pamet
Stiskněte displejové tlačítko.
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se obsazená
paměť i paměť, která je ještě k dispozici.
a Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení.
53
Telefonování – komfortní funkce
Krok za krokem
Ovládání pomocí tónové volby
(dovolba DTMF)
Váš telefon pracuje na základě digitálního přenosu informací. Určité aplikace, např. telefonní záznamník, však
lze řídit pouze analogově. K tomu musíte vysílat signály
v režimu dvoutónové vícefrekvenční dovolby.
V závislosti na konfiguraci Vašeho zařízení (automatická
tónová volba je nebo není aktivní, nastaveno správcem
systému) se musíte nejdříve přepnout do režimu tónové volby. Takto máte např. možnost komunikovat s různými hlasovými systémy.
Bližší popis najdete v návodu k použití příslušných aplikací.
Jestliže hovoříte, je tónová volba vždy zapnuta.
54
Telefonování s více účastníky současně
Krok za krokem
Telefonování s více účastníky
současně
Předání hovoru (přiřazení)
Chce-li Váš telefonní partner hovořit ještě s jiným Vaším
spolupracovníkem, předejte spojení.
Předání bez oznámení
p
z.dotaz
Hovoříte a chcete předat hovor jinému účastníkovi.
Stiskněte displejové tlačítko.
o Zadejte telefonní číslo účastníka, kterému chcete pře-
dat hovor. Aktuální hovor je „přidržován“, první účastník
čeká.
p
Číslo se volí.
a Stiskněte tlačítko zavěšení. Vyzvání telefon cílového
účastníka, který přebírá hovor vyzvednutím sluchátka.
Obdržíte vrácené volání:
• pokud se po určité době po předání požadovaný
účastník nehlásí.
Předání s oznámením
p
z.dotaz
Hovoříte a chcete předat hovor jinému účastníkovi.
Stiskněte displejové tlačítko. Aktuální hovor je
„přidržován“, první účastník čeká.
o Zadejte telefonní číslo účastníka, kterému chcete předat hovor.
p
Číslo se volí. Účastník se ohlásí. Oznamte přidržený
hovor.
a Stiskněte tlačítko zavěšení. Cílový účastník převezme
hovor.
55
Telefonování s více účastníky současně
Krok za krokem
Přidržení hovoru
Hovor můžete dočasně přerušit, chcete-li např. hovořit
s dalšími osobami v místnosti. Spojení hovoru je
„přidržováno“ .
S nebo
p
z.dotaz
Hovoříte.
Stiskněte tlačítko pro zpětný dotaz nebo displejové
tlačítko. Aktuální hovor je „přidržován“, účastník čeká.
Opětný příjem hovoru s čekajícím účastníkem
S nebo
zpet
Stiskněte tlačítko pro zpětný dotaz nebo displejové
tlačítko.
Jste opět spojeni s telefonním partnerem.
Střídání mezi dvěma hovory
Pomocí funkce Střídání můžete přepínat mezi dvěma
účastníky, aniž by tito hovořili spolu přímo. Může se jednat o externí nebo interní účastníky. Kromě toho se můžete z hovoru odpojit a spojit oba účastníky navzájem.
Můžete také sestavit konferenci.
p
menu
z.dotaz
Hovoříte.
Otevřte systémové menu.
Stiskněte displejové tlačítko. Aktuální hovor je
„přidržován“, účastník čeká.
o Zadejte telefonní číslo druhého účastníka.
p
stridani
Druhý účastník se ohlásí.
Pro střídání mezi oběma hovory stiskněte displejové
tlačítko.
Jakmile hovor ukončíte, jsou oba účastníci navzájem
spojeni.
56
Telefonování s více účastníky současně
Krok za krokem
Konference
Do telefonické konference můžete navzájem spojit až
tři interní nebo externí účastníky.
Sestavení konference
Během hovoru se rozhodnete sestavit s účastníkem
konferenci.
S nebo
p
z.dotaz
menu
><
Stiskněte displejové tlačítko.
o Zadejte telefonní číslo nového účastníka.
p
konference
Hovoříte a chcete zahájit konferenci.
Účastník se ohlásí a Vy oznámíte konferenci.
Otevřte systémové menu.
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Vy i oba Vaši telefonní partneři jste propojeni do konference.
Ukončení konference
p
menu
><
odpjit uc. 1?
><
Odpojit uc. 2?
Jste propojeni s jedním nebo několika telefonními partnery do konference.
Otevřte systémové menu.
[ Vyberte položku menu a potvrďte. První účastník je
odpojen z konference.
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Druhý účastník je
odpojen z konference.
a Stiskněte tlačítko zavěšení. Konference je ukončena.
Odpojení z konference
a Stiskněte tlačítko zavěšení. Jste odpojeni z konference.
Jestliže se jeden účastník z konference odpojí, jsou
ostatní dva nadále spojenin.
57
Seznam volajících
Krok za krokem
Seznam volajících
Jestliže nemůžete přijmout externí a/nebo interní volání, uloží se žádost o volání do seznamu volajících.
Váš telefon ukládá až 10 volání v časovém pořadí. Každé
volání je opatřeno časovým údajem. Zobrazení začíná
nejaktuálnějším, ještě neprohlédnutým záznamem v seznamu. V případě volání od stejného volajícího účastníka se zobrazí počet volání.
Během hovoru můžete sami uložit číslo Vašeho telefonního partnera do svého seznamu volajících.
Upozornění:
Jestliže správce systému zřídil tuto funkci, ukládají se telefonní čísla všech přijatých externích
volání automaticky.
Výběr žádosti o volání
u Stiskněte tlačítko INT.
><
seznam
volajicich
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se seznamy
ztracených a přijatých volání.
> Vyberte příslušnou žádost o volání.
Zpětné volání volajícího
> c Vyberte účastníka a stiskněte tlačítko zavěšení. Sestavuje se spojení.
58
Seznam volajících
Krok za krokem
Smazání volajícího ze seznamu
u Stiskněte tlačítko INT.
><
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se seznamy
seznam
volajicich
ztracených a přijatých volání.
> Vyberte seznam volání.
> [ Vyberte účastníka.
smazat zaznam
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Záznam se smaže.
a Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení.
59
Dodatečné funkce
Krok za krokem
Dodatečné funkce
Budík přenosné části
Je-li nastaven budík, zvoní každý den nebo jen v pondělí až pátek v zadanou hodinu. Během automatického
opakování volby je budík vypnut.
Upozornění:
Buzení s nastavenou melodií je možné jen v klidovém stavu přenosné části. Při hovoru nebo
během automatického opakování volby je buzení
signalizováno pouze krátkým tónem.
Předpoklad: Musí být nastaveny datum a čas.
Zapnutí budíku
Přenosná část je v klidovém stavu.
uv ì
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
Budik
[ Vyberte symbol menu a potvrďte. Zobrazí se formulář
pro nastavení budíku.
1 Aktivace budíku: Zap/vyp
1
2
3
4
5
2 Čas ve formátu [HH:MM],
např. 19:05 hod = 1905
Budik
Aktivace
Zap g
Cas:
[HH:MM]
Opakovat:
f Denne
Hlasitost:
f
f
Melodie:
Cyklus
3 Budík vyzvání denně nebo
jen v pondělí - pátek
g
Zpet
Ulozit
4 Nastavitelná hlasitost
v 5 stupních + vyzvánění
Crescendo
5 Nastavitelná melodie
u v Určete nastavení.
s Přejděte o řádek dolů.
o Zadejte čas.
s Přejděte o řádek dolů.
... atd.
Ulozit
Uložte nastavení.
¼ Budík je zapnut.
60
Dodatečné funkce
Krok za krokem
a Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení.
Vypnutí vyzvánění budíku/opakování po pauze
Buzení vyzvání po dobu 60 vteřin. Na displeji se zobrazí
ì. Pokud se nestiskne žádné tlačítko, opakuje se buzení dvakrát vždy po 5 minutách a poté se vypne.
Během vyzvánění budíku:
Buď:
Vyp
Stiskněte displejové tlačítko. Vyzvánění budíku se vypne.
Nebo:
Pozast.
Stiskněte displejové nebo libovolné tlačítko. Vyzvánění
budíku se vypne a po 5 minutách opakuje. Po druhém
opakování se vyzvánění budíku vypne úplně.
61
Dodatečné funkce
Krok za krokem
Funkce termínu přenosné části
Svou přenosnou část můžete nastavit tak, aby Vám
připomenula až 30 termínů. Přenosná část musí být při
vyzvánění termínu v klidovém stavu. Během automatického opakování volby je funkce termínu vypnuta. Melodie a hlasitost vyzvánění se nastavují pod Tóny a signály
-> Vyzvánění ->Pro termíny. Datum a čas musí být
nastaveny.
Uložení termínu
Přenosná část je v klidovém stavu.
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
u v á Organizator [ Vyberte symbol menu a potvrďte.
s t Kalendar
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se kalendář
aktuálního měsíce a je označen aktuální den.
u v [ Vyberte požadovaný den pro nový termín a potvrďte.
Zobrazí se formulář pro zadání nového termínu.
st
Novy zaznam
uv
Termin < Zap >
[ Vyberte položku menu a potvrďte nebo vyberte stávající
záznam termínu. Výběr „Nový záznam” se zobrazí jen
tehdy, když již jeden záznam termínu existuje.
Určete nastavení.
s Přejděte o řádek dolů.
Datum
o Zadejte datum, např. 11. listopadu = 1111.
s Přejděte o řádek dolů.
Cas
o Zadejte hodinu, např. 19:05 = 1905.
s Přejděte o řádek dolů.
Text
o Zadejte jméno pro termín.
X Popř. smažte starý text.
uv
s Přejděte o řádek dolů.
Signal
Určete melodii pro signalizaci termínu.
Ulozit
Uložte nastavení.
Funkce termínu je zapnuta. Háček za termínem ukazuje, že je termín aktivní.
a Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení.
62
Dodatečné funkce
Krok za krokem
Potvrzení termínu
Termín vyzvání stejně jako příchozí volání.
Vyp
Během vyzvánění termínu stiskněte displejové tlačítko.
Jestliže vyzvánění termínu nepotvrdíte, uloží se do seznamu ztracených událostí.
Vypnutí termínu
Přenosná část je v klidovém stavu.
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
u v á Organizator [ Vyberte symbol menu a potvrďte.
s t Kalendar
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se kalendář
aktuálního měsíce a je označen aktuální den.
u v [ Vyberte požadovaný den s minimálně jedním existu-
jícím termínem a potvrďte. Zobrazí se seznam termínů.
st
st
Novy zaznam
09:15 schuze
18:00 datum
Vyberte termín, který chcete vypnout, a potvrďte.
Moznosti
Termin: <vyp>
Otevřte submenu.
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Označený termín se
vypne (háček se odstraní).
Ulozit
Uložte nastavení.
a Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení.
63
Dodatečné funkce
Krok za krokem
Smazání termínu
Přenosná část je v klidovém stavu.
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
uv á
s t Kalendar
Organizator
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se kalendář
aktuálního měsíce a je označen aktuální den.
u v [ Vyberte požadovaný den a potvrďte. Zobrazí se seznam
termínů.
st
st
[ Vyberte termín, který chcete smazat, a potvrďte.
Novy zaznam
09:15 schuze
18:00 datum
Moznosti
Smazat zaznam
Otevřte submenu.
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Termín je smazán.
a Pro ukončení postupu stiskněte několikrát tlačítko zavěšení.
Zobrazení nepotvrzeného termínu
Jestliže jste termín nepotvrdili, zobrazí se na displeji
symbol a počet nových záznamů. Kromě toho se
tento nepotvrzený termín ukládá do seznamu ztracených událostí.
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
u v á Organizator [ Vyberte symbol menu a potvrďte.
s t zmeskane
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Zobrazí se datum a
udalosti
čas nepotvrzeného termínu. Je-li v seznamu uloženo 10
záznamů, smaže se při dalším volání termínu nejstarší
záznam.
smazat
64
Smažte záznam ze seznamu manuálně.
Dodatečné funkce
Krok za krokem
Výběr systému
Je-li Vaše přenosná část přihlášena k více systémům
(základnám), můžete ji nastavit na určitý systém nebo
na systém, který má právě nejlepší příjem. Přechod
na tento systém je pak automatický.
Název základny, který se zobrazuje na displeji přenosné
části, můžete také kdykoli změnit.
uv Ï
st
st
st
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
Nastaveni
Prenosna cast
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Vybrat zakladnu
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Zakladna 1
...
Nejlepsi zaklad.
[ Vyberte požadovanou základnu a potvrďte. Vybraná zá-
kladna se označí háčkem.
• Zakladna 1 - 4: Výběrem základny je určen právě ten
systém HiPath Cordless, ke kterému je přenosná
část přihlášena.
• Nejlepsi zaklad.: Je-li přenosná část přihlášena
k několika systémům cordless, přejde automaticky
k příslušnému systému, jestliže se dostane do jeho
dosahu.
Příklad: Přenosná část je přihlášena doma k základně Gigaset i k bezšňůrovému systému ve firmě.
Změna názvu základnové stanice
Název základnové stanice, který se zobrazuje na displeji
v klidovém stavu, můžete změnit.
jmeno
Stiskněte displejové tlačítko.
X Smažte text.
o a popř. X
Zadejte nový text a popř. opravte displejovým tlačítkem
„Smazat“ jednotlivé znaky.
Uložte nastavení.
a Pro ukončení postupu stiskněte několikrát tlačítko zavěšení.
Ulozit
Nyní se na displeji v klidovém stavu zobrazuje nový název základnové stanice.
65
Dodatečné funkce
Krok za krokem
Bezšňůrový systém přepíše zobrazení na displeji „Jméno stanice” vlastním telefonním číslem, jakmile následuje příchozí nebo odchozí volání. Název základnové
stanice se v tomto případě znovu zobrazí teprve po
opětném vypnutí a zapnutí přenosné části.
Nastavení základny
Upozornění:
Nastavitelné pouze tehdy, je-li tato položka
menu viditelná. Pro změnu viz  strana 33.
V závislosti na konfiguraci Vašeho systému můžete
svou přenosnou částí konfigurovat jednotlivá nastavení
svého systému.
uv Ï
st
st
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
Nastaveni
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
System
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Nastavit
zakladnu
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
> < [ Vyberte požadovanou položku menu a potvrďte.
66
Dodatečné funkce
Krok za krokem
Zkrácená volba
Číslicovým tlačítkům Q a 2 až O můžete přiřadit telefonní číslo a poté volit stiskem příslušného tlačítka.
Zřízení zkrácené volby
Q, 2 až O Stiskněte krátce požadované číslicové tlačítko.
Zkr.volba
Není-li tlačítku přiřazena ještě žádná funkce, lze pod něj
zadat nové telefonní číslo.
Stiskněte displejové tlačítko.
nebo Je-li stisknutému tlačítku již přiřazena funkce, zobrazí se
pomocí levého displejového tlačítka.
Stiskněte displejové tlačítko.
Zmenit
s t [ Vyberte požadované telefonní číslo a potvrďte.
Volba telefonního čísla
Q, 2 až O Stiskněte dlouze číslicové tlačítko, kterému je přiřazeno požadované telefonní číslo. Telefonní číslo se volí.
Není-li číslicovému tlačítku přiřazeno telefonní číslo,
zobrazí se seznam pro výběr čísla.
67
Dodatečné funkce
Krok za krokem
Rychlý přístup k funkcím
Oběma displejovým tlačítkům můžete přiřadit funkce a
poté spouštět stiskem tlačítka.
Zřízení rychlého přístupu
?
Stiskněte dlouze požadované displejové tlačítko.
Zobrazí se seznam funkcí, které lze tlačítku přiřadit.
K dispozici jsou následující funkce:
• INT
• Budik
• Kalendar
• Bluetooth
• Opakovani volby
Vyvolání funkce
?
Stiskněte krátce požadované displejové tlačítko.
Vyvolá se funkce.
68
Dodatečné funkce
Krok za krokem
Datová komunikace s PC
Aby mohla Vaše přenosná část komunikovat s PC, musí
být na Vašem PC nainstalován program „Gigaset QuickSync“ (bezplatné stažení na adrese www.gigaset.com/
gigasets790).
Po instalaci „Gigaset Quick-Sync“ připojte přenosnou
část prostřednictvím Bluetooth  strana 70 nebo datového kabelu USB  strana 17 ke svému počítaci.
Chcete-li na PC používat spojení Bluetooth, musí být
Váš počítač vybaven příslušným ochranným zařízením
(dongle).
Přenos dat
Spusťte program „Gigaset QuickSync“. Nyní můžete:
• Sladit adresář své přenosné části s Outlook,
• stahovat fota (.bmp) z počítače do přenosné části,
• stahovat obrázky (.bmp) jako spořiče obrazovky z PC
do přenosné části,
• stahovat zvuky (melodie vyzvánění) z PC do přenosné části.
Během přenosu dat mezi přenosnou částí a PC se na
displeji zobrazí „Prenasim data”. V této době nejsou
možná žádná zadání pomocí klávesnice a příchozí volání
jsou ignorována.
Upozornění:
Je-li zapojen datový kabel USB, nelze sestavit
spojení Bluetooth. Je-li datový kabel USB zapojen během stávajícího spojení Bluetooth, toto
spojení se přeruší.
69
Dodatečné funkce
Krok za krokem
Rozhraní Bluetooth
Jestliže jste na svůj PC nainstalovali rozhraní Bluetooth,
můžete prostřednictvím rozhraní Bluetooth své přenosné části rovněž komunikovat s PC aplikací.
Upozornění:
Teoreticky lze spojení Bluetooth odposlouchávat.
K připojení náhlavní soupravy Bluetooth viz
 strana 44.
Přenos telefonního seznamu
Předpoklad: Rozhraní Bluetooth jiné přenosné části
 strana 72 musí být zapnuto.
Jestliže ještě neexistuje spojení Bluetooth mezi přenosnými částmi, postupujte následovně:
Na své přenosné části
uv ò
st
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
Bluetooth
Vyhledat datove
zar.
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
[ Vyberte položku menu a potvrďte. Přenosná část vyhle-
dá koncové zařízení vhodné pro Bluetooth. To může
trvat několik minut. Názvy nalezených zařízení se zobrazí jako seznam.
s t Vyberte požadované koncové zařízení, např. jinou přenosnou část.
st
st
70
Moznosti
Stiskněte displejové tlačítko.
Duverovat
zarizeni
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Odsouhlaseny
PIN:
[ Zadejte PIN Bluetooth a potvrďte (standardně: 0000).
Přístroj se zapíše do seznamu známých zařízení.
Dodatečné funkce
Krok za krokem
Na jiné přenosné části
st
st
[ Během několika vteřin zadejte shodný PIN Bluetooth a
Odsouhlaseny
PIN:
potvrďte (standardně: 0000). Pokud jste PIN nezadali
dost rychle, opakujte prosím předchozí kroky.
Poslat do seznamu duveryhodnych
zarizeni?
[ Potvrďte dotaz.
Vytvoří se spojení Bluetooth. Obě přenosné části si mohou nyní navzájem předávat data ve formátu vCard.
Přenos dat
s Otevřte telefonní seznam.
s t Vyberte záznam.
Moznosti
st
st
st
st
Poslat zaznam
Stiskněte displejové tlačítko.
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
nebo
Poslat seznam
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
vCard pres Bluetooth:
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Duveryhodna zar.
...
[ Vyberte cílové zařízení popř. jinou přenosnou část a
potvrďte. Data vCard jsou posílána do cílového zařízení.
Nyní sledujte pokyny na displeji své přenosné části.
71
Dodatečné funkce
Krok za krokem
Vypnutí rozhraní Bluetooth
Jestliže nechcete používat rozhraní Bluetooth po delší
dobu, můžete je vypnout. Tím prodloužíte dobu pohotovosti své přenosné části.
uv ò
st
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
Bluetooth
Aktivace ³
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Zapnutá funkce Bluetooth je označena háčkem.
Pro zapnutí opět potvrďte.
72
Zablokování přenosné části
Krok za krokem
Zablokování přenosné části
Zamknutí přenosné části
Upozornění:
Nastavitelné pouze tehdy, je-li tato položka
menu viditelná. Ke změně viz  strana 33.
Svou přenosnou část můžete zablokovat pomocí
čtyřmístného číselného PINu a zabránit tím jejímu
používání neoprávněnými osobami.
PIN je přednastaven na „0000“ (stav při dodání).
V tomto nastavení není PIN při zapnutí přenosné
části požadován. Jakmile PIN změníte, musíte ho
při zapnutí přenosné části zadat.
Chcete-li PIN vypnout, musíte znovu zadat „0000“.
Pozor:
Jestliže jste svůj PIN zapomněli, kontaktujte
servis Siemens, který ho za příslušný poplatek
obnoví.
73
Zablokování přenosné části
Krok za krokem
Zadání nového PIN
uv Ï
st
st
st
v Otevřte hlavní menu přenosné části.
Nastaveni
[ Vyberte symbol menu a potvrďte.
Zvuky
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
System
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
Zmenit PIN pr.
c.
[ Vyberte položku menu a potvrďte.
o
Zadejte starý PIN. Jestliže ještě nebyl nastaven žádný
PIN, zadejte „0000“.
o
Zadejte nový PIN.
o
Zadejte nový PIN.
s Přejděte o řádek dolů.
[ Potvrďte zadání.
a Pro ukončení postupu stiskněte tlačítko zavěšení.
Nabíjení akumulátoru při zapnutém blokování
pomocí PIN
Přenosná část, která se z důvodu vybitého akumulátoru vypnula a poté byla položena do nabíječe, se opět
automaticky zapne. Začíná proces nabíjení. Jestliže byl
nastaven PIN, musí být nejdříve zadán, aby mohla
přenosná část přijímat volání.
74
Dodatek
Dodatek
Odstraňování poruch funkcí
Některé poruchy, které můžete odstranit sami, najdete v následující tabulce. O všech ostatních poruchách je třeba informovat správce systému.
Porucha
Možná příčina
Reakce
Žádné zobrazení
na displeji.
Přenosná část není
zapnuta.
Tiskněte tlačítko vyzvednutí, dokud nezazní
potvrzovací tón.
Akumulátor je vybit.
Nabijte popř. vyměňte
akumulátor.
Přenosná část je
zamčena.
Odemkněte přenosnou
část.
Telefonní číslo nelze
volit.
Žádná reakce na stisk Je zapnuto zablokování Tiskněte tlačítko pro blotlačítek.
tlačítek.
kování tlačítek, dokud
nezazní potvrzovací tón.
Tlačítko je zablokováno. Odstraňte zablokování.
Sestupná melodie
při zadání.
Chybné zadání.
Bliká řádek „Základna Přenosná část se nan“ (n= 1 - 4).
chází mimo rádiový
dosah základnových
stanic; rádiové signály
jsou příliš slabé.
Přenosná část nevyzvání.
Během hovoru není
nic slyšet.
Opakujte zadání, přitom
sledujte displej popř. si
přečtěte návod k použití.
Přibližte se rádiovému
dosahu, změňte stanoviště.
Přenosná část není
přihlášena.
Přihlašte přenosnou
část.
Odstupy mezi pokusy
o synchronizaci jsou
příliš dlouhé.
Vypněte a znovu zapněte přenosnou část.
Vyzvánění je vypnuto.
Zapněte vyzvánění.
Je zapnuta funkce
„Nerušit”.
Vypněte funkci
„Nerušit”.
Bylo stisknuto „tlačítko R pro zpětný dotaz”
– mikrofon a sluchátková vložka jsou vypnuty.
Stiskněte displejové
tlačítko „Smazat“ pro
opětné zapnutí mikrofonu a sluchátkové
vložky.
75
Dodatek
Porucha
Možná příčina
Po stisku tlačítka vyzvednutí se zobrazí:
Komunikační systém je Opakujte volání později.
plně obsazen jinými
účastníky.
Zrušení spojení
Reakce
K dispozici není žádný
oznamovací tón;
volání není možné.
Zobrazí se např.:
Zakladna 1
Nejsou možná odchozí/příchozí volání
ani zapnutí/vypnutí.
Přenosná část je zablokována.
Zobrazí se:
prekroceni casu
Je překročena maxiZabraňte dlouhým přemální doba pro zadání. stávkám mezi stiskem
tlačítek.
Zobrazí se:
prosim opakovat
Nebylo stisknuto
tlačítko zavěšení.
Stiskněte tlačítko
zavěšení.
Zařízení je přetíženo.
Vyčkejte a zkuste ještě
jednou později.
Zobrazí se:
Funkce není momenprave nedosazitelny tálně k dispozici.
76
Vyjměte akumulátor
z přenosné části a opět
ho do ní vložte. Poté
postupujte stejně jako
při prvním nabíjení
( strana 15).
Vyčkejte a zkuste ještě
jednou později.
Přípojka s voleným telefonním číslem neexistuje.
Zadejte správné telefonní číslo nebo zavolejte spojovatelské pracoviště.
Zobrazí se:
neni mozne
nebo:
chybne zadani
nebo:
nic neni ulozeno
Číslo zkrácené volby
není k dispozici, termín
je zadán chybně, zablokované nebo nedovolené zadání, nevhodná
funkce (např. pro střídání nečeká žádný druhý
partner), neúplná volba.
Opravte zadání, vyberte
povolenou možnost, zadejte úplné telefonní
číslo.
Zobrazí se:
neni opravnen
Je vyvolána zablokovaná funkce.
Požádejte správce systému o oprávnění na zablokovanou funkci.
Zobrazí se:
neni dovoleno
PIN je chybně zadán.
Zadejte PIN správně.
Dodatek
Porucha
Možná příčina
Reakce
Zobrazí se:
neni k dispozici
Telefonní číslo je zadá- Zadejte telefonní číslo
no neúplně, nebylo
nebo kód správně popř.
stisknuto tlačítko pro
podle předpisu.
zapnutí/vypnutí vyzvánění nebo tlačítko pro
blokování tlačítek.
Zobrazí se:
zamezeno
Provádí se přenos dat. Vyčkejte a později zkuste
ještě jednou.
Údržba přenosné části
Při běžném znečištění
Přenosnou část a nabíječ otírejte vlhkým nebo antistatickým hadříkem.
Nepoužívejte suchou utěrku! Nepoužívejte žádné abrasivní čistící prostředky!
Po kontaktu s tekutinou
1. Přenosnou část ihned vypněte a v žádném případě znovu nezapínejte!
2. Vyjměte ihned akumulátory. Přihrádku akumulátorů ponechte otevřenou.
3. Nechte tekutinu odkapat:
– Držte přenosnou část otevřenou přihrádkou akumulátoru svisle dolů,
překlápějte ji přitom lehce dopředu a dozadu a vždy krátce zatřeste,
dokud tekutina neodkape ze všech součástí.
– Poté položte přenosnou část otevřenou přihrádkou akumulátoru
a tlačítkovou číselnicí dolů na suché, teplé místo (nikoli do mikrovlné
trouby nebo pece) a ponechte ji tam alespoň 72 hodin.
Po úplném vysušení lze přenosnou část v mnohých případech opět
používat.
Skladování/úschova
Při skladování/úschově přenosné části dbejte na to, aby komponenty nebyly poškozeny předměty s ostrými hranami, jako jsou např. nože, nářadí
atd. Doporučuje se používání ochranného obalu  strana 79.
77
Dodatek
Dokumentace
Tento návod k použití najdete také na Internetu v PDF formátu na adrese
http://www.hipath.cz
K prohlížení a vytištění návodu k použití v PDF formátu potřebujete počítač,
na kterém je nainstalován bezplatný softwarový produkt Acrobat Reader
od Adobe.
Technické údaje
Maximální hladina zvuku podle
TBR10, dodatku D:
méně než 118 dB (A)
Provozní a nabíjecí doba:
 strana 16
Povolené podmínky
pro provoz:
+5 °C až +45 °C
20 % až 75 % relativní vlhkost
vzduchu
Hmotnost vč. akumulátorů:
cca 125 g
Akumulátory:
 strana 16
Rozměry (délka x šířka x výška):
cca 49 x 146 x 26 mm
Nabíječe
78
Evropská unie
S30852-H2181-R142
UK
S30852-H2181-L142
Austrálie
S30852-H2181-C442
Dodatek
Příslušenství
Používejte pouze originální příslušenství. Tak zabráníte možným zdravotním následkům i věcným škodám a zajistíte dodržování všech důležitých
ustanovení.
Nákupní zdroj
Nákup příslušenství (např. náhlavní souprava, ochranný obal) je možný na
adrese:
Siemens AG, I&S IS SC S RC, Tübingerstr. 1-5, 80686 München
Hr. Jens Schwabe
Tel.: +49 89 9221 - 3174
Fax: +49 89 9221 - 6603
E-mail: [email protected]
Směrnice EU
Přenosná část a uvedené příslušenství splňují požadavky následujících
směrnice EU:
99/05/EC „Rádiová zařízení a telekomunikační vysílací zařízení“
79
Dodatek
Prohlášení o shodě
Vaše přenosná část je určena k provozu ve Vaší zemi, jak je označeno
na vnitřní straně přístroje, přičemž je třeba přihlížet ke specifickým
zvláštnostem jednotlivých zemí.
Shoda přístroje se základními požadavky směrnice R&TTE je potvrzena
označením CE. Výrobce, Siemens AG, tímto prohlašuje, že zařízení
Gigaset S4 professional je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Přenosné části jsou provozovány na základě Všeobecného oprávnění VO - R/8/08.2005 - 23.
Výtah z prohlášení výrobce
"We, Siemens Enterprise Communications GmbH & Co KG Hofmannstr.
51, D-80200 Munich/Germany declare that the product Gigaset S4
professional S30852-H2156-R*-* to which this declaration relates, conforms to the following European Directives and European standards:
Directive 99/5/EEC: Radio and Telecommunication Terminal Equipment."
The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need, a
copy of the original DoC can be made available via the company hotline.
0682
80
Rejstřík
Rejstřík
F
funkce
rychlý přístup 68
A
akumulátory
otevření/uzavření 14
povolené ~ 16
provozní a nabíjecí doba 16
varovný tón vybití 35
založení 13
automatické opakování volby 47
automatické vyzvednutí 28
B
blokování tlačítek 42
Bluetooth 44
Bluetooth rozhraní 70
budík 60
Č
H
hladina zvuku, maximální 78
hlasité telefonování 43
hlasitost volání 19
hovor
předání 55
přidržení 56
střídání 56
K
konference
odpojení 57
sestavení 57
ukončení 57
konverze čísel předvolby 32
kvalita spojení 37
čas
nastavení 29
části zařízení 4
číslicová tlačítka 4
číslo
použití 51
D
datum
nastavení 29
displej 4
nastavení 30
nastavení barev 31
nastavení spořiče 30
osvětlení 31
displejová tlačítka 4, 10
dosah 37
DTMF dovolba 54
E
M
manuální opakování volby 39
maximální hladina zvuku78
mikrofon 4
N
náhlavní souprava 44
připojení 17
náhled menu
nastavení 33
nastavení barev 31
nastavení data 29
nastavení času 29
nastavení jazyka
přenosná část 18
nastavení náhledu menu 33
nastavení spořiče displeje 30
nastavení vyzvánění 22
nastavení základny 66
elektronické přístroje
vzájemné ovlivňování 2
EU směrnice 79
81
Rejstřík
O
obnovení továrního nastavení 34
odmítnutí volání 41
odpojení z konference 57
odstraňování poruch 75
ochranná fólie 13
ochranný obal 77
opakování volby
automatické 47
manuální 39
převzetí telefonního čísla 48
seznam 39, 47
vymazání záznamu/seznamu 47
opuštění radiové sítě 42
osvětlení displeje 31
otevření/uzavření akumulátorů 14
ovládací tlačítko 4, 9
P
PIN 37, 73
poruchy
odstraňování 75
potvrzení termínů 63
potvrzovací tóny
funkce 35
nastavení 21
použití čísla 51
povolené akumulátory 16
problémy s dosahem 37
programování tlačítek
rychlý přístup k funkcím 68
zkrácená volba 67
prohlášení o shodě 80
prohlížení záznamu 52
provozní a nabíjecí doba akumulátorů 16
provozní podmínky 78
předání hovoru 55
přenosná část
nastavení jazyka 18
zapnutí/vypnutí 37
převzetí čísla do seznamu 48
přidržení hovoru 56
příjem volání 41
připevnění krytu 17
připevnění příchytky 16
připojení náhlavní soupravy 17
82
připojení USB 17
přípojka pro náhlavní soupravu 4
příprava volby 38
přiřazení hovoru 55
příslušenství 79
R
radiová síť
opuštění 42
rozhraní 70
rozměry 78
rychlý přístup k funkcím 68
S
sestavení konference 57
seznam volajících 58
seznam zpráv 8
skladování/úschova 77
sluchátková vložka 4
smazání
telefonní seznam 53
záznam 53
správce souborů (Media-Pool) 24
stav nabití 15
střídání mezi hovory 56
systém
výběr 65
T
technické údaje 78
telefonní číslo
uložení 50
volba z telefonního seznamu 51
změna 52
telefonní seznam
~přenosné části 49
telefonování pomocí náhlavní soupravy 44
termíny
potvrzení 63
~přenosné části 62
uložení 62
vypnutí 63
Rejstřík
tlačítka
blokování 42
displejová 10
ovládací tlačítko 9
tlačítka funkcí 8
tlačítko hlasitosti 4
tlačítko pro blokování tlačítek 4, 8
tlačítko pro hlasité telefonování 4, 8
tlačítko pro rozpojení/zpětný dotaz 4, 8
tlačítko pro vypnutí mikrofonu 4, 8
tlačítko pro zapnutí/vypnutí vyzvánění 4, 8
tlačítko R pro zpětný dotaz 9
tlačítko vyzvednutí 4, 8
tlačítko zavěšení a zap./vyp. 4, 8
tlačítko zpráv 4
tón stisku tlačítka
funkce 35
nastavení 21
tón vybití akumulátoru
nastavení 21
tónová volba 54
tovární nastavení
obnovení 34
třídění záznamů telefonního seznamu 51
U
údržba 77
ukončení konference 57
uložení telefonního čísla 50
uložení termínů 62
upozorňovací tón 27
USB
připojení 17
V
výběr systému 65
varovný tón vybití akumulátorů
funkce 35
varovné tóny 21
vCard 49
konverze čísel předvolby 32
volání
odmítnutí 41
příjem 41
volba
před obsazením linky 38
záznam telefonního seznamu 51
volná paměť 53
vrácené volání 55
vyhledání záznamu 52
vymazání
seznam pro opakování volby 47
záznam 47
vypnutí termínů 63
vyzvánění
nastavení 22
Z
základna
nastavení 66
základnová stanice
změna názvu 65
založení akumulátorů 13
záznam
prohlížení 52
smazání 53
uložení 50
volba 39, 47, 51
vyhledání 52
vymazání 47
změna 52
záznamy telefonního seznamu
třídění 51
zkrácená volba 67
volba 52
změna telefonního čísla 52
znečištění 77
zpětný dotaz 40
zvukové funkce 19
83
Copyright © Siemens Enterprise
Communications s.r.o.,
držitel licence Siemens AG k obchodní
značce
Průmyslová 1306/7 • 102 00 Praha 10
Číslo dokumentu:
A31003-G2100-U115-1-2D19
Communication for the open minded
Siemens Enterprise Communications
www.hipath.cz
Informace v tomto dokumentu obsahují
pouze obecné popisy popř. funkce, které se
při konkrétním použití ne vždy shodují
v uvedené formě nebo které se mohou
z důvodu dalšího vývoje produktu změnit.
Požadované funkce jsou závazné pouze tehdy, jsou-li výslovně dohodnuty ve smlouvě.
Dodací možnosti a technické změny vyhrazeny.
OpenScape, OpenStage a HiPath jsou registrované obchodní značky Siemens
Enterprise Communications GmbH & Co.
KG. Všechny ostatní názvy zboží, produktů a
služeb jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky příslušných majitelů.
Download

Gigaset S4 pro HiPath Cordless IP