Cesta do Himálají
Kurz jóg v Indii
Mezinárodní festival jóg
od 15.9. do 05.10.2014
www.yogasur a.cz
s
o i – o ,
o i ‐ í/ i 2014
„Posvát á místa u pramenů Gang “
Intenzivní kurz jógy a meditace v Himalájích a pěší treky k ledovci Gómukh a Tapovan
Tatotř ı́tý dennı́cestabudezahrnovatkurztradič nı́chjó gový chtechnikvhimalá jské mUttarkaš iavGangotri(3042
m.n.m.)–posvá tné mpoutnı́mmı́stě uprameneGangy‐adá ledvaně kolikadennı́pě šı́trekykledovciGó mukhak
ú ž asné mujezeruNeeltá l,které jejednoznejkrá sně jš ı́chvcelý chHimalá jı́ch.Cestaksmaragdově zelené mujezeru
ský tá dechberoucı́vý hledynazasně žené vrcholky.Zdepramenı́ř ekaAmaragangaaposlé zevté ká doBhagirathi
(Gangy).Pocestě lzevidě ttypickoumı́stnı́ ló raafaunu,zakterousempř ijı́ždě jı́vě decké expedice.Trekyjsou
trochuná roč né ,aleneuvě řitelné vý hledykompenzujı́ú navu.Nevyž adujı́ž ádné speciá lnı́horolezecké vybavenı́.
Kurzobsahujeinstrukceká sá ná m(jó gový mpozicı́m),prá najá mě ,š atkarmá m,meditacı́m,recitacimanter,ú vodka
ú č astvevé dské mrituá luHavan,prá nasanč aranaú voddojó gaterapie.Dleč asový chmož nostı́př ı́padně ú č astna
dalš ı́chmı́stnı́chkulturnı́chaktivitá ch(např .Gangaá rtı́–mı́stnı́rituá l,který sekaž dý več erkoná uř ekyGangy).
Předběžnýprogram
Den1
Př ı́letdoDillı́.Př ejezdnavlakové ná draž ı́vDillı́,Jı́zdavlakemdoHaridvá ru,
Jı́zdaautobusemzHaridvá rudoá š rá muvUttarkaš i
Dny2‐5
PobytvTapasjalajam.Lekcejó gyavé danty(vé dské iloso ie)arecitová nı́manter,
Jı́zdaminibusemdoGangotri.
Dny6‐7
Jı́zdaminibusemzUttarkaš idoGangotri.Odpoč inekaaklimatizacevGangotri
Ná vš tě vaposvá tný chmı́stSuryaKundaaPandavGupha,Rannı́aodpolednı́lekcejó gy
Dny8–12
TrekdoBhodž vá sy,Př enocová nı́vá š rá mu.TrekkprameniGangy–kledovciGó mukh,
TrekdoTapovanuapř enocová nı́vá š rá mumnichaSimlá lbá by.
Zpá teč nı́trekdoBhodž vá syapř enocová nı́.Zpá teč nı́trekdoGangotri
Dny13–14
Programjó gyameditaceaMenš ı́mı́stnı́treky
Dny15–16
Zpá teč nı́cestaminibusemdoUttarkaš i.PobytvTapasjalajam.
CestadoRiš iké še/Haridvá ru
Dny17–21
MezinarodnífestivaljógyvDevaSamskrtiVishvavidjálaja,Haridwar
Jı́zdavlakemdoDillı́aná sledná jı́zdaminibusemnaletiš tě (Programjepř edbě žný amů ž esezmě nitpodlepoč ası́adalš ıć hokolnostı́č imož nostı́.)
BěhemjógovéhoprogramuvUttarkašiaGangotriúčastníciobdrží:

3hlavnı́jı́dladenně aodpolednı́č ajspamlsky.snı́daně –č aj,kaš e,č erstvé ovoce.
Obě daveč eř e–indické jı́dlozalož ené najó gické msysté mu.
 Tradič nı́bavlně ný obleknajó guapomů ckynajó gaš atkarmu
Poplatkyacenakurzů•23000Kč +Letenka(cca14000Kč .)+Vizum(cca950Kč .)
Početúčastníků:Min12‐Max18
——————————————————————————————————————————————
Email : [email protected] a.cz
mobil : +420 720461494
www.yogasur a.cz
Download

Cesta do Indie 15.9.