TESTOVÁNÍ 8. A 9. ROČNÍKŮ 2012/2013
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
SOUHRNNÁ ZPRÁVA
Ve zprávě komentujeme výsledky testování 8. a 9. ročníků základních škol a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií. Toto testování proběhlo v rámci projektu Podpora využití ICT ve
výuce průřezových témat na základních školách, do kterého jsou zapojeny školy z celé ČR
kromě hl. m. Prahy.
Zúčastněné školy testovaly své žáky od 18. února do 8. března 2013.
Testování průřezových témat – 2012/2013
II. Základní pojmy
Percentil
Vyjadřuje v rámci daného ročníku pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100 (0 =
nejhorší, 100 = nejlepší). Percentil lze též interpretovat jako procento ostatních žáků ve
stejném ročníku, které účastník předstihl. Jde o základní hodnotu, kterou ve zprávě
používáme pro vyjádření výsledků. Průměrný percentil je vždy 50, proto někde používáme
pro přesnější určení výsledků i celkový průměrný percentil a skupinový percentil.
Pokud se např. testu zúčastnilo 500 žáků, pak účastník s percentilem 80 předstihl 80 %, tj. 400
ostatních a umístil se na 100. místě. Pokud je percentil třídy 8.A 40 a percentil třídy 8.B 50, je rozdíl
jejich výsledků 10 percentilových bodů (10 pcb).
Průměrný percentil
Vysvětluje, jaký je průměrný percentil určité skupiny žáků (např. jedné třídy, určitého typu
školy atd.). Počítá se jako průměr z celkového percentilu všech žáků dané skupiny. V tomto
testování jsou počítány percentily zvlášť pro osmé ročníky a zvlášť pro deváté ročníky.
Hrubá úspěšnost
Vyjadřuje poměr (v procentech) mezi počtem správných odpovědí a počtem všech úloh.
Hrubá úspěšnost není nikdy menší než čistá a nemůže nabývat záporných hodnot. Hrubou
úspěšnost používáme jen v grafu analýzy po úlohách.
Čistá úspěšnost (úspěšnost)
Vyjadřuje poměr mezi skóre dosaženým v celém testu a maximálním možným počtem bodů,
kterého lze v testu dosáhnout (odpovídá počtu úloh v testu).
Čistá úspěšnost může nabývat i záporných hodnot, pokud je dosaženo záporného skóre (při
velkém počtu chybných odpovědí). Čistá úspěšnost je zpravidla nižší než hrubá. V rámci
zprávy používáme hodnoty čisté úspěšnosti.
Skóre
Je dáno součtem bodů za test. Za každou správně vyřešenou úlohu žák získává 1 bod, za
nesprávně vyřešenou úlohu se odečítá bod nebo část bodu: u úloh se čtyřmi možnostmi (A)
až (D) jedna třetina bodu. Pokud žák úlohu vynechá, nic se nepřičítá ani neodečítá.
Důvodem tohoto výpočtu je eliminace vlivu tipování. Penalizace za nesprávnou odpověď je stanovena
tak, aby náhodně tipující žák získal v průměru za test 0 bodů; pokud však dokáže v úloze vyloučit
některé možnosti jako nesprávné, již v průměru část bodu získá.
Strana 2 (celkem 7)
Testování průřezových témat – 2012/2013
ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY
K porovnání výsledků jsme použili data všech zapojených škol z celé České republiky.
Celkově se testování zúčastnilo 18 901 žáků z 363 škol. Testy byly k dispozici pouze v online
formě.
Celkové počty zúčastněných (včetně rozložení na školy, třídy a žáky) najdete na posledním
řádku následující tabulky.
Testování bylo součástí projektu určeného pro všechny kraje ČR s výjimkou hl. města Prahy,
z tohoto důvodu nejsou mezi zapojenými školami žádné školy z Prahy.
Počet žáků, tříd a škol podle zastoupení v jednotlivých krajích
Školy
Třídy
Žáci
Jihočeský kraj
17
40
682
Jihomoravský kraj
49
142
2 560
Karlovarský kraj
6
17
331
Královéhradecký kraj
21
61
1 190
Liberecký kraj
23
59
1 053
Moravskoslezský kraj
58
180
3 369
Olomoucký kraj
27
68
1 186
Pardubický kraj
17
49
933
Plzeňský kraj
22
57
964
Středočeský kraj
44
124
2 379
Ústecký kraj
35
115
2 091
Vysočina
16
47
888
Zlínský kraj
28
76
1 275
Celkem
363
1 035
18 901
Strana 3 (celkem 7)
Testování průřezových témat – 2012/2013
Procentuální zastoupení žáků v projektu podle krajů
Vysočina
5%
Zlínský kraj
7%
Jihočeský kraj
4%
Jihomoravský kraj
14 %
Ústecký kraj
11 %
Karlovarský kraj
2%
Královéhradecký kraj
6%
Středočeský kraj
13 %
Liberecký kraj
6%
Plzeňský kraj
5%
Pardubický kraj
5%
Olomoucký kraj
6%
Moravskoslezský kraj
18 %
VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ
V následující části vám nabídneme odpovědi na otázky: Jak byly testy spolehlivé? Jak byly
náročné? A jak v nich žáci dopadli?
Průřezová témata
Reliabilita
Počet úloh
Počet testovaných
0,805
42
18 901
Test vykazuje dobré psychometrické parametry – reliabilitu. Tato hodnota slouží k měření
přesnosti testování. Reliabilita je teoreticky číslo mezi minus nekonečnem a 1, v praxi bývá
mezi 0 a 1. Čím je reliabilita vyšší, tím menší vliv na výsledek má náhoda. Při reliabilitě 0 by
šlo o výsledky zcela náhodné, při reliabilitě 1 by byly výsledky zcela přesné. Protože měříme
intelektuální dovednosti, přesnosti 1 a ani jí blízké se nikdy nedosahuje. Zpravidla se
reliabilita pohybuje mezi 0,5 a 0,95.
Strana 4 (celkem 7)
Testování průřezových témat – 2012/2013
CELKOVÉ VÝSLEDKY TESTU
Testování průřezových témat zahrnovalo jeden test se 42 úlohami, rozdělených do šesti
tematických částí – globální výchova, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova,
výchova demokratického občana, multikulturní výchova a environmentální výchova.
Následující tabulky charakterizují především samotný test – jeho průměrnou čistou a hrubou
úspěšnost. Zajímavý je údaj o počtu vynechaných a neřešených úloh (ty, které žáci
pravděpodobně nestihli řešit – nacházejí se za poslední zodpovězenou otázkou).
Počet
testovaných
Průměrné
skore
Průměrná
hrubá
úspěšnost
Průměrná
čistá
úspěšnost
Maximální Minimální
dosažené
dosažené
skore
skore
8. ročník VG
641
23,3
65,7
55,5
40,7
-2,0
8. ročník ZŠ
9323
14,0
49,2
33,4
42,0
-7,3
9. ročník VG
634
26,9
72,5
64,1
42,0
4,7
9. ročník ZŠ
8303
17,6
55,5
41,8
42,0
-6,0
Správně
Špatně
Vynechal
Nečetl
8. ročník VG
27,6
13
1,5
0,1
8. ročník ZŠ
20,6
20
1,3
0,2
9. ročník VG
30,4
11
1,0
0,0
9. ročník ZŠ
23,3
17
1,3
0,1
Celkovou náročnost testu se snažíme nastavit tak, aby průměrný žák ze skupiny, pro kterou
je test určen, vyřešil správně přibližně polovinu úloh (tj. průměrná hrubá úspěšnost je 50 %).
Z tohoto pohledu je zřejmé, že byl test dobře připraven pro žáky základních škol, studenti
víceletých gymnázií si s ním poradili výrazně lépe.
Pokud bychom neodečítali části bodů za nesprávné odpovědi, čistá úspěšnost vyřešení testů
by byla vyšší. Rozdíl mezi hrubou a čistou úspěšností nám říká, jak moc žáci chybovali,
případně chybně tipovali správnou odpověď.
Pouze tři žáci ze všech téměř 19 tisíc zúčastněných žáků odpověděli na všechny otázky
správně a dosáhli tak maximálního možného skóre. Kromě 8. ročníků víceletých gymnázií,
kde se to nepovedlo nikomu, byl v každé další sledované skupině jeden takový žák.
Strana 5 (celkem 7)
Testování průřezových témat – 2012/2013
Žáci úlohy příliš nevynechávali, špatných odpovědí je na základních školách v obou
ročnících jen o něco méně než těch správných, na gymnáziích je špatných odpovědí výrazně
méně.
Při hodnocení jednotlivých témat zastoupených v testu je vidět, že nejlépe se dětem dařilo
v úlohách zaměřených na multikulturní výchovu a výchovu demokratického občana,
nejhůře dopadly části zaměřené na globální a environmentální výchovu.
Čistá úspěšnost podle částí testu - průřezová témata
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
33%
27 %
52%
44 %
47%
43%
35 %
54%
44 %
37 %
31%
21 %
20 %
10 %
0%
globální výchova osobnostní a
sociální výchova
mediální
výchova
8. ročník
výchova
multikulturní environmentální
demokratického
výchova
výchova
občana
9. ročník
Např. pouze 21 % žáků dokázalo odpovědět na otázku -Která instituce/stát neratifikoval/a
Kjótský protokol? (tj. neschválil/a a nepotvrdil/a jeho platnost).
Na druhou stranu 86 % žáků dokázalo správně z nabízených obrázků vybrat ten, který
nezobrazuje oficiální symbol České republiky.
Z hodnot, které lze odečíst z následujícího grafu, je zřejmé, že žáci z devátých ročníků jsou ve
svých odpovědích úspěšnější než jejich mladší spolužáci, i když se najdou i nějaké výjimky.
Např. v úloze 3 byla mírně vyšší průměrná hrubá úspěšnost osmáků než deváťáků, a v úloze
26 byla úplně stejná.
Strana 6 (celkem 7)
Testování průřezových témat – 2012/2013
Náhled celého testu mají školy k dispozici v testovací aplikaci.
Úspěšnost po úlohách - průřezová témata
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
1
3
5
7
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41
8. ročník
9. ročník
Strana 7 (celkem 7)
Download

souhrnné zprávě k testování