Česká republika:
VODSTVO
Lenka Pošepná
POVODÍ, ROZVODÍ a ÚMOŘÍ
•
POVODÍ LABE
–
–
•
Největší část území (65,1%)
Úmoří Severního moře
POVODÍ MORAVY
–
27,9% území
•
Kromě oblasti Moravy
–
•
–
•
Příhraniční oblast Českého lesa a
Šumavy
Morava se vlévá do Dunaje
Úmoří Černého moře
POVODÍ ODRY
–
7% území
•
Kromě oblasti Slezska
–
–
–
–
Broumovský výběžek
Frýdlantský výběžek
Část Šluknovského výběžku
Úmoří Baltského moří
Střecha Evropy na KRALICKÉM
SNĚŽNÍKU
• Bod, ve kterém se
stýkají tři hlavní
evropská rozvodí
POVRCHOVÁ VODA
• Řeky
• Jezera (přirozené vodní nádrže)
• Umělé vodní nádrže
– Přehrady
– rybníky
VÝZNAM VODNÍCH TOKŮ V
PŘÍRODNÍ KRAJINĚ
MODELOVÁNÍ RELIÉFU:
• Vodní toky v oblastech se
sedimentárními měkkými
horninami
– Vznik nížin, pánví a úvalů
•
•
•
•
•
•
•
•
Polabská nížina
Mostecká pánev
Dyjsko-svratecký úval
Vyškovská brána
Hornomoravský úval
Moravská brána
Ostravská pánev
Dolnomoravský úval
– Meandry na neregulovaných
řekách
• Na řece Ploučnici
•
Vodní toky ve tvrdých vyvřelinách
či metamorfitech
• Vznik soutěsek, rokle a vodopádů
– Edmundova a Divoká soutězka
na řece Kamenici (Hřensko)
– Vodopády:
» Mumlavský (Krkonoše)
» Pančavský (Krkonoše)
» Vodopády Bílé Opavy
(Hrubý Jeseník)
– Bílá Strž – rokle a vodopád na
Bílém potoku na Šumavě
VODNÍ ZDROJE
• Rostliny
• Živočichové
PŮDOTVORNÝ ČINITEL
• Vznik nížin – nízké nadmořské výšky –
teplejší klima
• Zrychlenější půdotvorné procesy
• Vznik nivních půd, černozemí a
hnědozemí = ÚRODNÉ OBLASTI
VÝZNAM VODNÍCH TOKŮ V
KULTURNÍ KRAJINĚ
•
Budování sídel v blízkosti vodních toků
–
–
•
Význam pro zemědělství
–
–
•
Tvar sídel
Hustota osídlení
Zavlažování
Rybolov – vznik rybníků a umělých
vodních nádrží
Význam pro průmysl
–
–
–
Chemický
Strojírenský
V závislosti na zemědělství i
potravinářský a textilní průmysl
•
Význam pro energetiku
–
•
Vysoký průtok řek = hydroenergetika
Význam pro dopravu
–
–
Nížiny x údolí – snažší budování
komunikací
mosty
ŘEKY
• Hustá říční síť
• Řeky jsou krátké nebo středně
dlouhé (v Evropském měříku)
• Nejvyšší průtočnost na jaře
– Tání sněhu a deště
• Regulace řek
– Vytváření umělých koryt
– Narovnávání toku
•
•
•
•
•
Rychlejší průtočnost
Zvyšování rizik povodní
Vyšší erozní činnost
Ztrácí schopnost meandrování
Ztráta některých ekotopů
– Říční nivy, lužní lesy
•
Znečištění
– Na začátku 20. let bylo možno se v
řekách koupat
– Začátek komunismu
•
ekologicky nešetrný rozvoj
průmyslu
– Vytratily se některé
živočišné a rostlinné druhy
– Od r. 1989
• Sanace vodních toků
– Investice do budování
čističek odpadních vod
(dáno směrnicemi EU)
– V zemědělských oblastech
– prevence – ekologičtější
způsob obhospodařování
– Malé vodní toky – obnova
přirozené schopnosti čištění
• Dnes je znečištění obdobé,
jako v ostatních zemích
západní Evropy
JEZERA
•
•
Na stojaté vody přírodního původu je
ČR poměrně chudá
Ledovcová jezera
–
Šumava
•
•
•
•
•
•
Krasová jezírka
–
–
•
–
Malé a Velké Mechové jezero (Rejvíz
v H. Jeseníku)
Tříjezerní slať (Šumava)
Říční jezera
–
•
V Macoše
V Hranické propasti
Slatinná a rašelinná jezírka
–
•
Černé
Čertovo
Prášilské
Laka
Plešné
Křivé a Květné na Dyji
Jezero hrazené sesuvem
–
Mladotické jezero v povodí Střely
JEZERA V ČR
RYBNÍKY
•
Rybníkářství má v ČR velmi bohatou tradici
–
Především 15. Století – budování velkých rybníkářských oblastí
•
•
•
Budování rybníků
Budování kanálů, které do rybníků přivádí vodu, propojují je a pak z nich vodu odvádí
Rybníkářské oblasti
–
Třeboňská pánev (Lužnice, Nežárka)
•
•
•
–
Českobudějovická pánev
•
–
Žehuňský rybník (8)
Žďársko (Sázava)
•
–
Opatovický kanál
Bohdanečský rybník (7)
Poděbradsko (Cidlina)
•
–
Rybníky: Bezdrev (5), Dehtář (6)
Pardubicko (Labe)
•
•
–
Zlatá stoka – zásobuje rybníky vodou z Lužnice
Nová řeka – odvádí vodu z rybníků do Nežárky
Rybníky: Rožmberk (1), Horusitský rybník (2), Dvořiště (3), Svět(4)
Velké (9) a Malé Dářko (10)
Lednicko
•
Nesyt (11), Lednický rybník (12)
RYBNÍKY V ČR
PŘEHRADY
• Různý účel
– Regulace vodnatosti
řek
– Hydroenergetika
– Rekreace
– Zásobárna užitkové a
pitné vody
• Nej… přehrady:
– Plošně největší v ČR
• LIPNO (Vltava)
– Největší objem v ČR
• ORLÍK (Vltava)
– Nejvyšší hráz
• DALEŠICE (Jihlava)
PŘEHRADY PODLE ÚČELU
• HYDROENERGETIKA
– Les Království (Labe)
– Pastviny (Divoká Orlice)
– Lipno, Orlík, Kamík, Slapy,
Štěchovice a Vrané (Vltava)
– Vranov (Dyje)
– Dalešice (Jihlava)
– Dlouhé Stráně (Desná)
– Nechranice (Ohře)
– Hracholusky (Mže)
• ZÁVLAHOVÉ
– Nové Mlýny (Dyje)
– Rozkoš
• VODÁRENSKÝ
– Josefův Důl
– Souš
– Slezská Harta, Kružberk
(Moravice)
– Švihov (Želivka)
– Římov (Malše)
• Většina z nich slouží
zároveň i k rekreačním
účelům
– Máchovo jezero
PODZEMNÍ VODY
• Rozmístění podzemních
vod je velmi
nerovnoměrné
– Říční náplavy v údolních
nivách
– V propustných horninách
České tabule
• CHOPAV
– Chráněná oblast přirozené
akumulace vod
– Omezený odběr vody,
zákaz znečišťování, přísný
režim pro dopravu ropy…
PODZEMNÍ VODY
- MINERÁLNÍ PRAMENY
• MINERÁLNÍ VODY podzemní vody obohacené
o minerální látky
• TERMÁLNÍ VODY
–
–
–
–
Karlovy Vary
Mariánské lázně
Poděbrady
SIRNÉ PRAMENY
• Bludov
• Velké Losiny
• Františkovy lázně
• RADIOAKTIVNÍ
PRAMENY
– Jáchymov
Download

VODSTVO ČR.pdf