LC-103-PIMSK
Duální detektor pohybu (PIR a MW)
s odolností proti zvířatům a Anti-Maskingem
Instalační návod
Detektor provádí analýzu podmínek prostředí pomocí měření frekvence celého spektra rychlosti pohybu, což umožňuje
zaměření na narušitele a vylučuje falešný poplach vyvolaný činitely prostředí. Spektrální rozbor je začleněný do
elektronických rozvodů na bázi VLSI, což zaručuje vysokou spolehlivost a bezproblémové používání detektoru. Jedinečná
funkce - antimasking detektoru zaručuje ochranu před nežádoucím přiblížením a před jakýmkoliv zakrytím, počínaje
vzdáleností 0,8m a blíže.
Jelikož je LC-103-PIMSK kombinované zařízení (PIR a mikrovlnné), signál poplachu je vyslán pouze v případě současné aktivace
obou senzorů (PIR a mikrovlnného).
Tento instalační návod by měl být použit ve spojení s instalačním manuálem pro ústřednu.
TYPICKÁ INSTALACE
Výběr místa pro upevnění
Vyberte místo s největší možností zachycení narušitele. (Naše doporučení je instalace do rohu). Viz. profil detekce obr. 3. Vysoce kvalitní čtyřprvkový
senzor odhalí pohyb, který překříží paprsek. Detektor je trochu méně citlivý při odhalení pohybu směřujícího směrem k detektoru.
Vyvarujte se následujících umístění: * Naproti přímému slunečnímu záření. * Naproti prostoru s možností prudké změny teploty. * Prostory se
vzduchovými vývody nebo značným prouděním vzduchu. LC-103-PIMSK pracuje lépe ve stálém a stabilním prostředí.
Detektor je možné instalovat a používat pouze v prostředí, které splňuje stupeň znečištění maximálně 2 a kategorii přepětí II, v BEZPEČNÉM PROSTŘEDÍ
a pouze v uzavřených místnostech. Instalaci detektoru smí provádět pouze servisní osoby.
Poznámka: LC-103-PIMSK zastaví signál poplachu Anti-Mask pouze po obdržení signálu z PIR, ale ne dříve než 30 sekund po aktivaci Anti-Mask alarmu.
MONTÁŽ ZÁKLADNY DETEKTORU
1. Pro odstranění čelního krytu odšroubujte upevňovací šrouby a lehce nadzdvihněte čelní kryt. (obr. 2-11).
2. Pro odstranění PCB desky opatrně odšroubujte upevňovací šrouby umístěné na PCB desce. (obr. 2-9).
3. Prolomte otvory nezbytné pro vyhovující instalaci (Obr. č. 1 – B nebo C). Pro instalaci na zeď je nutné použít nejméně dva šrouby o rozměru 3x30mm.
4. Kruhové a obdélníkové prolisy na spodní části základny jsou vylamovací otvory pro protažení kabelů.
5. Přimontujte základnu detektoru na zeď, na roh nebo na strop. (Pro variantu s držákem instalujte držák).
6. Nainstalujte zpět PCB desku – zcela dotáhněte připevňovací šrouby.
7. Zapojte kabel do svorkovnice. (obr. 4).
8. Nainstalujte zpět krytku, vložte ji přesně do uzavíracích kolíků a zašroubujte upevňovací šrouby.
INSTALACE DETEKTORU
Připojení do svorkovnice (viz. obr. 4).
Svorky 1 a 2 – označené „T1,T2 (TAMPER). Tyto svorky připojte k 24hod zóně v ústředně. V případě, že je otevřen přední kryt detektoru, je okamžitě
vyslán poplachový signál do ústředny.
Svorky 3 a 4 – označené „AM: NC, C“. Toto jsou výstupní svorky relé detekce Anti-Maskingu.
Svorky 5 a 6 označené „PIR: NC, C“. Výstupní svorky relé detekce PIR.
Svorka 7 – označená „NO“. Varianta pro umístění na konec vedení. Tuto svorku použijte pro připojení odporu podle konfigurace EOL v ústředně.
Svorka umožňuje rychlou instalaci EOL odporu (odpor není zapojen interně v detektoru), ale namísto toho zajišťuje vhodný rozbočovací bod pro připojení
EOL odporu do smyčky.
Svorka 8 – označená „-“ (GND). Připojte k zápornému napětí zdroje.
Svorka 9 – označená „+“ (+12V). Připojte ke zdroji kladnému napětí 8,2 až 16V DC.
DSC-8116-1
NASTAVENÍ DETEKTORU
LED AKTIVNÍ / NEAKTIVNÍ
Přepínač 1 z DIP- 4. Použijte pro nastavení „LED“.
Pozice nahoře „ON“ – KONTROLKA AKTIVNÍ.
Červená kontrolka se aktivuje, pokud je detektor v režimu poplachu.
Pozice dole „OFF“ – KONTROLKA NEAKTIVNÍ. Kontrolky jsou neaktivní.
Poznámka:
Pozice přepínače „LED“ neovlivní činnost relé. Pokud je detekováno narušení,
relé alarmu se přepne do stavu poplachu na dvě sekundy.
Ve stavu AM poplachu blikají všechny tři kontrolky současně
bez ohledu na současnou pozici přepínače.
FUNKCE ANTI-MASKING
Přepínač 2 z DIP- 4. Použijte pro nastavení „AM“ – funkce Anti-Masking.
Pozice nahoře „ON“ – ochrana detektoru před zakrytím od 0,4 metru a blíže.
Pozice dole „OFF“ – ochrana detektoru před zakrytím od 0,8 metru a blíže.
NASTAVENÍ CITLIVOSTI „PIR“
Přepínač 3 z DIP- 4. Použijte pro nastavení „PIR“ – slouží k nastavení citlivosti PIR.
Pozice nahoře „ON“ – imunita proti zvířeti do 15 kg.
Pozice dole „OFF“ – imunita proti zvířeti do 25 kg.
NASTAVENÍ ODOLNOSTI PROTI ZVÍŘETI
Přepínač 3 z DIP- 4. Použijte pro nastavení „PET“ 15kg-25kg.
Pozice nahoře „ON“ – Odolnost proti zvířeti do 15 kg.
Pozice dole „OFF“ – Odolnost proti zvířeti do 25 kg.
KALIBRACE DOSAHU
„MW“ potenciometr nastavuje detekční rozsah „MW“ od 40% do 100% (tovární nastavení je 65%).
„PIR“ potenciometr nastavuje detekční rozsah od 68% do 100% (tovární nastavení je 84%).
Poznámka: Pro nové nastavení je nutné detektor restartovat dočasným odpojením energie.
POŽADAVKY NA ROZMĚRY KABELŮ
Použijte kabely o průměru 0,5 mm a silnější.
Pro stanovení požadovaného průměru a délky kabelu
mezi detektorem a kontrolním panelem použijte následující tabulku.
Délka kabelu
Průměr kabelu
m
mm
200
0,5
300
0,75
400
1,0
800
1,5
TESTOVACÍ CHŮZE
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro ověření spráné funkce by mělo být zařízení v průběhu instalace důkladně otestováno. Konečný uživatel by měl být poučen,
jakým způsobem provádět týdenní testovací chůze.
Ujistěte se, že na detektoru je nastaveno: puls=1, LED=ON a v zabezpečené oblasti nejsou žádní lidé. V oblasti pokrytí zajistěte pohyb a sledujte zelenou
kontrolku PIR detekce a žlutou kontrolku mikrovlnné detekce. Jestliže není pokrytí kompletní, přenastavte rozsah detektoru nebo detektor přemístěte.
Jakmile docílíte požadovaného pokrytí, kontrolka poplachu může být deaktivována (OFF).
Při problémech s umístěním použijte jeden z volitelný držáků LC-L1ST na zeď.
Držáky umožňují horizontální umístnění detektoru.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Způsob detekce:
čtyřnásobný (čtyři prvky) PIR a mikrovlnný puls Doppler
Napájení:
od 8,2 do 16 V DC
Odběr:
v činnosti: 25,5mA
v klidovém stavu: 18mA
Teplotní kompenzace:
ANO
Interval poplachu:
2 sekundy
Výstupy:
N.C. 28Vss 0,1A, 10W (AM, PIR):
Ochranný kontakt:
N.C. 28Vss 0,1A, 10W
Doba zahřátí:
1 minuta
Kontrolka LED:
kontrolky blikají v průběhu fáze zahřívání
a bezpečnostní samokontroly
Červená kontrolka LED:
alarm (PIR + MW)
Zelená kontrolka LED:
kanál PIR (infračervený)
Žlutá kontrolka LED:
kanál MW (mikrovlnný)
Radiofrekvenční odolnost: 10V/m a 80% AM od 80 MHz do 1 GHz
Statická odolnost:
8kV kontakt, 15kV vzduch
Dočasné přetížení:
2,4kV 1,2 joulů
Provozní teplota:
od - 10°C do + 50°C
Rozměry:
118mm x 62,5mm x 41mm
Váha:
102 gramů
Stav a význam LED diod
LED
popis
červená svítí, když detektor detekuje poplach (PIR+MW)
žlutá
svítí, když MW detekuje poplach
zelená
svítí, když PIR detekuje poplach
Funkce Anti-masking
Při zakrytí detektoru se rozblikají všechny LED diody v rytmu
přibližně 1x za 1s nezávisle na nastavení přepínače LED. Při
detekci alarmu se všechny LED diody rozsvítí asi na 2s.
LED diody budou blikat do té doby, dokud se neodstraní
překážka před detektorem a dokud není detekován 3x alarm.
Po tuto dobu bude také sepnuto relé AM.
Download

LC-103-PIMSK