Faktoring v ČR – současný stav a perspektiva vývoje 1
Factoring in Czechia – the actual state and development perspectives
Vladislav Pavlát - Otakar Schlossberger
Abstrakt
Cílem této stati je podat přehled vývoje a současného stav faktoringu v České republice
v letech 2007-2014. Autoři vycházejí (v části 1.) z teoretického vymezení kategorie
„faktoring“ a z jeho empirických charakteristik; dále předkládají klasifikaci forem faktoringu.
Analýza (v části 2.) se zaměřuje stručně na vývoj absolutního objemu faktoringových služeb a
na změny struktury faktoringového trhu.
Část 3. pojednává o subjektech poskytujících
faktoringové služby v ČR a podává jejich klasifikaci. Část 4. se zabývá činností České
easingové a finanční asociace. V závěru práce autoři analyzují vývojovou tendenci faktoringu
v ČR pod zorným úhlem vývoje faktoringu ve světě.
Klíčová slova:
faktoring, klasifikace forem faktoringu, struktura faktoringového trhu, faktoringové
společnosti, perspektivy vývoje faktoringu
Abstract
The goal of this paper is to present a survey of the actual state of factoring in Czechia (20072014). Both theoretical and empirical analyses are applied. The paper is mainly based on the
Czech literature and statistics. The Part 1 gives different definitons of factoring and a
classification of factoring forms. Part 2 contains an analysis of the Czech factoring market.
Part 3 describes the institutional strukture of the Czech factoring market. Part 4 informs on the
activities of the Czech Leasing and Financial Association. The Conclusion summarizes the
trends of the Czech factoring market which principally follow the trends of the EU factoring
market. In some respects, the Czech market still lags behind the average EU market
penetration. At present, the Czech factoring market is growing; it has a favourable
development perspective.
1
Tato stať byla vypracována v rámci projektu IGA – Postavení, výsledky a výhledy vybraných bank v ČR,
financovaného Vysokou školou finanční a správní, o.p.s. v Praze pod č. 7756.
Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava,
Derivat 2014, ISSN 1336-5711, 4/2014
Key words:
factoring, classification of factoring forms, factoring market structure, factoring firms,
development tendencies of factoring services
JEL Classification:
G 21, G 23
Úvod
Cílem této stati je podat přehled vývoje a současného stavu faktoringu v České
republice v letech 2007-2014. Teoretická analýza zahrnuje vymezení kategorie „faktoring“ a
klasifikaci jeho forem. Empirická analýza je zaměřena na vybrané kvantitativní
charakteristiky: na vývoj objemu, změny struktury faktoringových služeb, na institucionální
rámec faktoringu a na vyhlídky dalšího vývoje tohoto zajímavého a užitečného nástroje
financování. Co do teorie autoři čerpali především z české literatury (monografie a jiné
vysokoškolské prameny); empirické poznatky se vesměs opírají o české statistiky a o zdroje
mezinárodních asociací. Srovnatelnost českých statistických údajů se zahraničními však je
omezená vzhledem k jejich nestejné struktuře. Nicméně umožňuje odhadnout vyhlídky
faktoringu jako nástroje financování malých a středních podniků v ČR ve střednědobém
horizontu.
1. Faktoring jako forma alternativního financování
Pojem „alternativní financování“ (jako obecný pojem) zahrnuje všechny způsoby
(formy)
„jiného než dluhového“ financování, resp. jiného než „financování z vlastních
zdrojů. Mnozí autoři pojem „alternativní financování“ nepoužívají: zabývají se pouze
jednotlivými formami (metodami) financování, a to v různých souvislostech.2
Při užším vymezení alternativního financování jsou mezi jeho formy zahrnovány 3
specifické formy (metody) financování, a to: 1. faktoring, 2. forfaiting a 3. leasing.3
V literatuře lze nalézt mnoho různých definic a/nebo charakteristik faktoringu. Valná
část existujících definic, které splňují požadavky kladené na konstrukci vědecké definice, je
2
Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance. 2. Přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2007.
ISBN 978-80-7179-903-0.
3
Srov. Šenkýřová, B. a kol.: Bankovnictví. Praha: VŠFS 2010. Kap. 21, str. 211. ISBN 978-807408-029-6.
Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava,
Derivat 2014, ISSN 1336-5711, 4/2014
koncipována účelově, tj. snaží se o vysvětlení faktoringu jako finanční kategorie. Řada z
těchto definic vychází z historického chápání faktoringu jako druhu financování, v němž
tradičně rozhodující úlohu hraje tzv. faktor. Novější definice však již většinou úlohu osoby,
označované jako tzv. faktor, nevyzdvihují.
Moderně pojatý „Finančný slovník výkladový“ vydaný na Slovensku v r. 2012 pod
redakcí prof. Ing. K. Vlachynského, definuje faktoring jako „…smluvně dohodnutý odkup
krátkodobých pohledávek dodavatele vůči odběrateli faktorem (dcera, dceřiná společnost
banky, samostatná faktoringová firma), který se postará o jejich inkaso“4
Prof. E.
Kislingerová charakterizuje faktoring s hlediska jeho předmětu jako „…pravidelný odkup
krátkodobých pohledávek faktoringovou společností.“5 Kolektiv autorů Vysoké školy
ekonomické (Z. Revenda, M. Mandel, P. Musílek, P. Dvořák, J. Brada) faktoring definují
stručně jako „…smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek, které vznikly
dodavateli v důsledku poskytnutí nezajištěného dodavatelského úvěru.“
5
Podobně Prof. S.
Polouček: „Faktoring je metoda financování, založená na prodeji krátkodobých hromadných
pohledávek vyplývajících z prodeje zboží nebo služeb.“ 6 České charakteristiky, resp. definice
faktoringu
vesměs reflektují pojetí faktoringu v zahraniční literatuře; většinou se liší co do pojetí
faktoringu aplikací různého výchozího přístupu. 7
Faktoring v praxi nabývá různých forem, které lze klasifikovat podle řady kritérií. V
této stati rozlišujeme formy faktoringu podle 4 kritérií: 1. Podle segmentu finanční sféry
(faktoring bankovní a nebankovní); 2. Podle rozsahu faktoringových služeb (faktoring
komplexní nebo základní); 3. Podle lokalizace poskytování služeb (faktoring tuzemský a
exportní/importní); 4. Podle nositele rizika (faktoring regresní a bezregresní). V praxi se
4
Vlachynský, K. a kolektiv. Finančný slovník výkladový. Bratislava: Iura Edition, 2012, str. 147. ISBN 987-808078-469-0. Slovenský text je přeložen do češtiny.
5
Kolektiv autorů. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vydání. Praha: Management Press, 2000. Str. 146. ISBN
80-7261-031-7.
6
Polouček, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, 2006. Str. 225. ISBN 80-7179-462-7.
7
V podstatě totéž lze říci o (empirické) definici ČFA ČR: „Factoring je moderní finanční nástroj, který pro
svého uživatele představuje alternativu k bankovnímu úvěru. Zdrojem financování jsou pohledávky, které
uživateli factoringu vznikají z dodávek zboží nebo za služby. Pohledávky postoupením přecházejí na
factoringovou společnost a ta, kromě jejich profinancování, zajišťuje v oblasti správy a inkasa pohledávek pro
uživatele factoringu komplex služeb různého rozsahu, případně až po převzetí rizika neplacení z důvodu platební
neschopnosti či nevůle jednotlivých odběratelů.“ Viz: http://clfa.cz/index.php?textID=56
Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava,
Derivat 2014, ISSN 1336-5711, 4/2014
vyvinula řada forem faktoringu, které mohou být kombinací výše uvedených forem a které
mívají i různé názvy.(Viz též tab. č. 2) 8
2.
Vývoj objemu a změny struktury faktoringového trhu v ČR
Objem faktoringových služeb v ČR se v období let 2007-2014 vyvíjel pod vlivem světové
konjunktury. V letech 2000-2006 byl charakterizován trvale vzestupnou tendenci, která se
zachovala ještě v letech 2007 i 2008. V následujícím roce 2009 již se promítl poměrně
výrazný krizový pokles i v ČR.
V letech 2011-2012 se postupně došlo k růstu objemu
faktoringových obchodů, a v r. 2013 již byl obnoven a poměrně výrazně překročen
předkrizový stav. Vývoj obchodů v 1. pololetí r. 2014 byl velmi slibný; pokud nedojde ke
zhoršení konjunktury v 2. pololetí, mohlo by být dosaženo výrazného růstu.
Tabulka č.1. Vývoj struktury faktoringového trhu v České republice (2007-2014; v %)
Forma
faktoringu
Regresní
Bezregresní
Tuzemský
Exportní
Importní
Objem v mld. Kč (X)
2007
(%)
75,5
24,5
80,3
17,2
2,5
127,1
2008
(%)
73,6
26,4
80,1
18,0
1,9
134,0
2009
(%)
75,0
25,0
80,7
17,8
1,5
99,7
2010
(%)
76,0
24,0
76,8
21,0
2,2
111,9
2011
(%)
73,7
26,3
73,2
23,5
3,3
128,2
2012
(%)
69,2
30,8
70,3
25,9
3,8
130,6
2013
(%)
65,5
34,5
69,3
27,3
3,4
145,4
2014
1.pol.
62,9
37,1
69,2
27,4
3,4
78,6
Pramen: Zprávy ČLFA o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového
trhu v ČR ve sledovaných létech:9 10 11 12 13 14 15
Pozn.: (X) Pohledávky postoupené na členy AFS ČR.
8
Naše klasifikace druhů faktoringu se liší od klasifikací jiných autorů co do volby kritérií. Např. Polouček
aplikuje 5 hledisek (přechod zboží, zpětný postih, zveřejnění, poskytování dalších služeb, způsob platby). Srov.
op. cit. str. 228.
9
Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR v r. 2008.
tp://clfa.cz/index.php?textID=64ht
10
Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového trhu v ČR v r. 2009.
11
Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového trhu v ČR v r. 2010.
http://clfa.cz/index.php?textID=64
12
Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového trhu v ČR v roce 2011.
13
Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového trhu v ČR v roce 2012.
http://clfa.cz/index.php?textID=
14
Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v ČR v roce 2013.
http://clfa.cz/index.php?textID=64
15
http:statistika2014_2q
Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava,
Derivat 2014, ISSN 1336-5711, 4/2014
V disponibilních statistikách je sledována struktura trhu jednak v rozdělení na regresní
a bezregresní faktoring, jednak v rozdělení na tuzemský, exportní a importní faktoring.
Dominující formou faktoringu v ČR je trvale regresní faktoring. Od roku 2012 však se
projevuje tendence k mírnému poklesu jeho podílu a poměrně výrazný růst podílu
bezregresního faktoringu. V průběhu celého sledovaného období neustále klesá podíl
tuzemského faktoringu a roste podíl exportního faktoringu. Podíl importního faktoringu se –
oproti předkrizovému stavu – v r. 2011 a r. 2012 zvýšil, později však mírně poklesl. V těchto
pohybech se odráží především vývoj konjunktury; v českých poměrech však pravděpodobně
hraje poměrně značnou úlohu i stupeň finanční gramotnosti malých a středních podnikatelů
(mnohdy -- tradičně dávají přednost získávání přímých úvěrů).
3. Subjekty poskytující faktoringové služby v ČR a jejich klasifikace
V České republice v současné době působí velký počet poskytovatelů faktoringových
služeb. Podle údajů České národní banky (k 30. 6. 2014)
16
se zprostředkováním financování
aktiv (tj. finančním leasingem, forfaitingem, faktoringem aj.) zabývalo celkem 257 subjektů.
Z údajů uvedených v seznamu zprostředkovatelů financování aktiv nelze rozpoznat,
kterými z uvedených činností se zprostředkovatelé zabývají.17 Tyto subjekty mají různou
právní formu (akciová společnost, společnost s r. o.), liší se navzájem svou velikostí,
rozměrem podnikání, druhy a rozsahem poskytovaných faktoringových služeb, lokalizací na
území České republiky, geografickým zaměřením své činnosti, požadavky kladenými na
potenciální i reálné klienty, výší odměny za faktoringové služby i dalšími parametry, které na
tomto místě neuvádíme. Výčet rozdílů mezi poskytovateli faktoringových služeb považujeme
za pracovní. Za výchozí klasifikaci faktoringových subjektů v této stati považujeme členění
subjektů 1. na subjekty bankovního typu, 2. na subjekty nebankovního typu.
16
Seznam zprostředkovatelů financování aktiv
http://www.cnb.cz/cs/obecne/rozsirene-vyhledavani.jsp?cnb-search-area=czech-version&cnbfolder=%2Fcs%2Ffinancni_trhy%2F&cnb-search-action-block=search&cnb-searchquery=factoring+v+%C4%8CR
17
http://www.cnb.cz/cs/obecne/rozsirene-vyhledavani.jsp?cnb-search-area=czech-version&cnbfolder=%2Fcs%2F&cnb-search-action-block=search&cnb-search-query=factoring+v+%C4%8CR
Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava,
Derivat 2014, ISSN 1336-5711, 4/2014
3.1 Bankovní poskytovatelé faktoringových služeb
V této části jsou uvedeny důležité informace o faktoringových službách Factoringu
České spořitelny, a.s., o Factoringové společnosti ČSOB, a.s. a o spol. Factoring KB a.s. Tyto
společnosti patří do skupiny subjektů bankovního typu.
Zájemci o faktoringové služby se rozhodují o využití konkrétních služeb podle mnoha
hledisek, včetně náhodné volby nebo lokální přítomnosti faktoringové firmy v místě sídla
zájemcovy firmy apod. Mnozí podnikatelé se obracejí na faktoringové firmy, které jsou
součástmi bankovních skupin, právě proto, že vedou své účty u některé banky z dané skupiny.
Daná banka jim – zcela pochopitelně - obvykle doporučí „svou“ faktoringovou firmu. Pro
rozhodování zájemců je také důležité, jak srozumitelně – a přitom s odbornou znalostí –
faktoringové firmy dokáží své nabídky předkládat.18
Potenciální zájemci o faktoringové služby mohou být odrazováni např. přehnaným
(„barnumovským“) způsobem prezentovanými výhodami (při zamlčení nevýhod) nabízených
služeb právě tak, jako příliš zjednodušeně, „lidově“ formulovanými informacemi. Pro
podnikatele je také podezřelé, když faktoringová služba neuveřejní transparentní informace o
ceně svých služeb, ale „mlží“. Nepříliš atraktivní jsou i nabídky, kde zájemce musí neustále
„klikat“ a hledat informaci, o kterou potřebuje ke svému konečnému rozhodnutí, zda se na
danou faktoringovou firmu obrátí nebo nikoliv.
U exportních firem bývá obvykle dosti důležité, v které zemi sídlí „matka“ banky:
může to mít význam zejména při sjednávání specifických smluvních podmínek české firmy s
faktoringovou firmou z dané bankovní skupiny.
Dále uvedené charakteristiky faktoringových služeb tří velmi významných
společností, které operují na českém trhu nástrojů alternativního financování (obvykle se
nezabývají jen faktoringem) ukazují, že marketingové přístupy všech tří faktoringových
společnosti se na první pohled navzájem dosti podobají; liší se však např. co do šířky a
hloubky informací, v některých detailech postupu při faktoringovém procesu apod. V
posledních letech je silně zdůrazňována možnost „osobního“ řešení pro vhodné klienty.
18
Tyto poznatky platí jak pro faktoringové firmy spojené s bankovní finanční skupinou, tak pro „nebankovní“
faktoringové firmy. Pochybnosti o bonitě a výhodnosti služeb různých faktoringových firem však
pravděpodobně může definitivně vyřešit až osobní kontakt s danou firmou.
Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava,
Derivat 2014, ISSN 1336-5711, 4/2014
3.1.1 Factoring České spořitelny, a.s. 19
Společnost „Factoring České spořitelny, a.s.“ byla založena v r. 1997. Je finanční
společností působící v oblasti faktoringových operací. Svým klientům nabízí financování,
správu a inkaso pohledávek, případně ručení za nezaplacení vůči smluvně dohodnutým
odběratelům. Společnost je součástí Finanční skupiny České spořitelny a.s., která vlastní
100% podíl ve společnosti Factoring České spořitelny, a.s.
Faktoringová společnost České spořitelny je členem největší sítě faktoringových
společností na světě Factors Chain International (FCI), která má více než 200 členů ve více
než 60 zemích světa. Společnost Factoring České spořitelny, a.s. je zakládajícím členem
Asociace faktoringových společností v České republice.
Společnost poskytuje financování pro podnikatelské subjekty působící ve sféře
výroby, obchodu a služeb. Disponuje systémem, který umožňuje poskytovat faktoringové
služby na základě mezinárodních standardů. Šíře poskytovaných služeb je srovnatelná se
službami, které poskytují největší mezinárodní faktoringové společnosti. Společnost nabízí
individuální přístup ke klientovi, při větším počtu odběratelů umožňuje využití více forem
spolupráce. Společnost nabízí zájemcům komplexní služby. Schvalovací proces je pružný a
bere v úvahu požadavky klientů.
3.1.2 ČSOB Factoring, a. s. 20
Společnost ČSOB Factoring, a.s. byla založena v roce 1992 s názvem O. B. HELLER
jako společný podnik Československé obchodní banky a Heller International Group z USA
(prostřednictvím její rakouské součásti). Tato americká společnost úspěšně přenesla do České
republiky tradici a kvalitu finančního podnikání, kterou založil Walter Heller v Chicagu již v
roce 1919, a řadí se k nejstarším specialistům v oboru.
V roce 1993 jako první na českém trhu začala nabízet financování tuzemských
pohledávek. V roce 1997 byla založena společnost obdobného zaměření v Bratislavě. V roce
2003 ČSOB zavedla aplikaci FactorLink, moderní nástroj pro správu faktoringových operací,
která maximálně usnadňuje komunikaci s klienty a umožňuje jim on-line přístup ke všem
19
http://www.factoringcs.cz/cs/
20
http://www.csobfactoring.cz/factoring/kdo-jsou-nasi-klienti/
Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava,
Derivat 2014, ISSN 1336-5711, 4/2014
informacím týkajících se faktoringové spolupráce. Od rokue 2006, kdy se Československá
obchodní banka stala jediným akcionářem společného podniku O. B. Heller, je používáno
názvu ČSOB Factoring, a.s..
Dlouhá tradice a příslušnost k silné finanční skupině ČSOB umožňuje společnosti
poskytovat faktoringové služby v nejvyšší kvalitě v komplexním sortimentu. ČSOB Factoring
dlouhodobě udržuje svůj tržní podíl v ČR nad 20 %. V roce 2012 dosáhl celkový obrat
postoupených pohledávek na společnost více než 29 mld. Kč. ČSOB Factoring, a. s. je
zakládajícím členem Asociace faktoringových společností a členem České leasingové a
finanční asociace.
ČSOB Factoring, a. s. má dceřinou společnost Euroincasso, s. r. o., v níž vlastní 100%
akcií. Tato společnost se specializuje na vymáhání problematických pohledávek. Díky síti
zahraničních kontaktů nabízí inkasní služby jak v tuzemsku, tak pro pohledávky vzniklé
z exportu prakticky do libovolného teritoria.21
3.1.3 Factoring KB, a.s.
Společnost Factoring KB vznikla 24. července 1997; zahájila činnost 4. srpna 1997.
Základní jmění společnosti činí 1,184 miliardy Kč. Společnost Factoring KB je ve vlastnictví
Komerční banky, a.s., která je majitelem 100 procent akcií.
Společnost Factoring KB je od svého založení součástí Finanční skupiny Komerční
banky a od roku 2002 též součástí skupiny Société Générale (SG). Členství společnosti v této
skupině je důležité pro její rozvoj a spolupráci s ostatními členy skupiny doma i v zahraničí.
Factoring KB úzce spolupracuje s KB v oblasti akvizicí a řízení rizik. Společnost Factoring
KB je členem jedné z největších sítí faktoringových organizací na světě – Factors Chain
International (FCI). Factoring KB je zakládajícím členem Asociace factoringových
společností v České republice a zároveň také členem České leasingové a finanční asociace. 22
Factoring KB poskytuje klientům komplexní faktoringové služby.
21
22
http://www.csobfactoring.cz/o-nas/spolecnosti-ve-skupine/
http://www.factoringkb.cz/cs/o-kb-factoring/profil-spolecnosti. html
Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava,
Derivat 2014, ISSN 1336-5711, 4/2014
3.1.4 Faktoringové služby/produkty tří výše uvedených bank
Všechny tři velké banky v ČR – Česká spořitelna, ČSOB i Komerční banka
v současné době potenciálním zájemcům nabízejí komplexní faktoringové služby, resp.
produkty.
Při srovnávání těchto produktů však narážíme na určité problémy v jejich
nejednotném označování. Jednotlivé banky totiž pro některé produkty nevolí totožné
označení, i když charakter těchto služeb může být totožný nebo velmi blízký. Důvody
pravděpodobně jsou marketingové a reklamní; zřejmě se liší podle zvolené strategie
jednotlivých bank, které se orientují na široký okruh potenciálních zájemců nebo –
u některých produktů – spíše na okruh existujících klientů banky. V dále uvedené tabulce (č.
2) jsou uvedeny obvyklé druhy produktů; k nim jsou přiřazeny přísl. údaje o nabídkách těchto
produktů ve sledovaných bankách.
Tabulka č. 2
Srovnání produktové struktury České spořitelny, ČSOB a Komerční banky (2014)
Produkt/služba
Č.spořit. ČSOB KBanka
Tuzemský faktoring
x
x
x
Tuzemský faktoring (bezregresní)
x
x
Tuzemský bezregresní faktoring s pojištěním
x
Tuzemský regresní faktoring
x
x
Exportní faktoring
x
x
x
Importní faktoring
x
x
Modifikovaný faktoring
x
Rámcový (bilanční) faktoring
x
Reverzní faktoring
x
Retailový faktoring
x
E-factoring
x
Doplňkové financování
x
Inkasní služby/Správa a inkaso pohledávek x
x
Monitoring podnikatelských subjektů
x
Bilanční monitoring
x
Pramen: webové stránky České spořitelny, ČSOB a Komerční banky
3.2. Nebankovní poskytovatelé faktoringových služeb
Do této skupiny patří 1. společnosti, založené podle práva ČR, 2. společnosti založené
v zahraničí. Pro společnosti ze zemí mimo EU platí jiný režim než pro společnosti ze zemí
EU. Podle předmětu činnosti je lze členit 1. na společnosti specializující se na poskytování
Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava,
Derivat 2014, ISSN 1336-5711, 4/2014
faktoringových služeb, a 2. na společnosti, v nichž poskytování faktoringových služeb nepatří
mezi hlavní předmět činnosti. Vzhledem ke značnému počtu „nebankovních“ poskytovatelů
faktoringových služeb jsou zde uvedeny pouze některé příklady. „Nebankovní“ společností
nejsou na trhu faktoringových služeb v ČR příliš významné co do objemu transakcí.
V některých případech však jsou schopny českým zájemcům zprostředkovat služby, které“
bankovní“ poskytovatelé - z různých důvodů (např. pro malý objem) - obvykle neposkytují.
„Nebankovní společnosti“ založené podle českého práva, zejména některé nové společnosti
založené v posledních letech, které se převážně zabývají vymáháním pohledávek, nemají u
českých zájemců příliš dobrou pověst vzhledem ke svému nestandardnímu chování na pokraji
legality.
3.2.1 Transfinance, a. s. 23
Tato akciová společnost je významným nebankovním poskytovatelem provozního
financování pro malé a střední firmy formou faktoringu tuzemských a zahraničních
pohledávek. Společnost financuje, inkasuje a zajišťuje pohledávky klientů z nejrůznějších
oblastí průmyslu. V oblasti financování zahraničních pohledávek (exportní a importní
faktoring) je bezkonkurenčním lídrem mezi faktoringovými společnostmi v České republice.
Společnost Transfinance byla založena v roce 1991 jako první specializovaná
společnost na provozní financování podniků (faktoring a forfaiting) ve střední a východní
Evropě. 100 % akcionářem společnosti je mBank S.A., Varšava, dceřiná společnost
Commerzbank
AG.
Společnost
Transfinance
je
významným
členem
mezinárodního sdružení faktoringových společností Factors Chain
prestižního
International
a
zakládajícím členem české Asociace factoringových společností, jejíž členové vstoupili v roce
2005 do České leasingové a finanční asociace.
Společnost Transfinance v roce 2013 profinancovala pohledávky v celkovém objemu
25,3 mil. Kč; z toho na tuzemský faktoring připadalo 12,3 mil. Kč, na exportní faktoring 10,2
mil. Kč a na importní faktoring 2,9 mil. Kč. Objem profinancovaných pohledávek od r. 2010
trvale stoupal (nejrychleji v oblasti exportního faktoringu). Zákazníky této firmy jsou
23
http://www.transfinance.cz/o-nas.html
Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava,
Derivat 2014, ISSN 1336-5711, 4/2014
především podniky malé a střední velikosti s ročním obratem od 15 milionů Kč, pro které je
obtížné získat bankovní úvěr.
3.2.2 Bibby Financial Services, a.s. 24
Společnost podniká v ČR pod tímto názvem od r. 2005, kdy do ní kapitálově vstoupila
britská společnost Bibby Group of Factors, Ltd. Byla založena v prosinci r. 1996 původně pod
názvem Cash Reform Factoring, a.s. V r. 2011 společnost uskutečnila akvizici portfolia
klientů Coface Czech Factoring.
Společnost poskytuje tyto faktoringové služby: regresní a bezregresní faktoring,
provozní financování, správu a monitoring pohledávek, inkaso pohledávek. V současné době
je největší nebankovní faktoringovou společností v ČR s obratem 15,5 mld. Kč (r. 2013).
Společnost je řádným členem dvou profesních organizací v ČR - České leasingové a
finanční asociace a Asociace factoringových společností ČR (od r. 2009). Od r. 2005 je
společnost členem Mezinárodní faktoringové asociace (IFA – International Factoring
Association). 25
3.2.3 Zprostředkovatelské a poradenské firmy
I když v seznamu zprostředkovatelů vedeném v ČNB figuruje 257 společností, ve
většině z nich poskytování faktoringových služeb nepatří mezi hlavní předmět činnosti.
Existují však některé nebankovní firmy, které se v posledních letech specializovaly na
poradenství a zprostředkování v oblasti faktoringového financování.
Jednou z úspěšných a seriózních firem tohoto druhu je společnost Arfin s.r.o
26
se
sídlem v Praze. V této firmě působí řada odborníků, kteří zde nalezli nové uplatnění poté,
když v r. 2005) došlo k akvizici firmy Coface firmou Bibby Financial Services, a. s. (viz
výše). Společnost Artfin kromě komplexního pokrytí lokálního trhu promyšleně rozvíjí i síť
mezinárodních kontaktů.
24
www.bibbyfinancialservices.cz
25
http://www.factoring.org/
http://www.factoring.eu/kdo-jsme
26
Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava,
Derivat 2014, ISSN 1336-5711, 4/2014
4. Profesní organizace sdružující faktoringové firmy v ČR
První profesní asociace v oblasti alternativního financování byla založena v r. 1991
jako vrcholová organizace leasingových společností. Od r. 1992 působila jako zájmové
sdružení leasingových společností pod názvem „Asociace leasingových společností ČSFR“
(po rozdělení Československa jako „Asociace leasingových společností ČSFR“).
27
Od konce
devadesátých let minulého století sdružuje také nebankovní společnosti, které poskytují
spotřebitelské úvěry a od poloviny první dekády nového tisíciletí i faktoringové společnosti.
V r. 2005 byl název asociace změněn na „Česká leasingová a finanční asociace“ (mj.
vzhledem k tomu, že mnoho členů poskytuje spotřební úvěry).
Hlavním cílem ČLFA je prosazovat právní a ekonomické prostředí vhodné pro finanční
produkty a koordinovat a prosazovat společné zájmy členů. Mezi aktivity ČLFA se řadí
dialog s orgány státu týkající se odborných zájmů členů, spolupráce se zájmovými
sdruženími, šíření informací o finančních produktech, analýzy prováděné expertními výbory,
prevence podvodů, etické záležitosti, vypracovávání statistik, navazování a udržování
zahraničních styků (např. s mezinárodními organizacemi jako je Leaseurope, Eurofinas,
EUF) aj.
V současné době je členem České leasingové a finanční asociace 46 firem, které
realizují kolem 97% objemu všech tuzemských leasingových obchodů, většinu nebankovních
úvěrů pro spotřebitele a většinu faktoringových obchodů. Faktoringové služby/produkty
v současné době nabízí těchto 5 členů České leasingové a finanční asociace: Factoring České
spořitelny, a.s., Factoring ČSOB, a.s., Factoring KB, a.s., Transfinance, a.s. a Bibby Financial
Services, a.s..
Paralelně v ČR v 90tých letech vznikla „Asociace faktoringových společnosti“,
sdružující především bankovní poskytovatele faktoringových služeb. Někteří členové této
asociace se po r. 2000 stali členy ČLFA.
Závěr
Faktoringový trh v ČR - podobně jako trh bankovní – vykazuje rysy oligopolního trhu,
což mj. vyplývá z jeho institucionální struktury: prakticky je ovládán 5 hlavními subjekty (viz
odst.2 a 3). Během jeho vývoje (již před počátkem krize) došlo k zániku některých subjektů,
27
http://clfa.cz/
Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava,
Derivat 2014, ISSN 1336-5711, 4/2014
které byly považovány za poměrně významné; některé z těchto subjektů podlehly konkurenci,
jiné se staly obětí změny strategie zahraničních vlastníků, kteří opustili trh v ČR. Tyto změny
však neměly vliv na základní strukturu faktoringového trhu v ČR, na němž dominoval
tuzemský regresní faktoring; teprve nyní posiluje exportní bezregresní faktoring. Příčiny této
rýsující se změny nutno v případě ČR hledat mj. v tom, že naše země dosud nepřijala EURO,
tj. zčásti jde o problém měnový.
Je však až ku podivu, že využívání tak skvělého finančního instrumentu, jakým je pro
malé a střední podniky faktoring, v českých podmínkách až dosud nenalezlo uplatnění
odpovídající stupni vyspělostí českého finančního systému. Z mezinárodních statistik totiž
vyplývá, že míra HDP penetrace trhu je pod průměrem zemí EU. Zatímco tento ukazatel ve
světovém průměru dosáhl v r. 2013 výše 4.5%, v ČR je to 3.5%. Pro srovnání lze uvést, že
daný ukazatel má hodnotu 13.9% v Portugalsku a 13.0% v Belgii.28
I když byla dynamika vývoje faktoringového trhu v ČR dlouhodobě relativně vysoká,
jeho objemy podle názoru odborníků neodpovídají existujícím možnostem. Pravděpodobnou
příčinou - kromě již výše zmíněných ekonomických a finančních faktorů (o vlivu konjunktury
již byla řeč) - pravděpodobně má i neuspokojivé právní prostředí. V současné době někteří
čeští znalci faktoringu očekávají, že potenciální dopady nového občanského zákoníku umožní
ve střednědobém horizontu pozitivní vývoj faktoringu. Jde mj. o to, že došlo k liberálnější
úpravě postupování pohledávek, umožňující faktoringové řešení založené na hromadném
postupování pohledávek a na snadnějším postupování budoucích nespecifikovaných
pohledávek.
Pokud jde o odhad dalšího vývoje faktoringu v ČR, lze pouze vyslovit naději, že
současná vzestupná tendence trhu se udrží i ve střednědobém horizontu.
Použitá literatura
Knižní publikace
1. KISLINGEROVÁ, E., a kol. Manažerské finance. 2. Přepracované a doplněné vydání.
Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-903-0.
2. KOLEKTIV AUTORŮ. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vydání. Praha: Management
Press, 2000. Str. 146. ISBN 80-7261-031-7.
28
Srov.: http://www.ifgroup.com/wp-content/uploads/2014/06/2013-Overview-Markets.pdf
Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava,
Derivat 2014, ISSN 1336-5711, 4/2014
3. POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C. H. Beck, 2006. Str. 225. ISBN 80-7179462-7.
4. ŠENKÝŘOVÁ, B., a kol. Bankovnictví. Praha: VŠFS 2010. Kap. 21, str. 211. ISBN 978807408-029-6.
5. VLACHYNSKÝ, K. a kolektiv. Finančný slovník výkladový. Bratislava: Iura Edition,
2012, str. 147. ISBN 987-80-8078-469-0. Slovenský text je přeložen do češtiny.
Internetové zdroje
6. Bibby financial services. www.bibbyfinancialservices.cz
7. Česká leasingová a finanční asociace. http://clfa.cz/
8. ČNB. Seznam zprostředkovatelů financování aktiv.
9.ČSOBFactoring.http://www.csobfactoring.cz/o-nas/spolecnosti-ve-skupine/
http://www.csobfactoring.cz/factoring/kdo-jsou-nasi-klienti/
10. Factoring České spořitelny. http://www.factoringcs.cz/cs/
11. Faktoring EU. http://www.factoring.eu/kdo-jsme
12. International Factoring Association. http://www.factoring.org/
13. International Factoring Group. http://www.ifgroup.com/wpcontent/uploads/2014/06/2013-Overview-Markets.pdf
14. KB Factoring. http://www.factoringkb.cz/cs/o-kb-factoring/profil-spolecnosti. html
15. Transfinance. http://www.transfinance.cz/o-nas.html
16. Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a faktoringového trhu v
ČR v roce 2012. http://clfa.cz/index.php?textID=
17. Zpráva o stavu a vývoji nebankovního leasingového, úvěrového a factoringového trhu v
ČR v 1. pol. 2014. http:statistika2014_2q
Kontaktní údaje
Doc. Ing. Vladislav PAVLÁT, CSc.
JUDr. Ing. Otakar SCHLOSSBERGER, PhD.
Katedra financí
Fakulta ekonomických studií
Vysoká škola finanční a správní
Estonská 500
PSČ Praha
Česká republika
vladislav.pavlat.@vsfs.cz
[email protected]
Vedecký časopis FINANČNÉ TRHY, Bratislava,
Derivat 2014, ISSN 1336-5711, 4/2014
Download

Faktoring v ČR – současný stav a perspektiva vývoje